ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.171.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 171

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
30. juuni 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 577/2012, 26. juuni 2012, millega kohandatakse Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 578/2012, 29. juuni 2012, milles käsitletakse toimeaine difenüülamiini heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ( 1 )

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 579/2012, 29. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 607/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega

4

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 580/2012, 29. juuni 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

8

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 581/2012, 29. juuni 2012, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. juulist 2012

10

 

 

OTSUSED

 

 

2012/347/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 28. juuni 2012, millega lubatakse viia turule geneetiliselt muundatud sojauba MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2012) 4312 all)  ( 1 )

13

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

30.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL, EURATOM) nr 577/2012,

26. juuni 2012,

millega kohandatakse Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja liidu muude teenistujate teenistustingimusi, mis on sätestatud nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) eriti personalieeskirjade artiklit 64 ning artikli 65 lõikeid 2 ja 3 ning VII, XI ja XIII lisa, samuti teenistustingimuste artikli 20 esimest lõiku ning artiklit 64 ja artiklit 92,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et Eestis suurenes ajavahemikul juunist detsembrini 2011 elukallidus olulisel määral ning seepärast tuleks kohandada Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 1. jaanuarist 2012 kohaldatakse vastavalt personalieeskirjade artiklile 64 ametnike ja muude teenistujate töötasude suhtes allpool nimetatud riigis järgmist paranduskoefitsienti:

Eesti 77,8.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 26. juuni 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

N. WAMMEN


(1)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.


30.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/2


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 578/2012,

29. juuni 2012,

milles käsitletakse toimeaine difenüülamiini heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punktiga c kohaldatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (2) selliste toimeainetega seotud menetlusküsimuste ja heakskiidu andmise tingimuste suhtes, mille taotluse täielikkus on kindlaks tehtud vastavalt komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 33/2008 (millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega) artiklile 16 (3). Toimeaine difenüülamiini taotluse täielikkus on kindlaks tehtud kõnealuse määruse kohaselt.

(2)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 451/2000 (4) ja (EÜ) nr 1490/2002 (5) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi teise ja kolmanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja esitatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Difenüülamiin kuulus nimetatud loetelusse. Komisjoni otsusega 2009/859/EÜ (6) otsustati jätta difenüülamiin direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata.

(3)

Esialgse teavitaja nõusolekul esitas teine isik (edaspidi „taotluse esitaja”) direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 alusel uue taotluse, milles ta taotles komisjoni määruse (EÜ) nr 33/2008 artiklites 14–19 sätestatud kiirendatud menetluse kohaldamist.

(4)

Taotlus esitati Iirimaale, kes oli määrusega (EÜ) nr 1490/2002 nimetatud referentliikmesriigiks. Kiirendatud menetluse tähtajast on kinni peetud. Toimeaine spetsifikatsioon ja lubatud kasutusviisid on samasugused nagu need, mida käsitleti otsuses 2009/859/EÜ. Kõnealune taotlus vastab ka muudele määruse (EÜ) nr 33/2008 artiklis 15 sätestatud sisulistele ja menetlusnõuetele.

(5)

Iirimaa hindas taotleja esitatud uusi andmeid ja teavet ning koostas lisaaruande. Ta edastas selle 3. detsembril 2010 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”) ja komisjonile.

(6)

Toiduohutusamet edastas lisaaruande teistele liikmesriikidele ja taotlejale, et nad saaksid esitada märkusi, ning edastas saadud märkused komisjonile. Määruse (EÜ) nr 33/2008 artikli 20 lõike 1 kohaselt ja komisjoni palvel esitas toiduohutusamet komisjonile oma riskihindamise järeldused difenüülamiini kohta 5. detsembril 2011 (7). Liikmesriigid ja komisjon vaatasid hindamisaruande eelnõu, lisaaruande ja toiduohutusameti järeldused läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning 1. juunil 2012 vormistati need komisjoni läbivaatamisaruandena difenüülamiini kohta.

(7)

Taotleja esitatud täiendavate andmete ja teabe alusel ei olnud võimalik kõrvale jätta konkreetseid kartusi, mille alusel otsustati jätta aine lisasse kandmata. Eelkõige ei olnud võimalik usaldusväärselt hinnata tarbijate kokkupuudet ainega, sest puudus teave jääkide kohta värsketes ja töödeldud õuntes ning ei saadud välistada nitrosamiinide esinemist õuntes. Eelkõige ei suudetud kindlaks teha kolme metaboliiti ning seetõttu ei olnud võimalik hinnata nende toksikoloogilisi omadusi. Lisaks ei olnud taotleja uurimus töötlemise kohta esindav standardsete hüdrolüüsitingimuste seisukohast ning ei võimaldanud kindlaks teha lagunemis- ja reaktsioonisaadusi, sealhulgas neid kolme tundmatut metaboliiti. Nitrosamiinide kohta esitatud täiendav teave ei olnud veenev, kuna kasutatud oli ebapiisava lahutusvõimega valideerimata analüüsimeetodit, mis ei olnud selektiivne.

(8)

Komisjon palus, et taotluse esitaja esitaks oma märkused toiduohutusameti järelduste kohta. Lisaks palus komisjon kooskõlas määruse (EÜ) nr 33/2008 artikli 21 lõikega 1, et taotluse esitaja esitaks märkused läbivaatamisaruande eelnõu kohta. Taotluse esitaja esitas oma märkused, mida on põhjalikult uuritud.

(9)

Vaatamata taotleja esitatud väidetele jäid põhjenduses 7 nimetatud probleemid siiski lahendamata. Seega ei ole tõendatud, et difenüülamiini sisaldavad taimekaitsevahendid vastavad üldjoontes kavandatud kasutustingimustes eeldatavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele.

(10)

Seepärast ei tohiks difenüülamiini vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõikele 2 heaks kiita.

(11)

Selguse huvides tuleks otsus 2009/859/EMÜ kehtetuks tunnistada.

(12)

Käesolev määrus ei piira õigust esitada difenüülamiini kohta uut taotlust määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 kohaselt.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmata jätmine

Toimeainet difenüülamiini ei kiideta heaks.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2009/859/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk. 1.

(2)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk. 1.

(3)  ELT L 15, 18.1.2008, lk. 5.

(4)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk. 25.

(5)  EÜT L 224, 21.8.2002, lk. 23.

(6)  ELT L 314, 1.12.2009, lk. 79.

(7)  Euroopa Toiduohutusamet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diphenylamine EFSA Journal 2012; 10(1):2486 [59 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2486. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


30.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 579/2012,

29. juuni 2012,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 607/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ÜTK määrus), (1) eriti selle artikli 121 esimese lõigu punkti m koostoimes artikliga 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (2) eriti selle artikli 6 lõike 3a teise lõigu punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 3a esimeses lõigus on sätestatud, et jookide puhul, milles on alkoholi üle 1,2 mahuprotsendi, tuleb märgistusel osutada kõigile nimetatud artikli lõike 4 punktis a määratletud ja nimetatud direktiivi IIIa lisas loetletud koostisosadele.

(2)

Alates 30. juunist 2012 ei kohaldata erandit kõnealusest kohustusest enam määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIb lisas määratletud veinidele, mis on komisjoni direktiivi 2007/68/EÜ (3) (muudetud määrusega (EL) nr 1266/2010 (4)) kohaselt turule lastud või märgistatud enne 30. juunit 2012.

(3)

Seega tuleks kehtestada kõnealuste jookide märgistamise kord, märkides ära nende valmistamisel kasutatud ja direktiivi 2000/13/EÜ IIIa lisas esitatud koostisained, kui nende olemasolu lõpptootes on võimalik määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 120g osutatud analüüsimeetoditega kindlaks teha ja mida tuleb seetõttu käsitada koostisosadena direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 4 punkti a mõistes.

(4)

Toodete märgistamine piktogrammiga lihtsustaks mitmekeelsuse kontekstis tarbijatele mõeldud teabe loetavust ja annaks tarbijatele suuremat kindlust. Seetõttu tuleks anda ettevõtjatele võimalus täiendada nimetusi piktogrammidega.

(5)

Komisjoni määrust (EÜ) nr 607/2009 (5) tuleks seepärast vastavalt muuta.

(6)

Selleks et uued eeskirjad ei mõjutaks juba märgistatud kaupade turustamist, tuleks ette näha, et neid kohaldataks veinidele, mis on valmistatud täielikult või osaliselt 2012. aastal ja sellele järgnevatel aastatel korjatud viinamarjadest ja mis on märgistatud pärast 30. juunit 2012.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 607/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 51 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 51

Horisontaaleeskirjade kohaldatavus

1.   Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõikega 3a ette nähtud koostisosade tähistamisel kasutatakse sulfitite, piima ja piimatoodete, munade ja munatoodete puhul väljendeid, mis on esitatud X lisa A osas.

2.   Lõikes 1 osutatud väljenditele võib vajaduse korral lisada ühe X lisa B osas esitatud piktogrammidest.”

2)

X lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse seoses määruse (EÜ) nr 607/2009 (muudetud käesoleva määrusega) artikli 51 lõikes 1 osutatud piima ja piimatooteid ning mune ja munatooteid tähistavate väljenditega määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIb lisas osutatud selliste veinide puhul, mis on valmistatud täielikult või osaliselt 2012. aastal ja sellele järgnevatel aastatel korjatud viinamarjadest ning mis on märgistatud pärast 30. juunit 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.

(3)  ELT L 310, 28.11.2007, lk 11.

(4)  ELT L 347, 31.12.2010, lk 27.

(5)  ELT L 193, 24.7.2009, lk 60.


LISA

„X LISA

A   OSA

Artikli 51 lõikes 1 osutatud väljendid

Keel

Sulfiteid tähistavad väljendid

Mune ja munatooteid tähistavad väljendid

Piima ja piimtooteid tähistavad väljendid

bulgaaria keeles

„сулфити“ ehk „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ ehk „яйчен албумин

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ ehk „млечен протеин

hispaania keeles

«sulfitos» ehk «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» ehk «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» ehk «proteína de leche»

tšehhi keeles

„siřičitany“ ehk „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ ehk „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ ehk „mléčná bílkovina“

taani keeles

»sulfitter« ehk »svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym« ehk »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« ehk »mælkeprotein«,

saksa keeles

„Sulfite“ ehk „Schwefeldioxid

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ ehk „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ ehk „Milchprotein“

eesti keeles

sulfitid” ehk „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” ehk „munaalbumiin

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” ehk „piimaproteiin

kreeka keeles

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» ehk «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» ehk «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» ehk «πρωτεΐνη γάλακτος»

inglise keeles

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ ehk ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ ehk ‘egg albumin’

„milk”, ‘milk products’, ‘milk casein’ ehk ‘milk protein’

prantsuse keeles

«sulfites» ehk «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» ehk «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» ehk «protéine du lait»

itaalia keeles

«solfiti» ehk «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» ehk «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» ehk «proteina del latte»

läti keeles

“sulfīti” ehk “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” ehk “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” ehk “piena olbaltumviela”

leedu keeles

„sulfitai“ ehk „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ ehk „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ ehk „pieno baltymai“

ungari keeles

„szulfitok” ehk „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” ehk „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” ehk „tejfehérje”

malta keeles

“sulfiti” ehk “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” ehk “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” ehk “proteina tal-ħalib”

hollandi keeles

„sulfieten” ehk „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” ehk „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” ehk „melkproteïnen”

poola keeles

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” ehk „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” ehk „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” ehk „białko mleka”

portugali keeles

«sulfitos» ehk «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» ehk «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» ehk «proteína de leite»

rumeenia keeles

„sulfiți” ehk „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” ehk „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” ehk „proteine din lapte”

slovaki keeles

„siričitany“ ehk „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ ehk „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ ehk „mliečna bielkovina“

sloveeni keeles

„sulfiti“ ehk „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ ehk „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ ehk „mlečne beljakovine“

soome keeles

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” ehk ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” ehk ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” ehk ”maitoproteiinia”

rootsi keeles

”sulfiter” ehk ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” ehk ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” ehk ”mjölkprotein”

B   OSA

Artikli 51 lõikes 2 osutatud piktogrammid

Image

Image

Image

Image


30.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 580/2012,

29. juuni 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

TR

52,3

ZZ

52,3

0707 00 05

TR

103,7

ZZ

103,7

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

72,8

UY

89,3

ZA

95,0

ZZ

85,7

0808 10 80

AR

114,7

BR

93,7

CL

107,8

NZ

136,1

US

180,9

UY

57,1

ZA

107,3

ZZ

113,9

0809 10 00

TR

193,2

ZZ

193,2

0809 29 00

TR

421,8

ZZ

421,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


30.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 581/2012,

29. juuni 2012,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. juulist 2012

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 20. juuli 2010. aasta määrust (EL) nr 642/2010 nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikega 1 on ette nähtud, et CN-koodide 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pehme nisu, seemneks), ex 1001 99 00 (pehme nisu, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 alla kuuluvate toodete imporditollimaks on võrdne nende toodete suhtes importimisel kehtiva sekkumishinnaga ning seda suurendatakse 55 % võrra, millest arvatakse maha kõnealuse kaubasaadetise suhtes kehtiv CIF-impordihind. See maks ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikega 2 on ette nähtud, et nimetatud artikli lõikes 1 osutatud tollimaksu arvutamiseks kehtestatakse kõnealustele toodetele korrapäraste ajavahemike järel tüüpiline CIF-impordihind.

(3)

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõike 2 kohaselt on CN-koodide 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pehme nisu, seemneks), ex 1001 99 00 (pehme nisu, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 alla kuuluvate toodete imporditollimaksu arvutamiseks kasutatav hind iga päeva tüüpiline CIF-impordihind, mis on kindlaks määratud kõnealuse määruse artikliga 5 ette nähtud korras.

(4)

Seepärast tuleks alates 1. juulist 2012 kehtestada impordimaksud, mida kohaldatakse uute maksude jõustumiseni.

(5)

Vajadusest tagada, et kõnealust meedet hakataks kohaldama võimalikult kiiresti pärast ajakohastatud andmete kättesaadavaks tegemist, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse alates 1. juulist 2012 kindlaks käesoleva määruse I lisas II lisa teabe alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 187, 21.7.2010, lk 5.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud toodete impordimaksud, mida kohaldatakse alates 1. juulist 2012

CN-kood

Toote kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(eurot/t)

1001 19 00

1001 11 00

Kõva NISU, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

ex 1001 91 20

Pehme NISU, seemneks

0,00

ex 1001 99 00

Pehme NISU, kõrge kvaliteediga, v.a seemneks

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUKIS

0,00

1005 10 90

MAISITERAD seemneks, v.a hübriidid

0,00

1005 90 00

MAISITERAD, v.a seemneks (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

TERASORGO, v.a seemneks ettenähtud hübriidid

0,00


(1)  Importija võib taotleda määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 eurot/t kaupade puhul, mis jõuavad liitu Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu ja kui lossimissadam asub Vahemere ääres (Gibraltari väinast kaugemal) või Musta mere ääres;

2 eurot/t kaupade puhul, mis jõuavad liitu Atlandi ookeani kaudu ja kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Iirimaal, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EL) nr 642/2010 artikli 3 kehtestatud tingimused.


II LISA

I lisas osutatud impordimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

15.6.2012-28.6.2012

1.

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikes 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

(eurot/t)

 

Pehme nisu (1)

Maisiterad

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

Kõva nisu, keskmise kvaliteediga (2)

Kõva nisu, madala kvaliteediga (3)

Börs

Minnéapolis

Chicago

Noteering

258,64

192,65

FOB-hind Ameerika Ühendriikides

235,23

225,23

205,23

Lahe lisatasu

23,48

Suure Järvistu lisatasu

43,36

2.

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikes 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Lasti veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam:

17,04 eurot/t

Lasti veokulud: Suur Järvistu–Rotterdam:

52,19 eurot/t


(1)  Lisatasu 14 eurot/t sisse arvestatud (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).

(2)  Allahindlus 10 eurot/t (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).

(3)  Allahindlus 30 eurot/t (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).


OTSUSED

30.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/13


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

28. juuni 2012,

millega lubatakse viia turule geneetiliselt muundatud sojauba MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 4312 all)

(Ainult hollandi- ja prantsuskeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/347/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 3 ja artikli 19 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Äriühing Monsanto Europe S.A esitas 14. augustil 2009 Madalmaade pädevale asutusele määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklite 5 ja 17 kohase taotluse sojauba MON 87701 × MON 89788 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toidu, toidu koostisosade ja sööda turule laskmiseks (edaspidi „taotlus”).

(2)

Taotlus hõlmab ka sojauba MON 87701 × MON 89788 sisaldavate või sellest koosnevate muude toodete (v.a toidu ja sööda) turule laskmist muu sojaoaga samal otstarbel, välja arvatud selle viljelemise otstarbel.

(3)

Seega sisaldab taotlus vastavalt määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 5 lõikele 5 ja artikli 17 lõikele 5 ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (2) III ja IV lisas nõutud andmeid ja teavet ning direktiivi 2001/18/EÜ II lisas sätestatud põhimõtete kohaselt tehtud riskihindamisega seotud teavet ja järeldusi. Taotlus sisaldab ka direktiivi 2001/18/EÜ VII lisa kohast keskkonnamõjude seire kava.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) esitas 15. veebruaril 2012 kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 6 ja 18 heakskiitva arvamuse. Arvamuses jõuti järeldusele, et taotluses kirjeldatud sojauba MON 87701 × MON 89788 on inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale sama ohutu kui geneetiliselt muundamata sojauba (3).

(5)

Toiduohutusamet võttis oma arvamuse esitamisel arvesse kõiki liikmesriikide küsimusi ja kaalutlusi, mis olid tõstatatud riiklike pädevate asutustega konsulteerimise käigus, nagu on ette nähtud kõnealuse määruse artikli 6 lõikega 4 ja artikli 18 lõikega 4.

(6)

Toiduohutusamet jõudis oma arvamuses järeldusele, et taotleja esitatud keskkonnaseirekava, mis koosnes üldisest järelevalvekavast, on kooskõlas toodete kavandatud eesmärgiga.

(7)

Neid kaalutlusi arvesse võttes tuleks anda luba viia turule taotluses kirjeldatud sojauba MON 87701 × MON 89788 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid ning sellest valmistatud toitu ja sööta (edaspidi „tooted”). Muud tooted kui sojaoast MON 87701 × MON 89788 valmistatud toit ja sööt ei kuulu määruse (EÜ) nr 1829/2003 reguleerimisalasse ning neid kõnealuses loas ei käsiteleta.

(8)

Igale geneetiliselt muundatud organismile („edaspidi GMO”) tuleks määrata kordumatu tunnus vastavalt komisjoni 14. jaanuari 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 65/2004, millega luuakse süsteem geneetiliselt muundatud organismide kordumatute tunnuste väljatöötamiseks ja määramiseks (4).

(9)

Toiduohutusameti arvamuse kohaselt ei ole sojauba MON 87701 × MON 89788 sisaldava, sellest koosneva või sellest valmistatud toidu, toidu koostisosade ega sööda puhul vaja kehtestada määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 13 lõikes 1 ja artikli 25 lõikes 2 sätestatud märgistusnõuetele lisaks märgistuse erinõudeid. Et tagada toodete kasutamine käesoleva otsuse kohaselt välja antava loa piires, peab loataotluses käsitletava GMOd sisaldavate või sellest koosnevate sööda ja muude GMOd sisaldavate või sellest koosnevate toodete (v.a toit ja sööt) märgistusel olema selgelt märgitud, et kõnealuseid tooteid ei tohi kasutada viljelemiseks.

(10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1830/2003 (milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ) (5) artikli 4 lõikes 6 on sätestatud GMOsid sisaldavate või nendest koosnevate toodete märgistamise nõuded. Kõnealuse määruse artikli 4 lõigetes 1–5 on sätestatud jälgitavusnõuded GMOsid sisaldavate või nendest koosnevate toodete puhul ning artiklis 5 on sätestatud jälgitavusnõuded GMOdest toodetud toidu ja sööda puhul.

(11)

Loa omanik esitab komisjonile aastaaruanded keskkonnamõjude seire kavas sätestatud meetmete rakendamise ja tulemuste kohta. Tulemused esitatakse vastavalt komisjoni 13. oktoobri 2009. aasta otsusele 2009/770/EÜ, millega kehtestatakse standardne aruandevorm toodetena või toodete koostises turule lastavate geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise seiretulemuste esitamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ (6). Toiduohutusameti arvamuse kohaselt ei ole vaja rakendada määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 6 lõike 5 punktis e ja artikli 18 lõike 5 punktis e nimetatud turuleviimise, kasutamise ja käitlemise eritingimusi ega kitsendusi, sealhulgas turustamisjärgset järelevalvet toidu ja sööda kasutamise üle, ega eritingimusi konkreetsete ökosüsteemide/keskkonna ja/või geograafiliste piirkondade kaitsmiseks.

(12)

Kogu asjakohane teave toodete lubade kohta tuleb kanda ELi geneetiliselt muundatud toidu ja sööda registrisse, nagu on sätestatud määrusega (EÜ) nr 1829/2003.

(13)

Käesolevast otsusest tuleb bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku kaudu teatada bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli osalistele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1946/2003 (geneetiliselt muundatud organismide piiriülese liikumise kohta) (7) artikli 9 lõikega 1 ja artikli 15 lõike 2 punktiga c.

(14)

Taotlejaga on käesolevas otsuses sätestatud meetmete asjus nõu peetud.

(15)

Toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee ei ole oma eesistuja kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul arvamust avaldanud. Peeti vajalikuks rakendusakti olemasolu ning eesistuja esitas apellatsioonikomiteele täiendavaks aruteluks rakendusakti eelnõu. Apellatsioonikomitee oma arvamust ei esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Geneetiliselt muundatud organism ja kordumatu tunnus

Geneetiliselt muundatud sojaoale MON 87701 × MON 89788 antakse määruse (EÜ) nr 65/2004 kohane kordumatu tunnus MON-877Ø1-2 × MON-89788-1.

Artikkel 2

Loa andmine

Vastavalt käesolevas otsuses kirjeldatud tingimustele on määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 4 lõike 2 ja artikli 16 lõike 2 tähenduses lubatud järgmised tooted:

a)

sojauba MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 sisaldavad, sellest koosnevad või sellest toodetud toit ja toidu koostisained;

b)

sojauba MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 sisaldav, sellest koosnev või sellest toodetud sööt;

c)

muud tooted, v.a toit ja sööt, mis sisaldavad või milles esineb sojauba MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 või mis koosnevad sellest ja mida kasutatakse nagu muud sojauba, kuid ei viljeleta.

Artikkel 3

Märgistamine

1.   Määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 13 lõikes 1 ja artikli 25 lõikes 2 ja määruse (EÜ) nr 1830/2003 artikli 4 lõikes 6 sätestatud märgistusnõuete kohaldamisel tuleb organismi nimetuseks märkida „sojauba”.

2.   Artikli 2 punktides b ja c nimetatud sojauba MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 sisaldavate või sellest koosnevate toodete märgistusel ja nende toodete saatedokumentides peavad olema märgitud sõnad „ei ole ette nähtud viljelemiseks”.

Artikkel 4

Keskkonnamõjude seire

1.   Loa omanik tagab lisa punktis h sätestatud keskkonnamõjude seire kava koostamise ja rakendamise.

2.   Loa omanik esitab komisjonile aastaaruanded vastavalt otsusele 2009/770/EÜ seirekavas sätestatud meetmete rakendamise ja tulemuste kohta.

Artikkel 5

ELi register

Käesoleva otsuse lisas esitatud teave kantakse määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 28 sätestatud geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ELi registrisse.

Artikkel 6

Loa omanik

Loa omanik on äriühing Monsanto Company (USA), keda esindab äriühing Monsanto Europe SA (Belgia).

Artikkel 7

Kehtivus

Käesolevat otsust kohaldatakse kümne aasta jooksul alates selle teatavaks tegemise kuupäevast.

Artikkel 8

Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren / Tervurenlaan 270–272, 1150 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

Brüssel, 28. juuni 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.

(2)  EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2009-00761

(4)  ELT L 10, 16.1.2004, lk 5.

(5)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 24.

(6)  ELT L 275, 21.10.2009, lk 9.

(7)  ELT L 287, 5.11.2003, lk 1.


LISA

a)   Taotleja ja loa omanik

Nimi

:

Monsanto Company

Aadress

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, AMEERIKA ÜHENDRIIGID.

Äriühingut esindab Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren/Tervurenlaan 270–272, 1150 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

b)   Toodete nimetus ja kirjeldus

1)

sojauba MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 sisaldavad, sellest koosnevad või sellest toodetud toit ja toidu koostisained;

2)

sojauba MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 sisaldav, sellest koosnev või sellest toodetud sööt;

3)

muud tooted, v.a toit ja sööt, mis sisaldavad sojauba MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 või koosnevad sellest ja mida kasutatakse nagu muud sojauba, kuid ei viljeleta.

Taotluses kirjeldatud geneetiliselt muundatud sojauba MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, mida on taotluses kirjeldatud, on toodetud organisme MON-877Ø1-2 ja MON-89788-1 sisaldava sojaoa ristamisel ning väljendab Cry1Ac valku, mis annab kaitse teatud liblikaliste taimekahjurite vastu, ja CP4 EPSPS valku, mis tagab tolerantsuse herbitsiidi glüfosaat suhtes.

c)   Märgistus

1)

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 13 lõikes 1 ja artikli 25 lõikes 2 ning määruse (EÜ) nr 1830/2003 artikli 4 lõikes 6 sätestatud märgistuse erinõuete kohaldamisel tuleb organismi nimetuseks märkida „sojauba”.

2)

Käesoleva otsuse artikli 2 punktides b ja c nimetatud sojauba MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 sisaldavate või sellest koosnevate toodete märgistusel ja nende toodete saatedokumentides peavad olema märgitud sõnad „ei ole ette nähtud viljelemiseks”.

d)   Määramismeetod

sojaoa MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 sisalduse määramine polümeraasi ahelreaktsioonil põhineval muundorganismispetsiifilisel meetodil, kordistatud toote mõõtmisega igas tsüklis;

meetodi on seemnete puhul valideerinud määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel asutatud ühenduse tugilabor; avaldatud veebilehel http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;

Etalonaine: AOCS 0809-A ja AOCS 0906-A (MON87701 jaoks) ning AOCS 0906-B ja AOCS 906-A (MON89788 jaoks), mis on kättesaadavad American Oil Chemists Society veebilehe http://www.aocs.org/tech/crm kaudu.

e)   Kordumatu tunnus

MON-877Ø1-2 × MON-89788-1

f)   Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli II lisa alusel nõutav teave

Bioohutuse teabevõrgustik, kande identifikaator: vt [täidetakse pärast teatavakstegemist].

g)   Toodete turuleviimise, kasutamise või käitlemise tingimused või piirangud

Ei ole nõutud.

h)   Seirekava

Direktiivi 2001/18/EÜ VII lisa kohane keskkonnamõjude seirekava

[Link: kava on avaldatud Internetis]

i)   Turustamisjärgse järelevalve nõuded toidu kasutamisel inimtoiduna

Ei ole nõutud.

Märkus: aja jooksul võib tekkida vajadus muuta linke asjaomastele dokumentidele. Kõnealused muudatused tehakse üldsusele teatavaks geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ELi registri ajakohastamisel.