ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.071.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 71

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
9. märts 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2012/142/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. veebruar 2012, Euroopa Liidu ühinemise kohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 29, milles käsitletakse sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätted seoses tarbesõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsega ( 1 )

1

 

 

2012/143/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. veebruar 2012, Euroopa Liidu seisukoha kohta jalakäijate ohutust käsitleva ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu ning valgusdioodlampe (LED-lampe) käsitleva ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu osas

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 193/2012, 8. märts 2012, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 560/2005, millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 194/2012, 8. märts 2012, millega määratakse kindlaks teatavate kalandustoodete eest antava eraladustusabi summa kalandusaastaks 2012

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 195/2012, 8. märts 2012, millega kehtestatakse 2012. kalandusaastaks liidu müügihinnad nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud kalandustoodetele

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 196/2012, 8. märts 2012, millega määratakse kindlaks teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse ja kindla suurusega toetuse summad 2012. kalandusaastaks

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 197/2012, 8. märts 2012, millega kehtestatakse teatavate kalandustoodete võrdlushinnad 2012. kalandusaastaks

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 198/2012, 8. märts 2012, millega kehtestatakse kalandusaastaks 2012 liidu kõrvaldamis- ja müügihinnad nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud kalandustoodetele

19

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 199/2012, 8. märts 2012, millega kinnitatakse kalandusaastal 2012 turult kõrvaldatavate kalandustoodete eest makstava rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamise standardväärtused

29

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 200/2012, 8. märts 2012, Euroopa Liidu eesmärgi kohta salmonella serotüüpide Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium vähendamiseks broilerikarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 ( 1 )

31

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 201/2012, 8. märts 2012, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine nitroksiniili osas ( 1 )

37

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 202/2012, 8. märts 2012, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine veise granulotsüütide kolooniat stimuleeriva faktori (pegüleeritud) osas ( 1 )

40

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 203/2012, 8. märts 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, seoses maheveini tootmise üksikasjalike eeskirjadega

42

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 204/2012, 8. märts 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

48

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2012/144/ÜVJP, 8. märts 2012, millega rakendatakse otsust 2010/656/ÜVJP, millega uuendatakse Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravaid meetmeid

50

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/1


NÕUKOGU OTSUS,

14. veebruar 2012,

Euroopa Liidu ühinemise kohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 29, milles käsitletakse sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätted seoses tarbesõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsega

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/142/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1997. aasta otsust 97/836/EÜ, millega Euroopa Ühendus ühineb ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppega, milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavale ja/või sellel kasutatavale varustusele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ning nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist (1958. aasta läbivaadatud kokkulepe), (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3 ja artikli 4 lõike 2 teist taanet,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Standardsed nõuded, mis sisalduvad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjas nr 29, milles käsitletakse sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätteid seoses tarbesõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsega (3) (ÜRO Majanduskomisjoni eeskiri nr 29), on koostatud eesmärgiga kõrvaldada tehnilised tõkked mootorsõidukite kaubanduselt 1958. aasta muudetud kokkuleppe osaliste vahel ja tagada sõitjate kõrgetasemeline ohutus ning turvalisus.

(2)

1958. aasta läbivaadatud kokkuleppega ühinemise päeval liitus liit teatavate otsuse 97/836/EÜ II lisas loetletud ÜRO majanduskomisjoni eeskirjadega; selles loetelus ei ole ÜRO Majanduskomisjoni eeskirja nr 29.

(3)

Võttes arvesse ÜRO Majanduskomisjoni eeskirja nr 29 tehtud muudatusi ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 661/2009 (mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid), (4) mille kohaselt peab Euroopa Liit arvestama ÜRO Majanduskomisjoni eeskirja nr 29, peaks nimetatud eeskiri muutuma ELi mootorsõidukite tüübikinnituse süsteemi osaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse heaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr 29, milles käsitletakse sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätted seoses tarbesõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsega.

Artikkel 2

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr 29, milles käsitletakse sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätted seoses tarbesõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsega, muutub ELi mootorsõidukite tüübikinnituse süsteemi osaks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Komisjon teavitab käesolevast otsusest Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri.

Brüssel, 14. veebruar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

M. LIDEGAARD


(1)  EÜT L 346, 17.12.1997, lk 78.

(2)  19. jaanuari 2012. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  ELT L 304, 20.11.2010, lk 21.

(4)  ELT L 200, 31.7.2009, lk 1.


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/3


NÕUKOGU OTSUS,

14. veebruar 2012,

Euroopa Liidu seisukoha kohta jalakäijate ohutust käsitleva ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu ning valgusdioodlampe (LED-lampe) käsitleva ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu osas

(2012/143/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1997. aasta otsust 97/836/EÜ Euroopa Ühenduse ühinemise kohta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppega, milles käsitletakse ratassõidukitele ning neile paigaldatavatele ja/või neil kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ning nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikuse tunnustamise tingimusi (1958. aasta muudetud kokkulepe), (1) eriti selle artikli 4 lõike 2 teist taanet,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Standardsed nõuded, mis sisalduvad ÜRO Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskirja eelnõus, mis käsitleb sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätteid seoses jalakäijate ohutusetasemega, (3) ning UN/ECE eeskirja eelnõus, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnituse ühtseid sätteid seoses valgusdioodlampidega (LED-lampidega), mida kasutatakse mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnituse saanud märgutulelaternates, (4) on koostatud eesmärgiga kõrvaldada tehnilised tõkked mootorsõidukite kaubanduselt 1958. aasta muudetud kokkuleppe osaliste vahel ning tagada nende sõidukite kõrgetasemeline ohutus ja turvalisus.

(2)

On asjakohane määratleda Euroopa Liidu seisukoht kõnealuste eeskirjade eelnõude suhtes ning näha ette, et liit, keda esindab komisjon, hääletab nende poolt.

(3)

Jalakäijate ohutuse eeskirja ja valgusdioodlampide (LED-lampide) eeskirja eelnõud tuleks inkorporeerida ELi mootorsõidukite tüübikinnituse süsteemi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse heaks UN/ECE eeskirja (mis käsitleb sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätteid seoses jalakäijate ohutusetasemega) eelnõu, mis sisaldub dokumendis ECE TRANS/WP.29/2010/127.

Artikkel 2

Käesolevaga kiidetakse heaks UN/ECE eeskirja (mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnituse ühtseid sätteid seoses valgusdioodlampidega (LED-lampidega), mida kasutatakse mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnituse saanud märgutulelaternates) eelnõu, mis sisaldub dokumendis ECE TRANS/WP.29/2010/44, ja selle parandused.

Artikkel 3

Euroopa Liit, keda esindab komisjon, hääletab UN/ECE sõidukieeskirjade ühtlustamise ülemaailmse foorumi järgmise istungi halduskomitee koosolekul artiklis 1 ja 2 osutatud UN/ECE eeskirjade eelnõude poolt.

Artikkel 4

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta) (5) artiklitega 35 ja 36 tunnustatakse UN/ECE eeskirja (mis käsitleb sõidukite tüübikinnituse ühtseid sätteid seoses jalakäijate ohutusetasemega) eelnõu nõuete ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 78/2009 (mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses jalakäijate ja teiste haavatavamate liiklejate kaitsega) (6) I lisa punktides 3.1, 3.3, 3.4 ja 3.5 sätestatud nõuete samaväärsust.

Artikkel 5

Artiklites 1 ja 2 osutatud UN/ECE eeskirjade eelnõud muutuvad osaks ELi mootorsõidukite tüübikinnituse süsteemist.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 14. veebruar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

M. LIDEGAARD


(1)  EÜT L 346, 17.12.1997, lk 78.

(2)  19. jaanuari 2012. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  UN/ECE dokument ECE TRANS/WP.29/2010/127.

(4)  UN/ECE dokument ECE TRANS/WP.29/2010/44.

(5)  ELT L 236, 9.10.2007, lk 1.

(6)  ELT L 35, 4.2.2009, lk 1.


MÄÄRUSED

9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/5


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 193/2012,

8. märts 2012,

millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 560/2005, millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 12. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 560/2005, millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is, eriti selle artikli 11a lõikeid 2 ja 5, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. aprillil 2005 vastu määruse (EÜ) nr 560/2005

(2)

Lähtudes nende isikute ja üksuste nimekirja läbivaatamise tulemustest, kelle vastu kohaldatakse määruses (EÜ) nr 560/2005 sätestatud piiravaid meetmeid, on nõukogu arvamusel, et teatavate isikute jätmiseks sellesse nimekirja ei ole enam põhjust.

(3)

Lisaks tuleks ajakohastada kõnealuse määruse I lisas esitatud loetellu kantud ühe isiku ja IA lisas esitatud loetellu kantud isikute andmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 560/2005 I lisas asendatakse kanne järgmise isiku kohta:

Désiré Tagro

käesoleva määruse I lisas esitatud kandega.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 560/2005 IA lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BØDSKOV


(1)  ELT L 95, 14.4.2005, lk 1.


I LISA

Artiklis 1 osutatud kanne

„Désiré TAGRO. Passi number: PD – AE 065FH08. Sünniaeg: 27. jaanuar 1959. Sünnikoht: Issia, Côte d’Ivoire. Surnud 12. aprillil 2011 Abidjanis.

Isehakanud „presidendi” Laurent GBAGBO peasekretär: Laurent GBAGBO ebaseaduslikus valitsuses osalemine, rahu- ja lepitusprotsessi takistamine, presidendivalimiste tulemuste mittetunnustamine, rahvaliikumiste vägivaldses mahasurumises osalemine. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 30.3.2011 (Euroopa Liidu poolt loetellu kandmise kuupäev: 22.12.2010).”


II LISA

„IA LISA

Nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu, keda ei ole kindlaks määranud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ja kellele on osutatud artiklites 2, 4 ja 7

 

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimisandmed

Loetellu kandmise põhjused

1.

Kadet Bertin

Sündinud Mamas 1957. aastal

Laurent Gbagbo erinõunik julgeoleku-, kaitse- ja sõjalise varustuse küsimustes, endine Laurent Gbagbo režiimi kaitseminister.

Laurent Gbagbo lähisugulane.

Viibib eksiilis Ghanas. Tema suhtes on välja antud rahvusvaheline vahistamismäärus.

Algatatud kohtumenetlus seoses kuritarvituste ja vägivaldsete kadumistega ning seoses relvastatud rühmade ja nn noorpatriootide (COJEP) rahastamisega.

Osaleb relvakaubanduses ja relvaembargo eest kõrvalehoidmises.

Kadet Bertin oli usaldussuhetes läänepiirkonna relvastatud rühmadega ning täitis Gbagbo sidepidaja ülesandeid nende rühmadega suhtlemises. Osales nn Lima üksuste (surmaeskadronid) loomises.

Ghanas eksiilis viibides jätkab ettevalmistusi uueks relvastatud võimuhaaramiseks. Nõuab ühtlasi Gbagbo viivitamatut vabastamist.

Oma rahaliste vahendite tõttu, tutvuste tõttu ebaseaduslike relvakauplejatega ning jätkuvate sidemete tõttu pidevalt aktiivsete relvastatud rühmadega (eelkõige Libeerias) kujutab Kadet Bertin endast endiselt reaalset ohtu Côte d’Ivoire’i julgeolekule ja stabiilsusele.

2.

Oulaï Delafosse

Sündinud 28. oktoobril 1968

Endine Toulepleu alamprefekt. Vastupanuliidu Union patriotique de résistance du Grand Ouest juht.

Relvastatud rühmade juhina on vastutusele võetud vägivalla ja kuritegude eest (eriti Toulepleu piirkonnas).

Saab korraldusi otse Kadet Bertini käest ja oli valimistejärgse kriisi ajal väga aktiivne Libeeria palgasõdurite värbaja, samuti osales aktiivselt ebaseaduslikus Libeeriast pärit relvadega kauplemises. Tema võitlussalgad on hoidnud ülal terroriõhkkonda kogu valimistejärgse kriisiperioodi vältel ning kõrvaldanud sadu Côte d’Ivoire’i põhjaosast pärinevaid isikuid.

Poliitilise ekstremismi tõttu, lähedaste suhete tõttu Kadet Bertiniga ning tugevate sidemete tõttu Libeeria palgasõdurite ringkondadega on ta jätkuvalt ohtlik riigi stabiilsusele.

3.

Pastor Gammi

 

2004. aastal loodud relvastatud rühmituse Mouvement ivoirien pour la libération de l’Ouest (MILOCI) juht. Gbagbo-meelse relvastatud rühmituse MILOCI juhina osales mitmetes massimõrvades ja kuritarvitustes.

Varjab end Ghanas (arvatav asukoht Takoradi). Tema suhtes kehtib rahvusvaheline vahistamismäärus.

Eksiilis olles on ta ühinenud rühmitusega Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire (CILCI), kes avaldab relvastatud vastupanu Gbagbo võimu taastamise eesmärgil.

4.

Marcel Gossio

Sündinud 18. veebruaril 1951 Adjamés.

Passi number: 08AA14345 (kehtivusaeg lõpeb 6. oktoobril 2013)

Varjab end väljaspool Côte d’Ivoire’i. Tema suhtes kehtib rahvusvaheline vahistamismäärus.

On osa võtnud riigi raha kõrvaldamisest ning vastupanurühmadele raha ja relvade hankimisest.

Võtmeisik Gbagbo suguvõsa ja relvastatud rühmade rahastamises. Keskse tähtsusega isik ka ebaseaduslikus relvakaubanduses.

Märkimisväärsed rahasummad, mis ta on kõrvaldanud, ja tema tutvused relvade ebaseadusliku hankimise võrgustikes teevad ta endiselt ohtlikuks Côte d’Ivoire’i stabiilsusele ja julgeolekule.

5.

Justin Koné Katina

 

Varjab end Ghanas. Tema suhtes kehtib rahvusvaheline vahistamismäärus.

Seotud BCEAO (Lääne-Aafrika riikide keskpanga) vastase relvastatud rünnakuga.

Esineb oma eksiiliasukohas endiselt Gbagbo häälekandjana. 12. detsembri 2011. aasta pressiteates väidab, et Ouattara ei ole kunagi valimisi võitnud, ja nimetab uut režiimi ebaseaduslikuks. Kutsub üles vastupanule ja kinnitab Gbagbo taasvõimuletulekut.

6.

Ahoua Don Mello

Sündinud 23. juunil 1958 Bongouanous.

Passi number: PD-AE/044GN02 (kehtivusaeg lõpeb 23. veebruaril 2013)

Laurent Gbagbo häälekandja. Endine ebaseadusliku valitsuse varustus- ja maaparandusminister.

Viibib eksiilis Ghanas. Tema suhtes kehtib rahvusvaheline vahistamismäärus.

Eksiilis viibides väidab endiselt, et Ouattara sai presidendiks valimispettuse teel, ning ei tunnusta tema võimu. Keeldub vastamast Côte d’Ivoire’i valitsuse lepitusettepanekutele ning kutsub meedias korrapäraselt ülestõusule, teeb mobilisatsioonireise Ghana põgenikelaagritesse.

2011. aasta detsembris teatas, et Côte d’Ivoire on „ümberpiiratud hõimuriik” ning et „Ouattara valitsuse päevad on loetud”.

7.

Moussa Touré Zéguen

Sündinud 9. septembril 1944.

Vana pass: AE/46CR05

Rühmituse GPP (Groupement des Patriotes pour la Paix) juht.

Rühmituse CILCI (Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire) asutaja.

Relvastatud rühmade juht alates 2002. aastast, alates 2003. aastast juhib rühmitust GPP. Tema juhtimisel on GPPst saanud Gbagbo relvastatud käsi Abidjanis ning riigi lõunaosas.

Koos GPPga vastutab ta väga paljude kuritarvituste eest, mis olid suunatud peamiselt riigi põhjaosast pärit elanike ja endise režiimi vastaste vastu.

Osales isiklikult valimisjärgsetes vägivallategudes (eelkõige Abobo ja Adjamé kvartalis).

Accras eksiilis olles asutas Touré Zéguen rühmituse Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire (CILCI), mille eesmärk on Gbagbo võimu taastamine.

Eksiilis viibides teeb arvukaid vaenu õhutavaid avaldusi (nt 9. detsembri 2011. aasta pressikonverents) ning on jäänud otsustavalt konflikti ja relvastatud kättemaksu positsioonile. Ta kinnitab, et Ouattara võim Côte d’Ivoire’is on ebaseaduslik, et riik on „uuesti koloniseeritud”, ning kutsub kodanikke üles „petiseid minema kihutama” (Jeune Afrique, juuli 2011).

Peab blogi, milles kutsub Côte d’Ivoire’i rahvast ägedalt üles Ouattara-vastasele mobilisatsioonile.”


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 194/2012,

8. märts 2012,

millega määratakse kindlaks teatavate kalandustoodete eest antava eraladustusabi summa kalandusaastaks 2012

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2813/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete eraladustusabi andmise kohta, (2) eriti selle artiklit 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Eraladustusabi ei tohiks ületada kõnealusele aastale eelneval kalandusaastal liidus registreeritud tehniliste ja rahaliste kulutuste summat.

(2)

Pikaajalise ladustamise vältimiseks, makseaegade lühendamiseks ja kontrollikoormuse vähendamiseks tuleks eraladustusabi maksta üheainsa osamaksena.

(3)

Et mitte takistada sekkumissüsteemi toimimist 2012. aastal, tuleks käesolevat määrust kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalandustoodete korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kalandusaastaks 2012 on määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 25 osutatud eraladustusabi summa kõnealuse määruse II lisas loetletud toodete eest järgmine:

:

esimene kuu

:

219 eurot/tonn,

:

teine kuu

:

0 eurot/tonn.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 326, 22.12.2000, lk 30.


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 195/2012,

8. märts 2012,

millega kehtestatakse 2012. kalandusaastaks liidu müügihinnad nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud kalandustoodetele

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 25 lõikeid 1 ja 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kõigile määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud toodetele tuleb enne kalandusaasta algust kehtestada liidu müügihind, mis on vähemalt 70 %, kuid mitte üle 90 % soovitushinnast.

(2)

Nõukogu määrusega (EL) nr 1388/2011 (2) on kehtestatud 2012. kalandusaastaks kõikide asjaomaste toodete soovitushinnad.

(3)

Turuhinnad varieeruvad liigist ja esitusviisist olenevalt märkimisväärselt, eriti ebakalmaari ja merluusi puhul.

(4)

Seetõttu tuleks liidus lossitud külmutatud toodete eri liikide ja esitusviiside jaoks kehtestada ümberarvestustegurid, et määrata kindlaks hinnatase määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 25 lõikes 2 sätestatud sekkumismeetme võtmiseks.

(5)

Et mitte takistada sekkumissüsteemi toimimist 2012. aastal, tuleks käesolevat määrust kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 25 lõikes 1 osutatud liidu müügihinnad, mida kohaldatakse 2012. kalandusaastal nimetatud määruse II lisas loetletud toodete suhtes, ning neile vastavad esitusviisid ja ümberarvestustegurid on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  ELT L 346, 30.12.2011, lk 1.


LISA

MÜÜGIHINNAD JA ÜMBERARVESTUSTEGURID

Liik

Esitusviis

Ümberarvestustegur

Sekkumistase

Müügihind

(eurot tonni kohta)

Süvalest

(Reinhardtius hippoglossoides)

Tervelt või roogitud, peaga või ilma

1,0

0,85

1 661

Merluus

(Merluccius spp.)

Tervelt või roogitud, peaga või ilma

1,0

0,85

1 068

Üksikfileed

 

 

 

nahaga

1,0

0,85

1 299

nahata

1,1

0,85

1 429

Hammasahven

(Dentex dentex) ja besuugod (Pagellus spp.)

Tervelt või roogitud, peaga või ilma

1,0

0,85

1 242

Mõõkkala

(Xiphias gladius)

Tervelt või roogitud, peaga või ilma

1,0

0,85

3 518

Garneelid ja krevetid

Penaeidae

Külmutatud

 

 

 

a)

roosa süvahännak (Parapenaeus Longirostris)

 

1,0

0,85

3 530

b)

muud liigid sugukonnast Penaeidae

 

1,0

0,85

6 641

Seepiad

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola rondeletti)

Külmutatud

1,0

0,85

1 669

Ebakalmaarid (Loligo spp.)

a)

patagoonia ebakalmaar (Loligo patagonica)

tervelt, puhastamata

1,00

0,85

1 012

puhastatud

1,20

0,85

1 215

b)

harilik ebakalmaar (Loligo vulgaris)

tervelt, puhastamata

2,50

0,85

2 531

puhastatud

2,90

0,85

2 936

Kaheksajalad

(Octopus spp)

Külmutatud

1,00

0,85

1 892

Argentiina lühiuimkalmaar (llex argentinus)

tervelt, puhastamata

1,00

0,80

719

tõri

1,70

0,80

1 223

Kaubandusliku esituse viisid:

tervelt, puhastamata

:

toode, mis ei ole mingit töötlust läbinud;

puhastatud

:

toode, mis on vähemalt roogitud;

tõri

:

kalmaari keha, mis on vähemalt roogitud ja ilma peata.


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 196/2012,

8. märts 2012,

millega määratakse kindlaks teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse ja kindla suurusega toetuse summad 2012. kalandusaastaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2814/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse andmise kohta, (2) eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse komisjoni 14. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 939/2001, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kindla suurusega toetuse andmise kohta teatavatele kalandustoodetele, (3) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud, et toetust võib anda teatavate värskete toodete hulgale, mis kõrvaldatakse turult ja mida kas töödeldakse stabiliseerimiseks ja ladustatakse või säilitatakse.

(2)

Selle toetuse eesmärk on õhutada tootjaorganisatsioone töötlema või säilitama turult kõrvaldatud tooteid, et vältida nende hävitamist.

(3)

Toetuse tase ei tohiks olla niisugune, mis häiriks kõnealuste toodete turu tasakaalu või moonutaks konkurentsi.

(4)

Toetuse tase ei tohiks ületada stabiliseerimise ja ladustamise jaoks oluliste protsessidega seotud tehnilisi ja rahalisi kulusid, mis on registreeritud liidus kõnealusele aastale eelnenud kalandusaastal.

(5)

Et mitte takistada sekkumissüsteemi toimimist 2012. aastal, tuleks käesolevat määrust kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 23 osutatud ülekandetoetuse ja kõnealuse määruse artikli 24 lõikes 4 osutatud kindla suurusega toetuse summad 2012. kalandusaastaks on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 326, 22.12.2000, lk 34.

(3)  EÜT L 132, 15.5.2001, lk 10.


LISA

1.

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa A ja B osas loetletud toodete ning selle I lisa C osas loetletud merikeele (Solea spp.) eest antav ülekandetoetuse summa

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 23 loetletud töötlusviisid

Toetus (eurodes tonni kohta)

1

2

I.   

Roogitud ja peaga terviktoodete või tükeldatud toodete külmutamine ja ladustamine

sardiinid liigist Sardina pilchardus

359

muud liigid

291

II.

Fileerimine, külmutamine ja ladustamine

410

III.

Roogitud ja peaga terviktoodete või tükeldatud või fileeritud toodete soolamine ja/või kuivatamine ning ladustamine

277

IV.

Marineerimine ja ladustamine

260

2.

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa C osas loetletud muude toodete eest antav ülekandetoetuse summa

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 23 loetletud töötlus- ja/või säilitusviisid

Tooted

Toetus (eurodes tonni kohta)

1

2

3

I.

Külmutamine ja ladustamine

Norra salehomaar

(Nephrops norvegicus)

327

Norra salehomaari sabad

(Nephrops norvegicus)

248

II.

Pea eemaldamine, külmutamine ja ladustamine

Norra salehomaar

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Keetmine, külmutamine ja ladustamine

Norra salehomaar

(Nephrops norvegicus)

327

Harilik taskukrabi

(Cancer pagurus)

248

IV.

Pastöriseerimine ja ladustamine

Harilik taskukrabi

(Cancer pagurus)

392

V.

Elussäilitamine püsimahutites või puurides

Harilik taskukrabi

(Cancer pagurus)

210

3.

Määruse (EÜ) nr 104/2000 IV lisas loetletud toodete eest antav kindla suurusega toetuse summa

Töötlusviisid

Toetus (eurodes tonni kohta)

I.

Roogitud ja peaga terviktoodete või tükeldatud toodete külmutamine ja ladustamine

291

II.

Fileerimine, külmutamine ja ladustamine

410


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 197/2012,

8. märts 2012,

millega kehtestatakse teatavate kalandustoodete võrdlushinnad 2012. kalandusaastaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 29 lõikeid 1 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud, et liidus kehtivad võrdlushinnad võib kehtestada igal aastal tooteliikide kaupa toodetele, mille puhul peatatakse tariifide kohaldamine vastavalt artikli 28 lõikele 1. Sama kehtib ka toodete kohta, mis WTO siduva tariifivähenduse või muu sooduskorra alusel peavad olema kooskõlas võrdlushinnaga.

(2)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 29 lõike 3 punkti a kohaselt peab kõnealuse määruse I lisa A ja B osas loetletud toodete võrdlushind olema võrdne kõnealuse määruse artikli 20 lõike 1 kohaselt kehtestatud kõrvaldamishinnaga.

(3)

Asjaomaste toodete liidu kõrvaldamishinnad kehtestatakse 2012. kalandusaastaks komisjoni määrusega (EL) nr 198/2012 (2).

(4)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 29 lõike 3 punkti d kohaselt tuleb muude kui kõnealuse määruse I ja II lisas loetletud toodete võrdlushind kehtestada eelkõige tolliväärtuse kaalutud keskmise alusel, mis on registreeritud imporditurgudel või impordisadamates võrdlushinna kehtestamise kuupäevale vahetult eelnenud kolme aasta jooksul.

(5)

Puudub vajadus kehtestada võrdlushinnad nendele määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 29 lõikes 1 sätestatud kriteeriumitega hõlmatud toodetele, mida imporditakse kolmandatest riikidest tühises koguses.

(6)

Võrdlushindade kiire kohaldamise võimaldamiseks 2012. aastal peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kalandustoodete 2012. kalandusaasta võrdlushinnad, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 29, on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 19.


LISA

1.   Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 29 lõike 3 punktis a osutatud kalandustoodete võrdlushinnad

Liik

Suurus (1)

Võrdlushind

(eurot tonni kohta)

Roogitud, peaga (1)

Terve kala (1)

TARICi lisakood

Ekstra, A (1)

TARICi lisakood

Ekstra, A (1)

Heeringas liigist

Clupea harengus

ex 0302 41 00

1

 

F011

133

2

F012

203

3

F013

192

4a

F016

121

4b

F017

121

4c

F018

254

5

F015

226

6

F019

113

7a

F025

113

7b

F026

102

8

F027

85

Meriahvenad

(Sebastes spp.)

ex 0302 89 31

ja ex 0302 89 39

1

 

F067

996

2

F068

996

3

F069

836

Tursk liigist

Gadus morhua

ex 0302 51 10

1

F073

1 161

F083

839

2

F074

1 161

F084

839

3

F075

1 097

F085

645

4

F076

871

F086

484

5

F077

613

F087

355

 

 

Vees keedetud

Värsked või külmutatud

TARICi lisakood

Ekstra, A (1)

TARICi lisakood

Ekstra, A (1)

Harilik süvameregarneel

(Pandalus borealis)

ex 0306 26 90

1

F317

5 288

F321

1 114

2

F318

1 854


2.   Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 29 lõike 3 punktis d osutatud kalatoodete võrdlushinnad

Toode

TARICi lisakood

Esitusviis

Võrdlushind

(eurot tonni kohta)

1.   

Meriahvenad

 

 

Tervelt:

 

ex 0303 89 31

ex 0303 89 39

F411

peaga või ilma

998

ex 0304 89 21

ex 0304 89 29

 

Filee:

 

F412

luudega („standardne”)

2 011

F413

luudeta

2 136

F414

kontaktpakendis plokid kaaluga kuni 4 kg

2 239

2.   

Tursad

ex 0303 63 10, ex 0303 63 30, ex 0303 63 90, ex 0303 69 10

F416

Tervelt, peaga või ilma

1 095

ex 0304 71 90

ex 0304 79 10

 

Filee:

 

F417

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudega („standardne”)

2 451

F418

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudeta

2 716

F419

üksikud või täielikult üksteise küljes kinniolevad fileed, nahaga

2 574

F420

üksikud või täielikult üksteise küljes kinniolevad fileed, nahata

2 972

F421

kontaktpakendis plokid kaaluga kuni 4 kg

2 990

ex 0304 95 25

F422

Tükid ja muu liha, välja arvatud tükeldatud plokid

1 448

3.   

Põhjaatlandi süsikas (Pollachius virens)

ex 0304 73 00

 

Filee:

 

F424

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudega („standardne”)

1 611

F425

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudeta

1 688

F426

üksikud või täielikult üksteise küljes kinniolevad fileed, nahaga

1 476

F427

üksikud või täielikult üksteise küljes kinniolevad fileed, nahata

1 713

F428

kontaktpakendis plokid kaaluga kuni 4 kg

1 895

ex 0304 95 40

F429

Tükid ja muu liha, välja arvatud tükeldatud plokid

976

4.   

Kilttursk (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 72 00

 

Filee:

 

F431

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudega („standardne”)

2 241

F432

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudeta

2 606

F433

üksikud või täielikult üksteise küljes kinniolevad fileed, nahaga

2 537

F434

üksikud või täielikult üksteise küljes kinniolevad fileed, nahata

2 682

F435

kontaktpakendis plokid kaaluga kuni 4 kg

2 988

5.   

Vaikse ookeani mintai

 

 

Filee:

 

ex 0304 75 00

F441

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudega („standardne”)

1 170

F442

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudeta

1 298

6.   

Heeringad

 

 

Heeringa liblikfileed:

 

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

F450

üle 80 g tükk

510

F450

üle 80 g tükk

464


(1)  Värskuse, suuruse ja esituskategooriad vastavad määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 2 sätestatule.


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 198/2012,

8. märts 2012,

millega kehtestatakse kalandusaastaks 2012 liidu kõrvaldamis- ja müügihinnad nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud kalandustoodetele

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 3 ja artiklit 22,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud, et kõigile I lisas loetletud toodetele kinnitatakse toote värskuse, suuruse või kaalu ning esitusviisi põhjal liidu kõrvaldamis- ja müügihinnad asjaomase tootekategooria ümberarvestustegurit rakendades summas, mis ei ületa 90 % asjakohasest soovitushinnast.

(2)

Liidu peamistest tarbimiskeskustest väga kaugel asuvates lossimispiirkondades võib kõrvaldamishindu korrutada kohandusteguriga. Nõukogu määruses (EL) nr 1388/2011 (2) on kinnitatud kõigi asjaomaste toodete soovitushinnad kalandusaastaks 2012.

(3)

Et mitte takistada sekkumissüsteemi toimimist 2012. aastal, tuleks käesolevat määrust kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse I lisas on sätestatud ümberarvestustegurid, mida kasutatakse selleks, et arvutada määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud toodete kalandusaasta 2012 liidu kõrvaldamis- ja müügihinnad, millele on osutatud kõnealuse määruse artiklites 20 ja 22.

Artikkel 2

Kalandusaastal 2012 kohaldatavad liidu kõrvaldamis- ja müügihinnad ning tooted, millele neid kohaldatakse, on sätestatud II lisas.

Artikkel 3

Liidu peamistest tarbimiskeskustest väga kaugel asuvates lossimispiirkondades kalandusaastal 2012 kohaldatavad kõrvaldamishinnad, kõnealuste hindade arvutamiseks kasutatud kohandustegurid ning tooted, millele neid hindu kohaldatakse, on sätestatud III lisas.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  ELT L 346, 30.12.2011, lk 1.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa A, B ja C osas loetletud toodete ümberarvestustegurid

Liik

Suurus (1)

Ümberarvestustegurid

Roogitud kala, peaga (1)

Terve kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Heeringas liigist

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardiinid liigist

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Harilik ogahai

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Koerhai

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Meriahvenad

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Tursk liigist

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlang

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Molvad

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrell liigist

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Makrell liigist

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Anšoovised

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merluus liigist

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Megrimid

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Harilik soomuslest

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Lest

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Albakor ehk pikkuim-tuun

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seepiad

Sepia officinalis ja

Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Liik

Suurus (2)

Ümberarvestustegur

 

Terve kala

Kala ilma peata (2)

Roogitud kala, peaga (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Merikuradid

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Kõik esitusviisid

 

Ekstra, A (2)

 

Garneelid liigist

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Vees keedetud

Värsked või jahutatud

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Süvameregarneel

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Tervelt (2)

 

 

Harilik taskukrabi

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Tervelt (2)

 

Sabad (2)

E’ (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Roogitud kala, peaga (2)

Terve kala (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Merikeeled

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.

(2)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.


II LISA

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa A, B ja C osades loetletud toodete liidu kõrvaldamis- ja müügihinnad

Liik

Suurus (1)

Kõrvaldamishind (eurot tonni kohta)

Roogitud kala, peaga (1)

Terve kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Heeringas liigist

Clupea harengus

1

0

133

2

0

203

3

0

192

4a

0

121

4b

0

121

4c

0

254

5

0

226

6

0

113

7a

0

113

7b

0

102

8

0

85

Sardiinid liigist

Sardina pilchardus

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

Harilik ogahai

Squalus acanthias

1

674

674

2

573

573

3

314

314

Koerhaid

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

Meriahvenad

Sebastes spp.

1

0

996

2

0

996

3

0

836

Tursk liigist

Gadus morhua

1

1 161

839

2

1 161

839

3

1 097

645

4

871

484

5

613

355

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

1

593

461

2

593

461

3

584

453

4

502

247

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

1

702

546

2

702

546

3

605

419

4

507

351

Merlang

Merlangius merlangus

1

595

451

2

577

433

3

541

397

4

370

271

Molvad

Molva spp.

1

800

659

2

776

635

3

706

564

Makrell liigist

Scomber scombrus

1

0

236

2

0

233

3

0

226

Makrell Liigist

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Anšoovised

Engraulis spp.

1

0

862

2

0

913

3

0

761

4

0

317

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

1. jaanuarist kuni 30. aprillini 2012

1

758

415

2

758

415

3

728

415

4

526

344

1. maist kuni 31. detsembrini 2012

1

1 048

573

2

1 048

573

3

1 006

573

4

726

475

Merluus liigist

Merluccius merluccius

1

2 912

2 297

2

2 200

1 715

3

2 200

1 682

4

1 812

1 391

5

1 682

1 326

Megrimid

Lepidorhombus spp.

1

1 608

1 514

2

1 419

1 324

3

1 277

1 159

4

804

686

Harilik soomuslest

Limanda limanda

1

562

459

2

427

332

Lest

Platichtys flesus

1

325

286

2

247

207

Albakor ehk pikkuim-tuun

Thunnus alalunga

1

2 149

1 898

2

2 149

1 804

Seepiad

Sepia officinalis ja Rossia macrosoma

1

0

1 163

2

0

1 163

3

0

727

 

 

Terve kala

Kala ilma peata (1)

Roogitud kala, peaga (1)

 

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Merikuradid

Lophius spp.

1

1 756

4 585

2

2 246

4 288

3

2 246

4 049

4

1 871

3 573

5

1 036

2 561

 

 

Kõik esitusviisid

Ekstra, A (1)

Garneelid liigist

Crangon crangon

1

1 401

2

641

 

 

Vees keedetud

Värsked või jahutatud

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Süvameregarneel

Pandalus borealis

1

5 288

1 114

2

1 854


Liik

Suurus (2)

Müügihinnad (eurot tonni kohta)

 

Tervelt (2)

 

Harilik taskukrabi

Cancer pagurus

1

1 219

 

 

2

914

 

 

 

 

Tervelt (2)

Sabad (2)

E’ (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 272

2

4 469

3 066

2 747

3

4 001

3 066

2 020

4

2 598

2 130

1 656

 

 

Roogitud kala, peaga (2)

Terve kala (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Merikeeled

Solea spp.

1

5 183

4 008

 

2

5 183

4 008

 

3

4 907

3 732

 

4

4 008

2 903

 

5

3 456

2 281

 


(1)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.

(2)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.


III LISA

Kõrvaldamishinnad lossimispiirkondades, mis on peamistest tarbimiskeskustest väga kaugel

Liik

Lossimispiirkond

ReguleerimineTegur

Suurus (1)

Kõrvaldamishind (eurot tonni kohta)

Roogitud kala, peaga (1)

Terve kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Heeringas liigist

Clupea harengus

Iirimaa rannikualad ja saared

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Ida-Inglismaa rannikualad Berwickist Doverini,

Šotimaa rannikualad Portpatrickust Eyemouthini ning nendest piirkondadest lääne ja põhja pool asuvad saared,

Downi krahvkonna rannikualad (Põhja-Iirimaa)

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Makrell liigist

Scomber scombrus

Iirimaa rannikualad ja saared

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

217

Cornwalli ja Devoni rannikualad ja saared Ühendkuningriigis

0,95

1

0

224

2

0

221

3

0

215

Merluus liigist

Merluccius merluccius

Rannikualad Troonist (Edela-Šotimaal) Wickini (Kirde-Šotimaal) ning nendest piirkondadest lääne ja põhja pool asuvad saared

0,75

1

2 184

1 723

2

1 650

1 286

3

1 650

1 262

4

1 359

1 043

5

1 262

995

Albakor ehk pikkuim-tuun

Thunnus alalunga

Assoori ja Madeira saared

0,48

1

1 032

911

2

1 032

866

Sardiinid liigist

Sardina pilchardus

Kanaari saared

0,48

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Cornwalli ja Devoni rannikualad ja saared Ühendkuningriigis

0,74

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

Atlandi ookeani äärsed Portugali rannikualad

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335


(1)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/29


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 199/2012,

8. märts 2012,

millega kinnitatakse kalandusaastal 2012 turult kõrvaldatavate kalandustoodete eest makstava rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamise standardväärtused

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 21 lõikeid 5 ja 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud rahaline hüvitis, mida makstakse tootjaorganisatsioonidele, kes kõrvaldavad teatavatel tingimustel turult kõnealuse määruse I lisa A ja B osas loetletud tooted. Sellise rahalise hüvitise summat tuleks vähendada standardväärtuse võrra toodete puhul, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks.

(2)

Komisjoni 19. detsembri 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 2493/2001 (teatavate turult kõrvaldatud kalatoodete realiseerimise kohta) (2) on kindlaks määratud, kuidas turult kõrvaldatud tooteid realiseeritakse. Selliste toodete väärtus tuleks fikseerida standardtasemel iga niisuguse realiseerimisviisi puhul, võttes arvesse keskmist tulu, mida erinevates liikmesriikides sellisest realiseerimisest võib saada.

(3)

Vastavalt komisjoni 15. novembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2509/2000 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete turult kõrvaldamisega seotud rahalise hüvitise andmise kohta) (3) artiklile 7 on erieeskirjadega määratud, et kui tootjaorganisatsioon või üks selle liikmetest paneb oma tooted müüki mõnes muus liikmesriigis kui see, kus ta on tunnustatud, tuleb teavitada rahalise hüvitise andmise eest vastutavat asutust. Kõnealune asutus asub liikmesriigis, kus tootjaorganisatsioon on tunnustatud. Mahaarvatav standardväärtus peaks seega olema kõnealuses liikmesriigis kohaldatav väärtus.

(4)

Sama arvutusmeetodit tuleks kohaldada ka määruse (EÜ) nr 2509/2000 artiklis 6 sätestatud rahalise hüvitise ettemaksete suhtes.

(5)

Et mitte takistada sekkumissüsteemi toimimist 2012. aastal, tuleks käesolevat määrust kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kalandusaasta 2012 rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamisel kasutatavad standardväärtused turult tootjaorganisatsioonide poolt kõrvaldatud ja muuks kui inimtoiduks ette nähtud kalandustoodete puhul, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 21 lõikes 5, on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Rahalisest hüvitisest ja selle ettemaksust maha arvatavat standardväärtust kohaldatakse liikmesriigis, kus tootjaorganisatsioon on tunnustatud.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 337, 20.12.2001, lk 20.

(3)  EÜT L 289, 16.11.2000, lk 11.


LISA

Standardväärtused

Turult kõrvaldatud toodete kasutamine

eurot/t

1.

Kasutamine pärast jahuks töötlemist (loomatoit)

 

a)

Heeringas liigist Clupea harengus ja makrell liikidest Scomber scombrus ja Scomber japonicus:

 

Taani ja Rootsi

50

Ühendkuningriik

50

muud liikmesriigid

15

Prantsusmaa

2

b)

Garneel liigist Crangon crangon ja harilik süvameregarneel (Pandalus borealis):

 

Taani ja Rootsi

0

muud liikmesriigid

10

c)

Muud tooted:

 

Taani

40

Rootsi, Portugal ja Iirimaa

20

Ühendkuningriik

20

muud liikmesriigid

1

2.

Värskelt või konserveeritult kasutamine (loomatoit)

 

a)

Sardiinid liigist Sardina pilchardus ja anšoovised (Engraulis spp.):

 

kõik liikmesriigid

8

b)

Muud tooted:

 

Rootsi

0

Prantsusmaa

25

muud liikmesriigid

30

3.

Kasutatakse söödaks:

 

Prantsusmaa

55

muud liikmesriigid

20

4.

Muuks kui loomatoiduks kasutamine

0


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 200/2012,

8. märts 2012,

Euroopa Liidu eesmärgi kohta salmonella serotüüpide Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium vähendamiseks broilerikarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõike 1 teist lõiku, artikli 8 lõike 1 teist lõiku ja artikli 13 teist lõiget,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 eesmärgiks on tagada nõuetekohaste ja tõhusate meetmete võtmine muu hulgas salmonella avastamiseks ja tõrjeks kõikidel asjakohastel tasanditel, eriti esmatootmistasandil, sealhulgas karjades, et vähendada toidu kaudu levivate zoonootiliste patogeenide esinemist ja seega ohtu, mida nad põhjustavad rahvatervisele.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 artikli 4 lõikes 5 sätestatakse Euroopa Liidu eesmärgid, mis kehtestatakse kõikide rahvatervisele oluliste Salmonella serotüüpide esinemise vähendamiseks broileritel. Eelnimetatud vähendamine on väga oluline, kuna sellega tagatakse kõnealuse määruse II lisa E-osas ja komisjoni 15. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta I lisa 1. peatükis (2) nimetatud värskes broilerilihas esineva salmonella puhul kehtestatud kriteeriumite täitmine.

(3)

Määruses (EÜ) nr 2160/2003 on sätestatud, et liidu eesmärk peab hõlmama positiivsete epidemioloogiliste ühikute maksimumprotsenti ja/või positiivsete epidemioloogiliste ühikute väikseima protsentuaalse vähenemise arvandmeid, suurimat lubatud tähtaega, mille jooksul tuleb eesmärk saavutada, ja eesmärgi saavutamise tõendamiseks vajalike kontrollikavade määratlemist. Samuti peab see vajaduse korral hõlmama rahva tervisele oluliste serotüüpide kindlaksmääramist.

(4)

Määruses (EÜ) nr 2160/2003 on sätestatud, et liidu eesmärgi kehtestamisel võetakse arvesse olemasolevate riiklike meetmete rakendamisel saadud kogemusi ning kehtivate liidu nõuete alusel komisjonile või Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) esitatud teavet, eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiivis 2003/99/EÜ (zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ) (3) ning eriti selle artiklis 5 esitatud teavet.

(5)

Komisjoni 12. juuni 2007. aasta määruse (EÜ) nr 646/2007 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses ühenduse eesmärgiga vähendada Salmonella enteritidis’e ja Salmonella typhimurium’i esinemissagedust broileritel ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1091/2005) (4) artikli 1 lõikes 1 sätestatakse eesmärk vähendada 31. detsembriks 2011Salmonella enteritidis'e või Salmonella typhimurium'iga nakatunud broilerikarjade suurimat lubatud esinemissagedust kuni 1 %ni või alla selle.

(6)

Euroopa Liidu 2009. aasta koondaruandest zoonooside, zoonootiliste haigusetekitajate ja toidu kaudu levivate haigusepuhangute suundumuste ja allikate kohta (5) nähtus, et Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium on serotüübid, mida seostatakse kõige sagedamini inimeste haigestumisega. Kuigi serotüübi Salmonella enteritidis põhjustatud inimeste haigusjuhtumid vähenesid 2009. aastal tunduvalt, sagenesid serotüübiga Salmonella typhimurium seostatud juhtumid.

(7)

2011. aasta juulis võttis EFSA vastu teadusliku arvamuse selle kohta, kuidas mõjutab broileritel salmonella esinemissageduse vähendamise uue eesmärgi kehtestamine rahvatervist (6). Selles jõuti järeldusele, et Salmonella enteritidis on kõige kergemini vanematelt järglastele edasikanduv salmonella serotüüp kodulindudel. Toiduohutusamet märkis samuti, et liidu poolt broilerite suhtes rakendatud kontrollimeetmed on kaasa aidanud inimeste salmonelloosi haigestumisjuhtude arvu tunduvale vähenemisele võrreldes 2006. aastaga. Seepärast tuleks kõnealune eesmärk heaks kiita.

(8)

Salmonella typhimurium’i monofaasilised tüved on muutunud levinuimaks salmonella serotüübiks, mida on leitud mitmel loomaliigil ja inimeselt saadud kliinilistel isolaatidel. Vastavalt EFSA poolt 22. septembril 2010. aastal vastu võetud 2010. aasta teaduslikule arvamusele Salmonella typhimurium’i sarnaste tüvede rahvatervise alase riski hindamise ja seire kohta (7) kujutavad Salmonella typhimurium’i monofaasilised tüved, mille antigeenne valem on 1,4,[5],12:i:-, sealhulgas tüved, mis kas sisaldavad või ei sisalda O5 antigeeni, endast Salmonella typhimurium’i variante ja nende oht rahvatervisele on võrreldav muude Salmonella typhimurium’i tüvedega. Seetõttu peaks Euroopa Liidu eesmärk hõlmama ka serotüübi Salmonella typhimurium’i tüvesid, mille antigeenne valem on 1,4,[5],12:i:-.

(9)

Liidu eesmärgi saavutamise tõendamiseks on vaja broilerikarjadest korduvalt proove võtta. Tulemuste hindamiseks ja võrdlemiseks on vaja koostada ühtne kontrollikava liidu eesmärgi saavutamise kontrollimiseks.

(10)

2012. aastal Euroopa Liidu eesmärgi saavutamiseks vajalikud liikmesriikide tõrjekavad seoses liigi Gallus gallus broilerikarjadega esitati liidu kaasrahastamiseks kooskõlas nõukogu 25. mai 2009. aasta otsusega 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas (8). Käesoleva määruse lisas sätestatud tehnilised muudatused on vahetult kohaldatavad. Eeltoodust tulenevalt ei pea komisjon uuesti heaks kiitma käesoleva määruse rakendamise riiklikke tõrjekavasid. Seetõttu ei ole vaja kohaldada üleminekuperioodi.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu eesmärk

1.   Määruse (EÜ) nr 2160/2003 artikli 4 lõikes 1 osutatud liidu eesmärk Salmonella enteritidis'e ja Salmonella typhimurium'i esinemissageduse vähendamiseks broileritel (edaspidi „liidu eesmärk”) on vähendada Salmonella enteritidis'e või Salmonella typhimurium'iga nakatunud broilerikarjade suurimat lubatud esinemissagedust kuni 1 %-ni või alla selle.

Euroopa Liidu eesmärk hõlmab serotüübi Salmonella typhimurium’i monofaasilisi tüvesid, mille antigeenne valem on 1,4,[5],12:i:-.

2.   Kontrollikava Euroopa Liidu eesmärgi saavutamise tõendamiseks on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Euroopa Liidu eesmärgi läbivaatamine

Euroopa Liidu eesmärgi vaatab läbi komisjon, võttes arvesse kontrollikavale vastavalt kogutud teavet ja määruse (EÜ) nr 2160/2003 artikli 4 lõike 6 punktis c sätestatud kriteeriume.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 646/2007 kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 646/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1.

(2)  ELT L 338, 22.12.2005, lk 1.

(3)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 31.

(4)  ELT L 151, 13.6.2007, lk 21.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(3):2090.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(7):2106.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

(8)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.


LISA

Kontrollikava liidu eesmärgi saavutamise tõendamiseks vastavalt artikli 1 lõikele 2

1.   VALIMIRAAMISTIK

Valimiraamistik hõlmab määruse (EÜ) nr 2160/2003 artiklis 5 kehtestatud riiklike kontrollikavade raames kõiki liigi Gallus gallus broilerikarju (edaspidi „broilerid”).

2.   BROILERITE SEIRE

2.1.   Proovivõtusagedus

a)

Toidukäitlejad võtavad proovid kõikidelt broilerikarjadelt kolme nädala jooksul enne tapmist.

Pädev asutus võib siiski erandina esimeses lõigus nimetatud proovide võtmise kohustusest otsustada mitme broilerikarjaga ettevõtetes võtta proove vähemalt ühest broilerikarjast korraga, juhul kui:

i)

kõikides ettevõtte karjades rakendatakse süsteemi „kõik sisse, kõik välja”;

ii)

kõikide karjade pidamine on ühesugune;

iii)

kõikide karjade varustamine sööda ja veega on ühesugune;

iv)

ettevõtte kõikides karjades on Salmonella spp. esinemist kontrollitud vastavalt esimeses punktis sätestatud kontrolliskeemile vähemalt kuus korda, kusjuures vähemalt ühel korral on kõikidest karjadest proove võtnud pädev asutus;

v)

kõik esimeses lõigus ja punktis b nimetatud kontrollimise põhjal saadud Salmonella enteritidis'e või Salmonella typhimurium'i tulemused osutusid negatiivseks.

Pädev asutus võib siiski erandina käesolevas punktis nimetatud proovide võtmise kohustusest lubada proovide võtmist kuue nädala jooksul enne tapmise kuupäeva, kui broilereid peetakse rohkem kui 81 päeva või kui nad kuuluvad mahepõllumajandusliku tootmise alla vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 889/2008 (1).

b)

Pädev asutus võtab igal aastal proove vähemalt ühest broilerikarjast 10 % üle 5 000 linnuga põllumajandusettevõtte hulgast. Proove võib võtta ka riskidest lähtuvalt põhjal iga kord, kui pädev asutus seda vajalikuks peab.

Pädeva asutuse läbi viidav proovide võtmine võib asendada toidukäitleja algatusel toimuvat proovide võtmist vastavalt punktis a sätestatule.

2.2.   Proovivõtuprotokoll

2.2.1.   Üldised juhised proovide võtmiseks

Pädev asutus või toidukäitleja peavad tagama, et proove võtaksid ainult vastava koolitusega töötajad.

Proove võetakse vähemalt kahe paari proovivõtujalatsitega. Proovivõtujalatsid pannakse jalatsite peale ja proov võetakse, kõndides läbi lindla. Ühe broilerikarja puhul kasutatud proovivõtujalatsid võib koondada üheks prooviks.

Enne proovivõtujalatsite peale tõmbamist niisutatakse nende pinda:

(a)

imavust suurendava lahjendusvedelikuga (lahjendusvedelik koosneb 0,8% naatriumkloriidist ja 0,1% peptoonist steriilses deioniseeritud vees)

(b)

või steriilse veega

(c)

või mis tahes muu lahjendusvedelikuga, mille on heaks kiitnud riigi tugilabor vastavalt määruse (EÜ) nr 2160/2003 artikli 11 lõikele 3 või

(d)

proovivõtujalatsid autoklaavitakse konteineris koos lahjendusvedelikega.

Proovivõtujalatseid saab samuti niisutada, valades neisse vedelikku enne, kui need jalatsikatete peale tõmmatakse või raputades jalatseid lahjendusvedeliku konteineris.

Tuleb tagada, et proove võetakse kõikidest hoone osadest proportsionaalsetes kogustes. Iga proovivõtujalatsite paar peab katma umbes 50 % hoone pinnast.

Pärast proovi kogumise lõpetamist eemaldatakse proovivõtujalatsid ettevaatlikult jalatsite küljest, et vältida nende küljes oleva aine kadu. Proovivõtujalatsid võib kogutud aine säilitamiseks ümber pöörata. Need pannakse kotti või nõusse ja varustatakse sildiga.

Pädev asutus võib suurendada proovide miinimumarvu, et tagada proovide esindavus, võttes igal konkreetselt juhul arvesse epidemioloogilisi näitajaid, näiteks bioohutuse tingimusi, karja koosseisu ja suurust.

Pädev asutus võib lubada asendada ühe jalatsiproovi 100 g tolmuprooviga, mis kogutakse hoone mitmest kohast neilt pindadelt, kus tolmu on näha. Teise võimalusena võib võtta proovi ühe või mitme niisutatud riidelapi abil vähemalt 900 cm2 pindalalt, kogudes tolmu lindla mitmest kohast, Kõik lapid peavad olema mõlemalt küljelt tolmuga kaetud.

2.2.2.   Teatavat tüüpi ettevõtete suhtes kohaldatavad juhised

a)

Vabapidamisel karjade puhul peaks proove võtma ainult broilerikasvatushoone sees.

b)

Vähem kui 100 broileriga karjades, kus ei ole ruumikitsikuse tõttu võimalik kasutada proovivõtujalatseid, sest broilerikasvatushoonetele ei ole ligipääsu, võib asendada need tolmuproovi võtmiseks kasutatavate lappidega, millega hõõrutakse nendega üle värske väljaheitega saastunud pindade, või kui see ei ole võimalik, kasutatakse mõnda muud konkreetses olukorras sobivat väljaheitest proovi võtmise meetodit.

2.2.3.   Pädeva asutuse läbiviidav proovivõtmine

Pädev asutus peab vajaduse korral lisaanalüüse ja/või dokumentide kontrolle tehes ise veenduma, et proovide tulemused ei ole mõjutatud mikroobivastaste ainete või muude bakterite kasvu pärssivate ainete olemasolust.

Kui ei avastata Salmonella enteritidis’t ja Salmonella typhimurium’i, küll aga mikroobivastaste ainete olemasolu või bakterite kasvu pärssiv toime, loetakse seda broilerikarja nakatunud karjaks artikli 1 lõikes 2 nimetatud liidu eesmärgi mõistes.

2.2.4.   Transport

Proovid saadetakse põhjendamatute viivitusteta kullerpostiga või kulleriga määruse (EÜ) nr 2160/2003 artiklites 11 ja 12 osutatud laboritesse. Proovide transportimise ajal kaitstakse neid üle 25°C ulatuva temperatuuri ja otsese päikesevalguse eest.

Kui proove ei ole võimalik saata 24 tunni jooksul proovivõtmisest, tuleb neid säilitada jahutatuna.

3.   LABORATOORNE ANALÜÜS

3.1.   Proovide ettevalmistamine

Proove hoitakse uurimise alguseni jahutatuna laboratooriumis. Uurimine peab toimuma 48 tunni jooksul pärast proovi saamist ning nelja päeva jooksul alates proovi võtmisest.

Tolmuproove tuleb analüüsida üksteisest eraldi. Siiski võib pädev asutus analüüsimise eesmärgil otsustada selle liita proovivõtujalatsitega.

Proovi täielikuks küllastamiseks segatakse ja jätkatakse kultuuri kasvatamist punktis 3.2 osutatud avastamismeetodil.

Kaks paari proovivõtujalatseid pakitakse ettevaatlikult lahti, et vältida külgekleepunud väljaheiteainese mahapudenemist, ja asetatakse 225 ml toatemperatuurini eelsoojendatud puhverdatud peptoonvette või siis valatakse 225 ml lahustit laborisse toodud konteinerisse, mis sisaldab kahte paari proovivõtujalatseid.

Proovivõtujalatsid tuleb kasta üleni puhverdatud peptoonvette, nii et proovi ümbritseb piisavalt vedelikku, kuhu Salmonella saab eralduda; vajadusel võib lisada puhverdatud peptoonvett.

Kui väljaheidete ettevalmistamisel Salmonella avastamiseks lepitakse kokku kasutada EN/ISO standardeid, siis kohaldatakse proovide ettevalmistamisel neid standardeid vastavalt vajadusele käesolevas punktis nimetatud sätete asemel.

3.2.   Tuvastusmeetod

Salmonella spp. tuvastamine viiakse läbi vastavalt muudatusele 1 Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standardis EN/ISO 6579 Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia – Salmonella spp. tuvastamine horisontaalmeetodil – muudatus 1: lisa D: „Salmonella spp. liikide tuvastamine loomade väljaheites ja esmatootmistasandi proovides.”

3.3.   Serotüüpide määramine

Igast pädeva asutuse võetud positiivsest proovist määratakse White-Kauffmann-Le Minor skeemi põhjal vähemalt ühe isolaadi serotüüp.

Toidukäitlejad tagavad, et kõikide isolaatide puhul tuleb määrata vähemalt Salmonella enteritidis’e ja Salmonella typhimurium’i serotüüp.

3.4.   Muud meetodid

Kui proove võetakse toidukäitleja algatusel, siis võib käesoleva määruse lisa punktides 3.1, 3.2 ja 3.3 sätestatud proovide ettevalmistamise meetodite, avastamismeetodite ja serotüpiseerimise asemel kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 11 (2) sätestatud analüüsimeetodeid, kui need on tunnustatud vastavalt standardile EN/ISO 16140.

3.5.   Tüvede säilitamine

Pädev asutus peab tagama, et ametlike kontrollide raames võetud proovidest säilitatakse vähemalt üks asjaomaste salmonella serotüüpide tüvi iga hoone ja aasta kohta faagitüübi võimalikuks kindlaksmääramiseks või antimikroobse tundlikkuse kontrollimiseks, kasutades kultuuride kogumise tavameetodit, mis peab tagama tüvede säilimise vähemalt kaheks aastaks alates analüüsi võtmise kuupäevast.

Kui pädev asutus nii otsustab, säilitatakse faagitüübi võimalikuks kindlaksmääramiseks või antimikroobse tundlikkuse kontrollimiseks ka toidukäitleja algatusel võetud proovide isolaate kooskõlas komisjoni otsuse 2007/407/EÜ artikliga 2 (3).

4.   TULEMUSED JA ARUANDLUS

4.1.   Esinemissageduse arvutamine liidu eesmärgi saavutamise tõendamiseks

Liidu eesmärgi saavutamise tõendamisel loetakse broilerikari nakatunuks, kui Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium (välja arvatud vaktsiinitüved) avastatakse asjaomase karja proovis.

Nakatunud broilerikarja arvestatakse ainult üks kord, sõltumata proovide võtmise ja analüüside arvust, ning esitatakse aruandes ainult sel aastal, kui võeti esimene positiivse tulemuse andnud proov.

4.2.   Aruandlus

Aruandlus hõlmab järgmist:

a)

vähemalt üks kord aruandlusaasta jooksul analüüsitud broilerikarjade koguarv;

b)

mis tahes salmonella serotüübi suhtes positiivsete karjade koguarv liikmesriigis;

c)

vähemalt ühe Salmonella enteritidis’e ja Salmonella typhimurium’i serotüübi, sealhulgas monofaasiliste tüvede, mille antigeenne valem on 1,4,[5],12:i:-, suhtes positiivsete broilerikarjade arv;

d)

positiivsete broilerikarjade arv iga salmonella serotüübi või määratlemata salmonella kohta (isolaadid, millel puudub tüüp või mis ei ole serotüpiseeritud);

Teave proovivõtmise kohta riiklike salmonelloositõrje programmide raames esitatakse eraldi vastavalt punkti 2.1. alapunktidele a ja b, teave toidukäitlejate poolt teostatava proovivõtmise kohta esitatakse vastavalt punkti 2.1. alapunktile a ja pädevate asutuste poolt teostatava proovivõtmise kohta vastavalt punkti 2.1. alapunktile b.

Analüüside tulemused loetakse asjakohaseks teabeks toiduahela kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 853/2004 II lisa III jaos sätestatule (4).

Pädevale asutusele tehakse iga uuritud broilerikarja puhul kättesaadavaks vähemalt järgmine teave:

a)

ajakohastatud andmed asjaomase ettevõtte kohta;

b)

ajakohastatud andmed asjaomase kasvatushoone kohta;

c)

proovivõtmise kuu.

Tulemused ja muu lisateave tuleb esitada direktiivi 2003/99/EÜ artikli 9 lõikes 1 sätestatud suundumuste ja allikate aruande osana (5).

Toidukäitleja teavitab pädevat asutust põhjendamatu viivituseta Salmonella enteritidis'e ja Salmonella typhimurium'i kinnitatud avastamisest. Toidukäitleja annab analüüsi teostavale laboratooriumile vastavad juhised.


(1)  ELT L 250, 18.9.2008, lk 1.

(2)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(3)  ELT L 153, 14.6.2007, lk 26.

(4)  ELT L 226, 25.6.2004, lk 22.

(5)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 31.


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/37


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 201/2012,

8. märts 2012,

millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine nitroksiniili osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004, (1) eriti selle artiklit 14 koostoimes artikliga 17,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidus toiduloomade veterinaarravimites või loomakasvatuses kasutatavates biotsiidides kasutamiseks ettenähtud farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormid tuleks kehtestada kooskõlas määrusega (EÜ) nr 470/2009.

(2)

Farmakoloogilised toimeained ja nende liigitus loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi on sätestatud komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) (2) lisas.

(3)

Nitroksiniil on kantud määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelisse 1 lubatud toimeainena veiste ja lammaste puhul (lihaskude, rasvkude, maks ja neerud), välja on jäetud need loomad, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

(4)

Iirimaa on Euroopa Ravimiametile esitanud taotluse arvamus saamiseks praeguse nitroksiniili käsitleva kande kohaldamise kohta ka veistelt ja lammastelt saadava piima suhtes.

(5)

Veterinaarravimite komitee soovitas kehtestada nitroksiniili jääkide piirnormi veistelt ja lammastelt saadava piima suhtes ning jätta välja sätte „Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima”.

(6)

Seepärast tuleks muuta määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 nitroksiniili käsitlevat kannet selleks, et lisada veistelt ja lammastelt saadava piima jaoks soovitatud jääkide piirnorm ning jätta välja olemasolev säte „Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima”.

(7)

On asjakohane näha ette mõistlik ajavahemik, et asjaomased sidusrühmad saaksid võtta vajalikke meetmeid jääkide uute piirnormide järgimiseks.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 8. maist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(2)  ELT L 15, 20.1.2010, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 asendatakse nitroksiniili käsitlev kanne järgmise kandega:

Farmakoloogiline toimeaine

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnorm

Sihtkoed

Muud sätted

(vastavalt määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 14 lõikele 7)

Terapeutiline liigitus

„Nitroksiniil

Nitroksiniil

Veised, lambad

400 μg/kg

Lihaskude

 

Antiparasiitikumid / endoparasiitide vastased ained”

200 μg/kg

Rasvkude

20 μg/kg

Maks

400 μg/kg

Neerud

20 μg/kg

Piim


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/40


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 202/2012,

8. märts 2012,

millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine „veise granulotsüütide kolooniat stimuleeriva faktori (pegüleeritud)” osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004, (1) eriti selle artiklit 14 koostoimes artikliga 17,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidus toiduloomade veterinaarravimites või loomakasvatuses kasutatavates biotsiidides kasutamiseks ettenähtud farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormid tuleb kehtestada kooskõlas määrusega (EÜ) nr 470/2009.

(2)

Farmakoloogilised toimeained ja nende liigitus loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi on sätestatud komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) (2) lisas.

(3)

Euroopa Ravimiametile on esitatud taotlus kehtestada toimeaine „veise granulotsüütide kolooniat stimuleeriva faktori (pegüleeritud)” jääkide piirnormid veiste puhul.

(4)

Veterinaarravimite komitee on arvamusel, et veise granulotsüütide kolooniat stimuleeriva faktori (pegüleeritud) jääkide piirnorme ei ole veiste puhul vaja kehtestada.

(5)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelit 1 muuta, et lisada toimeaine „veise granulotsüütide kolooniat stimuleeriv faktor (pegüleeritud)” veiste puhul.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(2)  ELT L 15, 20.1.2010, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelisse 1 lisatakse tähestiku järjekorda järgides järgmine toimeaine:

Farmakoloogiline toimeaine

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnorm

Sihtkoed

Muud sätted (vastavalt määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 14 lõikele 7)

Terapeutiline liigitus

„veise granulotsüütide kolooniat stimuleeriv faktor (pegüleeritud)

Ei kohaldata

Veised

Ei ole nõutav

Ei kohaldata

PUUDUVAD

Bioloogiline/immunomodulaator”


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/42


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 203/2012,

8. märts 2012,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, seoses maheveini tootmise üksikasjalike eeskirjadega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 19 lõike 3 teist lõiku, artikli 21 lõiget 2, artikli 22 lõiget 1, artikli 38 punkti a ning artiklit 40,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 834/2007, eelkõige selle III jaotise 4. peatükis, on sätestatud töödeldud toidu mahepõllumajandusliku tootmise põhinõuded. Üksikasjalikud eeskirjad kõnealuste põhinõuete rakendamiseks on kehtestatud komisjoni 5. septembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (2).

(2)

Määruses (EÜ) nr 889/2008 tuleks esitada maheveini tootmise erieeskirjad. Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada veinisektori toodetele, millele on osutatud nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määruses (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (3).

(3)

Maheveini töötlemisel on vaja täpselt määratletud tingimustel kasutada teatavaid tooteid ja aineid, nagu lisaained või töötlemise abiained. Selleks, ja toetudes kogu Euroopa Liitu hõlmava uuringu „Organic viticulture and wine-making: development of environment and consumer friendly technologies for organic wine quality improvement and scientifically based legislative framework” („Mahepõllumajanduslik viinamarjakasvatus ja veinivalmistamine: keskkonna- ja tarbijasõbraliku tehnoloogia väljatöötamine maheveini kvaliteedi parandamiseks ning teadusel põhineva õigusraamistiku jaoks”, tuntud ka lühinimetuse ORWINE all) (4) alusel esitatud soovitustele, tuleks määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 21 kohaselt lubada selliste toodete ja ainete kasutamine.

(4)

Teatavaid tooteid ja aineid, mida veinivalmistustavade kohaselt kasutatakse lisaainetena ja töötlemise abiainetena vastavalt komisjoni 10. juuli 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 606/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 teatavad rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste kategooriate, veinivalmistustavade ja asjaomaste piirangutega, (5) saadakse põllumajanduslikust toorainest. Sellisel juhul võivad toorained turul olla mahepõllumajanduslikul kujul. Kõnealuste toorainete turunõudluse suurendamiseks tuleks eelistada mahepõllumajanduslikust toorainest saadud lisaainete ja töötlemise abiainete kasutamist.

(5)

ELi tasandil on veinitootmise tavad ja meetodid kehtestatud määrusega (EÜ) nr 1234/2007 ja selle rakenduseeskirjad määrusega (EÜ) nr 606/2009 ning komisjoni 14. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 607/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega (6). Kõnealuste tavade ja meetodite kasutamine maheveini valmistamisel ei tarvitse olla kooskõlas eesmärkide ja põhimõtetega, mis on kinnitatud määrusega (EÜ) nr 834/2007, ja eelkõige mahepõllumajandusliku toidu töötlemise suhtes kohaldatavate konkreetsete põhimõtetega, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 6. Seepärast tuleks kehtestada konkreetsed kitsendused ja piirangud teatavate veinivalmistamise tavade ja meetodite kasutamisele.

(6)

Teatavad muud tavad, mida laialdaselt kasutatakse toidu töötlemisel, on kättesaadavad ka veinivalmistamise puhul, ja neil võib olla ka mingi mõju teatavatele olulistele mahetoodete omadustele ja seega nende tegelikule olemusele, kuid praegu ei ole kättesaadavaid alternatiivmeetodeid nende asendamiseks. See kehtib kuumtöötlemise, filtrimise, pöördosmoosi ja ioonivahetusvaikude kasutamise kohta. Seepärast peaksid need töötlusviisid olema maheveinide valmistajatele kättesaadavad, kuid nende kasutamine peaks olema piiratud. Tuleks ette näha võimalus vaadata sobival ajal läbi kuumtöötlemise, ioonivahetusvaikude ja pöördosmoosise kasutamine.

(7)

Maheveini valmistamisel tuleks välistada sellised veinivalmistamise tavad ja meetodid, mis võiksid olla toote tegeliku laadi suhtes eksitavad. See kehtib jahutamisega kontsentreerimise, alkoholitustamise, vääveldioksiidi füüsikalises protsessis kõrvaldamise, elektrodialüüsi ja katioonivahetajate kasutamise kohta, kuna sellised veinivalmistamise tavad muudavad toote koostist oluliselt ja sellisel määral, et võivad olla eksitavad maheveini tegeliku laadi suhtes. Samuti võib mõne aine kasutamine või lisamine olla maheveini tegeliku laadi suhtes eksitav. Seepärast on kohane märkida, et maheveini valmistamise ja töötlemise tavade kohaselt ei tohiks selliseid aineid kasutada ega lisada.

(8)

Konkreetsemalt sulfititega seoses näitasid ORWINE uuringu tulemused, et ELi maheveinide tootjad on juba saavutanud vääveldioksiidisisalduse vähenemise mahepõllumajanduslikult kasvatatud viinamarjadest valmistatud veinis, võrreldes maksimaalse väävlisisaldusega, mis on lubatud muude kui maheveinide puhul. Seepärast on kohane kehtestada maheveinidele omane suurim vääveldioksiidisisaldus, mis peaks olema väiksem kui muude kui maheveinide puhul lubatud väävlisisaldus. Vääveldioksiidi vajalik kogus sõltub eri veinikategooriatest ja veini teatavatest iseloomulikest omadustest, eelkõige suhkrusisaldusest, millega tuleks maheveini jaoks lubatud suurima vääveldioksiidisisalduse kehtestamisel arvestada. Äärmuslike ilmastikutingimuste korral võib teatavates viinamarjakasvatuspiirkondades siiski tekkida raskusi, mistõttu veini valmistamisel on vaja kasutada suuremaid sulfitikoguseid, et saavutada kõnealuse aasta lõpptoote stabiilsus. Seepärast peaks selliste tingimuste esinemise korral olema lubatud suurendada vääveldioksiidisisalduse ülempiiri.

(9)

Vein on pika kõlblikkusajaga toode ja teatavaid veine on kombeks hoida enne turuleviimist mitu aastat vaatides või hoiutsisternides. Arvestades nõukogu 24. juuni 1991. aasta määruses (EMÜ) nr 2029/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) (7) sätestatud tingimusi ning piiratud ajavahemiku jooksul kuni varude ammendumiseni peaks olema lubatud selliseid veine turustada vastavalt määrusele (EÜ) nr 889/2008, pidades kinni osutatud määruses esitatud märgistusnõuetest.

(10)

Mõned laos hoitavatest veinidest on juba toodetud sellise veinivalmistusprotsessi alusel, mis vastab käesolevas määruses sätestatud maheveini valmistamise eeskirjadele. Kus seda on võimalik tõendada, seal tuleks lubada kasutada määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 25 lõikes 1 osutatud ühenduse mahetoote logo, mida alates 1. juulist 2010 nimetatakse ELi mahetoote logoks, et võimaldada enne käesoleva määruse jõustumist toodetud ja pärast selle jõustumist toodetavate maheveinide ausat võrdlemist ja konkurentsi. Kui seda ei ole võimalik tõendada, tuleks vein märgistada üksnes „mahepõllumajanduslikult kasvatatud viinamarjadest valmistatud veinina”, kuid mitte ELi mahetoote logoga, tingimusel et vein on valmistatud vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2092/91 ja määrusele (EÜ) nr 889/2008 enne selle muutmist käesoleva määrusega.

(11)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 889/2008 vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 889/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

II jaotist muudetakse järgmiselt:

a)

artikli 27 lõike 1 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 19 lõike 2 punkti b kohaldamisel võib mahepõllumajandusliku toidu töötlemiseks, v.a veinisektori tooted, mille puhul kohaldatakse 3.a peatükki, kasutada ainult järgmisi aineid:”;

b)

lisatakse 3.a peatükk:

3.a PEATÜKK

Veinivalmistamise erieeskirjad

Artikkel 29b

Kohaldamisala

1.   Käesoleva peatükiga kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 (8) artikli 1 lõike 1 punktis l nimetatud veinisektori toodete mahetootmise erieeskirjad.

2.   Kui käesolevas peatükis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, kohaldatakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 606/2009 (9) ja (EÜ) nr 607/2009 (10).

Artikkel 29c

Teatavate toodete ja ainete kasutamine

1.   Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 19 lõike 2 punkti a kohaldamisel valmistatakse veinisektori tooted mahepõllumajanduslikust toorainest.

2.   Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 19 lõike 2 punkti b kohaldamisel tohib veinisektori toodete valmistamiseks, sealhulgas veinivalmistamise protsesside ja tavade puhul, kasutada üksnes tooteid ja aineid, mis on loetletud osutatud määruse VIIIa lisas, arvestades tingimusi ja piiranguid, mis on esitatud määrustes (EÜ) nr 1234/2007 ja (EÜ) nr 606/2009 ning eriti viimati nimetatud määruse I lisa A osas.

3.   Käesoleva määruse VIIIa lisas loetletud tooteid ja aineid, mis on märgitud tärniga ja on saadud mahepõllumajanduslikust toorainest, kasutatakse juhul, kui need on kättesaadavad.

Artikkel 29d

Veinivalmistustavad ja piirangud

1.   Piiramata artikli 29c ja käesoleva artikli lõigetes 2–5 esitatud konkreetsete keeldude ja piirangute kohaldamist, on lubatud üksnes sellised veinivalmistamise tavad, protsessid ja töötlused, mida kasutati enne 1. augustit 2010, arvestades piiranguid, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklites 120c ja 120d ning määruse (EÜ) nr 606/2009 artiklites 3, 5–9 ja 11–14, samuti nimetatud määruste lisades.

2.   Keelatud on kasutada järgmisi veinivalmistamise tavasid, protsesse ja töötlusi:

a)

osaline kontsentreerimine jahutamisega, vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 XVa lisa B jao punkti 1 alapunktile c;

b)

vääveldioksiidi kõrvaldamine füüsikaliste protsessidega, vastavalt määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa A osa punktile 8;

c)

töötlemine elektrodialüüsiga veini viinhappelise stabiliseerimise tagamiseks, vastavalt määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa A osa punktile 36;

d)

veini osaline alkoholitustamine, vastavalt määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa A osa punktile 40;

e)

töötlemine katioonivahetajatega veini viinhappelise stabiliseerimise tagamiseks, vastavalt määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa A osa punktile 43.

3.   Järgmiste veinivalmistamise tavade, protsesside ja töötluste kasutamine on lubatud järgmistel tingimustel:

a)

kuumtöötlemisel vastavalt määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa A osa punktile 2 ei tohi temperatuur olla kõrgem kui 70 °C;

b)

tsentrifuugimisel ja filtrimisel, kas inertse filtreerimisainega või ilma, vastavalt määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa A osa punktile 3 ei tohi pooride läbimõõt olla väiksem kui 0,2 mikromeetrit.

4.   Järgmiste veinivalmistamise tavade, protsesside ja töötluste kasutamise vaatab komisjon uuesti läbi enne 1. augustit 2015 selleks, et nende kasutamine järk-järgult lõpetada või seda veelgi piirata:

a)

kuumtöötlemised, nagu on viidatud määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa A osa punktis 2;

b)

ioonivahetusvaikude kasutamine, nagu on viidatud määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa A osa punktis 20;

c)

pöördosmoos määruse (EÜ) nr 1234/2007 XVa lisa B jao punkti 1 alapunkti b kohaselt.

5.   Määrustes (EÜ) nr 1234/2007 või (EÜ) nr 606/2009 ette nähtud veinivalmistamise tavade, protsesside ja töötluste iga muudatust, mis tehakse pärast 1. augustit 2010, tohib maheveini tootmisel kohaldada alles pärast selliste meetmete vastuvõtmist, mis on vajalikud määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 19 lõikes 3 ette nähtud tootmiseeskirjade rakendamiseks, ja vajaduse korral pärast osutatud määruse artikli 21 kohast hindamisprotsessi.

c)

artiklit 47 muudetakse järgmiselt:

i)

esimesse lõiku lisatakse järgmine punkt e:

„e)

vääveldioksiidi kasutamine kuni maksimumsisalduseni, mis kinnitatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa B osale, kui erakordsed ilmatingimused asjaomasel saagiaastal halvendavad mahepõllumajanduslike viinamarjade sanitaarset seisundit bakteriaalsete või seenhaigustega konkreetses geograafilises piirkonnas ning sunnivad veinivalmistajaid kasutama rohkem vääveldioksiidi kui eelmistel aastatel, et saavutada võrreldav lõpptoode.”;

ii)

teine lõik asendatakse järgmisega:

„Pädeva asutuse loa saamisel hoiavad üksikettevõtjad alles ülalkirjeldatud erandi kasutamist tõendavad dokumendid. Liikmesriigid teatavad esimese lõigu punktide c ja e kohaselt lubatud eranditest üksteisele ja komisjonile.”

2)

V jaotist muudetakse järgmiselt:

a)

artikli 94 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt d:

„d)

ühe kuu jooksul pärast nende kinnitamist: artikli 47 esimese lõigu punktide c ja e kohaselt liikmesriikide poolt lubatud erandid.”;

b)

artikli 95 lõige 10a asendatakse järgmisega:

„10a.   Veinisektori toodete puhul lõpeb lõikes 8 osutatud üleminekuperiood 31. juulil 2012.

Vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2092/91 või määrusele (EÜ) nr 834/2007 kuni 31. juulini 2012 toodetud veini varude turuleviimist võib jätkata kuni varude lõppemiseni; seejuures peetakse kinni järgmistest märgistusnõuetest:

a)

ühenduse mahepõllumajandusliku toote logo, millele on viidatud määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 25 lõikes 1 ning mida alates 1. juulist 2010 nimetatakse „ELi mahetoote logo”, tohib kasutada tingimusel, et veinivalmistamise protsess vastab käesoleva määruse II jaotise 3.a peatükile;

b)

„ELi mahetoote logo” kasutavad tootjad hoiavad tõendavad materjalid, sealhulgas andmed asjaomase veini liitrites väljendatud koguse, iga veinikategooria ja iga aastakäigu kohta, alles vähemalt viie aasta jooksul pärast seda, kui nad on mahepõllumajanduslikult toodetud viinamarjadest saadud veini turule viinud;

c)

kui käesoleva lõike punktis b osutatud tõendavad materjalid ei ole kättesaadavad, võib sellise veini märgistada kui „mahepõllumajanduslikult kasvatatud viinamarjadest valmistatud veini”, kui see vastab käesoleva määruse nõuetele, välja arvatud käesoleva määruse II jaotise 3.a peatükis sätestatud nõuded;

d)

veini, mis on märgistatud „mahepõllumajanduslikult kasvatatud viinamarjadest valmistatud veinina”, ei saa tähistada „ELi mahetoote logoga”.”

3)

Lisatakse uus VIIIa lisa, mille tekst on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. augustist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  ELT L 250, 18.9.2008, lk 1.

(3)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(4)  http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263

(5)  ELT L 193, 24.7.2009, lk 1.

(6)  ELT L 193, 24.7.2009, lk 60.

(7)  EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1. Määrus (EMÜ) nr 2092/91 on tunnistatud kehtetuks ja asendatud määrusega (EÜ) nr 834/2007 alates 1. jaanuarist 2009.

(8)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(9)  ELT L 193, 24.7.2009, lk 1.

(10)  ELT L 193, 24.7.2009, lk 60.”;


LISA

„VIIIa LISA

Tooted ja ained, mida on lubatud artiklis 29c osutatud veinisektori mahetoodete puhul kasutada või osutatud toodetele lisada

Töötlemise tüüp vastavalt määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa A osale

Toote või aine nimetus

Eritingimused, piirangud vastavalt määrustes (EÜ) nr 1234/2007 ja (EÜ) nr 606/2009 esitatud piiridele ja tingimustele

Punkt 1:

õhutamine või gaasilise hapnikuga küllastamine

õhk

gaasiline hapnik

 

Punkt 3:

tsentrifuugimine ja filtrimine

perliit

tselluloos

kobediatomiit

üksnes filtrimisel inertse abiainena

Punkt 4:

kasutamine selleks, et luua inertne atmosfäär ja töödelda toodet õhust eraldatult

lämmastik

süsinikdioksiid

argoon

 

Punktid 5, 15 ja 21:

kasutamine

pärmseened (1)

 

Punkt 6:

kasutamine

diammooniumfosfaat

tiamiinvesinikkloriid

 

Punkt 7:

kasutamine

vääveldioksiid

kaaliumbisulfit või kaaliummetabisulfit

a)

vääveldioksiidisisaldus ei ületa määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa B osa A alaosa punkti 1 alapunkti a kohaselt 100 milligrammi sellise punase veini ühes liitris, mille jääksuhkru tase on alla 2 grammi liitri kohta;

b)

vääveldioksiidisisaldus ei ületa määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa B osa A alaosa punkti 1 alapunkti b kohaselt 150 milligrammi sellise valge ja roosa veini ühes liitris, mille jääksuhkru tase on alla 2 grammi liitri kohta;

c)

kõigi muude veinide puhul vähendatakse määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa B osa kohast, alates 1. augustist 2010 kohaldatavat vääveldioksiidisisalduse ülempiiri 30 milligrammi võrra liitri kohta.

Punkt 9:

kasutamine

veinivalmistuses kasutatav süsi

 

Punkt 10:

selitamine

toiduželatiin (2)

nisust või hernest saadud taimne valk (2)

kalaliim (2)

ovoalbumiin (2)

tanniinid (2)

 

kaseiin

kaaliumkaseinaat

ränidioksiid

bentoniit

pektolüütilised ensüümid

 

Punkt 12:

kasutamine hapestamiseks

piimhape

L(+)-viinhape

 

Punkt 13:

kasutamine hapetustamiseks

L(+)-viinhape

kaltsiumkarbonaat

neutraalne kaaliumtartraat

kaaliumvesinikkarbonaat

 

Punkt 14:

lisamine

Süüria männi vaik

 

Punkt 17:

kasutamine

piimhappebakterid

 

Punkt 19:

lisamine

L-askorbiinhape

 

Punkt 22:

barboteerimine

lämmastik

 

Punkt 23:

lisamine

süsinikdioksiid

 

Punkt 24:

lisamine veini stabiliseerimiseks

sidrunhape

 

Punkt 25:

lisamine

tanniinid (2)

 

Punkt 27:

lisamine

metaviinhape

 

Punkt 28:

kasutamine

kummiaraabik (2)

 

Punkt 30:

kasutamine

kaaliumbitartraat

 

Punkt 31:

kasutamine

vask(II)tsitraat

 

Punkt 31:

kasutamine

vasksulfaat

lubatud kuni 31. juulini 2015

Punkt 38:

kasutamine

tammelaastud

 

Punkt 39:

kasutamine

kaaliumalginaat

 

Töötlemise tüüp vastavalt määruse (EÜ) nr 606/2009 III lisa punkti A alapunkti 2 alapunktile b

kaltsiumsulfaat

üksnes vino generoso või vino generoso de licor’i puhul


(1)  Üksikute pärmitüvede puhul: saadud mahepõllumajanduslikust toorainest, kui võimalik.

(2)  Saadud mahepõllumajanduslikust toorainest, kui võimalik.”


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/48


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 204/2012,

8. märts 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

85,1

JO

78,3

MA

64,7

SN

207,5

TN

99,6

TR

90,3

ZZ

104,3

0707 00 05

JO

121,8

TR

170,7

ZZ

146,3

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

53,5

TR

99,8

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

49,2

IL

69,1

MA

47,5

TN

55,6

TR

72,6

ZZ

58,8

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,3

TR

57,0

ZZ

52,9

0808 10 80

CA

117,2

CL

104,7

CN

107,7

MK

31,8

US

164,3

ZZ

105,1

0808 30 90

AR

76,6

CL

119,7

CN

55,6

ZA

88,3

ZZ

85,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/50


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2012/144/ÜVJP,

8. märts 2012,

millega rakendatakse otsust 2010/656/ÜVJP, millega uuendatakse Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 2010. aasta otsust 2010/656/ÜVJP, millega uuendatakse Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 6 lõikeid 1 ja 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 29. oktoobril 2010 vastu otsuse 2010/656/ÜVJP.

(2)

Lähtudes nende isikute ja üksuste nimekirja läbivaatamisest, kelle suhtes kohaldatakse otsuses 2010/656/ÜVJP sätestatud piiravaid meetmeid, on nõukogu arvamusel, et teatavate isikute jätmiseks sellesse nimekirja ei ole enam põhjust.

(3)

Lisaks tuleks ajakohastada otsuse 2010/656/ÜVJP I lisas esitatud loetellu kantud ühe isiku ja II lisas esitatud loetellu kantud isikute andmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/656/ÜVJP I lisas asendatakse kanne järgmise isiku kohta:

Désiré Tagro

käesoleva otsuse I lisas esitatud kandega.

Artikkel 2

Nõukogu otsuse 2010/656//ÜVJP II lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 8. märts 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BØDSKOV


(1)  ELT L 285, 30.10.2010, lk 28.


I LISA

Artiklis 1 osutatud kanne

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimisandmed (sünniaeg ja -koht, passi/ID-kaardi number jne)

Loetellu kandmise põhjused

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev

Désiré Tagro

Passi number: PD–AE 065FH08

Sünniaeg: 27. jaanuar 1959

Sünnikoht: Issia, Côte d’Ivoire

Surnud 12. aprillil 2011 Abidjanis

Isehakanud „presidendi” Laurent GBAGBO peasekretär: Laurent GBAGBO ebaseaduslikus valitsuses osalemine, rahu- ja lepitusprotsessi takistamine, presidendivalimiste tulemuste mittetunnustamine, rahvaliikumiste vägivaldses mahasurumises osalemine.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 30.3.2011

(Euroopa Liidu poolt loetellu kandmise kuupäev: 22.12.2010)


II LISA

„II LISA

Artikli 4 lõike 1 punktis b ja artikli 5 lõike 1 punktis b osutatud isikute ja üksuste loetelu

 

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimisandmed

Loetellu kandmise põhjused

1.

Kadet Bertin

Sündinud Mamas 1957. aastal

Laurent Gbagbo erinõunik julgeoleku-, kaitse- ja sõjalise varustuse küsimustes, endine Laurent Gbagbo režiimi kaitseminister.

Laurent Gbagbo lähisugulane.

Viibib eksiilis Ghanas. Tema kohta on välja antud rahvusvaheline vahistamismäärus.

Algatatud kohtumenetlus seoses kuritarvituste ja vägivaldsete kadumistega ning seoses relvastatud rühmade ja nn noorpatriootide (COJEP) rahastamisega.

Osaleb relvakaubanduses ja relvaembargo eest kõrvalehoidmises.

Kadet Bertin oli usaldussuhetes läänepiirkonna relvastatud rühmadega ning täitis Gbagbo sidepidaja ülesandeid nende rühmadega suhtlemises. Osales nn Lima üksuste (surmaeskadronid) loomises.

Ghanas eksiilis viibides jätkab ettevalmistusi uueks relvastatud võimuhaaramiseks. Nõuab ühtlasi Gbagbo viivitamatut vabastamist.

Oma rahaliste vahendite tõttu, tutvuste tõttu ebaseaduslike relvakauplejatega ning jätkuvate sidemete tõttu pidevalt aktiivsete relvastatud rühmadega (eelkõige Libeerias) kujutab Kadet Bertin endast endiselt reaalset ohtu Côte d’Ivoire’i julgeolekule ja stabiilsusele.

2.

Oulaï Delafosse

Sündinud 28. oktoobril 1968

Endine Toulepleu alamprefekt. Vastupanuliidu Union patriotique de Résistance du Grand Ouest juht.

Relvastatud rühmade juhina on vastutusele võetud vägivalla ja kuritegude eest (eriti Toulepleu piirkonnas).

Saab korraldusi otse Kadet Bertini käest ja oli valimistejärgse kriisi ajal väga aktiivne Libeeria palgasõdurite värbaja, samuti osales aktiivselt ebaseaduslikus Libeeriast pärit relvadega kauplemises. Tema võitlussalgad on hoidnud ülal terroriõhkkonda kogu valimistejärgse kriisiperioodi vältel ning kõrvaldanud sadu Côte d’Ivoire’i põhjaosast pärinevaid isikuid.

Poliitilise ekstremismi tõttu, lähedaste suhete tõttu Kadet Bertiniga ning tugevate sidemete tõttu Libeeria palgasõdurite ringkondadega on ta jätkuvalt ohtlik riigi stabiilsusele.

3.

Pastor Gammi

 

2004. aastal loodud relvastatud rühmituse Mouvement ivoirien pour la libération de l’Ouest (MILOCI) juht. Gbagbo-meelse relvastatud rühmituse MILOCI juhina osales mitmetes massimõrvades ja kuritarvitustes.

Varjab end Ghanas (arvatav asukoht Takoradi). Tema suhtes kehtib rahvusvaheline vahistamismäärus.

Eksiilis olles on ta ühinenud rühmitusega Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire (CILCI), kes avaldab relvastatud vastupanu Gbagbo võimu taastamise eesmärgil.

4.

Marcel Gossio

Sündinud 18. veebruaril 1951 Adjamés.

Passi number: 08AA14345 (kehtivusaeg lõpeb 6. oktoobril 2013)

Varjab end väljaspool Côte d’Ivoire’i. Tema suhtes kehtib rahvusvaheline vahistamismäärus. On osa võtnud riigi raha kõrvaldamisest ja vastupanurühmadele raha ja relvade hankimisest.

Võtmeisik Gbagbo suguvõsa ja relvastatud rühmade rahastamises. Keskse tähtsusega isik ka ebaseaduslikus relvakaubanduses.

Märkimisväärsed rahasummad, mis ta on kõrvaldanud, ja tema tutvused relvade ebaseadusliku hankimise võrgustikes teevad ta endiselt ohtlikuks Côte d’Ivoire’i stabiilsusele ja julgeolekule.

5.

Justin Koné Katina

 

Varjab end Ghanas. Tema suhtes kehtib rahvusvaheline vahistamismäärus.

Seotud BCEAO (Lääne-Aafrika riikide keskpanga) vastase relvastatud rünnakuga.

Esineb oma eksiiliasukohas endiselt Gbagbo häälekandjana. 12. detsembri 2011. aasta pressiteates väidab, et Ouattara ei ole kunagi valimisi võitnud, ja nimetab uut režiimi ebaseaduslikuks. Kutsub üles vastupanule ja kinnitab Gbagbo taasvõimuletulekut.

6.

Ahoua Don Mello

Sündinud 23. juunil 1958 Bongouanous.

Passi number: PD-AE/044GN02 (kehtivusaeg lõpeb 23. veebruaril 2013)

Laurent Gbagbo häälekandja. Endine ebaseadusliku valitsuse varustus- ja maaparandusminister.

Viibib eksiilis Ghanas. Tema suhtes kehtib rahvusvaheline vahistamismäärus.

Eksiilis viibides kuulutab endiselt, et Ouattara sai presidendiks valimispettuse teel, ning ei tunnusta tema võimu. Keeldub vastamast Côte d’Ivoire’i valitsuse lepitusettepanekutele ning kutsub meedias korrapäraselt ülestõusule, teeb mobilisatsioonireise Ghana põgenikelaagritesse.

2011. aasta detsembris teatas, et Côte d’Ivoire on „ümberpiiratud hõimuriik” ning et „Ouattara valitsuse päevad on loetud”.

7.

Moussa Touré Zéguen

Sündinud 9. septembril 1944.

Vana pass: AE/46CR05

Rühmituse GPP (Groupement des Patriotes pour la Paix) juht.

Rühmituse CILCI (Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire) asutaja.

Relvastatud rühmade juht alates 2002. aastast, alates 2003. aastast juhib rühmitust GPP. Tema juhtimisel on GPPst saanud Gbagbo relvastatud käsi Abidjanis ning riigi lõunaosas.

Koos GPPga vastutab ta väga paljude kuritarvituste eest, mis olid suunatud peamiselt riigi põhjaosast pärit elanike ja endise režiimi vastaste vastu.

Osales isiklikult valimisjärgsetes vägivallategudes (eelkõige Abobo ja Adjamé kvartalis).

Accras eksiilis olles asutas Touré Zéguen rühmituse Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire (CILCI), mille eesmärk on Gbagbo võimu taastamine.

Eksiilis viibides teeb arvukaid vaenu õhutavaid avaldusi (nt 9. detsembri 2011. aasta pressikonverents) ning on jäänud otsustavalt konflikti ja relvastatud kättemaksu positsioonile. Ta kinnitab, et Ouattara võim Côte d’Ivoire’is on ebaseaduslik, et riik on „uuesti koloniseeritud”, ning kutsub kodanikke üles „petiseid minema kihutama” (Jeune Afrique, juuli 2011).

Peab blogi, milles kutsub Côte d’Ivoire’i rahvast ägedalt üles Ouattara-vastasele mobilisatsioonile.”