ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.329.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 329

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
13. detsember 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1292/2011, 9. detsember 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 718/2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1293/2011, 9. detsember 2011, millega keelatakse Euroopa Liidu liikmesriikide lipu all sõitvatel laevadel tehniliseks otstarbeks ettenähtud kala püük IV püügipiirkonna Norra vetes

3

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1294/2011, 12. detsember 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

5

 

 

OTSUSED

 

 

2011/827/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 30. november 2011, millega muudetakse rakendusotsust 2011/77/EL Iirimaale liidu finantsabi andmise kohta

7

 

 

2011/828/EL

 

*

Nõukogu otsus, 5. detsember 2011, Regioonide Komitee kuue Madalmaade liikme ja kuue Madalmaade asendusliikme ametisse nimetamise kohta

9

 

 

2011/829/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 8. detsember 2011, millega muudetakse otsust 2006/771/EÜ lähitoimeseadmete raadiospektri ühtlustamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9030 all)  ( 1 )

10

 

 

2011/830/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 9. detsember 2011, riikide kohta, mis võivad alates 1. jaanuarist 2012 saada osa säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaldamisest, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 732/2008 (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9044 all)

19

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

13.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1292/2011,

9. detsember 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 718/2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (1) (edaspidi „IPA määrus”), eriti selle artikli 3 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. juuni 2007. aasta määruses (EÜ) nr 718/2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend, (2) on sätestatud IPA määruse rakendamise üksikasjalikud eeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 718/2007 sätted tegevuskulude abikõlblikkuse kohta tuleb viia kooskõlla rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud raamlepingutega.

(3)

Piiriülese koostöö rahastamisvahendit käsitlevates erisätetes tuleks tegevuskulude abikõlblikkust käsitlev erand viia kooskõlla üleminekuabi ja institutsioonide väljaarendamise rahastamisvahendit käsitleva erandiga.

(4)

Määruse (EÜ) nr 718/2007 artiklitega 160 ja 188, mis sisaldavad inimressursside arendamise rahastamisvahendit ja maaelu arendamise rahastamisvahendit käsitlevaid erisätteid, on ette nähtud inimressursside arendamise rahastamisvahendi ja maaelu arendamise rahastamisvahendi eelmaksete tegemise tingimused. Võttes arvesse nimetatud eeskirjade rakendamisel saadud kogemusi, tuleks abi saavatele riikidele inimressursside arendamise rahastamisvahendi ja maaelu arendamise rahastamisvahendi komisjoni eelmakseid suurendada ning viia need sätted kooskõlla regionaalarengu rahastamisvahendi eelmakseid reguleerivate sätetega.

(5)

Käesoleva määrusega kehtestatavad sätted on kooskõlas ühinemiseelse abi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 718/2007 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 34 lõike 3 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

tegevuskulud, v.a juhul, kui rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud raamlepingutes on sätestatud teisiti;”

2)

artikli 89 lõikesse 3 lisatakse järgmine lõik:

„Abikõlblikuks võidakse lugeda iga juhtumi puhul eraldi üksnes tegevuse kaasrahastamise perioodiga seotud tegevuskulud, sealhulgas rendikulud.”;

3)

artikli 160 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lisaks artiklis 42 sätestatule moodustavad eelmaksed 30 % asjaomase programmi kolmeks eelnevaks aastaks ettenähtud Euroopa Liidu toetusest ning need makstakse välja, kui on täidetud artikli 42 lõikes 1 sätestatud tingimused. Vajaduse korral võib eelarveliste kulukohustuste kättesaadavust silmas pidades eelmaksed tasuda kahe osamaksena.”;

4)

artikli 160 lõige 4 jäetakse välja;

5)

artikli 188 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Käesoleva rahastamisvahendi puhul võivad eelmaksed moodustada kuni 30 % asjaomase programmi kolmeks eelnevaks aastaks ettenähtud Euroopa Liidu toetusest. Sõltuvalt eelarveliste assigneeringute olemasolust, võidakse eelmakse teha kahes või enamas osas.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 210, 31.7.2006, lk 82.

(2)  ELT L 170, 29.6.2007, lk 1.


13.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1293/2011,

9. detsember 2011,

millega keelatakse Euroopa Liidu liikmesriikide lipu all sõitvatel laevadel tehniliseks otstarbeks ettenähtud kala püük IV püügipiirkonna Norra vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 18. jaanuari 2011. aasta määrusega (EL) nr 57/2011, millega määratakse 2011. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes teatavates väljaspool ELi asuvates vetes, (2) on kehtestatud kvoodid 2011. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriikide lipu all sõitvate või nendes liikmesriikides registreeritud laevade puhul ammendanud 2011. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriikidele 2011. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriikide lipu all sõitvatel või nendes liikmesriikides registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 24, 27.1.2011, lk 1.


LISA

Nr

81/T&Q

Liikmesriik

Euroopa Liit – kõik liikmesriigid

Kalavaru

I/F/04-N.

Liik

Tehniliseks otstarbeks ettenähtud kala

Piirkond

IV püügipiirkonna Norra veed

Kuupäev

29.11.2011


13.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1294/2011,

12. detsember 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 13. detsembril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

59,7

MA

61,1

TN

80,5

TR

99,6

ZZ

75,2

0707 00 05

EG

170,1

TR

163,9

ZZ

167,0

0709 90 70

MA

40,8

TR

146,0

ZZ

93,4

0805 10 20

AR

38,9

BR

41,5

TR

51,8

ZA

55,2

ZZ

46,9

0805 20 10

MA

70,2

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

77,0

TR

78,2

ZZ

77,6

0805 50 10

TR

57,8

ZZ

57,8

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

CN

71,1

US

118,2

ZA

80,2

ZZ

93,9

0808 20 50

CN

54,2

ZZ

54,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

13.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/7


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

millega muudetakse rakendusotsust 2011/77/EL Iirimaale liidu finantsabi andmise kohta

(2011/827/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 407/2010, millega luuakse Euroopa finantsstabiilsusmehhanism, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Iirimaa taotluse alusel andis nõukogu Iirimaale rahalist abi (rakendusotsus 2011/77/EL), (2) et toetada tugevat majandus- ja rahandusreformikava, mille eesmärk on taastada usaldus ja võimaldada majandusel tagasi pöörduda jätkusuutliku kasvu teele ning tagada Iirimaa, euroala ja liidu finantsstabiilsus.

(2)

Kooskõlas rakendusotsuse 2011/77/EL artikli 3 lõikega 9 vaatas komisjon koos Rahvusvahelise Valuutafondiga ning Euroopa Keskpangaga konsulteerides neljandat korda läbi edusammud, mida Iirimaa ametiasutused on kokkulepitud meetmete rakendamisel saavutanud, samuti kõnealuste meetmete tõhususe ning majandusliku ja sotsiaalse mõju.

(3)

Bank of Irelandi juba olemasolevad kapitalinõuded on vähenenud 500 miljonilt eurolt 350 miljoni euroni tulenevalt kohustuste täiendavast juhtimisest ning allutatud võlainstrumentidega seotud riskimaanduslepingute lõpetamisest saadud tulust.

(4)

Iirimaa ametiasutused on taotlenud krediidiühistute sektori raamistiku tugevdamist hõlmavate õigusaktide koostamise tähtaja edasilükkamist 2012. aasta teise kvartali lõpuni, et saaks põhjalikult konsulteerida sidusrühmadega. Vahepeal keskenduvad ametiasutused kõige raskemas olukorras olevate krediidiühistute puuduste kõrvaldamisele, kaitstes samal ajal hoiuseid, et tagada finantsstabiilsus.

(5)

Iirimaa ametiasutused on taotlenud stabiilsuse ja kasvu pakti hiljutiste paranduste jõustamist tagavate eelarvepoliitilist vastutust käsitlevate kavandatavate õigusaktide koostamise tähtaja pikendamist 2012. aasta esimese kvartali lõpuni, et saaks põhjalikult konsulteerida sidusrühmadega.

(6)

Kõnealuseid suundumusi arvesse võttes tuleks muuta rakendusotsust 2011/77/EL,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2011/77/EL artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

1)

lõike 7 punkt g asendatakse järgmisega:

„g)

Iirimaa siseriiklikud pangad rekapitaliseeritakse 2011. aasta juuli lõpuks (võttes arvesse asjakohaseid muudatusi seoses äriühingute Irish Life & Permanent ja Bank of Ireland varade kavandatud müügi ja kohustuste juhtimise toiminguga) kooskõlas 2011. aasta usaldatavusnõuete kohase likviidsuse hindamise ja usaldatavusnõuete kohase kapitali hindamise tulemustega, mille Iirimaa Keskpank tegi teatavaks 31. märtsil 2011. Koormuse täiendavaks jagamiseks viiakse Bank of Irelandi rekapitaliseerimise 0,35 miljardi euro suurune viimane etapp lõpule 2011. aasta lõpuks ning Irish Life & Permanenti mis tahes täiendav rekapitaliseerimine viiakse lõpule pärast kindlustustegevuse lõpetamist.”;

2)

lõike 7 punktid e ja p jäetakse välja;

3)

lõikesse 8 lisatakse järgmised punktid:

„d)

esitatakse parlamendile (Oireachtas) õigusakt, millega kehtestatakse krediidiühistute suhtes tugevam õiguslik raamistik, sealhulgas tõhusamad juhtimis- ja reguleerivad nõuded;

e)

võetakse meetmed, millega tugevdatakse usaldusväärset eelarvestrateegiat ja eelarveraamistikku. Iirimaa võtab vastu ja rakendab eelarve-eeskirja, mille kohaselt kõik täiendavad ettenägematud tulud aastatel 2011–2015 suunatakse eelarvepuudujäägi ja võla vähendamisse. Iirimaa võtab vastu eelarvepoliitilise vastutuse seaduse, mille sätted hõlmavad keskmise tähtajaga eelarveraamistikku koos iga valdkonna kulutuste jaoks mitmeks aastaks ettenähtud siduvate piirmääradega ja eelarve-eeskirju ning tagab eelarve nõuandekomisjoni sõltumatuse. Seda tehes võtab Iirimaa arvesse kõiki läbivaadatud majanduse juhtimise reforme liidu tasandil ja tugineb juba tehtud reformidele.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Iirimaale.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 30. november 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ELT L 118, 12.5.2010, lk 1.

(2)  ELT L 30, 4.2.2011, lk 34.


13.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/9


NÕUKOGU OTSUS,

5. detsember 2011,

Regioonide Komitee kuue Madalmaade liikme ja kuue Madalmaade asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2011/828/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Madalmaade valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. detsembril 2009 ja 18. jaanuaril 2010 vastu otsused 2009/1014/EL (1) ja 2010/29/EL (2) Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2010 kuni 25. jaanuarini 2015.

(2)

Regioonide Komitees on vabanenud kuus liikmekohta seoses Sipke SWIERSTRA, Léon FRISSENI, Rinske KRUISINGA, Dick BUURSINKI, Karla PEIJSI ja Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEKI volituste lõppemisega. Regioonide Komitees on vabanenud neli asendusliikme kohta seoses René VAN DIESSENI, Sjoerd GALEMA, Martin JAGERI ja Joop BINNEKAMPI volituste lõppemisega. Seoses W.B.H.J. VAN DE DONKI ja Co VERDAASI nimetamisega Regioonide Komitee liikmeteks on vabanenud kaks asendusliikme kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2015 ametisse järgmised isikud:

a)

liikmetena:

A.E. (Anne) BLIEK-DE JONG, gedeputeerde van de provincie Flevoland

dr J.C. (Co) VERDAAS, gedeputeerde van de provincie Gelderland

P.G. (Piet) DE VEY MESTDAGH, gedeputeerde van de provincie Groningen

prof dr W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK, Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant

W.H. (Hester) MAIJ, gedeputeerde van de provincie Overijssel

drs R.E. (Ralph) DE VRIES, gedeputeerde van de provincie Utrecht

ning

b)

asendusliikmetena:

H. (Henk) BRINK, gedeputeerde van de provincie Drenthe

S.A.E. (Sietske) POEPJES, gedeputeerde van de provincie Fryslân

drs Th.J.F.M. (Theo) BOVENS, Commissaris van de Koningin van de provincie Limburg

drs E.M. (Elvira) SWEET, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland

drs B.J. (Ben) DE REU, gedeputeerde van de provincie Zeeland

drs R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 5. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

W. PAWLAK


(1)  ELT L 348, 29.12.2009, lk 22

(2)  ELT L 12, 19.1.2010, lk 11.


13.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/10


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

8. detsember 2011,

millega muudetakse otsust 2006/771/EÜ lähitoimeseadmete raadiospektri ühtlustamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 9030 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/829/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsust 676/2002/EÜ Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus), (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2006/771/EÜ (2) on ühtlustatud tehnilised tingimused, mille alusel kasutatakse spektrit lähitoimeseadmete, nagu häireseadmete, kohaliku side seadmete, ukseavamisseadmete, meditsiiniliste implantaatide ja intelligentsete transpordisüsteemide tööks. Lähitoimeseadmed on reeglina massiliselt toodetavad ja/või kaasaskantavad seadmed, mida on lihtne kaasa võtta ning kasutada teises riigis; seepärast takistavad erinevad spektrile juurdepääsu tingimused nende vaba liikumist, suurendavad tootmiskulusid ning loovad kahjulike häirete ohu muudele raadiorakendustele ja -teenustele.

(2)

Samas võidakse tehnoloogia kiire arengu ja ühiskondliku nõudmise tõttu leida lähitoimeseadmetele uusi rakendusi. Seepärast on spektri ühtlustatud kasutamise tingimusi vaja korrapäraselt ajakohastada.

(3)

Komisjon andis vastavalt otsuse 676/2002/EÜ artikli 4 lõikele 2 Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsile (CEPT) 5. juulil 2006 alalise volituse ajakohastada otsuse 2006/771/EÜ lisa seoses lähitoimeseadmete tehnoloogia ja turu arenguga.

(4)

Komisjoni otsustega 2008/432/EÜ, (3) 2009/381/EÜ (4) ja 2010/368/EL (5) juba muudeti lähitoimeseadmete ühtlustatud tehnilisi tingimusi, milleks asendati otsuse 2006/771/EÜ lisa.

(5)

Vastuseks eespool nimetatud volitusele esitas CEPT 2011. aasta märtsis aruande, (6) milles soovitas komisjonil muuta mitmeid tehnilisi aspekte otsuse 2006/771/EÜ lisas.

(6)

Otsuse 2006/771/EÜ lisa tuleks seega vastavalt muuta.

(7)

Kõnealuses otsuses sätestatud tingimustel toimivad seadmed peavad samuti vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta direktiivi 1999/5/EÜ (raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta) (7) nõuetele, et spektrit kasutataks tõhusalt ja hoitaks ära kahjulikud häired, mida tõendab kas harmoneeritud standardite nõuete või alternatiivse vastavushindamise protseduuride täitmine.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas raadiospektrikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/771/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. detsember 2011

Komisjoni nimel

asepresident

Neelie KROES


(1)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 1.

(2)  ELT L 312, 11.11.2006, lk 66.

(3)  ELT L 151, 11.6.2008, lk 49.

(4)  ELT L 119, 14.5.2009, lk 32.

(5)  ELT L 166, 1.7.2010, lk 33.

(6)  CEPTi aruanne 38, RSCOM 11–17.

(7)  EÜT L 91, 7.4.1999, lk 10.


LISA

„LISA

Lähitoimeseadmete ühtlustatud sagedusalad ja tehnilised parameetrid

Lähitoimeseadme tüüp

Sagedusala (1)

Suurim võimsus/väljatugevus/võimsustihedus (2)

Täiendavad parameetrid (kanalite moodustamise ja/või kanalitele juurdepääsu ja kanalite hõivamise eeskirjad (3))

Muud kasutuspiirangud (4)

Rakendustähtaeg

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed (5)

6 765 – 6 795 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. oktoober 2008

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. oktoober 2008

26,957–27,283 MHz

Efektiivne kiirgusvõimsus (e.r.p.), 10 mW, millele vastab 42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

Videorakendused ei ole lubatud

1. juuni 2007

40,660–40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Videorakendused ei ole lubatud

1. juuni 2007

433,050–434,040 (6) MHz

1 mW e.r.p.

ja võimsustihedus –13 dBm/10 kHz laiema kui 250 kHz ribalaiusega modulatsiooni puhul

Kõnerakendused on lubatud, kui kasutatakse nüüdisaegseid häirevähendamise meetmeid.

Heli- ja videorakendused ei ole lubatud

1. november 2010

10 mW e.r.p.

Töötsükli piirang: (7) 10 %

Muud analooghelirakendused peale kõnerakenduste ei ole lubatud. Analoogvideorakendused ei ole lubatud.

1. november 2010

434,040–434,790 (6) MHz

1 mW e.r.p.

ja võimsustihedus –13 dBm/10 kHz laiema kui 250 kHz ribalaiusega modulatsiooni puhul

Kõnerakendused on lubatud, kui kasutatakse nüüdisaegseid häirevähendamise meetmeid.

Heli- ja videorakendused ei ole lubatud

1. november 2010

10 mW e.r.p.

Töötsükli piirang: (7) 10 %

Muud analooghelirakendused peale kõnerakenduste ei ole lubatud. Analoogvideorakendused ei ole lubatud.

1. november 2010

Töötsükli piirang: (7) 100 % kuni 25 kHz kanalisammu juures

Kõnerakendused on lubatud, kui kasutatakse nüüdisaegseid häirevähendamise meetmeid.

Heli- ja videorakendused ei ole lubatud

1. november 2010

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed (jätkub)

863,000–865,000 MHz

25 mW e.r.p.

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega. Selle asemel võib kasutada ka töötsüklit (7) 0,1 %.

Muud analooghelirakendused peale kõnerakenduste ei ole lubatud. Analoogvideorakendused ei ole lubatud.

1. november 2010

865,000–868,000 MHz

25 mW e.r.p.

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega. Selle asemel võib kasutada ka töötsüklit (7) 1 %.

Muud analooghelirakendused peale kõnerakenduste ei ole lubatud. Analoogvideorakendused ei ole lubatud.

1. november 2010

868,000–868,600 MHz

25 mW e.r.p.

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega. Selle asemel võib kasutada ka töötsüklit (7) 1 %.

Analoogvideorakendused ei ole lubatud.

1. november 2010

868,700–869,200 MHz

25 mW e.r.p.

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega. Selle asemel võib kasutada ka töötsüklit (7) 0,1 %.

Analoogvideorakendused ei ole lubatud.

1. november 2010

869,400–869,650 (6) MHz

500 mW e.r.p.

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega. Selle asemel võib kasutada ka töötsüklit (7) 10 %.

Kanalisamm peab olema 25 kHz, kuid kiireks andmeedastuseks võib kogu sagedusvahemikku kasutada ühe kanalina.

Analoogvideorakendused ei ole lubatud.

1. november 2010

25 mW e.r.p.

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega. Selle asemel võib kasutada ka töötsüklit (7) 0,1 %.

Muud analooghelirakendused peale kõnerakenduste ei ole lubatud. Analoogvideorakendused ei ole lubatud.

1. november 2010

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed (jätkub)

869,700–870,000 (6) MHz

5 mW e.r.p.

Kõnerakendused on lubatud, kui kasutatakse nüüdisaegseid häirevähendamise meetmeid.

Heli- ja videorakendused ei ole lubatud

1. juuni 2007

25 mW e.r.p.

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega. Selle asemel võib kasutada ka töötsüklit (7) 1 %.

Muud analooghelirakendused peale kõnerakenduste ei ole lubatud. Analoogvideorakendused ei ole lubatud.

1. november 2010

2 400 – 2 483,5 MHz

10 mW ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (e.i.r.p.)

 

 

1. juuni 2007

5 725 – 5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. juuni 2007

24,150–24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. oktoober 2008

61,0–61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. oktoober 2008

122–123 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juuni 2012

244–246 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juuni 2012

Lairiba-andmeülekandesüsteemid

2 400 – 2 483,5 MHz

100 mW e.i.r.p.

ja 100 mW/100 kHz e.i.r.p. tihedus, kui kasutatakse moduleerimist sagedushüplemisega, ning 10 mW/MHz e.i.r.p. tihedus, kui kasutatakse muid moduleerimisviise

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega.

 

1. november 2009

57,0–66,0 GHz

40 dBm e.i.r.p.

ja 13 dBm/MHz e.i.r.p. tihedus

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega.

Kohtkindlad paigaldised kasutamiseks välistingimustes ei ole lubatud.

1. november 2010

Häiresüsteemid

868,600–868,700 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Kiireks andmeedastuseks võib kogu sagedusvahemikku kasutada ühe kanalina.

Töötsükli piirang: (7) 1,0 %

 

1. oktoober 2008

869,250–869,300 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Töötsükli piirang: (7) 0,1 %

 

1. juuni 2007

869,300–869,400 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Töötsükli piirang: (7) 1,0 %

 

1. oktoober 2008

869,650–869,700 MHz

25 mW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Töötsükli piirang: (7) 10 %

 

1. juuni 2007

Sotsiaalhäireseadmed (8)

869,200–869,250 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Töötsükli piirang: (7) 0,1 %

 

1. juuni 2007

Induktiivseadmed (9)

9,000–59,750 kHz

72 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. november 2010

59,750–60,250 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2007

60,250–74,750 kHz

72 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2012

74,750–75,250 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2012

75,250–77,250 kHz

72 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2012

77,250–77,750 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2012

77,750–90 kHz

72 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2012

90–119 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2012

119–128,6 kHz

66 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2012

128,6–129,6 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2012

129,6–135 kHz

66 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2012

135–140 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2012

140–148,5 kHz

37,7 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. oktoober 2008

148,5 – 5 000 kHz

Järgmistes konkreetsetes sagedusvahemikes kohaldatakse suuremaid väljatugevusi ja täiendavaid kasutuspiiranguid:

–15 dBμA/m 10 meetri kaugusel mis tahes 10 kHz riba kohta.

Lisaks on laiemal kui 10 kHz ribalaiusel toimivate süsteemide puhul koguväljatugevus –5 dΒμΑ/m 10 meetri kaugusel.

 

 

1. oktoober 2008

Induktiivseadmed (jätkub)

400–600 kHz

–8 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

Kõnealused kasutustingimused kehtivad ainult RFID-seadmete (10) puhul.

1. oktoober 2008

3 155 – 3 400 kHz

13,5 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. oktoober 2008

5 000 – 30 000 kHz

Järgmistes konkreetsetes sagedusvahemikes kohaldatakse suuremaid väljatugevusi ja täiendavaid kasutuspiiranguid:

–20 dBμA/m 10 meetri kaugusel mis tahes 10 kHz riba kohta.

Lisaks on laiemal kui 10 kHz ribalaiusel toimivate süsteemide puhul koguväljatugevus –5 dΒμΑ/m 10 meetri kaugusel.

 

 

1. oktoober 2008

6 765 – 6 795 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2007

7 400 – 8 800 kHz

9 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. oktoober 2008

10 200 – 11 000 kHz

9 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. oktoober 2008

13 553 – 13 567 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2007

60 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

Kõnealused kasutustingimused kehtivad ainult RFID- (10) ja EAS-seadmete (11) puhul.

1. oktoober 2008

26 957 – 27 283 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. oktoober 2008

Aktiivsed meditsiinilised implantaadid (12)

9–315 kHz

30 dBμA/m 10 meetri kaugusel

Töötsükli piirang: (7) 10 %

 

1. oktoober 2008

30,0–37,5 MHz

1 mW e.r.p.

Töötsükli piirang: (7) 10 %

Neid kasutustingimusi kohaldatakse üksnes vererõhu mõõtmiseks kasutatavate ülimadala võimsusega meditsiiniliste membraanimplantaatide puhul.

1. november 2010

402–405 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Üksiksaatjad võivad ribalaiuse laiendamiseks kuni 300 kHz-ni kombineerida kõrvalasuvaid kanaleid.

Võib kasutada muid spektrile juurdepääsu või häirevähendamise meetodeid (sealhulgas suuremat ribalaiust kui 300 kHz), mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastuvõetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega, et tagada muude kasutajate ja eelkõige meteoroloogiliste raadiosondide samaaegne häireteta töö.

 

1. november 2009

Aktiivsed meditsiinilised implantaadid ja nende kehavälised seadmed (13)

401–402 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Üksiksaatjad võivad ribalaiuse laiendamiseks kuni 100 kHz-ni kombineerida kõrvalasuvaid kanaleid.

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega. Selle asemel võib kasutada ka töötsüklit (7) 0,1 %.

 

1. november 2010

405–406 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Üksiksaatjad võivad ribalaiuse laiendamiseks kuni 100 kHz-ni kombineerida kõrvalasuvaid kanaleid.

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega. Selle asemel võib kasutada ka töötsüklit (7) 0,1 %.

 

1. november 2010

Loomade implantaadid (14)

315–600 kHz

– 5 dΒμΑ/m 10 meetri kaugusel

Töötsükli piirang: (7) 10 %

 

1. november 2010

12,5–20,0 MHz

– 7 dΒμΑ/m 10 meetri kaugusel sagedusribas 10 kHz

Töötsükli piirang: (7) 10 %

Kõnealused kasutustingimused kehtivad ainult siseruumides kasutatavate seadmete puhul.

1. november 2010

Väikese võimsusega FM-saatjad (15)

87,5–108,0 MHz

50 nW e.r.p.

Kanalisamm kuni 200 kHz

 

1. november 2010

Juhtmeta audioseadmed (16)

863–865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

1. november 2010

Raadio abil asukoha määramise seadmed (17)

2 400 – 2 483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. november 2009

17,1–17,3 GHz

26 dBm e.i.r.p.

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega.

Kõnealused kasutustingimused kehtivad ainult maapealsete süsteemide puhul.

1. november 2009

Radar taseme määramiseks tsisternides (18)

4,5–7,0 GHz

24 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

8,5–10,6 GHz

30 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

24,05–27,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

57,0–64,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

75,0–85,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

Mudelite juhtimine (20)

26 990 – 27 000 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

27 040 – 27 050 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

27 090 – 27 100 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

27 140 – 27 150 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

27 190 – 27 200 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

Raadiosagedustuvastus (RFID)

2 446 – 2 454 MHz

500 mW e.i.r.p.

 

 

1. juuni 2012

Maanteetranspordi ja -liikluse telemaatika

24,050–24,075 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juuni 2012

24,075–24,150 GHz

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

1. juuni 2012

24,075–24,150 GHz

100 mW e.i.r.p.

Tuleb kasutada selliseid spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, mille tulemuslikkus on vähemalt samaväärne direktiivi 1999/5/EÜ alusel vastu võetud harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmete tulemuslikkusega.

Sagedushõive aja piiranguid ning sagedusmodulatsiooni piirkonda kohaldatakse kooskõlas harmoneeritud standarditega.

Kõnealused kasutustingimused kehtivad ainult sõidukiradarite puhul.

1. juuni 2012

24,150–24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juuni 2012

63–64 GHz

40 dBm e.i.r.p.

 

Kõnealused kasutustingimused kehtivad ainult sõidukite omavahelisel, sõidukilt infrastruktuurile ning infrastruktuurilt sõidukile toimuval sidel põhinevate süsteemide puhul.

1. juuni 2012

76,0–77,0 GHz

55 dBm tipp-e.i.r.p. ja

50 dBm keskmine e.i.r.p. ja

23,5 dBm keskmine e.i.r.p. impulssradarite puhul

 

Kõnealused kasutustingimused kehtivad ainult maismaasõidukite ja -infrastruktuurisüsteemide puhul.

1. november 2010


(1)  Liikmesriigid peavad lubama käesolevas tabelis esitatud sagedusalade piires külgsagedusribade kasutamise ühe sagedusribana tingimusel, et iga sellise külgsagedusriba puhul kohaldatavad eritingimused on täidetud.

(2)  Liikmesriigid peavad lubama kasutada spektrit käesolevas tabelis esitatud võimsuse, väljatugevuse või võimsustiheduse väärtuste ulatuses. Kooskõlas otsuse 2006/771/EÜ artikli 3 lõikega 3 võivad liikmesriigid kehtestada leebemad tingimused, st lubada kasutada spektrit suurema võimsuse, väljatugevuse või võimsustihedusega.

(3)  Liikmesriigid võivad kehtestada üksnes kõnealused „täiendavad parameetrid (kanalite moodustamise ja/või kanalitele juurdepääsu ja kanalite hõivamise eeskirjad)” ega tohi lisada muid parameetreid või spektrile juurdepääsu ja häirevähendamise nõudeid. Otsuse 2006/771/EÜ artikli 3 lõike 3 kohaldamisel tähendavad leebemad tingimused seda, et liikmesriigid võivad asjaomases lahtris esitatud „täiendavad parameetrid (kanalite moodustamise ja/või kanalitele juurdepääsu ja kanalite hõivamise eeskirjad)” täielikult välja jätta või lubada suuremate väärtuste kasutamist.

(4)  Liikmesriigid võivad kehtestada üksnes kõnealused „muud kasutuspiirangud” ega tohi lisada täiendavaid kasutuspiiranguid. Kuna otsuse 2006/771/EÜ artikli 3 lõike 3 tähenduses võib kehtestada leebemad tingimused, võivad liikmesriigid jätta välja ühe või kõik kõnealused piirangud.

(5)  Sellesse kategooriasse kuuluvad rakendused, mis vastavad tehnilistele tingimustele (tüüpilised kasutusviisid on telemeetria, kaugjuhtimine, häireseadmed, andmeedastus ja muud sellised rakendused).

(6)  Selle sagedusala puhul peavad liikmesriigid võimaldama kõiki alternatiivseid kasutustingimusi.

(7)  Töötsükkel on protsentides väljendatud suhtarv, mis näitab seadme aktiivse edastuse aega ühe tunni kohta. Otsuse 2006/771/EÜ artikli 3 lõike 3 kohaldamisel tähendavad leebemad tingimused seda, et liikmesriigid võivad lubada suuremat töötsüklit.

(8)  Sotsiaalhäireseadmeid kasutatakse hädaolukorras olevate eakate või puuetega inimeste abistamiseks.

(9)  Sellesse kategooriasse kuuluvad näiteks sõidukite immobilaiserid, loomatuvastusseadmed, häiresüsteemid, juhtmetuvastus, jäätmekäitlus, isikutuvastus, traadita häälside, juurdepääsusüsteemid, lähedustajurid, vargusvastased süsteemid, sh raadiosagedusel töötavad vargusvastased induktiivsüsteemid, andmeedastus pihuseadmetele, automaatne tootetuvastus, traadita juhtimissüsteemid ja automaatne teekasutusmaksu arvestamine.

(10)  Sellesse kategooriasse kuuluvad raadiosagedustuvastuseks (RFID) kasutatavad induktiivseadmed.

(11)  Sellesse kategooriasse kuuluvad elektroonilise esemevalve (EAS – Electronic Article Surveillance) jaoks turvaväravasüsteemides kasutatavad induktiivsed rakendused.

(12)  Sellesse kategooriasse kuuluvad nõukogu 20. juuni 1990. aasta direktiivis 90/385/EMÜ (aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta) (EÜT L 189, 20.7.1990, lk 17) määratletud aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete raadioosad.

(13)  Sellesse kategooriasse kuuluvad süsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud mittekõnelise digitaalside tagamiseks aktiivsete meditsiiniliste implantaatide vahel (vt joonealune märkus 19) või kehal kantavate seadmete ja muude inimkehaväliste seadmete vahel, millega edastatakse patsiendi füsioloogilist seisundit iseloomustavat olulist mitte-aegkriitilist teavet.

(14)  Sellesse kategooriasse kuuluvad saateseadmed, mis siiratakse looma kehasse diagnostilistel või ravieesmärkidel.

(15)  Sellesse kategooriasse kuuluvad rakendused, mille abil on ühenduses üksikisiku audioseadmed, sealhulgas mobiiltelefonid, ja autos või kodus kasutatavad meelelahutussüsteemid.

(16)  Juhtmeta audiosüsteemirakendused, sh: juhtmeta mikrofonid, juhtmeta valjuhääldid, juhtmeta kuularid, juhtmeta kaasaskantavad kuularid (näiteks kehal kantavad CD-, kasseti- ja raadioseadmed), sõidukis kasutamiseks ettenähtud juhtmeta kuularid (näiteks raadio või mobiiltelefoniga kasutamiseks, jms), kontserdil või muudel lavaetendustel kasutatavad kõrvamonitorid ja juhtmeta mikrofonid.

(17)  See kategooria hõlmab seadmeid, mida kasutatakse objekti asukoha, kiiruse ja/või muude omaduste määramiseks või teabe saamiseks nimetatud näitajate kohta.

(18)  Tsisternis taseme määramiseks ette nähtud radarseadmed (TLPR) on eritüüpi raadioseadmed, mida kasutatakse nivoo asukoha mõõtmiseks ja mis paigaldatakse metall- või raudbetoontsisternidesse või sellelaadsetesse rajatistesse, mille materjali summutamisomadused on võrreldavad eespool nimetatud materjalide omadega. Tsistern on ette nähtud aine säilitamiseks.

(19)  Võimsuse piirväärtus kehtib suletud tsisterni sees ja vastab spektraalsele tihedusele –41,3 dBm/MHz e.i.r.p. väljaspool 500-liitrist katsetsisterni.

(20)  See kategooria hõlmab seadmeid, mida kasutatakse mudelite (peamiselt sõidukite väikemudelid) juhtimiseks õhus, maa peal või vee peal või all.”


13.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/19


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

9. detsember 2011,

riikide kohta, mis võivad alates 1. jaanuarist 2012 saada osa säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaldamisest, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 732/2008

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 9044 all)

(2011/830/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava 1. jaanuarist 2009 ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 552/97, (EÜ) nr 1933/2006 ja komisjoni määrusi (EÜ) nr 1100/2006 ja (EÜ) nr 964/2007, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 512/2011 (2) pikendati määruse (EÜ) nr 732/2008 kohaldamisaega kuni 31. detsembrini 2013 või kuni järgnevas määruses sätestatud kuupäevani, olenevalt sellest, kumb on varasem.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 732/2008 on kehtestatud säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatav stimuleeriv erikord arengumaade jaoks, mis vastavad kõnealuse määruse artiklites 8 ja 9 sätestatud nõuetele.

(3)

Iga arengumaa, kes soovib kasutada stimuleeriva erikorra eeliseid alates 1. jaanuarist 2012, pidi 31. oktoobriks 2011 esitama sellesisulise taotluse koos põhjaliku teabega asjaomaste konventsioonide ratifitseerimise ning õigusaktide ja konventsioonide sätete tõhusaks rakendamiseks võetud meetmete kohta, samuti oma kohustuse aktsepteerida ja täielikult järgida asjaomaste konventsioonidega ettenähtud kontrollimehhanismi. Stimuleeriva erikorra kasutamise õigus võidakse anda taotluse esitanud riigile, kes on arvatud määruse (EÜ) nr 732/2008 artikli 8 lõikes 2 määratletud haavatavate riikide hulka.

(4)

31. oktoobriks 2011 oli komisjon saanud Cabo Verde Vabariigilt (edaspidi „Cabo Verde”) taotluse saada alates 1. jaanuarist 2012 säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava stimuleeriva erikorra osaliseks.

(5)

Taotlus vaadati läbi vastavalt määruse (EÜ) nr 732/2008 artikli 10 lõikele 1.

(6)

Läbivaatamine näitas, et Cabo Verde vastab kõikidele määruse (EÜ) nr 732/2008 artiklite 8 ja 9 vajalikele nõuetele. Sellest tulenevalt tuleks Cabo Verde suhtes kohaldada stimuleerivat erikorda alates 1. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini 2013 või kuni järgnevas määruses sätestatud kuupäevani, olenevalt sellest, kumb on varasem.

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 732/2008 artikli 10 lõikele 3 tuleb Cabo Verdele käesolevast otsusest teatada.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas üldiste tariifsete soodustuste komitee arvamusega.

(9)

Käesolev otsus ei mõjuta selliste erikorra alusel soodustusi saavate riikide staatust, mis on loetletud komisjoni 9. detsembri 2008. aasta otsuses 2008/938/EÜ nimekirja kohta soodustatud riikidest, kes vastavad nõukogu määruses (EÜ) nr 732/2008 (millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011) sätestatud säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaldamise tingimustele, (3) mida on muudetud otsusega 2009/454/EÜ, (4) ning komisjoni 9. juuni 2010. aasta otsuses 2010/318/EL riikide kohta, mis võivad ajavahemikul 1. juulist 2010 kuni 31. detsembrini 2011 saada osa säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaldamisest, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 732/2008 (5),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Cabo Verde Vabariigi suhtes kohaldatakse määrusega (EÜ) nr 732/2008 ette nähtud säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleerivat erikorda ajavahemikul 1. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini 2013 või kuupäevani, mis sätestatakse järgnevas määruses, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Cabo Verde Vabariigile.

Brüssel, 9. detsember 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karel DE GUCHT


(1)  ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.

(2)  ELT L 145, 31.5.2011, lk 28.

(3)  ELT L 334, 12.12.2008, lk 90.

(4)  ELT L 149, 12.6.2009, lk 78.

(5)  ELT L 142, 10.6.2010, lk 10.