ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.285.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 285

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
17. oktoober 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2012/642/ÜVJP, 15. oktoober 2012, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

OTSUSED

17.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/1


NÕUKOGU OTSUS 2012/642/ÜVJP,

15. oktoober 2012,

mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29

ning arvestades, et

(1)

Nõukogu võttis esmakordselt vastu piiravad meetmed Valgevene vastu ühise seisukohaga 2004/661/ÜVJP (1). Nõukogu on pidevalt avaldanud sügavat muret inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi jätkuva mitteaustamise pärast Valgevenes ning selle üle, et poliitvange ei ole vabastatud ja rehabiliteeritud, ning on seetõttu meetmeid uuendanud ja pikendanud.

(2)

Nõukogu võttis 25. oktoobril 2010 vastu otsuse 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta (2).

(3)

Konkreetsed kaalutlused on viinud piiravate meetmete kehtestamiseni isikute suhtes, keda peetakse Pourgourides'i aruande kohaselt võtmeisikuteks nelja tuntud isiku kadumises Valgevenes aastatel 1999–2000 ning toimunu järgnenud varjamises või kes kadumistega seoses ei ole algatanud sõltumatut uurimist ja isikute vastutusele võtmist.

(4)

Piiravaid meetmeid on kehtestatud ka nende suhtes, kes vastutasid valimis- ja referendumitulemuste võltsimise eest 17. oktoobril 2004 Valgevenes, rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest Valgevenes 19. märtsil 2006 toimunud presidendivalimistel ja nende suhtes, kes vastutasid rahumeelsete meeleavalduste mahasurumise käigus toime pandud inimõiguste tõsiste rikkumiste eest pärast kõnealuseid valimisi ja nimetatud referendumit.

(5)

Erilist vastutust kannavad need ametnikud, kes on otseselt seotud presidendivalimiste ja referendumi tulemuste võltsimisega või vastutavad selle eest; kes vastutavad võltsitud teabe levitamise korraldamise ja elluviimise eest riigi kontrolli all oleva meedia kaudu; kes vastutavad ülemäärase ja provotseerimata jõu kasutamise eest relvastamata ja rahumeelsete meeleavaldajate vastu; kes vastutavad jätkuvate poliitilistest põhjustest ajendatud haldus- ja kriminaalkaristuste elluviimise eest kodanikuühiskonna, demokraatliku opositsiooni, valitsusväliste organisatsioonide ja vaba meedia esindajate suurte rühmade suhtes Valgevenes ning kes vastutavad inimõiguste ja Valgevene Vabariigi seaduste süstemaatilise ja koordineeritud rikkumiste eest õigusemõistmisel ning sunni- ja hirmutamismeetodite kasutamise eest vahistatute esindajate ja muude isikute suhtes.

(6)

Lisaks sellele tuleks olukorra tõsidust arvesse võttes kehtestada täiendavaid meetmeid ka Valgevenes juhtival ametikohal olevate isikute suhtes ning isikute ja üksuste suhtes, kes saavad kasu Lukašenka režiimist või toetavad seda, eelkõige režiimi rahaliselt või materiaalselt toetavate isikute ja üksuste suhtes.

(7)

Selleks, et tagada kõnealuste meetmete tõhusus, tuleks neid kohaldada ka üksuste suhtes, keda omavad või kontrollivad füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes vastutavad inimõiguste tõsiste rikkumiste või kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest või kelle tegevus kahjustab tõsiselt demokraatiat või õigusriigi põhimõtete austamist Valgevenes, ning üksuste suhtes, keda omavad või kontrollivad isikud ja üksused, kes saavad kasu Lukašenka režiimist või toetavad seda.

(8)

Märkides, et ka 23. septembril 2012 toimunud viimaste valimiste puhul leiti, et need ei vasta rahvusvahelistele standarditele, eelkõige OSCE/ODIHRi poolt Valgevenesse lähetatud valimiste vaatlusmissiooni esialgsetes tähelepanekutes, ning et demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete olukord ei ole paranenud mistõttu on nõukogu jätkuvalt sügavalt mures olukorra pärast Valgevenes.

(9)

Otsuse 2010/639/ÜVJP läbivaatamine näitas, et piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 31. oktoobrini 2013.

(10)

Selguse huvides tuleks otsusega 2010/639/ÜVJP kehtestatud meetmed koondada ühte õigusakti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -seadmete, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosade, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, Valgevenesse müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lipu all sõitvate laevade või liikmesriikides registreeritud õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2.   Keelatakse:

a)

otseselt või kaudselt pakkuda tehnilist abi, vahendusteenuseid või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 nimetatud toodetega või nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organile Valgevenes või kasutamiseks Valgevenes;

b)

otseselt või kaudselt tagada rahastamist või osutada rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 nimetatud toodetega (sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused), kõnealuste toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud vahendusteenuste või muude teenuste osutamiseks füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organile Valgevenes või kasutamiseks Valgevenes;

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevustes, mille eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida punktides a või b nimetatud keeldudest.

Artikkel 2

1.   Artiklit 1 ei kohaldata järgmise suhtes:

a)

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või ÜRO ja liidu institutsioonide väljaarendamise programmide jaoks ette nähtud või ELi ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonides kasutamiseks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

b)

sõidukite, mis ei ole lahingumasinad ja mis on valmistatud kuulikindlatena või niisuguseks kohandatud ning mis on mõeldud üksnes liidu ja selle liikmesriikide töötajate kaitseks, Valgevenes müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

c)

sellise varustuse või selliste programmide ja operatsioonidega seotud tehnilise abi osutamise ning vahendus- ja muude teenuste suhtes;

d)

rahastamise ning rahalise abi osutamise suhtes, mis on seotud sellise varustuse või programmide ja operatsioonidega,

tingimusel, et selline eksport ja abi on eelnevalt asjaomase pädeva ametiasutuse poolt heaks kiidetud.

2.   Artiklit 1 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Valgevenesse ÜRO töötajad, liidu või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad üksnes oma isiklikuks kasutamiseks.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et nende territooriumile ei saaks siseneda ega seda läbida seda isikud, kes

a)

vastutavad inimõiguste tõsiste rikkumiste või kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest või kelle tegevus kahjustab tõsiselt demokraatiat või õigusriigi põhimõtete austamist Valgevenes, või mis tahes nendega seotud isikud;

b)

kes saavad kasu Lukašenka režiimist või toetavad seda

ning on loetletud lisas.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, eelkõige:

a)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni võõrustajariigina;

b)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi võõrustajariigina;

c)

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel;

või,

d)

tulenevalt Püha Tooli (Vatikani linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt).

4.   Lõiget 3 kohaldatakse ka juhul, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.

5.   Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõigete 3 või 4 kohaselt tehtud eranditest.

6.   Liikmesriik võib teha erandeid lõikes 1 kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajaduste või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, sealhulgas liidu korraldatud või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi võõrustatavad kohtumised, kus toimub poliitiline dialoog, mis otseselt edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki Valgevenes.

7.   Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse jõustunuks, välja arvatud juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitab kirjaliku vastuväite kahe tööpäeva jooksul alates kavandatavat erandit käsitleva teatise saamisest. Juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitavad vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

8.   Juhul kui liikmesriik lubab lõigete 3, 4, 6 ja 7 alusel lisas loetletud isikul siseneda oma territooriumile või seda läbida, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud, ja ainult asjaomase isiku suhtes.

Artikkel 4

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mida omavad, valdavad või kontrollivad:

a)

isikud, üksused või asutused, kes vastutavad inimõiguste tõsiste rikkumiste või kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest või kelle tegevus kahjustab tõsiselt demokraatiat või õigusriigi põhimõtete austamist Valgevenes, või mis tahes nendega seotud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused ning nende omandis või kontrolli all olevad juriidilised isikud, üksused või asutused;

b)

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes saavad kasu Lukašenka režiimist või toetavad seda ning nende omandis või kontrolli all olevad juriidilised isikud, üksused või asutused,

kes on loetletud lisas.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt selliste lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või organite käsutusse ega nende toetuseks.

Artikkel 5

1.   Liikmesriigi pädev asutus võib tingimustel, mida ta sobivaiks peab, lubada teatud külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamise või teatud rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemise pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud iga lisas loetletud isiku ja neist sõltuvate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas tasumiseks toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumiseks, maksudeks, kindlustusmakseteks ning kommunaalteenuste tasudeks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud muid pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel pädev asutus peab vajalikuks konkreetse loa andmist või

e)

makstavad rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, juhul kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

Liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

2.   Artikli 4 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontodega seotud tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud; või,

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nimetatud kontode suhtes hakati kohaldama ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP, nõukogu otsuse 2010/639/ÜVJP või käesoleva otsuse sätteid,

tingimusel et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes jätkatakse käesoleva otsuse artikli 4 lõike 1 kohaldamist.

3.   Artikli 4 lõige 1 ei takista nimekirja kantud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne asjaomase füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimekirja lisamist, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse otseseks või kaudseks saajaks ei ole artikli 4 lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus ega asutus.

Artikkel 6

1.   Nõukogu võtab liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepaneku põhjal vastu lisas sisalduva nimekirja muudatusi, kui poliitilised arengud Valgevenes seda nõuavad.

2.   Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas nimekirja kandmise põhjused asjaomasele isikule kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule võimaluse esitada oma märkused.

3.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut.

Artikkel 7

Eespool nimetatud meetmete mõju suurendamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma piiravaid meetmeid sarnaselt käesoleva otsusega kehtestatud piiravate meetmetega.

Artikkel 8

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. oktoobrini 2013. Otsus vaadatakse korrapäraselt läbi. Vajaduse korral võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub 1. novembril 2012.

Luxembourg, 15. oktoober 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 301, 28.9.2004, lk 67.

(2)  ELT L 280, 26.10.2010, lk 18.


LISA

ARTIKLI 3 LÕIKES 1 JA ARTIKLI 4 LÕIKES 1 NIMETATUD ISIKUD JA ÜKSUSED

A.   Artikli 3 lõikes 1 ja artikli 4 lõikes 1 nimetatud isikud

 

Nimi

Transkriptsioon inglise keelde valgevene keele põhjal

Transkriptsioon inglise keelde vene keele põhjal

Nimi

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimi

(kirjapilt vene keeles)

Identifitseerimisandmed

Loetellu lisamise põhjendused

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Sünniaeg: 24.09.1956, Voronovo, Hrodna piirkond

Valgevene Riikliku Ülikooli rektor. Viskas ülikoolist välja mitu üliõpilast, kuna nad osalesid 19. detsembri 2010. aasta rahumeelses meeleavalduses ja muudes rahumeelsetes meeleavaldustes 2011. aastal.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

АКУЛIЧ, Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ, Светлана Ростиславовна

Sünniaeg: 27.08.1948 või 1949

Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest. Puhhovitši rajoonikohtu kohtunik. Lükkas ebaseaduslikult tagasi Natalja Ilinitši hagi, mille ta esitas oma positsiooni taastamiseks Talkovi linna keskkooliõpetajana.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

АЛЯКСАНДРAЎ, Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий Петрович

 

Kõrgema majanduskohtu kohtunik. Jättis jõusse sõltumatule raadiojaamale Autoradio kehtestatud eetrikeelu. Raadiojaam edastas opositsioonikandidaat Sannikovi valimisprogrammi.

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Major, Šklovis asuva karistuslaagri IK-17 operatiivüksuse juht. Survestas poliitvange, keelates neile õigust kirjavahetusele ja kohtumistele, andis välja korraldusi nende suhtes rangema režiimi ja läbiotsimiste kohaldamiseks ning kasutas ülestunnistuste väljapressimiseks ähvardusi. Oli otseselt vastutav poliitvangide ja opositsiooniaktivistide inimõiguste rikkumise eest, kasutades nende vastu ülemäärast jõudu. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА Тамара Михайловна

 

Rahvusvahelise humanitaar- ja majandusinstituudi rektor. Vastutab pärast 2010. aasta detsembri valimisi toimunud meeleavaldustes osalenud üliõpilaste koolist väljaheitmise eest.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

 

Minski linna Pervomaiski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Paval Shalamitskile, Mikhail Piatrenkale, Yauhen Baturale ja Tatsiana Grybouskayale 10 päeva pikkuse vangistuse ning Tornike Berydzele 11 päeva pikkuse vangistuse. Kõnealune protsess rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Sünniaeg: 1960

ID 4020160A013PB7

Infoministri esimene asetäitja. Tal on olnud alates 2003. aastast tähtis roll riigi propaganda levitamisel, millega provotseeritakse, toetatakse ja õigustatakse demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone, ja ajakirjandusvabaduse piiramisel. Demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks võltsitud teavet.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

APXIПAЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

Sünniaeg: 1959, Mogiljov

Minski oblasti prokurör, vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

9.

Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ, Аляксей

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

OPЛОВ, Александр Владимирович

 

Kolonel, KGB kinnipidamiskeskuse ülem Minskis. Vastutas isiklikult nende isikute julma, ebainimliku ja alandava kohtlemise eest, keda peeti nädalaid ja kuid kinni pärast valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumist 19. detsembril 2010 Minskis. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович

(АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

 

Kolonel, sisevägede brigaadi juht Uruši eeslinnas Minskis. Ta juhtis oma üksust valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumisel 19. detsembril 2010 Minskis, kus kasutati ülemäärast jõudu. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Sünniaeg: 30.08.1967

Passi number: SP0013023

Justiitsministri asetäitja, vastutav juriidilise abi osutamise eest institutsioonidele, mis töötavad välja õigus- ja õigustloovaid akte. Tema ülesannete hulka kuulub järelevalve õigusaktide väljatöötamise üle.

Vastutab Valgevene justiitsministeeriumi ja kohtusüsteemi (kui elanikkonna represseerimise peamiste vahendite) rolli ja tegevuse eest, mis seisneb selliste õigusaktide väljatöötamises, mis on kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni suhtes repressiivsed.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Oma varasemal positsioonil KGB ülema asetäitjana vastutas töötajate ja nende ülesannete korraldamise eest ning seega on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Taandus reservväkke 2012. aasta mais.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

 

Minski linna Zavodskoi rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Ihar Pashkovichile, Dzimtry Pashykile, Anton Davydzenkale, Artsem Liaudanskile ja Artsem Kuzminile 10 päeva pikkuse vangistuse. Kõnealune protsess rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Aadress: Pervomaiski rajoonikohtu haldusõiguse osakond

Chornogo K. 5 kabinet 417

Tel.: +375 17 2800264

Minski Pervomaiski piirkonnakohtu kohtunik. Tegi 24. novembril 2011 süüdimõistva kohtuotsuse Ales Bjaljatski suhtes, kes on üks silmapaistvamaid inimõiguste kaitsjaid, Valgevene inimõiguste keskuse „Viasna” juht ja Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni asepresident. Protsess viidi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku.

Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

 

Minski linna Partizanski rajoonikohtu kohtunik. Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Siarhei Piakarchykile ja Siarhei Navitskile 13 päeva pikkuse vangistuse ning Yauhen Kandrautsule 11 päeva pikkuse vangistuse. Kõnealune protsess rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Minski Oktjabrski (Kastrišnitski) rajoonikohtu riigiprokurör. Menetles Pavel Vinogradovi, Dmitri Drozdi, Ales Kirkevitši, Andrei Protasenja ja Vladimir Homitšenko kohtuasju. Tema esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

 

Minski politsei juht, kolonel. Alates Minski politsei juhiks ametisse nimetamisest 21. oktoobril 2011 on ta ülemjuhatajana vastutanud ligikaudu tosina rahumeelse meeleavaldaja tagakiusamise eest Minskis. Nimetatud meeleavaldajad mõisteti hiljem süüdi massiürituste seaduse rikkumises. Mitmeid aastaid juhtis ta politsei tegevust opositsiooni tänavaprotestide vastu.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

 

Minski Partizanski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 23.6.2011, Belush, Zmitser, 20 trahviühikut (700 000 BLR); b) 20.12.2010, Zhawnyak Ihar, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Nyestser, Aleh, 10 päeva vangistust; d) 20.12.2010, Trybushewski, Kiryl, 10 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Murashkevich Vyachaslaw, 10 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

 

Minski riikliku informaatika ja raadioelektroonika ülikooli rektor. Vastutab pärast 2010. aasta valimisi toimunud meeleavaldustes osalenud üliõpilaste koolist väljaheitmise eest.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Sünniaeg: 26.11.1962 Kasahstan

Presidendi administratsiooni info- ja analüüsikeskuse direktor. Demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone toetava ja õigustava riikliku propaganda peamisi koostajaid. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks valeinformatsiooni.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

БЕРАСТАЎ, Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

Mogiljovi oblasti valimiskomisjoni esimees. Oblasti valimiskomisjoni esimehena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 2010. aasta 19. detsembri presidendivalimistel Mogiljovi oblastis.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Sünniaeg: 1964

Justiitsministri esimene asetäitja, juhib kohtuasutuste, perekonnaseisuametite ja notaribüroode süsteemi. Tema ülesanded hõlmavad järelevalvet ja kontrolli advokatuuri töötajate üle. Tal on olnud oluline osa nende advokaatide peaaegu süstemaatilises väljaheitmises, kes kaitsesid poliitvange.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Sünniaeg: 28.5.1953

Sünnikoht: Minsk

Aadress: Surganovi tn 80-263, Minsk

Passi number: MP0469554

Riigiprokurör

2006. aastal tegeles endise presidendikandidaadi Aleksandr Kazulini kohtuasjaga, keda süüdistati võltsitud tulemustega valimiste vastaste protestide organiseerimises 2006. aasta märtsis. Tema esitatud süüdistus lähtus poliitilistest motiividest ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. 2012. aasta aprillis andis nõusoleku rakendada väljapaistva poliitilise aktivisti Pavel Vinogradovi suhtes ennetavat politseijärelevalvet.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

 

Minski Zavodskoi rajoonikohtu aseesimees ja Minski Zavodskoi rajoonikohtu endine kohtunik. Menetles väljapaistvate kodanikuühiskonna esindajate Irina Khalipi, Sergei Martselevi ja Pavel Severinetsi kohtuasju. Tema poolt kõnealuse protsessiläbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

25.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

БУЛАШ, Ала

БУЛАШ, Алла,

БУЛОШ, Алла

 

Minski Kastrišnitski rajoonikohtu aseesimees ja Minski Oktjabrski (Kastrišnitski) rajoonikohtu endine kohtunik. Menetles Pavel Vinogradovi, Dmitri Drozdi, Ales Kirkevitši, Andrei Protasenja ja Vladimir Homitšenko kohtuasju. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

БУШНАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

Sünniaeg: 1953, Mogilevo

ID 4110653A014PB7

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Keskvalimiskomisjoni endise liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 2010. aasta 19. detsembri presidendivalimistel.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

 

Bresti oblasti KGB ülem. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Bresti piirkonnas.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

 

Minski keskrajoonikohtu kohtunik. Määras 26. oktoobril 2011. aastal kodanikuühiskonna aktivistile Siarhei Kazakoule 10 päeva pikkuse vangistuse. Kõnealune protsess rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Sünniaeg: 17.10.1937

Sünnikoht: Minsk

ID 3171037A004PB4

Režiimimeelse kirjanike liidu esimees ja vabariikliku avaliku kõlbluse nõukogu esimees (see osaleb režiimi tsenseerimistegevuses) ning ülemkoja välissuhete komisjoni esimees. President Lukašenka mõttekaaslane, võtmeisik režiimi propaganda- ja tsensuuriaparaadis.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

 

Minski linna Frunzenski rajooni kohtunik, tegeleb meeleavaldajate Aleksandr Otroštšenkovi (talle määrati 4- aastane vanglakaristus), Aleksandr Moltšanovi (3 aastat) ja Dmitri Noviki (3,5 aastat vabadusekaotust) kohtuasjadega. Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

 

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Andrei Eliseeule, Hanna Yakavenkale ja Henadz Chebatarovichile vastavalt 10, 11 ja 12 päeva pikkuse vangistuse. Kõnealune protsess rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

ЧАРНЫШОЎ, Алег Анатольевiч

ЧЕРНЫШЕВ, Олег Анатольевич

 

Kolonel, juhib KGB terrorismivastast „Alfa” üksust. Osales isiklikult opositsiooniaktivistide ebainimlikus ja alandavas kohtlemises KGB kinnipidamiskeskuses Minskis pärast valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumist 19. detsembril 2010 Minskis. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

ЧАСНОЎСКI, Мечыслаў Эдвардавiч

ЧЕСНОВСКИЙ, Мечислав Эдвардович

 

Bresti riikliku ülikooli rektor. Vastutab pärast 2010. aasta valimisi toimunud meeleavaldustes osalenud üliõpilaste koolist väljaheitmise eest.

35.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья

 

Minski linnakohtu Partizanski rajooni endine kohtunik.

Menetles endise presidendikandidaadi Andrei Sannikovi, kodanikuühiskonna aktivisti Ilia Vasiljevitši ning Fedor Mirzojanovi, Oleg Gnedšiki ja Vladimir Jerjomenoki kohtuasju. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

36.

Chubkavets Kiryl

Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

Riigiprokurör endiste presidendikandidaatide Nikolai Statkevitši ja Dmitri Ussi ning poliitika- ja kodanikuühiskonna aktivistide Andrei Pozniaki, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevitši, Artjom Gribkovi ja Dmitri Bulanovi kohtuasjas. Tema esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

Riigiprokurörina oli ta vastu Ales Bjaljatski apellatsioonikaebusele kohtuotsuse vastu, mille langetas tema suhtes Minski Pervomaiski rajoonikohus, hoolimata sellest, et protsess viidi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Sünnikoht: Soboli, Bjarozavka rajoon, Bresti oblast

(Соболи, Березовский район, Брестская область)

Sünniaeg: 28.3.1963

Passi number: SP 0008543 (praegune kehtivus kahtlane).

Juri Tšõž annab Lukašenka režiimile rahalist abi, eelkõige oma valdusettevõtte LLC Triple'i kaudu Tema seotust režiimiga kinnitavad ka tema ametikohad spordi alal, nimelt on ta jalgpalliklubi FC Minski Dünamo president ja Valgevene Maadlusliidu president.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

Sünniaeg: 29.09.1955, Senno, Vitebski piirkond

Riikliku ringhäälingu ettevõtte juht. Kirjeldades ennast kui autoritaarset demokraati, on ta vastutav riigi propaganda levitamise eest televisioonis – propaganda, millega toetati ja õigustati demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone pärast 2010. aasta detsembri valimisi. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks võltsitud teavet.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

ДРАНIЦА, Аляксандр Мiкалаевiч

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

 

Sõjaväeprokurör, vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА, Жанна Петровна

 

Minski Zavodskoi rajooni kohtu kohtunik. 2010. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 20.12.2010, Hulyak, Vital, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Vaskabovich Lyudmila, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Urywski, Alyaksandr, 10 päeva vangistust; d) 20.12.2010, Stashulyonak, Veranika, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR); e) 20.12.2010, Say Syarhey, 10 päeva vangistust, f) 20.12.2010, Maksimenka, Hastassya, 10 päeva vangistust; g) 20.12.2010, Nikitarovich Yuliya, 10 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

41.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

ДУДКIН, Анатоль Канстанцiнавiч

ДУДКИН, Анатолий Константинович

 

Valgevene Vabariigi transpordiküsimuste prokurör, vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

 

Vitebski oblasti prokurör, vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Sünniaeg: 20.09.1954

ID 3200954E045PB4

Grodno oblasti tollikomitee esimees, endine KGB esimehe esimene asetäitja (2005–2007), endine riikliku tollikomitee esimehe asetäitja.

Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu eelkõige aastatel 2006–2007.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Sünniaeg: 10.1964

ID 3271064M000PB3

KGB ülema asetäitjana on kaasvastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандравiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

 

Minski linna keskrajoonikohtu kohtunik. Oli otseselt seotud 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtuistungitega. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Siarhei Martynaule, Dzmitry Chiarniakile ja Euhen Vaskovichile vastavalt 10, 11 ja 12 päeva pikkuse vangistuse. Määras 2011. aasta juunis, juulis ja oktoobris teistele aktivistidele vangistusi, mille kestus oli 10–11 päeva. Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Sünniaeg: 27.08.1962

Siseministeeriumi akadeemia juhi asetäitja. On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Minski linna endise miilitsaülemana (kuni 2011. aasta juunini) juhatas Minski miilitsajõude, kes surusid jõhkralt maha meeleavalduse 19. detsembril 2010.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

ГАРДЗIЕНКА, Сяргей Аляксандравiч

ГОРДИЕНКО, Сергей Александрович

 

Presidendi administratsiooni ja peamise propaganda-ajalehe „Sovietskaia Belarus” asetoimetaja. Ta on vastutav riigi propaganda vahendamise eest trükiajakirjanduses. Propagandaga toetati ja õigustati repressioone demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu, keda näidati süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, eelkõige pärast 2010. aasta presidendivalimisi, kasutades selleks võltsitud teavet ja valeinformatsiooni.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

ГУСЕЎ, Аляксей Biктapaвiч

ГУСЕВ, Алексей Викторович

 

Vastutav võltsitud teabe levitamise korraldamise ja elluviimise eest riigi kontrolli all oleva meedia kaudu. Endine presidendi administratsiooni info- ja analüüsikeskuse direktori esimene asetäitja.

Demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone õhutava, toetava ja õigustava ja riikliku propaganda koostaja ja vahendaja. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks valeinformatsiooni.

49.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Sünniaeg: 19.01.1953

Sünnikoht: Behoml, Dokšitski rajoon, Vitebski oblast

Siseministri asetäitja. Sisekaitsevägede juhataja ning parlamendiliige alamkojas.

Sisekaitsevägede juhatajana vastutab 19. detsembril 2010. aastal Minskis toimunud meeleavalduse vägivaldse mahasurumise eest, mil tema väed olid esimesed aktiivselt osalejad.

50.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Sünniaeg: 1952, Barõssav

Endine justiitsminister, temale alluvad talitused koostasid seadusi, mille abil represseeritakse kodanikuühiskonda ja demokraatlikku opositsiooni. Keeldus valitsusväliste organisatsioonide ja poliitiliste erakondade registreerimisest või tühistas registreerimised; ignoreeris julgeolekuteenistuste poolt rahva vastu toime pandud seadusevastaseid tegusid.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКЙ, Юрий Александрович

 

Minski Pervomaiski rajoonikohtu kohtunik. 2010. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 20.12.2010, Hubskaya, Iryna, 10 päeva vangistust; b) 20.12.2010, Kaptsiuh, Dzmitry, 10 päeva vangistust; c) 20.12.2010, Mikheyenka, Yahor, 12 päeva vangistust; d) 20.12.2010, Burbo, Andrey, 10 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Pushnarova, Hanna, 10 päeva vangistust; f) 20.12.2010, Shepuraw, Mikita, 15 päeva vangistust; g) 20.12.2010, Zadzyarkowski Andrey, 10 päeva vangistust; h) 20.12.2010, Yaromyenkaw, Yawhen, 10 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

 

Riikliku julgeoleku instituudi (KGB kool) ülema asetäitja ja endine Vitebski oblasti KGB ülem.

Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Vitebski piirkonnas.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Prokurör, kes esindas kohtuasja Bjaljatski vastu Minski linnakohtus pärast Bjaljatski poolt kohtule seoses tema kinnipidamisega esitatud avaldust. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

 

Minski Oktiabrski rajooni kohtu kohtunik. 2010. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 20.12.2010, Sidarevich, Katsyaryna, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Lyskavets, Paval, 15 päeva vangistust; c) 20.12.2010, Sachylka, Syarhey, 15 päeva vangistust; d) 20.12.2010, Krawtsow Dzianis, 10 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Vyarbitski Uladzimir, 15 päeva vangistust; f) 20.12.2010, Newdakh, Maksim, 15 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Sünniaeg: 1977

Presidendi administratsiooni kuuajakirja „Belorusskaia Dumka” peatoimetaja.

Trükiajakirjanduses riigi propagandamasina üks häälekamaid ja mõjukamaid liikmeid. Ta on toetanud ja õigustanud repressioone demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu, keda on näidatud süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, eelkõige pärast 2010. aasta presidendivalimisi, kasutades selleks võltsitud teavet.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

 

Minski Leninski rajoonikohtu kohtunik. Menetles endiste presidendikandidaatide Nikolai Statkevitši ja Dmitri Ussi ning poliitika- ja kodanikuühiskonna aktivistide Andrei Pozniaki, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevitši, Artjom Gribkovi ja Dmitri Bulanovi kohtuasja. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

57.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Endise siseministri asetäitja ja eeluurimise juhina vastutab protestide vägivaldse mahasurumise ja inimõiguste rikkumise eest 2010. aasta detsembris toimunud valimistega seotud uurimismenetluse ajal. Ühines 2012. aasta veebruaris reservväega.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

 

Minski linna Oktjabrski rajooni kohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Aleksandryna Alibovitšile ja Volha Kaštalianile 10 päeva pikkuse vangistuse ning Aliaksei Varontšankale ja Eryk Arloule 12 päeva pikkuse vangistuse. Tema poolt kõnealuste protsesside läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Sünniaeg: 23.09.1946

Parlamendi ülemkoja liige, ametisse määratud president Lukašenka poolt, presidendi administratsiooni ajalehe ja põhilise propaganda-ajalehe „Sovietskaia Belarus” peatoimetaja.

Trükiajakirjanduses riigi propagandamasina üks häälekamaid ja mõjukamaid liikmeid. Ta on toetanud ja õigustanud repressioone demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu, keda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks võltsitud teavet. Ta oli selles suhtes eriti aktiivne pärast 19. detsembri 2010. aasta rahumeelse meeleavalduse ja sellele järgnenud protestiavalduste mahasurumist.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Sünniaeg: 22.04.1976, Borissov

Presidendi abi ja presidendi administratsiooni ideoloogiaosakonna juhataja.

Režiimi demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone toetava ja õigustava ideoloogia riikliku propaganda peamine koostaja. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks valeinformatsiooni.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Sünniaeg: 29.1.1953

Sünnikoht: Slutsk (Minski oblast)

Valgevene keskvalimiskomisjoni esinaine. Alates 1996. aastast on ta olnud üks peamisi valimis- ja referendumitulemuste võltsimises osalevaid isikuid, eelkõige aastatel 2004, 2006, 2008 ja 2010.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

KGB riiklike sidesüsteemide osakonna ülem. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Sünniaeg: 26.11.1961

Sünnikoht: Butšani, Vitebski oblast

Aadress: Gorovtsa tn 4-104, Minsk

Passi number: MP0515811

Minski keskrajoonikohtu ase-eesistuja. Endine Minski keskrajoonikohtu kohtunik. 6. augustil 2006 mõistis 2006. aasta presidendivalimiste jälgimise eest vangistusse kodanikualgatuses Partnerlus osalevad kodanikuühiskonna aktivistid. Nikolai Astreikole määrati 2 aastat, Timofei Drantšukile 1 aasta ja Enira Bronitskajale 6 kuud vanglakaristust.

Kõnealune protsess rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Sünniaeg: 1968

Vitebski piirkondliku politsei ülem. Endine Minski politsei ülema asetäitja ja OMONi Minski operatiivrühma ülem. Ta juhatas vägesid, mis surusid maha rahumeelse meeleavalduse 19. detsembril 2010, ja osales ka ise toimepandud jõhkrustes, mille eest ta sai 2011. aasta veebruaris autasu ja tänukirja president Lukašenkalt. 2011. aastal juhatas ta samuti vägesid, mis surusid maha mitmeid teisi proteste, milles osalesid poliitilised aktivistid ja Minski rahumeelsed kodanikud.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Minski linnakohtu prokurör, kes 2011. aastal jättis rahuldamata Molodoi Fronti (Noorte Rinne) aktivistide Dmitri Daškevitši ja Eduard Lobovi suhtes langetatud kohtuotsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuse. Kõnealune menetlus rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Sünniaeg: 30.10.1964

Sünnikoht: Ukraina

ID 3301064A004PB5

Keskvalimiskomisjoni aseesimees. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 2010. aasta 19. detsembri presidendivalimistel.

67.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Siseministeeriumi Minski büroo ideoloogia- ja personaliosakonna varustusüksuse asejuht. 2011. aasta veebruaris sai president Lukašenkalt auhinna ja kiituskirja aktiivse osalemise ja korralduste täitmise eest 19. detsembril 2010. aastal toimunud demonstratsioonide vastaste repressioonide ajal.

68.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

 

Justiitsministri abi/nõunik. Justiitsministri abina vastutab Valgevene justiitsministeeriumi ja kohtusüsteemi rolli ja tegevuse eest, mis seisnes kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni suhtes repressiivsete õigusaktide väljatöötamises, kohtunike ja prokuröride töö järelevalves, valitsusväliste organisatsioonide ja erakondade registreerimisest keeldumises või selle tühistamises, poliitvange kaitsvate advokaatide vastu suunatud otsuste tegemises ning julgeolekuteenistuste poolt elanikkonna vastu toimepandud ebaseadusliku tegevuse tahtlikus eiramises.

69.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

 

Motoriseeritud patrullteenistuse relvastus- ja varustusüksuse komandör.

2011. aasta veebruaris sai president Lukašenkalt auhinna ja kiituskirja aktiivse osalemise ja korralduste täitmise eest 19. detsembril 2010. aastal toimunud demonstratsioonide vastaste repressioonide ajal.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Minski piirkonna ja linna KGB ülem ja endine Minski KGB ülema asetäitja. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Minskis.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

КАЛЯДА, Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА, Александр Михайлович

Sünniaeg: 21.03.1958

ID 3210358C033PB6

Keskvalimiskomisjoni liige ning valimiste oblastikomitee esimees Bresti oblastis. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest Bresti oblastis 2006. ja 2010. aasta presidendivalimistel.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Minski linnakohtu kohtunik. Kohtu esimehe abina jättis ta rahuldamata endise presidendikandidaadi Andrei Sannikovi ning poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Irina Halipi, Sergei Martselevi, Pavel Severinetsi, Aleksandr Otroštšenkovi, Dmitri Noviki, Aleksandr Moltšanovi, Ilia Vasiljevitši, Fjodor Mirzajanovi, Oleg Gnedšiki, Vladimir Jerjomenoki, Dmitri Doronini, Sergei Kazakovi, Vladimir Lobani, Vitali Matsukevitši, Evgeni Sekreti ja Oleg Fedorkevitši suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused Nimetatud menetlustes rikuti selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

 

Minski linnakohtu kohtunik. Kohtu esimehena jättis ta rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Dmitri Daškevitši, Eduard Lobovi, Aleksandr Otroštšenkovi, Dmitri Noviki ja Aleksandr Moltšanovi suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud menetlustes rikuti selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

74.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Sünniaeg: 3.1.1954

Sünnikoht: Akulintsi, Mogiljovi oblast

ID 3030154A124PB9

Lähedastes sidemetes president Lukašenkaga, kellega töötas koos 1980ndatel ja peamiselt 1990ndatel aastatel. Endine parlamendi alamkoja eesistuja, kelle määras ametisse president. Üks juhtfiguure võltsitud tulemustega presidendivalimistes 2006. aastal.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

 

Minski Frunzenski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 30.6.2011, Tsyareshchanka, Uladzimir, 25 trahviühikut (875 000 BLR); b) 30.6.2011, Sytsko, Stefan, 10 päeva vangistust; c) 30.6.2011, Arapinovich Alyaksandr, 25 trahviühikut (875 000 BLR); d) 30.6.2011, Yukhnowski, Dzyanis, 25 trahviühikut (875 000 BLR); e) 30.6.2011, Sarachuk,Yulian, 25 trahviühikut (875 000 BLR); f) 23.6.2011, Shewtsow Syarhey, 8 trahviühikut (280 000 BLR); g) 20.12.2010, Vashkevich, Alyaksandr, 10 päeva vangistust; h) 2010.12.20, Myadzvedz, Lyeanid, 10 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

76.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Sünniaeg: 28.4.1964

Sünnikoht: Novokuznetsk, Venemaa

Endine Minski linna valimiskomisjoni esimees, endine parlamendi alamkoja liige, praegu Minski aselinnapea. Linna valimiskomisjoni liikmena kannab ta otsest vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest eelkõige 2006. aasta presidendivalimistel Minskis.

77.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

КАСЦЯН, Сяргей Iванавiч

КОСТЯН, Сергей Иванович

Sünniaeg: 15.1.1941

Sünnikoht: Usohi, Mogiljovi oblast

Parlamendi alamkoja välissuhete komisjoni esimees. Lukašenka režiimi oluline tegelane.

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

 

Keskvalimiskomisjoni liige. keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 2010. aasta 19. detsembri presidendivalimistel.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Gorki vangilaagri direktor. Vastutab kinnipeetavate ebainimliku kohtlemise eest, eelkõige seoses 19. detsembri 2010. aasta valimistega vangistatud kodanikuühiskonna aktivisti Dmitri Daškevitši tagakiusamise ja piinava kohtlemise eest, samuti kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise eest.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

 

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Siarhei Arloule ja Dzmitry Kresikile 12 päeva pikkuse vangistuse ning Valeria Niadzvitskayale, Valiantsyna Buskole ja Hanna Dainiakile 10 päeva pikkuse vangistuse.

Määras 27. detsembril 2010. aastal liikumise Noorte Rinne asejuhile 10 päeva pikkuse vangistuse 19. detsembri 2010. aasta meeleavalduses osalemise eest.

Määras 4. ja 7. juulil, 8. novembril ja 20. detsembril 2011 vangistusi mitmele aktivistile (Viktoriya Bandarenka – 10 päeva, Andrei Zakhareuski – 5 päeva, Mikhail Muski – 7 päeva, Raman Grytsevich – 7 päeva).

Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

81.

Kazheunikau Andrey

Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэй у

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Riigiprokurör endiste presidendikandidaatide Vladimir Nekljaevi ja Vitali Rimaševski, Neklajevi valimiskampaania meeskonna liikmete Andrei Dmitrjevi, Aleksandr Feduta ja Sergei Vozniaki ning Noorsoorinde aseesimehe Anastasia Položanka kohtuasjas. Tema esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Sünniaeg: 1964, Brest

Riikliku telekanali „Stolitšnoe Televidenie” peadirektor, teleprogrammi „Maailma pilt” autor ja ankur. Selle programmi abil levitatakse riigi propagandat, millega toetatakse ja õigustatakse demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks võltsitud teavet.

Ta oli selles suhtes eriti aktiivne pärast 19. detsembri 2010. aasta rahumeelse meeleavalduse ja sellele järgnenud protestiavalduste mahasurumist.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

ХАДАНОВIЧ, Аляксандр Аляксандравiч

ХOДАНОВИЧ, Александр Александрович

 

Minski linna keskrajoonikohtu kohtunik. Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistile Uladzimir Kozhychile 14 päeva pikkuse vangistuse. Määras 31. jaanuaril 2011. aastal kodanikuühiskonna aktivistile Maksim Viniarskile 10 päeva pikkuse vangistuse poliitvangide toetuseks peetud meeleavaldusel osalemise eest. Määras 24. ja 26. oktoobril 2011. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Alyaksandr Valantsevichile ja Alyaksandr Saldatsenkale 7 päeva pikkuse vangistuse. Määras 9. jaanuaril 2012. aastal kodanikuühiskonna aktivistile Mikita Kavalenkale 15 päeva pikkuse vangistuse poliitvangide toetuseks korraldatud üheminutilises aktsioonis osalemise eest. Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

84.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Justiitsministeeriumi ühiskondlike organisatsioonide, erakondade ja valitsusväliste organisatsioonide üksuse vanemkonsultant. Ta on alates 2001. aastast aktiivselt osalenud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimises, tegeledes isiklikult valitsusväliste organisatsioonide ja erakondade registreerimisest keeldumisega ning see on paljudel juhtudel viinud nende tegevuse keelamiseni.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

 

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20., 22. ja 27. detsembril 2010. aastalkodanikuühiskonna aktivistidele Alyaksandra Suslavale ja Svitlana Pankavetsile 10 päeva pikkuse vangistuse, Fedar Masliannikaule ka Mikhas Lebedzile 12 päeva pikkuse vangistuse ning Zmitser Bandartšukile, Artsem Dubskile ja Mikhas Paškevitšile 15 päeva pikkuse vangistuse. Määras 2011. ja 2012. aastal teistele aktivistidele vangistusi, mille kestus oli 7–14 päeva. Tema poolt kõnealuste protsesside läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

 

Bresti oblasti prokurör, vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi,

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Kohtu esimehe abina jättis ta rahuldamata poliitilise aktivisti Vasili Parfenkovi suhtes tehtud kohtuotsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuse. Kõnealune menetlus rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Lükkas 24. jaanuaril 2012 tagasi Ales Bjaljatski apellatsioonikaebuse kohtuotsuse vastu, mille tegi tema suhtes Minski Pervomaiski rajoonikohus, hoolimata sellest, et kohtumenetlus viidi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku.

Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Kohtu esimehena jättis ta rahuldamata endiste presidendikandidaatide Andrei Sannikovi, Nikolai Statkevitši, Dmitri Ussi ja Vladimir Nekliajevi ning poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Andrei Dmitrijevi, Ilja Vasiljevitši, Fjodor Mirzajanovi, Oleg Gnedšiki, Vladimir Jerjomenoki, Andrei Pozniaki, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevitši, Artjom Gribkovi, Dmitri Bulanovi ning (kohtu esimehe abina) Dmitri Daškevitši, Eduard Lobovi, Aleksandr Otroštšenkovi, Dmitri Noviki ja Aleksandr Moltšanovi suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud menetlustes rikuti selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

 

Minski Zavodskoi rajooni kohtu kohtunik. Määras kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 20.12.2010, Makarenka, Adam, 6 päeva vangistust; b) 20.12.2010, Bachyla, Uladzimir, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Kukalyew, Syarhey, 10 päeva vangistust; d) 20.12.2010, Astafyew, Alyaksandr, 10 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Yazerski, Raman, 10 päeva vangistust; f) 20.12.2010, Sapranyetskaya, Darya, 10 päeva vangistust; g) 20.12.2010, Aheyeva, Iryna, 10 päeva vangistust;h) 20.12.2010, Drahun, Alyaksandr, 10 päeva vangistust; i) 20.12.2010, Shambalava, Tatsyana, 10 päeva vangistust; j) 20.12.2010, Dzyemidzyuk, Barys, 10 päeva vangistust; k) 20.12.2010, Kassabuka, Alyaksandr, 10 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Bresti oblasti valimiskomisjoni esimees. Oblasti režiimimeelse ametiühinguorganisatsiooni liige.

Oblasti valimiskomisjoni esimehena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 2010. aasta 19. detsembri presidendivalimistel Bresti oblastis.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

КИСЯЛЕВА, Надзея Мiкалаеўна

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

ID 4280558A069PB9

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Keskvalimiskomisjoni endise liikmena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 2010. aasta 19. detsembri presidendivalimistel.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

 

Minski Partizanski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 7.7.2011, Revut, Yawhen, 8 päeva vangistust; b) 4.7.2011, Nikitsenka, Katsyaryna, 5 päeva vangistust; c) 23.6.2011, Kazak, Zmitser, 28 trahviühikut (980 000 BLR); d) 20.12.2010, Dzyezidzenka, Dzianis, 12 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Navumovich, Syarhey, 14 päeva vangistust, f) 20.12.2010, Kavalenka, Wsevalad, 15 päeva vangistust; g) 20.12.2010, Tsupa, Dzyanis, 15 päeva vangistust; h) 20.12.2010, Makashyn, Syarhey, 10 päeva vangistust; i) 20.12.2010, Zhakhavets Illya, 10 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

 

Presidendi administratsiooni info- ja analüüsikeskuse asedirektor. Demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone õhutava, toetava ja õigustava riikliku propaganda tähtis koostaja ja vahendaja. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks valeinformatsiooni.

94.

Komar, Volha

Komar, Olga

КОМАР, Вольга

КОМАР, Ольга

 

Minski linna Frunzenski rajooni kohtunik, tegeleb meeleavaldaja Vasili Parfenkovi kohtuasjaga. Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endise peaprokuröri asetäitjana vastutas kogu peaprokurörile alluva büroo jälitustegevuse eest, mis oli suunatud sõltumatute ja opositsiooniliste üksuste vastu ja osales selles otseselt, sealhulgas ka 2010. aastal.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

 

Minski linna kohtu kohtunik, kes andis loa Bjaljatski advokaadi apellatsioonikaebuse tagasilükkamiseks. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Hrodna oblasti KGB ülem. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Hrodna piirkonnas.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

КОЗIК, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

Sünniaeg: 13.7.1948

Sünnikoht: Barõssav

ID 3130748A017PB8

Ametiühingute ühenduse juht. Endine peaministri asetäitja ja presidendi administratsiooni asejuht. Režiimi võtmefiguur ja toetaja. Vastutav rikkumiste eest, mis pandi toime tulemusi võltsinud valimiskomiteedes, kus režiimimeelsete ametiühingute liikmed olid enamuses, kandidaatide eeskirjadevastase nimetamise eest ning töölistele surve avaldamise eest, et sundida neid režiimi poolt hääletama.

99.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

КРАШЭЎСКI, Biктaр

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Sõjaväeluure ülem. Vastutav luureteenistuste tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

 

Minski Leninski rajoonikohtu kohtunik. 2010. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 20.12.2010, Krawchuk Volha, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Charukhina Hanna, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Dubovik, Alena, 15 päeva vangistust; d) 20.12.2010, Boldzina, Alena, 12 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Syrakvash Andrey, 15 päeva vangistust, f) 20.12.2010, Klimko, Nastassiya, 12 päeva vangistust; g) 20.12.2010, Kuwshinaw, Viktar, 15 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

КРОТ, Iгар Уладзiмiравiч

КРОТ, Игорь Владимирович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Kohtu esimehe abina jättis ta rahuldamata poliitilise aktivisti Vasili Parfenkovi suhtes tehtud kohtuotsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuse. Kõnealune menetlus rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

 

Vitebski oblasti valimiskomisjoni esimees. Oblasti valimiskomisjoni esimehena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 2010. aasta 19. detsembri presidendivalimistel Vitebski oblastis.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

 

Presidendi administratsiooni info- ja analüüsikeskuse asedirektor.

Demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone õhutava, toetava ja õigustava riikliku propaganda tähtis koostaja ja vahendaja. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks valeinformatsiooni.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

КУХАРЧЫК, Петр Дзмiтрыевiч

КУХАРЧИК, Петр Дмитриевич

Sünniaeg: 22.02.1945

Isikutunnistus: 3220345A033PB9

Minski riikliku pedagoogikaülikooli rektor. Vastutab pärast 2010. aasta valimisi toimunud meeleavaldustes osalenud üliõpilaste koolist väljaheitmise eest.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

 

Peaprokuröri asetäitja, vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi,

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Sünniaeg: 25.07.1959

Sünnikoht: Ali-Bairamly, Aserbaidžaan

ID 3250759A066PB3

On aktiivselt osalenud Valgevene kodanikuühiskonna represseerimises. Endise siseministrina juhatas siseministeeriumi väeüksusi, mis surusid jõhkralt maha 2010. aasta 19. detsembri meeleavalduse, ja tundis selle ülesande üle uhkust. 2012. aasta jaanuaris määrati reservi.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

КУЛIК, Мiкалай Мiкалаевiч

КУЛИК, Николай Николаевич

 

Kuni 31. juulini 2012 oli Minski linnaprokurör, vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

КУПРЫЯНАЎ, Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ, Николай Михайлович

 

Üks peategelasi demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastastes rünnakutes ja repressioonides aastatel 2002–2008 ning endine peaprokuröri asetäitja, kellel on võtmeroll Lukašenka režiimi kohtusüsteemis.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

КУРЛОВIЧ, Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ, Владимир Анатольевич

 

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endine Minski oblasti valimiskomisjoni esimees.

Kohaliku valimiskomisjoni esimehena kannab ta otsest vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest eelkõige 2006. aasta presidendivalimistel Minski oblastis.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

KGB koolituskeskuse juht, endine Minski piirkonna ja Minski linna KGB juht.

KGB töötajate ettevalmistamise ja väljaõppe eest vastutava isikuna vastutab KGB repressiivse tegevuse eest, mis on suunatud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Tulenevalt oma eelnevast töökohast, vastutab KGB samaväärse repressiivse tegevuse eest Minski linnas ja piirkonnas.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Sünniaeg: 1973, Minsk

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistile Anastasia Lazarevale 10 päeva pikkuse vangistuse. Kõnealune protsess rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

 

Minski linna Oktjabrski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Raman Tšerbaule ja Vital Tratsiakoule 10 päeva pikkuse vangistuse, Juri Krõlovitšile ja Pavel Kavalenkale 15 päeva pikkuse vangistuse ning Noorsoorinde aktivistidele Zmitser Kremenitskile ja Uladzimir Jaromenakile vastavalt 14 ja 15 päeva pikkuse vangistuse. Määras 2012. aastal teistele aktivistidele vangistusi, mille kestus oli 10–15 päeva, eelkõige oli tegemist Noorsoorinde aktivistidega. Määras 17. juulil 2012. aastal Raman Vasiljevile ja Uladzimir Jaromenakile vastavalt 12 ja 15 päeva pikkuse vangistuse. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas süüdistatavate isikute vastu kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid nende suhtes asjakohatud.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

 

Minski Frunzenski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 7.7.2011, Melyanets, Mikalay, 10 päeva vangistust; b) 30.6.2011, Shastseryk Uladzimir, 10 päeva vangistust; c) 30.6.2011, Zyakaw, Eryk, 10 päeva vangistust; d) 25.4.2011, Grynman, Nastassiya, 25 trahviühikut (875 000 BLR); e) 20.12.2010, Nikishyn, Dzmitry, 11 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

 

Minski linna Zavodskoi rajoonikohtu kohtunik. Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Raman Maksimenkale, Yuras Shpak-Ryzhkoule, Hanna Belskayale, Paval Sakolchikile, Sviatlana Rubashkinale, Uladzimir Parkalaule ja Tatsyana Vaikovihile 10 päeva pikkuse vangistuse. Kõnealune protsess rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Sünniaeg: 31.08.1947, Minsk

Vastutav võltsitud teabe levitamise korraldamise ja elluviimise eest riigi kontrolli all oleva meedia kaudu. Infoministri endise asetäitjana mängis tähtsat rolli riigi propaganda levitamisel, millega toetatakse ja õigustatakse demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks võltsitud teavet ja valeinformatsiooni.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

 

Peaprokuröri asetäitja, vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi,

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Sünniaeg: 18.01.1951

Nevinjanõ, Minski oblast

Невинянн Вилейского р-на Минской обл

ID 3180151H004PB2

Valgevene keskvalimis-komisjoni sekretär

Alates 2000. aastast on ta olnud üks peamisi valimis- ja referendumitulemuste võltsimises osalevaid tegelasi, eelkõige aastatel 2004, 2006, 2008 ja 2010.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Sünniaeg: 14.05.1947

Ministrite nõukogu ajalehe „Republika” peatoimetaja. Trükiajakirjanduses riigi propagandamasina üks häälekamaid ja mõjukamaid liikmeid. Ta on toetanud ja õigustanud repressioone demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu, keda on näidatud süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, eelkõige pärast 2010. aasta presidendivalimisi, kasutades selleks võltsitud teavet.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

 

Presidendi administratsiooni ja peamise riikliku propaganda ajalehe „Sovjetskaja Belarus” esimene asetoimetaja. Levitas valitsusmeelset poliitikat, võltsis fakte ja tegi Valgevenes toimuvate protsesside kohta ebaõiglasi märkusi, mis olid suunatud demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu, keda on eelkõige pärast 2010. aasta presidendivalimisi tõstetud süsteemselt esile negatiivsel ja halvustaval viisil.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Homeli KGB ülem ja varem Homeli KGB ülema asetäitja. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Homeli piirkonnas.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

 

Minski Pervomaiski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 14.7.2011, Struy, Vitali, 10 trahviühikut (35 000 BLR); b) 4.7.2011, Shalamitski, Paval, 10 päeva vangistust; c) 20.12.2010, Sikirytskaya, Tatsyana, 10 päeva vangistust; d) 20.12.2010, Dranchuk, Yuliya, 13 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Lapko, Mikalay, 12 päeva vangistust; f) 20.12.2010, Pramatoraw, Vadzim, 12 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Sünniaeg: 1944, Karabani

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endise riigikontrollikomitee esimehena oli üks peamistest Ales Bialiatski juhtumis osalenud isikutest. Bialiatski on üks silmapaistvamaid inimõiguste kaitsjaid, ta on Valgevene inimõiguste keskuse Vjasna juhataja ja FIDHi asepresident. Ta kaitses ja abistas neid, keda represseeriti seoses 19. detsembri 2010. aasta valimistega ja kes kannatasid kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise tõttu.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

ЛУЧЫНА, Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА, Леонид Александрович

Sünniaeg: 18.11.1947

Sünnikoht: Pristupovštšina, Minski oblast

д. Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endine Grodno oblasti valimiskomisjoni esimees.

Oblasti valimiskomisjoni esimehena kannab ta otsest vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest eelkõige 2006. aasta presidendivalimistel Grodno oblastis.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Sünniaeg: 30.8.1954

Sünnikoht: Kopõss, Vitebski oblast

Valgevene Vabariigi president

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Sünniaeg: 23.03.1980

Ärimees, osales aktiivselt Lukašenka perekonnaga seotud finantstehingutes.

126.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Sünniaeg: 28.11.1975

Presidendi assistent/abi riikliku julgeoleku küsimustes.

Olles üks oma isa lähedasemaid kaastöötajaid, on ta mänginud võtmerolli demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu rakendatud repressioonimeetmetes. Riikliku julgeolekunõukogu võtmetähtsusega liikmena vastutab demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaste repressioonimeetmete koordineerimise eest, eriti 2010. aasta 19. detsembri meeleavalduse mahasurumisel.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Sünniaeg: 12.08.1971

ID 3120871A074PB7

Siseministeeriumi Minski linna eriüksuse ülem.

Ta juhatas vägesid, mis surusid maha rahumeelse meeleavalduse 19. detsembril 2010, mille eest ta sai 2011. aasta veebruaris autasu ja tänukirja president Lukašenkalt. 2011. aasta juunis juhatas ta samuti vägesid, mis represseerisid Minski rahumeelseid kodanikke.

128.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Prokurör Sjarhej Kavalenka kohtuasjas. Kavalenkale mõisteti kahe aasta ja ühe kuu pikkune vangistus katseaja rikkumise eest. Varasemalt oli Sjarhej Kavalenkale mõistetud täitmisele mittepööratud karistus selle eest, et ta riputas Vitebskis jõulukuusele opositsiooni sümboliks oleva valge-puna-valge lipu. Järgnevalt Lutovi poolt langetatud otsus oli kuriteo iseloomu arvestades ebaproportsionaalselt karm ning vastuolus Valgevene kriminaalseadustikuga. Lutovi tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Sünniaeg: 5.08.1958,

Hrodna region

ID 3050858A060PB5

Välisminister, endine presidendi administratsiooni juht.

Presidendi administratsiooni juhataja ametis peeti teda režiimi tähtsuselt teiseks võimsaimaks isikuks ja seetõttu vastutab võltsitud tulemustega valimiste organiseerimise eest 2008. ja 2010. aastal ning neile järgnenud rahumeelsete meeleavaldajate represseerimise eest.

130.

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Minski linna Frunzenski rajooni prokurör, tegeleb Aleksandr Otroštšenkovi, Aleksandr Moltšanovi ja Dmitri Noviki kohtuasjadega. Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Sünniaeg: 29.08.1949

Vetenevka, Slonimi rajoon, Grodno oblast

д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области

ID 3290849A002PB5

Julgeolekunõukogu sekretär.

Vastutab kõikide riikliku julgeoleku talituste eest. Kavandas 2010. aasta 19. detsembri rahumeelsete meeleavalduste mahasurumise ja andis selleks korralduse.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

 

KGB luureosakonna ülem. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

133.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКO, Анжелика Михайловна

(МАЗОВКA, Анжелика Михайловна)

 

Minski Sovetski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 14.7.2011, Bussel Alyaksandr, 10 päeva vangistust; b) 14.7.2011, Krukowski, Syarhey, 8 päeva vangistust; c) 14.7.2011, Kantsin, Yahor, 10 päeva vangistust; d) 7.7.2011, Sukhanossik, Vyachaslaw, 8 päeva vangistust; e) 21.12.2010, Nyanakhaw Andrey, 15 päeva vangistust; f) 20.12.2010, Myslivets, Ihar, 15 päeva vangistust; g) 20.12.2010, Vilkin, Alyaksey, 12 päeva vangistust; h) 20.12.2010, Kharitonaw, Paval, 12 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

 

Prokurör Daškevitš-Lobovi kohtuasjas. Noorsoorinde (Molodoi Front) aktivistidele Dmitri Daškevitšile ja Eduard Lobovile määrati mitme aasta pikkune vangistus „huligaanitsemise” eest. Nende vangistamise tõeline põhjus oli see, et mõlemad osalesid aktiivselt 2010. aasta detsembri valimiskampaanias, toetades ühte opositsiooni kandidaati.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Sünniaeg: 13.11.1964

Koolidirektor Talkovi linnas Puhhovitši rajoonis. Vallandas 27. jaanuaril 2011. aastal kõrgelthinnatud keskkooliõpetaja Natalja Ilinitši tema poliitiliste vaadete eest ja osalemise eest 19. detsembri 2010. aasta sündmustes.

136.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

МЯЦЕЛIЦА, Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА, Николай Тимофеевич

 

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endine Mogiljovi oblasti valimiskomisjoni esimees. Oblasti valimiskomisjoni esimehena kannab ta otsest vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest eelkõige 2006. aasta presidendivalimistel Mogiljovi oblastis.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

MIГYH, Андрэй Аркадзевiч

МИГУН, Андрей Аркадевич

Sünniaeg: 5.2.1978

Sünnikoht: Minsk

Aadress: Maksim Goretskoi tn 53-16, Minsk

Passi number: MP1313262

Riigiprokurör.

2006. aastal tegeles 2006. aasta presidendivalimiste jälgimise eest kodanikualgatuse Partnerlus vastu algatatud kohtuasjaga. Süüdistus, mille ta esitas Nikolai Astreikole, Timofei Drantšukile, Aleksandr Šalaikole ja Enira Bronitskajale lähtus poliitilistest motiividest ning rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

МIХАЛЬЧАНКА, Аляксей

МИХАЛЬЧЕНКО, Алексей

Sünniaeg: 1973

Riikliku telekanali ONT ajakirjanik; mõjukal positsioonil. Teleprogrammi „Nii see on” ankur. Selle programmi abil levitatakse televisioonis riigi propagandat, millega toetatakse ja õigustatakse demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone. Opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks võltsitud teavet. Ta oli selles suhtes eriti aktiivne pärast 19. detsembri 2010. aasta rahumeelse meeleavalduse ja sellele järgnenud protestiavalduste mahasurumist.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

MIXACËЎ, Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ, Владимир Ильич

Sünniaeg: 14.10.1949

Sünnikoht: Sosnovka, Šklovi rajoon, Mogiljovi oblast

д. Сосновка Шкловского района Могилевской области

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endine Gomeli oblasti valimiskomisjoni esimees, endine parlamendi alamkoja liige. Oblasti valimiskomisjoni esimehena kannab ta otsest vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest eelkõige 2006. aasta presidendivalimistel.

140.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Sünniaeg: 18.10.1954

Sünnikoht: Kosuta, Minski oblast

Konstitutsioonikohtu ülem ja endine peaprokurör, kes on aktiivselt osalenud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimises. Oma eelmistes ülesannetes aastatel 2004–2008 oli ta üks peamisi demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastastes repressioonides osalevaid isikuid. Alates konstitutsioonikohtusse ametisse nimetamisest on ta ustavalt ellu viinud režiimi repressioonipoliitikat ning jõustanud repressiivseid seadusi isegi juhul, kui nende sisu oli vastuolus põhiseadusega.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

 

Minski linna Oktjabrski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Aleh Jastrutseule ja Mark Metsialkoule 15 päeva pikkuse vangistuse. Määras 7. juulil 2011. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Eduard Baidale ja Andrei Ratsolkale 10 päeva pikkuse vangistuse ning Artsem Starykaule 12 päeva pikkuse vangistuse vaikivas protestis osalemise eest. Tema poolt kõnealuste protsesside läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

 

Grodno oblasti prokurör, vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТНЛЬ, Татьяна Ярославовна

 

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Mõistis 10. jaanuaril 2011 süüdi Noorsoorinde (Molodoi Front) aktivisti Julian Misiukevitši ja määras talle karistuseks 12 päeva pikkuse vangistuse ning määras vastavalt 21. jaanuaril 2011. aastal ja 31. jaanuaril 2011. aastal 9 päeva pikkuse vangistuse poliitilisele aktivistile Usevalad Šašarinile ja kodanikuühiskonna aktivistile Tsimafei Atranšankaule.

Mõistis poliitvangide toetuseks asetleidnud kampaanias osalemise eest vastavalt 27. detsembril 2010. aastal ja 20. jaanuaril 2011. aastal süüdi inimõiguste kaitsja Mihhail Matskevitši ja määras talle 10 päeva pikkuse vangistuse, ning kodanikuühiskonna aktivisti Valer Siadou ja määras talle 12 päeva pikkuse vangistuse.

Samuti osales 2011. aastal otseselt kodanikuühiskonna aktivistide kohtulikus represseerimises. Määras vastavalt 4. juulil ja 7. juulil 2011. aastal 10 päeva pikkuse vangistuse Anton Glinistyle ja Andrei Ignatšykile. Samuti osales 2012. aastal otseselt poliitiliste aktivistide kohtulikus represseerimises.

Määras 22. veebruaril 2012. aastal 10 päeva pikkuse vangistuse tuntud poliitilisele aktivistile Pavel Vinagradaule, kelle suhtes ta 10. aprillil 2012 määras kahe aasta pikkuse ennetava politsei järelevalve. Määras 23. märtsil 2012. aastal 5 päeva pikkuse vangistuse liikumise „Sotsiaalvõrgustike kaudu toimuv revolutsioon” poliitilistele aktivistidele Mikhas Kostkale ja Anastasia Šuleikale.

Määras 21. aprillil 2012. aastal viimasele taas 10 päeva pikkuse vangistuse. Määras 24., 25. ja 26. mail 2012. aastal Noorsoorinde aktivistidele Uladzimir Jaromenakile, Zmitser Kremenetskile ja Raman Vasiljevile vastavalt 10,10 ja 12 päeva pikkuse vangistuse. Määras 22. juunil 2012. aastal Euroraadio ajakirjanikule Paval Sverdloule 15 päeva pikkuse vangistuse. Tema poolt kõnealuste protsesside läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Sünniaeg: 7.2.1956

Sünnikoht: Smolensk, (Venemaa, NSVL)

Naumov ei võtnud meetmeid, et lahendada seni leidmata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumisjuhtumeid, mis leidsid aset Valgevenes aastatel 1999–2000 Endine siseminister ja ühtlasi endine presidendi turvateenistuse ülem.

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

 

Minski linnakohtu kohtunik. Kohtu esimehena jättis ta rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Vasili Parfenkovi ning (kohtu esimehe abina) Dmitri Daškevitši ja Eduard Lobovi suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud menetlustes rikuti selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

НЕКРАСОВА, Елена Тимофеевна

 

Minski linna Zavodskoi rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Tatsyana Grechanikavale, Alyaksandr Baranoule, Yevhen Tsarykaule, Maryna Paulouskayale ja Andrei Zialionyle 15 päeva pikkuse vangistuse. Määras 4. ja 7. juulil ning 6. oktoobril 2011. aastal vangistusi mitmele aktivistile (Katsiarina Davydzik – 10 päeva, Yauguenia Kamarova – 10 päeva, Aleh Bazhok – 10 päeva, Yan Melnikau – 5 päeva). Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Sünniaeg: 11.2.1954

Sünnikoht: Parahonsk, Pinski rajoon

ID 3110254A014PB5

Ühise Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni asepeasekretär ning presidendi turvateenistuse endine ülem, endine riikliku julgeolekunõukogu esimees, endine presidendi administratsiooni juht. Presidendi administratsiooni juhina vastutab otseselt võltsitud tulemustega valimiste organiseerimise eest 2006. aastal ja sellele järgnenud rahumeelsete meeleavaldajate represseerimise eest.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

ОРДА, Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА, Михаил Сергеевич

Sünniaeg: 28.9.1966

Sünnikoht: Diatlovo, Grodno oblast

Дятлово Гродненской Области

ID 3280966A011PB2

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Ülemkoja endine liige ning Valgevene noorteorganisatsiooni BRSM endine juht. Viimati nimetatud ametis oli ta peamine isik, kes 2006. aastal organiseeris võltsitud tulemustega valimiste vastu protesteerivate rahumeelsete meeleavaldajate vastast BRSMi tegevust.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Sünniaeg: 5.3.1962

Sünnikoht: Slutsk (Minski oblast)

Valdusühingu Triple of Yuri Chizh turvateenistuse ülem, endine siseministeeriumi eriüksuse ülem. Riikliku märulipolitsei üksuste komandörina vastutab otseselt rahumeelsete meeleavalduste vägivaldse mahasurumise eest ja osales selles vahetult, eelkõige 2004. ja 2008. aastal.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

ПАДАЛЯК, Эдуард Васiльевiч

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

 

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Keskvalimiskomisjoni endise liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 2010. aasta 19. detsembri presidendivalimistel.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

Minski riikliku polütehnikumi direktor. Vastutab pärast 2010. aasta valimisi toimunud meeleavaldustes osalenud üliõpilaste koolist väljaheitmise eest.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Sünniaeg: 1961,

Nekraševitši küla Karelitšõ rajoonis, Grodna oblastis

Maksude ja tollimaksude minister. Teostab järelevalvet maksuhaldurite üle, kes toetavad Bjaljatski vastu maksupettuse ettekäändel algatatud kriminaalasja. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Sünniaeg: 1966

Sünnikoht: Vitebsk

Võtmeisik seni leidmata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumises Valgevenes aastatel 1999–2000. Siseministeeriumi eriväeosade veteranide liidu auesimees, siseministeeriumi erireageerimisrühma (SOBR) endine ülem.

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

ПЕФЦIЕЎ, Уладзiмiр Паулавiч

ПЕФТИЕВ, Владимир Павлович

Sünniaeg: 1. juuli 1957,

Berdjansk, Zaporižžja oblast, Ukraina; Kehtiva

passi number: MP2405942

Aleksandr Lukašenka, Viktor Lukašenka ja Dmitri Lukašenkaga seotud isik. Annab president Lukašenkale majandusalast nõu ning on Lukašenka režiimi peamine sponsor oma ärihuvide kaudu, mis hõlmavad ettevõtteid Sport Pari, BT Telecommunications ning alkoholiettevõte Aquadiv.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

ID 3130564A041PB9

On aktiivselt osalenud Valgevene kodanikuühiskonna represseerimises. Endine siseministri esimene asetäitja, vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

156.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

Sünniaeg: 24.10.1972

Sünnikoht: Minsk

ID 4241072A012PB1

Presidendi abi ja presidendi administratsiooni endine asejuht. Oma eelmises ametis presidendi administratsioonis tegeles juriidiliste ja kohtuküsimustega ning vastutab otseselt võltsitud tulemustega valimiste korraldamise eest 2006. ja 2010. aastal.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Sünniaeg: 30.01.1962

ID 3300162A006PB3

Endine siseministri asetäitja ja miilitsa ülem. Miilitsajõud surusid tema juhtimisel jõhkralt maha rahumeelse meeleavalduse 19. detsembril 2010.

158.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

Sünniaeg: 07.10.1978

ID 3071078A031PB4

Riikliku telekanali „Pervi” (№ 1) ajakirjanik; kõrgel ja mõjukal positsioonil. Teleprogrammi „Tähelepanu keskmes” ankur.

Selle programmi abil levitatakse televisioonis riigi propagandat, millega toetatakse ja õigustatakse demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks suurel hulgal võltsitud teavet. Ta oli selles suhtes eriti aktiivne pärast 19. detsembri 2010. aasta rahumeelse meeleavalduse ja sellele järgnenud protestiavalduste mahasurumist.

159.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКЙ, Олег Витольдович

1.10.1963

Sünnikoht: Zagorsk

(Sergijev Possad, Venemaa)

Infominister, presidendi administratsiooni endine asejuht, ideoloogia peadirektoraadi juhataja presidendi administratsioonis, endine presidendi administratsiooni analüüsi- ja infokeskuse direktor.

Ta on olnud üks riikliku propaganda ning režiimi ideoloogilise toetuse peamisi allikaid ja esindajaid. Edutati ministriks ja on sellest ajast jätkanud häälekat propagandat ja režiimi opositsiooni- ja kodanikuühiskonna vastaste tegude õigustamist.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ Наталья Владимировна

 

Minski linna Oktjabrski rajooni kohtu kohtunik. Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Siarhei Šeutšenkale, Katsiaryna Sliadzeuskajale ja Aliaksandra Šemisavale 10 päeva pikkuse vangistuse ning Yauhen Mironaule, Ihar Matsutale, Illja Laptseule, Mihhail Korzunile ja Vital Muraškevitšile 15 päeva pikkuse vangistuse. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч

(ПУЦIЛА Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО, Владимир Григорьевич

 

Minski linnakohtu esimees, kes vaatas viimase instantsina läbi kohtuotsused (mis tehti esimese astme kohtus ja kinnitati apellatsioonikohtus) rahvusvaheliselt tunnustatud poliitvangi Pavel Severinetsi (Valgevene kristliku demokraatliku erakonna loomise korralduskomitee üks esimeestest ning 2010. aasta presidendikandidaat Vital Rõmaševski kampaaniajuht) kohtuasjas ja endise poliitvangi Aleksandr Otroštšenkovi (2010. aasta presidendikandidaat Andrei Sannikovi pressisekretär) kohtuasjas. Ta lükkas tagasi kõnealuste otsuste vastu esitatud kaebused, rikkudes selgelt kriminaalkoodeksit.

162.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

ПЫКIНА, Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА, Наталья Михайловна

Sünnikuupäev: 20.4.1971.

Sünnikoht: Rakov

Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest. Partizanski rajoonikohtu kohtunik, kes menetles Lihhovidi kohtuasja. Määras Lihhovidile „Vabadusliikumise” aktivistina tegutsemise eest kolme ja poole aasta pikkuse vanglakaristuse.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Sünniaeg: 1.7.1951

Sünnikoht: Botnia, Mogiljovi oblast

ID 3010751M102PB0

Presidendi administratsiooni esimene asejuht, endine haridusminister.

Sulges Euroopa Humanitaarülikooli, andis korralduse opositsiooniliste üliõpilaste represseerimiseks, et sundida neid hääletama. Täitis aktiivset osa võltsitud tulemustega valimiste korraldamises aastatel 2008, 2010 ja 2012 ning sellele järgnenud rahumeelsete meeleavaldajate represseerimises 2008. ja 2010. aastal. President Lukašenkale väga lähedal seisev isik; juhib ühendust Belaja Rus, mis kujutab endast režiimi peamist ideoloogilist ja poliitilist organisatsiooni.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 2010. aasta 19. detsembri presidendivalimistel.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

 

Minski linna Pervomaiski rajoonikohtu kohtunik.

Määras 27. aprillil 2011. aastal poliitikule Dmitri Bandarenkale, endise presidendikandidaadi A. Sannikau kampaania „Euroopalik Valgevene” koordinaatorile, kahe aasta pikkuse vangistuse. Kõnealune protsess rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

РАВУЦКАЯ, Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ, Надежда Заловна

 

Minski linnakohtu Moskovski rajooni kohtunik, vastutav kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest. Tema tegevus oma rollis aitas kaasa ühiskonnas hirmuõhkkonna tekitamisele eelkõige seoses 2006. aasta valimistega.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

Relyava, Aksana Anatolieuna

РЭЛЯВА, Аксана Анатольеўна

(РAЛЯВА Аксана Анатольеўна)

РЕЛЯВО, Оксана Анатольевна

 

Minski Sovetski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 23.6.2011, Khalyezin, Yuri, 20 trahviühikut (700 000 BLR); b) 23.6.2011, Rutski, Alyaksandr, 20 trahviühikut (700 000 BLR); c) 28.3.2011, Ivashkevich, Viktar, 10 päeva vangistust; d) 21.12.2010, Asmanaw, Arsen, 15 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Kudlayew, Alyaksandr, 30 trahviühikut; f) 20.12.2010, Tryputsin, Vitaut, 15 päeva vangistust; g) 20.12.2010, Assipenka Andrey, 15 päeva vangistust; h) 20.12.2010, Ardabatski Dzyanis, 15 päeva vangistust; i) 20.12.2010, Kazlowski, Andrey, 15 päeva vangistust ja 1 050 000 BLR. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

168.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Sünniaeg: 15.4.1939

Mogiljov

Parlamendi ülemkoja eesistuja, endine meedia ja ideoloogia eest vastutav asejuht presidendi administratsioonis (2006–2008). Sellel ametikohal oli ta üks riikliku propaganda ning režiimi ideoloogilise toetuse peamisi allikaid ja esindajaid.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Sünniaeg: 07.02.1955

ID 3070255A000PB6

KGB majandusjulgeoleku osakonna ülem.

Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

170.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

РУСАКЕВIЧ, Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ, Владимир Васильевич

Sünniaeg: 13.9.1947

Sünnikoht: Võgonoštši, Bresti oblast

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endise infoministrina oli peamine sõltumatu meedia ja ajakirjanike represseerimise ja neile surve avaldamise eest vastutav isik aastatel 2003–2009.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Sünniaeg: 31.07.1966

Aadress: Jesenini tn 31-1-104, Minsk

Passi number: MP2937413

Ülemkohtu kohtunik. Minski linna Moskovski rajoonikohtu endise kohtunikuna ja praeguse ülemkohtu kohtunikuna määras endisele presidendikandidaadile Aleksandr Kazulinile võltsitud tulemustega valimiste vastaste protestide organiseerimise eest 2006. aastal viie ja poole aasta pikkuse vanglakaristuse.

Kõnealune protsess rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

172.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Aadress: Pervomaiski rajoonikohtu haldusõiguse osakond

Chornogo K. 5 kabinet 417

Tel.: +375 17 2800264

2012. aasta jaanuaris määrati ta uurimiskomisjoni Minski osakonna ülema asetäitjaks. Minski Pervomaiski rajoonikohtu prokurör, menetles ühe silmapaistvama inimõiguste kaitsja ning Valgevene inimõiguste keskuse „Viasna” juhi ja Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni asepresidendi Ales Bjaljatski kohtuasja. Prokuröri esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Bjaljatskikaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

САМАЛЮК, Ганна Валер'еўна

САМОЛЮК, Анна Валерьевна

 

Minski linna Frunzenski rajoonikohtu endine kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistile Aljaksandr Stsiašenkale 10 päeva pikkuse vangistuse. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

174.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

 

Major, KGB vanemuurija. Juhtis KGB kinnipidamiskeskuses uurimisi opositsiooniaktivistide suhtes, sealhulgas võltsitud asitõendeid kasutades, pärast valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumist 19. detsembril 2010 Minskis. Tema tegevus rikkus selgelt õigust õiglasele kohtulikule arutamisele ning Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Grodno oblasti valimiskomisjoni esimees. Oblasti valimiskomisjoni esimehena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel Grodno oblastis.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

ШАДРЫНА, Ганна Станiславаўна

ШАДРИНА, Анна Станиславовна

 

Presidendi administratsiooni ja peamise propaganda-ajalehe „Sovietskaia Belarus” peatoimetaja endine asetäitja.

Ta on vastutav riigi propaganda vahendamise eest trükiajakirjanduses. Propagandaga provotseeriti, toetati ja õigustati repressioone demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu 19. detsembril 2010, kasutades selleks muu hulgas võltsitud teavet.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Uurimiskomitee aseesimees, endine Gomeli oblasti prokurör, vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

 

Minski linna Oktjabrski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Ales Sobalile, Maksim Hrishelile ja Kastantsin Chufistaule 10 päeva pikkuse vangistuse ning Siarhei Kardymonile 15 päeva pikkuse vangistuse. Tema poolt kõnealuste protsesside läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

179.

Shamionau Vadzim Iharavich

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Kapten, Šklovis asuva karistuslaagri IK-17 operatiivüksuse juht. Survestas poliitvange, keelates neile õigust kirjavahetusele ning kasutas ülestunnistuste väljapressimiseks ähvardusi. Oli otseselt vastutav poliitvangide ja opositsiooniaktivistide inimõiguste rikkumise eest, kasutades julma, ebainimlikku ja alandavat kohtlemist ja karistamist. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

180.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александравiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Prokurör, kes esindas kohtuasja Bjaljatski vastu Minski Pervomaiski piirkonnakohtus pärast Bjaljatski poolt kohtule seoses tema kinnipidamisega esitatud avaldust. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 2010. aasta 19. detsembri presidendivalimistel.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

ШЭЙКО, Iна Валер'еўна

(ШAЙКО Iна Валер'еўна)

ШЕЙКО, Инна Валерьевна

 

Minski keskrajoonikohtu kohtunik. 2011. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 4.7.2011, Shapavalaw, Paval, 12 päeva vangistust; b) 21.7.2011, Ivanyuk, Yawhen, 12 päeva vangistust; c) 14.7.2011, Khadzinski, Paval, 25 trahviühikut (875 000 BLR); d) 23.6.2011, Sudnik, Andrey, 25 trahviühikut (875 000 BLR); e) 23.6.2011, Yatskow, Usevalad, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR); f) 28.4.2011, Kudlaew, Alyaksandr, 50 trahviühikut (1 750 000 BLR). Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Sünniaeg: 26.5.1958

Sünnikoht: Grodno oblast

Vastutab Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumise (seni leidmata) eest Valgevenes aastatel 1999–2000. Julgeolekunõukogu endine sekretär. Šeiman (Sheyman) on endiselt presidendi eriassistent /eriabi.

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

 

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. ja 27. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Illya Vasilievichile, Nadzeya Chayukhovale, Tatsiana Radzetskayale, Siarhei Kanapatskile ja Volha Damaradile 10 päeva pikkuse vangistuse. Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

 

KGB vastuluureosakonna juht ja KGB vastuluurenõukogu endine asejuht. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Uurimiskomitee aseesimees ning endine peaprokuröri asetäitja ja uurimisosakonna ülem.

Algatas KGB nõudmisel Ales Bialiatski juhtumi uurimise. Bialiatski on üks silmapaistvamaid inimõiguste kaitsjaid, ta on Valgevene inimõiguste keskuse Vjasna juhataja ja FIDHi asepresident. Ta kaitses ja abistas neid, keda represseeriti seoses 19. detsembri 2010. aasta valimistega ja kes kannatasid kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastaste repressioonide tõttu.

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Vitebski Železnodoroznõi rajoonikohtu kohtunik. Määras apellatsioonimenetluses paljudele meeleavaldajatele süüdimõistva otsuse, vaatamata sellele, et esimese astme kohtus neid süüdi ei mõistetud. Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

 

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20., 24. ja 30. detsembril 2010 vangistusi kodanikuühiskonna aktivistidele (Ihar Shershan –12 päeva, Zmitser Shurkhai –10 päeva ja Franak Viachorka 12 päeva).

Lükkas 24. jaanuaril 2012 tagasi Ales Bjaljatski apellatsioonikaebuse kohtuotsuse vastu, mille tegi tema suhtes Minski Pervomaiski rajoonikohus, hoolimata sellest, et kohtumenetlus viidi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku. Bjaljatski kaitses ja abistas neid, keda represseeriti seoses 19. detsembri 2010. aasta valimistega ja kes kannatasid kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise tõttu. Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

 

Mogiljovi oblasti prokurör, vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

 

Mohilevi oblasti KGB ülem. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Mohilevi piirkonnas.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

 

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistile Siarhei Barsukoule 12 päeva pikkuse vangistuse.

Määras 8. novembril 2011. aastal kodanikuühiskonna aktivistile Paval Siarheile 7 päeva pikkuse vangistuse. Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

192.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Sünniaeg: 1952, Gomel

Isikutunnistus: 3100552C033PB6

Justiitsministri asetäitja, vastutav kohtusüsteemi töötajate ning ideoloogia ja kohtuotsuste täideviimise kontrolli eest. Tema ülesanded hõlmavad järelevalvet ja kontrolli kohtusüsteemi töötajate üle. Vastutab Valgevene justiitsministeeriumi ja kohtusüsteemi (kui elanikkonna represseerimise peamiste vahendite) rolli ja tegevuse eest, mis seisneb riigi propaganda kohtusüsteemis levitamises ning selle tagamises, et kohtusüsteemi töötajad teevad otsuseid, mis on kooskõlas režiimi repressiivse iseloomuga, või julgeolekuteenistuste poolt elanikkonna vastu toimepandud ebaseadusliku tegevuse tahtlikus eiramises.

193.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер'евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Minski Pervomaiski rajoonikohtu riigiprokurör. Menetles Dmitri Bondarenko kohtuasja. Tema esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Sünniaeg: 04.03.1962

ID 3040362B062PB7

Minski linna tervishoiukomisjoni esimees ja endine Minski kiirabihaigla peakirurg. Ta ei seisnud vastu presidendikandidaadi Nekljajevi röövimisele; Nekljajev toimetati tema haiglasse pärast seda, kui ta oli 19. detsembril 2010 tõsiselt läbi pekstud, ta ei kutsunud politseid ning tegi koostööd tundmatute kurjategijatega. Sellele järgnes ametikõrgendus.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Sünniaeg: 5.8.1946

Sünnikoht: Sahhalini oblast

Sivakov korraldas seni leidmata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumised Valgevenes aastatel 1999–2000 Minski haldusinstituudi rektori asetäitja, endine turismi- ja spordiminister, endine siseminister ja endine presidendi administratsiooni asejuhataja

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Siseministeeriumi riikliku julgeoleku osakonna Minski büroo juht. 2011. aasta veebruaris sai president Lukašenkalt auhinna ja kiituskirja aktiivse osalemise ja korralduste täitmise eest 19. detsembril 2010. aastal toimunud demonstratsioonide vastaste repressioonide ajal.

197.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Sünniaeg: 16.08.1972

Sünnikoht: Grodno

Justiitsminister, keskvalimiskomisjoni liige; Justiitsministeeriumi sotsiaalsete organisatsioonide, erakondade ja valitsusväliste organisatsioonide üksuse ülem. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest alates 2007. aastast korraldatud valimistel. Seoses ametikohaga justiitsministeeriumis ja kontrolliga, mis tal on kohtuasutuste üle, on ta aktiivselt osalenud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimises, keeldudes registreerimast valitsusväliseid organisatsioone ja erakondi, ning see on paljudes juhtudel viinud nende tegevuse keelamiseni.

198.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

CISi terrorismivastase keskuse ülema asetäitja ja endine KGB ülema asetäitja, vastutas töötajate ja nende ülesannete korraldamise eest. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

СМIРНОЎ, Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ, Евгений Александрович

Sünniaeg: 15.3.1949

Sünnikoht: Rjazani oblast, Venemaa

ID 3160872K021PB4

EurasEci kohtu eesistuja, majanduskohtu eesistuja esimene asetäitja, vastutav kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest eelkõige seoses 2006. aasta valimistega.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

СТОШ, Мiкалай Мiкалаевiч

СТОШ, Николай Николаевич

 

Gomeli oblasti valimiskomisjoni esimees. Oblasti valimiskomisjoni esimehena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 2010. aasta19. detsembri presidendivalimistel Gomelis.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Kohtu esimehena jättis ta rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Irina Halipi, Sergei Martselevi, Pavel Severinetsi, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronini, Sergei Kazakovi, Vladimir Lobani, Vitali Matsukevitši, Jevgeni Sekreti ja Oleg Fedorkevitši suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud menetlustes rikuti selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

Lükkas 24. jaanuaril 2012 tagasi Ales Bjaljatski apellatsioonikaebuse kohtuotsuse vastu, mille tegi tema suhtes Minski Pervomaiski rajoonikohus, hoolimata sellest, et kohtumenetlus viidi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku.

Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

 

Peaprokuröri asetäitja.

2007.–2008. aastal algatas menetlusi sõltumatu meedia esindajate, ajakirjanike ja opositsiooniliste erakondade suhtes. Andis KGB ohvitseridele loa teha läbiotsimisi Radio Rasija, ERB ja Belsati ruumides, Valgevene rahvarinde Grodno büroos ning valitsusvälise organisatsiooni Batskavšina peakorteris, samuti 17 ajakirjaniku eluruumides.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Sünniaeg: 27.1.1957

Sünnikoht: Zduditši, Gomeli oblast

Valgevene väliministeeriumi suursaadik, endine KGB esimees. Ähvardas rahumeelseid aktiviste enne 2006. aasta meeleavaldusi ning oli üks peategelasi demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastastes repressioonides, mis leidsid aset pärast võltsitud tulemustega valimisi. Oli ühtlasi repressiivsete seadusemuudatuste ning demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu suunatud uute seaduste algataja.

204.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

 

Kolonelleitnant, tegev KGB sõjalises vastuluures. Ta võltsis asitõendeid ja kasutas ähvardusi opositsiooniaktivistidelt tunnistuste väljapressimiseks KGB kinnipidamiskeskuses Minskis pärast valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumist 19. detsembril 2010 Minskis. Oli otseselt vastutav poliitvangide ja opositsiooniaktivistide põhiliste inimõiguste rikkumise eest, kasutades nende vastu ülemäärast jõudu. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

 

Minski keskrajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 21.7.2011, Bandarenka, Volha, 10 päeva vangistust; b) 21.7.2011, Ruskaya, Volha, 11 päeva vangistust; c) 20.12.2010, Marchyk, Stanislaw, 15 päeva vangistust; d) 20.12.2010, Stanchyk, Alyaksandr, 10 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Anyankow Syarhey, 10 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

СВОРАБ, Мiкалай Канстанцiнавiч

СВОРОБ, Николай Константинoв ич

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. KGB ülema endise asetäitjana on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

 

KGB põhiseadusliku korra ja terrorismivastase võitluse osakonna ülem.

Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

ТАРАНДА, Аляксандр Мiхайлавiч

ТАРАНДА, Александр Михайлович

 

Presidendi administratsiooni ja peamise propaganda-ajalehe „Sovietskaia Belarus” asetoimetaja.

Ta on vastutav riigi propaganda vahendamise eest trükiajakirjanduses. Propagandaga toetati ja õigustati repressioone demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu, keda näidati süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, eelkõige pärast 2010. aasta presidendivalimisi, kasutades selleks võltsitud teavet ja valeinformatsiooni.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

ТАРАПЕЦКАЯ, Галiна Мiхайлаўна

ТОРОПЕЦКАЯ, Галина Михайловна

 

Presidendi administratsiooni ja peamise propaganda-ajalehe „Sovietskaia Belarus” asetoimetaja.

Ta on vastutav riigi propaganda vahendamise eest trükiajakirjanduses. Propagandaga provotseeriti, toetati ja õigustati repressioone demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu, keda näidati süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, eelkõige pärast 2010. aasta presidendivalimisi, kasutades selleks võltsitud teavet.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андреевич

Sünniaeg: 1950

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

President Lukašenka pereliikmetele lähedalseisev isik; presidendi spordiklubi sponsor. Nafta ja naftatoodetega tegelev Ternavski on režiimiga lähedalt seotud, arvestades seda, et tal on nafta rafineerimise sektoris monopol ning asjaolu, et ainult vähestel isikutel on lubatud naftasektoris tegutseda. Tema ettevõte Univest-M on üks kahest Valgevene suurimast erasektori naftaeksportijast.

211.

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

ТРАЦЦЯК, Петр Уладзiмiравiч

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. KGB ülema endise asetäitjana ja raadiosageduste julgeolekunõukogu komisjoni liikmena on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

212.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Kolonelleitnant, varasemalt tegev KGB sõjalises vastuluures (praegu hiljuti moodustatud Valgevene luurekomitee pressiteenistuse juhataja). Võltsis asitõendeid ja kasutas ähvardusi opositsiooniaktivistidelt tunnistuste väljapressimiseks KGB kinnipidamiskeskuses Minskis pärast valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumist 19. detsembril 2010 Minskis. Oli otseselt vastutav julma, ebainimliku ja alandava kohtlemise ja karistamise eest ning selle eest, et keelas õigust õiglasele kohtulikule arutamisele. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

ТРУБНIКАЎ, Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ, Николай Алексеевич

 

Minski linnakohtu Partizanski rajooni kohtunik. Osales 2006.–2007. aastal otseselt kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni kohtulikus represseerimises. Määras 15. jaanuaril 2007. aastal poliitilisele aktivistile Andrei Dmitrijevile 3 päeva pikkuse vangistuse. Kõnealune protsess rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

 

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistile Mikhail Barsukoule 10 päeva pikkuse vangistuse. Kõnealune protsess rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

 

KGB ülema asetäitja, vastutusvaldkonnad: majanduskuriteod ja korruptsioonivastane võitlus.

Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

ЦIЦЯНКОВА, Алена Вiктараўна

ТИТЕНКОВА, Елена Викторовна

 

Minski linna Partizanski rajoonikohtu endine kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistile Anton Hulakile 15 päeva pikkuse vangistuse, Ales Milinetsile ja Paval Kamaroule 12 päeva pikkuse vangistuse ning Siarhei Piatrushynile 11 päeva pikkuse vangistuse. Määras2011. aasta juulis teistele aktivistidele vangistusi, mille kestus oli 5–10 päeva. Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

 

Minski linna Leninski rajoonikohtu kohtunik. Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistile Natallia Vasilievichile 15 päeva pikkuse vangistuse ning Katsiaryna Parfilievale, Alyaksandr Piatnitskile ja Sviatlana Rasliakovale 10 päeva pikkuse vangistuse. Määras 2011. aasta juulis teistele aktivistidele 10 päeva pikkusi vangistusi. Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatavate isikute suhtes asjakohatud.

218.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

 

Justiitsministri asetäitja, vastutav juriidilise abi osutamise eest institutsioonidele, mis töötavad välja majandusküsimusi reguleerivaid õigus- ja õigustloovaid akte, ning juriidiliste isikute registreerimise eest.

Vastutab Valgevene justiitsministeeriumi ja kohtusüsteemi (kui elanikkonna represseerimise peamiste vahendite) rolli ja tegevuse eest, mis seisneb riigi propaganda kohtusüsteemis levitamises, misläbi provotseeritakse ja õigustatakse kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastaseid repressioone, ning valitsusväliste organisatsioonide ja erakondade registreerimisest keeldumises või selle tühistamises.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

 

Minski linnakohtu kohtunik. Kohtu esimehe abina jättis ta rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Irina Halipi, Sergei Martselevi ja Pavel Severinetsi suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Kõnealune menetlus rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Sünniaeg: 1971 Pensa (Venemaa, NSVL)

Presidendi turvaüksuse ülem.

Tema juhendamisel osalesid mitmed tema teenistuse töötajad poliitiliste aktivistide ülekuulamistes pärast 19. detsembri 2010. aasta meeleavaldust.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Sünniaeg: 19.6.1964, Bresti oblast

Uurimiskomisjoni juht, presidendi administratsiooni operatiiv- ja analüüsikeskuse endine juhataja, vastutav telekommunikatsiooni eest, sealhulgas erinevate kommunikatsioonikanalite (näiteks interneti) järelevalve, filtreerimise, kontrolli ja sekkumise eest.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА, Марианна Леонидовна

 

Minski Partizanski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 7.7.2011, Lelikaw, Andrey, 7 päeva vangistust; b) 7.7.2011, Lapatsik, Yawhen, karistus teadmata; c) 7.7.2011, Syarheyew Uladzimir, 11 päeva vangistust; d) 4.7.2011, Stsepanenka, Alyaksandr, 5 päeva vangistust; e) 4.7.2011, Plyuto, Tatsyana, 20 trahviühikut (700 000 BLR); f) 23.6.2011, Kanaplyannik, Syarhey, 20 trahviühikut (700 000 BLR); g) 20.12.2010, Furman, Viktar, 11 päeva vangistust; h) 20.12.2010, Astashow, Anton, 11 päeva vangistust; i) 20.12.2010, Navumava, Valyantsina, 11 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

ВАРАПАЕЎ, Irap Pыгopaвiч

ВОРОПАЕВ, Игорь Григорьевич

 

Riigi sõjalis-tööstusliku komitee kontrollitava ettevõtte „Elektronarvutite alaste teadusuuringute instituut” teadustöö peadirektori asetäitja ja endine KGB riiklike sidesüsteemide osakonna ülem. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

 

Minski linna Frunzenski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Valiantsina Furmanile ja Vadzim Klysheikale 10 päeva pikkuse vangistuse. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas süüdistatavate isikute vastu kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid nende suhtes asjakohatud.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ, Григорий Алексеевич

Sünniaeg: 13.02.1955

ID 3130255A011PB5

Peaprokurör. Juhtis kohtuprotsesse kõikide isikute üle, kes vahistati pärast rahumeelsete meeleavalduste mahasurumist 19. detsembril 2010.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Minski oblasti valimiskomisjoni esimees. Oblasti valimiskomisjoni esimehena kannab ta vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 2010. aasta 19. detsembri presidendivalimistel Minski oblastis.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

KGB ülema esimene asetäitja.

Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Oli poliitvangi Ales Bjaljatski juhtumi taga. Bjaljatski on üks silmapaistvamaid inimõiguste kaitsjaid, ta on Valgevene inimõiguste keskuse Vjasna juhataja ja FIDHi asepresident. Ta kaitses ja abistas neid, keda represseeriti seoses 19. detsembri 2010. aasta valimistega ja kes kannatasid kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise tõttu.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. KGB luureosakonna endise ülemana on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

 

Minski keskrajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 17.11.2011, Makayew, Alyaksandr, 5 päeva vangistust; b) 7.7.2011, Tukay, Illya, 12 päeva vangistust; c) 7.7.2011, Shapchyts Yawhen, 12 päeva vangistust; d) 31.1.2011, Kulakow, Lyeanid, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR); e) 21.12.2010, Yaromyenak, Uladzimir, 15 päeva vangistust; f) 20.12.2010, Daroshka, Alyaksey, 12 päeva vangistust; g) 20.12.2010, Kakhno, Herman, 12 päeva vangistust; h) 20.12.2010, Palyakow Vital, 15 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Šklovi vangilaagri direktor. Vastutab kinnipeetavate ebainimliku kohtlemise eest ning endise presidendikandidaadi Nikolai Statkevitši tagakiusamise eest, kes vangistati seoses 19. detsembri 2010. aasta sündmustega, samuti teiste kinnipeetavate tagakiusamise eest.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

ЮФЕРЫЦЫН, Дзмiтрый Вiктаравiч

ЮФЕРИЦЫН, Дмитрий Викторович

 

Minski Leninski rajoonikohtu kohtunik. 2010. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 20.12.2010, Charukhin, Kanstantsin, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Yarmola, Mikalay, 15 päeva vangistust; c) 20.12.2010, Halka, Dzmitry, 10 päeva vangistust; d) 20.12.2010, Navumaw, Viktar, 12 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Haldzenka, Anatol, 10 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

232.

Zaharouski, Anton

Zagorovski, Anton

ЗАГАРОЎСКI, Антон

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон

 

Minski linna Frunzenski rajooni prokurör, tegeleb meeleavaldaja Vasili Parfenkovi kohtuasjaga. Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Sünniaeg: 1964

KGB ülem.

Kujundas KGB ümber peamiseks repressiivorganiks, kes on vastutav kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest. Levitas meedia kaudu valeinfot 19. detsembri 2010. aasta meeleavaldajate kohta, väites, et nad olid endaga kaasa toonud vahendeid, mida relvana kasutada. Ähvardas isiklikult endise presidendikandidaadi Andrei Sannikovi naise ja laste elud ja tervise ohtu panna. Ta on peamine algataja korralduste väljaandmisel, mille alusel kiusati ebaseaduslikult taga ja piinati demokraatlikku opositsiooni ning väärkoheldi vange.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Minski linnakohtu kohtunik. Kohtu esimehe abina jättis ta rahuldamata endise presidendikandidaadi Andrei Sannikovi ning poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Ilja Vasiljevitši, Fjodor Mirzajanovi, Oleg Gnedšiki ja Vladimir Jerjomenoki suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Kõnealune menetlus rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

235.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. KGB sõjalise vastuluure osakonna endise ülemana on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. KGB osales tema juhendamisel poliitiliste aktivistide ülekuulamistel pärast 19. detsembri 2010. aasta meeleavaldust.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

 

Minski Leninski rajoonikohtu kohtunik. 2011. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 18.7.2011, Palyakow, Vital, 12 päeva vangistust; b) 7.7.2011, Marozaw, S., 10 päeva vangistust; c) 7.7.2011, Badrahin Alyaksandr, 10 päeva vangistust; d) 7.7.2011, Marozova S., 10 päeva vangistust; e) 7.7.2011, Varabey Alyaksandr, 15 päeva vangistust; f) 4.7.2011, Mazurenka, Mikita, 10 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Sünniaeg: 14.11.1954

ID 3141154A021PB0

Kaitseminister.

Julgeolekunõukogu liikmena kiitis heaks ministrite tasandil kokku lepitud otsused, sealhulgas otsuse suruda maha 19. detsembri 2010. aasta rahumeelne meeleavaldus. Pärast 2010. aasta detsembrit andis oma heakskiidu hävitavate jõudude täielikule võitmisele, viidates sellega demokraatlikule opositsioonile.

238.

Zhuk Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Pervomaiski rajoonikohtu kohtunik Vitebskis. 24. veebruaril 2012 määras ta Sjarhej Kavalenkale, kes alates 2012. aasta veebruari algusest on olnud poliitvang, kahe aasta ja ühe kuu pikkuse vangistuse katseaja rikkumise eest. Alena Zhuk oli otseselt vastutav Sjarhej Kavalenka inimõiguste rikkumise eest, kuna ta keelas talle õigust õiglasele kohtulikule arutamisele. Varasemalt oli Sjarhej Kavalenkale mõistetud täitmisele mittepööratud karistus selle eest, et ta riputas Vitebskis üles ajaloolise valge-puna-valge lipu. Järgnevalt Alena Žuki poolt langetatud otsus oli kuriteo iseloomu arvestades ebaproportsionaalselt karm ning vastuolus Valgevene kriminaalseadustikuga. Alena Žuki tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Sünniaeg: 07.07.1970

ID 3070770A081PB7

Riikliku uudisteagentuuri BELTA peadirektor.

Ta on vastutav riigi propaganda vahendamise eest meedias. Propagandaga toetati ja õigustati repressioone demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu 19. detsembril 2010, kasutades selleks muu hulgas võltsitud teavet.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

 

Minski linna Frunzenski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010. aastal kodanikuühiskonna aktivistidele Irina Jaraševitšile ja Mihhail Jakavenkale vastavalt 15 ja 10 päeva pikkuse vangistuse. Määras 7. juulil 2011. aastal kodanikuühiskonna aktivistile Barys Sidareikale 10 päeva pikkuse vangistuse vaikivas protestis osalemise eest. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Minski Zavodskoi rajoonikohtu riigiprokurör, menetles väljapaistvate kodanikuühiskonna esindajate Irina Khalipi, Sergei Martselevi ja Pavel Severinetsi kohtuasju. Tema esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

 

Minski Leninski rajoonikohtu kohtunik. 2010. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 20.12.2010, Yarmolaw, Yahor, 12 päeva vangistust; b) 20.12.2010, Palubok, Alyaksandr, 15 päeva vangistust; c) 20.12.2010, Mikhalkin, Zakhar, 10 päeva vangistust; d) 20.12.2010, Smalak, Syarhey, 15 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Vassilewski, Alyaksandr, 15 päeva vangistust. Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

243.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Sünniaeg: 10.1.1961

Sünnikoht: Saksamaa (DDR)

ID 3100161A078PB5

Meedianõunik ning riikliku raadio- ja telekompanii endine president. Režiimi propaganda juhtfiguur kuni detsembrini 2010, laimas süstemaatiliselt opositsiooni ja õigustas inimõiguste jämedaid rikkumisi ning korduvaid rünnakuid Valgevene opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu.


B.   Üksused

 

Nimi

Transkriptsioon inglise keelde valgevene keele põhjal

Transkriptsioon inglise keelde vene keele põhjal

Nimi

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimed

(kirjapilt vene keeles)

Identifitseerimisandmed

Loetellu lisamise põhjendused

1.

Beltechexport

 

„ЗАО Белтехзкспорт”

Valgevene Vabariik, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Faks: (+375 17) 263-90-12

Üksus, mida varem omas Vladimir Peftijev. Selle suuraktsionär on Dmitri Gurinovitš, Peftijevi endine nõunik Velcomis. Beltechexport saab režiimist kasu, olles riigi omandisse kuuluvate või riigile kuuluvate ettevõtete toodetud relvade ja sõjalise varustuse peamine eksportija. Ta toetab Lukašenka režiimi ja toob sellele relvamüügi kaudu tulu.

2.

Sport-Pari

 

‧ЗАО Спорт-пари‧ (оператор республиканс-кой лотереи)

 

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus talle kuuluvate üksuste Business Network ja BT Telecommunications kaudu. Ettevõtet Sport-Pari kontrollib Peftijev koos Dmitri Aleksandrovitš Lukašenkaga järgmiselt: viimane kontrollib presidendi spordiklubi, millel on ettevõttes Sport Pari kohustuslik riigile kuuluv enamusosalus.

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‧БТ Телекоммуникации‧

 

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus.

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 

 

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus.

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 

 

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus.

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 

 

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus.

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 

 

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus.

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 

 

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus.

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 

 

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus.

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus.

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 

 

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus.

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobeditelei 51/2 - 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Juri Tšõži valdusettevõte. Juri Tšõž annab Lukašenka režiimile rahalist abi, eelkõige oma valdusettevõtte LLC Triple'i kaudu.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

Registreeritud 2002. aastal, Minsk

LLC Triple'i tütarettevõtja.

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

27.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 

 

LLC Triple'i tütarettevõtja.

30.

Univest-M

Юнивест

 

 

Anatoli Ternavski kontrolli all olev üksus.

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 

 

Univest-M'i tütarettevõtja.

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 

 

Univest-M'i tütarettevõtja.