ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.345.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 345

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
29. detsember 2011


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1386/2011, 19. detsember 2011, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele

1

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv 2011/96/EL, 30. november 2011, eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta

8

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus nr 895/2011/EL, 19. detsember 2011, millega muudetakse otsust 2002/546/EÜ seoses selle kohaldamisajaga

17

 

*

Nõukogu otsus nr 896/2011/EL, 19. detsember 2011, millega muudetakse otsust 2007/659/EÜ seoses otsuse kohaldamisajaga ja aastakvoodiga, millele kohaldatakse vähendatud aktsiisimäära

18

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1387/2011, 14. detsember 2011, millega parandatakse määruse (EÜ) nr 951/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris) hispaania-, itaalia-, poola-, portugali-, prantsuse-, slovaki-, soome- ja ungarikeelset versiooni

20

 

 

OTSUSED

 

 

2011/897/EL

 

*

Euroopa Ülemkogu otsus, 19. detsember 2011, Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

21

 

 

2011/898/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 21. detsember 2011, millega muudetakse otsust 2009/852/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses nõuetele mittevastava toorpiima töötlemisega teatavates Rumeenia piimatöötlemisettevõtetes ja selliste ettevõtete struktuurinõuetega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9562 all)  ( 1 )

22

 

 

2011/899/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 21. detsember 2011, millega muudetakse otsust 2009/861/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses nõuetele mittevastava toorpiima töötlemisega teatavates Bulgaaria piimatöötlemisettevõtetes (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9568 all)  ( 1 )

28

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

29.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1386/2011,

19. detsember 2011,

millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu 25. märtsi 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 704/2002 (millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes ning avatakse teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) (3) lõpeb ühise tollitariifistiku tollimaksumäära kohaldamise peatamine teatavate kaubanduses või tööstuses kasutatavate kapitalikaupade suhtes 31. detsembril 2011.

(2)

Hispaania valitsus taotles Kanaari saarte valitsuse nimel 2010. aasta septembris ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise peatamise pikendamist vastavalt aluslepingu artiklile 349. Taotlust põhjendati sellega, et seoses nimetatud saarte kauge asukohaga kannatavad ettevõtjad tõsise majandusliku ja kaubandusliku mahajäämuse käes, millel on negatiivne mõju demograafilistele suundumustele, tööhõivele ning sotsiaalsele ja majandusarengule.

(3)

Viimase aja majanduskriis tabas rängalt Kanaari saarte tööstussektorit, kaasa arvatud ehitust. Ehituse madalseisu all kannatas kogu sellest sõltuv abitööstus. Ebasoodsad finantstingimused mõjutasid tugevasti mitmeid ettevõtluse valdkondi. Lisaks sellele langes Hispaanias kiire tööpuuduse kasvu tõttu sisenõudlus, sealhulgas nõudlus tööstustoodete järele.

(4)

Tööpuudus Kanaari saartel ületas viimase kümne aasta jooksul pidevalt Hispaania keskmist ning alates 2009. aastast on Kanaari saartel nende näitajate tase riigi kõrgeim (Eurostat: Piirkondlik statistika – Töötuse määr, NUTS 2 regioonide alusel, 1999–2009). Lisaks sellele tarbitakse üle poole Kanaari saarte tööstustoodangust Kanaari saartel, mis teeb olukorra eriti tõsiseks, kuna sealne nõudlus on oluliselt langenud.

(5)

Selleks et pakkuda investoritele pikaajalist perspektiivi ning võimaldada ettevõtjatel saavutada selline tootmis- ja äritegevuse tase, mis muudab Kanaari saarte majandusliku ja sotsiaalse keskkonna stabiilseks, on asjakohane pikendada ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise täielikku peatamist teatavate määruse (EÜ) nr 704/2002 II ja III lisas esitatud kaupade suhtes kümne aasta pikkuseks ajavahemikuks.

(6)

Sellega seoses on Hispaania ametiasutused taotlenud ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise peatamist kolme uue toote suhtes, mille CN-koodid on 3902 10, 3903 11 ja 3906 10. Taotlus kiideti heaks, kuna peatamine tugevdaks Kanaari saarte majandust.

(7)

Tagamaks, et kõnealustest tariifimeetmetest saavad kasu ainult Kanaari saarte territooriumil asuvad ettevõtjad, tuleb peatamine nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (4) ja komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (5) kohaselt teha sõltuvaks toodete lõppkasutusest.

(8)

Kaubandushäirete korral ning kõnealuse määruse rakendamise ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, mis võimaldaksid komisjonil peatamise ajutiselt tühistada. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (6).

(9)

Kaupade kombineeritud nomenklatuuri muudatused ei tohi põhjustada mingeid olulisi muutusi maksumäärade kohaldamise peatamise iseloomus. Selleks et teha vajalikke muudatusi ja tehnilisi kohandusi nende kaupade loetelus, mille suhtes peatamist kohaldatakse, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide õigeaegse ning nõuetekohase edastamise nõukogule.

(10)

Määruses (EÜ) nr 704/2002 sätestatud meetmetega järjepidevuse tagamiseks tuleb käesoleva määrusega ette nähtud meetmeid kohaldada alates 1. jaanuarist 2012,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 1. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini 2021 peatatakse täielikult ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine Kanaari saartele imporditavate kaubanduses või tööstuses kasutatavate kapitalikaupade suhtes, mis kuuluvad I lisas loetletud CN-koodide alla.

Neid kaupu kasutavad vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2913/92 ja määrusele (EMÜ) nr 2454/93 vähemalt 24 kuu jooksul alates vabasse ringlusse lubamisest Kanaari saartel asuvad ettevõtjad.

Artikkel 2

Alates 1. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini 2021 peatatakse täielikult ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine Kanaari saartele imporditavate tööstuslikuks töötlemiseks või hoolduseks kasutatavate toorainete, varuosade ja osiste suhtes, mis kuuluvad II lisas loetletud CN-koodide alla.

Artikkel 3

Artiklites 1 ja 2 osutatud tollimaksude kohaldamise peatamise tingimuseks on määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklite 21 ja 82 kohane lõppkasutus ning määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 291–300 ette nähtud kontroll.

Artikkel 4

1.   Kui komisjonil on põhjust arvata, et käesolevas määruses sätestatud peatamine on konkreetse toote puhul kaasa toonud kaubandushäire, võib ta vastu võtta rakendusaktid, millega tühistatakse peatamine ajutiselt kuni 12 kuuks. Need rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artiklis 8 osutatud läbivaatamismenetlusele.

Selliste toodete imporditollimaksud, mille puhul peatamine on ajutiselt tühistatud, tagatakse tagatise abil ja kõnealuste toodete vabasse ringlusse lubamise tingimuseks Kanaari saartel on sellise tagatise esitamine.

2.   Kui nõukogu otsustab vastavalt aluslepingus sätestatud menetlusele 12 kuu jooksul, et peatamine tuleks lõplikult tühistada, nõutakse tagatistega tagatud maksude summad lõplikult sisse.

3.   Kui 12 kuu pikkuse ajavahemiku jooksul ei tehta lõplikku otsust vastavalt lõikele 2, vabastatakse tagatised.

Artikkel 5

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 6 vastu delegeeritud õigusakte, mis on seotud I ja II lisas tehtavate muudatuste ja tehniliste kohandustega, mis on vajalikud kombineeritud nomenklatuuris tehtud muudatuste tõttu.

Artikkel 6

Delegeerimine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artiklis 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates 1. jaanuarist 2012.

3.   Nõukogu võib artiklis 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle teatavaks nõukogule.

5.   Artikli 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et ta ei esita vastuväiteid.

Artikkel 7

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest, delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväidetest või volituste delegeerimise tagasivõtmisest nõukogu poolt.

Artikkel 8

1.   Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 247a lõike 1 kohaselt asutatud tolliseadustiku komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. KOROLEC


(1)  15. novembri 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  22. septembri 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 111, 26.4.2002, lk 1.

(4)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(5)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(6)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.


I LISA

Kaubanduses või tööstuses kasutatavad kapitalikaubad, mis kuuluvad järgmiste CN-koodide alla  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Nagu on määratletud komisjoni 27. septembri 2011. aasta rakendusmääruses (EL) nr 1006/2011, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 282, 28.10.2011, lk 1).


II LISA

Põllumajanduses ning tööstuslikuks töötlemiseks või hoolduseks kasutatavad toorained, varuosad ja osised, mis kuuluvad järgmiste CN-koodide alla  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Nagu on määratletud komisjoni 27. septembri 2011. aasta rakendusmääruses (EL) nr 1006/2011, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 282, 28.10.2011, lk 1).


DIREKTIIVID

29.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/8


NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/96/EL,

30. november 2011,

eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta

(uuesti sõnastatud)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 115,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 23. juuli 1990. aasta direktiivi 90/435/EMÜ eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (3) on korduvalt (4) oluliselt muudetud. Kuna sellesse on vaja teha täiendavaid muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Euroopa Kohtu 6. mai 2008. aastal kohtuasjas C-133/06 (5) tehtud otsuse põhjal on vaja muuta direktiivi 90/435/EMÜ artikli 4 lõike 3 teise lõigu sõnastust, näitamaks selgelt, et selles nimetatud eeskirjad võtab vastu nõukogu aluslepingus ette nähtud menetluse kohaselt. Lisaks sellele tuleks ajakohastada kõnealuse direktiivi lisasid.

(3)

Käesoleva direktiivi eesmärk on vabastada dividendid ja muud kasumijaotised, mida tütarettevõtjad maksavad oma emaettevõtjatele maksude kinnipidamisest, ning kaotada ära sellise tulu topeltmaksustamine emaettevõtja tasemel.

(4)

Eri liikmesriikide äriühingute grupeerumine võib olla vajalik selleks, et luua liidu piires siseturu tingimustega analoogilised tingimused, ja tagada sellise siseturu tõhus toimimine. Sellist tegevust ei tohiks takistada piirangud, ebasoodsad tingimused ega moonutused, mis tulenevad eelkõige liikmesriikide maksusätetest. Sellise eri liikmesriikide äriühingute grupeerumisega seoses on vaja näha ette konkurentsi seisukohalt neutraalsed maksustamiseeskirjad, mis võimaldavad äriühingutel kohaneda siseturu nõuetega, suurendada oma tootlikkust ja parandada rahvusvahelist konkurentsivõimet.

(5)

Sellise grupeerumise tulemusena võivad tekkida ema- ja tütarettevõtjate grupid.

(6)

Enne direktiivi 90/435/EMÜ jõustumist oli eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate vahelisi suhteid reguleerivates maksusätetes liikmesriigiti märkimisväärseid erinevusi ning kohaldatavad sätted olid üldiselt ebasoodsamad kui need, mida kohaldati ühe ja sama liikmesriigi ema- ja tütarettevõtjate suhtes. Seetõttu oli eri liikmesriikide äriühingute vaheline koostöö võrreldes ühe ja sama liikmesriigi äriühingute vahelise koostööga ebasoodsamas olukorras. Kõnealune ebasoodus olukord tuli kõrvaldada, kehtestades liidu tasandil äriühingute grupeerumist lihtsustava ühtse süsteemi.

(7)

Olukorras, kus emaettevõtja saab oma seose tõttu tütarettevõtjaga jaotatud kasumit, peab emaettevõtja liikmesriik kas hoiduma sellise kasumi maksustamisest või lubama sellist kasumit maksustades emaettevõtjal tasumisele kuuluvast maksusummast maha arvata selle osa tütarettevõtja poolt makstud äriühingu tulumaksust, mis seondub nimetatud kasumiga.

(8)

Maksustamise neutraalsuse tagamiseks tuleb lisaks eeltoodule vabastada tütarettevõtja poolt emaettevõtjale jaotatav kasum kinnipeetavast maksust.

(9)

Kasumijaotiste maksmist ja nende saamist emaettevõtja püsiva tegevuskoha poolt tuleks kohelda samamoodi kui tütarettevõtja ja tema emaettevõtja vahelisi suhteid. See peaks hõlmama olukorda, kus emaettevõtja ja tema tütarettevõtja on samas liikmesriigis ja püsiv tegevuskoht teises liikmesriigis. Teisest küljest tundub, et olukordi, kus püsiv tegevuskoht ja tütarettevõtja asuvad samas liikmesriigis, võib käsitleda asjaomase liikmesriigi siseriiklike õigusaktide alusel, ilma et see piiraks aluslepingu põhimõtete kohaldamist.

(10)

Seoses püsivate tegevuskohtade käsitlemisega võib liikmesriikidel olla vaja määrata kooskõlas aluslepingu põhimõtetega ja võttes arvesse rahvusvaheliselt aktsepteeritud maksureegleid tingimused ja õigusnormid siseriikliku maksutulu kaitsmiseks ja siseriiklike õigusaktide täitmisest kõrvalehoidmise takistamiseks.

(11)

Kui kontsernid on organiseerunud äriühingute kettidesse ning kasumeid jaotatakse tütarettevõtjate keti kaudu emaettevõtjale, tuleks topeltmaksustamise vältimiseks kohaldada kas maksuvabastust või maksukrediiti. Maksukrediidi puhul peaks emaettevõtjal olema võimalik maha arvata ketti kuuluva mis tahes tütarettevõtja poolt makstud mis tahes maks, eeldusel et täidetud on käesolevas direktiivis sätestatud nõuded.

(12)

Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1.   Iga liikmesriik kohaldab käesolevat direktiivi:

a)

kasumijaotiste suhtes, mida nimetatud liikmesriigi äriühingud saavad teistes liikmesriikides asuvatelt tütarettevõtjatelt;

b)

kasumijaotiste suhtes, mida nimetatud liikmesriigi äriühingud maksavad tütarettevõtjana teistes liikmesriikides asuvatele äriühingutele;

c)

kasumijaotistele, mida nimetatud liikmesriigis asuvad püsivad tegevuskohad saavad teiste liikmesriikide äriühingutelt ning mis pärinevad nende tütarettevõtjatelt muus liikmesriigis kui see, kus asub püsiv tegevuskoht;

d)

kasumijaotistele nimetatud liikmesriigi äriühingute poolt sama liikmesriigi äriühingute muus liikmesriigis asuvatele püsivatele tegevuskohtadele, mille tütarettevõtjaks kõnealused äriühingud on.

2.   Käesolev direktiiv ei välista pettuste või kuritarvituste vältimiseks vajalike siseriiklike või lepingupõhiste sätete kohaldamist.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„liikmesriigi äriühing” tähendab iga äriühingut:

i)

mis tegutseb käesoleva direktiivi I lisa A osas loetletud vormis,

ii)

mida liikmesriigi maksuõigusaktide kohaselt loetakse kõnealuse liikmesriigi maksuresidendiks ja mida kolmanda riigiga sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingu sätete kohaselt ei peeta liiduvälise riigi maksuresidendiks,

iii)

mis lisaks kuulub ilma valiku- või vabastamisvõimaluseta maksustamisele ühega I lisa B osas loetletud maksudest või muu maksuga, millega nimetatud maksud võidakse asendada;

b)

mõiste „püsiv tegevuskoht” tähendab liikmesriigis asuvat äritegevuse kindlat kohta, mille kaudu täielikult või osaliselt toimub muu liikmesriigi äriühingu tegevus, kui kõnealuse tegevuskoha kasumile kehtib selle asukohaliikmesriigi maks tulenevalt asjaomasest kahepoolsest maksulepingust või, sellise lepingu puudumisel, siseriiklikust õigusest.

Artikkel 3

1.   Käesolevas direktiivis:

a)

loetakse emaettevõtjaks:

i)

vähemalt selline liikmesriigi äriühing, mis vastab artiklis 2 sätestatud tingimustele ning millel on vähemalt 10 % osalus teise liikmesriigi samadele tingimustele vastava äriühingu kapitalis;

ii)

samadel tingimustel liikmesriigi äriühing, millel on sama liikmesriigi äriühingu kapitalis vähemalt 10 % osalus, mida valdab osaliselt või täielikult esimese äriühingu muus liikmesriigis asuv püsiv tegevuskoht;

b)

loetakse tütarettevõtjaks äriühingut, mille kapital sisaldab punktis a osutatud osalust.

2.   Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid:

a)

kahepoolse kokkuleppe alusel asendada kapitalis osalemise kriteeriumi hääleõiguse omamise kriteeriumiga;

b)

mitte kohaldada käesolevat direktiivi oma äriühingute suhtes, mis ei säilita neile emaettevõtja staatust andvat osalust vähemalt kaheaastase katkematu perioodi jooksul, või nende oma äriühingute suhtes, milles teise liikmesriigi äriühing ei säilita talle emaettevõtja staatust andvat osalust vähemalt kaheaastase katkematu perioodi jooksul.

Artikkel 4

1.   Kui emaettevõtja või selle püsiv tegevuskoht saab tulenevalt emaettevõtja seotusest oma tütarettevõtjaga jaotatud kasumit, siis emaettevõtja liikmesriik ja tema püsiva tegevuskoha liikmesriik, välja arvatud juhul, kui tütarettevõte likvideeritakse, kas:

a)

ei maksusta sellist kasumit või

b)

maksustab sellist kasumit, lubades samal ajal emaettevõtjal ja püsival tegevuskohal tasumisele kuuluvast maksusummast selle maksusumma piires maha arvata selle äriühingu tulumaksu osa, mis on seotud kõnealuse kasumiga ning mida on maksnud tütarettevõtja ja mis tahes madalama astme tütarettevõtja tingimusel, et äriühing ja tema madalama astme tütarettevõtja vastavad igal astmel artiklis 2 toodud määratlusele ning artiklis 3 sätestatud nõuetele.

2.   Ükski käesoleva direktiivi säte ei takista emaettevõtja liikmesriiki käsitlemast tütarettevõtjat maksustamise mõttes läbipaistvana, lähtudes nimetatud liikmesriigi hinnangust kõnealuse tütarettevõtja õiguslikele tunnustele, mis tulenevad selle asutamise aluseks olnud õigusest, ja seetõttu maksustamast emaettevõtja osa tema tütarettevõtja kasumis, kui see kasum tekib. Sellisel juhul hoidub emaettevõtja liikmesriik tütarettevõtja jaotatud kasumi maksustamisest.

Hinnates emaettevõtja osa tema tütarettevõtja kasumis, kui see tekib, emaettevõtja liikmesriik kas vabastab selle kasumi maksustamisest või lubab emaettevõtjal tasumisele kuuluvast maksusummast selle maksusumma piires maha arvata selle äriühingu tulumaksu osa, mis on seotud emaettevõtja kasumi osaga ja mida on maksnud tema tütarettevõtja ja mis tahes madalama astme tütarettevõtja, tingimusel et äriühing ja tema madalama astme tütarettevõtja vastavad igal astmel artiklis 2 toodud määratlusele ning artiklis 3 sätestatud nõuetele.

3.   Igale liikmesriigile jääb võimalus mitte lubada emaettevõtja maksustatavast kasumist maha arvata osalusega seotud kulutusi ega tütarettevõtja kasumi jaotamisest tulenevaid kahjumeid.

Kui sellisel juhul on osalusega seotud juhtimiskulud määratletud kindla suurusega määrana, ei tohi kindlaksmääratud summa ületada 5 % tütarettevõtja jaotatavast kasumist.

4.   Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse kuni äriühingute maksustamise ühtse süsteemi jõustumise kuupäevani.

5.   Pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ning Majandus- ja Sotsiaalkomiteega võtab nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt sobival ajal ühehäälselt vastu eeskirjad, mida rakendatakse alates äriühingute maksustamise ühtse süsteemi tegeliku jõustumise kuupäevast.

Artikkel 5

Kasum, mida tütarettevõtja oma emaettevõtjale jaotab, vabastatakse kinnipeetavast maksust.

Artikkel 6

Emaettevõtja liikmesriik ei tohi maksustada kinnipeetava maksuga kasumit, mida selline äriühing saab tütarettevõtjalt.

Artikkel 7

1.   „Kinnipeetav maks” ei hõlma käesoleva direktiivi mõistes äriühingu tulumaksu avansilist makset või ettemaksu (précompte), mida makstakse tütarettevõtja liikmesriigile seoses kasumi jaotamisega tema emaettevõtjale.

2.   Käesolev direktiiv ei mõjuta siseriiklike või lepingupõhiste sätete kohaldamist dividendide majandusliku topeltmaksustamise kaotamiseks või selle vähendamiseks, eriti nende sätete kohaldamist, mis käsitlevad dividendide saajatele maksukrediidi andmist.

Artikkel 8

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 18. jaanuaril 2012. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti koos nimetatud õigusnormide ja käesoleva direktiivi vastavust käsitleva vastavustabeliga.

Artikkel 9

Direktiiv 90/435/EMÜ, mida on muudetud II lisa A osas loetletud õigusaktidega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ning neid loetakse vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 10

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 11

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. november 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  4. mai 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 107, 6.4.2011, lk 73.

(3)  EÜT L 225, 20.8.1990, lk 6.

(4)  Vt II lisa A osa.

(5)  EKL 2008, lk I-03189.


I LISA

A   OSA

Artikli 2 punkti a alapunktis i viidatud äriühingute loetelu

a)

Äriühingud, mis on asutatud nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2157/2001 (Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta) (1) ja nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/86/EÜ (millega täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja töötajate kaasamise suhtes) (2) alusel, ning ühistud, mis on asutatud nõukogu 22. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1453/2003 (Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta) (3) ja nõukogu 22. juuli 2003. aasta direktiivi 2003/72/EÜ (millega täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas) (4) alusel;

b)

Belgia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „société anonyme” / „naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions” / „commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée” / „coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée” / „coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif” / „vennootschap onder firma”, „société en commandite simple” / „gewone commanditaire vennootschap”, riigi osalusega ettevõtted, mis tegutseb ühes eespool nimetatud õiguslikus vormis, ning muud Belgia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Belgia äriühingu tulumaksu;

c)

Bulgaaria õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „събирателно дружество”, „командитно дружество”, „дружество с ограничена отговорност”, „акционерно дружество”, „командитно дружество с акции”, „неперсонифицирано дружество”, „кооперации”, „кооперативни съюзи”, „държавни предприятия”, mis on asutatud Bulgaaria õiguse alusel ja mis tegelevad kaubandustegevusega;

d)

Tšehhi Vabariigi õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „akciová společnost”, „společnost s ručením omezeným”;

e)

Taani õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „aktieselskab” ja „anpartsselskab”. Muud äriühingud, mida maksustatakse äriühingu tulumaksu seaduse alusel, kui nende tulumaksuga maksustatav tulu arvutatakse ja see maksustatakse „aktieselskaber’i” suhtes kohaldatavate üldiste maksuõigusaktide alusel;

f)

Saksamaa õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” ning muud Saksamaa õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Saksamaa äriühingu tulumaksu;

g)

Eesti õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulundusühistu”;

h)

Iiri õiguse alusel asutatud või tegutsevad äriühingud, tööstusseltse ja vastastikuse abistamise seltse ning elamuühistuid reguleerivate seaduste alusel registreeritud ühingud ning usaldushoiupangad usaldushoiupanku käsitlevate seaduste (1989) tähenduses;

i)

Kreeka õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „ανώνυμη εταιρεία”,·„εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)” ning muud Kreeka õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Kreeka äriühingu tulumaksu;

j)

Hispaania õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada” ja eraõiguse alusel tegutsevad avalik-õiguslikud asutused. Muud Hispaania õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Hispaania äriühingu tulumaksu („Impuesto sobre Sociedades”);

k)

Prantsusmaa õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d’assurances mutuelles”, „caisses d’épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”, mille suhtes kohaldatakse automaatselt äriühingu tulumaksu, „coopératives”, „unions de coopératives”, riiklikud tööstus- ja äriettevõtted ja -ühingud ning muud Prantsusmaa õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Prantsusmaa äriühingu tulumaksu;

l)

Itaalia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „società per azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilità limitata”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione” ning eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud ühingud, kelle tegevus on tervenisti või peamiselt kaubanduslik;

m)

Küprose õiguse alusel „εταιρείες”, nagu need on määratletud tulumaksu käsitlevates õigusaktides;

n)

Läti õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „akciju sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

o)

Leedu õiguse alusel asutatud äriühingud;

p)

Luksemburgi õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une société anonyme”, „association d’assurances mutuelles”, „association d’épargne-pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” ja muud Luksemburgi õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Luksemburgi äriühingu tulumaksu;

q)

Ungari õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelősségű társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „szövetkezet”;

r)

Malta õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;

s)

Madalmaade õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”, „fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag”, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” ja muud Madalmaade õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Madalmaade äriühingu tulumaksu;

t)

Austria õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, „Sparkassen” ja muud Austria õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Austria äriühingu tulumaksu;

u)

Poola õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

v)

Portugali õiguse alusel asutatud äriühingud või tsiviilõiguslikud ühingud, mis tegutsevad kooperatiivselt, ja riiklikud ühingud;

w)

Rumeenia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „societăți pe acþiuni”, „societăți în comandită pe acțiuni”, „societăți cu răspundere limitată”;

x)

Sloveenia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”;

y)

Slovakkia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „akciová spoločnosť”, „spoločnosť s ručením obmedzeným”, „komanditná spoločnosť”;

z)

Soome õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „osakeyhtiö/aktiebolag”, „osuuskunta/andelslag”, „säästöpankki/sparbank” ja „vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”;

(aa)

Rootsi õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „aktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker”, „ömsesidiga försäkringsbolag”, „försäkringsföreningar”;

(ab)

Ühendkuningriigi õiguse alusel asutatud äriühingud.

B   OSA

Artikli 2 punkti a alapunktis iii osutatud maksude loetelu

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting Belgias,

корпоративен данък Bulgaarias,

daň z příjmů právnických osob Tšehhi Vabariigis,

selskabsskat Taanis,

Körperschaftssteuer Saksamaal,

tulumaks Eestis,

corporation tax Iirimaal,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Kreekas,

impuesto sobre sociedades Hispaanias,

impôt sur les sociétés Prantsusmaal,

imposta sul reddito delle società Itaalias,

φόρος εισοδήματος Küprosel,

uzņēmumu ienākuma nodoklis Lätis,

pelno mokestis Leedus,

impôt sur le revenu des collectivités Luksemburgis,

társasági adó, osztalékadó Ungaris,

taxxa fuq l-income Maltal,

vennootschapsbelasting Madalmaades,

Körperschaftssteuer Austrias,

podatek dochodowy od osób prawnych Poolas,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas Portugalis,

impozit pe profit Rumeenias,

davek od dobička pravnih oseb Sloveenias,

daň z príjmov právnických osôb Slovakkias,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Soomes,

statlig inkomstskatt Rootsis,

corporation tax Ühendkuningriigis.


(1)  EÜT L 294, 10.11.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 294, 10.11.2001, lk 22.

(3)  ELT L 207, 18.8.2003, lk 1.

(4)  ELT L 207, 18.8.2003, lk 25.


II LISA

A   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

(osutatud artiklis 9)

Nõukogu direktiiv 90/435/EMÜ

(EÜT L 225, 20.8.1990, lk 6)

 

1994. aasta ühinemisakti I lisa punkt XI.B.I.3

(EÜT C 241, 29.8.1994, lk 196)

 

Nõukogu direktiiv 2003/123/EÜ

(ELT L 7, 13.1.2004, lk 41)

 

2003. aasta ühinemisakti II lisa punkti 9 alapunkt 8

(ELT L 236, 23.9.2003, lk 555)

 

Nõukogu direktiiv 2006/98/EÜ

(ELT L 363, 20.12.2006, lk 129)

Ainult lisa punkt 7

B   OSA

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevad

(osutatud artiklis 9)

Direktiiv

Kohaldamise tähtaeg

90/435/EMÜ

31. detsember 1991

2003/123/EÜ

1. jaanuar 2005

2006/98/EÜ

1. jaanuar 2007


III LISA

Vastavustabel

Direktiiv 90/435/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artikli 1 lõike 1 esimene kuni neljas taane

Artikli 1 lõike 1 punktid a–d

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 2

Artikli 2 lõike 1 sissejuhatava lause esimene osa

Artikli 2 sissejuhatav lause

Artikli 2 lõike 1 sissejuhatava lause teine osa

Artikli 2 punkti a sissejuhatav lause

Artikli 2 lõike 1 punkt a

Artikli 2 punkti a alapunkt i

Artikli 2 lõike 1 punkt b

Artikli 2 punkti a alapunkt ii

Artikli 2 lõike 1 punkti c sissejuhatav lause ja teine lõik

Artikli 2 punkti a alapunkt iii

Artikli 2 lõike 1 punkti c esimene lõik, taanded 1–27

I lisa B osa taanded 1–27

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 punkt b

Artikli 3 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 3 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 3 lõike 1 punkti a esimese lõigu esimene pool

Artikli 3 lõike 1 punkti a sissejuhatav lause

Artikli 3 lõike 1 punkti a esimese lõigu teine pool

Artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkt i

Artikli 3 lõike 1 punkti a teine lõik

Artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkt ii

Artikli 3 lõike 1 punkti a kolmas lõik

Artikli 3 lõike 1 punkti a neljas lõik

Artikli 3 lõike 1 punkt b

Artikli 3 lõike 1 punkt b

Artikli 3 lõike 2 esimene ja teine taane

Artikli 3 lõike 2 punktid a ja b

Artikli 4 lõike 1 esimene ja teine taane

Artikli 4 lõike 1 punktid a ja b

Artikli 4 lõige 1a

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõike 2 esimene lause

Artikli 4 lõike 3 esimene lõik

Artikli 4 lõike 2 teine lause

Artikli 4 lõike 3 teine lõik

Artikli 4 lõike 3 esimene lõik

Artikli 4 lõige 4

Artikli 4 lõike 3 teine lõik

Artikli 4 lõige 5

Artiklid 5, 6 ja 7

Artiklid 5, 6 ja 7

Artikli 8 lõige 1

Artikli 8 lõige 2

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 9

Artikkel 11

Lisa

I lisa A osa

II lisa

III lisa


OTSUSED

29.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/17


NÕUKOGU OTSUS nr 895/2011/EL,

19. detsember 2011,

millega muudetakse otsust 2002/546/EÜ seoses selle kohaldamisajaga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2002/546/EÜ (2) lubatakse Hispaanial kuni 31. detsembrini 2011 vabastada teatavad Kanaari saartel valmistatud tooted maksust nimega „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias” (edaspidi „AIEM-maks”) või seda kõnealuste toodete puhul vähendada. Nimetatud otsuse lisas on esitatud selliste toodete loetelu, mille suhtes võib kohaldada AIEM-maksu vabastust või vähendust. Olenevalt tootest ei või kohalike ja muude toodete maksumäära erinevus olla üle 5, 15 või 25 %.

(2)

Otsuse 2002/546/EÜ kohaldamisaja pikendamine kahe aasta võrra on õigustatud, kuna kõnealuse otsusega antud luba õigustavad põhjendused on jäänud samaks. Sellega seoses kinnitati 28. augusti 2008. aasta aruandes, mille komisjon esitas nõukogule Kanaari saartel kehtiva AIEM-maksuga seotud erikorra kohaldamise kohta, et AIEM-maks toimib rahuldavalt ja nõukogu otsust 2002/546/EÜ ei ole vaja muuta.

(3)

Lisaks kinnitatakse Hispaania ametiasutustelt komisjonile saadetud aruandes, et ebasoodsad tingimused, mis õigustasid AIEM-maksust täielikult vabastamise või selle osalise vähendamise lubamist teatavate Kanaari saartel valmistatud toodete puhul, on endiselt kehtivad.

(4)

Otsust 2002/546/EÜ tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2002/546/EÜ artikli 1 lõike 1 esimeses lauses asendatakse kuupäev „31. detsember 2011” kuupäevaga „31. detsember 2013”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Hispaania Kuningriigile.

Brüssel, 19. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. KOROLEC


(1)  1. detsembri 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 179, 9.7.2002, lk 22.


29.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/18


NÕUKOGU OTSUS nr 896/2011/EL,

19. detsember 2011,

millega muudetakse otsust 2007/659/EÜ seoses otsuse kohaldamisajaga ja aastakvoodiga, millele kohaldatakse vähendatud aktsiisimäära

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 9. oktoobri 2007. aasta otsusega 2007/659/EÜ (millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada oma ülemeredepartemangudes toodetud traditsioonilise rummi suhtes vähendatud aktsiisimäära) (2) lubatakse Prantsusmaal kohaldada Prantsusmaa territooriumil traditsioonilisele rummile, mis on toodetud Prantsusmaa ülemeredepartemangudes, vähendatud aktsiisimäära, mis võib olla väiksem nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiviga 92/84/EMÜ (alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta) (3) kehtestatud alkoholi minimaalsest aktsiisimäärast, kuid peab moodustama vähemalt 50 % tavapärasest riiklikust alkoholi aktsiisimäärast. Traditsiooniline rumm, millele kohaldatakse vähendatud aktsiisimäära, on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) (4) II lisa punkti 1 alapunktis f. Vähendatud aktsiisimäära kohaldamine on piiratud absoluutse alkoholi aastakvoodiga 108 000 hektoliitrit. Kõnealune erand kaotab kehtivuse 31. detsembril 2012.

(2)

Otsuse 2007/659/EÜ kohandamiseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 349 ning pidades silmas asjaolu, et traditsioonilist rummi toodetakse ainult Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis, tuleks käesolevas muutmisotsuses viidata vaid nimetatud äärepoolseimatele piirkondadele.

(3)

Prantsusmaa ametiasutused esitasid 29. juunil 2010 komisjonile otsuse 2007/659/EÜ artikli 4 kohase aruande. Aruandes on esitatud kaks taotlust. Ühelt poolt taotlevad Prantsusmaa ametiasutused absoluutse alkoholi aastakvoodi suurendamist 108 000 hektoliitrilt 125 000 hektoliitrile, et kohandada kvooti liidu rummiturul toimunud arenguga. Teiselt poolt taotlevad nad otsuse 2007/659/EÜ kohaldamise pikendamist ühe aasta võrra, st 31. detsembrini 2013, et viia nimetatud otsuse kohaldamise tähtpäev kooskõlla sama küsimust käsitleva, komisjoni poolt 27. juunil 2007 vastu võetud riigiabiotsuse (5) (edaspidi „riigiabiotsus”) kohaldamise tähtpäevaga.

(4)

Prantsusmaa asutuste esitatud teabest ilmneb, et turule viidud traditsioonilise rummi kogused on suurenenud pärast otsuse 2007/659/EÜ vastuvõtmist 2007. aasta 96 100-lt absoluutse alkoholi hektoliitrilt 105 700 hektoliitrile 2010. aastal, seega 3,2 % aastas. Eeldusel, et suurenemine jätkub samas tempos, on turule viidud traditsioonilise rummi kogused absoluutse alkoholi hektoliitrites järgmised: 2011. aastal umbes 109 100, 2012. aastal 112 600 ja 2013. aastal 116 200, mis on suuremad kogused kui otsuses 2007/659/EÜ ette nähtud kvoot 108 000 hektoliitrit absoluutset alkoholi.

(5)

Otsuse 2007/659/EÜ põhjenduses 9 rõhutatakse, et arvestades vajadust toetada ülemeredepartemangude traditsioonilise rummi konkurentsivõimet Mandri-Prantsusmaa turul, et kindlustada kõnealuste departemangude suhkruroo-, suhkru- ja rummisektori tegevus, tuleks vaadata läbi ülemeredepartemangudest pärit traditsioonilise rummi kogused, mille suhtes võib kohaldada vähendatud aktsiisimäära nende tarbimisse lubamisel kõnealusel turul. Otsusega 2007/659/EÜ kehtestatud 108 000 hektoliitri suurust aastakvooti tuleks seetõttu suurendada 120 000 hektoliitrini, sealhulgas kvooti 2011. aasta kohta, et tagada järjepidevus, võttes arvesse nimetatud aastaks prognoositud juurdekasvu. Selline suurendamine võimaldaks katta turule viidud rummikoguste suurenemise 4,3 % aastas, mida on pisut rohkem kui 3,2-protsendiline suurenemine, mis toimus ajavahemikul 2007–2010.

(6)

Samuti on vaja pikendada otsuse 2007/659/EÜ kohaldamisaega ühe aasta võrra, et viia riigiabiotsuse kohaldamise tähtpäev kooskõlla eespool nimetatud riigiabiotsuse kohaldamise tähtpäevaga.

(7)

Otsust 2007/659/EÜ tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2007/659/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

pealkiri asendatakse järgmisega:

2)

artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Erandina Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 110 lubatakse Prantsusmaal oma mandriosas pikendada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes kohaldatavat vähendatud aktsiisimäära, mis on väiksem direktiivi 92/84/EMÜ artiklis 3 alkoholile ette nähtud aktsiisi täismäärast.”;

3)

artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erand piirdub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) (6) II lisa punkti 1 alapunktis f määratletud rummiga, mis on toodetud Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis tootmispaigas kogutud suhkruroost ning milles lenduvate ainete, välja arvatud etüül- ja metüülalkoholi sisaldus ühe hektoliitri absoluutse alkoholi kohta on vähemalt 225 grammi ja mille alkoholisisaldus on vähemalt 40 %.

4)

artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Absoluutse alkoholi aastakvoot, mille suhtes kohaldatakse artiklis 2 osutatud toote suhtes kohaldatavat vähendatud aktsiisimäära, on 108 000 hektoliitrit kuni 31. detsembrini 2010. Ajavahemikul 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2013 on aastakvoot 120 000 hektoliitrit.”;

5)

artiklis 5 asendatakse kuupäev „31. detsember 2012” kuupäevaga „31. detsember 2013”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 19. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. KOROLEC


(1)  1. detsembri 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 270, 13.10.2007, lk 12.

(3)  EÜT L 316, 31.10.1992, lk 29.

(4)  ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.

(5)  ELT C 15, 22.1.2008, lk 1.

(6)  ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.”;


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

29.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1387/2011,

14. detsember 2011,

millega parandatakse määruse (EÜ) nr 951/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris) hispaania-, itaalia-, poola-, portugali-, prantsuse-, slovaki-, soome- ja ungarikeelset versiooni

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 85 ja artikli 161 lõiget 3 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2006 (2) muutmist komisjoni määrusega (EÜ) nr 1055/2009 (3) leiti määruse (EÜ) nr 951/2006 hispaania-, itaalia-, poola-, portugali-, prantsuse-, slovaki-, soome- ja ungarikeelses versioonis artikli 7b lõikes 3 viga ekspordilitsentside taotluste esitamise alguskuupäevas.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 951/2006 vastavalt parandada.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Parandused puudutavad üksnes hispaania-, itaalia-, poola-, portugali-, prantsuse-, slovaki-, soome- ja ungarikeelset versiooni.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 290, 6.11.2009, lk 64.


OTSUSED

29.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/21


EUROOPA ÜLEMKOGU OTSUS,

19. detsember 2011,

Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

(2011/897/EL)

EUROOPA ÜLEMKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 283 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitlevat protokolli, eriti selle artiklit 11.2,

võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu soovitust (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (2),

võttes arvesse Euroopa Keskpanga nõukogu arvamust (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga president Mario DRAGHI teatas 10. novembri 2011. aasta kirjas Lorenzo BINI SMAGHI otsusest astuda oma juhatuse liikme ametikohalt tagasi alates 2011. aasta 31. detsembri lõpust. Seega tuleb ametisse nimetada uus Euroopa Keskpanga juhatuse liige.

(2)

Euroopa Ülemkogu soovib ametisse nimetada Benoît COEURÉ, kes tema arvates vastab kõigile aluslepingu artikli 283 lõikes 2 sätestatud nõuetele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Benoît COEURÉ nimetatakse Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks kaheksa aasta pikkuseks ametiajaks alates 1. jaanuarist 2012.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 19. detsember 2011

Euroopa Ülemkogu nimel

eesistuja

H. VAN ROMPUY


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  Arvamus on esitatud 14. detsembril 2011 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Arvamus on esitatud 8. detsembril 2011 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).


29.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/22


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

21. detsember 2011,

millega muudetakse otsust 2009/852/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses nõuetele mittevastava toorpiima töötlemisega teatavates Rumeenia piimatöötlemisettevõtetes ja selliste ettevõtete struktuurinõuetega

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 9562 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/898/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta, (1) eriti selle artikli 12 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, (2) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 852/2004 on sätestatud muu hulgas ohuanalüüsil ja kriitiliste kontrollpunktide põhimõttel põhinevad toiduainete hügieeni üldeeskirjad toidukäitlejatele. Määruse kohaselt peavad toidukäitlejad täitma teatavaid menetlusi, mille aluseks on nimetatud põhimõtted.

(2)

Määruses (EÜ) nr 853/2004 on sätestatud loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad toidukäitlejatele ning on täiendatud määrusega (EÜ) nr 852/2004 kehtestatud eeskirju. Määruses (EÜ) nr 852/2004 sätestatud eeskirjad sisaldavad struktuurinõudeid piimatöötlemisettevõtetele ning määruses (EÜ) nr 853/2004 sätestatud eeskirjad sisaldavad selliste ettevõtete struktuurinõudeid ning toorpiima ja piimatoodete hügieeninõudeid.

(3)

Komisjoni otsuse 2009/852/EÜ (3) artiklis 2 on sätestatud, et teatavaid määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 sätestatud struktuurinõudeid ei kohaldata kõnealuse otsuse I lisas loetletud Rumeenia piimatöötlemisettevõtete suhtes kuni 31. detsembrini 2011.

(4)

Samuti on otsusega 2009/852/EÜ ette nähtud, et erandina määruse (EÜ) nr 853/2004 nõuetest on lubatud käesoleva otsuse II lisas loetletud piimatöötlemisettevõtetel kuni 31. detsembrini 2011 töödelda nii nõuetele vastavat kui ka mittevastavat piima tingimusel, et neid töödeldakse eraldi tootmisliinidel.

(5)

Lisaks on otsusega 2009/852/EÜ sätestatud, et kõnealuse otsuse III lisas loetletud piimatöötlemisettevõtetel on lubatud kuni 31. detsembrini 2011 töödelda nõuetele mittevastavat piima ka ilma eraldi tootmisliinideta.

(6)

2011. aasta septembris teatas Rumeenia komisjonile, et 2012. aasta jaanuarist vastavad kõik otsuse 2009/852/EÜ I lisas nimetatud piimatöötlemisettevõtted määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 sätestatud struktuurinõuetele. Seetõttu tuleks otsuse 2009/852/EÜ artikkel 2 välja jätta.

(7)

Otsuse 2009/852/EÜ II ja III lisa tuleks vastavalt muuta.

(8)

Lisaks teatas Rumeenia komisjonile, et pärast otsuse 2009/852/EÜ jõustumist on määruse (EÜ) nr 853/2004 nõuetele vastava toorpiima osa Rumeenia piimatöötlemisettevõtetele tarnitavas piimas märkimisväärselt suurenenud. Rumeenia on koostanud ka kogu oma piima tootmisahelat hõlmava tegevuskava, et tagada tootmisahela vastavus ELi eeskirjadele.

(9)

Vastavalt otsuse 2009/852/EÜ artikli 6 alusel Rumeenia esitatud aruandele ja Rumeenia ametiasutuste 17. oktoobril 2011 alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee koosolekul edastatud teabele ei vasta aga Rumeenia piimasektori olukord määruses (EÜ) nr 853/2004 sätestatud nõuetele.

(10)

Võttes arvesse praegust olukorda ning vältimaks Rumeenia ametiasutuste püüdluste takistamist, on asjakohane pikendada otsuses 2009/852/EÜ sätestatud meetmete kohaldamist.

(11)

Rumeenia peaks jätkama otsuse 2009/852/EÜ II ja III lisas loetletud ettevõtete töödeldud piima määrusega (EÜ) nr 853/2004 vastavusseviimiseks tehtavaid jõupingutusi.

(12)

Eelkõige peaks Rumeenia jätkama olukorra jälgimist ning esitama komisjonile korrapäraselt aruandeid kõnealuste nõuetega täieliku vastavuse saavutamiseks tehtud edusammude kohta. Kõnealustes aruannetes tehtud järelduste alusel tuleks vastu võtta asjakohased meetmed.

(13)

Seepärast tuleks otsust 2009/852/EÜ vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2009/852/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 jäetakse välja.

2)

Artiklis 3 asendatakse kuupäev „31. detsember 2011” kuupäevaga „31. detsember 2013”.

3)

Artiklis 4 asendatakse kuupäev „31. detsember 2011” kuupäevaga „31. detsember 2013”.

4)

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

1.   Rumeenia esitab komisjonile aastaaruanded määruse (EÜ) nr 853/2004 nõuetega vastavusse viimisel saavutatud edusammude kohta:

a)

nõuetele mittevastavat piima tootvate majandite osas;

b)

nõuetele mittevastava piima kogumise ja transpordi süsteemi osas.

Esimene aastaaruanne tuleb esitada komisjonile hiljemalt 31. detsembril 2012 ning teine aastaaruanne hiljemalt 31. oktoobril 2013.

Aruanded esitatakse IV lisas sätestatud vormis.

2.   Komisjon jälgib tähelepanelikult II ja III lisas loetletud ettevõtete töödeldud toorpiima vastavusse viimist määruses (EÜ) nr 853/2004 sätestatud nõuetega.

Kui komisjon ei pea Rumeenia esitatud aruannete alusel nõuetele vastavuse saavutamist 31. detsembriks 2013 tõenäoliseks, esitab ta asjakohased meetmed olukorra parandamiseks.”

5)

Artiklis 7 asendatakse kuupäev „31. detsember 2011” kuupäevaga „31. detsember 2013”.

6)

I, II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(3)  ELT L 312, 27.11.2009, lk 59.


LISA

Otsuse 2009/852/EÜ I, II ja III lisa muudetakse järgmiselt:

1)

I lisa jäetakse välja;

2)

Lisad II ja III asendatakse järgmistega:

II LISA

ARTIKLIS 3 OSUTATUD ETTEVÕTETE LOETELU

nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

Aadress (linn/küla/maakond)

1

L35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

III LISA

ARTIKLIS 4 OSUTATUD ETTEVÕTETE LOETELU

nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

Aadress (linn/küla/maakond)

1

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4

L 136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6

L78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13

L140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brasov, 507235

14

L154

S.C. CAS SRL

Braila, județul Braila, 810224

15

L148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Braila, 815200

16

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20

L43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32

L82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34

DJ 730

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

35

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36

GR 5610

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38

L49

SC ARTEGO SA

Tg. Jiu, Gorj, 210257

39

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40

L124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46

L18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51

L135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56

L121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

64

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70

L5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81

L80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122


29.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/28


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

21. detsember 2011,

millega muudetakse otsust 2009/861/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses nõuetele mittevastava toorpiima töötlemisega teatavates Bulgaaria piimatöötlemisettevõtetes

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 9568 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/899/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 853/2004 on sätestatud loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad toidukäitlejatele. Kõnealused eeskirjad hõlmavad toorpiima ja piimatooteid käsitlevaid hügieeninõudeid.

(2)

Komisjoni otsusega 2009/861/EÜ (2) on ette nähtud teatavad erandid määruse nr 853/2004 III lisa IX jao I peatüki II ja III alapeatükis sätestatud nõuetest kõnealuses otsuses loetletud Bulgaaria piimatöötlemisettevõtete kohta. Kõnealust otsust kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2011.

(3)

Teatavad otsuse 2009/861/EÜ I lisas loetletud piimatöötlemisettevõtted võivad erandina määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa asjakohastest sätetest töödelda nõuetele vastavat ja mittevastavat piima, tingimusel et neid töödeldakse eraldi tootmisliinidel. Lisaks on kõnealuse otsuse II lisas loetletud piimatöötlemisettevõtetel lubatud töödelda nõuetele mittevastavat piima ilma eraldi tootmisliinideta.

(4)

Bulgaaria teatas komisjonile, et pärast otsuse 2009/861/EÜ jõustumist on määruse (EÜ) nr 853/2004 nõuetele vastava toorpiima osa Bulgaaria piimatöötlemisettevõtetele tarnitavas piimas märkimisväärselt suurenenud. Bulgaaria on koostanud ka kogu oma piima tootmisahelat hõlmava tegevuskava, et tagada tootmisahela vastavus ELi eeskirjadele.

(5)

Vastavalt otsuse 2009/861/EÜ artikli 5 alusel Bulgaaria esitatud aruandele ja Bulgaaria ametiasutuste 17. oktoobril 2011 alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee koosolekul edastatud teabele ei vasta aga Bulgaaria piimasektori olukord määruses (EÜ) nr 853/2004 sätestatud nõuetele.

(6)

Võttes arvesse praegust olukorda ning vältimaks Bulgaaria ametiasutuste püüdluste takistamist, on asjakohane pikendada otsuses 2009/861/EÜ sätestatud meetmete kohaldamist.

(7)

Bulgaaria peaks jätkama otsuse 2009/861/EÜ lisades loetletud ettevõtete töödeldud piima määrusega (EÜ) nr 853/2004 vastavusseviimiseks tehtavaid jõupingutusi.

(8)

Eelkõige peaks Bulgaaria jätkama olukorra jälgimist ning esitama komisjonile korrapäraselt aruandeid kõnealuste nõuetega täieliku vastavuse saavutamiseks tehtud edusammude kohta. Kõnealustes aruannetes tehtud järelduste alusel tuleks vastu võtta asjakohased meetmed.

(9)

Seepärast tuleks otsust 2009/861/EÜ vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2009/861/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 2 asendatakse kuupäev „31. detsember 2011” kuupäevaga „31. detsember 2013”.

2)

Artiklis 3 asendatakse kuupäev „31. detsember 2011” kuupäevaga „31. detsember 2013”.

3)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

1.   Bulgaaria esitab komisjonile aastaaruanded määruse (EÜ) nr 853/2004 nõuetega vastavusse viimisel saavutatud edusammude kohta:

a)

nõuetele mittevastavat piima tootvate majandite osas;

b)

nõuetele mittevastava piima kogumise ja transpordi süsteemi osas.

Esimene aastaaruanne tuleb esitada komisjonile hiljemalt 31. detsembril 2012 ning teine aastaaruanne hiljemalt 31. oktoobril 2013.

Aruanded esitatakse III lisas sätestatud vormis.

2.   Komisjon jälgib tähelepanelikult I ja II lisas loetletud ettevõtete töödeldud toorpiima vastavusse viimist määruses (EÜ) nr 853/2004 sätestatud nõuetega.

Kui komisjon ei pea Bulgaaria esitatud aruannete alusel nõuetele vastavuse saavutamist 31. detsembriks 2013 tõenäoliseks, esitab ta asjakohased meetmed olukorra parandamiseks.”

4)

Artiklis 6 asendatakse kuupäev „31. detsember 2011” kuupäevaga „31. detsember 2013”.

5)

I ja II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(2)  ELT L 314, 1.12.2009, lk 83.


LISA

I LISA

Artiklis 2 nimetatud selliste piimatöötlemisettevõtete loetelu, millel on lubatud töödelda nõuetele vastavat ja mittevastavat piima

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

Linn/tänav või küla/piirkond

1

BG 0412010

„Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena

ul. „Treti mart” 19

2

BG 0612027

„Mlechen ray – 2” EOOD

gr. Vratsa

kv. „Bistrets”

3

BG 0612043

ET „Zorov- 91 -Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

Mestnost „Parshevitsa”

4

BG 2012020

„Yotovi” OOD

gr. Sliven

kv. „Rechitsa”

5

BG 2512020

„Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

6

BG 2112001

„Rodopeya – Belev” EOOD

gr. Smolyan,

Ul. „Trakya” 20

7

BG 1212001

„S i S – 7” EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose” 1

8

BG 2812003

„Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

II LISA

Artiklis 3 nimetatud selliste piimatöötlemisettevõtete loetelu, millel on lubatud töödelda nõuetele mittevastavat piima

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimetus

Linn/tänav või küla/piirkond

1

BG 2412037

„Stelimeks” EOOD

s. Asen

2

0912015

„Anmar” OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD „Persenski”

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET”Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

5

1012018

„Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

„Matev-Mlekoprodukt” OOD

s. Goran

7

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

8

1312023

„Inter-D” OOD

s. Kozarsko

9

1612049

„Alpina -Milk” EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD „Ikay”

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK „Rodopa milk”

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

„Penchev” EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi” 58

13

2512021

„Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET „Veles-Kostadin Velev”

gr. Razlog

ul. „Golak” 14

15

2312041

„Danim-D.Stoyanov” EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

16

2712010

„Kamadzhiev-milk” EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

17

0712001

„Ben Invest” OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

18

1512012

ET „Ahmed Tatarla”

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

19

2212027

„Ekobalkan” OOD

gr. Sofia

bul „Evropa” 138

20

2312030

ET „Favorit- D.Grigorov”

s. Aldomirovtsi

21

2312031

ET „Belite kamani”

s. Dragotintsi

22

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev”

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

23

BG 1512029

„Lavena” OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

24

BG 1612028

ET „Slavka Todorova”

s. Trud

obsht. Maritsa

25

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev”

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

26

BG 1612066

„Lakti ko” OOD

s. Bogdanitza

27

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev”

gr. Dospat

28

BG 0912004

„Rodopchanka” OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

29

0112003

ET „Vekir”

s. Godlevo

30

0112013

ET „Ivan Kondev”

gr. Razlog

Stopanski dvor

31

0212037

„Megakomers” OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

32

0512003

SD „LAF-Velizarov i sie”

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

33

0612035

OOD „Nivego”

s. Chiren

34

0612041

ET „Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova”

gr. Vratsa

ul. „Ilinden” 3

35

0612042

ET „Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova”

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski”

36

1012008

„Kentavar” OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

37

1212022

„Milkkomm” EOOD

gr. Lom

ul. „Al.Stamboliyski” 149

38

1212031

„ADL” OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

39

1512006

„Mandra” OOD

s. Obnova

obsht. Levski

40

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola”

gr. Koynare

ul. „Hr.Botev” 14

41

1512010

ET „Militsa Lazarova-90”

gr. Slavyanovo,

ul. ”Asen Zlatarev” 2

42

1612024

SD „Kostovi – EMK”

gr. Saedinenie

ul. „L.Karavelov” 5

43

1612043

ET „Dimitar Bikov”

s. Karnare

obsht. „Sopot”

44

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali”

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris”23

45

2012012

ET „Olimp-P.Gurtsov”

gr. Sliven

m-t „Matsulka”

46

2112003

„Milk- inzhenering” OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala” 21

47

2112027

„Keri” OOD

s. Borino,

obsht. Borino

48

2312023

„Mogila” OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse” 4

49

2512018

„Biomak” EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi” 2

50

2712013

„Ekselans” OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

51

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov”

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

52

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev”

gr. Yambol,

ul. „Yambolen” 13

53

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal”

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

54

BG 1112016

Mandra „IPZHZ”

gr. Troyan

ul. „V.Levski” 281

55

BG 1712042

ET „Madar”

s. Terter

56

BG 2612042

„Bulmilk” OOD

s. Konush

obl. Haskovska

57

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak”

s. Byal izvor

obsht. Ardino

58

1112026

„ABLAMILK” EOOD

gr. Lukovit

ul. „Yordan Yovkov” 13

59

1312005

„Ravnogor” OOD

s. Ravnogor

60

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya” EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

61

1712013

ET „Deniz”

s. Ezerche

62

2012011

ET „Ivan Gardev 52”

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar” 2

63

2012024

ET „Denyo Kalchev 53”

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose” 17

64

2112015

OOD „Rozhen Milk”

s. Davidkovo,

obsht. Banite

65

2112026

ET „Vladimir Karamitev”

s. Varbina

obsht. Madan

66

2312007

ET „Agropromilk”

gr. Ihtiman

ul. „P.Slaveikov” 19

67

BG 1812008

„Vesi” OOD

s. Novo selo

68

BG 2512003

„Si Vi Es” OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

69

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev”

s. Gorski izvor

70

BG 1812003

„Sirma Prista” AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart” 51

71

BG 2512001

„Mladost -2002” OOD

gr. Targovishte

bul.”29-ti yanuari” 7

72

0812030

„FAMA” AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha” 2

73

0912003

„Koveg-mlechni produkti” OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

74

1412015

ET „Boycho Videnov - Elbokada 2000”

s. Stefanovo

obsht. Radomir

75

1712017

„Diva 02” OOD

gr. Isperih

ul. „An.Kanchev”

76

1712037

ET „Ali Isliamov”

s. Yasenovets

77

1712043

„Maxima milk” OOD

s. Samuil

78

1812005

„DAV - Viktor Simonov” EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat” 52

79

2012010

„Saray” OOD

s. Mokren

80

2012032

„Kiveks” OOD

s.Kovachite

81

2012036

„Minchevi” OOD

s. Korten

82

2212009

„Serdika -94” OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

83

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov”

s. Anton

84

2312033

„Balkan spetsial” OOD

s. Gorna Malina

85

2312039

EOOD „Laktoni”

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

86

2412040

„Inikom” OOD

gr. Galabovo

ul. „G.S.Rakovski” 11

87

2512011

ET „Sevi 2000- Sevie Ibryamova”

s. Krepcha

obsht. Opaka

88

2612015

ET „Detelina 39”

s. Brod

89

2812002

„Arachievi” OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska‘

90

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov”

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

91

BG 2012019

„Hemus-Milk komers” OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

92

2012008

„Raftis” EOOD

s. Byala

93

2112023

ET „Iliyan Isakov”

s. Trigrad

obsht. Devin

94

2312020

„MAH 2003” EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski” 21

95

2712005

„Nadezhda” OOD

s. Kliment