ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.258.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 258

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
26. september 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012, 12. juuli 2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elektrilampide ja valgustite energiamärgistusega ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 875/2012, 25. september 2012, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast saadetud Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 990/2011 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest, olenemata sellest, kas jalgrattad on deklareeritud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

21

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 876/2012, 25. september 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

25

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 877/2012, 25. september 2012, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes turustusaastaks 2011/2012 rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

27

 

 

OTSUSED

 

 

2012/517/EL

 

*

Nõukogu otsus, 24. september 2012, Regioonide Komitee Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

29

 

 

2012/518/EL

 

*

Nõukogu otsus, 24. september 2012, Regioonide Komitee kahe Küprose liikme ja kolme Küprose asendusliikme ametisse nimetamise kohta

30

 

 

2012/519/EL

 

*

Nõukogu otsus, 24. september 2012, Regioonide Komitee kahe Poola asendusliikme ametisse nimetamise kohta

31

 

 

2012/520/EL

 

*

Nõukogu otsus, 24. september 2012, Regioonide Komitee Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

26.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 874/2012,

12. juuli 2012,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elektrilampide ja valgustite energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2010/30/EL kohaselt peab komisjon vastu võtma selliste energiamõjuga toodete energiamärgistust käsitlevad delegeeritud õigusaktid, mille puhul on olemas suured energiasäästuvõimalused ja mille töönäitajad on ühesuguse toime juures oluliselt erinevad.

(2)

Komisjoni direktiiviga 98/11/EÜ (2) on kehtestatud sätted kodumajapidamises kasutatavate lampide energiamärgistuse kohta.

(3)

Elektrilampide tarbitav elekter moodustab ELis olulise osa kogu energiavajadusest. Lisaks juba saavutatud energiatõhususe parandamisele on veel palju võimalusi elektrilampide energiatarbimise edasiseks vähendamiseks.

(4)

Direktiiv 98/11/EÜ tuleks kehtetuks tunnistada ja käesoleva määrusega tuleks kehtestada uued sätted selle tagamiseks, et energiamärgis pakuks tarnijatele dünaamilisi stiimuleid elektrilampide energiatõhususe edasiseks parandamiseks ja et turg läheks kiiremini üle energiatõhusamale tehnoloogiale. Direktiivi 98/11/EÜ reguleerimisala on piiratud teatavate tehnoloogialahendustega, mis on omased kodumajapidamises kasutatavatele lampidele. Et märgist oleks võimalik kasutada muu, sealhulgas tööstusliku lambitehnoloogia energiatõhususe suurendamiseks, tuleks käesoleva määrusega hõlmata suundvalguslambid, ülimadalpingelambid, valgusdioodid ja peamiselt tööstuses kasutatavad lambid, nagu suure valgustugevusega lahenduslambid.

(5)

Valgusteid müüakse sageli koos sissepandud või kaasasolevate lampidega. Käesoleva määrusega tuleks tagada, et tarbijaid teavitataks sellest, kas valgustit saab kasutada koos energiasäästulampidega ja milline on valgustisse sisse pandud lampide energiatõhusus. Samas ei pandaks käesoleva määrusega ülemäärast halduskoormust valgustitootjatele ega jaemüüjatele, samuti ei diskrimineeritaks üht või teist valgustit kohustusega anda tarbijale teavet energiatõhususe kohta.

(6)

Märgisel esitatav teave tuleks saada usaldusväärsete, täpsete ja korratavate mõõtmistega, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sh olemasolu korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ (3) I lisas loetletud ühtlustatud standardeid, mille on vastu võtnud Euroopa standardimisasutused.

(7)

Käesolevas määruses tuleks täpsustada elektrilampide ja valgustite märgise ühetaoline kujundus ja sisu.

(8)

Lisaks sellele tuleks määruses kindlaks määrata elektrilampide ja valgustite tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse nõuded.

(9)

Samuti tuleks määruses kindlaks määrata nõuded teabe kohta, mis tuleb esitada elektrilampide ja valgustite reklaamimisel ning neid käsitlevates tehnilistes reklaammaterjalides mis tahes kaugmüügi korral.

(10)

Tehnika arengut arvesse võttes on kohane sätestada käesoleva määruse läbivaatamine.

(11)

Selleks et hõlbustada üleminekut direktiivilt 98/11/EÜ käesolevale määrusele, tuleks käesoleva määruse kohaselt märgistatud elektrilambid lugeda vastavaks direktiivile 98/11/EÜ.

(12)

Direktiiv 98/11/EÜ tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse märgistamise ja täiendava tooteteabe esitamise nõuded järgmistele elektrilampidele:

a)

hõõgniitlambid;

b)

luminofoorlambid;

c)

suure valgustugevusega lahenduslambid;

d)

leedlambid ja -moodulid.

Käesoleva määrusega kehtestatakse samuti nõuded lõppkasutajale müüdavate valgustite kohta, mis on kavandatud töötama selliste lampidega, sealhulgas juhul, kui need on sisse ehitatud toodetesse, mis oma põhifunktsiooni täitmisel ei sõltu energiatarbimisest (näiteks mööbel).

2.   Käesoleva määruse kohaldamisalast jäetakse välja järgmised tooted:

a)

lambid ja leedmoodulid, mille valgusvoog on alla 30 luumeni;

b)

lambid ja leedmoodulid, mida turustatakse töötamiseks patarei- või akutoitega;

c)

lambid ja leedmoodulid, mida turustatakse rakenduste jaoks, milles nende peamine ülesanne ei ole valgustamine, nagu:

i)

valguse kiirgamine kasutamiseks mõjurina keemilistes või bioloogilistes protsessides (polümerisatsioon, fotodünaamiline ravi, aiandus-, lemmiklooma- ja putukavastased tooted);

ii)

kujutiste salvestamine ja projekteerimine (fotoaparaatide välklambid, koopiamasinad, videoprojektorid);

iii)

kütmine;

iv)

signaliseerimine (nt lennuvälja lambid).

Sellised lampe ja leedmooduleid ei jäeta välja aga siis, kui neid turustatakse valgustamiseks.

d)

lambid ja leedmoodulid, mida turustatakse valgusti osana ja mille puhul ei ole ette nähtud, et lõppkasutaja need eemaldab, välja arvatud juhul, kui neid pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks või esitletakse lõppkasutajale eraldi, näiteks varuosadena;

e)

lambid ja leedmoodulid, mida turustatakse sellise toote osana, mille peamine eesmärk ei ole valgustamine. Kui neid aga pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks või esitletakse eraldi, näiteks varuosana, kuuluvad need käesoleva määruse reguleerimisalasse;

f)

lambid ja leedmoodulid, mis ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ (4) rakendamismääruste alusel 2013. ja 2014. aastal kohaldatavaks muutuvatele nõuetele;

g)

valgustid, mis on kavandatud töötamiseks üksnes lampide ja leedmoodulitega, mis on loetletud punktides a–c.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2010/30/EL artiklis 2 määratletud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)   „valgusallikas”– pind või ese, mis on kavandatud emiteerima energiamuundamisprotsessiga saadud, peamiselt nähtavat optilist kiirgust. Termin „nähtav” vastab lainepikkusele 380–780 nm;

2)   „valgustus”– valguse kasutamine mingil alal, esemetel või nende ümbruses, nii et inimene saaks neid näha;

3)   „aktsentvalgustus”– valgustus, mille puhul valgus on suunatud nii, et see tooks esile mingi objekti või osa alast;

4)   „lamp”– ühest või mitmest valgusallikast koosnev seade, mille toimimist saab hinnata iseseisvalt. See võib sisaldada lisakomponente, mis on vajalikud seadme sisselülitamiseks, toiteks või stabiilseks toimimiseks või valgukiirguse jaotamiseks, filtrimiseks või muundamiseks, juhul kui neid komponente ei saa seadmest eraldada ilma seadet püsivalt kahjustamata;

5)   „lambi sokkel”– lambi osa, mille kaudu lamp on lambipesa või liitmiku kaudu ühendatud elektritoitega ja mis enamikul juhtudest ka hoiab lampi lambihoidjas;

6)   „lambihoidja” või „lambipesa”– seadis, mis hoiab lampi vajalikus asendis, enamasti nii, et sellesse on asetatud lambi sokkel, viimasel juhul on lamp selle kaudu ühendatud ka elektritoitega;

7)   „suundvalguslamp”– lamp, mille valgusvoost vähemalt 80 % langeb ruuminurka π sr (see vastab koonusele avanemisnurgaga 120°);

8)   „suunamata valgusvooga lamp”– lamp, mis ei ole suundvalguslamp;

9)   „hõõgniitlamp”– lamp, milles valgus tekib niiditaolises elektrijuhis, mis kuumutatakse hõõgumiseni elektrivoolu läbijuhtimisega. Lamp võib sisaldada hõõgumist mõjutavaid gaase;

10)   „hõõglamp”– hõõgniitlamp, milles hõõgniit talitleb õhutühjas kolvis või inertgaasi keskkonnas;

11)   „volframhalogeenlamp”– hõõgniitlamp, mille hõõgniit on valmistatud volframist ja asub halogeene või halogeeniühendeid sisaldava gaasi keskkonnas. Neid võidakse tarnida koos sisseehitatud toiteplokiga;

12)   „lahenduslamp”– lamp, milles valgus tekib otseselt või kaudselt gaasis, metalliaurus või mitme gaasi või auru segus toimuva elektrilahenduse tulemusel;

13)   „luminofoorlamp”– madalrõhu-elavhõbe-lahenduslamp, milles enamik valgusest tekib ühes või mitmes luminofoorikihis, kui seda ergastatakse lahendusel tekkiva ultraviolettkiirgusega. Luminofoorlampe võidakse tarnida koos sisseehitatud liiteseadisega;

14)   „sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlamp”– sisseehitatud liiteseadiseta ühe- või kahepoolse sokeldusega luminofoorlamp;

15)   „suure valgustugevusega lahenduslamp”– elektrilahenduslamp, milles valgusallikana toimivat kaart stabiliseerib kolvi seina temperatuur, kusjuures kaarest kolvi seinale ülekantav võimsustihedus on suurem kui 3 W/cm2;

16)   „valgusdiood, LED, leed-”– p-n-siiret sisaldav tahkisseade. Siire kiirgab valgust elektrivooluga ergastamisel;

17)   „leedplokk”– koost ühest või mitmest leedlambist. Koost võib sisaldada ka optilisi elemente, termilist, mehaanilist või elektrilist liidest;

18)   „leedmoodul”– koost, millel ei ole soklit ja mis koosneb ühest või mitmest leedplokist trükkplaadil. Koost võib sisaldada elektrilisi, optilisi, mehaanilisi ja termilisi osi, liideseid ning liiteseadist;

19)   „leedlamp”– lamp, mis koosneb ühest või mitmest leedmoodulist. Lamp võib olla varustatud sokliga;

20)   „lambi liiteseadis”– seadis, mis paikneb toitevõrgu ja ühe või mitme lambi vahel, võimaldab lambi (või lampide) talitluseks vajalikke parameetreid muuta, nagu näiteks muuta toitepinget, piirata soovitud väärtuseni lambi (lampide) voolu, tekitada käivituspinget ja eelküttevoolu, vältida külmkäivitust, parandada võimsustegurit või vähendada raadiohäireid. Nende eesmärkide saavutamiseks võib liiteseadis olla kavandatud ühendamiseks muude liiteseadistega. See termin ei hõlma järgmist:

juhtimisseadised;

toiteplokid, mis muudavad võrgupinge muuks toitepingeks ja mis on kavandatud varustama toitega samas paigaldises nii valgustustooteid kui ka tooteid, mille põhieesmärk ei ole valgustamine;

21)   „juhtimisseadis”– elektrooniline või mehaaniline seadis lambi valgusvoo juhtimiseks ja seireks muul viisil kui lambi võimsuse muutmisega, nagu taimerid, kohalolekuandurid, valgusandurid ja päevavalgusel põhinevad reguleerimisseadised. Lisaks käsitatakse juhtimisseadisena ka faasilõikehämardeid;

22)   „lambi väline liiteseadis”– lampi mitte sisse ehitatud liiteseadis, mis on kavandatud paigaldamiseks väljapoole lambi või valgusti korpust või mida on võimalik korpusest eemaldada, sealjuures lampi või valgustit püsivalt kahjustamata;

23)   „liiteseadis”– toitevõrgu ja ühe või mitme lahenduslambi vahele paigaldatav lambi liiteseadis, mis oma induktiivsuse, mahtuvuse või induktiivsuse ja mahtuvuse kombinatsiooniga piirab lambi (lampide) töövoolu nõutava väärtuseni;

24)   „halogeenlampide pingemuundur”– liiteseadis, mis muundab võrgupinge halogeenlampide jaoks madalpingeks;

25)   „kompaktluminofoorlamp”– luminofoorlamp, mis sisaldab kõiki lambi käivitamiseks ja stabiilseks toimimiseks vajalikke komponente;

26)   „valgusti”– seade, mis hajutab, filtrib või muundab ühest või mitmest lambist pärinevat valgust ja mis hõlmab lambi hoidmiseks, kinnitamiseks ja kaitsmiseks vajalikke osi ning vajaduse korral ka vooluahela abiseadmeid ja vahendeid nende ühendamiseks elektritoitega;

27)   „müügikoht”– koht, kus tooteid füüsiliselt esitletakse või pakutakse lõppkasutajale müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks;

28)   „lõppkasutaja”– füüsiline isik, kes ostab või eeldatavasti ostab toote eesmärgil, mis on väljaspool tema kaubanduslikku, ärialast, käsitöö- või kutsealast tegevust;

29)   „lõppomanik”– isik või juriidiline isik, kes on toote olelusringi kasutusfaasis toote omanik, või isik või juriidiline isik, kes tegutseb omaniku nimel.

Artikkel 3

Tarnija kohustused

1.   Tarnija, kes viib turule lampe eraldi toodetena, tagab, et

a)

tehakse kättesaadavaks II lisas esitatud nõuetele vastav tootekirjeldus;

b)

III lisas sätestatud tehnilised dokumendid tehakse nõudmise korral kättesaadavaks liikmesriikide asutustele ja komisjonile;

c)

kui reklaamis, hinnapakkumises või avalikus pakkumises näidatakse konkreetse lambi energia või hinnaga seotud ametlikku teavet, esitatakse ka energiatõhususe klass;

d)

konkreetse lambi mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse selle tehnilisi parameetreid, esitatakse lambi energiatõhususe klass;

e)

kui lamp on nähtud ette turustamiseks müügikoha kaudu, on iga üksiku pakendi välisküljele paigutatud või trükitud või kinnitatud I lisa punktis 1 sätestatud teavet sisaldav ja sätestatud kujule vastav märgis ning märgisest väljaspool on pakendil näidatud lambi nimivõimsus.

2.   Lõppkasutajatele turustamiseks ettenähtud valgustite tarnija tagab, et

a)

III lisas sätestatud tehnilised dokumendid tehakse nõudmise korral kättesaadavaks liikmesriikide asutustele ja komisjonile;

b)

märgisel vastavalt I lisa punktile 2 olev teave esitatakse järgmises olukorras:

i)

igas reklaamis, ametlikus hinnapakkumises või avalikus pakkumises, kus näidatakse konkreetse valgusti energia või hinnaga seotud teavet;

ii)

mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse konkreetse lambi tehnilisi parameetreid.

Sellistel juhtudel võib teabe esitada ka muul kui I lisa punktis 2 sätestatud kujul, näiteks teksti kujul;

c)

kui lamp on ette nähtud turustamiseks müügikoha kaudu, tehakse I lisas sätestatud teavet sisaldav ja sätestatud kujule vastav märgis edasimüüjatele paberil või elektroonilises formaadis tasuta kättesaadavaks. Kui tarnija valib süsteemi, milles märgis edastatakse vaid edasimüüja taotlusel, teeb tarnija seda viivituseta;

d)

kui valgustid viiakse turule lõppkasutajapakendis, mis sisaldab ka elektrilampe, mida lõppkasutaja saab valgustis asendada, on valgusti pakendis ka lampide originaalpakendid. Vastasel korral esitatakse valgusti pakendil või pakendis lampidel ja originaalpakenditel käesoleva määruse ja komisjoni määruse (mis sätestab lampide ökodisaini nõuded vastavalt direktiivile 2009/125/EÜ) kohaselt esitada tulev teave mingil muul kujul.

Loetakse, et tarnija, kes tarnib valgusteid müügikohas müümiseks ja esitab käesolevas määruses ettenähtud teabe, on täitnud oma müüjakohustused seoses lampide tooteteabealaste nõuetega, mis on sätestatud komisjoni määrustes, millega kehtestatakse lampide jaoks ökodisaini nõuded vastavalt direktiivile 2009/125/EÜ.

Artikkel 4

Edasimüüja kohustused

1.   Elektrilampide müüja tagab, et

a)

kõiki müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks pakutavaid mudeleid, mille puhul lõppomanik toodet eeldatavasti esitletuna ei näe, tuleb turustada koos tarnijate poolt kooskõlas IV lisaga esitatud teabega;

b)

kui reklaamis, ametlikus hinnapakkumises või avalikus pakkumises näidatakse konkreetse mudeli energia või hinnaga seotud teavet, siis esitatakse ka energiatõhususe klass;

c)

konkreetse mudeli mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse selle tehnilisi parameetreid, on esitatud selle mudeli energiatõhususe klass.

2.   Lõppkasutajatele turustatavate valgustite müüja tagab, et

a)

vastavalt I lisa punktile 2 märgisel olev teave esitatakse järgmises olukorras:

i)

igas reklaamis, ametlikus hinnapakkumises või avalikus pakkumises, kus näidatakse konkreetse valgusti energia või hinnaga seotud teavet;

ii)

mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse konkreetse valgusti tehnilisi parameetreid.

Nendel juhtudel võib teabe esitada ka muul kui I lisa punktis 2 sätestatud kujul, näiteks teksti kujul;

b)

iga müügikohas esitletav mudel on varustatud I lisa punktis 2 sätestatud märgisega. Märgis paigutatakse ühel või mõlemal järgmisel viisil:

i)

esitletava valgusti läheduses nii, et oleks selgelt nähtav ja arusaadav, et märgis kuulub antud mudeli juurde, ilma et märgiselt oleks vaja lugeda kaubamärki või mudeli numbrit;

ii)

selgelt koos esitletavat valgustit käsitleva kõige paremini nähtava teabega (hinna- või tehniline teave) müügikohas;

c)

kui valgusteid müüakse lõppkasutaja jaoks ettenähtud pakendis, mis sisaldab ka elektrilampe, mida lõppkasutaja saab valgustis asendada, on valgusti pakendis ka lampide originaalpakendid. Kui mitte, siis on valgusti pakendil või pakendis mingil muul kujul esitatud lampidel ja originaalpakenditel käesolevas määruses ja komisjoni määrustes, millega sätestatakse lampide ökodisaini nõuded vastavalt direktiivile 2009/125/EÜ, nõutav teave.

Artikkel 5

Mõõtmismeetodid

Artiklite 3 ja 4 kohaselt esitatava teabe saamiseks kasutatakse usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, nagu on sätestatud V lisas.

Artikkel 6

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Liikmesriik kohaldab deklareeritud energiatõhususe klassi vastavuse hindamisel V lisas esitatud menetlust.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Komisjon vaatab seoses tehnika arenguga käesoleva määruse läbi hiljemalt kolme aasta möödumisel määruse jõustumisest. Eelkõige hinnatakse läbivaatamisel V lisa kohaseid kontrollimisel lubatud hälbeid.

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 98/11/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. septembrist 2013.

Viiteid direktiivile 98/11/EÜ tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele. Viiteid direktiivi 98/11/EÜ IV lisale tõlgendatakse viidetena käesoleva määruse VI lisale.

Artikkel 9

Üleminekusätted

1.   Artikli 3 lõiget 2 ja artikli 4 lõiget 2 ei kohaldata valgustitele enne 1. märtsi 2014.

2.   Artikli 3 lõike 1 punkte c–d ning artikli 4 lõike 1 punkte a–c ei kohaldata trükitud reklaammaterjalidele ja trükitud tehnilistele reklaammaterjalidele, mis on avaldatud enne 1. märtsi 2014.

3.   Direktiivi 98/11/EÜ artikli 1 lõigetes 1 ja 2 osutatud lambid, mis on viidud turule enne 1. septembrit 2013, peavad vastama direktiivis 98/11/EÜ sätestatud nõuetele.

4.   Direktiivi 98/11/EÜ artikli 1 lõigetes 1 ja 2 osutatud lambid, mis vastavad käesoleva määruse sätetele ja mis lastakse turule või mida pakutakse müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks enne 1. septembrit 2013, loetakse vastavaks direktiivi 98/11/EÜ nõuetele.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Määrust kohaldatakse alates 1. septembrist 2013, välja arvatud artiklis 9 loetletud juhud.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuli 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 71, 10.3.1998, lk 1.

(3)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(4)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.


I LISA

Märgis

1.   MÜÜGIKOHAS ESITLETAVATE ELEKTRILAMPIDE MÄRGIS

1)

Järgmisel pildil on kujutatud märgis juhul, kui seda ei trükita pakendile:

Image

2)

Märgisel esitatakse järgmine teave:

I.

tarnija nimi või kaubamärk;

II.

tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset lambimudelit muudest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

III.

energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks VI lisa kohaselt; lambi energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele;

IV.

kaalutud energiatarbimine (EC ) kilovatt-tundides 1 000 tunni kohta, mis on arvutatud vastavalt VII lisale ja ümardatud ülespoole lähima täisarvuni.

3)

Kui märgis on trükitud pakendile ja punkti 2 I, II, ja IV punktis täpsustatud andmed on esitatud mujal pakendil, võib need jätta märgisele kandmata. Märgis valitakse sel juhul järgmiste illustratsioonide hulgast:

Image

Image

Image

Image

4)

Märgise kavand on järgmine:

Image

kus:

a)

joonisel ja punktis d esitatud suuruse nõudeid rakendatakse lampide märgisele laiusega 36 mm ja kõrgusega 75 mm. Kui märgis trükitakse muus formaadis, peab sisu siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega.

Punktides 1 ja 2 määratletud märgise variant peab olema laiusega vähemalt 36 mm ja kõrgusega 75 mm ning punktis 3 määratletud variandid peavad olema vastavalt laiusega vähemalt 36 mm ja kõrgusega 68 mm ning laiusega 36 mm ja kõrgusega 62 mm. Kui pakendi ükski külg ei ole küllalt suur märgise ja selle tühja ääre mahutamiseks või kui need kataksid üle 50 % suurima külje pinnast, võib märgist ja äärt vähendada, kuid mitte rohkem, kui on vaja mõlema nimetatud tingimuse täitmiseks. Märgis ei tohi ühelgi juhul olla väiksem kui 40 % (kõrguse järgi) selle standardsuurusest. Kui pakend on sellise vähendatud märgise jaoks liiga väike, tuleb lambile või pakendile kinnitada märgis laiusega 36 mm ja kõrgusega 75 mm;

b)

taust on nii mitmevärviliste kui ka monokroomsete märgisevariantide korral valge;

c)

märgise mitmevärvilise variandi värvus on CMYK (tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

d)

märgis vastab kõikidele allpool esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele, värvuse kirjeldusi kohaldatakse ainult märgise mitmevärvilise variandi korral):

Image

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 1 mm.

Image

ELi logo: — värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

Energialogo: värvus: X-00-00-00. Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo ja energialogo (koos): laius: 30 mm, kõrgus: 9 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 30 mm.

Image

Skaala A++ – E

Nool: kõrgus: 5 mm, lünk: 0,8 mm – värvus:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70-00-X-00,

kolmas klass: 30-00-X-00,

neljas klass: 00-00-X-00,

viies klass: 00-30-X-00,

kuues klass: 00-70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

Tekst: poolpaks Calibri 15 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 15 pt, ülaindeks, valge, ühel real.

Image

Energiatõhususe klass

Nool: laius: 11,2 mm, kõrgus: 7 mm, 100 % musta.

Tekst: poolpaks Calibri 20 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 20 pt, ülaindeks, valge, ühel real.

Image

Kaalutud energiatarbimine

Väärtus: poolpaks Calibri 16 pt, 100 % musta ja tavaline Calibri 9 pt, 100 % musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk

Image

Tarnija mudelitähis

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peavad mahtuma alale suurusega 30 × 7 mm.

Lambi individuaalpakendile ei tohi paigutada, trükkida ega kinnitada midagi muud, mis varjaks märgise või halvendaks selle nähtavust.

Erandina võib juhul, kui mudelile on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 (1) alusel antud ELi ökomärgis, lisada ELi ökomärgise koopia.

2.   MÜÜGIKOHAS ESITLETAVATE VALGUSTITE MÄRGIS

1)

Märgis on asjakohases keeles ja järgmisel joonisel näidatud kujundusega või punktides 2 ja 3 määratletud variantides.

Image

2)

Märgisel esitatakse järgmine teave.

I.

Tarnija nimi või kaubamärk.

II.

Tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset valgustit muudest sama kaubamärgiga või tarnija nimega valgustitest.

III.

Lause vastavalt punktis 1 esitatud näitele või üks punktis 3 esitatud sarnastest lausetest, vastavalt vajadusele. Sõna „valgusti” asemel võib kasutada täpsemat terminit, millega kirjeldatakse konkreetset valgustitüüpi või toodet, millesse valgusti võib olla sisse ehitatud (näiteks mööbliese), kuid peab olema selge, et terminiga tähistatakse müügil olevat valgusallikana toimivat toodet.

IV.

Energiatõhususklasside skaala vastavalt käesoleva lisa 1. osale, mille juurde võivad vastavalt vajadusele kuuluda järgmised kujunduselemendid:

a)

piktogramm „lambipirn”, mis näitab kasutaja poolt asendatavate selliste lampide klasse, mida valgustis saab kasutada vastavalt ajakohastele ühilduvusnõuetele;

b)

rist üle lambiklasside, mida valgustis vastavalt ajakohastele ühilduvusnõuetele kasutada ei saa;

c)

vertikaalselt paigutatud tähed „LED” koos klassidega A kuni A++, kui valgusti sisaldab leedmooduleid, mille puhul ei ole ette nähtud, et lõppkasutaja need eemaldab. Kui selline valgusti ei sisalda lambipesi kasutaja poolt asendatavate lampide jaoks, kaetakse klassid B kuni E ristiga.

V.

Üks järgmistest variantidest vastavalt vajadusele:

a)

kui valgusti toimib lõppkasutaja poolt asendatavate lampidega ja sellised lambid on lisatud valgusti pakendisse, siis punktis 1 esitatud näite kohane lause, milles on öeldud lampide energiatõhususe klass. Vajaduse korral võib lauset kohandada, et see sobiks ühe lambi kohta või mitme lambi kohta, ja võib loetleda mitu energiaklassi;

b)

kui valgusti sisaldab üksnes leedmooduleid, mille puhul ei ole ette nähtud, et lõppkasutaja need eemaldab, siis punkti 3 alapunktis b esitatud näite kohane lause;

c)

kui valgusti sisaldab nii leedmooduleid, mille puhul ei ole ette nähtud, et lõppkasutaja need eemaldab, kui ka lambipesi asendatavate lampide jaoks, kuid selliseid lampe ei ole valgustile kaasa pandud, siis punkti 3 alapunktis d esitatud näite kohane lause;

d)

kui valgusti toimib üksnes lampidega, mida lõppkasutaja saab vahetada, kuid selliseid lampe ei ole valgustile kaasa pandud, jäetakse see ala tühjaks, nagu on näidatud punkti 3 alapunktis a.

3)

Lisaks joonisele punktis 1 on järgmistel joonistel esitatud tüüpiliste valgustimärgiste näiteid, võtmata arvesse kõiki võimalikke kombinatsioone.

a)

kasutaja poolt asendatavate ja kõigi energiaklassi lampidega toimiv valgusti, millel lampe kaasas ei ole:

Image

b)

üksnes mitteasendatavaid leedmooduleid sisaldav valgusti:

Image

c)

mitteasendatavaid leedmooduleid ja kasutaja poolt asendatavate lampide pesi sisaldav valgusti, millele on lambid kaasa pandud:

Image

d)

mitteasendatavaid leedmooduleid ja kasutaja poolt vahetatavate lampide pesi sisaldav valgusti, ilma lisatud lampideta:

Image

4)

Märgise kujundus vastab järgmisele joonisele:

Image

a)

märgise laius on vähemalt 50 mm ja kõrgus 100 mm;

b)

taust võib olla valge või läbipaistev, kuid energiaklasse tähistavad tähed on alati valged. Läbipaistva tausta korral tagab edasimüüja, et märgis pannakse valgele või helehallile pinnale, mille puhul märgise kõik osad jäävad loetavaks.

c)

värvused on CMYK (tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

d)

märgis vastab kõikidele allpool esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele):

Image

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 1 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 43 mm.

Image

Valgusti logo: äärejoon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – suurus: 13 mm × 13 mm – ümarad nurgad: 1 mm. Piktogramm vastavalt näidisele või tarnija oma piktogramm või foto, kui see kirjeldab paremini valgustit, mille juurde märgis kuulub.

Image

Tekst: tavaline Calibri 9 pt või suurem, 100 % musta.

Image

Skaala A++ – E

Nool: kõrgus: 5 mm, lünk: 0,8 mm – värvus:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70-00-X-00,

kolmas klass: 30-00-X-00,

neljas klass: 00-00-X-00,

viies klass: 00-30-X-00,

kuues klass: 00-70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

Tekst: poolpaks Calibri 14 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 14 pt, ülaindeks, valge, ühel real.

Image

Tekst „LED”: tavaline Verdana 15 pt, 100 % musta

Image

Rist: värvus: 13-X-X-04, äärejoon: 3 pt.

Image

Lambi logo: piktogramm vastavalt näidisele.

Image

Tekst: tavaline Calibri 10 pt või suurem, 100 % musta.

Image

Määruse number: poolpaks Calibri 10 pt, 100 % musta.

Image

ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk.

Image

Tarnija mudelitähis

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale suurusega 43 × 10 mm.

Image

Energiaklassi nool

Nool: kõrgus: 3,9 mm, laius: nagu on kujutatud punkti 4 joonisel, kuid vähendatud samas proportsioonis kui kõrgust, värvus, nagu on määratletud punktisImage, vastavalt vajadusele.

Tekst: poolpaks Calibri 10,5 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 10,5 pt, ülaindeks, valge, ühel real.

Kui energiaklassi noole näitamiseks punkti 2 V punkti alapunktis a osutatud lause alal ei ole piisavalt ruumi, võib selleks kasutada määruse numbri ja ELi logo vahelist ala;

e)

märgise võib esitada ka horisontaalsuunalisena, sel juhul peab see olema laiusega vähemalt 100 mm ja kõrgusega 50 mm. Märgise komponendid esitatakse vastavalt kirjeldusele punktides b–d ja paigutatakse vastavalt vajadusele ja järgmistele näidistele. Kui energiaklassi noolte näitamiseks tekstilahtris skaalast A++ kuni E vasakul ei ole piisavalt ruumi, võib tekstilahtri kõrgust vajaduse korral suurendada.

Image Image Image

(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.


II LISA

Elektrilampide tootekirjeldus

Tootekirjeldus sisaldab märgisel täpsustatud teavet. Kui tootele ei lisata tarnimisel tootebrošüüri, võib toote juurde ette nähtud märgist pidada ühtlasi ka tootekirjelduseks.


III LISA

Tehniline dokumentatsioon

Artikli 3 lõike 1 punktis b ja lõike 2 punktis a osutatud tehnilised dokumendid sisaldavad järgmist:

a)

tarnija nimi ja aadress;

b)

mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;

c)

vajaduse korral viited kohaldatavatele ühtlustatud standarditele;

d)

vajaduse korral muud kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e)

selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f)

elektrilampide puhul energiatarbe ja -tõhususe määramiseks vajalikud tehnilised näitajad ja valgustite puhul ühilduvus lampidega ning vähemalt üks võimalik toote seadete ja tingimuste kombinatsioon, milles toodet katsetada;

g)

elektrilampide puhul VII lisa kohaselt tehtud arvutuste tulemused.

Tehnilistes dokumentides sisalduv teave võib olla ühendatud tehniliste dokumentidega, mis esitatakse direktiivi 2009/125/EÜ meetmete kohaselt.


IV LISA

Teave, mis tuleb esitada, kui lõppomanikud eeldatavasti ei näe toodet esitletuna

1.

Artikli 4 lõike 1 punktis a osutatud teave esitatakse järgmises järjekorras:

a)

energiatõhususe klass, nagu on kindlaks määratud VI lisas;

b)

kui seda nõutakse käesoleva määruse I lisas, siis kaalutud energiatarbimine 1 000 tunni kohta, mis arvutatakse vastavalt VII lisa 2. osale, väljendatakse kilovatt-tundides ja ümardatakse lähima täisarvuni.

2.

Kui esitatakse ka muud tootekirjelduses sisalduvat teavet, tuleb see esitada II lisas määratletud kujul ja järjekorras.

3.

Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.


V LISA

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Turujärelevalve teostamisel teavitab turujärelevalveasutus oma kontrollimenetluste tulemustest teisi liikmesriike ja komisjoni.

Liikmesriigi ametiasutus kasutab usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismenetlust, võttes arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

1.   ÜKSIKTOODETENA TURUSTATAVATE ELEKTRILAMPIDE JA LEEDMOODULITE VASTAVUSHINDAMISE MENETLUS

Artiklites 3 ja 4 esitatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks katsetab liikmesriigi ametiasutus valimpartiid, mis koosneb vähemalt 20st ühe ja sama tootja ühe ja sama partii lambist, mis on võimaluse korral võrdsete osadena võetud neljast juhuslikult valitud allikast, ning võtab arvesse tehnilistes dokumentides vastavalt III lisa punktile f esitatud tehnilisi parameetreid.

Mudelit peetakse vastavaks artiklites 3 ja 4 esitatud kohaldatavatele nõuetele, kui selle energiatõhususindeks vastab deklareeritud energiatõhususklassile ja kui katsetamisel saadud keskmine tulemus ei erine piirmäärast, künnisest või deklareeritud väärtustest (sh energiatõhususindeks) üle 10 %.

Vastasel korral loetakse mudel artiklite 3 ja 4 nõuetele mittevastavaks.

Eespool nimetatud lubatavad kõrvalekalded kehtivad üksnes mõõdetavate näitajate kontrollimisele liikmesriigi ametiasutuse poolt; tarnija ei tohi neid kasutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtuste lubatava kõrvalekaldena, et saavutada toote jaoks kõrgemat tõhususklassi.

Deklareeritavad väärtused ei tohi olla tarnija jaoks soodsamad kui tehnilistes dokumentides esitatud väärtused.

2.   LÕPPKASUTAJALE TURUSTAMISEKS ETTENÄHTUD VÕI TURUSTATAVATE VALGUSTITE VASTAVUSHINDAMISE MENETLUS

Valgusti loetakse artiklites 3 ja 4 esitatud nõuetele vastavaks, kui valgustiga on kaasas nõuetekohane tooteteave ja kui valgusti leitakse ühilduvat iga lambiga, millega see väidetavalt peab ühilduma vastavalt I lisa punkti 2 alapunkti 2 IV punkti alapunktidele a ja b; vastavuse kindlakstegemiseks kasutatakse uusimaid vastavushindamise meetodeid ja kriteeriume.


VI LISA

Energiatõhususe klassid

Lambi energiatõhususe klass määratakse kindlaks tabelis 1 esitatud energiatõhususindeksi (EEI) alusel.

Lambi EEI määratakse kindlaks vastavalt VII lisale.

Tabel 1

Lampide energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Suunamata valgusvooga lampide energiatõhususindeks (EEI)

Suundvalguslampide energiatõhususindeks (EEI)

A+++ (kõige tõhusam)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (kõige ebatõhusam)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


VII LISA

Energiatõhususindeksi ja energiatarbimise arvutamise metoodika

1.   ENERGIATÕHUSUSINDEKSI ARVUTAMINE

Mudeli energiatõhususindeksi (EEI) arvutamiseks võrreldakse mudeli võimsust, mida on parandatud kõigis liiteseadistes tekkivate kadude arvestamiseks, selle võrdlusvõimsusega. Võrdlusvõimsus leitakse kasuliku valgusvoo järgi, mis suunamata valgusvooga lampide korral on kogu valgusvoog, suundvalguslampide korral 90° või 120° koonusesse langev valgusvoog.

EEI arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

EEI = Pcor/Pref

kus:

Pcor on välise liiteseadiseta mudeli puhul selle tunnusvõimsus (Prated); välise liiteseadisega mudeli puhul Pcor on tunnusvõimsus (Prated), mida on parandatud vastavalt tabelile 2. Lambi tunnusvõimsus mõõdetakse nimitoitepingel.

Tabel 2

Välise liiteseadisega mudeli võimsuse korrigeerimine

Paranduse kohaldamisala

Liiteseadise kao võrra korrigeeritud võimsus (Pcor)

Välise halogeenlampide pingemuunduriga toimivad lambid

Prated × 1,06

Välise leedlampide liiteseadisega toimivad lambid

Prated × 1,10

Välise liiteseadisega toimivad 16 mm läbimõõduga (T5) luminofoorlambid ja neljasõrmelised ühe sokliga luminofoorlambid

Prated × 1,10

Välise luminofoorlampide liiteseadisega toimivad muud lambid

Formula

Välise suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadisega toimivad lambid

Prated × 1,10

Välise madalrõhunaatriumlampide liiteseadisega toimivad lambid

Prated × 1,15

Pref on võrdlusvõimsus, mis leitakse mudeli kasuliku valgusvoo (Φuse) põhjal, kasutades järgmisi valemeid:

 

Mudelid, mille Φuse < 1 300 luumenit: Pref = 0,88 × √Φuse + 0,049 × Φuse

 

Mudelid, mille Φuse ≥ 1 300 luumenit: Pref = 0,07341 × Φuse

Kasulik valgusvoog (Φuse) on määratletud vastavalt tabelile 3.

Tabel 3

Kasuliku valgusvoo määratlemine

Mudel

Kasulik valgusvoog (Φuse)

Suunamata valgusvooga lambid

kogu tunnusvalgusvoog (Φ)

Suundvalguslambid kiirenurgaga ≥ 90° (v.a hõõgniitlambid), mille pakendil on graafiliselt või tekstina hoiatus, et need ei sobi aktsentvalgustuseks

tunnusvalgusvoog 120° koonuses (Φ120°)

Muud suundvalguslambid

tunnusvalgusvoog 90° koonuses (Φ90°)

2.   TARBITUD ENERGIA ARVUTAMINE

Kaalutud energiatarbimine (Ec ) kilovatt-tundides (kWh) 1 000 tunni kohta arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

Formula

kus Pcor on võimsus, mis on korrigeeritud liiteseadiste kadudega vastavalt 1. osale.


26.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 875/2012,

25. september 2012,

millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast saadetud Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 990/2011 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest, olenemata sellest, kas jalgrattad on deklareeritud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artikli 13 lõiget 3 ja artikli 14 lõiget 5,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5

ning arvestades järgmist:

A.   TAOTLUS

(1)

Euroopa Komisjonile (edaspidi „komisjon”) on esitatud algmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohane taotlus uurida võimalikku kõrvalehoidmist Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest ning kehtestada Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast saadetud jalgrataste impordi suhtes registreerimisnõue, olenemata sellest, kas selline import on deklareeritud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärinevana või mitte.

(2)

Taotluse esitas 14. augustil 2012. aastal Euroopa Jalgrattatootjate Ühendus (European Bicycle Manufacturers Association – EBMA) kolme liidu jalgrattatootja (In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC. EUROSPORT DHS S.A. ja MAXCOM Ltd) nimel..

B.   TOODE

(3)

Võimaliku meetmetest kõrvalehoidmisega seotud vaatlusalune toode on Hiina Rahvavabariigist pärit mootorita jalgrattad ja muud rattad (kaasa arvatud kolmerattalised veojalgrattad, kuid mitte monorattad), mis kuuluvad kehtivate CN-koodide 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (TARICi kood 8712007090) alla (edaspidi „vaatlusalune toode”).

(4)

Uurimisalune toode on sama toode, mis on määratletud eelmises põhjenduses, kuid see on saadetud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast ning ei ole oluline, kas see on deklareeritud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärinevana või mitte, ning kuulub praegu samade CN-koodide alla nagu vaatlusalune toodegi (edaspidi „uurimisalune toode”).

C.   KEHTIVAD MEETMED

(5)

Praegu kehtivad meetmed, millest väidetavalt kõrvale hoitakse, on dumpinguvastased meetmed, mis on kehtestatud nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 990/2011 (2), millega pärast nõukogu rakendusmäärusega (EÜ) nr 1524/2000 (3) (mida muudeti nõukogu määrusega (EÜ) nr 1095/2005 (4)) kehtestatud meetmete aegumise läbivaatamist vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõikele 2 kehtestati Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks.

D.   UURIMISE ALGATAMISE PÕHJUSED

(6)

Taotlus sisaldab piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi puhul hoitakse kõrvale dumpinguvastastest meetmetest; selleks kasutatakse jalgrataste ümberlaadimist Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias ning Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate jalgrattaosade kokkupanemist (vt algmääruse artikli 13 lõige 2) Indoneesias, Sri Lankas ja Tuneesias.

(7)

Esitatud on esmapilgul usutavad tõendid, mida on kirjeldatud alljärgnevalt.

(8)

Taotluses näidatakse, et pärast seda, kui vaatlusaluse toote puhul suurenesid nõukogu määrusega (EÜ) nr 1095/2005 kehtestatud dumpinguvastased tollimaksud, on Hiina Rahvavabariigist, Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärit ekspordi kaubandusstruktuur liitu märgatavalt muutunud ning sellisele muutumisele ei ole muud põhjust või õigustust kui tollimaksu kehtestamine.

(9)

Selline muutumine näib tulenevat sellest, et Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrattad laaditakse liitu transportimisel ümber Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias ning et Indoneesias, Malaisias ja Tuneesias toimub jalgrataste kokkupanek.

(10)

Lisaks sisaldab taotlus piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtivate dumpinguvastaste meetmete parandavat mõju kahjustatakse nii koguste kui ka hinna osas. Uurimisalust toodet imporditakse märkimisväärses koguses ning see on ilmselt asendanud vaatlusaluse toote impordi. On piisavalt tõendeid selle kohta, et uurimisalust toodet imporditakse hindadega, mis on madalamad meetmete kehtestamiseni viinud uurimise käigus kindlaksmääratud mittekahjustavast hinnast.

(11)

Taotluses on ka piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et uurimisalust toodet müüakse dumpinguhinnaga võrreldes vaatlusaluse toote varem kindlaks määratud normaalväärtusega.

(12)

Kui uurimise käigus tuvastatakse ka muid Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias kasutatavaid algmääruse artikliga 13 hõlmatud kõrvalehoidmisvõtteid peale ümberlaadimise ja kokkupanemise, võib uurimine hõlmata ka neid.

E.   MENETLUS

(13)

Eespool esitatut silmas pidades on komisjon jõudnud järeldusele, et on olemas piisavalt tõendeid, et algatada uurimine vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja kehtestada uurimisaluse toote impordi suhtes registreerimisnõue vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärinevana või mitte.

(a)   Küsimustikud

(14)

Selleks et saada uurimise jaoks vajalikuks peetavat teavet, saadab komisjon küsimustikud Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias asuvatele teadaolevatele eksportijatele/tootjatele ja teadaolevatele eksportijate/tootjate ühendustele, Hiina Rahvavabariigis asuvatele teadaolevatele eksportijatele/tootjatele ja teadaolevatele eksportijate/tootjate ühendustele, liidus asuvatele teadaolevatele importijatele ja teadaolevatele importijate ühendustele ning Hiina Rahvavabariigi, Indoneesia, Malaisia, Sri Lanka ja Tuneesia ametiasutustele. Vastavalt vajadusele võib teavet taotleda ka liidu tootmisharult.

(15)

Igal juhul peavad kõik huvitatud isikud komisjoniga viivitamata, kuid mitte hiljem kui käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul ühendust võtma ja taotlema küsimustikku käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul, arvestades, et käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 ette nähtud tähtaeg kehtib kõigi huvitatud isikute suhtes.

(16)

Hiina Rahvavabariigi, Indoneesia, Malaisia, Sri Lanka ja Tuneesia ametiasutusi teavitatakse uurimise algatamisest.

(b)   Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine

(17)

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha kirjalikult teatavaks oma seisukohad ja esitada tõendid. Lisaks sellele võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, milles on näidatud, et neil on selleks konkreetsed põhjused.

(c)   Impordi vabastamine registreerimisnõudest või meetmetest

(18)

Algmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt võib uurimisaluse toote impordi vabastada registreerimisnõudest või meetmetest, kui impordi puhul ei esine meetmetest kõrvalehoidmist.

(19)

Kuna väidetav kõrvalehoidmine leiab aset väljaspool liitu, võib vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 4 vabastada registreerimisnõudest või meetmetest need mootorita jalgrataste (ja muude rataste, kaasa arvatud kolmerattalised veojalgrattad, kuid mitte monorattad) tootjad Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias, kes suudavad tõendada, et nad ei ole seotud (5) ühegi tootjaga, kelle suhtes meetmed kehtivad, (6) ning kelle puhul on leitud, et nad ei tegele meetmetest kõrvalehoidmisega algmääruse artikli 13 lõigetes 1 ja 2 määratletud tähenduses. Tootjad, kes soovivad vabastust, peaksid käesoleva määruse artikli 3 lõikes 3 esitatud tähtaja jooksul esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega.

F.   REGISTREERIMINE

(20)

Vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5 tuleb uurimisaluse toote impordi suhtes kehtestada registreerimisnõue, et tagada, et kui uurimise tulemusena tuvastatakse meetmetest kõrvalehoidmine, siis saab dumpinguvastase tollimaksu sisse nõuda alates kuupäevast, millal Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast saadetud impordi suhtes registreerimisnõue kehtestati.

G.   TÄHTAJAD

(21)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks kehtestada tähtajad, mille jooksul:

huvitatud isikud saavad endast komisjonile teada anda, esitada oma kirjaliku seisukoha, tagastada täidetud küsimustikud ning esitada muud teavet, mida tuleks uurimisel arvestada,

Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias asuvad tootjad võivad taotleda vabastust impordi registreerimisest või meetmetest,

huvitatud isikud võivad esitada komisjonile kirjaliku ärakuulamistaotluse.

(22)

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku algmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub sellest, kas huvitatud isik on endast käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul teatanud.

H.   KOOSTÖÖSOOVIMATUS

(23)

Kui mõni huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist olulisel määral, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 teha nii negatiivsed kui ka positiivsed järeldused kättesaadavate andmete põhjal.

(24)

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet, siis jäetakse selline teave arvesse võtmata ning võidakse toetuda kättesaadavatele andmetele.

(25)

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel andmetel vastavalt algmääruse artiklile 18, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

I.   UURIMISE AJAKAVA

(26)

Uurimine viiakse algmääruse artikli 13 lõike 3 kohaselt lõpule üheksa kuu jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

J.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(27)

Tuleb märkida, et uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (7).

K.   ÄRAKUULAMISE EEST VASTUTAV AMETNIK

(28)

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja komisjoni uurimistalituste vahel. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kolmandate isikute ärakuulamistaotlustega. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada huvitatud isiku ärakuulamise ja olla vahendaja tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigusi täiel määral kasutada.

(29)

Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleb esitada kirjalikult ning selles tuleb selgitada taotluse esitamise põhjused. Ärakuulamise eest vastutav ametnik annab võimaluse ka sellisteks ärakuulamisteks, kus on esindatud isikud, kes esitavad erinevaid seisukohti ja vastuväiteid.

(30)

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga algatatakse määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõike 3 kohane uurimine eesmärgiga teha kindlaks, kas Hiina Rahvavabariigist pärit mootorita jalgrataste (ja muude rataste (kaasa arvatud kolmerattaliste veojalgrataste, kuid mitte monorataste), mis on saadetud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast, olenemata sellest, kas sellised rattad on deklareeritud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärinevana või mitte, ja mis kuuluvad kehtivate CN-koodide 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (TARICi koodid 8712003010 ja 8712007091) alla) liitu suunatud impordi puhul hoitakse kõrvale nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 990/2011 kehtestatud meetmetest.

Artikkel 2

Tolliasutused võtavad vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5 asjakohaseid meetmeid käesoleva määruse artiklis 1 määratletud toote registreerimiseks selle importimisel liitu.

Registreerimisnõue aegub üheksa kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Komisjon võib määruse alusel lubada tolliasutustel lõpetada liitu imporditavate toodete registreerimise selliste tootjate puhul, kes on taotlenud registreerimisest vabastamist ja kelle puhul on tehtud kindlaks, et nad vastavad vabastamise eelduseks olevatele nõuetele.

Artikkel 3

1.   Küsimustikke tuleb komisjonilt taotleda 15 päeva jooksul alates käesoleva määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Kõik huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama kirjalikult oma seisukohad ja küsimustiku vastused või mis tahes muu teabe 37 päeva jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

3.   Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias asuvad tootjad, kes taotlevad vabastust registreerimisnõudest või meetmetest, peavad esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega sama 37-päevase tähtaja jooksul.

4.   Huvitatud isikud võivad sama 37-päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ärakuulamist.

5.   Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused elektrooniliselt (mittekonfidentsiaalsed esildised e-posti teel, konfidentsiaalsed esildised CD-R-il või DVD-l), märkida tuleb huvitatud isiku nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber. Täidetud küsimustike juurde kuuluvad volikirjad, allkirjastatud tõendid ja nende täiendused tuleb esitada paberil, seega kas posti teel või käsipostiga allpool esitatud aadressil. Kui huvitatud isik ei saa esitada esildisi ja taotlusi elektroonilisel kujul, tuleb tal sellest vastavalt algmääruse artikli 18 lõikele 2 viivitamata komisjonile teatada. Täiendavat teavet komisjoniga peetava kirjavahetuse kohta võivad huvitatud isikud saada kaubanduse peadirektoraadi veebisaidi vastavalt veebilehelt: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas määruses nõutud teave, küsimustiku vastused ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud käsitlevad konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited (8) („piiratud kasutusega”) ning vastavalt algmääruse artikli 19 lõikele 2 peab nendega kaasas olema mittekonfidentsiaalne versioon, millel on märge „For inspection by interested parties” („tutvumiseks huvitatud isikutele”).

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks: + 32 22985353

E-post: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 25. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  ELT L 261, 6.10.2011, lk 2.

(3)  EÜT L 175, 14.7.2000, lk 39.

(4)  ELT L 183, 14.7.2005, lk 1.

(5)  Vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätted) artiklile 143 käsitatakse isikuid üksteisega seotuna ainult siis, kui: a) nad on teineteise äriettevõtte ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on õiguslikult seisundilt äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) üks isik otse või kaudselt omab, kontrollib või valdab 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikuid käsitatakse ühe ja sama perekonna liikmetena ainult siis, kui nad on sugulussuhetelt: i) abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde), iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja õe või venna laps, vi) ämm või äi ja väimees või minia, vii) abikaasa vend või õemees ja abikaasa õde või vennanaine. (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1). Selles kontekstis tähendab „isik” mis tahes füüsilist või juriidilist isikut.

(6)  Isegi kui tootjad on eespool kirjeldatud viisil seotud ettevõtjatega, kelle suhtes kehtivad Hiina Rahvavabariigist lähtuva ekspordi suhtes kehtestatud meetmed (esialgsed dumpinguvastased meetmed), võidakse siiski anda vabastus juhul, kui puuduvad tõendid, et seotus ettevõtjatega, kelle suhtes esialgsed meetmed kehtivad, on loodud või seda on kasutatud esialgsetest meetmetest kõrvale hoidmiseks.

(7)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(8)  See on konfidentsiaalne dokument vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 51) artiklile 19 ja GATT 1994 VI artikli rakendamist käsitleva WTO lepingu (dumpinguvastane leping) artiklile 6. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.


26.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/25


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 876/2012,

25. september 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. september 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

57,9

XS

46,1

ZZ

52,0

0707 00 05

MK

13,4

TR

126,8

ZZ

70,1

0709 93 10

TR

115,6

ZZ

115,6

0805 50 10

AR

93,8

CL

98,0

TR

96,0

UY

67,7

ZA

89,9

ZZ

89,1

0806 10 10

MK

37,9

TR

129,5

ZZ

83,7

0808 10 80

BR

89,7

CL

87,3

NZ

128,4

US

181,6

ZA

108,5

ZZ

119,1

0808 30 90

CN

99,9

TR

113,8

ZA

144,5

ZZ

119,4

0809 30

TR

150,2

ZZ

150,2

0809 40 05

IL

60,4

XS

74,4

ZZ

67,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


26.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/27


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 877/2012,

25. september 2012,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes turustusaastaks 2011/2012 rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud turustusaastaks 2011/2012 on kehtestatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 (3). Kõnealuseid hindu ja makse on viimati muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 860/2012 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja tollimakse muuta määruse (EÜ) nr 951/2006 artikli 36 kohaselt.

(3)

Vajadusest tagada, et kõnealust meedet hakataks kohaldama võimalikult kiiresti pärast ajakohastatud andmete kättesaadavaks tegemist, peaks käesolev määrus jõustuma avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse turustusaastaks 2011/2012 muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. september 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 254, 30.9.2011, lk 12.

(4)  ELT L 255, 21.9.2012, lk 25.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 26. septembrist 2012

(eurodes)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 12 10 (1)

34,90

0,68

1701 12 90 (1)

34,90

4,14

1701 13 10 (1)

34,90

0,82

1701 13 90 (1)

34,90

4,43

1701 14 10 (1)

34,90

0,82

1701 14 90 (1)

34,90

4,43

1701 91 00 (2)

44,01

4,27

1701 99 10 (2)

44,01

1,13

1701 99 90 (2)

44,01

1,13

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % sahharoosisisalduse puhul.


OTSUSED

26.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/29


NÕUKOGU OTSUS,

24. september 2012,

Regioonide Komitee Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2012/517/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Itaalia valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. detsembril 2009 ja 18. jaanuaril 2010 vastu otsused 2009/1014/EL (1) ja 2010/29/EL (2) Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2010 kuni 25. jaanuarini 2015.

(2)

Regioonide Komitees on vabanenud asendusliikme koht Angelo ZUBBANI ametiaja lõppemise tõttu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komitee asendusliikmeks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2015:

Leoluca ORLANDO, Sindaco del Comune di Palermo.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 24. september 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ELT L 348, 29.12.2009, lk 22.

(2)  ELT L 12, 19.1.2010, lk 11.


26.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/30


NÕUKOGU OTSUS,

24. september 2012,

Regioonide Komitee kahe Küprose liikme ja kolme Küprose asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2012/518/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Küprose valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. detsembril 2009 ja 18. jaanuaril 2010 vastu otsused 2009/1014/EL (1) ja 2010/29/EL (2) Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2010 kuni 25. jaanuarini 2015.

(2)

Regioonide Komitees on vabanenud kaks liikmekohta seoses Savvas ELIOFOTOU ja Evyenios MICHAILI ametiaja lõppemisega. Regioonide Komitees on vabanenud kolm asendusliikme kohta seoses Andreas MOUSEOSI, Andreas HADZILOIZOU ja Christofis ANTONIOU ametiaja lõppemisega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2015 ametisse järgmised isikud:

a)

liikmetena:

Louisa MAVROMMÁTI, Αντιδήμαρχος 'Εγκωμης

Louis KOUMENIDES, Πρόεδρος Κ.Σ. Κάτω Λευκάρων

ja

b)

asendusliikmetena:

Sávvas VÉRGΑS, Δήμαρχος Πάφου

Glavkos KARIÓLOU, Δήμαρχος Κερύνειας

Georgios IAKOVOU, Πρόεδρος Κ.Σ. Αγίων Τριμιθιάς.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 24. september 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ELT L 348, 29.12.2009, lk 22.

(2)  ELT L 12, 19.1.2010, lk 11.


26.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/31


NÕUKOGU OTSUS,

24. september 2012,

Regioonide Komitee kahe Poola asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2012/519/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Poola valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. detsembril 2009 ja 18. jaanuaril 2010 vastu otsused 2009/1014/EL (1) ja 2010/29/EL (2) Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2010 kuni 25. jaanuarini 2015.

(2)

Kaks asendusliikme kohta on vabanenud seoses Jacek CZERNIAKI ja Marcin JABŁOŃSKI ametiaja lõppemisega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komitee asendusliikmetena nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2015 ametisse järgmised isikud:

Piotr CAŁBECKI, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Jarosław DWORZAŃSKI, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 24. september 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ELT L 348, 29.12.2009, lk 22.

(2)  ELT L 12, 19.1.2010, lk 11.


26.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/32


NÕUKOGU OTSUS,

24. september 2012,

Regioonide Komitee Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2012/520/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 305,

võttes arvesse Itaalia valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. detsembril 2009 ja 18. jaanuaril 2010 vastu otsused 2009/1014/EL (1) ja 2010/29/EL (2) Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2010 kuni 25. jaanuarini 2015.

(2)

Vabanenud on asendusliikme koht Barbara BONINO volituste lõppemise tõttu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komitee asendusliikmeks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2015:

Mattia TARSI, Consigliere, Provincia di Pesaro.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 24. september 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ELT L 348, 29.12.2009, lk 22.

(2)  ELT L 12, 19.1.2010, lk 11.