ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.252.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 252

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
19. september 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 835/2012, 18. september 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 836/2012, 18. september 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa plii osas ( 1 )

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 837/2012, 18. september 2012, milles käsitletakse Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) lubamist kodulindude, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja emiste söödalisandina (loa omanik DSM Nutritional Products) ( 1 )

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 838/2012, 18. september 2012, milles käsitletakse Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 839/2012, 18. september 2012, milles käsitletakse karbamiidi lubamist mäletsejaliste söödalisandina ( 1 )

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 840/2012, 18. september 2012, milles käsitletakse Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi EC 3.1.3.26 lubamist söödalisandina kõigi muude nuumlidude puhul kui nuumkanad, nuumkalkunid, nuumpardid ja kõigi muude munalindude puhul kui munakanad (loa omanik Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 841/2012, 18. september 2012, milles käsitletakse Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 30148) lubamist kõigi loomaliikide söödalisandina ( 1 )

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 842/2012, 18. september 2012, lantaankarbonaatoktahüdraadi valmistise lubamise kohta koerte söödalisandina (loa omanik Bayer Animal Health GmbH) ( 1 )

21

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 843/2012, 18. september 2012, Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi lubamise kohta aretuskalkunite, nuumamiseks, munemiseks või tõuaretuseks ettenähtud vähem tähtsate linnuliikide ja dekoratiivlindude söödalisandina (loa omanik BASF SE) ( 1 )

23

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, 18. september 2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted ( 1 )

26

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 845/2012, 18. september 2012, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit orgaanilise kattega terastoodete impordi suhtes

33

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 846/2012, 18. september 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

55

 

 

OTSUSED

 

 

2012/505/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 17. september 2012, Egiptuse tunnustamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/106/EÜ seoses meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemidega (teatavaks tehtud numbri C(2012) 6297 all)

57

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 835/2012,

18. september 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning ka nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artiklit 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 20. mai 2011. aasta määrusega (EL) nr 494/2011 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas) (2) on muudetud kaadmiumi ja kaadmiumiühendite kohta seatud piirangute reguleerimisala, kehtestades jootevardaid ja ehteid käsitlevad sätted kooskõlas kaadmiumi ja kaadmiumoksiidi ohtlikkuse hindamise ja ohu vähendamise strateegiaga (3).

(2)

Määrusega (EL) nr 494/2011 on varasemaid kaadmiumi ja kaadmiumiühendite kasutamisega seotud kitsendusi sünteetiliste orgaaniliste polümeeride (plastmaterjalide) puhul laiendatud kõikidele plastmaterjalidele, erandiga taaskasutusse võetud kaadmiumi sisaldava ja teatavates ehitusmaterjalides kasutatava PVC puhul. See erand tehti arvesse võttes määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaseid riskihaldusmeetmeid käsitlevas ajutises eksperdirühmas peetud arutelusid ning tulemusi, mis saadi 2010. aasta jaanuaris avaldatud uuringul sotsiaal-majandusliku mõju kohta, mis võib kaasneda kaadmiumi sisaldavate ehete, jootesulamite ja PVC turustamisele ja kasutamisele seatud piirangute võimaliku ajakohastamisega (4). Kõiki piirangute tahke arutati liikmesriikide pädevate asutustega, kes vastutavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 rakendamise eest, ning sidusrühmadega.

(3)

Pärast määruse (EL) nr 494/2011 vastuvõtmist sai komisjon teada, et on selliseid kaadmiumpigmentide kasutusalasid teatavates plastmaterjalides, mille kohta kehtestati esimest korda piirang määrusega (EL) nr 494/2011 ja mille puhul ilmselt ei leidu kaadmiumiühenditele sobivaid asendajaid ning nende puhul on piiratud konsultatsioonide ja erandlike asjaolude tõttu asjakohane teha täiendav hindamine.

(4)

Nõukogu 25. jaanuari 1988. aasta resolutsioonis on esitatud üleskutse luua üldine strateegia, et võidelda keskkonna kaadmiumiga saastumise vastu, sealhulgas meetmed, millega piirataks kaadmiumi kasutamist ja ergutataks asendajate väljatöötamist pigmentides, stabilisaatorites ja galvaanikas kasutatavatele kaadmiumiühenditele, eesmärgiga piirata kaadmiumi kasutamist ainult selliste kasutusaladega, mille puhul ei ole olemas teisi sobivaid võimalusi.

(5)

Komisjon palub Euroopa Kemikaaliametil vastavalt õigusakti REACH artiklile 69 koostada XV lisa nõuete kohaselt toimik kaadmiumi ja kaadmiumiühendite kasutamise kohta sellistes plastmaterjalides, mille kohta kehtestati esimest korda piirang määrusega (EL) nr 494/2011, võttes seejuures täielikult arvesse nõukogu 25. jaanuari 1988. aasta otsust.

(6)

Kuni piirangumenetluse lõpetamiseni tuleks piirata kaadmiumi ja kaadmiumiühendite kasutamist selliste plastmaterjalide liikidega, mis olid esitatud XVII lisa 23. kirjes enne määruse (EL) nr 494/2011 vastuvõtmist.

(7)

Õiguskindluse tagamiseks tuleks seda määrust kohaldada 10. detsembrist 2011.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 10. detsembrist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 134, 21.5.2011, lk 2.

(3)  ELT C 149, 14.6.2008, lk 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa tabelit, milles on esitatud ained, ainerühmad ja segud ning piirangute tingimused, muudetakse järgmiselt.

1.

23. kande teises veerus asendatakse lõike 1 esimene ja teine lõik järgmisega:

 

„1.

Ei tohi kasutada järgmistest sünteetilistest orgaanilistest polümeeridest (edaspidi „plastmaterjalid”) toodetud segudes ja toodetes:

vinüülkloriidi polümeerid või kopolümeerid (PVC) [3904 10] [3904 21]

polüuretaan (PUR) [3909 50]

väikese tihedusega polüetüleen (LDPE), välja arvatud selline väikese tihedusega polüetüleen, mida kasutatakse värvilise põhisegu tootmiseks [3901 10]

tselluloosatsetaat (CA) [3912 11]

tselluloosatsetaatbutüraat (CAB) [3912 11]

epoksüvaigud [3907 30]

melamiin-formaldehüüd-(MF)-vaigud [3909 20]

uurea-formaldehüüd- (UF) -vaigud [3909 10]

küllastumata polüestrid (UP) [3907 91]

polüetüleentereftalaat (PET) [3907 60]

polübutüleentereftalaat (PBT)

läbipaistev/üldotstarbeline polüstüreen [3903 11]

akrüülnitriilmetüülmetakrülaat (AMMA)

ristseotud polüetüleen (VPE)

eriti löögikindel polüstüreen

polüpropüleen (PP) [3902 10]

Eelnevas loetelus esitatud plastmaterjalist valmistatud segusid ja tooteid ei tohi turule viia, kui nende kaadmiumisisaldus plastmaterjalis (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) on 0,01 massiprotsenti või suurem.”

2.

23. kande teise veeru punkti 1 lisatakse järgmine lõik:

 

„Komisjon palub 19. novembriks 2012 Euroopa Kemikaaliametil kooskõlas artikliga 69 koostada XV lisa nõuete kohase toimiku, et hinnata, kas tuleks piirata kaadmiumi ja kaadmiumiühendite kasutamist sellistes plastmaterjalides, mis ei ole esitatud lõike 1 loetelelus.”


19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 836/2012,

18. september 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa plii osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ), (1) eriti selle artikli 68 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1907/2006 on sätestatud, et kui liikmesriik leiab, et aine või sellist ainet sisaldava segu või toote tootmine, turuleviimine või kasutamine kujutab endast ohtu inimeste tervisele või keskkonnale ning et see oht ei ole piisavalt ohjatud ja et seda tuleks vähendada, koostab ta pärast Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „amet”) teavitamist toimiku.

(2)

15. aprillil 2010 esitas Prantsusmaa ametile toimiku vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 69 lõikele 4, et algatada kõnealuse määruse artiklite 69–73 kohane piirangute seadmine. Kõnealuses toimikus selgitati, et lapsed, eelkõige alla 36-kuused võivad juveelitoodetest eralduva pliiga korduvalt kokku puutuda, kuna neil on kombeks asju suhu panna. Selline korduv kokkupuude võib põhjustada tõsiseid ja pöördumatuid neuroloogilisi käitumis- ja arenguhäireid; sellise ohu suhtes on lapsed eriti tundlikud, kuna nende kesknärvisüsteem ei ole veel välja arenenud. Toimikust ilmneb, et lisaks olemasolevatele meetmetele on vaja võtta meetmeid liidu tasandil, et võimalikult suurel määral vältida kokkupuudet plii ja selle ühenditega juveelitoodetes. Toimikus on tehtud ettepanek keelata plii ja selle ühendite kasutamine juveelitoodetes ja selliste toodete turuleviimine, kui plii migratsioon on suurem kui 0,09 μg/cm2/h.

(3)

Riskihindamise komitee leidis oma 10. märtsi 2011. aasta arvamuses, et kõige asjakohasem liidu tasandi meede, mis tõhusalt vähendaks kindlaks tehtud riske, on keelata plii ja selle ühendite kasutamine juveelitoodete metall- ja mittemetallosades ja keelata selliste toodete turuleviimine, kui üksiku osa pliisisaldus on 0,05 massiprotsenti või suurem ja kui ei suudeta tõendada, et plii eraldumine ei ületa piirmäära 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h.)

(4)

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee uuris oma 15. septembri 2011. aasta arvamuses võimalust keelata plii ja selle ühendite kasutamine juveelitoodetes ja selliste toodete turuleviimine, kui sellise toote mis tahes üksiku osa pliisisaldus on 0,05 massiprotsenti või suurem. Leiti, et see oleks kõige asjakohasem liidu tasandi meede, mis vähendaks kindlaks tehtud riske nii, et sotsiaal-majanduslik kasu ja kulu oleks tasakaalus. Pidades silmas, et praegu ei ole olemas selliseid migratsiooni testimise meetodeid, mis imiteeriksid asjade suhupanemisega seonduvaid tingimusi, leidis sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee, et piirang peaks põhinema juveelitoodete üksikute osade pliisisaldusel ning mitte sellistest toodetest eralduva plii migratsioonimääral. Lisaks soovitas sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee näha ette erandid kristallklaasi, klaasjate emailide, kellade sisekomponentide ning looduslike või taastatud vääris- ja poolvääriskivide suhtes.

(5)

23. septembril 2011 esitas amet komisjonile riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamused.

(6)

Kuna puuduvad andmed plii eraldumise kohta asjade suhupanemise ajal ning kuna kristallklaasi ja klaasjate emailide kõikide kasutusalade jaoks puuduvad sobivad alternatiivid, jäetakse viimased praegusest meetmest välja. Lisaks soovitas sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee kohaldada erandit üksnes nõukogu 15. detsembri 1969. aasta direktiivi 69/493/EMÜ (kristallklaasi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (2) I lisas määratletud 1. ja 2. kategooria kristallklaasi suhtes (vastavalt „Full Lead Crystal” ja „Lead Crystal”). Kõnealuses direktiivis määratletud 3. ja 4. kategooria kristallklaasid (vastavalt „crystal glass” ja „crystallin”) tuleks ka kõnealuse piirangu kohaldamisest vabastada, et tagada järjepidevus eranditega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/95/EÜ (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) (3) (viimati muudetud komisjoni otsusega 2010/571/EL) (4) lisas, ning kuna neil on 1. ja 2. kategooriaga võrreldes väiksem pliisisaldus.

(7)

Sarnaselt kristallklaasi ja klaasjate emailidega tuleks piirangust vabastada looduslikud või taastatud vääris- ja poolvääriskivid, milles plii esineb loodusliku koostisosana.

(8)

Kellade sisekomponendid, millele tarbijad ligi ei pääse, tuleks piirangust vabastada, kuna nendest komponentidest eralduva pliiga on kokkupuude välistatud.

(9)

Kasutatud ja antiiksete juveelitoodete turuleviimise keelamisel oleks oluline sotsiaal-majanduslik mõju, sest sellised esemed kaotaksid liidus oma turuväärtuse, samuti tekitaks sellise keelu jõustamine raskusi. Seega tuleks piirangust vabastada juveelitooted, mis viiakse esimest korda turule kuni 12 kuu jooksul pärast piirangu jõustumist, ja imporditud antiikjuveelitooted.

(10)

Komisjon peaks kristallklaasi, klaasjate emailide ning vääris- ja poolvääriskivide suhtes kohaldatava erandi läbi vaatama, pidades silmas uusi kättesaadavaid teaduslikke andmeid, sealhulgas plii migratsiooni asjaomaste eranditega hõlmatud kasutusalade puhul, sobivate asendusainete olemasolu ning migratsiooni testimismeetodite väljatöötamist.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36.

(3)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19.

(4)  ELT L 251, 25.9.2010, lk 28.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisasse lisatakse kanne 63:

„63.

Plii

 

CASi nr 7439-92–1

 

EÜ nr 231–100-4

ning selle ühendid

1.

Ei tohi turule viia ega kasutada juveelitoodete üksikutes osades, kui (metallina väljendatud) plii sisaldus sellises osas on 0,05 massiprotsenti või suurem.

2.

Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse järgmist:

i)

„juveelitooted” hõlmavad juveelitooteid ja juveelitoodete imitatsioone ning juukseaksessuaare, sealhulgas:

a)

käevõrusid, kaelakeesid ja sõrmuseid;

b)

augustamise abil kinnituvaid ehteid;

c)

käekellasid ja käevõrusid/-paelu;

d)

prosse ja mansetinööpe;

ii)

„üksikud osad” tähendab materjale, millest juveelitoode on tehtud, ning juveelitoote eraldi koostisosi.

3.

Lõiget 1 kohaldatakse üksikute osade suhtes, kui neid viiakse turule või kasutatakse juveelitoodete valmistamise eesmärgil.

4.

Erandina ei kohaldata punkti 1 järgmise suhtes:

a)

nõukogu direktiivi 69/493/EMÜ (1) I lisas (1., 2., 3. ja 4. kategooria) määratletud kristallklaas;

b)

kellade sisekomponendid, millele tarbija ligi ei pääse;

c)

looduslikud või taastatud vääris- ja poolvääriskivid (CN-kood 7103, nagu kehtestatud määrusega (EMÜ) nr 2658/87), välja arvatud juhul, kui neid on töödeldud plii või selle ühenditega või neid aineid sisaldavate segudega;

d)

emailid, mis on määratletud kui klaasistuvad segud, mida saadakse vähemalt 500 °C juures sulavate mineraalide sulatamise, klaasistamise või paagutamise teel.

5.

Erandina ei kohaldata lõiget 1 enne 9. oktoobrit 2013 esimest korda turule viidud juveelitoodete suhtes ning enne 10. detsembrit 1961 toodetud juveelitoodete suhtes.

6.

Komisjon hindab seda kannet uuesti 9. oktoobriks 2017, võttes arvesse uusi teaduslikke andmeid selliste ainete ning nende asendajate kättesaadavuse kohta ning plii migratsiooni kohta lõikes 1 osutatud toodetest, ning muudab vajaduse korral käesolevat kannet asjakohaselt.


(1)  EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36.”


19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 837/2012,

18. september 2012,

milles käsitletakse Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) lubamist kodulindude, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja emiste söödalisandina (loa omanik DSM Nutritional Products)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus loa saamiseks Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil toodetud 6-fütaasile (EC 3.1.3.26). Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) lubamist kodulindude, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja emiste söödalisandina ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 14. detsembri 2011. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil saadud 6-fütaas (EC 3.1.3.26) kahjulikku mõju loomatervisele, inimeste tervisele ega keskkonnale ning et selle preparaadi kasutamine parandab fosfori omastamist kõikide sihtliikide puhul. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsi meetodi kohta.

(5)

Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil saadud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2527.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a18

DSM Nutritional Products

6-fütaas (EC 3.1.3.26)

 

Söödalisandi koostis

Aspergillus oryzae abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) valmistis (DSM 22594) minimaalse aktiivsusega:

 

50 000 (1) FYT/g tahkel kujul,

 

20 000 FYT/g vedelal kujul.

 

Toimeaine kirjeldus

Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil toodetud 6-fütaas (EC 3.1.3.26).

 

Analüüsimeetod  (2)

Kolorimeetriline meetod, mille puhul mõõdetakse anorgaanilise fosfaadi vabanemist fütaadist 6-fütaasi toimel (ISO 30024:2009).

Kodulinnud

Nuumsead

Võõrutatud põrsad

500 FYT

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik kogus ühe kilogrammi täissööda kohta:

kodulinnud, võõrutatud põrsad ja nuumsead: 500 – 4 000 FYT;

emised: 1 000-4 000 FYT.

3.

Kasutamiseks söödas, mis sisaldab üle 0,23 % fütiiniga seotud fosforit.

4.

Kasutajate ohutus: käsitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kindaid.

5.

Kasutada kuni 35 kg kaaluvate võõrutatud põrsaste söötmisel.

9.10.2022

Emised

1 000 FYT


(1)  1 FYT on ensüümikogus, mis vabastab fütaadist 1 μmol anorgaanilist fosfaati minutis reageerimistingimustes, mille puhul fütaadi kontsentratsioon on 5,0 mM ning pH väärtus on 5,5 ja temperatuur 37 °C.

(2)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 838/2012,

18. september 2012,

milles käsitletakse Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 6. märtsi 2012. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) valmistis kahjulikku mõju loomatervisele, inimeste tervisele ega keskkonnale ning et selle valmistise kasutamine tõhustab mis tahes haljassöödast valmistatava silo tootmist, suurendades äädikhappe moodustumist, mille tulemusena paraneb töödeldud silo aeroobne stabiilsus. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid” ja funktsionaalrühma „silokonservandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2012;10 (3):2617.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kg kohta

Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: silokonservandid

1k20715

Lactobacillus brevis

(DSMZ 21982)

 

Söödalisandi koostis

Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) valmistis, mis sisaldab söödalisandi grammi kohta vähemalt 8 × 1010 CFU.

 

Toimeaine kirjeldus

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

 

Analüüsimeetod  (1)

 

Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod (EN 15787).

 

Kindlaksmääramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg.

2.

Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos muude mikroorganismidega: 1 × 108 CFU kilogrammi värske materjali kohta.

3.

Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.

9.10.2022


(1)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 839/2012,

18. september 2012,

milles käsitletakse karbamiidi lubamist mäletsejaliste söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 (1) loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused. Kõnealuse määruse artiklis 10 on sätestatud nõukogu 30. juuni 1982. aasta direktiivi 82/471/EMÜ (teatavate loomasöötadena kasutatavate toodete kohta) (2) alusel lubatud toodete uuestihindamine.

(2)

Direktiiviga 82/471/EMÜ anti karbamiidile tähtajatu luba. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 1 kanti see toode hiljem ühenduse söödalisandite registrisse kui olemasolev toode.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 2 kohaselt ja koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 esitati karbamiidi kui mäletsejaliste söödalisandi uuesti hindamise taotlus, milles sooviti, et kõnealune söödalisand liigitataks söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid”. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis 7. märtsi 2012. aasta arvamuses (3) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda karbamiid kahjulikku mõju loomatervisele, inimeste tervisele ega keskkonnale ning et see sisaldab mittevalgulist lämmastikku mäletsejaliste mikroobse valgu sünteesi tarvis. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Karbamiidi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Kuna karbamiidi lubamise tingimusi muudetakse ja kuna puudub otsene kohene mõju ohutusele, siis tuleks enne loa andmist lasta piisavalt aega mööduda, et huvitatud isikud saaksid ennast ette valmistada loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks. Lisaks on asjakohane ette näha üleminekuperiood olemasolevate, direktiivi 82/471/EMÜ alusel lubatud karbamiidi varude ja karbamiidi sisaldava sööda ärakasutamiseks.

(7)

Ettevõtjate jaoks on ülearu keerukas kohandada korduvalt ja ühe päevaga sellise sööda märgistust, mis sisaldab erinevaid söödalisandeid, millele on üksteise järel antud luba vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikes 2 sätestatud menetlusele ning mille puhul tuleb täita uusi märgistamise eeskirju. Seega on asjakohane näha ette aeg märgistuse sujuvaks muutmiseks, et vähendada ettevõtjate halduskoormust.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Luba

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid” ja funktsionaalrühma „karbamiid ja selle derivaadid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Märgistamisnõuded

Karbamiidi sisaldav sööt märgistatakse käesoleva määruse kohaselt hiljemalt 19. maiks 2013.

Samas võib karbamiidi sisaldavat ja direktiivi 82/471/EMÜ kohaselt enne 19. maid 2013 märgistatud sööta turule viia, kuni varud on ammendatud.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

Käesoleva määruse jõustumise kuupäeval olemasolevaid karbamiidi ja karbamiidi sisaldava sööda varusid võib jätkuvalt turule viia ja kasutada direktiivis 82/471/EMÜ sätestatud tingimuste kohaselt, kuni need on ammendatud.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 19. novembril 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EÜT L 213, 21.7.1982, lk 8.

(3)  EFSA Journal (2012); 10(3):2624.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: karbamiid ja selle derivaadid.

3d1

Karbamiid

 

Söödalisandi koostis

 

karbamiidi sisaldus: vähemalt 97 %

 

lämmastiku sisaldus 46 %

 

Toimeaine kirjeldus

diaminometanoon, CASi number 58069-82–2, keemiline valem (NH2)2CO

 

Analüüsimeetodid  (1)

 

Üldlämmastiku määramine söödalisandis: titrimeetria (meetod 2.3.3 määruse (EÜ) nr 2003/2003 IV lisas).

 

Biureedi osakaalu määramine söödalisandi üldlämmastikus: spektrofotomeetria (meetod 2.5 määruse (EÜ) nr 2003/2003 IV lisas).

 

Eelsegus, segasöödas ja söödamaterjalis sisalduva karbamiidi määramine: spektrofotomeetria (määruse (EÜ) nr 152/2009 III.D lisa).

Toimiva vatsaga mäletsejalised

 

8 800

Juhistes karbamiidi sisaldava söödalisandi ja sööda kasutamiseks on kirjas järgmine:

„Karbamiidi söödetakse ainult toimiva vatsaga loomadele. Karbamiidi maksimaalse koguse söötmisele tuleks üle minna järk-järgult. Maksimumkoguses karbamiidi tuleks sööta ainult toitumisrežiimi puhul, mis sisaldab palju lihtsalt seeditavaid süsivesikuid ja vähe lahustuvat lämmastikku.

Maksimaalselt 30 % päevanormi üldlämmastiku allikaks peaks olema karbamiid N.”

19. november 2022


(1)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 840/2012,

18. september 2012,

milles käsitletakse Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi EC 3.1.3.26 lubamist söödalisandina kõigi muude nuumlidude puhul kui nuumkanad, nuumkalkunid, nuumpardid ja kõigi muude munalindude puhul kui munakanad (loa omanik Danisco Animal Nutrition)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus loa saamiseks Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasile (EC 3.1.3.26). Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi EC 3.1.3.26 lubamist söödalisandina kõigi muude nuumlidude puhul kui nuumkanad, nuumkalkunid, nuumpardid ja kõigi muude munalindude puhul kui munakanad, ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Komisjoni määrustega (EÜ) nr 785/2007 (2) ja (EÜ) nr 379/2009 (3) anti luba kümneks aastaks 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) valmistise kasutamiseks nuumkanade, nuumkalkunite, munakanade, võõrutatud põrsaste, nuumpartide, nuumsigade ja emiste puhul.

(5)

Taotlusele Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi EC 3.1.3.26 kasutamise lubamise kohta söödalisandina kõigi muude nuumlidude puhul kui nuumkanad, nuumkalkunid ja nuumpardid ning kõigi muude munalindude puhul kui munakanad lisati uusi toetavaid andmeid. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 7. märtsi 2012. aasta arvamuses (4) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaas (EC 3.1.3.26) kahjulikku mõju loomatervisele ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et selle preparaadi kasutamine parandab fosfori omastamist kõigi sihtliikide puhul. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(6)

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 175, 5.7.2007, lk 5.

(3)  ELT L 116, 9.5.2009, lk 6.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(3):2619.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a1640

Danisco Animal Nutrition (juriidiline isik: Danisco (UK) Limited)

6-fütaas EC 3.1.3.26

 

Söödalisandi koostis

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) valmistis minimaalse aktiivsusega:

tahkel ja vedelal kujul 5 000 FTU (1)/g

 

Toimeaine kirjeldus

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaas (EC 3.1.3.26)

 

Analüüsimeetod  (2)

 

6-fütaasi (EC 3.1.3.26) määramine söödalisandis: kolorimeetriline meetod, mis põhineb naatriumfütaadist ensüümi toimel eraldunud anorgaanilise fosfaadi sisalduse määramisel.

 

6-fütaasi (EC 3.1.3.26) määramine eelsegudes ja söödas: EN ISO 30024: kolorimeetriline meetod, mis põhineb naatriumfütaadist (pärast kuumutatud täisterajahuga segamist) ensüümi toimel eraldunud anorgaanilise fosfaadi kvantifitseerimisel.

Kõik muud nuumlinnud kui nuumkanad, nuumkalkunid ja nuumpardid

250 FTU

 

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Kasutamiseks segasöödas, mis sisaldab üle 0,23 % fütiiniga seotud fosforit.

3.

Soovituslik maksimumkogus: 1 000 FTU täissööda kg kohta.

4.

Kasutajate ohutus: käsitlemisel tuleks kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kindaid.

9. oktoober 2022

Kõik muud munalinnud kui munakanad

150 FTU


(1)  1 FTU on ensüümi hulk, mis vabastab naatriumfütaadi substraadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis pH väärtuse 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.

(2)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 841/2012,

18. september 2012,

milles käsitletakse Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 30148) lubamist kõigi loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused. Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 7 koostoimes artikli 10 lõigetega 1–4 on ette nähtud erisätted kõnealuse määruse jõustumise kuupäeval liidus silokonservantidena kasutatavate ainete hindamise kohta.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktiga b ja artikliga 7 kanti mikroorganismid Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ühenduse söödalisandite registrisse kui kõikide loomaliikide puhul kasutatav olemasolev toode, mis kuulub silokonservantide funktsionaalrühma.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 2 alusel koostoimes artikliga 7 on Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 30148) lubamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina esitatud taotlused, milles soovitakse nende söödalisandite liigitamist kategooriasse „tehnoloogilised lisandid” ja funktsionaalrühma „silokonservandid”. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4)

Taotlustes käsitletakse mikroorganismide Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 30148) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ja nende liigitamist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid”.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 13. detsembri 2011. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda mikroorganismid Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) kahjulikku mõju loomatervisele, inimeste tervisele ega keskkonnale ning et nende kasutamine võib parandada mis tahes haljassöödast valmistatava silo tootmist, suurendades säiliva kuivaine hulka ning vähendades valkude kadu. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduvate söödalisandite analüüsimeetodi kohta.

(6)

Mikroorganismide Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 30148) hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seega tuleks neid mikroorganisme lubada kasutada käesoleva määruse lisas kirjeldatud tingimustel.

(7)

Kuna Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 30148) lubamise tingimusi muudetakse ja kuna puudub otsene vahetu mõju ohutusele, siis tuleks enne loa andmist lasta piisavalt aega mööduda, et huvitatud isikud saaksid ennast ette valmistada loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks. Lisaks on asjakohane ette näha üleminekuperiood nimetatud mikroorganismide olemasolevate varude ja neid sisaldava sööda ärakasutamiseks.

(8)

Ettevõtjate jaoks on ülearu keerukas kohandada korduvalt ja ühe päevaga sellise sööda märgistust, mis sisaldab erinevaid söödalisandeid, millele on üksteise järel antud luba vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikes 2 sätestatud menetlusele ning mille puhul tuleb täita uusi märgistamise eeskirju. Seega on asjakohane näha ette aeg märgistuse sujuvaks muutmiseks, et vähendada ettevõtjate halduskoormust.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

I lisas kirjeldatud mikroorganismi, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid” ja funktsionaalrühma „silokonservandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

II lisas kirjeldatud mikroorganismi, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid” ja funktsionaalrühma „silokonservandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 3

Märgistamisnõuded

Artiklis 1 ja artiklis 2 viidatud mikroorganisme sisaldav sööt märgistatakse käesoleva määruse kohaselt hiljemalt 19. maiks 2013.

Samas võib artiklis 1 ja artiklis 2 viidatud mikroorganisme sisaldavat ja varasema loa tingimuste kohaselt enne 19. maid 2013 märgistatud sööta turule viia, kuni varud on ammendatud.

Artikkel 4

Üleminekumeetmed

Käesoleva määruse jõustumise kuupäeval olemasolevaid artiklis 1 ja artiklis 2 viidatud mikroorganismide ja neid sisaldava sööda varusid võib jätkuvalt turule viia ja kasutada varasema loa tingimuste kohaselt, kuni need on ammendatud.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub 19. novembril 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal (2012);10(1):2529.


I LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või-kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta

Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: silokonservandid.

1k20713

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 41028)

 

Söödalisandi koostis

Lactobacillus plantarum’i NCIMB 41028 valmistis, mis sisaldab vähemalt 7 × 1010 CFU söödalisandi grammi kohta.

 

Toimeaine kirjeldus

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

 

Analüüsimeetod  (1)

 

Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetodil (EN 15787).

 

Kindlaksmääramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg.

2.

Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos muude mikroorganismidega: 1 × 109 CFU värske materjali kilogrammi kohta.

3.

Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.

19. november 2022


(1)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


II LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta

Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: silokonservandid.

1k20714

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30148)

 

Söödalisandi koostis

Lactobacillus plantarum’i NCIMB 30148 valmistis, mis sisaldab vähemalt 7 × 1010 CFUd söödalisandi grammi kohta.

 

Toimeaine kirjeldus

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148

 

Analüüsimeetod  (1)

 

Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetodil (EN 15787).

 

Kindlaksmääramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg.

2.

Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos muude mikroorganismidega: 1 × 109 CFU värske materjali kilogrammi kohta.

3.

Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.

19. november 2022


(1)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/21


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 842/2012,

18. september 2012,

lantaankarbonaatoktahüdraadi valmistise lubamise kohta koerte söödalisandina (loa omanik Bayer Animal Health GmbH)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus loa andmiseks lantaankarbonaatoktahüdraadi (CASi nr 6487-39-4) valmistisele. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb lantaankarbonaatoktahüdraadi (CASi number 6487-39-4) valmistise lubamist koerte söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 163/2008 (2) anti kümneks aastaks luba kasutada valmistist kassidel.

(5)

Esitati uued andmed, mis toetavad taotlust anda luba kasutada lantaankarbonaatoktahüdraati (CASi number 6487-39-4) koerte söödalisandina. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 6. märtsi 2012. aasta arvamuses järeldusele, et lantaankarbonaatoktahüdraat ei kahjusta kavandatud kasutustingimustel sihtliikide tervist (3). Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et lantaankarbonaatoktahüdraat võib vähendada fosfori biosaadavust täiskasvanud koertel. Toiduohutusamet ei kommenteerinud siiski selle pikaajalist toimet. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödalisandi analüüsi meetodi kohta söödas.

(6)

Lantaankarbonaatoktahüdraadi (CASi nr 6487-39-4) hindamine näitas, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel. Samuti on asjakohane näha ette turustamisjärgne järelevalve pikaajaliste kahjulike mõjude kohta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 50, 23.2.2008, lk 3.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(3):2618.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (vähendavad fosfori eritumist uriini kaudu).

4d1

Bayer Animal Health GmbH

Lantaankarbonaatoktahüdraat

 

Söödalisandi koostis

 

Lantaankarbonaatoktahüdraadi valmistis

 

Toimeainena vähemalt 85 % lantaankarbonaatoktahüdraati

 

Toimeaine kirjeldus

 

Lantaankarbonaatoktahüdraat

 

La2(CO3)3 · 8H2O

 

CASi number 6487-39-4

 

Analüüsimeetod  (1)

 

Karbonaadi määramine söödalisandis:

ühenduse meetod (komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009) (2)

 

Lantaani määramine söödalisandis ja söödas: induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektroskoopia (ICP-AES).

Koerad

1 500

7 500

Nõutav on turustusjärgne järelevalve kroonilise kahjuliku mõju väljaselgitamiseks.

Lisandi kasutamisjuhises peab olema märgitud:

täiskasvanud koertele;

soovitatud kogus märgsöödale lisamisel on 20–25 % kuivaine puhul: 340–2 100 mg/kg;

vältida samaaegset suure fosforisisaldusega söötade tarvitamist.

9. oktoober 2022


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad söödalisandite referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  ELT L 54, 26.2.2009, lk 1.


19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/23


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 843/2012,

18. september 2012,

Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi lubamise kohta aretuskalkunite, nuumamiseks, munemiseks või tõuaretuseks ettenähtud vähem tähtsate linnuliikide ja dekoratiivlindude söödalisandina (loa omanik BASF SE)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus loa andmiseks Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasile (EC 3.2.1.8). Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) lubamist munakanade, aretuskalkunite, nuumamiseks, munemiseks või tõuaretuseks ettenähtud vähem tähtsate linnuliikide ja dekoratiivlindude söödalisandina ning selle valmistise klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1096/2009 (2) ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 1380/2007 (3) anti kümneks aastaks luba kasutada kõnealust valmistist vastavalt broilerkanade ja partide ning nuumkalkunite puhul.

(5)

Esitati uued andmed, mis toetavad taotlust anda luba kasutada Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) lubamist munakanade, aretuskalkunite, nuumamiseks, munemiseks või tõuaretuseks ettenähtud vähem tähtsate linnuliikide ja dekoratiivlindude söödalisandina. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 2. veebruari 2012. aasta arvamuses (4) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaas (EC 3.2.1.8) kahjulikku mõju loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale ja selle valmistise kasutamine võib parandada kõikide sihtliikide söödaväärindust. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse referentlabori aruande söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(6)

Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) hindamine näitas, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 301, 17.11.2009, lk 3.

(3)  ELT L 309, 27.11.2007, lk 21.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(2):2575.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a62

BASF SE

Endo-1,4-β-ksülanaas

EC 3.2.1.8

 

Söödalisandi koostis

Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega:

 

tahkel kujul: 5 600 TXU (1)/g

 

vedelal kujul: 5 600 TXU/ml

 

Toimeaine kirjeldus

Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaas

 

Analüüsimeetod  (2)

Viskosimeetriline meetod, mis põhineb viskoossuse vähenemisel endo-1,4-β-ksülanaasi toimel ksülaani sisaldavale substraadile (nisu arabinoksülaan) pH taseme 3,5 ja temperatuuri 55 °C juures.

Aretuskalkunid

560 TXU

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimis-püsivus.

2.

Soovituslik maksimumannus ühe kilogrammi täissööda kohta kõikide käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate liikide puhul: 840 TXU

3.

Kasutamiseks söödas, milles on rohkesti tärklis- ja muid polüsahhariide (peamiselt beetaglükaane ja arabinoksülaane).

9. oktoober 2022

Dekoratiivlinnud, vähem tähtsad linnuliigid, välja arvatud pardid ja munalinnud.

280 TXU


(1)  1 TXU on ensüümi kogus, mis pH tasemel 3,5 ja temperatuuril 55 °C vabastab nisu arabinoksülaanist 5 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) minutis.

(2)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 844/2012,

18. september 2012,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artiklit 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1107/2009 on sätestatud, et toimeaine heakskiitu võib selle kehtivusaja lõppemisel pikendada.

(2)

On asjakohane kehtestada pikendamismenetluse rakendamiseks vajalikud sätted.

(3)

Eelkõige tuleks kehtestada pikendamismenetluse eri etappidele tähtajad, et menetlus toimiks nõuetekohaselt.

(4)

Tuleks kehtestada eeskirjad pikendamistaotluse, täiendavate toimikute ning nende ajakohastatud versioonide konfidentsiaalsuse ja avaldamise kohta.

(5)

Samuti tuleks kehtestada eeskirjad pikendamistaotluse esitamise, taotluse sisu ja vormi kohta. Taotlejal peaks olema kohustus põhjendada uue teabe esitamist ja loetleda eraldi selgroogsetel loomadel tehtavad uuringud, mida nad kavatsevad esitada.

(6)

Tuleks kehtestada eeskirjad taotluse kontrollimiseks referentliikmesriigi poolt.

(7)

Pikendamismenetluse nõuetekohase toimimise tagamiseks peaks referentliikmesriik taotleja palvel korraldama enne täiendava toimiku esitamist nõupidamise, et taotlust arutada.

(8)

Pikendamiseks esitatavad täiendavad toimikud peaksid sisaldama eelkõige uusi vajalikke andmeid ja uusi riskihindamisi ning näitama, miks on kõnealused andmed ja riskihindamised vajalikud.

(9)

Tuleks kehtestada eeskirjad taotluse vastuvõetavuse kindlakstegemiseks referentliikmesriigi poolt.

(10)

Kui kõik esitatud taotlused on vastuvõetamatud, peaks komisjon võtma vastu määruse asjaomase toimeaine heakskiidu pikendamata jätmise kohta.

(11)

Tuleks kehtestada eeskirjad, et tagada toimeaine sõltumatu, objektiivne ja läbipaistev hindamine.

(12)

Taotlejale, liikmesriikidele, välja arvatud referentliikmesriik, ja üldsusele tuleks anda võimalus esitada pikendamise hindamisaruande eelnõu kohta märkusi.

(13)

Euroopa Toiduohutusamet peaks esitama järeldusi ja korraldama ekspertidega konsultatsioone, välja arvatud juhul, kui komisjon teatab talle, et järeldust ei ole vaja.

(14)

Tuleks kehtestada eeskirjad pikendamisaruande kohta ja sellise määruse vastuvõtmise kohta, millega nähakse ette toimeaine heakskiidu pikendamine.

(15)

Komisjoni 7. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1141/2010, millega sätestatakse menetlus teise toimeainete rühma nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamiseks ja kehtestatakse kõnealuste ainete loetelu, (2) peaks jätkuvalt kehtima selle I lisas loetletud toimeainete heakskiidu pikendamise suhtes.

(16)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1.   PEATÜKK

VASTUVÕETAVUS

1.   JAGU

Tagastamistaotlus

Artikkel 1

Taotluse esitamine

1.   Toimeaine tootja esitab toimeaine heakskiidu pikendamise taotluse referentliikmesriigile, nagu on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 686/2012 (3) lisa teises veerus, ja kaasreferentliikmesriigile, nagu on sätestatud kõnealuse lisa kolmandas veerus, hiljemalt kolm aastat enne heakskiidu kehtivusaja lõppu.

Taotlust esitades võib taotleja vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 63 taotleda, et teatav teave hoitaks konfidentsiaalsena. Sellisel juhul esitab taotleja taotluse osad füüsiliselt eraldi ning põhjendab konfidentsiaalsuse soovi.

Samal ajal esitab taotleja määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 59 kohased andmekaitsenõuded.

2.   Taotleja saadab komisjonile, teistele liikmesriikidele ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”) taotluse koopia koos teabega nende taotluse osade kohta, mida soovitakse hoida konfidentsiaalsena, nagu on osutatud lõikes 1.

3.   Tootjate poolt määratud tootjate ühendus võib käesoleva määruse järgimiseks esitada ühise taotluse.

Artikkel 2

Taotluse vorm ja sisu

1.   Taotlus esitatakse lisas sätestatud vormis.

2.   Taotluses loetletakse uus teave, mida taotleja kavatseb esitada. Selles näidatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 15 lõike 2 esimesele lõigule, et selline teave on vajalik.

Taotluses tuleb eraldi loetleda kõik uued selgroogseid loomi hõlmavad uuringud, mille taotleja kavatseb esitada.

Artikkel 3

Taotluse kontrollimine

1.   Kui taotlus on esitatud artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud kuupäevaks ning sisaldab kõiki artiklis 2 sätestatud elemente, teatab referentliikmesriik ühe kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist taotlejale, kaasreferentliikmesriigile, komisjonile ja toiduohutusametile taotluse kättesaamise kuupäeva ning asjaolu, et taotlus on esitatud artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud kuupäevaks ja et see sisaldab kõiki artiklis 2 sätestatud elemente.

Referentliikmesriik hindab konfidentsiaalsustaotlust. Teabele juurdepääsu taotluse korral otsustab referentliikmesriik, millist teavet tuleb hoida konfidentsiaalsena.

2.   Kui taotlus on esitatud artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud kuupäevaks, kuid üks või mitu artiklis 2 sätestatud elementi on puudu, teatab referentliikmesriik ühe kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist taotlejale, millised elemendid on puudu, ning määrab 14-päevase tähtaja nende elementide esitamiseks referentliikmesriigile ja kaasreferentliikmesriigile.

Kui selle tähtaja lõpuks sisaldab taotlus kõiki artiklis 2 sätestatud elemente, toimib referentliikmesriik viivitamata lõike 1 kohaselt.

3.   Kui taotlus ei ole esitatud artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud kuupäevaks või kui lõike 2 kohaselt puuduvate elementide esitamiseks määratud tähtaja lõpuks ei sisalda taotlus jätkuvalt kõiki artiklis 2 sätestatud elemente, teatab referentliikmesriik viivitamata taotlejale, kaasreferentliikmesriigile, komisjonile, teistele liikmesriikidele ja toiduohutusametile, et taotlus ei ole vastuvõetav, ning nimetab põhjused, miks see ei ole vastuvõetav.

4.   14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil taotleja saab kätte teabe, et taotlus on esitatud artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud kuupäevaks ning et see sisaldab kõiki artiklis 2 sätestatud elemente, peab taotleja esitama toiduohutusametile taotluse koopia, sealhulgas teabe nende taotluse osade kohta, mille suhtes ta on taotlenud konfidentsiaalsust ja seda soovi määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 kohaselt põhjendanud.

Samal ajal edastab taotleja taotluse koopia toiduohutusametile, jättes sealt välja teabe, mille suhtes ta on taotlenud konfidentsiaalsust ja seda soovi määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 kohaselt põhjendanud.

5.   Kui artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud kuupäevaks on üksteisest sõltumatult esitatud kaks või enam taotlust sama toimeaine kohta ning iga taotlus sisaldab kõiki artiklis 2 sätestatud elemente, edastab referentliikmesriik iga taotleja kontaktandmed teis(t)ele taotleja(te)le.

6.   Komisjon avaldab iga toimeaine puhul nende taotlejate nimed ja aadressid, kelle taotlused on esitatud artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud kuupäevaks ja sisaldavad kõiki artiklis 2 sätestatud elemente.

Artikkel 4

Taotluse esitamisele eelnevad kontaktid

Taotleja võib paluda kohtumist referentliikmesriigi ja kaasreferentliikmesriigiga taotluse arutamiseks.

Nõudmise korral toimuvad kõnealused taotluse esitamisele eelnevad kontaktid enne artiklis 6 sätestatud täiendavate toimikute esitamist.

Artikkel 5

Taotlusele juurdepääs

Saanud artikli 3 lõike 4 kohaselt taotluse, teeb toiduohutusamet selle viivitamata avalikkusele kättesaadavaks, jättes avaldamata teabe, mille suhtes on taotletud konfidentsiaalsust ja seda soovi määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 kohaselt põhjendatud, välja arvatud juhul, kui avaldamine teenib ülekaalukaid avalikke huve.

2.   JAGU

Täiendavad toimikud

Artikkel 6

Täiendavate toimikute esitamine

1.   Kui referentliikmesriik on kooskõlas artikli 3 lõikega 1 teatanud taotlejale, et tema taotlus on esitatud artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud kuupäevaks ning et see sisaldab kõiki artiklis 2 sätestatud elemente, esitab taotleja referentliikmesriigile, kaasreferentliikmesriigile, komisjonile ja toiduohutusametile täiendavad toimikud.

2.   Täiendavate kokkuvõtlike ning täiendavate täielike toimikute sisu peab vastama artiklile 7.

3.   Täiendavad toimikud tuleb esitada hiljemalt 30 kuud enne heakskiidu kehtivusaja lõppu.

4.   Kui sama toimeaine heakskiidu pikendamist soovib rohkem kui üks taotleja, võtavad kõnealused taotlejad kõik asjakohased meetmed, et esitada oma toimikud ühiselt.

Kui kõik asjaomased taotlejad ei esita selliseid toimikuid ühiselt, tuleb seda toimikutes põhjendada.

5.   Täiendavaid toimikuid esitades võib taotleja määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 kohaselt taotleda teatava teabe, sealhulgas teatavad toimiku osad, konfidentsiaalsena hoidmist, ning eraldab sellise teabe füüsiliselt muust teabest.

Artikkel 7

Täiendavate toimikute sisu

1.   Täiendav kokkuvõtlik toimik sisaldab järgmist:

a)

taotluse koopia;

b)

kui taotleja ühineb ühe või mitme teise taotlejaga või taotleja asemele asub üks või mitu teist taotlejat, siis selle taotleja või nende teiste taotlejate nimi, aadress ja vajaduse korral artikli 1 lõikes 3 sätestatud tootjate ühenduse nimi;

c)

teave vähemalt ühe toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi ühe või mitme tüüpilise kasutusala kohta seoses igas tsoonis laialdaselt kasvatatava kultuuriga, millega tõestatakse, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmiskriteeriumid on täidetud; kui esitatud teave ei hõlma kõiki tsoone või ei ole seotud laialdaselt kasvatatava kultuuriga, esitatakse põhjendus;

d)

andmed ja riskihindamised, mis ei kuulunud heakskiitmistoimikusse või sellele järgnenud heakskiidu pikendamise toimikutesse, ent mida on vaja:

i)

et kajastada muutusi, mis on toimunud õigusnormides pärast asjaomase toimeaine heakskiitmist või eelmist heakskiidu pikendamist;

ii)

et kajastada muutusi teaduslikes ja tehnilistes teadmistes, mis on toimunud pärast asjaomase toimeaine heakskiitmist või eelmist heakskiidu pikendamist;

iii)

et kajastada muutusi tüüpilistes kasutusalades või

iv)

sest taotlus puudutab muudatustega pikendamist;

e)

toimeaine kohta käivates andmenõuetes, mis on sätestatud määruses, millega kehtestatakse toimeainete andmenõuded vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009, tuleb iga punkti kohta, mille jaoks on punkti d kohaselt vaja uusi andmeid, esitada katsete ja uuringute kokkuvõtted ja tulemused, nende omaniku ning need teinud isiku või asutuse nimi ja põhjus, miks iga katse või uuring on vajalik;

f)

taimekaitsevahendi kohta käivates andmenõuetes, mis on sätestatud määruses, millega kehtestatakse taimekaitsevahendite andmenõuded vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009, tuleb igas punktis, mille jaoks on punkti d kohaselt vaja uusi andmeid, esitada katsete ja uuringute kokkuvõtted ja tulemused ühe või enama taimekaitsevahendi kohta, mis on toetatud kasutusalade osas tüüpiline, nende omaniku ning need teinud isiku või asutuse nimi ja põhjus, miks iga katse või uuring on vajalik;

g)

vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 7 osutatud tõendavad dokumendid;

h)

iga selgroogsete loomadega tehtud katse või uuringu puhul kirjeldus, milliseid meetmeid on võetud, et vältida loomkatseid selgroogsetega;

i)

vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 (4) artiklis 7 osutatud jääkide piirnormi taotluse koopia;

j)

vajaduse korral klassifitseerimisettepaneku koopia, kui leitakse, et aine tuleks klassifitseerida või ümber klassifitseerida vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (5);

k)

hinnang kogu esitatud teabele;

l)

kontrollnimekiri, mis tõendab, et lõikes 3 sätestatud täiendav toimik on taotletavaid kasutusalasid silmas pidades täielik, ning kus on näidatud, millised andmed on uued;

m)

määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 8 lõikes 5 osutatud eelretsenseeritud avaliku teaduskirjanduse kokkuvõtted ja tulemused.

2.   Kui see on asjakohane, kuuluvad lõike 1 punktis c osutatud kasutusalade hulka kasutusalad, mida hinnatakse heakskiidu saamiseks või selle edaspidiseks pikendamiseks. Vähemalt üks lõike 1 punktis c osutatud taimekaitsevahend ei tohi sisaldada ühtegi muud toimeainet, kui on olemas selline tüüpilise kasutusviisiga taimekaitsevahend.

3.   Täiendav täielik toimik peab sisaldama kõigi lõike 1 punktides e, f ja m osutatud katse- ja uuringuaruannete täisteksti.

Need ei tohi sisaldada selliste katsete või uuringute aruandeid, mille käigus toimeainet või seda sisaldavat taimekaitsevahendit on teadlikult manustatud inimestele.

Artikkel 8

Taotluse vastuvõetavus

1.   Kui täiendavad toimikud on esitatud artikli 6 lõikes 3 sätestatud kuupäevaks ja sisaldavad kõiki artiklis 7 sätestatud elemente, teatab referentliikmesriik ühe kuu jooksul taotlejale, kaasreferentliikmesriigile, komisjonile ja toiduohutusametile täiendavate toimikute kättesaamise kuupäeva ja selle, et taotlus on vastuvõetav.

Referentliikmesriik hindab konfidentsiaalsustaotlust. Teabele juurdepääsu taotluse korral otsustab referentliikmesriik, millist teavet tuleb hoida konfidentsiaalsena.

2.   Kui täiendavad toimikud on esitatud artikli 6 lõikes 3 sätestatud kuupäevaks, kuid üks või mitu artiklis 7 sätestatud elementi on puudu, teatab referentliikmesriik ühe kuu jooksul pärast täiendavate toimikute kättesaamist taotlejale, millised elemendid on puudu, ning määrab 14-päevase tähtaja nende elementide esitamiseks referentliikmesriigile ja kaasreferentliikmesriigile.

Kui selle tähtaja lõpuks sisaldavad täiendavad toimikud kõiki artiklis 7 sätestatud elemente, toimib referentliikmesriik viivitamata lõike 1 kohaselt.

3.   Olles saanud kätte teabe, et taotlus on vastuvõetav, edastab taotleja viivitamata täiendavad toimikud teistele liikmesriikidele, komisjonile ja toiduohutusametile, lisades teabe toimiku osade kohta, mille suhtes ta on taotlenud konfidentsiaalsust ja seda soovi määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 kohaselt põhjendanud.

Samal ajal edastab taotleja toiduohutusametile täiendavad kokkuvõtlikud toimikud, jättes sealt välja teabe, mille suhtes ta on taotlenud konfidentsiaalsust ja seda soovi määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 kohaselt põhjendanud.

4.   Toiduohutusamet teeb täiendavad kokkuvõtlikud toimikud viivitamata avalikkusele kättesaadavaks, jättes avaldamata teabe, mille suhtes on taotletud konfidentsiaalsust ja seda soovi määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 kohaselt põhjendatud, välja arvatud juhul, kui avaldamine teenib ülekaalukaid avalikke huve.

5.   Toiduohutusameti või liikmesriigi taotluse korral teeb taotleja heakskiitmiseks või heakskiidu edaspidiseks pikendamiseks esitatud toimikud kättesaadavaks, kui tal on neile juurdepääs.

6.   Kui täiendavad toimikud ei ole esitatud artikli 6 lõikes 3 osutatud kuupäevaks või kui käesoleva artikli lõike 2 kohaselt puuduvate elementide esitamiseks määratud tähtaja lõpuks ei sisalda täiendavad toimikud jätkuvalt kõiki artiklis 7 sätestatud elemente, teatab referentliikmesriik viivitamata taotlejale, kaasreferentliikmesriigile, komisjonile, teistele liikmesriikidele ja toiduohutusametile, et taotlus ei ole vastuvõetav, ning nimetab põhjused, miks see ei ole vastuvõetav.

Artikkel 9

Taotleja asendamine

Taotlejat on võimalik asendada teise tootjaga kõigi käesolevast määrusest tulenevate õiguste ja kohustuste osas, teatades sellest referentliikmesriigile taotleja ja teise tootja ühisavaldusega. Sel juhul teatavad taotleja ja teine tootja asendusest samaaegselt ka kaasreferentliikmesriigile, komisjonile, teistele liikmesriikidele, toiduohutusametile ja muudele sama toimeaine kohta taotluse esitanud taotlejatele.

Artikkel 10

Pikendamisest keeldumise määruse vastuvõtmine

Komisjon võtab vastu määruse toimeaine heakskiidu pikendamata jätmise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 20 lõike 1 punktile b, kui kõik selle toimeaine kohta esitatud taotlused on käesoleva määruse artikli 3 lõike 3 või artikli 8 lõike 6 kohaselt osutunud vastuvõetamatuks.

2.   PEATÜKK

HINDAMINE

Artikkel 11

Referentliikmesriigi ja kaasreferentliikmesriigi hinnang

1.   Kui taotlus on artikli 8 lõike 1 kohaselt vastuvõetav, koostab referentliikmesriik pärast kaasreferentliikmesriigiga konsulteerimist hiljemalt 12 kuu jooksul pärast artikli 6 lõikes 3 osutatud kuupäeva aruande, milles hinnatakse, kas toimeaine vastab eeldatavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele (edaspidi „pikendamise hindamisaruande kavand”), esitab selle komisjonile ning saadab koopia toiduohutusametile.

2.   Pikendamise hindamisaruande kavand sisaldab lisaks järgmist:

a)

soovitus heakskiidu pikendamise kohta;

b)

soovitus selle kohta, kas ainet tuleks pidada madala riskiastmega aineks;

c)

soovitus selle kohta, kas ainet tuleks pidada asendust vajavaks aineks;

d)

vajaduse korral ettepanek kehtestada jääkide piirnormid;

e)

vajaduse korral ettepanek toimeaine klassifitseerimise või ümberklassifitseerimise kohta vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008;

f)

lõpparvamus selle kohta, millised täiendavates toimikutes nimetatud uutest uuringutest on hindamise seisukohast asjakohased;

g)

soovitus selle kohta, milliste aruande osade puhul tuleks vastavalt artikli 13 lõikele 1 konsulteerida ekspertidega;

h)

vajaduse korral punktid, mille puhul kaasreferentliikmesriik ei nõustunud referentliikmesriigi hinnanguga.

3.   Referentliikmesriik koostab olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi silmas pidades sõltumatu, objektiivse ja läbipaistva hinnangu. Selles võetakse arvesse täiendavaid toimikuid ja vajaduse korral toimikuid, mis esitati heakskiitmiseks ja edaspidisteks heakskiidu pikendamisteks.

4.   Referentliikmesriik määrab esmalt kindlaks, kas määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktides 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 ja 3.7 sätestatud heakskiitmiskriteeriumid on täidetud.

Kui need kriteeriumid ei ole täidetud, piirdub pikendamise hindamisaruande kavand üksnes hindamise nende osadega, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõiget 7.

5.   Kui referentliikmesriik nõuab täiendavat teavet, seab ta taotlejale selle esitamiseks tähtaja. Nimetatud tähtajaga aga ei pikendata lõikes 1 sätestatud 12-kuulist ajavahemikku. Taotleja võib määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 kohaselt paluda, et seda teavet hoitaks konfidentsiaalsena.

6.   Referentliikmesriik võib konsulteerida toiduohutusametiga ja taotleda teistelt liikmesriikidelt tehnilist või teaduslikku lisateavet. Nimetatud konsultatsioonid ja taotlused ei pikenda lõikes 1 sätestatud 12-kuulist ajavahemikku.

7.   Teavet, mille taotleja on esitanud päringuta või pärast lõike 5 esimese lause kohaselt sellise teabe esitamiseks kehtestatud tähtaja möödumist, ei võeta arvesse, välja arvatud juhul, kui see esitatakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 56 kohaselt.

8.   Kui referentliikmesriik esitab komisjonile pikendamise hindamisaruande kavandi, palub ta taotlejal esitada kaasreferentliikmesriigile, komisjonile, teistele liikmesriikidele ja toiduohutusametile täiendavad kokkuvõtlikud toimikud, mis on ajakohastatud nõnda, et need sisaldavad täiendavat teavet, mida referentliikmesriik palus lõike 5 kohaselt esitada või mis on esitatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 56 kohaselt.

Taotleja võib määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 kohaselt paluda, et seda teavet hoitaks konfidentsiaalsena. Taotlused adresseeritakse toiduohutusametile.

Artikkel 12

Pikendamise hindamisaruande kavandi kohta esitatavad märkused

1.   Toiduohutusamet edastab referentliikmesriigilt saadud pikendamise hindamisaruande kavandi taotlejale ja teistele liikmesriikidele hiljemalt 30 päeva jooksul pärast selle kättesaamist.

2.   Toiduohutusamet teeb pikendamise hindamisaruande kavandi avalikkusele kättesaadavaks, olles eelnevalt andnud taotlejale määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 kohaselt kaks nädalat aega, et esitada taotlus pikendamise hindamisaruande kavandi teatavate osade konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

3.   Toiduohutusamet jätab kirjalike märkuste esitamiseks 60 päeva alates kuupäevast, mil aruanne tehakse avalikult kättesaadavaks. Märkused saadetakse toiduohutusametile, kes need kokku kogub ja edastab koos oma märkustega komisjonile.

4.   Toiduohutusamet teeb ajakohastatud täiendavad kokkuvõtlikud toimikud avalikkusele kättesaadavaks, jättes avaldamata teabe, mille suhtes on taotletud konfidentsiaalsust ja seda soovi määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 kohaselt põhjendatud, välja arvatud juhul, kui selle avaldamine teenib ülekaalukaid avalikke huve.

Artikkel 13

Toiduohutusameti järeldus

1.   Viie kuu jooksul pärast artikli 12 lõikes 3 osutatud perioodi lõppu võtab toiduohutusamet olemasolevate teaduslike ja tehniliste teadmiste valguses ja täiendavate toimikute esitamise ajal kohaldatavaid juhenddokumente kasutades vastu järelduse selle kohta, kas toimeaine vastab eeldatavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmiskriteeriumidele. Vajaduse korral korraldab toiduohutusamet konsultatsiooni ekspertidega, sealhulgas referentliikmesriigi ja kaasreferentliikmesriigi ekspertidega. Toiduohutusamet edastab oma arvamuse taotlejale, liikmesriikidele ja komisjonile.

Erandina esimesest lõigust võib komisjon viivitamata pärast artikli 12 lõikes 3 osutatud ajavahemiku lõppemist toiduohutusametile teatada, et järeldust ei ole vaja.

2.   Olles andnud taotlejale kaks nädalat aega, et esitada vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 63 taotlus selle kohta, et teatavad järelduse osad hoitaks konfidentsiaalsena, teeb toiduohutusamet oma järelduse avalikkusele kättesaadavaks, jättes avaldamata teabe, mille toiduohutusamet on lubanud jätta konfidentsiaalseks, välja arvatud juhul, kui selle avaldamine teenib ülekaalukaid avalikke huve.

3.   Kui toiduohutusamet leiab, et taotlejalt on vaja saada täiendavat teavet, määrab ta referentliikmesriigiga konsulteerides kõige rohkem ühe kuu pikkuse tähtaja, mille jooksul taotleja peab selle teabe esitama liikmesriikidele, komisjonile ja toiduohutusametile. 60 päeva jooksul pärast täiendava teabe kättesaamist annab referentliikmesriik saadud teabele hinnangu ja saadab selle hinnangu toiduohutusametile.

Kui kohaldatakse esimest lõiku, pikendatakse lõikes 1 osutatud ajavahemikku käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud ajavahemiku võrra.

4.   Toiduohutusamet võib paluda komisjonil konsulteerida Euroopa Liidu referentlaboriga, mis on määratud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 882/2004, (6) et kontrollida, kas taotleja välja pakutud analüütiline meetod jääkide määramiseks on rahuldav ja vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõike 1 punkti g nõuetele. Euroopa Liidu referentlabori nõudel esitab taotleja proovid ja analüütilised standardid.

5.   Teavet, mille taotleja on esitanud päringuta või pärast lõike 3 esimese lõigu kohaselt sellise teabe esitamiseks kehtestatud tähtaja möödumist, ei võeta arvesse, välja arvatud juhul, kui see esitatakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 56 kohaselt.

Artikkel 14

Pikendamisaruanne ja pikendamismäärus

1.   Komisjon esitab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 79 lõikes 1 osutatud komiteele pikendamisaruande ja vastava määruse eelnõu kuue kuu jooksul alates toiduohutusameti järelduse kättesaamisest või, kui sellist toiduohutusameti järeldust ei ole, pärast käesoleva määruse artikli 12 lõikes 3 osutatud perioodi lõppu.

Pikendamisaruandes ja määruse eelnõus võetakse arvesse referentliikmesriigi esitatud pikendamise hindamisaruande kavandit, käesoleva määruse artikli 12 lõikes 3 osutatud märkusi ja toiduohutusameti järeldust, kui selline järeldus on tehtud.

Taotlejale antakse võimalus esitada 14 päeva jooksul märkusi pikendamisaruande kohta.

2.   Lähtudes pikendamisaruandest ja võttes arvesse taotleja poolt lõike 1 kolmandas lõigus osutatud tähtaja jooksul esitatud märkusi, võtab komisjon vastu määruse vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 20 lõikele 1.

3.   PEATÜKK

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 15

Üleminekusätted

Määrust (EL) nr 1141/2010 kohaldatakse jätkuvalt selle I lisas loetletud toimeainete heakskiidu pikendamise suhtes.

Artikkel 16

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  ELT L 322, 8.12.2010, lk 10.

(3)  ELT L 200, 27.7.2012, lk 5.

(4)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(5)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(6)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.


LISA

Artikli 2 lõikes 1 sätestatud taotluse vorm

Taotlus esitatakse kirjalikult, taotleja kinnitab selle oma allkirjaga ning see saadetakse referentliikmesriigile ja kaasreferentliikmesriigile.

Taotluse koopia saadetakse Euroopa Komisjonile (European Commission, DG Health and Consumers, 1049 Brussels, Belgium), Euroopa Toiduohutusametile (European Food Safety Authority, Via Carlo Magno 1/A, 43126 Parma, Italy) ja teistele liikmesriikidele.

NÄIDIS

1.   Teave taotleja kohta

1.1.

Taotleja nimi ja aadress, sealhulgas taotluse ja käesolevast määrusest tulenevate teiste kohustuste eest vastutava füüsilise isiku nimi:

1.1.1.

a)

Telefon:

b)

E-posti aadress:

1.1.2.

a)

Kontaktisik:

b)

Alternatiivne kontaktisik:

2.   Identifitseerimist hõlbustavad andmed

2.1.

(Soovitatud või ISO heakskiidetud) tavanimetus, milles on vajaduse korral täpsustatud valmistaja toodetud teisendid (nt soolad, estrid või amiinid).

2.2.

Keemiline nimetus (IUPACi ja CASi nomenklatuur).

2.3.

CASi, CIPACi ja EÜ numbrid (olemasolu korral).

2.4.

Empiiriline ja struktuurivalem, molekulmass.

2.5.

Toimeaine puhtuseaste (g/kg), mis peab võimaluse korral olema alati komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (1) lisas loetletud puhtuseastmega identne või juba varem sellega samaväärseks tunnistatud.

2.6.

Toimeaine klassifikatsioon ja märgistus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (2) (mõju tervisele ja keskkonnale).

3.   Uus teave

3.1.

Sellise uue teabe loetelu, mis kavatsetakse esitada, koos põhjendusega selle kohta, miks seda teavet peetakse vajalikuks, vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 15 lõikele 2.

3.2.

Selgroogsetel loomadel tehtavate selliste uute uuringute loetelu, mis kavatsetakse esitada.

3.3.

Uute ja käimasolevate uuringute ajakava.

Taotleja kinnitab, et taotlusesse kantud eespool nimetatud teave on õige.

Kuupäev ja (punktis 1.1 nimetatud taotleja nimel tegutsema volitatud isiku) allkiri


(1)  ELT L 153, 11.6.2011, lk 1.

(2)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.


19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/33


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 845/2012,

18. september 2012,

millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit orgaanilise kattega terastoodete impordi suhtes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artiklit 7,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Algatamine

(1)

21. detsembril 2011 avaldas komisjon Euroopa Liidu Teatajas teate (2) dumpinguvastase menetluse algatamise kohta teatavate Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „asjaomane riik” või „Hiina RV”) pärit orgaanilise kattega terastoodete impordi suhtes Euroopa Liitu (edaspidi „algatamisteade”).

(2)

Menetlus algatati kaebuse põhjal, mille esitas 7. novembril 2011 Eurofer (edaspidi „kaebuse esitaja”), kelle toodang moodustab olulise osa, käesoleval juhul üle 70 % orgaanilise kattega terastoodete kogutoodangust liidus. Kaebus sisaldas esmapilgul usutavaid tõendeid nimetatud toote müügi kohta dumpinguhindadega ja sellest tuleneva olulise kahju kohta ning kõnealuseid tõendeid peeti menetluse algatamiseks piisavaks.

2.   Menetlusega seotud isikud

(3)

Komisjon teatas menetluse algatamisest ametlikult kaebuse esitajatele, teistele teadaolevatele liidu tootjatele, teadaolevatele Hiina RV eksportivatele tootjatele, asjaga teadaolevalt seotud importijatele, hulgimüüjatele, kasutajatele, tarnijatele ja nende ühendustele ning Hiina RV esindajatele. Komisjon teavitas ka Kanada ja Lõuna-Aafrika Vabariigi tootjaid, sest neid riike peeti algatamisteates võimalikeks võrdlusriikideks. Huvitatud isikutele anti võimalus teavitada kirjalikult oma seisukohtadest ja taotleda ärakuulamist algatamisteates sätestatud tähtaja jooksul.

(4)

Eksportivate tootjate, liidu tootjate ja sõltumatute importijate ilmse rohkuse tõttu nähti algatamisteates ette algmääruse artikli 17 kohane väljavõtteline uuring. Et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning selle vajalikkuse korral valimi moodustada, paluti kõikidel teadaolevatel eksportivatel tootjatel ja sõltumatutel importijatel endast komisjonile teada anda ning esitada algatamisteates märgitud põhiandmed oma tegevuse kohta, mis on seotud vaatlusaluse tootega ja toimunud ajavahemikus 1. oktoobrist 2010 kuni 30. septembrini 2011.

(5)

Liidu tootjatega seoses teatas komisjon algatamisteates, et on moodustanud liidu tootjatest esialgse valimi. Valim koosnes kuuest liidu tootjast, kes olid komisjonile teadaolevad samasuguse toote tootjad ja kes valiti müügikoguste, tootmismahu, äriühingu suuruse ja geograafilise asendi järgi liidus. Valimi moodustanud liidu tootjad toodavad 46 % liidu toodangust ja nende vaatlusaluse toote müük moodustab 38 % liidu müügist. Huvitatud isikutel paluti algatamisteates esialgse valimi suhtes arvamust avaldada. Üks liidu tootja kinnitas, et ta ei soovi olla valimisse kaasatud ja tema asemele võeti valimisse suuruselt järgmine liidu tootja.

(6)

26 Hiina RV eksportivat tootjat või eksportivate tootjate rühma esitasid ettenähtud teabe ja olid nõus enda kaasamisega valimisse. Eksportivatelt tootjatelt saadud andmete põhjal valis komisjon esialgu välja kolm eksportivat tootjat, kelle ekspordimaht liitu oli suurim. Üks valimisse kaasatud eksportiv tootja ei esitanud aga korrektseid andmeid ekspordi kohta ja ta jäeti valimist välja. Kaks ülejäänud eksportivat tootjat, kes seejärel valimisse kaasati, keeldusid koostööd tegemast. Seega otsustas komisjon lõpuks piirduda valimi moodustamisel kahe eksportiva tootjaga, kes olid algselt valimi moodustamiseks välja valitud, ning kelle ekspordimaht liitu oli suurim. Nende ekspordimaht moodustab üle 30 % kõigi koostööd tegevate Hiina RV eksportivate tootjate ekspordist.

(7)

Võimaldamaks Hiina RV eksportivatel tootjatel soovi korral taotleda turumajanduslikku kohtlemist või individuaalset kohtlemist, saatis komisjon turumajandusliku ja individuaalse kohtlemise taotluse vormid asjaga teadaolevalt seotud Hiina RV eksportivatele tootjatele, Hiina RV ametiasutustele ja muudele Hiina RV eksportivatele tootjatele, kes endast menetluse algatamise teates sätestatud tähtaja jooksul teada olid andnud. Kolm Hiina RV eksportivat tootjat, sealhulgas üks valimisse kuuluv tootja, taotlesid turumajanduslikku kohtlemist algmääruse artikli 2 lõike 7 kohaselt või individuaalset kohtlemist juhul, kui uurimise käigus peaks selguma, et nad ei vasta turumajandusliku kohtlemise kohaldamise tingimustele. Üks neist eksportivatest tootjatest, kes valimisse ei kuulunud, võttis hiljem oma taotluse tagasi. Teine valimisse kuuluv eksportiv tootja taotles üksnes individuaalse kohtlemise kohaldamist.

(8)

Viis sõltumatut importijat esitas nõutud teabe ja oli nõus valimisse kuuluma. Arvestades koostöövalmis importijate vähesust, ei peetud väljavõttelist uuringut enam vajalikuks.

(9)

Komisjon saatis küsimustikud kahele valimisse kuuluvale Hiina RV eksportivale tootjale, veel 14 Hiina RV eksportivale tootjale, kes seda soovisid, neljale Kanada tootjale, kolmele Lõuna-Aafrika Vabariigi tootjale, viiele Korea Vabariigi tootjale, viiele Brasiilia Liitvabariigi tootjale, kes olid võrdlusriigi valimisel kandidaatriigid, lisaks kuuele valimisse kuuluvale liidu tootjale, viiele koostööd tegevale liidu importijale ja teadaolevatele kasutajatele.

(10)

Küsimustiku vastused saadi üheksalt Hiina RV eksportivalt tootjalt ja nendega seotud äriühingult, ühelt Kanada tootjalt ja veel ühelt võimaliku võrdlusriigi (Lõuna-Korea) tootjalt. Küsimustikule vastasid ka kuus valimisse kuuluvat liidu tootjat, kaks sõltumatut importijat ja kümme kasutajat.

(11)

Komisjon kogus ja kontrollis teavet, mida ta pidas vajalikuks dumpingu, dumpingust tuleneva kahju ja ELi huvide esialgse kindlakstegemise seisukohast. Kontrollkäigud tehti järgmiste äriühingute valdustesse:

(a)

liidu tootjad:

ArcelorMittal Belgium (Belgia) ja müügiga tegelev seotud äriühing ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA (Luksemburg);

ArcelorMittal Poland (Poola);

ThyssenKrupp Steel Europe AG (Saksamaa);

voestalpine Stahl GmbH ja voestalpine Stahl Service Center GmbH (Austria);

Tata Steel Maubeuge SA (varasema nimetusega Myriad SA) (Prantsusmaa);

Tata Steel UK Ltd (Ühendkuningriik),

(b)

Hiina RV eksportivad tootjad

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd ja temaga seotud äriühingud: Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd and Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd;

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd ja temaga seotud äriühing Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;

Union Steel China ja temaga seotud äriühing Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd.,

(c)

liidu importijad

ThyssenKrupp Mannex (Saksamaa),

(d)

liidu kasutajad

Steelpartners NV (kuulub Joris IDE gruppi) (Belgia).

3.   Uurimisperiood

(12)

Dumpingu ja kahju uurimine hõlmas ajavahemikku 1. oktoobrist 2010 kuni 30. septembrini 2011 (edaspidi „uurimisperiood”). Kahju hindamise seisukohast oluliste suundumuste uurimine hõlmas ajavahemikku 1. jaanuarist 2008 kuni uurimisperioodi lõpuni (edaspidi „vaatlusalune periood”).

B.   VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

1.   Vaatlusalune toode

(13)

Vaatlusalune toode on teatavad Hiina Rahvavabariigist pärit orgaanilise kattega terastooted, st legeerimata või legeeritud terasest (v.a roostevaba teras) lehtvaltstooted, mis on vähemalt ühelt poolt värvitud, lakitud või plastiga kaetud, v.a ehituses kasutatavad sandwich-tüüpi kergpaneelid, mis koosnevad kahest metallplaadist, mille vahel on stabiliseeriv isolatsioonimaterjal, ning tsingitolmuga pinnatud tooted (tsingiga rikastatud värv, mis sisaldab tsinki 70 % massist või rohkem) ja mis kuuluvad praegu CN-koodide ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ja ex 7226 99 70 alla.

(14)

Orgaanilise kattega terastooteid kasutatakse peamiselt ehituses, ka selleks et täiendavalt töödelda ehituses kasutatavaid mitmesuguseid tooteid (näiteks nn sandwich-tüüpi kergpaneelid, katusedetailid, välisviimistlus jne). Lisaks kasutatakse vaatlusalust toodet kodumasinate ja koduelektroonika tootmiseks või ehitusel kasutatavate detailide (uksed, radiaatorid, valgustid jne) puhul.

2.   Samasugune toode

(15)

Uurimine on näidanud, et orgaanilise kattega terastoodetel, mida liidu tootmisharu toodab ja müüb liidus, ja orgaanilise kattega terastoodetel, mida toodetakse ja müüakse Hiina RV siseturul ja mida Hiina RVst liitu imporditakse ning ka orgaanilise kattega terastoodetel, mida toodetakse ja müüakse võrdlusriigiks valitud Kanada siseturul, on samasuguseid füüsikalised ja keemilised põhiomadused ning nende lõppkasutus on sama. Seetõttu käsitatakse neid esialgu samasuguste toodetena algmääruse artikli 1 lõike 4 tähenduses.

(16)

Mõned huvitatud isikud väitsid, et Hiina RVst pärit tooted ei ole võrreldavad liidu tootmisharu müüdavate toodetega, sest esimest müüakse erineval turuosal ja erinevas hinnaklassis ning tema lõppkasutusala on erinev (näiteks väliskonstruktsioonide valmistamine), kusjuures oluline osa liidu tootmisharu toodangust on kõrgekvaliteediline materjal, mida kasutatakse üksnes nišituru kodumasinate valmistamiseks.

(17)

Uurimine näitas, et kuigi liidu tootjad müüsid tõesti osa oma toodangust turuosale, mis tegeleb kodumasinatega, müüdi sama toodet ka ehitusmaterjalide tööstusele, mis väidetavalt moodustab Hiina RVst pärit ekspordi peamise turuosa. Lisaks leiti, et nende sektorite hinnatasemed on suures osas võrreldavad sama tooteliigiga, mida müüakse muudele kasutajatele.

(18)

Tuleks märkida, et vaatlusalune toode on üldjuhul standardne ja hoolimata lõppkasutusalast on tal samasugused füüsikalised ja keemilised põhiomadused kui samasugusel tootel. Seega lükatakse nimetatud väide esialgu tagasi.

3.   Taotlused, milles paluti toode tootevalikust välja jätta

(19)

Kasutajad, Hiina RV eksportijad ja liidu tootjad esitasid mitu taotlust teatava tooteliigi tootevalikust väljajätmise kohta. Tooteliigid, mida paluti välja jätta, olid näiteks kroomitud või tinaga kaetud teras, anorgaanilise tsinksilikaatvärviga või muu anorgaanilise materjaliga kaetud lehtvaltsteras.

(20)

Siiski ei tehtud esialgu otsust, kuna mõni taotlus ei olnud piisavalt põhjendatud, et selle põhjal otsust teha. Seega otsustati neid väiteid veel uurida.

C.   DUMPING

1.   Turumajanduslik kohtlemine

(21)

Kooskõlas algmääruse artikli 2 lõike 7 punktiga b määratakse Hiina RVst pärit importi käsitlevates dumpinguvastastes uurimistes normaalväärtus kindlaks vastavalt nimetatud artikli lõigetele 1–6 nende tootjate puhul, kes vastasid algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c sätestatud tingimustele. Selguse huvides on need kriteeriumid esitatud kokkuvõtlikult allpool:

majandustegevust käsitlevad otsused tehakse lähtuvalt turusituatsioonist ja riigi märkimisväärse sekkumiseta ning kulud peegeldavad turuväärtusi;

äriühingutel on üks selge peamiste raamatupidamisdokumentide kogum, mida auditeeritakse sõltumatult kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega ning kohaldatakse kõikidel eesmärkidel,

varasemast mitteturumajanduslikust süsteemist ei ole üle kandunud märkimisväärseid moonutusi;

pankroti- ja asjaõigusega tagatakse stabiilsus ja õiguskindlus ning

kursid arvutatakse ümber turukursside alusel.

(22)

Nagu eespool põhjenduses 8 on märgitud, taotlesid kolm Hiina RV eksportivat tootjat turumajandusliku kohtlemise kohaldamist ja tagastasid komisjonile turumajandusliku kohtlemise taotlusvormid ettenähtud tähtaja jooksul. Üks neist eksportivatest tootjatest võttis oma taotluse hiljem tagasi.

(23)

Mis puutub ülejäänud kahte Hiina RV eksportivasse tootjasse, kes taotlesid turumajandusliku kohtlemise kohaldamist, siis otsustati Euroopa Kohtus 2. veebruaril 2012 tehtud kohtuotsuse (3) alusel, et kontrollitakse nii valimisse kuuluva eksportiva tootja (Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd ja temaga seotud äriühingud) kui ka valimisse mittekuuluva eksportiva tootja (Union Steel China ja temaga seotud äriühing) esitatud taotlusi. Komisjon hankis kõik andmed, mida vajalikuks peeti, ning kontrollis turumajandusliku kohtlemise taotluses esitatud andmeid kõnealuse äriühingu valdustes.

(24)

Ükski koostööd tegev Hiina RV eksportivate tootjate rühm ei vastanud turumajandusliku kohtlemise kohaldamise tingimustele, sest peamise tooraine (kuumvaltsitud terastraat poolil) kulud olid tugevasti moonutatud, kuna Hiina RV sekkus oma riigi teraseturule, ning kulud ei peegeldanud täiel määral turuväärtust, nagu on nõutud algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c esimeses taandes.

(25)

Hiina RV valitsuse sekkumist terasesektorisse tõendab fakt, et suur osa suurematest Hiina terasetootmisettevõtetest on riigi omandis, ning et terase tootmisvõimsus ja toodang on määratud mitmesuguste viisaastakuplaanidega, eelkõige praegu kehtiva raua- ja terasesektori 12. viisaastakuplaaniga (2011–2015).

(26)

Riik kontrollib suuresti ka asjaomast tooraineturgu. Koksi (mis koos rauamaagiga on terasetootmise peamine tooraine) puhul kehtivad koguselised ekspordipiirangud ja eksporditollimaks on 40 %. Seega võib teha järelduse, et Hiina RV teraseturg on riigi sekkumise tagajärjel moonutatud.

(27)

Turu moonutatust kajastab hind, mida uuritud äriühingud uurimisperioodil kuumvaltsitud terastraadi poolide eest maksid. Leiti, et hinnad on oluliselt madalamad rahvusvahelise turu hindadest. Seega võib teha järelduse, et orgaanilise kattega terastoodete tootmine on kasulik, sest kuumvaltsitud terastraadi poolide hind oli valitsuse sekkumise tagajärjel ebatüüpiline ja see moonutas orgaanilise kattega terastoodete hinda Hiina RVs. Kõnealune hinnamoonutus mõjub Hiina RV eksportivate tootjate kuludele väga soodsalt, sest peamise tooraine (kuumvaltsitud terastraat poolil) kulu moodustab umbes 80 % tootmiskuludest. Seega ei ole esimene kriteerium täidetud.

(28)

Lisaks eespool esitatud üldolukorra kirjeldusele, ei vastanud üks eksportiv tootja ka teisele kriteeriumile, sest kolme temaga seotud äriühingu raamatupidamisdokumentides esines olulisi puudusi.

(29)

Komisjon teavitas Hiina RV asjaomaseid äriühinguid ja Hiina RV ametiasutusi ning kaebuse esitajat ametlikult turumajandusliku kohtlemise kohta tehtud järeldustest. Teavitatutele anti ka võimalus teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks ning taotleda ärakuulamist, kui selleks on konkreetsed põhjused.

(30)

Oma kirjalikud seisukohad esitasid kaebuse esitaja, üks Hiina RV eksportiv tootja ja Hiina RV ametiasutused. Kaebuse esitaja nõustus turumajandusliku kohtlemise kohta tehtud järeldustega. Hiina RV eksportiv tootja seadis esmajoones kahtluse alla selle, kas uuritud äriühingute poolt kuumvaltsitud terastraadi poolide eest makstud hind oli rahvusvahelisel turul kehtivast hinnast oluliselt madalam, ent ta ei esitanud oma väite kinnituseks mingeid fakte. Kuid Eurostati andmed, mida kinnitavad ka muud kättesaadavad statistilised andmed, (4) näitavad selgelt, et need hinnad olid rahvusvahelisel turul kehtivast hinnast oluliselt madalamad (Hiina RV hindu võrreldi Euroopas, Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas ja Jaapanis kehtivate hindadega). Seepärast lükatakse kõnealune väide tagasi.

(31)

Hiina RV ametiasutused väitsid, et kuigi toorainena kasutatavate kuumvaltsitud terastraadi poolide hind võis tootmisharus üldiselt olla moonutatud, ei välista see seda, et äriühing vastab esimesele kriteeriumile, mille kohaselt peab hinnamoonutused määrama kindlaks äriühingute tasandil. Kuid nagu eelnevalt põhjenduses 27 mainiti, kajastub peamise tooraine hinna moonutatus kõigi uuritud äriühingute makstud hindade peal. Esiteks ei vaidlustanud seda fakti üksi osapool ja teiseks, turumajandusliku kohtlemise kohaldamise võimalikkust uuriti äriühingu tasandil ja järeldustes ei piirdutud üldiste horisontaalsete aspektidega. Seega lükatakse kõnealune väide tagasi.

(32)

Hiina RV ametiasutused väitsid veel, et viisaastakuplaanid on mittesiduvad juhised, millel puudub Hiina RVs õigusjõud. Kuid nagu ka põhjenduses 25 on märgitud, ei saa hoolimata nende plaanide konkreetsest õiguslikust staatusest eitada, et nende plaanide kaudu on Hiina RV valitsuse sekkumisel suur mõju terase tootmisvõimsuse ja toodangu üle. Seega lükatakse kõnealune väide tagasi.

(33)

Väideti ka, et turumajandusliku kohtlemise taotluste läbivaatamisel ei toiminud komisjon Euroopa Kohtus 2. veebruaril 2012 (5) ja 19. juulil 2012 (6) tehtud kohtuotsuste (kohtuasjas Brosmann ja kohtuasjas Zhejiang Xinan Chemical tehtud otsused) kohaselt. Mis puutub sellesse väitesse, siis tuleks märkida, et menetlemisel järgiti Brosmanni kohtuasja. Seda märkisid oma kirjalikus esildises ka Hiina RV ametiasutused ise. Zhejiangi kohtuasjas tehtud otsus käsitles riigi sekkumist äriühingu otsuste puhul. Käesolevas menetluses on siiski peamine põhjus, miks turumajandusliku kohtlemise kohaldamisest keelduti see, et peamise tooraine hind ei peegelda turuväärtust. Seega lükatakse kõnealune väide esialgu tagasi.

(34)

Väideti veel, et kuna vaatlusaluse toote osas paralleelselt toimuva subsiidiumivastase menetluse käigus uuriti samuti sisendi moonutatuse küsimust, oleks komisjon pidanud arvesse võtma tõendeid, mida selle küsimuse kohta saadi paralleelse menetluse käigus. Mis puutub sellesse väitesse, siis tuleks märkida, et praeguse dumpinguvastase menetluse raames toimuva turumajandusliku kohtlemise uurimise käigus kontrolliti, kas peamise tooraine kulud peegeldavad turuväärtust Järeldus, et orgaanilise kattega terastoodete tootmine Hiina RVs on kasulik kuumvaltsitud terastraadi poolide ebatüüplise hinna tõttu, nagu on märgitud põhjenduses 27, on seega antud juhul täiesti kehtiv ja see ei välista mingil viisil mistahes võimalikke järeldusi, mida tehakse subsiidiumivastase uurimise käigus või siis vastupidi. Subsiidiumivastase uurimise käigus tehtavad mistahes võimalikud järeldused eristuvad selgelt turumajandusliku kohtlemise kindlaksmääramise menetluse omadest. Seega lükatakse kõnealune väide esialgu tagasi.

(35)

Hiina RV ametiasutused väitsid ka, et komisjon ei avaldanud neile turumajandusliku kohtlemise kohta tehtud järeldusi. See ei ole aga õige, sest komisjoni talitused edastasid 12. juulil 2012 Hiina RV esindusele Euroopa Liidu juures suulise teate koos dokumendiga, milles avalikustati turumajandusliku kohtlemise kohta tehtud järeldused.

(36)

Ning veel märgiti, et komisjon kasutab võrdlusriigi tootjalt saadud kontrollimata andmeid ajutise dumpinguvastase tollimaksu kehtestamisel. See pole siiski õige, sest komisjon kasutas andmeid, mida analüüsiti ja mille osas leiti, et nad on usaldusväärsed, nagu põhjenduses 48 selgesti on tõendatud. Komisjon pidi koostöö eesmärgil pöörduma Kanada sarnase tootja poole, sest Korea sarnane tootja peatas koostöö vahetult enne kavandatud ja kokkulepitud kontrollkäigu toimumist (vt põhjendus 45). Kohapealne kontrollkäik tootja valdustesse tehakse seega siis, kui menetluse esialgne etapp on läbi. Väideti ka, et võrdlusriigi Korea äriühing peatas oma koostöö turumajandusliku kohtlemise kohta tehtud otsuse pärast. See ei ole aga nii, sest koostöö peatati 3. juulil, kuid turumajandusliku kohtlemise kohta tehtud järeldused avalikustati 12. juulil 2012.

(37)

Ükski esitatud väidetest ei olnud piisav turumajandusliku kohtlemise kohaldamise kohta esitatud järelduste muutmiseks.

(38)

Vastavalt eelöeldule ei suutnud kumbki koostööd teinud ja turumajanduslikku kohtlemist taotlenud Hiina RV eksportivate tootjate rühmadest tõendada, et nad vastavad algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c sätestatud kriteeriumidele.

2.   Individuaalne kohtlemine

(39)

Algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti a kohaselt kehtestatakse selle artikliga hõlmatud riikide suhtes vajaduse korral üleriigiline tollimaks, välja arvatud juhtudel, kui äriühingud suudavad tõendada, et nad vastavad algmääruse artikli 9 lõikes 5 sätestatud kriteeriumidele. Selguse huvides on need kriteeriumid allpool kokkuvõtlikult esitatud:

täielikult või osaliselt välisomandis olevate äriühingute või ühisettevõtete puhul on eksportijad vabad kapitali ja kasumit kodumaale tagasi tooma;

ekspordihinnad ja -kogused ning müügitingimused on vabalt määratud;

enamusosalus kuulub eraisikutele; direktorite nõukogusse kuuluvad või juhtival positsioonil olevad riigiametnikud moodustavad vähemuse või tuleb näidata, et sellest hoolimata on äriühing riiklikust sekkumisest piisavalt sõltumatu;

kursside ümberarvestus toimub turukursside alusel ning

riiklik sekkumine ei võimalda meetmetest kõrvalehoidmist, kui üksikeksportijatele määratakse erinevad tollimaksumäärad.

(40)

Valimisse kaasatud ja turumajanduslikku kohtlemist taotlenud eksportiv tootja taotles individuaalset kohtlemist juhul, kui tema suhtes ei kohaldata turumajanduslikku kohtlemist. Teine eksportiv tootja, kes oli kaasatud valimisse, taotles üksnes individuaalset kohtlemist. Olemasoleva teabe põhjal leiti esialgu, et need kaks Hiina RV eksportivat tootjat vastavad individuaalse kohtlemise kriteeriumidele.

3.   Individuaalne kontrollimine

(41)

Kuus koostööd tegevat eksportivat tootjat esitasid individuaalse kontrollimise taotlused algmääruse artikli 17 lõike 3 kohaselt, ainult üks neist kuuest taotles turumajanduslikku kohtlemist. Tehti esialgne otsus, et individuaalselt kontrollitakse seda eksportivat tootjat, kes taotles turumajanduslikku kohtlemist (äriühing Union Steel China). Otsus sellise teguviisi kasuks ei olnud põhjendamatult koormav, sest seda eksportivat tootjat oli juba kontrollitud seoses tema esitatud turumajandusliku kohtlemise taotlusega.

(42)

See eksportiv tootja taotles turumajanduslikku kohtlemist ning ka individuaalset kohtlemist juhul, kui tema suhtes ei kohaldata turumajanduslikku kohtlemist. Pärast äriühingu Union Steel China esitatud taotluse kontrollimist otsustati esialgu kohaldada tema suhtes individuaalset kohtlemist, sest ta vastas individuaalse kohtlemise kriteeriumidele.

4.   Normaalväärtus

4.1.   Võrdlusriigi valik

(43)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile a määratakse normaalväärtus neile eksportivatele tootjatele, kellele ei ole võimaldatud turumajanduslikku kohtlemist, võrdlusriigi omamaiste hindade või arvestusliku normaalväärtuse põhjal.

(44)

Algatamisteates väljendas komisjon soovi kasutada sobiva võrdlusriigina normaalväärtuse määramisel Kanadat või Lõuna-Aafrikat ning palus huvitatud isikutel selle kohta arvamust avaldada.

(45)

Komisjon uuris ka, kas mõni teine riik võiks sobida võrdlusriigiks, ja saatis küsimustikud orgaanilise kattega terastoodete tootjatele Kanadas ja Lõuna-Aafrikas ning ka Brasiilias ja Lõuna-Koreas. Ainult kaks orgaanilise kattega terastoodete tootjat, üks Kanadast ja teine Lõuna-Koreast, vastasid küsimustikule. Mõlema riigi puhul on tegemist avatud turgudega, kus impordi suhtes ei kehti tollimaksud ning kus vaatlusalust toodet imporditakse mitmest kolmandast riigist ja olulistes kogustes. Lisaks oli Lõuna-Koreas veel vähemalt neli vaatlusaluse toote tootjat, seega on Lõuna-Korea siseturul konkurents nõutaval tasemel. Käesoleva menetluse väga varases etapis, 3. juulil 2012, vahetult enne komisjoni talituste kontrollkäiku, tühistas aga Lõuna-Korea tootja, ilma et ta oleks seda põhjendanud, oma koostöösoovi.

(46)

Seega valiti võrdlusriigiks Kanada. Kanadas on ka vähemalt neli vaatlusaluse toote tootjat, seega on ka Kanada siseturul konkurents nõutaval tasemel. Uurimisel ei ilmnenud ühtegi põhjust, miks Kanada ei võiks sobida normaalväärtuse määramiseks.

(47)

Mitu huvitatud isikut väitsid, et Kanada tootja kulude struktuuri ei saa võrrelda Hiina RV eksportiva tootja kulude struktuuriga. Kulude struktuuri osas ei leitud aga suuri erinevusi ning seega lükati see väide tagasi.

(48)

Koostööd teinud Kanada tootja vastuses esitatud teavet analüüsiti ning see osutus piisavalt usaldusväärseks, et määrata selle põhjal normaalväärtus.

(49)

Seega tehakse esialgne järeldus, et Kanada on algmääruse artikli 2 lõike 7 alapunkti a kohaselt sobiv ja põhjendatud võrdlusriik.

4.2.   Normaalväärtuse määramine

(50)

Kuna üks valimisse kaasatud äriühing ja see äriühing, kelle individuaalse kontrollimise taotlus rahuldati, ei suutnud kumbki tõendada, et nad vastavad turumajandusliku kohtlemise kriteeriumidele, ning kuna teine valimisse kaasatud äriühing ei taotlenud turumajanduslikku kohtlemist, siis määrati kõigi Hiina RV eksportivate tootjate jaoks normaalväärtus kindlaks võrdlusriigis asuva tootja käest saadud teabe põhjal.

(51)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 2 uuris komisjon kõigepealt, kas Kanadas on samasuguse toote müük sõltumatutele klientidele tüüpiline. Leiti, et Kanada koostööd tegeva tootja toodetud samasuguse toote müük Kanada siseturul on toimunud tüüpilistes kogustes, kui võrrelda valimisse kaasatud eksportiva tootja ja selle eksportiva tootja, kelle individuaalse kontrollimise taotlus rahuldati, vaatlusaluse toote ekspordikoguseid liitu.

(52)

Seejärel uuris komisjon, kas nimetatud müüki võiks käsitada tavapärase kaubandustegevuse käigus toimunud müügina vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 4. Selleks tehti kindlaks, kui suure osa kasumlikust müügist moodustas müük sõltumatutele klientidele. Müügitehinguid käsitati kasumlikena, kui konkreetse tooteliigi ühikuhind oli tootmiskuludega võrdne või suurem. Seega määrati kindlaks Kanada tootja tootmiskulud uurimisperioodil.

(53)

Nende tooteliikide puhul, mille müügist riigi siseturul rohkem kui 80 % toimus kuludest kõrgema hinnaga ja mille keskmine kaalutud müügihind oli võrdne ühiku keskmiste kaalutud tootmiskuludega või ületas neid, arvutati normaalväärtus tooteliigi kohta kõnealuse tooteliigi kogu omamaise müügi tegelike hindade kaalutud keskmisena, olenemata sellest, kas selline müük oli kasumlik või mitte.

(54)

Kui tooteliigi kasumlik müük moodustas seda liiki toote müügi kogumahust kuni 80 % või kui kõnealuse tooteliigi kaalutud keskmine müügihind oli ühiku tootmiskuludest väiksem, põhines normaalväärtus tegelikul omamaisel hinnal, mis arvutati kõnealuse tooteliigi üksnes kasumliku omamaise müügi hindade kaalutud keskmisena uurimisperioodil.

(55)

Tooteliikide puhul, mida ei müüdud kasumlikult, arvutati normaalväärtus nii, et Kanada tootja tootmiskuludele liideti müügi-, üld- ja halduskulud ning kasumlikult müüdud tooteliigi kasumimarginaal.

4.3.   Ekspordihind eksportivate tootjate puhul, kellele võimaldati individuaalset kohtlemist

(56)

Kuna kõigi koostööd tegevate eksportivate tootjate puhul, kellele võimaldati individuaalset kohtlemist, toimus eksportmüük otse sõltumatutele klientidele liidus, määrati ekspordihind kindlaks vaatlusaluse toote eest tegelikult makstud või makstavate hindade alusel vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 8.

4.4.   Võrdlus

(57)

Normaalväärtust ja ekspordihinda võrreldi tehasest hankimise hindade alusel. Normaalväärtuse ja ekspordihinna õiglase võrdlemise tagamiseks võeti kohanduste näol nõuetekohaselt arvesse hindu ja hindade võrreldavust mõjutavaid erinevusi vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 10. Vajaduse korral võeti kohandamisel arvesse transpordi-, kindlustus-, käitlemis- ja lisakulusid, pakendamis- ja laenukulusid ning pangatasusid kõikidel juhtudel, kui need osutusid põhjendatuks ja täpseks ning kui tõendid neid kinnitasid.

5.   Dumpingumarginaal

(58)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõigetele 11 ja 12 määrati eksportivate tootjate puhul, kellele võimaldati individuaalne kohtlemine, dumpingumarginaalid kindlaks võrdlusriigis selle tooteliigi suhtes kehtiva kaalutud keskmise normaalväärtuse ja iga äriühingu puhul selle tooteliigi suhtes kehtiva kaalutud keskmise ekspordihinna võrdluse alusel ja väljendati protsendimäärana CIF-hinnast liidu piiril ilma tollimakse tasumata.

(59)

Valimisse mitte kaasatud eksportivate tootjate jaoks arvutati valimisse kaasatud eksportivate tootjate dumpingumarginaalide põhjal kaalutud keskmine. Sellest lähtuvalt on valimisse mitte kaasatud eksportivate tootjate jaoks määratud ajutine dumpingumarginaal, mida väljendatakse protsentides CIF-hinnast liidu piiril tollimakse tasumata, 61,1 %.

(60)

Selleks et arvutada üleriigiline dumpingumarginaal, mida kohaldatakse koostööst hoidunud või mitte teadaolevate Hiina RV eksportivate tootjate suhtes, määrati esiteks kindlaks koostöö tase; selleks võrreldi koostööd tegevate eksportivate tootjate esitatud andmeid liitu suunatud ekspordi mahu kohta vastava Eurostati statistikaga.

(61)

Võttes arvesse, et koostöö tase Hiina RVs oli umbes 70 %, arvutati kõigi teiste Hiina RV eksportijate jaoks üleriigiline dumpingumarginaal lähtudes kõrgeimast dumpingumarginaalist, mis oli kehtestatud eksportivate tootjate puhul tüüpilise tooteliigi suhtes. Selle alusel määrati esialgseks üleriigiliseks dumpingutasemeks 77,9 % CIF-hinnast liidu piiril ilma tollimakse tasumata.

(62)

Sellest lähtuvalt on ajutised dumpingumarginaalid, mida väljendatakse protsentides CIF-hinnast liidu piiril tollimakse tasumata, järgmised:

Äriühing

Ajutine dumpingumarginaal

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) ja Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd ja Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;

54,6 %

Union Steel China ja temaga seotud äriühing Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd.

59,2 %

Valimi kaalutud keskmine

61,1 %

Üleriigiline dumpingumäär

77,9 %

D.   KAHJU

1.   Liidu toodang ja liidu tootmisharu

(63)

Liidu kogutoodangu kindlaksmääramiseks vaatlusalusel perioodil kasutati liidu tootjate kohta kogu kättesaadavat teavet, sealhulgas kaebuses esitatud teavet, liidu tootjatelt enne ja pärast uurimise algatamist kogutud andmeid ning valimisse kaasatud liidu tootjatele saadetud küsimustiku kontrollitud vastuseid.

(64)

Uurimisperioodil tootis orgaanilise kattega terastooteid 22 liidu tootjat. Eelnevat põhjendust arvesse võttes leiti, et liidu kogutoodang uurimisperioodil, oli hinnanguliselt umbes 3 645 298 tonni. Liidu tootjad, kelle toodang moodustab liidu kogutoodangu, moodustavad algmääruse artikli 4 lõike 1 ja artikli 5 lõike 4 tähenduses liidu tootmisharu (edaspidi „liidu tootmisharu”).

2.   Asjaomase liidu turu kindlaksmääramine

(65)

Uurimise käigus tehti kindlaks, et suur osa valimisse kuuluvate liidu tootjate toodangust oli ette nähtud sisekasutuseks, st sageli seda lihtsalt transporditi ühest kohast teise (ilma arveteta) ja / või tarniti üksnes transpordikulude alusel sama äriühingu või äriühingute grupi ühest tehasest teise edasiseks töötlemiseks.

(66)

Et teha kindlaks, kas liidu tootmisharu on kandnud kahju või mitte ning selgitada välja tarbimine ja mitmesugused liidu tootmisharu majanduslikud näitajad, uuriti, kas ja mil määral tuleb analüüsimisel arvesse võtta liidu tootmisharu toodetud samasuguse toote edasist kasutamist.

(67)

Et anda liidu tootmisharu olukorrast võimalikult terviklik pilt, koguti ja analüüsiti kogu orgaanilise kattega terastoodetega seotud tegevust käsitlevaid andmeid ja tehti kindlaks, kas toodang oli ette nähtud äriühingu sisekasutuseks või vabaturu jaoks.

(68)

Järgmiste liidu tootmisharu majandusnäitajate osas on kindlaks tehtud, et olukorra adekvaatseks analüüsiks ja hindamiseks tuleb keskenduda vabaturul valitsevale olukorrale, nimelt vaatlusaluse toote müügimahule ja müügihinnale liidu turul, turuosale, majanduskasvule, ekspordimahule ja hinnale. Seega korrigeeriti kahjunäitajaid teadaoleva sisekasutuse ja liidu tootmisharule müüdud koguste alusel ning sisekasutust ja müüki analüüsiti eraldi.

(69)

Muude majandusnäitajate puhul leiti uurimise käigus siiski, et neid saab põhjendatult uurida üksnes kogu tegevust vaadeldes. Tõepoolest sõltuvad tootmine (nii suletud turu kui vabaturu jaoks), tootmisvõimsus, tootmisvõimsuse rakendamine, investeeringud, varud, tööhõive, tootlikkus, palgad ja kapitali kaasamise võime kogu äritegevusest, sõltumata sellest, kas toodangut müüakse suletud turul või vabaturul.

3.   Liidu tarbimine

(70)

Liidu tootmisharu müüb samasugust toodet sõltumatutele klientidele ning müüb või transpordib seda seotud äriühingutele, näiteks terasetöötlemiskeskustele edasiseks töötlemiseks.

(71)

Et arvutada orgaanilise kattega terastoodete tõenäolist tarbimist liidus, liitis komisjon kogu orgaanilise kattega terastoodete liitu suunatud impordile (vastavalt Eurostati andmetele) liidu tootmisharu toodetud samasuguse toote müügimahu ja sisekasutusmahu liidus (vastavalt kaebuses esitatud andmetele, mida kontrolliti valimisse kaasatud liidu tootjate juures tehtud kontrollkäikudel).

(72)

Mis puutub Eurostati esitatud andmetesse impordi kohta, tuleks märkida, et asjakohaste CN-koodide kirjeldused (vt eespool põhjendust 13) ei piirdu uurimisaluse toote kirjeldustega ja seega võivad Eurostati esitatud andmed nende koodide alusel toimunud impordi kohta hõlmata ka muid tooteid. Kuna aga puudub teave sellise muu impordi võimalike koguste kohta või ei ole tõendeid, et need kogused võiksid olla olulised, tehti esialgne otsus, et kasutatakse kõiki Eurostati esitatud andmeid asjaomaste CN-koodide aluselt toimunud impordi kohta.

(73)

Eelneva põhjal on liidu tarbimine arenenud järgmiselt:

 

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Tarbimine (tonnides)

5 691 713

4 327 650

4 917 068

5 177 970

Indeks (2008 = 100)

100

76

86

91

(74)

Kogu tarbimine ELi turul kahanes vaatlusaluse perioodil 9 %. Ülemaailmse majanduskriisi tagajärjel vähenes tarbimine aastatel 2008 ja 2009 ligikaudu 24 %, seda eelkõige just ehitussektoris. Pärast seda hakkas tarbimine taastuma ning suurenes 2009. aasta ja uurimisperioodi vahelisel ajal 20 %, kuid jäi siiski alla esialgset, 2008. aasta taset.

4.   Impordimaht asjaomasest riigist ja turuosa

(75)

Hiina RVst pärit import liitu muutus vaatlusalusel perioodil järgmiselt:

 

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Hiina RVst pärit impordi maht (tonnides)

472 988

150 497

464 582

702 452

Indeks (2008 = 100)

100

32

98

149

Turuosa

8,3 %

3,5 %

9,4 %

13,6 %

Indeks (2008 = 100)

100

42

114

163

Allikas: Eurostat

(76)

Olenemata tarbimise arengust suurenes Hiina RVst pärit impordi maht vaatlusalusel perioodil märkimisväärselt – 49 %. Majanduskriisi negatiivsete mõjude tagajärjel vähenes 2009. aastal järsult ka Hiina RVst pärit impordi maht. Siiski järgnes sellele Hiina RVst pärit impordi ülikiire taastumine, st 2009. aasta ja uurimisperioodi vahelisel ajal kasavs import muljetavaldavalt 367 %.

(77)

Samuti suurenes kõnealuse impordi turuosa vaatlusalusel perioodil 63 %. Kuigi turuosa langes 2009. aastaks rohkem kui poole võrra 2008. aastaga võrreldes, oli kasvutrend 2009. aastast uurimisperioodi lõpuni hämmastav, turuosa kasvas 290 %.

4.1.   Impordihinnad ja hindade allalöömine

Import Hiina RVst

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Keskmine hind eurodes tonni kohta

875

728

768

801

Indeks (2008 = 100)

100

83

88

91

Allikas: Eurostat

(78)

Hiina RVst pärit impordi ühiku keskmine müügihind langes vaatlusalusel perioodil 9 %. 2008. ja 2009. aasta vahemikus langes see oluliselt (17 %), seejärel suurenes see 2009. ja 2010. aasta vahemikus viis protsendipunkti ja veel kolm protsendipunkti uurimisperioodil.

(79)

Vaatlusalusel perioodil olid Hiina RVst pärit impordi hinnad pidevalt madalamad kui liidu tootmisharu müügihinnad. Eespool esitatud tabelis on selgitatud, et kui 2009. aastal, olukorras, kus majanduskriis oli tipus, ei suutnud isegi hindade langetamine 17 % võrra hoida Hiina RVst pärit impordi turuosa, sest tarbimine vähenes järsult ja turg aeglustus oluliselt, siis hindade jätkuv kärpimine järgnevatel aastatel selgitab seda, miks Hiina RVst pärit impordi turuosa 2009. aasta ja uurimisperioodi vahelisel ajal muljet avaldavalt suurenes.

(80)

Hindade allalöömise kindlakstegemiseks uurimisperioodil võrreldi valimisse kaasatud liidu tootjate poolt sõltumatutele klientidele pakutavaid kaalutud keskmisi müügihindu liidu turul tooteliikide kaupa (korrigeerituna tehasehindade tasemele) vastavate Hiina RV koostööd tegevate tootjate imporditud toodete (tooteliikide kaupa) kaalutud keskmiste hindadega, mida maksis esimene sõltumatu klient liidus ja mis olid kindlaks määratud CIF-hindade põhjal, mida oli nõuetekohaselt kohandatud, võtmaks arvesse impordijärgseid kulusid.

(81)

Hindu võrreldi tooteliikide kaupa samal kaubandustasandil toimunud tehingutes, tehes vajaduse korral nõuetekohased kohandused, ning pärast maha- ja allahindluste mahaarvamist. Võrdluse tulemus, väljendatuna protsendina valimisse kaasatud liidu tootjate uurimisperioodiaegsest käibest, näitas, et Hiina RV eksportivate tootjate kaalutud keskmine hindade allalöömise marginaal oli 25,9 %.

5.   Liidu tootmisharu majanduslik olukord

5.1.   Sissejuhatavad märkused

(82)

Komisjon uuris algmääruse artikli 3 lõike 5 kohaselt kõiki liidu tootmisharu mõjutavaid asjakohaseid majandustegureid ja -näitajaid.

(83)

Nagu on märgitud põhjenduses 5, kasutati liidu tootmisharule põhjustatud võimaliku kahju uurimiseks väljavõttelist uuringut.

(84)

Kuue valimisse kaasatud ELi tootja esitatud ja kontrollitud andmeid kasutati selleks, et määrata kindlaks mikromajanduslikud näitajad, nagu ühikuhind, ühiku tootmiskulu, kasumlikkus, rahavoog, investeeringud, investeeringutasuvus, kapitali kaasamise võime ja varud.

(85)

Makromajanduslike näitajate (liidu tootmisharu toodang, tootmisvõimsus, tootmisvõimsuse rakendamine ja ärakasutamine, müügimaht, turuosa, tööhõive ja tootlikkus) määramiseks kasutati kaebuses esitatud andmeid orgaanilise kattega terastoodete kõigi tootjate kohta liidus, neid võrreldi muudest allikatest pärit ja valimisse kaasatud liidu tootjatelt saadud kontrollitud andmetega.

5.2.   Andmed liidu tootmisharu kohta tervikuna

5.2.1.   Toodang, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamine

(86)

Liidu kogutoodangu kindlaksmääramiseks vaatlusalusel perioodil kasutati liidu tootmisharu kohta kogu kättesaadavat teavet, sealhulgas kaebuses esitatud teavet, liidu tootjatelt enne ja pärast uurimise algatamist kogutud andmeid ning valimisse kaasatud liidu tootjatele saadetud küsimustiku kontrollitud vastuseid.

 

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Tootmismaht (tonnides)

4 218 924

3 242 741

3 709 441

3 645 298

Indeks (2008 = 100)

100

77

88

86

Tootmisvõimsus (tonnides)

5 649 268

5 754 711

5 450 138

5 431 288

Indeks (2008 = 100)

100

102

96

96

Tootmisvõimsuse rakendamine

75 %

56 %

68 %

67 %

Indeks (2008 = 100)

100

75

91

90

Allikas: kaebus, küsimustiku vastused.

(87)

Tabelist ilmneb, et tootmine vähenes vaatlusalusel perioodil 14 %. Koos nõudluse kahanemisega vähenes 2009. aastal järsult ka tootmine, pärast seda 2010. aastal olukord osaliselt paranes ja uurimisperioodil järgnes langes tootmine taas veidi, seda hoolimata tarbimise suurenemisest.

(88)

Tootmisvõimsus vähenes vaatlusalusel perioodil 4 %. Tootmisvõimsuse rakendamine järgis sama trendi mis tootminegi ja vähenes vaatlusalusel perioodil 10 %.

5.2.2.   Müügimaht, turuosa ja majanduskasv

 

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Müügimaht (tonnides)

3 355 766

2 707 611

3 003 917

2 936 255

Indeks (2008 = 100)

100

81

90

87

Turuosa (%)

59,0 %

62,6 %

61,1 %

56,7 %

Indeks (2008 = 100)

100

106

104

96

Allikas: kaebus, küsimustiku vastused.

(89)

Liidu tootmisharu müügimaht sõltumatutele klientidele vähenes 2009. aastal järsult. 2010. aastal suurenes müügimaht 19 protsendipunkti, kuid langes siis uurimisperioodil kolm protsendipunkti.

(90)

Liidu tootmisharu turuosa vähenes vaatlusalusel perioodil 4 %. Pärast esialgset turuosa suurenemist 2009. aastal koges liidu tootmisharu 2010. aastal ja uurimisperioodil oma turuosa vähenemist, lõpptulemusena oli liidu tootmisharu turuosa uurimisperioodil 6 % väiksem kui 2009. aastal. Turuosa langus toimus samaaegselt tarbimise 20 % kasvuga. Seega ei suutnud liidu tootmisharu kasvavast tarbimisest tulu lõigata ning müügimahtu taastada ega eelnevalt kaotatud turuosa tagasi saada.

(91)

Kui liidu tarbimine vähenes vaatlusalusel perioodil 9 % ja liidu tootmisharu müügimaht sõltumatutele klientidele vähenes 13 %, vähenes liidu tootmisharu turuosa 2,3 protsendipunkti (2008. aasta 59 %-lt uurimisperioodi 56,7 %-ni).

5.2.3.   Tööhõive ja tootlikkus

 

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Tööhõive (täistööaja ekvivalent)

6 790

5 953

5 723

5 428

Indeks (2008 = 100)

100

88

84

80

Tootlikkus (tonnid/täistööaja ekvivalent)

621

545

648

672

Indeks (2008 = 100)

100

88

104

108

Allikas: kaebus, küsimustiku vastused, Eurofer.

(92)

Tööhõive liidu tootmisharus järgis pidevat langustrendi. Seega, töötajate koguarv väljendatuna täistööaja ekvivalendina vähenes vaatlusalusel perioodil tootmisharus 20 % ja langes uurimisperioodiks madalaimale tasemele. Samas suurenes tootlikkus vaatlusalusel perioodil 8 %, mis tõendab, et tootmisharu üritas tootmiskulusid ratsionaliseerida.

5.3.   Andmed valimisse kaasatud liidu tootjate kohta

5.3.1.   Keskmised ühiku müügihinnad liidus ja tootmiskulud

(93)

Valimisse kaasatud liidu tootjate kehtestatud keskmised müügihinnad sõltumatutele klientidele ELis langesid vaatlusalusel perioodil 3 %. Koos tarbimise ja müügimahu suurenemisega tõusid hinnad ajavahemikul 2009. aastast uurimisperioodini 23 %, kuid ei saavutanud 2008. aasta taset.

(94)

Sarnaselt suurenesid samasuguse toote keskmised tootmis- ja müügikulud vaatlusalusel perioodil 6 %, sest tootmiskulud ühiku kohta tõusid, samas kui müügi-, üld- ja halduskulud ühiku kohta langesid 34 %.

(95)

Pärast seda, kui 2009. aastal langes sõltumatutele klientidele müümisel ühiku hind 21 % (millega kaasnes ka vastav kahju), hakkas ühikuhind uuesti taastuma. 2010. aastal ja uurimisperioodil suurenesid liidu tootmisharu kulud ja tal oli võimalik kulude katmiseks hindu tõsta vaid vähesel määral, millest piisas üksnes selleks, et hoida kasumlikkus 2010. aasta ja uurimisperioodiga samal tasemel. Selle tulemusena kaotati veelgi turuosa, sest Hiina RVst pärit impordihinnad olid pidevalt alla liidu tootmisharu hindade.

 

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Ühikuhind ELis sõltumatutele klientidele (eurot tonni kohta)

1 023

805

911

994

Indeks (2008 = 100)

100

79

89

97

Ühiku tootmiskulu (eurot tonni kohta)

925

884

893

978

Indeks (2008 = 100)

100

95

97

106

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatele saadetud küsimustiku kontrollitud vastused.

5.3.2.   Kasumlikkus, rahavoog, investeeringud, investeeringutasuvus ja kapitali kaasamise võime

 

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Kulutasuvus müügist sõltumatutele klientidele ELis (% müügikäibest)

6,7 %

–9,3 %

2,8 %

2,6 %

Indeks (2008 = 100)

100

– 138

41

39

Rahavoog (eurodes)

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

Indeks (2008 = 100)

100

64

46

62

Investeeringud (eurodes)

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

Indeks (2008 = 100)

100

8

22

27

Investeeringute tasuvus

13,8 %

–13,9 %

5,9 %

6 %

Indeks (2008 = 100)

100

– 101

43

44

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatele saadetud küsimustiku kontrollitud vastused.

(96)

Liidu tootmisharu kasumlikkuse kindlaksmääramiseks on samasuguse toote sõltumatutele klientidele suunatud müügist saadud maksueelne puhaskasum väljendatud protsendina müügikäibest. 2009. aastal, kui oli majanduskriis, vähenes liidu tootmisharu kasumlikkus dramaatiliselt ning selle tagajärjel ulatus kahju 13,9 %-ni. 2010. aastal hakkas kasumlikkus taastuma, kuid kuna tootmiskulud kasvasid, siis ei suutnud kasumlikkus jõuda tasemele, mida oleks saanud tootmisharu puhul pidada jätkusuutlikuks (6,7 %, vt põhjendust 156). Kogu vaatlusaluse perioodi vältel langes kasumlikkus 61 %.

(97)

Rahavoogude arengutrend järgis suures osas kasumlikkuse negatiivset arengutrendi. Madalaimale tasemele jõudis see 2010. aastal. Samuti vähenes investeeringutasuvus 56 % kukkudes 2008. aasta 13,8 %-lt uurimisperioodil 6 %-le.

(98)

Kasumlikkuse, rahavoo ja investeeringutasuvuse selline muutumine vaatlusalusel perioodil piiras liidu tootmisharu võimet investeerida oma tegevusse ning õõnestas liidu tootmisharu arengut. Liidu tootmisharu suutis teha olulisi investeeringuid vaatlusaluse perioodi alguses, kuid pärast seda, 2009. aastal langesid investeeringud järsult ja vähenesid vaatlusalusel perioodil kokkuvõttes 73 %.

(99)

Nagu eespool kinnitatud halvenesid liidu tootmisharu finantstulemused, kuid samas ei avaldanud see vaatlusalusel perioodil olulist mõju kapitali kaasamise võimele.

5.3.3.   Varud

 

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Liidu tootjate lõppvarud (tonnides)

116 852

97 533

124 848

130 593

Indeks (2008 = 100)

100

83

107

112

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatele saadetud küsimustiku kontrollitud vastused.

(100)

Kuue valimisse kaasatud liidu tootja varud moodustasid uurimisperioodil 8 % tootmismahust. Lõppvarude tase suurenes vaatlusalusel perioodil 12 %. Samas tuleks märkida, et varud ei ole tootmisharu puhul oluline näitaja, sest tootmine toimub peamiselt tellimuste alusel. Varude suurenemine leidis aset peamiselt 2009. aastal ja uurimisperioodil ning see langes kokku Hiina RVst pärit dumpinguhinnaga impordi järsu tõusuga.

5.3.4.   Tööjõukulud

Keskmised tööjõukulud töötaja kohta (eurodes, valimisse kuulunud ELi tootjad)

60 959

57 892

58 637

62 347

Indeks (2008 = 100)

100

95

96

102

(101)

Valimisse kuulunud ELi tootjate keskmised tööjõukulud suurenesid vaatlusalusel perioodil üksnes 2 %, st alla inflatsioonimäära. Uurimine näitas, et valimisse kuulunud tootjad kärpisid oluliselt, eelkõige üld- ja halduskulusid, ning panid rõhku tõhususele.

5.3.5.   Sisekasutus ja müük suletud turul

(102)

Nagu eespool põhjenduses 65 märgitakse, on ELis piisavalt suur orgaanilise kattega terastoodetele turg, mis koosneb liidu tootmisharu ettevõtjatest, kes tegelevad orgaanilise kattega terastoodete edasise töötlemisega. Selle turu analüüsimisel võeti arvesse valimisse kaasatud liidu tootjate ja muude liidu tootjate enda tarbeks kasutatava toodangu mahtu ja müüki seotud äriühingutele (müük suletud turul).

(103)

Leiti, et sisekasutus ja müük suletud turul oli suunatud edasiseks töötlemiseks äriühingutes endis või nendega seotud äriühingutes, mis kuulusid valimisse kaasatud liidu tootjate rühma. Need äriühingud tegelesid peamiselt ehitusmaterjaliäriga, st olid orgaanilise kattega terastoodete lõppkasutajad.

(104)

Eespool kirjeldatu põhjal tehti kindlaks, et liidu tootjate sisekasutus ja müük suletud turul moodustasid 27 % kogu tootmismahust uurimisperioodil. Vaatlusalusel perioodil vähenesid sisekasutus ja müük seotud äriühingutele 19 % ja turuosa langes 11 %.

 

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Sisekasutus ja müük suletud turul (tonnides)

1 225 686

935 374

994 933

993 701

Indeks (2008 = 100)

100

76

81

81

Turuosa

22 %

22 %

20 %

19 %

Indeks (2008 = 100)

100

100

94

89

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatele saadetud küsimustiku kontrollitud vastused.

(105)

Sisekasutuse ja suletud turul toimunud müügi väärtust hinnati küsimustike vastuste põhjal, mis saadi valimisse kaasatud tootjatelt ja milles esitatud andmeid kontrolliti kohapealsetel kontrollkäikudel. Uurimisel tehti kindlaks, et sisekasutuse ja suletud turul toimunud müügi vahel ei olnud toote lõppkasutuse osas erinevusi. Sisekasutuse kohta esitasid andmed need äriühingud, kelle edasine töötlemine toimus sama juriidilise isiku valdustes, müük suletud turul oli müük teistele seotud juriidilistele isikutele, kusjuures koostati ka arve. Lisaks olid sisekasutuseks ja seotud äriühingutele suunatud müügi hinnakujundusmeetodid sarnased, st toote eest küsiti õiglast väärtust (nn meetod, kus hind peegeldab kulusid) nii valimisse kaasatud seotud äriühingute kui ka äriühingusiseste järgnevate tootmisüksuste käest.

(106)

Seega suurenes keskmine tonni hind vaatlusalusel perioodil 1 % ja oli seega 2 % madalam kui valimisse kaasatud äriühingute poolt sõltumatutele klientidele müüdava toote hind uurimisperioodil.

 

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Sisekasutus ja müük suletud turul (eurot tonnides)

967

787

910

975

Indeks (2008 = 100)

100

81

94

101

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatele saadetud küsimustiku kontrollitud vastused.

(107)

Pidades silmas, et enamik suletud turul toimuvaks müügist ja ettevõttesiseseks kasutuseks ettenähtud toodangust oli mõeldud edasiseks töötlemiseks liidu tootjate ehitusmaterjaliäris, oli selline müük ja sisekasutus kaudselt avatud teiste turulolijate konkurentsile, sealhulgas Hiina RVst pärit dumpinguhinnaga impordile. Edasise töötlemise etapi sisenõudlus sõltuks võimalusest müüa töödeldud toodangut vabal turul, mis ei ole mõjutatud dumpinguhinnaga impordi poolt. Seega võib teha järelduse, et mahu ja turuosa vähenemine vaatlusalusel perioodil toimus Hiina RVst pärit dumpinguhinnaga impordi tekitatud konkurentsi tagajärjel.

5.3.6.   Varasema dumpingu või subsideerimise mõju

(108)

Kuna see on vaatlusaluse toote suhtes esimene dumpinguvastane menetlus, puuduvad andmed, mille põhjal hinnata varasema võimaliku dumpingu või subsideerimise mõju.

6.   Tegeliku dumpingumarginaali suurus

(109)

Kõik marginaalid, mis alljärgnevalt dumpingut käsitlevas osas kindlaks määrati ja täpsustati on miinimumtasemest oluliselt kõrgemad. Võttes arvesse Hiina RVst pärit dumpinguhinnaga impordi mahtu ja hindasid, ei saa tegeliku dumpingumarginaali mõju ELi turule tähtsusetuks pidada.

7.   Järeldus kahju kohta

(110)

Uurimine näitas, et vaatlusalusel perioodil kõik liidu tootmisharu majanduslikku seisundit kirjeldavaid kahjunäitajaid halvenesid või ei järginud tarbimise arengut.

(111)

Vaatlusalusel perioodil, kui tarbimine vähenes, kasvas Hiina RVst pärit impordi maht pidevalt ja olulisel määral. Samal ajal kahanes liidu tootmisharu müügimaht kokku 13 % ja turuosa vähenes 59 %-lt 2008. aastal 56,7 %-le uurimisperioodil. Isegi kui tarbimine 2009. aastast uurimisperioodini taas 20 % kasvas, jätkus pärast aasta kestnud majanduskriisi, mis mõjutas nõudlust, liidu tootmisharu turuosa kahanemine. Hiina RVst pärit impordi märkimisväärse kasvu tõttu ELi turul ei olnud liidu tootmisharul võimalik turuosa tagasi saada. Madala dumpinguhinnaga import suurenes vaatlusalusel perioodil, lüües pidevalt alla liidu tootmisharu hindu.

(112)

Lisaks halvenesid oluliselt ka liidu tootmisharu finantstulemustega seotud kahjunäitajad, nagu rahavoog ja kasumlikkus. See tähendab, et vähenes ka liidu tootmisharu suutlikkus kaasata kapitali ja investeerida.

(113)

Eelöeldut arvestades järeldati, et liidu tootmisharu kandis olulist kahju algmääruse artikli 3 lõike 5 tähenduses.

E.   PÕHJUSLIK SEOS

1.   Sissejuhatus

(114)

Vastavalt algmääruse artikli 3 lõigetele 6 ja 7 uuriti, kas Hiina RVst pärit dumpinguhinnaga import on põhjustanud liidu tootmisharule kahju ulatuses, mida võiks liigitada oluliseks. Lisaks dumpinguhinnaga impordile uuriti muid teadaolevaid tegureid, mis oleksid võinud samal ajal liidu tootmisharule kahju tekitada, vältimaks nende tegurite tekitatud võimaliku kahju omistamist dumpinguhinnaga impordile.

2.   Dumpinguhinnaga impordi mõju

(115)

Uurimine näitas, et vaatlusalusel perioodil vähenes liidu tarbimine 9 %, samas kui Hiina RVst pärit dumpinguhinnaga impordi maht suurenes märkimisväärselt, ligikaudu 49 %, ning samuti kasvas selle turuosa 63 % (8,3 %-lt 2008. aastal 13,6 %-le uurimisperioodil). Samal ajal kahanes liidu tootmisharu sõltumatutele klientidele toimunud müügi maht 13 % ja sellise müügi turuosa langes 4 % (59 %-lt 2008. aastal 56,7 %-le uurimisperioodil).

(116)

Ning kuigi majanduskriis mõjutas negatiivselt ka Hiina RVst pärit importi ning selle maht langes ajavahemikus 2008–2009 68 %, siis 2009. aasta ja uurimisperioodi vahel taastus Hiina RVst pärit import ülikiiresti ning suurenes uurimisperioodi lõpuks 367 %, seda hoolimata asjaolust, et liidu tarbimine kasvas sel ajal vaid 20 %. Vähendades uurimisperioodil võrreldes 2008. aastaga ühiku hinda 9 % ja lüües liidu tootmisharus kehtinud hindu alla 25,9 %, suurenes Hiina RVst pärit impordi turuosa 2008. aastast uurimisperioodini 63 % ja jõudis 13,6 %-ni.

(117)

Samal ajal, 2008. aastast uurimisperioodini, langes liidu tootjate sõltumatutele klientidele toimunud müügi maht kokku 13 %. Ajal, mil turg hakkas taastuma, st 2009. aastast uurimisperioodini, suutis liidu tootmisharu tõsta sõltumatutele klientidele toimunud müügi mahtu üksnes 8 %, ta kaotas aga turuosa 9 %, seega oli suurenenud tarbimisest kasu vaid vähesel määral. Tõepoolest oli tarbimise taastumine kõige kasulikum Hiina RVst pärit impordile, teised turul tegutsejad jäid selles osas kaugele maha.

(118)

Hiina RVst pärit impordi keskmised hinnad langesid vaatlusalusel perioodil 9 %. Kuigi pärast 2009. aasta järsku langust hakkasid hinnad taas tõusma, jäid nad 2009. aastal ja uurimisperioodil liidu tootmisharu kehtestatud hindadest pidevalt madalamale tasemele. Liidu tootmisharu ühiku hind ELi sõltumatutele klientidele toimunud müügi puhul langes ainult 3 %, see näitas mõningast vastupidavust Hiina RVst pärit impordi hinnasurvele. Ilmselt suutsid hinnad püsida sel tasemel madala müügimahu ja sellise müügi väiksema kasumlikkuse arvelt, sest hinnad langesid 61 % (6,7 %-lt 2008. aastal 2,6 %-le uurimisperioodil) ja tootmiskulud kasvasid.

(119)

Eespool kirjeldatut arvesse võttes tehti järeldus, et Hiina RVst pärit dumpinguhinnaga impordi kiire kasv hinnataseme juures, millega liidu tootmisharu hindu pidevalt alla löödi, oli määravaks teguriks liidu tootmisharule tekitatud olulise kahju puhul ja takistas liidu tootmisharul liidu tarbimise taastumisest täit kasu saada.

3.   Muude tegurite mõju

3.1.   Import kolmandatest riikidest

Riik

 

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Lõuna-Korea

Kogus (tonnides)

228 123

226 568

173 935

237 164

 

Indeks (2008 = 100)

100

99

76

104

 

Turuosa (%)

4 %

5,2 %

3,5 %

4,6 %

 

Indeks (2008 = 100)

100

131

88

114

 

Keskmine hind

901

727

846

903

 

Indeks (2008 = 100)

100

81

94

100

India

Kogus (tonnides)

159 999

149 138

155 384

141 391

 

Indeks (2008 = 100)

100

93

97

88

 

Turuosa (%)

2,8 %

3,4 %

3,2 %

2,7 %

 

Indeks (2008 = 100)

100

123

112

97

 

Keskmine hind

932

667

773

824

 

Indeks (2008 = 100)

100

72

83

88

Teised riigid

Kogus (tonnides)

249 151

158 461

124 319

167 007

 

Indeks (2008 = 100)

100

64

50

67

 

Turuosa (%)

4,4 %

3,7 %

2,5 %

3,2 %

 

Indeks (2008 = 100)

100

84

58

74

 

Keskmine hind

951

809

924

955

 

Indeks (2008 = 100)

100

85

97

100

Kolmandad riigid kokku, välja arvatud Hiina RV

Kogus (tonnides)

637 274

534 167

453 637

545 562

 

Indeks (2008 = 100)

100

84

71

86

 

Turuosa (%)

11,2 %

12,3 %

9,2 %

10,5 %

 

Indeks (2008 = 100)

100

110

82

94

 

Keskmine hind

929

735

842

898

 

Indeks (2008 = 100)

100

79

91

97

Allikas: Eurostat

(120)

Uurimisperioodil moodustas Hiina RVst pärit liitu suunatud import 56 %, teised olulisemad impordiallikad olid India Vabariik 11 %-ga ja Lõuna-Korea 19 %-ga. Erinevalt Hiina RVst pärit impordist vähenes Indiast pärit import hoolimata keskmise hinna järsust langusest (12 %) vaatlusalusel perioodil kokku 12 % ja kaotas turuosa 3 %. Lõuna-Koreast pärit import suurenes vaid 4 %, selle keskmine hind jäi samale tasemele, mis ta oli 2008. aastal. Indiast pärit impordi turuosa moodustas uurimisperioodil 2,7 %, samas Lõuna- Koreast pärit import säilitas 4,6 % turuosa.

(121)

Muudest riikidest pärit import moodustas 14 % koguimpordist, see vähenes 33 % ja selle keskmine hind püsis samal tasemel kui 2008. aastal.

(122)

Kuigi muudest riikidest pärit impordi keskmised hinnad olid alla liidu tootmisharu hinnataset, on sellise impordi mõju ilmselt marginaalne või puudub täiesti. Esiteks puudub teave, et muudest allikatest pärit import oleks olnud ebaõiglane. Teiseks püsis vastupidiselt Hiina RVst pärit impordile muudest allikatest pärit impordi üldine hinnatase pigem stabiilsena kogu vaatlusaluse perioodi jooksul ning see tõendab, et liidu tootmisharu suudab sellise impordi turuosaga edukalt konkureerida. Kolmandaks vähenes muudest kolmandatest riikidest pärit import vaatlusalusel perioodil ja on praegugi väga madalal tasemel, seda nii üldiselt kui ka kõnealuse mõlema peamise eksportiva riigi puhul eraldi. Samuti tõendab sellise impordi turuosa vähenemine, et kõnealune import ei saanud põhjustada liidu tootmisharule kahju.

3.2.   Liidu tootmisharu eksporditegevus

 

2008

2009

2010

Uurimisperiood

Eksport, Eurostat (tonnides)

669 790

612 204

580 477

605 760

Indeks (2008 = 100)

100

91

87

90

Keskmine hind (eurot/tonn)

1 068

937

995

1 092

Indeks (2008 = 100)

100

88

93

102

Valimisse kaasatud liidu tootjate eksport

53 542

46 516

48 102

46 228

Indeks (2008 = 100)

100

87

90

86

Keskmine müügihind (euro/tonn)

1 086

826

984

1 132

Indeks (2008 = 100)

100

76

91

104

Allikas: Eurostati andmed ja küsimustike kontrollitud vastused.

(123)

Liidu tootmisharu toodetud orgaanilise kattega terastoodete eksport kolmandatesse riikidesse vähenes vaatlusalusel perioodil 10 %. Samas oli keskmine hind suhteliselt kõrge ja tõusis vaatlusalusel perioodil 2 %. Eksport moodustas ELi kogutoodangust 17 % ja aitas sellisena kaasa liidu tootmisharu mastaabisäästu saavutamisele ja üldiste tootmiskulude vähendamisele. Seega võib teha järelduse, et liidu tootmisharu eksporttegevus ei saanud olla olulise kahju võimalikuks põhjuseks.

(124)

See üldpilt peegeldub valimisse kaasatud liidu tootjate ekspordis sõltumatutele klientidele kolmandates riikides. Sõltumatute klientide arv vähenes vaatlusalusel perioodil 14 %, ka siin oli ühiku ekspordihind märgatavalt kõrgem (keskmiselt 2–12 % võrra, olenevalt aastast) kui ELis toimuva müügi hind. Kuna aga ekspordimaht moodustas kogutoodangust vaid 3 %, ei saanud see mõjutada ELi turule põhjustatud kahju.

3.3.   Liidu tootmisharu sisekasutuseks ettenähtud import Hiina RVst

(125)

Uurimise ajal esitati väide, et kaebuse esitajad (seotud äriühingute kaudu) olid seotud vaatlusaluse toote impordiga Hiina RVst ja et selline import moodustavat 20–40 % Hiina RVst pärit koguimpordist. Selle väite tõestuseks ei esitatud siiski tõendeid. Olles neid väiteid uurinud, leiti, et liidu tootjad importisid uurimisperioodil ainult umbes 10 000 tonni. See näitaja oli põhimõtteliselt kooskõlas andmetega, mida kaebuse esitaja menetluse algatamise taotluses esitas. Tehti kindlaks, et liidu tootjate seotud äriühingud impordivad umbes samas koguses (vastavalt algmääruse artiklile 19 ei kuulu sellised andmed avaldamisele). Selline import kokku moodustab ainult 2–3 % Hiina RVst pärit koguimpordist. Seega ei saa teha järeldust, et liidu tootmisharu importis Hiina RVst sellistes kogustes või sellisel moel, mis 1) paneks algmääruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohaselt kahtluse alla sinna kuuluvate tootjate staatuse liidu tootjana või 2) põhjustaks talle endale kahju. Seega lükatakse kõnealune väide esialgu tagasi.

3.4.   Sisekasutus ja müük suletud turul

(126)

Mõned huvitatud isikud väitsid, et liidu tootmisharule põhjustas kahju tema seotus järgmise töötlemisetapiga, kus toodeti ehitusmaterjale (nt sandwich-tüüpi kergpaneelid, trapetsikujulised metallplaadid), kas otse samas äriühingus või samasse äriühingute gruppi kuuluvas seotud äriühingus. Täpsemalt väideti, et liidu tootmisharu tegi orgaanilise kattega terastooted oma töötlemisettevõtetele kättesaadavaks madalama hinnaga kui oleks olnud sõltumatutele klientidele pakutud hind, seega subsideeriti neid ettevõtteid grupisiseselt ja anti neile võimalus lüüa töötlemissektoris konkurentide hinnad alla.

(127)

Nagu eespool põhjendustes 102–107 on kirjeldatud, olid sisekasutuse ja suletud turul toimuva müügi puhul keskmised väärtused tonni kohta uurimisperioodil vaid 2 % madalamad kui sõltumatutele klientidele toimuva müügi hinnad. Uurimine näitas ka, et vägagi tõenäoliselt mõjutas dumpinguhinnaga impordi tagajärjel tekkinud ebaõige konkurents kaudselt sisekasutust ja müüki suletud turul. Tõepoolest, kui liidu tootjate töötlemisettevõtted oleksid saanud väidetavat kasu, siis oleksid kahjunäitajate suundumused seda ka peegeldanud. Seega lükatakse kõnealune väide esialgu tagasi.

3.5.   Majanduskriis

(128)

Vähemalt osaliselt selgitab majanduskriis ja selle mõju ehitussektorile nõudluse kahanemist ja hinnasurvet vaatlusperioodil. Nagu eespool on öeldud, vähenes tarbimine 2009. aastal 24 %. 2010. aastal hakkas aga turg taastuma ja uurimisperioodi lõpuks oli tarbimine suurenenud 20 %.

(129)

Kahju ja põhjusliku seose analüüsimisel vaadeldi siiski 2009. aasta turu jaotust ja sellele järgnevat taastumist (2009. aastast kuni uurimisperioodini) eraldi. Kahju ja põhjusliku seose analüüsimine näitas selgelt, et tarbimise taastumisest sai kasu üksnes Hiina RVst pärit import, mis pidevalt lõi alla liidu tootmisharu hindu ning muutis seega kõigi osalejate võrdsed võimalused kriisist väljatulemiseks lõputuks võitluseks ellujäämise nimel.

3.6.   Struktuuride ülemäärane tootmisvõimsus

(130)

Mõned huvitatud isikud väitsid, et liidu tootmisharule, mis koosneb peamiselt vertikaalselt ühendatud terasetootjatest, põhjustas kahju mitte Hiina RVst pärit import, vaid et kahju oli tingitud ELi terasetööstuse strukturaalsetest probleemidest, näiteks ülemäärasest tootmisvõimsusest. Väideti ka, et terasetööstuse koondumine, mis toimus enne vaatlusalust perioodi, tõi kaasa ülemäärase tootmisvõimsuse ja mistahes kahju oli tingitud liiga suure hulga tootmisettevõtete olemasolust.

(131)

Orgaanilise kattega terastoodete tootmine on tõesti kapitalimahukas ja tootmisharu püsikulud on suhteliselt kõrged. Siiski ei saa teha järeldust, et enne vaatlusalust perioodi toimunud terasetööstuse koondumine tekitas ülemäärase tootmisvõimsuse. Uurimine näitas, et pärast 2009. aastal toimunud tootmisvõimsuse suurendamist vähendas tootmisharu 2010. aastal ja uurimisperioodil oma tootmisvõimsust. Uurimisperioodil oli tootmisvõimsuse tase väiksem kui 2008. aasta (aasta enne, kui majanduskriisi oli tunda täies mahus) tegelik tarbimine. ELi tarbimine ei ole siiani 2008. aasta tasemeni tõusnud.

(132)

Uurimine näitab isegi seda, et ülemäärase tootmisvõimsuse negatiivse mõju saab ainult väga vähesel määral siduda orgaanilise kattega terastoodete tootjatega ELis. Esiteks näitas uurimine, et liidu tootmisharu on ilmselt astunud samme tõhususe säilitamiseks, müügi-, üld- ja halduskulusid vähendati oluliselt (34 %) ning kogu tootmisharu tootlikkus kasvas 8 % (valimisse kaasatud äriühingute puhul 6 %). Teiseks, pidev investeerimine tootmisliinidesse ja paindlikkus kasutada neid liine muude toodete tootmiseks aitasid kaasa mastaabisäästu saavutamisele ja vältimatute püsikulude vähendamisele. Kui valimisse kaasatud äriühingute tootmisvõimsuse rakendamine vähenes vaatlusalusel perioodil 18 %, siis keskmised tootmiskulud (sealhulgas tooraine kulud) suurenesid ainult 9 %. Seetõttu ei saa teha järeldust, et ülemäärane tootmisvõimsus kõrvaldab põhjusliku seose. Seetõttu lükati väide esialgu tagasi.

4.   Järeldus põhjusliku seose kohta

(133)

Eespool on selgitatud, et Hiina RVst pärit dumpinguhinnaga impordi maht ja turuosa suurenesid märkimisväärselt nii vaatlusalusel perioodil, eelkõige ajavahemikus 2009. aastast kuni uurimisperioodini. Leiti, et see import lõi pidevalt alla hindu, mida liidu tootmisharu küsis liidu turul, ja seda eriti uurimisperioodil.

(134)

Hiina RVst pärit madala dumpinguhinnaga impordi mahu ja turuosa kasv langes kokku liidu tootmisharu majandusliku olukorra halvenemisega. Olukord halvenes veelgi uurimisperioodil, kui liidu tootmisharul ei olnud hoolimata tarbimise taastumisest võimalik varem kaotatud turuosa tagasi võita ning kasumlikkust tõsta ning mil muud finantsnäitajad, nagu rahavoog ja investeeringutasuvus jäid pidama 2010. aasta tasemele ja tööhõive langes oma madalaimale tasemele.

(135)

Kui uuriti muid teadaolevaid tegureid, mis oleks võinud kahjustada liidu tootmisharu, selgus, et need ei ole piisavad, et kõrvaldada Hiina RVst pärit dumpinguhinnaga impordi ja liidu tootmisharu kantud kahju vahelist põhjuslikku seost.

(136)

Eespool esitatud analüüsi põhjal, mille käigus eristati nõuetekohaselt kõikide teadaolevalt liidu tootmisharu olukorda mõjutanud tegurite toime dumpinguhindadega ekspordi kahjulikust mõjust, jõuti esialgsele järeldusele, et Hiina RVst pärit dumpinguhinnaga import tekitas liidu tootmisharule olulist kahju algmääruse artikli 3 lõike 6 tähenduses.

F.   LIIDU HUVID

1.   Sissejuhatavad märkused

(137)

Komisjon uuris vastavalt algmääruse artiklile 21, kas hoolimata kahjustava dumpinguhinnaga müügi kohta tehtud esialgsetest järeldustest on olemas kaalukaid põhjusi, mis viiksid järelduseni, et käesoleval juhul ei ole ajutiste meetmete võtmine liidu huvides. Liidu huvide analüüs põhines kõikide asjaga seotud huvide, sealhulgas liidu tootmisharu, importijate ja vaatlusaluse toote kasutajate huvide hindamisel.

2.   Liidu tootmisharu huvid

(138)

Euroferi esitatud andmete kohaselt moodustavad liidu tootmisharu 22 teadaolevat tootjat, kelle toodang moodustab kogu orgaanilise kattega terastoodete toodangu liidus. Tootjad asuvad liidu eri liikmesriikides ja nad annavad seoses vaatlusaluse tootega tööd rohkem kui 5,400 inimesele.

(139)

Ükski neist tootjatest ei olnud uurimise algatamise vastu. Nagu makromajanduslikest näitajatest näha, koges kogu ELi tootmisharu olukorra halvenemist ja negatiivset mõju, mida põhjustas dumpinguhinnaga import.

(140)

Liidu tootmisharu on Hiina RVst pärit dumpinguhinnaga impordi tõttu kandnud olulist kahju. Tuletatakse meelde, et vaatlusalusel perioodil muutusid kõik kahjunäitajad negatiivses suunas. Mõju oli suur eelkõige koostööd tegevate liidu tootjate finantstulemustega seotud kahjunäitajate, nagu kasumlikkuse ja investeeringutasuvuse osas. Meetmete puudumisel on majandusolukorra edasine halvenemine liidu tootmisharus vägagi tõenäoline.

(141)

Eeldatakse, et ajutiste dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamine taastab ELi turul tingimused õiglase kaubanduse arendamiseks ning võimaldab liidu tootmisharul viia orgaanilise kattega terastoodete hinna vastavusse mitmesuguste seotud kulude ja turutingimustega. Võib eeldada, et tänu ajutiste meetmete kehtestamisele oleks liidu tootmisharul võimalik tagasi saada vähemalt osa vaatlusalusel perioodil kaotatud turuosast ning sellel oleks edaspidi positiivne mõju tootmisharu kasumlikkusele ja üldisele finantsolukorrale.

(142)

Juhul kui meetmeid ei kehtestata, on tõenäoline, et turuosa väheneb veelgi ja liidu tootmisharu jääks ka edaspidi kahjumisse. See ei oleks jätkusuutlik ei keskmises ega pikemas perspektiivis. Samuti on tõenäoline, et mõni tootja peaks oma tootmisüksused sulgema, sest on vaatlusalusel perioodil väga suuri kahjusid kannatanud. Arvestades tekkinud kahjumit ja tootmisesse vaatlusaluse perioodi alguses tehtud suuri investeeringuid, võib eeldada, et enamik liidu tootjaid ei suudaks tehtud investeeringuid katta, kui meetmeid ei võeta.

(143)

Sellepärast tehti esialgne järeldus, et dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamine oleks liidu tootmisharu huvides.

3.   Kasutajate ja importijate huvid

(144)

Nagu eespool põhjenduses 10 on märgitud andsid endast teada viis importijat, kuid ainult kaks neist vastasid küsimustikule. Kaebuses loetletud umbes 100 kasutajast andis oma huvist menetluse suhtes teada 19 kasutajat. Lõpuks esitas küsimustiku vastused 10 äriühingut.

(145)

Kõige aktiivsemad kasutajad ja importijad esitasid ühise kirjaliku esildise ja neid kuulati uurimise vältel mitu korda ära. Allpool on analüüsitud nende peamisi väiteid meetmete kehtestamise kohta.

3.1.   ELi turu konkurentsivõime

(146)

Esitati väide, et orgaanilise kattega terastoodete turul ELis puudub konkurents ja et Hiina RVst pärit import on vajalik, et orgaanilise kattega terastooteid importivatel ja kasutavatel äriühingutel oleks rohkem kauplemisruumi. Lisaks väideti, et liidu tootmisharu on oma oligopoolse korralduse kaudu seotud turu kontrollimisega. Esialgses uurimise etapis need väited kinnitust ei leidnud. Enamgi veel, leiti, et liidu tootjad konkureerivad samadel turgudel ja müüvad sageli samadele klientidele või siis teiste liidu tootjate ehitusettevõtetele. Pidades silmas, et ei esitatud tõendeid anekdootlike väidete kohta nagu esineks hinnaläbirääkimiste pidamisel raskusi, ning et lisaks viiele liidu tootjate rühmale, kes esitasid need väited, tegutses ELis veel 11 orgaanilise kattega terastoodete tootjat, kelle hulgas olid mõned väga suured ettevõtted, ning arvestades, et oli ka teisi impordiallikaid, ei peeta seda väidet põhjendatuks ning see lükatakse esialgu tagasi.

3.2.   Tarnedefitsiit

(147)

Väideti ka, et meetmete kehtestamine Hiina RVst pärit impordi suhtes tekitaks orgaanilise kattega terastoodete turul ELis tarnedefitsiidi. Pidades aga silmas eespool kirjeldatud tarneallikate mitmekesisust, samuti liidu tootmisharu tootmisvõimsuse vaba jääki, ei peeta tõenäoliseks, et selline defitsiit tekkida võiks. Seega lükatakse kõnealune väide esialgu tagasi.

3.3.   Järeldus kasutajate ja importijate huvide kohta

(148)

Kümne koostööd tegeva kasutaja import moodustas uurimisperioodil 7 % Hiina RVst pärit koguimpordist. Uurimine näitas, et kõik kasutajad kasutasid mitmeid erinevaid tarneallikaid. Keskmiselt osteti Hiina RVst 15 % kogu orgaanilise kattega terastoodete kogustest, suurimas koguses osteti ELi tootjatelt (73 %) ja 12 % imporditi muudest kolmandatest riikidest. Tõepoolest, tänu sellele, et vaatlusaluse toote suhtes kehtivad väga suures osas ühtsed standardid, on klientide seotus pigem suhteline, ning nii kasutajad kui ka importijad võivad kerge vaevaga tarneallikaid muuta, sest vaatlusaluse toote kvaliteet on ühesugune.

(149)

Uurimine näitas, et kõik koostööd tegevad kasutajad (välja arvatud üks neist) teenisid vaatlusalust toodet kasutavas sektoris kasumit ja nende kasumlikkus uurimisperioodil ulatus olenevalt äriühingust 1 %-st 13 %-ni. Nende äriühingute kasumlikkus ei sõltunud oluliselt Hiina RVst pärit vaatlusaluse toote impordist.

(150)

Kasutajatele saadetud küsimustike vastuste põhjal hinnati kavandatud meetmete mõju. Seega isegi kui eeldada, et koostööd tegevate kasutajate jaoks läheks käiku halvim võimalik stsenaarium (mis on ebatõenäoline), st olukord, kus hinnatõusu ei õnnestu vältida ning kus kasutajad sõltuksid Hiina RVst pärit impordist samades kogustes kui varem, oleks tollimaksude mõju nende tootmiskuludele selline, et need suureneksid 1 kuni 5 % ja kasumlikkus väheneks 1 kuni 2,8 protsendipunkti enamiku impordi puhul ja 4 protsendipunkti impordi puhul, mille suhtes kehtiks jääktollimaks. Samas on tõenäolisem, et mõju on eespool kirjeldatust tunduvalt väiksem, sest Hiina RVst pärit import moodustab kasutajate äritegevusest vaid väikese osa. Võib arvata, et dumpinguvastastest meetmetest tulenevat kulude suurenemist saab suhteliselt lihtsalt tarbijatele edasi kanda. Enamgi veel, arvestades seda, et lisaks paljudele ELi tootjatele on ka mitmeid teisi olulisi impordiallikaid, kelle suhtes meetmeid ei kehtestata, näiteks India ja Lõuna-Korea, siis arvatakse, et pärast meetmete kehtestamist hakkavad turul kehtivad hinnad järgima ka neid tegureid.

(151)

Kahe koostööd tegeva importija import Hiina RVst moodustas uurimisperioodil Hiina RVst pärit koguimpordist umbes 6 % (kooskõlas algmääruse artikliga 19 jäetakse täpne kogus avalikustamata). Samuti nagu kasutajategi puhul, oli ka importijatel Hiina RV kõrval veel teisigi tarneallikaid. Veel tehti kindlaks, et importijate kasumlikkust mõjutaksid meetmed ilmselt rohkem kui kasutajate oma, seda juhul, kui nad kasutavad importimisel jätkuvalt samu käitumismustreid kui uurimisperioodil. Samas kalduvad importijad olema kauplejatena tegelikkuses isegi paindlikumad kui kasutajad ning kõige tõenäolisem on, et nad on esimesed, kes otsivad alternatiivseid tarneallikaid.

(152)

Selles kontekstis tuleks veel arvesse võtta asjaolu, et osa Hiina RVst pärit impordi kasumist, mida kasutajad ja importijad said, on võimalikuks osutunud Hiina RV eksportijate ebaõiglase hinnadiskrimineerimise tõttu ja mitte loomuliku konkurentsieelise tulemusena. Seega kui dumpinguhinnaga impordist tulenevad kaubandusmoonutused kõrvaldatakse ja ELi turul võrdsed võimalused taastatakse, hakkab orgaanilise kattega terastoodete turul taas toimima terve, turumajandustingimustest lähtuv dünaamika ja hinnakujundus, kus teisi turul tegutsejaid (kasutajad, tootjad, lõppkasutajad), kes ei saa dumpinguhinnaga impordist vahetut kasu, ei panda ebasoodsamasse seisu.

4.   Järeldus liidu huvide kohta

(153)

Eespool esitatut silmas pidades ja tuginedes kättesaadavale teabele liidu huvide kohta, jõuti esialgsele järeldusele, et puuduvad mõjuvad põhjused, mis õigustaksid Hiina RVst pärit vaatlusaluse toote impordi suhtes ajutiste meetmete võtmata jätmist.

G.   AJUTISED DUMPINGUVASTASED MEETMED

1.   Kahju kõrvaldamist võimaldav tase

(154)

Pidades silmas dumpingu, kahju, põhjuslike seoste ja liidu huvide kohta tehtud järeldusi, tuleks kehtestada ajutised dumpinguvastased meetmed, et dumpinguhinnaga import ei tekitaks liidu tootmisharule edasist kahju.

(155)

Kõnealuste meetmete taseme määramisel võeti arvesse kindlaks määratud dumpingumarginaale ning liidu tootmisharule tekitatud kahju kõrvaldamiseks vajalikku tollimaksumäära.

(156)

Dumpingu kahjustava mõju kõrvaldamiseks vajaliku tollimaksu arvutamisel võeti arvesse, et meetmed peaksid liidu tootmisharul võimaldama katta tootmiskulusid ja saada sellist maksueelset kasumit, mille teenimine võiks olla mõeldav liidus seda liiki tootmisharus samasuguse toote müügilt tavapärastes konkurentsitingimustes, st dumpinguhinnaga impordi puudumisel. Otsustati, et kasumi arvutamisel, mida võiks saavutada dumpinguhinnaga impordi puudumisel, lähtutakse 2008. aastast, mil liidu turul ei olnud veel nii palju Hiina RVst pärit importi. Seega leitakse, et 6,7 %-list käibepõhist kasumimarginaali võib pidada sobivaks miinimumiks, mille liidu tootmisharu võiks kahjustava dumpingu puudumisel eeldatavalt saavutada.

(157)

Lähtuvalt sellest arvutati liidu tootmisharu samasuguse toote mittekahjustav hind. Kahjusid vältiva hinna saamiseks liideti eespool nimetatud 6,7 %-line kasumimarginaal tootmiskuludele.

(158)

Seejärel määrati kindlaks vajalik hinnatõus; selleks võrreldi Hiina RV koostööd tegevate eksportivate tootjate kehtestatud kaalutud keskmist impordihinda, mida oli impordikulude ja tollimaksude arvesse võtmiseks vajalikul määral kohandatud, mittekahjustava hinnaga, millega liidu tootmisharu müüs uurimisperioodil tooteid liidu turul. Seejärel väljendati selles võrdluses leitud kõik erinevused protsendimäärana võrreldud tooteliikide keskmisest CIF-impordihinnast.

2.   Ajutised meetmed

(159)

Eelöeldut silmas pidades leiti, et algmääruse artikli 7 lõike 2 kohaselt tuleks vastavalt väiksema tollimaksu reeglile kehtestada Hiina RVst pärit impordi suhtes ajutine dumpinguvastane tollimaks, mis vastaks dumpingu- või kahjumarginaali määrale, olenevalt sellest, kumb on madalam.

(160)

Käesoleva määrusega äriühingute suhtes kehtestatavad individuaalsed dumpinguvastase tollimaksu määrad määrati kindlaks käesoleva uurimise järelduste põhjal. Seepärast kajastavad need olukorda, mis tehti uurimise käigus kindlaks kõnealuste äriühingute puhul. Nimetatud tollimaksumäärasid (erinevalt „kõikide muude äriühingute” suhtes kohaldatavast üleriigilisest tollimaksust) kohaldatakse seega üksnes nende toodete impordi puhul, mis on pärit Hiina RVst ning mille on tootnud nimetatud äriühingud, seega nimetatud konkreetsed juriidilised isikud. Imporditavate toodete suhtes, mida toodab mõni muu käesoleva määruse regulatiivosas konkreetselt nimetamata äriühing, sealhulgas konkreetselt nimetatud äriühingutega seotud isikud, ei tohi kõnealuseid määrasid kohaldada ning nende puhul kehtib kõikide muude äriühingute suhtes kohaldatav tollimaksumäär.

(161)

Taotlus kohaldada nimetatud individuaalsete äriühingute jaoks ettenähtud dumpinguvastase tollimaksu määrasid (näiteks pärast juriidilise isiku nimevahetust või uue tootmise või müügiga tegeleva üksuse asutamist) tuleb saata viivitamata komisjonile (7) koos kõikide vajalike andmetega, eelkõige nimevahetuse või tootmise või müügiga tegelevate üksustega seotud võimalike muudatustega äriühingu tootmistegevuses, omamaises või eksportmüügis. Vajaduse korral muudetakse määrust vastavalt, ajakohastades nende äriühingute loetelu, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid tollimaksumäärasid.

(162)

Et tagada dumpinguvastase tollimaksu nõuetekohane jõustamine, tuleks jääktollimaksu määra kohaldada mitte üksnes koostööst hoiduvate eksportivate tootjate suhtes, vaid ka nende tootjate suhtes, kes uurimisperioodil Euroopa Liitu ei eksportinud.

(163)

Eelnevat arvesse võttes määrati dumpingumarginaalid ja kahjumarginaalid ning ajutised tollimaksud järgmiselt:

Äriühing

Dumpingumarginaal

Kahjumarginaal

Ajutine tollimaks

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd ja Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;

54,6 %

29,2 %

29,2 %

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd and Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) ja Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

55,3 %

55,3 %

Union Steel China and Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

13,2 %

13,2 %

Muud koostööd tegevad äriühingud

61,1 %

42,5 %

42,5 %

Kõik muud äriühingud

77,9 %

57,8 %

57,8 %

H.   LÕPPSÄTE

(164)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks määrata ajavahemik, mille jooksul huvitatud isikud, kes andsid endast teada menetluse algatamisteates märgitud tähtaja jooksul, saavad esitada kirjalikult oma seisukohad ja taotleda ärakuulamist. Lisaks tuleb märkida, et käesolevas määruses tehtud järeldused tollimaksude kehtestamise kohta on esialgsed ning need võidakse lõplike meetmete kehtestamisel uuesti läbi vaadata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga kehtestatakse dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit orgaanilise kattega terastoodete (st legeerimata või legeeritud terasest (v.a roostevaba teras) lehtvaltstoodete, mis on vähemalt ühelt poolt värvitud, lakitud või plastiga kaetud, v.a ehituses kasutatavad sandwich-tüüpi kergpaneelide, mis koosnevad kahest metallplaadist, mille vahel on stabiliseeriv isolatsioonimaterjal, ning tsingitolmuga pinnatud toodete (tsingiga rikastatud värv, mis sisaldab tsinki 70 % massist või rohkem) ja mis kuuluvad praegu CN-koodide ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (TARICi koodid 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 ja 7226997091 alla) impordi suhtes.

2.   Ajutise dumpinguvastase tollimaksu määr, mida kohaldatakse allpool loetletud äriühingute valmistatud ja lõikes 1 kirjeldatud toote netohinna suhtes liidu piiril enne tollimaksu sissenõudmist, on järgmine:

Äriühing

Tollimaks

TARICi lisakood

Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

13,2 %

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd; Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd; Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

55,3 %

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

29,2 %

B313

Angang Steel Company Limited

42,5 %

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd

42,5 %

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

42,5 %

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

42,5 %

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

42,5 %

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

42,5 %

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

42,5 %

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

42,5 %

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

42,5 %

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

42,5 %

B323

Jigang Group Co., Ltd.

42,5 %

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

42,5 %

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

42,5 %

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

42,5 %

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

42,5 %

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

42,5 %

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

42,5 %

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

42,5 %

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

42,5 %

B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

42,5 %

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

42,5 %

B334

Kõik muud äriühingud

57,8 %

B999

3.   Lõikes 2 nimetatud äriühingute suhtes kindlaksmääratud ajutisi dumpinguvastaseid tollimaksumäärasid kohaldatakse tingimusel, et liikmesriikide tollile esitatakse lisas sätestatud nõuetele vastav kehtiv faktuurarve. Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse kõigi teiste äriühingute suhtes kehtestatud tollimaksumäära.

4.   Lõikes 1 nimetatud toode lubatakse Euroopa Liidus vabasse ringlusse ajutise tollimaksu summa suuruse tagatise esitamisel.

5.   Kui ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksusätteid.

Artikkel 2

1.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 20 kohaldamist, võivad huvitatud isikud taotleda käesoleva määruse vastuvõtmise aluseks olnud oluliste faktide ja kaalutluste avalikustamist, esitada kirjalikult oma seisukohad ning taotleda komisjonilt ärakuulamist ühe kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

2.   Nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 21 lõike 4 kohaselt võivad asjaomased isikud esitada arvamusi käesoleva määruse kohaldamise kohta ühe kuu jooksul pärast selle jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesoleva määruse artiklit 1 kohaldatakse kuue kuu vältel.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 373, 22.12.2009, lk 51.

(2)  ELT C 373, 21.12.2011, lk 16.

(3)  Kohtuasi C-249/10 – Brosmann Footwear (HK) ja teised versus Euroopa Liidu nõukogu.

(4)  SBB/Worldsteelprice.com

(5)  Kohtuasi C-249/10 – Brosmann Footwear (HK) ja teised versus Euroopa Liidu nõukogu.

(6)  Kohtuasi C-337/09 – Euroopa Liidu Nõukogu versus Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium.


LISA

Artikli 1 lõikes 3 osutatud kehtival faktuurarvel peab olema faktuurarve väljastanud üksuse töötaja allkirjastatud avaldus järgmises vormis.

(1)

Faktuurarve väljastanud üksuse töötaja nimi ja amet.

(2)

Deklaratsioon: „Mina, allakirjutanu, tõendan, et käesoleva arvega hõlmatud Euroopa Liitu ekspordiks müüdava [vaatlusalune toode] (kogus) on valmistanud (äriühingu nimi ja aadress) (TARICi lisakood) (asjaomane riik). Kinnitan, et käesolevas arves esitatud teave on täielik ja täpne.”

(3)

Kuupäev ja allkiri.


19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/55


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 846/2012,

18. september 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

50,7

XS

59,9

ZZ

55,3

0707 00 05

MK

31,3

TR

106,4

ZZ

68,9

0709 93 10

TR

116,5

ZZ

116,5

0805 50 10

AR

93,8

BO

100,6

CL

89,9

TR

97,0

UY

76,0

ZA

95,7

ZZ

92,2

0806 10 10

MK

41,5

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

120,3

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

158,8

NZ

122,8

US

119,9

ZA

111,4

ZZ

134,1

0808 30 90

CN

65,0

TR

112,6

ZA

145,4

ZZ

107,7

0809 30

TR

153,9

ZZ

153,9

0809 40 05

BA

60,9

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

76,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/57


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

17. september 2012,

Egiptuse tunnustamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/106/EÜ seoses meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemidega

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 6297 all)

(2012/505/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta, (1) eriti selle artikli 19 lõike 3 esimest lõiku,

võttes arvesse Küprose 13. mai 2005. aasta, Ühendkuningriigi 25. septembri 2006. aasta ja Kreeka Vabariigi 26. oktoobri 2006. aasta taotlusi

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2008/106/EÜ kohaselt võivad liikmesriigid otsustada kinnitada kolmandate riikide välja antud meremeeste asjakohased tunnistused, tingimusel et komisjon on asjaomast kolmandat riiki tunnustanud. Kõnealused kolmandad riigid peavad täitma kõiki nõudeid, mis on kehtestatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelises konventsioonis (STCW konventsioon), (2) mida on muudetud 1995. aastal.

(2)

Egiptuse tunnustamise taotluse esitas Küpros 13. mai 2005. aasta, Ühendkuningriik 25. septembri 2006. aasta ja Kreeka Vabariik 26. oktoobri 2006. aasta kirjas. Pärast kõnealuste taotluste saamist hindas komisjon Egiptuse väljaõppe- ja diplomeerimissüsteeme, et kontrollida STCW konventsiooni nõuete täitmist Egiptuses ning seda, kas tunnistustega seotud pettuse vältimiseks on võetud asjakohased meetmed. Kõnealune hindamine põhines Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ekspertide 2006. aasta detsembris teostatud kontrollimise tulemustel. Kõnealuse kontrollimise käigus tehti kindlaks väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemide teatavad puudused.

(3)

Komisjon esitas liikmesriikidele aruande hindamise tulemuste kohta.

(4)

16. veebruari 2009. aasta, 21. septembri 2010. aasta ja 20. detsembri 2011. aasta kirjas palus komisjon Egiptusel esitada tõendid kõnealuste puuduste kõrvaldamise kohta.

(5)

Egiptus esitas 12. novembri 2009. aasta, 25. novembri 2010. aasta ja 28. veebruari 2012. aasta kirjas nõutud teabe ja tõendid kõigi vastavuse hindamise käigus tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks võetud asjakohaste ja piisavate parandusmeetmete kohta.

(6)

Vastavuse hindamise tulemustest ja Egiptuse esitatud teabe hindamisest ilmneb, et Egiptus vastab kõigile STCW konventsiooni nõuetele, kuna riik on võtnud asjakohased meetmed tunnistustega seotud pettuse vältimiseks.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2008/106/EÜ artikli 19 kohaldamisel tunnustatakse Egiptust seoses meremeeste väljaõppe ja diplomeerimise süsteemidega.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. september 2012

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 323, 3.12.2008, lk 33.

(2)  Vastu võtnud Rahvusvaheline Mereorganisatsioon.