ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.019.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 19

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
24. jaanuar 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 54/2012, 23. jaanuar 2012, millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 55/2012, 23. jaanuar 2012, millega rakendatakse nõukogu määruse (EL) nr 36/2012 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias) artikli 33 lõiget 1

6

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 56/2012, 23. jaanuar 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 57/2012, 23. jaanuar 2012, millega peatatakse rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2011 väljakuulutatud pakkumismenetlus

12

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 58/2012, 23. jaanuar 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

13

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 59/2012, 23. jaanuar 2012, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes turustusaastaks 2011/2012 rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

15

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2012/33/ÜVJP, 23. jaanuar 2012, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Lähis-Ida rahuprotsessi jaoks

17

 

*

Nõukogu otsus 2012/34/ÜVJP, 23. jaanuar 2012, millega määratakse Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimees

21

 

*

Nõukogu otsus 2012/35/ÜVJP, 23. jaanuar 2012, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

22

 

*

Nõukogu otsus 2012/36/ÜVJP, 23. jaanuar 2012, millega muudetakse otsust 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta

31

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2012/37/ÜVJP, 23. jaanuar 2012, millega rakendatakse otsust 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

33

 

 

SUUNISED

 

 

2012/38/EL

 

*

Euroopa Keskpanga suunis, 21. detsember 2011, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2011/27)

37

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 54/2012,

23. jaanuar 2012,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (1), eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 25. oktoobril 2010 vastu määruse (EL) nr 961/2010.

(2)

1. detsembril 2011 kordas nõukogu oma tõsist ja süvenevat muret Iraani tuumaprogrammi iseloomu pärast ning eelkõige Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) viimases aruandes esitatud järelduste pärast sõjalise tuumatehnoloogia väljatöötamist puudutava tegevuse kohta Iraanis. Nimetatud muret silmas pidades ja kooskõlas Euroopa Ülemkogu 23. oktoobri 2011. aasta avaldusega leppis nõukogu kokku laiendada kehtivaid sanktsioone.

(3)

Euroopa Ülemkogu kinnitas 9. detsembril 2011 nõukogu 1. detsembri 2011. aasta järeldused ja palus nõukogul esmajärjekorras jätkata Iraani vastu suunatud ELi piiravate meetmete ulatuse laiendamisega seotud tööd.

(4)

Kooskõlas nõukogu 23 jaanuari 2012. aasta otsusega 2012/35/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (2), tuleks lisada täiendavad isikud ja üksused määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisas esitatud isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Lisaks tuleks muuta määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisas esitatud kandeid teatavate isikute ja üksuste kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse I lisas loetletud isikud ja üksused kantakse määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisas esitatud loetellu.

2.   Käesoleva määruse II lisas nimetatud üksus jäetakse määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisas esitatud loetelust välja.

3.   Määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisa kandeid muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 281, 27.10.2010, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 22.


I LISA

Artikli 1 lõikes 1 nimetatud isikute ja üksuste loend

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Iraani Keskpank (Central Bank of Iran) (teise nimega Iraani Islamivabariigi Kespank (Central Bank of the Islamic Republic of Iran))

Postiaadress: Mirdamad Blvd., No.144, Teheran, Iraani Islamivabariik

P.O. Box: 15875 / 7177

Tel: +98 21 299 51

Telegraaf: MARKAZBANK

Teleks: 216 219-22

MZBK IR SWIFTi aadress: BMJIIRTH

Veebileht: http://www.cbi.ir

E-post: G.SecDept@cbi.ir

Osalemine sanktsioonidest kõrvalehoidmisega seotud tegevuses

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Postiaadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran

Tel.: 88826690

Teleks: 226641 TJTA IR.

Faks: 88893641

Veebileht: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat on riigile kuuluv pank. Pank on otseselt seotud Iraani tuumaprogrammi toetamisega. Näiteks 2011. aastal võimaldas pank üle kanda kümneid miljoneid dollareid, et toetada ÜRO loendisse kantud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) jätkuvaid püüdlusi soetada rafineeritud uraanimaaki. AEOI on Iraani peamine tuumatehnoloogia alase uurimistöö ja arendamisega tegelev organisatsioon ning juhib lõhustuva materjali tootmise programme.

Bank Tejarat on ka varem aidanud loendisse kantud Iraani pankadel rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hoida, näiteks osaledes ÜRO loendisse kantud Shahid Hemmat Industrial Groupi variettevõtetega seotud tehingutes.

ELi loendisse kantud Bank Mellatile ja Export Development Bank of Iranile (EDBI) viimastel aastatel osutatud teenuste kaudu on Bank Tejarat toetanud ka Iraani Revolutsioonilise Kaardiväekorpuse allasutuste ning ÜRO loendisse kantud Defense Industries Organisationi ja MODAFLi tegevust.

23.1.2012

3.

Tidewater (teise nimega Tidewater Middle East Co.)

Postiaadress: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

IRGC omanduses või kontrolli all

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (teise nimega T.E.M. Co.)

Postiaadress: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iraan

Iran Aircraft Industries (IACI) salajaseks hanketegevuseks kasutatav variettevõte

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (teise nimega SAD Import & Export Company)

Postiaadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Teheran, Iraan

Loendisse kantud Defence Industries Organizationi (DIO) kasutatav variettevõte. Osaleb relvade toimetamises Süüriasse. Ettevõtte osalust märgiti ka seoses M/V Monchegorski pardal veetud ebaseadusliku relvasaadetisega

23.1.2012

6.

Rosmachin

Postiaadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Teheran, Iraan

Sad Export Import Company variettevõte. Osales ebaseadusliku relvasdaadetise edasitoimetamises M/V Monchegorski pardal

23.1.2012

II.   Islami Revolutsiooniline Kaardiväekorpus (IRGC)

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC asekomandör, IRGC poliitilise büroo ülem

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (teise nimega Hojjat- al-Eslam Ali Saidi või Saeedi

 

IRGC kõrgeima juhi esindaja

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (teise nimega Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC õhuvägede komandör, brigaadikindral

23.1.2012


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postiaadress: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iraan

Saatis 2007. aasta mais kaks mitmesuguseid tulirelvi sisaldanud konteinerit Iraanist Süüriasse, rikkudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

BIIS Maritime Limited

Postiaadress: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Loendisse kantud laevandusettevõtte Irano Hind omandis või kontrolli all

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iraan) (teise nimega Khazar Sea Shipping Lines või Darya-ye Khazar Shipping Company või Khazar Shipping Co. või KSSL või Daryaye Khazar (Kaspia meri) Co. või Darya-e-khazar shipping Co.)

Postiaadress: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IraanNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iraan

IRISLi omanduses või kontrolli all

23.1.2012


II LISA

Artikli 1 lõikes 2 nimetatud üksus

Syracuse S.L


III LISA

Artikli 1 lõikes 3 nimetatud kanded

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postiaadress: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Saksamaa; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

IRISLi kontrolli all ja/või tegutseb IRISLi nimel. HTTS on registreeritud Hamburgis samal aadressil nagu IRISL Europe GmbH ja ettevõtte juht dr Naser Baseni töötas varem IRISLis

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Postiaadress: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai, Araabia Ühendemiraadid; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Araabia Ühendemiraadid; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Araabia Ühendemiraadid; Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Araabia Ühendemiraadid

Tegutses Araabia Ühendemiraatides IRISLi nimel. Asendatud Good Luck Shipping Companyga, mis on samuti kantud loendisse IRISLi nimel tegutseva ettevõttena

23.1.2012


24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/6


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 55/2012,

23. jaanuar 2012,

millega rakendatakse nõukogu määruse (EL) nr 36/2012 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias) artikli 33 lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011 (1), eriti selle artikli 33 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2012 vastu määruse (EL) nr 36/2012.

(2)

Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust ja kooskõlas nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta rakendusotsusega 2012/37/ÜVJP (millega rakendatakse otsust 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid) (2), tuleks määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud loetellu isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, kanda täiendavaid isikuid ja üksusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas loetletud isikud ja üksused lisatakse määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 16, 19.1.2012, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 33.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikud ja üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjused

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Brigaadikindral

Jawdat Ibrahim Safi

154. rügemendi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Damaskuses ja selle ümbruses, sealhulgas Mo'adamiyehis, Doumas, Abasiyehis, Dumas.

23.1.2012

2.

Kindralmajor

Muhammad Ali Durgham

4. divisjoni ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Damaskuses ja selle ümbruses, sealhulgas Mo'adamiyehis, Doumas, Abasiyehis, Dumas

23.1.2012

3.

Kindralmajor

Ramadan Mahmoud Ramadan

Erivägede 35. rügemendi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Baniyasis ja Deraas

23.1.2012

4.

Brigaadikindral

Ahmed Yousef Jarad

132. brigaadi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Deraas, kasutades sealjuures ka automaatrelvi ja õhutõrjekuulipildujaid.

23.1.2012

5.

Kindralmajor

Naim Jasem Suleiman

3. divisjoni ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Doumas.

23.1.2012

6.

Brigaadikindral

Jihad Mohamed Sultan

65. brigaadi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Doumas

23.1.2012

7.

Kindralmajor

Fo'ad Hamoudeh

Sõjaliste operatsioonide juhataja Idlibis

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Idlibis 2011. aasta septembri algul

23.1.2012

8.

Kindralmajor

Bader Aqel

Erivägede juhataja

Andis sõduritele käsu korjata kokku surnukehad ja anda need üle mukhabarati liikmetele ning vastutab vägivalla eest Bukamalis

23.1.2012

9.

Brigaadikindral

Ghassan Afif

45. rügemendi ülem

Sõjaliste operatsioonide juhataja Homsis, Baniyasis ja Idlibis

23.1.2012

10.

Brigaadikindral

Mohamed Maaruf

45. rügemendi ülem

Sõjaliste operatsioonide juhataja Homsis. Andis käsu tulistada protestijaid Homsis.

23.1.2012

11.

Brigaadikindral

Yousef Ismail

134. brigaadi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada maju ja katustel viibinud inimesi eelmisel päeval tapetud protestijate matuste ajal Talbisehis.

23.1.2012

12.

Brigaadikindral

Jamal Yunes

555. rügemendi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Mo'adimiyehis.

23.1.2012

13.

Brigaadikindral

Mohsin Makhlouf

 

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Al-Herakis.

23.1.2012

14.

Brigaadikindral

Ali Dawwa

 

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Al-Herakis.

23.1.2012

15.

Brigaadikindral

Mohamed Khaddor

106. brigaadi ülem, presidendi turvaüksus

Andis sõduritele käsu peksta protestijaid keppidega ning seejärel nad arreteerida. Vastutav rahumeelsete protestijate represseerimise eest Doumas.

23.1.2012

16.

Kindralmajor Suheil

Salman Hassan

5. divisjoni ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Deraa provintsis.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

Suwayda piirkondliku osakonna ülem (sõjaväeluureamet)

Sõjaväeluureameti Suwayda piirkondliku osakonna ülem

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

Deraa piirkondliku osakonna ülem (üldjulgeolekuteenistus)

Üldjulgeolekuteenistuse Deraa piirkondliku osakonna ülem, vastutav vangide meelevaldse kinnipidamise ja piinamise eest Deraas

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

Uurimisosakonna ülem (poliitiline julgeolekuteenistus)

Poliitilise julgeolekuteenistuse uurimisosakonna ülem, vastutav vangide kinnipidamise ja piinamise eest

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Operatsioonide osakonna ülem (poliitiline julgeolekuteenistus)

Poliitilise julgeolekuteenistuse operatsioonide osakonna ülem, vastutav vangide kinnipidamise ja piinamise eest

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

Deraa piirkondliku osakonna ülem (poliitiline julgeolekuteenistus)

Poliitilise julgeolekuteenistuse Deraa piirkondliku osakonna ülem, vastutav vangide kinnipidamise ja piinamise eest

23.1.2012

22.

Mehran (või Mahran) Khwanda

Transpordiettevõtte Qadmous Transport Co. omanik, sündinud 11. 05.1938, passid: nr 3298 858, kehtis kuni 09.05.2004, nr 001452904, kehtis kuni 29.11.2011 ja nr 006283523, kaotab kehtivuse 28.06.2017

Annab logistilist abi tsiviilelanike vastaste jõuliste repressioonide läbiviimiseks vägivaldsete valitsusmeelsete relvastatud rühmituste (chabbihas) tegevuspiirkondades

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syria.

Tel: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Faks: +963 11-222-8412

Riigile kuuluv pank.

Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria.

Tel: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Faks: +963 11-221-0124

Riigile kuuluv pank.

Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467

Faks: 224 4909 – 245 3471

Tel: 222 8403

e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Riigile kuuluv pank.

Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria.

Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Faks: +963 11-224-1261

Veebisait: www.agrobank.org

Riigile kuuluv pank.

Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese

Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanaon.

Tel: +961 1-741666

Faks: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Veebisait: www.slcb.com.lb

Commercial Bank of Syria (juba loetellu kantud) tütarettevõte.

Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur

Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damascus Syria

Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Faks: +963 11-662-1848

GPC ühisettevõte. Annab režiimile rahalist toetust.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, Syria

Tel: +963 116691100

P.O. Box 9120

GPC ühisettevõte. Annab režiimile rahalist toetust.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria

GPC ühisettevõte. Annab režiimile rahalist toetust.

23.1.2012


24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/10


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 56/2012,

23. jaanuar 2012,

millega muudetakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 23. jaanuaril 2012 otsust 2012/35/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

25. oktoobril 2010 võttis nõukogu vastu määruse (EL) nr 961/2010, (2) milles kinnitati Iraani vastu suunatud piiravad meetmed, mida on võetud alates 2007. aastast, ning millega kehtestati täiendavad piiravad meetmed, mis tulenevad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 1929 (2010), ja kaasnevad meetmed, nagu seda nõuti Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta avalduses.

(2)

Need piiravad meetmed hõlmasid teatavate isikute ja üksuste vahendite külmutamist.

(3)

Nõukogu võttis 23. jaanuaril 2012 vastu otsuse 2012/35/ÜVJP, millega ta lisas selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes piiravaid meetmeid kohaldatakse, finantseerimisasutuse, mille suhtes kehtestati kaubavahetuse rahastamise osas konkreetsed erandid.

(4)

Mõned kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5)

Seega on vaja muuta määrust (EL) nr 961/2010, et viia ülalnimetatud erandid sellesse sisse.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusesse (EL) nr 961/2010 lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 19a

1.   Artiklis 16 sätestatud keelde ei kohaldata:

a)

i)

loetellu kandmise järel saadud ja külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside ülekandele Iraani Keskpanga poolt või kaudu, või

ii)

rahaliste vahendite või majandusressursside ülekandele Iraani Keskpanka või selle kaudu, kui ülekanne on seotud maksega isikult või üksuselt, kes ei ole kantud VII või VIII lisasse seose tõttu teatud kaubanduslepinguga,

tingimusel et asjaomase liikmesriigi pädev asutus on iga üksikjuhtumi puhul kindlaks teinud, et makset ei saa otseselt ega kaudselt ükski muu VII või VIII lisasse kantud isik, või

b)

külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside ülekandele Iraani Keskpanga poolt või kaudu, et anda liikmesriikide jurisdiktsioonis olevatele finantseerimisasutustele likviidsus tehingu rahastamiseks, tingimusel et selle ülekande on heaks kiitnud asjaomase liikmesriigi pädev asutus.

2.   Artiklis 16 esitatud keelud ei takista Tejarati panka tegemast kahekuulise ajavahemiku jooksul arvates tema loetellu kandmise kuupäevast makset selliste rahaliste vahendite või majandusressursside arvelt, mis on saadud ja külmutatud pärast loetellu kandmise kuupäeva, ega saamast pärast loetellu kandmise kuupäeva makset, tingimusel et:

a)

makse tuleb teha seoses konkreetse kaubanduslepinguga, ning

b)

asjaomane liikmesriik on igal üksikul juhul kindlaks teinud, et kõnealuste maksete otseseks või kaudseks saajaks ei ole VII ja VIII lisas loetletud isikud või üksused.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 22.

(2)  ELT L 281, 27.10.2010, lk 1.


24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 57/2012,

23. jaanuar 2012,

millega peatatakse rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2011 väljakuulutatud pakkumismenetlus

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 187 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2011 (2) kuulutati turustusaastaks 2011/2012 välja alaline pakkumismenetlus CN-koodi 1701 alla kuuluva suhkru vähendatud tollimaksumääraga impordiks.

(2)

Liidu turu varustatus on paranenud, mistõttu ei ole imporditollimaksu rohkem vaja vähendada ning pakkumuste esitamine tuleks peatada.

(3)

Turu kiireks teavitamiseks ja meetme tõhusa haldamise tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(4)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 1239/2011 artikli 2 lõike 3 kohaselt peatatakse 25. jaanuaril 2012, 1. veebruaril 2012 ja 15. veebruaril 2012 lõppeva osalise pakkumismenetluse pakkumuste esitamine.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 318, 1.12.2011, lk 4.


24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 58/2012,

23. jaanuar 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

260,5

MA

62,0

TN

92,5

TR

117,3

ZZ

133,1

0707 00 05

JO

229,9

MA

148,6

TR

182,5

ZZ

187,0

0709 91 00

EG

129,3

ZZ

129,3

0709 93 10

MA

123,7

TR

138,5

ZZ

131,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,1

MA

54,4

TN

63,3

TR

63,7

ZA

41,5

ZZ

51,1

0805 20 10

MA

95,0

ZZ

95,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

IL

87,2

KR

91,8

MA

120,2

TR

88,3

ZZ

89,8

0805 50 10

TR

58,3

UY

45,3

ZZ

51,8

0808 10 80

AR

78,5

CA

126,3

CL

58,2

CN

110,9

MK

30,8

US

153,3

ZZ

93,0

0808 30 90

CN

70,2

TR

116,3

US

119,8

ZZ

102,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 59/2012,

23. jaanuar 2012,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes turustusaastaks 2011/2012 rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud turustusaastaks 2011/2012 on kehtestatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 (3). Kõnealuseid hindu ja makse on viimati muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 25/2012 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja tollimakse muuta määruse (EÜ) nr 951/2006 artikli 36 kohaselt.

(3)

Vajadusest tagada, et kõnealust meedet hakataks kohaldama võimalikult kiiresti pärast ajakohastatud andmete kättesaadavaks tegemist, peaks käesolev määrus jõustuma avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse turustusaastaks 2011/2012 muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 254, 30.9.2011, lk 12.

(4)  ELT L 9, 13.1.2012, lk 9.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 24. jaanuarist 2012

(eurodes)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 12 10 (1)

44,47

0,00

1701 12 90 (1)

44,47

1,27

1701 13 10 (1)

44,47

0,00

1701 13 90 (1)

44,47

1,56

1701 14 10 (1)

44,47

0,00

1701 14 90 (1)

44,47

1,56

1701 91 00 (2)

50,09

2,44

1701 99 10 (2)

50,09

0,00

1701 99 90 (2)

50,09

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % sahharoosisisalduse puhul.


OTSUSED

24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/17


NÕUKOGU OTSUS 2012/33/ÜVJP,

23. jaanuar 2012,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Lähis-Ida rahuprotsessi jaoks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 31 lõiget 2 ja artiklit 33,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 21. juulil 2003 vastu ühismeetme 2003/537/ÜVJP, (1) millega nimetati Marc OTTE Euroopa Liidu eriesindajaks (edaspidi „ELi eriesindaja”) Lähis-Ida rahuprotsessi jaoks.

(2)

Andreas REINICKE tuleks nimetada ELi eriesindajaks Lähis-Ida rahuprotsessi jaoks alates 1. veebruarist 2012 kuni 30. juunini 2013.

(3)

ELi eriesindaja täidab oma volitusi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu eriesindaja

Andreas REINICKE nimetatakse Euroopa Liidu eriesindajaks (edaspidi „ELi eriesindaja”) Lähis-Ida rahuprotsessi (edaspidi „rahuprotsess”) jaoks alates 1. veebruarist 2012 kuni 30. juunini 2013. ELi eriesindaja volituste kehtivuse võib lõpetada varem, kui nõukogu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja”) ettepaneku põhjal nii otsustab.

Artikkel 2

Poliitilised eesmärgid

1.   ELi eriesindaja volitused põhinevad liidu poliitilistel eesmärkidel seoses rahuprotsessiga.

2.   Kõnealused eesmärgid hõlmavad muu hulgas järgmist:

a)

saavutada üldine rahu, mis põhineks asjakohastel ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidel, Madridi põhimõtetel, teekaardil, pooltevahelistel varasematel kokkulepetel ja Araabia rahualgatusel;

b)

leida lahendus, mis põhineb kahe riigi olemasolul ning mis hõlmab Iisraeli ja demokraatlikku, terviklikku, elujõulist, rahumeelset ja suveräänset Palestiina riiki, mis eksisteerivad kõrvuti turvaliste ja tunnustatud piiride raames ning millel on normaalsed suhted naaberriikidega vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) ja 1402 (2002) ning Madridi põhimõtetele;

c)

leida lahendus Iisraeli-Süüria ja Iisraeli-Liibanoni konfliktile;

d)

leida lahendus Jeruusalemma kui kahe riigi tulevase pealinna staatuse küsimusele ning õiglane, toimiv ja kokkuleppel põhinev lahendus Palestiina pagulaste probleemile;

e)

võtta järelmeetmeid seoses lõplikku staatust käsitleva kokkuleppe saavutamisele ja Palestiina riigi loomisele suunatud rahuprotsessiga, sealhulgas tugevdades Lähis-Ida neliku (edaspidi „nelik”) rolli teekaardi järelevalvajana, pidades eelkõige silmas teekaardi kohaselt mõlemale osapoolele pandud kohustuste täitmise üle järelevalve teostamist, ning püüdes kooskõlas rahvusvaheliste jõupingutustega saavutada kõikehõlmav araabia-iisraeli rahu.

3.   Kõnealused eesmärgid tuginevad liidu kohustusele teha koostööd rahvusvaheliste osalejate ja partneritega, eelkõige neliku raames, ning kasutada iga võimalust rahu edendamiseks ja kõigile piirkonnas elavatele inimestele inimväärse tuleviku tagamiseks.

4.   ELi eriesindaja toetab kõrge esindaja tegevust piirkonnas, muu hulgas neliku raames.

Artikkel 3

Volitused

Poliitiliste eesmärkide saavutamiseks on ELi eriesindajal järgmised volitused:

a)

anda aktiivne ja tõhus liidu panus tegevustesse ja algatustesse, mis on suunatud Iisraeli-Palestiina konflikti ning Iisraeli-Süüria ja Iisraeli-Liibanoni konfliktide lõplikule lahendamisele;

b)

hõlbustada ja säilitada tihedaid suhteid kõigi rahuprotsessis osalejatega, teiste piirkonna riikidega, neliku liikmetega ja teiste asjaomaste riikidega, samuti ÜRO ja teiste asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, et teha nendega koostööd rahuprotsessi tugevdamisel;

c)

tagada liidu jätkuv kohalolek asjaomastel rahvusvahelistel foorumitel ning osaleda kriisiohjamises ning -ennetamises;

d)

jälgida ning toetada pooltevahelisi rahuläbirääkimisi ning esitada seoses nimetatud läbirääkimistega liidu nimel ettepanekuid;

e)

toetada taotluse korral poolte vahel saavutatud rahvusvaheliste kokkulepete rakendamist ning võtta diplomaatilisi meetmeid, kui nimetatud kokkulepete tingimusi ei täideta;

f)

pöörata erilist tähelepanu teguritele, mis mõjutavad rahuprotsessi piirkondlikku mõõdet;

g)

võtta rahuprotsessi raames koos kokkulepetele alla kirjutanud pooltega konstruktiivseid meetmeid, et edendada demokraatia, sealhulgas inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete austamise põhinormidest kinnipidamist;

h)

teha ettepanekuid liidu sekkumise kohta rahuprotsessi ning selle kohta, milline on parim viis viia ellu liidu algatusi ja käimasoleva rahuprotsessiga seotud liidu jõupingutusi (nt liidu panus Palestiinas läbiviidavatesse reformidesse), sealhulgas seoses liidu asjaomaste arendusprojektide poliitiliste aspektidega;

i)

teostada järelevalvet mõlema poole tegevuse üle teekaardi rakendamisel ja küsimustes, mis võivad kahjustada alalist staatust käsitlevate läbirääkimiste tulemust, et võimaldada nelikul paremini hinnata poolte kohustuste täitmist;

j)

anda neliku esindajana aru läbirääkimiste edenemisest ja kulgemisest ning liidu seisukohtade alusel ja koostöös neliku ülejäänud liikmetega aidata kaasa neliku esindajate kohtumiste ettevalmistamisele;

k)

aidata kaasa liidu inimõigustepoliitika (sh inimõigusi käsitlevad liidu suunised, eelkõige liidu suunised laste ja relvastatud konfliktide kohta ning naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla ning diskrimineerimise kõigi vormide vastase võitluse kohta, ning liidu poliitika, mis käsitleb ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 (2000) naiste, rahu ja julgeoleku kohta) rakendamisele, sealhulgas jälgides arenguid ja koostades nende kohta aruandeid ning soovitusi;

l)

aidata piirkonna arvamusliidritel paremini mõista liidu rolli.

Artikkel 4

Volituste täitmine

1.   ELi eriesindaja vastutab oma volituste täitmise eest, tegutsedes kõrge esindaja alluvuses. Oma volituste ja eriülesannete kohapealseks täitmiseks pühendub ELi eriesindaja täielikult missioonile.

2.   Poliitika- ja julgeolekukomiteel on ELi eriesindajaga eelissidemed ning ta on eriesindaja peamine kontaktorgan nõukogus. Poliitika- ja julgeolekukomitee annab ELi eriesindajale tema volituste raames strateegilisi juhtnööre ja poliitilisi suuniseid, ilma et see piiraks kõrge esindaja volitusi.

3.   ELi eriesindaja teeb tihedat koostööd Euroopa välisteenistusega.

4.   Oma missiooni käigus teeb ELi eriesindaja tihedat koostööd ELi esindusega Jeruusalemmas, liidu delegatsiooniga Tel Avivis ning piirkonna kõigi muude asjakohaste liidu delegatsioonidega.

Artikkel 5

Rahastamine

1.   ELi eriesindaja volituste täitmisega seotud kulude katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikul 1. veebruarist 2012 kuni 30. juunini 2013 on 1 300 000 eurot.

2.   Lõikes 1 sätestatud summast rahastatavad kulud on rahastamiskõlblikud alates 1. veebruarist 2012. Kulusid hallatakse vastavalt liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja eeskirjadele.

3.   Kulude haldamise kohta sõlmitakse ELi eriesindaja ja komisjoni vahel leping. ELi eriesindaja annab kõigist kuludest aru komisjonile.

Artikkel 6

Meeskonna moodustamine ja koosseis

1.   Oma volituste ja talle eraldatud vastavate rahaliste vahendite piires vastutab ELi eriesindaja oma meeskonna moodustamise eest. Meeskonda kuuluvad vastavalt volitustele konkreetsetes poliitikaküsimustes pädevad isikud. ELi eriesindaja teavitab nõukogu ja komisjoni viivitamata ja korrapäraselt oma meeskonna koosseisust.

2.   Liikmesriigid, liidu institutsioonid ja Euroopa välisteenistus võivad teha ettepaneku isikkoosseisu liikmete lähetamiseks ELi eriesindaja juurde. Selliste lähetatud isikkoosseisu liikmete töötasu katab vastavalt kas liikmesriik, asjaomane liidu institutsioon või Euroopa välisteenistus. Liikmesriikide poolt liidu institutsioonidesse või Euroopa välisteenistusse lähetatud eksperdid võib määrata tööle ka ELi eriesindaja juurde. Rahvusvahelistel lepingulistel töötajatel peab olema liikmesriigi kodakondsus.

3.   Kõik lähetatud isikkoosseisu liikmed jäävad neid lähetanud liikmesriigi, liidu institutsiooni või Euroopa välisteenistuse haldusalluvusse ning täidavad oma kohustusi ja tegutsevad ELi eriesindaja volituste huvides.

Artikkel 7

ELi eriesindaja ja tema isikkoosseisu liikmete privileegid ja immuniteedid

ELi eriesindaja ja tema isikkoosseisu liikmete missiooni läbiviimiseks ja sujuvaks toimimiseks vajalikud privileegid, immuniteedid ja täiendavad tagatised lepitakse kokku vastavalt vajadusele vastuvõtva osapoole või vastuvõtvate osapooltega. Liikmesriigid ja komisjon annavad selleks kogu vajaliku toetuse.

Artikkel 8

ELi salastatud teabe kaitse

ELi eriesindaja ja tema meeskonna liikmed peavad kinni nõukogu 31. märtsi 2011. aasta otsusega 2011/292/EL (ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta) (2) kehtestatud julgeolekupõhimõtetest ja miinimumstandarditest.

Artikkel 9

Juurdepääs teabele ja logistiline tugi

1.   Liikmesriigid, komisjon ja nõukogu peasekretariaat tagavad, et ELi eriesindajale võimaldatakse juurdepääs mis tahes asjakohasele teabele.

2.   Liidu delegatsioonid ja/või liikmesriigid osutavad piirkonnas vastavalt vajadusele logistilist abi.

Artikkel 10

Julgeolek

ELi eriesindaja võtab oma otsesesse alluvusse kuuluvate isikkoosseisu liikmete julgeoleku tagamiseks kõik otstarbekad meetmed, tehes seda kooskõlas liidu poliitikaga aluslepingu V jaotise alusel väljapoole liitu operatiivülesannete täitmisele lähetatud isikkoosseisu julgeoleku kohta ning vastavalt oma volitustele ja julgeolekuolukorrale tema geograafilises vastutusalas, tegutsedes eelkõige järgmiselt:

a)

koostades Euroopa välisteenistuse juhtnööride põhjal missioonile eriomase julgeolekukava, mis sisaldab missioonile eriomaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja menetluslikke julgeolekumeetmeid ning millega reguleeritakse isikkoosseisu ohutu liikumise korda missiooni piirkonda ja piirkonnas ning julgeolekualaste juhtumite ohjamist, ja mis sisaldab ka missiooni situatsiooni- ja evakueerimisplaani;

b)

tagades missiooni piirkonnas valitsevatele tingimustele vastava kõrge riski kindlustuskaitse kõigile väljapoole liitu lähetatud isikkooseisu liikmetele;

c)

tagades, et kõik tema meeskonna väljapoole liitu lähetatud liikmed, sealhulgas kohapeal tööle võetud lepingulised isikkoosseisu liikmed, on saanud enne missiooni piirkonda saabumist või sinna saabudes asjakohase julgeolekukoolituse, mis tugineb missiooni piirkonnale Euroopa välisteenistuse poolt määratud riskiastmele;

d)

tagades, et kõik korrapäraste julgeolekuhinnangute tulemusel tehtud kokkulepitud soovitused viiakse ellu, ja esitades nende elluviimise ja muude julgeolekuküsimuste kohta kõrgele esindajale, nõukogule ja komisjonile kirjalikke aruandeid vahearuannete ja volituste täitmist käsitlevate aruannete raames.

Artikkel 11

Aruandlus

ELi eriesindaja esitab kõrgele esindajale ning poliitika- ja julgeolekukomiteele korrapäraselt suulisi ja kirjalikke aruandeid. Vajaduse korral annab ELi eriesindaja aru ka nõukogu töörühmadele. Korrapärased kirjalikud aruanded edastatakse COREU-võrgu kaudu. ELi eriesindaja esitab kõrge esindaja või poliitika- ja julgeolekukomitee soovitusel aruandeid välisasjade nõukogule.

Artikkel 12

Koordineerimine

1.   ELi eriesindaja edendab üldist liidu poliitilist koordineerimist. Ta aitab tagada, et kõiki kohapeal asuvaid liidu vahendeid kasutatakse järjekindlalt liidu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. ELi eriesindaja tegevus kooskõlastatakse komisjoni ja vajaduse korral piirkonnas tegutsevate teiste ELi eriesindajate (sealhulgas ELi eriesindaja Vahemere lõunapiirkonnas) tegevustega. ELi eriesindaja korraldab korrapäraseid teabekoosolekuid liikmesriikide esindustele ja liidu delegatsioonidele.

2.   Kohapeal toimub tihe koostöö liidu delegatsioonide juhtidega ning liikmesriikide esinduste juhtidega. Nad teevad kõik endast sõltuva, et aidata ELi eriesindajat tema volituste täitmisel. ELi eriesindaja annab tihedas koostöös liidu delegatsiooni juhiga Tel Avivis Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) ja Rafah’ piiriületuspunktis läbiviidava Euroopa Liidu piirihaldamise abimissiooni (EU BAM Rafah) juhtidele poliitilisi suuniseid kohalikul tasandil. ELi eriesindaja ja tsiviiloperatsioonide ülem konsulteerivad vajaduse korral üksteisega. ELi eriesindaja teeb koostööd ka teiste kohapealsete rahvusvaheliste ja piirkondlike osalejatega.

Artikkel 13

Läbivaatamine

Käesoleva otsuse rakendamine ja selle sidusus teiste liidu meetmetega kõnealuses piirkonnas vaadatakse korrapäraselt läbi. ELi eriesindaja esitab kõrgele esindajale, nõukogule ja komisjonile enne 2012. aasta novembri lõppu eduaruande ja volituste lõppemisel täieliku aruande volituste täitmise kohta.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 23. jaanuar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 184, 23.7.2003, lk 45.

(2)  ELT L 141, 27.5.2011, lk 17.


24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/21


NÕUKOGU OTSUS 2012/34/ÜVJP,

23. jaanuar 2012,

millega määratakse Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimees

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 240,

võttes arvesse nõukogu otsust 2001/79/ÜVJP Euroopa Liidu Sõjalise Komitee loomise kohta (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2001/79/ÜVJP artikli 3 kohaselt määrab Euroopa Liidu Sõjalise Komitee („sõjaline komitee”) esimehe nõukogu kaitsejõudude juhtide tasandil kohtunud sõjalise komitee soovituse alusel. Nimetatud otsuse artikli 3 kohaselt on esimehe ametiaeg kolm aastat, kui nõukogu ei otsusta teisiti.

(2)

Nõukogu nimetas 8. detsembril 2008 kindral Håkan SYRÉNi sõjalise komitee esimeheks kolmeks aastaks alates 6. novembrist 2009 (2).

(3)

Kaitsejõudude juhtide tasandil 22. novembril 2011 kohtunud sõjaline komitee soovitas, et sõjalise komitee esimeheks määrataks kindral Patrick de ROUSIERS,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kindral Patrick de ROUSIERS määratakse käesolevaga Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimeheks kolmeks aastaks alates 6. novembrist 2012.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 23. jaanuar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  EÜT L 27, 30.1.2001, lk 4.

(2)  Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta otsus 2009/22/EÜ, millega määratakse Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimees (ELT L 9, 14.1.2009, lk 51).


24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/22


NÕUKOGU OTSUS 2012/35/ÜVJP,

23. jaanuar 2012,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. veebruaril 2007 vastu ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid), (1) millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006).

(2)

Nõukogu võttis 23. aprillil 2007 vastu ühise seisukoha 2007/246/ÜVJP, (2) millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007).

(3)

Nõukogu võttis 7. augustil 2008 vastu ühise seisukoha 2008/652/ÜVJP, (3) millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1803 (2008).

(4)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP, (4) millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 (2010).

(5)

Nõukogu väljendas 1. detsembril 2011 taas oma tõsist ja süvenevat muret seoses Iraani tuumaprogrammi iseloomuga ja eelkõige seoses Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) viimase aruande järeldustega, mis käsitlevad sõjalise tuumatehnoloogia väljatöötamist puudutavat tegevust Iraanis. Nimetatud muret silmas pidades ja kooskõlas Euroopa Ülemkogu 23. oktoobri 2011. aasta deklaratsiooniga leppis nõukogu kokku laiendada kehtivaid sanktsioone, analüüsides tihedas koostöös rahvusvaheliste partneritega täiendavaid meetmeid (sealhulgas meetmeid, mille eesmärk on tõsiselt mõjutada Iraani finantssüsteemi) transpordisektoris ja energiasektoris, Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) vastu suunatud meetmeid ning muid valdkondi puudutavaid meetmeid.

(6)

Euroopa Ülemkogu kinnitas 9. detsembril 2011 nõukogu 1. detsembri 2011. aasta järeldused ja palus nõukogul esmajärjekorras jätkata Iraani vastu suunatud liidu piiravate meetmete ulatuse laiendamisega seotud tööd.

(7)

Seoses sellega on asjakohane täiendavalt keelata või kontrollida selliste toodete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia tarnimist ja müümist Iraanile või Iraanile üleandmist, mis võivad kaasa aidata Iraani uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega seotud tegevusele, tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele või muude IAEA-le muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevusele või teistele massihävitusrelvade programmidele. See keeld peaks hõlmama ka kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiat.

(8)

Tuletades meelde võimalikku seost Iraani energiasektorist saadud tulude ja Iraanis tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundliku tuumaenergiaalase tegevuse rahastamise vahel ning seda, et keemilistes protsessides kasutatavatel seadmetel ja naftakeemiatööstuse materjalidel on palju ühist seadmete ja materjalidega, mis on vajalikud tuumkütuse tsükli teatud tundlike tegevuste läbiviimiseks, nagu on rõhutatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1929 (2010), tuleks keelata Iraani nafta- ja maagaasitööstuse olulistes sektorites ja naftakeemiatööstuses, kasutamispotentsiaali omavate täiendavate olulise tähtsusega varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine Iraanile. Lisaks peaksid liikmesriigid keelama uute investeeringute tegemise Iraani naftakeemiatööstusse.

(9)

Lisaks tuleks keelata toornafta ja naftasaaduste ning naftakeemiatööstuse toodete ostmine, importimine ja transportimine Iraanist.

(10)

Samuti tuleks keelata kulla, väärismetallide ja teemantide müük Iraani valitsusele, kulla, väärismetallide ja teemantide ostmine Iraani valitsuselt ning sellekohaste tehingute vahendamine Iraani valitsuse jaoks.

(11)

Lisaks tuleks keelata trükitud või vermitud või emiteerimata uute Iraani vääringus pangatähtede ja müntide tarnimine Iraani Keskpanga jaoks.

(12)

Samuti tuleks Iraani Keskpanga suhtes kehtestada piiravad meetmed tema osalemise tõttu tegevuses, mille eesmärk on Iraani suhtes kehtestatud sanktsioonidest kõrvalehoidmine.

(13)

Euroopa Liitu sisenemise piiranguid ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist tuleks kohaldada täiendavate isikute ja üksuste suhtes, kes toetavad Iraani valitsust, et võimaldada valitsusel jätkata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tuumaenergiaalast tegevust või tuumarelva kandevahendite väljatöötamist, eelkõige isikute ja üksuste suhtes, kes toetavad Iraani valitsust rahaliselt, logistiliselt või materiaalselt.

(14)

IRGC liikmete suhtes kohaldatavad Euroopa Liitu sisenemise piirangud ning rahaliste vahendite külmutamine ei peaks enam piirduma vaid IRGC juhtkonna liikmetega vaid neid võiks kohaldada ka IRGC muudele liikmetele.

(15)

Samuti tuleks otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendit isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, täiendada uute isikute ja üksustega.

(16)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja liidupoolset edasist tegevust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõike 1 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

muud kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia, mis on loetletud nõukogu 5. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) (5) I lisas, mis ei ole hõlmatud punktis a, välja arvatud teatavad tooted, mis on loetletud nimetatud määruse I lisa 1. osa 5. kategoorias ja 2. osa 5. kategoorias.

2)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 3a

1.   Iraani toornaftat ja naftasaadusi on keelatud importida, osta või transportida.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.   Seoses Iraani toornafta ja naftasaaduste impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust.

Artikkel 3b

1.   Iraanist on keelatud importida, osta või transportida naftakeemiatööstuse tooteid.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.   Seoses Iraani naftakeemiatööstuse toodete impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, samuti kindlustust ja edasikindlustust.

Artikkel 3c

1.   Artiklis 3a sätestatud keeld ei mõjuta kuni 1. juulini 2012 enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis tuleb sõlmida ning mida tuleb täita enne 1. juulit 2012.

2.   Artiklis 3a sätestatud keeld ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingute täitmist või selliste kohustuste täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, kui Iraani toornafta ja naftasaaduste tarned või nimetatud tarnetest saadud tulu seoses enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutega on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.

Artikkel 3d

1.   Artiklis 3b sätestatud keeld ei mõjuta kuni 1. maini 2012 enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmist või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis tuleb sõlmida ning mida tuleb täita enne 1. maid 2012.

2.   Artiklis 3b sätestatud keeld ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingute täitmist või selliste kohustuste täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, kui Iraani naftakeemiatoodete tarned või nimetatud tarnetest saadud tulu seoses enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutega on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.”

3)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 4a

1.   Keelatakse olulise varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine Iraani naftakeemiatööstusele või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstusettevõtetele liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.   Iraanis asuvatele Iraani naftakeemiatööstusettevõtetele ning väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstuseettevõtetele on keelatud anda järgmist abi:

a)

tehniline abi või koolitus ja muud teenused, mis on seotud olulise varustuse ja tehnoloogiaga, mis on piiritletud lõikes 1;

b)

finantseerimine või finantsabi lõikes 1 piiritletud olulise varustuse ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või väljaõppe andmiseks.

3.   Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4b

1.   Artikli 4 lõikes 1 sätestatud keeld ei piira enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingutes käsitletud kaupade tarnimisega seotud kohustuste täitmist.

2.   Artiklis 4 sätestatud keelud ei piira selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad liikmesriikides tegevuskohta omavate ettevõtete poolt enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingutest ja mis on seotud Iraanis enne nimetatud kuupäeva tehtud investeeringutega.

3.   Artikli 4a lõikes 1 sätestatud keeld ei piira enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutes käsitletud kaupade tarnimisega seotud kohustuste täitmist.

4.   Artiklis 4a sätestatud keelud ei piira selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad liikmesriikides tegevuskohta omavate ettevõtete poolt enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest ja mis on seotud Iraanis enne nimetatud kuupäeva tehtud investeeringutega.

Artikkel 4c

Keelatakse kulla ja väärismetallide ning teemantide otsene või kaudne müük Iraani valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale ning Iraani Keskpangale ning nende nimel või juhatusel tegutsevatele isikutele ja üksustele või nende omanduses või nende kontrolli all olevatele üksustele, samuti kulla ja väärismetallide ning teemantide otsene või kaudne ost nendelt ning transportimine või vahendamine nende jaoks.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

Artikkel 4d

Keelatakse trükitud või vermitud või emiteerimata uute Iraani vääringus pangatähtede ja müntide tarnimine Iraani Keskpangale või Iraani Keskpanga jaoks.”

4)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6a

Keelatakse järgmine tegevus:

a)

laenu või krediidi andmine Iraanis tegutsevatele Iraani naftakeemiatööstusettevõtetele või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstusettevõtetele;

b)

osaluse omandamine või laiendamine Iraanis asuvates Iraani naftakeemiatööstusettevõtetes või väljaspool Iraani tegutsevates Iraani või Iraanile kuuluvates naftakeemiatööstusettevõtetes, sealhulgas selliste ettevõtete täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c)

ühisettevõtte asutamine Iraanis asuvate Iraani naftakeemiatööstusettevõtetega ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega.”

5)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

1.   Artikli 6 lõikes a ja lõikes b sätestatud keelud vastavalt:

i)

ei mõjuta enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

ii)

ei takista osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingust.

2.   Artikli 6a lõikes a ja lõikes b sätestatud keelud vastavalt:

i)

ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

ii)

ei takista osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingust.”

6)

Artikli 19 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

teised, I lisas nimetamata isikud, kes on kaasatud või otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad isikud ning isikud, kes on aidanud määratud isikutel või üksustel ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda, ning teised Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse liikmed, kes on loetletud II lisas.”;

b)

lisatakse järgmine punkt:

„c)

I lisas nimetamata muud isikud, kes toetavad Iraani valitsust, ning nendega seotud isikud, kes on loetletud II lisas.”

7)

Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

I lisas nimetamata isikud ja üksused, kes on kaasatud või otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad või nende omandis või kontrolli all olevad (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevad) isikud ja üksused ning isikud ja üksused, kes on aidanud määratud isikutel või üksustel ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda ning teised Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse ning Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja liikmed ja üksused ning nende omanduses või kontrolli all olevad või nende nimel tegutsevad üksused, kes on loetletud II lisas.”;

ii)

lisatakse järgmine punkt:

„c)

I lisas nimetamata muud isikud ja üksused, kes toetavad Iraani valitsust, ning nendega seotud isikud ja üksused, kes on loetletud II lisas.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„4a.   II lisas loetletud isikute ja üksuste puhul võib erandeid teha ka rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mis tuleb maksta rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.”

c)

lisatakse järgmised lõiked:

„7.   Lõiked 1 ja 2 ei kohaldata selliste Iraani Keskpangale või Iraani Keskpanga kaudu tehtavate rahalistest vahendite või majandusressursside, mille pank sai ja külmutas pärast loetellu kandmise kuupäeva, ülekannete suhtes, ega selliste Iraani Keskpangale või Iraani Keskpanga kaudu pärast loetellu kandmise kuupäeva tehtavate rahaliste vahendite või majandusressursside ülekannete suhtes, mis on seotud loetellu kandmata finantsasutuse poolt konkreetse kaubanduslepingu kohaselt tehtud maksega, tingimusel et asjaomane liikmesriik on igal üksikul juhul kindlaks teinud, et kõnealuste maksete otseseks või kaudseks saajaks ei ole lõikes 1 nimetatud isikud või üksused.

8.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste Iraani Keskpangale või Iraani Keskpanga kaudu tehtavate külmutatud rahalistest vahendite või majandusressursside ülekannete suhtes, mille eesmärk on võimaldada liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvale finantseerimisasutusele likviidseid vahendeid kaubanduse rahastamiseks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on andnud loa ülekande tegemiseks.;

9.   Lõige 2 ei piira makseid Iraani Keskpangale, mida tehakse seoses lepingute täitmisega vastavalt artiklitele 3a, 3b, 3c või 3d.

10.   Lõige 1 ei takista II lisas loetletud Tejarati pangal tegemast kahekuulise ajavahemiku jooksul arvates tema loetellu kandmise kuupäevast, makset selliste rahaliste vahendite või majandusressursside arvelt, mis on saadud ja külmutatud pärast loetellu kandmise kuupäeva, ega saamast pärast loetellu kandmise kuupäeva makset, mis on tehtud konkreetse kaubanduslepingu kohaselt, tingimusel et asjaomane liikmesriik on igal üksikul juhul kindlaks teinud, et kõnealuste maksete otseseks või kaudseks saajaks ei ole lõikes 1 nimetatud isikud või üksused.

11.   Lõiked 7, 8, 9 ja 10 ei piira käesoleva artikli lõikeid 3, 4, 4a, 5 ja 6 ning artikli 10 lõike 3 kohaldamist.”;

8)

Artikli 24 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui nõukogu otsustab kohaldada isiku või üksuse suhtes artikli 19 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 20 lõike 1 punktides b ja c osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II lisa.”

9)

Artikli 25 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   I ja II lisa sisaldavad võimaluse korral samuti asjaomaste isikute ja üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet, nagu see on esitatud ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt seoses I lisaga. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registreerimise kohta ja kuupäeva, äriregistri numbrit ja äritegevuse kohta. Samuti esitatakse I ja II lisas loetellu kandmise kuupäev.”

10)

Artikli 26 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

„2.   Artiklis 3a osutatud meetmed Iraani toornafta ja naftasaaduste importimise, ostmise ja transportimise keelamise kohta vaadatakse läbi hiljemalt 1. mail 2012, eelkõige võttes asjakohaselt arvesse muudes riikides kui Iraan toodetava toornafta ja naftasaaduste kättesaadavust ja tarnete rahalisi tingimusi eesmärgiga tagada liikmesriikide energiatarnete jätkuvus.

3.   Artikli 19 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 20 lõike 1 punktides b ja c osutatud meetmed vaadatakse korrapäraste ajavahemike järel läbi ning seda tehakse vähemalt iga 12 kuu möödumisel. Meetmed kaotavad asjaomaste isikute ja üksuste suhtes kehtivuse, kui nõukogu teeb artiklis 24 osutatud korra kohaselt kindlaks, et meetmete kohaldamise tingimusi enam ei esine.”

Artikkel 2

1.   Käesoleva otsuse I lisas loetletud isikud ja üksused kantakse otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendisse.

2.   Käesoleva otsuse II lisas nimetatud üksus jäetakse otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendist välja.

3.   Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa kandeid muudetakse vastavalt käesoleva otsuste III lisale.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 23. jaanuar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 61, 28.2.2007, lk 49.

(2)  ELT L 106, 24.4.2007, lk 67.

(3)  ELT L 213, 8.8.2008, lk 58.

(4)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.

(5)  ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.”


I LISA

Artikli 2 lõikes 1 nimetatud isikute ja üksuste loend

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Iraani Keskpank (Central Bank of Iran) (teise nimega Iraani Islamivabariigi Kespank (Central Bank of the Islamic Republic of Iran))

Postiaadress: Mirdamad Blvd., No.144, Teheran, Iraani Islamivabariik

P.O. Box: 15875 / 7177

Tel: +98 21 299 51

Telegraaf: MARKAZBANK

Teleks: 216 219-22

MZBK IR SWIFTi aadress: BMJIIRTH

Veebileht: http://www.cbi.ir

E-post: G.SecDept@cbi.ir

Osalemine sanktsioonidest kõrvalehoidmisega seotud tegevuses

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Postiaadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran

Tel.: 88826690

Teleks: 226641 TJTA IR.

Faks: 88893641

Veebileht: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat on riigile kuuluv pank. Pank on otseselt seotud Iraani tuumaprogrammi toetamisega. Näiteks 2011. aastal võimaldas pank üle kanda kümneid miljoneid dollareid, et toetada ÜRO loendisse kantud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) jätkuvaid püüdlusi soetada rafineeritud uraanimaaki. AEOI on Iraani peamine tuumatehnoloogia alase uurimistöö ja arendamisega tegelev organisatsioon ning juhib lõhustuva materjali tootmise programme.

Bank Tejarat on ka varem aidanud loendisse kantud Iraani pankadel rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hoida, näiteks osaledes ÜRO loendisse kantud Shahid Hemmat Industrial Groupi variettevõtetega seotud tehingutes.

ELi loendisse kantud Bank Mellatile ja Export Development Bank of Iranile (EDBI) viimastel aastatel osutatud teenuste kaudu on Bank Tejarat toetanud ka Iraani Revolutsioonilise Kaardiväekorpuse allasutuste ning ÜRO loendisse kantud Defense Industries Organisationi ja MODAFLi tegevust.

23.1.2012

3.

Tidewater (teise nimega Tidewater Middle East Co.)

Postiaadress: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

IRGC omanduses või kontrolli all

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (teise nimega T.E.M. Co.)

Postiaadress: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iraan

Iran Aircraft Industries (IACI) salajaseks hanketegevuseks kasutatav variettevõte

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (teise nimega SAD Import & Export Company)

Postiaadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Loendisse kantud Defence Industries Organizationi (DIO) kasutatav variettevõte. Osaleb relvade toimetamises Süüriasse. Ettevõtte osalust märgiti ka seoses M/V Monchegorski pardal veetud ebaseadusliku relvasaadetisega

23.1.2012

6.

Rosmachin

Postiaadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Sad Export Import Company variettevõte. Osales ebaseadusliku relvasdaadetise edasitoimetamises M/V Monchegorski pardal

23.1.2012

II.   Islami Revolutsiooniline Kaardiväekorpus (IRGC)

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC asekomandör, IRGC poliitilise büroo ülem

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (teise nimega Hojjat- al-Eslam Ali Saidi või Saeedi

 

IRGC kõrgeima juhi esindaja

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (teise nimega Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC õhuvägede komandör, brigaadikindral

23.1.2012


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postiaadress: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iraan

Saatis 2007. aasta mais kaks mitmesuguseid tulirelvi sisaldanud konteinerit Iraanist Süüriasse, rikkudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

BIIS Maritime Limited

Postiaadress: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Loendisse kantud laevandusettevõtte Irano Hind omandis või kontrolli all

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iraan) (teise nimega Khazar Sea Shipping Lines või Darya-ye Khazar Shipping Company või Khazar Shipping Co. või KSSL või Daryaye Khazar (Kaspia meri) Co. või Darya-e-khazar shipping Co.)

Postiaadress: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IraanNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iraan

IRISLi omanduses või kontrolli all

23.1.2012


II. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésében említett szervezet

Syracuse S.L


III LISA

Artikli 2 lõikes 3 nimetatud kanded

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postiaadress: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Saksamaa; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

IRISLi kontrolli all ja/või tegutseb IRISLi nimel. HTTS on registreeritud Hamburgis samal aadressil nagu IRISL Europe GmbH ja ettevõtte juht dr Naser Baseni töötas varem IRISLis

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Postiaadress: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai, Araabia Ühendemiraadid; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Araabia Ühendemiraadid; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Araabia Ühendemiraadid; Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Araabia Ühendemiraadid

Tegutses Araabia Ühendemiraatides IRISLi nimel. Asendatud Good Luck Shipping Companyga, mis on samuti kantud loendisse IRISLi nimel tegutseva ettevõttena

23.1.2012


24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/31


NÕUKOGU OTSUS 2012/36/ÜVJP,

23. jaanuar 2012,

millega muudetakse otsust 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 25. oktoobril 2010 vastu otsuse 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta (1).

(2)

Nõukogu võttis 10. oktoobril 2011 vastu otsuse 2011/666/ÜVJP (2) ja pikendas sellega piiravate meetmete kehtivusaega 31. oktoobrini 2012.

(3)

Võttes arvesse olukorra tõsidust Valgevenes, tuleks kehtestada täiendavad Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed.

(4)

Riiki lubamise piiranguid ning majandusressursside ja rahaliste vahendite külmutamist tuleks kohaldada selliste isikute, eelkõige juhtival ametikohal olevate isikute suhtes, kes vastutavad inimõiguste tõsiste rikkumiste või kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud repressioonide eest ning selliste isikute ja üksuste, eelkõige režiimi rahaliselt või materiaalselt toetavate isikute ja üksuste suhtes, kes saavad kasu Lukašenko režiimist või toetavad seda.

(5)

Otsust 2010/639/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/639/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1.

artikli 1 lõikesse 1 lisatakse järgmised punktid:

„e)

inimõiguste tõsiste rikkumiste või kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise eest Valgevenes, ja kelle nimed on loetletud V lisas;

f)

ning isikud või üksused, kes saavad kasu Lukašenko režiimist või toetavad seda, ja kelle nimed on loetletud V lisas.”;

2.

artikli 2 lõikesse 1 lisatakse järgmised punktid:

„c)

inimõiguste tõsiste rikkumiste või kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise eest Valgevenes, ja kelle nimed on loetletud V lisas;

d)

ning isikud või üksused, kes saavad kasu Lukašenko režiimist või toetavad seda, ja kelle nimed on loetletud V lisas.”;

3.

artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt ühegi IIIA, IV ja V lisas loetletud isiku käsutusse ega toetamiseks.”;

4.

artikli 3 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

vajalikud IIIA, IV ja V lisas loetletud isikute ja neist sõltuvate perekonnaliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;”.

Artikkel 2

Käesoleva otsuse lisa lisatakse otsusele 2010/639/ÜVJP V lisana.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 23. jaanuar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 280, 26.10.2010, lk 18.

(2)  ELT L 265, 11.10.2011, lk 17.


LISA

„V LISA

Artikli 1 lõike 1 punktides e ja f ning artikli 2 lõike 1 punktides c ja d osutatud isikute ja üksuste loetelu

 

Isikud

 

Üksused”


24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/33


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2012/37/ÜVJP,

23. jaanuar 2012,

millega rakendatakse otsust 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

võttes arvesse nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsust 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 21 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 1. detsembril 2011 vastu otsuse 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust, tuleks kanda täiendavaid isikuid ja üksusi otsuse 2011/782/ÜVJP I lisas esitatud loetellu nendest isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud isikud ja üksused lisatakse otsuse 2011/782/ÜVJP I lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 23. jaanuar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 319, 2.12.2011, lk 56.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikud ja üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjused

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Brigaadikindral

Jawdat Ibrahim Safi

154. rügemendi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Damaskuses ja selle ümbruses, sealhulgas Mo'adamiyehis, Doumas, Abasiyehis, Dumas.

23.1.2012

2.

Kindralmajor

Muhammad Ali Durgham

4. divisjoni ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Damaskuses ja selle ümbruses, sealhulgas Mo'adamiyehis, Doumas, Abasiyehis, Dumas

23.1.2012

3.

Kindralmajor

Ramadan Mahmoud Ramadan

Erivägede 35. rügemendi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Baniyasis ja Deraas

23.1.2012

4.

Brigaadikindral

Ahmed Yousef Jarad

132. brigaadi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Deraas, kasutades sealjuures ka automaatrelvi ja õhutõrjekuulipildujaid.

23.1.2012

5.

Kindralmajor

Naim Jasem Suleiman

3. divisjoni ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Doumas.

23.1.2012

6.

Brigaadikindral

Jihad Mohamed Sultan

65. brigaadi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Doumas

23.1.2012

7.

Kindralmajor

Fo'ad Hamoudeh

Sõjaliste operatsioonide juhataja Idlibis

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Idlibis 2011. aasta septembri algul

23.1.2012

8.

Kindralmajor

Bader Aqel

Erivägede juhataja

Andis sõduritele käsu korjata kokku surnukehad ja anda need üle mukhabarati liikmetele ning vastutab vägivalla eest Bukamalis

23.1.2012

9.

Brigaadikindral

Ghassan Afif

45. rügemendi ülem

Sõjaliste operatsioonide juhataja Homsis, Baniyasis ja Idlibis

23.1.2012

10.

Brigaadikindral

Mohamed Maaruf

45. rügemendi ülem

Sõjaliste operatsioonide juhataja Homsis. Andis käsu tulistada protestijaid Homsis.

23.1.2012

11.

Brigaadikindral

Yousef Ismail

134. brigaadi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada maju ja katustel viibinud inimesi eelmisel päeval tapetud protestijate matuste ajal Talbisehis.

23.1.2012

12.

Brigaadikindral

Jamal Yunes

555. rügemendi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Mo'adimiyehis.

23.1.2012

13.

Brigaadikindral

Mohsin Makhlouf

 

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Al-Herakis.

23.1.2012

14.

Brigaadikindral

Ali Dawwa

 

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Al-Herakis.

23.1.2012

15.

Brigaadikindral

Mohamed Khaddor

106. brigaadi ülem, presidendi turvaüksus

Andis sõduritele käsu peksta protestijaid keppidega ning seejärel nad arreteerida. Vastutav rahumeelsete protestijate represseerimise eest Doumas.

23.1.2012

16.

Kindralmajor

Suheil Salman Hassan

5. divisjoni ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Deraa provintsis.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

Suwayda piirkondliku osakonna ülem (sõjaväeluureamet)

Sõjaväeluureameti Suwayda piirkondliku osakonna ülem.

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

Deraa piirkondliku osakonna ülem (üldjulgeolekuteenistus)

Üldjulgeolekuteenistuse Deraa piirkondliku osakonna ülem, vastutav vangide meelevaldse kinnipidamise ja piinamise eest Deraas

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

Uurimisosakonna ülem (poliitiline julgeolekuteenistus)

Poliitilise julgeolekuteenistuse uurimisosakonna ülem, vastutav vangide kinnipidamise ja piinamise eest.

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Operatsioonide osakonna ülem (poliitiline julgeolekuteenistus)

Poliitilise julgeolekuteenistuse operatsioonide osakonna ülem, vastutav vangide kinnipidamise ja piinamise eest.

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

Deraa piirkondliku osakonna ülem (poliitiline julgeolekuteenistus)

Poliitilise julgeolekuteenistuse Deraa piirkondliku osakonna ülem, vastutav vangide kinnipidamise ja piinamise eest.

23.1.2012

22.

Mehran (või Mahran) Khwanda

Transpordiettevõtte Qadmous Transport Co. omanik, sündinud 11. 05.1938, passid: nr 3298 858, kehtis kuni 09.05.2004, nr 001452904, kehtis kuni 29.11.2011 ja nr 006283523, kaotab kehtivuse 28.06.2017

Annab logistilist abi tsiviilelanike vastaste jõuliste repressioonide läbiviimiseks vägivaldsete valitsusmeelsete relvastatud rühmituste (chabbihas) tegevuspiirkondades.

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572 Damascus, Syria.

Tel: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Faks: +963 11-222-8412

Riigile kuuluv pank.

Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria.

Tel: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Faks: +963 11-221-0124

Riigile kuuluv pank.

Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467

Faks: 224 4909 – 245 3471

Tel: 222 8403

e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Riigile kuuluv pank.

Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325, Damascus, Syria.

Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Faks: +963 11-224-1261

Veebisait: www.agrobank.org

Riigile kuuluv pank.

Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanaon.

Tel: +961 1-741666

Faks: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Veebisait: www.slcb.com.lb

Commercial Bank of Syria (juba loetellu kantud) tütarettevõte.

Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120 Damascus Syria

Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Faks: +963 11-662-1848

GPC ühisettevõte. Annab režiimile rahalist toetust.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, Syria

Tel: +963 116691100

P.O. Box 9120

GPC ühisettevõte. Annab režiimile rahalist toetust.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81, Damascus, Syria

GPC ühisettevõte. Annab režiimile rahalist toetust.

23.1.2012


SUUNISED

24.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/37


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

21. detsember 2011,

millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis

(EKP/2011/27)

(2012/38/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1, 14.3 ja 26.4,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga üldnõukogu kaasabi kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 46.2 teise ja kolmanda taandega,

ning arvestades järgmist:

(1)

11. novembri 2010. aasta suunis EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (1) sätestab reeglid riikide keskpankade poolt tehtavate tehingute standardimiseks, raamatupidamiseks ja finantsaruandluseks.

(2)

Võttes arvesse rahapoliitika operatsioonide mitmekesisust, tuleb suunise EKP/2010/20 IV lisas selgitada, et rahapoliitika operatsioonide sätted võivad erineda, st kohustuste kirjes 13 ja varade kirjes 7.1 kajastatud eraldised ei pruugi olla eurosüsteemi eraldised.

(3)

Selles osas tuleb suunist EKP/2010/20 muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Muudatus

Suunist EKP/2010/20 muudetakse järgmiselt:

suunise EKP/2010/20 IV lisa asendatakse käesoleva suunise lisaga.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub 31. detsembril 2011.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolevat suunist kohaldatakse kõikide eurosüsteemi keskpankade suhtes.

Frankfurt Maini ääres, 21. detsember 2011

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 35, 9.2.2011, lk 31.


LISA

„IV LISA

BILANSI KOOSTAMISE JA BILANSILISE VÄÄRTUSE HINDAMISE EESKIRJAD  (1)

VARAD

Bilansikirje (3)

Bilansikirjete sisu liigitus

Hindamispõhimõte

Reguleerimisala (4)

1

1

Kuld ja nõuded kullas

Füüsiline kuld (st kangid, mündid, tahvlid, tükid) hoiul või „teel”. Mittefüüsiline kuld, näiteks kulla jooksevkontode (kollektiivkontode) jääk, tähtajalised hoiused ja nõuded kulla saamiseks, mis tulenevad järgmistest tehingutest: a) kullasisalduse muutmine ja b) kulla vahetustehingud asukoha või puhtuse alusel, kui väljaandmise ja laekumise vahel on üle ühe tööpäeva

Turuväärtus

Kohustuslik

2

2

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

Välisvaluutas vääringustatud nõuded väljaspool euroala asuvate tehingupoolte vastu, sealhulgas rahvusvahelised ja riigiülesed asutused ning keskpangad väljaspool euroala

 

 

2.1

2.1

Laekumised Rahvusvaheliselt Valuutafondilt (International Monetary Fund, IMF)

a)   Laenuõigused reservkvoodi piires (neto)

Riigi kvoot miinus IMFi valduses olevad saldod eurodes. IMFi konto nr 2 (eurokonto halduskulude jaoks) võib kaasata sellesse positsiooni või kirje „Eurodes vääringustatud võlad euroalavälistele residentidele” alla

a)   Laenuõigused reservkvoodi piires (neto)

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

b)   SDRid

SDR positsioonid (bruto)

b)   SDRid

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

c)   Muud nõuded

Üldised laenuvõtmise kokkulepped, erilaenukokkulepete kohased laenud, hoiused IMFi hallatud usaldusfondides

c)   Muud nõuded

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

2.2

2.2

Saldod pankades ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

a)   Saldod pankades väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad” all

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudelaenud, pöördrepotehingud

a)   Saldod pankades väljaspool euroala

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

b)   Investeeringud väärtpaberitesse väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad” all

Euroalaväliste residentide poolt emiteeritud vekslid ja võlakirjad, nullkupongiga võlakirjad, rahaturu väärtpaberid, välisvaluutareservina hoitavad aktsiainstrumendid

i)   Kaubeldavad väärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind ja valuutavahetuse turukurss

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

ii)   Kaubeldavad väärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kulud; arvesse võetakse väärtuse langust ja valuutavahetuse turukurssi

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iii)   Mittekaubeldavad väärtpaberid

Kulud; arvesse võetakse väärtuse langust ja valuutavahetuse turukurssi

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iv)   Kaubeldavad aktsiainstrumendid

Turuhind ja valuutavahetuse turukurss

Kohustuslik

c)   Välislaenud (hoiused) väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muu finantsvara” all

c)   Välislaenud

Hoiused nimiväärtuses, mis on ümber arvestatud valuutavahetuse turukursi alusel

Kohustuslik

d)   Muud välisvarad

Euroalavälised pangatähed ja mündid

d)   Muud välisvarad

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuutavahetuse turukursi alusel

Kohustuslik

3

3

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroala residentide vastu

a)   Investeeringud väärtpaberitesse euroalal, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad” all

Euroala residentide poolt emiteeritud vekslid ja võlakirjad, nullkupongiga võlakirjad, rahaturu väärtpaberid, välisvaluutareservina hoitavad aktsiainstrumendid

i)   Kaubeldavad väärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind ja valuutavahetuse turukurss

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

ii)   Kaubeldavad väärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kulud, arvesse võetakse väärtuse langust ja valuutavahetuse turukurssi

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iii)   Mittekaubeldavad väärtpaberid

Kulud, arvesse võetakse väärtuse langust ja valuutavahetuse turukurssi

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iv)   Kaubeldavad aktsiainstrumendid

Turuhind ja valuutavahetuse turukurss

Kohustuslik

b)   Muud nõuded euroala residentide vastu, v.a need, mis on kirjendatud vara kirje 11.3 „Muud finantsvarad” all

Laenud, hoiused, pöördrepotehingud, mitmesugune laenuandmine

b)   Muud nõuded

Hoiused ja muu laenuandmine nimiväärtuses, mis on ümber arvestatud valuutavahetuse turukursi alusel

Kohustuslik

4

4

Eurodes vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

 

 

 

4.1

4.1

Pankade saldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

a)   Saldod pankades väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad” all

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudelaenud. Pöördrepotehingud seoses eurodes vääringustatud väärtpaberite haldamisega

a)   Saldod pankades väljaspool euroala

Nimiväärtus

Kohustuslik

b)   Investeeringud väärtpaberitesse väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad” all

Euroalaväliste residentide poolt emiteeritud aktsiainstrumendid ja võlakirjad, nullkupongiga võlakirjad, rahaturuväärtpaberid

i)   Kaubeldavad väärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

ii)   Kaubeldavad väärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kulud, arvesse võetakse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iii)   Mittekaubeldavad väärtpaberid

Kulud, arvesse võetakse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iv)   Kaubeldavad aktsiainstrumendid

Turuhind

Kohustuslik

c)   Laenud väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muu finantsvara” all

c)   Laenud väljaspool euroala

Hoiused nimiväärtuses

Kohustuslik

d)   Euroalaväliste üksuste poolt emiteeritud väärtpaberid, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muu finantsvara” all

Riigiüleste või rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks Euroopa Investeerimispanga emiteeritud väärtpaberid, olenemata emitentide geograafilisest asukohast

i)   Kaubeldavad väärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

ii)   Kaubeldavad väärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kulud; arvesse võetakse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iii)   Mittekaubeldavad väärtpaberid

Kulud; arvesse võetakse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

4.2

4.2

ERM II laenuvõimalusest tulenevad nõuded

Laenuandmine vastavalt ERM II tingimustele

Nimiväärtus

Kohustuslik

5

5

Eurodes vääringustatud laenud euroala krediidiasutustele seoses rahapoliitika operatsioonidega

Kirjed 5.1–5.5: tehingud kooskõlas vastavate rahapoliitika instrumentidega, mis on kirjeldatud 20. septembri 2011. aasta suunise EKP/2011/14 (eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta) (5) I lisas

 

 

5.1

5.1

Põhilised refinantseerimisoperatsioonid

Regulaarsed iganädalased likviidsust andvad ja üldjuhul ühenädalase tähtajaga pöördtehingud

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

5.2

5.2

Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid

Regulaarsed igakuised likviidsust andvad ja üldjuhul kolmekuulise tähtajaga pöördtehingud

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

5.3

5.3

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

Pöördtehingud, mida tehakse tasandamise vajaduse korral

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

5.4

5.4

Struktuursed pöördtehingud

Pöördtehingud, mis korrigeerivad eurosüsteemi struktuurset positsiooni finantssektori suhtes

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

5.5

5.5

Laenamise püsivõimalus

Kindlaksmääratud intressiga üleöö likviidsuslaenud kõlbliku tagatisvara vastu (püsivõimalus)

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

5.6

5.6

Lisatagatise nõuetega seotud laenud

Krediidiasutustele antav täiendav laen, mis tuleneb alusvarade väärtuse suurenemisest seoses nendele krediidiasutustele antud muu laenuga

Nimiväärtus või kulu

Kohustuslik

6

6

Eurodes vääringustatud muud nõuded euroala krediidiasutuste vastu

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudelaenud, pöördrepotehingud seoses väärtpaberiportfellide haldusega varade kirjel 7 „Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid”, sealhulgas tehingud, mis tulenevad euroala varasemate valuutareservide ümberkujundamisest ja muudest nõuetest. Korrespondentkontod välismaistes euroala krediidiasutustes. Muud nõuded ja tehingud, mis ei ole seotud eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidega. Nõuded, mis tulenevad RKP algatatud rahapoliitika operatsioonidest enne eurosüsteemiga ühinemist

Nimiväärtus või kulu

Kohustuslik

7

7

Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid

 

 

 

7.1

7.1

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid

Euroalal emiteeritud väärtpaberid, mida hoitakse rahapoliitika eesmärgil. Tasanduseks ostetud EKP võlakirjad

a)   Kaubeldavad väärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

b)   Kaubeldavad väärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kulud, arvesse võetakse väärtuse langust (kulud, kui väärtuse langus kaetakse kohustuste kirjel 13 b) „Eraldised” kajastatud eraldistega)

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

c)   Mittekaubeldavad väärtpaberid

Kulud, arvesse võetakse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

7.2

7.2

Muud väärtpaberid

Väärtpaberid, v.a varade kirje 7.1 „Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid” ning varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad” all, eurodes vääringustatud vekslid ja võlakirjad, nullkupongiga võlakirjad, rahaturu väärtpaberid vahetus valduses, sh valitsussektori väärtpaberid EMU-eelsest ajast. Aktsiainstrumendid

a)   Kaubeldavad väärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

b)   Kaubeldavad väärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kulud; arvesse võetakse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

c)   Mittekaubeldavad väärtpaberid

Kulud; arvesse võetakse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

d)   Kaubeldavad aktsiainstrumendid

Turuhind

Kohustuslik

8

8

Eurodes vääringustatud valitsussektori võlakirjad

EMU-eelsed nõuded valitsussektori vastu (mittekaubeldavad väärtpaberid, laenud)

Hoiused/laenud nimiväärtusega, mittekaubeldavad väärtpaberid soetusmaksumuses

Kohustuslik

9

Eurosüsteemisisesed nõuded+)

 

 

 

9.1

Kapitaliosalus EKPs+)

Ainult RKP bilansikirje

Iga RKP osa EKP kapitalis vastavalt asutamislepingule ja tema osale kapitali märkimise aluses EKPSi põhikirja artikli 48.2 kohaselt

Kulu

Kohustuslik

9.2

Välisvaluutareservide üleandmisega samaväärsed nõuded+)

Ainult RKP bilansikirje

Eurodes vääringustatud nõuded EKP vastu seoses välisvaluutareservide algse ja täiendava üleandmisega EKPSi põhikirja artikli 30 alusel

Nimiväärtus

Kohustuslik

9.3

EKP võlasertifikaatide emissiooniga seotud nõuded+)

Ainult EKP bilansikirje

Eurosüsteemisisesed nõuded RKPde vastu, mis tulenevad EKP võlasertifikaatide emissioonist

Kulu

Kohustuslik

9.4

Netonõuded seoses euro pangatähtede jaotamisega eurosüsteemis+)  (2)

RKPde jaoks: pangatähtede jaotamise aluse kohaldamisega seotud netonõue, st sealhulgas EKP pangatähtede emissiooniga seotud eurosüsteemisisesed saldod, kompensatsioonisumma ja seda tasakaalustav raamatupidamiskanne vastavalt 25. novembri 2010. aasta otsusele EKP/2010/23 liikmesriikide, mille rahaühik on euro, RKPde emissioonitulu jaotamise kohta (6)

EKP jaoks: EKP pangatähtede emissiooniga seotud nõuded vastavalt otsusele EKP/2010/29

Nimiväärtus

Kohustuslik

9.5

Muud eurosüsteemisisesed nõuded (neto)+)

Järgmiste allkirjete netoseisud:

 

 

a)

netonõuded, mis tulenevad TARGET2-kontode ja RKPde korrespondentkontode saldodest, st nõuete ja kohustuste netosumma – vt ka kohustuste kirjet 10.4 „Muud eurosüsteemisisesed kohustused (neto)”;

a)

Nimiväärtus

Kohustuslik

b)

kogutava ja ümberjaotatava emissioonitulu vahest tulenev nõue. See on asjakohane ainult seoses ajavahemikuga alates emissioonitulu kirjendamisest aastalõpu menetluste käigus kuni arvelduseni iga aasta jaanuari viimasel tööpäeval;

b)

Nimiväärtus

Kohustuslik

c)

muud eurodes vääringustatud võimalikud eurosüsteemisisesed nõuded, sealhulgas EKP tulu vahepealne jaotamine (2).

c)

Nimiväärtus

Kohustuslik

9

10

Lõpetamata arveldused

Arvelduskontode saldod (nõuded), sealhulgas kogumisel olevad tšekid

Nimiväärtus

Kohustuslik

9

11

Muud varad

 

 

 

9

11.1

Euroala mündid

Euromündid, kui RKP ei ole seaduslik emitent

Nimiväärtus

Kohustuslik

9

11.2

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Maa ja ehitised, mööbel ja sisseseade (sealhulgas arvutiseadmed), tarkvara

Kulud miinus amortisatsioon

Amortisatsiooninormid:

arvutid ja seonduv riist-/tarkvara ja mootorsõidukid: 4 aastat

hoone sisseseade, mööbel ja seadmestik: 10 aastat

hoone ja kapitaliseeritud remondikulud: 25 aastat

Kulude kapitaliseerimine: piirmäärani (ilma käibemaksuta alla 10 000 euro ei kapitaliseerita)

Soovituslik

9

11.3

Muud finantsvarad

Kapitaliosalused ja investeeringud tütarettevõtjatesse; strateegilistel/poliitilistel kaalutlustel hoitavad aktsiad

Sihtotstarbelise portfellina hoitavad väärtpaberid, sh aktsiad, ja muud finantsinstrumendid ja positsioonid (näiteks tähtajalised hoiused ja arvelduskontod)

Pöördrepotehingud krediidiasutustega seoses väärtpaberiportfellide haldusega selle kirje all

a)   Kaubeldavad aktsiainstrumendid

Turuhind

Soovituslik

b)   Kapitaliosalused ja mittelikviidsed aktsiaosalused ning mis tahes muud püsiinvesteeringuna hoitavad aktsiainstrumendid

Kulud, arvesse võetakse väärtuse langust

Soovituslik

c)   Investeeringud tütarettevõtjatesse või olulised osalused

Puhasväärtus

Soovituslik

d)   Kaubeldavad väärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Soovituslik

e)   Kaubeldavad väärtpaberid, mida hoitakse tähtaja lõpuni või püsiinvesteeringuna

Kulud; arvesse võetakse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Soovituslik

f)   Mittekaubeldavad väärtpaberid

Kulud; arvesse võetakse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Soovituslik

g)   Saldod pankades ja laenud

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud välisvaluuta turuhinna alusel, kui saldod või hoiused on vääringustatud välisvaluutas

Soovituslik

9

11.4

Bilansiväliste instrumentide ümberhindluse erinevused

Välisvaluuta tähtpäevatehingute, valuutavahetustehingute, intressimäära vahetustehingute, intressimäära tähtpäevatehingute, väärtpaberite tähtpäevatehingute, välisvaluuta hetketehingute hindamise tulemused tehingupäevast arvelduspäevani

Tähtpäevatehingu ja hetketehingu vaheline netopositsioon välisvaluuta turukursiga

Kohustuslik

9

11.5

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud

Aruandeperioodile omistatav tulu, mis ei kuulu laekumisele aruandeperioodil. Ettemakstud kulud ja makstud kogunenud intress (s.o väärtpaberiga ostetud kogunenud intress)

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

9

11.6

Mitmesugused muud varad

Ettemaksed, laenud, muud vähemtähtsad kirjed.

Ümberhindluse vahekontod (ainult bilansikirje aasta jooksul: realiseerimata kahjum ümberhindluspäevadel aasta jooksul, mis ei ole kaetud vastavate ümberhindluskontodega kohustuste kirjel „Ümberhindluskontod”). Usalduslaenud. Klientide kullahoiustega seotud investeeringud. Mündid euroala riikide vääringutes. Jooksvad kulud (akumuleeritud netokahjum), eelnenud aasta kahjum enne katmist. Pensioni netovara

Nimiväärtus või kulu

Soovituslik

Ümberhindluse vahekontod

Ümberhindlusvahe keskmise maksumuse ja turuväärtuse vahel, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

Klientide kullahoiustega seotud investeeringud

Turuväärtus

Kohustuslik

Eurosüsteemi tehingupoolte kohustuste mittetäitmisest tulenevad tasumata nõuded eurosüsteemi krediiditehingute kontekstis

Tasumata nõuded (kohustuste mittetäitmisest)

Nimiväärtus/realiseerimisväärtus (enne/pärast kahjumi arveldamist)

Kohustuslik

Kolmandate isikutega seotud varad või nõuded, mis on tagatisena omandatud ja/või saadud kohustusi mittetäitvate eurosüsteemi tehingupoolte antud tagatise realiseerimise raames

Varad või nõuded (kohustuste mittetäitmisest)

Kulu (konverteeritud saamise aja valuuta turukursiga, kui finantsvarad on vääringustatud välisvaluutas)

Kohustuslik

12

Aruandeaasta kahjum

 

Nimiväärtus

Kohustuslik


KOHUSTUSED

Bilansikirje (8)

Bilansikirjete sisu liigitus

Hindamispõhimõte

Reguleerimisala (9)

1

1

Ringluses olevad pangatähed  (7)

a)

Euro pangatähed pluss/miinus pangatähtede jaotamise aluse kohaldamisega seotud kohandamiste summa vastavalt otsusele EKP/2010/23 ja otsusele EKP/2010/29

a)

Nimiväärtus

Kohustuslik

b)

Euroala siseriiklikus vääringus vääringustatud pangatähed sularahavahetuse aastal

b)

Nimiväärtus

Kohustuslik

2

2

Rahapoliitika operatsioonidega seotud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

Punktid 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5: eurodes hoiused vastavalt kirjeldusele suunise EKP/2011/14 I lisas

 

 

2.1

2.1

Arvelduskontod (kohustusliku reservi katmiseks)

Vastavalt EKPSi põhikirjale kohustusliku reservi nõudega hõlmatud finantseerimisasutuste nimekirja kuuluvate krediidiasutuste eurokontod. Käesolev kirje sisaldab peamiselt kontosid, mida kasutatakse kohustusliku reservi hoidmiseks

Nimiväärtus

Kohustuslik

2.2

2.2

Hoiustamise püsivoimalus

Kindlaksmääratud intressiga üleööhoiused (püsivõimalus)

Nimiväärtus

Kohustuslik

2.3

2.3

Tähtajalised hoiused

Peenhäälestustehing seoses vahendite koondamisega likviidsuse vähendamiseks

Nimiväärtus

Kohustuslik

2.4

2.4

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

Rahapoliitikaga seotud tehingud likviidsuse vähendamiseks

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

2.5

2.5

Lisatagatise nõuetega seotud hoiused

Krediidiasutuste hoiused, mis tulenevad varade väärtuse langemisest seoses kõnealustele krediidiasutustele antud laenudega

Nimiväärtus

Kohustuslik

3

3

Muud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

Repotehingud seoses samaaegsete pöördrepotehingutega väärtpaberiportfellide haldamiseks varade kirjel 7 ”Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid”. Muud tehingud, mis ei ole seotud eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidega. Ei sisalda krediidiasutuste arvelduskontosid. Kohustused/hoiused, mis tulenevad RKP algatatud rahapoliitika operatsioonidest enne eurosüsteemiga ühinemist

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

4

4

Emiteeritud võlakirjad

Ainult EKP bilansikirje – RKPde puhul ülemineku bilansikirje.

Võlakirjad vastavalt kirjeldusele suunise EKP/2011/14 I lisas. Nullkupongiga väärtpaber, mis on emiteeritud likviidsuse vähendamise eesmärgil

Kulu

Alakurss amortiseeritakse.

Kohustuslik

5

5

Eurodes vääringustatud võlad muudele euroala residentidele

 

 

 

5.1

5.1

Valitsussektor

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudmisel väljamakstavad hoiused

Nimiväärtus

Kohustuslik

5.2

5.2

Muud kohustused

Personali, firmade ja klientide, sealhulgas kohustuslikust reservist vabastatud finantsasutuste jooksvad arved - vt kohustuste kirje 2.1 jne., arvelduskontod; samuti tähtajalised hoiused, nõudmiseni hoiused

Nimiväärtus

Kohustuslik

6

6

Eurodes vääringustatud võlad euroalavälistele residentidele

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudmiseni hoiused, sealhulgas maksmise kontod ja reservihalduskontod, mis kuuluvad teistele pankadele, keskpankadele, rahvusvahelistele/riigiülestele asutustele, sealhulgas Euroopa Komisjonile; samuti teiste hoiustajate arvelduskontod. Repotehingud seoses samaaegsete pöördrepotehingutega eurodes vääringustatud väärtpaberite haldamiseks.

Nende liikmesriikide keskpankade TARGET2 kontode saldod, mille vääringuks ei ole euro

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

7

7

Välisvaluutas vääringustatud võlad euroala residentidele

Arvelduskontod, repotehingute kohustused; tavaliselt välisvaluuta varasid või kulda kasutavad investeerimistehingud

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

8

8

Välisvaluutas vääringustatud võlad euroalavälistele residentidele

 

 

 

8.1

8.1

Hoiused, saldod ja muud kohustused

Arvelduskontod. Repotehingute, tavaliselt välisvaluuta varasid või kulda kasutavate investeerimistehingute kohustused

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

8.2

8.2

ERM II laenudest tulenevad kohustused

Laenuvõtmine vastavalt ERM II tingimustele

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

9

9

Rahvusvahelise Valuutafondi laenueriõiguste vastaskirje

Eriarveldusühikutes vääringustatud kirje, mis näitab vastavale riigile/RKP-le algselt eraldatud SDRide summat

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud turukursi alusel

Kohustuslik

10

Eurosüsteemisisesed kohustused+)

 

 

 

10.1

Välisvaluutareservide üleandmisega samaväärsed kohustused+)

Ainult EKP bilansikirje (eurodes vääringustatud)

Nimiväärtus

Kohustuslik

10.2

EKP võlasertifikaatide emissiooniga seotud nõuded(+)

Ainult RKP bilansikirje

Eurosüsteemisisesed nõuded RKPde vastu, mis tulenevad EKP võlasertifikaatide emissioonist

Kulu

Kohustuslik

10.3

Netokohustused seoses euro pangatähtede jaotamisega eurosüsteemis(+)  (7)

Ainult RKP bilansikirje.

RKPde jaoks: pangatähtede jaotamise aluse kohaldamisega seotud netokohustus, st sealhulgas EKP pangatähtede emissiooniga seotud eurosüsteemisisesed saldod, kompensatsioonisumma ja seda tasakaalustav raamatupidamiskanne vastavalt otsusele EKP/2010/23

Nimiväärtus

Kohustuslik

10.4

Muud eurosüsteemisisesed kohustused (neto)+)

Järgmiste allkirjete netoseisud

 

 

a)

Netokohustused, mis tulenevad TARGET2-kontode ja RKPde korrespondentkontode saldodest, st nõuete ja kohustuste netosumma – vt ka varade kirjet 9.5 „Muud eurosüsteemisisesed nõuded (neto)”

a)

Nimiväärtus

Kohustuslik

b)

Ühendatava ja ümberjaotatava emissioonitulu vahest tulenev kohustus. Asjakohane üksnes ajavahemikul alates emissioonitulu kirjendamisest aastalõpu menetluste käigus kuni selle arveldamiseni iga aasta jaanuari viimasel tööpäeval

b)

Nimiväärtus

Kohustuslik

c)

Muud eurodes vääringustatud võimalikud eurosüsteemisisesed kohustused, sealhulgas EKP tulu vahepealne jaotamine (7)

c)

Nimiväärtus

Kohustuslik

10

11

Arveldused teel

Arvelduskontode saldod (kohustused), sealhulgas žiiroülekanded teel

Nimiväärtus

Kohustuslik

10

12

Muud kohustused

 

 

 

10

12.1

Bilansiväliste instrumentide ümberhindluse erinevused

Välisvaluuta tähtpäevatehingute, valuutavahetustehingute, intressimäära vahetustehingute, intressimäära tähtpäevatehingute, väärtpaberite tähtpäevatehingute, välisvaluuta hetketehingute hindamise tulemused tehingupäevast arvelduspäevani

Tähtpäevatehingu ja hetketehingu vaheline netopositsioon välisvaluuta turukursiga

Kohustuslik

10

12.2

Viitvõlad ja ettemakstud tulud

Tulevasel perioodil tasumisele kuuluv kulu, mis on seotud aruandeperioodiga. Aruandeperioodil laekunud, kuid tulevase perioodiga seotud tulu

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

10

12.3

Mitmesugused muud varad

Maksude vahekontod. Välisvaluuta krediidi- või tagatiskontod. Repotehingud krediidiasutustega seoses samaaegsete pöördrepotehingutega väärtpaberiportfellide haldamiseks varade kirjel 11.3 „Muud finantsvarad”. Muud kohustuslikud hoiused peale reservihoiuste. Muud vähemtähtsad kirjed. Jooksvad laekumised (jaotamata netokasum), eelnenud aasta kasum enne jaotamist. Usalduskohustused. Klientide kullahoiused. Ringluses olevad mündid, juhul kui RKP on seaduslik emitent. Ringluses olevad pangatähed, mis on vääringustatud euroala riigi rahaühikus, mis ei ole enam seaduslik maksevahend, kuid on endiselt ringluses pärast sularahavahetuse aastat, kui need ei kajastu kohustuste kirjel „Eraldised”. Pensionikohustuste netoväärtus

Nimiväärtus või (tagasiostu) maksumus

Soovituslik

Klientide kullahoiused

Turuväärtus

Klientide kullahoiused: kohustuslik

10

13

Eraldised

a)

Pensionide, valuutakursi, intressimäära ja kullahinna riski ja ning muude kulude katteks, nt oodatud tulevased kulutused, eraldised euroala riigi rahaühiku katteks, mis ei ole enam seaduslik maksevahend, kuid on endiselt ringluses pärast sularahavahetuse aastat, kui kõnealused pangatähed ei kajastu kohustuste kirjel 12.3 „Muud kohustused / mitmesugused muud kohustused”.

RKPde sissemaksed Euroopa Keskpanka vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 48.2 konsolideeritakse vastavate summadega, mis on avaldatud varade kirjel 9.1 „Kapitaliosalus EKPs” (+)

a)

Maksumus/nimiväärtus

Soovituslik

b)

Rahapoliitika operatsioonidest tulenevate tehingupoolte riski või krediidiriski katteks

b)

Nimiväärtus

Kohustuslik

11

14

Ümberhindluskontod

Kulla, eurodes vääringustatud igat liiki väärtpaberite, välisvaluutas vääringustatud igat liiki väärtpaberite ja optsioonide hinnakõikumistega seotud ümberhindluskontod, intressiriski tuletisinstrumentidega seotud turu väärtuse hindamisest tulenevad erinevused; valuutakursi kõikumisega seotud ümberhindluskontod iga valuuta netopositsiooni osas, sealhulgas valuuta vahetus-/tähtpäevatehingud ja SDRid.

RKPde sissemaksed Euroopa Keskpanka vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 48.2 konsolideeritakse vastavate summadega, mis on avaldatud varade kirjel 9.1 „Kapitaliosalus EKPs” (+)

Ümberhindlusvahe keskmise maksumuse ja turuväärtuse vahel, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

12

15

Kapital ja reservid

 

 

 

12

15.1

Kapital

Sissemakstud kapital – EKP kapital konsolideeritakse RKPde kapitaliosadega

Nimiväärtus

Kohustuslik

12

15.2

Reservid

Kohustuslikud reservid ja muud reservid. Jaotamata kasum

RKPde sissemaksed Euroopa Keskpanka vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 48.2 konsolideeritakse vastavate summadega, mis on avaldatud varade kirjel 9.1 „Kapitaliosalus EKPs” (+)

Nimiväärtus

Kohustuslik

10

16

Aruandeaasta kasum

 

Nimiväärtus

Kohustuslik


(1)  RKPde poolt avaldatavates aastaaruannetes tuleks ühtlustada teabe avalikustamine ringluses olevate euro pangatähtede, euro pangatähtede eurosüsteemis jaotamisest tulenevate eurosüsteemisiseste nõuete/kohustuste hüvitamise ja emissioonitulu kohta. Ühtlustamisele kuuluvad kirjed on IV, VIII ja IX lisas tähistatud tärniga.

(2)  Ühtlustamisele kuuluvad kirjed. Vt käesoleva suunise põhjendust 5.

(3)  Esimese veeru numeratsioon tugineb V, VI ja VII lisas toodud bilansiskeemidele (eurosüsteemi raamatupidamise nädalaaruanded ja konsolideeritud aastabilanss). Teise veeru numeratsioon tugineb VIII lisas toodud bilansiskeemile (keskpanga aastabilanss). Tähisega „+” märgitud kirjed konsolideeritakse eurosüsteemi nädalaaruannetes.

(4)  Käesolevas lisas toodud bilansi koostamise ja hindamise põhimõtteid käsitatakse kohustuslikuna EKP aruannete suhtes ja kõigi RKPde aruannetes sisalduvate oluliste varade ja kohustuste suhtes eurosüsteemis, st olulisena eurosüsteemi tegevuse seisukohast.

(5)  ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

(6)  ELT L 35, 9.2.2011, lk 17.

(7)  Ühtlustamisele kuuluvad kirjed. Vt käesoleva suunise põhjendust 5.

(8)  Esimese veeru numeratsioon tugineb V, VI ja VII lisas toodud bilansiskeemidele (eurosüsteemi raamatupidamise nädalaaruanded ja konsolideeritud aastabilanss). Teise veeru numeratsioon tugineb VIII lisas toodud bilansiskeemile (keskpanga aastabilanss). Tähisega „+” märgitud kirjed konsolideeritakse eurosüsteemi nädalaaruannetes.

(9)  Käesolevas lisas toodud bilansi koostamise ja hindamise põhimõtteid käsitatakse kohustuslikuna EKP aruannete suhtes ja kõigi RKPde aruannetes sisalduvate oluliste varade ja kohustuste suhtes eurosüsteemis, st olulisena eurosüsteemi toimimise seisukohast.”