ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.249.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 249

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
14. september 2012


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/23/EL, 12. september 2012, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) seoses selle ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevade ning teatavate direktiivide kehtetuks tunnistamise kuupäevaga ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 815/2012, 13. september 2012, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses erikordadega, mis hõlmavad telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid, mida ühendusevälised maksukohustuslased osutavad mittemaksukohustuslastele

3

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 816/2012, 13. september 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

11

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2012/503/ÜVJP, 13. september 2012, millega muudetakse otsust 2010/452/ÜVJP Euroopa Liidu järelevalvemissiooni kohta Gruusias (EUMM Georgia)

13

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

DIREKTIIVID

14.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2012/23/EL,

12. september 2012,

millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) seoses selle ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevade ning teatavate direktiivide kehtetuks tunnistamise kuupäevaga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiviga 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (2) on ette nähtud tänapäevane riskipõhine süsteem liidu kindlustus- ja edasikindlustusandjate reguleerimiseks ja järelevalveks. See süsteem on oluline, et tagada turvaline ja tugev kindlustussektor, mis suudab pakkuda jätkusuutlikke kindlustustooteid ning toetada reaalmajandust, julgustades pikaajalisi investeeringuid ja täiendavat stabiilsust.

(2)

Direktiiviga 2009/138/EÜ on kehtestatud ülevõtmise tähtpäevaks 31. oktoober 2012 ja kohaldamise tähtpäevaks 1. november 2012. Veelgi enam, nimetatud direktiiv näeb ette, et 1. novembril 2012 tunnistatakse kehtetuks kindlustust ja edasikindlustust käsitlevad kehtivad direktiivid (edaspidi koos „Solventsus I”) (3).

(3)

19. jaanuaril 2011 võttis komisjon vastu seadusandliku akti ettepaneku (Omnibus II ettepanek), et muu hulgas muuta direktiivi 2009/138/EÜ, võtmaks arvesse kindlustuse uut järelevalvestruktuuri, nimelt Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) asutamist. Omnibus II ettepanek sisaldab ka sätteid lükata edasi direktiivi 2009/138/EÜ ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäev ning Solventsus I kehtetuks tunnistamise kuupäev.

(4)

Võttes arvesse Omnibus II ettepaneku keerukust, on oht, et see ei jõustu enne direktiivi 2009/138/EÜ ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevi. Kui kõnealused tähtpäevad jääksid muutmata, tuleks direktiivi 2009/138/EÜ rakendada enne üleminekusätete ja asjaomaste Omnibus II ettepanekus sätestatud kohanduste jõustumist.

(5)

Selleks et vältida direktiivist 2009/138/EÜ ja hiljem Omnibus II ettepanekuga kavandatud uuest struktuurist tulenevaid liikmesriikide jaoks liigselt koormavaid õigusloomealaseid kohustusi, on asjakohane direktiivi 2009/138/EÜ ülevõtmise tähtpäev edasi lükata.

(6)

Et järelevalveasutused ning kindlustus- ja edasikindlustusandjad saaksid valmistuda uue järelevalvestruktuuri kohaldamiseks, on samuti asjakohane näha direktiivi 2009/138/EÜ puhul ette selle hilisem kohaldamise tähtpäev.

(7)

Õiguskindluse huvides tuleks Solventsus I kehtetuks tunnistamise kuupäev vastavalt edasi lükata.

(8)

Võttes arvesse, et direktiivis 2009/138/EÜ sätestatud tähtpäevadeni on jäänud vähe aega, peaks käesolev direktiiv jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2009/138/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 309 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

esimeses lõigus asendatakse kuupäev „31. oktoobriks 2012” kuupäevaga „30. juuniks 2013”;

b)

esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Esimeses lõigus osutatud õigus- ja haldusnorme kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.”

2)

Artikli 310 esimeses lõigus asendatakse kuupäev „1. novembrist 2012” kuupäevaga „1. jaanuarist 2014”.

3)

Artikli 311 teises lõigus asendatakse kuupäev „1. novembrist 2012” kuupäevaga „1. jaanuarist 2014”.

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 12. september 2012

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Euroopa Parlamendi 3. juuli 2012. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 5. septembri 2012. aasta otsus.

(2)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(3)  Nõukogu 25. veebruari 1964. aasta direktiiv 64/225/EMÜ asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse piirangute kaotamise kohta edasikindlustuse ja retrosessiooni puhul (EÜT 56, 4.4.1964, lk 878/64); esimene nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiiv 73/239/EMÜ otsekindlustustegevuse, välja arvatud elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 228, 16.8.1973, lk 3); nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiiv 73/240/EMÜ, millega kaotatakse asutamisvabaduse piirangud otsekindlustuse, välja arvatud elukindlustuse puhul (EÜT L 228, 16.8.1973, lk 20); nõukogu 29. juuni 1976. aasta direktiiv 76/580/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 73/239/EMÜ (EÜT L 189, 13.7.1976, lk 13); nõukogu 30. mai 1978. aasta direktiiv 78/473/EMÜ ühenduse kaaskindlustust käsitlevate õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 151, 7.6.1978, lk 25); nõukogu 10. detsembri 1984. aasta direktiiv 84/641/EMÜ, millega muudetakse eriti turistiabi osas esimest direktiivi 73/239/EMÜ (EÜT L 339, 27.12.1984, lk 21); nõukogu 22. juuni 1987. aasta direktiiv 87/344/EMÜ kohtukulude kindlustusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 185, 4.7.1987, lk 77); teine nõukogu 22. juuni 1988. aasta direktiiv 88/357/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, millega nähakse ette sätted teenuste osutamise vabaduse tegeliku kasutamise hõlbustamiseks (EÜT L 172, 4.7.1988, lk 1); nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiiv 92/49/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (kolmas kahjukindlustuse direktiiv) (EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/78/EÜ kindlustusandjate gruppi kuuluvate kindlustusseltside täiendava järelevalve kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 1); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/17/EÜ kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta (EÜT L 110, 20.4.2001, lk 28); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiiv 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta (EÜT L 345, 19.12.2002, lk 1); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005. aasta direktiiv 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust (ELT L 323, 9.12.2005, lk 1).


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

14.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 815/2012,

13. september 2012,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses erikordadega, mis hõlmavad telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid, mida ühendusevälised maksukohustuslased osutavad mittemaksukohustuslastele

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas, (1) eriti selle artikli 44 lõiget 1, artikli 44 lõike 2 teist lõiku, artikli 45 lõikeid 1 ja 2 ning artikli 51 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 904/2010 on kehtestatud eeskirjad halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas. Määruse (EL) nr 904/2010 artiklites 44 ja 45 on konkreetsemalt käsitletud teabevahetust seoses erikorraga, mis hõlmab nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) (2) XII jaotise 6. peatüki kohaseid telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid. Kõnealused erikorrad hõlmavad väljaspool tarbimisliikmesriiki asuvat maksukohustuslast, kes peab registreerimisliikmesriigi elektroonilise liidese kaudu (ühtne kontaktpunkt) tasuma käibemaksu tarbimisliikmesriigis asjaomase müügi eest.

(2)

Liikmesriigid peavad koguma ja vahetama teatavaid andmeid seoses kõnealuste erikordade kohaselt tehtud tehingutega. Täpsemalt tähendab see registreerimisandmetega seotud teabe vahetamist liikmesriikide vahel ning käibedeklaratsioonide üksikasjade kogumist ja vahetamist, sealhulgas kõnealuste käibedeklaratsioonide parandamist.

(3)

Selleks et teabevahetus oleks ühetaoline, on vaja vastu võtta sellise teabevahetuse, sealhulgas ühise elektroonilise sõnumi tehnilised üksikasjad. See võimaldaks ka tehniliste ja funktsionaalsete spetsifikatsioonide ühtset arendamist, kuna need põhineksid reguleeritud raamistikul.

(4)

Samuti tuleks viivitamata ja ühtsel moel vahetada teatavat teavet seoses registreerimisandmetega, nagu erikorrast kõrvalejätmine, vabatahtlik lõpetamine või registreerimisliikmesriigi muutmine, et liikmesriigid saaksid jälgida erikordade nõuetekohast rakendamist ja võidelda maksupettuse vastu. Selleks tuleks ette näha sellise teabevahetuse ühtne kord.

(5)

Selleks et hoida halduskoormus võimalikult väiksena, on vaja elektroonilise liidese suhtes kehtestada teatavad nõuded, mis lihtsustaksid maksukohustuslastel isikuandmete ja käibedeklaratsioonide esitamist. Liikmesriike ei tohiks takistada kehtestamast täiendavaid lisafunktsioone, et halduskoormust veelgi vähendada.

(6)

Tagamaks, et registreerimisega seotud teave korra rakendamiseks ning korra raames koostatavad käibedeklaratsioonid edastataks ja neid töödeldaks tulemuslikult, peaksid liikmesriigid oma elektroonilise liidese töötama välja ühetaoliselt. Seepärast on vaja kehtestada kõnealuse teabe edastamiseks ühtne elektrooniline sõnum.

(7)

Vaja on selgitada, milliseid andmeid tuleb esitada juhul, kui erikorra kohaselt ei ole konkreetsel perioodil toimunud müüki ühes liikmesriigis või kõikides liikmesriikides.

(8)

Selleks et liikmesriigid ja maksukohustuslased saaksid oma järgnevates teadetes, sealhulgas maksu tasumisel, viidata ühemõtteliselt käibedeklaratsioonidele, peaks registreerimisliikmesriik andma igale käibedeklaratsioonile kordumatu viitenumbri.

(9)

Kõnealust määrust tuleks kohaldada alates samast kuupäevast kui määruse (EL) nr 904/2010 artikleid 44 ja 45.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas halduskoostöö alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „liiduväline kord”– direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 2. jao kohane väljaspool ühendust asuva maksukohustuslase osutatavaid telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid hõlmav erikord;

2)   „liidu kord”– direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 3. jao kohane ühenduses, kuid mitte tarbimisliikmesriigis asuva maksukohustuslase osutatavaid telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid hõlmav erikord;

3)   „erikorrad”– liiduväline kord ja liidu kord.

Artikkel 2

Elektroonilise liidese funktsioonid

Registreerimisliikmesriigi elektroonilisel liidesel, mille kaudu maksukohustuslane registreerib ühe erikorra kasutamise ning mille kaudu kõnealune isik esitab registreerimisliikmesriigile kõnealuse korra raames käibedeklaratsiooni, on järgmised funktsioonid:

a)

see peab pakkuma võimalust salvestada direktiivi 2006/112/EÜ artikli 361 kohased identifitseerimisandmeid või direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 365 ja 369g kohast käibedeklaratsiooni enne nende esitamist;

b)

see peab maksukohustuslasel võimaldama esitada käibedeklaratsiooniga seotud asjaomase teabe elektroonilise failiedastusega vastavalt registreerimisliikmesriigi kehtestatud tingimustele.

Artikkel 3

Registreerimisandmete edastamine

1.   Registreerimisliikmesriik edastab teistele liikmesriikidele CCN/CSI võrgu kaudu järgmise teabe:

a)

andmed liiduvälist korda kasutava maksukohustuslase registreerimiseks;

b)

sarnased üksikasjad liidu korda kasutava maksukohustuslase registreerimiseks;

c)

antud registreerimisnumber.

Esimeses lõigus osutatud teabe edastamiseks kasutatakse I lisas sätestatud ühtset elektroonilist sõnumit. I lisas sätestatud ühtse elektroonilise sõnumi B veergu kasutatakse liiduvälise korra puhul ja kõnealuse ühtse elektroonilise sõnumi C veergu liidu korra puhul.

2.   Registreerimisliikmesriik teavitab viivitamata teist liikmesriiki CCN/CSI võrgu kaudu ja kasutades käesoleva määruse II lisas sätestatud ühtset elektroonilist sõnumit, kui maksukohustuslane

a)

on ühest erikorrast kõrvale jäetud:

b)

lõpetab vabatahtlikult ühe erikorra kasutamise;

c)

muudab liidu korra raames registreerimisliikmesriiki.

Artikkel 4

Maksukohustuslase esitatav käibedeklaratsioon

1.   Maksukohustuslane esitab registreerimisliikmesriigile käibedeklaratsiooni direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 365 ja 369g kohaste üksikasjadega, kasutades käesoleva määruse III lisas sätestatud ühtset elektroonilist sõnumit. III lisas sätestatud ühtse elektroonilise sõnumi B veergu kasutatakse liiduvälise korra puhul ja kõnealuse ühtse elektroonilise sõnumi C veergu liidu korra puhul.

2.   Kui maksukohustuslane ei osuta mitte üheski liikmesriigis deklareerimisperioodi jooksul erikordadega hõlmatud teenuseid, täidetakse nullsummaline käibedeklaratsioon. Selleks täidetakse vaid III lisas sätestatud ühtse elektroonilise sõnumi lahtrid 1, 2 ja 21 liidu korra puhul ning lahtrid 1, 2 ja 11 liiduvälise korra puhul.

3.   Maksukohustuslane peab lisama üksnes tarbimisliikmesriigis ja asukohaliikmesriigist osutatud teenused, kui erikorra kohaseid teenuseid on deklareerimisperioodi jooksul osutatud vastavalt kõnealuses liikmesriigis või kõnealusest liikmesriigist.

Artikkel 5

Käibedeklaratsioonis sisalduva teabe edastamine

Registreerimisliikmesriik saadab artikli 4 lõikes 1 osutatud teabe, mis sisaldub käibedeklaratsioonis, igale tarbimisliikmesriigile ning käibemaksudeklaratsioonis märgitud asutusele CCN/CSI võrgu kaudu, kasutades käesoleva määruse III lisas sätestatud ühtset elektroonilist sõnumit.

Esimese lõigu kohaldamisel edastab registreerimisliikmesriik tarbimisliikmesriigile ja asukohaliikmesriigile, kus või kust on teenuseid osutatud, III lisas sätestatud ühise elektroonilise sõnumi 1. osas sisalduva üldteabe koos kõnealuse ühise elektroonilise sõnumi 2. osa teabega, mis on seotud kõnealuse konkreetse tarbimisliikmesriigi või asukohaliikmesriigiga.

Registreerimisliikmesriik edastab käibedeklaratsioonis sisalduva teabe üksnes nendele liikmesriikidele, kes on märgitud kõnealuses käibedeklaratsioonis.

Artikkel 6

Kordumatu viitenumber

Artikli 5 kohaselt edastatav teave sisaldab registreerimisliikmesriigi antud viitenumbrit, mis on ainuomane konkreetsele käibedeklaratsioonile.

Artikkel 7

Käibedeklaratsiooni parandused

Registreerimisliikmesriik võimaldab maksukohustuslasel käibedeklaratsioone parandada artiklis 2 osutatud elektroonilise liidese kaudu. Registreerimisliikmesriik edastab parandusi käsitleva teabe asjaomastele tarbimisliikmesriikidele ja asukohaliikmesriikidele kooskõlas artikliga 5 ning paneb kõnealusele teabele ajatempli.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 12.10.2010, lk 1.

(2)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.


I LISA

Registreerimisandmed

A veerg

B veerg

C veerg

Lahtri number

Liiduväline kord

Liidu kord

1

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 362 (1)

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number, sealhulgas riigikood, vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 369d

2

Siseriiklik maksukohustuslasena registreerimise number (selle olemasolu korral)

 

3

Äriühingu nimi

Äriühingu nimi

4

Äriühingu ärinimi/ärinimed, kui see erineb (need erinevad) äriühingu nimest

Äriühingu ärinimi/ärinimed, kui see erineb (need erinevad) äriühingu nimest

5

Täielik postiaadress (2)

Täielik postiaadress (3)

6

Maksukohustuslase äritegevuse asukohariik

Maksukohustuslase äritegevuse asukohariik väljaspool liitu

7

Maksukohustuslase e-posti aadress

Maksukohustuslase e-posti aadress

8

Maksukohustuslase veebisait/veebisaidid (selle/nende olemasolu korral)

Maksukohustuslase veebisait/veebisaidid (selle/nende olemasolu korral)

9

Kontaktisik

Kontaktisik

10

Telefoninumber

Telefoninumber

11

IBAN- või OBAN-number

IBAN-number

12

BIC-number

BIC-number

13.1

 

Individuaalne käibemaksuregistri number, või selle puudumisel maksuviitenumber, mille on andnud liikmesriik, kus on maksukohustuslase püsiv tegevuskoht, (4) mis ei ole registreerimisliikmesriigis

14.1

 

Täielik postiaadress ja ärinimed püsivate asukohtade (5) puhul, mis ei ole registreerimisliikmesriigis

15.1

 

Liikmesriigi poolt ühendusevälistele maksukohustuslastele antud käibemaksuregistri number/numbrid (6)

16

Elektrooniline deklaratsioon, mis tõendab, et maksukohustuslane ei ole liidus käibemaksukohustuslasena registreeritud.

 

17

Korra kasutamise alguskuupäev (7)

Korra kasutamise alguskuupäev (8)

18

Maksukohustuslase poolt korra raames esitatud registreerimistaotluse kuupäev

Maksukohustuslase poolt korra raames esitatud registreerimistaotluse kuupäev

19

Registreerimisliikmesriigi registreerimisotsuse kuupäev

Registreerimisliikmesriigi registreerimisotsuse kuupäev

20

 

Märge selle kohta, kas maksukohustuslase puhul on tegemist käibemaksugrupiga (9)

21

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklitele 362 ja 369d juhul, kui on varem ühte kordadest kasutatud.

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklitele 362 ja 369d juhul, kui on varem ühte kordadest kasutatud.


(1)  Järgida tuleb formaati EUxxxyyyyyz, kus xxx on registreerimisliikmesriigi kolmekohaline ISO-kood, yyyyy on registreerimisliikmesriigi antud viiekohaline number ning z on kontrollnumber.

(2)  Märkida postikood, kui see on olemas.

(3)  Märkida postikood, kui see on olemas.

(4)  Kui on rohkem kui üks püsiv tegevuskoht, kasutage lahtreid 13.1, 13.2 jne.

(5)  Kui on rohkem püsivaid asukohti, kasutage lahtreid 14.1, 14.2 jne.

(6)  Kui liikmesriik on ühendusevälistele maksukohustuslastele andnud mitu käibemaksuregistri numbrit, tuleb kasutada lahtreid 15.1, 15.2 jne.

(7)  See võib teatavatel piiratud juhtudel olla enne korra raames registreerimise kuupäeva.

(8)  See võib teatavatel piiratud juhtudel olla enne korra raames registreerimise kuupäeva.

(9)  Märkida lahtrisse sobiv variant (jah/ei).


II LISA

Üksikasjad seoses maksukohustuslase staatusega registreerimisliikmesriigi registris

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number, sealhulgas riigikood

Kuupäev, mil muudatus jõustub

Põhjus maksukohustuslase seisundi muutmiseks registris, kasutades järgmisi koode:

1)

maksukohustuslane on teavitanud registreerimisliikmesriiki, et ta ei osuta enam telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid;

2)

registreerimisliikmesriik eeldab, et maksukohustuslase maksustatav ja erikorraga hõlmatud tegevus on lõppenud;

3)

maksukohustuslane ei täida enam erikorra rakendamiseks vajalikke tingimusi;

4)

maksukohustuslane rikub pidevalt erikorra sätteid;

5)

maksukohustuslane on vabatahtlikult taotlenud erikorra kasutamise lõpetamist;

6)

maksukohustuslane on taotlenud registreerimist uues registreerimisliikmesriigis.


III LISA

Käibedeklaratsioon

1. osa.   Üldteave

A veerg

B veerg

C veerg

Lahtri number

Liiduväline kord

Liidu kord

Kordumatu viitenumber  (1)

1

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 362

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number, sealhulgas riigikood, vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 369d

2

Deklareerimisperiood (2)

Deklareerimisperiood (3)

2a

Perioodi algus- ja lõppkuupäev (4)

Perioodi algus- ja lõppkuupäev (5)

3

Vääring

Vääring

2. osa.   Iga tarbimisliikmesriigi jaoks, kus käibemaks tasumisele kuulub  (6)

2a)   Äritegevuse asukohast või registreerimisliikmesriigi püsivast asukohast osutatud teenused

4.1

Tarbimisliikmesriigi riigikood

Tarbimisliikmesriigi riigikood

5.1

Käibemaksu standardmäär tarbimisliikmesriigis

Käibemaksu standardmäär tarbimisliikmesriigis

6.1

Vähendatud käibemaksumäär tarbimisliikmesriigis

Vähendatud käibemaksumäär tarbimisliikmesriigis

7.1

Standardmääraga maksustatav summa

Standardmääraga maksustatav summa

8.1

Standardmääraga makstud käibemaks

Standardmääraga makstud käibemaks

9.1

Vähendatud määraga maksustatav summa

Vähendatud määraga maksustatav summa

10.1

Vähendatud määraga makstud käibemaks

Vähendatud määraga makstud käibemaks

11.1

Kogu makstav käibemaks

Kogu makstav käibemaks äritegevuse asukohast või registreerimisliikmesriigi püsivast tegevuskohast osutatud teenuste eest

2b)   Väljaspool registreerimisliikmesriiki olevast püsivast tegevuskohast osutatud teenused  (7)

12.1

 

Tarbimisliikmesriigi riigikood

13.1

 

Käibemaksu standardmäär tarbimisliikmesriigis

14.1

 

Vähendatud käibemaksumäär tarbimisliikmesriigis

15.1

 

Individuaalne käibemaksuregistri number, või selle puudumisel sellise liikmesriigi antud maksuviitenumber (sealhulgas riigikood), kus on püsiv tegevuskoht

16.1

 

Standardmääraga maksustatav summa

17.1

 

Standardmääraga makstav käibemaks

18.1

 

Vähendatud määraga maksustav summa

19.1

 

Vähendatud määraga makstav käibemaks

20.1

 

Kogu makstav käibemaks väljaspool registreerimisliikmesriiki olevast püsivast tegevuskohast osutatud teenuste eest

2c)   Äritegevuse asukoha või registreerimisliikmesriigi püsiva tegevuskoha kogusumma, samuti kõigis teistes liikmesriikides kõigi püsivate tegevuskohtade kogusumma

21.1

 

Kõigi tegevuskohtade makstav käibemaksu kogusumma (lahter 11.1 + lahter 11.2 … + lahter 20.1 + lahter 20.2 …)


(1)  Registreerimisliikmesriigi antud kordumatu viitenumber sisaldab registreerimisliikmesriigi riigikoodi / käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit / deklareerimisperioodi – nt GB/xxxxxxxxx/Q1.yy + igale deklaratsioonile lisatakse ajatempel. Registreerimisliikmesriik annab numbri enne teisele asjaomasele liikmesriigile käibedeklaratsiooni esitamist.

(2)  Põhineb kalendrikvartalitel: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy Q4.yyyy.

(3)  Põhineb kalendrikvartalitel: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy Q4.yyyy.

(4)  Täidetakse üksnes sel juhul, kui maksukohustuslane esitab rohkem kui ühe käibedeklaratsiooni sama kvartali kohta. Näidatakse kalendripäevad: pp.kk.aaaa – pp.kk.aaaa.

(5)  Täidetakse üksnes sel juhul, kui maksukohustuslane esitab rohkem kui ühe käibedeklaratsiooni sama kvartali kohta. Näidatakse kalendripäevad: pp.kk.aaaa – pp.kk.aaaa.

(6)  Kui on rohkem kui üks tarbimisliikmesriik (või kui vaid ühes tarbimisliikmesriigis on käibemaksumäära muudetud kvartali keskel), tuleb kasutada lahtreid 4.2, 5.2, 6.2 jne.

(7)  Kui on rohkem tegevuskohti, kasutage lahtreid 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 jne.


14.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 816/2012,

13. september 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

121,6

ZZ

72,6

0709 93 10

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

94,3

BO

100,6

CL

105,1

TR

97,0

UY

84,1

ZA

99,4

ZZ

96,8

0806 10 10

BA

58,9

EG

180,7

MK

53,3

TN

197,3

TR

117,9

ZZ

121,6

0808 10 80

AR

201,7

BR

93,9

CA

157,8

CL

87,0

NZ

123,4

US

177,6

ZA

125,9

ZZ

138,2

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

121,9

ZA

162,3

ZZ

132,5

0809 30

TR

162,0

ZZ

162,0

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

57,6

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

72,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

14.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/13


NÕUKOGU OTSUS 2012/503/ÜVJP,

13. september 2012,

millega muudetakse otsust 2010/452/ÜVJP Euroopa Liidu järelevalvemissiooni kohta Gruusias (EUMM Georgia)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. augustil 2010 vastu otsuse 2010/452/ÜVJP, (1) millega jätkati 15. septembril 2008 loodud Euroopa Liidu järelevalvemissiooni Gruusias (edaspidi „EUMM Georgia” või „missioon”). Kõnealune otsus kaotab kehtivuse 14. septembril 2012.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee kinnitas 15. mail 2012 soovitused, mis käsitlevad EUMM Georgia tuleviku läbivaatamist strateegilisel tasemel.

(3)

Missiooni tuleks praeguste volituste alusel pikendada veel 12 kuu võrra.

(4)

Missiooni volitusi täidetakse olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist.

(5)

Otsust 2010/452/ÜVJP tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/452/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 7 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kõik isikkoosseisu liikmed järgivad missioonile eriomaseid minimaalseid julgeolekustandardeid ning missiooni julgeolekukava, mis toetab liidu kohapealset julgeolekupoliitikat. Isikkoosseisu liikmetele nende ülesannete täitmisel usaldatud ELi salastatud teabe kaitse osas peavad kõik isikkoosseisu liikmed kinni julgeolekupõhimõtetest ja miinimumstandarditest, mis on kehtestatud nõukogu 31. märtsi 2011. aasta otsusega 2011/292/EL ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta (2).

2)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Julgeolek

1.   Tsiviiloperatsiooni ülem juhendab missiooni juhti julgeolekumeetmete planeerimisel ning tagab nende nõuetekohase ja tõhusa rakendamise EUMM Georgia jaoks kooskõlas artiklitega 5 ja 9.

2.   Missiooni juht vastutab missiooni julgeoleku ning nende minimaalsete julgeolekunõuete järgimise tagamise eest, mida kohaldatakse missiooni suhtes kooskõlas liidu poliitikaga, mis käsitleb aluslepingu V jaotise alusel väljapoole liitu operatiivülesannete täitmisele lähetatud isikkoosseisu julgeolekut, ja seda täiendavate dokumentidega.

3.   Missiooni juhti abistab missiooni julgeoleku vanemametnik, kes annab aru missiooni juhile ja hoiab ka tihedat ametialast kontakti Euroopa välisteenistusega.

4.   EUMM Georgia isikkoosseisu liikmed läbivad enne teenistuskohustuste täitmisele asumist kohustusliku julgeolekukoolituse kooskõlas operatsiooni plaaniga. Isikkoosseis saab missiooni toimumiskohas regulaarselt missiooni julgeoleku vanemametniku korraldatud täienduskoolitust.

5.   Missiooni juht tagab ELi salastatud teabe kaitse vastavalt otsusele 2011/292/EL.”

3)

Artikli 14 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Missiooni tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ettenähtud lähtesumma ajavahemikus 15. septembrist 2012 kuni 14. septembrini 2013 on 20 900 000 eurot.”

4)

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Salastatud teabe avaldamine

1.   Kõrgel esindajal on volitus avaldada kooskõlas otsusega 2011/292/EL käesoleva otsusega ühinenud kolmandatele riikidele asjakohastel juhtudel ja vastavalt missiooni vajadustele selle läbiviimisel tekkinud ELi salastatud teavet kuni tasemeni „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

2.   Kõrge esindaja on samuti volitatud avaldama kooskõlas otsusega 2011/292/EL ja vastavalt missiooni operatiivvajadustele ÜRO-le ja OSCE-le missiooni läbiviimisel tekkinud ja koostatud ELi salastatud teavet ning dokumente kuni kategooriani „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Selleks sõlmitakse asjakohased kokkulepped kõrge esindaja ning ÜRO ja OSCE pädevate asutuste vahel.

3.   Konkreetse ja kiireloomulise operatiivvajaduse puhul on kõrgel esindajal samuti volitus avaldada kooskõlas otsusega 2011/292/EL vastuvõtjariigile missiooni läbiviimisel tekkinud ja koostatud ELi salastatud teavet ja dokumente kuni tasemeni „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Selleks sõlmitakse asjakohased kokkulepped kõrge esindaja ning vastuvõtjariigi pädevate asutuste vahel.

4.   Kõrgel esindajal on volitus avaldada käesoleva otsusega ühinenud kolmandatele riikidele ELi salastamata dokumente, mis on seotud missiooni käsitlevate nõukogu aruteludega, mille kohta vastavalt nõukogu kodukorra artikli 6 lõikele 1 kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus (3).

5.   Kõrge esindaja võib lõigetes 1–4 nimetatud volitused ning samuti volituse sõlmida lõigetes 2 ja 3 osutatud kokkuleppeid delegeerida oma alluvuses olevatele isikutele, tsiviiloperatsiooni ülemale ja/või missiooni juhile.

5)

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

Missiooni läbivaatamine

Iga kuue kuu tagant esitatakse poliitika- ja julgeolekukomiteele missiooni ülevaade, mis põhineb missiooni juhi ja Euroopa välisteenistuse aruandel.”

6)

Artikli 18 teine lõik asendatakse järgmisega:

„See kaotab kehtivuse 14. septembril 2013.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 13. september 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ELT L 213, 13.8.2010, lk 43.

(2)  ELT L 141, 27.5.2011, lk 17.”

(3)  Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 325, 11.12.2009, lk 35).”