ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.199.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 199

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
26. juuli 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2012/428/EL

 

*

Nõukogu otsus, 23. juuli 2012, Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist viisade väljastamise lihtsustamise lepingut muutva Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta

1

 

 

2012/429/EL

 

*

Nõukogu otsus, 24. juuli 2012, Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelist mootorsõidukite osadega kauplemist käsitleva lepingu sõlmimise kohta

3

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 648/2012, 25. juuli 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

 

OTSUSED

 

 

2012/430/EL

 

*

Nõukogu otsus, 26. juuni 2012, ELi-EFTA ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega

6

 

 

2012/431/EL

 

*

Nõukogu otsus, 26. juuni 2012, ELi-EFTA ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega

15

 

 

2012/432/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 24. juuli 2012, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ kohaste säästlikkuse kriteeriumide täitmist tõendava sertifitseerimiskava REDcert tunnustamise kohta

24

 

 

2012/433/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 18. juuli 2012, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/3 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega (EKP/2012/14)

26

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

26.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/1


NÕUKOGU OTSUS,

23. juuli 2012,

Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist viisade väljastamise lihtsustamise lepingut muutva Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta

(2012/428/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkti a koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse ja Ukraina vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping (1) jõustus 1. jaanuaril 2008.

(2)

Nõukogu volitas 11. aprillil 2011 komisjoni alustama Ukrainaga läbirääkimisi kõnealuse Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu muutmise üle. Läbirääkimised viidi edukalt lõpule 2012. aasta veebruaris Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist viisade väljastamise lihtsustamise lepingut muutva Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise lepingu (edaspidi „leping”) parafeerimisega.

(3)

Leping tuleks allkirjastada, tingimusel et see sõlmitakse.

(4)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ (Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes); (2) seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva otsuse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(5)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ (Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes); (3) seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise lepingu (millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist viisade väljastamise lihtsustamise lepingut) allakirjutamiseks antakse liidu nimel luba, tingimusel et nimetatud leping sõlmitakse (4).

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 23. juuli 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 332, 18.12.2007, lk 68.

(2)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(3)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(4)  Lepingu tekst avaldatakse koos selle sõlmimist käsitleva otsusega.


26.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/3


NÕUKOGU OTSUS,

24. juuli 2012,

Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelist mootorsõidukite osadega kauplemist käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(2012/429/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu otsusele 2012/106/EL (1) allkirjastati 16. detsembril 2011 Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vaheline leping Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise mootorsõidukite osadega kauplemise kohta, tingimusel et see sõlmitakse.

(2)

Leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vaheline leping Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise mootorsõidukite osadega kauplemise kohta kiidetakse liidu nimel heaks (2).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja nimetab isiku(d), kes on volitatud liidu nimel esitama kõnealuse lepingu artikli 13 lõikes 2 ette nähtud teate, et väljendada liidu nõusolekut end lepinguga siduda (3).

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 24. juuli 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ELT L 57, 29.2.2012, lk 14.

(2)  Leping koos allkirjastamise otsusega on avaldatud väljaandes ELT L 57, 29.2.2012, lk 15.

(3)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


MÄÄRUSED

26.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 648/2012,

25. juuli 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuli 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

26.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/6


NÕUKOGU OTSUS,

26. juuni 2012,

ELi-EFTA ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega

(2012/430/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni (1) („konventsioon”) artikli 15a kohaselt võib kolmas riik saada kõnealuse konventsiooni osaliseks, kui konventsiooni kohaselt loodud ühiskomitee otsuse alusel kutsutakse riiki ühinema.

(2)

Konventsiooni artikli 15 kohaselt antakse ühiskomiteele õigus soovitada ja võtta vastu otsuseid, millega muudetakse kõnealust konventsiooni ja selle liiteid.

(3)

Türgi on ametlikult väljendanud soovi ühineda ühistransiidisüsteemiga ning teda on ühiskomitee 19. jaanuari 2012. aasta otsuse alusel ühinema kutsutud.

(4)

Türgi on täitnud kõik juriidilised, struktuurilised ja infotehnoloogiaalased nõuded, mis on konventsiooniga ühinemise vältimatuks eeltingimuseks, ning ühineb ametliku ühinemismenetluse kohaselt konventsiooniga.

(5)

Seoses ühistransiidisüsteemi laiendamisega on vaja teha teatavaid muudatusi konventsiooni. See on seotud türgikeelsete viidetega ja tagatisdokumentide asjakohaste kohandustega.

(6)

Kavandatud muudatus esitati ELi-EFTA töörühmale arutamiseks ning see kiideti esialgselt heaks.

(7)

Seepärast tuleks kindlaks määrata Euroopa Liidu seisukoht seoses kavandatud muudatusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva kõnealuse ühiskomitee otsuse nr XXX vastuvõtmisega põhineb käesolevale otsusele liidetud otsuse eelnõul.

Väiksemaid muudatusi nimetatud otsuse eelnõus võivad liidu esindajad ELi-EFTA ühiskomitees teha pärast nõukogu nõuetekohast teavitamist.

Artikkel 2

Kui ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitee otsus on vastu võetud, avaldab komisjon selle Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 26. juuni 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

N. WAMMEN


(1)  EÜT L 226, 13.8.1987, lk 2.


EELNÕU

ELi-EFTA ÜHISTRANSIIDI ÜHISKOMITEE OTSUS nr XXX,

…,

millega muudetakse 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni […]

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni, (1) eriti selle artikli 15 lõike 3 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Türgi on väljendanud soovi ühineda 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga (edaspidi „konventsioon”) ning konventsiooni kohaselt loodud ühiskomitee 19. jaanuari 2012. aasta otsuse alusel on teda kutsutud ühinema.

(2)

Seetõttu tuleks konventsiooni õiges järjekorras lisada konventsioonis kasutatud viidete tõlked türgi keelde.

(3)

Käesoleva otsuse kohaldamine on seotud Türgi konventsiooniga ühinemise kuupäevaga.

(4)

Et võimaldada trükitud tagatisvormide kasutamist vastavalt kriteeriumidele, mis kehtisid enne Türgi konventsiooniga ühinemise kuupäeva, on kehtestatud üleminekuperiood, mille jooksul neid trükitud vorme võib vastavaid kohandusi tehes jätkuvalt kasutada.

(5)

Seepärast tuleks konventsiooni vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni III liidet muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

1.   Käesolevat otsust kohaldatakse alates kuupäevast, mil Türgi konventsiooniga ühineb.

2.   III liite C1, C2, C3, C4, C5 ja C6 lisades esitatud vormide kasutamist võib hiljemalt kuni käesoleva otsuse kohaldamise kuupäevale järgneva 12. kuu lõpuni jätkata, tehes sinna vajalikke geograafilisi kohandusi ja kohandusi volitatud isiku ametliku asukoha osas.

Brüssel,

Ühiskomitee nimel

eesistuja


(1)  EÜT L 226, 13.8.1987, lk 2.

LISA

1.

B1 lisa lahtris 51 lisatakse Šveitsi järele järgmine taane:

„Türgi TR”,

2.

B6 lisa III jaotist muudetakse järgmiselt.

   TR Sınırlı Geçerli”

2.1.

Tabeli „Piiratud kehtivus – 99200” esimeses osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR Vazgeçme”

2.2.

Tabeli „Loobutud – 99201” teises osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR Alternatif Kanıt”

2.3.

Tabeli „Alternatiivsed tõendid – 99202” kolmandas osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)”

2.4.

Tabeli „Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik) – 99203” neljandas osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir”

2.5.

Tabeli „Väljumine … on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr … – 99204” viiendas osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme”

2.6.

Tabeli „Ettenähtud teekonnast loobutud – 99205” kuuendas osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR İzinli Gönderici”

2.7.

Tabeli „Volitatud kaubasaatja – 99206” seitsmendas osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR İmzadan Vazgeçme”

2.8.

Tabeli „Allkirjanõudest loobutud – 99207” kaheksandas osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır”

2.9.

Tabeli „Üldtagatise kasutamine keelatud – 99208” üheksandas osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım”

2.10.

Tabeli „Piiramatu kasutamine – 99209” kümnendas osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir”

2.11.

Tabeli „Välja antud tagasiulatuvalt – 99210” 11. osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR Çeșitli”

2.12.

Tabeli „Erinevad – 99211” 12. osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR Dökme”

2.13.

Tabeli „Mahtkaup – 99212” 13. osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

   TR Gönderici”

2.14.

Tabeli „Saatja – 99213” 14. osas lisatakse pärast NO järgmine taane:

„—

3.

C1 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„C1 LISA

ÜHISTRANSIIDIPROTSEDUUR / ÜHENDUSE TRANSIIDIPROTSEDUUR

Image

Image

4.

C2 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„C2 LISA

ÜHISTRANSIIDIPROTSEDUUR / ÜHENDUSE TRANSIIDIPROTSEDUUR

Image

Image

5.

C4 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„C4 LISA

ÜHISTRANSIIDIPROTSEDUUR / ÜHENDUSE TRANSIIDIPROTSEDUUR

Image

Image

6.

C5 lisa lahtris 7 lisatakse sõnade „Šveits” ja „Andorra” vahele sõna „Türgi”.

7.

C6 lisa lahtris 6 lisatakse sõnade „Šveits” ja „Andorra” vahele sõna „Türgi”.


26.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/15


NÕUKOGU OTSUS,

26. juuni 2012,

ELi-EFTA ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega

(2012/431/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni (1) („konventsioon”) artikli 15a kohaselt võib kolmas riik saada kõnealuse konventsiooni osaliseks, kui konventsiooni kohaselt loodud ühiskomitee otsuse alusel kutsutakse riiki ühinema.

(2)

Konventsiooni artikli 15 kohaselt antakse kõnealusele ühiskomiteele õigus soovitada ja võtta vastu otsuseid, millega muudetakse konventsiooni ja selle liiteid.

(3)

Horvaatia on ametlikult väljendanud soovi ühineda ühistransiidisüsteemiga ning teda on ühiskomitee 19. jaanuari 2012. aasta otsuse alusel ühinema kutsutud.

(4)

Horvaatia on täitnud kõik juriidilised, struktuurilised ja infotehnoloogiaalased nõuded, mis on konventsiooniga ühinemise eeltingimuseks, ning ühineb ametliku ühinemismenetluse kohaselt konventsiooniga.

(5)

Seoses ühistransiidisüsteemi laiendamisega on vaja konventsiooni teha teatavaid muudatusi. See on seotud horvaadikeelsete viidetega ja tagatisdokumentide asjakohaste kohandustega.

(6)

Kavandatud muudatus esitati ELi-EFTA töörühmale arutamiseks ning see kiideti esialgu heaks.

(7)

Seepärast tuleks kindlaks määrata Euroopa Liidu seisukoht seoses kavandatud muudatusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva kõnealuse ühiskomitee otsuse nr XXX vastuvõtmisega põhineb käesolevale otsusele liidetud otsuse eelnõul.

Väiksemaid muudatusi nimetatud otsuse eelnõus võivad liidu esindajad ELi-EFTA ühiskomitees teha pärast nõukogu nõuetekohast teavitamist.

Artikkel 2

Kui ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitee otsus on vastu võetud, avaldab komisjon selle Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 26. juuni 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

N. WAMMEN


(1)  EÜT L 226, 13.8.1987, lk 2.


EELNÕU

ELi-EFTA ÜHISTRANSIIDI ÜHISKOMITEE OTSUS nr XXX,

…,

millega muudetakse 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni […]

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni, (1) eriti selle artikli 15 lõike 3 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Horvaatia on väljendanud soovi ühineda 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga („konventsioon”) ning käesoleva konventsiooniga loodud ühiskomitee 19. jaanuari 2012. aasta otsuse alusel on teda kutsutud ühinema.

(2)

Seetõttu tuleks konventsiooni õiges järjekorras lisada konventsioonis kasutatud viidete tõlked horvaadi keelde.

(3)

Käesoleva otsuse kohaldamine on seotud Horvaatia konventsiooniga ühinemise kuupäevaga.

(4)

Et võimaldada trükitud tagatisvormide kasutamist vastavalt kriteeriumidele, mis kehtisid enne Horvaatia konventsiooniga ühinemise kuupäeva, on kehtestatud üleminekuperiood, mille jooksul neid trükitud vorme võib vastavaid kohandusi tehes jätkuvalt kasutada.

(5)

Seepärast tuleks konventsiooni vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni III liidet muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

1.   Käesolevat otsust kohaldatakse alates kuupäevast, mil Horvaatia konventsiooniga ühineb.

2.   III liite C1, C2, C3, C4, C5 ja C6 lisades esitatud vormide kasutamist võib hiljemalt kuni käesoleva otsuse kohaldamise kuupäevale järgneva 12. kuu lõpuni jätkata, tehes sinna vajalikke geograafilisi kohandusi ja kohandusi volitatud isiku ametliku asukoha osas.

Brüssel,

Ühiskomitee nimel

eesistuja


(1)  EÜT L 226, 13.8.1987, lk 2.

LISA

1.

B1 lisa lahtris 51 lisatakse Ühendkuningriigi ja Islandi vahele järgmine taane:

„Horvaatia HR”

2.

B6 lisa III jaotist muudetakse järgmiselt.

   HR Valjanost ograničena”

2.1.

Tabeli „Piiratud kehtivus – 99200” esimeses osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Oslobođeno”

2.2.

Tabeli „Loobutud – 99201” teises osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Alternativni dokaz”

2.3.

Tabeli „Alternatiivsed tõendid – 99202” kolmandas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)”

2.4.

Tabeli „Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik) – 99203” neljandas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …”

2.5.

Tabeli „Väljumine … on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr … – 99204” viiendas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta”

2.6.

Tabeli „Ettenähtud teekonnast loobutud – 99205” kuuendas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj”

2.7.

Tabeli „Volitatud kaubasaatja – 99206” seitsmendas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Oslobođeno potpisa”

2.8.

Tabeli „Allkirjanõudest loobutud – 99207” kaheksandas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo”

2.9.

Tabeli „Üldtagatise kasutamine keelatud – 99208” üheksandas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Neograničena uporaba”

2.10.

Tabeli „Piiramatu kasutamine – 99209” kümnendas osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Izdano naknadno”

2.11.

Tabeli „Välja antud tagasiulatuvalt – 99210” 11. osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Razni”

2.12.

Tabeli „Erinevad – 99211” 12. osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Rasuto”

2.13.

Tabeli „Mahtkaup – 99212” 13. osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

   HR Pošiljatelj”

2.14.

Tabeli „Saatja – 99213” 14. osas lisatakse enne IS järgmine taane:

„—

3.

C1 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„C1 LISA

ÜHISTRANSIIDIPROTSEDUUR / ÜHENDUSE TRANSIIDIPROTSEDUUR

Image

Image

4.

C2 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„C2 LISA

ÜHISTRANSIIDIPROTSEDUUR / ÜHENDUSE TRANSIIDIPROTSEDUUR

Image

Image

5.

C4 lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„C4 LISA

ÜHISTRANSIIDIPROTSEDUUR / ÜHENDUSE TRANSIIDIPROTSEDUUR

Image

Image

6.

C5 lisa lahtris 7 lisatakse sõnade „Euroopa Ühendus” ja „Island” vahele sõna „Horvaatia”.

7.

C6 lisa lahtris 6 lisatakse sõnade „Euroopa Ühendus” ja „Island” vahele sõna „Horvaatia”.


26.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/24


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

24. juuli 2012,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ kohaste säästlikkuse kriteeriumide täitmist tõendava sertifitseerimiskava „REDcert” tunnustamise kohta

(2012/432/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta, (2) mida on muudetud direktiiviga 2009/30/EÜ, (3) eriti selle artikli 7c lõiget 6,

olles konsulteerinud direktiivi 2009/28/EÜ artikli 25 lõike 2 kohaselt asutatud nõuandekomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivides 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ on sätestatud biokütuste säästlikkuse kriteeriumid. Direktiivi 98/70/EÜ artiklite 7b, 7c ja IV lisa sätted on sarnased direktiivi 2009/28/EÜ artiklite 17, 18 ja V lisa sätetega.

(2)

Kui vedelaid ja muid biokütuseid tuleb arvesse võtta direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud põhjustel, peaksid liikmesriigid ettevõtjatelt nõudma direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõigete 2–5 kohaste säästlikkuse kriteeriumide täitmise tõendamist.

(3)

Direktiivi 2009/28/EÜ põhjenduses 76 on sedastatud, et tuleks vältida tarbetut koormust tööstusele ning et vabatahtlikud kavad võivad aidata luua tõhusaid lahendusi kõnealuste säästlikkuse kriteeriumide täitmise tagamisel.

(4)

Komisjon võib otsustada, et vabatahtlik riiklik või rahvusvaheline kava tõendab biokütuse saadetiste vastavust direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõigete 3–5 kohastele säästlikkuse kriteeriumidele või et kõnealune vabatahtlik riiklik või rahvusvaheline kava, millega mõõdetakse kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemist, sisaldab täpseid andmeid kõnealuse direktiivi artikli 17 lõike 2 kohaldamiseks.

(5)

Komisjon võib sellist vabatahtlikku kava tunnustada viie aasta jooksul.

(6)

Kui ettevõtja esitab komisjoni poolt tunnustatud vabatahtliku kava kohased tõendid või andmed tunnustamisotsuses sätestatud ulatuses, ei peaks liikmesriik tarnijalt nõudma säästlikkuse kriteeriumide täitmise tõendamiseks lisatõendeid.

(7)

Komisjonile esitati 21. veebruaril 2012 taotlus sertifitseerimiskava „REDcert” tunnustamiseks. Kava võib hõlmata laia valikut vedelaid ja muid biokütuseid. Tunnustatud kava tuleks avaldada direktiiviga 2009/28/EÜ kehtestatud läbipaistvusplatvormil. Komisjon võtab arvesse tundliku äriteabega seotud kaalutlusi ning võib otsustada avaldada kava üksnes osaliselt.

(8)

Sertifitseerimiskava „REDcert” hindamise käigus leiti, et sellega on nõuetekohaselt hõlmatud direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõigete 3, 4 ja 5 ning direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõigete 3, 4 ja 5 kohased säästlikkuse kriteeriumid ning et vastavalt direktiivi 98/70/EÜ artikli 7c lõikele 1 ning direktiivi 2009/28/EÜ artikli 18 lõike 1 nõuetele kohaldatakse massibilansimeetodit.

(9)

Sertifitseerimiskava „REDcert” hindamise käigus leiti, et see vastab asjakohastele usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja sõltumatu auditi standarditele ning selles järgitakse ka direktiivide 98/70/EÜ IV lisa ja 2009/28/EÜ V lisa metodoloogilisi nõudeid.

(10)

Käesolevas otsuses ei käsitleta sertifitseerimiskavaga „REDcert” hõlmatud mis tahes täiendavaid säästlikkuse kriteeriume. Kõnealused täiendavad säästlikkuse aspektid ei ole direktiivide 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ kohaste säästlikkuse nõuete täitmise tõendamisel kohustuslikud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vabatahtliku sertifitseerimiskavaga „REDcert”, mille tunnustamiseks esitati komisjonile taotlus 21. veebruaril 2012, tõendatakse, et biokütuse saadetised vastavad direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõigete 3, 4 ja 5 ning direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõigete 3, 4 ja 5 kohastele säästlikkuse kriteeriumidele. Kava sisaldab ka täpseid andmeid direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõike 2 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõike 2 kohaldamiseks.

Vabatahtlikku sertifitseerimiskava „REDcert” võib kasutada direktiivi 98/70/EÜ artikli 7c lõike 1 ja direktiivi 2009/28/EÜ artikli 18 lõike 1 nõuete täitmise tõendamiseks.

Artikkel 2

Otsus kehtib viie aasta jooksul pärast selle jõustumist. Kui pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist tehakse kavasse muudatusi, mis võivad mõjutada käesoleva otsuse alust, tuleb sellistest muudatustest komisjonile viivitamata teatada. Komisjon hindab teatatud muudatusi lähtuvalt asjaolust, kas kava hõlmab endiselt nõuetekohaselt säästlikkuse kriteeriume, mille suhtes seda on tunnustatud.

Kui on selgelt tõendatud, et kavas ei ole rakendatud käesoleva otsuse suhtes otsustavatena käsitatavaid aspekte ning kui kõnealuste aspektide suhtes on toimunud raskeid ja struktuurseid rikkumisi, võib komisjon käesoleva otsuse kehtetuks tunnistada.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 24. juuli 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.

(2)  EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58.

(3)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 88.


26.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/26


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

18. juuli 2012,

millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/3 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega

(EKP/2012/14)

(2012/433/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet ning artikleid 12.1, 18 ja artikli 34.1 teist taanet,

võttes arvesse 20. septembri 2011. aasta suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, (1) eelkõige I lisa punkte 1.6, 6.3.1 ja 6.3.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja liikmesriikide, mille rahaühik on euro, keskpangad teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud. Tagatise kõlblikkuse määramise kriteeriumid eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide jaoks on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisas.

(2)

Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 1.6 kohaselt võib EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide teostamise instrumente, tingimusi, kriteeriume ja menetlusi igal ajal muuta. Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3.1 kohaselt jätab eurosüsteem endale õiguse mis tahes asjakohaseks peetava teabe põhjal välja selgitada, kas emissioon, emitent, krediidisaaja või garant vastavad tema kõrgetele krediidistandarditele.

(3)

Võlavahetuspakkumise kontekstis, mille Kreeka Vabariik algatas 24. veebruaril 2012 Kreeka valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide hoidjatele, loodi riikide keskpankadele parandatud tagatis tagasiostu skeemi kujul, et toetada Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kvaliteeti.

(4)

Erandliku meetmena peatas 5. märtsi 2012. aasta otsus EKP/2012/3 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta seoses Kreeka Vabariigi võlavahetuspakkumisega (2) ajutiselt eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve miinimumnõuded, mida kohaldati Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes, ning luges need kõlblikuks tagatise parandamise kestel.

(5)

EKP nõukogu otsustas, et tagatise parandamise lõppemisel, kui Kreeka Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide piisavus tagatisena ei ole tagatud, tuleb selliste instrumentide suhtes kohaldada suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3.2 määratletud krediidikvaliteedi läve.

(6)

Seega tuleb otsus EKP/2012/3 tunnistada kehtetuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse EKP/2012/3 kehtetuks tunnistamine

Otsus EKP/2012/3 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 25. juulil 2012.

Frankfurt Maini ääres, 18. juuli 2012

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

(2)  ELT L 77, 16.3.2012, lk 19.