ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.284.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 284

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
17. oktoober 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 951/2012, 11. oktoober 2012, millega keelatakse Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel meriahvenate püük V püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes ning XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelistes vetes

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 952/2012, 11. oktoober 2012, millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel tursapüük NAFO 3M püügipiirkonnas

3

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 953/2012, 11. oktoober 2012, millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel heeringapüük I ja II püügipiirkonna ELi, Norra ja rahvusvahelistes vetes

5

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 954/2012, 11. oktoober 2012, millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel süvalesta püük IIa ja IV püügipiirkonna ELi vetes ning Vb ja VI püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

7

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 955/2012, 11. oktoober 2012, millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel meriahvenate püük NAFO 3M püügipiirkonnas

9

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 956/2012, 16. oktoober 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

11

 

 

OTSUSED

 

 

2012/640/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 11. oktoober 2012, täiendava arvu merepäevade eraldamise kohta Hispaaniale ICES VIIIc ja IXa rajoonis, välja arvatud Cádizi lahes (teatavaks tehtud numbri C(2012) 7086 all)

13

 

 

SUUNISED

 

 

2012/641/EL

 

*

Euroopa Keskpanga suunis, 10. oktoober 2012, millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (EKP/2012/23)

14

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

17.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 951/2012,

11. oktoober 2012,

millega keelatakse Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel meriahvenate püük V püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes ning XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelistes vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrusega (EL) nr 44/2012, millega määratakse 2012. aastaks kindlaks kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüügivõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid 2012. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2012. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2012. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. oktoober 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 25, 27.1.2012, lk 55.


LISA

Nr

53/TQ44

Liikmesriik

Prantsusmaa

Kalavaru

RED/51214D

Liik

Meriahvenad (Sebastes spp.)

Piirkond

V püügipiirkonna EL ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

Kuupäev

26.9.2012


17.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 952/2012,

11. oktoober 2012,

millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel tursapüük NAFO 3M püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrusega (EL) nr 44/2012, millega määratakse 2012. aastaks kindlaks kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüügivõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid 2012. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2012. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2012. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. oktoober 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 25, 27.1.2012, lk 55.


LISA

Nr

54/TQ44

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Kalavaru

COD/N3M

Liik

Tursk (Gadus Morhua)

Piirkond

NAFO 3M

Kuupäev

1.10.2012


17.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 953/2012,

11. oktoober 2012,

millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel heeringapüük I ja II püügipiirkonna ELi, Norra ja rahvusvahelistes vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrusega (EL) nr 44/2012, millega määratakse 2012. aastaks kindlaks kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüügivõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid 2012. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2012. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2012. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. oktoober 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 25, 27.1.2012, lk 55.


LISA

Nr

55/TQ44

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Kalavaru

HER/1/2-

Liik

Heeringas (Clupea harengus)

Piirkond

I ja II püügipiirkonna ELi, Norra ja rahvusvahelised veed

Kuupäev

4.3.2012


17.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 954/2012,

11. oktoober 2012,

millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel süvalesta püük IIa ja IV püügipiirkonna ELi vetes ning Vb ja VI püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrusega (EL) nr 44/2012, millega määratakse 2012. aastaks kindlaks kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüügivõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid 2012. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2012. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2012. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. oktoober 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 25, 27.1.2012, lk 55.


LISA

Nr

56/TQ44

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Kalavaru

GHL/2A-C46

Liik

Süvalest (Reinhardtius hippoglossoides)

Piirkond

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed; Vb ja VI püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

Kuupäev

11.7.2012


17.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 955/2012,

11. oktoober 2012,

millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel meriahvenate püük NAFO 3M püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrusega (EL) nr 44/2012, millega määratakse 2012. aastaks kindlaks kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüügivõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid 2012. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2012. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2012. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. oktoober 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 25, 27.1.2012, lk 55.


LISA

Nr

57/TQ44

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Kalavaru

RED/N3M

Liik

Meriahvenad (Sebastes spp.)

Piirkond

NAFO 3M

Kuupäev

17.9.2012


17.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 956/2012,

16. oktoober 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. oktoober 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

72,4

MK

46,1

TR

59,9

ZZ

59,5

0707 00 05

MK

30,3

TR

123,1

ZZ

76,7

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

88,3

CL

97,2

TR

88,0

UY

65,5

ZA

89,0

ZZ

85,6

0806 10 10

BR

275,2

MK

59,9

TR

154,2

ZZ

163,1

0808 10 80

AR

217,5

MK

28,2

NZ

120,0

US

143,5

ZA

94,4

ZZ

120,7

0808 30 90

CN

92,8

TR

107,9

ZZ

100,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

17.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/13


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

11. oktoober 2012,

täiendava arvu merepäevade eraldamise kohta Hispaaniale ICES VIIIc ja IXa rajoonis, välja arvatud Cádizi lahes

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 7086 all)

(Ainult hispaaniakeelne tekst on autentne)

(2012/640/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 43/2012, millega määratakse ELi laevadele 2012. aastaks kindlaks teatavate selliste kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mis ei kuulu rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (1) eriti selle IIB lisa punkti 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 43/2012 IIB lisa punktis 5.1 koostoimes I tabeliga on täpsustatud maksimaalne päevade arv, mille jooksul liidu laevad, mille kogupikkus on vähemalt 10 meetrit ning mille pardal on kindlaksmääratud püügivahendid (traalid, ankurdatud põhjanoodad ja samalaadsed püügivahendid, mille võrgusilma suurus on vähemalt 32 mm ning nakkevõrgud, mille võrgusilma suurus on vähemalt 60 mm ning põhjaõngejadad) võivad viibida ICES VIIIc ja IXa rajoonis, välja arvatud Cádizi lahes, 1. veebruarist 2012 kuni 31. jaanuarini 2013.

(2)

Määruse (EL) nr 43/2012 IIB lisa punkti 8.5 kohaselt võib komisjon eraldada rakendusaktiga täiendava arvu merepäevi, mille jooksul võib lipuliikmesriik lubada piirkonnas viibida laeval, mille pardal on mis tahes kindlaksmääratud püügivahend, võttes arvesse tulemused, mis on saavutatud 1. veebruarist 2011 kuni 31. jaanuarini 2012 kestnud kalapüügitegevuse lõpetamisel alaliselt.

(3)

Hispaania esitas 28. juunil 2012 taotluse, mis tõendas, et ajavahemikul 1. veebruarist 2011 kuni 31. jaanuarini 2012 on püügitegevuse alaliselt lõpetanud kaheksa kalalaeva. Võttes arvesse esitatud andmeid ja kõnealuse lisa punktis 8.2 sätestatud arvutusmeetodit, eraldatakse Hispaaniale seitse täiendavat merepäeva kõnealuse lisa punktis 1 osutatud laevade jaoks ajavahemikuks 1. veebruarist 2012 kuni 31. jaanuarini 2013.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Maksimaalset päevade arvu, mil Hispaania lipu all sõitvale laevale, mille pardal on mis tahes kindlaksmääratud püügivahend ning mille kohta ei kehti määruse (EL) nr 43/2012 IIB lisa punktis 6.1 loetletud eritingimused, mis on sätestatud sama lisa I tabelis, võib anda loa viibida ICES VIIIc ja IXa rajoonis, välja arvatud Cádizi lahes, suurendatakse 157 päevani aastas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Hispaania Kuningriigile.

Brüssel, 11. oktoober 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Maria DAMANAKI


(1)  ELT L 25, 27.1.2012, lk 1.


SUUNISED

17.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/14


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

10. oktoober 2012,

millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega

(EKP/2012/23)

(2012/641/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1 ja 14.3 koosmõjus artikli 3.1 esimese taandega ja artikliga 18.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja selliste liikmesriikide keskpangad, mille rahaühik on euro (edaspidi „RKPd”), teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud. Tagatiskõlblikkuse kriteeriumid eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide jaoks on sätestatud 20. septembri 2011. aasta suunise EKP/2011/14 (eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta) (1) I lisas. Täiendavad ajutised meetmed seoses tagatise kõlblikkusega on sätestatud 2. augusti 2012. aasta suunises EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (2).

(2)

Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 1.6 kohaselt võib EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide teostamise instrumente, tingimusi, kriteeriume ja menetlusi igal ajal muuta. Punkti 6.3.1 kohaselt jätab eurosüsteem endale õiguse mis tahes asjakohaseks peetava teabe põhjal välja selgitada, kas emissioon, emitent, krediidisaaja või garant vastavad tema rangetele krediidistandarditele.

(3)

Selleks et suurendada likviidsuse andmist eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide osapooltele, otsustas EKP nõukogu ajutiselt laiendada kriteeriume, millega määratakse eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides tagatisena kasutatava vara kõlblikkus, ning kõlbliku varana rahapoliitika operatsioonides vastu võtta ka turukõlblikke võlainstrumente, mis on vääringustatud Inglise naelades, jeenides või USA dollarites. Nende turukõlblike võlainstrumentide suhtes tuleb kohaldada väärtuse allahindlust, mis kajastaks asjaomase vahetuskursi volatiilsust minevikus.

(4)

Neid täiendavaid meetmeid tuleb kohaldada ajutiselt, kuni EKP nõukogu ei pea neid enam vajalikuks rahapoliitika kohase ülekandemehhanismi jaoks. Seetõttu tuleb need sätestada, muutes suunist EKP/2012/18,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Muudatused

Suunist EKP/2012/18 muudetakse järgmiselt:

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Täiendavad meetmed seoses refinantseerimisoperatsioonide ja kõlbliku tagatisega

1.   Käesolevas suunises sätestatud eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide teostamise reegleid ja tagatise kõlblikkuse kriteeriume, mida on täpsustatud lõikes 2, kohaldatakse koosmõjus suunisega EKP/2011/14.

2.   Ainult käesoleva suunise artikleid 3, 5 ja 5a kohaldatakse välisvaluutas vääringustatud tagatiste suhtes.

3.   Käesoleva suunise ja suunise EKP/2011/14 riigisisese RKP rakendusakti vastuolu korral kohaldatakse käesolevat suunist. RKPd kohaldavad endiselt muutmata kujul suunise EKP/2011/14 kõiki sätteid, kui käesolevas suunises ei ole sätestatud teisiti.”;

2)

lisatakse järgmine artikkel 5a:

„Artikkel 5a

Inglise naelades, jeenides või USA dollarites vääringustatud teatavate varade võtmine kõlblikuks tagatiseks

1.   Suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.2.1 kirjeldatud turukõlblikud võlainstrumendid, mis on vääringustatud Inglise naelades, jeenides või USA dollarites, on kõlblikuks tagatiseks eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides järgmistel tingimustel: a) need on emiteeritud, neid hoitakse ja arveldatakse euroalal; b) emitent on asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas ja c) need täidavad kõiki muid EKP/2011/14 I lisa punktis 6.2.1 sätestatud kõlblikkuskriteeriume.

2.   Nende turukõlblike võlainstrumentide suhtes peab eurosüsteem kohaldama järgmist väärtuse allahindamist: a) 16 % allahindlus Inglise naelades või USA dollarites vääringustatud varade osas ja b) 26 % jeenides vääringustatud varade osas.”

Artikkel 2

Kontrollimine

RKPd edastavad EKP-le dokumentide ja meetmete üksikasjad, millega nad on kavandanud käesolevat suunist järgida, hiljemalt 26. oktoobriks 2012.

Artikkel 3

Jõustumine

1.   Käesolev suunis jõustub kaks päeva pärast selle vastuvõtmist.

2.   Artiklit 1 kohaldatakse alates 9. novembrist 2012.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 10. oktoober 2012

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

(2)  ELT L 218, 15.8.2012, lk 20.