ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.123.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 123

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
9. mai 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 392/2012, 1. märts 2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökomärgistamisega ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 393/2012, 7. mai 2012, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa Taid käsitlevat kannet kolmandate riikide ja nende osade loetelus, millest võib importida liitu ja vedada läbi liidu kodulinde ja linnukasvatussaadusi ( 1 )

27

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 394/2012, 8. mai 2012, millega määratakse kindlaks kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi eksportimise koguseline piirang kuni 2012/2013. turustusaasta lõpuni

30

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 395/2012, 8. mai 2012, millega avatakse teatavate koguste tööstusliku suhkru tariifikvoot 2012/2013 turustusaastaks

32

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 396/2012, 8. mai 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

33

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 397/2012, 8. mai 2012, millega kinnitatakse jaotuskoefitsient, lükatakse tagasi edasised taotlused ja lõpetatakse taotluste esitamine olemasolevatele täiendavatele kvoodivälise suhkru kogustele müügiks ELi turul vähendatud kvoodiületamise tasuga turustusaastal 2011/2012

35

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2012/14/EL, 8. mai 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine metüülnonüülketoon kõnealuse direktiivi I lisasse ( 1 )

36

 

*

Komisjoni direktiiv 2012/15/EL, 8. mai 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeainena india neemipuu ekstrakt ( 1 )

39

 

 

OTSUSED

 

 

2012/248/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 7. mai 2012, millega muudetakse otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ, 2007/25/EÜ ja 2009/494/EÜ linnugripi osas (teatavaks tehtud numbri C(2012) 2947 all)  ( 1 )

42

 

 

2012/249/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 7. mai 2012, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) kohaldamise eesmärgil käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2012) 2948 all)  ( 1 )

44

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

9.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 392/2012,

1. märts 2012,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökomärgistamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2010/30/EL nõutakse, et komisjon võtaks vastu delegeeritud õigusaktid selliste toodete energiamärgistuse kohta, mille puhul on suuri energiasäästu võimalusi ja mille tõhususnäitajad erinevad samaväärse funktsiooni korral.

(2)

Komisjoni 23. mai 1995. aasta direktiiviga 95/13/EÜ (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate elektriliste trummelkuivatite energiamärgistuse puhul) (2) on kehtestatud sätted kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite energiamärgistuse kohta.

(3)

Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite tarbitav elekter moodustab ELis olulise osa kodumajapidamise kogu energiavajadusest. Lisaks juba saavutatud energiatõhususe parandamisele on veel palju võimalusi kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite energiatarbimise edasiseks vähendamiseks.

(4)

Komisjoni direktiiv 95/13/EÜ tuleks tunnistada kehtetuks ja käesoleva määrusega tuleks esitada uued sätted selle tagamiseks, et energiamärgis pakuks tarnijatele dünaamilisi stiimuleid majapidamises kasutatavate trummelkuivatite energiatõhususe edasiseks parandamiseks ja et turul mindaks kiiremini üle energiatõhusamatele tehnilistele lahendustele.

(5)

Komisjoni 19. septembri 1996. aasta direktiivis 96/60/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate pesumasin-kuivatite energiamärgistuse puhul, (3) käsitletakse kodumajapidamises kasutatavaid ühendatud pesumasin-kuivateid. Neil on eriomadused ja seepärast tuleks need käesoleva määruse reguleerimisalast välja jätta.

(6)

Märgisel oleva teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord) (4) I lisas nimetatud Euroopa standardiasutuste vastu võetud harmoneeritud standardeid, kui need on olemas.

(7)

Käesolevas määruses tuleks täpsustada kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite, sealhulgas gaasiküttega kuivatite märgise ühetaoline kujundus ja sisu.

(8)

Lisaks sellele tuleks käesolevas määruses kindlaks määrata nõuded kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse kohta.

(9)

Samuti tuleks käesolevas määruses kindlaks määrata nõuded teabe kohta, mis tuleb esitada kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite kaugmüügi korral, reklaamimisel ja mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides.

(10)

On asjakohane näha ette käesoleva määruse läbivaatamine, et võtta arvesse tehnoloogia arengut.

(11)

Selleks et hõlbustada üleminekut direktiivilt 95/13/EÜ käesolevale määrusele, tuleks käesoleva määruse kohaselt märgistatud, kodumajapidamises kasutatavad trummelkuivatid lugeda vastavaks direktiivile 95/13/EÜ.

(12)

Direktiiv 95/13/EÜ tuleks seetõttu tunnistada kehtetuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse märgistamise ja täiendava teabe tootekirjelduses esitamise nõuded kodumajapidamises kasutatavatele elektritoitega ja gaasiküttega trummelkuivatitele ning kodumajapidamises kasutatavatele sisseehitatud trummelkuivatitele, sealhulgas mujal kui kodumajapidamises kasutatavatele trummelkuivatitele.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata kodumajapidamises kasutatavate ühendatud pesumasin-kuivatite ega kodumajapidamises kasutatavate tsentrifuugide suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2010/30/EL artiklis 2 kindlaksmääratud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)   „kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati”– seade, milles kuivatatakse riideesemeid pööritamise teel pöörlevas trumlis, mida läbib kuumutatud õhk, ja mis on kavandatud kasutamiseks peamiselt muudele kui kutselistele kasutajatele;

2)   „kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud trummelkuivati”– kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati, mis on ette nähtud paigaldamiseks kappi, ettevalmistatud seinaorva või muusse sarnasesse kohta ja mis viimistletakse mööbliks;

3)   „kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati”– kodumajapidamises kasutatav pesumasin, millel on tsentrifuugimise võimalus ja ka vahend riideesemete kuivatamiseks, harilikult kuumutamise ja pööritamisega;

4)   „kodumajapidamises kasutatav tsentrifuug”– seade, milles pöörlevas trumlis tsentrifuugimise teel eemaldatakse riideesemetest vesi, mis kõrvaldatakse automaatselt pumba abil; seade on kavandatud kasutamiseks peamiselt muudele kui kutselistele kasutajatele;

5)   „ventileeriv trummelkuivati”– trummelkuivati, milles õhk tõmmatakse sisse, suunatakse riideesemetele ja seejärel suunatakse saadud niiske õhk ruumi või õue;

6)   „kondenseeriv trummelkuivati”– trummelkuivati, milles on seade, millega kuivatamiseks kasutatud õhust eemaldatakse niiskus (kondensatsiooni või muu meetodiga);

7)   „automaatne trummelkuivati”– trummelkuivati, mis lõpetab kuivatamise, kui on elektrijuhtivuse või temperatuuri mõõtmisega teinud kindlaks riideesemete teatava niiskusesisalduse;

8)   „mitteautomaatne trummelkuivati”– trummelkuivati, mis lõpetab kuivatamise pärast eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemikku, enamasti taimeri abil, kuid mida võib ka käsitsi välja lülitada;

9)   „programm”– rida ette kindlaks määratud tööetappe, mis tarnija teate kohaselt sobivad teatavat tüüpi riideesemete kuivatamiseks;

10)   „tsükkel”– valitud programmi jaoks ettenähtud täielik kuivatamisprotsess;

11)   „programmi kestus”– ajavahemik alates programmi käivitamisest kuni programmi õpuni, v.a lõppkasutaja programmeeritud viivitus;

12)   „nimitäitekogus”– kuivade teatavat liiki riideesemete suurim mass kilogrammides, mille tarnija on teatanud 0,5 kg täpsusega ja mida saab kodumajapidamises kasutatava trummelkuivatiga töödelda vastavalt valitud programmile pärast seda, kui masin on tarnija juhiste kohaselt täidetud;

13)   „osaline koormus”– pool kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati teatava programmi puhul ettenähtud nimitäitekogusest;

14)   „kondenseerimistõhusus”– kondenseerivas trummelkuivatis kondenseeritud niiskuse massi ja riideesemetest tsükli lõpuks eemaldatud niiskuse massi suhtarv;

15)   „väljalülitatud seisund”– seisund, milles kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on välja lülitatud lõppkasutaja tavapärase kasutuse jaoks ettenähtud seadmenupu või -lüliti abil ja milles masina võimsustarve on kõige väiksem ning mis võib kesta määramata aja, kui trummelkuivati on ühendatud toiteallikaga ja kui seda kasutatakse vastavalt tarnija juhistele; kui kodumajapidamises kasutataval trummelkuivatil ei ole tarbijale kasutamiseks ettenähtud nuppe ega lüliteid, on „väljalülitatud seisund” seisund, mis saabub, kui trummelkuivati lülitub ise püsivasse võimsustarbe seisundisse;

16)   „ooteseisund”– väikseima võimsustarbega seisund, milles masin võib pärast programmi lõppu olla määramata aja ilma lõppkasutaja edasise sekkumiseta, välja arvatud pesu väljavõtmine kuivatist;

17)   „samaväärne kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati”– turul saadaolev trummelkuivati mudel, mille nimimahutavus, tehnilised ja tööparameetrid, energiatarbimine, kondenseerimistõhusus ning, vajaduse korral, puuvillase pesu tavaprogrammi kestus ja õhus leviva müra tase on samaväärsed sama tarnija poolt erineva koodi all turule lastud muu kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudeli omadega;

18)   „lõpptarbija”– tarbija, kes ostab või eeldatavalt ostab kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati;

19)   „müügikoht”– koht, kus kodumajapidamises kasutatavaid trummelkuivateid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks.

20)   „puuvillase pesu tavaprogramm”– tsükkel, mille käigus kuivatatakse puuvillast pesu esialgse niiskusesisaldusega 60 % allesjääva niiskusesisalduseni 0 %.

Artikkel 3

Tarnija kohustused

Tarnija tagab järgmise:

a)

iga kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on varustatud trükitud märgisega, mille vorm ja millel esitatav teave on sätestatud I lisas;

b)

kättesaadavaks tehakse II lisas esitatud nõuetele vastav tootekirjeldus;

c)

III lisa kohased tehnilised dokumendid tehakse nõudmise korral kättesaadavaks liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile;

d)

kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati konkreetse mudeli reklaamis näidatakse alati energiatõhususe klass, kui reklaamis esitatakse energia või hinnaga seotud teavet;

e)

kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati konkreetse mudeli tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse tehnilisi parameetreid, esitatakse alati kõnealuse mudeli energiatõhususe klass.

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

Edasimüüja tagab järgmise:

a)

müügikohas on iga kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati esi- või ülaosa välispinnal selgelt nähtav artikli 3 punkti a kohane tarnija esitatud märgis;

b)

müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kodumajapidamises kasutatavaid trummelkuivateid, mille puhul lõppkasutaja toodet eeldatavasti esitletuna ei näe, nagu on täpsustatud direktiivi 2010/30/EL artiklis 7, turustatakse koos tarnija poolt esitatud, käesoleva määruse IV lisale vastava teabega;

c)

kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati konkreetse mudeli reklaamis esitatakse alati viide energiatõhususe klassile, kui reklaamis esitatakse energia või hinnaga seotud teavet;

d)

kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati konkreetse mudeli tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse masina tehnilisi parameetreid, esitatakse alati viide kõnealuse mudeli energiatõhususe klassile.

Artikkel 5

Mõõtmismeetodid

Artiklite 3 ja 4 alusel esitatava teabe saamiseks kasutatakse usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismeetodeid, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid.

Artikkel 6

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Deklareeritud energiatõhususe klassi, tsükli energiatarbimise, vajaduse korral kondenseerimistõhususe klassi, nimimahutavuse, väljalülitatud seisundi ja ooteseisundi võimsustarbe, ooteseisundi kestuse, programmi kestuse ning õhus leviva müra taseme nõuetele vastavuse hindamisel kohaldab liikmesriik V lisas esitatud menetlust.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi seoses tehnika arenguga hiljemalt viie aasta möödumisel määruse jõustumisest. Eelkõige hinnatakse läbivaatamisel V lisa kohaseid kontrollimisel lubatud hälbeid.

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 95/13/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 29. maist 2012.

Artikkel 9

Üleminekusätted

1.   Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d ei kohaldata trükitud reklaamile ja trükitud tehnilistele reklaammaterjalidele, mis on avaldatud enne 29. septembrit 2012.

2.   Kodumajapidamises kasutatavad trummelkuivatid, mis on lastud turule enne 29. maist 2012, vastavad direktiivi 95/13/EÜ nõuetele.

3.   Kodumajapidamises kasutatavad trummelkuivatid, mis vastavad käesoleva määruse sätetele ja mis lastakse turule või mida pakutakse müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks enne 29. maist 2012, loetakse vastavaks direktiivi 95/13/EÜ nõuetele.

Artikkel 10

Jõustumine ja rakendamine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Määrust kohaldatakse alates 29. maist 2012. Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d kohaldatakse alates 29. septembrit 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 136, 21.6.1995, lk 28.

(3)  EÜT L 266, 18.10.1996, lk 1.

(4)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.


I LISA

Märgis

1.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVA VENTILEERIVA TRUMMELKUIVATI MÄRGIS

Image

1.1.

Kodumajapidamises kasutatava ventileeriva trummelkuivati märgisel esitatakse järgmine teave:

I.

tarnija nimi või kaubamärk;

II.

tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset kodumajapidamises kasutatavat trummelkuivati mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

III.

energiatõhususe klass, mis on määratletud VI lisa punktis 1; kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati energiatõhususe klassi märkiva noole ots paigutatakse asjakohase energiatõhususe klassi osutava noole otsaga samale kõrgusele;

IV.

aastane kaalutud energiatarbimine (AEC ), mis arvutatakse vastavalt VII lisale, esitatakse kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatakse ülespoole lähima täisarvuni;

V.

teave kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati tüübi kohta;

VI.

puuvillase pesu tavaprogrammile vastava tsükli kestus täiskoormuse juures minutites, ümardatuna täisminutini;

VII.

puuvillase pesu tavaprogrammi nimitäitekogus kilogrammides täiskoormuse juures;

VIII.

helivõimsuse tase (kaalutud keskmine väärtus - LWA) puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures kuivatusetapis, väljendatuna detsibellides (dB) ja ümardatuna lähima täisarvuni.

1.2.

Kodumajapidamises kasutatava ventileeriva trummelkuivati märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4. Kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 (1) kohane ökomärgis, võib lisada ELi ökomärgise.

2.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVA KONDENSEERIVA TRUMMELKUIVATI MÄRGIS

Image

2.1.

Lisaks punkti 1 alapunktis 1 loetletud teabele peab kodumajapidamises kasutatava kondenseeriva trummelkuivati märgis sisaldama järgmisi andmeid:

IX.

kondenseerimistõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 2.

2.2.

Kodumajapidamises kasutatava kondenseeriva trummelkuivati märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4. Kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 kohane ökomärgis, võib lisada ELi ökomärgise.

3.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVA GAASIKÜTTEGA TRUMMELKUIVATI MÄRGIS

Image

3.1.

Kodumajapidamises kasutatava gaasiküttega trummelkuivati märgisel esitatakse punkti 1 alapunktis 1 loetletud teave.

3.2.

Kodumajapidamises kasutatava gaasiküttega trummelkuivati märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4. Kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 kohane ökomärgis, võib lisada ELi ökomärgise.

4.   MÄRGISE KAVAND

4.1.

Kodumajapidamises kasutatava ventileeriva trummelkuivati märgise kujundus peab vastama järgmisele joonisele.

Image

Selgitus

a.

Märgise laius on vähemalt 110 mm ja kõrgus 220 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab sisu siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega.

b.

Taust on valge.

c.

Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

d.

Märgis vastab kõikidele järgnevalt esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele).

Image

ELi märgise äärejoon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

Energiamärgis: värvus: X-00-00-00. Piktogramm vastavalt näidisele; ELi logo ja energialogo (koos): laius: 92 mm, kõrgus: 17 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

Image

Skaala A–G

Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 0,75 mm – värvused:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70-00-X-00,

kolmas klass: 30-00-X-00,

neljas klass: 00-00-X-00,

viies klass: 00-30-X-00,

kuues klass: 00-70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 12 pt, valged, ühel real.

Image

Energiatõhususe klass

Nool: laius: 26 mm, kõrgus: 14 mm, 100 % musta.

Tekst: poolpaks Calibri 29 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 18 pt, valged, ühel real.

Image

Energia

Tekst: tavaline Calibri 11 pt, suurtähed, 100 % musta.

Image

Kaalutud aastane energiatarbimine

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 30 pt, 100 % musta.

Teine joon: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

Image

Kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati tüüp

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

Protsessi kestus

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta, ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Nimimahutavus

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta, ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Müratase

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta, ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Tärn: tavaline Calibri 6 pt, 100 % musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk

Image

Tarnija mudelitähis

Image

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale 92 × 15 mm.

Image

Määruse number: poolpaks Calibri 9 pt, 100 % musta.

4.2.

Kodumajapidamises kasutatava kondenseeriva trummelkuivati märgise kujundus peab vastama järgmisele joonisele.

Image

Selgitus

a.

Märgise laius on vähemalt 110 mm ja kõrgus 220 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab sisu siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega.

b.

Taust on valge.

c.

Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

d.

Märgis vastab kõikidele järgnevalt esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele).

Image

ELi märgise äärejoon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

Energiamärgis: värvus: X-00-00-00. Piktogramm vastavalt näidisele; ELi logo ja energialogo (koos): laius: 92 mm, kõrgus: 17 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

Image

Skaala A–G

Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 0,75 mm – värvused:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70-00-X-00,

kolmas klass: 30-00-X-00,

neljas klass: 00-00-X-00,

viies klass: 00-30-X-00,

kuues klass: 00-70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 12 pt, valged, ühel real.

Image

Energiatõhususe klass

Nool: laius: 26 mm, kõrgus: 14 mm, 100 % musta.

Tekst: poolpaks Calibri 29 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 18 pt, valged, ühel real.

Image

Energia

Tekst: tavaline Calibri 11 pt, suurtähed, 100 % musta.

Image

Kaalutud aastane energiatarbimine

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 30 pt, 100 % musta.

Teine joon: tavaline Calibri 14 pt, 100% musta.

Image

Kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati tüüp

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

Protsessi kestus

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta, ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Nimimahutavus

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta, ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Müratase

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta, ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Tärn: tavaline Calibri 6 pt, 100 % musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk

Image

Tarnija mudelitähis

Image

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale 92 × 15 mm.

Image

Määruse number: poolpaks Calibri 9 pt, 100 % musta.

Image

Kondenseerimistõhususe klass

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: tavaline Calibri 16 pt, horisontaalskaala 75 %, 100 % musta, ja poolpaks Calibri 22 pt, horisontaalskaala 75 %, 100 % musta.

4.3.

Kodumajapidamises kasutatava gaasiküttega trummelkuivati märgise kujundus peab vastama järgmisele joonisele.

Image

Selgitus

a.

Märgise laius on vähemalt 110 mm ja kõrgus 220 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab sisu siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega.

b.

Taust on valge.

c.

Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

d.

Märgis vastab kõikidele järgnevalt esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele).

Image

ELi märgise äärejoon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

Energiamärgis: värvus: X-00-00-00. Piktogramm vastavalt näidisele; ELi logo ja energialogo (koos): laius: 92 mm, kõrgus: 17 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

Image

Skaala A–G

Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 0,75 mm – värvused:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70-00-X-00,

kolmas klass: 30-00-X-00,

neljas klass: 00-00-X-00,

viies klass: 00-30-X-00,

kuues klass: 00-70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 12 pt, valged, ühel real.

Image

Energiatõhususe klass

Nool: laius: 26 mm, kõrgus: 14 mm, 100 % musta.

Tekst: poolpaks Calibri 29 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 18 pt, valged, ühel real.

Image

Energia

Tekst: tavaline Calibri 11 pt, suurtähed, 100% musta.

Image

Kaalutud aastane energiatarbimine

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 30 pt, 100 % musta.

Teine joon: tavaline Calibri 14 pt, 100% musta.

Image

Kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati tüüp

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

Protsessi kestus

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta, ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Nimimahutavus

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta, ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Müratase

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta, ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Tärn: tavaline Calibri 6 pt, 100% musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk

Image

Tarnija mudelitähis

Image

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale 92 × 15 mm.

Image

Määruse number: poolpaks Calibri 9 pt, 100 % musta.


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.


II LISA

Tootekirjeldus

1.

Kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati tootekirjelduses olev teave esitatakse järgmises järjekorras ja avaldatakse tootebrošüüris või muudes trükimaterjalides, mis on tootega kaasas:

a)

tarnija nimi või kaubamärk;

b)

tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

c)

puuvillase pesu tavaprogrammi nimitäitekogus täiskoormuse juures puuvillase pesu kilogrammides;

d)

kas tegemist on kodumajapidamises kasutatava ventileeriva, kondenseeriva või gaasiküttega trummelkuivatiga;

e)

energiatõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 1;

f)

kodumajapidamises kasutatava elektritoitega trummelkuivati kohta:

aastane kaalutud energiatarbimine (AEc ), ümardatuna ühe kümnendkohani; seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine „X” kilovatt-tundi aastas, võttes aluseks 160 tavalist kuivatustsüklit puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse ja osalise koormuse juures ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine tsükli kohta oleneb selle kasutusviisist.”;

kodumajapidamises kasutatava gaasiküttega trummelkuivati kohta:

 

aastane kaalutud energiatarbimine (AEC(Gas) ), ümardatuna ühe kümnendkohani; seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine „X” kilovatt-tundi aastas, võttes aluseks 160 tavalist kuivatustsüklit puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse ja osalise koormuse juures. Seadme tegelik energiatarbimine tsükli kohta oleneb selle kasutusviisist”;

ning

 

aastane kaalutud energiatarbimine (AEC(Gas)el ) ümardatuna ühe kümnendkohani; seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine „X” kilovatt-tundi aastas, võttes aluseks 160 tavalist kuivatustsüklit puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse ja osalise koormuse juures ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine tsükli kohta oleneb selle kasutusviisist.”;

g)

kas kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on „automaatne trummelkuivati” või „mitteautomaatne trummelkuivati”;

h)

kui kodumajapidamises kasutatavale trummelkuivatile on määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt antud ühenduse ökomärgis, võib lisada ka selle teabe;

i)

puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine (Edry, Edry½, Egdry, Egdry½, Egdry,a, Egdry½,a) täis- ja osalise koormuse juures;

j)

puuvillase pesu tavaprogrammi võimsustarve väljalülitatud seisundis (Po ) ja ooteseisundis (Pl ) täiskoormuse juures;

k)

ooteseisundi kestus, kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on varustatud võimsustarbe juhtimise süsteemiga;

l)

märge selle kohta, et puuvillase pesu tavaprogramm täis- ja osalise koormuse juures on tavaline kuivatustsükkel, mille kohta kehtib märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave, et kõnealune programm sobib normaalse märja puuvillase pesu kuivatamiseks ning et see on puuvillase pesu jaoks energiatarbimise seisukohast kõige tõhusam;

m)

kaalutud programmi kestus (Tt ) minutites, ümardatuna lähima täisminutini, puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täis- ja osalise koormuse juures, ning programmi kestus minutites, ümardatuna lähima täisminutini, puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures (Tdry ) ja puuvillase pesu tavaprogrammi puhul osalise koormuse juures (Tdry½ );

n)

kondenseerimistõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 2, väljendatuna järgmiselt: „kondenseerimistõhususe klass „X” skaalal G-st (kõige ebatõhusam) A-ni (kõige tõhusam)”, kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on kondenseeriv trummelkuivati; seda võib väljendada ka muul viisil, tingimusel et selgelt on tegemist astmestikuga G-st (kõige vähem tõhus) kuni A-ni (kõige tõhusam);

o)

keskmine kondenseerimistõhusus Cdry ja Cdry½ ning kaalutud kondenseerimistõhusus (Ct ) protsentides, ümardatuna lähima täisprotsendini, puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täis- ja osalise koormuse juures, kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on kondenseeriv trummelkuivati;

p)

helivõimsuse tase (kaalutud keskmine väärtus – LWA) puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, väljendatuna detsibellides (dB) ja ümardatuna lähima täisarvuni;

q)

kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on ette nähtud kasutamiseks sisseehitatud seadmena, siis sellekohane märge.

2.

Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija tarnitavat kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudelit.

3.

Tootekirjelduses oleva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud teave, mida ei ole veel märgisel esitatud.


III LISA

Tehnilised dokumendid

1.

Artikli 3 punktis c osutatud tehnilised dokumendid sisaldavad järgmist:

a)

tarnija nimi ja aadress;

b)

kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;

c)

vajaduse korral viited kohaldatavatele harmoneeritud standarditele;

d)

vajaduse korral muud asjakohased tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e)

selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f)

järgmised mõõdetavad tehnilised parameetrid:

i)

kodumajapidamises kasutatava elektritoitega trummelkuivati kohta:

puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) täis- ja osalise koormuse juures;

kodumajapidamises kasutatava gaasiküttega trummelkuivati kohta:

 

aastane kaalutud energiatarbimine (AEC(Gas) ), ümardatuna ühe kümnendkohani; seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine „X” kilovatt-tundi aastas, võttes aluseks 160 tavalist kuivatustsüklit puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse ja osalise koormuse juures. Seadme tegelik energiatarbimine tsükli kohta oleneb selle kasutusviisist”,

ning

 

aastane kaalutud energiatarbimine(AEC(Gas)el ) ümardatuna ühe kümnendkohani; seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine „X” kilovatt-tundi aastas, võttes aluseks 160 tavalist kuivatustsüklit puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse ja osalise koormuse juures ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine tsükli kohta oleneb selle kasutusviisist.”;

ii)

võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis;

iii)

puuvillase pesu tavaprogrammi kestus täiskoormuse juures (Tdry ) ja puuvillase pesu tavaprogrammi kestus osalise koormuse juures (Tdry½ ) minutites, ümardatuna lähima täisminutini;

iv)

ooteseisundi kestus, kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on varustatud võimsustarbe juhtimise süsteemiga;

v)

puuvillase pesu tavaprogrammi keskmine kondenseerimistõhusus täiskoormuse juures Cdry ja puuvillase pesu tavaprogrammi keskmine kondenseerimistõhusus osalise koormuse juures Cdry½ , kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on kondenseeriv trummelkuivati;

vi)

helivõimsuse tase;

g)

VII lisa kohaselt tehtud arvutuste tulemused.

2.

Kui kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati konkreetse mudeli andmed tehnilistes dokumentides on saadud projekti alusel tehtud arvutuste ja/või muu samaväärse trummelkuivati andmete ekstrapoleerimise tulemusel, peavad dokumentides olema esitatud nimetatud arvutuste ja/või ekstrapoleerimise või tootja tehtud katsetuste üksikasjad, et oleks võimalik kontrollida arvutuste täpsust. Teave peab sisaldama ka kõikide muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite mudelite loetelu, mille andmed on saadud samal viisil.


IV LISA

Teave, mis tuleb esitada, kui lõppkasutajad eeldatavasti ei näe toodet esitletuna

1.

Artikli 4 punktis b osutatud teave esitatakse järgmises järjekorras:

a)

puuvillase pesu tavaprogrammi nimitäitekogus puuvillase pesu kilogrammides täiskoormuse juures;

b)

kas tegemist on kodumajapidamises kasutatava ventileeriva, kondenseeriva või gaasiküttega trummelkuivatiga;

c)

energiatõhususe klass, mis on määratletud VI lisa punktis 1;

d)

kodumajapidamises kasutatava elektritoitega trummelkuivati kohta:

aastane kaalutud energiatarbimine (AEc ), ümardatuna lähima täisarvuni; seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine „X” kilovatt-tundi aastas, võttes aluseks 160 tavalist kuivatustsüklit puuvillase pesu programmi puhul täiskoormuse ja osalise koormuse juures ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine tsükli kohta oleneb selle kasutusviisist.”

kodumajapidamises kasutatava gaasiküttega trummelkuivati kohta:

 

aastane kaalutud energiatarbimine, ümardatuna ühe kümnendkohani; seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine „X” kilovatt-tundi aastas, võttes aluseks 160 tavalist kuivatustsüklit puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse ja osalise koormuse juures. Seadme tegelik energiatarbimine tsükli kohta oleneb selle kasutusviisist”;

ning

 

aastane kaalutud energiatarbimine ümardatuna ühe kümnendkohani; seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine „X” kilovatt-tundi aastas, võttes aluseks 160 tavalist kuivatustsüklit puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse ja osalise koormuse juures ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine tsükli kohta oleneb selle kasutusviisist.”;

e)

kas kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on „automaatne trummelkuivati” või „mitteautomaatne trummelkuivati”;

f)

puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) täis- ja osalise koormuse juures, arvutatuna vastavalt VII lisale ja ümardatuna teise kümnendkohani;

g)

puuvillase pesu tavaprogrammi võimsustarve väljalülitatud seisundis (Po ) ja ooteseisundis (Pl ) täiskoormuse juures;

h)

puuvillase pesu tavaprogrammi kestus täiskoormuse juures (Tdry ) ja puuvillase pesu tavaprogrammi kestus osalise koormuse juures (Tdry½ ) minutites, arvutatuna vastavalt VII lisale ja ümardatuna lähima täisminutini;

i)

kondenseerimistõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 2, kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on kondenseeriv trummelkuivati;

j)

helivõimsuse tase (kaalutud keskmine väärtus – LWA) puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, väljendatuna detsibellides (dB) ja ümardatuna lähima täisarvuni;

k)

kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on ette nähtud kasutamiseks sisseehitatud seadmena, siis sellekohane märge.

2.

Kui esitatakse ka muud tootekirjelduses sisalduvat teavet, tuleb see esitada II lisas määratletud kujul ja järjekorras.

3.

Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.


V LISA

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Käesoleva määruse nõuete täitmise tõendamiseks ja kontrollimiseks vajalikud mõõtmised ja arvutused tehakse vastavalt ühtlustatud standarditele, mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muu usaldusväärse, täpse ja korratava, tänapäeva tasemele vastava üldtunnustatud meetodiga, mille mõõtmisviga peetakse väikseks.

Artiklites 3 ja 4 sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks katsetavad liikmesriikide ametiasutused üht kodumajapidamises kasutatavat trummelkuivatit. Kui mõõdetavad parameetrid ei vasta tarnija deklareeritud väärtustele tabelis 1 sätestatud vahemikus, mõõdetakse veel kolme kodumajapidamises kasutatavat trummelkuivatit. Nimetatud kolme kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati puhul mõõdetud väärtuste aritmeetiline keskmine peab jääma tarnija deklareeritud väärtuste vahemikku, mis on määratletud tabelis 1.

Vastasel korral loetakse kõnealune mudel ja kõik samaväärsed kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite mudelid artiklites 3 ja 4 esitatud nõuetele mittevastavaks.

Tabel 1

Mõõdetav parameeter

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane kaalutud energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla AEC nimiväärtusest (1) üle 6 % suurem.

Kaalutud energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Et nimiväärtusest üle 6 % suurem.

Kaalutud kondenseerimistõhusus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Ct nimiväärtusest üle 6 % väiksem.

Programmi kaalutud kestus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Tt nimiväärtusest üle 6 % suurem.

Võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis

Kui võimsustarbe Po ja Pl mõõdetud väärtus on suurem kui 1,00 W, ei tohi see olla nimiväärtusest üle 6 % suurem. Kuni 1,00 W-ni ulatuvad tarbitava võimsuse Po ja Pl mõõdetud väärtused ei tohi olla nimiväärtustest üle 0,10 W suuremad.

Ooteseisundi kestus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Tl nimiväärtusest üle 6 % suurem.

Helivõimsuse tase LWA

Mõõdetud väärtus ei tohi olla suurem kui nimiväärtus.


(1)  „nimiväärtus” – tarnija deklareeritud väärtus. 6-protsendiline mõõtemääramatus on praegu lubatav laboratoorse kontrolli viga deklareeritud parameetrite mõõtmisel uue mõõtmismeetodiga, mida kasutatakse uute märgistamis-/ökodisaini nõuete puhul täiskoormuse ja osalise koormusega kuivatustsüklites.


VI LISA

Energiatõhususe klassid ja kondenseerimistõhususe klassid

1.   ENERGIATÕHUSUSE KLASSID

Kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati energiatõhususe klass määratakse kindlaks tabeli 1 kohase energiatõhususe indeksi (EEI) alusel.

Kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati energiatõhususe indeks (EEI) määratakse kindlaks vastavalt VII lisa punktile 1.

Tabel 1

Energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Energiatõhususe indeks

A+++ (kõige tõhusam)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (kõige ebatõhusam)

85 ≤ EEI

2.   KONDENSEERIMISTÕHUSUSE KLASSID

Kodumajapidamises kasutatava kondenseeriva trummelkuivati kondenseerimistõhususe klass määratakse kindlaks tabeli 2 kohase kaalutud kondenseerimistõhususe (Ct ) alusel.

Kodumajapidamises kasutatava kondenseeriva trummelkuivati kaalutud kondenseerimistõhusus (Ct ) määratakse kindlaks vastavalt VII lisa punktile 2.

Tabel 2

Kondenseerimistõhususe klassid

Kondenseerimistõhususe klass

Kaalutud kondenseerimistõhusus

A (kõige tõhusam)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (kõige vähem tõhus)

Ct ≤ 40


VII LISA

Energiatõhususe indeksi ja kaalutud kondenseerimistõhususe arvutamise meetod

1.   ENERGIATÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudeli energiatõhususe indeksi (EEI) arvutamisel võrreldakse trummelkuivati aastast kaalutud energiatarbimist puuvillase pesu tavaprogrammi täiskoormuse juures ja osalise koormuse juures kõnealuse masina aastase normatiivse energiatarbimisega.

a)

Energiatõhususe indeks (EEI) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse ühe kümnendkohani:

Formula

kus:

AEC

=

kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati aastane kaalutud energiatarbimine;

SAEC

=

kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati aastane normatiivne energiatarbimine.

b)

Aastane normatiivne energiatarbimine (SAEC ) kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

kõikide kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite puhul, mis ei ole ventileerivad trummelkuivatid:

SAEC  = 140 × c 0,8

kodumajapidamises kasutatavate ventileerivate trummelkuivatite puhul:

Formula

kus:

c

on kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati nimimahutavus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul;

Tt

on programmi kaalutud kestus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul.

c)

Aastane kaalutud energiatarbimine (AEC ) arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

i)

Formula

kus:

Et

=

kaalutud energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

Po

=

puuvillase pesu tavaprogrammi võimsustarve vattides (W) täiskoormuse juures väljalülitatud seisundis, ümardatuna kahe kümnendkohani;

Pl

=

puuvillase pesu tavaprogrammi võimsustarve vattides (W) täiskoormuse juures ooteseisundis, ümardatuna kahe kümnendkohani;

Tt

=

programmi kaalutud kestus minutites, ümardatuna lähima täisminutini;

160

=

kuivatustsüklite üldarv aastas.

ii)

Kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on varustatud voolutarbimise aktiivse juhtimise süsteemiga ja trummelkuivati läheb tsükli lõpul automaatselt tagasi väljalülitatud seisundisse, arvutatakse aastane kaalutud energiatarbimine (AEC ) järgmise valemi abil, millega võetakse arvesse ooteseisundi tegelikku kestust:

Formula

kus:

Tl

=

puuvillase pesu tavaprogrammi ooteseisundi kestus täiskoormuse juures minutites, ümardatuna lähima täisminutini.

d)

Programmi kaalutud kestus (Tt ) puuvillase pesu tavaprogrammi puhul arvutatakse minutites järgmiselt ja ümardatakse lähima täisminutini:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

kus:

Tdry

=

puuvillase pesu tavaprogrammi kestus täiskoormuse juures minutites, ümardatuna lähima täisminutini;

Tdry½

=

puuvillase pesu tavaprogrammi kestus osalise koormuse juures minutites, ümardatuna lähima täisminutini.

e)

Kaalutud energiatarbimine (Et ) kilovatt-tundides (kWh) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

kus:

Edry

=

puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine täiskoormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

Edry½

=

puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine osalise koormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani.

f)

Kodumajapidamises kasutatavate gaasiküttega trummelkuivatite puhul arvutatakse puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh) täiskoormuse juures ja osalise koormuse juures ning ümardatakse teise kümnendkohani järgmiselt:

Formula Formula

kus:

Egdry

=

puuvillase pesu tavaprogrammi gaasitarbimine täiskoormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

Egdry½

=

puuvillase pesu tavaprogrammi gaasitarbimine osalise koormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

Egdry,a

=

puuvillase pesu tavaprogrammi täiendav elektritarbimine täiskoormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

Egdry½,a

=

puuvillase pesu tavaprogrammi täiendav elektritarbimine osalise koormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

fg

=

2,5.

2.   ARVUTUSED II LISAS („TOOTEKIRJELDUS”), III LISAS („TEHNILISED DOKUMENDID”) JA IV LISAS („TEAVE, MIS TULEB ESITADA, KUI LÕPPKASUTAJAD EELDATAVASTI EI NÄE TOODET ESITLETUNA”) ESITATUD TOOTEKIRJELDUSE JAOKS

II, III ja IV lisas esitatud teabe saamiseks arvutatakse kodumajapidamises kasutatavate gaasiküttega trummelkuivatite puhul puuvillase pesu tavaprogrammi gaasienergiatarbimine täiskoormuse ja osalise koormuse juures kilovatt-tundides (kWhGas ning ümardatakse teise kümnendkohani järgmiselt:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

II, III ja IV lisas esitatud teabe saamiseks arvutatakse kodumajapidamises kasutatavate gaasiküttega trummelkuivatite puhul puuvillase pesu tavaprogrammi elektrienergiatarbimine täiskoormuse ja osalise koormuse juures kilovatt-tundides (kWh) ning ümardatakse teise kümnendkohani järgmiselt:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   KAALUTUD KONDENSEERIMISTÕHUSUSE ARVUTAMINE

Programmi kondenseerimistõhusus on kondenseerivas trummelkuivatis kondenseeritava ja kuivati reservuaari kogutava niiskuse massi ning riideesemetest programmi lõpuks eemaldatava niiskuse massi suhe; viimati nimetatud mass on märgade riideesemete massi (enne kuivatamist) ja katsetäitmiseks kasutatud riideesemete massi (pärast kuivatamist) vahe. Kaalutud kondenseerimistõhususe arvutamiseks võetakse arvesse puuvillase pesu tavaprogrammi keskmist kondenseerimistõhusust nii täis- kui ka osalise koormuse juures.

Programmi kaalutud kondenseerimistõhusus (Ct ) protsentides arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse lähima täisprotsendini:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

kus:

Cdry

=

puuvillase pesu tavaprogrammi keskmine kondenseerimistõhusus täiskoormuse juures;

Cdry½

=

puuvillase pesu tavaprogrammi keskmine kondenseerimistõhusus osalise koormuse juures.

Keskmine kondenseerimistõhusus C arvutatakse katsetega leitud kondenseerimistõhususe põhjal ja väljendatakse protsentides:

Formula

kus:

n

on katsete arv, mis hõlmab vähemalt nelja kehtivat katset, mis on tehtud valitud programmiga;

j

on katse järjekorranumber;

Wwj

on katse j ajal kondensaadireservuaari kogutud vee mass;

Wi

on katses kasutatud märgade riideesemete mass enne kuivatamist;

Wf

on katses kasutatud riideesemete mass pärast kuivatamist.


9.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/27


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 393/2012,

7. mai 2012,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa Taid käsitlevat kannet kolmandate riikide ja nende osade loetelus, millest võib importida liitu ja vedada läbi liidu kodulinde ja linnukasvatussaadusi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat osa, artikli 8 punkti 1 esimest lõiku ning artikli 8 punkti 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded, (2) on ette nähtud, et nimetatud määrusega hõlmatud kaupu võib liitu importida ja läbi liidu vedada üksnes nimetatud määruse I lisa 1. osas loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest.

(2)

Tai on praegu loetletud määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabelis riigina, kust on lubatud liitu importida määratletud patogeenivabasid mune ja munatooteid. Kõrge patogeensusega linnugripi puhangute tõttu 2004. aastal keelati liitu importida kodulinnuliha, tehistingimustes peetavaid silerinnalisi linde, looduslikke jahilinde ja mune, nagu on sätestatud kõnealuse määruse I lisa 1. osa tabeli veergudes 6 ja 6 A.

(3)

Lisaks on komisjoni 6. oktoobri 2005. aasta otsuses 2005/692/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude gripiga mitmetes kolmandates riikides, (3) sätestatud, et liikmesriigid peavad peatama teatavate toodete, sealhulgas kodulindude, tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude ning looduslike jahilindude liha ja munade impordi Taist.

(4)

Sellest ajast alates on loomatervise olukord Tais paranenud, eelkõige kodulindudel esineva kõrge patogeensusega linnugripi kontrolli osas. Komisjoni eksperdid on Taisse korraldanud mitmeid kontrollkäike, et hinnata loomatervise olukorda ja olemasolevaid haiguste kontrollimise süsteeme kõnealuses kolmandas riigis. Viimaste Taisse tehtud kontrollkäikude põhjal on tehtud järeldus, et üldsüsteem annab piisava garantii, et asjaomased tooted täidavad liidu nõudeid.

(5)

Otsus 2005/692/EÜ, mida on muudetud komisjoni 7. mai 2012. aasta rakendusotsusega 2012/248/EL, millega muudetakse otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ, 2007/25/EÜ ja 2009/494/EÜ linnugripi osas, (4) ei keela enam Taist liitu importida otsusega 2005/692/EÜ hõlmatud tooteid, sealhulgas kodulindude, tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude ja looduslike jahilindude liha ja mune.

(6)

Sellest tulenevalt tuleb määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa Taid käsitlevat kannet muuta näitamaks, et kodulindude, tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude ning looduslike jahilindude liha ja munade import Taist liitu ja vedu läbi liidu ei ole enam keelatud.

(7)

Siiski peab Taist munade impordiks kõnealune kolmas riik esitama salmonelloosi kontrolli programmi.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 798/2008 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. mai 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 226, 23.8.2008, lk 1.

(3)  ELT L 263, 8.10.2005, lk 20.

(4)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 42


LISA

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas asendatakse Taid käsitlev kanne järgmisega:

„TH - Tai

TH-0

Kogu riik

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4”


9.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/30


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 394/2012,

8. mai 2012,

millega määratakse kindlaks kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi eksportimise koguseline piirang kuni 2012/2013. turustusaasta lõpuni

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 61 esimese lõigu punkti d koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 61 esimese lõigu punktile d võib kõnealuse määruse artiklis 56 osutatud kvoodist üle toodetud suhkru või isoglükoosi koguseid eksportida üksnes kindlaksmääratava koguselise piirangu ulatuses.

(2)

Kvoodivälise ekspordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eelkõige need, milles käsitletakse ekspordilitsentside väljaandmist, on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 951/2006 (2). Turustusaasta kohta kindlaksmääratava koguselise piirangu puhul tuleks siiski arvestada eksporditurgude võimalusi.

(3)

Teatavate ELi suhkru- ja isoglükoositootjate jaoks on Euroopa Liidust eksportimine nende majandustegevuse oluline osa ning neil on olemas traditsioonilised turud väljaspool Euroopa Liitu. Suhkru ja isoglükoosi eksportimine nendele turgudele võib olla majanduslikult elujõuline ka ilma eksporditoetusi andmata. Seetõttu tuleb kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi ekspordile määrata koguseline piirang, et asjaomased ELi tootjad võiksid jätkata tarneid oma traditsioonilistele turgudele.

(4)

2012/2013. turustusaastaks prognoositakse, et turunõudlusele vastaks see, kui koguselised piirangud seada esialgu järgmiselt: kvoodivälise suhkru eksportimisel 650 000 tonni (valge suhkru ekvivalendina) ja kvoodivälise isoglükoosi eksportimisel 70 000 tonni (kuivainena).

(5)

ELi suhkrueksport teatavatesse lähedal asuvatesse sihtkohtadesse ja kolmandatesse riikidesse, kus ELi toodete suhtes kehtib impordi soodusrežiim, on praegu eriti soodsal konkurentsipositsioonil. Kuna puuduvad asjakohased vastastikuse abi vahendid, millega võidelda eeskirjade eiramise vastu, ja selleks, et viia pettuseoht miinimumini ning ära hoida kuritarvitamist, mis seisneb kvoodivälise suhkru reimportimises või ELi uuesti sissevedamises, tuleks teatavad lähedal asuvad sihtkohad lubatud sihtkohtade hulgast välja arvata.

(6)

Arvestades, et hinnangute kohaselt on isoglükoosi puhul pettuseoht väiksem, mis on tingitud kõnealuse toote laadist, ei ole vaja piirata kvoodivälise isoglükoosi eksportimiseks lubatud sihtkohtade hulka.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee seisukohaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodivälise suhkru eksportimise koguselise piirangu kindlaksmääramine

1.   Turustusaastal 2012/2013 (ajavahemikul 1. oktoobrist 2012 kuni 30. septembrini 2013) on määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 61 esimese lõigu punktis d osutatud, CN-koodi 1701 99 alla kuuluva kvoodivälise valge suhkru ilma toetuseta eksportimise koguseline piirang 650 000 tonni.

2.   Lõikes 1 kindlaks määratud koguselise piirangu ulatuses on eksport lubatud kõikidesse sihtkohtadesse, välja arvatud järgmised:

a)

kolmandad riigid: Andorra, Liechtenstein, Püha Tool (Vatikani Linnriik), San Marino, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, (3) Montenegro, Albaania ja endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik;

b)

ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ELi tolliterritooriumi osa: Fääri saared, Gröönimaa, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused ning need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll;

c)

Euroopa territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik, kuid mis ei ole ELi tolliterritooriumi osa: Gibraltar.

Artikkel 2

Kvoodivälise isoglükoosi eksportimise koguselise piirangu kindlaksmääramine

1.   Turustusaastal 2012/2013 (ajavahemikul 1. oktoobrist 2012 kuni 30. septembrini 2013) on määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 61 esimese lõigu punktis d osutatud, CN-koodide 1702 40 10, 1702 60 10 ja 1702 90 30 alla kuuluva kvoodivälise isoglükoosi ilma toetuseta eksportimise koguseline piirang 70 000 tonni kuivainena.

2.   Lõikes 1 osutatud toodete eksport on lubatud üksnes juhul, kui tooted vastavad määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 4 sätestatud tingimustele.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2012.

Määrus kehtib kuni 30. septembrini 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  Sh Kosovo ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsiooni nr 1244 määratluse kohaselt.


9.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/32


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 395/2012,

8. mai 2012,

millega avatakse teatavate koguste tööstusliku suhkru tariifikvoot 2012/2013 turustusaastaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 142 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 62 lõikes 2 osutatud toodete tootmiseks vajalike varude kättesaadavus maailmaturuhinnaga, on Euroopa Liidu huvides peatada imporditollimaksude kohaldamine 2012/2013. turustusaastal kõnealuste toodete tootmiseks ette nähtud suhkru koguse suhtes, mis moodustab poole tööstusliku suhkru vajadusest.

(2)

Komisjoni 25. septembri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 891/2009 (millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine) (2) on sätestatud määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 142 nimetatud suhkrusektori toodete (järjekorranumber 09.4390, tööstuslik importsuhkur) imporditariifikvootide haldamine. Siiski tuleb määruse (EÜ) nr 891/2009 artikli 11 kohaselt nende toodete kogused, mille suhtes imporditollimaksude kohaldamine peatatakse, kindlaks määrata eraldiseisva õigusaktiga.

(3)

Seega tuleb sätestada tööstusliku importsuhkru kogused, mille suhtes 2012/2013. turustusaastal imporditollimakse ei kohaldata.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee seisukohaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Imporditollimaksude kohaldamine 400 000 tonni CN-koodi 1701 alla kuuluva tööstusliku suhkru (järjekorranumber 09.4390) suhtes peatatakse ajavahemikul 1. oktoobrist 2012 kuni 30. septembrini 2013.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2012.

Määrus kehtib kuni 30. septembrini 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 254, 26.9.2009, lk 82.


9.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/33


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 396/2012,

8. mai 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

143,3

MA

69,3

TN

124,7

TR

143,3

US

39,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

118,2

ZZ

171,7

0805 10 20

EG

48,3

IL

73,0

MA

46,2

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

94,7

BR

83,2

CA

148,4

CL

95,8

CN

90,6

MA

85,1

MK

31,8

NZ

124,9

US

155,8

UY

85,3

ZA

105,6

ZZ

100,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


9.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/35


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 397/2012,

8. mai 2012,

millega kinnitatakse jaotuskoefitsient, lükatakse tagasi edasised taotlused ja lõpetatakse taotluste esitamine olemasolevatele täiendavatele kvoodivälise suhkru kogustele müügiks ELi turul vähendatud kvoodiületamise tasuga turustusaastal 2011/2012

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 27. aprilli 2012. aasta rakendusmäärust (EL) nr 367/2012, millega kehtestatakse vajalikud meetmed seoses kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi lisakoguste Euroopa Liidu turule toomisega turustusaastal 2011/2012, kohaldades vähendatud kvoodiületamise tasu, (2) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kvoodivälise suhkru kogus, mille kohta on esitatud sertifikaaditaotlused ajavahemikus 1. maist 2012 kuni 2. maini 2012 ja millest on teatatud komisjonile 4. mail 2012, ületab piirkogust, mis on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 367/2012 artiklis 1.

(2)

Seepärast on vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 367/2012 artiklile 5 vaja määrata kindlaks jaotuskoefitsient, mida liikmesriik kohaldab iga teatatud sertifikaaditaotlusega hõlmatud kogusele, lükata tagasi taotlused, millest ei ole veel teatatud, ja lõpetada taotluste esitamine.

(3)

Meetme tõhusa haldamise tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma päeval, mil see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodivälise suhkru kogused, mille kohta rakendusmääruse (EL) nr 367/2012 kohaselt on esitatud sertifikaaditaotlused ajavahemikus 1. maist 2012 kuni 2. maini 2012 ja millest on teatatud komisjonile 4. mail 2012, korrutatakse jaotuskoefitsiendiga 22,007274 %.

Kvoodivälise suhkru sertifikaadi taotlused, mis on esitatud ajavahemikus 3. maist 2012 kuni 9. maini 2012 vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 367/2012, lükatakse käesolevaga tagasi.

Rakendusmääruse (EL) nr 367/2012 kohaste kvoodivälise suhkru sertifikaadi taotluste esitamine lõpetatakse alates 9. maist 2012.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 116, 28.4.2012, lk 12.


DIREKTIIVID

9.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/36


KOMISJONI DIREKTIIV 2012/14/EL,

8. mai 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine metüülnonüülketoon kõnealuse direktiivi I lisasse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta) (2) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata nende kandmiseks direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse. Nimetatud loetelusse kuulub ka metüülnonüülketoon.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1451/2007 kohaselt on metüülnonüülketooni hinnatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 2 kasutamiseks toodetes, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 19 (repellendid ja atraktandid).

(3)

Hispaania, kes määrati referentriigiks, esitas 8. aprillil 2009 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovituse vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(4)

Komisjon ja liikmesriigid on pädeva asutuse aruande läbi vaadanud. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4 kohaselt lisati läbivaatuse tulemused alalises biotsiidide komitees 9. detsembril 2011 hindamisaruandesse.

(5)

Hindamistest ilmneb, et metüülnonüülketooni sisaldavate biotsiidide kasutamisel repellentidena võib eeldada, et need vastavad direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 nõuetele. Seega on asjakohane kanda metüülnonüülketoon kõnealuse direktiivi I lisasse.

(6)

Euroopa Liidu tasandil ei ole hinnatud kõiki võimalikke kasutusalasid. Seepärast on asjakohane, et liikmesriigid hindavad selliseid kasutusalasid või kokkupuutestsenaariume ning selliseid riske inimestele ja keskkonnaosadele, mida ei ole riskide hindamisel ELi tasandil piisava põhjalikkusega uuritud, ning tagavad tootele turustusloa andmisel, et võetakse sobivad meetmed või kehtestatakse eritingimused kindlakstehtud riskide vähendamiseks lubatava tasemeni.

(7)

Käesoleva direktiivi sätteid tuleks kohaldada samal ajal kõikides liikmesriikides, et tagada metüülnonüülketooni toimeainena sisaldavate biotsiidide võrdne kohtlemine ELi turul ja hõlbustada kogu biotsiidituru nõuetekohast toimimist.

(8)

Toimeaine direktiivi 98/8/EÜ I lisasse kandmisele peaks eelnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda uute nõuete täitmiseks ning toimiku koostanud taotlejad saaksid kasutada kogu kümneaastast andmekaitseaega, mis direktiivi 98/8/EÜ artikli 12 lõike 1 punkti c alapunkti ii kohaselt algab toimeaine lisasse kandmise kuupäevast.

(9)

I lisasse kandmisele peaks järgnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid saaksid kohaldada direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõiget 3.

(10)

Seepärast tuleks direktiivi 98/8/EÜ vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/8/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. aprilliks 2013.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. maist 2014.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. mai 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(2)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 3.


LISA

Direktiivi 98/8/EÜ I lisasse lisatakse järgmine kanne:

Nr

Tavanimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine miinimumpuhtus turustatavas biotsiidis

Lisamise kuupäev

Artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg (v.a rohkem kui ühte toimeainet sisaldavad tooted, mille puhul artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg on viimases asjaomase toimeaine lisamise otsuses sätestatud tähtaeg)

Lisasse kuulumise lõppkuupäev

Toote liik

Erisätted (1)

„54

metüülnonüülketoon

Undekaan-2-oon

CASi nr: 112-12-9

EÜ nr: 203-937-5

975 g/kg

1. mai 2014

30. aprill 2016

30. aprill 2024

19

ELi tasandi riskihindamisel oli aluseks võetud toimeaine kasutamine tavatarbija poolt siseruumides. Tootele loa andmise taotluse hindamisel vastavalt artiklile 5 ja VI lisale hindavad liikmesriigid teatava toote puhul, kui see on asjakohane, kasutusviise või kokkupuutestsenaariume ning selliseid ohtusid inimestele ja loodusele, mida ei ole liidu tasandil riskide hindamisel piisavalt põhjalikult uuritud.”


(1)  VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebilehel http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/39


KOMISJONI DIREKTIIV 2012/15/EL,

8. mai 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeainena india neemipuu ekstrakt

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta) (2) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata nende kandmiseks direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse. Neemipuuekstrakt kuulub kõnealusesse loetellu.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1451/2007 kohaselt on neemipuuekstrakti hinnatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 2 kasutamiseks toodetes, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 18: insektitsiidid, akaritsiidid ja muude lülijalgsete tõrjeks kasutatavad tooted. Hindamine hõlmas Azadirachta indica seemnetest veega ekstraheeritud ja orgaaniliste lahustite abil täiendavalt töödeldud neemipuuekstrakti. Muid aineid, mis vastavad määruses (EÜ) nr 1451/2007 sätestatud hindamisele kuuluvate toimeainete loetelus esitatud neemipuuekstrakti määratlusele, ei ole hinnatud ning seetõttu ei tuleks neid lisada direktiivi 98/8/EÜ I lisasse kõnealuse hindamise põhjal.

(3)

Referentliikmesriigiks määrati Saksamaa ning ta esitas 26. novembril 2009 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovituse vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(4)

Komisjon ja liikmesriigid on pädeva asutuse aruande läbi vaadanud. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4 kohaselt lisati läbivaatuse tulemused 9. detsembri 2011. aasta alalises biotsiidide komitees hindamisaruandesse.

(5)

Hindamistest nähtub, et insektitsiididena, akaritsiididena ja muude lülijalgsete tõrjeks kasutatavaid neemipuuekstrakti sisaldavaid biotsiide võib põhimõtteliselt käsitada direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 nõuetele vastavana. Seepärast on asjakohane kanda neemipuuekstrakt kõnealuse direktiivi I lisasse.

(6)

Euroopa Liidu tasandil ei ole hinnatud kõiki võimalikke kasutusalasid. Seepärast on asjakohane, et liikmesriigid hindavad selliseid kasutusalasid või kokkupuutestsenaariume ning selliseid riske inimestele ja keskkonnaosadele, mida ei ole riskide hindamisel ELi tasandil piisava põhjalikkusega uuritud, ning tagavad tootele turustusloa andmisel, et võetakse sobivad meetmed või kehtestatakse eritingimused kindlakstehtud riskide vähendamiseks lubatava tasemeni.

(7)

Arvestades pinnavee, sette ja muude kui sihtrühma lülijalgsete puhul tuvastatud riske, on asjakohane nõuda, et toote kasutuslubade andmisel võetaks sobivaid riski vähendamise meetmeid.

(8)

Käesoleva direktiivi sätteid tuleks kohaldada samal ajal kõikides liikmesriikides, et tagada neemipuuekstrakti toimeainena sisaldavate biotsiidide võrdne kohtlemine ELi turul ja hõlbustada kogu biotsiidituru nõuetekohast toimimist.

(9)

Toimeaine direktiivi 98/8/EÜ I lisasse kandmisele peaks eelnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda uute nõuete täitmiseks ning toimiku koostanud taotlejad saaksid kasutada kogu kümneaastast andmekaitseaega, mis direktiivi 98/8/EÜ artikli 12 lõike 1 punkti c alapunkti ii kohaselt algab toimeaine lisasse kandmise kuupäevast.

(10)

I lisasse kandmisele peaks järgnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid saaksid kohaldada direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõiget 3.

(11)

Seepärast tuleks direktiivi 98/8/EÜ vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/8/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. aprillil 2013.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. maist 2014.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. mai 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(2)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 3.


LISA

Direktiivi 98/8/EÜ I lisasse lisatakse järgmine kanne:

Nr

Tavanimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine miinimumpuhtus turustatavas biotsiidis

Lisamise kuupäev

Artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg (v.a rohkem kui ühte toimeainet sisaldavad tooted, mille puhul artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg on viimases asjaomase toimeaine lisamise otsuses sätestatud tähtaeg)

Lisasse kuulumise lõppkuupäev

Toote liik

Erisätted (1)

„55

Neemipuuekstrakt

IUPACi nimetus: ei kohaldata

CASi nr: 84696-25-3

EÜ nr: 283-644-7

Kirjeldus: Azadirachta indica seemnetest veega ekstraheeritud ja orgaaniliste lahustite abil täiendavalt töödeldud neemipuuekstrakt

1 000 g/kg

1. mai 2014

30. aprill 2016

30. aprill 2024

18

Tootele loa andmise taotluse hindamisel vastavalt artiklile 5 ja VI lisale hindavad liikmesriigid, kui see on teatava toote puhul asjakohane, selliseid kasutusalasid või kokkupuutestsenaariume ning selliseid ohte inimestele ja keskkonnaosadele, mida ei ole ELi tasandil riskide hindamisel piisavalt põhjalikult uuritud.

Liikmesriigid tagavad, et toote kasutuslubade andmisel võetakse pinnavee, sette ja muude kui sihtrühma lülijalgsete kaitseks asjakohaseid riski vähendamise meetmeid.”


(1)  VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamiseks vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebilehel http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


OTSUSED

9.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/42


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

7. mai 2012,

millega muudetakse otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ, 2007/25/EÜ ja 2009/494/EÜ linnugripi osas

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 2947 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/248/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (1) eelkõige selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (2) eriti selle artikli 18 lõiget 7,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (3) eriti selle artikli 22 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (4) eriti selle artiklit 18,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast Kagu-Aasias 2003. aasta keskel puhkenud linnugrippi, mille põhjustas alatüüpi H5N1 kuuluv kõrge patogeensusega linnugripiviirus, on komisjon vastu võtnud mitu kaitsemeedet.

(2)

Need meetmed on sätestatud eelkõige komisjoni 6. oktoobri 2005. aasta otsuses 2005/692/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude gripiga mitmetes kolmandates riikides; (5) komisjoni 19. oktoobri 2005. aasta otsuses 2005/734/EÜ, millega kehtestatakse bio-ohutusmeetmed, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning rajada väga ohustatud piirkondadesse varajase avastamise süsteem; (6) komisjoni 22. detsembri 2006. aasta otsuses 2007/25/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga ja omanikega kaasas olevate lemmiklindude liikumisega ühendusse (7) ning komisjoni 25. juuni 2009. aasta otsuses 2009/494/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripi esinemisega Horvaatias ja Šveitsis (8).

(3)

Nimetatud otsustes sätestatud meetmeid kohaldatakse 30. juunini 2012. Kolmandates riikides esineb aga jätkuvalt gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripi puhanguid, mis kujutavad endast ohtu loomade ja inimeste tervisele ELis.

(4)

Arvestades linnugripiga seotud epidemioloogilist olukorda, on asjakohane jätkata toiminguid, mis vähendavad kodulindude, linnukasvatussaaduste, lemmiklindude ning muude kõnealuste otsustega hõlmatud toodete impordist tulenevat otsest ohtu, ning säilitada bioohutusmeetmed, varajase avastamise süsteemid ja teatavad kaitsemeetmed, mis on kasutusel seoses viiruse alatüübi H5N1 põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripiga.

(5)

Seepärast tuleks otsuste 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ, 2007/25/EÜ ja 2009/494/EÜ kohaldamisaega pikendada 31. detsembrini 2013.

(6)

2004. aastal avastati kõrge patogeensusega linnugripi puhangud Tais. Seetõttu võttis komisjon kaitsemeetmed seoses teatavate Taist pärit kodulindudest ja lindudest valmistatud kaupade impordiga.

(7)

Otsuse 2005/692/EÜ artiklis 1 on sätestatud, et liikmesriigid peatavad teatavate toodete, sealhulgas kodulindude, tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude ning looduslike jahilindude liha ja munade impordi Taist.

(8)

Tai on rakendanud rangeid hädatapmisi, et likvideerida kõrge patogeensusega linnugripp oma territooriumilt. Kõnealuse haiguse viimasest puhangust teatati 2008. aasta novembris ning Tai kuulutas ennast kõrge patogeensusega linnugripist vabanenuks alates 11. veebruarist 2009.

(9)

Komisjoni eksperdid on Taisse korraldanud mitmeid kontrollkäike, et hinnata loomatervise olukorda ja olemasolevaid haiguste kontrollimise süsteeme kõnealuses kolmandas riigis. Viimaste Taisse tehtud kontrollkäikude põhjal on tehtud järeldus, et üldsüsteem annab piisava garantii, et asjaomased tooted täidavad liidu nõudeid.

(10)

Pidades silmas loomatervise olukorra paranemist, eelkõige kodulindudel esineva kõrge patogeensusega linnugripi kontrollimise osas, ning Tai pakutavaid garantiisid, ei peaks enam kohaldama otsuse 2005/692/EÜ artiklis 1 sätestatud impordi peatamist.

(11)

Seepärast tuleks otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/734/EÜ, 2007/25/EÜ ja 2009/494/EÜ vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2005/692/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 1 jäetakse välja.

2.

Artiklis 7 asendatakse kuupäev „30. juuni 2012” järgmiselt: „31. detsembrini 2013”.

Artikkel 2

Otsuse 2005/734/EÜ artiklis 4 asendatakse kuupäev „30. juuni 2012” järgmiselt: „31. detsembrini 2013”.

Artikkel 3

Otsuse 2007/25/EÜ artiklis 6 asendatakse kuupäev „30. juuni 2012” järgmiselt: „31. detsembrini 2013”.

Artikkel 4

Otsuse 2009/494/EÜ artiklis 3 asendatakse kuupäev „30. juuni 2012” järgmiselt: „31. detsembrini 2013”.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. mai 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(2)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(3)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(4)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(5)  ELT L 263, 8.10.2005, lk 20.

(6)  ELT L 274, 20.10.2005, lk 105.

(7)  ELT L 8, 13.1.2007, lk 29.

(8)  ELT L 166, 27.6.2009, lk 74.


9.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/44


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

7. mai 2012,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) kohaldamise eesmärgil käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramise kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 2948 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/249/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), (1) eriti selle artikli 41 esimese lõigu punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2010/75/EL ei ole kindlaks määratud käivitus- ega seiskamisperioode, kuigi need perioodid on seotud kõnealuse direktiivi mitme sättega.

(2)

Direktiivi 2010/75/EL III peatükiga hõlmatud põletusseadmete puhul on käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine nõutav direktiivi 2010/75/EL V lisas esitatud heitkoguste piirväärtustele vastavuse hindamiseks, võttes arvesse kõnealuse lisa 4. osa, ning põletusseadmete töötundide arvu kindlakstegemiseks, kui see on kõnealuse direktiivi rakendamise seisukohast asjakohane.

(3)

Direktiivi 2010/75/EL artikli 14 lõike 1 punkti f kohaselt tuleb loas märkida meetmed, mis on seotud muude kui tavapäraste käitamistingimustega, näiteks käivituse ja seiskamisega. Direktiivi 2010/75/EL artikli 6 kohaselt võidakse sellised meetmed lisada siduvatesse üldeeskirjadesse.

(4)

Käivitus- ja seiskamisperioodide ajal põletusseadmetest eralduva heite kontsentratsioon on üldiselt suurem kui tavapärastes käitamistingimustes. Arvestades direktiivi 2010/75/EL eesmärki hoida ära heite teke, peaksid kõnealused perioodid olema võimalikult lühikesed.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2010/75/EL artikli 75 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

Käesoleva otsusega nähakse ette eeskirjad direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punktis 27 ja V lisa 4. osa punktis 1 osutatud käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramiseks.

Käesolevat otsust kohaldatakse direktiivi 2010/75/EL III peatükiga hõlmatud põletusseadmete suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „stabiilseks tootmiseks vajalik minimaalne käivituskoormus”– miinimumkoormus, mis on vajalik energiat tootva põletusseadme stabiilseks tööks käivitamise järel, pärast mida suudab seade ohutult ja usaldusväärselt tarnida energiat võrku, soojussalvestile või tööstuskäitisele;

2)   „stabiilseks tootmiseks vajalik minimaalne seiskamiskoormus”– miinimumkoormus, mille korral seade kaotab võime ohutult ja usaldusväärselt tarnida energiat võrku, soojussalvestile või tööstuskäitisele ning seda käsitatakse seiskuvana.

Artikkel 3

Käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramise üldreeglid

Käivitusperioodi lõpu ja seiskamisperioodi alguse kindlaksmääramisel kohaldatakse järgmisi eeskirju:

1)

käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramisel kasutatavad kriteeriumid või parameetrid on läbipaistvad ja väliselt kontrollitavad;

2)

käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine põhineb tingimustel, mis võimaldavad stabiilset tootmisprotsessi ning tagavad tervisekaitse ja ohutuse;

3)

käivitus- ega seiskamisperioodid ei hõlma perioode, mille jooksul põletusseade töötab pärast käivitamist kütuse juurdevoolul stabiilselt ja ohutult, kuid ei tarni soojusenergiat, elektrit ega mehaanilist energiat.

Artikkel 4

Käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine loas

1.   Selleks et määrata põletusseadmega käitise loas kindlaks käivitus- ja seiskamisperioodid, hõlmavad direktiivi 2010/75/EL artikli 14 lõike 1 punktis f osutatud meetmed

a)

vähemalt ühte järgmistest:

i)

käivitusperioodi lõpp ja seiskamisperioodi algus, väljendatuna koormuse piirmääradena, kooskõlas artiklitega 6, 7 ja 8, ja võttes arvesse, et stabiilseks tootmiseks vajalik minimaalne seiskamiskoormus võib olla väiksem kui stabiilseks tootmiseks vajalik minimaalne käivituskoormus, kuna põletusseade saab stabiilselt töötada väiksemal koormusel, kui ta on teatava tööaja järel saavutanud piisava temperatuuri;

ii)

artikli 9 kohased käivitusperioodi lõpu ja seiskamisperioodi algusega seotud diskreetsed protsessid või tööparameetrite piirmäärad, mis on selged, hõlpsasti jälgitavad ja vastavad kasutatavale tehnoloogiale;

b)

meetmed, millega tagatakse, et käivitus- ja seiskamisperioodid oleksid võimalikult lühikesed;

c)

meetmed, millega tagatakse, et kõik saasteainete püüdmise seadmed hakkavad tööle niipea, kui on tehniliselt võimalik.

Esimese lõigu kohaldamisel võetakse arvesse põletusseadme ja selle üksuste tehnilisi ja töönäitajaid ning paigaldatud käitamis- ja püüdeseadmete tehnilisi nõudeid.

2.   Kui muutuvad seadmega seotud mis tahes aspektid, mis mõjutavad käitamis- ja seiskamisperioode (sealhulgas paigaldatud seadmed, kütuse liik, seadme osa süsteemis ja paigaldatud püüdeseadmed), tuleks käivitamis- ja seiskamisperioodidega seotud loatingimusi uuesti kaaluda ja vajaduse korral peaks pädev ametiasutus neid ajakohastama.

Artikkel 5

Käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine vähemalt kahest üksusest koosneva põletusseadme puhul

1.   Direktiivi 2010/75/EL V lisa 4. osa punkti 1 kohaste keskmiste heite piirväärtuste arvutamisel kohaldatakse vähemalt kahest üksusest koosneva põletusseadme käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramiseks järgmisi eeskirju:

a)

esimese käivitatava põletusüksuse käivitusperioodi ja viimase seisatava põletusüksuse seiskamisperioodi ajal mõõdetud väärtusi ei võeta arvesse;

b)

üksikute üksuste muude käivitus- ja seiskamisperioodide jooksul kindlaks tehtud väärtusi ei võeta arvesse üksnes siis, kui neid mõõdetakse või arvutatakse, kui mõõtmine ei ole tehniliselt või majanduslikult teostatav, iga asjaomase üksuse kohta eraldi.

2.   Direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punkti 27 kohaldamisel hõlmavad vähemalt kahest üksusest koosneva põletusseadme käivitus- ja seiskamisperioodid üksnes esimese käivitatava põletusüksuse käivitusperioodi ning viimase seisatava põletusüksuse seiskamisperioodi.

Seoses selliste põletusseadmetega, mille puhul direktiivi 2010/75/EL V lisa 1. osa punktide 2, 4 ja 6 kohaselt on lubatud kohaldada heite piirväärtusi põletusseadme selle osa suhtes, mille heitgaasid lähevad ühise korstna ühte või mitmesse eraldi lõõri, võib käivitus- ja seiskamisperioodid kindlaks määrata põletusseadme iga kõnealuse osa kohta eraldi. Põletusseadme osa käivitus- ja seiskamisperioodid koosnevad kõnealuse põletusseadme osa esimese käivitatava põletusüksuse käivitusperioodist ning kõnealuse põletusseadme osa viimase seisatava põletusüksuse seiskamisperioodist.

Artikkel 6

Käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine koormuse piirmäärade alusel selliste põletusseadmete puhul, mis toodavad elektrit või tarnivad energiat mehaanilisele ajamisüsteemile

1.   Elektrit tootva põletusseadme ja mehaanilisele ajamisüsteemile energiat tarniva põletusseadme puhul loetakse käivitusperiood lõppenuks, kui seade saavutab energia stabiilseks tootmiseks vajaliku minimaalse käivituskoormuse.

2.   Seiskamisperiood algab kütusega varustamise lõpetamise alguses pärast seda, kui on saavutatud energia stabiilseks tootmiseks minimaalne seiskamiskoormus; pärast seda ei ole toodetud elekter enam võrgule kättesaadav ja toodetud mehaanilist võimsust ei kasutata enam mehaanilise koormuse jaoks.

3.   Elektrit tootva põletusseadme puhul kujutavad käivitusperioodi lõpu ja seiskamisperioodi alguse kindlaksmääramiseks kasutatavad seadme loasse lisatavad koormuse piirmäärad kindlaksmääratud protsenti põletusseadme elektrilisest nimivõimsusest.

4.   Mehaanilisele ajamisüsteemile energiat tarniva põletusseadme puhul kujutavad käivitusperioodi lõpu ja seiskamisperioodi alguse kindlaksmääramiseks kasutatavad seadme loasse lisatavad koormuse piirmäärad kindlaksmääratud protsenti põletusseadme mehaanilisest väljundvõimsusest.

Artikkel 7

Soojusenergiat tootva põletusseadme käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine koormuse piirmäärade abil

1.   Soojusenergiat tootva põletusseadme puhul lõpeb käivitusperiood siis, kui seade saavutab stabiilseks energiatootmiseks minimaalse käivituskoormuse ning soojusenergiat saab ohutult ja usaldusväärselt tarnida jaotusvõrku, soojussalvestile või seda saab vahetult kasutada kohalikus tööstuskäitises.

2.   Seiskamisperiood algab pärast stabiilseks energiatootmiseks vajaliku minimaalse seiskamiskoormuse saavutamist, kui soojusenergiat ei saa enam ohutult ja usaldusväärselt võrku tarnida või seda ei saa vahetult kohalikus tööstuskäitises kasutada.

3.   Soojusenergiat tootva põletusseadme puhul kujutavad käivitusperioodi lõpu ja seiskamisperioodi alguse kindlaksmääramiseks kasutatavad seadme loasse lisatavad koormuse piirmäärad kindlaksmääratud protsenti põletusseadme nimisoojusvõimsusest.

4.   Perioode, mil soojusenergiat tootev seade kütab soojussalvestit või -mahutit ilma soojusenergiat tarnimata, käsitatakse töötundidena, mitte käivitus- või seiskamisperioodidena.

Artikkel 8

Soojus- ja elektrienergiat tootva põletusseadme käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine koormuse piirmäärade abil

Elektrit ja soojusenergiat tootva põletusseadme puhul määratakse käivitus- ja seiskamisperioodid artiklite 6 ja 7 kohaselt, võttes arvesse nii toodetud elektrit kui ka soojusenergiat.

Artikkel 9

Käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine tööparameetrite või diskreetsete protsesside abil

Stabiilseks tootmiseks vajaliku minimaalse käivituskoormuse ja minimaalse seiskamiskoormuse kindlaksmääramiseks määratletakse vähemalt kolm kriteeriumi ning käitamisperiood loetakse lõppenuks või seiskamisperiood alanuks, kui on täidetud vähemalt kaks kriteeriumi.

Need kriteeriumid valitakse välja järgmiste hulgast:

1)

lisas esitatud diskreetsed protsessid või samaväärsed protsessid, mis sobivad põletusseadme tehniliste näitajatega;

2)

lisas esitatud tööparameetrite piirmäärad või põletusseadme tehniliste näitajatega sobivate võrdväärsete tööparameetrite piirmäärad.

Artikkel 10

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. mai 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.


LISA

KÄIVITUS- JA SEISKAMISPERIOODIDEGA SEOTUD DISKREETSED PROTSESSID JA TÖÖPARAMEETRID

1.   Stabiilseks energiatootmiseks vajaliku minimaalse käivituskoormusega seotud diskreetsed protsessid.

1.1.

Tahkekütusekatla puhul: täielik üleminek stabiliseerivate abipõletite või lisapõletite kasutamiselt töötamisele üksnes tavapärase kütusega.

1.2.

Vedelkütusekatla puhul: peakütusepumba käivitumine ja põleti õlirõhu stabiliseerumine; näitajana võib kasutada kütusevoolu kiirust.

1.3.

Gaasiturbiini puhul: hetk, mil põletusrežiim lülitub ümber täielikult eelsegatud stabiilsele põletamisele või tühikäigule.

2.   Tööparameetrid

2.1.

Suitsugaaside hapnikusisaldus.

2.2.

Suitsugaasi temperatuur.

2.3.

Auru rõhk.

2.4.

Soojusenergiat tootva seadme puhul: entalpia ja soojusülekandevedeliku kiirus.

2.5.

Vedel- ja gaaskütusel töötava seadme puhul: kütusevoolu kiirus väljendatuna kütusevoolu nimikiiruse protsendina.

2.6.

Aurukatla puhul: katlast väljuva auru temperatuur.