ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.088.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 88

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
24. märts 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 267/2012, 23. märts 2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

24.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 88/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 267/2012,

23. märts 2012,

milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta otsust 2012/35/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 25. oktoobril 2010 vastu määruse (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2007 (2), et kohaldada nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP (3).

(2)

Nõukogu kiitis 23. jaanuaril 2012 heaks otsuse 2012/35/ÜVJP, millega kehtestatakse Iraani Islamivabariigi (edaspidi „Iraan”) vastu suunatud täiendavad piiravad meetmed, nagu Euroopa Ülemkogu soovis oma 9. detsembri 2011. aasta kohtumisel.

(3)

Kõnealused piiravad meetmed hõlmavad eelkõige täiendavaid piiranguid kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiaga kauplemisele, piiranguid naftakeemiatööstuses kasutatava olulise varustuse ja tehnoloogiaga kauplemisele, Iraani toornafta, naftasaaduste ja naftakeemiatoodete impordi keeldu ning naftakeemiatööstusesse tehtavate investeeringute keeldu. Samuti tuleks keelata kulla-, väärismetalli- ja teemandikaubandus Iraani valitsusega ning uute trükitud või vermitud pangatähtede ja müntide tarnimine Iraani keskpanka või Iraani keskpanga jaoks.

(4)

Lisaks on osutunud vajalikuks teha olemasolevates meetmetes tehnilisi muudatusi. Eelkõige tuleks muuta selgemaks vahendusteenuste määratlust. Juhul kui pädev asutus võib anda loa kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ostmiseks, müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks, ei nõuta eraldi luba nendega seotud vahendusteenuste osutamiseks.

(5)

Laiendada tuleks rahaliste vahendite ülekandmise määratlust, nii et see hõlmaks ka muid kui elektroonilisi ülekandeid, et tõkestada katseid hoida piiravatest meetmetest kõrvale.

(6)

Kahesuguse kasutusega kaupu käsitlevad läbivaadatud piiravad meetmed peaksid hõlmama kõiki nõukogu 5. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) (4) I lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat, välja arvatud teatavad 5. kategooria 2. osas loetletud tooted, võttes arvesse nende kasutamist Iraani üldkasutatavates sideteenustes. Ent käesoleva määruse artiklis 2 sätestatud keelde ei kohaldata nende käesoleva määruse I või II lisasse hiljuti kantud kaupade ja tehnoloogia ostmise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mille jaoks liikmesriikide pädevad asutused on juba andnud loa määruse (EL) nr 961/2010 artikli 3 kohaselt enne käesoleva määruse jõustumist.

(7)

Nafta- ja maagaasitööstuse ning naftakeemiatööstuse peamistes sektorites kasutatava olulise varustuse või tehnoloogia Iraanile müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi keelu tõhusa rakendamise tagamiseks tuleks kehtestada kõnealuse olulise varustuse ja tehnoloogia loetelud.

(8)

Samal põhjusel tuleks kehtestada loetelu kaupadest, mille suhtes kehtivad kaubanduspiirangud, s.t toornafta, naftasaadused, naftakeemiatooted, kuld, väärismetallid ja teemandid.

(9)

Selleks et piirangud Iraani nafta- ja gaasisektorisse tehtavatele investeeringutele oleksid tõhusad, peaksid need hõlmama teatavaid olulisi tegevusvaldkondi, nagu maagaasi mahtedastamisteenused transiidi või otseselt omavahel seotud võrkudesse tarnimise eesmärgil, ning neid tuleks kohaldada nii ühisettevõtjate kui ka muud liiki ühingute ja koostöövormide suhtes Iraani maagaasi edastamise sektoris.

(10)

Tõhusad piirangud Iraani investeeringutele liidus eeldavad meetmeid, millega keelatakse liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvatel juriidilistel või füüsilistel isikutel, üksustel ning asutustel selliseid investeeringuid võimaldada ja lubada.

(11)

Otsusega 2012/35/ÜVJP laiendatakse varade külmutamist täiendavatele isikutele, üksustele ja asutustele, kes toetavad Iraani valitsust, sealhulgas rahaliselt, logistiliselt või materiaalselt või on nendega seotud. Samuti laiendatakse otsusega külmutamismeetmete kohaldamist muude islami revolutsioonilise kaardiväe liikmete suhtes.

(12)

Otsusega 2012/35/ÜVJP nähakse ette ka Iraani keskpanga vahendite külmutamine. Arvestades aga Iraani keskpanga võimalikku rolliväliskaubanduse rahastamisel, peetakse vajalikuks kehtestada erandid, kuna nimetatud sihipärane finantsmeede ei tohiks takistada käesoleva määruse sätetega kooskõlas olevaid kaubandustehinguid, sealhulgas toiduainete, tervishoiu ja meditsiiniseadmetega seotud lepingud või humanitaareesmärkidel sõlmitavad lepingud. Käesoleva määruse artiklites 12 ja 14 sätestatud erandeid, mis käsitlevad enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud lepinguid Iraani toornafta, naftasaaduste ja naftakeemiatoodete impordi, ostu või transpordi kohta, kohaldatakse ka selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute, sealhulgas transpordi-, kindlustus- ja kontrollimislepingute suhtes. Lisaks tuleb Iraani toornaftat, naftasaaduseid ja naftakeemiatooteid, mis on seaduslikult imporditud liikmesriiki käesoleva määruse artiklites 12 ja 14 sätestatud erandite kohaselt, käsitada liidus vabas ringluses olevatena.

(13)

Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (Islamic Republic of Iran Shipping Line, edaspidi „IRISL”) ja selle omandis või kontrolli all olevate üksuste vahendite külmutamise kohustuse kohaselt on keelatud laadida ja lossida liikmesriikide sadamates IRISLi või selliste üksuste omandis olevaid või prahitud laevu. Tulenevalt IRISLi vahendite külmutamisest on samuti keelatud IRISLi üksustele kuuluvate või nende kontrollitavate või prahitavate laevade omandiõiguse üleandmine muudele üksustele. Kohustus külmutada IRISLi ja selle omandis või kontrolli all olevate üksuste rahalised vahendid ja majandusressursid ei eelda aga sellistele üksustele kuuluvate laevade või nendega veetava ja kolmandatele isikutele kuuluva veose arestimist või kinnipidamist ega selliste üksuste värvatud meeskonna kinnipidamist.

(14)

Võttes arvesse Iraani katseid sanktsioonidest kõrvale hoida, tuleks täpsustada, et kõik vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad otsuse 2010/413/ÜVJP I või II lisas loetletud isikutele, üksustele või asutustele või mis on nende omandis, valduses või kontrolli all, tuleb viivitamata külmutada, sealhulgas rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad nende õigusjärglastest üksustele, mis on loodud käesolevas määruses sätestatud meetmetest kõrvalehoidmiseks.

(15)

Samuti tuleks täpsustada, et pangale vajalike dokumentide esitamine ja edastamine lõpliku ülekande tegemiseks loetelus nimetamata isikule, üksusele või asutusele, et sooritada käesolevas määruses lubatud makseid, ei kujuta endast rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemist käesoleva määruse tähenduses.

(16)

Tuleks täpsustada, et rahalisi vahendeid või majandusressursse peaks olema võimalik vabastada kooskõlas käesoleva määrusega rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel.

(17)

Kooskõlas käesoleva määruse sätetega tuleks edasi arendada sihipäraste finantsmeetmete kohaldamist eri finantssõnumiteenuse osutajate poolt.

Tuleks täpsustada, et loetelus nimetamata isikute, üksuste või asutuste varasid, mida hoitakse loetellu kantud krediidi- ja finantseerimisasutustes, ei tohiks jääda külmutatuks sihipäraste finantsmeetmete kohaldamiseks, ja neid peaks olema võimalik vabastada käesolevas määruses sätestatud tingimustel.

Võttes arvesse Iraani katseid kasutada oma rahandussüsteemi sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, on vaja nõuda suuremat kontrolli Iraani krediidi- ja finantseerimisasutuste tegevuse üle, et takistada käesolevast määrusest kõrvalehoidmist, sealhulgas Iraani keskpanga varade külmutamisest. Need krediidi- ja finantseerimisasutuste suhtes kehtivad suurema kontrolli nõuded peaksid täiendama kehtivaid kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta määrusest (EÜ) nr 1781/2006 (raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta) (5) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta) (6) rakendamisest.

(18)

Rahaliste vahendite ülekandmise kontrolle käsitlevad teatavad sätted tuleks läbi vaadata, et pädevatel asutustel ja majandustegevuses osalejatel oleks neid hõlpsam kohaldada ning takistada kõrvalehoidmist käesoleva määruse sätetest, sealhulgas Iraani keskpanga varade külmutamisest.

(19)

Peale selle tuleks kohandada kindlustusele seatud piiranguid, et eelkõige täpsustada, et diplomaatiliste ja konsulaaresinduste kindlustamine liidus on lubatud ning võimaldada pakkuda tsiviilvastutuse või keskkonnavastutuse kindlustust.

(20)

Saabumis- ja väljumiseelse teabe andmise nõuet tuleks samuti ajakohastada, kuivõrd seda kohustust kohaldatakse juba kõikide liidu tolliterritooriumile toodavate või sealt välja viidavate kaupade suhtes alates 1. jaanuarist 2012, mil hakati täielikult rakendama tolli turvameetmeid, mis on ette nähtud määruse (EMÜ) nr 2913/92 (7) ja määruse (EMÜ) nr 2454/93 (8) asjaomaste sätetega, milles käsitletakse sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone.

(21)

Samuti tuleks teha kohandusi seoses laevadele punkerdamis- ja varustusteenuste osutamise, majandustegevuses osalejate vastutuse ja asjaomastest piiravatest meetmetest kõrvalehoidmise keeluga.

(22)

Tuleks läbi vaadata liikmesriikide ja komisjoni vahel teabe vahetamise mehhanismid, et tagada käesoleva määruse tõhus rakendamine ja ühetaoline tõlgendamine.

(23)

Siserepressioonideks kasutatava varustuse keeld tuleks selle eesmärki silmas pidades sätestada määruses (EL) nr 359/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis (9), mitte käesolevas määruses.

(24)

Selguse huvides tuleks määrus (EL) nr 961/2010 kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva määrusega.

(25)

Käesolevas määruses sätestatud piiravad meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(26)

Käesolev määrus austab põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, õigust omandile ning õigust isikuandmete kaitsele. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

(27)

Käesolev määrus austab ka ÜRO põhikirjast tulenevaid liikmesriikide kohustusi ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide õiguslikult siduvat iseloomu.

(28)

Nende isikute loetellu kandmise kord, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva määruse alusel külmutamismeetmeid, peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele nende loetellu kandmise põhjused, et anda neile võimalus esitada märkusi. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, peaks nõukogu nimetatud märkusi arvesse võttes oma otsuse läbi vaatama ning teavitama vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

(29)

Käesoleva määruse rakendamiseks ja liidus maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks tuleks avalikustada nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste nimed ning muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleb käesoleva määruse kohaselt külmutada. Füüsiliste isikute isikuandmete töötlemine käesoleva määruse alusel peaks olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (10) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (11).

(30)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

MÕISTED

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   finantseerimis- või krediidiasutuse „filiaal”– tegevuskoht, mis on finantseerimis- või krediidiasutuse juriidiliselt sõltuv osa ja kus tehakse otseselt kõiki või teatavaid finantseerimis- või krediidiasutuse tegevusele omaseid tehinguid;

b)   „vahendusteenused”–

i)

selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine, sealhulgas kolmandast riigist mõnda muusse kolmandasse riiki, või

ii)

kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmine, sealhulgas juhul, kui need asuvad kolmandates riikides, eesmärgiga toimetada need edasi mõnda teise kolmandasse riiki;

c)   „nõue”– enne või pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva kas kohtu kaudu või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, ning eelkõige:

d)   „leping või tehing”– mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; mõiste „leping” hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi või -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

e)   „pädevad asutused”– liikmesriigi pädevad asutused, mis on kindlaks määratud X lisas loetletud veebisaitidel;

f)   „krediidiasutus”– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) (12) artikli 4 lõikes 1 määratletud krediidiasutus, seahulgas tema filiaalid liidus või väljaspool liitu;

g)   „liidu tolliterritoorium”– nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (13) artiklis 3 ja komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (14) määratletud territoorium;

h)   „majandusressursid”– varad, nii materiaalsed kui ka immateriaalsed, nii kinnis- kui ka vallasasjad, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade ja teenuste hankimiseks;

i)   „finantseerimisasutus”–

i)

ettevõtja, kes ei ole krediidiasutus ja teostab üht või mitut direktiivi 2006/48/EÜ I lisa punktides 2–12 või punktides 14–15 nimetatud tegevust, sealhulgas valuutavahetusasutused;

ii)

kindlustusandja, kes on saanud tegevusloa Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (15) kohaselt, kui ta tegutseb kõnealuse direktiiviga hõlmatud tegevusvaldkondades;

iii)

investeerimisühing Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) (16) artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud tähenduses;

iv)

investeerimisfond, kes turustab oma osakuid või aktsiaid, või

v)

kindlustusvahendaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/92/EÜ (kindlustusvahenduse kohta) (17) artikli 2 lõikes 5 määratletud tähenduses, välja arvatud nimetatud direktiivi artikli 2 lõikes 7 osutatud kindlustusvahendajad elukindlustuse ja muude investeerimisega seotud teenuste osas,

sealhulgas selle filiaalid liidus või väljaspool liitu;

j)   „majandusressursside külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

k)   „rahaliste vahendite külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

l)   „rahalised vahendid”– finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

m)   „kaubad”– hõlmab esemeid, materjale ja varustust;

n)   „kindlustus”– kokkulepe või kohustus, mille kohaselt üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut on võtnud tasu eest kohustuse maksta riskide realiseerumise korral ühele või mitmele muule isikule kokkuleppe või kohustuse kohaselt kindlaks määratud hüvitist;

o)   „Iraani isik, üksus või asutus”–

i)

Iraani riik või Iraani ametiasutus;

ii)

füüsiline isik, kes asub või kelle alaline elukoht on Iraanis;

iii)

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle registrijärgne asukoht on Iraanis;

iv)

juriidiline isik, üksus või asutus Iraanis või väljaspool Iraani, mis on eespool nimetatud isikute või asutuste omandis või otsese või kaudse kontrolli all;

p)   „edasikindlustus”– tegevus, mis seisneb kindlustusandja või teise edasikindlustusandja poolt ülevõetud riskide vastuvõtmises, või Lloyd’sina tuntud liikmete ühingu puhul tegevus, mis seisneb Lloyd’si liikme poolt ülevõetud riskide vastuvõtmises muu kindlustus- või edasikindlustusandja poolt kui Lloyd’sina tuntud liikmete ühing;

q)   „sanktsioonide komitee”– ÜRO Julgeolekunõukogu komitee, mis loodi vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punktile 18;

r)   „tehniline abi”– igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe või tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suulises vormis;

s)   „liidu territoorium”– liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel;

t)   „rahaliste vahendite ülekandmine”–

i)

tehing, mille maksja teostab makseteenuse pakkuja kaasabil elektrooniliselt, et saaja saaks makseteenuse pakkuja kaudu juurdepääsu rahalistele vahenditele, sõltumata sellest, kas maksja ja saaja on üks ja sama isik. „Maksja”, „saaja” ja „makseteenuse pakkuja” on sama tähendusega kui Euroopa parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta direktiivis 2007/64/EÜ (makseteenuste kohta siseturul) (18);

ii)

tehing, mis on tehtud mitteelektrooniliste vahenditega, nagu sularahas, tšekkide või maksekorralduse abil, et saaja saaks juurdepääsu rahalistele vahenditele, sõltumata sellest, kas maksja ja saaja on üks ja sama isik.

II   PEATÜKK

EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD

Artikkel 2

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida I või II lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevaid kaupu ja tehnoloogiat otse või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või Iraanis kasutamiseks.

2.   I lisas on loetletud kahesuguse kasutusega kaubad või tehnoloogia, nagu need on määratletud 5. mai 2009. aasta määruses (EÜ) nr 428/2009, välja arvatud käesoleva määruse I lisa A osas nimetatud teatavad kaubad ja tehnoloogia.

3.   II lisas on loetletud muud kaubad ja tehnoloogia, mis võivad kaasa aidata Iraani tegevusele seoses uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega, tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele või muude Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile (edaspidi „IAEA”) muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevusele, sealhulgas kaubad ja tehnoloogia, mille on kindlaks määranud ÜRO Julgeolekunõukogu ja sanktsioonide komitee.

4.   I ja II lisa ei sisalda kaupu ega tehnoloogiat, mis on kantud sõjaliste kaupade ühisesse Euroopa Liidu nimekirja (19) (edaspidi „sõjaliste kaupade ühine nimekiri”).

Artikkel 3

1.   III lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevate kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks otse või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või nende Iraanis kasutamiseks on vaja eelnevat luba.

2.   Ekspordiks, mille jaoks on käesoleva artikli kohaselt vaja luba, annavad loa eksportija asukohajärgse liikmesriigi pädevad asutused kooskõlas määruse (EÜ) nr 428/2009 artiklis 11 sätestatud üksikasjalike eeskirjadega. Luba kehtib kogu liidus.

3.   III lisa hõlmab I ja II lisas loetlemata kaupu ja tehnoloogiat, mis võivad kaasa aidata uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega seotud tegevusele, tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele või muude IAEA-le muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevusele.

4.   Eksportijad esitavad pädevale asutusele kõik ekspordiloa taotlemiseks nõutavad asjakohased andmed.

5.   Pädevad asutused ei anna luba III lisas loetletud kaupade või tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ega ekspordiks, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et kaupade ja tehnoloogia müük, tarne, üleandmine või eksport on või võib olla ette nähtud kasutamiseks seoses ühe järgmise tegevusega:

a)

Iraani tegevus seoses uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega;

b)

tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamine Iraanis või

c)

muude IAEA-le muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevus Iraanis.

6.   Lõikes 5 sätestatud tingimuste kohaselt võivad pädevad asutused nende poolt välja antud ekspordiloa tühistada, peatada või kehtetuks tunnistada või seda muuta.

7.   Kui vastavalt lõigetele 5 või 6 pädev asutus keeldub loa andmisest, tühistab, peatab või tunnistab selle kehtetuks või piirab seda oluliselt, teatab asjaomane liikmesriik sellest teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning vahetab nendega asjakohast teavet, järgides nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määruse (EÜ) nr 515/97 (liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks) (20) sätteid sellise teabe konfidentsiaalsuse kohta.

8.   Enne seda, kui liikmesriik annab kooskõlas lõikega 5 välja loa tehinguks, mis on põhimõtteliselt sama kui tehing, mille puhul kehtib teise liikmesriigi või teiste liikmesriikide lõigete 6 ja 7 kohane loa andmisest keeldumine, konsulteerib ta esmalt liikmesriigi või liikmesriikidega, kes keeldusid loa andmisest. Kui asjaomane liikmesriik otsustab pärast sellist konsulteerimist loa siiski anda, teavitab ta sellest teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitab kogu asjakohase teabe, millel otsus põhineb.

Artikkel 4

Keelatud on osta, importida või transportida Iraanist I ja II lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat otse või kaudselt, olenemata sellest, kas need pärinevad Iraanist või mitte.

Artikkel 5

1.   Keelatud on:

a)

osutada Iraani isikule, üksusele või asutusele või Iraanis kasutamiseks otseselt või kaudselt tehnilist abi seoses sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga või seoses kõnealuses nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega;

b)

osutada Iraani isikule, üksusele või asutusele või Iraanis kasutamiseks otseselt või kaudselt tehnilist abi ning vahendusteenuseid seoses I või II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga või seoses I või II lisas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega ning

c)

rahastada otseselt või kaudselt Iraani isikut, üksust või asutust ning anda talle või Iraanis kasutamiseks otseselt või kaudselt rahalist abi, sealhulgas eelkõige toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, seoses sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või I või II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga nende toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks ning sellega kaasneva tehnilise abi osutamiseks.

2.   Järgmise tegevuse puhul on vaja asjaomase pädeva asutuse luba:

a)

III lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga ning nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste otsene või kaudne osutamine Iraani isikutele, üksustele või asutustele või Iraanis kasutamiseks;

b)

III lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga seotud rahastamine ning rahalise abi, sealhulgas eelkõige toetuste, laenude või ekspordikrediidikindlustuse andmine nimetatud toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või nendega seotud tehnilise abi otseseks või kaudseks osutamiseks Iraani isikutele, üksustele või asutustele või Iraanis kasutamiseks.

3.   Pädevad asutused ei anna luba lõikes 2 osutatud tehinguks, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et kõnealune tehing aitab või võib kaasa aidata ühele järgmistest tegevustest:

a)

Iraani tegevus seoses uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega;

b)

tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamine Iraanis või

c)

muude IAEA-le muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevus Iraanis.

Artikkel 6

Artikli 2 lõiget 1 ja artikli 5 lõiget 1 ei kohaldata:

a)

I lisa B osas loetletud kaupade otsese või kaudse üleandmise suhtes liikmesriikide territooriumide kaudu, kui neid kaupu müüakse, tarnitakse, antakse üle või eksporditakse Iraani või Iraanis kasutamiseks seoses Iraani kergvee tuumareaktoriga, mille ehitus algas enne 2006. aasta detsembrit;

b)

IAEA tehnilise koostöö programmi kohaselt lubatud tehingute suhtes või

c)

13. jaanuaril 1993 Pariisis koostatud keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni osalisriikide kohustuste tõttu Iraani või Iraanis kasutamiseks tarnitud või üleantud kauba suhtes.

Artikkel 7

1.   Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 359/2011 artikli 1 punkti b kohaldamist võivad liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia või artikli 5 lõikes 1 osutatud abi või vahendusteenustega seotud tehinguteks, tingimusel et:

a)

kõnealused kaubad ja tehnoloogia, abi või vahendusteenused on seotud toidu, põllumajanduse, meditsiini või muude humanitaareesmärkidega ja

b)

tehing hõlmab kaupu või tehnoloogiat, mis sisalduvad tuumatarneriikide grupi või raketitehnoloogia kontrollrežiimi loendites, mille kohta sanktsioonide komitee on eelnevalt ja iga üksikjuhtumi korral eraldi teinud otsuse, et kõnealune tehing ei aita ilmselgelt kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikku tuumaenergiaalast tegevust toetavate tehnoloogia ega tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele Iraanis.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 8

1.   Keelatud on VI lisas loetletud olulise varustuse või tehnoloogia müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või Iraanis kasutamiseks.

2.   VI lisa hõlmab olulist varustust ja tehnoloogiat, mida kasutatakse järgmistes Iraani nafta- ja gaasitööstuse võtmesektorites:

a)

toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimine;

b)

toornafta ja maagaasi tootmine;

c)

rafineerimine;

d)

maagaasi veeldamine.

3.   VI lisa sisaldab ka Iraani naftakeemiatööstuses kasutatavat olulist varustust ja tehnoloogiat.

4.   VI lisa ei sisalda sõjaliste kaupade ühises nimekirjas ning I, II või III lisas loetletud tooteid.

Artikkel 9

Keelatud on:

a)

anda otseselt või kaudselt tehnilist abi või osutada vahendusteenuseid, mis on seotud VI lisas loetletud olulise varustuse ja tehnoloogiaga või VI lisas loetletud kaupadega varustamise ja nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, Iraani isikutele, üksustele või asutustele või Iraanis kasutamiseks;

b)

otseselt või kaudselt rahastada VI lisas loetletud olulise varustuse ja tehnoloogiaga seotud tegevusi või anda sellega seotud rahalist toetust ühelegi Iraani isikule, üksusele või asutusele või Iraanis kasutamiseks.

Artikkel 10

Artiklites 8 ja 9 sätestatud keelde ei kohaldata järgmiste tehingute suhtes:

a)

tehingud, mis tuleb teostada enne 27. oktoobrit 2010 sõlmitud kaubanduslepingu alusel, mis on seotud toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimiseks, toornafta ja maagaasi tootmiseks ning rafineerimiseks või maagaasi veeldamiseks kasutatava olulise varustuse või tehnoloogiaga, või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute alusel või enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingu või kokkuleppe alusel, mis on seotud enne 26. juulit 2010 Iraanis tehtud investeeringuga, samuti ei takista nimetatud artiklid nendest lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist, või

b)

tehingud, mis tuleb teostada enne 24. märtsi 2012 sõlmitud kaubanduslepingu alusel, mis on seotud naftakeemiatööstuses kasutatava olulise varustuse või tehnoloogiaga, või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute alusel või enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud lepingu või kokkuleppe alusel, mis on seotud Iraanis enne 23. jaanuari 2012 tehtud investeeringuga, samuti ei takista nimetatud artiklid nendest lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist,

tingimusel et füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes soovib asjaomast tehingut teostada, või osutada abi sellise tehingu juures, on teatanud tehingust või abist vähemalt 20 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele.

Artikkel 11

1.   Keelatud on:

a)

importida toornaftat või naftasaaduseid liitu, kui need

i)

on pärit Iraanist või

ii)

on eksporditud Iraanist;

b)

osta toornaftat või naftasaaduseid, mis asuvad Iraanis või on pärit Iraanist;

c)

transportida toornaftat või naftasaaduseid, mis on pärit Iraanist või mida eksporditakse Iraanist muusse riiki, ning

d)

pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, kindlustust ja edasikindlustust, mis on seotud Iraanist pärit või Iraanist imporditud toornafta ja naftasaaduste impordi, ostu või transpordiga.

2.   Toornafta ja naftasaadustena käsitatakse IV lisas loetletud tooteid.

Artikkel 12

1.   Artiklis 11 sätestatud keelde ei kohaldata järgmise suhtes:

a)

enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmine kuni 1. juulini 2012;

b)

enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmine, kui sellises lepingus on sõnaselgelt ette nähtud, et Iraani toornafta ja naftasaaduste tarned või nendest saadud tulu on ette nähtud liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele, üksustele või asutustele tasumata summade hüvitamiseks;

c)

enne 23. jaanuari 2012 või vastavalt punktile a hiljemalt 1. juulil 2012 või vastavalt punktile b Iraanist eksporditud toornafta või naftasaaduste import, ost ja transport;

tingimusel et isik, üksus või asutus, kes soovib asjaomast lepingut täita, on teatanud toimingust või tehingust vähemalt 20 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele.

2.   Artikli 11 lõike 1 punktis d sätestatud keeldu ei kohaldata kuni 1. juulini 2012 otseselt või kaudselt pakutud tsiviilvastutuse ja keskkonnavastutuse kindlustuse ning edasikindlustuse suhtes.

Artikkel 13

1.   Keelatud on:

a)

importida liitu naftakeemiatooteid, kui need

i)

on pärit Iraanist või

ii)

on eksporditud Iraanist;

b)

osta naftakeemiatooteid, mis asuvad Iraanis või on pärit Iraanist;

c)

transportida naftakeemiatooteid, kui need on pärit Iraanist või neid eksporditakse Iraanist muusse riiki, ning

d)

pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, kindlustust ja edasikindlustust, mis on seotud Iraanist pärit või Iraanist imporditud naftakeemiatoodete impordi, ostu või transpordiga.

2.   Naftakeemiatoodetena käsitatakse V lisas loetletud tooteid.

Artikkel 14

1.   Artiklis 13 sätestatud keelde ei kohaldata järgmise suhtes:

a)

enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmine kuni 1. maini 2012;

b)

enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute, sealhulgas transpordi- ja kindlustuslepingute täitmine, kui sellises lepingus on sõnaselgelt ette nähtud, et Iraani naftakeemiatoodete või nendest saadud tulu on mõeldud liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele, üksustele või asutustele tasumata summade hüvitamiseks;

c)

enne 23. jaanuari 2012 või vastavalt punktile b või hiljemalt 1. mail 2012 Iraanist eksporditud naftakeemiatoodete import, ost ja transport;

tingimusel et isik, üksus või asutus, kes soovib asjaomast lepingut täita, on teatanud toimingust või tehingust vähemalt 20 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele.

2.   Artikli 13 lõike 1 punktis d sätestatud keeldu ei kohaldata kuni 1. maini 2012 otseselt või kaudselt pakutud tsiviilvastutuse ja keskkonnavastutuse kindlustuse ning edasikindlustuse suhtes.

Artikkel 15

1.   Keelatud on:

a)

müüa, tarnida, anda üle või eksportida VII lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevat kulda, väärismetalle ja teemante otse või kaudselt Iraani valitsusele ning selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele ja ametkondadele või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele, üksustele või asutustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele või asutustele;

b)

osta, importida või transportida otse või kaudselt VII lisas loetletud, Iraanist või väljastpoolt Iraani pärinevat kulda, väärismetalle ja teemante Iraani valitsuselt ning selle avalik-õiguslikelt asutustelt, ettevõtetelt ja ametkondadelt või nende nimel või juhtimisel tegutsevatelt isikutelt, üksustelt või asutustelt või nende omandis või kontrolli all olevatelt üksustelt või asutustelt ning

c)

pakkuda otseselt või kaudselt tehnilist abi või vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi, mis on seotud punktides a ja b nimetatud kaupadega, Iraani valitsusele ning selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele ja ametkondadele või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele, üksustele või asutustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele või asutustele.

2.   VII lisa hõlmab kulda, väärismetalle ja teemante, mille suhtes kehtivad lõikes 1 nimetatud keelud.

Artikkel 16

Keelatud on uute trükitud või vermitud või veel ringlusse laskmata Iraani vääringus pangatähtede ja müntide müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Iraani keskpanka või Iraani keskpanga jaoks.

III   PEATÜKK

TEATAVATE ÄRIÜHINGUTE RAHASTAMISE PIIRANGUD

Artikkel 17

1.   Keelatakse järgmine tegevus:

a)

finantslaenu või krediidi andmine lõikes 2 osutatud Iraani isikule, üksusele või asutusele;

b)

osaluse omandamine või suurendamine lõikes 2 osutatud Iraani isikus, üksuses või asutuses;

c)

ühisettevõtte loomine lõikes 2 osutatud Iraani isiku, üksuse või asutusega.

2.   Lõikes 1 osutatud keeldu kohaldatakse Iraani isiku, üksuse või asutuse suhtes, kes:

a)

toodab sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või I või II lisas loetletud kaupu või tehnoloogiat;

b)

uurib toornafta ja maagaasi leiukohti, toodab toornaftat ja maagaasi, rafineerib kütuseid või veeldab maagaasi või

c)

on seotud naftakeemiatööstusega.

3.   Lõike 2 punktides b ja c kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimine”– hõlmab toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimist, geoloogilist luuret ja haldamist, samuti selliste leiukohtadega seotud geoloogiliste teenuste osutamist;

b)   „toornafta ja maagaasi tootmine”– hõlmab maagaasi mahtedastamisteenuseid transiidi või otseselt omavahel seotud võrkudesse tarnimise eesmärgil;

c)   „rafineerimine”– süsivesinike eeltöötlemine, töötlemine või ettevalmistamine kütuste lõplikuks müügiks;

d)   „naftakeemiatööstus”– V lisas sisalduvaid tooteid valmistavad ettevõtted.

4.   Keelatud on koostöö Iraani isiku, üksuse või asutusega, kes tegeleb maagaasi edastamisega, nagu osutatud lõike 3 punktis b.

5.   Lõikes 4 nimetatud koostöö hõlmab:

a)

investeerimiskulude jagamist integreeritud või hallatavas tarneahelas maagaasi vastuvõtmiseks otse Iraani territooriumilt või tarnimiseks otse Iraani territooriumile ning

b)

otsekoostööd Iraani territooriumil paiknevatesse veeldatud maagaasi rajatistesse või nendega otse ühendatud veeldatud maagaasi rajatistesse investeerimiseks.

Artikkel 18

1.   Selleks et investeerida artikli 17 lõikes 1 osutatud tehingute kaudu Iraani isikusse, üksusesse või asutusse, kes toodab III lisas loetletud kaupu või tehnoloogiat, on vaja asjaomase pädeva asutuse luba.

2.   Pädevad asutused ei anna luba lõikes 1 osutatud tehinguks, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et kõnealune tehing aitaks kaasa ühele järgmistest tegevustest:

a)

Iraani tegevus seoses uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega;

b)

tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamine Iraanis või

c)

muude IAEA-le muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevus Iraanis.

Artikkel 19

1.   Erandina artikli 17 lõike 2 punktist a võivad pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa artikli 17 lõikes 1 osutatud tehingute kaudu investeerimiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

investeeringud on seotud toidu, põllumajanduse, meditsiini või muude humanitaareesmärkidega; ning

b)

investeeritud on Iraani isikusse, üksusesse või asutusse, kes toodab tuumatarneriikide grupi ja raketitehnoloogia kontrollrežiimi loendites loetletud kaupu või tehnoloogiat, mille puhul sanktsioonide komitee on eelnevalt ja iga üksikjuhtumi korral eraldi teinud otsuse, et kõnealune tehing ei aita ilmselgelt kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikku tuumaenergiaalast tegevust toetavate tehnoloogiate ega tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele Iraanis.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 20

Artikli 17 lõike 2 punkti b ei kohaldata finantslaenu või krediidi andmise ega osaluse omandamise või suurendamise suhtes, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

tehing toimub enne 26. juulit 2010 sõlmitud kokkuleppe või lepingu alusel ning

b)

pädevat asutust on nimetatud kokkuleppest või lepingust vähemalt 20 tööpäeva ette teavitatud.

Artikkel 21

Artikli 17 lõike 2 punkti c ei kohaldata finantslaenu või krediidi andmise ega osaluse omandamise või suurendamise suhtes, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

tehing toimub enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud kokkuleppe või lepingu alusel ning

b)

pädevat asutust on nimetatud kokkuleppest või lepingust vähemalt 20 tööpäeva ette teavitatud.

Artikkel 22

Keelatud on kokkuleppe sõlmimisega või muul viisil vastu võtta või heaks kiita ühe või mitme Iraani isiku, üksuse või asutuse poolt finantslaenu või krediidi andmist ettevõttele, osaluse omandamist või suurendamist ettevõttes või ühisettevõtte moodustamist ettevõttega, kes tegutseb järgmises valdkonnas:

a)

uraani kaevandamine;

b)

uraani rikastamine ja ümbertöötamine;

c)

tuumatarneriikide grupi ja raketitehnoloogia kontrollrežiimi loenditesse kantud kaupade või tehnoloogia tootmine.

IV   PEATÜKK

RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE KÜLMUTAMINE

Artikkel 23

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad VIII lisas loetletud isikutele, üksustele ja asutustele või mis on nende valduses või kontrolli all. VIII lisasse on kantud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punktis 12, resolutsiooni 1803 (2008) punktis 7 ning resolutsiooni 1929 (2010) punktides 11, 12 ja 19 kindlaks määratud isikud, üksused ja asutused.

2.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad IX lisas loetletud isikutele, üksustele ja asutustele või mis on nende valduses või kontrolli all. IX lisasse on kantud juriidilised ja füüsilised isikud, üksused ja asutused, kelle puhul on vastavalt nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 20 lõike 1 punktidele b ja c kindlaks tehtud, et nad:

a)

osalevad Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikus tuumaenergiaalases tegevuses või Iraani tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamises, on sellega otseselt seotud või toetavad seda, sealhulgas keelatud kaupade ja tehnoloogia hankimises osalemise kaudu, või kuuluvad sellisele isikule, üksusele või asutusele või on tema kontrolli all, sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil, või tegutsevad tema nimel või tema juhendamisel;

b)

on abistanud loetellu kantud isikut, üksust või asutust, et vältida või rikkuda käesoleva määruse, nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) sätteid;

c)

on islami revolutsioonilises kaardiväes juhtival kohal või juriidilised isikud, üksused või asutused, mis kuuluvad islami revolutsioonilisele kaardiväele või ühele või mitmele selle liikmele või nende nimel tegutsevatele füüsilistele või juriidilistele isikutele või on nende kontrolli all;

d)

on muud isikud, üksused või asutused, kes toetavad Iraani valitsust rahaliselt, logistiliselt või materiaalselt, või on nendega seotud isikud või üksused;

e)

on juriidilised isikud, üksused või asutused, mis kuuluvad Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtjale (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, edaspidi „IRISL”) või on tema kontrolli all või tegutsevad tema nimel.

IRISLi ja selle omandis või kontrolli all olevate loetellu kantud üksuste rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse kohaselt on keelatud laadida ja lossida liikmesriikide sadamates IRISLi või selliste üksuste omandis olevaid või prahitud laevu.

Kohustus külmutada IRISLi ja selle omandis või kontrolli all olevate loetellu kantud üksuste rahalised vahendid ja majandusressursid ei eelda aga sellistele üksustele kuuluvate laevade, nendega veetava ja kolmandatele isikutele kuuluva veose arestimist või kinnipidamist ega selliste üksuste värvatud meeskonna kinnipidamist.

3.   Rahalisi vahendeid ja majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks VIII ja IX lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks.

4.   Ilma et see piiraks artiklites 24, 25, 26, 27, 28 või 29 sätestatud erandeid, on keelatud osutada eri finantssõnumiteenuseid, mida kasutavad finantsandmete vahetamiseks, VIII või IX lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

5.   VIII ja IX lisa sisaldavad isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid, nagu need on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee.

6.   Võimaluse korral sisaldavad VIII ja IX lisa samuti asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet, nagu need on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee. Füüsiliste isikute osas võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste osas võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Lennu- ja laevandusettevõtjate puhul sisaldavad VIII ja IX lisa võimaluse korral ka loetellu kantud ettevõtetele kuuluvate laevade või lennukite tuvastamiseks vajalikku teavet, nagu registrinumber või nimi. Samuti esitatakse VIII ja IX lisas loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 24

1.   Erandina artiklist 23 võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil sanktsioonide komitee, ÜRO Julgeolekunõukogu või nõukogu on artiklis 23 osutatud isiku, üksuse või asutuse loetellu kandnud, või teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise kohtuotsusega kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu VIII või IX lisas loetletud isikud, üksused või asutused;

d)

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga ning

e)

artikli 23 lõike 1 kohaldamisel on liikmesriik kinnipidamisõiguse või otsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud.

Artikkel 25

Erandina artiklist 23 ja tingimusel, et VIII või IX lisas loetletud isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mis sõlmiti, või kohustusele, mis tekkis asjaomasele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil sanktsioonide komitee, ÜRO Julgeolekunõukogu või nõukogu kandis kõnealuse isiku, üksuse või asutuse loetellu, võivad pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

asjaomane pädev asutus on otsustanud, et:

i)

rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutab nõukogu otsuse VIII või IX lisas loetletud isik, üksus või asutus makseteks;

ii)

makse ei aita kaasa käesoleva määruse alusel keelatud tegevusele ja

iii)

makse ei ole vastuolus artikli 23 lõikega 3 ning

b)

artikli 23 lõike 1 kohaldamisel on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid kümne tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

Artikkel 26

1.   Erandina artiklist 23 võivad pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või kättesaadavaks tegemist neile sobivatel tingimustel, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

asjaomane pädev asutus on otsustanud, et asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid on:

i)

vajalikud VIII või IX lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

ii)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks või

iii)

tasud või teenustasud külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest ning

b)

kui luba on seotud VIII lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed punktis a nimetatud otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid viie tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

2.   Erandina artiklist 23 võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks pärast seda, kui nad on otsustanud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulude katmiseks või kaupade eest maksmiseks või nende üleandmiseks juhul, kui neid hangitakse seoses Iraani kergvee tuumareaktoriga, mille ehitus algas enne 2006. aasta detsembrit, või artikli 6 punktides b ja c osutatud eesmärkidel mis tahes kaupade eest maksmiseks või nende üleandmiseks, kui luba käsitleb VIII lisas nimetatud isikut, üksust või asutust, asjaomane liikmesriik on sanktsioonide komiteed sellest otsusest teavitanud ja kõnealune komitee on otsuse heaks kiitnud.

Artikkel 27

Erandina artikli 23 lõigetest 2 ja 3 võivad pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või nende kättesaadavaks tegemiseks, kui nad on otsustanud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel.

Artikkel 28

Erandina artikli 23 lõigetest 2 ja 3 võivad pädevad asutused samuti anda neile sobivatel tingimustel loa:

a)

teatavate rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemiseks Iraani keskpangale, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid on vajalikud artiklis 12 nimetatud lepingute täitmiseks kuni 1. juulini 2012;

b)

teatavate rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks või vabastamiseks Iraani keskpangale, kui nad on otsustanud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud, et anda krediidi- või finantseerimisasutustele likviidsus kaubandustegevuse rahastamiseks, või kaubanduslaenude teenindamiseks; või

c)

teatavate Iraani keskpanga hallatavate rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teatavate rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks Iraani keskpangale, kui nad on iga üksikjuhtumi puhul kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud seoses konkreetse kaubanduslepinguga, mis ei kuulu punktis a osutatud lepingute alla, ja mille täitmisega võib olla seotud Iraani keskpank, tingimusel et maksed ei aita kaasa käesoleva määrusega keelatud tegevusele,

tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda luba vähemalt kümme tööpäeva enne loa andmist.

Artikkel 29

1.   Artikli 23 lõige 3 ei takista finantseerimis- ega krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutus teavitab sellistest ülekannetest viivitamata pädevaid asutusi.

2.   Artikli 23 lõiget 3 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

maksed, mis tulenevad lepingust või kokkuleppest, mis sõlmiti, või kohustusest, mis tekkis enne kuupäeva, mil sanktsioonide komitee, ÜRO Julgeolekunõukogu või nõukogu artiklis 23 osutatud isiku, üksuse või asutuse loetellu kandis,

tingimusel et sellised intressid või muud tulud ja maksed on vastavalt artikli 23 lõikele 1 või 2 külmutatud.

3.   Käesolevat artiklit ei tõlgendata artiklis 30 osutatud rahaliste vahendite ülekandmise loana.

V   PEATÜKK

PIIRANGUD RAHALISTE VAHENDITE ÜLEKANDMISELE JA FINANTSTEENUSTELE

Artikkel 30

1.   Rahaliste vahendite ülekandeid Iraani isikule, üksusele või asutusele või Iraani isikult, üksuselt või asutuselt menetletakse järgmiselt:

a)

toiduainete, tervishoiu või meditsiiniseadmetega seotud või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevad ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta. Kui ülekanne ületab 10 000 eurot või sellega samaväärset summat, siis teavitatakse sellest eelnevalt kirjalikult pädevaid asutusi;

b)

muud alla 40 000 euro suurused ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta. Kui ülekanne ületab 10 000 eurot või sellega samaväärset summat, siis teavitatakse sellest eelnevalt kirjalikult pädevaid asutusi;

c)

kõigi muude ülekannete puhul, mis ületavad 40 000 eurot või sellega samaväärset summat, taotletakse eelnevat luba pädevatelt asutustelt.

2.   Lõiget 1 kohaldatakse nii ühekordse ülekande kui ka mitme omavahel seotud ülekande puhul. Käesoleva artikli kohaldamisel käsitatakse omavahel seotud ülekannetena järgmist:

i)

ühelt ja samalt Iraani isikult, üksuselt või asutuselt või ühele ja samale Iraani isikule, üksusele või asutusele tehtud mitmed järjestikused ülekanded, mille aluseks on konkreetne kohustus rahalisi vahendeid üle kanda, kui ülekanded jäävad eraldi võttes alla lõikes 1 kehtestatud künnist, kuid koos nõuavad teavitamist või loa taotlemist, või

ii)

ülekanded, millega on seotud erinevad makseteenuse osutajad või füüsilised või juriidilised isikud ja mille aluseks on konkreetne kohustus rahalisi vahendeid üle kanda.

3.   Rahaliste vahendite ülekannetega seotud teavitusi ja loataotlusi menetletakse järgmiselt.

a)

Rahaliste vahendite elektrooniliste ülekannete puhul, mida teostavad krediidi- või finantseerimisasutused, menetletakse rahaliste vahendite ülekannetega seotud teavitusi ja loataotlusi järgmiselt:

i)

Maksja makseteenuse osutaja saadab ise või enda nimel väljaspool liitu asuvale Iraani isikule, üksusele või asutusele tehtavate ülekannetega seotud teavitused ja loataotlused selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus anti esialgne korraldus ülekande tegemiseks.

ii)

Makse saaja makseteenuse osutaja saadab ise või enda nimel väljaspool liitu asuvalt Iraani isikult, üksuselt või asutuselt saadavate ülekannetega seotud teavitused ja loataotlused selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus on makse saaja elukoht või makseteenuse osutaja asukoht.

iii)

Kui maksja või makse saaja makseteenuse osutaja ei kuulu artikli 49 reguleerimisalasse, saadab juhul, kui tegemist on ülekandega Iraani isikule, üksusele või asutusele, maksja, ja juhul, kui tegemist on ülekandega Iraani isikult, üksuselt või asutuselt, makse saaja teavitused ja loataotlused selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus on maksja või makse saaja elukoht.

iv)

Makse saaja makseteenuse osutaja saadab ise või enda nimel liidus asuvale Iraani isikule, üksusele või asutusele tehtavate ülekannetega seotud teavitused ja loataotlused selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus on makse saaja elukoht või makseteenuse osutaja asukoht.

v)

Maksja makseteenuse osutaja saadab ise või enda nimel liidus asuvalt Iraani isikult, üksuselt või asutuselt saadavate ülekannetega seotud teavitused ja loataotlused selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus anti esialgne korraldus ülekande tegemiseks.

vi)

Kui Iraani isikule, üksusele või asutusele või nende poolt tehtavate rahaliste vahendite ülekannete puhul ei kuulu ei maksja, makse saaja ega nende makseteenuse osutajad artikli 49 reguleerimisalasse, kuid vahendajana tegutseb makseteenuse osutaja, kes kuulub kõnealuse artikli reguleerimisalasse, peab makseteenuse osutaja täitma vastavalt vajadusele teavitamise või loa taotlemise kohustust, kui ta teab või tal on piisavalt põhjust kahtlustada, et ülekanne tehakse Iraani isikule, üksusele või asutusele või nende poolt. Kui vahendajana tegutseb üle ühe makseteenuse osutaja, peab ainult esimene ülekannet menetlev makseteenuse osutaja täitma vastavalt vajadusele teavitamise või loa taotlemise kohustust. Kõik teavitused ja loataotlused tuleb saata selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus on makseteenuse osutaja asukoht.

vii)

Kui rahaliste vahendite omavahel seotud ülekannetega on seotud üle ühe makseteenuse osutaja, lisatakse liidusiseste ülekannete puhul viide käesoleva määruse alusel antud loale.

b)

Kui rahaliste vahendite ülekanne toimub mitteelektrooniliste vahenditega, menetletakse rahaliste vahendite ülekannetega seotud teavitusi ja loataotlusi järgmiselt:

i)

Maksja saadab Iraani isikule, üksusele või asutusele tehtavate ülekannetega seotud teavitused ja loataotlused selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus on maksja elukoht.

ii)

Makse saaja saadab Iraani isikult, üksuselt või asutuselt saadavate ülekannetega seotud teavitused ja loataotlused selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus on makse saaja elukoht.

4.   Lõike 1 punkti c kohaldamisel annavad liikmesriikide pädevad asutused neile sobivatel tingimustel loa 40 000 või enama euro ülekandmiseks, välja arvatud juhul, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et rahaliste vahendite ülekanne, mille jaoks luba taotletakse, võib rikkuda üht või mitut käesolevas määruses sätestatud keeldu või kohustust.

Pädev asutus võib nõuda loa saamise taotluste hindamise eest tasu.

Luba käsitatakse antuna juhul, kui pädev asutus on kirjaliku loa taotluse kätte saanud ja ta ei ole rahaliste vahendite ülekande kohta nelja nädala jooksul vastuväiteid esitanud. Kui vastuväited esitatakse käimasoleva uurimise tõttu, märgib pädev asutus nimetatud põhjuse ja teatab viivitamata oma otsusest. Pädevatel asutustel on otsene või kaudne ning õigeaegne juurdepääs uurimise läbiviimiseks vajalikule finants-, haldus- ja õiguskaitseteabele.

Asjaomane liikmesriik teatab tagasilükatud loataotlustest teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

5.   Käesolevat artiklit ei kohaldata juhul, kui luba on antud artikli 24, 25, 26, 27 või 28 kohaselt.

6.   Käesolevat artiklit ei kohaldata isikute, üksuste ja asutuste suhtes, kes üksnes teisendavad paberkandjal dokumente elektroonilisteks andmeteks ja tegutsevad krediidi- või finantseerimisasutusega sõlmitud lepingu alusel, ega füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, kes võimaldavad krediidi- või finantseerimisasutustele vaid sõnumeid edastavaid või muid tugisüsteeme rahaliste vahendite ülekandmiseks või väärtpaberite arveldussüsteeme.

Artikkel 31

1.   Iraanis asuvate krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalid ja tütarettevõtjad, mis kuuluvad artikli 49 reguleerimisalasse, teatavad viie tööpäeva jooksul alates rahaliste vahendite ülekande tegemisest või saamisest asutamiskoha liikmesriigi pädevale asutusele kõikidest tehtud või saadud rahaliste vahendite ülekannetest, sealhulgas tehingupoolte nimed, ülekande summad ning ülekande kuupäev. Võimaluse korral täpsustatakse teates ülekande iseloom ja vajaduse korral ülekandega seotud kaupade iseloom ning esitatakse eelkõige teave selle kohta, kas kaubad kuuluvad käesoleva määruse I, II, III, IV, V, VI või VII lisa reguleerimisalasse, ning kui nende eksportimiseks on vaja ekspordiluba, märgitakse selle number.

2.   Teabevahetuse korra kohaselt edastavad teate saanud pädevad asutused kõnealused andmed vajaduse korral viivitamata teise tehingupoole asutamiskoha liikmesriigi pädevatele asutustele, et vältida ülekandeid, mis võiksid kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikule tuumaenergiaalasele tegevusele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele.

Artikkel 32

1.   Käesoleva määruse sätete rikkumise tõkestamiseks korraldavad krediidi- ja finantseerimisasutused lõikes 2 osutatud üksustega toimuva tegevuse raames järgmisi tugevdatud kontrolle:

a)

jälgivad pidevalt kontode kasutamist, eelkõige oma kliendikontrolli programmide abil;

b)

nõuavad, et maksekorralduse andmeväljad, mis on seotud makse algataja ja makse saajaga, oleksid täidetud, ning nimetatud teabe esitamata jätmisel keelduvad tehingu tegemisest;

c)

säilitavad kõik tehingutega seotud andmed viie aasta jooksul ja teevad need taotluse korral kättesaadavaks siseriiklikele asutustele;

d)

kui on põhjendatud alus kahtlustada, et krediidi- ja finantseerimisasutustega toimuv tegevus võib rikkuda käesolevat määrust, teatavad oma kahtlustest viivitamata asjaomase liikmesriigi rahapesu andmebüroole või muule pädevale asutusele, kelle on määranud asjaomane liikmesriik, ilma et see piiraks artiklite 5 ja 23 kohaldamist. Rahapesu andmebüroo või muu pädev asutus tegutseb riikliku keskusena, kes saab ja analüüsib kahtlasi tehinguid käsitlevaid teateid seoses käesoleva määruse võimaliku rikkumisega. Rahapesu andmebürool või muul pädeval asutusel on otsene või kaudne ning õigeaegne juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitseteabele, mida ta vajab oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete analüüsimiseks.

2.   Lõikes 1 sätestatud meetmeid kohaldatakse krediidi- ja finantseerimisasutuste suhtes nende tegevuses:

a)

Iraanis asuvate valuutavahetus-, krediidi- ja finantseerimisasutustega;

b)

Iraanis asuvate valuutavahetus-, krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide ja tütarettevõtjatega, kui nad kuuluvad artikli 49 reguleerimisalasse;

c)

Iraanis asuvate valuutavahetus-, krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide ja tütarettevõtjatega, kui nad ei kuulu artikli 49 reguleerimisalasse ning

d)

valuutavahetus-, krediidi- ja finantseerimisasutustega, mille asukoht ei ole Iraanis, kuid mida kontrollivad Iraanis asuvad isikud või üksused.

Artikkel 33

1.   Artikli 49 reguleerimisalasse kuuluval krediidi- ja finantseerimisasutusel on keelatud:

a)

avada uus pangakonto Iraanis asuvas krediidi- või finantseerimisasutuses ning artikli 32 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuses;

b)

luua uus korrespondentpangasuhe Iraanis asuvas krediidi- või finantseerimisasutuses ning artikli 32 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuses;

c)

avada Iraanis uus esindus või asutada sinna uus filiaal või tütarettevõtja;

d)

asutada uus ühisettevõte Iraanis asuva krediidi- või finantseerimisasutusega või artikli 32 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusega.

2.   Keelatud on:

a)

lubada Iraanis asuval krediidi- või finantseerimisasutusel või artikli 32 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusel avada esindus või asutada filiaal või tütarettevõtja liidus;

b)

sõlmida Iraanis asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või artikli 32 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuse jaoks või nimel lepinguid esinduse avamiseks või filiaali või tütarettevõtja asutamiseks liidus;

c)

lubada Iraanis asuva krediidi- või finantseerimisasutuse esindusel, filiaalil või tütarettevõtjal või artikli 32 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusel alustada ja jätkata tegutsemist krediidiasutusena või muud tegevust, mille puhul nõutakse eelluba, kui esindus, filiaal või tütarettevõtja ei tegutsenud enne 26. juulit 2010;

d)

osaluse omandamine või suurendamine või muud liiki osaluse omandamine artikli 49 reguleerimisalasse kuuluvas krediidi- või finantseerimisasutuses artikli 32 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuse poolt.

Artikkel 34

Keelatud on:

a)

müüa pärast 26. juulit 2010 emiteeritud riigi ja riigi tagatud võlakirju otse või kaudselt järgmistele isikutele ning osta neid järgmistelt isikutelt:

i)

Iraanile või selle valitsusele ning selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele ja ametkondadele;

ii)

Iraanis asuv krediidi- või finantseerimisasutus või artikli 32 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutused;

iii)

juriidilised või füüsilised isikud, üksused või asutused, kes tegutsevad alapunktis i või ii osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel;

iv)

juriidilised isikud, üksused või asutused, kes kuuluvad alapunktis i, ii või iii osutatud isikule, üksusele või asutusele või on tema kontrolli all;

b)

osutada punktis a osutatud isikule, üksusele või asutusele vahendusteenuseid seoses pärast 26. juulit 2010 emiteeritud riigi või riigi tagatud võlakirjadega;

c)

abistada punktis a osutatud isikut, üksust või asutust eesmärgiga emiteerida riigi või riigi tagatud võlakirju, osutades selleks võlakirjadega seotud vahendus-, reklaami- või muid teenuseid.

Artikkel 35

1.   Keelatud on pakkuda kindlustust ja edasikindlustust võivahendada kindlustuse ja edasikindlustuse pakkumist:

a)

Iraanile või selle valitsusele ning selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele ja ametkondadele;

b)

Iraani isikule, üksusele või asutusele, kes ei ole füüsiline isik, või

c)

juriidilisele või füüsilisele isikule, üksusele või asutusele, kui ta tegutseb punktis a või b osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel.

2.   Lõike 1 punkte a ja b ei kohaldata kohustusliku või tsiviilvastutuse kindlustuse või edasikindlustuse pakkumise või vahendamise suhtes liidus asuvatele Iraani isikutele, üksustele või asutustele ega liidus asuvatele Iraani diplomaatilistele või konsulaaresindustele kindlustuse pakkumise suhtes.

3.   Lõike 1 punkti c ei kohaldata isiklikes huvides tegutsevatele isikutele, välja arvatud VIII ja IX lisas loetletud isikutele pakutava või vahendatava kindlustuse, sealhulgas tervise- ja reisikindlustuse või edasikindlustuse suhtes.

Lõike 1 punkt c ei takista kindlustuse või edasikindlustuse pakkumist või vahendamist lõike 1 punktis a või b osutatud isikule, üksusele või asutusele renditud laeva, lennuki või sõiduki omanikule.

Lõike 1 punkti c kohaldamisel ei loeta, et isik, üksus või asutus tegutseb punktides a ja b osutatud isiku, üksuse või asutuse juhtimisel, kui juhtimise eesmärk on ajutiselt Iraani vetes või õhuruumis oleva laeva või lennuki dokkimine, laadimine, mahalaadimine või ohutu läbipääs.

4.   Käesoleva artikliga keelatakse pikendada ja uuendada enne 27. oktoobrit 2010 sõlmitud kindlustus- ja edasikindlustuslepinguid, kuid ei keelata täita enne seda tähtaega sõlmitud lepinguid, ilma et see piiraks artikli 23 lõike 3 kohaldamist.

VI   PEATÜKK

PIIRANGUD TRANSPORDILE

Artikkel 36

1.   Selleks et ära hoida selliste kaupade ja tehnoloogia üleandmine, mis kuuluvad sõjaliste kaupade ühisesse nimekirja või mille tarnimine, müümine, üleandmine, eksportimine või importimine on käesoleva määrusega keelatud, ning lisaks kohustusele anda pädevatele tolliasutustele saabumis- ja väljumiseelset teavet, mis on kindlaks määratud määruse (EMÜ) nr 2913/92 (21) ja määruse (EMÜ) nr 2454/93 (22) asjaomaste sätetega, milles käsitletakse sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone ning tollideklaratsioone, deklareerib käesoleva määruse lõikes 2 osutatud teavet väljastav isik, kas kaup kuulub sõjaliste kaupade ühisesse nimekirja või käesoleva määruse reguleerimisalasse ning, kui kauba ekspordiks on vajalik luba, märgib saadud ekspordiloa üksikasjad.

2.   Käesolevas artiklis nõutavad lisaandmed esitatakse vajaduse korral kas kirjalikult või kasutades tollideklaratsiooni.

Artikkel 37

1.   Keelatud on osutada laevale, mis kuulub otseselt või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või mis on otseselt või kaudselt selle kontrolli all, punkerdamis-, varustamis- või muid teenuseid, kui teenuse osutajal on andmeid, sealhulgas pädevatelt tolliasutustelt artiklis 36 osutatud saabumis- ja väljumiseelsel teabel põhinevaid andmeid, mis annavad põhjendatud aluse otsustada, et laevaga veetakse kaupu, mis kuuluvad sõjaliste kaupade ühisesse nimekirja või mille tarnimine, müümine, üleandmine ja eksportimine on käesoleva määrusega keelatud, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaar- või ohutuseesmärkidel.

2.   Keelatud on osutada kaubalennukile, mis kuulub otseselt või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või mis on otseselt või kaudselt selle kontrolli all, inseneri- ja hooldusteenuseid, kui teenuse osutajal on andmeid, sealhulgas pädevatelt tolliasutustelt artiklis 36 osutatud saabumis- ja väljumiseelsel teabel põhinevaid andmeid, mis annavad põhjendatud aluse otsustada, et kaubalennukiga veetakse kaupu, mis kuuluvad sõjaliste kaupade ühisesse nimekirja või mille tarnimine, müümine, üleandmine ja eksportimine on käesoleva määrusega keelatud, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaareesmärkidel ja ohutuse tagamiseks.

3.   Käesoleva määruse lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde kohaldatakse seni, kuni veos on kontrollitud ning vajaduse korral arestitud ja hävitatud.

Arestimine ja kõrvaldamine võib kooskõlas siseriikliku õiguse või pädeva asutuse otsusega toimuda importija kulul või selle kulu võidakse nõuda sisse ebaseadusliku tarnimise, müügi, üleandmise või ekspordi katse eest vastutavalt isikult või üksuselt.

VII   PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 38

1.   Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärgiks on saada pikendust või mis tahes vormis tagatist või vastutagatist, eelkõige finantstagatist, kui selle esitajaks on:

a)

VIII ja IX lisas loetletud isikud, üksused ja asutused;

b)

muu Iraani isik, üksus või asutus, sealhulgas Iraani valitsus;

c)

isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a või b osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.   Lepingu täitmist või tehingu sooritamist loetakse käesoleva määrusega kehtestatud meetmetest mõjutatuks, kui nõue või selle sisu tuleneb otseselt või kaudselt kõnealustest meetmetest.

3.   Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva isiku kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

4.   Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 39

Artiklite 8 ja 9, artikli 17 lõike 2 punkti b ning artiklite 30 ja 35 kohaldamisel ei loeta Iraani isikuks, üksuseks või asutuseks üksust, asutust või selliste õiguste omajat, kellega Iraanist sõltumatu valitsus on sõlminud algse toodangu jagamise lepingu enne 27. oktoobrit 2010. Sellistel juhtudel ja seoses artikliga 8 võib liikmesriigi pädev asutus nõuda üksustelt või asutustelt asjakohaseid lõppkasutaja tagatisi seoses VI lisas loetletud olulise varustuse või tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordiga.

Artikkel 40

1.   Ilma et see piiraks kohaldatavate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks teave vastavalt artiklile 23 külmutatud arvete ja rahasummade kohta, pädevatele asutustele, mis asuvad nende elu- või asukoha liikmesriigis, ja otse või liikmesriikide kaudu komisjonile;

b)

tegema koostööd kõnealuste pädevate asutustega nimetatud teabe kontrollimisel.

2.   Komisjonile otse esitatud lisateave edastatakse asjaomasele liikmesriigile.

3.   Kogu käesoleva artikli kohaselt esitatud ja saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see esitati või saadi.

Artikkel 41

Keelatud on osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine artiklites 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 või 35 osutatud meetmetest.

Artikkel 42

1.   Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest ja nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele ja juriidilisele isikule, üksusele ning asutusele, selle juhtidele ega töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.   Käesolevas määruses sätestatud meetmetest ei tulene asjaomastele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust kahtlustada, et nende tegevu võiks rikkuda kõnealuseid keelde.

3.   Kui isik, üksus või asutus, kelle suhtes kohaldatakse käesolevat määrust, või sellise isiku, üksuse või asutuse töötaja või juht avaldab heauskselt vastavalt artiklitele 30, 31 ja 32 nimetatud artiklites osutatud teavet, ei kanna ta selle eest mingit vastutust.

Artikkel 43

1.   Kui käesoleva määruse rakendamine võib mõjutada koostööd Iraani isiku, üksuse või asutusega, võib liikmesriik võtta tema poolt vajalikuks peetavaid meetmeid, et tagada töötajate tervist ja ohutust ning keskkonnakaitset käsitlevate asjaomaste rahvusvaheliste, liidu ja siseriiklike õiguslike kohustuste järgimine.

2.   Lõike 1 kohaselt võetud meetme puhul ei kohaldata artiklites 8 ja 9, artikli 17 lõike 2 punktis b, artikli 23 lõikes 2 ning artiklites 30 ja 35 sätestatud keelde.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni lõikes 1 nimetatud otsusest ja oma kavatsusest anda luba vähemalt kümme tööpäeva enne loa andmist.

Artikkel 44

1.   Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele iga kolme kuu tagant käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet:

a)

artikli 23 alusel külmutatud rahaliste vahendite ning artiklite 24, 25, 26 ja 27 alusel antud lubade kohta;

b)

rikkumiste ja jõustamisprobleemide ning liikmesriikide kohtute tehtud otsuste kohta.

2.   Liikmesriigid edastavad viivitamata üksteisele ja komisjonile muu nende käsutuses oleva asjakohase teabe, mis võib mõjutada käesoleva määruse tõhusat rakendamist.

Artikkel 45

Komisjon teeb järgmist:

a)

muudab II lisa ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsuste või liikmesriikide esitatud teabe põhjal;

b)

muudab III, IV, V, VI, VII ja X lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

Artikkel 46

1.   Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu, kannab nõukogu sellise füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse VIII lisasse.

2.   Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artikli 23 lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt IX lisa.

3.   Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused lõikes 1 või 2 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

4.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

5.   Kui ÜRO otsustab mõne füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetelust välja arvata või muuta loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse andmeid, muudab nõukogu vastavalt VIII lisa.

6.   IX lisas sisalduv loetelu vaadatakse vähemalt iga 12 kuu järel korrapäraselt läbi.

Artikkel 47

1.   Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud meetmed ja karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 48

1.   Liikmesriigid määravad käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja märgivad need ära X lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast X lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused, sealhulgas nende kontaktandmed, viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

3.   Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada X lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 49

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

kõikide liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil ja väljaspool seda;

d)

liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e)

juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 50

Määrus (EL) nr 961/2010 tunnistatakse kehtetuks. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 51

Käeolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 23. märts 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 19, 24.1.2012, lk 22.

(2)  ELT L 281, 27.10.2010, lk 1.

(3)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.

(4)  ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.

(5)  ELT L 345, 8.12.2006, lk 1.

(6)  ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.

(7)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(8)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(9)  ELT L 100, 14.4.2011, lk 1.

(10)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(11)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(12)  ELT L 177, 30.06.2006, lk 1.

(13)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(14)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(15)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(16)  ELT L 145, 30.04.2004, lk 1.

(17)  EÜT L 9, 15.1.2003, lk 3.

(18)  ELT L 319, 5.12.2007, lk 1.

(19)  ELT C 69, 18.3.2010, lk 19.

(20)  EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1.

(21)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(22)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


I LISA

A   OSA

Artikli 2 lõigetes 1, 2 ja 4, artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 1, artiklis 6, artikli 8 lõikes 4, artikli 17 lõikes 2 ja artikli 32 lõikes 1 osutatud kaubad ja tehnoloogia

Käesolev lisa sisaldab kõiki määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat selles määratletud kujul, välja arvatud järgmised:

Punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

Kirjeldus

5A002

Järgmised „infoturbe” süsteemid, -seadmed ja nende osad:

a.

süsteemid, seadmed, rakendusspetsiifilised „elektroonikasõlmed”, moodulid ja integraallülitused „infoturbeks” vastavalt alljärgnevale ning muud spetsiaalselt selleks otstarbeks kavandatud osad:

NB!

Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide (GNSS) vastuvõtuseadmete, mis sisaldavad või kasutavad dekrüpteerimist (st GPS või GLONASS), kontrolli alla kuulumise kohta vaata punkti 7A005.

1.

kavandatud või kohandatud kasutama „krüptograafiat”, rakendades digitaalmeetodeid, mis täidavad mingeid krüptograafilisi funktsioone peale autentimise või digitaalsignatuuri ning millel on mis tahes järgmised omadused:

1.

Autentimis- ja digitaalsignatuurifunktsioonid sisaldavad nendega seotud võtmehaldusfunktsioone.

2.

Autentimine hõlmab kõiki juurdepääsu reguleerimise aspekte, mille puhul ei ole tegemist failide või teksti krüpteerimisega, välja arvatud ilma loata juurdepääsu vältimiseks otseselt paroolide, isiklike tunnusnumbrite (PIN-kood) või muude samalaadsete andmete kaitsega seotud otstarbel.

3.

„Krüptograafia” ei hõlma „fikseeritud” andmetihenduse ega kodeerimise meetodeid.

Märkus:

Punkt 5A002.a.1 hõlmab ka seadmeid, mis on kavandatud või kohandatud kasutama analoogpõhimõttel põhinevat „krüptograafiat”, mis on teostatud digitaalsete meetoditega.

a.

„sümmeetriline algoritm” võtmepikkusega üle 56 biti või

b.

„asümmeetriline algoritm”, kus algoritmi turvalisus põhineb mis tahes järgmisel omadusel:

1.

512 bitti ületavate täisarvude faktoriseerimine (nt RSA);

2.

diskreetsete logaritmide arvutamine suurema kui 512-bitise lõpliku väljaga multiplikatiivses rühmas (nt Diffie-Hellmani algoritm üle Z/pZ) või

3.

diskreetsed logaritmid muudes kui punktis 5A002.a.1.b.2 nimetatud rühmades, mis on suuremad kui 112 bitti (nt Diffie-Hellmani meetod üle elliptilise kõvera);

5D002

Järgmine „tarkvara”:

a.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktis 5A002.a.1 nimetatud seadmete või punktis 5D002.c.1 nimetatud „tarkvara”„kasutamiseks”;

Järgmine spetsiifiline „tarkvara”:

1.

spetsiifiline „tarkvara”, millel on punktis 5A002.a.1 nimetatud seadmete tunnused või mis täidab või simuleerib nende funktsioone;

Märkus:

Punkt 5D002 ei hõlma järgmist „tarkvara”:

a.

„tarkvara”, mida on vaja punkti 5A002 märkuse alusel kontrolli alt välja arvatud seadmete „kasutamiseks”;

b.

„tarkvara”, mis tagab punkti 5A002 märkuse alusel kontrolli alt välja arvatud seadmete funktsioonid.

5E002

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia” käesoleva loetelu punktis 5A002.a.1 nimetatud seadmete või punktis 5D002.a või 5D002.c.1 nimetatud „tarkvara”„kasutamiseks”.

B   OSA

Artiklit 6 kohaldatakse järgmiste kaupade suhtes:

Punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

Kirjeldus

0A001

„Tuumareaktorid” ja spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud või valmistatud seadmed ja osad:

a.

„tuumareaktorid”;

b.

metallanumad või nende olulised tööstuslikult toodetud osad, kaasa arvatud reaktorianuma kaas reaktori surveanuma jaoks, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud hoidma „tuumareaktori” südamikku;

c.

manipuleeritavad seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud tuumakütuse „tuumareaktorisse” sisseviimiseks või sealt eemaldamiseks;

d.

kontrollvardad, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud „tuumareaktoris” toimuva tuuma lõhustumise protsessi kontrollimiseks, varraste toetus- ja riputustarindid, varraste ajamid ning varraste juhiktorud;

e.

reaktori survetorud, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud sisaldama „tuumareaktori” kütuseelemente ja primaarjahutit töörõhul üle 5,1 MPa;

f.

tsirkooniumist ja selle sulamitest valmistatud torud või torusõlmed, milles hafniumi ja tsirkooniumi suhe kaalu järgi on väiksem kui 1:500 ja mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud kasutamiseks „tuumareaktorites”;

g.

jahuti pumbad, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud primaarjahuti tsirkulatsiooni tekitamiseks „tuumareaktoris”;

h.

„tuumareaktori siseosad”, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud kasutamiseks „tuumareaktoris”, sealhulgas südamiku kandetarindid, kütusekanalid, soojusekraanid, deflektorid, südamiku restplaadid ja hajutiplaadid;

Märkus:

Punktis 0A001.h tähendavad „tuumareaktori siseosad” kõiki olulisi struktuure reaktorianumas, millel on üks või enam ülesannet, nagu südamiku toestamine, kütuse asetuse säilitamine, primaarjahuti voolu suunamine, reaktorianuma kiirgusvarje ning südamikusiseste seadmete juhtimine.

i.

soojusvahetid (aurugeneraatorid), mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud kasutamiseks „tuumareaktori” primaarjahutusringis;

j.

neutronite detekteerimis- ja mõõteriistad, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud neutronvoo tugevuse mõõtmiseks „tuumareaktori” südamikus.

0C002

Punktiga 0C002 hõlmatud väherikastatud uraan, kui seda lisatakse kokkupandud tuumkütuseelementide.


II LISA

Artikli 2 lõigetes 1, 2 ja 4, artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 1, artikli 8 lõikes 4, artikli 17 lõikes 2, artikli 31 lõikes 1 ja artiklis 45 osutatud kaubad ja tehnoloogia

SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED

1.

Kui ei ole sätestatud teisiti, osutavad veerus nimetusega „Kirjeldus” kasutatud viitenumbrid kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia kirjeldustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

2.

Veerus „Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas” olev viitenumber tähendab, et veerus „Kirjeldus” kirjeldatud toote omadused ei vasta osutatud kahesuguse kasutusega toote parameetritele.

3.

Ülakomadega („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud vastava kauba tehnilises märkuses.

4.

Jutumärkides („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

ÜLDMÄRKUSED

1.

Käesolevas lisas käsitletavaid keelde ei tohiks kahjustada selliste keelustamisele mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud rajatiste) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut keelustatud osa ning mille puhul keelustatud osa või osad on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB!

Otsustades, kas keelustatud osa või osi võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et keelustatud osa või osad on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2.

Käesolevas lisas nimetatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

ÜLDMÄRKUS TEHNOLOOGIA KOHTA (GTN)

(Lugeda koos II.B osaga)

1.

Sellise „tehnoloogia” müük, tarnimine, üleandmine või eksport, mis on „vajalik” selliste kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, mille müük, tarnimine, üleandmine või eksport on A osaga (Kaubad) keelatud, on II.B osa kohaselt keelatud.

2.

Sellise „tehnoloogia” müük, tarnimine ja eksport, mis on „vajalik” selliste kaupade „arendamiseks” või „tootmiseks”, mille müüki, tarnimist või eksporti kontrollitakse IV lisa A osa alusel (kaubad), on keelatud II.B osa alusel.

3.

„Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

4.

Keelustamist ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole keelustatud või mille eksport on vastavalt määrusele (EÜ) nr 423/2007 või käesolevale määrusele lubatud.

5.

„Tehno” siirde keelustamist ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „fundamentaalteaduslike uuringute” või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

II.A.   KAUBAD

A0.   Tuumamaterjalid, rajatised ja seadmed

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A0.001

Järgmised õõskatoodiga lambid:

a.

puhtast ränist või kvartsist aknaga õõskatoodiga joodlambid;

b.

õõskatoodiga uraanlambid.

II.A0.002

Faraday isolaatorid lainepikkuse vahemikus 500–650 nm.

II.A0.003

Difraktsioonivõred lainepikkuse vahemikus 500–650 nm.

II.A0.004

Optilised kiud lainepikkuse vahemikus 500–650 nm, mis on kaetud peegeldumisvastase kihiga lainepikkuse vahemikus 500–650 nm ja mille südamiku läbimõõt on üle 0,4 mm, kuid mitte üle 2 mm.

II.A0.005

Muud kui punktis 0A001 nimetatud tuumareaktori vanni osad ja katsetamise seadmed:

1.

tihendid;

2.

sisemised osad;

3.

sulgemise, katsetamise ja mõõtmise seadmed.

0A001

II.A0.006

Muud kui punktis 0A001.j või 1A004.c nimetatud tuumaohu tuvastamissüsteemid tuumamaterjalidega seotud radioaktiivsete materjalide ja kiirguse avastamiseks, identifitseerimiseks ja kvantifitseerimiseks ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Alumiiniumisulamist või 304, 304L või 316L tüüpi roostevabast terasest lõõtstihendiga klapid.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.c.6 ja 2A226 nimetatud lõõtsklappe.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Muud kui punktis 6A005.e nimetatud laserpeeglid, mis koosnevad aluskihtidest, mille soojuspaisumise tegur on kõige rohkem 10-6K-1 20 °C juures (nt sulatatud ränidioksiid või safiir).

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma spetsiaalselt astronoomiliste rakenduste jaoks kavandatud optilisi süsteeme, välja arvatud ränidioksiidi sisaldavad peeglid.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Muud kui punktis 6A005.e.2 nimetatud laserläätsed, mis koosnevad aluskihtidest, mille soojuspaisumise tegur on kõige rohkem 10-6K-1 20 °C juures (nt sulatatud ränidioksiid).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Niklist, nikliga kaetud või niklisulamist valmistatud torud, torustikud, äärikud ja tarvikud, milles on üle 40 massiprotsendi niklit, muud kui punktis 2B350.h.1 nimetatud.

2B350

II.A0.011

Muud kui punktis 0B002.f.2 või 2B231 nimetatud vaakumpumbad:

 

turbomolekulaarpumbad, mille voolukiirus on suurem kui 400 l/s;

 

roots tüüpi eelvaakumpumbad, mille mahuline jõudlus on suurem kui 200 m3/h.

Lõõtstihendiga kuivspiraalkambriga kompressor ja lõõtstihendiga kuivspiraalkambriga vaakumpumbad.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Varjestatud kambrid radioaktiivsete ainete töötlemiseks, ladustamiseks ja käitlemiseks (kuumad kambrid).

0B006

II.A0.013

Muu kui punktis 0C001 nimetatud „looduslik uraan”, „vaesestatud uraan” või toorium metalli, sulami, keemilise ühendi või kontsentraadi kujul ja materjalid, mis sisaldavad ühte või mitut eelnevalt nimetatud ainet.

0C001

II.A0.014

Detonatsioonkambrid, mille plahvatusenergia summutusvõime on üle 2,5 kg TNT-ekvivalendi.


A1.   Materjalid, kemikaalid, „mikroorganismid” ja „toksiinid”

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A1.001

Bis (2-etüülheksüül) fosforhappelahusti (HDEHP või D2HPA) CAS 298-07-7 mis tahes mahus ja mille puhtus on üle 90 %.

II.A1.002

Fluorgaas (CAS number: 7782-41-4), mille puhtus on vähemalt 95 %.

II.A1.005

Elektrolüüsivannid fluori tootmiseks, mille tootmisvõimsus on enam kui 100 g fluori tunnis.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktis 1B225 nimetatud elektrolüüsivanne.

1B225

II.A1.006

Muud kui punktis 1A225 keelatud katalüsaatorid, mis sisaldavad plaatinat, pallaadiumi või roodiumi, mida saab kasutada vesiniku isotoopide vahetusreaktsiooni aktiveerimiseks vesiniku ja vee vahel, triitiumi saamiseks raskest veest või raske vee tootmiseks.

1B231, 1A225

II.A1.007

Muu kui punktis 1C002.b.4 või 1C202.a nimetatud Alumiinium ja tema sulamid, töötlemata või pooltöödeldud kujul, millel on üks järgmistest omadustest:

a.

tõmbetugevus 460 MPa või rohkem temperatuuril 293 K (20 °C) või

b.

tõmbetugevus 415 MPa või rohkem temperatuuril 25 °C (298 K).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Magnetilised metallid, igat tüüpi ja mis tahes kujul, mille algne magnetiline läbitavus on 120 000 või enam ning mille paksus on 0,05–0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

„Kiud- või niitmaterjalid” või prepregmaterjalid:

NB!

Vt ka punkt II.A1.019.a.

a.

süsinik- või aramiid-„kiud- või -niitmaterjalid”, millel on üks järgmistest omadustest:

1.

„erimoodul” on üle 10 × 106 m või

2.

„eritõmbetugevus” on üle 17 × 104 m;

b.

klaas-„kiud või -niitmaterjalid”, millel on üks järgmistest omadustest:

1.

„erimoodul” on üle 3,18 × 106 m või

2.

„eritõmbetugevus” on üle 76,2 × 103 m;

c.

muud kui punktides II.A1.010.a või b nimetatud temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad „lõngad”, „eelkedrused”, „köisikud” ja „lindid”, mille laius ei ületa 15 mm (prepregmaterjalid) ja mis on valmistatud muudest süsinik- või klaas-„kiud- või -niitmaterjalidest”.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktides 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a ja 1C210.b nimetatud „kiud- või niitmaterjale”.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Vaigu või pigiga impregneeritud kiud (prepregmaterjalid), metalli või süsinikuga kaetud kiud (eelvormid) või „süsinikkiu eelvormid”:

a.

mis on valmistatud eespool punktis II.A1.009 nimetatud „kiud- või niitmaterjalidest”;

b.

epoksüvaik-„põhimassiga” eelimpregneeritud süsinik-„kiud- või -niitmaterjalid” (prepregmaterjalid), mis on nimetatud punktides 1C010.a, 1C010.b või 1C010.c õhusõidukite tarindite või laminaatide parandamiseks, eeldusel et iga üksiku lehe mõõtmed ei ületa 50 cm × 90 cm;

c.

punktides 1C010.a, 1C010.b või 1C010.c nimetatud prepregmaterjalid, mis on impregneeritud fenool- või epoksüvaikudega, mille klaasistumistemperatuur (Tg) on madalam kui 433 K (160 °C) ning tahkestumistemperatuur on madalam klaasistumistemperatuurist.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktis 1C010.e määratletud „kiud- või niitmaterjale”.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Ränikarbiidiga tugevdatud keraamilised komposiidid, mida kasutatakse muude kui punktis 1C107 nimetatud atmosfääri taassisenevate lennuaparaatide ninamike otste ja „rakettide” düüside valmistamiseks.

1C107

II.A1.012

Muu kui punktis 1C116 või 1C216 nimetatud „martensiitvanandatud teras”, mille tõmbetugevus on temperatuuril 293 K (20o C) 2 050 MPa või rohkem.

Tehniline märkus:

„Martensiitvanandatud teras” tähistab antud juhul vanandatud martensiitterast enne ja pärast termotöötlust.

1C216

II.A1.013

Volfram, tantaal, volframkarbiid, tantaalkarbiid ja nende sulamid, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

õõnsa silindri- või kerakujulise sümmeetriaga detailid (sh silindrite segmendid) siseläbimõõduga 50 mm – 300 mm ning

b.

massiga üle 5 kg.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktis 1C226 nimetatud volframi, volframkarbiidi ja nende sulameid.

1C226

II.A1.014

Metalse koobalti, neodüümi või samaariumi pulber või nende sulamid või segud, milles on vähemalt 20 massiprotsenti koobaltit, neodüümi või samaariumi ja osakeste suurus alla 200 μm.

II.A1.015

Puhas tributüülfosfaat (TBP) [CASi nr 126-73-8] või segu, milles on üle 5 massiprotsendi TBP-d.

II.A1.016

Muu kui punktide 1C116, 1C216 või II.A1.012 all keelatud vanandatud martensiitteras.

Tehniline märkus:

Vanandatud martensiitterased on rauasulamid, mida reeglina iseloomustab kõrge nikli- ja väga madal süsinikusisaldus ning asenduselementide ja pretsipitaatide kasutamine sulami tugevdamise ja vanandamise eesmärgil.

II.A1.017

Järgmised metallid, metallipulbrid ja materjalid:

a.

muud kui punktis 1C117 keelatud volfram ja volframisulamid samakujuliste sfääriliste või pihustatud osakeste kujul, mille osakeste diameeter ei ületa 500 mikromeetrit ja milles on vähemalt 97 massiprotsenti volframit;

b.

muud kui punktis 1C117 keelatud molübdeen ja molübeenisulamid samakujuliste sfääriliste või pihustatud osakeste kujul, mille osakeste diameeter ei ületa 500 μm ja milles on vähemalt 97 massiprotsenti molübeeni;

c.

muud kui punktis 1C226 või II.A1.013 keelatud volframmaterjalid tahkel kujul, mille materjali koostis on järgmine:

1.

volfram ja volframisulamid, milles on vähemalt 97 massiprotsenti volframit;

2.

vasega infiltreeritud volfram, milles on vähemalt 80 massiprotsenti volframit, või

3.

hõbedaga infiltreeritud volfram, milles on vähemalt 80 massiprotsenti volframit.

II.A1.018

Pehmed magnetsulamid, mille keemiline koostis on järgmine:

a.

rauasisaldus 30–60 % ning

b.

koobaltisisaldus 40–60 %.

II.A1.019

Muud kui käesoleva määruse I või II lisas (punktides II.A1.009 ja II.A1.010) keelatud või määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas nimetatud „kiud või -niitmaterjalid” või prepregmaterjalid järgmiselt:

a.

süsinik-„kiud- või -niitmaterjalid”;

Märkus:

Punkt II.A1.019a ei hõlma kangast.

b.

süsinik-„kiud- või -niitmaterjalidest” valmistatud temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad „lõngad”, „eelkedrused”, „köisikud” ja „lindid”;

c.

polüakrüülnitriilist valmistatud pidevad „lõngad”, „eelkedrused”, „köisikud” ja „lindid”.


A2.   Materjalide töötlemine

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A2.001

Muud kui punktis 2B116 nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemid, seadmed ja osad:

a.

vibratsioonikatsetuste süsteemid, milles kasutatakse tagasisidet või suletud ahela tehnikat ja mis sisaldab digitaalkontrollerit ning on võimeline väristama süsteemi kiirendusega 0,1g (ruutkeskmine väärtus) või rohkem sagedusvahemikus 0,1 Hz – 2 kHz ja tekitada jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual”;

b.

digitaalkontrollerid, mis on varustatud spetsiaalse vibratsioonikatsetuste „tarkvaraga”, mille reaalajaline ribalaius on üle 5 kHz ja mis on ette nähtud punktis a nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemidele;

c.

väristajad (raputusmoodulid), võimenditega või ilma, mis võimaldavad tekitada jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual”, ning on kasutatavad punktis a nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemides;

d.

katsekehade toetustarindid ja elektroonikamoodulid, mis on ette nähtud paljude raputusmoodulite kombineerimiseks süsteemi, mis võimaldab saavutada efektiivset kombineeritud jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual”, ning on kasutatavad punktis a nimetatud vibratsioonisüsteemides.

Tehniline märkus:

„Tühi aluslaud” tähendab tasast lauda või pinda, millel puuduvad kinnitusrakised ja abidetailid.

2B116

II.A2.002

Järgmised tööpingid ning nende osad ja arvjuhtimismoodulid:

a.

lihvimispingid, mille positsioneerimistäpsus koos „kõigi olemasolevate kompensatsioonidega” on võrdne või väiksem (parem) kui 15 μm (mõõdetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) (1) või vastavatele siseriiklikele standarditele;

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktides 2B201.b ja 2B001.c nimetatud lihvimispinke.

b.

spetsiaalselt konstrueeritud osad ja arvjuhtimismoodulid selliste tööpinkide jaoks, mis on nimetatud punktides 2B001, 2B201 või eespool punktis a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Järgmised balansseerpingid ja nendega seotud seadmed:

a.

balansseerpingid, mis on kavandatud või kohandatud hambaravi- või muudeks meditsiiniseadmeteks, millel on kõik järgmised omadused:

1.

ei suuda tasakaalustada rootoreid/sõlmi, mille mass on suurem kui 3 kg;

2.

on võimelised tasakaalustama rootoreid/sõlmi suurematel kiirustel kui 12 500 p/min;

3.

on võimelised korrigeerima tasakaalustamatust kahel või rohkemal tasandil ning

4.

on võimelised tasakaalustama spetsiifilise jääktasakaalustamatuseni 0,2 g × mm kilogrammi rootori massi kohta;

b.

indikaatorite pead, mis on kavandatud või kohandatud kasutamiseks eespool punktis a nimetatud masinatel.

Tehniline märkus:

Indikaatorite pead on mõnel juhul tuntud tasakaalustusseadmestikuna.

2B119

II.A2.004

Muud kui punktis 2B225 nimetatud kaugjuhtimisega manipulaatorid, mis on kasutatavad kaugjuhitavaks tegutsemiseks radiokeemilistes eraldusprotsessides või kuumades kambrites ja millel on üks järgmistest omadustest:

a.

võime läbida 0,3 m paksust või paksemat kuuma kambri seina (läbi seina tegutsemine) või

b.

võime ulatuda tegutsema üle kuuma kambri 0,3 m paksuse või paksema seina ülemise ääre (üle seina tegutsemine).

2B225

II.A2.006

Järgmised temperatuuril üle 400 °C töötavad ahjud:

a.

oksüdatsiooniahjud;

b.

kontrollitava keskkonnaga kuumtöötlusahjud.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma spetsiaalselt klaasi, keraamiliste lauanõude või konstruktsioonikeraamika tootmiseks kavandatud rullkonveieriga või vagonettidega tunnelahje, lintkonveieriga tunnelahje, tõukurtüüpi ahje või süstikahje.

2B226

2B227

II.A2.007

Muud kui punktis 2B230 nimetatud „rõhuandurid”, mis võimaldavad mõõta absoluutrõhku vahemikus 0–200 kPa ja millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

„korrosioonile vastupidavatest materjalidest” valmistatud või nendega kaitstud rõhutundlikud elemendid ja

b.

millel on üks järgmistest omadustest:

1.

täisskaala ulatus on väiksem kui 200 kPa ning „täpsus” on ± 1 % täisskaala ulatusest või

2.

täisskaala ulatus on 200 kPa või rohkem ning „täpsus” on parem kui ±2 Pa.

2B230

II.A2.011

Tsentrifugaalseparaatorid, mis ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimaldavad pidevat separeerimist ning mis on toodetud järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

fluoropolümeerid;

3.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

5.

tantaal või tantaalisulamid;

6.

titaan või titaanisulamid või

7.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktis 2B352.c nimetatud tsentrifugaalseparaatoreid.

2B352.c

II.A2.012

Niklist või niklisulamist paagutatud metallfiltrid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktis 2B352.d nimetatud filtreid.

2B352.d

II.A2.013

Muud kui punktidega 2B009, 2B109 ja 2B209 hõlmatud trugimis- ja tõukamispingid, mille valtsimisjõud on üle 60 kN, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

Tehniline märkus:

Punkti II.A2.013 tähenduses käsitatakse pinke, milles trugimis- ja tõukamisfunktsioonid on kombineeritud, tõukamispinkidena.

II.A2.014

Vedelik-vedelik kontaktseadmed (segamis-sadestusseadmed, impulsskolonnid ja tsentrifugaalsed kontaktorid) ning selliste seadmete jaoks ettenähtud vedelikujagajad, aurujagajad ja vedelikukogujad, mille töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on:

NB!

Vt ka punkt IV.A2.008.

a.

valmistatud järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

fluoropolümeerid;

3.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.

grafiit või „süsinikgrafiit”;

5.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

6.

tantaal või tantaalisulamid;

7.

titaan või titaanisulamid või

8.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid või

b.

valmistatud roostevabast terasest ja ühest või mitmest materjalist, mida on nimetatud punktis II.A2.014.a.

Tehniline märkus:

„Süsinikgrafiit” on amorfse süsiniku ja grafiidi segu, milles kaaluline grafiidisisaldus on 8 % või rohkem.

2B350.e

II.A2.015

Muud kui punktis 2B350.d nimetatud tööstusseadmed ja osad:

NB!

Vt ka punkt IV.A2.009.

soojusvahetid või kondensaatorid, mille soojust ülekandev pind on suurem kui 0,05 m2 ja väiksem kui 30 m2, ning selliste soojusvahetite või kondensaatorite jaoks ettenähtud torud, plaadid, spiraaltorud või plokid (südamikud), mille vedelikuga (vedelikega) otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on:

a.

valmistatud järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

fluoropolümeerid;

3.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.

grafiit või „süsinikgrafiit”;

5.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

6.

tantaal või tantaalisulamid;

7.

titaan või titaanisulamid;

8.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid;

9.

ränikarbiid või

10.

titaankarbiid või

b.

valmistatud roostevabast terasest ja ühest või mitmest materjalist, mida on nimetatud punktis II.A2.015.a.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma sõidukite radiaatoreid.

Tehniline märkus:

Mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra soojusvaheti kontrollimise staatust.

2B350.d

II.A2.016

Korrosiivsete vedelike jaoks sobilikud mitmetihendilised ja tihendita pumbad, muud kui punktis 2B350.i nimetatud, tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 0,6 m3/h või vaakumpumbad tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 5 m3/h (standardtingimustel: temperatuuril 273 K (0 °C) ja rõhul 101,3 kPa); temperatuuril 273 K (0 °C) ja rõhul 101,3 kPa) ja selliste pumpade korpused (pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud, rootorid või jugapumbapihustid, mille otseselt töödeldava(te) kemikaali(de)ga kokkupuutuvad tööpinnad on:

NB!

Vt ka punkt IV.A2.010.

a.

valmistatud järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

keraamika;

3.

ferrosiliitsium;

4.

fluoropolümeerid;

5.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

6.

grafiit või „süsinikgrafiit”;

7.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

8.

tantaal või tantaalisulamid;

9.

titaan või titaanisulamid;

10.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid;

11.

nioobium (kolumbium) või nioobiumisulamid või

12.

alumiiniumisulamid või

b.

valmistatud roostevabast terasest ja ühest või mitmest materjalist, mida on nimetatud punktis II.A2.016.a.

Tehniline märkus:

Mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra pumba kontrollimise staatust.

2B350.i


A3.   Elektroonika

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A3.001

Kõrgepingelised alalisvooluallikad, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

võimaldavad pühkides või pühkimata 8 tunni jooksul saada pidevalt väljundpinget 10 kV või rohkem võimsusega 5 kW või rohkem ning

b.

voolu ja pinge stabiilsus 4 tunni vältel on parem kui 0,1 %.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.j.5 ja 3A227 nimetatud toiteallikaid.

3A227

II.A3.002

Muud kui punktis 3A233 või 0B002.g nimetatud massispektromeetrid, mis võimaldavad mõõta ioone massiga 200 aatommassiühikut või rohkem ning mille lahutusvõime on parem kui 2 osa 200st, ning nende iooniallikad:

a.

induktiivselt sidestatud plasma massispektromeetrid (ICP/MS);

b.

huumlahendus-massispektromeetrid (GDMS);

c.

termilise ionisatsiooni massispektromeetrid (TIMS);

d.

elektronpommitusega massispektromeetrid, mille allikakonteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud „UF6 korrosioonile vastupidavate materjalidega”;

e.

molekulaarkimbu massispektromeetrid, millel on üks järgmistest omadustest:

1.

kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud roostevaba terasega või molübdeeniga ja varustatud külmalõksuga, mida on võimalik jahutada temperatuurini 193 K (–80 °C) või madalamale, või

2.

kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud „UF6 korrosioonile vastupidavate materjalidega”;

f.

massispektromeetrid, mis on varustatud mikrofluorimisioonallikaga ja on ette nähtud aktiniididele või aktiniidfluoriididele.

3A233

II.A3.003

Muud kui punktis 0B001 või 3A225 nimetatud sagedusmuutjad või generaatorid, millel on kõik järgmised omadused, ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud osad ja tarkvara:

a.

mitmefaasiline väljund, võimaliku väljundvõimsusega 40 W või rohkem;

b.

sagedusvahemik 600–2 000 Hz ning

c.

sageduse stabiilsus parem kui 0,1 %.

Tehniline märkus:

Sagedusmuutjad punkti II.A3.003 tähenduses tuntakse ka konverterite või inverteritena.


A6.   Andurid ja laserid

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A6.001

Ütrium-alumiinium-granaadist (YAG) vardad

II.A6.002

Muud kui punktides 6A002 ja 6A004.b nimetatud optilised seadmed ning osad:

infrapunaoptika lainepikkuste vahemikus 9 000–17 000 nm ja selle osad, sealhulgas kaadmiumtelluurist (CdTe) osad.

6A002

6A004.b

II.A6.003

Lainefrondi korrigeerimissüsteemid kasutamiseks koos laserkiirega, mille läbimõõt ületab 4 mm, ja nende jaoks spetsiaalselt väljatöötatud osad, sealhulgas juhtsüsteemid, faasifrondi detektorid ja „deformeeritavad peeglid”, sealhulgas bimorfsed peeglid.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktides 6A004.a, 6A005.e ja 6A005.f nimetatud juhtpeegleid.

6A003

II.A6.004

Argoonioon-„laserid”, mille keskmine väljundvõimsus on 5 W või rohkem.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.g.5, 6A005 ja 6A205.a nimetatud argoonioon-„lasereid”.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Järgmised pooljuht-„laserid” ja nende osad:

a.

üksikud pooljuht-„laserid” väljundvõimsusega üle 200 mW ja mille kogus ületab sadat ühikut;

b.

pooljuht-„laserite” maatriksid väljundvõimsusega üle 20 W.

1.

Pooljuht-„lasereid” nimetatakse sageli „laser”-dioodideks.

2.

Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.b nimetatud „lasereid”.

3.

Käesolev punkt ei hõlma „laser”-dioode lainepikkuse vahemikus 1 200–2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Timmitavad pooljuht-„laserid” ja timmitavate pooljuht-„laserite” massiivid lainepikkuse vahemikus 9–17 μm, ning pooljuht-„laserite” liitmassiivid, mis sisaldavad vähemalt ühte nimetatud lainepikkusega timmitavate pooljuht-„laserite” massiivi.

1.

Pooljuht-„lasereid” nimetatakse sageli „laser”-dioodideks.

2.

Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.h.6 ja 6A005.b nimetatud pool-„juhtlasereid”.

6A005.b

II.A6.007

Järgmised „timmitavad”„tahkislaserid” ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud osad:

a.

titaan-safiirlaserid;

b.

aleksandriitlaserid.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.c.1 nimetatud titaan-safiir- ja aleksandriitlasereid.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodüümlisandiga „laserid” (v.a neodüümklaaslaserid), mille väljundkiirguse lainepikkus on üle 1 000 nm, kuid mitte üle 1 100 nm, ja väljundenergia üle 10 J impulsi kohta.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktis 6A005.c.2.b nimetatud neodüümlisandiga „lasereid” (v.a neodüümklaaslaserid).

6A005.c.2

II.A6.009

Järgmised akustooptika komponendid:

a.

kaaderpildistuslambid ja tahkis-pildistusseadmed kordumissagedusega 1 kHz või rohkem;

b.

kordumissagedusseadmed;

c.

Pockelsi rakud.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Muud kui punktis 6A203.c. nimetatud kiirguskindlad kaamerad või nende jaoks ettenähtud läätsed, mis on spetsiaalselt kavandatud või arvestatud taluma kiirguse kogudoosi üle 50 × 103 Gy (räni) (5 × 106 rad (räni)) ilma nende töövõimet halvendamata.

Tehniline märkus:

Termin „Gy (räni)” tähistab ühes kilogrammis ekraneerimata räniproovis selle ioniseeriva kiirgusega kiiritamisel neeldunud energiahulka džaulides.

6A203.c

II.A6.011

Timmitavad impulss-värvilaser-võimendid ja -ostsillaatorid, millel on kõik järgmised omadused:

1.

töötavad lainepikkustel 300–800 nm;

2.

keskmine väljundvõimsus on üle 10 W, kuid mitte üle 30 W;

3.

kordumissagedus on suurem kui 1 kHz ning

4.

impulsi kestus on lühem kui 100 ns.

1.

Käesolev punkt ei hõlma ühemoodilisi ostsillaatoreid.

2.

Käesolev punkt ei hõlma punktides 6A205.c, 0B001.g.5 ja 6A005 nimetatud timmitavaid impulss-värvilaser-võimendeid ja -ostsillaatoreid.

6A205.c

II.A6.012

Süsinikdioksiidimpulss-„laserid”, millel on kõik järgmised omadused:

1.

töötavad lainepikkustel 9 000–11 000 nm;

2.

kordumissagedus on suurem kui 250 Hz;

3.

keskmine väljundvõimsus on üle 100 W, kuid mitte üle 500 W, ning

4.

impulsi kestus on lühem kui 200 ns.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktides 6A205.d, 0B001.h.6 ja 6A005.d nimetatud timmitavaid süsinikdioksiidimpulsslaser-võimendeid ja -ostsillaatoreid.

6A205.d

II.A6.013

Vaseaurude „laserid”, millel on mõlemad järgmised omadused:

1.

töötavad lainepikkustel 500–600 nm ning

2.

keskmine väljundvõimsus 15 W või rohkem.

6A005.b

II.A6.014

Süsinikoksiidimpulss-„laserid”, millel on kõik järgmised omadused:

1.

töötavad lainepikkustel 5 000–6 000 nm;

2.

kordumissagedus on suurem kui 250 Hz;

3.

keskmine väljundvõimsus üle 100 W ning

4.

impulsi kestus on alla 200 ns.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma võimsamaid (tavaliselt 1–5 kW) tööstuslikke keevitus- ja lõikusotstarbelisi süsinikmonoksiidimpulsslasereid, kuna need on kas pidevlainelaserid või nende impulsi kestus on suurem kui 200 ns.

 


A7.   Navigatsioon ja lennunduselektroonika

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A7.001

Inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

I.

Järgmised inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, mis on Wassenaari kokkuleppe osalisriikide tsiviilvõimude poolt sertifitseeritud kasutamiseks „tsiviilõhusõidukitel” ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

a.

inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid (INS) (kardaanriputiga või tervikkinnitusega) ja inertsiaalseadmed, mis on kavandatud „õhusõidukite”, maismaasõidukite, veesõidukite (veepealsete või veealuste) või „kosmosesõidukite” asendi reguleerimiseks, juhtimiseks ja kontrolliks ning millel on järgmised omadused, ning nende jaoks spetsiaalselt ettenähtud komponendid:

1.

navigatsiooniviga (inertsiaalselt vaba), mis allub normaali orientatsioonile 0,8 meremiili tunnis või vähem (parem) „tõenäolise vea ringis” (CEP), või

2.

ette nähtud kasutamiseks üle 10 g lineaarkiirenduse korral;

b.

hübriidsed inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, mis on integreeritud globaalsete satelliitnavigatsioonisüsteemi(de)ga (GNSS) või „andmebaasidega toetatava(te) navigatsioonisüsteemi(de)ga” („DBRN”)ruumasendi, suunamise või juhtimise jaoks, vastavalt normaali suunale, millel on INS navigatsiooni positsioonitäpsus pärast GNSS või „DBRN” kaotamist kuni neljaminutilise perioodi jooksul väiksem (parem) kui 10 meetrit „tõenäolise vea ringis” (CEP);

c.

inertsiaalsed seadmed asimuudi, suuna või põhjasuuna määramiseks, millel on mis tahes järgmine omadus, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

1.

ette nähtud asimuudi, suuna või põhjasuuna määramise ruutkeskmine (rms) täpsus 6 kaareminutit või vähem (parem) 45 laiuskraadi juures või

2.

mittetöötavana ette nähtud taluma 900 g või suuremat löögikoormust 1 msec või pikema aja jooksul.

Märkus:

Punktides I.a ja I.b esitatud parameetrid on rakendatavad koos mõnega järgnevalt esitatud keskkonnatingimustest:

1.

sisendi juhuslik vibratsioon, mille ruutkeskmine üldamplituud on 7,7 g testi esimese poole tunni vältel ning testi kogukestus on poolteist tundi telje kohta igal kolmest ristiasetsevast teljest, kui juhuslik vibratsioon vastab järgmistele tingimustele:

a.

konstantse võimsuse spektraaltiheduse väärtus (PSD) on 0,04 g2/Hz sagedusvahemikus 15–1 000 Hz ning

b.

konstantse võimsuse spektraaltiheduse väärtus (PSD) langeb sagedusega 0,04 g2/Hz kuni 0,01 g2/Hz sagedusvahemikus 1 000–2 000 Hz;

2.

keerlemis- ja lengerduskiirus on +2,62 rad/s (150 o/s) või rohkem või

3.

vastavalt siseriiklikele standarditele, mis on samaväärsed ülalolevate punktidega 1 või 2.

1.

Punktis I.b viidatakse süsteemidele, milles INS ja teised sõltumatud navigatsiooni abiseadmed on koondatud üheks ühikuks (ühendatud), et saavutada parimat tulemust.

2.

„Tõenäolise vea ring” (CEP) – ringikujulise normaaljaotuse korral sellise ringi raadius, mille sisse jääb 50 % üksikult tehtud mõõtmiste tulemustest, või ringi raadius, mille sees asetseb midagi 50 % tõenäosusega.

II.

Spetsiaalselt tsiviilseireotstarbeliseks kasutamiseks kavandatud inertsiaalseadmeid sisaldavad teodoliitsüsteemid, mis on konstrueeritud nii, et nende asimuudi, suuna või põhjasuuna määramise ruutkeskmine (rms) täpsus oleks 6 kaareminutit või vähem (parem) 45 laiuskraadi juures, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

III.

Inertsiaalsed või muud seadmed, mis kasutavad punktis 7A001 või 7A101 nimetatud kiirendusmõõtureid, kui sellised kiirendusmõõturid on spetsiaalselt projekteeritud ja kavandatud kui MWD-andurid, mida kasutatakse puuraukude teenindamisel.

7A003

7A103


A9.   Kosmosesõidukid ja tõukejõud

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A9.001

Püropoldid.

II.A.   TEHNOLOOGIA

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.B.001

Eespool II.A osas (kaubad) loetletud kaupade väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks vajalik tehnoloogia.

II.B.002

IV lisa IV.A osas (kaubad) loetletud kaupade väljatöötamiseks või tootmiseks vajalik tehnoloogia.

Tehniline märkus:

Mõiste „tehnoloogia” hõlmab tarkvara.


III LISA

Artikli 3 lõigetes 1, 3 ja 5, artikli 5 lõikes 2, artikli 8 lõikes 4, artikli 18 lõikes 1, artikli 31 lõikes 1 ja artiklis 45 osutatud kaubad ja tehnoloogia

SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED

1.

Kui ei ole sätestatud teisiti, osutavad veerus nimetusega „Kirjeldus” kasutatud viitenumbrid kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia kirjeldustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

2.

Veerus „Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas” olev viitenumber tähendab, et veerus „Kirjeldus” kirjeldatud toote omadused ei vasta osutatud kahesuguse kasutusega toote parameetritele.

3.

Ülakomadega (‘…’) märgitud terminite määratlused on esitatud vastava kauba tehnilises märkuses.

4.

Jutumärkides („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

ÜLDMÄRKUSED

1.

Käesolevas lisas käsitletava kontrollimise eesmärki ei tohiks kahjustada selliste kontrolli alla mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud tootmisvahendite) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut kontrollitavat komponenti ning mille puhul kontrollitav komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB!

Otsustades, kas kontrollitavat komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et kontrollitav komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2.

Käesolevas lisas nimetatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

ÜLDMÄRKUS TEHNOLOOGIA KOHTA (GTN)

(Lugeda koos III.B osaga)

1.

Sellise „tehnoloogia” müüki, tarnimist või eksporti, mis on „vajalik” selliste kaupade „kasutamiseks”, mille müüki, tarnimist või eksporti kontrollitakse A osa alusel (kaubad), kontrollitakse III.B osa alusel.

2.

Sellise „tehnoloogia” müük, tarnimine ja eksport, mis on „vajalik” selliste kaupade „arendamiseks” või „tootmiseks”, mille müüki, tarnimist või eksporti kontrollitakse A osa alusel (kaubad), on keelatud II.B osa alusel.

3.

„Tehnoloogia”, mis on „vajalik” kontrollitavate kaupade „kasutamiseks”, jääb kontrolli alla ka siis, kui seda kohaldatakse kontrolli alla mittekuuluvate kaupade suhtes.

4.

Kontrollimist ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mida ei kontrollita või mille eksport on vastavalt määrusele (EÜ) nr 423/2007 või käesolevale määrusele lubatud.

5.

„Tehno”siirde keelustamist ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „baasteadusuuringute” või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

III.A.   KAUBAD

A0.   Tuumamaterjalid, rajatised ja seadmed

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

III.A0.015

Radioaktiivsetele isotoopidele, radioaktiivse kiirguse allikatele ja radionukliididele ettenähtud „kinnasboksid”.

Tehniline märkus:

„Kinnasboks” on seade, mis kaitseb seadmesse paigutatud ainest lähtuvate ohtlike aurude, osakeste ja kiirguse eest seadmest väljaspool asuvat kasutajat, kes käsitleb või töötleb ainet seadme osaks olevate manipulaatorite või kinnastega.

0B006

III.A0.016

Vesiniksulfiidi seireks ja avastamiseks ettenähtud pidevalt käitatavad süsteemid ja detektorid.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Heeliumilekke detektorid.

0A001

0B001.c


A1.   Materjalid, kemikaalid, ’mikroorganismid’ ja ’toksiinid’

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

III.A1.003

Rõngakujulised tihendid ja mansetid, mille sisediameeter on kuni 400mm ning mis on valmistatud järgmisest materjalist:

a.

vinülideenfluoriidi kopolümeerid, millel on ilma venituseta rohkem kui 75 % ulatuses beetakristalliline struktuur;

b.

fluoritud polüimiidid, mis sisaldavad 10 massiprotsenti või rohkem seotud fluori;

c.

fluoritud fosfatseenelastomeerid, mis sisaldavad 30 massiprotsenti või rohkem seotud fluori;

d.

polüklorotrifluoroetüleen (PCTFE, nt Kel-F ®);

e.

fluoroetüleen (nt Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

polütetrafluoroetüleen (PTFE).

 

III.A1.004

Tuumamaterjalidega seotud kiirguse tuvastamiseks vajalik isiklik varustus, sealhulgas isiklikud dosimeetrid.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma punktis 1A004.c nimetatud tuumaohu tuvastamissüsteeme.

1A004.c

III.A1.020

Legeerteraslehed ja -plaadid, millel on järgmised omadused:

a)

legeerteras tõmbetugevusega 1 200 MPa või rohkem temperatuuril 20 °C (293 K) või

b)

nitreeritud roostevaba dupleksteras.

Märkus:

„Sulam” tähistab antud juhul sulamit enne ja pärast termotöötlust.

Tehniline märkus:

‘nitreeritud roostevabal dupleksterasel’ on kahefaasiline mikrostruktuur, mille moodustavad ferriit- ja austeniitterase terad ja neile mikrostruktuuri stabiliseerimiseks lisatud lämmastik.

1C116

1C216

III.A1.021

Süsinik-süsinik-komposiitmaterjal.

1A002.b.1

III.A1.022

Töötlemata või pooltöödeldud niklisulamid, milles on vähemalt 60 massiprotsenti niklit.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Titaanisulamlehed ja -plaadid, mille tõmbetugevus 900 MPa või rohkem temperatuuril 20 °C (293 K).

Märkus:

„Sulam” tähistab antud juhul sulamit enne ja pärast termotöötlust.

1C002.b.3

III.A1.024

Raketikütused ja raketikütuste keemilised komponendid:

a)

tolueendiisotsüanaat (TDI)

b)

metüleendifenüüldiisotsüanaat (MDI)

c)

isoforoondiisotsüanaat (IPDI)

d)

naatriumperkloraat

e)

ksülidiin

f)

hüdroksü-otsaga polüeeter (HTPE)

g)

hüdroksüüllõpprühmadega kaprolaktooneeter (HTCE)

Tehniline märkus:

See punkt hõlmab puhtaid aineid ja segusid, milles mõnda nimetatud kemikaali on vähemalt 50 %.

1C111

III.A1.025

„Määrdeained”, mis sisaldavad oluliste koostisosadena mis tahes järgmist elementi:

a)

perfluoroalküüleeter (CASi nr 60164-51-4);

b)

perfluoropolüalküüleeter, PFPE, (CASi nr 6991-67-9).

„Määrdeained” on õlid ja vedelikud.

1C006

III.A1.026

Berülliumvasest ja vaskberülliumist plaat-, leht-, riba- ja valtsvarbmaterjal; sulami koostisese kuuluvad vask ning muud ained, kusjuuress vask moodustab sulami massist suurema osa ning berülliumi osatähtsus on alla 2 massiprotsendi.

1C002.b


A2.   Materjalide töötlemine

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

III.A2.008

Vedelik-vedelik kontaktseadmed (segamis-sadestusseadmed, impulsskolonnid ja tsentrifugaalsed kontaktorid) ning selliste seadmete jaoks ettenähtud vedelikujagajad, aurujagajad ja vedelikukogujad, mille töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on:

NB!

Vt ka punkt II.A2.014.

1.

roostevaba teras.

Märkus:

roostevaba teras, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi, vt punkt II.A2.014.a

2B350.e

III.A2.009

Muud kui punktis 2B350.d nimetatud tööstusseadmed ja komponendid:

NB!

Vt ka punkt II.A2.015.

Soojusvahetid ja kondensaatorid, mille soojust ülekandev pind on suurem kui 0,05 m2 ja väiksem kui 30 m2, ning selliste soojusvahetite või kondensaatorite jaoks ettenähtud torud, plaadid, spiraaltorud või plokid (südamikud), mille vedelikuga (vedelikega) otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.

roostevaba teras.

Märkus 1:

roostevaba teras, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi, vt punkt II.A2.015.a

Märkus 2:

Käesolev punkt ei hõlma sõidukite radiaatoreid.

Tehniline märkus:

Mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra soojusvaheti kontrollimise staatust.

2B350.d

III.A2.010

Korrosiivsete vedelike jaoks sobilikud mitmetihendilised ja tihendita pumbad, muud kui punktis 2B350.i nimetatud, tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 0,6 m3/h või vaakumpumbadtootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 5 m3/h (standardtingimustel: temperatuuril 273 K (0 °C) ja rõhul 101 kPa); temperatuuril 273 K (0 °C) ja rõhul 101,3 kPa) ning selliste pumpade korpused (pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud, rootorid ja jugapumbapihustid, mille otseselt töödeldava(te) kemikaali(de)ga kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest:

NB!

Vt ka punkt II.A2.016

1.

Roostevaba teras

Märkus:

roostevaba teras, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi, vt punkt II.A2.016.a

Tehniline märkus:

Mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra pumba kontrollimise staatust.

2B350.i

III.A2.017

Järgmiste metallide, keraamika ja komposiitmaterjalide eemaldamiseks või lõikamiseks ettenähtud sädeerosioonlõikepink (EDM) ning varras-, sukel- ja traatelektroodid:

a)

varras- ja sukelelektroodiga sädeerosioonlõikepingid;

b)

traatelektroodidega sädeerosioonlõikepingid.

Märkus:

Sädeerosioonlõikepinki nimetatakse ka elektroerosioonseadmeks.

2B001.d

III.A2.018

Arvutiga juhitavad või „arvjuhitavad” koordinaatmõõtemasinad (CMM) või mõõtekontrolliseadmed, millel kolmemõõtmeline (ruumiline) lubatud piirviga (MPPE) on seadme tööpiirkonna igas punktis (st telgede pikkuse ulatuses) võrdne või väiksem (parem) kui (3 + L/1 000) μm (L on mõõdetud pikkus millimeetrites), mõõdetud vastavalt ISO standardile 10360–2 (2001), ning selleks ettenähtud mõõtepead.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Arvutiga juhitavad või „arvjuhitavad” elektronkiir-keevitusmasinad ja nende jaoks ettenähtud osad.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Arvutiga juhitavad või „arvjuhitavad” elektronkiirkeevitus- ja elektronkiir-lõikamismasinad ning nende jaoks ettenähtud komponendid.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Arvutiga juhitavad või „arvjuhitavad” plasmalõikamismasinad ja nende jaoks ettenähtud komponendid.

2B001.e.1

III.A2.022

Rootoritele ning pöördseadmete ja -masinatele ettenähtud vibratsioonikontrolliseadmed, mis on võimelised mõõtma sagedusi vahemikus 600-2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Vedelikrõngasvaakumpumbad ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud osad.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Labavaakumpumbad ja nende osad.

1. märkus:

III.A2.024 ei hõlma muude seadmete jaoks ettenähtud labavaakumpumpasid.

2. märkus:

Muude seadmete jaoks ettenähtud labavaakumpumpade kontrollimise staatus oleneb nende muude seadmete kontrollistaatusest.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Järgmised õhufiltrid, mille vähemalt üks füüsiline mõõde on suurem kui 1 000 mm:

a)

suure efektiivsusega tahkete osakeste (HEPA) filtrid;

b)

kõrgema puhastusastmega õhufiltrid.

Märkus:

Punkt III.A2.025 ei hõlma meditsiiniseadmetele ettenähtud õhufiltreid

2B352.d


A3.   Elektroonika

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

III.A3.004

Spektromeetrid ja difraktomeetrid, mis on kavandatud metallide või sulamite koostiselementide või nende sisalduse määramiseks ilma materjali keemilise lagundamiseta.

 

III.A3.005

Järgmiste omadustega ’sagedusmuutjad’, sagedusgeneraatorid ja muutuva kiirusega elektriajamid:

a)

mitmefaasiline väljundvõimsus 10 W või rohkem;

b)

töösagedus vähemalt 600 Hz ning

c)

sageduse stabiilsus parem (väiksem) kui 0,2 %.

Tehniline märkus:

’Sagedusmuundajad’ on sageduskonverterid ja sagedusinverterid.

1.

Punkt III.A3.005 ei hõlma sagedusmuutjaid, millel on teatavate kindlate tööstusmasinate (tööpingid, ketrusmasinad, trükkplaadiga masinad) jaoks välja töötatud kommunikatsiooniprotokoll või -liides, mis ei võimalda sagedusmuundureid kasutada muul eesmärgil hoolimata sellest, et neil on eespool osutatud omadused.

2.

Punkt III.A3.005 ei hõlma sõidukite jaoks ettenähtud sagedusmuundajaid, mis töötavad juhtsekventsiga, mida saadetakse sagedusmuundajast sõiduki juhtseadmesse ja tagasi sagedusmuundajasse.

3A225

0B001.b.13


A6.   Andurid ja laserid

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

III.A6.012

Elektritoitega ‘vaakummeetrid’, mille mõõtetäpsus on vähemalt (parem kui) 5 %.

‘Vaakummeetrid’ on Pirani, Penningi ja mahtuvuslikud manomeetrid.

0B001.b

III.A6.013

Järgmised mikroskoobid ning nendega seotud seadmed ja detektorid:

a)

skaneerivad elektronmikroskoobid;

b)

skaneerivad Auger’ mikroskoobid;

c)

transmissioon-elektronmikroskoobid;

d)

aatomjõumikroskoobid;

e)

skaneerivad teravikmikroskoobid;

f)

punkti III.A6.013 alapunktides a–e loetletud mikroskoopides kasutatavad seadmed ja detektorid, mis kasutavad järgmisi materjalide analüüsi meetodeid:

1.

fotoelektronspektroskoopia (XPS);

2.

energiadispersiivne elektronspektroskoopia (EDX, EDS) või

3.

elektronspektroskoopia keemilise analüüsi jaoks (ESCA).

6B


A7.   Navigatsioon ja lennunduselektroonika

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

III.A7.002

Piesoelektrilise keraamilise anduriga kiirendusmõõturid, mille tundlikkus on vähemalt 1 000 mV/g.

7A001


A9.   Kosmosesõidukid ja tõukejõud

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

III.A9.002

Rakettmootori tõukejõu mõõtmise ’koormusandurid’, mis võimaldavad käsitleda tõukejõudu üle 30 kN.

Tehniline märkus:

‘Koormusandurid’ on tõmbe ja surve mõõtmise seadmed ja andurid.

Märkus:

Punkt III.A9.002 ei hõlma seadmeid ega andureid, mis on ette nähtud sõidukite massi mõõtmiseks, näiteks sõidukikaalud.

9B117

III.A9.003

Järgmised gaasielektriturbiinid, nende osad ja muud seadmed:

a)

gaasielektriturbiinid võimsusega üle 200 MW;

b)

punktis III.A9.003.a nimetatud gaasielektriturbiinide jaoks ettenähtud labad, staatorid, põlemiskambrid ja sissepritsesuulised;

c)

seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud punktis III. A9.003.a nimetatud gaasielektriturbiinide „arendamiseks” ja „tootmiseks”.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.   TEHNOLOOGIA

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

III.B.001

Eespool III.A osas (kaubad) loetletud kaupade kasutamiseks vajalik ’tehnoloogia’.

Tehniline märkus:

Mõiste ’tehnoloogia’ hõlmab tarkvara.

 


IV LISA

Artiklis 11 ja artikli 31 lõikes 1 osutatud toornafta ja naftasaaduste loetelu

HS-kood

Kirjeldus

2709 00

Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid.

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid, v.a toorõlid; mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed (Iraanis ei keelata osta kerosiini/reaktiivkütust, mille CN-kood on 2710 19 21, tingimusel et seda on kavas kasutada ja kasutatakse ainult seda tankinud õhusõiduki lennutegevuse jätkamiseks).

2712

Vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata.

2713

Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid.

2714

Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid.

2715 00 00

Bituumenisegud loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi baasil (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen).


V LISA

Artiklis 13 ja artikli 31 lõikes 1 osutatud naftakeemiatoodete loetelu

HS-kood

Kirjeldus

2812 10 94

Fosgeen (karbonüülkloriid)

2814

Ammoniaak

3102 30

Ammooniumnitraat

2901 21 00

Etüleen

2901 22 00

Propeen (propüleen)

2902 20 00

Benseen

2902 30 00

Tolueen

2902 41 00

o-ksüleen

2902 42 00

m-ksüleen

2902 43 00

p-ksüleen

2902 44 00

Ksüleeni isomeeride segud

2902 50 00

Stüreen

2902 60 00

Etüülbenseen

2902 70 00

Kumeen

2903 11 00

Klorometaan

2903 29 00

Muud atsükliliste küllastumata süsivesinike kloroderivaadid

2903 81 00

Heksaklorotsükloheksaan [(HCH (ISO)], sealhulgas lindaan (ISO, INN)

2903 82 00

Aldriin (ISO), klordaan (ISO) ja heptakloor (ISO)

2903 89 90

Muud süsivesinike halogeenderivaadid

2903 91 00

Klorobenseen, o-diklorobenseen ja p-diklorobenseen

2903 92 00

Heksaklorobenseen (ISO) ja DDT (ISO) [klofenotaan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenüül)etaan]

2903 99 90

Muud aromaatsete süsivesinike halogeenderivaadid

2909

Eeteralkoholid ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2909 41

Oksüdietanool (dietüleenglükool)

2909 43

Etüleenglükoolmonobutüüleeter ja dietüleenglükoolmonobutüüleeter

2909 44

Muud etüleenglükoolmonoalküüleetrid ja dietüleenglükoolmonoalküüleetrid

2909 49

Muud eeteralkoholid ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2905 11 00

Metanool (metüülalkohol)

2905 12 00

Propaan-1-ool (propüülalkohol) ja propaan-2-ool (isopropüülalkohol)

2905 13 00

Butaan-1-ool (n-butüülalkohol)

2905 31 00

Etüleenglükool (etaandiool)

2907 11 – 2907 19

Fenoolid

2910 10 00

Oksiraan (etüleenoksiid)

2910 20 00

Metüüloksiraan (propüleenoksiid)

2914 11 00

Atsetoon

2917 14 00

Maleanhüdriid (MH)

2917 35 00

Ftaalanhüdriid (FH)

2917 36 00

Tereftaalhape ja selle soolad

2917 37 00

Dimetüültereftalaat (DMT)

2926 10 00

Akrüülnitriil

Ex 2929 10 00

Metüleendifenüüldiisotsüanaat (MDI)

Ex 2929 10 00

Heksametüleendiisotsüanaat (HDI)

Ex 2929 10 00

Tolueendiisotsüanaat (TDI)

3901

Etüleeni polümeerid algkujul


HS-kood

Kirjeldus

 

2707 10

Bensool (benseen)

Kõik koodid

2707 20

Toluool (tolueen)

Kõik koodid

2707 30

Ksülool (ksüleen)

Kõik koodid

2707 40

Naftaleen

Kõik koodid

2707 99 80

Fenoolid

 

2711 14 00

Etüleen, propüleen, butadieen

 


VI LISA

Loetelu olulisest varustusest ja tehnoloogiast, millele on osutatud artiklis 8 ja artikli 31 lõikes 1

ÜLDMÄRKUSED

1.

Käesolevas lisas käsitletavaid keelde ei tohiks kahjustada selliste keelustamisele mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud rajatiste) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut keelustatud komponenti ning mille puhul keelustatud komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB!

Otsustades, kas keelustatud komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et keelustatud komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2.

Käesolevas lisas nimetatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

3.

Ülakomadega (‘…’) märgitud terminite määratlused on esitatud vastava kauba tehnilises märkuses.

4.

Jutumärkides („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

ÜLDMÄRKUS TEHNOLOOGIA KOHTA (GTN)

1.

„Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

2.

Keelustamist ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole keelustatud või mille eksport on vastavalt määrusele (EÜ) nr 423/2007 või käesolevale määrusele lubatud.

3.

„Tehno”-siirde keelustamist ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „fundamentaalteaduslike uuringute” või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

TOORNAFTA JA MAAGAASI LEIUKOHTADE UURIMINE NING TOORNAFTA JA MAAGAASI TOOTMINE

1.A   Seadmed

1.

Geofüüsikaliste uuringute varustus, mootorsõidukid, veesõidukid ja õhusõidukid, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud nafta ja gaasi leiukohtade uurimiseks vajalike andmete kogumiseks, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

2.

Andurid, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja gaasipuuraukude puurimiseks, sealhulgas andurid, mida kasutatakse puurimise ajal mõõtmiseks, ja nende juurde kuuluvad seadmed, mis on projekteeritud sellistelt anduritelt saadud andmete kogumiseks ja talletamiseks.

3.

Puurimisseadmed, mis on projekteeritud kaljukihistu puurimiseks spetsiaalselt leiukohtade uurimise eesmärgil, või nafta, gaasi ja muude looduslikest süsivesinikest koosneva materjali tootmiseks.

4.

Puuri otsakud, puurtorud, puuri ümbrised, tsentreerijad ja muu varustus, mis on spetsiaalselt projekteeritud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukude puurimisseadmetes või koos nendega.

5.

Puuraugu konduktorid, „automaatsed sulgeseadmed” ning „puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadmed” ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid, mis vastavad „API ja ISO standarditele” nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks.

Tehniline märkus:

a.

„Automaatset sulgeseadet” kasutatakse üldjuhul puurimise ajal maapinnal (või veealuse puurimise korral merepõhjas), et hoida ära nafta ootamatu väljavool ja/või gaasi leke.

b.

„Puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadet” kasutatakse üldjuhul puuraugust tuleva vedelikuvoo reguleerimiseks, kui puurauk on valmis ning kui nafta- ja/või gaasitootmisega on alustatud.

c.

Käesoleva punkti tähenduses tähendavad „API ja ISO standardid” Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardeid 6A, 16A, 17D ja 11IW ja/või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardeid 10423 ja 13533, mida kohaldatakse nafta- ja/või gaasipuuraukudes kasutamiseks mõeldud automaatsete sulgeseadmete, puuraugu konduktorite ning puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadmete suhtes.

6.

Toornafta ja maagaasi puurimis- ja tootmisplatvormid.

7.

Veesõidukid ja praamid, mis on varustatud puurimise ja/või naftatöötlemise seadmetega, mida kasutatakse nafta, gaasi ja muu loodusliku põleva materjali tootmiseks.

8.

API standardile 12J vastavad vedeliku-/gaasieraldajad, mis on spetsiaalselt projekteeritud kasutamiseks nafta- või gaasipuuraukudest, et eraldada vedel nafta veest ja gaas vedelikust.

9.

Gaasikompressorid, mille kavandatud rõhk on 40 baari (PN 40 ja/või ANSI 300) või rohkem ja mille imivõimsus on 300 000 Nm3/h või rohkem, mis on mõeldud maagaasi esmaseks töötlemiseks ja edastamiseks (välja arvatud surumaagaasitanklate kompressorid), ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

10.

„API ja ISO standarditele” vastavad nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks mõeldud veealuse tootmise juhtseadmed ja nende osad.

Tehniline märkus:

Kõnealuse kande puhul tähendavad „API ja ISO standardid” Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardit 17 F ja/või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardit 13268, mida kohaldatakse veealuse tootmise juhtseadmete suhtes.

11.

Pumbad, üldjuhul suure jõudluse ja/või kõrge rõhuga (üle 0,3 m3 minutis ja/või 40 baari), mis on projekteeritud spetsiaalselt puurimismuda ja/või tsemendi pumpamiseks nafta- ja gaasipuurkaevudesse.

1.B   Test- ja kontrolliseadmed

1.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud puurimismudast, puuraugu tsementimiseks mõeldud tsemendist ning muudest spetsiaalselt nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks projekteeritud ja/või selleks otstarbeks valmistatud materjalidest proovide võtmiseks, nende testimiseks ja omaduste analüüsimiseks.

2.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud kivimist, vedelikest ja gaasidest ning muust nafta- ja/või gaasipuuraugust kas puurimise ajal või pärast seda võetud materjalist või nendega seotud esmase töötlemise rajatisest võetud materjalidest proovide võtmiseks, nende testimiseks ja omaduste analüüsimiseks.

3.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja/või gaasipuuraukude füüsilise ja mehaanilise olukorra kohta andmete kogumiseks ja nende tõlgendamiseks ning kivimi ja naftakihi in situ omaduste kindlaksmääramiseks.

1.C   Materjalid

1.

Puurimismuda, puurimismuda lisandid ja nende komponendid, mis on spetsiaalselt valmistatud nafta- ja gaasipuuraukude stabiliseerimiseks puurimise ajal, puuraugu sette maapinnale tõstmiseks ning puurimisseadmete määrimiseks ja jahutamiseks puuraugus.

2.

„API ja ISO standarditele” vastavad tsement ja muud materjalid, mis on mõeldud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukudes.

Tehniline märkus:

„API ja ISO standardid” tähendavad Ameerika Nafta Instituudi (American Petroleum Institute) standardile 10A või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardit 10426, mida kohaldatakse naftapuuraugu tsemendi ja muude materjalide suhtes, mis on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukude tsementimisel.

3.

Korrosioonitõrjeaine, de-emulgaator, vahuvastane aine ja muud kemikaalid, mis on spetsiaalselt valmistatud kasutamiseks nafta- ja/või gaasipuuraugust nafta puurimisel ja selle esmaseks töötlemiseks.

1.D   Tarkvara

1.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud seismiliste, elektromagnetiliste, magnetiliste või raskusjõu uuringutest pärit andmete kogumiseks ja tõlgendamiseks, et teha kindlaks nafta või gaasi võimalik olemasolu.

2.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt ettenähtud puurimise ja tootmise ajal saadud andmete talletamiseks, analüüsimiseks ja tõlgendamiseks, et hinnata nafta või gaasi leiukohtade füüsilisi omadusi ja käitumist.

3.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud „kasutamiseks” naftatootmisel ja töötlemisrajatistes või selliste rajatiste eri allüksustes.

1.E   Tehnoloogia

1.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” alapunktides 1.A.01–1.A.11 nimetatud seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” ja „kasutamiseks”.

TOORNAFTA RAFINEERIMINE JA MAAGAASI VEELDAMINE

2.A   Seadmed

1.

Allpool esitatud soojusvahetid ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

a.

ribi-plaatsoojusvahetid, mille pindala ja ruumala suhe on suurem kui 500 m2/m3 ning mis on spetsiaalselt projekteeritud maagaasi eeljahutamiseks;

b.

spiraalsoojusvahetid, mis on spetsiaalselt projekteeritud maagaasi veeldamiseks ja järeljahutamiseks.

2.

Krüopumbad, mis suudavad teisaldada üle 500 m3/h ainet, mille temperatuur on alla – 120 °C, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

3.

Punktis 2.A1 määratlemata „külmkast” ja „külmkasti” seadmed.

Tehniline märkus:

„Külmkasti” seadmete all peetakse silmas spetsiaalselt projekteeritud rajatist, mis on omane veeldusjaamadele ja kus toimub gaasi veeldamine. „Külmkast” hõlmab soojusvaheteid, torustikke, muid seadmeid ja soojusisolaatoreid. Temperatuur „külmkastis” on alla – 120 °C (maagaasi kondenseerumiseks vajalik keskkond). „Külmkasti” ülesanne on ülalnimetatud seadmete soojuslik isoleerimine.

4.

Alla – 120 °C temperatuuriga veeldatud gaasi transporditerminalide seadmed ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

5.

Elastsed ja jäigad üle 50 mm läbimõõduga ülekandetorud, mis on mõeldud alla – 120 °C temperatuuriga aine transportimiseks.

6.

Spetsiaalselt veeldatud maagaasi transportimiseks projekteeritud merelaevad.

7.

Elektrostaatilised soolatustamise seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornaftast selliste saastavate lisandite eemaldamiseks nagu soolad, tahked osad ja vesi, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

8.

Krakkimisseadmed (sealhulgas hüdrogeeniva krakkimise seadmed) ja koksiseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud vaakumgaasiõlide või vaakumjääkide muundamiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

9.

Hüdrogeenimisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud bensiini, diiselfraktsioonide ja petrooli väävlitustamiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

10.

Katalüütilise reformimise seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud väävlitustatud bensiini muundamiseks kõrge oktaanisisaldusega bensiiniks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

11.

Rafineerimisüksused C5-C6 fraktsiooniühendite isomeerimiseks ning rafineerimisüksused kergete olefiinide alküülimiseks, et suurendada süsinikufraktsioonide oktaanarvu.

12.

Vähemalt 50 m3/h teisaldamisvõimsusega pumbad, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornafta ja kütuste transportimiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

13.

Torud, mille välisläbimõõt on vähemalt 0,2 m ja mis on valmistatud mis tahes järgnevast materjalist:

a.

roostevaba teras, milles on vähemalt 23 massiprotsenti kroomi;

b.

roostevaba teras ja niklisulamid, mille „täppkorrosiooni kindluse ekvivalent” (pitting resistance equivalent – PRE) on vähemalt 33.

Tehniline märkus:

„Täppkorrosiooni kindluse ekvivalent” näitab, kui korrosioonikindlad on roostevaba terase ja niklisulamid täpp- või pilukorrosiooni suhtes. Roostevaba terase ja niklisulamite korrosioonikindluse määrab peamiselt nende koostis, eelkõige kroom, molübdeen ja lämmastik. Nimetatud ekvivalent arvutatakse järgmise valemi alusel: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N.

14.

„Korgid” (Pipeline Inspection Gauge(s)) ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid.

15.

Seadmed korkide sisselaskmiseks ja kinnipüüdmiseks.

Tehniline märkus:

„Korke” kasutatakse tavaliselt torude puhastamiseks ja kontrollimiseks seestpoolt (korrosiooni seis või lõhede tekkimine) ning need liiguvad aine rõhu survel torustikus.

16.

Vähemalt 1 000 m3 (1 000 000 liitrit) mahutavusega mahutid toornafta ja kütuste ladustamiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

a)

fikseeritud kaanega mahutid;

b)

ujuvkaanega mahutid.

17.

Veealused elastsed suurema kui 50 mm läbimõõduga torud, mis on spetsiaalselt projekteeritud süsivesinike ja injektsioonivedelike, vee või gaasi transportimiseks.

18.

Elastsed kõrgsurvetorud kasutamiseks vee peal ja all.

19.

Isomeerimisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud kergetest süsivesinikest kõrge oktaanarvuga bensiini tootmiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

2.B   Katse- ja kontrolliseadmed

1.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornafta ja kütuste kvaliteedi (omaduste) testimiseks ja analüüsimiseks.

2.

Liidese kontrollisüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud soolatustamise protsessi kontrollimiseks ja optimeerimiseks.

2.C   Materjalid

1.

Dietüleenglükool (CAS 111-46-6), trietüleenglükool (CAS 112-27-6).

2.

N-metüül-2-pürrolidoon (CAS 872-50-4), sulfolaan (CAS 126-33-0).

3.

Looduslikud või sünteetilised tseoliidid, mis on spetsiaalselt ette nähtud vedelfaasiliseks katalüütiliseks krakkimiseks või gaaside (sealhulgas maagaaside) puhastamiseks ja/või dehüdreerimiseks.

4.

Järgmised süsivesinike krakkimise ja muundamise katalüsaatorid:

a.

üksainus metall (plaatinametall) alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ettenähtud katalüütiliseks reformimiseks;

b.

metallisegu (plaatina kombineeritult muude väärismetallidega) alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ettenähtud katalüütiliseks reformimiseks;

c.

molübdeeni sisaldavad koobalt- või nikkelkatalüsaatorid alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ettenähtud katalüütilise väävlitustamise protsessi jaoks;

d.

pallaadium-, nikkel-, kroom- ja volframkatalüsaatorid alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ettenähtud katalüütilise hüdrogeeniva krakkimise protsessi jaoks.

5.

Bensiinilisandid, mis on spetsiaalselt valmistatud bensiini oktaaniarvu tõstmiseks.

Märkus:

Käesolev kanne hõlmab etüül-tert-butüüleetrit (ETBE) (CAS 637-92-3) ja metüül-tert-butüüleetrit (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Tarkvara

1.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud „kasutamiseks” veeldusjaamades või selliste jaamade eri allüksustes.

2.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud nafta rafineerimistehaste (sealhulgas nende allüksuste) „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

2.E   Tehnoloogia

1.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” toormaagaasi töötlemiseks ja puhastamiseks (dehüdreerimine, vääristamine, lisandite eemaldamine) vajalike seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

2.

Maagaasi veeldamise „tehnoloogia”, sealhulgas „tehnoloogia”, mis on vajalik veeldusjaamade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

3.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” veeldatud maagaasi transportimiseks vajalike seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

4.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” spetsiaalselt veeldatud maagaasi transportimiseks projekteeritud merelaevade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

5.

„Tehnoloogia”, mis on vajalik toornafta ja kütuste ladustamiseks vajalike mahutite „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

6.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” rafineerimistehaste „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, nagu:

6.1.

„tehnoloogia” kergete olefiinide muundamiseks bensiiniks;

6.2.

katalüütiliseks reformimiseks ja isomeerimiseks vajalik tehnoloogia;

6.3.

katalüütilise ja soojuskrakkimise tehnoloogia.

NAFTAKEEMIATÖÖSTUS

3.A   Seadmed

1.

Reaktorid,

a.

mis on ette nähtud fosgeeni (CASi nr 506-77-4) tootmiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud osad;

b.

milles viiakse läbi fosgeenimist ning mis on spetsiaalselt ette nähtud HDI, TDI, MDI tootmiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud osad (välja arvatud teisesed reaktorid);

c.

mis on ette nähtud madala rõhuga (kuni 40 baari) etüleeni ja propüleeni polümeriseerimiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud osad;

d.

mis on ette nähtud etüleendikloriidi (EDC) termokrakkimiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud osad (välja arvatud teisesed reaktorid);

e.

mis on ette nähtud vinüülkloriidi kloorimiseks ja oksükloorimiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud koostisosad (välja arvatud teisesed reaktorid).

2.

Kuuma kontsentreeritud äädikhappe suhtes vastupidavatest materjalidest valmistatud kelmeaurustid ja langevkileaurustid ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud osad ja tarkvara.

3.

Soolhappe elektroklüütilise eraldamise tehased ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud osad ja tarkvara.

4.

Suurema kui 5 000 mm läbimõõduga kolonnid ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud osad.

5.

Keraamiliste kuulide ja koonustega vähemalt 10 mm nimiläbimõõduga kuul- ja koonusklapid ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud osad.

6.

Standardile API610 vastavad üle 2MW paigaldatud võimsusega tsentrifuug- ja kolbkompressorid.

3.B   Test- ja kontrolliseadmed

3.C   Materjalid

1.

Trinitrotolueeni, ammooniumnitraadi ja muude lõhkeainete tootmisel kasutatavate keemia- ja naftakeemiaprotsesside katalüsaatorid ning selleks ettenähtud tarkvara;

2.

Aurufaasis krakkimise ja/või gaasist naftakeemiasaaduste tootmise üksustes monomeeride (näiteks etüleeni ja propüleeni) tootmisel kasutatavad katalüsaatorid ning selleks ettenähtud tarkvara.

3.D   Tarkvara

1.

Punktis 3.A täpsustatud seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks” ettenähtud „tarkvara”.;

2.

Metanoolitehastes „kasutamiseks” ettenähtud „tarkvara”.

3.E   Tehnoloogia

1.

Gaasist vedelate keemiasaaduste tootmise (Gas-To-Liquid, GTL) ja gaasist naftakeemiatoodete valmistamise (Gas-To-Petrochemicals, GTP) tehastes „arendamiseks”, „tootmiseks” ja „kasutamiseks” ettenähtud „tehnoloogia”;

2.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” ammoniaagi ja metanooli „tootmiseks” vajalike seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”;

3.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” monoetüleenglükooli (MEG), etüleenoksiidi (EO) / etüleenglükooli (EG) „tootmiseks”.

Märkus:

„Tehnoloogia” – kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks” vajalik eriteave. See teave esineb ‘tehniliste andmete’ ja ‘tehnilise abi’ kujul.


VII LISA

Artiklis 15 ja artikli 31 lõikes 1 osutatud kulla, väärismetallide ja teemantide loetelu

HS-kood

Kirjeldus

7102

Teemandid, töödeldud või töötlemata, raamistamata ning kinnitamata

7106

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7108

Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7109

Kullaga plakeeritud mitteväärismetallid ning hõbe, töötlemata või pooltöödeldud

7110

Plaatina, survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7111

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja kuld, töötlemata või pooltöödeldud

7112

Väärismetallide või väärismetalliga plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud väärismetalle või väärismetalliühendeid sisaldavad jäätmed ja jäägid, mida kasutatakse peamiselt neist väärismetallide eraldamiseks


VIII LISA

Artikli 23 lõikes 1 osutatud isikute ja üksuste loetelu

A.

Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused

 

Füüsilised isikud

1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Muu teave: Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) vanemteadur, kes on seotud Rakendusfüüsika Instituudiga. Teeb tihedat koostööd Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi’ga.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

2)

Dawood Agha-Jani. Ametikoht: Tuumkütuse rikastamise katsetehase juht (Natanz). Muu teave: osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Ametinimetus: viitseadmiral. Ametikoht: Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) juht.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

4)

Amir Moayyed Alai. Muu teave: seotud tsentrifuugide komplekteerimise ja konstrueerimisega.

ELi kande kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

5)

Behman Asgarpour. Ametikoht: tegevjuht (Arak). Muu teave: osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

6)

Mohammad Fedai Ashiani. Muu teave: seotud ammooniumuranüül-karbonaadi tootmisega ning Natanzi rikastamiskompleksi juhtimisega.

ELi kande kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Muu teave: AEOI uurimis- ja kaevandamisküsimuste osakonna vanemametnik.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Ametikoht: kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) rahandus- ja eelarveosakonna juhataja. Muu teave: osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

9)

Haleh Bakhtiar. Muu teave: seotud 99,9 % kontsentratsiooniga magneesiumi tootmisega.

ELi kande kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

10)

Morteza Behzad. Muu teave: seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega.

ELi kande kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Ametikoht: kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) juhataja. Muu teave: osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

12)

Ahmad Derakhshandeh. Ametikoht: ettevõtja Bank Sepah juhatuse esimees ja tegevjuht.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

13)

Mohammad Eslami. Ametinimetus: Dr. Muu teave: Kaitsetööstuse Koolitus- ja Uurimisinstituudi juhataja.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

14)

Reza-Gholi Esmaeli. Ametikoht: kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) kaubanduse ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja. Muu teave: osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Muu teave: Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFEL) vanemteadur ja Füüsika Uurimiskeskuse endine juhataja.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

16)

Mohammad Hejazi. Ametinimetus: brigaadikindral. Ametikoht: Bassij vastupanuvägede komandör.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

17)

Mohsen Hojati. Ametikoht: kontserni Fajr Industrial Group juhataja.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

18)

Seyyed Hussein Hosseini. Muu teave: Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) ametnik, kes on seotud Araki raskeveereaktori uuringute projektiga.

ELi kande kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

19)

M. Javad Karimi Sabet. Muu teave: ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007) loetellu kantud ettevõtja Novin Energy Company juhataja.

ELi kande kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Ametikoht: kontserni Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) juhataja.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

21)

Ali Hajinia Leilabadi. Ametikoht: ettevõtja Mesbah Energy Company peadirektor. Muu teave: osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

22)

Naser Maleki. Ametikoht: kontserni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) juhataja. Muu teave: Naser Maleki on samuti Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFEL) ametnik, kelle ülesandeks on järelevalve ballistilise raketi Shahab-3 programmi üle. Shahab-3 on praegu kasutusel olev Iraani ballistiline kaugmaarakett.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

23)

Hamid-Reza Mohajerani. Muu teave: seotud tootmise juhtimisega uraani muundamisrajatises (UCF) Esfahanis.

ELi kande kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

24)

Jafar Mohammadi. Ametikoht: Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) tehniline nõustaja (vastutab tsentrifuugide ventiilide tootmise eest). Muu teave: osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

25)

Ehsan Monajemi. Ametikoht: ehitusprojektide juht, Natanz. Muu teave: osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

26)

Mohammad Reza Naqdi. Ametinimetus: brigaadikindral. Muu teave: endine relvajõudude peastaabi ülema asetäitja logistika ja tööstuslike teadusuuringute alal / riikliku salakaubavedude vastase võitlemise peakorteri juhataja, seotud jõupingutustega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega nr 1737 (2006) ja 1747 (2007) kehtestatud sanktsioonidest pääsemiseks.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

27)

Houshang Nobari. Muu teave: seotud Natanzi rikastamiskompleksi juhtimisega.

ELi kande kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Ametinimetus: kindralleitnant. Ametikoht: Malek Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli rektor. Muu teave: Kaitsetehnoloogia Ülikooli keemiateaduskond on seotud Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumiga (MODALF) ning on teostanud katseid berülliumiga. osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

29)

Mohammad Qannadi. Ametikoht: AEOI teadus- ja arendustegevuse eest vastutav asepresident. Muu teave: osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

30)

Amir Rahimi. Ametikoht: Esfahani Tuumkütuse Teadus- ja Tootmiskeskuse juhataja. Muu teave: Esfahani Tuumkütuse Teadus- ja Tootmiskeskus kuulub Iraani aatomi-energiaorganisatsiooni (AEOI) ettevõtjale Nuclear Fuel Production and Procurement Company, kes osaleb uraani rikastamisega seotud tegevuses.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

31)

Javad Rahiqi: Ametikoht: Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) Esfahani tuumatehnoloogia keskuse juhataja (täiendav teave: sünniaeg: 24. aprill 1954; sünnikoht: Marshad).

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010 (EL: 24.4.2007).

32)

Abbas Rashidi. Muu teave: seotud rikastamistegevustega Natanzis.

ELi kande kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

33)

Morteza Rezaie. Ametinimetus: brigaadikindral. Ametikoht: IRGC asekomandör.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

34)

Morteza Safari. Ametinimetus: kontradmiral. Ametikoht: Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) mereväe komandör.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

35)

Yahya Rahim Safavi. Ametinimetus: kindralmajor. Ametikoht: komandör, islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC) (Pasdaran). Muu teave: osaleb nii Iraani tuuma- kui ka ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

36)

Seyed Jaber Safdari. Muu teave: Natanzi rikastamistehase juhataja.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

37)

Hosein Salimi. Ametinimetus: kindral. Ametikoht: õhujõudude juhataja, islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC) (Pasdaran). Muu teave: osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

38)

Qasem Soleimani. Ametinimetus: brigaadikindral. Ametikoht: Qodsi relvajõudude komandör.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

39)

Ghasem Soleymani. Muu teave: Saghandi uraanikaevanduse uraanikaevandamise direktor.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

40)

Mohammad Reza Zahedi. Ametinimetus: brigaadikindral. Ametikoht: Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) maavägede komandör.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

41)

Kindral Zolqadr. Ametikoht: julgeolekuküsimuste asesiseminister, islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) ametnik.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

 

Üksused

1)

Abzar Boresh Kaveh Co. (teise nimega BK Co.). Muu teave: seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

2)

Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex soovis osta temperatuuriregulaatorit, mida saab kasutada tuumauuringutel ja käitamis-/tootmisrajatistes. Amin Industrial Complex on resolutsiooniga 1737 (2006) määratud kaitsetööstuse organisatsiooni Defense Industries Organization (DIO) omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iraan; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.

Teiste nimedega: Amin Industrial Compound ja Amin Industrial Company.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

3)

Laskemoona ja metallurgiatööstuse kontsern Ammunition and Metallurgy Industries Group (teise nimega a) AMIG, b) Laskemoona tööstuse kontsern). Muu teave: a) AMIG kontrollib 7. Tir'i, b) AMIG on kaitsetööstuse organisatsiooni (Defence Industries Organisation/DIO) omanduses ja kontrolli all.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

4)

Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) toodab ja hooldab erinevaid väike- ja kergrelvi, sealhulgas suure ja keskmise kaliibriga relvi ja seonduvaid tehnoloogiaid. AIG teostab suurema osa oma hangetest ettevõtja Hadid Industries Complex vahendusel.

Asukoht: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O.Box 19585/777, Tehran, Iran.

ELi kande kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 9.6.2010).

5)

Iraani aatomienergiaorganisatsioon (AEOI). Muu teave: osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

6)

Bank Sepah ja Bank Sepah International. Muu teave: Bank Sepah toetab kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) ja selle allüksusi, sealhulgas kontserne Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) ja Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

7)

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccali ettevõtted. Muu teave: a) Saccal System ettevõtete tütarettevõte, b) see ettevõte proovis osta riskikaupu resolutsioonis nr 1737 (2006) loetletud üksusele.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

8)

Tiibrakettide tööstuskontsern (teise nimega merekaitserakettide tööstuskontsern).

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

9)

Kaitsetööstuse organisatsioon (Defence Industries Organisation – /DIO). Muu teave: a) MODAFLi kontrolli all olev katusorganisatsioon, mille mõned allorganisatsioonid on osalenud tsentrifuugiprogrammis, valmistades komponente, ja raketiprogrammis, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

10)

Defence Technology and Science Research Center: Kaitsetehnoloogia ja -uuringute keskus (DTSRC) kuulub Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumile (MODAFL) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; ministeerium juhib Iraani kaitsealaseid uuringuid ja arendustegevust, tootmistegevust, hooldust, eksporti ja hankeid.

Asukoht: Pasdaran Ave., PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

ELi kande kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 9.6.2010).

11)

Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) teostab tarneid Iraani ballistiliste rakettide programmile.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

12)

Electro Sanam Company (teise nimega a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Muu teave: Kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) variettevõtja, kes osaleb ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

13)

Esfahani tuumkütuse teadus- ja tootmiskeskus (NFRPC) ja Esfahani tuumatehnoloogia keskus (ENTC). Muu teave: Moodustavad osa Iraani aatomienergiaorganisat-siooni (AEOI) ettevõtjast Nuclear Fuel Production and Procurement Company.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

14)

Ettehad Technical Group. Muu teave: Kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) variettevõtja, kes osaleb ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

15)

Fajr Industrial Group. Muu teave: a) endine Instrumentation Factory Plant, b) AIO allüksus, c) osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

16)

Farasakht Industries: Farasakht Industries on Iran Aircraft Manufacturing Company omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel, mis omakorda on MODAFLi omanduses või kontrolli all.

Asukoht: Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

17)

Farayand Technique. Muu teave: a) osaleb Iraani tuumaprogrammis (tsentrifuugiprogramm), b) märgitakse ära IAEA aruannetes.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

18)

First East Export Bank, P.L.C.. First East Export Bank, PLC on Bank Mellat omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel. Viimase seitsme aasta jooksul on Bank Mellat Iraani tuuma-, raketi- ja kaitseüksuste kasuks teostanud tehinguid, mille maht ulatub sadade miljonite dollariteni.

Asukoht: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaisia; ettevõtte registrinumber LL06889 (Malaisia).

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

19)

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (teise nimega Instrumentation Factories Plant). Muu teave: seda on kasutanud AIO teatavatel omandamise katsetel.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

20)

Jabber Ibn Hayan. Muu teave: AOEI labor, mis osaleb kütusetsükliga seotud tegevustes.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008 (EL: 24.4.2007).

21)

Joza Industrial Co. Muu teave: Kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) variettevõtja, kes osaleb ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

22)

Kala-Electric (teise nimega ka Kalaye Electric). Muu teave: a) Tuumkütuse rikastamise katsetehase tarnija – Natanz, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

23)

Karaj’i tuumauuringute keskus. Muu teave: Osa Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) teadusüksusest.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

24)

Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company kuulub kaitsetööstuse organisatsioonile (DIO) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel.

Asukoht: Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iraan; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iraan.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

25)

Kavoshyar Company. Muu teave: Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) tütarettevõtja.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

26)

Khorasan Metallurgy Industries. Muu teave: a) Laskemoona tööstuse kontserni (AMIG) tütarettevõte, mis allub DIOle, b) seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

27)

M. Babaie Industries: M. Babaie Industries on Iraani Aerospace Industries Organization (AIO) alla kuuluva Shahid Ahmad Kazemi Industries Group'i (ametlikult Air Defense Missile Industries Group) allüksus. AIO kontrollib kanderakettide organisatsioone Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) ja Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), mis on määratud resolutsiooniga 1737 (2006).

Asukoht: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

28)

Malek Ashtari Ülikool: on MODALFi raames DTRSC allüksus. See hõlmab uurimisrühmi, mis eelnevalt kuulusid Füüsika Uurimiskeskuse (PHRC) alla. IAEA inspektoritel ei lubatud küsitleda ülikooli töötajaid ega tutvuda dokumentidega, et saada vastuseid lahendamata küsimusele Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtme kohta.

Asukoht: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

ELi kande kuupäev: 24.6.2008 (ÜRO: 9.6.2010).

29)

Mesbahi energiakompanii. Muu teave: a) A40 teadusreaktori tootja – Arak, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

30)

Kaitselogistika ekspordi ministeerium: Kaitselogistika ekspordi ministeerium (MODLEX) müüb Iraanis toodetud relvi klientidele kogu maailmas, rikkudes sellega resolutsiooni 1747 (2007), millega keelatakse Iraanil müüa relvi või nendega seotud materjale.

Asukoht: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

ELi kande kuupäev: 24.6.2008 (ÜRO: 9.6.2010).

31)

Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) kuulub kontsernile Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel.

Asukoht: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran.

Teise nimega: 3MG

ELi kande kuupäev: 24.6.2008 (ÜRO: 9.6.2010).

32)

Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) vastutab IR-40 raske vee reaktori projekteerimise ja ehitamise eest Arakis. MITEC on edukas pakkuja IR-40 raskeveereaktori ehitamiseks korraldatud hankemenetluses.

Asukoht: Arak, Iraan.

Teise nimega: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

33)

Põllumajanduse ja meditsiinialaste tuumauuringute keskus: Põllumajanduse ja meditsiinialaste tuumauuringute keskus (NFRPC) on Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) alla kuuluv suur teadusuuringute keskus, mis on määratud resolutsiooniga 1737 (2006). NFRPC on AEOI tuumkütuse väljatöötamise keskus ning on seotud rikastamisega seotud tegevustega.

Asukoht: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Teise nimega: Põllumajanduse ja meditsiinialaste tuumauuringute keskus; Karaj’i põllumajanduslike ja meditsiiniliste uuringute keskus.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

34)

Niru Battery Manufacturing Company. Muu teave: a) DIO tütarettevõtja; b) üksuse ülesanne on toota Iraani sõjaväele, sealhulgas raketisüsteemidele jõuseadmeid.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

35)

Novin Energy Company (teise nimega Pars Novin). Muu teave: Tegutseb Iraani aatomi-energiaorganisatsiooni (AEOI) raames.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

36)

Parchin Chemical Industries. Muu teave: DIO filiaal.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

37)

Pars Aviation Services Company. Muu teave: hooldab lennukeid.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

38)

Pars Trash Company. Muu teave: a) osaleb Iraani tuumaprogrammis (tsentrifuugiprogramm), b) märgitakse ära IAEA aruannetes.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

39)

Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation on SBIG omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

40)

Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Muu teave: osales Esfahani uraani muundamisrajatise ehitamises.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

41)

Qods Aeronautics Industries. Muu teave: Toodab mehitamata õhusõidukeid, langevarje, paraglaidereid, mootoriga deltaplaane jne.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

42)

Sabalan Company: Sabalan on kontserni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) varjunimi.

Asukoht: Damavand-Tehran Highway, Tehran, Iran.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

43)

Sanam Industrial Group. Muu teave: AIO allüksus.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

44)

Safety Equipment Procurement (SEP). Muu teave: Kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) variettevõtja, kes osaleb ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO kande kuupäev: 3.3.2008.

45)

7th of Tir. Muu teave: a) DIO allüksus, mida peetakse üldiselt otseselt seotuks Iraani tuumaprogrammiga, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

46)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO on kontserni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) varjunimi.

Asukoht: Damavand-Tehran Highway, Tehran, Iran.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Muu teave: a) AIO allüksus, b) osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Muu teave: a) AIO allüksus, b) osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO kande kuupäev: 23.12.2006.

49)

Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries kuulub kontsernile Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel.

Asukoht: Tehran, Iran

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

50)

Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries kuulub kontsernile Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel.

Asukoht: Teherani kaguosa, Iraan.

Teise nimega: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

51)

Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) kuulub kaitsetööstuse organisatsioonile (DIO) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel.

Asukoht: Nirou patarei Mfg. kõrval. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

52)

Sho’a’ Aviation. Muu teave: Toodab ülikerglennukeid.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

53)

Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) on kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) allüksus.

Asukoht: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

ELi kande kuupäev: 24.7.2007 (ÜRO: 9.6.2010).

54)

TAMAS Company. Muu teave: a) osaleb rikastamisega seotud tegevustes, b) TAMAS on katusorganisatsioon, mille alluvuses on asutatud neli tütarettevõtet, millest üks tegeleb uraani kaevandamise ja kontsentreerimisega ja teine vastutab uraani töötlemise, rikastamise ja jäätmekäitluse eest.

ELi kande kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

55)

Tiz Pars: Tiz Pars on SHIG varjunimi. 2007. aasta aprillist juulini püüdis Tiz Pars kontserni SHIG nimel hankida viie teljega laserkeevitus ja -lõikusmasinat, mis oleks olnud oluline panus Iraani raketiprogrammile.

Asukoht: Damavand-Tehran Highway, Tehran, Iran.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

56)

Ya Mahdi Industries Group. Muu teave: AIO allüksus.

ÜRO kande kuupäev: 24.3.2007.

57)

Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) on DIO allüksus.

Asukoht: Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Teiste nimedega: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

B.

Islami revolutsioonilise kaardiväe omanduses, kontrolli all või nimel tegutsevad üksused

1)

Fater (või Faater) instituut: Khatam al-Anbiya (KAA) tütarettevõte. Fater on teinud koostööd välistarnijatega, tõenäoliselt teiste KAA ettevõtete nimel ja seoses IRGC projektidega Iraanis.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

2)

Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem on KAA omanduses või kontrolli all.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

3)

Ghorb Karbala: Ghorb Karbala on KAA omanduses või kontrolli all.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

4)

Ghorb Nooh: Ghorb Nooh on KAA omanduses või kontrolli all.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

5)

Hara Company: kuulub ettevõtjale Ghorb Nooh või on tema kontrolli all.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

6)

Imensazan Consultant Engineers Institute: KAA omanduses, kontrolli all või nimel tegutsev.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

7)

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) on IRGC omandis oleva ettevõte, mis osaleb suuremahulistes tsiviil- ja militaarotstarbelistes ehitusprojektides ja teistes inseneritegevustes. Teostab märkimisväärse osa passiivkaitsekorralduse projektidest. KAA tütarettevõtjad olid tihedalt seotud eelkõige Qom/Fordow’s asuva uraani rikastamise tehase rajamisega.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

8)

Makin: kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel ning on KAA tütarettevõtja.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

9)

Omran Sahel: kuulub ettevõtjale Ghorb Nooh või on tema kontrolli all.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

10)

Oriental Oil Kish: kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on tema kontrolli all või tegutseb tema nimel

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

11)

Rah Sahel: Rah Sahel kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

12)

Rahab Engineering Institute: Rahab kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel ning on KAA tütarettevõtja.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

13)

Sahel Consultant Engineers: kuulub ettevõtjale Ghorb Nooh või on tema kontrolli all.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

14)

Sepanir: Sepanir on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

15)

Sepasad Engineering Company: Sepasad kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on tema kontrolli all või tegutseb tema nimel.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

C.

Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja omanduses, kontrolli all või nimel tegutsevad üksused

1)

Irano Hind Shipping Company:

Asukoht: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

2)

IRISL Benelux NV:

Asukoht: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; käibemaksukohustuslase nr BE480224531 (Belgia).

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.

3)

South Shipping Line Iran (SSL):

Asukoht: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran.

ÜRO kande kuupäev: 9.6.2010.


IX LISA

Artikli 23 lõikes 2 osutatud isikute ja üksuste loetelu

I.

Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Reza AGHAZADEH

Sünniaeg: 15.3.1949,

passi number: S4409483, kehtiv 26.4.2000 – 27.4.2010 Välja antud: Tehran,

diplomaatilise passi nr: D9001950, välja antud 22.1.2008, kehtiv kuni 21.1.2013. Sünnikoht: Khoy

Iraani Aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) endine juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Ali DIVANDARI (teise nimega DAVANDARI)

 

Bank Mellati (vt B osa nr 4) juht

26.7.2010

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Ettevõtja Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) aadress: AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Tehran / Iran

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFCP) (vt B osa nr 30) asedirektor ja peadirektor; nimetatud ettevõte moodustab osa AEOIst. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). NFPC osaleb rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu.

23.4.2007

4.

Insener Mojtaba HAERI

 

MODAFLi tööstusosakonna asedirektor. Teostab järelevalvet kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) ja kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) üle.

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Sünniaeg: 21.4.1946,

passi number: T12838903

Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) asejuht

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (teise nimega LANGROUDI)

Sünniaeg: 24.11.1945,

sünnikoht: Langroud

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Tuumauuringute keskuse aadress: AEOI- NRC, PO Box: 11365-8486 Tehran/ Iran;

Faks: (+9821) 8021412

AEOI Teherani Tuumauuringute Keskuse juht. IAEA ootab ikka veel Iraani selgitusi keskuses TNRC tehtud plutooniumi eraldamise katsete kohta, sealhulgas selle kohta, kas on leitud kõrgrikastatud uraani osakesi keskkonnaproovides, mis võeti Karaj jäätmeladustusrajatises, kus hoiti mahuteid vaesestatud uraaniga pärast katsetes kasutamist. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronics Industries (vt B osa nr 20) tegevdirektor

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Sündinud 7.11.1943 Iraanis.

Passi number 05HK31387, välja antud 01.01.2002 Iraanis, kehtiv kuni 07.08.2010.

Sai 7.5.2008 Prantsusmaa kodakondsuse.

Ettevõtja Fulmen direktor (vt B osa nr 13)

26.7.2010

10.

Brigaadikindral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFLi (vt B osa nr 29) tarnete ja logistika osakonna asejuht

23.6.2008

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No 39 Ghandi street Tehran Iran 1517883115

Kõrgeima juhi Ali Khameneïga seotud investeerimisfondi, sihtasutuse Setad Ejraie president. Ettevõtja Sina Bank haldusnõukogu liige.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), mida tuntakse ka nime all Cruise Missile Industry Group, juht. See organisatsioon lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 ja on loetletud ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP I lisas.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal ettevõtete juhataja; tema ettevõte on üritanud hankida tundlikke kaupu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) hõlmatud üksustele.

23.6.2008

14.

Brigaadikindral Mohammad NADERI

 

AIO juht (vt B osa nr 1). AIO on osalenud tundlikes Iraani programmides.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Välisministeerium. Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) endine juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

17.11.2009

16.

Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Endine MODAFLi koordineerimisosakonna asejuht (vt B osa nr 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Esfahani uraani muundamisrajatise (UCF) tegevdirektor. Rajatises toodetakse toorainet (UF6) Natanzi rikastusrajatiste jaoks. President Ahmadinejad andis Solat Sanale 27. augustil 2006 eriaukirja tema teenete eest.

23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Endine Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juhi kohusetäitja, praegu AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.5.2011

19.

Insener Naser RASTKHAH

 

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.5.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.5.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

AEOI asejuht, kes vastutab planeerimise ning rahvusvaheliste ja parlamentaarsete küsimuste eest. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.5.2011

22.

Dr Ahmad AZIZI

 

ELi poolt loetellu kantudpanga Melli Bank PLC juhatuse aseesimees ja tegevjuht.

1.12.2011

23.

Davoud BABAEI

 

Praegune julgeolekujuht kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumi uuringute instituudi kaitsealase innovatsiooni ja uuringute organisatsioonis (Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), mida juhib ÜRO poolt loetellu kantud Mohsen Fakhrizadeh. IAEA on SPNDd identifitseerinud seoses Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan keeldub koostööd tegemast. Julgeolekujuhina vastutab Babaei teabe avalikustamise vältimise eest, kaasa arvatud IAEAle.

1.12.2011

24.

Hassan BAHADORI

 

ELi poolt loetellu kantudpanga Arian Bank tegevjuht

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

ÜRO poolt loetellu kantud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni asejuht, kus ta allub ÜRO poolt loetellu kantud Feridun Abbasi Davanile. On olnud seotud Iraani tuumaprogrammiga alates vähemalt aastast 2002, sealhulgas on ta olnud AMADi endine hanke- ja logistikajuht, kus ta vastutas selliste variettevõtete kasutamise eest nagu Kimia Madan, et hankida varustust ja materjali Iraani tuumarelvaprogrammi jaoks.

1.12.2011

26.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

ELi poolt loetellu kantudpanga Bank Refah juhatuse aseesimees ja tegevjuht

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (teise nimega DANESHJOU)

 

Teadusuuringute, teaduse ja tehnoloogia minister alates 2009. aasta valimistest. Iraan ei ole IAEAle andnud selgitusi tema rolli kohta seoses rakettide lõhkepeade väljatöötamise uuringutega. See on osa Iraani laiemast koostöö puudumisest seoses IAEA „väidetavate uuringute” uurimisega, milles viidatakse Iraani tuumaprogrammi sõjalistele aspektidele, mis hõlmab juurdepääsusukeeldu asjaomaseid isikuid puudutavatele dokumentidele.

Lisaks ministrirollile on Daneshjoo president Ahmadinejadi nimel seotud ka „passiivkaitse” tegevusega. Passiivkaitse organisatsioon on juba ELi poolt loetellu lisatud.

1.12.2011

28.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

ELi poolt loetellu kantudpanga Banque Sina juhatuse esimees ja tegevjuht

1.12.2011

29.

Milad JAFARI

Sünniaeg: 20.9.1974

Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu kantud SHIGi variettevõtetele. Tarnis kaupa SHIGile jaanuarist kuni novembrini 2010. Maksed osa kauba eest tehti ELi poolt loetellu kantudpanga Export Development Bank of Iran (EDBI) peakontorist Teheranis pärast 2010. aasta novembrit.

1.12.2011

30.

Dr Mohammad JAHROMI

 

ELi poolt loetellu kantudpanga Bank Saderat juhatuse esimees ja tegevjuht

1.12.2011

31.

Ali KARIMIAN

 

Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt süsinikkiudu, ÜRO poolt loetellu kantud SHIGile ja SBIGile.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

ÜRO poolt loetellu kantud Kalaye Electric Company tegevjuht.

1.12.2011

33.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

ELi poolt loetellu kantudpanga Bank Melli juhatuse aseesimees ja tegevjuht.

1.12.2011

34.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

ELi poolt loetellu kantudpanga Persia International Bank Londonis töötav tegevjuht

1.12.2011

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA tegevdirektor.

1.12.2011

36.

Dr M H MOHEBIAN

 

ELi poolt loetellu kantudpanga Post Bank tegevjuht.

1.12.2011

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Physics Research Institute (varem tuntud nime all Institute of Applied Physics) juht.

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

ELi poolt loetellu kantudNuclear Reactors Fuel Company (SUREH) tegevjuht. On ka AEOI ametnik. Juhib ja kuulutab välja pakkumismenetlusi hankeettevõtetele, kes tegelevad ettevõtetes Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) ja Uranium Conversion Facility (UCF) nõutava tundliku hanketegevusega.

1.12.2011

39.

A SEDGHI

 

ELi poolt loetellu kantudpanga Melli Bank PLC juhatuse esimees, kes ei ole tegevjuhtkonna liige

1.12.2011

40.

Hamid SOLTANI

 

ELi poolt loetellu kantudManagement Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) tegevjuht

1.12.2011

41.

Bahman VALIKI

 

ELi poolt loetellu kantudpanga Export Development Bank of Iran juhatuse esimees ja tegevjuht.

1.12.2011

42.

Javad AL YASIN

 

Research Centre for Explosion and Impact, mida tuntakse ka nime all METFAZ, juht

1.12.2011

43.

S ZAVVAR

 

ELi poolt loetellu kantudpanga Persia International Bank Dubais töötav peadirektor.

1.12.2011

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Kosmose-tööstuse organisatsioon (Aerospace Industries Organisation, AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran

Juhib Iraani raketitootmist, sealhulgas kontserne Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group ja Fajr Industrial Group, mis on kantud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). AIO juht ja kaks vanemametnikku on samuti loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Relvajõudude geograafiline organisatsioon (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Arvatakse, et varustab ballistiliste rakettide programmi georuumiliste andmetega

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Energiasektori ettevõtja, kes toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast kindlaksmääratud ohtlikku tegevust. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

Bank Mellat tegutseb järjekindlalt viisil, mis toetab ja hõlbustab Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi. Osutanud pangateenuseid ÜRO ja ELi poolt loetellu kantud üksustele või nende nimel või nende juhendamisel tegutsevatele või nendele kuuluvatele või nende kontrolli all olevatele üksustele. Ettevõtja First East Export Bank (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929) emapank.

26.7.2010

a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

Kuulub 100 % ulatuses ettevõtjale Bank Mellat

26.7.2010

b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Kuulub 60 % ulatuses ettevõtjale Bank Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Annab või üritab anda finantstoetust ettevõtjatele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Tegutseb vahendajana Iraani tundlikus tegevuses. Vahendanud mitmeid tundlike materjalide ostusid Iraani tuuma- ja raketiprogrammide jaoks. On osutanud mitmeid finantsteenuseid Iraani tuuma- ja raketitööstusega seotud üksuste nimel, sealhulgas avanud akreditiive ja hallanud kontosid. Mitu nimetatud ettevõtjat on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006) ja 1747 (2007).

Jätkab oma tegevust, tegutsedes järjekindlalt viisil, mis toetab ja hõlbustab Iraani tundlikku tegevust. Kasutades oma pangandussuhteid, jätkab ta seoses sellise tegevusega ÜRO ja ELi poolt loetelusse kantud üksuste toetamist ja neile finantsteenuste osutamist. Samuti tegutseb ta selliste üksuste, sealhulgas ettevõtja Bank Sepah nimel ja juhtimisel, tegutsedes sageli nende tütarettevõtjate või partnerite kaudu.

23.6.2008

a)

Arian Bank (teise nimega Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Ettevõtjate Bank Melli ja Bank Saderat ühisettevõtja.

26.7.2010

b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (või 500) Fifth Avenue, New York, USA; Maksukohustuslase registreerimisnumber 1368932 (Ameerika Ühendriigid)

Assa Corporation on Bank Melli loodud ja kontrollitav variettevõte. See loodi Bank Melli poolt raha suunamiseks Ameerika Ühendriikidest Iraani.

26.7.2010

c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Corporation Ltd on Assa Corporationi emaorganisatsioon. Kuulub ettevõtjale Bank Melli või on tema kontrolli all

26.7.2010

d)

Bank Kargoshaie (teiste nimedega Bank Kargoshaee, Kargosai Bank, Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Kuulub ettevõtjale Bank Melli.

26.7.2010

e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare ShomaliHaghani Highway1518853115 Tehran Iran;

või: asukoht:

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

või: Asukoht:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;

või: asukoht:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran;

Ettevõtja registreerimisnumber: 89584.

Seotud üksustega, kelle suhtes Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit või ÜRO kohaldab sanktsioone alates 2000. aastast. Ameerika Ühendriikide poolt loetellu kantud, kuna kuulub ettevõtjale Bank Melli või on tema kontrolli all.

26.7.2010

f)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

või:

Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

 

23.6.2008

g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;

või Asukoht:

Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran

Ettevõtja registreerimisnumber: 382231

Ameerika Ühendriigikide poolt loetellu kantud, kuna kuulub ettevõtjale Bank Melli või on tema kontrolli all

26.7.2010

h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (teise nimega: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Tehran, Iran, 1967757451

241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Kuulub täielikult ettevõtjale Bank Melli Investment Co. Holding Company, et hallata kõiki ettevõtjale Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) kuuluvaid tsemenditootmisettevõtteid

26.7.2010

i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands;

või: Asukoht:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands;

või: Asukoht:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iraan, P.O.Box 15875-3898

Kaimanisaartel asuv ettevõtja, kellele Iraani valitsus on andnud loa välisinvesteeringuteks Teherani väärtpaberibörsil

26.7.2010

j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st.Afric Ave.Tehran, Iran

või: Asukoht:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;

või asukoht:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Ettevõtja Bank Melli Iran kontrolli all.

26.7.2010

k)

Mehr Cayman Ltd.

Cayman Islands; Äriregistri nr: 188926 (Kaimanisaared)

Kuulub ettevõtjale Bank Melli või on tema kontrolli all

26.7.2010

l)

Melli Agrochemical Company PJS (teise nimega: Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

või Asukoht:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Kuulub ettevõtjale Bank Melli või on tema kontrolli all

26.7.2010

m)

Melli Bank Plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

 

23.6.2008

n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;

Registreerimistunnistuse number: (Dubai) 0107, välja antud 30.11.2005.

Kuulub ettevõtjale Bank Melli või on tema kontrolli all

26.7.2010

o)

Shemal Cement Company (teise nimega: Siman Shomal, teise nimega Shomal Cement Company)

No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran

või Asukoht:

Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;

või Asukoht:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Ettevõtja Bank Melli Iran kontrolli all

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran

Bank Refah on pärast Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamist Bank Melli suhtes võtnud üle selle käimasolevad tegevused.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

Bank Saderat on Iraani pank, mis kuulub osaliselt Iraani valitsusele. Pank on osutanud finantsteenuseid üksustele, kes on Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide raames teostanud hankeid, sealhulgas üksustele, mis on kantud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737. Tegeles kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) (kellele on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) ja ettevõtja Iran Electronics Industries maksete ja akreditiividega veel hiljuti, 2009. aasta märtsis. 2003. aastal tegeles Bank Saderat akreditiiviga Iraani tuumaprogrammiga seotud Mesbah Energy Company nimel (pärast mida tema suhtes kehtestati sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737).

26.7.2010

a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

Täielikult Bank Saderati omandis olev tütarettevõte.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Tehran, Iran

Väga tihedalt seotud nn Daftari (kõrgeima juhi ligikaudu 500 töötajast koosneva kantselei) huvidega. Ta aitab niimoodi rahastada riigi strateegilisi huve.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) (Nuclear Industries Corporationi seadmete tarnija)

No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Hangib tööstuskaupu, eelkõige AEOI ning ettevõtjate Novin Energy ja Kalaye Electric Company (kõik kantud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) teostatavate tuumaprogrammide jaoks. ESNICO direktor on Haleh Bakhtiar (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Olles tihedalt seotud ettevõtjatega Naftar ja Bonyad-e Mostazafan, aitab rahastada nii valitsemiskorra kui ka Iraani paralleelriigi strateegilisi huve.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtjad:

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

Registreerimistunnistuse number: 86936

(Iraan)

Export Development Bank of Iran (EDBI) on osalenud finantsteenuste osutamises ettevõtetele, mis on seotud tuumarelva leviku tõkestamise osas murettekitavate Iraani programmidega, ning on aidanud ÜRO sanktsioonide objektiks olevatel üksustel sanktsioonidest kõrvale hoida ja neid rikkuda. Osutab finantsteenuseid kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumile (MODAFL) alluvatele üksustele ja nende variettevõtjatele, kes toetavad Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programme.

Tegeleb ka pärast ÜRO poolt loetellu kandmist ettevõtja Bank Sepah nimel maksetega, sealhulgas Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programmidega seotud maksetega. On sooritanud tehinguid, mis on seotud Iraani riigikaitse ja rakettidega tegelevate üksustega, millest paljude suhtes on ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestanud sanktsioonid. Oli peamine vahendaja, kes tegeles ettevõtja Bank Sepah (kelle suhtes ÜRO rakendab alates 2007.aastast sanktsioone) tehingutega, sealhulgas massihävitusrelvadega seotud maksetega. Osutab finantsteenuseid erinevatele MODAFLi üksustele ja on aidanud kaasa MODAFLi üksustega seotud variettevõtjate käimasolevale hanketegevusele.

26.7.2010

a)

EDBI Exchange Company (teise nimega Export Development Exchange Broker Co.)

No20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

või asukoht:

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

Teheranis asuv ettevõtja, kes kuulub 70 % ulatuses ettevõtjale Export Development Bank of Iran (EDBI). Ameerika Ühendriigid kandsid ettevõtja 2008. aasta oktoobris loetellu, kuna ta kuulub ettevõtjale EDBI või on tema kontrolli all.

26.7.2010

b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

Teheranis asuv ettevõtja, kes on täielikult ettevõtjale Export Development Bank of Iran (EDBI) kuuluv tütarettevõtja. Ameerika Ühendriigid kandsid ettevõtja 2008. aasta oktoobris loetellu, kuna ta kuulub ettevõtjale EDBI või on tema kontrolli all.

26.7.2010

c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Kuulub ettevõtjale Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluva Iraani lennundustööstuse organisatsiooni (IAIO) tütarettevõte, mis toodab peamiselt komposiitmaterjale lennundustööstusele, kuid on seotud ka süsinikkiu alase suutlikkuse suurendamisega tuuma- ja raketirakenduste jaoks. Seotud tehnoloogiaalase koostöö ametiga. Iraan teatas hiljuti oma kavatsusest alustada uue põlvkonna tsentrifuugide masstootmist, mis eeldab ettevõtjalt süsinikkiu tootmise võime olemasolu.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.

Oli seotud elektriseadmete paigaldamisega Qom/Fordoo tehases enne selle olemasolu avalikustamist.

26.7.2010

a)

Arya Niroo Nik

 

Variettevõtja, mida Fulmen kasutab oma teatavate toimingute jaoks.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;

Äriregistri number: 54514-1 (Bahrein), aegus 9. juunil 2009; Kauplemisloa nr: 13388 (Bahrein)

⅔ Bahreinis asuvast ettevõtjast kuulub Iraani pankadele. Mõlemale ELi poolt loetellu kantud ettevõtjale Bank Melli ja Bank Saderat kuulub ⅓ aktsiatest ning ülejäänud kolmandik kuulub Bahreini ettevõtjale Ahli United Bank (AUB). Kuigi AUB-le kuuluvad endiselt Future Banki aktsiad, ei avalda AUB oma 2007. aasta aastaaruande kohaselt pangale enam märkimisväärset mõju ning nüüd kontrollivad panka tema Iraani emaettevõtted, mida on mõlemat nimetatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803 pankadeks, mille suhtes tuleb üles näidata erilist valvsust. Kõnealuse ettevõtja ja Iraani vahelistest tihedatest suhetest annab tunnistust ka asjaolu, et Bank Melli juht on olnud samal ajal ka kõnealuse ettevõtja juht.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Valitsusasutus, kes vastutab industrialiseerimise kiirendamise eest Iraanis. Tema kontrolli all on mitmed ettevõtjad, kes osalevad tuuma- ja raketiprogrammide jaoks tehtavas töös ning tegelevad kõrgetasemelise tootmistehnoloogia hankimisega välisriikidest nimetatud programmide toetamiseks.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv IAIO tütarettevõte. Toodab ja parandab lennukeid ja lennukimootoreid, teostab nende kapitaalremonti ning hangib tavaliselt välismaiste vahendajate kaudu lennukite varuosi, mis pärinevad sageli Ameerika Ühendriikidest. On tuvastatud, et IACI ja tema tütarettevõtted kasutavad lennundusega seotud kaupade hankimise eesmärgil ülemaailmset vahendajate võrgustikku.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (teiste nimedega: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;

Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

Kuulub MODAFLile või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel (vt nr 29);

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (teiste nimedega TSA või TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran.

Iran Centrifuge Technology Company võttis üle Farayand Technique’i (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) tegevuse. Ettevõte toodab uraani rikastamise tsentrifuugide osasid ning toetab otseselt tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi, mille peatamist nõutakse Iraanilt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega. Teostab töid Kalaye Electric Company (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks.

26.07.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

või:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;

või:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communication Industries, mis on Iran Electronics Industries (vt nr 20) tütarettevõte, toodab mitmesuguseid esemeid, sealhulgas sidesüsteeme, avioonilisi, optilisi ja elektro-optilisi seadmeid, mikroelektroonikat, infotehnoloogiat, katse- ja mõõtmisvahendeid, telekommunikatsiooni turvalisuse tagamise seadmeid, elektroonilisi sõjapidamisvahendeid, raketiheitjaid, ning tegeleb radariosade tootmise ja hooldusega. Nimetatud esemeid saab kasutada programmides, mille suhtes on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 kehtestatud sanktsioonid.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries

(sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtjad:

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Täielikult MODAFLile kuuluv tütarettevõte (ja seega AIO, AVIO ja DIO sõsarettevõte). Ettevõtte ülesanne on valmistada elektroonilisi komponente Iraani relvasüsteemidele.

23.6.2008

a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Iran Electronics Industries omandis, kontrolli all või tegutseb tema nimel

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (teise nimega Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Iran Insurance Company on kindlustanud mitmesuguste esemete ostu, mida võidakse kasutada programmides, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737. Kindlustatud ostude hulka kuuluvad helikopteri varuosad, elektroonika ning lennuki ja raketi navigeerimise rakendustega arvutid.

26.7.2010

22.

Iraani lennundustööstuse organisatsioon (Iranian Aviation Industries Organization, IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv organisatsioon, mis vastutab Iraani sõjalennundustööstuse planeerimise ja juhtimise eest.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Masinaehitusettevõtja, kes tegeleb hangetega Atomic Energy Organisation of Iran (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks.

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Tehran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Tarnib nafta- ja gaasisektorile seadmeid, mida võidakse kasutada Iraani tuumaprogrammis. Proovis hankida materjali (karastatud sulamist väravad), mida kasutatakse ainult tuumatööstuses. Omab sidemeid ettevõtjatega, kes on seotud Iraani tuumaprogrammiga.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Energiasektori ettevõtja, kes on seotud ettevõtjaga Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) ja kes toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast kindlaksmääratud ohtlikku tegevust. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega. Ühendkuningriik teatas 2009. aasta juulis, et kehtestas ettevõtja vastu alumiiniumgrafiidist stoppervarraste ekspordi keelu. 2009. aasta mais keeldus Rootsi kõnealusele ettevõtjale eksportimast teatavaid surveanumate osi.

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) tütarettevõtja

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) tuumaelektrijaamade ehitamist haldav ettevõte

 

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) ja ettevõtja Novin Energy (mõlemad loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) allüksus. Osales tuumareaktorite väljatöötamises.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

 

Osales ballistiliste rakettide programmiks vajalike koostisosade tootmises.

23.6.2008

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (teiste nimedega Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics või MODAFL või MODSAF)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

23.06.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Tehran/Iran

P.O. Box 14144-1339, End of North Karegar Ave., Tehran, Iran

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tuumkütuse tootmise osakond (NFPD) tegeleb uurimistöö ja arendustegevusega tuumkütusetsükli valdkonnas, sealhulgas uraani leiukohtade uurimise, uraani kaevandamise, töötlemise, muundamise ja tuumajäätmete käitlemisega. NFPC on NFPD järeltulija, AEOI alluvusse kuuluv ettevõte, kes tegeleb teadusuuringute ja arendustegevusega tuumkütusetsükli, sealhulgas muundamise ja rikastamise valdkonnas.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Tegeles Iraani ballistiliste rakettide programmi raames tõuketehnoloogiaga.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.

Sagedusmuundurite tootja, kes on võimeline arendama ja muutma imporditud välismaiseid sagedusmuundureid viisil, mis võimaldab neid kasutada gaasi tsentrifuugrikastamisel. Osaleb arvatavasti tuumarelva levikuga seotud tegevuses.

26.7.2010

33.

Passiivkaitse organisatsioon (Passive Defense Organization)

 

Vastutab strateegiliste rajatiste, sealhulgas Iraani avalduste kohaselt Fordow (Qom) uraani rikastamise tehase väljavalimise ja ehitamise eest, kusjuures nimetatud tehas ehitati ilma sellest IAEAle teatamata Iraani kohustusi eirates (kinnitatud IAEA juhatajate nõukogu resolutsioonis). Organisatsiooni juht on brigaadikindral Gholam-Reza Jalali, Islami revolutsioonilise kaardiväe endine liige.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

On muutunud Iraanis siseriiklikult tegutsevast pangast pangaks, kes soodustab Iraani rahvusvahelist kaubandust. Tegutseb ettevõtja Bank Sepah nimel (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747), sooritades tema tehinguid ning varjates tema seotust teatavate tehingutega, et hoida kõrvale sanktsioonidest. 2009. aastal soodustas ettevõtja Bank Sepah nimel äri Iraani kaitsetööstuse ja välismaiste partnerite vahel. On aidanud kaasa KRDV Tranchon Commercial Banki variettevõttega tehtavale ärile, kes on tuntud Iraani ja KRDV vahelisele massihävitusrelvade levikuga seotud ärile kaasaaitamise poolest.

26.7.2010

35.

Raka

 

Ettevõtja Kalaye Electric Company (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) osakond. Asutati 2006. aasta lõpus ja vastutas uraani rikastamise tehase ehitamise eest Fordow’s (Qom).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science and Technology, teise nimega Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran

AEOI alluv üksus, mis jätkab AEOI endise teadusüksuse tööd. Instituudi tegevdirektor on AEOI asepresident Mohammad Ghannadi (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737).

26.7.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Tehran

Tegutseb kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) nimel.

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG töötab välja ja toodab pind-õhk-tüüpi rakette Iraani sõjaväele. Haldab sõjalisi, raketi- ja õhukaitseprojekte ning hangib kaupu Venemaalt, Valgevenest ja Põhja-Koreast.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

On osalenud seadmete ja osade tootmises tuumkütusetsükli jaoks.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Vahendab arvatavasti relvade importi. On tõenäoliselt Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) tütarettevõtja.

23.6.2008

41.

Iraani presidendi kantselei tehnoloogiaalase koostöö amet (Technology Cooperation Office, TCO)

Tehran, Iran

Vastutab tehnoloogia arengu eest Iraanis, tegeledes asjaomaste hangetega välisriikidest ning koolitusalaste sidemetega. Toetab tuuma- ja raketiprogramme.

26.7.2010

42.

Yasa Part, (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtjad:

 

Hangib tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide jaoks vajalikke materjale ja tehnoloogiaid.

26.7.2010

a)

Arfa Paint Company

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel.

26.7.2010

b)

Arfeh Company

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel.

26.7.2010

c)

Farasepehr Engineering Company

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel.

26.7.2010

d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel.

26.7.2010

e)

Iran Saffron Company ehk Iransaffron Co.

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel.

26.7.2010

f)

Shetab G.

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel.

26.7.2010

g)

Shetab Gaman

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel.

26.7.2010

h)

Shetab Trading

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel.

26.7.2010

i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel.

26.7.2010

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Peakontor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kishi harukontor, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Teherani harukontor, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

EIH on mänginud võtmerolli mitmete Iraani pankade abistamisel, pakkudes neile alternatiivseid võimalusi Iraani suhtes kehtestatud ELi sanktsioonidega katkestatud tehingute lõpetamiseks. On täheldatud, et EIH tegutseb teatajapanga ja vahendajapangana tehingute puhul sanktsioonide objektiks olevate Iraani üksustega. Näiteks külmutas EIH 2010. aasta augusti algul ELi poolt kindlaksmääratud pankade Saderat Irani ja Bank Mellati EIHi Hamburgi peakontoris asuvad kontod. Varsti pärast seda jätkas EIH Bank Mellati ja Bank SaderatIraniga tehtavat eurodes vääringustatud äri, kasutades EIHi kontosid loendisse mittekantud Iraani pangas. Augustis 2010 võttis EIH kasutusele süsteemi tavamaksete võimaldamiseks Bank Saderat Londonile ja Future Bank Bahrainile, et vältida ELi sanktsioone.

2010. aasta oktoobri seisuga jätkas EIH tegutsemist vahendajana sanktsioonide objektideks olevate Iraani pankade, sealhulgas Bank Mellati ja Bank Saderati poolt tehtavate maksete jaoks. Nimetatud sanktsioonide objektiks olevad pangad suunavad oma maksed EIHile Iran's Bank of Industry and Mine kaudu. 2009. aastal kasutati EIHi Post Banki poolt sanktsioonidest kõrvalehoidmise kavas, mis hõlmas tehingute käsitlemist ÜRO poolt loetellu kantud Bank Sepahi nimel. ELi poolt loetellu kantud Bank Mellat on üks EIHi emapankadest.

23.5.2011

44.

Onerbank ZAO (teiste nimedega Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Valgevenes asuv pank, mis on Bank Refah Kargarani, Bank Saderati ja Bank Toseeh Saderat Irani omandis.

23.5.2011

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran

Osaleb materjalide hankimises ELi sanktsioonide objektiks oleva Iran Centrifuge Technology Company jaoks.

23.5.2011

46.

EMKA Company

 

ÜRO sanktsioonide objektiks oleva TAMASi tütarettevõte, kes vastutab uraani leidmise ja eraldamise eest.

23.5.2011

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran

Tööstusautomaatika ettevõte, mis on töötanud ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Kalaye Electric Company (KEC) jaoks uraanikütuse rikastamise tehases Natanzis.

23.5.2011

48.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653

Osales Iraani tuumaprogrammis otseselt kasutatava erivarustuse ja materjalide hankimises.

23.5.2011

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran

Osaleb selliste materjalide hankimises, mis on kontrollitud ja mida kasutatakse otseselt tsentrifuugide tootmiseks Iraani uraanirikastamise programmi jaoks.

23.5.2011

50.

Noor Afza Gostar, (teise nimega Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Ettevõte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõte. Osaleb varustuse hankimises tuumaprogrammi jaoks.

23.5.2011

51.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran

Ettevõte, mis osaleb inverterite hankimises Iraani keelustatud rikastamise programmi jaoks.

23.5.2011

52.

Raad Iran (teise nimega Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

Ettevõte, mis osaleb inverterite hankimises Iraani keelustatud rikastamise programmi jaoks. Raad Iran loodi kontrollisüsteemide tootmiseks ja projekteerimiseks ning pakub inverterite ja programmeeritavate loogiliste kontrollerite müügi ja paigaldamisteenust.

23.5.2011

53.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Peakontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, TehranComplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Ettevõte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõte, koosneb uraani muundamise rajatisest, kütuse tootmise tehasest ja tsirkooniumi tootmise tehasest.

23.5.2011

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Ettevõte, mis hangib tundlikke kaupu Nuclear Reactors Fuel Companyle (SUREH). Sun Middle East kasutab Iraanist väljaspool asuvaid vahendajaid, et hankida SUREHi vajatavaid kaupu. Sun Middle East varustab nimetatud vahendajaid kaupade Iraani saatmisel võltsitud lõppkasutaja andmetega, püüdes seega mööda hiilida vastava riigi tollirežiimist.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Elektrivarustuse tootja (jaotlad), kes osaleb Fordow (Qom) rajatise ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.5.2011

56.

Bals Alman

 

Elektrivarustuse tootja (jaotlad), kes osaleb Fordow (Qom) rajatise käimasoleval ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.5.2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316

Ettevõte, mis on hankinud kaupu ja varustust Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi jaoks ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Kalaye Electric Company (KEC) jaoks.

23.5.2011

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran

Transformaatorite tootja, kes osaleb Fordow (Qom) rajatise käimasoleval ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.5.2011

59.

Marou Sanat (teise nimega Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran

Hankefirma, mis on tegutsenud Mesbah Energy huvides, mis kanti loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

23.5.2011

60.

Paya Parto (teise nimega Paya Partov)

 

Novin Energy tütarettevõte, mille suhtes kohaldatakse sanktsioone ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 alusel, tegeleb laserkeevitusega.

23.5.2011

61.

Safa Nicu, teiste nimedega „Safa Nicu Sepahan”, „Safanco Company”, „Safa Nicu Afghanistan Company”, „Safa Al-Noor Company” ja „Safa Nicu Ltd Company”.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Kommunikatsiooniettevõte, mis on tarninud seadmeid Fordow (Qom) rajatise jaoks, mida ehitatakse ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.5.2011

62.

Taghtiran

 

Insenerifirma, mis hangib seadmeid Iraani IR-40 raskeveereaktori jaoks.

23.5.2011

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. on täielikult pangale First East Export Bank (FEEB) kuuluv tütarettevõte, mis lisati loetellu ÜRO poolt Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 alusel 2010. aasta juunis. Pearl Energy Company loodi FEEBi poolt, et pakkuda majandusuuringuid rea ülemaailmsete tööstusharude kohta.

23.5.2011

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland; Äriregistri number #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. on täielikult Pearl Energy Company Ltd-le kuuluv tütarettevõte, mis asub Šveitsis; tema missioon on pakkuda rahastamist ja ekspertteadmisi üksustele, kes soovivad sisenda Iraani naftasektorisse.

23.5.2011

65.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany;

Tel: 0049 40 2270170; Äriregistri number # HRB45757 (Saksamaa)

Machine Sazi Araki omandis või kontrolli all.

23.5.2011

66.

MAAA Synergy

Malaysia

Osaleb komponentide hankimises Iraani hävituslennukite jaoks.

23.5.2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.5.2011

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.5.2011

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Seotud AEOIga.

23.5.2011

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.5.2011

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Teostab Iraani tuumaprogrammi sõjalisi rakendusi käsitlevaid uuringuid.

23.5.2011

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Seotud MTFZCi võrgustikuga.

23.5.2011

73.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (teise nimega Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Osaleb hanketegevuses Iraani kanderakettide programmi jaoks.

23.5.2011

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Iran Electronics Industries tütarettevõte.

23.5.2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Iran Electronics Industries tütarettevõte

23.5.2011

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran

Khatam al-Anbiya Construction Headquartersi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

77.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) omanduses või kontrolli all. Teostab tuumarelvade alaseid teaduslikke uuringuid.

23.5.2011

78.

Aria Nikan, (teise nimega Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Tuntud ELi poolt loetellu kantudIran Centrifuge Technology Company (TESA) kaubandusosakonnale tehtud hangete poolest. Nad on püüdnud hankida loetellu lisatud materjale, sealhulgas EList pärit kaupa, mida kasutatakse Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh; (teise nimega Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Ettevõte, kellega on sõlmitud leping elektri- ja torutööde tegemiseks uraani rikastamise tehastes Natanzis ja Qom/Fordow’s. Vastutas 2010. aastal Natanzis elektriliste juhtimisseadmete projekteerimise, hankimise ja paigaldamise eest.

1.12.2011

80.

Behineh Trading Co

Tehran, Iran

Seotud laskemoona tarnimisega Iraanist Nigeeria kaudu kolmandasse riiki

1.12.2011

81.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Vaakumimurite tootja, kes on varustanud uraani rikastamise tehaseid Natanzis ja Qom/Fordow’s. 2011. aastal tarnis ta rõhuandureid ÜRO poolt loetellu kantud ettevõttele Kalaye Electric Company.

1.12.2011

82.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Iraani uraani töötlemise ja tuumkütuse tootmisettevõte. ÜRO poolt loetellu kantud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni kontrolli all.

1.12.2011

83.

Ghani Sazi Uranium Company (teise nimega Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Allub ÜRO poolt loetellu kantud TAMASile. Tal on tootmislepingud ÜRO poolt loetellu kantud ettevõttega Kalaye Electric Company ja ELi poolt loetellu kantud ettevõttega TESA.

1.12.2011

84.

Iran Pooya (teise nimega Iran Pouya)

 

Valitsuse omandis olev ettevõte, kes juhtis Iraani suurimat alumiiniumikaevandust ja tarnis materjali IR-1 ja IR-2 tsentrifuugide korpuste tootmiseks. Suur tsentrifuugide alumiiniumsilindrite tootja, kelle klientide hulka kuuluvad ÜRO poolt loetellu kantud AEOI ja ELi poolt loetellu kantudTESA.

1.12.2011

85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Energiasektori firma, mis oli tihedalt seotud Qom/Fordow’s asuva uraani rikastamise tehase rajamisega. Tema suhtes kehtib Ühendkuningriigi, Itaalia ja Hispaania ekspordikeeld.

1.12.2011

86.

Karanir (teise nimega Moaser, teise nimega Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu kantud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Iraani ettevõte, kellel on sõlmitud leping ÜRO poolt loetellu kantud ettevõttega Kalaye Electric Company projekteerimis- ja inseneriteenuste osutamiseks tuumkütuse tsüklis. Hiljuti hankis ta varustust Natanzi uraani rikastamise tehasele.

1.12.2011

90.

Mobin Sanjesh (teise nimega FITCO)

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu kantud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

92.

Research Centre for Explosion and Impact (teise nimega METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Alludes ELi poolt loetellu kantudMalek Ashtari Ülikoolile, juhib ta tegevust, mis on seotud Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan ei tee IAEAga koostööd.

1.12.2011

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Lepinguline ehitaja, kes paigaldas torusid ja abiseadmeid uraani rikastamise tehases Natanzis. Tegeles konkreetselt tsentrifuugide torustikuga.

1.12.2011

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Insenerifirma, kes toetab suuremahulisi tööstusprojektide, sealhulgas Iraani uraani rikastamise programmi, samuti deklareerimata tööd uraani rikastamise tehases Qom/Fordow’s.

1.12.2011

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran,

tel.: +98 511 3853008,

+98 511 3870225

Khorasan Mettalurgy Industries varinimi (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1803 (2008), Ammunition Industries Group (AMIG) tütarettevõte)

1.12.2011

96.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) filiaal.

1.12.2011

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu kantud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

98.

SURENA (teise nimega Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Tuumaelektrijaamade ehitamise ja seadistamise ettevõte. ÜRO poolt loetellu kantud Novin Energy Company kontrolli all.

1.12.2011

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva TESA omandis või kontrolli all olev ettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali tootmises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

100.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Ettevõte toodab UF6 mahuteid ning on neid tarninud uraani rikastamise tehastesse Natanzis ja Qom/Fordow’s.

1.12.2011

101.

Tosse Silooha (teise nimega Tosseh Jahad E Silo)

 

Osaleb Iraani tuumaprogrammis Nantazis, Qomis ja Arakis asuvates tehastes.

1.12.2011

102.

Yarsanat (teise nimega Yar Sanat, teise nimega Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

ÜRO poolt loetellu kantud Kalaye Electric Company hankeettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis. On üritanud hankida vaakumtooteid ja rõhuandureid.

1.12.2011

103.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Tehran, Iran

Seotud ELi poolt loetellu kantud ettevõttega Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (teise nimega Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

104.

Central Bank of Iran (teise nimega Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Postiaadress: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran P.O. Box: 15875 / 7177, kontakttelefon: +98 21 299 51,

telegraaf: MARKAZBANK,

teleks: 216 219-22MZBK IR SWIFT.-aadress: BMJIIRTH,

veebisait: http://www.cbi.ir,

e-posti aadress: G.SecDept@cbi.ir

Osalemine sanktsioonidest kõrvalehoidmisega seotud tegevuses

23.1.2012

105.

Bank Tejarat

Postiaadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran,

tel: 88826690,

teleks: 226641 TJTA IR,

faks: 88893641,

veebisait: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat on riigile kuuluv pank. Pank on otseselt seotud Iraani tuumaprogrammi toetamisega. Näiteks 2011. aastal võimaldas pank üle kanda kümneid miljoneid dollareid, et toetada ÜRO loendisse kantud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) jätkuvaid püüdlusi soetada rafineeritud uraanimaaki. AEOI on Iraani peamine tuumatehnoloogia alase uurimistöö ja arendamisega tegelev organisatsioon ning juhib lõhustuva materjali tootmise programme.

Bank Tejarat on ka varem aidanud loendisse kantud Iraani pankadel rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hoida, näiteks osaledes ÜRO loendisse kantud Shahid Hemmat Industrial Groupi variettevõtetega seotud tehingutes.

ELi loendisse kantud Bank Mellatile ja Export Development Bank of Iranile (EDBI) viimastel aastatel osutatud teenuste kaudu on Bank Tejarat toetanud ka Islami revolutsioonilise kaardiväe allasutuste ning ÜRO loendisse kantud Defense Industries Organisationi ja MODAFLi tegevust.

23.1.2012

106.

Tidewater (teise nimega Tidewater Middle East Co.)

Postiaadress: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

IRGC omanduses või kontrolli all

23.1.2012

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (teise nimega T.E.M. Co.)

Postiaadress: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Iran Aircraft Industries (IACI) salajaseks hanketegevuseks kasutatav variettevõte.

23.1.2012

108.

Sad Export Import Company (teise nimega SAD Import & Export Company)

Postiaadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Loendisse kantud Defence Industries Organizationi (DIO) kasutatav variettevõte. Osaleb relvade toimetamises Süüriasse. Ettevõtte osalust märgiti ka seoses M/V Monchegorski pardal veetud ebaseadusliku relvasaadetisega.

23.1.2012

109.

Rosmachin

Postiaadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Sad Export Import Company variettevõte. Osales ebaseadusliku relvasaadetise edasitoimetamises M/V Monchegorski pardal.

23.1.2012

II.

Islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC)

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) brigaadikindral Javad DARVISH-VAND

 

Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) kontrolliosakonna asejuht. Vastutab kõikide MODAFLi rajatiste ja seadmete eest.

23.6.2008

2.

Kontradmiral Ali FADAVI

 

IRGC merevägede komandör

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Sündinud 1961. aastal

Khatam al Anbiya tähtsuselt teine isik

26.7.2010

4.

IRGC brigaadikindral Seyyed Mahdi FARAHI

 

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) loetellu kantud kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) tegevdirektor.

23.6.2008

5.

IRGC brigaadikindral Ali HOSEYNITASH

 

Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu üldosakonna juhataja, kaasatud tuumaküsimuste alase poliitika kujundamisse.

23.6.2008

6.

IRGC Mohammad Ali JAFARI

 

Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) komandör

23.6.2008

7.

IRGC brigaadikindral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Siseminister ja endine MODAFLi minister, vastutab kõikide sõjaliste programmide, sealhulgas ballistiliste rakettide programmide eest.

23.6.2008

8.

Brigaadikindral Mohammad Reza NAQDI

Sündinud 1953 Nadjafis (Iraak)

Bassij vastupanujõudude komandör

26.7.2010

9.

Brigaadikindral Mohammad PAKPUR

 

IRGC maavägede komandör

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (teise nimega Rostam GHASEMI)

Sündinud 1961. aastal

Khatam al Anbiya komandör

26.7.2010

11.

Brigaadikindral Hossein SALAMI

 

IRGC asekomandör.

26.7.2010

12.

IRGC brigaadikindral Ali SHAMSHIRI