ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.152.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 152

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
13. juuni 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 497/2012, 7. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 206/2010 lammaste katarraalsele palavikule vastuvõtlike loomade impordile kehtestatud nõuete osas ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 498/2012, 12. juuni 2012, Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu eksporditava puidu suhtes kehtivate tariifikvootide eraldamise kohta

28

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 499/2012, 12. juuni 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

38

 

 

OTSUSED

 

 

2012/301/EL

 

*

Komisjoni otsus, 11. juuni 2012, milles käsitletakse teatavaid tööstustekkelisi kasvuhoonegaase reguleerivaid riiklikke õigusnorme, millest Taani on teavitanud (teatavaks tehtud numbri C(2012) 3717 all)

40

 

 

2012/302/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 11. juuni 2012, millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2012) 3723 all)  ( 1 )

42

 

 

2012/303/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 11. juuni 2012, millega muudetakse otsust 2003/467/EÜ seoses Leedu tunnistamisega ametlikult veiste ensootilise leukoosi vabaks liikmesriigiks (teatavaks tehtud numbri C(2012) 3729 all)  ( 1 )

48

 

 

2012/304/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 11. juuni 2012, millega antakse Horvaatias asuvale laborile ja Mehhikos asuvale laborile luba teha seroloogilisi uuringuid marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks (teatavaks tehtud numbri C(2012) 3761 all)  ( 1 )

50

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

13.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 497/2012,

7. juuni 2012,

millega muudetakse määrust (EL) nr 206/2010 lammaste katarraalsele palavikule vastuvõtlike loomade impordile kehtestatud nõuete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/68/EÜ (millega kehtestatakse loomatervishoiu eeskirjad teatavate elusate kabiloomade impordile ühendusse ja transiidile ühenduse kaudu, muudetakse direktiive 90/426/EMÜ ja 92/65/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 72/462/EMÜ), (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1, artikli 7 punkti e ja artikli 13 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määruses (EL) nr 206/2010 (millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded) (2) on sätestatud kolmandate riikide, nende territooriumide või osade loetelu, kust on lubatud liitu tuua elusaid kabiloomi, sealhulgas lammaste katarraalsele palavikule vastuvõtlikke loomi, ja sellisele toomisele kehtestatud veterinaarsertifitseerimise nõuded.

(2)

Eelkõige lammaste katarraalsele palavikule vastuvõtlike loomade osas sisaldavad määruse (EL) nr 206/2010 I lisa 2. osas esitatud sertifikaadid BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y ja RUM muuhulgas nõuet, mille kohaselt peavad loomad tulema territooriumilt, mis on loomadega kaasas oleva sertifikaadi väljastamise kuupäeval olnud 12 kuud vaba lammaste katarraalsest palavikust.

(3)

Tänu uuele tehnoloogiale on muutunud kättesaadavaks lammaste katarraalse palaviku vastased inaktiveeritud vaktsiinid, mille kasutamisel ei ole ohtu, et vaktsiini viirus võiks ettenägematult levida ka vaktsineerimata kariloomadele, lammastele ja kitsedele. Praeguseks on laialt levinud seisukoht, et liidus tuleks lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja ennetuseks kasutada eelkõige inaktiveeritud vaktsiine.

(4)

Selleks et tõhustada lammaste katarraalse palaviku tõrjet ja vähendada selle haiguse negatiivset mõju põllumajandussektorile, muudeti hiljuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2012/5/EL (3)20. novembri 2000. aasta nõukogu direktiivis 2000/75/EÜ (millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks) (4) sätestatud kehtivaid vaktsineerimiseeskirju, et võtta arvesse viimasel ajal vaktsiinitootmises toimunud tehnoloogia arengut.

(5)

Direktiiviga 2000/75/EÜ on nüüd vastavalt ette nähtud inaktiveeritud vaktsiinide kasutamine kõigis ELi osades.

(6)

Tulenevalt lammaste katarraalse palaviku epidemioloogilise olukorra arengust ja Maailma Loomatervise Organisatsooni (OIE) standarditega kooskõlastamise huvides muudeti hiljuti komisjoni 26. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1266/2007 nõukogu direktiivi 2000/75/EÜ rakenduseeskirjade kohta seoses lammaste katarraalse palaviku tõrje, järelevalve, seire ja teatavate vastuvõtlikku liiki kuuluvate loomade liikumispiirangutega (5). ELi standardite kohaselt peab viiruse levik puuduma vähemalt kaks aastat, et territooriumi saaks lugeda vabaks lammaste katarraalsest palavikust. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 206/2010 I lisa 2. osas sätestatud 12 kuu pikkust ajavahemikku vastavalt muuta.

(7)

Direktiivi 2000/75/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1266/2007 kohaldatakse lammaste katarraalsele palavikule vastuvõtlikesse liikidesse kuuluvate elus kabiloomade liikumise suhtes ELi piires. On asjakohane, et määruse (EL) nr 206/2010 I lisa 2. osas esitatud BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y ja RUM veterinaarsertifikaatide näidiseid muudetakse selliselt, et liitu imporditavate loomade tervishoiunõuded vastaksid lammaste katarraalse palaviku osas nõuetele, mis käsitlevad lammaste katarraalsele palavikule vastuvõtlikesse liikidesse kuuluvate elus kabiloomade ELi piires liikumist.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 206/2010 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 206/2010 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Üleminekuperioodil kuni 30. juunini 2012 võib jätkuvalt Euroopa Liitu tuua elus kabiloomade saadetisi, millega on kaasas enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud sertifikaat vastavalt määruse (EL) nr 206/2010 I lisa 2. osas esitatud sertifikaatide näidistele BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y või RUM enne käesoleva määrusega sätestatud muudatusi.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuni 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 321.

(2)  ELT L 73, 20.3.2010, lk 1.

(3)  ELT L 81, 21.3.2012, lk 1.

(4)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74.

(5)  ELT L 283, 27.10.2007, lk 37.


LISA

Määruse (EÜ) nr 206/2010 I lisa 2. osa muudetakse järgmiselt:

(1)

Näidised BOV-X, BOV-Y, OVI-X ja OVI-Y asendatakse järgmisega:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

(2)

Näidis RUM asendatakse järgmisega:

Image

Image

Image

Image

Image


13.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 498/2012,

12. juuni 2012,

Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu eksporditava puidu suhtes kehtivate tariifikvootide eraldamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2011. aasta otsust 2012/105/EL Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu eksporditavale puidule kohaldatavate tariifikvootide haldamist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu ning Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise kõnealuse lepingu kohaseid tehnilisi üksikasju käsitleva protokolli liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Arvestades toorpuidu impordi majanduslikku tähtsust Euroopa Liidu jaoks ja samuti Venemaa Föderatsiooni kui toorpuidu tarnija olulisust liidu jaoks, on komisjon pidanud Venemaa Föderatsiooniga läbirääkimisi Venemaa Föderatsiooni kohustuste üle vähendada oma praegu kohaldatavaid eksporditollimakse, mis kehtivad muu hulgas toorpuidu suhtes, või need tollimaksud kaotada.

(2)

Need kohustused, mis kantakse Venemaa Föderatsiooni ühinemisel Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) Venemaa kontsessioonide loendisse, hõlmavad tariifikvoote, mida kohaldatakse teatavat liiki okaspuidu ekspordi suhtes ja millest osa on eraldatud Euroopa Liitu suunduvale ekspordile.

(3)

Komisjon pidas Venemaa Föderatsiooni WTOga ühinemise teemaliste läbirääkimiste raames liidu nimel Venemaa Föderatsiooniga läbirääkimisi kirjavahetuse vormis lepingu üle, milles käsitletakse teatava Venemaa Föderatsioonist liitu eksporditava okaspuidu suhtes kohaldatavate tariifikvootide haldamist (edaspidi „leping”).

(4)

Nagu nimetatud lepingus ette nähtud, on EL ja Venemaa Föderatsioon kokku leppinud ELi ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahel kokku lepitud protokolli (edaspidi „protokoll”) kantud tariifikvootide haldamise tehnilistes üksikasjades.

(5)

Lepingu ja protokolli rakendamisel tuleks kehtestada tariifikvootide eraldamise meetodid, mis sõltuvad importija taotluse esitamise kuupäevast, samuti tuleks sätestada eeskirjad ja meetodid seniste importijate õiguste kindlaksmääramiseks igal kvoodiperioodil ja igas tooterühmas.

(6)

Tuleks kehtestada tegevuse järjepidevuse eeskirjad, mille abil määratakse kindlaks, kas importija, kes väidab end olevat senine importija, on sama füüsiline või juriidiline isik, kes importis lepinguga hõlmatud tooteid käesolevas määruses sätestatud võrdlusperioodide jooksul.

(7)

Tuleks sätestada kasutamata kvootide lubamisega seotud eeskirjad ja kord.

(8)

Käesoleva määruse kohaldamise esimeseks kolmeks kvoodiperioodiks tuleks kehtestada üleminekueeskirjad seoses võrdlusperioodide valikuga seniste importijate kvoodikasutuslubade ülemmäärade arvutamiseks.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas otsuse 2012/105/EL alusel loodud puidukomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1.   PEATÜKK

REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Käesolevas määruses on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad kvoodikasutuslubade eraldamise kohta protokolli artikli 5 lõike 2 alusel, ning kehtestatud muud sätted, mida on liidus vaja, et hallata lepingu ja protokolli rakendamisel liitu ekspordiks eraldatud tariifikvoodikoguseid.

Artikkel 2

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse protokolli artikli 1 lõikes 3, artiklis 2 ning artikli 5 lõigetes 3 ja 4 sätestatud terminite määratlusi.

Lisaks kasutatakse järgmist mõistet: „tooterühm” tähendab emba-kumba kahest lepinguga hõlmatud tootekategooriast vastavalt nende toodete klassifikatsioonile Venemaa Föderatsioonis kasutatavas tariifi- ja statistikanomenklatuuris, nimelt kuuske (tariifiread 4403 20 110 ja 4403 20 190) või mändi (tariifiread 4403 20 310 ja 4403 20 390). Venemaa Föderatsioonis kohaldatavad asjakohased tariifikvoodid ja neile vastavad kombineeritud nomenklatuuri (2) koodid („CN-koodid”) ja TARICi koodid on esitatud I lisas.

2.   PEATÜKK

KVOOTIDE ERALDAMISE PÕHIMÕTTED

Artikkel 3

Tariifikvootide eraldamise meetod sõltub kuupäevast, mil importija esitab taotluse:

a)

taotluste puhul, mis esitatakse igal aastal 31. juuliks (edaspidi „kvoodiperioodi esimene pool”), eraldab komisjon tariifikvoodid vastavalt sellele, kas importija on liigitatud seniseks või uueks, nagu on sätestatud protokolli artikli 5 lõike 2 punktis b, ning

b)

taotluste puhul, mis on esitatud alates 1. augustist (edaspidi „kvoodiperioodi teine pool”), eraldab komisjon ülejäänud tariifikvoodi kogused vastavalt kronoloogilisele järjestusele, milles komisjonile laekuvad liikmesriikide pädevate asutuste (edaspidi „kvoodilubade andja(d)”) teatised üksikute importijate taotluste kohta, vastavalt protokolli artikli 5 lõike 2 punktile a.

Artikkel 4

1.   Kvoodiperioodi esimeses pooles:

a)

senistele importijatele eraldatakse 70 % igast tariifikvoodist tooterühmade kaupa (edaspidi „senistele importijatele ette nähtud kvoot”) ning

b)

uutele importijatele eraldatakse 30 % igast tariifikvoodist tooterühmade kaupa (edaspidi „uutele importijatele ette nähtud kvoot”).

2.   Uutele importijatele ette nähtud kvoot eraldatakse kronoloogilises järjestuses, milles komisjonile laekuvad liikmesriikide kvoodilubade andjate teatised selliste importijate kvooditaotluste kohta.

3.   Igale uuele importijale antakse maksimaalselt 1,5 % iga tooterühma tariifikvoodist vastavalt lõikes 2 osutatud eraldamiskorrale.

Artikkel 5

Kvoodiperioodi teises pooles antakse igale importijale maksimaalselt 5 % iga tooterühma ülejäänud tariifikvoodist.

Artikkel 6

1.   Kvoodiperioodi esimeses pooles on igal senisel importijal õigus taotleda kvoodiluba üksnes mingiks konkreetseks kvoodiosaks, mis on igas tooterühmas ette nähtud senistele importijatele (edaspidi „ülemmäär”) ning mis arvutatakse lõike 2 kohaselt. Kõik kvoodiperioodi esimeses pooles senistele importijatele antavad kvoodiload arvestatakse sellise importija ülemmäärast maha.

2.   Senisele importijale mingiks kvoodiperioodiks (edaspidi „kvoodiperiood n + 1”) iga tooterühma puhul kohaldatava ülemmäära arvutamisel võetakse arvesse lepinguga hõlmatud toodete keskmist, mida see importija on sellise ülemmäära arvutamise aastale eelneva kahe kvoodiperioodi jooksul tegelikult importinud, vastavalt järgmisele valemile:

Ci = T * (Īi/ΣĪi)

kus

 

Ci on asjaomase tooterühma (kuusk või mänd) ülemmäär, mis on määratud importijale i kvoodiperioodil n + 1;

 

T on asjaomases tooterühmas ülemmäära arvutamise aastal (edaspidi „kvoodiperiood n”) senistele importijatele ette nähtud kvoot;

 

Īi on senise importija i poolt tegelikult imporditud asjaomase tooterühma keskmine kogus arvutamisele eelnenud kahe kvoodiperioodi jooksul (edaspidi vastavalt „kvoodiperiood n – 2” ja „kvoodiperiood n – 1”) järgmiselt:

[(importija i poolt kvoodiperioodil n – 2 tegelikult imporditud kogus) + (importija i poolt kvoodiperioodil n – 1 tegelikult imporditud kogus)]/2

 

ΣĪi on kõikide importijate asjaomase tooterühma keskmise impordi Īi summa.

Artikkel 7

1.   Igal aastal arvutab komisjon artikli 6 lõikes 2 kehtestatud meetodi kohaselt igale senisele importijale järgmiseks kvoodiperioodiks kohaldatava ülemmäära.

2.   Selliseks arvutamiseks esitavad kvoodilubade andjad komisjonile hiljemalt kvoodiperioodi n 31. märtsiks kokkuvõtte lepinguga hõlmatud toodete tegelikust impordist kvoodiperioodil n – 1, millest on neile artikli 11 lõike 1 kohaselt teatatud. Selline kokkuvõte esitatakse elektrooniliselt tabeli vormis vastavalt IV lisas sätestatud näidisele.

3.   Komisjon teeb kvoodilubade andjatele teatavaks ajakohastatud ülemmäärad, mis on saadud artikli 6 lõike 2 kohaste arvutuste tulemusena, hiljemalt kvoodiperioodi n 30. aprilliks.

3.   PEATÜKK

TEGEVUSE JÄRJEPIDEVUS

Artikkel 8

1.   Kui importija, kes protokolli artikli 5 lõike 4 alusel omab senise importija staatust, (edaspidi „taotleja”) ei esita rahuldavaid tõendeid, et tegemist on sama füüsilise või juriidilise isikuga, kes importis lepinguga hõlmatud tooteid artikli 17 lõike 2 kohaselt kasutatud võrdlusperioodil (edaspidi „eelkäija”), peab ta esitama kvoodilubade andjale vajalikud tõendid, mis näitavad, et ta jätkab eelkäija tegevust.

2.   Lõikes 1 osutatud tegevuse järjepidevus loetakse olemasolevaks, kui

a)

taotlejat ja eelkäijat kontrollib sama õigussubjekt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (3) tähenduses või

b)

eelkäija majandustegevus lepinguga hõlmatud toodete osas on juriidiliselt taotlejale üle antud kas ühinemise või omandamise tulemusena määruse (EÜ) nr 139/2004 tähenduses.

3.   Importijaid, kes ei esita tõendeid tegevuse järjepidevuse kohta, käsitatakse uute importijatena.

Artikkel 9

Artikli 8 sätteid kohaldatakse mutatis mutandis, kui importija omab senise importija staatust protokolli artikli 5 lõike 3 alusel.

4.   PEATÜKK

KVOODILOA TAOTLUSED

Artikkel 10

1.   Kvoodilubade taotlused esitatakse II lisas kehtestatud vormil. Kui taotluses esitatud teavet peetakse ebapiisavaks, võib kvoodilubade andja nõuda taotlejalt lisaandmeid.

2.   Kvoodiloa andmise tingimuseks on nõue, et vastavad tooted läbivad liidu tolliterritooriumil töötlemise, mis annab neile liidu päritolustaatuse vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (4) artiklile 24.

3.   Kvoodiloa taotlusele lisatakse taotleja kirjalik tunnistus, milles ta kohustub

a)

suunama asjaomased tooted ettenähtud töötlusesse ühe aasta jooksul alates kuupäevast, mil pädev tolliasutus võtab vastu vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni, mis sisaldab kauba täpset kirjeldust ja TARICi koode;

b)

pidama liikmesriigis, kus luba on antud, nõuetekohast registrit, mis võimaldab kvoodilubade andjal teha kontrolle, mida ta peab vajalikuks, et teha kindlaks, et tooted on tegelikult suunatud ettenähtud töötlusesse, ja kõnealust registrit säilitama; käesolevas punktis tähendab „register” andmeid, mis sisaldavad ükskõik millisel kandjal kogu vajalikku teavet ja tehnilisi üksikasju, mis võimaldavad kvoodilubade andjal toiminguid jälgida ja kontrollida;

c)

võimaldama kvoodilubade andjal rahuldavalt jälgida asjaomaste toodete liikumist asjaomase ettevõtte tootmiskohtades kogu töötluse jooksul;

d)

teatama kvoodilubade andjale kõikidest asjaoludest, mis võivad luba mõjutada.

4.   Kui asjaomased tooted antakse üle, esitab taotleja piisavad tõendid selle kohta, et nad suunatakse ettenähtud töötlusse vastavalt lõike 3 punktile a.

5.   Kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 (5) artiklit 308d.

6.   Kui importija või füüsiline või juriidiline isik, kellele importija sellised tooted edasi annab, jätab täitmata käesoleva artikli lõikes 3 osutatud kohustuse, loetakse see võrdväärseks vastava tootekoguse osas kasutamata jäänud kvoodiloaga vastavalt artiklile 13.

7.   Komisjon avaldab kvoodilubade andjate nimekirja Euroopa Liidu Teatajas ja ajakohastab seda vastavalt vajadusele.

5.   PEATÜKK

TEGELIKU IMPORTIMISE TÕENDID

Artikkel 11

1.   Hiljemalt 15 kalendripäeva pärast iga kolmanda kuu lõppu teatavad importijad selle liikmesriigi kvoodilubade andjale, kellelt nad kvoodiloa said, kui palju nad on lepinguga hõlmatud tooteid viimase kolme kuu jooksul tegelikult sinna liikmesriiki importinud. Sel otstarbel esitavad importijad kvoodilubade andjale asjaomase impordi tollideklaratsioonide koopiad.

2.   Kui tollideklaratsiooni kantud koguseid on mõõdetud puukooreta ja kvoodiloa kandes nr 9 nimetatud kogus on märgitud puukoorega, siis esitab importija kvoodilubade andjale lisaks lõikes 1 sätestatud teabele sama tähtaja jooksul iga tollideklaratsiooni kohta ka õiged impordikogused, milles on arvestatud ka puukoort. Õigete koguste määramiseks kasutatakse III lisas sätestatud paranduskoefitsienti.

6.   PEATÜKK

KASUTAMATA KVOODILOAD

Artikkel 12

1.   Kui kvoodiluba ei ole kuue kuu jooksul pärast selle väljaandmist ära kasutatud, tagastab importija selle kvoodilubade andjale või teatab kvoodilubade andjale oma kavatsusest kasutada see ära ülejäänud kvoodiperioodi jooksul. Kui kvoodiluba on välja antud enne kvoodiperioodi algust vastavalt protokolli artiklile 4, arvestatakse kuuekuulist tähtaega alates kvoodiperioodile vastava aasta 1. jaanuarist.

2.   Kvoodilubade andjad teatavad viivitamata komisjonile kõikidest kvoodilubadest, mille importijad on neile lõike 1 alusel tagastanud. Asjaomases tooterühmas senistele importijatele ette nähtud saadaolevat ülemmäära muudetakse vastava koguse võrra.

Artikkel 13

1.   Kui senine importija impordib lepinguga hõlmatud tooteid kvoodiperioodil n – 1 tegelikult vähem kui 85 % kõikidest sellele importijale samal perioodil antud kvoodilubadega hõlmatud kogustest, vähendatakse selle importija impordiülemmäära kvoodiperioodiks n + 1 mõlema tooterühma osas koguse võrra, mis on proportsionaalne puudujääva tegeliku impordi osakaaluga.

2.   Lõikes 1 osutatud vähendus arvutatakse järgmiselt:

ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi

kus

 

ri on importija i impordi ülemmäära vähendus mõlema tooterühma puhul kvoodiperioodil n + 1;

 

ΣΑi on senisele importijale i kvoodiperioodil n – 1 antud kvoodilubade summa;

 

Ii on importija i poolt kvoodiperioodil n – 1 tegelikult imporditud lepinguga hõlmatud toodete kogus.

Artikkel 14

1.   Kui kvoodiluba, mida ei ole kuus kuud pärast selle väljaandmist artikli 12 alusel tagastatud, jääb ka kvoodiperioodi n – 1 lõpuks kasutamata, vähendatakse importija impordi ülemmäära mõlema tooterühma osas kvoodiperioodiks n + 1 koguse võrra, mis on kaks korda suurem kui kasutamata kvoodiloa suurusega proportsionaalne kogus.

2.   Lõikes 1 osutatud vähendus arvutatakse järgmiselt:

Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi)

kus

 

Ri on importija i impordi ülemmäära vähendus mõlema tooterühma puhul kvoodiperioodil n + 1;

 

ΣUi on importijale i kvoodiperioodil n – 1 antud kasutamata kvoodilubade summa;

 

ΣΑi on importijale i kvoodiperioodil n – 1 mõlemas tooterühmas antud kvoodilubade summa.

Artikkel 15

Kui nii artiklis 13 kui ka artiklis 14 sätestatud impordi ülemmäärade vähendamise tingimused on täidetud samaaegselt, siis kohaldatakse suuremat vähendust (Ri või ri).

7.   PEATÜKK

ESIMESEL KOLMEL KVOODIPERIOODIL KOHALDATAVAD ÜLEMINEKUMEETMED

Artikkel 16

1.   Käesoleva määruse artiklis 4 sätestatud eraldamismeetodit kohaldatakse terve esimese käesoleva määruse kohase kvoodiperioodi vältel. Selle kvoodiperioodi jooksul 6. peatüki sätteid ei kohaldata.

2.   Artikleid 17–19 kohaldatakse esimesel kolmel käesoleva määruse kohaldamise kvoodiperioodil.

Artikkel 17

1.   Protokolli artikli 5 lõikes 4 sätestatud võrdlusperioodiks on importija valikul kas aasta 2004, aasta 2007 või mõlema aasta kombinatsioon.

2.   Senise importija staatust omavad importijad teatavad hiljemalt 20 kalendripäeva pärast käesoleva määruse jõustumist, millist lõikes 1 sätestatud kolmest võimalusest tuleb kasutada nende ülemmäära arvutamisel vastavalt artiklile 6.

3.   Iga importija puhul lõike 2 kohaselt kindlaks määratud võrdlusperioodi kohaldatakse käesoleva määruse esimese kolme kvoodiperioodi suhtes.

Artikkel 18

1.   Senise importija staatust omavad importijad teatavad nende liikmesriikide kvoodilubade andjatele, kellelt nad kavatsevad taotleda kvoodiluba, hiljemalt 20 kalendripäeva pärast käesoleva määruse jõustumist, kui palju nad on tegelikult importinud lepinguga hõlmatud tooteid nendesse liikmesriikidesse artikli 17 lõike 2 kohaselt määratud võrdlusperioodi jooksul. Tegeliku impordi tõendamiseks esitavad importijad kvoodilubade andjale asjaomase impordi tollideklaratsioonide koopiad.

2.   Kvoodilubade andjad esitavad komisjonile hiljemalt 35 kalendripäeva pärast käesoleva määruse jõustumist kokkuvõtte lepinguga hõlmatud toodete tegelikust impordist, millest neile on teatatud vastavalt käesoleva artikli lõikele 1. Selline kokkuvõte esitatakse elektrooniliselt tabeli vormis vastavalt V lisas sätestatud näidisele.

Artikkel 19

1.   Kui artikli 17 lõike 2 alusel kasutatakse ühtainust aastat, tähistab artikli 6 lõikes 2 osutatud muutuja Īi importija poolt kõnealuse aasta jooksul tegelikult imporditud asjaomase tooterühma tooteid.

2.   Kui artikli 17 lõike 2 alusel kasutatakse aastate 2004 ja 2007 kombinatsiooni, tähistab artikli 6 lõikes 2 osutatud muutuja Īi importija poolt aastatel 2004 ja 2007 tegelikult imporditud asjaomase tooterühma toodete keskmist, mis arvutatakse järgmiselt:

[(tegelik import aastal 2004) + (tegelik import aastal 2007)]/2.

3.   Hiljemalt 65 kalendripäeva pärast käesoleva määruse jõustumist teeb komisjon kvoodilubade andjatele teatavaks ülemmäärad, mis on saadud artikli 6 lõike 2 kohaste arvutuste tulemusena.

4.   Kui ajaks, mil lepingut ja protokolli hakatakse ajutiselt kohaldama, ei ole artiklis 6 osutatud ülemmäärasid veel arvutatud, eraldatakse kõikidele importijatele tariifikvoodid iga tooterühma jaoks vastavalt artikli 3 punktis b osutatud eraldamismenetlusele, kuni komisjon teatab kvoodilubade andjatele, et ülemmäärad on kehtestatud ja artikli 3 punktis b osutatud eraldamismenetlus on lõppenud. Käesoleva lõike kohaldamisel antakse igale importijale maksimaalselt 2,5 % iga tooterühma tariifikvoodist.

8.   PEATÜKK

Artikkel 20

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Selle kohaldamine lõppeb kuupäeval, mil lõppeb protokolli ajutine kohaldamine.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 57, 29.2.2012, lk 1.

(2)  Praegu vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 1006/2011 (ELT L 282, 28.10.2011, lk 1).

(3)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(4)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(5)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


I LISA

Venemaa Föderatsioonis kohaldatavad asjakohased tariifikvoodid ning vastavad CN-koodid ja TARICi koodid (vt käesoleva määruse artikkel 2)

 

CN-kood

TARICi kood

Vene tariifikood

Täielik kirjeldus

1.

Ex44032011

10

4403 20 110 1

Hariliku kuuse (Picea abies Karst.) või euroopa nulu (Abies alba Mill.) puit läbimõõduga vähemalt 15 cm, kuid mitte üle 24 cm, ning pikkusega vähemalt 1,0 m

Ex44032019

10

2.

Ex44032011

10

4403 20 110 2

Hariliku kuuse (Picea abies Karst.) või euroopa nulu (Abies alba Mill.) puit läbimõõduga üle 24 cm ning pikkusega vähemalt 1,0 m

Ex44032019

10

3.

Ex44032019

10

4403 20 190 1

Hariliku kuuse (Picea abies Karst.) või euroopa nulu (Abies alba Mill.) toorpuit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, läbimõõduga alla 15 cm

4.

Ex44032019

10

4403 20 190 9

Muu hariliku kuuse (Picea abies Karst.) või euroopa nulu (Abies alba Mill.) puit

5.

Ex44032031

10

4403 20 310 1

Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puit läbimõõduga vähemalt 15 cm, kuid mitte üle 24 cm, ning pikkusega vähemalt 1,0 m

Ex44032039

10

6.

Ex44032031

10

4403 20 310 2

Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puit läbimõõduga üle 24 cm ning pikkusega vähemalt 1,0 m

Ex44032039

10

7.

Ex44032039

10

4403 20 390 1

Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) toorpuit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, läbimõõduga alla 15 cm

8.

Ex44032039

10

4403 20 390 9

Muu hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puit


II LISA

Kvoodiloa taotluse näidis (vt käesoleva määruse artikli 10 lõige 1)

Image

Kvoodiloa taotluse lisa: käesoleva määruse artikli 10 lõike 3 kohane tunnistus

Tunnistus

… (deklarandi nimi) tunnistus

Mina, allakirjutanu, kinnitan järgmist:

Seoses oma (PP/KK/AA) kvoodiloa taotlusega kohustun:

(1)

suunama asjaomased tooted ettenähtud töötlusesse ühe aasta jooksul alates kuupäevast, mil pädev tolliasutus võtab vastu vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni, mis sisaldab kauba täpset kirjeldust ja TARICi koode;

(2)

pidama liikmesriigis, kus luba on antud, nõuetekohast registrit, mis võimaldab kvoodilubade andjal teha kontrolle, mida ta peab vajalikuks, et teha kindlaks, et tooted on tegelikult suunatud ettenähtud töötlusesse, ja kõnealust registrit säilitama;

(3)

võimaldama kvoodilubade andjal rahuldavalt jälgida asjaomaste toodete liikumist asjaomase ettevõtte tootmiskohtades kogu töötluse jooksul;

(4)

teatama kvoodilubade andjale kõikidest asjaoludest, mis võivad luba mõjutada.

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et minu eespool esitatud tunnistuse sisu on mulle teada olevalt õige ja tõene.

Koht, kuupäev

 

Allkiri


III LISA

Käesoleva määruse artikli 11 lõike 2 kohased paranduskoefitsiendid

Käesoleva määruse artikli 11 lõike 2 kohased paranduskoefitsiendid on järgmised:

CN-kood

Paranduskoefitsient

4403 20 11

0,90

4403 20 19

0,88

4403 20 31

0,88

4403 20 39

0,87


IV LISA

Tegeliku impordi kokkuvõte vastavalt käesoleva määruse artikli 7 lõikele 2 koostoimes artikli 11 lõikega 1

Importiva äriühingu nimi

Importiva äriühingu käibemaksukohustuslasena registreerimise number

Kuusepuidu (CN-koodide 4403 20 11 ja 4403 20 19 Σ) tegelik import (m3) kvoodiperioodil n – 1 (…–…)

Männipuidu (CN-koodide 4403 20 31 ja 4403 20 39 Σ) tegelik import (m3) kvoodiperioodil n – 1 (…–…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V LISA

Tegeliku impordi kokkuvõte vastavalt käesoleva määruse artikli 18 lõikele 2 koostoimes artikli 18 lõikega 1

Importiva äriühingu nimi

Importiva äriühingu käibemaksukohustuslasena registreerimise number

Kuusepuidu (CN-koodide 4403 20 11 ja 4403 20 19 Σ) tegelik import (m3) võrdlusaastal …

Männipuidu (CN-koodide 4403 20 31 ja 4403 20 39 Σ) tegelik import (m3) võrdlusaastal …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/38


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 499/2012,

12. juuni 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

55,3

MK

52,8

TR

51,8

ZZ

53,3

0707 00 05

MK

26,2

TR

119,2

ZZ

72,7

0709 93 10

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

75,2

BO

105,1

TR

107,0

ZA

95,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

113,1

BR

82,2

CL

97,3

CN

136,2

NZ

132,4

US

153,6

UY

61,9

ZA

113,2

ZZ

111,2

0809 10 00

TR

226,2

ZZ

226,2

0809 29 00

TR

440,0

ZZ

440,0

0809 40 05

ZA

300,5

ZZ

300,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

13.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/40


KOMISJONI OTSUS,

11. juuni 2012,

milles käsitletakse teatavaid tööstustekkelisi kasvuhoonegaase reguleerivaid riiklikke õigusnorme, millest Taani on teavitanud

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 3717 all)

(Ainult taanikeelne tekst on autentne)

(2012/301/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 114 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõikele 4 teatas Taani Kuningriik 13. veebruari 2012. aasta kirjaga komisjonile, et Taani kavatseb säilitada teatavad tööstustekkelisi kasvuhoonegaase käsitlevad riiklikud õigusnormid, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määruses (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (1) sätestatud õigusnormidest rangemad, ka pärast 31. detsembrit 2012, Taanile antud volituse lõpukuupäeva vastavalt komisjoni otsusele 2007/62/EÜ, (2) mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 95 lõikega 6 (nüüd Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõige 6).

(2)

Määruse (EÜ) nr 842/2006 (teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (F-gaasid)) eesmärk on teatavate Kyoto protokolliga hõlmatud F-gaaside (fluorosüsivesinikud (HFC), perfluorosüsivesinikud (PFC) ja väävelheksafluoriidid (SF6)) heitkoguste vältimine ja piiramine. Selles on ka mõned kasutamise ja turuleviimise keelud, kui on leitud, et soodsad ja kulutõhusad asendusained on ühenduse tasandil olemas ning piiramist ja kokkukogumist ei ole võimalik tõhustada.

(3)

Kõnealusel määrusel on kahekordne õiguslik alus, EÜ asutamislepingu artikli 175 lõige 1 (nüüd Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõige 1), mis kehtib kõigi sätete kohta, välja arvatud artiklid 7, 8 ja 9, mis põhinevad EÜ asutamislepingu artiklil 95 (nüüd Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114), kuna neil on mõju kaupade vabale liikumisele liidu ühtse turu piires.

(4)

Taanis on kehtinud teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase käsitlevad riiklikud õigusnormid alates 2002. aastast ning komisjonile on neist normidest teatatud 2. juuni 2006. aasta kirjaga. Normidega hõlmatud F-gaase sisaldavate uute toodete impordi, müügi ja kasutamise üldise keelu suhtes kehtivad erandid on sätestatud Taani korralduse I lisas. Need erandid on seotud mitme väga spetsiifilise rakendusega ning mitme tavapärasema rakenduse puhul põhinevad erandid vastavates süsteemides kasutatud kasvuhoonegaaside kogustel, mistõttu kehtib erand nt jahutusseadmete, soojuspumpade või kliimaseadmete puhul, mille külmutusagensi kogus on 0,15–10 kg, ning soojusvahetite puhul, mille külmutusagensi kogus on kuni 50 kg. Erand kehtib ka laevadele ja sõjaliseks otstarbeks ettenähtud toodetele ning SF6 kasutamisel kõrgepingeseadmetes. 8. detsembril 2006 otsustas komisjon EÜ asutamislepingu artikli 95 lõikele 6 (nüüd ELi toimimise lepingu artikli 114 lõige 6) viidates lubada Taanil säilitada kõnealuseid norme kuni 31. detsembrini 2012.

(5)

Otsuse 2007/62/EÜ vastuvõtmisest saadik on selles otsuses sätestatud rangemate normide säilitamist õigustavad asjaolud jäänud muutumatuks. Riiklikud eeskirjad jäävad üheks osaks Taani kehtestatud laiemast strateegiast, millega saavutada heitkoguste vähendamise eesmärk vastavalt Kyoto protokollile ja selle alusel liidu tasandil vastu võetud koormuse jagamise kokkuleppele. Kõnealuse korra kohaselt kavatseb Taani vähendada aastatel 2008–2012 kasvuhoonegaaside heitkoguseid 21 % võrreldes 1990. aasta tasemega. Aruannete kohaselt on teatatud meetmed aidanud märkimisväärselt vähendada fluorosüsivesinike (HFC) heidet Taanis. Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühise otsusega, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020, (3) on Taani võtnud kohustuse vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20 %, võrreldes 2005. aasta tasemega.

(6)

Taani korralduses sätestatud erandid, nagu ka võimalus tagada väga erilistel juhtudel üksikud erandid üldisest keelust, tagavad kõnealuse meetme proportsionaalsuse. Lisaks käsitletakse selles üksnes uusi seadmeid ja lubatakse kasutada F-gaase olemasolevate seadmete korrastus- ja hooldustöödeks, et vältida asjatut loobumist seadmest.

(7)

Kuigi nimetatud korraldusel on mõju liidusisesele kaupade vabale ringlusele, on kõnealused õigusnormid üldised ning neid kohaldatakse nii omamaiste kui ka imporditud kaupade suhtes. Puudub tõendusmaterjal, et teatatud riiklikke õigusnorme on kasutatud või kasutatakse liidus tegutsevate ettevõtjate vahelise meelevaldse diskrimineerimise vahendina. Pidades silmas F-gaaside kasutamisest tulenevat ohtu keskkonnale, kinnitab komisjon oma hinnangut, et teatatud riiklikud õigusnormid ei ole siseturu toimimisele ebaproportsionaalseks takistuseks seoses taotletavate eesmärkidega, eriti arvestades määruse (EÜ) nr 842/2006 (4) kohaldamise, mõjude ja piisavuse kohta antud hiljutise hinnangu järeldust, et kasvuhoonegaasi heitkoguste vähendamise kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks kogu liidus on vaja võtta uusi meetmeid F-gaaside heite vähendamiseks.

(8)

Komisjon on seisukohal, et Taani 13. veebruaril 2012 esitatud taotlus säilitada määruses (EÜ) nr 842/2006 sätestatud õigusnormidest rangemad riiklikud õigusnormid seoses F-gaase sisaldavate või töökorras hoidmiseks F-gaase vajavate toodete ja seadmete turuleviimisega on vastuvõetav.

(9)

Lisaks kinnitab komisjon oma otsust 2007/62/EÜ, et Taani 2. juuli 2002. aasta korraldusega nr 552 kehtestatud riiklikud õigusnormid:

vastavad keskkonnakaitse vajadustele;

võtavad arvesse Taanis keelatud rakenduste alternatiivide olemasolu ning nende tehnilist ja majanduslikku kättesaadavust;

tõenäoliselt omavad piiratud majanduslikku mõju;

ei ole meelevaldse diskrimineerimise vahendid;

ei kujuta endast varjatud piirangut liikmesriikide vahelisele kaubandusele ning

on seega kooskõlas asutamislepinguga.

Seetõttu leiab komisjon, et kõnealused õigusnormid võib heaks kiita.

(10)

Komisjon võib igal ajal uuesti hinnata, kas heakskiitmise tingimusi täidetakse jätkuvalt. See võib olla asjakohane eelkõige juhul, kui määrust (EÜ) nr 842/2006 või otsust nr 406/2009/EÜ olulisel määral muudetakse. Pidades silmas sellist võimalust ja ELi ning liikmesriikide pikaajalisi kohustusi vähendada kasvuhoonegaaside heidet, ei peeta vajalikuks piirata heakskiidu kestust konkreetse kuupäevaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase käsitlevad riiklikud õigusnormid, millest Taani Kuningriik teatas komisjonile 13. veebruari 2012. aasta kirjaga ning mis on rangemad kui määruses (EÜ) nr 842/2006 F-gaase sisaldavate või töökorras hoidmiseks F-gaase vajavate toodete ja seadmete turuleviimist käsitlevad õigusnormid.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Taani Kuningriigile.

Brüssel, 11. juuni 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Connie HEDEGAARD


(1)  ELT L 161, 14.6.2006, lk 1.

(2)  ELT L 32, 6.2.2007, lk 130.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 406/2009/EÜ, 23. aprill 2009, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020 (ELT L 140, 5.6.2009, lk 136)

(4)  Komisjoni aruanne teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva määruse (määrus (EÜ) nr 842/2006) kohaldamise, mõju ja asjakohasuse kohta, KOM(2011) 581(lõplik).


13.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/42


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

11. juuni 2012,

millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 3723 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/302/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ, (1) eriti selle artikli 29 lõike 1 neljandat lõiku ja artikli 29 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 96/23/EÜ on kehtestatud meetmed kõnealuse direktiivi I lisas loetletud ainete ja jääkide rühmade kontrollimiseks. Vastavalt direktiivile 96/23/EÜ peavad kolmandad riigid, kes soovivad olla lisatud või jääda niisuguste kolmandate riikide loeteludesse, kust liikmesriigid võivad importida kõnealuse direktiiviga reguleeritud loomi ja loomseid saadusi, esitama kava, millega nähakse ette nende kolmandate riikide pakutavad tagatised seoses selles lisas loetletud ainete ja jääkide rühmade kontrollimisega. Kõnealused kavad tuleb komisjoni taotluse korral ajakohastada, eelkõige juhul, kui see osutub vajalikuks teatavate kontrollide tõttu.

(2)

Komisjoni otsusega 2011/163/EL (2) kiideti heaks direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohased kavad (edaspidi „kavad”), mille on esitanud teatavad kõnealuse direktiivi lisas loetletud kolmandad riigid ning mis hõlmavad selles loetelus nimetatud loomi ja loomseid saadusi.

(3)

Teatavate kolmandate riikide esitatud hiljutisi kavasid ja komisjonile laekunud täiendavat teavet silmas pidades on vaja ajakohastada nende kolmandate riikide loetelu, kust liikmesriikidel on direktiivi 96/23/EÜ kohaselt lubatud importida teatavaid loomi ja loomseid saadusi, mis praegu on loetletud otsuse 2011/163/EL lisas (edaspidi „loetelu”).

(4)

Belize on komisjonile esitanud vesiviljelustooteid käsitleva kava. Kava annab piisavad tagatised ja see tuleks heaks kiita. Seepärast tuleks Belize loetelusse kanda seoses vesiviljelustoodetega.

(5)

Tšiili on praegu loetelus esindatud seoses lammaste/kitsedega, kuid viitega otsuse 2011/163/EL lisas esitatud joonealusele märkusele 3. Joonealuse märkuse kohaselt on selline import Tšiilist lubatud üksnes lammaste puhul. Tšiili on komisjonile esitanud kitsi käsitleva kava. Kava annab piisavad tagatised ja see tuleks heaks kiita. Seega tuleks viide joonealusele märkusele 3 Tšiili puhul loetelust eemaldada.

(6)

Curaçao on praegu loetelus esindatud seoses piimaga. Curaçao ei ole siiski esitanud direktiivi 96/23/EÜ artikliga 29 ettenähtud kava. Seega tuleks Curaçaod käsitlev kanne loetelust eemaldada.

(7)

Hongkong on praegu loetelus esindatud seoses kodulindude ja vesiviljelustoodetega. Hongkong ei ole siiski esitanud direktiivi 96/23/EÜ artikliga 29 ettenähtud kava. Seega tuleks Hongkong loetelust eemaldada.

(8)

Gambia on komisjonile esitanud vesiviljelustooteid käsitleva kava. Kava annab piisavad tagatised ja see tuleks heaks kiita. Seepärast tuleks Gambia loetelusse kanda seoses vesiviljelustoodetega.

(9)

EMP Ühiskomitee 26. oktoobri 2007. aasta otsusega nr 133/2007, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused), (3) laiendatakse kõnealuse lisa sätteid Islandi suhtes. Seega tuleks Islandit käsitlevad kanded loetelust eemaldada.

(10)

Jamaica on praegu loetelus esindatud seoses vesiviljelustoodete ja meega. Jamaica ei ole siiski esitanud direktiivi 96/23/EÜ artikliga 29 ettenähtud kava. Seega tuleks Jamaicat käsitlev kanne vesiviljelustoodete puhul loetelust eemaldada.

(11)

Kenya on komisjonile esitanud kaamelipiima käsitleva kava. Kava annab piisavad tagatised ja see tuleks heaks kiita. Seepärast tuleks Kenya loetelusse kanda seoses kaamelipiimaga.

(12)

Liibanon on komisjonile esitanud mett käsitleva kava. Kava annab piisavad tagatised ja see tuleks heaks kiita. Seepärast tuleks Liibanon loetelusse kanda seoses meega.

(13)

Namiibia on praegu loetelus esindatud seoses veiste, lammaste/kitsede ning looduslike ja tehistingimustes peetavate ulukitega. Namiibia ei ole tehistingimustes peetavate ulukite kohta siiski esitanud direktiivi 96/23/EÜ artikliga 29 ettenähtud kava. Seega tuleks Namiibiat käsitlev kanne tehistingimustes peetavate ulukite puhul loetelust eemaldada.

(14)

Uus-Kaledoonia on praegu loetelus esindatud seoses veiste, vesiviljelustoodete, looduslike ja tehistingimustes peetavate ulukite ning meega. Kõnealune kolmas riik teatas komisjonile, et ei ole enam huvitatud värske loomaliha eksportimisest liitu. Samas esitas Uus-Kaledoonia tagatised, mis olid vajalikud loomalihaga seonduva kande säilitamiseks loetelus, kuid koos joonealuse märkusega, milles on märge „Kolmandad riigid, kus kasutatakse üksnes toorainet, mis on pärit kas liikmesriikidest või sellise tooraine liitu importimiseks heakskiidu saanud kolmandatest riikidest”. Asjakohane joonealune märkus tuleks seega lisada Uus-Kaledooniat käsitlevasse kandesse veiste puhul.

(15)

Sint-Maarten on praegu loetelus esindatud seoses piimaga. Sint-Maarten ei ole siiski esitanud direktiivi 96/23/EÜ artikliga 29 ettenähtud kava. Seega tuleks Sint-Maarten loetelust eemaldada.

(16)

San Marino on praegu loetelus esindatud seoses veiste, sigade ja meega. Kõnealune kolmas riik teatas komisjonile, et ta ei ole enam huvitatud sealiha eksportimisest liitu. Seega tuleks San Marinot käsitlev kanne sealiha puhul loetelust eemaldada.

(17)

Kaubandushäirete vältimiseks tuleks kehtestada üleminekuperiood Curaçaost, Hongkongist, Jamaicalt, Namiibiast ja Sint-Maartenist pärit asjakohastele saadetistele, mis sertifitseeriti ja lähetati liitu enne käesoleva otsuse kohaldamise kuupäeva.

(18)

Seega tuleks otsust 2011/163/EL vastavalt muuta.

(19)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/163/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad üleminekuajal, mis kestab kuni 15. augustini 2012, vastu piimasaadetisi Curaçaost, kodulindude ja vesiviljelustoodete saadetisi Hongkongist, vesiviljelustoodete saadetisi Jamaicalt, tehistingimustes peetavate ulukite saadetisi Namiibiast ja piimasaadetisi Sint-Maartenist, tingimusel et selliste toodete importija tõendab, et saadetised on sertifitseeritud ja lähetatud liitu enne 1. juulit 2012.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. juulist 2012.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. juuni 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

(2)  ELT L 70, 17.3.2011, lk 40.

(3)  ELT L 100, 10.4.2008, lk 27.


LISA

„LISA

ISO2 kood

Riik

Veised

Lambad/kitsed

Sead

Hobuslased

Kodulinnud

Vesiviljelus

Piim

Munad

Küülikud

Looduslikud ulukid

Tehistingimustes peetavad ulukid

Mesi

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Araabia Ühendemiraadid

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albaania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austraalia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasiilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Valgevene

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveits

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Tšiili

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Hiina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etioopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandi saared

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Fääri saared

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Gröönimaa

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Horvaatia

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indoneesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Iisrael

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iraan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Jaapan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kõrgõzstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Lõuna-Korea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Liibanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mehhiko

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambiik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namiibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Uus-Kaledoonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Uus-Meremaa

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peruu

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Prantsuse Polüneesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipiinid

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn ja sõltkonnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Venemaa

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

SA

Saudi Araabia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svaasimaa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tai

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tuneesia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Türgi

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tansaania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Ameerika Ühendriigid

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Lõuna-Aafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Sambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Üksnes kaamelipiim.

(2)  Tapmiseks ettenähtud hobuslaste eksport liitu (ainult toiduks tarvitatavad loomad).

(3)  Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik; selle riigi lõplik nomenklatuur lepitakse kokku pärast ÜRO tasemel toimuvate läbirääkimiste lõppemist.

(4)  Kolmandad riigid, kus kasutatakse üksnes toorainet, mis on pärit kas liikmesriikidest või artikli 2 kohaselt sellise tooraine liitu importimiseks heakskiidu saanud kolmandatest riikidest.

(5)  Välja arvatud Kosovo (kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta).

(6)  Ainult põhjapõdrad Murmanski ja Jamali Neenetsi piirkonnas.”


13.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/48


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

11. juuni 2012,

millega muudetakse otsust 2003/467/EÜ seoses Leedu tunnistamisega ametlikult veiste ensootilise leukoosi vabaks liikmesriigiks

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 3729 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/303/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle D lisa punkte I ja E,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 64/432/EMÜ on käsitletud veiste ja sigadega kauplemist liidus. Direktiivis on sätestatud tingimused, mille alusel võib liikmesriigi või selle piirkonna tunnistada veisekarjade osas ametlikult veiste ensootilisest leukoosist vabaks.

(2)

Komisjoni 23. juuni 2003. aasta otsuse 2003/467/EÜ (2) (millega kehtestatakse teatavate liikmesriikide ja liikmesriikide piirkondade ametlikult tuberkuloosist, brutselloosist ja veiste ensootilisest leukoosist vaba staatus seoses veisekarjadega) I ja III lisas on loetletud liikmesriigid ja liikmesriikide piirkonnad, mis on tunnistatud ametlikult veiste ensootilisest leukoosist vabaks.

(3)

Leedu on esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad vastavust direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud tingimustele, et kogu Leedu territooriumile saaks anda ametlikult veiste ensootilise leukoosi vaba staatuse.

(4)

Pärast Leedu esitatud dokumentide hindamist tuleks kõnealune liikmesriik tunnistada ametlikult veiste ensootilisest leukoosist vabaks.

(5)

Seega tuleks otsust 2003/467/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/467/EÜ III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. juuni 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

(2)  ELT L 156, 25.6.2003, lk 74.


LISA

Otsuse 2003/467/EÜ III lisa 1. peatükk asendatakse järgmisega:

1.   PEATÜKK

Ametlikult veiste ensootilisest leukoosist vabad liikmesriigid

ISO kood

Liikmesriik

BE

Belgia

CZ

Tšehhi Vabariik

DK

Taani

DE

Saksamaa

IE

Iirimaa

ES

Hispaania

FR

Prantsusmaa

CY

Küpros

LT

Leedu

LU

Luksemburg

NL

Madalmaad

AT

Austria

SI

Sloveenia

SK

Slovakkia

FI

Soome

SE

Rootsi

UK

Ühendkuningriik”


13.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/50


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

11. juuni 2012,

millega antakse Horvaatias asuvale laborile ja Mehhikos asuvale laborile luba teha seroloogilisi uuringuid marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 3761 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/304/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2000. aasta otsust 2000/258/EÜ, millega määratakse eriinstituut, mis vastutab marutaudi vastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 2000/258/EÜ on Prantsusmaal Nancys asuv toidu, keskkonna ja töö sanitaarohutuse riiklik amet (edaspidi „ANSES”) (endine Prantsuse toidu sanitaarohutuse amet AFSSA) määratud marutaudivastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste uuringute standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest vastutavaks eriinstituudiks.

(2)

Nimetatud otsuses on ka sätestatud, et ANSES dokumenteerib selliste kolmandate riikide laboratooriumide hindamistulemused, kes on esitanud taotluse teha seroloogilisi uuringuid marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks.

(3)

Horvaatia pädev asutus on esitanud taotluse anda nimetatud kolmandas riigis asuva veterinaaria instituudi marutaudi ja üldviroloogia laborile luba teha selliseid seroloogilisi uuringuid. Taotlust toetab ANSESi 20. septembri 2011. aasta heakskiitev aruanne kõnealuse laboratooriumi hindamise kohta.

(4)

Mehhiko pädev asutus on esitanud taotluse anda nimetatud kolmandas riigis loomatervise diagnostika teenuste riikliku keskuse laborile luba teha selliseid seroloogilisi uuringuid. Taotlust toetab ANSESi 20. septembri 2011. aasta heakskiitev aruanne kõnealuse laboratooriumi hindamise kohta.

(5)

Seepärast tuleks anda kõnealustele laboritele luba teha seroloogilisi uuringuid marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja tuhkrutel.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vastavalt otsuse 2000/258/EÜ artikli 3 lõikele 2 antakse järgmistele laboritele luba teha seroloogilisi uuringuid marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja tuhkrutel:

a)

Croatian Veterinary Institute

Laboratory for rabies and general virology

Savska cesta 143

Zagreb 10000

Horvaatia;

b)

Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal

Km. 37.5 Carretera Federal México, Pachuca

55740 Tecámac

Mehhiko.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse 1. juulist 2012.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. juuni 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 79, 30.3.2000, lk 40.