ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.016.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 16

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
19. jaanuar 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 36/2012, 18. jaanuar 2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011

1

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 37/2012, 18. jaanuar 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

33

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 38/2012, 18. jaanuar 2012, millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient impordilitsentsitaotlustele, mis on esitatud ajavahemikul 6. jaanuar 2012 kuni 13. jaanuar 2012 määrusega (EÜ) nr 1067/2008 muu kui kõrge kvaliteediga pehmele nisule avatud ühenduse tariifikvootide raames III alamkvoodi all

35

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 39/2012, 18. jaanuar 2012, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2012. aasta jaanuari esimese seitsme päeva jooksul määruse (EÜ) nr 620/2009 alusel hallatavate kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvootide raames

37

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 40/2012, 18. jaanuar 2012, küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta alaperioodil 1. märtsist 2012 kuni 31. maini 2012

38

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 41/2012, 18. jaanuar 2012, millega peatatakse taotluste esitamine impordilitsentside väljaandmiseks suhkrutoodetele teatavate tariifikvootide alusel

40

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 42/2012, 18. jaanuar 2012, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist ja selliste impordiõiguste andmist, mille kohta on esitatud taotlused 2012. aasta jaanuari seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

42

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

19.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 36/2012,

18. jaanuar 2012,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsust 2011/782/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 9. mail 2011 vastu määruse (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias (2).

(2)

Nõukogu laiendas Süüria vastaseid meetmeid 2011. aasta 2. septembri, 23. septembri, 13. oktoobri ja 14. novembri määrustega (3), samuti tegi nõukogu muudatusi ja täiendusi asjaomaste isikute ja üksuste loetelus järjestikuste rakendusmäärustega (4). Täiendavad meetmed, mis ei kuulu liidu õiguse reguleerimisalasse, on sätestatud nõukogu ÜVJP otsustes (5).

(3)

Võttes arvesse Süüria valitsuse poolseid jätkuvaid brutaalseid repressioone ja inimõiguste rikkumisi, nähakse nõukogu otsusega 2011/782/ÜVJP ette täiendavad meetmed, nimelt telekommunikatsiooni jälgimise seadmete Süüria režiimile eksportimise keeld, teatavates infrastruktuuriprojektides ja nendega seotud investeeringutes osalemise keeld ning rahaülekannete ja finantsteenuste osutamise täiendav piiramine.

(4)

Tuleks selgitada, et pangale vajalike dokumentide esitamine ja edastamine lõpliku ülekande tegemiseks loetelus nimetamata isikule, üksusele või asutusele, et sooritada artiklis 20 lubatud makseid, ei kujuta endast rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemist artikli 14 tähenduses.

(5)

Pidades silmas Süürias valitsevat tõsist poliitilist olukorda ning selleks, et tagada kooskõla otsuse 2011/273/ÜVJP lisa muutmise ja läbivaatamise protsessiga, peaks nõukogul olema õigus muuta käesoleva määruse II ja IIa lisas esitatud loetelu.

(6)

Käesoleva määruse II ja IIa lisas esitatud loetelude muutmise kord peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele nende loetellu kandmise põhjused, et anda neile võimalus esitada märkusi. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, peaks nõukogu nimetatud märkusi arvesse võttes oma otsuse läbi vaatama ning teavitama vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

(7)

Käesoleva määruse rakendamiseks ja liidus maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks tuleb avalikustada nende füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste nimed ja muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleb käesoleva määruse kohaselt külmutada. Igasugusel isikuandmete töötlemisel tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (6) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (7).

(8)

Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(9)

Võttes arvesse tehtud muudatuste ulatust koos Süüria suhtes juba võetud mitmesuguste meetmetega, on asjakohane ühendada kõik meetmed uude määrusesse, millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrus (EL) nr 442/2011.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

MÕISTED

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   finantseerimis- või krediidiasutuse „filiaal”– tegevuskoht, mis on vastavalt finantseerimis- või krediidiasutuse juriidiliselt sõltuv osa ja kus tehakse otseselt kõiki või teatavaid finantseerimis- või krediidiasutuse tegevusele omaseid tehinguid;

b)   „vahendusteenused”–

i)

selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia ostmine, müümine või tarnimine kolmandast riigist mõnda muusse kolmandasse riiki või

ii)

kolmandates riikides asuvate kaupade ja tehnoloogia müümine või ostmine, mille eesmärk on toimetada need edasi mõnda muusse kolmandasse riiki.

c)   „leping või tehing”– mis tahes vormis ja mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; mõiste „leping” hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi või -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

d)   „krediidiasutus”– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) (8) artikli 4 lõikes 1 määratletud krediidiasutus, seahulgas tema filiaalid liidus või väljaspool liitu;

e)   „toornafta ja naftasaadused”– IV lisas loetletud tooted;

f)   „majandusressursid”– varad, nii materiaalsed kui ka immateriaalsed, nii kinnis- kui ka vallasasjad, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade ja teenuste hankimiseks;

g)   „finantseerimisasutus”–

i)

ettevõtja, kes ei ole krediidiasutus ja teostab üht või mitut direktiivi 2006/48/EÜ I lisa punktides 2–12 või punktides 14–15 nimetatud tegevust, sealhulgas valuutavahetusasutused;

ii)

kindlustusselts, kes on saanud tegevusloa Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiivis 2002/83/EÜ (elukindlustuse kohta) (9) sätestatud nõuete kohaselt, kui ta tegutseb kõnealuse direktiiviga hõlmatud tegevusvaldkondades;

iii)

investeerimisühing Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) (10) artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud tähenduses;

iv)

investeerimisfond, mis turustab oma osakuid või aktsiaid või

v)

kindlustusvahendaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/92/EÜ (kindlustusvahenduse kohta) (11) artikli 2 lõike 5 tähenduses, välja arvatud nimetatud direktiivi artikli 2 lõikes 7 osutatud kindlustusvahendajad elukindlustuste ja muude investeerimisega seotud teenuste osas;

sealhulgas tema filiaalid liidus või väljaspool liitu.

h)   „majandusressursside külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

i)   „rahaliste vahendite külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, laadis, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

j)   „rahalised vahendid”– finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

k)   „kaubad”– esemed, materjalid ja seadmed;

l)   „kindlustus”– kokkulepe või kohustus, mille kohaselt üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut on võtnud tasu eest kohustuse maksta riskide realiseerumise korral ühele või mitmele muule isikule kokkuleppe või kohustuse kohaselt kindlaks määratud hüvitist;

m)   „edasikindlustus”– tegevus, mis seisneb kindlustusandja või teise edasikindlustusandja poolt ülevõetud riskide vastuvõtmises, või Lloyd’sina tuntud liikmete ühingu puhul tegevus, mis seisneb Lloyd’si liikme poolt ülevõetud riskide vastuvõtmises muu kindlustus- või edasikindlustusandja poolt kui Lloyd’sina tuntud liikmete ühing;

n)   „Süüria krediidi- või finantseerimisasutus”–

i)

mis tahes Süürias asuv krediidi- või finantseerimisasutus, sealhulgas Süüria Keskpank;

ii)

mis tahes Süürias asuva krediidi- või finantseerimisasutuse filiaal või tütarettevõtja, kui ta kuulub artikli 35 reguleerimisalasse;

iii)

mis tahes Süürias asuva krediidi- või finantseerimisasutuse filiaal või tütarettevõtja, kui ta ei kuulu artikli 35 reguleerimisalasse;

iv)

mis tahes krediidi- või finantseerimisasutus, mis ei asu Süürias, kuid mida kontrollib üks või mitu Süüria isikut või seal registreeritud üksust.

o)   „Süüria isik, üksus või asutus”–

i)

Süüria riik või Süüria ametiasutus;

ii)

iga füüsiline isik, kes asub või kelle alaline elukoht on Süürias;

iii)

iga juriidiline isik, üksus või asutus, mille registrijärgne asukoht on Süürias;

iv)

iga selline juriidiline isik, üksus või asutus Süürias või väljaspool Süüriat, kes kuulub eespool nimetatud isikule või asutusele või mille tegevust kontrollivad eespool nimetatud isik või asutus kas otse või kaudselt.

p)   „tehniline abi”– igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; sealhulgas suulises vormis abi;

q)   „liidu territoorium”– liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel.

II   PEATÜKK

EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD

Artikkel 2

1.   Keelatud on:

a)

müüa, tarnida, üle anda või eksportida otse või kaudselt vahendeid, mida võidakse kasutada I lisas loetletud siserepressioonideks, olenemata sellest, kas tegemist on liidust pärit vahenditega, ühelegi isikule, üksusele või asutusele Süürias või kasutamiseks Süürias;

b)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a osutatud keeldudest.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja kiivrite suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Süüriasse Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) ja liidu või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad ainult isiklikuks kasutamiseks.

3.   Erandina lõikest 1 võivad III lisas osutatud liikmesriikide pädevad asutused lubada müüa, tarnida, üle anda või eksportida varustust, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, neile sobivatel tingimustel, kui nad on teinud kindlaks, et selline varustus on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbel kasutamiseks.

Artikkel 3

1.   Keelatud on:

a)

osutada isikutele, üksustele või asutustele Süürias või kasutamiseks Süürias otse või kaudselt tehnilist abi seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas (12) (edaspidi „sõjaliste kaupade ühine nimekiri”) loetletud kaupade ja tehnoloogiaga või seoses kõnealuses nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega;

b)

osutada isikutele, üksustele või asutustele Süürias või kasutamiseks Süürias otse või kaudselt tehnilist abi ning vahendusteenuseid seoses siserepressioonideks kasutada võidava, I lisas loetletud varustusega;

c)

otse või kaudselt rahastada isikuid, üksusi või asutusi Süürias või anda neile või kasutamiseks Süürias otse või kaudselt finantsabi, pidades sealhulgas silmas toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, seoses sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või I lisas loetletud kaupade või tehnoloogiaga nende toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või sellega kaasneva tehnilise abi osutamiseks;

d)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a–c osutatud keeldudest.

2.   Erandina lõikest 1 ei kohaldata selles osutatud keelde sellise tehnilise abi osutamise, rahastamise ja rahalise toetuse suhtes, mis on seotud:

tehnilise abiga, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või kasutamiseks ÜRO rahujõudude missiooni UNDOF toetuseks,

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või ÜRO ja liidu poolse institutsioonide väljaarendamise programmide või liidu ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonide jaoks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse või siserepressioonideks kasutada võidava varustusega või

kuulikindlate sõidukitega, mis ei ole lahingumasinad ja mis on mõeldud üksnes selleks, et kaitsta ELi ja selle liikmesriikide töötajaid Süürias,

tingimusel et selle on eelnevalt heaks kiitnud III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused.

Artikkel 4

1.   Keelatud on V lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevate seadmete, tehnoloogia või tarkvara müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Süürias asuvale isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias, välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus, mis on nimetatud III lisas osutatud veebisaitidel, on andnud selleks eelneva loa.

2.   Liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud III lisas osutatud veebisaitidel, ei anna lõikes 1 nimetatud luba, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et Süüria režiim või selle esindajad kasutavad kõnealuseid seadmeid, tehnoloogiat või tarkvara interneti- või telefoniside jälgimiseks või infopüügiks Süürias.

3.   V lisa hõlmab ainult seadmeid, tehnoloogiat ja tarkvara, mida võib kasutada interneti- või telefoniside jälgimiseks või infopüügiks.

4.   Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul pärast loa andmist teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 5

1.   Keelatud on:

a)

anda otse või kaudselt mis tahes Süürias asuvale isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias tehnilist abi või osutada neile vahendusteenuseid, mis on seotud V lisas loetletud seadmete, tehnoloogia ja tarkvaraga või V lisas loetletud seadmete ja tehnoloogia tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega või V lisas loetletud tarkvara tarnimise, paigaldamise, toimimise või ajakohastamisega;

b)

anda otse või kaudselt mis tahes Süürias asuvale isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias raha või finantsabi, mis on seotud V lisas loetletud seadmete, tehnoloogia ja tarkvaraga;

c)

osutada mis tahes telekommunikatsiooni või interneti jälgimise või infopüügi teenuseid, millest saab otseselt või kaudselt kasu Süüria riik, selle valitsus, avalik-õiguslikud asutused, korporatsioonid ja ametid või nende nimel või nende juhiste alusel tegutsev isik või üksus; ning

d)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a, b või c osutatud keeldudest;

välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel, on andnud selleks eelneva loa artikli 4 lõike 2 kohaselt.

2.   Lõike 1 punkti c kohaldamisel tähendavad „telekommunikatsiooni või interneti jälgimise või infopüügi teenused” selliseid teenuseid, mille kaudu antakse eelkõige V lisas loetletud seadmeid, tehnoloogiat või tarkvara kasutades juurdepääs isiku sissetulevale ja väljaminevale kaugsidele ja kõnega seotud andmetele ning antakse selliseid andmeid üle nende andmete kogumiseks, dekodeerimiseks, salvestamiseks, töötlemiseks, analüüsiks ja arhiveerimiseks või muudeks nende tegevustega seotud tegevusteks.

Artikkel 6

Keelatud on:

a)

importida toornaftat või naftasaaduseid liitu, kui need

i)

pärinevad Süüriast või

ii)

on eksporditud Süüriast;

b)

osta toornaftat või naftasaaduseid, mis asuvad Süürias või on pärit Süüriast;

c)

vedada toornaftat või naftasaaduseid, mis on pärit Süüriast või mida eksporditakse Süüriast teise riiki;

d)

pakkuda punktides a, b ja c sätestatud keeldudega seoses otseselt või kaudselt rahastamist või finantsabi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust, ning

e)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on otsene või kaudne kõrvalehoidmine punktides a, b, c ja d osutatud keeldudest.

Artikkel 7

Artiklis 6 sätestatud keelde ei kohaldata järgmise suhtes:

a)

enne 2. septembrit 2011 sõlmitud lepingute rakendamine hiljemalt 15. novembril 2011, tingimusel et asjaomast kohustust täitev füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus on teatanud tegevusest või tehingust vähemalt seitse tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel, või

b)

Süüriast enne 2. septembrit 2011 või vastavalt punktile a hiljemalt 15. novembril 2011 eksporditud toornafta või naftasaaduste ostmine.

Artikkel 8

1.   Keelatud on VI lisas loetletud seadmete või tehnoloogia müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Süüria isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias.

2.   VI lisa sisaldab olulisi seadmeid ja tehnoloogiat, mida kasutatakse järgmistes Süüria nafta- ja gaasitööstuse sektorites:

a)

toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimine;

b)

toornafta ja maagaasi tootmine;

c)

rafineerimine;

d)

maagaasi veeldamine.

3.   VI lisa ei hõlma sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud kaupu.

Artikkel 9

Keelatud on:

a)

anda mis tahes Süüria isikule, üksusele või asutusele otse või kaudselt tehnilist abi või osutada neile vahendusteenuseid, mis on seotud VI lisas loetletud seadmete ja tehnoloogiaga või VI lisas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

anda mis tahes Süüria isikule, üksusele või asutusele, või kasutamiseks Süürias, otse või kaudselt raha või finantsabi, mis on seotud VI lisas nimetatud seadmete või tehnoloogiaga; ning

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a ja b osutatud keeldudest.

Artikkel 10

1.   Artiklites 8 ja 9 sisalduvaid keelde ei kohaldata selliste kohustuste täitmisele, mis tulenevad lepingust, mis sõlmiti enne 19. jaanuar 2012, tingimusel et isik või üksus, kes soovib kõnealusele artiklile toetuda, on teatanud sellest vähemalt 21 kalendripäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel.

2.   Käesoleva artikli tähenduses loetakse leping sõlmituks isiku või üksusega juhul, kui teine lepinguosaline on ametliku pakkumismenetluse lõppemise järel saatnud kõnealusele isikule või üksusele selgesõnalise kirjaliku kinnituse.

Artikkel 11

Keelatud on liidus trükitud või vermitud uute Süüria vääringus pangatähtede ja müntide müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Süüria Keskpanka.

III   PEATÜKK

PIIRANGUD INFRASTRUKTUURIPROJEKTIDES OSALEMISELE

Artikkel 12

1.   Keelatud on:

a)

müüa, tarnida, üle anda või eksportida VII lisas loetletud seadmeid või tehnoloogiat, mida kasutatakse Süürias asuvate uute elektrijaamade ehitamises või paigaldamises;

b)

anda otse või kaudselt finants- või tehnilist abi punktis a osutatud projektidele.

2.   Käesolevat keeldu ei kohaldata sellise kohustuse täitmisele, mis tuleneb lepingust või kokkuleppest, mis sõlmiti enne 19. jaanuar 2012, tingimusel et isik või üksus, kes soovib kõnealusele artiklile toetuda, on teatanud sellest vähemalt 21 kalendripäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel.

IV   PEATÜKK

TEATAVATE ÄRIÜHINGUTE RAHASTAMISE PIIRANGUD

Artikkel 13

1.   Keelatakse järgmine tegevus:

a)

laenu või krediidi andmine lõikes 2 osutatud Süüria isikule, üksusele või asutusele;

b)

osaluse omandamine või suurendamine lõikes 2 osutatud Süüria isikus, üksuses või asutuses;

c)

ühisettevõtte asutamine lõikes 2 osutatud Süüria isiku, üksuse või asutusega;

d)

osalemine teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a, b või c osutatud keeldudest.

2.   Lõikes 1 osutatud keeldusid kohaldatakse Süüria isikute, üksuste või asutuste suhtes, kes tegelevad:

a)

toornafta leiukohtade uurimise, toornafta tootmise või rafineerimisega; või

b)

uute elektrijaamade ehitamise või paigaldamisega.

3.   Lõikes 2 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„toornafta leiukohtade uurimine” hõlmab toornafta leiukohtade uurimist, geoloogilist luuret ja haldamist, samuti selliste leiukohtadega seotud geoloogiliste teenuste osutamist;

b)

„toornafta rafineerimine” tähendab nafta eeltöötlemist, töötlemist või ettevalmistamist kütuste lõplikuks müügiks.

4.   Lõikes 1 sisalduvad keelud:

a)

ei piira selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad lepingutest või kokkulepetest, mis on seotud

i)

toornafta leiukohtade uurimise, tootmise või rafineerimisega ja mis sõlmiti enne 23. septembrit 2011;

ii)

uute elektrijaamade ehitamise või paigaldamisega ja mis sõlmiti enne 19. jaanuar 2012;

b)

ei mõjuta selliste osaluste pikendamist, mis on seotud

i)

toornafta leiukohtade uurimise, tootmise või rafineerimisega, kui selline osalemise pikendamise kohustus tuleneb enne 23. septembrit 2011 sõlmitud lepingust;

ii)

uute elektrijaamade ehitamise või paigaldamisega, kui selline osalemise pikendamise kohustus tuleneb enne 19. jaanuar 2012 sõlmitud lepingust.

V   PEATÜKK

RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE KÜLMUTAMINE

Artikkel 14

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad II ja IIa lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele või mis on nende omandis, valduses või kontrolli all.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt II ja IIa lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetamiseks.

3.   Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on otsene või kaudne kõrvalehoidmine lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest.

Artikkel 15

1.   II ja IIa lisa sisaldavad järgmist:

a)

II lisa koosneb selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelust, kes vastavalt otsuse 2011/782/ÜVJP artikli 19 lõikele 1 on nõukogu poolt kindlaks tehtud kui Süüria tsiviilelanike suhtes rakendatud vägivaldsete repressioonide eest vastutavad isikud või üksused, režiimist kasu saavad või seda toetavad isikud ja üksused ning nendega seotud füüsilised või juriidilised isikud ja üksused ning kelle suhtes ei kohaldata käesoleva määruse artiklit 21;

b)

IIa lisa koosneb selliste üksuste loetelust, kes vastavalt otsuse 2011/782/ÜVJP artikli 19 lõikele 1 on nõukogu poolt kindlaks tehtud kui Süüria tsiviilelanike suhtes rakendatud vägivaldsete repressioonide eest vastutavate isikute või üksustega seotud üksused või režiimist kasu saavate või seda toetavate isikute ja üksustega seotud üksused ning kelle suhtes kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 21.

2.   II ja IIa lisa sisaldab asjaomaste isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

3.   II ja IIa lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui see on kättesaadav. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 16

Erandina artiklist 14 võivad III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud II ja IIa lisas loetletud isikute ja neist sõltuvate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist;

e)

makstavad rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, juhul kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks;

f)

vajalikud humanitaarotstarbeks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine, hõlmates nii ravimeid, toitu, humanitaartöötajaid kui ka seotud abi, või evakueerimine Süüriast.

Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul pärast loa andmist teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 17

Erandina artiklist 14 võivad III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on vajalikud Süüria tsiviilelanikkonna põhiliste energiavajaduste rahuldamiseks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt neli nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni iga tarnelepingu puhul põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

Artikkel 18

Erandina artiklist 14 võivad III lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil artiklis 14 osutatud isik, üksus või asutus kanti II või IIa lisasse, või teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

b)

kõnealuseid rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigus- ja haldusnormidega seatud piires;

c)

kõnealusest kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu II või IIa lisas loetletud isikud, üksused või asutused ning

d)

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 19

1.   Artikli 14 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

selliste lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis sõlmiti või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama käesolevat määrust,

tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 14 lõikega 1.

2.   Artikli 14 lõige 2 ei takista liidu finantseerimis- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

Artikkel 20

Erandina artiklist 14 ja tingimusel, et II või IIa lisas nimetatud isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis talle on tekkinud enne kuupäeva, mil kõnealune isik, üksus või asutus loetellu kanti, võivad III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, tingimusel et makse otseseks ega kaudseks saajaks ei ole artiklis 14 osutatud isik ega üksus.

Artikkel 21

Erandina artikli 14 lõikest 1 võib IIa lisas nimetatud üksus kahe kuu jooksul alates loetellu kandmisest teha makseid sellistest külmutatud rahalistest vahenditest või majandusressurssidest, mille kõnealune üksus on saanud pärast loetellu kandmise kuupäeva, tingimusel et:

a)

makse tehakse vastavalt kaubanduslepingule ning

b)

asjaomase liikmesriigi pädev asutus on teinud kindlaks, et makse saajaks ei ole otseselt ega kaudselt isik või üksus, kes on nimetatud II või IIa lisas.

Artikkel 22

Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

VI   PEATÜKK

PIIRANGUD FINANTSTEENUSTELE

Artikkel 23

Euroopa Investeerimispank:

a)

ei tohi teha väljamakseid ega muid makseid Süüria riigi või Süüria ametiasutuse ja Euroopa Investeerimispanga vahel sõlmitud kehtivate laenulepingute alusel või nendega seoses ning

b)

peatab kõik kehtivad tehnilise abi lepingud, mis on seotud punktis a osutatud laenulepingute alusel rahastatavate, Süürias teostatavate projektidega, millest saab otseselt või kaudselt kasu Süüria riik või mis tahes Süüria ametiasutus.

Artikkel 24

Keelatud on:

a)

müüa pärast 19. jaanuar 2012 emiteeritud Süüria riigi või riigi tagatud võlakirju otse või kaudselt järgmistele isikutele või osta neid järgmistelt isikutelt:

i)

Süüria riik või selle valitsus ning selle avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted ja ametkonnad;

ii)

Süüria mis tahes krediidi- või finantseerimisasutus;

iii)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb alapunktis i või ii osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel;

iv)

juriidiline isik, üksus või asutus, kes kuulub alapunktis i, ii või iii osutatud isikule, üksusele või asutusele või on tema kontrolli all;

b)

osutada punktis a osutatud isikule, üksusele või asutusele vahendusteenuseid seoses pärast 19. jaanuar 2012 emiteeritud Süüria riigi või riigi tagatud võlakirjadega;

c)

abistada punktis a osutatud isikut, üksust või asutust eesmärgiga emiteerida Süüria riigi või riigi tagatud võlakirju, osutades selleks võlakirjadega seotud vahendus-, reklaami- või muid teenuseid.

Artikkel 25

1.   Artikli 35 reguleerimisalasse kuuluval krediidi- ja finantseerimisasutusel on keelatud:

a)

avada uut pangakontot Süüria mis tahes krediidi- või finantseerimisasutustes;

b)

luua uut korrespondentpangandussuhet Süüria mis tahes krediidi- või finantseerimisasutusega;

c)

avada Süürias uus esindus või asutada sinna uus filiaal või tütarettevõtja;

d)

luua uut ühisettevõtet Süüria mis tahes krediidi- või finantseerimisasutusega.

2.   Keelatud on:

a)

anda luba Süüria mis tahes krediidi- või finantseerimisasutuse esinduse avamiseks või filiaali või tütarettevõtja loomiseks liidus;

b)

sõlmida Süüria mis tahes krediidi- või finantseerimisasutuse eest või nimel lepinguid esinduse avamiseks või filiaali või tütarettevõtja loomiseks liidus;

c)

anda luba Süürias asuva krediidi- või finantseerimisasutuse esindusel, filiaalil või tütarettevõtjal alustada ja jätkata tegutsemist krediidi- või finantseerimisasutusena või muud tegevust, mis nõuab eelnevat luba, kui esindus, filiaal või tütarettevõtja ei tegutsenud enne 19. jaanuar 2012;

d)

omandada või suurendada osalust või muud liiki majandushuvi artikli 35 reguleerimisalasse kuuluvas Süüria krediidi- või finantseerimisasutuses mis tahes krediidi- või finantseerimisasutuse poolt.

Artikkel 26

1.   Keelatud on:

a)

pakkuda kindlustust või edasikindlustust:

i)

Süüria riigile, selle valitsusele, selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele või ametkondadele; või

ii)

mis tahes füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, kui ta tegutseb alapunktis i osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel.

b)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a osutatud keeldudest.

2.   Lõike 1 punkti a ei kohaldata kohustusliku või kolmandale isikule tekitatava kahju kindlustuse pakkumise suhtes liidus asuvatele Süüria isikutele, üksustele või asutustele või Süüria diplomaatilistele või konsulaaresindustele.

3.   Lõike 1 punkti a alapunkti ii ei kohaldata isiklikes huvides tegutsevatele isikutele pakutava kindlustuse (sealhulgas tervise- ja reisikindlustuse) ning sellega seotud edasikindlustuse suhtes.

Lõike 1 punkti a alapunkt ii ei takista kindlustuse või edasikindlustuse pakkumist lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud isikule, üksusele või asutusele (kes ei ole loetletud II või IIa lisas) renditud laeva, õhusõiduki või sõiduki omanikule.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohaldamisel ei peeta isikut, üksust või asutust tegutsevaks lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud isiku, üksuse või asutuse juhtimisel, kui juhtimise eesmärk on ajutiselt Süüria vetes või õhuruumis oleva laeva või õhusõiduki dokkimine, laadimine, mahalaadimine või ohutu läbipääs.

4.   Käesoleva artikliga keelatakse pikendada või uuendada enne 19. jaanuar 2012 sõlmitud kindlustus- ja edasikindlustuslepinguid (välja arvatud juhul, kui on olemas eelnev kindlustusandja või edasikindlustusandja lepinguline kohustus aktseptida poliisi pikendamist või uuendamist), kuid piiramata artikli 14 lõike 2 kohaldamist ei keelata täita enne nimetatud kuupäeva sõlmitud lepinguid.

VII   PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 27

Süüria valitsusele, selle avalik-õiguslikule asutusele, ettevõttele ja ametkonnale või sellisele isikule või üksusele, kes esitab nõude Süüria valitsuse nimel või kasuks, ei tohiks anda hüvitist ega hüvitata muud sellist liiki nõuet nagu nõue tasaarvestamise kohta, kahjuhüvitusnõue, trahvinõue või nõue tagatise kohta, nõue, mille eesmärk on võlakirja, finantstagatise või vastutagatise pikendamine või väljamaksmine, kaasa arvatud akreditiivist või muust samalaadsest vahendist tulenev nõue, kui nõue on seotud lepingu või tehinguga, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesolevas määruses käsitletavad meetmed.

Artikkel 28

Käesolevas määruses sätestatud keeldudest ei tulene asjaomastele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele mingit vastutust juhul, kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikub asjaomast keeldu.

Artikkel 29

1.   Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused:

a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 14 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevale asutusele, mis asuvad nende elu- või asukohajärgses liikmesriigis, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriikide kaudu komisjonile ning

b)

tegema koostööd kõnealuse pädeva asutusega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.   Käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 30

Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud muu asjakohase teabe, eelkõige teabe käesoleva määruse rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 31

Komisjonil on õigus muuta III lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

Artikkel 32

1.   Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artiklis 14 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II või IIa lisa.

2.   Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetelusse kandmise põhjused, lõikes 1 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

3.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

4.   II ja IIa lisas esitatud loetelud vaadatakse vähemalt iga 12 kuu järel korrapäraselt läbi.

Artikkel 33

1.   Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile viivitamata pärast 19. jaanuar 2012 ning teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 34

Kui käesolev määrus sisaldab nõuet teavitada komisjoni või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada III lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 35

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva õhusõiduki ja laeva pardal;

c)

liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d)

juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e)

juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis toimub tervikuna või osaliselt liidu territooriumil.

Artikkel 36

Määrus (EL) nr 442/2011 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 37

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

N. WAMMEN


(1)  ELT L 319, 2.12.2011, lk 56.

(2)  ELT L 121, 10.5.2011, lk 1.

(3)  Nõukogu määrused (EL) nr 878/2011 (ELT L 228, 3.9.2011, lk 1), (EL) nr 950/2011 (ELT L 247, 24.9.2011, lk 3), (EL) nr 1011/2011 (ELT L 269, 14.10.2011, lk 18), (EL) nr 1150/2011 (ELT L 296, 15.11.2011, lk 1).

(4)  Nõukogu rakendusmäärused (EL) nr 504/2011 (ELT L 136, 24.5.2011, lk 45), (EL) nr 611/2011 (ELT L 164, 24.6.2011, lk 1), (EL) nr 755/2011 (ELT L 199, 2.8.2011, lk 33), (EL) nr 843/2011 (ELT L 218, 24.8.2011, lk 1), (EL) nr 1151/2011 (ELT L 296, 15.11.2011, lk 3).

(5)  Nõukogu rakendusotsus 2011/302/ÜVJP (ELT L 136, 24.5.2011, lk 91), nõukogu rakendusotsus 2011/367/ÜVJP (ELT L 164, 24.6.2011, lk14), nõukogu rakendusotsus 2011/488/ÜVJP (ELT L 199, 2.8.2011, lk 74), nõukogu rakendusotsus 2011/515/ÜVJP (ELT L 218, 24.8.2011, lk 20), nõukogu otsus 2011/522/ÜVJP (ELT L 228, 3.9.2011, lk 16), nõukogu otsus 2011/628/ÜVJP (ELT L 247, 24.9.2011, lk 17), nõukogu otsus 2011/684/ÜVJP (ELT L 269, 14.10.2011, lk 33), nõukogu otsus 2011/735/ÜVJP (ELT L 296, 15.11.2011, lk 53), nõukogu rakendusotsus 2011/736/ÜVJP (ELT L 296, 15.11.2011, lk 55).

(6)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(7)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(8)  ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

(9)  EÜT L 345, 19.12.2002, lk 1.

(10)  ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

(11)  EÜT L 9, 15.1.2003, lk 3.

(12)  ELT C 86, 18.3.2011, lk 1.


I LISA

ARTIKLITES 2 JA 3 OSUTATUD VARUSTUSE NIMEKIRI, MIDA VÕIDAKSE KASUTADA SISEREPRESSIOONIDEKS

1.

Järgmised tulirelvad, laskemoon ja asjaomased tarvikud:

1.1

sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriatega ML 1 ja ML 2 reguleerimata tulirelvad;

1.2

punktis 1.1 nimetatud tulirelvadele ette nähtud laskemoon ja nende komponendid;

1.3

relvade sihikud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

2.

Pommid ja granaadid, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

3.

Järgmised sõidukid:

3.1

veekahuriga varustatud sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks;

3.2

sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud selleks või kohandatud nii, et neid saab elektrifitseerida lähenejate tõrjumiseks;

3.3

sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud kaitsetõkete kõrvaldamiseks, sealhulgas kuulikindlad ehitusseadmed;

3.4

sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud vangide ja/või kinnipeetavate veoks või ümberpaigutamiseks;

3.5

sõidukid, mis on ette nähtud liikuvtõkete kasutamiseks;

3.6

punktides 3.1–3.5 nimetatud, massirahutuste ohjeldamiseks ette nähtud sõidukite komponendid.

Märkus 1

Käesolev punkt ei reguleeri sõidukeid, mis on ette nähtud tulekustutuseks.

Märkus 2

Punkti 3.5 kohaldamisel hõlmab mõiste „sõidukid” ka treilereid.

4.

Järgmised lõhkeained ja nendega seotud varustus:

4.1

vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud plahvatuste tekitamiseks elektrilisel või mitte-elektrilisel viisil, sealhulgas laskekomplektid, detonaatorid, süütajad, süütevõimendid ja süütenöörid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud need, mis on ette nähtud teatavaks kaubanduslikuks otstarbeks, mis hõlmab muude vahendite või seadmete käivitamist või kasutamist plahvatuse teel, ilma et nende vahendite või seadmete eesmärgiks oleks plahvatuste korraldamine (näiteks auto turvapatjade täispuhujad, sprinkleri starterite ülepingepiirikud);

4.2

otselõikega lõhkelaengud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga;

4.3

muud lõhkeained, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga, ja nendega seotud ained:

a)

amatool;

b)

nitrotselluloos (mis sisaldab rohkem kui 12,5 % lämmastikku);

c)

nitroglükool;

d)

pentaerütrotritooltetranitraat (PETN);

e)

pikrüülkloriid;

f)

2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

5.

Kaitsevarustus, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 13:

5.1

kuuli- ja/või torkekindlad vestid;

5.2

kuuli- ja/või killukindlad kiivrid, politseikiivrid, politseikilbid ja kuulikindlad kilbid.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma järgmist:

spetsiaalselt sporditegevuseks ette nähtud vahendid;

spetsiaalselt tööohutusnõuete täitmiseks ette nähtud vahendid.

6.

Simulaatorid tulirelvade käsitsemise harjutamiseks, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 14, ja spetsiaalselt nende jaoks loodud tarkvara.

7.

Öönägemis- ja infravalguskuvaseadmed ning kujutisevõimendustorud, välja arvatud need, mis on hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

8.

Okastraat.

9.

Sõjaväe- ja võitlusnoad ning täägid, mille tera on pikem kui 10 cm.

10.

Tootmisvahendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud käesolevas nimekirjas määratletud toodete valmistamiseks.

11.

Eritehnoloogia käesolevas nimekirjas määratletud toodete väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks.


II LISA

ARTIKLIS 14 JA ARTIKLI 15 LÕIKE 1 PUNKTIS A OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

A.   Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Bashar Al-Assad

Sündinud 11. septembril 1965 Damaskuses; diplomaatiline pass nr D1903

Vabariigi president; meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide korraldaja ja elluviija.

23.5.2011

2.

Maher (teise nimega Mahir) Al-Assad

Sündinud 8. detsembril 1967; diplomaatiline pass nr 4138

4. sõjaväeüksuse juhataja, Baathi partei keskjuhatuse liige, üks vabariikliku kaardiväe juhtidest; president Bashar Al-Assadi vend; meeleavalduste mahasurumise peamine elluviija.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (teise nimega Mamlouk)

Sündinud 19. veebruaril 1946 Damaskuses; diplomaatiline pass nr 983

Süüria üldluure direktoraadi ülem; osales meeleavalduste mahasurumises.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (teise nimega Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Siseminister; osales meeleavalduste mahasurumises.

9.5.2011

5.

Atej (teiste nimedega Atef, Atif) Najib

 

Poliitilise julgeoleku direktoraadiendine juhataja Dar‘ās; president Bashar Al-Assadi nõbu; osales meeleavalduste mahasurumises.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (teise nimega Hafez Makhlouf)

Sündinud 2. aprillil 1971 Damaskuses; diplomaatiline pass nr 2246

Kolonel ja ühe luureteenistuse üksuse ülem (üldluure direktoraadi Damaskuse haru); president Bashar Al-Assadi nõbu; Maher Al-Assadile lähedalseisev isik; osales meeleavalduste mahasurumises.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (teise nimega Mohammed Dib Zeitoun)

Sündinud 20. mail 1951 Damaskuses; diplomaatiline pass nr D000001300

Poliitilise julgeoleku direktoraadi juhataja; osales meeleavalduste mahasurumises.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Poliitilise julgeoleku direktoraadi juhataja Banyas, osales meeleavalduste mahasurumises Baidas.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Sündinud 10. juulil 1969 Damaskuses; pass nr 454224

Süüria ettevõtja; Maher Al-Assadiga seotud isik; president Bashar Al-Assadi nõbu; rahastab režiimi, mis võimaldab vägivalla kasutamist meeleavaldajate suhtes.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Sündinud 1953. aastal Hamāh’s; diplomaatiline pass nr D0005788

Süüria sõjaväeluure ülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Süüria õhujõudude luureülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Sündinud 3. mail 1953 Dar‘ās; diplomaatiline pass nr D000000887

Süüria sõjaväeluure Damaskuse piirkonna ülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Sündinud 18. juunil 1962 Kerdalas; pass nr 88238

Osales Shabiha relvastatud üksuse koosseisus tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Sündinud 1.märtsil 1961 Latakias; passid nr 86449 ja nr 842781

Osales Shabiha relvastatud üksuse koosseisus tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Sündinud 15. jaanuaril 1950 Al-Madehleh’s, Țarțūs’is

Staabiülema asetäitja julgeoleku ja luure alal; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Sündinud 1941. aastal

Süüria riikliku julgeolekubüroo juhataja; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar’

Sündinud 10. detsembril 1938

Süüria asepresident; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Sündinud 10. aprillil 1937 (või 20. mail 1937) Hamas; diplomaatiline pass nr 0002250

Süüria asepresidendi abi riikliku julgeoleku küsimustes; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Sündinud 20. mail 1966; pass nr 002954347

Mahir Al-Assadi õemees; ettevõtja ja mitme välisettevõtte kohalik esindaja; rahastab režiimi, mis võimaldab vägivalla kasutamist meeleavaldajate suhtes.

23.5.2011

20.

Iyad (teise nimega Eyad) Makhlouf

Sündinud 21. jaanuaril 1973 Damaskuses; pass nr N001820740

Rami Makhloufi vend ja luureteenistuse ametnik, osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Presidendi nõuandja strateegilistes küsimustes; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Relvajõudude staabiülem, vastutab sõjaväe osalemise eest rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

23.

Ihab (teiste nimedega Ehab, Iehab) Makhlouf

Sündinud 21. jaanuaril 1973 Damaskuses; pass nr N002848852

Ettevõtte SyriaTel asepresident ja Rami Makhloufi USA ettevõtte ajutine juht; rahastab režiimi, mis võimaldab vägivalla kasutamist meeleavaldajate suhtes.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Sündinud 1951. või 1946. aastal Kerdahas.

Presidendi kaitsemeeskonna ülem; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga; president Bachar Al-Assadi nõbu.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Sõjaväe majutuskompleksi direktor; osaleb režiimi rahastamises; president Bachar Al-Assadi nõbu.

23.6.2011

26.

Brigaadikomandör Mohammad Ali Jafari (teise nimega Ja'fari, Aziz; teise nimega Jafari, Ali; teise nimega Jafari, Mohammad Ali; teise nimega Ja'fari, Mohammad Ali; teise nimega Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Sündinud 1. septembril 1957 Yazdis, Iraanis

Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse ülemjuhataja, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

27.

Major General Qasem Soleimani (teise nimega Qasim Soleimany)

 

Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse IRGC - Qods komandör, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (teise nimega Taeb, Hassan; teise nimega Taeb, Hosein; teise nimega Taeb, Hossein; teise nimega Taeb, Hussayn; teise nimega Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Sündinud 1963. aastal Teheranis, Iraanis

Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse luureüksuse asekomandör, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Maher Al-Assadi äripartner; osaleb režiimi rahastamises.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (teise nimega Ri'af Al-Quwatli)

 

Maher Al-Assadi äripartner; osaleb režiimi rahastamises.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Süüria sõjaväeluure ülem Hama linnas, osales meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.

1.8.2011

32.

Kindralmajor Tawfiq Younes

 

Üldluureteenistusesisejulgeoleku osakonna juhataja; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (teise nimega Abu Rami)

Sündinud 19. oktoobril 1932 Latakias, Süürias

Bashari ja Mahir al Assadi lähedane liitlane ja emapoolne onu. Rami, Ihabi ja Iyad Makhloufi äripartner ja isa.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Sündinud Latakias

Mahir Al-Assadi kaastöötaja Shabiha relvastatud rühmituse juures. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas ning Shabiha relvastatud rühmituste tegevuse koordineerimises.

1.8.2011

35.

Kindral Ali Habib Mahmoud

Sündinud 1939. aastal Țarțūs’is. Nimetatud kaitseministriks 3. juunil 2009

Kaitseminister. Vastutab Süüria relvajõudude juhtimise ja operatsioonide eest seoses tsiviilelanikkonna vastu suunatud represseerimise ja vägivallaga.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Maher Al-Assadi asetäitja, armee 4. diviisi sõjaväepolitseiüksuse juht, osales repressioonides.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Süüria Kaitseministeeriumi hangete osakonna direktor, selle osakonna kaudu hangitakse kogu Süüria armee relvastus.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad

(Image)

president Bashar Al-Assadi nõbu; ettevõtte „Nizar Oilfield Supplies” endine juht.

Väga lähedane isik tähtsamatele valitsusametnikele. Rahastab Shabihat Latakia piirkonnas.

23.8.2011

39.

Brigaadikindral Rafiq Shahadah

 

Süüria sõjaväeluure osakonna 293 (siseküsimused) ülem Damaskuses. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Damaskuses. President Bashar Al-Assadi nõunik strateegiaküsimustes ja sõjaväeluure alal.

23.8.2011

40.

Brigaadikindral Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Süüria sõjaväeluure osakonnaülem Dayr az-Zoris. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Dayr az-Zoris ja Alboukamalis.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Sündinud 1935. aastal Aleppos

Aseminister, endine kaitseminister, president Bashar Al-Assadi eriesindaja.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Baathi araabia sotsialistliku partei piirkondliku sekretäri abi alates 2005. aastast, 2000–2005 piirkondliku Baathi partei riikliku julgeoleku valdkonna direktor. Endine Hama kuberner (1998–2000). President Bashar Al-Assadi ja Maher Al-Assadi lähedane kaastöötaja. Režiimi oluline otsusetegija tsiviilelanikkonna represseerimisel.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Vastutav tapmiste eest Hamas 1980. aastal, kutsutud tagasi Damaskusesse president Bashar Al-Assadi erinõunikuks.

23.8.2011

44.

Brigaadikindral Nawful Al-Husayn

 

Süüria sõjaväeluure osakonnaülem. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Idlibi provintsis.

23.8.2011

45.

Brigaadiülem Husam Sukkar

 

Presidendi nõunik julgeolekuküsimustes. Presidendi nõunik julgeolekuasutuste tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonide ja vägivalla küsimustes.

23.8.2011

46.

Brigaadikindral Muhammed Zamrini

 

Süüria sõjaväeluure osakonnaülem Homsis. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Homsis.

23.8.2011

47.

Kindralleitnant Munir Adanov (Adnuf)

 

Peastaabi ülema asetäitja, vastutav Süüria armee operatsioonide ja väljaõppe eest. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Süürias.

23.8.2011

48.

Brigaadikindral Ghassan Khalil

 

Üldluure direktoraadi teabeosakonna ülem. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Süürias.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Sündinud Latakias

Shabiha relvastatud rühmitus. Maher Al-Assadi kaastöötaja Shabiha relvastatud rühmituse juures. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas ning Shabiha relvastatud rühmituste tegevuse koordineerimises.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Maher Al-Assadi lähedane äripartner. Teadaolevalt toetab rahaliselt Süüria režiimi.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Aleppo kaubandus- ja tööstuskoja president. Toetab rahaliselt Süüria režiimi.

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

Sündinud 1959. aasta märtsis Damaskuses, Süürias

Damaskuse tööstuskoja president (Zuhair Ghraiwati Sons). Toetab rahaliselt Süüria režiimi.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Sündinud 1949. aastal Homsis, Süürias

Akhras Group’i asutaja (kaubad, kaubandus, töötlemine ja logistika), Homs. Toetab rahaliselt Süüria režiimi.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Sündinud 1949. aastal Latakias, Süürias

Issam Anbouba Est. (agrotööstus) president. Toetab rahaliselt Süüria režiimi.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Sündinud 1943. aastal Damaskuses

Justiitsminister. Seotud Süüria režiimiga, sealhulgas meelevaldsete vahistamiste ja kinnipidamiste poliitika ja tavade toetamisega.

23.9.2011

56.

Dr Adnan Hassan Mahmoud

Sündinud 1966. aastal Țarțūs’is

Informatsiooniminister. Seotud Süüria režiimiga, sealhulgas režiimi informatsioonipoliitika toetamise ja edendamisega.

23.9.2011

57.

Kindralmajor Jumah Al-Ahmad

 

Eriüksuste juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias.

14.11.2011

58.

Kolonel Lu'ai al-Ali

 

Süüria sõjaväeluure Dar‘ā osakonna juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla eest Dar‘ās.

14.11.2011

59.

Kindralleitnant Ali Abdullah Ayyub

 

Peastaabi ülema asetäitja (töötajad ja tööjõud). Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias.

14.11.2011

60.

Kindralleitnant Jasim al-Furayj

 

Peastaabi ülem. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias.

14.11.2011

61.

Kindral Aous (Aws) Aslan

Sündinud 1958. aastal

Vabariikliku kaardiväe pataljoniülem. Maher Al-Assadile ja president Al-Assadile lähedalseisev isik. On osa võtnud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

62.

Kindral Ghassan Belal

 

4. divisjoni büroo kindral-komandant. Maher Al-Assadi nõunik ja julgeolekuoperatsioonide koordinaator. Vastutab tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Juhib BERRI perekonna rühmitusi. Vastutab valitsusmeelsete rühmituste eest, kes on seotud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsete repressioonidega Aleppos.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Süüria elektroonilise armee liige. On osa võtnud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

65.

Kindralmajor Zuhair Hamad

 

Üldluure direktoraadi asejuhataja. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Süüria elektroonilise armee tsiviiljuht (maavägede luurebüroo). On osa võtnud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Süüria elektroonilise armee liige. On osa võtnud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Asesiseminister. Vastutab tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias.

14.11.2011

69.

Kindralmajor Nazih

 

Üldluure direktoraadi asedirektor. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Pataljoniülem 4. divisjonis. Vastutab tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Deïr el-Zoris.

14.11.2011

71.

Kindralmajor Wajih Mahmud

 

18. soomusdivisjoni juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla eest Homsis.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Sündinud 24. augustil 1959 Damaskuses Aadress: Kasaa, Anwar al Attari tänav, al Midani hoone, Damaskus Süüria pass nr 004326765, välja antud 2.11.2008, kehtiv kuni novembrini 2014.

Pariisi advokatuuri advokaat.

Sabbagh & Partnerid advokaadibüroo juhataja. Rami Makhloufi ja de Khaldoun Makhloufi õigus- ja finantsnõunik ning asjaajaja. Bachar al-Assadi kaasosanik kinnisvaraprojekti rahastamises Latakias. Osaleb režiimi rahastamises.

14.11.2011

73.

Kindralleitnant Mustafa Tlass

 

Peastaabi ülema asetäitja (logistika ja tarned). Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias.

14.11.2011

74.

Kindralmajor Fu'ad Tawil

 

Süüria õhujõudude luureteenistuse asejuhataja. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Sündinud 1945. aastal Damaskuses

Rahandusminister. Vastutab Süüria majanduse eest.

1.12.2011

76.

Dr Mohammad Nidal Al-Shaar

Sündinud 1956. aastal Aleppos

Majandus- ja kaubandusminister. Vastutab Süüria majanduse eest.

1.12.2011

77.

Kindralleitnant Fahid Al-Jassim

 

Staabiülem. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis

1.12.2011

78.

Kindralmajor Ibrahim Al-Hassan

 

Staabiülem. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis

1.12.2011

79.

Brigaadiülem Khalil Zghraybih

 

14. diviis. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis

1.12.2011

80.

Brigaadiülem Ali Barakat

 

Vabariikliku kaardiväediviisi 103. brigaad. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis

1.12.2011

81.

Brigaadiülem Talal Makhluf

 

Vabariikliku kaardiväediviisi 103. brigaad. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis

1.12.2011

82.

Brigaadiülem Nazih Hassun

 

Süüria õhujõudude luureteenistus. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis

1.12.2011

83.

Kapten Maan Jdiid

 

Presidendi kaardiväeüksus. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Poliitilise julgeoleku teenistus. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Poliitilise julgeoleku teenistus. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Poliitilise julgeoleku teenistus. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis

1.12.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Bena Properties

 

Rami Makhloufi kontrolli all; osaleb režiimi rahastamises.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (teise nimega Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damaskus

Tel: 963 112110059 / 963 112110043

Faks: 963 933333149

Rami Makhloufi kontrolli all; osaleb režiimi rahastamises.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Tel: 963 112316675

Faks: 963 112318875

Veebisait: www.hamshointl.com

E-post: info@hamshointl.com ja hamshogroup@yahoo.com

Mohamed Hamcho või Hamsho kontrolli all; osaleb režiimi rahastamises.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (teise nimega MILIHOUSE)

 

Riyad Shalishi ja kaitseministeeriumi kontrollitav ehitusfirma; osaleb režiimi rahastamises.

23.6.2011

5.

Poliitilise julgeolekudirektoraat

 

Süüria riigiasutus, mis osaleb otseselt repressioonides.

23.8.2011

6.

Üldluure direktoraat

 

Süüria riigiasutus, mis osaleb otseselt repressioonides.

23.8.2011

7.

Sõjaväeluure direktoraat

 

Süüria riigiasutus, mis osaleb otseselt repressioonides.

23.8.2011

8.

Lennuväe luureteenistus

 

Süüria riigiasutus, mis osaleb otseselt repressioonides.

23.8.2011

9.

IRGC Qods Force (Quds Force)

Teheran, Iraan

Qods (või Quds) Force on Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) eriharu. Qods Force osaleb varustuse hankimisel ja toetab Süüria režiimi protestide mahasurumisel Süürias. IRGC Qods Force on andnud Süüria julgeolekuteenistustele tehnilist abi, seadmeid ja toetust tsiviilelanikkonna protestiliikumiste mahasurumiseks

23.8.2011

10.

Mada Transport

Ettevõtja Cham Holding tütarettevõtja (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525

Tel: 00 963 11 99 62)

Režiimi rahastav majandusüksus.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Ettevõtja Cham Holding tütarettevõtja (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525

Tel: 00 963 11 99 62)

Režiimi rahastav majandusüksus.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Tel: (+963) 11 2456777 ja 2218602

Faks: (+963) 11 2237938 ja 2211186

E-post: Publicrelations@reb.sy,

Veebisait: www.reb.sy

Riigile kuuluv pank, mis osaleb režiimi rahastamises.

2.9.2011

13.

Addounia TV (teise nimega Dounia TV)

Tel: +963 11 5667274, +963 11 5667271,

Faks: +963-11-5667272

Veebisait: http://www.addounia.tv

Addounia TV on õhutanud vägivalda Süüria tsiviilelanike vastu.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Dar‘ā Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O. Box 9525

Tel: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Faks: +963 (11) 673 1274

E-post: info@chamholding.sy

Veebisait: www.chamholding.sy

Rami Makhloufi kontrolli all; Süüria suurim valdusettevõte, mis saab režiimist kasu ja toetab seda.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Aadress: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus – Syria

Tel: +963 11 2212345

Faks: +963 11 44694450

E-post: sales@eltelme.com

Veebisait: www.eltelme.com

Valmistab telekommunikatsiooniseadmeid ja varustab nendega sõjaväge.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Aadress: Da'ra Highway, Damascus, Syria

Tel: +963 11 6858111

GSM: +963 933 240231

Ehitab sõjaväekasarmuid, piiripunktides asuvaid kasarmuid ja muid hooneid sõjaväe jaoks.

23.9.2011

17.

Souruh Company (teise nimega SOROH Al Cham Company)

Aadress: Adra Free Zone Area Damascus – Syria

Tel: +963 11 5327266

GSM: +963 933 526812 +963-932-878282

Faks: +963-11-5316396

E-post: sorohco@gmail.com

Veebisait: http://sites.google.com/site/sorohco

Investeerib kohalikesse sõjatööstusprojektidesse, valmistab relvaosasid ja seotud tooteid. 100% ettevõttest kuulub Rami Makhloufile.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Tel: +963 11 61 26 270

Faks: +963 11 23 73 97 19

E-post: info@syriatel.com.sy;

Veebisait: http://syriatel.sy/

Rami Makhloufi kontrolli all; osaleb režiimi rahastamises, makstes litsentsilepingu kaudu 50 % oma kasumist valitsusele.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus

Tel: +963 11 2260805

Faks: +963 11 2260806

E-post: mail@champress.com

Veebisait:www.champress.net

Telekanal, kes osaleb valeteabe levitamise ja meeleavaldajate vastase vägivalla õhutamise kampaaniates.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Faks: 00963 11 2139928

Päevaleht, mis osaleb valeteabe levitamise ja meeleavaldajate vastase vägivalla õhutamise kampaaniates.

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Osutab Süüria sõjaväele abi meeleavaldajate jälgimiseks ja represseerimiseks kasutatavate seadmete hankimisel.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damascus

Tel: 963112725499

Faks: 963112725399

Variettevõtja, kelle kaudu CERS hangib tundlikke seadmeid.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damascus

Tel/faks: 963114471080

Variettevõtja, kelle kaudu CERS hangib tundlikke seadmeid.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Variettevõtja, kelle kaudu CERS hangib tundlikke seadmeid.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damascus

Tel: +963 11 5111352

Faks: +963 11 5110117

Variettevõtja, kelle kaudu CERS hangib tundlikke seadmeid.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Damascus

ja P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus

ja P.O. Box 21120 Baramkeh, Damascus

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Variettevõtja, kelle kaudu CERS hangib tundlikke seadmeid.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Riigiettevõte, kes vastutab kogu Süüria naftaekspordi eest. Osaleb režiimi rahastamises.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria

Tel: 963113141635

Faks: 963113141634

E-post: info@gpc-sy.com

Riiklik naftaettevõtja. Osaleb režiimi rahastamises.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Tel: 00963 11 (6183333), 00963 11 (31913333)

Faks: 00963 11 (6184444), 00963 11 (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Ühisettevõte, millest 50 % kuulub GPCle. Osaleb režiimi rahastamises.

1.12.2011

IIa LISA

ARTIKLIS 14 JA ARTIKLI 15 LÕIKE 1 PUNKTIS B OSUTATUD ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; bürood kogu maailmas [NPWMD]

Veebisait: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Faks: +963 11 2216975;

juhtkonna üldine e-post: dir.cbs@mail.sy

Riigile kuuluv pank, mis osaleb režiimi rahastamises.

13.10.2011


III LISA

LIIKMESRIIKIDE PÄDEVATE ASUTUSTE LOETELU NING AADRESS TEATISTE SAATMISEKS EUROOPA KOMISJONILE

A.

Liikmesriikide pädevad asutused:

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGAARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

KREEKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

HISPAANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

ÜHENDKUNINGRIIK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Aadress Euroopa Komisjoniga suhtlemiseks:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel: +(32 2) 295 55 85


IV LISA

ARTIKLIS 6 OSUTATUD TOORNAFTA JA NAFTASAADUSTE LOETELU

HS-kood

Kirjeldus

2709 00

Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid.

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid, v.a toorõlid; mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed (Süürias ei keelata osta kerosiini/reaktiivkütust, mille CN-kood on 2710 19 21, tingimusel et seda on kavas kasutada ja kasutatakse ainult seda tankinud õhusõiduki lennutegevuse jätkamiseks).

2712

Vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata.

2713

Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid.

2714

Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid.

2715 00 00

Bituumenisegud loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi baasil (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen).


V LISA

ARTIKLIS 4 OSUTATUD SEADMED, TEHNOLOOGIA JA TARKVARA

Üldmärkus

Olenemata käesolevas lisas loetletust ei kohaldata seda lisa järgneva suhtes:

a)

seadmed, tehnoloogia või tarkvara, mis on loetletud nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 (1) I lisas või sõjaliste kaupade ühises nimekirjas, või

b)

tarkvara, mis on ette nähtud paigaldamiseks kasutaja poolt ilma tarnija olulise abita ja mis on üldiselt üldsusele kättesaadav, kuna seda müüakse varudest jaemüügikohtades piiramatult järgmisel viisil:

i)

käsimüügi teel;

ii)

postimüügi teel;

iii)

elektrooniliste tehingute alusel või

iv)

telefonimüügi teel; või

c)

tarkvara, mis on üldkasutatav.

Kategooriad A, B, C, D ja E on määruses (EÜ) nr 428/2009 osutatud kategooriad.

Artiklis 4 osutatud seadmed, tehnoloogia ja tarkvara on järgmine:

A.

Seadmete loetelu

Pakettide süvaseire seadmed

Võrgu kaudu toimuva side infopüügi seadmed, sealhulgas infopüügi juhtimisseadmed ja andmete arhiveerimise linkide jälitusseadmed

Raadiosagedusel töötavad jälgimisseadmed

Võrgu- ja satelliitsüsteemide segamise seadmed

Kaugjuhitavad nakatamisseadmed

Kõnetuvastus- ja kõnetöötluse seadmed

IMSI (2), MSISDNi (3), IMEI (4), TMSI (5) põhised infopüügi ja jälgimise seadmed

Taktikalised SMSi (6), GSMi (7), GPSi (8), GPRSi (9), UMTSi (10), CDMA (11) ja PSTNi (12) põhise side infopüügi ja jälgimise seadmed

DHCP, (13) SMTP (14) ja GTP (15) põhise side infopüügi ja jälgimise seadmed

Mustrite äratundmise ja mustrite profiili loomise seadmed

Kaugjuhitavad kriminalistika seadmed

Semantilise andmetöötluse mootoreid rakendavad seadmed

WEP ja WPA krüpteeringu koodimurdmisseadmed

Tootjapõhiste ja standardsete VoIP-protokollide infopüügi seadmed.

B.

Ei kasutata

C.

Ei kasutata

D.

„Tarkvara”, mis on ette nähtud eespool nimetatud A-kategooria seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

E.

„Tehnoloogia”, mis on ette nähtud eespool nimetatud A-kategooria seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

Nimetatud kategooriatega hõlmatud seadmed, tehnoloogia ja tarkvara kuuluvad käesoleva lisa reguleerimisalasse üksnes selles ulatuses, nagu need vastavad järgmisele üldisele kirjeldusele: „interneti-, telefoni- ja satelliitside infopüügi ja jälgimise süsteemid”.

Käesolevas lisa kohaldamisel tähendab „jälgimine” kõne sisu või võrguandmete omandamist, kogumist, dekodeerimist, salvestamist, töötlemist, analüüsi ja arhiveerimist.


(1)  Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.5.2009, lk 1).

(2)  IMSI – rahvusvaheline mobiiliabonendi identifitseerimiskood. See on SIM-kaardil asuv iga mobiilseadme unikaalne identifitseerimiskood, mis võimaldab tuvastada vastava SIM-kaardi GSM ja UMTS võrgus.

(3)  MSISDN – mobiilijaama integreeritud teenusega digitaalvõrgu number. See on number, millega on üheselt võimalik kindlaks teha GSM või UMTS mobiilivõrgu abonent. Lihtsamalt öeldes on see mobiiltelefoni SIM-kaardi telefoninumber ning seetõttu saab selle abil kindlaks teha mobiilsideteenuse abonendi ning samuti IMSI, kuid mitte kõnesid tema kaudu suunata.

(4)  IMEI – rahvusvaheline mobiilseadmestiku identifitseerimiskood. See on harilikult unikaalne number GSM, WCDMA ja IDEN võrku kasutavate mobiiltelefonide ja mõnede satelliittelefonide tuvastamiseks. See on harilikult trükitud telefoni akulahtri siseküljele. Infopüügi (telefoniliini pealtkuulamise) saab määratleda IMEI numbri alusel ning samuti IMSI ja MSISDNi alusel.

(5)  TMSI – mobiilside abonendi ajutine identifitseerimiskood. See on identifitseerimistunnus, mida kõige sagedamini saadetakse mobiilseadme ja võrgu vahel.

(6)  SMS – lühisõnumisüsteem.

(7)  GSM – globaalne mobiilsidesüsteem.

(8)  GPS – globaalne positsioneerimissüsteem.

(9)  GPRS – raadiosidel põhinev pakettandmeteenus.

(10)  UMTS – universaalne mobiilsidesüsteem.

(11)  CDMA – koodjaotusega hulgipöördus.

(12)  PSTN – üldkasutatav telefonivõrk.

(13)  DHCP – dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll.

(14)  SMTP – lihtne meiliedastusprotokoll.

(15)  GTP – GPRSi tunneldamise protokoll.


VI LISA

ARTIKLIS 8 OSUTATUD OLULISTE SEADMETE JA TEHNOLOOGIA LOETELU

Üldmärkused

1.

Käesolevas lisas käsitletavaid keelde ei tohiks kahjustada selliste keelustamisele mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud rajatiste) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut keelustatud komponenti ning mille puhul keelustatud komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB!

Otsustades, kas keelustatud komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et keelustatud komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2.

Käesolevas lisas nimetatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

3.

Ülakomadega (’…’) märgitud terminite määratlused on antud vastava kauba tehnilises märkuses.

4.

Jutumärkides („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

Üldmärkus tehnoloogia kohta (GTN)

1.

„Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

2.

Keelustamist ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole keelustatud või mille eksport on vastavalt käesolevale määrusele lubatud.

3.

„Tehno” siirde keelustamist ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „fundamentaalteaduslike uuringute” või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

Toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimine ning toornafta ja maagaasi tootmine

1.A   Seadmed

1.

Geofüüsikaliste uuringute seadmed, mootorsõidukid, veesõidukid ja õhusõidukid, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud nafta ja gaasi leiukohtade uurimiseks vajalike andmete kogumiseks, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

2.

Andurid, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja gaasipuuraukude puurimiseks, sealhulgas andurid, mida kasutatakse puurimise ajal mõõtmiseks, ja nende juurde kuuluvad seadmed, mis on projekteeritud sellistelt anduritelt saadud andmete kogumiseks ja talletamiseks.

3.

Puurimisseadmed, mis on projekteeritud kaljukihistu puurimiseks spetsiaalselt leiukohtade uurimise eesmärgil, või nafta, gaasi ja muude looduslikest süsivesinikest koosneva materjali tootmiseks.

4.

Puuri otsakud, puurtorud, puuri ümbrised, tsentreerijad ja muud seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukude puurimisseadmetes või koos nendega.

5.

Puuraugu konduktorid, ’automaatsed sulgeseadmed’ ning ’puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadmed’ ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid, mis vastavad ’API ja ISO standarditele’ nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks.

Tehniline märkus:

a.

’Automaatset sulgeseadet’ kasutatakse üldjuhul puurimise ajal maapinnal (või veealuse puurimise korral merepõhjas), et hoida ära nafta ootamatu väljavool ja/või gaasi leke.

b.

’Puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadet’ kasutatakse üldjuhul puuraugust tuleva vedelikuvoo reguleerimiseks, kui puurauk on valmis ning kui nafta- ja/või gaasitootmisega on alustatud.

c.

Käesoleva punkti tähenduses tähendavad ’API ja ISO standardid’ Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardeid 6A, 16A, 17D ja 11IW ja/või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardeid 10423 ja 13533, mida kohaldatakse nafta- ja/või gaasipuuraukudes kasutamiseks mõeldud automaatsete sulgeseadmete, puuraugu konduktorite ning puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadmete suhtes.

6.

Toornafta ja maagaasi puurimis- ja tootmisplatvormid.

7.

Veesõidukid ja praamid, mis on varustatud puurimise ja/või naftatöötlemise seadmetega, mida kasutatakse nafta, gaasi ja muu loodusliku põleva materjali tootmiseks.

8.

API standardile 12J vastavad vedeliku-/gaasieraldajad, mis on spetsiaalselt projekteeritud kasutamiseks nafta- või gaasipuuraukudest, et eraldada vedel nafta veest ja gaas vedelikust.

9.

Gaasikompressorid, mille kavandatud rõhk on 40 baari (PN 40 ja/või ANSI 300) või rohkem ja mille imivõimsus on 300 000 Nm3/h või rohkem, mis on mõeldud maagaasi esmaseks töötlemiseks ja edastamiseks (välja arvatud surumaagaasitanklate kompressorid), ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

10.

’API ja ISO standarditele’ vastavad nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks mõeldud veealuse tootmise juhtseadmed ja nende osad.

Tehniline märkus:

Kõnealuse kande puhul tähendavad ’API ja ISO standardid’ Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardit 17 F ja/või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardit 13268, mida kohaldatakse veealuse tootmise juhtseadmete suhtes.

11.

Pumbad, üldjuhul suure jõudluse ja/või kõrge rõhuga (üle 0,3 m3 minutis ja/või 40 baari), mis on projekteeritud spetsiaalselt puurimismuda ja/või tsemendi pumpamiseks nafta- ja gaasipuurkaevudesse.

1.B   Test- ja kontrolliseadmed

1.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud puurimismudast, puuraugu tsementimiseks mõeldud tsemendist ning muudest spetsiaalselt nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks projekteeritud ja/või selleks otstarbeks valmistatud materjalidest proovide võtmiseks, nende testimiseks ja omaduste analüüsimiseks.

2.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud kivimist, vedelikest ja gaasidest ning muust nafta- ja/või gaasipuuraugust kas puurimise ajal või pärast seda võetud materjalist või nendega seotud esmase töötlemise rajatisest võetud materjalidest proovide võtmiseks, nende testimiseks ja omaduste analüüsimiseks.

3.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja/või gaasipuuraukude füüsilise ja mehaanilise olukorra kohta andmete kogumiseks ja nende tõlgendamiseks ning kivimi ja naftakihi in situ omaduste kindlaksmääramiseks.

1.C   Materjalid

1.

Puurimismuda, puurimismuda lisandid ja nende komponendid, mis on spetsiaalselt valmistatud nafta- ja gaasipuuraukude stabiliseerimiseks puurimise ajal, puuraugu sette maapinnale tõstmiseks ning puurimisseadmete määrimiseks ja jahutamiseks puuraugus.

2.

’API ja ISO standarditele’ vastavad tsement ja muud materjalid, mis on mõeldud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukudes.

Tehniline märkus:

’API ja ISO standardid’ tähendavad Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardit 10A või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardit 10426, mida kohaldatakse naftapuuraugu tsemendi ja muude materjalide suhtes, mis on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukude tsementimisel.

3.

Korrosioonitõrjeaine, de-emulgaator, vahuvastane aine ja muud kemikaalid, mis on spetsiaalselt valmistatud kasutamiseks nafta- ja/või gaasipuuraugust nafta puurimisel ja selle esmaseks töötlemiseks.

1.D   Tarkvara

1.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud seismiliste, elektromagnetiliste, magnetiliste või raskusjõu uuringutest pärit andmete kogumiseks ja tõlgendamiseks, et teha kindlaks nafta või gaasi võimalik olemasolu.

2.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt ettenähtud puurimise ja tootmise ajal saadud andmete talletamiseks, analüüsimiseks ja tõlgendamiseks, et hinnata nafta või gaasi leiukohtade füüsilisi omadusi ja käitumist.

3.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud ’kasutamiseks’ naftatootmisel ja töötlemisrajatistes või selliste rajatiste eri allüksustes.

1.E   Tehnoloogia

1.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” alapunktides 1.A.01–1.A.11 nimetatud seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” ja „kasutamiseks”.

Toornafta rafineerimine ja maagaasi veeldamine

2.A   Seadmed

1.

Allpool esitatud soojusvahetid ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

a.

ribi-plaatsoojusvahetid, mille pindala ja ruumala suhe on suurem kui 500 m2/m3 ning mis on spetsiaalselt projekteeritud maagaasi eeljahutamiseks;

b.

spiraalsoojusvahetid, mis on spetsiaalselt projekteeritud maagaasi veeldamiseks ja järeljahutamiseks.

2.

Krüopumbad, mis suudavad teisaldada üle 500 m3/h ainet, mille temperatuur on alla – 120 °C, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

3.

Punktis 2.A1 määratlemata ’külmkast’ ja ’külmkasti’ seadmed.

Tehniline märkus:

’Külmkasti’ seadmete all peetakse silmas spetsiaalselt projekteeritud rajatist, mis on omane veeldusjaamadele ja kus toimub gaasi veeldamine. ’Külmkast’ hõlmab soojusvaheteid, torustikke, muid seadmeid ja soojusisolaatoreid. Temperatuur ’külmkastis’ on alla – 120 °C (maagaasi kondenseerumiseks vajalik keskkond). ’Külmkasti’ ülesanne on ülalnimetatud seadmete soojusisolatsioon.

4.

Alla – 120 °C temperatuuriga veeldatud gaasi transporditerminalide seadmed ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

5.

Elastsed ja jäigad üle 50 mm läbimõõduga ülekandetorud, mis on mõeldud alla – 120 °C temperatuuriga aine transportimiseks.

6.

Spetsiaalselt veeldatud maagaasi transportimiseks projekteeritud merelaevad.

7.

Elektrostaatilised soolatustamise seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornaftast selliste saastavate lisandite eemaldamiseks nagu soolad, tahked osad ja vesi, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

8.

Krakkimisseadmed (sealhulgas hüdrogeeniva krakkimise seadmed) ja koksiseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud vaakumgaasiõlide või vaakumjääkide muundamiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

9.

Hüdrogeenimisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud bensiini, diiselfraktsioonide ja petrooli väävlitustamiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

10.

Katalüütilise reformimise seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud väävlitustatud bensiini muundamiseks kõrge oktaanisisaldusega bensiiniks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

11.

Rafineerimisüksused C5-C6 fraktsiooniühendite isomeerimiseks ning rafineerimisüksused kergete olefiinide alküülimiseks, et suurendada süsinikufraktsioonide oktaanarvu.

12.

Vähemalt 50 m3/h teisaldamisvõimsusega pumbad, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornafta ja kütuste transportimiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

13.

Torud, mille välisläbimõõt on vähemalt 0,2 m ja mis on valmistatud mis tahes järgnevast materjalist:

a.

roostevaba teras, milles on vähemalt 23 massiprotsenti kroomi;

b.

roostevaba teras ja niklisulamid, mille ’täppkorrosiooni kindluse ekvivalent’ (pitting resistance equivalent – PRE) on vähemalt 33.

Tehniline märkus:

’Täppkorrosiooni kindluse ekvivalent’ näitab, kui korrosioonikindlad on roostevaba terase ja niklisulamid täpp- või pilukorrosiooni suhtes. Roostevaba terase ja niklisulamite korrosioonikindluse määrab peamiselt nende koostis, eelkõige kroom, molübdeen ja lämmastik. Nimetatud ekvivalent arvutatakse järgmise valemi alusel:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

’Korgid’ (Pipeline Inspection Gauge(s)) ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid.

Tehniline märkus:

’Korke’ kasutatakse tavaliselt torude puhastamiseks ja kontrollimiseks seestpoolt (korrosiooni seis või lõhede tekkimine) ning need liiguvad aine rõhu survel torustikus.

15.

Seadmed korkide sisselaskmiseks ja kinnipüüdmiseks.

16.

Vähemalt 1 000 m3 (1 000 000 liitrit) mahutavusega mahutid toornafta ja kütuste ladustamiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

a)

fikseeritud kaanega mahutid;

b)

ujuvkaanega mahutid.

17.

Veealused elastsed suurema kui 50 mm läbimõõduga torud, mis on spetsiaalselt projekteeritud süsivesinike ja injektsioonivedelike, vee või gaasi transportimiseks.

18.

Elastsed kõrgsurvetorud kasutamiseks vee peal ja all.

19.

Isomeerimisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud kergetest süsivesinikest kõrge oktaanarvuga bensiini tootmiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

2.B   Test- ja kontrolliseadmed

1.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornafta ja kütuste kvaliteedi (omaduste) testimiseks ja analüüsimiseks.

2.

Liidese kontrollisüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud soolatustamise protsessi kontrollimiseks ja optimeerimiseks.

2.C   Materjalid

1.

Dietüleenglükool (CAS 111-46-6), trietüleenglükool (CAS 112-27-6).

2.

N-metüül-2-pürrolidoon (CAS 872-50-4), sulfolaan (CAS 126-33-0).

3.

Looduslikud või sünteetilised tseoliidid, mis on spetsiaalselt ette nähtud vedelfaasiliseks katalüütiliseks krakkimiseks või gaaside (sealhulgas maagaaside) puhastamiseks ja/või dehüdreerimiseks.

4.

Järgmised süsivesinike krakkimise ja muundamise katalüsaatorid:

a.

üksainus metall (plaatinametall) alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ette nähtud katalüütiliseks reformimiseks;

b.

metallisegu (plaatina kombineeritult muude väärismetallidega) alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ette nähtud katalüütiliseks reformimiseks;

c.

molübdeeni sisaldavad koobalt- või nikkelkatalüsaatorid alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ette nähtud katalüütilise väävlitustamise protsessi jaoks;

d.

pallaadium-, nikkel-, kroom- ja volframkatalüsaatorid alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ette nähtud katalüütilise hüdrogeeniva krakkimise protsessi jaoks.

5.

Bensiinilisandid, mis on spetsiaalselt valmistatud bensiini oktaaniarvu tõstmiseks.

Märkus:

Käesolev kanne hõlmab etüül-tert-butüüleetrit (ETBE) (CAS 637-92-3) ja metüül-tert-butüüleetrit (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Tarkvara

1.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud „kasutamiseks” veeldusjaamades või selliste jaamade eri allüksustes.

2.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud nafta rafineerimistehaste (sealhulgas nende allüksuste) „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

2.E   Tehnoloogia

1.

„Tehnoloogia” toormaagaasi töötlemiseks ja puhastamiseks (dehüdreerimine, vääristamine, lisandite eemaldamine).

2.

Maagaasi veeldamise „tehnoloogia”, sealhulgas „tehnoloogia”, mis on vajalik veeldusjaamade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

3.

Veeldatud maagaasi transportimiseks vajalik „tehnoloogia”.

4.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” spetsiaalselt veeldatud maagaasi transportimiseks projekteeritud merelaevade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

5.

„Tehnoloogia” toornafta ja kütuste ladustamiseks.

6.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” rafineerimistehaste „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, nagu:

6.1.

„tehnoloogia” kergete olefiinide muundamiseks bensiiniks;

6.2.

katalüütiliseks reformimiseks ja isomeerimiseks vajalik tehnoloogia;

6.3.

katalüütilise ja soojuskrakkimise tehnoloogia.


VII LISA

Artiklis 12 osutatud seadmed ja tehnoloogia

8406 81

Auruturbiinid, mille võimsus on suurem kui 40 MW.

8411 82

Gaasiturbiinid, mille võimsus on suurem kui 5 000 kW.

ex 8501

Kõik elektrimootorid ja -generaatorid, mille võimsus on suurem kui 3 MW või 5 000 kVA.


19.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/33


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 37/2012,

18. jaanuar 2012,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

134,3

MA

66,0

TN

80,7

TR

118,4

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

229,9

TR

138,7

ZZ

184,3

0709 91 00

EG

82,2

MA

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

132,1

TR

133,4

ZZ

132,8

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

53,7

MA

53,6

TR

64,1

ZA

42,6

ZZ

49,5

0805 20 10

MA

72,3

ZZ

72,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,2

IL

83,4

JM

134,7

KR

92,8

MA

57,9

TR

85,4

ZZ

85,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

69,9

TR

55,3

UY

45,3

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

124,6

CL

82,5

CN

86,6

MK

29,3

US

149,0

ZA

93,2

ZZ

92,0

0808 30 90

CN

42,5

TR

116,3

US

143,6

ZZ

100,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


19.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/35


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 38/2012,

18. jaanuar 2012,

millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient impordilitsentsitaotlustele, mis on esitatud ajavahemikul 6. jaanuar 2012 kuni 13. jaanuar 2012 määrusega (EÜ) nr 1067/2008 muu kui kõrge kvaliteediga pehmele nisule avatud ühenduse tariifikvootide raames III alamkvoodi all

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1067/2008 (3) on avatud iga-aastane imporditariifikvoot 3 112 030 tonnile muu kui kõrge kvaliteediga pehmele nisule. Kõnealune tariifikvoot on jaotatud neljaks alamkvoodiks.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1067/2008 artikli 3 lõike 3 kohaselt on III alamkvoot (järjekorranumber 09.4125) jaotatud neljaks kvartaalseks alaperioodiks ning kindlaks on määratud 594 597 tonni suurune kogus alaperioodiks nr 1 ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2012.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1324/2011 (4) tehakse 2012. aastaks erand määruse (EÜ) nr 1067/2008 artikli 3 lõikest 3, liites III alamkvoodi (järjekorranumber 09.4125) alaperioodid 1 ja 2, ning määratakse kindlaks 1 189 194 tonni suurune kogus alaperioodiks 1 ajavahemikuks 1. jaanuarist 2012 kuni 30. juunini 2012.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1067/2008 artikli 4 lõike 3 kohasest teavitamisest tuleneb, et kõnealuse määruse artikli 4 lõike 1 teise lõigu alusel ajavahemikul 6. jaanuari 2012 kella 13.00 (Brüsseli aja järgi) kuni 13. jaanuari 2012 kella 13.00 (Brüsseli aja järgi) esitatud taotlused hõlmavad olemasolevatest kogustest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, ja määrata taotletud kogustele jaotuskoefitsient.

(5)

Ühtlasi ei tuleks enam väljastada impordilitsentse määruse (EÜ) nr 1067/2008 III alamkvoodi kohaselt jooksvaks kvoodi alaperioodiks.

(6)

Impordilitsentside väljastamise menetluse tulemusliku haldamise tagamiseks peab käesolev määrus jõustuma vahetult pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Iga määruses (EÜ) nr 1067/2008 artikli 3 lõikes 1 osutatud III alamkvoodist tulenev impordilitsentsi taotlus, mis on esitatud ajavahemikul 6. jaanuari 2012 kella 13.00 (Brüsseli aja järgi)] kuni 13. jaanuari 2012 kella 13.00 (Brüsseli aja järgi), võimaldab välja anda litsentsi taotletavatele kogustele, mida eraldatakse 65,561415 % jaotuskoefitsiendi alusel.

2.   Nende taotletud koguseid hõlmavate litsentside, mis on esitatud alates 13. jaanuari 2012 kella 13.00 (Brüsseli aja järgi) ja mis tulenevad määruses (EÜ) nr 1067/2008 artikli 3 lõikes 1 osutatud III alamkvoodist, väljaandmine on jooksvaks kvoodi alaperioodiks peatatud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  ELT L 290, 31.10.2008, lk 3.

(4)  ELT L 335, 17.12.2011, lk 65.


19.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/37


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 39/2012,

18. jaanuar 2012,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2012. aasta jaanuari esimese seitsme päeva jooksul määruse (EÜ) nr 620/2009 alusel hallatavate kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvootide raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 620/2009, milles sätestatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvootide haldamine, (3) nähakse ette impordilitsentside taotlemise ja väljaandmise üksikasjalikud eeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikes 2 on sätestatud, et juhul kui litsentsitaotlustes soovitud kogus ületab imporditariifikvoodi kehtivusperioodiks ettenähtud kogust, tuleks igas litsentsitaotluses taotletud koguste suhtes kindlaks määrata jaotuskoefitsient. Vastavalt määruse (EÜ) nr 620/2009 artiklile 3 ajavahemikus 1.–7. jaanuaril 2012 esitatud impordilitsentsi taotlused ületavad kasutada olevaid koguseid. Seepärast tuleks kindlaks määrata, millises ulatuses võib impordilitsentse välja anda, ning kehtestada jaotuskoefitsient,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodile järjekorranumbriga 09.4449 vastavalt määruse (EÜ) nr 620/2009 artiklile 3 ajavahemikus 1.–7. jaanuaril 2012 esitatud impordilitsentsi taotluste suhtes kohaldatakse jaotuskoefitsienti 0,395364 %.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  ELT L 182, 15.7.2009, lk 25.


19.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/38


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 40/2012,

18. jaanuar 2012,

küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta alaperioodil 1. märtsist 2012 kuni 31. maini 2012

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 341/2007 (3) avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja teatavate muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteem.

(2)

Kogused, mille kohta on senised ja uued importijad 2012. aasta jaanuari seitsme esimese tööpäeva jooksul määruse (EÜ) nr 341/2007 artikli 10 lõike 1 alusel esitanud A-litsentside taotlused, ületavad Hiinast, Argentinast ja kõikidest muudest kolmandatest riikidest, v.a Hiina ja Argentina, pärinevatele toodetele ettenähtud koguseid.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikele 2 on seetõttu vaja ka kindlaks määrata, millises ulatuses võib kooskõlas määruse (EÜ) nr 341/2007 artikliga 12 komisjonile hiljemalt 14. jaanuariks 2012 saadetud A-litsentside taotlused rahuldada.

(4)

Impordilitsentside väljastamise menetluse tulemusliku haldamise tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma vahetult pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 341/2007 artikli 10 lõike 1 alusel 2012. aasta jaanuari seitsme esimese tööpäeva jooksul esitatud ja hiljemalt 14. jaanuariks 2012 komisjonile saadetud A-impordilitsentside taotlused rahuldatakse taotletud koguste ulatuses vastavalt käesoleva määruse lisas kehtestatud määrale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  ELT L 90, 30.3.2007, lk 12.


LISA

Päritolu

Jrk-nr

Jaotuskoefitsient

Argentina

Senised importijad

09.4104

100 %

Uued importijad

09.4099

1,219456 %

Hiina

Senised importijad

09.4105

41,003539 %

Uued importijad

09.4100

0,365686 %

Muud kolmandad riigid

Senised importijad

09.4106

100 %

Uued importijad

09.4102

3,905585 %


19.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/40


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 41/2012,

18. jaanuar 2012,

millega peatatakse taotluste esitamine impordilitsentside väljaandmiseks suhkrutoodetele teatavate tariifikvootide alusel

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 25. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 891/2009, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 891/2009 kohaselt ajavahemikul 1.–7. jaanuarini 2012 pädevatele asutustele esitatud impordilitsentside taotlustega hõlmatud kogused on võrdsed järjekorranumbrite 09.4318, 09.4319 ja 09.4321 jaoks ettenähtud kogusega.

(2)

Määruse (EÜ) nr 891/2009 kohaselt tuleks uute litsentsitaotluste esitamine järjekorranumbrite 09.4318, 09.4319 ja 09.4321 kohta turustusaasta lõpuni peatada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas osutatud järjekorranumbritele vastavate uute litsentsitaotluste esitamine peatatakse kuni 2011/2012. turustusaasta lõpuni.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 254, 26.9.2009, lk 82.


LISA

CXL kontsessioonisuhkur

Turustusaasta 2011/2012

Taotlused, mis on esitatud ajavahemikul 1.1.2012–7.1.2012

Järjekorranumber

Riik

Jaotuskoefitsient

(%)

Uued taotlused

09.4317

Austraalia

Peatatud

09.4318

Brasiilia

 (1)

Peatatud

09.4319

Kuuba

 (1)

Peatatud

09.4320

Muud kolmandad riigid

Peatatud

09.4321

India

 (1)

Peatatud

„—”

:

Ei kohaldata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust esitatud.


Balkani suhkur

Turustusaasta 2011/2012

Taotlused, mis on esitatud ajavahemikul 1.1.2012–7.1.2012

Järjekorranumber

Riik

Jaotuskoefitsient

(%)

Uued taotlused

09.4324

Albaania

 

09.4325

Bosnia ja Hertsegoviina

 (2)

 

09.4326

Serbia

 (2)

 

09.4327

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

 

09.4328

Horvaatia

 (2)

 

„—”

:

Ei kohaldata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust esitatud.


Erakorraline ja tööstuslik importsuhkur

Turustusaasta 2011/2012

Taotlused, mis on esitatud ajavahemikul 1.1.2012–7.1.2012

Järjekorranumber

Liik

Jaotuskoefitsient

(%)

Uued taotlused

09.4380

Erakorraline

 

09.4390

Tööstuslik

 

„—”

:

Ei kohaldata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust esitatud.


(1)  Ei kohaldata: taotlused ei ületa saadaolevaid koguseid ja need rahuldatakse täies ulatuses.

(2)  Ei kohaldata: taotlused ei ületa saadaolevaid koguseid ja need rahuldatakse täies ulatuses.


19.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/42


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 42/2012,

18. jaanuar 2012,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist ja selliste impordiõiguste andmist, mille kohta on esitatud taotlused 2012. aasta jaanuari seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 616/2007 (3) on avatud tariifikvoodid Brasiiliast, Taist ja teistest kolmandatest riikidest pärinevate kodulinnulihatoodete importimiseks.

(2)

2012. aasta jaanuari seitsme esimese päeva jooksul esitatud impordilitsentsitaotlused tooterühmade 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 puhul alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2012 hõlmavad teatavate kvootide puhul saadaolevast kogusest suuremat kogust. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, ja määrata taotletud kogustele jaotuskoefitsient.

(3)

2012. aasta jaanuari esimese seitsme päeva jooksul tooterühma 5 puhul alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2012 esitatud impordiõiguste taotlused hõlmavad saadaolevatest kogustest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, millises ulatuses võib impordiõigusi anda, määrates taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel tooterühmade 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 puhul alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2012 esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatakse käesoleva määruse lisas esitatud jaotuskoefitsiente.

2.   Määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel tooterühma 5 puhul alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2012 esitatud impordiõiguste taotluste suhtes kohaldatakse käesoleva määruse lisas esitatud jaotuskoefitsiente.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. jaanuaril 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  ELT L 142, 5.6.2007, lk 3.


LISA

Rühma nr

Jrk-nr

Alaperioodiks 1.4.2012 kuni 30.6.2012 esitatud impordilitsentsitaotluste jaotuskoefitsient

(protsentides)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Rühma nr

Jrk-nr

Alaperioodiks 1.4.2012 kuni 30.6.2012 esitatud impordiõiguste taotluste jaotuskoefitsient

(protsentides)

5

09.4215

1,220003