ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.242.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 242

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
7. september 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 791/2012, 23. august 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemisega seotud teatavate sätete osas

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 792/2012, 23. august 2012, millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006

13

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

7.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 791/2012,

23. august 2012,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemisega seotud teatavate sätete osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (1), eriti selle artikli 19 lõikeid 2, 3 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ohustatud looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) (edaspidi „konventsioon”) osaliste konverentsi 15. istungil vastu võetud teatavate resolutsioonide rakendamiseks tuleb muuta teatavaid sätteid ja lisada täiendavad sätted komisjoni 4. mai 2006. aasta määrusesse (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (2).

(2)

Määruse (EÜ) nr 865/2006 rakendamisel saadud kogemused on näidanud, et osa selles sisalduvatest sätetest tuleks muuta, eesmärgiga tagada määruse ühtne ja tõhus rakendamine ELis.

(3)

Seepärast tuleks muuta sätteid, mis on seotud järgmiste teemadega: isendite identifitseerimise ja märgistamise tingimused, teatavate dokumentide tagasiulatuvalt väljaandmine, isikliku omandi sertifikaatide väljaandmise tingimused, liidus isiklike asjade ja majatarvete ning nende reekspordi suhtes kohaldatav kord, tingimused, mille alusel A lisas loetletud isenditega võib liidu piires kaubelda, ning varem välja antud sertifikaadid.

(4)

Määruse (EÜ) nr 865/2006 artiklid 2 ja 3 ning I–VI lisa tuleks kõnealusest määrusest välja jätta, kuna need moodustavad lahutamatu osa uuest komisjoni rakendusmäärusest (EL) nr 792/2012 (3), mis võetakse vastu määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 19 lõike 1 alusel siis, kui on jõustunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (4).

(5)

Konventsiooniosaliste konverentsi 15. istungil ajakohastati nomenklatuuri standardviiteid, mida kasutatakse lubadel ja sertifikaatidel liikide teaduslike nimetuste märkimiseks. Kõnealused muudatused tuleks seega kanda määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisasse.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 865/2006 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 865/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Preambulis asendatakse määruse (EÜ) nr 865/2006 õigusliku alusega seotud lause järgmisega.

„võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (5), eriti selle artikli 19 lõikeid 2, 3 ja 4,

2)

Artiklisse 1 lisatakse järgmised punktid 4a ja 4b:

„4a)   „kultiveeritud lähtematerjal”– kontrollitavates tingimustes kasvatatud, paljundamiseks kasutatavate taimede kogum, mis peab olema pädevat korraldusasutust, kes on asjaomase liikmesriigi teadusasutusega konsulteerinud, rahuldaval viisil

i)saadud kooskõlas CITESi sätete ja asjaomaste siseriiklike õigusaktidega nii, et see ei kahjusta liigi püsimajäämist looduses, ningii)säilitatud paljundamiseks piisavates kogustes, et loodusest võetud isendite lisamise vajadus oleks minimaalne või puuduks; selline lisamine võib toimuda üksnes erandkorras ja peab piirduma kogusega, mis on vajalik kultiveeritud lähtematerjali elujõulisuse ja tootlikkuse säilimiseks;

4b)   „jahitrofee”– terve loom või looma kergesti äratuntav osa või temast saadu, mis on täpsustatud kaasas oleval CITESi loal või sertifikaadil ja mis vastab järgmistele tingimustele:

i)on toores, töödeldud või valmistatud;ii)jahimees sai selle seaduslikul teel, pidades jahti isiklikuks tarbeks;iii)seda impordib, ekspordib või reekspordib jahimees või tema nimel tegutsev isik trofeed selle päritoluriigist jahimehe alalise elukoha riiki viies.

3)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 esimene lause asendatakse järgmisega:

„1.   Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 (6) artiklis 2 osutatud vormid täidetakse trükikirjas.

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   I lisas esitatud vormid 1–4, mis on ette nähtud rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012, II lisas esitatud vormid 1 ja 2, mis on ette nähtud rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012, III lisas esitatud vormid 1 ja 2, mis on ette nähtud rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012, V lisas esitatud vormid 1 ja 2, mis on ette nähtud rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012, rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 4 nimetatud lisalehed ning rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 6 nimetatud sildid ei tohi sisaldada kustutusi ega parandusi, mida ei ole tunnistatud kehtivaks dokumendi välja andnud korraldusasutuse pitseri ja allkirjaga. Rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 2 nimetatud imporditeatiste puhul ning rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 4 nimetatud lisalehtede puhul on lubatud kustutuste või paranduste kehtivaks tunnistamine sissetoomise koha tolliasutuse pitseri ja allkirjaga.”

4)

Artikli 5a esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kui taimeisendid ei vasta enam selle erandi tingimustele, mis on nende puhul vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 lisale „Märkusi lisade A, B, C ja D tõlgendamise kohta” konventsiooni või nimetatud määruse kohaldamise suhtes tehtud ning mille alusel toimus nende seaduslik eksport ja import, võib rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012 ette nähtud, I ja III lisas esitatud vormide 15. lahtrisse, rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012 ette nähtud, II lisas esitatud vormi 4. lahtrisse ja rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012 ette nähtud, V lisas esitatud vormi 10. lahtrisse märgitav riik olla riik, kus isendid lakkasid erandi tingimustele vastamast.”

5)

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Vormide lisad

1.   Kui rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artiklis 2 nimetatud vormi juurde kuulub lisa, mis on selle lahutamatu osa, siis tuleb lisa olemasolu ja lehekülgede arv selgesti ära näidata asjaomasel loal või sertifikaadil ja lisa igale leheküljele märkida järgmine:

a)

loa või sertifikaadi number ja väljaandmise kuupäev;

b)

loa või sertifikaadi välja andnud korraldusasutuse allkiri ja pitser või tempel.

2.   Kui rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 1 nimetatud vormi kasutatakse saadetise jaoks, milles on rohkem kui üks liik, tuleb vormi juurde panna lisa, milles peale käesoleva artikli lõikes 1 nõutud andmete korratakse iga saadetises oleva liigi kohta asjakohase vormi lahtreid 8–22 ja ka lahtris 27 olevat välja, kuhu märgitakse „tegelikult imporditav või (re)eksporditav kogus/netomass” ja vajaduse korral ka „surnud loomade hulk saadetise kohalejõudmisel”.

3.   Kui rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 3 nimetatud vorme kasutatakse rohkem kui ühe liigi jaoks, tuleb nende juurde panna lisa, milles peale käesoleva artikli lõikes 1 nõutud andmete korratakse iga liigi puhul asjakohase vormi lahtreid 8–18.

4.   Kui rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 5 nimetatud vorme kasutatakse rohkem kui ühe liigi jaoks, tuleb nende juurde panna lisa, milles peale käesoleva artikli lõikes 1 nõutud andmete korratakse iga liigi puhul asjakohase vormi lahtreid 4–18.”

6)

Artiklile 7 lisatakse lõige 5:

„5.   Ekspordiload ja reekspordisertifikaadid kinnitab kogust osutava märke, allkirja ja pitseriga eksportiva või reeksportiva riigi ametnik ekspordi kinnitamist käsitlevas dokumendi osas. Kui ekspordidokument ei ole ekspordi toimumise ajaks kinnitatud, peaks importiva riigi korraldusasutus tegema koostööd eksportiva riigi korraldusasutusega, et määrata kindlaks dokumendi vastuvõetavus, võttes arvesse kergendavaid asjaolusid või dokumente.”

7)

Artikli 8 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1.   Dokumente antakse välja ja kasutatakse kooskõlas käesoleva määruse ja määruse (EÜ) nr 338/97 ning eriti viimati nimetatud määruse artikli 11 lõigete 1–4 sätetega ja vastavalt neis sätestatud tingimustele. Lubasid ja sertifikaate võib välja anda paberil või elektrooniliselt.”

8)

Artikli 11 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„3.   Kooskõlas artiklitega 48 ja 63 välja antud sertifikaadid on tehinguspetsiifilised, välja arvatud juhul, kui selliste sertifikaatide objektiks olevad isendid on ainulaadselt ning jäädavalt märgistatud või, juhul kui tegemist on surnud isenditega, keda ei saa märgistada, muul viisil identifitseeritud.”

9)

Artikli 15 lõige 3a asendatakse järgmisega:

„3a.   Kui seaduslikult omandatud ning mittekaubanduslikel eesmärkidel isiklikuks tarbeks peetud elusloomade impordiluba antakse välja lõike 2 teise lõigu alusel, on määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 1 kohane äritegevus nende isenditega keelatud kahe aasta jooksul alates loa väljaandmise kuupäevast ning selle aja jooksul ei tehta ühtki kõnealuse määruse artikli 8 lõike 3 kohast erandit A lisas loetletud liikide isenditele.

Selliste isiklikku omandisse kuuluvate elusloomade ning määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud ja artikli 4 lõike 5 punktis b viidatud liikide isendite puhul, mille impordiluba antakse välja lõike 2 teise lõigu alusel, lisatakse lahtrisse 23 eritingimus „erandina määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõigetest 3 ja 5 on kõnealuse määruse artikli 8 lõikes 1 nimetatud äritegevus keelatud vähemalt kahe aasta jooksul alates loa väljaandmise kuupäevast.”

10)

Artikli 30 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Juhul kui rändnäituse osaks on isendid, kes ei ole elusloomad, lisab korraldusasutus rändnäituse sertifikaadile inventarilehe, millel kajastuvad iga isendi kõik andmed, mida on nõutud rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 III lisas esitatud näidise lahtrites 8–18.”

11)

Artikli 37 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid võivad anda välja isikliku omandi sertifikaate seaduslikult omandatud ning mittekaubanduslikel eesmärkidel isiklikuks tarbeks peetud elusloomade seaduslikule omanikule.”

12)

Artikli 45 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Korraldusasutused, kes sellised dokumendid saavad, edastavad teiste liikmesriikide poolt välja antud dokumendid viivitamata vastavatele korraldusasutustele koos täiendavate vastavalt konventsioonile välja antud dokumentidega. Aruandluse eesmärgil edastatakse imporditeatiste originaalid ka importiva riigi korraldusasutustele, kui kõnealune riik erineb riigist, kus isend esmakordselt liitu toodi.”

13)

Artikli 52 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 6 nimetatud silte kasutatakse üksnes teaduslikuks uurimiseks mõeldud herbaareksemplaride, säilitatud, kuivatatud või tahkes ümbrises muuseumieksemplaride ning elava taimematerjali mitteärilise laenamise, annetamise või vahetamisega seotud edasitoimetamise korral nõuetekohaselt registreeritud teadlaste või teadusasutuste vahel.”

14)

Artiklit 56 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

kultiveeritud lähtematerjal on saadud ja seda säilitatakse vastavalt artikli 1 punktis 4a sätestatud määratlusele.”;

b)

punkt c jäetakse välja;

c)

punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

poogitud taimede puhul on nii pookealus kui ka siirik vastavalt punktidele a ja b kunstlikult paljundatud.”;

d)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Üheliigilistes istandikes kasvatatud puudelt saadud puitu ja muid selliste puude osi või neist saadut tuleb lähtuvalt lõikest 1 käsitada kunstlikult paljundatuna.”

15)

Artiklisse 58 lisatakse lõige 3a:

„3a.   Kui isik, kelle alaline elukoht ei asu liidus, reekspordib isiklikke asju või majatarbeid, sealhulgas isiklikke jahitrofeesid, mis on omandatud väljaspool tema alalise elukoha riiki ja mis on määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud liikide isendid, nõutakse tollis reekspordisertifikaadi esitamist.”

16)

Lisatakse artikkel 58a:

„Artikkel 58a

Isiklike asjade ja majatarvete kasutamine liidus kaubanduslikel eesmärkidel

1.   B lisas loetletud liikide isendeid, kes toodi liitu kooskõlas artikliga 57, võib korraldusasutus lubada kaubanduslikel eesmärkidel kasutada üksnes järgmistel tingimustel:

a)

taotleja peab tõestama, et isend on toodud liitu vähemalt kaks aastat enne seda, kui teda võidakse kasutada kaubandustegevuseks, ja

b)

asjaomase liikmesriigi korraldusasutus on kontrollinud, et asjaomast isendit oli ajal, mil ta liitu toodi, võimalik importida kaubanduslikel eesmärkidel kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 lõikega 2.

Kui kõnealused tingimused on täidetud, annab korraldusasutus kirjaliku õiendi, millega kinnitatakse, et isendit võib kasutada kaubanduslikel eesmärkidel.

2.   A lisas loetletud liikide isendeid, kes on toodud liitu kooskõlas artikliga 57, on keelatud kaubanduslikel eesmärkidel kasutada.”

17)

Artiklile 59 lisatakse lõige 1a:

„1a.   Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 nimetatud isendite suhtes lubatakse erandeid üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et asjaomased isendid on omandatud kooskõlas loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitset käsitlevate kehtivate õigusaktidega.”

18)

Artiklisse 62 lisatakse punktid 4 ja 5:

„4)

A lisas loetletud seltsi Crocodylia surnud isendite suhtes, mille päritolukood on D, tingimusel, et nad on märgistatud või identifitseeritud muul käesoleva määruse kohasel viisil;

5)

liigi Acipenser brevirostrum ja selle hübriidide kaaviari suhtes, mille päritolukood on D, tingimusel, et need on paigutatud käesoleva määruse kohaselt märgistatud anumatesse.”

19)

Artiklile 63 lisatakse lõige 3:

„3.   Varem välja antud sertifikaadid hakkavad kehtima alles siis, kui need on täidetud ja taotleja on edastanud sertifikaadi koopia väljaandvale korraldusasutusele.”

20)

Artikli 65 lõikele 4 lisatakse järgmine lause:

„Seda ei kohaldata käesoleva määruse X lisas loetletud liikide isendite suhtes, välja arvatud juhul, kui X lisas esitatud märkega nähakse ette märgistamine.”

21)

Artikli 66 lõike 4 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevas lõikes käsitletud elusisendite suhtes isendispetsiifilisi sertifikaate, rändnäituse sertifikaate ja isikliku omandi sertifikaate välja ei anta.”

22)

Artikli 72 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Liikmesriigid võivad jätkuvalt anda välja impordi- ja ekspordilube, reekspordisertifikaate, rändnäituse ja isikliku omandi sertifikaate I, III ja IV lisas sätestatud vormides, imporditeatisi II lisas sätestatud vormis ning ELi sertifikaate määruse (EÜ) nr 865/2006 V lisas sätestatud vormis ühe aasta jooksul pärast rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 jõustumist.”

23)

VIII lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

24)

IX lisa punkti 2 muudetakse järgmiselt:

a)

koodile R vastav rida asendatakse järgmisega:

„R Kontrollitavas keskkonnas kasvatatud isendid, kes on võetud munade või noorloomadena loodusest, kus neil oleks olnud väga väike tõenäosus täiskasvanuks saamiseni ellu jääda”;

b)

koodile D vastav rida asendatakse järgmisega:

„D A lisa loomad, kes on kaubanduslikel eesmärkidel vangistuses paljundatud CITESi sekretariaadi registrisse kantud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga Conf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, mis on kaubanduslikel eesmärkidel kunstlikult paljundatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.”;

c)

koodile C vastav rida asendatakse järgmisega:

„C Loomad, kes on paljundatud vangistuses kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 27. septembrist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. august 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

(2)  ELT L 166, 19.6.2006, lk 1.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 13.

(4)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(5)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.”

(6)  ELT L 242, 7.9.2012, lk 13.”;


LISA

„VIII LISA

Nomenklatuuri standardviited, mida kasutatakse artikli 5 punkti 4 alusel välja antavatel lubadel ja sertifikaatidel liikide teaduslike nimetuste märkimiseks

LOOMASTIK

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [kõik imetajad, v.a järgmiste liikide looduslike vormide nimetuste tunnustamine (mida tuleb eelistada kodustatud vormide nimetustele): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion ning v.a allpool nimetatud liigid]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [liikide Loxodonta africana ja Ovis vignei nimetused]

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. [liigi Orcaella heinsohni nimetus]

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and „costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358–386 [liikide Sotalia fluviatilis ja Sotalia guianensis nimetused]

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485. [liigi Tarsius lariang nimetus]

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [liikide Physeter macrocephalus ja Platanista gangetica nimetused]

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. [liigi Balaenoptera omurai nimetus]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [lindude nimetused seltsi ja sugukonna tasemel]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITESi veebisait) [kõigi linnuliikide nimetused, v.a allpool nimetatud taksonid]

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286. [liigi Pyrrhura parvifrons nimetus]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280–477: Lynx Edicions, Barcelona. [liikide Psittacus intermedia ja Trichoglossus haematodus nimetused]

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112. [liigi Garrulax taewanus nimetus]

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. [liigi Eriocnemis isabellae nimetus]

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130. [liigi Glaucidium mooreorum nimetus]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819. [liigi Pionopsitta aurantiocephala nimetus]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124: 160–171. [liigi Ninox burhani nimetus]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon’s „Guarouba” or „Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16. [liigi Aratinga maculata nimetus]

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675. [liigi Aquila hastata nimetus]

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196. [liigi Cacatua goffiniana nimetus]

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124(2): 85–105. [liigi Otus thilohoffmanni nimetus]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445. [liigi Micrastur mintoni nimetus]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53–68. [liikide Calumma vatosoa ja Calumma vencesi nimetused]

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1–38. [liigi Varanus bushi nimetus]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [perekonna Tupinambis liikide nimetused]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5–10. [liigi Calumma glawi nimetus]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1–43. [sugukonna Varanidae liikide nimetused]

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). – Salamandra, 41(1/2): 51–59. [liigi Varanus zugorum nimetus]

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21. [liigi Homopus solus nimetus]

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123–141. [liigi Bradypodion atromontanum nimetus]

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31–32. [liigi Python natalensis nimetus]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) koostatud CITESi nomenklatuurikomitee palvel (CITESi veebisait, dokument NC2006 Doc. 8). [perekonna Cordylus liikide nimetused]

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [liigi Cyclura lewisi nimetus]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [perekonna Tupinambis liikide nimetused]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477–492 [liigi Tupinambis cerradensis nimetus]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [liigi Eunectes beniensis nimetus]

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. [liigi Tropidophis xanthogaster nimetus]

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. – Sauria, 27(1): 3–8. [liigi Varanus reisingeri nimetus]

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905. [liigi Tupinambis duseni nimetus]

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [ilma selle liiteta; [selts Testudines, v.a järgmiste nimetuste allesjätmine: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144. [liigi Uroplatus giganteus nimetus]

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [liigi Calumma ambreense nimetus]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978–3-86659-059–5. [perekonna Phelsuma nimetused, jättes alles liigi Phelsuma ocellata nimetuse]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139–185. [liikide Morelia clastolepis, Morelia nauta ja Morelia tracyae nimetused ning Morelia kinghorni liigi tasandile tõstmine]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. [liigi Tropidophis celiae nimetus]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436–441. [liigi Tropidophis spiritus nimetus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615–617. [liigi Tropidophis morenoi nimetus]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157–161. [liigi Tropidophis hendersoni nimetus]

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [sugukonna Iguanidae liikide nimetused, välja arvatud liikide Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense ja P. wigginsi liikidena tunnustamine]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65–74. [liigi Varanus boehmei nimetus]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1–14. [liigi Furcifer nicosiai nimetus]

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. [liikide Python breitensteini ja Python brongersmai nimetused]

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [liigi Brachylophus bulabula nimetus]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [perekondade Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo ja Furcifer liikide nimetused, välja arvatud liikide Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi ja C. marojezensis liikidena tunnustamine]

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. – Mertensiella, 16: 109. [liikide Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus nimetused]

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (Addendum in issue 5: 13). [liikide Calumma cucullatum, Calumma nasutum nimetused]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1–10. [liigi Tupinambis quadrilineatus nimetus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295–302. [liigi Tupinambis palustris nimetus]

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391. [liikide Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei nimetused]

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357. [liigi Crocodilurus amazonicus nimetus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [sugukondade Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae ja Viperidae liikide nimetused, v.a perekondade Acrantophis, Sanzinia, Calabaria ja Lichanura allesjätmine ja liigi Epicrates maurus liigina tunnustamine]

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [liikide Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi nimetused]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1–12. [liigi Chamaeleo narraioca nimetus]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. [liigi Chamaeleo ntunte nimetus]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [seltsi Sauria sugukondade piiritlemine]

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429–442. [liikide Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata nimetused]

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. [liigi Batagur affinis nimetus]

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. [liikide Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae nimetused]

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. [liikide Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne nimetused]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257–270. [liigi Naja mandalayensis nimetus]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293–299. [liikide Chamaeleo balebicornutus ja Chamaeleo conirostratus nimetused]

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. [liikide Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense nimetused]

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 354–365. [liikide Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale nimetused]

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17. [liigi Chamaeleo necasi nimetus]

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [liikide Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense nimetused]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [seltside Crocodylia ja Rhynchocephalia liikide nimetused]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1–142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7–2. [perekonna Uromastyx liikide nimetused]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339–406. [liikide Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix ja Naja sumatrana nimetused]

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. – Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supplement): 109–119. [liigi Varanus rainerguentheri nimetus]

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. – Zootaxa, 1472: 1–28. [liigi Varanus beccarii nimetus]

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45–58. [liigi Dendrobates uakarii nimetus]

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). – Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236–253. [liigi Mantella ebenaui nimetus]

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99–104. [liigi Dendrobates nubeculosus nimetus]

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. – Herpetozoa, 18: 115–124. [liigi Epipedobates yungicola nimetus]

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. – Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1–10. [liigi Epipedobates narinensis nimetus]

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39–54. [liikide Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae nimetus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), versioon 3.0 7. aprilli 2006. aasta seisuga (CITESi veebisait) [klassi Amphibia liikide nimetused]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [kõigi kalaliikide nimetused]

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [liikide Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus nimetused]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243–246. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293–340. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113–116. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284–291. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0953469301 (Teine väljaanne saadaval CD-ROMil.) [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349. [liigi Hippocampus patagonicus nimetus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133–143. [perekonna Pandinus skorpionite liikide nimetused]

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30. [liigi Brachypelma kahlenbergi nimetus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), versioon 6.5 7. aprilli 2006. aasta seisuga (CITESi veebisait) [sugukonna Theraphosidae liikide nimetused]

g)   Insecta

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347–352. [liigi Colophon endroedyi nimetus]

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1–367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0–6. [ornitopterite e linnutiibade perekondade Ornithoptera, Trogonoptera ja Troides liikide nimetused]

h)   Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [liikide Hirudo medicinalis ja Hirudo verbana nimetused]

TAIMESTIK

The Plant-Book, second edition (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (parandatud trükk 1998) [kõigi määruse (EÜ) nr 338/97 lisades nimetatud taimede perekondade nimetused, kui nende asemel ei kasutata konventsiooniosaliste konverentsi poolt vastu võetud standardnimekirju].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [perekondade sünonüümid, mida ei ole nimetatud raamatus „The Plant Book”, juhul kui nende asemel ei kasutata konventsiooniosaliste konverentsi poolt vastu võetud standardnimekirju, millele on viidatud allpool olevates lõikudes].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; kasutatakse juhendina perekondade Cycadaceae, Stangeriaceae ja Zamiaceae liikidele viitamisel.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, koostanud the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; kasutatakse juhendina perekondade Cyclamen (Primulaceae), Galanthus ja Sternbergia (Liliaceae) liikidele viitamisel.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, koostanud D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; kasutatakse juhendina perekonna Cactaceae liikidele viitamisel.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Dionaea, Nepenthes ja Sarracenia liikidele viitamisel.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja selle parandatud versioon Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (CITESi veebisait), millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Aloe ja Pachypodium liikidele viitamisel.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; sellest nimekirjast juhindutakse perekonna Taxus liikidele viitamisel.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ning selle parandatud versioonid; juhindutakse perekondade Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ja Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ja Encyclia (Volume 2, 1997); ning Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides ja Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda ja Vandopsis (Volume 3, 2001); ning Aerides, Coelogyne, Comparettia ja Masdevallia (Volume 4, 2006) liikidele viitamisel.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by The Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; juhindutakse perekonna Euphorbia sukulentsetele liikidele viitamisel.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; juhindutakse perekonna Dicksonia liikidele viitamisel.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; juhindutakse perekonna Hoodia liikidele viitamisel.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): - Medicinal Plant Conservation 12: #-#.′ (CITESi veebisait) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; juhindutakse perekonna Guaiacum liikidele viitamisel.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITESi veebisait) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; juhindutakse perekonna Bulbophyllum liikidele viitamisel.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 ja selle parandatud versioonid), mille on välja andnud UNEP – WCMC; nimekirja võib kasutada määruse (EÜ) nr 338/97 lisades loetletud loomaliikide konventsiooniosaliste konverentsi poolt kinnitatud teaduslike nimetuste mitteametliku ülevaatena ja CITESi nomenklatuuri jaoks kehtestatud standardviidetes sisalduva teabe mitteametliku kokkuvõttena.”


7.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 792/2012,

23. august 2012,

millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

On vaja sätteid, et rakendada määrus (EÜ) nr 338/97 ja tagada ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) (edaspidi „konventsioon”) sätete täielik täitmine.

(2)

Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 338/97 ja komisjoni 4. mai 2006. aasta määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) ühtne rakendamine, on vaja ette näha näidised, millele kõnealustes määrustes sätestatud load, sertifikaadid ja muud dokumendid peavad vastama.

(3)

Konventsiooniosaliste konverentsi viieteistkümnendal istungil, mis toimus Dohas (Katar) 13.–25. märtsini 2010, muudeti mitmeid resolutsioone, mis käsitlesid muu hulgas ka lubade ja sertifikaatide ühtlustamist ning päritolukoodide muutmist. Seepärast on vaja kõnealuseid resolutsioone arvesse võtta ja näidiseid vastavalt muuta. Muudatusi on vaja ka selleks, et teha need dokumendid kasutajate ja riigiasutuste jaoks selgemaks.

(4)

Kõnealuste vormide kasutamise ühtsed tingimused tuleb määratleda näidiste, juhendite ja selgituste abil, mida kasutatakse koos määrusega (EÜ) nr 865/2006.

(5)

Kõnealused ühtsed tingimused tuleks vastu võtta vastavalt kontrollimenetlusele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes) (3) artiklis 5. Seepärast on vajalik, et need lisataks määrusest (EÜ) nr 865/2006 eraldi seisvasse rakendusmäärusesse.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 865/2006 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Üldsäte

Määrusega (EÜ) nr 338/97 ja määrusega (EÜ) nr 865/2006 ette nähtud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide vormide kujundust ja tehnilisi näitajaid kirjeldatakse käesolevas määruses. Määratakse kindlaks järgmiste dokumentide kujundus ja tehnilised näitajad:

1)

impordiload;

2)

ekspordiload;

3)

reekspordisertifikaadid;

4)

isikliku omandi sertifikaadid;

5)

näidiste kogu sertifikaadid;

6)

imporditeatised;

7)

rändnäituste sertifikaadid;

8)

isikliku omandi sertifikaatide ja rändnäituste sertifikaatide lisalehed;

9)

määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, lõigetes 3 ja 4 ning artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaadid;

10)

määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 4 osutatud sildid.

Artikkel 2

Vormid

1.   Impordilubade, ekspordilubade, reekspordisertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide ja näidistekogu sertifikaatide vormid ning nende dokumentide taotluste vormid peavad vastama I lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad.

2.   Imporditeatiste vormid peavad vastama II lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad. Need võivad kanda seerianumbrit.

3.   Rändnäituste sertifikaatide vormid ning nende dokumentide taotlemise vormid peavad vastama III lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutamiseks mõeldud väljad.

4.   Isikliku omandi sertifikaatide ning rändnäituste sertifikaatide lisalehtede vormid peavad vastama IV lisas toodud näidisele.

5.   Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, lõigetes 3 ja 4 ning artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaatide vormid ning nende dokumentide taotlemise vormid peavad vastama käesoleva määruse V lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad.

Liikmesriikides on eeltrükitud teksti asemel 18. ja 19. lahtris lubatud ka üksnes vastava sertifitseerimise ja/või loa olemasolu.

6.   Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 4 nimetatud sildid peavad vastama käesoleva määruse VI lisas toodud näidisele.

Artikkel 3

Vormide tehnilised näitajad

1.   Artiklis 2 nimetatud vormide jaoks kasutatav paber peab olema puidumassi jääkideta ja kirjutamiseks viimistletud ning peab kaaluma vähemalt 55 g/m2.

2.   Artikli 2 lõigetes 1–5 nimetatud vormide suurus on 210 × 297 mm (A4), kusjuures pikkuse hälve võib olla maksimaalselt – 18 mm kuni + 8 mm.

3.   Artikli 2 lõikes 1 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a)

vormi 1 jaoks (originaal) valge, esiküljel taustaks trükitud hall giljoššmuster, et avastada igasugused mehaanilised või keemilised võltsingud;

b)

vormi 2 jaoks (loaomanikule antav koopia) kollane;

c)

vormi 3 jaoks (eksportivale või reeksportivale riigile antav impordiloa koopia või väljaandvale korraldusasutusele tolli poolt tagastatav ekspordiloa või reekspordisertifikaadi koopia) kahvaturoheline;

d)

vormi 4 jaoks (väljaandvale korraldusasutusele antav koopia) roosa;

e)

vormi 5 jaoks (taotlus) valge.

4.   Artikli 2 lõikes 2 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a)

vormi 1 jaoks (originaal) valge;

b)

vormi 2 jaoks (importijale antav koopia) kollane.

5.   Artikli 2 lõigetes 3 ja 5 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a)

vormi 1 jaoks (originaal) kollane, esiküljel taustaks trükitud hall giljoššmuster, et avastada igasugused mehaanilised või keemilised võltsingud;

b)

vormi 2 jaoks (väljaandvale korraldusasutusele antav koopia) roosa;

c)

vormi 3 jaoks (taotlus) valge.

6.   Artikli 2 lõigetes 4 ja 6 nimetatud lisalehtede ning siltide paberi värv on valge.

7.   Artiklis 2 nimetatud vormid trükitakse ja täidetakse ühes ELi ametlikest keeltest, mille määrab kindlaks iga liikmesriigi korraldusasutus. Vajaduse korral sisaldavad need sisu tõlget mõnda konventsiooni ametlikku töökeelde.

8.   Liikmesriigid vastutavad artiklis 2 nimetatud vormide trükkimise eest ning artikli 2 lõigetes 1–5 nimetatud vormide puhul võib see olla osa elektroonilisest loa/sertifikaadi väljaandmisprotsessist.

Artikkel 4

Määrust (EÜ) nr 865/2006 muudetakse järgmiselt:

1)

artiklid 2 ja 3 jäetakse välja;

2)

I–VI lisa jäetakse välja.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 27. septembrist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. august 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

(2)  ELT L 166, 19.6.2006, lk 1.

(3)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.


I LISA

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Tegeliku (re)eksportija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress.

2.

Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Isikliku omandi sertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kolm aastat. Pärast kehtivusaja viimast päeva on see dokument kehtetu ning omanik peab liigselt viivitamata tagastama originaali ja kõik koopiad väljaandvale korraldusasutusele. Impordiluba on kehtetu, kui (re)eksportiva riigi vastavat CITESi dokumenti kasutati (re)ekspordiks pärast selle kehtivusaja viimast päeva või kui ELi sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmise kuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3.

Tegeliku importija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5.

Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

6.

A lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud isendid, võib väljaandev asutus näha ette nende pidamise asukoha, lisades siia lahtrisse sellekohased üksikasjad. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks vaja pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

8.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale.

9.-10.

Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11.

Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

12.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud kaubanduslikul eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, mis on kaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (1)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (1)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

14.

Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Hariduslikud eesmärgid

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uurimistöö)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

Q

Tsirkused ja rändnäitused

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjaomase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20.

Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist liidust. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditakse. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjakohase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21.

Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23.–25.

Täidab ametiisik.

26.

Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral märkima veokirja või lennuveokirja numbri.

27.

Täidab vastavalt vajadusele kas liitu toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Sissetoomisel tuleb originaal (vorm 1) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning dokumendi omaniku koopia (vorm 2) importijale. (Re)ekspordi korral tuleb tolli poolt väljaandvale asutusele tagastatav koopia (vorm 3) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning originaal (vorm 1) ja dokumendi omaniku koopia (vorm 2) (re)eksportijale.

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Tegeliku (re)eksportija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress.

2.

Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Isikliku omandi sertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kolm aastat. Pärast kehtivusaja viimast päeva on see dokument kehtetu ning omanik peab liigselt viivitamata tagastama originaali ja kõik koopiad väljaandvale korraldusasutusele. Impordiluba on kehtetu, kui (re)eksportiva riigi vastavat CITESi dokumenti kasutati (re)ekspordiks pärast selle kehtivusaja viimast päeva või kui ELi sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmise kuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3.

Tegeliku importija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5.

Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

6.

A lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult aretatud isendid, võib väljaandev asutus näha ette nende pidamise asukoha, lisades siia lahtrisse sellekohased üksikasjad. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

8.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale.

9.-10.

Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11.

Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

12.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud ärilisel eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud ärilisel eesmärgil kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (2)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (2)

U

Omandatud enne konventsiooni jõustumist

14.

Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Hariduslikud eesmärgid

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uurimistöö)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

Q

Tsirkused ja rändnäitused

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjaomase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20.

Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist liidust. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditakse. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjaomase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21.

Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23.–25.

Täidab ametiisik.

26.

Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral märkima veokirja või lennuveokirja numbri.

27.

Täidab vastavalt vajadusele kas liitu toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Sissetoomisel tuleb originaal (vorm 1) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning dokumendi omaniku koopia (vorm 2) importijale. (Re)ekspordi korral tuleb tolli poolt väljaandvale asutusele tagastatav koopia (vorm 3) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning originaal (vorm 1) ja dokumendi omaniku koopia (vorm 2) (re)eksportijale.

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Tegeliku (re)eksportija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress.

2.

Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Isikliku omandi sertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kolm aastat. Pärast kehtivusaja viimast päeva on see dokument kehtetu ning omanik peab liigselt viivitamata tagastama originaali ja kõik koopiad väljaandvale korraldusasutusele. Impordiluba on kehtetu, kui (re)eksportiva riigi vastavat CITESi dokumenti kasutati (re)ekspordiks pärast selle kehtivusaja viimast päeva või kui ELi sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmise kuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3.

Tegeliku importija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5.

Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

6.

A lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult aretatud isendid, võib väljaandev asutus näha ette nende pidamise asukoha, lisades siia lahtrisse sellekohased üksikasjad. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

8.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale.

9.-10.

Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11.

Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

12.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud ärilisel eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, kes on kunstlikult paljundatud ärilisel eesmärgil kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (3)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (3)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

14.

Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Hariduslikud eesmärgid

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uurimistöö)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

Q

Tsirkused ja rändnäitused

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjaomase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20.

Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist liidust. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditakse. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjaomase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21.

Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23.–25.

Täidab ametiisik.

26.

Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral märkima veokirja või lennuveokirja numbri.

27.

Täidab vastavalt vajadusele kas liitu toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Sissetoomisel tuleb originaal (vorm 1) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning dokumendi omaniku koopia (vorm 2) importijale. (Re)ekspordi korral tuleb tolli poolt väljaandvale asutusele tagastatav koopia (vorm 3) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning originaal (vorm 1) ja dokumendi omaniku koopia (vorm 2) (re)eksportijale.

Image

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Tegeliku (re)eksportija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress.

2.

Ei kohaldata.

3.

Tegeliku importija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5.

Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

6.

Täita üksnes A lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud isendid.

8.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale.

9.-10.

Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11.

Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

12.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi kohaldamise kuupäeval.

13.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud ärilisel eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, kes on kunstlikult paljundatud ärilisel eesmärgil kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (4)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (4)

U

Omandatud enne konventsiooni jõustumist

14.

Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Hariduslikud eesmärgid

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uurimistöö)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

Q

Tsirkused ja rändnäitused

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjaomase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20.

Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist liidust. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditakse. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjaomase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21.

Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23.

Märkida nii palju üksikasju kui võimalik ning põhjendada eespool nimetatud andmete esitamata jätmist.


(1)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

(2)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

(3)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

(4)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.


II LISA

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Kirjutage importija või volitatud esindaja täisnimi ja täielik aadress.

4.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

5.

Täidetakse üksnes juhul, kui riik, kust isendid imporditakse, ei ole nende päritoluriik.

6.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne.

9.

Teaduslik nimi peab olema nimi, mida on kasutatud määruse (EÜ) nr 338/97 C või D lisas.

10.

Märkige „III” CITESi III lisas loetletud liikide puhul.

12.

Märkige määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (C või D), milles liik on loetletud.

13.

Importija peab esitama liitu toomise koha tolliasutusele allkirjastatud originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2), vajaduse korral koos reeksportivalt riigilt saadud CITESi III lisa dokumentidega.

14.

Tolliasutus saadab tembeldatud originaali (vormi 1) oma riigi korraldusasutusele ja tagastab importijale antava tembeldatud koopia (vormi 2) importijale või tema volitatud esindajale.

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Kirjutage importija või volitatud esindaja täisnimi ja täielik aadress.

4.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

5.

Täidetakse üksnes juhul, kui riik, kust isendid imporditakse, ei ole nende päritoluriik.

6.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne.

9.

Teaduslik nimi peab olema nimi, mida on kasutatud määruse (EÜ) nr 338/97 C või D lisas.

10.

Märkige „III” CITESi III lisas loetletud liikide puhul.

12.

Märkige määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (C või D), milles liik on loetletud.

13.

Importija peab esitama liitu toomise koha tolliasutusele allkirjastatud originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2), vajaduse korral koos reeksportivalt riigilt saadud CITESi III lisa dokumentidega.

14.

Tolliasutus saadab tembeldatud originaali (vormi 1) oma riigi korraldusasutusele ja tagastab importijale antava tembeldatud koopia (vormi 2) importijale või tema volitatud esindajale.


III LISA

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Väljaandev korraldusasutus peaks sertifikaadile looma kordumatu numbri.

2.

Dokumendi kehtivusaja lõpu kuupäev ei või olla hilisem kui kolm aastat alates väljaandmiskuupäevast. Kui rändnäitus pärineb kolmandast riigist, ei ole kehtivusaja lõpu kuupäev hilisem, kui selle riigi vastaval sertifikaadil osutatud kuupäev.

3.

Sisestage sertifikaadis nimetatud isendi omaniku täisnimi, alaline aadress ja riik. Omaniku allkirja puudumise korral loetakse sertifikaat kehtetuks.

4.

Väljaandva korraldusasutuse nimi, aadress ja riik peaks olema vormile juba eelnevalt prinditud.

5.

See lahter on eelnevalt täidetud, viitamaks sertifikaadi kehtimisele korduvate piiriületuste puhul näitusega reisivale isendile üksnes näituse eesmärgil, lubades isendite avalikkusele näitamist vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikele 3, ning selgitamaks, et sertifikaati ei võeta ära, vaid jäetakse isendi juurde / omanikule. Selles lahtris võib põhjendada ka teatava informatsiooni esitamata jätmist.

6.

See lahter on eelnevalt täidetud, viitamaks sellele, et piiriületamine on lubatud igasse riiki, mis tunnistab käesolevat sertifikaati osana riigi õigusest.

7.

Sellesse lahtrisse on eelnevalt trükitud kood Q, tähistamaks tsirkuseid ja rändnäitusi.

8.

Märkige lahtrisse 19 kinnitatud turvatempli number, kui see on asjakohane.

9.

Teaduslikud nimetused peavad vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

10.

Kirjeldage võimalikult täpselt sertifikaadis mainitud isendit, sealhulgas piisavaid identifitseerimistähiseid (märgised, rõngad, ainuomased märgistused jne), lubamaks selle riigi ametiasutustel, kuhu näitus siseneb, kinnitada, et sertifikaat vastab selles osutatud isenditele. Võimaluse korral tuleks ära märkida sugu ja sertifikaadi väljaandmise aegne vanus.

11.

Märkige isendite koguarv. Elusloomade puhul peaks see tavaliselt olema üks. Kui on rohkem kui üks isend, märkige „vaata lisatud loendit”.

12.

Sisestage konventsiooni selle lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles on liik loetletud sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

14.

Päritolule osutamiseks kasutage järgmisi koode. Käesolevat sertifikaati võib kasutada isendite puhul, mille päritolukood on W, R, F ja U, üksnes juhul, kui need omandati liidus või toodi liitu enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II või III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A, B ja C lisas loetletud liikide suhtes kehtestatud sätteid, ning samuti kasutatakse koodi O.

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (võib kasutada mis tahes muu koodiga)

15.-16.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peab lahter 16 sisaldama asjaomase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

17.

See lahter peab sisaldama näituse registreerimisnumbrit.

18.

Sisestage omandamise kuupäev üksnes isendite puhul, mis omandati liidus või toodi liitu enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II või III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A, B ja C lisas loetletud liikide suhtes kehtestatud sätteid.

19.

Täidab sertifikaati välja andev ametiisik. Sertifikaati saab väljastada üksnes selle riigi korraldusasutus, kus näitus alaliselt asub, ja juhul, kui näituse omanik on registreerinud selle korraldusasutuse juures isendi kõik üksikasjad. Kolmandast riigist pärit rändnäituse korral võib sertifikaadi anda välja üksnes esimese sihtkohariigi korraldusasutus. Väljaandva ametiisiku nimi tuleb täispikkuses välja kirjutada. Pitser, allkiri ja, kui asjakohane, turvatempli number peaksid olema selgelt loetavad.

20.

Seda lahtrit võib kasutada, viitamaks riiklikele õigusaktidele või piiriületamisel korraldusasutuse poolt kehtestatud täiendavatele eritingimustele.

21.

See lahter on eelnevalt täidetud, viitamaks lisalehele, mis peaks näitama kõiki piiriületamisi.

Vastavalt punktile 5 tuleb see dokument kehtivusaja lõppedes tagastada väljaandvale korraldusasutusele.

Omanik või tema volitatud esindaja loovutab selle sertifikaadi originaali (vorm 1) – ning, kui kohaldatav, kolmanda riigi poolt välja antud rändnäituse sertifikaadi – kinnitamise eesmärgil ja esitab kaasas oleva lisalehe või (kui sertifikaat on välja antud kolmanda riigi vastava sertifikaadi põhjal) kaks lisalehte ja nende koopiat vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõikele 1 määratud tolliasutusele. Tolliasutus tagastab pärast lisalehtede täitmist sertifikaadi originaali (vorm 1), kolmanda riigi poolt välja antud originaalsertifikaadi ja, kui kohaldatav, lisalehe või -lehed omanikule või tema volitatud esindajale ja edastab sertifikaadi lisalehe liikmesriigi korraldusasutuse poolt kinnitatud koopia asjaomasele korraldusasutusele vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 artiklile 45.

Image

Image

Juhendid ja selgitused

3.

Sisestage sertifikaadis nimetatud isendi omaniku täisnimi, alaline aadress ja riik. Omaniku allkirja puudumise korral loetakse sertifikaat kehtetuks.

8.

Märkige lahtrisse 19 kinnitatud turvatempli number, kui see on asjakohane.

9.

Teaduslikud nimetused peavad vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

10.

Kirjeldage võimalikult täpselt sertifikaadis mainitud isendit, sealhulgas piisavaid identifitseerimistähiseid (märgised, rõngad, ainuomased märgistused jne), lubamaks selle riigi ametiasutustel, kuhu näitus siseneb, kinnitada, et sertifikaat vastab selles osutatud isenditele. Võimaluse korral tuleks ära märkida sugu ja sertifikaadi väljaandmise aegne vanus.

11.

Näidake isendite koguarv. Elusloomade puhul peaks see tavaliselt olema üks. Kui on rohkem kui üks isend, märkige „vaata lisatud loendit”.

12.

Sisestage konventsiooni selle lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise ajal.

14.

Päritolule osutamiseks kasutage järgmisi koode. Käesolevat sertifikaati võib kasutada isendite puhul, kelle päritolukood on W, R, F ja U, üksnes juhul, kui need omandati liidus või toodi liitu enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II või III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A, B ja C lisas loetletud liikide suhtes kehtestatud sätteid, ning samuti kasutatakse koodi O.

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (võib kasutada mis tahes muu koodiga)

15.-16.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik (mitteliikmesriik), peab lahter 16 sisaldama asjakohase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

17.

See lahter peab sisaldama näituse registreerimisnumbrit.

18.

Sisestage omandamise kuupäev üksnes isendite puhul, kes omandati liidus või toodi liitu enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II või III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A, B ja C lisas loetletud liikide suhtes kehtestatud sätteid.

19.

Märkida nii palju üksikasju kui võimalik ning põhjendada eespool nimetatud andmete esitamata jätmist.


IV LISA

Image


V LISA

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Sertifikaadi omaniku (mitte tema esindaja) täielik nimi ja aadress.

2.

Kuulub täitmisele vaid juhul, kui asjaomase isendi impordiloaga on ette nähtud koht, kus isendeid tuleb hoida, või juhul, kui liikmesriigis loodusest püütud isendeid tuleb hoida loajärgsel aadressil.

Isendite märgitud asukohast mujale toimetamiseks on sellisel juhul tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba (vt lahter 19), välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

4.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale.

5.-6.

Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

7.

Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

8.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

9.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud kaubanduslikul eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud kaubanduslikul eesmärgil kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (1)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (1)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

10.–12.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

13.–15.

Impordiliikmesriik (vajaduse korral) on riik, kes on andnud välja asjaomaste isendite impordiloa.

16.

Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

Image Image

Juhendid ja selgitused

1.

Sertifikaadi omaniku (mitte tema esindaja) täielik nimi ja aadress.

2.

Täita üksnes A lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud isendid.

4.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale.

5.-6.

Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

7.

Kirjutage CITESi lisa number (I, II, või III), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

8.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

9.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud kaubanduslikul eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud kaubanduslikul eesmärgil kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (2)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (2)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

10.–12.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

13.–15.

Impordiliikmesriik (vajaduse korral) on riik, kes on andnud välja asjaomaste isendite impordiloa.

16.

Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

18.

Märkida nii palju üksikasju kui võimalik ning põhjendada eespool nimetatud andmete esitamata jätmist.


(1)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

(2)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.


VI LISA

Image