ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.320.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 320

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
3. detsember 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave Euroopa Liidu ja Argentiina Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus) jõustumise kohta

1

 

 

2011/790/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. november 2011, Euroopa Liidu ja Kesk-Aafrika Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist (FLEGT)) allkirjastamise kohta

2

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1256/2011, 30. november 2011, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2012. aastaks ning muudetakse määrust (EL) nr 1124/2010

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1257/2011, 23. november 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2008, millega avatakse värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

12

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1258/2011, 2. detsember 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses toiduainetes sisalduvate nitraatide piirnormidega ( 1 )

15

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1259/2011, 2. detsember 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses dioksiinide, dioksiinitaoliste PCBde ja muude kui dioksiinitaoliste PCBde piirnormidega toiduainetes ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1260/2011, 2. detsember 2011, millega muudetakse määrust (EL) nr 945/2010, millega võetakse vastu 2011. eelarveaastaks ettenähtud vahendite liikmesriikidele eraldamise kava sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks ELis enim puudust kannatavatele isikutele ning tehakse erand määruse (EL) nr 807/2010 teatavatest sätetest

24

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1261/2011, 2. detsember 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

26

 

 

OTSUSED

 

 

2011/791/EL

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2011, millega muudetakse otsust 2011/734/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid

28

 

 

2011/792/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus Atalanta/4/2011, 2. detsember 2011, Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhataja nimetamise kohta

32

 

 

2011/793/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 19. oktoober 2011, Euroopa Liidu seisukoha kohta põllumajanduse ühiskomitees, mis on moodustatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega, seoses kõnealuse kokkuleppe 9. lisa muutmisega

33

 

 

2011/794/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses erakorraliste meetmetega lindude gripi vastu võitlemiseks Hollandis 2010. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8714 all)

37

 

 

2011/795/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses erakorraliste meetmetega sigade vesikulaarhaiguse vastu võitlemiseks Itaalias 2009. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8715 all)

39

 

 

2011/796/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, liidu rahalise toetuse kohta seoses Saksamaal Cloppenburgis 2008. aasta detsembris ja 2009. aasta jaanuaris lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8716 all)

41

 

 

2011/797/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses erakorraliste meetmetega Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks Hispaanias 2009. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8717 all)

43

 

 

2011/798/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, liidu rahalise toetuse kohta seoses Hispaanias 2009. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8721 all)

45

 

 

2011/799/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, liidu rahalise toetuse kohta seoses Poolas 2007. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8722 all)

47

 

 

2011/800/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, liidu rahalise toetuse kohta seoses Saksamaal 2007. aastal lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8723 all)

49

 

 

2011/801/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Prantsusmaal 2007. ja 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8727 all)

50

 

 

2011/802/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Itaalias 2007. ja 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8728 all)

52

 

 

2011/803/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Austrias 2007. ja 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8729 all)

54

 

 

2011/804/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Madalmaades 2007. ja 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8732 all)

56

 

 

2011/805/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Rootsis 2007. ja 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8737 all)

58

 

 

2011/806/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Luksemburgis 2007. ja 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8742 all)

60

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/1


Teave Euroopa Liidu ja Argentiina Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus) jõustumise kohta

Euroopa Liidu ja Argentiina Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (1) jõustub 6. detsembril 2011.


(1)  ELT L 317, 30.11.2011, lk 11.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/2


NÕUKOGU OTSUS,

14. november 2011,

Euroopa Liidu ja Kesk-Aafrika Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist (FLEGT)) allkirjastamise kohta

(2011/790/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 3 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Komisjon võttis 2003. aasta mais vastu Euroopa Parlamendile ning nõukogule edastatava teatise „Metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus (FLEGT): ELi tegevuskava ettepanek”, milles kutsuti üles kehtestama meetmeid ebaseadusliku metsaraie vastu puitu tootvate riikidega vabatahtlike partnerluslepingute väljatöötamise kaudu. Nõukogu võttis 2003. aasta oktoobris vastu kõnealust tegevuskava käsitlevad järeldused (1) ja Euroopa Parlament võttis 11. juulil 2005 vastu sama küsimust käsitleva resolutsiooni (2).

(2)

Nõukogu volitas 5. detsembril 2005 komisjoni alustama läbirääkimisi partnerluslepingute üle, et rakendada FLEGTi käsitlevat liidu tegevuskava.

(3)

Nõukogu võttis 20. detsembril 2005 vastu määruse (EÜ) nr 2173/2005 (3) FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes liitu riikidest, kellega liit on sõlminud vabatahtliku partnerluslepingu.

(4)

Läbirääkimised Kesk-Aafrika Vabariigiga on lõpule viidud ning 21. detsembril 2010 parafeeriti Euroopa Liidu ja Kesk-Aafrika Vabariigi vaheline vabatahtlik partnerlusleping, milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist (FLEGT) (edaspidi „leping”).

(5)

Lepingule tuleks alla kirjutada, eeldusel et see sõlmitakse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga antakse liidu nimel luba allkirjastada Euroopa Liidu ja Kesk-Aafrika Vabariigi vaheline vabatahtlik partnerlusleping (milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodava puidu ja puittoodetega kauplemist (FLEGT)) (edaspidi „leping”), eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse (4).

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik, kes on volitatud liidu nimel lepingule alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 14. november 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. SAWICKI


(1)  ELT C 268, 7.11.2003, lk 1.

(2)  ELT C 157 E, 6.7.2006, lk 482.

(3)  ELT L 347, 30.12.2005, lk 1.

(4)  Lepingu tekst avaldatakse koos selle sõlmimise otsusega.


MÄÄRUSED

3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1256/2011,

30. november 2011,

millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2012. aastaks ning muudetakse määrust (EL) nr 1124/2010

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Aluslepingu artikli 43 lõikega 3 sätestatakse, et nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal vastu meetmed kalapüügivõimaluste kehtestamise ja eraldamise kohta.

(2)

Nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) (1) kohaselt tuleb kehtestada meetmed, mis reguleerivad juurdepääsu vetele ja kalavarudele, ning säästva kalandustegevuse, võttes arvesse kättesaadavat teaduslikku, tehnilist ja majanduslikku nõuannet ning eelkõige kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) koostatud aruannet ning samuti piirkondlikelt nõuandekomisjonidelt saadud mis tahes nõuandeid.

(3)

Nõukogu on kohustatud vastu võtma meetmed kalapüügivõimaluste kehtestamise ja eraldamise kohta kalavaru või kalavarurühma kaupa ja vajadust mööda ka teatavad püügivõimalustega funktsionaalselt seotud tingimused. Kalapüügivõimalused tuleks jaotada liikmesriikide vahel nii, et kõikidele liikmesriikidele oleks tagatud kõikide kalavarude ja kalastustegevuse suhteline stabiilsus, ning võttes asjakohaselt arvesse määruses (EÜ) nr 2371/2002 kehtestatud ühise kalanduspoliitika eesmärke.

(4)

Lubatud kogupüük (TAC) tuleks kehtestada olemasoleva teadusliku nõuande põhjal, arvestades bioloogilisi ja sotsiaal-majanduslikke aspekte ning tagades samal ajal eri kalandussektorite õiglase kohtlemise, pidades samuti silmas arvamusi, mida on esitatud sidusrühmadega peetud konsultatsioonide käigus, eelkõige kohtumistel kalanduse ja vesiviljeluse nõuandekomiteega ja asjaomaste piirkondlike nõuandekomisjonidega.

(5)

Kalavarudele, mille suhtes kohaldatakse mitmeaastast kava, tuleks kalapüügivõimalused kehtestada kooskõlas kõnealustes kavades sätestatud eeskirjadega. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada Läänemere tursavarude püügipiirangud ja püügikoormuse piirangud kooskõlas nõukogu 18. septembri 2007. aasta määruses (EÜ) nr 1098/2007 (millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava) (2) sätestatud eeskirjadega (edaspidi „Läänemere tursavarude majandamise kava”).

(6)

Arvestades hiljutisi teadusnõuandeid, saab Läänemere tursavarude kohase püügikoormuse reguleerimise muuta paindlikuks, ohustamata Läänemere tursavarude majandamise kava ja suurendamata kalastussuremust. Selline paindlikkus võimaldaks püügikoormuse tõhusamat korraldust, kui kvoote ei jaotata liikmesriigi laevastiku vahel võrdselt, ning see hõlbustaks kvoodivahetamise korral kiirelt reageerida. Seetõttu peaks liikmesriigil olema lubatud eraldada tema lipu all sõitvale laevale sadamast äraoleku lisapäevi, kui võrdne arv sadamast äraoleku päevi võetakse ära teistelt asjaomase liikmesriigi lipu all sõitvatelt laevadelt.

(7)

Kõige uuemaid teadusnõuandeid arvesse võttes tuleks Läänemere tursavarude püügikoormuse reguleerimine juba 2011. aastal paindlikuks muuta. Seetõttu tuleks vastavalt muuta nõukogu 29. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1124/2010 (millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2011. aastaks) (3) II lisa.

(8)

Käesolevas määruses kehtestatud püügivõimalusi peaks kasutama vastavalt nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks), (4) eelkõige selle artiklitele 33 ja 34, mis käsitlevad vastavalt püügi ja püügikoormuse registreerimist ning andmete edastamist kalapüügivõimaluste ammendumise kohta. Seetõttu on vaja täpsustada koodid, mida liikmesriigid kasutavad komisjonile andmete saatmisel käesoleva määrusega hõlmatud kalavarude lossimise kohta.

(9)

Nõukogu 6. mai 1996. aasta määruse (EÜ) nr 847/96 (millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel) (5) artikli 2 kohaselt on vaja kindlaks määrata varud, mille suhtes kohaldatakse erinevaid määruses osutatud meetmeid.

(10)

Et vältida kalandustegevuse katkemist ning tagada liidu kaluritele elatusvahendid, on tähtis avada kõnealused püügipiirkonnad 1. jaanuaril 2012. Kuna määrust (EL) nr 1124/2010 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011, tuleks käesoleva määruse sätteid, mis võimaldavad Läänemere tursavarude püügikoormuse paindlikku reguleerimist, kohaldada siiski alates 1. jaanuarist 2011. Kiireloomulisuse tõttu peaks käesolev määrus jõustuma kohe pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2012. aastaks ning muudetakse määrust (EL) nr 1124/2010, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2011. aastaks.

Artikkel 2

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse ELi laevade suhtes, mis püüavad kala Läänemerel.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) püügipiirkonnad on geograafilised piirkonnad vastavalt nõukogu 21. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2187/2005 (mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil) (6) I lisale;

b)

„Läänemeri” – ICESi alarajoonid 22–32;

c)

„ELi laev” – liikmesriigi lipu all sõitev ja Euroopa Liidus registreeritud kalalaev;

d)

„lubatud kogupüük (TAC)” – igast kalavarust aastas lubatava püügi kogus;

e)

„kvoot” – liidule, liikmesriigile või kolmandale riigile eraldatud osa lubatud kogupüügist;

f)

„sadamast äraoleku päev” – mis tahes 24 tunni pikkune katkematu ajavahemik või osa sellest, mille kestel laev ei ole sadamas.

II   PEATÜKK

KALAPÜÜGIVÕIMALUSED

Artikkel 4

Lubatud kogupüük ja selle eraldamine

Lubatud kogupüük, selle jaotamine liikmesriikide vahel ning vajaduse korral sellega funktsionaalselt seotud tingimused on esitatud I lisas.

Artikkel 5

Püügivõimaluste jaotamist käsitlevad erisätted

1.   Käesolevas määruses sätestatud kalapüügivõimalused jaotatakse liikmesriikide vahel nii, et need ei piira

a)

määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 lõike 5 kohast kalapüügivõimaluste vahetamist;

b)

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 37 kohast ümberjaotamist;

c)

määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 3 kohast lubatud lisakoguste lossimist;

d)

määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 kohast koguste peatamist;

e)

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklite 37, 105, 106 ja 107 kohaseid mahaarvamisi.

2.   Kui käesoleva määruse I lisas ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3 selliste kalavarude suhtes, mille suhtes kohaldatakse ennetuslikku lubatud kogupüüki, ning kõnealuse määruse artikli 3 lõikeid 2 ja 3 ning artiklit 4 selliste kalavarude suhtes, mille suhtes kohaldatakse analüütilist lubatud kogupüüki.

Artikkel 6

Saagi ja kaaspüügi lossimise tingimused

Kalavarusid, mille suhtes on kehtestatud püügi piirnormid, võib pardal hoida või laevalt lossida ainult juhul, kui

a)

saagi on püüdnud sellise liikmesriigi laevad, millel on kvoot, ning kõnealune kvoot ei ole ammendatud või

b)

saak moodustab osa liidu kvoodist, mis ei ole kvootidena liikmesriikide vahel ära jaotatud, ning kõnealune liidu kvoot ei ole ammendatud.

Artikkel 7

Püügikoormuse piirangud

1.   Püügikoormuse piirangud on esitatud II lisas.

2.   Lõikes 1 osutatud piiranguid kohaldatakse samuti ICESi alarajoonide 27 ja 28.2 suhtes, kui komisjon ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 1098/2007 artikli 29 lõikega 2 otsustanud jätta need alarajoonid kõnealuse määruse artikli 8 lõike 1 punktis b, artikli 8 lõigetes 3, 4 ja 5 ning artiklis 13 sätestatud piirangute kohaldamisalast välja.

3.   Kõnealuseid piiranguid ei kohaldata ICESi alarajooni 28.1 suhtes, kui komisjon ei ole otsustanud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1098/2007 artikli 29 lõikega 4, et määruse (EÜ) nr 1098/2007 artikli 8 lõike 1 punktis b, artikli 8 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud piiranguid kohaldatakse kõnealuse alarajooni suhtes.

III   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 8

Andmete edastamine

Kui liikmesriigid saadavad komisjonile määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklite 33 ja 34 kohaselt andmeid kalavarude lossitud koguste kohta, kasutavad nad käesoleva määruse I lisas sätestatud kalaliikide koode.

Artikkel 9

Määruse (EÜ) nr 1124/2010 muutmine

Nõukogu määruse (EL) nr 1124/2010 II lisa asendatakse käesoleva määruse III lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Artiklit 9 kohaldatakse siiski alates 1. jaanuarist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  ELT L 248, 22.9.2007, lk 1.

(3)  ELT L 318, 4.12.2010, lk 1.

(4)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(5)  EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3.

(6)  ELT L 349, 31.12.2005, lk 1.


I LISA

ELi LAEVADE LUBATUD KOGUPÜÜK PIIRKONDADES, KUS KEHTIB LUBATUD KOGUPÜÜK, KALALIIKIDE JA PIIRKONDADE KAUPA

Järgmistes tabelites on sätestatud lubatud kogupüük (TAC) ja kvoodid (eluskaalu tonnides, kui ei ole sätestatud teisiti) kalavarude kaupa ning vajaduse korral kvootide haldamisega seotud tingimused.

Viited püügipiirkondadele on viited ICESi püügipiirkondadele, kui ei ole ette nähtud teisiti.

Igas piirkonnas osutatakse kalavarudele liigi ladinakeelse nimetuse tähestikulises järjekorras.

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmist ladinakeelsete nimetuste ja tavanimetuste vastavustabelit:

Teaduslik nimetus

Kolmetäheline kood

Tavanimetus

Clupea harengus

HER

Räim

Gadus morhua

COD

Tursk

Pleuronectes platessa

PLE

Atlandi merilest

Salmo salar

SAL

Lõhe

Sprattus sprattus

SPR

Kilu


Liik

:

Räim

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

Alarajoonid 30–31

HER/3D30.; HER/3D31.

Soome

86 905

Analüütiline TAC

Rootsi

19 095

Euroopa Liit

106 000

Lubatud kogupüük (TAC)

106 000


Liik

:

Räim

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

Alarajoonid 22–24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Taani

2 930

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Saksamaa

11 532

Soome

1

Poola

2 719

Rootsi

3 718

Euroopa Liit

20 900

Lubatud kogupüük (TAC)

20 900


Liik

:

Räim

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

Alarajoonide 25–27, 28.2, 29 ja 32 ELi veed

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Taani

1 725

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Saksamaa

457

Eesti

8 810

Soome

17 197

Läti

2 174

Leedu

2 289

Poola

19 537

Rootsi

26 228

Euroopa Liit

78 417

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Räim

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

Alarajoon 28.1

HER/03D.RG

Eesti

14 120

Analüütiline TAC

Läti

16 456

Euroopa Liit

30 576

Lubatud kogupüük (TAC)

30 576


Liik

:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond

:

Alarajoonide 25–32 ELi veed

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Taani

15 587

Analüütiline TAC

Saksamaa

6 200

Eesti

1 519

Soome

1 193

Läti

5 795

Leedu

3 818

Poola

17 947

Rootsi

15 791

Euroopa Liit

67 850

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond

:

Alarajoonid 22–24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Taani

9 298

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Saksamaa

4 546

Eesti

206

Soome

183

Läti

769

Leedu

499

Poola

2 487

Rootsi

3 312

Euroopa Liit

21 300

Lubatud kogupüük (TAC)

21 300


Liik

:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond

:

Alarajoonide 22–32 ELi veed

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Taani

2 070

Ennetuslik TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Saksamaa

230

Poola

433

Rootsi

156

Euroopa Liit

2 889

Lubatud kogupüük (TAC)

2 889


Liik

:

Lõhe

Salmo salar

Püügipiirkond

:

Alarajoonide 22–31 ELi veed

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Taani

25 396 (1)

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Saksamaa

2 826 (1)

Eesti

2 581 (1)

Soome

31 667 (1)

Läti

16 153 (1)

Leedu

1 899 (1)

Poola

7 704 (1)

Rootsi

34 327 (1)

Euroopa Liit

122 553 (1)

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Lõhe

Salmo salar

Püügipiirkond

:

Alarajooni 32 ELi veed

SAL/3D32.

Eesti

1 581 (2)

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Soome

13 838 (2)

Euroopa Liit

15 419 (2)

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Kilu ja seotud kaaspüük

Sprattus sprattus

Püügipiirkond

:

Alarajoonide 22–32 ELi veed

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Taani

22 218

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Saksamaa

14 076

Eesti

25 800

Soome

11 631

Läti

31 160

Leedu

11 272

Poola

66 128

Rootsi

42 952

Euroopa Liit

225 237 (3)

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


(1)  Väljendatakse isendite arvuna.

(2)  Väljendatakse isendite arvuna.

(3)  Vähemalt 92 % lossitud saagist võrreldes TACga peab olema kilu. Räime kaaspüük arvestatakse maha ülejäänud 8 protsendist TACst.


II LISA

PÜÜGIKOORMUSE PIIRANGUD

1.

Liikmesriigid eraldavad nende lipu all sõitvatele laevadele, mis kalastavad traalnootade, ankurdatud põhjanootade või muude samalaadsete püügivahenditega, mille võrgusilma suurus on 90 mm või suurem, nakkevõrkude, põhja kinnitatud võrkude või abaratega, mille võrgusilma suurus on 90 mm või suurem, põhjapüügivahendite ja õngejadadega, v.a triivõngejadade, ridvata õngede ja taglasõngejadadega, õiguse kasutada kuni

a)

163 sadamast äraoleku päeva ICESi alarajoonides 22–24, välja arvatud ajavahemikul 1.–30. aprillini, mil kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1098/2007 artikli 8 lõike 1 punkti a, ning

b)

160 sadamast äraoleku päeva ICESi alarajoonides 25–28, välja arvatud ajavahemikul 1. juulist kuni 31. augustini, mil kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1098/2007 artikli 8 lõike 1 punkti b.

2.

Aasta jooksul sadamast äraoleku päevade maksimumarv, mil laev võib viibida kahes punkti 1 alapunktides a ja b osutatud piirkonnas, kalastades punktis 1 osutatud püügivahenditega, ei või olla suurem kui ühele neist kahest piirkonnast eraldatud sadamast äraoleku päevade maksimumarv.

3.

Erandina punktidest 1 ja 2 ning kui see on vajalik kalapüügivõimaluste tõhusaks majandamiseks, võivad liikmesriigid eraldada nende lipu all sõitvatele laevadele arvu sadamast äraoleku lisapäevi, eeldusel et sama arv sadamast äraoleku päevi võetakse ära nende lipu all sõitvatelt teistelt laevadelt samas piirkonnas, kus kehtib koormusepiirang ning kus püügivõimsus kilovattides iga doonorlaeva puhul on võrdne asjaomase päevi juurde saava laeva püügivõimsusega või sellest suurem. Päevi juurde saavate laevade koguarv ei tohi ületada 10 % kõikidest asjaomase liikmesriigi laevadest, nagu on osutatud punktis 1.


III LISA

„II LISA

PÜÜGIKOORMUSE PIIRANGUD

1.

Liikmesriigid eraldavad nende lipu all sõitvatele laevadele, mis kalastavad traalnootade, ankurdatud põhjanootade või muude samalaadsete püügivahenditega, mille võrgusilma suurus on 90 mm või suurem, nakkevõrkude, põhja kinnitatud võrkude või abaratega, mille võrgusilma suurus on 90 mm või suurem, põhjapüügivahendite ja õngejadadega, v.a triivõngejadade, ridvata õngede ja taglasõngejadadega, õiguse kasutada kuni

a)

163 sadamast äraoleku päeva ICESi alarajoonides 22–24, välja arvatud ajavahemikul 1.–30. aprillini, mil kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1098/2007 artikli 8 lõike 1 punkti a, ning

b)

160 sadamast äraoleku päeva ICESi alarajoonides 25–28, välja arvatud ajavahemikul 1. juulist kuni 31. augustini, mil kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1098/2007 artikli 8 lõike 1 punkti b.

2.

Aasta jooksul sadamast äraoleku päevade maksimumarv, mil laev võib viibida kahes punkti 1 alapunktides a ja b osutatud piirkonnas, kalastades punktis 1 osutatud püügivahenditega, ei või olla suurem kui ühele neist kahest piirkonnast eraldatud sadamast äraoleku päevade maksimumarv.

3.

Erandina punktidest 1 ja 2 ning kui see on vajalik kalapüügivõimaluste tõhusaks majandamiseks, võivad liikmesriigid eraldada nende lipu all sõitvatele laevadele suurema arvu sadamast äraoleku lisapäevi, eeldusel et sama arv sadamast äraoleku päevi võetakse ära nende lipu all sõitvatelt teistelt laevadelt samas piirkonnas, kus kehtib koormusepiirang ning kus püügivõimsus kilovattides iga doonorlaeva puhul on võrdne või suurem kui asjaomase päevi juurde saava laeva püügivõimsus. Päevi juurde saavate laevade koguarv ei tohi ületada 10 % kõikidest asjaomase liikmesriigi laevadest, nagu on osutatud punktis 1.”


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1257/2011,

23. november 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2008, millega avatakse värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusena koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 810/2008 (2) artikliga 1 avati iga-aastased tariifikvoodid CN-koodide 0201 ja 0202 alla kuuluva värske, jahutatud või külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha, CN-koodide 0206 10 95 ja 0206 29 91 alla kuuluvate toodete ning CN-koodi 0202 30 90 alla kuuluva külmutatud kondita pühvliliha puhul.

(2)

Määruse (EÜ) nr 810/2008 artikli 2 punktiga a jaotatakse 28 000 tonni CN-koodide 0201 30 00 ja 0206 10 95 alla kuuluvat kondita veiseliha valitud jaotustükkidele, mis vastavad täpsele määratlusele.

(3)

Euroopa Liidu ja Argentina vahelise kirjavahetuse vormis lepinguga, mis on sõlmitud vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus, (3) heaks kiidetud nõukogu otsusega 2011/769/EL, (4) on ette nähtud 1 500 tonni lisamine Argentinale eraldatud värske või jahutatud kondita veiseliha ELi tariifikvoodile. Rakendamise esimesel neljal aastal suurendatakse kvooti igal aastal 2 000 tonni võrra. Kõnealuse lepinguga on ka ette nähtud, et külmutatud kondita pühvliliha ELi tariifikvoodi raames luuakse Argentinale eraldatav tariifikvoot 200 tonni, mis sisaldab ka värsket ja jahutatud liha.

(4)

Selguse huvides on asjakohane täpsustada riik, kust pühvliliha on pärit.

(5)

Määruse (EÜ) nr 810/2008 artikli 2 punktiga e jaotatakse 1 300 tonni CN-koodide 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 ja 0206 29 91 alla kuuluvat liha kõrgekvaliteedilistele veiseliha jaotustükkidele, mis vastavad täpsele määratlusele.

(6)

Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise kirjavahetuse vormis lepinguga, mis on sõlmitud vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus, (5) heaks kiidetud nõukogu otsusega 2011/767/EL, (6) on ette nähtud 1 300 tonni suuruse kõrgekvaliteedilise veiseliha ELi tariifikvoodi määratluse muutmine.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 810/2008 vastavalt muuta.

(8)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee seisukohaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 810/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

66 750 tonni CN-koodide 0201 ja 0202 alla kuuluva värske, jahutatud või külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning CN-koodide 0206 10 95 ja 0206 29 91 alla kuuluvate toodete puhul. Impordiperioodil 2011/2012 on kogumaht 66 625 tonni ning impordiperioodidel 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 on kogumaht 67 250 tonni;”;

b)

punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

2 250 tonni CN-koodi 0202 30 90 alla kuuluva Austraaliast pärit külmutatud kondita pühvliliha puhul, väljendatuna kondita liha massina. Kõnealuse kvoodi järjekorranumber on 09.4001;”;

c)

lisatakse punkt c:

„c)

200 tonni CN-koodi 0201 30 00 ja CN-koodi 0202 30 90 alla kuuluva Argentinast pärit värske, jahutatud või külmutatud kondita pühvliliha puhul, väljendatuna kondita liha massina. Kõnealuse kvoodi järjekorranumber on 09.4004.”

2)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

29 500 tonni CN-koodide 0201 30 00 ja 0206 10 95 alla kuuluvat kondita veiseliha, mis vastab järgmisele määratlusele:

„Veiseliha valitud jaotustükid, mis on saadud härgadest, noortest härgadest või mullikatest, keda on alates emapiimast võõrutamisest toidetud eranditult karjatamise teel. Härjarümbad liigitatakse klassi JJ, J, U või U2, noore härja ja mullikarümbad liigitatakse klassi AA, A või B vastavalt Argentina põllumajanduse, loomakasvatuse, kalanduse ja toiduainete sekretariaadi (Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentos – SAGPyA) kehtestatud ametlikule veiseliha liigitusele”.

Kuid impordiperioodil 2011/2012 on kogumaht 29 375 tonni ning impordiperioodidel 2012/2013, 2013/2014 ja 2014/2015 suurendatakse seda 30 000 tonnini.

Jaotustükid märgistatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 (7) artiklile 13.

Märgisel esitatud teabele võib lisada sõnad „kõrgekvaliteediline veiseliha”.

Kõnealuse kvoodi järjekorranumber on 09.4450.

b)

punktis e asendatakse määratlus järgmisega:

„Veiseliha valitud jaotustükid, mis on saadud eranditult karjamaal kasvatatud härgadest või mullikatest, kelle tapasooja rümba mass on kuni 370 kilogrammi. Rümbad liigitatakse klassi A, L, P, T või F, rasvasusklass peab olema P või madalam ning rümbad peavad kuuluma lihakusklassi 1 või 2 vastavalt Uus-Meremaa Meat Board’i kehtestatud rümpade liigitusele.”

3)

Artikli 8 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Artikli 1 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 2 punktides a–e ja g sätestatud koguste import eeldab nende vabasse ringlusse lubamisel artikli 4 punktide a ja b ning käesoleva artikli lõike 2 kohaselt välja antud impordilitsentside esitamist.”

4)

Artikli 10 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 2 punktides a–e ja g osutatud koguste suhtes komisjoni määruse (EÜ) nr 376/2008, komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 III peatüki ja määruse (EÜ) nr 382/2008 sätteid.”

5)

Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

järjekorranumbritega 09.4001 ja 09.4004 imporditariifikvootide puhul hiljemalt igale imporditariifikvoodi kehtivusperioodile järgnevaks 31. augustiks tootekogused (sh selliste koguste puudumise), mille kohta anti eelneval imporditariifikvoodi kehtivusperioodil välja impordilitsentsid;”;

b)

lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 2 punktides a–e ja g osutatud koguseid käsitlevad teatised esitatakse vastavalt käesoleva määruse IV, V ja VI lisale.”

6)

I lisa määratlus asendatakse järgmisega:

Kõrgekvaliteediline veiseliha, mis on pärit ….

(asjakohane määratlus)

või Austraaliast pärit pühvliliha

või Argentinast pärit pühvliliha.

7)

II lisa esimene taane asendatakse järgmisega:

„—

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

Argentinast pärit liha puhul:

a)

mis vastab artikli 1 lõike 1 punktis c esitatud määratlusele;

b)

mis vastab artikli 2 punktis a esitatud määratlusele.”

8)

Lisadesse IV, V ja VI lisatakse järgmine järjekorranumber ja päritoluriik:

„09.4004”

„Argentina”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. detsembrist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(2)  ELT L 219, 14.8.2008, lk 3.

(3)  EÜT L 317, 30.11.2011, lk 11.

(4)  EÜT L 317, 30.11.2011, lk 10.

(5)  EÜT L 317, 30.11.2011, lk 3.

(6)  EÜT L 317, 30.11.2011, lk 2.

(7)  EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1.”;


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1258/2011,

2. detsember 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses toiduainetes sisalduvate nitraatide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes, (2) on sätestatud nitraatide piirnormid teatavates lehtköögiviljades.

(2)

Mõningatel juhtudel ületatakse piirnorme vaatamata hea põllumajandustava arengule ning seepärast võimaldati teatavatele liikmesriikidele ajutine erand teatavate lehtköögiviljade turuleviimiseks, kui sellised kehtestatud piirnorme ületava nitraadisisaldusega lehtköögiviljad on kasvatatud ja ette nähtud tarbimiseks nende territooriumil.

(3)

Pärast salatis ja spinatis sisalduvate nitraatide piirnormide kehtestamist on mitmel korral uuritud salati ja spinati nitraadisisaldusega seotud tegureid ja meetmeid, mille toel saaks salati ja spinati nitraadisisaldust võimalikult palju vähendada. Vaatamata hea põllumajandustava edusammudele salati ja spinati nitraadisisalduse vähendamisel ja selle hea põllumajandustava rangele rakendamisele ei ole teatavates ELi piirkondades võimalik hoida salati ja värske spinati nitraadisisaldust järjepidevalt allpool kehtestatud piirnorme. Selle põhjuseks on asjaolu, et salati ja spinati nitraadisisaldus sõltub peamiselt kliima- ja valgustingimustest. Selliste kliimatingimuste ohjamine või muutmine ei ole tootja võimuses.

(4)

Et köögiviljades sisalduvate nitraatide põhjustatava ohuga toimetuleku pikemaajaline strateegia saaks toetuda värskele teaduslikule alusele, oli vaja Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduslikku riskihindamist, mis võtaks arvesse ka uuemat teavet. Hindamise puhul tuli arvesse võtta kõiki ohtude ja eelistega seotud asjasse puutuvaid argumente; näiteks kaaluti nitraatide võimalikku negatiivset mõju ja köögiviljade söömisega kaasnevat võimalikku positiivset mõju (nt antioksüdantide või muude tegurite mõju), mis võib mingil moel avaldada vastutoimet või tasakaalustada nitraatide ja neist moodustuvate nitrosoühenditega kaasnevaid ohte.

(5)

Komisjoni taotluse peale võttis toiduahelas olevate saasteainete teaduskomisjon (edaspidi „teaduskomisjon”) 10. aprillil 2008 vastu teadusliku arvamuse köögiviljades sisalduva nitraadi kohta (3). Teaduskomisjon võrdles köögiviljades sisalduva nitraadiga kokkupuutumise ohte ja eeliseid. Üldiselt ei põhjusta hinnanguline kokkupuude köögiviljades sisalduvate nitraatidega tõenäoliselt tervisele märgatavat ohtu ja köögiviljade tarbimise tunnustatud kasulik mõju on ülekaalukalt suurem. Teaduskomisjon tunnistas, et kui köögiviljad moodustavad suure osa toiduvalikust või inimeste puhul, kes söövad palju selliseid köögivilju nagu rukola, võib aeg-ajalt esineda köögiviljade kasvatamisega seotud asjaolusid (nt ebasoodsad kohalikud või kodused kasvutingimused), mida tuleb hinnata igal konkreetsel juhul eraldi.

(6)

Pärast arutelusid asjakohaste meetmete ja probleemide üle, mis on seotud toidu kaudu omastamise korral tekkiva akuutse kokkupuute võimalike ohtudega imikutele ja väikelastele, palus komisjon EFSA-lt köögiviljades sisalduvate nitraatide kohta täiendavat teaduslikku seisukohta, milles antaks üksikasjalikum hinnang värskes köögiviljas esinevate nitraatide võimaliku ohtlikkuse kohta imikutele ja väikelastele ning kaalutaks toidu kaudu omastamisel toimuvat akuutset kokkupuudet, võttes arvesse hiljutisi andmeid nitraatide esinemise kohta köögiviljades, üksikasjalikumaid andmeid selle kohta, kui palju tarbivad imikud ja väikelapsed lehtköögivilju, ja võimalust kehtestada normid, mis oleksid pisut kõrgemad kui lehtköögiviljades sisalduvate nitraatide praegused piirnormid. Teaduskomisjon võttis 1. detsembril 2010 vastu seisukoha võimalike ohtude kohta, mida lehtköögiviljades sisalduvad nitraadid võivad põhjustada imikute ja väikelaste tervisele (4).

(7)

Nimetatud dokumendis jõudis teaduskomisjon järeldusele, et praeguse või kavandatava piirnormi puhul ei ole värskest spinatist valmistatud kuumutatud toidus sisalduva nitraadiga kokkupuutumine tervisele tõenäoliselt ohtlik, kuigi ei saa välistada ohtu sellistele lastele, kes söövad päevas rohkem kui ühe spinatieine. EFSA märkis, et representatiivsete andmete puudumise tõttu ei võetud arvesse nitraadisisalduse võimalikku muutumist toiduainete töötlemise, näiteks pesemise, koorimise ja/või kuumutamise käigus. Kuna toidu töötlemise mõju nitraadisisalduse tasemele ei võetud arvesse, võivad hinnangud kokkupuute ulatusele olla tegelikust suuremad. Ühtlasi jõuti järeldusele, et salatis sisalduvate nitraatide tase ei ole laste tervise seisukohast ohtlik. Salatis ja spinatis sisalduvate nitraatide praeguste piirnormide jõustamisel või kavandatud piirnormide tõstmisel 500 mg/kg võrra võrreldes praeguste piirnormidega ei oleks suurt mõju.

(8)

Selleks, et tagada õiguskindlus kõigi Euroopa Liidu piirkondade tootjatele, kes järgivad rangelt head põllumajandustava, et minimeerida spinati ja salati nitraadisisaldust, on asjakohane suurendada mõnevõrra värskes spinatis ja salatis sisalduvate nitraatide piirnorme ilma, et see ohustaks inimeste tervist.

(9)

Arvestades, et vahel on rukola nitraadisisaldus väga suur, on otstarbekas kehtestada rukola puhul piirnorm. Kahe aasta pärast tuleks rukolas sisalduvate nitraatide piirnorm läbi vaadata ja seda vähendada, kui on kindlaks tehtud tegurid, mis mõjutavad nitraatide esinemist rukolas, ja täies ulatuses rakendatud head põllumajandustava, et viia rukolas sisalduvate nitraatide tase miinimumi.

(10)

Arvestades, et komisjon on volitanud EFSA koondama ühte andmebaasi andmed saasteainete, sh nitraatide esinemise kohta toiduainetes, on otstarbekas edastada tulemused otse EFSA-le.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1881/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 7 lõiked 1, 2 ja 3 jäetakse välja.

2)

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid kontrollivad nitraatide sisaldust köögiviljades, mis võivad neid märkimisväärsel määral sisaldada, eelkõige lehtköögiviljades, ning edastavad tulemused regulaarselt EFSA-le.”

3)

Lisas asendatakse 1. jagu („Nitraadid”) käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda hakatakse kohaldama alates selle jõustumise kuupäevast. Lisa punktis 1.5 rukola suhtes sätestatud piirnorme hakatakse kohaldama alates 1. aprillist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

(2)  ELT L 364, 20.12.2006, lk 5.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables, The EFSA Journal (2008), nr 689, lk 1; http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf

(4)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on possible health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables. EFSA Journal 2010;8(12):1935.doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf


LISA

„1. jagu:   nitraadid

Toode (1)

Piirnormid (mg NO3/kg)

1.1.

Värske spinat (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2.

Konserveeritud, sügavkülmutatud või külmutatud spinat

 

2 000

1.3.

Värske salat (Lactuca sativa L.) (katmikalal ja avamaal kasvatatud salat), välja arvatud punktis 1.4 nimetatud salat

Koristatud 1. oktoobrist 31. märtsini:

 

katmikalal kasvatatud salat

5 000

avamaal kasvatatud salat

4 000

Koristatud 1. aprillist 30. septembrini:

 

katmikalal kasvatatud salat

4 000

avamaal kasvatatud salat

3 000

1.4.

„Iceberg”-sorti salat

Katmikalal kasvatatud salat

2 500

avamaal kasvatatud salat

2 000

1.5.

Rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Koristatud 1. oktoobrist 31. märtsini:

7 000

Koristatud 1. aprillist 30. septembrini:

6 000

1.6.

Imikutele ja väikelastele ettenähtud teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud (3) (4)

 

200”


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1259/2011,

2. detsember 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses dioksiinide, dioksiinitaoliste PCBde ja muude kui dioksiinitaoliste PCBde piirnormidega toiduainetes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes, (2) on sätestatud dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde piirnormid teatavates toiduainetes.

(2)

Dioksiinid kuuluvad rühma, mis hõlmab 75 polüklooritud dibenso-p-dioksiini (PCDD) analoogi ja 135 polüklooritud dibensofuraani (PCDF) analoogi, millest 17 on toksikoloogiliselt ohtlikud. Polüklooritud bifenüülid (PCBd) on 209 erinevast analoogist koosnev rühm, mille võib nende toksikoloogiliste omaduste põhjal jagada kahte rühma: 12 analoogil on dioksiinide toksikoloogilised omadused ja neid nimetatakse seetõttu sageli dioksiinitaolisteks PCBdeks. Muudel PCBdel ei ole dioksiinide toksikoloogilisi omadusi, vaid nende toksilisuse profiil on erinev ning neid nimetatakse muudeks kui dioksiinitaolisteks PCBdeks.

(3)

Igal dioksiini või dioksiinilaadse PCB analoogil on erinev toksilisuse tase. Nende eri analoogide summaarse toksilisuse leidmiseks ning riskianalüüsi ja kontrollimise võimaldamiseks on välja töötatud toksilisuse ekvivalentfaktori (TEF) mõiste. See tähendab, et analüüsi tulemused kõigi toksikoloogiliselt ohtlike dioksiini analoogide ja dioksiinitaoliste PCB analoogide jaoks väljendatakse ühe määratava ühiku, TCDD toksilisuse ekvivalentkontsentratsiooni (TEQ) alusel.

(4)

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) korraldas 28.–30. juunil 2005 eksperdiseminari, kus käsitleti WHO poolt 1998. aastal kokku lepitud TEF-väärtusi. Mitmeid TEF-väärtusi on muudetud, nimelt PCBde, oktaklooritud analoogide ja pentaklooritud furaanide puhul. Andmed uute TEF-väärtuste mõju ja esinemise kohta on kokku võetud Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduslikus aruandes „Dioksiinisisalduse seire kohta toidus ja söödas” (Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed) (3). Seega on asjakohane läbi vaadata PCB piirnormid, et võtta arvesse neid uusi andmeid.

(5)

EFSA toiduahelas olevate saasteainete teaduskomisjon võttis komisjoni palvel vastu arvamuse muude kui dioksiinitaoliste PCBde esinemise kohta söödas ja toidus (4).

(6)

Kuue PCB markeri või indikaatori (PCB 28, 52, 101, 138, 153 ja 180) summa on ligi pool muude kui dioksiinitaoliste PCBde summaarsest kogusest söödas ja toidus. Seda summat peetakse muude kui dioksiinitaoliste PCBde esinemise ja inimeste kokkupuute asjakohaseks markeriks ja seega tuleks see määrata piirnormiks.

(7)

Piirnormide kehtestamisel võeti arvesse uusi andmeid esinemise kohta ja EFSA teaduslikku arvamust „Muude kui dioksiinitaoliste PCBde seire kohta toidus ja söödas” (Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed) (5) arvesse võttes. Kuigi on võimalik saavutada madalamat määramispiiri, kasutatakse valdavas enamuses laborites määramispiirina 1 μg/rasva kg või isegi 2 μg/rasva kg. Kui analüüsitulemus võtta võrdseks ülempiiriga, võib see mõnel juhul, kui kehtestataks väga ranged piirnormid, osutuda piirnormi lähedaseks väärtuseks, kuigi PCB kogust ei ole määratud. Samuti tunnistati, et teatavate toidukategooriate kohta ei ole andmeid kuigi palju. Seepärast oleks asjakohane piirnormid kolme aasta pärast läbi vaadata, toetudes ulatuslikematele andmetele, mis on saadud selliseid analüüsimeetodeid kasutades, mis võimaldavad väikest kontsentratsiooni piisava täpsusega hinnata.

(8)

Erandina lubatakse Soomel ja Rootsil tuua turule nende territooriumil tarbimiseks ettenähtud kala, mis on pärit Läänemere piirkonnast ja mille dioksiinisisaldus on kõrgem kui kala puhul ette nähtud dioksiinide ning dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde summa piirnorm. Kõnealused liikmesriigid on nõuetekohaselt edastanud tarbijaile toitumisalased soovitused. Soome ja Rootsi teatavad igal aastal komisjonile Läänemere piirkonna kalade dioksiinisisalduse seire tulemused ja meetmed, millega vähendada dioksiinikogust, mille saavad inimesed, kes tarvitavad toiduks Läänemerest püütud kala.

(9)

Soome ja Rootsi tehtud dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde esinemise seire tulemuste alusel võib erandi tegemisel piirduda teatavate kalaliikidega. Võttes arvesse, et dioksiine ja PCBd esineb keskkonnas ja seega ka kalades alati, on asjakohane kehtestada erand ajapiiranguta.

(10)

Läti on loodusliku lõhe suhtes taotlenud samasugust erandit, nagu on antud Soomele ja Rootsile. Selleks on Läti näidanud, et nende territooriumil ei ole inimeste kokkupuude dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBdega suurem kui mis tahes liikmesriigi kõrgem keskmine tase, ning et tal on olemas süsteem, millega tagatakse tarbijate täielik teavitamine sellest, et teataval ohustatud elanikkonnarühmal on soovitav piirata Läänemere piirkonna kala kasutamist toiduks, et vältida võimalikku ohtu tervisele. Lisaks sellele tuleks jälgida dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde taset Läänemere piirkonna kalades ning seire tulemused ja vastavad meetmed, mis on võetud vähendamaks dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde kogust, mille inimesed saavad Läänemere kala kasutamisel toiduks, tuleks esitada komisjonile. Rakendatud on vajalikke meetmeid tagamaks, et ELis kehtestatud PCB piirnormidele mittevastavat kala ja kalandustooteid ei turustataks teistes liikmesriikides.

(11)

Arvestades et Läänemere piirkonna kalade saastumismuster muude kui dioksiinitaoliste PCBdega on sarnane dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBdega saastumisele ning võttes arvesse, et muud kui dioksiinitaolised PCBd on keskkonnas samuti väga püsivad, on asjakohane anda muude kui dioksiinitaoliste PCBde esinemise kohta Läänemere piirkonna kalades samasugune erand kui dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde esinemise puhul.

(12)

EFSA-l paluti esitada teaduslik arvamus dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde esinemise kohta lammaste ja hirvede maksas ja selle kohta, kas maksas ja sellest saadud toodetes leiduva dioksiini ja PCB piirnormid tuleks pigem kehtestada toote enda kui selles sisalduva rasva põhjal, nagu see praegu on. Kui EFSA arvamus on olemas, tuleks läbi vaadata maksa ja sellest saadud toodete suhtes kehtivad sätted, eriti lamba- ja hirvemaksa puhul. Seni on asjakohane kehtestada dioksiinide ja PCBde piirnormid rasva põhjal.

(13)

Toidu suhtes, mis sisaldab vähem kui 1 % rasva, ei kohaldatud siiani dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde piirnormi, kuna leiti, et inimeste kokkupuude kõnealuste ainetega selliste toitude kaudu on minimaalne. Samas on aga esinenud juhtumeid, kus vähem kui 1 % rasva sisaldavas toidus on dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde sisaldus rasvas väga kõrge. Seega on asjakohane kohaldata piirnorme ka selliste toitude suhtes, kuid võtta seejuures arvesse sisaldust tootes tervikuna. Võttes arvesse, et teatavate väherasvaste toodete puhul on piirnorm kehtestatud tootepõhiselt, on asjakohane kohaldada toitude puhul, mis sisaldavad vähem kui 2 % rasva, tootepõhist piirnormi.

(14)

Võttes arvesse seireandmeid dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde esinemise kohta imiku- ja väikelastetoitudes, on asjakohane kehtestada imiku- ja väikelastetoitude puhul madalamad dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde piirnormid. Saksamaa riskihindamise riiklik instituut on esitanud EFSA-le taotluse hinnata, millist ohtu kujutavad endast imikutele ja väikelastele imiku- ja väikelastetoitudes esinevad dioksiinid ja dioksiinitaolised PCBd. Seega tuleks imiku- ja väikelastetoitu käsitlevad sätted pärast EFSA arvamuse esitamist läbi vaadata.

(15)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu pole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1881/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri „Ajutised erandid” asendatakse pealkirjaga „Erandid”;

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Erandina lõikest 1 lubatakse Soomel, Rootsil ja Lätil turule viia nende territooriumil tarbimiseks ettenähtud Läänemere piirkonnast pärit looduslikku lõhet, mille dioksiinisisaldus ja/või dioksiinitaoliste PCBde ja/või muude kui dioksiinitaoliste PCBde sisaldus on kõrgem lisa punktis 5.3 kehtestatud normidest tingimusel, et neil on süsteem, mis tagab tarbijate täieliku informeerituse sellest, et teataval ohustatud elanikkonnarühmal on soovitav piirata Läänemere piirkonnast pärit loodusliku lõhe ja sellest valmistatud toodete kasutamist toiduks, et vältida võimalikku ohtu tervisele.

Soome, Rootsi ja Läti peavad rakendama ka edaspidi meetmeid tagamaks, et looduslikku lõhet ja sellest valmistatud tooteid, mis ei vasta lisa punktis 5.3 kehtestatud piirnormidele, ei toodaks turule teistes liikmesriikides.

Soome, Rootsi ja Läti annavad igal aastal komisjonile aru meetmetest, mida nad on võtnud, et tagada ohustatud elanikkonnarühmale täielik teave soovitava toitumisviisi kohta ning tagada, et piirnormidele mittevastavat looduslikku lõhet ja sellest valmistatud tooteid ei toodaks turule teistes liikmesriikides. Lisaks peavad nad esitama tõendid kõnealuste meetmete tõhususe kohta.”;

c)

lisatakse järgmine lõige 5:

„5.   Erandina lõikest 1 lubatakse Soomel ja Rootsil turule viia nende territooriumil tarbimiseks ettenähtud Läänemere piirkonnast pärit looduslikku heeringat (Clupea harengus), mis on suurem kui 17 cm, looduslikku paaliat (Salvelinus spp.), looduslikku jõesilmu (Lampetra fluviatilis) ja meriforelli (Salmo trutta) ning nendest valmistatud tooteid, mille dioksiinisisaldus ja/või dioksiinitaoliste PCBde ja/või muude kui dioksiinitaoliste PCBde sisaldus on kõrgem lisa punktis 5.3 kehtestatud normidest tingimusel, et neil on süsteem, mis tagab tarbijate täieliku informeerituse sellest, et teataval ohustatud elanikkonnarühmal on soovitav piirata Läänemere piirkonnast pärit loodusliku heeringa (mis on suurem kui 17 cm), loodusliku paalia, loodusliku jõesilmu ja meriforelli ning nendest valmistatud toodete kasutamist toiduks, et vältida võimalikku ohtu tervisele.

Soome ja Rootsi peavad rakendama ka edaspidi meetmeid tagamaks, et looduslikku heeringat, mis on suurem kui 17 cm, looduslikku paaliat, jõesilmu ja meriforelli ning nendest valmistatud tooteid, mis ei vasta lisa punktis 5.3 kehtestatud piirnormidele, ei toodaks turule teistes liikmesriikides.

Soome ja Rootsi annavad igal aastal komisjonile aru meetmetest, mida nad on võtnud, et tagada ohustatud elanikkonnarühmale täielik teave soovitava toitumisviisi kohta ning tagada, et piirnormidele mittevastavat kala ja sellest valmistatud tooteid ei toodaks turule teistes liikmesriikides. Lisaks peavad nad esitama tõendid kõnealuste meetmete tõhususe kohta.”

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

(2)  ELT L 364, 20.12.2006, lk 5.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf

(4)  The EFSA Journal (2005) 284, p. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf

(5)  The EFSA Journal 2010; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf


LISA

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa 5. jagu: dioksiinid ja PCBd muudetakse järgmiselt.

a)

5. jagu: dioksiinid ja PCBd asendatakse järgmisega:

5. jagu:   dioksiinid ja PCBd (31)

Toode

Piirnormid

Dioksiinide summa (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCB de summa (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

PCB 28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ja PCB180 summa (ICES – 6) (32)

5.1

Liha ja lihatooted (välja arvatud söödav rups), mis on saadud (6):

 

 

 

veistelt ja lammastelt

2,5 pg/rasva gramm (33)

4,0 pg/rasva gramm (33)

40 ng/rasva gramm (33)

kodulindudelt

1,75 pg/rasva gramm (33)

3,0 pg/rasva gramm (33)

40 ng/rasva gramm (33)

sigadelt

1,0 pg/rasva gramm (33)

1,25 pg/rasva gramm (33)

40 ng/rasva gramm (33)

5.2

Punktis 5.1 (6) osutatud maismaaloomadelt pärit maks ja maksatooted

4,5 pg/rasva gramm (33)

10,0 pg/rasva gramm (33)

40 ng/rasva gramm (33)

5.3

Kala lihaskude, kalandustooted ja nendest saadud tooted (25) (34), välja arvatud

looduslik angerjas

looduslik mageveekala, välja arvatud mageveekogudest püütud diadroomsed liigid

kalamaks ja sellest saadud tooted

merelist päritolu õlid

Koorikloomade puhul kehtib piirnorm jäsemete ja tagakeha lihaskoe (44) kohta. Krabi ja krabilaadsete koorikloomade (Brachyura ja Anomura) puhul kehtib see jäsemete lihaskoe kohta.

3,5 pg/märgkaalu gramm

6,5 pg/märgkaalu gramm

75 ng/märgkaalu gramm

5.4

Loodusliku mageveekala lihaskude, välja arvatud mageveekogudest püütud diadroomsed liigid ja nendest saadud tooted (25)

3,5 pg/märgkaalu gramm

6,5 pg/märgkaalu gramm

125 ng/märgkaalu gramm

5.5

Loodusliku angerja (Anguilla anguilla) lihaskude ja sellest saadud tooted

3,5 pg/märgkaalu gramm

10,0 pg/märgkaalu gramm

300 ng/märgkaalu gramm

5.6

Kalamaks ja sellest valmistatud tooted, välja arvatud punktis 5.7 osutatud merelist päritolu õli

20,0 pg/märgkaalu gramm (38)

200 ng/märgkaalu gramm (38)

5.7

Merelist päritolu õli (kalaõli, kalamaksaõli ja teiste mereorganismide inimtoiduks ettenähtud õlid)

1,75 pg/rasva gramm

6,0 pg/rasva gramm

200 ng/rasva gramm

5.8

Toorpiim (6) ja piimatooted, (6) sealhulgas piimarasv

2,5 pg/rasva gramm (33)

5,5 pg/rasva gramm (33)

40 ng/rasva gramm (33)

5.9

Kanamunad ja munatooted (6)

2,5 pg/rasva gramm (33)

5,0 pg/rasva gramm (33)

40 ng/rasva gramm (33)

5.10

Rasv, mis on saadud:

 

 

 

veistelt ja lammastelt

2,5 pg/rasva gramm

4,0 pg/rasva gramm

40 ng/rasva gramm

koduindudelt

1,75 pg/rasva gramm

3,0 pg/rasva gramm

40 ng/rasva gramm

sigadelt

1,0 pg/rasva gramm

1,25 pg/rasva gramm

40 ng/rasva gramm

5.11

Segatud loomarasv

1,5 pg/rasva gramm

2,50 pg/rasva gramm

40 ng/rasva gramm

5.12

Taimeõlid ja -rasvad

0,75 pg/rasva gramm

1,25 pg/rasva gramm

40 ng/rasva gramm

5.13

Imiku- ja väikelapsetoidud (4)

0,1 pg/märgkaalu gramm

0,2 pg/märgkaalu gramm

1,0 ng/märgkaalu gramm”

b)

Joonealune märkus 31 asendatakse järgmisega:

„(31)

Dioksiinide (polüklooritud dibenso-para-dioksiinide (PCDD) ja polüklooritud dibensofuraanide (PCDF)) summa, väljendatuna Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) toksilisusekvivalendina, kasutades toksilisuse ekvivalentfaktoreid WHO-TEF, ning dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde (polüklooritud dibenso-para-dioksiinide (PCDD), polüklooritud dibensofuraanide (PCDF) ja polüklooritud bifenüülide (PCB) summa, väljendatuna WHO toksilisusekvivalendina, kasutades toksilisuse ekvivalentfaktoreid WHO-TEF). Inimese terviseriskide hindamisel kasutatavad WHO toksilisuse ekvivalentfaktorid põhinevad 2005. aasta juunis Genfis peetud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rahvusvahelise kemikaaliohutuse programmi (IPCS) raames toimunud eksperdikohtumise järeldustel (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006))

Analoog

TEF väärtus

Dibenso-p-dioksiinid (PCDDd)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibensofuraanid (PCDF)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Dioksiinitaolised PCBd: mitte-orto-PCBd + mono-orto-PCBd

Mitte-orto-PCBd

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-orto-PCBd

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Kasutatud lühendid: T = tetra; Pe = penta; Hx = heksa; Hp = hepta; O = okta; CDD = klorodibensodioksiin; CDF = klorodibensofuraan; CB = klorobifenüül.”

c)

Joonealune märkus 33 asendatakse järgmisega:

„(33)

Rasva põhjal väljendatud piirnormi ei kohaldata toiduainete suhtes, mis sisaldavad alla 2 % rasva. Toidu puhul, mis sisaldab alla 2 % rasva, kohaldatakse sama tootepõhist piirnormi, mis 2 % rasvasisaldusega toidu puhul ning selle arvutamisel võetakse aluseks rasva põhjal arvutatud piirnorm, kasutades järgmist valemit:

tootepõhiselt väljendatud piirnorm toidu puhul, mis sisaldab vähem kui 2 % rasva = rasva põhjal väljendatud piirnorm sama toidu puhul × 0,02.”


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1260/2011,

2. detsember 2011,

millega muudetakse määrust (EL) nr 945/2010, millega võetakse vastu 2011. eelarveaastaks ettenähtud vahendite liikmesriikidele eraldamise kava sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks ELis enim puudust kannatavatele isikutele ning tehakse erand määruse (EL) nr 807/2010 teatavatest sätetest

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 43 punkte f ja g koostoimes artikliga 4,

võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2799/98, millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev valuutakord, (2) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Võttes arvesse asjaolu, et sekkumisvarusid enim puudust kannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise 2012. aasta kava jaoks, mis on vastu võetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 562/2011, (3) on eelmiste aastatega võrreldes oluliselt vähem, on asjakohane pikendada komisjoni määrusega (EL) nr 945/2010 (4) vastu võetud 2011. aasta kava rakendamisperioodi, et liikmesriigid saaksid täiendada 2012. aasta kava alusel lõplikele abisaajatele jaotatavaid toiduainekoguseid kogustega, mis võivad olla üle jäänud 2011. aasta kava kohastest varudest.

(2)

Hankemenetluste kohta esitatud kaebuste ja vastavate kohtumenetluste viivituste tõttu ei ole Kreekal olnud võimalik lõpetada turult toiduainete teatavate ostude jaoks tehtavaid makseid ega võtta välja osa talle liidu sekkumisvarudest eraldatud võikogusest. Kreeka ametiasutused esitasid komisjonile taotluse pikendada tähtaegu, mis on sätestatud komisjoni 14. septembri 2010. aasta määruse (EL) nr 807/2010 (millega kehtestatakse Euroopa Liidus enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad) (5) artikli 3 lõikes 3 ja määruse (EL) nr 945/2010 artiklis 4. Portugal esitas samalaadse taotluse seoses määruse (EL) nr 807/2010 artikli 3 lõikes 3 sätestatud maksetoimingute tähtajaga. Võttes arvesse kõnealuste liikmesriikide keerulist finantsolukorda, on asjakohane lubada neil lõpetada maksetoimingud turult varutud toodete eest ning lubada sekkumisvarudest välja võtta kasutamata kogused nii, et kõnealuseid eraldatud koguseid oleks võimalik kasutada enim puudust kannatavatele isikutele jaotatavate toiduainekoguste suurendamiseks. Seepärast oleks vaja lubada pikendada kõnealust kahte tähtaega. Liikmesriikide võrdse kohtlemise tagamiseks peaksid erandid hõlmama kõiki turult varutud toiduainete eest tehtavaid maksetoiminguid ning kõigi piimatoodete väljavõtmist sekkumisvarudest 2011. aasta kava raames. Kuna turult varutud toiduainete eest tehtavate maksetoimingute tähtaeg oli määratud 1. septembriks ning piimatoodete väljavõtmine liidu sekkumisvarudest 30. septembriks, tuleks kõnealust kahte erandit kohaldada tagasiulatuvalt.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee seisukohaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 945/2010 muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine artikkel 3a:

„Artikkel 3a

Erandina määruse (EL) nr 807/2010 artikli 3 lõikest 1 lõpeb 2011. aasta jaotuskava rakendamisperiood 29. veebruaril 2012.”

2)

Artikli 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Erandina määruse (EL) nr 807/2010 artikli 3 lõike 2 esimesest ja kolmandast lõigust võetakse 2011. aasta jaotuskava puhul või ja lõssipulber sekkumisvarudest välja ajavahemikul 1. juunist kuni 31. detsembrini 2011. Kulud, mis on seotud eraldatud või ja lõssipulbri koguste sekkumisvarudes hoidmisega 30. septembri ja sekkumislaost tegeliku väljavõtmise kuupäeva vahel, tasub liikmesriik, kellele tooted on eraldatud 2011. aasta jaotuskava alusel.”

3)

Lisatakse järgmine artikkel 5a:

„Artikkel 5a

Erandina määruse (EL) nr 807/2010 artikli 3 lõikest 3 peavad 2011. aasta jaotuskava puhul maksetoimingud selliste ettevõtjal tarnida tulevate toodete eest, mis tuleb varuda turult määruse (EL) nr 807/2010 artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktide iii ja iv alusel, lõppema enne 31. detsembrit 2011.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikli 1 punkte 2 ja 3 kohaldatakse alates 31. augustist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.

(3)  ELT L 152, 11.6.2011, lk 24.

(4)  ELT L 278, 22.10.2010, lk 1.

(5)  ELT L 242, 15.9.2010, lk 9.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1261/2011,

2. detsember 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 3. detsembril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

58,8

IL

98,1

MA

39,1

MK

68,6

TN

143,0

TR

75,8

ZZ

80,6

0707 00 05

EG

193,3

TR

97,0

ZZ

145,2

0709 90 70

MA

31,4

TR

125,9

ZZ

78,7

0805 10 20

AR

36,9

BR

41,5

MA

56,6

UY

42,5

ZA

50,9

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

66,2

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

31,3

IL

78,6

JM

129,1

TR

88,8

UY

71,0

ZZ

79,8

0805 50 10

TR

56,9

ZZ

56,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

US

119,9

ZA

180,1

ZZ

117,1

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/28


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2011,

millega muudetakse otsust 2011/734/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid

(2011/791/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut (ELi toimimise leping), eriti selle artikli 126 lõiget 9 ja artiklit 136,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni soovitust

ning arvestades järgmist:

(1)

ELi toimimise lepingu artikli 136 lõike 1 punktiga a nähakse ette võimalus võtta vastu meetmeid nende liikmesriikide suhtes, mille rahaühik on euro, et tugevdada asjaomaste liikmesriikide eelarvedistsipliini koordineerimist ja järelevalvet.

(2)

ELi toimimise lepingu artiklis 126 on sätestatud, et liikmesriigid hoiduvad ülemäärasest riigieelarvepuudujäägist, ning sellega on ette nähtud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus. Stabiilsuse ja kasvu pakt, mille ennetavate sätetega rakendatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust, on raamistik, millega toetatakse usaldusväärse eelarvepositsiooni kiiret taastamist soodustavat valitsuse poliitikat, võttes arvesse majanduse olukorda.

(3)

Nõukogu otsustas 27. aprillil 2009 kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu (EÜ asutamisleping) artikli 104 lõikega 6, et Kreekal on ülemäärane eelarvepuudujääk.

(4)

Nõukogu võttis 10. mail 2010 artikli 126 lõike 9 ja artikli 136 alusel vastu otsuse 2010/320/EL, (1) mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab võtma puudujääki vähendavaid meetmeid, et kõrvaldada ülemäärane eelarvepuudujääk hiljemalt 2014. aastaks. Nõukogu kehtestas eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks järgmise kohandamiskava: valitsemissektori eelarve puudujääk ei ületa 2010. aastal 18 508 miljonit eurot, 2011. aastal 17 065 miljonit eurot, 2012. aastal 14 916 miljonit eurot, 2013. aastal 11 399 miljonit eurot ja 2014. aastal 6 385 miljonit eurot.

(5)

Otsust 2010/320/EL, mis oli adresseeritud Kreekale, on korduvalt oluliselt muudetud (2). Kuna otsusesse tuli teha uusi muudatusi, sõnastati see selguse huvides 12. juulil 2011. aastal otsuse 2011/734/EL (3) kaudu uuesti.

(6)

2011. aasta septembris sai selgeks, et kui poliitikat ei muudeta, siis – võttes arvesse eelarve täitmist kuni kõnealuse septembrini – ületab Kreeka eelarvepuudujääk oluliselt 2011. aastaks ettenähtud ülempiiri, ohustades programmi üldist usaldusväärsust. Kreeka valitsus teatas 2011. aasta oktoobris meetmetest, millega püütakse vähendada 2011. aasta eelarve-eesmärgist kõrvalekaldumist, ja esitas 2012. aasta eelarve projekti, mille eesmärk on järgida otsuses 2010/320/EL 2012. aastaks seatud ülempiiri. Kõnealused meetmed vormistatakse õigusaktina 2011. aasta oktoobri lõpuks. Kõnealuste meetmete üle on Kreeka ametiasutused ja komisjoni talitused pidanud ulatuslikke arutelusid.

(7)

Eespool esitatud kaalutlusi silmas pidades näib asjakohane otsust 2011/734/EL mitmes aspektis muuta, jättes samas muutmata ülemäärase puudujäägi kõrvaldamiseks kehtestatud tähtpäeva,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/734/EL artiklit 2 muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine lõige:

„6a.   Kreeka võtab vastu ja rakendab viivitamata järgmised meetmed:

a)

maksuvabastuste vähendamine, eelkõige füüsiliste isikute maksuvaba tulu piirmäärade vähendamine, et suurendada tulusid 2012. aastal vähemalt 2 831 miljoni euro võrra;

b)

kinnisvara püsimaks, mida kogutakse elektriarvete kaudu ja mille eesmärk on koguda 2011. aastal vähemalt 1 667 miljonit eurot ning alates 2012. aastast 1 750 miljonit eurot aastas;

c)

avalike teenistujate läbivaadatud palgaastmestiku kohene rakendamine, mis aitab 2011. aastal vähendada kulusid vähemalt 101 miljoni euro võrra ning 2012. aastal vähemalt 552 miljoni euro võrra lisaks kuni 2015. aastat hõlmavas keskpika perioodi eelarvestrateegias ettenähtud kokkuhoiule. Kõnealune reform hõlmab kõiki valitsemissektori töötajaid peale nende, kelle suhtes kohaldatakse tasustamise erikorda. Kulude kokkuhoiu netosummas võetakse arvesse kõnealuse meetme mõju tulumaksule ja sotsiaalkindlustusmaksetele ning teatavatele töötajakategooriatele makstavatele lisatasudele;

d)

põhi- ja lisapensionide ning pensionile jäämisel ühekordselt makstavate summade kärpimine eesmärgiga säästa 2011. aastal vähemalt 219 miljonit eurot ja 2012. aastal 446 miljonit eurot, mis lisanduvad keskpika perioodi eelarvestrateegiast tulenevale kokkuhoiule;

e)

rohelise fondi kulutuste piiramine 5 protsendiga fondi hoiustest eesmärgiga säästa 2012. aastal 360 miljonit eurot;

f)

ministrite otsused või ringkirjad, milles käsitletakse keskpika perioodi eelarvestrateegias ette nähtud meetmeid seoses maagaasi aktsiisi, kütteõli ning sõidukimaksudega;

g)

ministrite otsused, et ühtselt reguleerida eri sotsiaalkindlustusfondide pakutavaid ravikindlustushüvitisi;

h)

õigusaktid solidaarsusmaksu kogumiseks maksu kinnipidamise kaudu;

i)

ministrite otsused, millega nähakse ette teatavate üksuste sulgemine, ühendamine või nende suuruse märkimisväärne vähendamine. See hõlmab järgmisi üksuseid: KED, ETA, ODDY, riiklik noorteinstituut, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE ja ERT ning veel 35 väiksemat üksust;

j)

ministri otsus, millega täpsustatakse puudekriteeriumid invaliidsuspensionide määramiseks kooskõlas keskpika perioodi eelarvestrateegia kokkuhoiueesmärkide saavutamisega;

k)

seadus põhi- ja lisapensionide indekseerimise külmutamise kohta aastani 2015;

l)

sotsiaalkindlustusfondide poolt hüvitatavate ravimite lõpliku nimekirja koostamine (nimekirjas täpsustatakse ka ravimite hind);

m)

järgmiste varade üleandmine erastamisfondile (Hellenic Republic Asset Development Fund, HRADF): Alpha Bank (0,619 % aktsiatest), Kreeka rahvuspank (1,234 % aktsiatest), Piraeus Bank (1,308 % aktsiatest), Pireuse sadama valdaja (23,1 % aktsiatest), Thessaloníki sadama valdaja (23,3 % aktsiatest), Elefsina, Lauriumi, Igoumenitsa, Alexandroúpolise, Vólose, Kavála, Kérkyra, Pátra, Rafina ja Heraklioni sadamate valdajad (100 %), Ateena veevarustus- ja kanalisatsiooniettevõte (27,3 %), Thessaloníki veevarustus- ja kanalisatsiooniettevõte (40 %), riigile kuuluvad piirkondlikud lennujaamad (kontsessiooniõiguste üleandmine), meres paiknev Lõuna-Kavála maagaasihoidla (praeguste ja tulevaste kontsessioonidega seotud õiguste üleandmine), Kreeka maanteed (praeguste ja tulevaste kontsessioonidega seotud varaliste õiguste üleandmine), Egnatia odos (100 %), Kreeka Post (90 %), OPAP SA (29 %) ja neli riigile kuuluvat hoonet;

n)

õigus-, tehniliste ja finantsnõustajate ametissenimetamine seoses vähemalt 14 nimetatud erastamistehinguga, mida kavatsetakse teostada enne 2012. aasta lõppu;

o)

täiendavate meetmete vastuvõtmine, mis võimaldavad kohandada palku majandustingimustele, tuginedes dialoogile tööturu osapooltega ning võttes arvesse töökohtade loomise ja säilitamise ning ettevõtete konkurentsivõime parandamise eesmärki. Eelkõige tuleb peatada kutseala- ja sektoripõhiste kollektiivlepingute ja nn soodsaima sätte põhimõtte laiendamine keskpika perioodi eelarvestrateegia kehtivuse ajaks, nii et ettevõtte tasandil sõlmitud lepingud oleksid kutseala- ja sektoripõhiste kollektiivlepingute suhtes ülimuslikud, ja ettevõtte tasandil võivad kollektiivlepinguid sõlmida kas ametiühingud või – ettevõttes ametiühingu puudumise korral – töönõukogud või muud töötajaid esindavad organisatsioonid olenemata ettevõtte suurusest.”

2)

Lõiget 7 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

2012. aasta eelarve, mis on kooskõlas keskpika perioodi eelarvestrateegiaga ja käesolevas otsuses sätestatud eelarvepuudujäägi ülempiiridega; mitut keskpika perioodi eelarvestrateegias ettenähtud meedet käsitleva teabe ajakohastamine ja avalikustamine ning eelarvega samal ajal makse ja kulusid käsitlevad õigusaktid, mis on vajalikud eelarve täitmiseks.”;

b)

punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

keskvalitsuse toimimise sõltumatu läbivaatamise esimese etapi tulemuste hindamine, mille tulemusena koostatakse praktiliste poliitikasoovituste rakendamise tegevuskava. Soovitustes määratakse kindlaks, kuidas saavutada ühtsem ja tulemuslikum avalik teenistus, määratleda ministeeriumide selged kohustused ja käsuliinid, kõrvaldades kattuvad pädevused, ning parandada ministeeriumidevahelist ja -sisest liikuvust; kehtivate sotsiaalprogrammide toimimise läbivaatamise lõpuleviimine.”;

c)

lisatakse järgmised punktid:

„i)

nõustajate ametissenimetamine seoses muude 2012. aastaks kavandatud erastamistehingutega, mida ei ole nimetatud lõike 6a punktis n; riigimaa omandiõiguse registreerimise ning turistide majutust ja maakasutust käsitlevate teiseste õigusaktide vastuvõtmise kiirendamine; riigi kinnisvara haldava uue peasekretariaadi loomine ja tegevuse korraldamine, uus peasekretariaat teeks koostööd hiljuti ühendatud asutustega KED/ETAga (vastavalt kinnisvara haldamisega ja turismikinnisvaraga tegelevad asutused), mis peab kinnisvara ette valmistama kaubandusliku ja kaubeldava vara erastamiseks. Eesmärk on parandada kinnisvaraobjektide haldamist, vabastada need koormatistest ja valmistada kinnisvaraobjektid erastamiseks ette; HRADFi kuue kinnisvaraportfelli loomine; suletud üksuste vallas- ja kinnisvara riigile üleandmist käsitleva õigusakti vastuvõtmine;

j)

maksutulude haldamise reform järgmiste meetmete abil: suurte maksumaksjatega tegeleva üksuse loomine; tõhusat maksuhaldust takistavate tegurite kõrvaldamine, rakendades uue maksuõiguse kohased peamised reformid, sealhulgas asendades juhid, kes ei saavuta tulemuseesmärke, ja hinnates uuesti maksuaudiitorite kvalifikatsiooni; haldusvaidluste kiirendatud lahendamiseks hiljuti loodud organi tegevuse korraldamine eesmärgiga lahendada kiiresti (st 90 päeva jooksul) suuremahulised vaidlused; vähemalt 31 maksuasutuse ühendamine ja nende funktsioonide tsentraliseerimine;

k)

kulutuste kontrolli tugevdamine: alaliste peaarvepidajate ametissenimetamine kõigis ministeeriumides;

l)

kuni 2015. aastat hõlmava keskpika perioodi personalikava avaldamine, kusjuures kava on kooskõlas reegliga, mille kohaselt võetakse viie töölt lahkuva inimese asemel tööle üks inimene ja seda kohaldatakse valdkondlike eranditeta kogu valitsemissektori suhtes; umbes 15 000 praegu eri valitsusasutustes töötava töötaja suunamine tööjõureservi ja umbes 15 000 töötaja saatmine eelpensionile. Tööjõureservis ja eelpensionil olevatele töötajatele makstakse kuni 12 kuu jooksul 60 % nende põhipalgast (arvesse ei võeta ületunnitasusid ega muid lisatasusid). Pensionieale lähenevate töötajate puhul võib nimetatud 12kuulist ajavahemikku pikendada kuni 24 kuuni. Tööjõureservis olevale töötajale makstav tasu on osa tema koondamishüvitisest;

m)

raskete ja ohtlike kutsealade nimekirja ülevaatamine ja lühendamine, nii et see hõlmaks vähem kui 10 % tööga hõivatutest. Riiklike teiseste/täiendavate pensionifondide, sealhulgas sotsiaalhoolekandefondide ja ühtse maksumääraga skeemide toimimise põhjalik ülevaatamine, et stabiliseerida pensionikulutused, tagada kõnealuste skeemide suhtes eelarveneutraalsus ning tagada süsteemi jätkusuutlikkus keskpikas ja pikas perspektiivis. Läbivaatamisega saavutatakse järgmist: olemasolevate fondide arvu täiendav vähendamine; tasakaalustamatuse kõrvaldamine fondides, kus on puudujääk; jooksvate kulude stabiliseerimine jätkusuutlikul tasemel, tehes selleks asjakohaseid kohandamisi alates 1. jaanuarist 2012; teiseste skeemide pikaajaline jätkusuutlikkus, luues selge seose sissemaksete ja hüvitiste vahel.”

3)

Lõikesse 8 lisatakse järgmised punktid:

„c)

sotsiaalprogrammide toimimise läbivaatamise teise etapi teostamine, mis hõlmab konkreetsete programmide üksikasjalikumat läbivaatamist eesmärgiga vähendada liigset killustumist, hoida kokku kulusid ja suurendada tõhusust;

d)

kõigi meditsiinitoimingute (ravimid, saatekirjad, diagnostika, ravi) hõlmamine elektroonilise süsteemiga nii riikliku tervishoiusüsteemi asutuste puhul kui ka EOPYYga ja sotsiaalkindlustusfondidega lepingu sõlminud teenusepakkujate puhul; riikliku tervishoiusüsteemi asutuste ja teenusepakkujate igakuiste üksikasjalike auditeerimisaruannete koostamine; madalama omaosaluse määra kehtestamine geneeriliste ravimite puhul, mille hind on võrdlushinnast oluliselt madalam (vähem kui 60 % võrdlushinnast), lähtudes teiste liikmesriikide kogemusest; ravimite ordineerimist käsitleva aastaaruande avaldamine sotsiaalkindlustusfondide poolt; kohustusteregistrite sisseseadmine kõigis haiglates;

e)

riikliku tervishoiusüsteemi jaoks ravimite ja meditsiinitarvete hankimise puhul uue tsentraliseeritud hankemenetluse kasutuselevõtt, mille puhul hanked toimuvad hangete koordineerimise komitee kaudu ja spetsifikatsioonide komitee toel, kasutades ravimite ja meditsiinitarvete ühtset kodeerimissüsteemi;

f)

kulutuste kontrolli tugevdamiseks õigusaktide vastuvõtmine, millega ühtlustatakse lisaeelarvete esitamise ja heakskiitmise menetlust; kogu valitsemissektorit hõlmavate kohustusteregistrite loomise jätkamine.”

4)

Lisatakse järgmine lõige:

„9.   Kreeka võtab järgmised meetmed 2012. aasta juuni lõpuks:

a)

valmistatakse ette samaaegselt 2013. aasta eelarvega ja samaaegselt 2014. aasta eelarvega vastuvõetavad meetmed ja algatatakse avaliku sektori kulutuste programmide läbivaatamine eesmärgiga teha kindlaks meetmed, mis moodustavad 3 % SKPst. Läbivaatamisel tuginetakse välisele tehnilisele abile ning keskendutakse järgmistele valdkondadele: pensionid ja sotsiaalsiirded (viisil, mis tagab elementaarse sotsiaalkaitse säilimise), kaitsekulutuste kärpimine, vähendamata samal ajal riigi kaitsevõimet, keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste ümberkorraldamine, tasustamise erikorra kohandamine, ravimikulutuste ja haiglate tegevuskulude otstarbekuse suurendamise täpsem kindlaksmääramine ning rahalised sotsiaaltoetused.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub sellest teavitamise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Kreeka Vabariigile.

Brüssel, 8. november 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ELT L 145, 11.6.2010, lk 6.

(2)  Otsus 2010/486/EL (ELT L 241, 14.9.2010, lk 12); otsus 2011/57/EL (ELT L 26, 29.1.2011, lk 15); otsus 2011/257/EL (ELT L 110, 29.4.2011, lk 26).

(3)  ELT 296, 15.11.2011, lk 38.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/32


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS ATALANTA/4/2011,

2. detsember 2011,

Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhataja nimetamise kohta

(2011/792/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 38,

võttes arvesse nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeedet 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks (Atalanta), (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2008/851/ÜVJP artikli 6 lõike 1 kohaselt volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema otsuseid ELi vägede juhataja nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 5. juulil 2011 vastu otsuse Atalanta/3/2011, (2) millega kontradmiral Thomas JUGEL nimetatakse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhatajaks.

(3)

ELi operatsiooni ülem soovitas nimetada Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni uueks ELi vägede juhatajaks kapten Jorge MANSO.

(4)

Euroopa Liidu sõjaline komitee toetab kõnealust soovitust.

(5)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli (nr 22) (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ega rakendamises,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kapten Jorge MANSO nimetatakse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhatajaks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 6. detsembril 2011.

Brüssel, 2. detsember 2011

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

O. SKOOG


(1)  ELT L 301, 12.11.2008, lk 33.

(2)  ELT L 177, 6.7.2011, lk 26.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/33


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

19. oktoober 2011,

Euroopa Liidu seisukoha kohta põllumajanduse ühiskomitees, mis on moodustatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega, seoses kõnealuse kokkuleppe 9. lisa muutmisega

(2011/793/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse teaduse- ja tehnikaalase koostöö kokkulepet käsitlevat nõukogu ja komisjoni 4. aprilli 2002. aasta otsust 2002/309/EÜ, Euratom seitsme lepingu sõlmimise kohta Šveitsi Konföderatsiooniga, (1) eriti selle artikli 5 lõike 2 teise lõigu kuuendat taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepe (2) (edaspidi „kokkulepe”) jõustus 1. juunil 2002.

(2)

Kokkuleppe artikliga 6 moodustatakse põllumajanduse ühiskomitee (edaspidi „komitee”), mis vastutab kokkuleppe haldamise eest ning tagab selle laitmatu toimimise.

(3)

Kooskõlas kokkuleppe artikli 6 lõigetega 4 ja 7 võttis komitee 21. oktoobril 2003 vastu oma töökorra (3) ja moodustas kokkuleppe lisade haldamiseks vajalikud töörühmad (4).

(4)

Selleks et uurida eelkõige 9. lisa reguleerimisala, kahe kokkuleppeosalise kohaldatavaid impordieeskirju ja nendevahelist teabevahetust, eesmärgiga esitada komiteele kokkuleppe 9. lisa kohandamiseks antavad asjakohased soovitused, on toimunud mahepõllundustoodete kahepoolse töörühma kohtumine.

(5)

Vastavalt kokkuleppe artiklile 11 võib komitee otsustada muuta kokkuleppe lisasid.

(6)

Põllumajanduse ühiskomitees Euroopa Liitu esindava delegatsiooni juht väljendab ELi toetust ühiskomitee otsuse eelnõu viimasele versioonile.

(7)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (5) artikliga 37 ette nähtud komitee arvamusega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu seisukoht põllumajanduse ühiskomitees, mis on moodustatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodete kauplemise kokkuleppe artikli 6 alusel, põhineb põllumajanduse ühiskomitee otsuse eelnõul, mis on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Põllumajanduse ühiskomitee otsus avaldatakse pärast selle vastuvõtmist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 19. oktoober 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 1.

(2)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132.

(3)  Nõukogus 21. juulil 2003 vastu võetud ühine seisukoht; ühiskomitee otsus nr 1/2003, 21. oktoober 2003, töökorra vastuvõtmise kohta (ELT L 303, 21.11.2003, lk 24).

(4)  Nõukogus 21. juulil 2003 vastu võetud ühine seisukoht; ühiskomitee otsus nr 2/2003, 21. oktoober 2003, töörühmade moodustamise ja nende rühmade pädevuse heakskiitmise kohta (ELT L 303, 21.11.2003, lk 27).

(5)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.


LISA

KAVAND

PÕLLUMAJANDUSE ÜHISKOMITEE OTSUS nr 2/2011,

25. november 2011,

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 9. lisa muutmise kohta

PÕLLUMAJANDUSE ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, eriti selle artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepe (edaspidi „kokkulepe”) jõustus 1. juunil 2002.

(2)

Kokkuleppe 9. lisa eesmärk on hõlbustada ja edendada kahepoolset kauplemist mahetoodetega, mis on Euroopa Liidu või Šveitsi päritolu.

(3)

Vastavalt kokkuleppe 9. lisa artiklile 8 võtab mahepõllundustoodete töörühm vaatluse alla kõik 9. lisa ning selle kohaldamisega seotud küsimused ning esitab komiteele soovitused. Töörühm tuli kokku ja arutas kokkuleppe reguleerimisala, leppeosaliste kohaldatavate impordieeskirjade ja nendevahelise teabevahetusega seotud küsimusi. Töörühm jõudis järeldusele, et mahepõllundustoodangu ja mahepõllundustoodete turu arengust lähtuvalt tuleks 9. lisa vastavasisulisi artikleid muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 9. lisa muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse sõnad „taimsetele saadustele” sõnaga „põllumajandussaadustele”;

b)

lõige 2 jäetakse välja;

2)

artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Kolmandad riigid ja nende kontrolliasutused

1.   Kokkuleppeosalised teevad kõik võimaliku selle tagamiseks, et kolmandatest riikidest pärit mahetoodete impordikord oleks samaväärne.

2.   Selleks et tegelikkuses tagada kolmandate riikide ja nende kontrolliasutuste samaväärne tunnustamine, teevad kokkuleppeosalised asjakohast koostööd, et kasutada ära oma kogemusi, ning konsulteerivad omavahel enne mõne kolmanda riigi või kontrolliasutuse tunnustamist ja lisamist nende õigusnormides sel otstarbel koostatud loetellu.”;

3)

artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Teabevahetus

1.   Vastavalt kokkuleppe artiklile 8 saadavad kokkuleppeosalised ja liikmesriigid üksteisele eelkõige järgmised dokumendid:

oma pädevate asutuste ja kontrolliasutuste loetelu ning nende koodnumbrid ja järelevalvearuanded asutustelt, kelle vastutusalasse nende koostamine kuulub;

loetelu haldusotsustest, mis lubavad importida kolmandatest riikidest pärit mahepõllundustooteid;

teave 1. liites osutatud õigusaktide sellise eiramise ja rikkumise kohta, mille tõttu muutub mahepõllundustoote iseloom. Teabevahetuse tase sõltub liites osutatud õigusaktide eiramise või rikkumise raskusest ja ulatusest.

2.   Kokkuleppeosalised tagavad lõike 1 kolmandas taandes osutatud teabe konfidentsiaalse käsitlemise.”;

4)

1. ja 2. liide asendatakse vastavalt käesoleva otsuse lisas esitatud 1. ja 2. liitega.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. detsembril 2011.

Brüssel, 25. november 2011

Põllumajanduse ühiskomitee nimel

ELi delegatsiooni juht

Nicolas VERLET

Šveitsi delegatsiooni president ja juht

Jaques CHAVAZ

Põllumajanduse ühiskomitee sekretär

Michaёl WÜRZNER

LISA

„1. liide

Loetelu artiklis 3 osutatud õigusaktidest, milles käsitletakse mahetootmisel saadud põllumajandustooteid ja toitu

Euroopa Liidus kohaldatavad õigusnormid

Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 834/2007, mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.7.2007, lk 1); määrust on viimati muudetud nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 967/2008 (ELT L 264, 3.10., 2008, lk 1).

Komisjoni 5. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.9.2008, lk 1); määrust on viimati muudetud komisjoni 2. mai 2011. aasta määrusega (EL) nr 426/2011 (ELT L 113, 13.5., 2011, lk 1).

Komisjoni 8. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 334, 12.12.2008, lk 25); määrust on viimati muudetud komisjoni 20. juuni 2011. aasta määrusega (EL) nr 590/2011 (ELT L 161, 21.6.2011, lk 9).

Šveitsi Konföderatsioonis kohaldatavad õigusaktid

22. septembri 1997. aasta korraldus mahepõllunduse ning mahepõllundustoodete ja mahepõllunduslike toiduainete nimetuste kohta (määrus mahepõllunduse kohta), viimati muudetud 27. oktoobril 2010 (RO 2010 5859).

Föderaalse rahvamajandusministeeriumi 22. septembri 1997. aasta korraldus mahepõllunduse kohta, viimati muudetud 25. mail 2011 (RO 2011 2369).

Erandid samaväärsuse korrast

Mahepõllundusele ülemineku süsteemi raames toodetud koostisosadel põhinevad Šveitsi tooted.

Kitselihast valmistatud Šveitsi tooted, kui loomade suhtes rakendatakse erandit mahepõllundust ning mahepõllundustoodete ja mahepõllunduslike toiduainete nimetusi käsitleva korralduse (1) artiklist 39d.

„2. liide

Kohaldamiseeskirjad

Importiva kokkuleppeosalise õigusaktides kehtivaid maheloomade sööda märgistamise eeskirju kohaldatakse ka teiselt kokkuleppeosaliselt imporditavate toodete suhtes.”


(1)  (RS 910.18)”


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/37


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses erakorraliste meetmetega lindude gripi vastu võitlemiseks Hollandis 2010. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8714 all)

(Ainult hollandikeelne tekst on autentne)

(2011/794/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse liidu rahalist toetust veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele. Selleks et aidata kaasa lindude gripi võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks liit oma rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 4 lõike 3 esimeses ja teises taandes on sätestatud eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

(3)

Komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 349/2005 (millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ) (2) artiklis 3 on kehtestatud tingimused, mille alusel võib saada liidu rahalist toetust nende kulutuste katteks.

(4)

Komisjoni 31. märtsi 2011. aasta rakendusotsusega 2011/204/EL liidu rahalise toetuse kohta seoses Taanis ja Hollandis 2010. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (3) andis liit muuhulgas rahalist toetust Hollandis 2010. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele. Holland esitas 20. mail 2011 ametliku hüvitise taotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2.

(5)

Liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks.

(6)

Holland on vastavalt otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikele 4 teavitanud viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike meetmetest, mida on rakendatud kooskõlas teatavakstegemist ja likvideerimist käsitlevate liidu õigusaktidega, ning nende tulemustest. Vastavalt määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklile 7 esitatud hüvitise taotlusele olid lisatud finantsaruanne, täiendavad dokumendid, epidemioloogiline aruanne iga ettevõtte kohta, kus loomad tapeti ja likvideeriti, ja vastavate auditite tulemused.

(7)

Komisjoni tähelepanekud, abikõlblike kulutuste arvutamise meetod ja lõppjäreldused edastati Hollandile 8. augustil 2011. aastal. Holland väljendas nõusolekut 16. augustil 2011 saadetud e-kirjas.

(8)

Seetõttu tuleks nüüd kinnitada liidu rahalise toetuse kogusumma abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses lindude gripi likvideerimisega Hollandis 2010. aastal.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis tehti seoses lindude gripi likvideerimisega Hollandis 2010. aastal, on 54 203,48 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses ning see on adresseeritud Madalmaade Kuningriigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 86, 1.4.2011, lk 73


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/39


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses erakorraliste meetmetega sigade vesikulaarhaiguse vastu võitlemiseks Itaalias 2009. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8715 all)

(Ainult itaaliakeelne tekst on autentne)

(2011/795/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse liidu rahalist toetust veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele. Et aidata kaasa sigade vesikulaarhaiguse võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks liit rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 3 lõike 6 esimeses taandes on sätestatud eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 349/2005 (2) on kehtestatud eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ. Kõnealuse määruse artiklis 3 on sätestatud eeskirjad liidu rahalise toetuse tingimustele vastavate kulutuste kohta.

(4)

Komisjoni 5. märtsi 2010. aasta otsusega 2010/143/EL (liidu rahalise toetuse kohta seoses Itaalias 2009. aastal sigade vesikulaarhaiguse vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega) (3) andis liit Itaaliale rahalist toetust kulutuste jaoks, mis tehti sigade vesikulaarhaiguse likvideerimiseks.

(5)

Itaalia esitas 3. ja 4. mail 2010 ametliku hüvitise taotluse vastavalt määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2 sätestatule. Itaaliat teavitati komisjoni lõppjäreldustest 29. juunil 2011 saadetud e-kirjas. Itaalia väljendas nõusolekut 23. augustil 2011 saadetud e-kirjas.

(6)

Liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks.

(7)

Itaalia ametiasutused on täielikult täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7.

(8)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd kinnitada liidu rahalise toetuse kogusumma abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses sigade vesikulaarhaiguse likvideerimisega Itaalias 2009. aastal.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis tehti seoses sigade vesikulaarhaiguse likvideerimisega Itaalias 2009. aastal, on 93 998,39 eurot. Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 56, 6.3.2010, lk 12.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/41


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

liidu rahalise toetuse kohta seoses Saksamaal Cloppenburgis 2008. aasta detsembris ja 2009. aasta jaanuaris lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8716 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(2011/796/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele antavat liidu rahalist toetust. Et likvideerida linnugripp võimalikult kiiresti, peaks liit rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 4 lõike 3 esimeses ja teises taandes on kindlaks määratud liidu rahalise toetuse protsendimäär, mida võib maksta liikmesriigi kantud kulude hüvitamiseks.

(3)

Komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 349/2005 (millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ) (2) artiklis 3 on kehtestatud tingimused, mille alusel võib saada liidu rahalist toetust nende kulutuste katteks.

(4)

Komisjoni 29. juuli 2009. aasta otsusega 2009/581/EÜ ühenduse rahalise toetuse kohta seoses Saksamaal Cloppenburgis 2008. aasta detsembris ja 2009. aasta jaanuaris lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (3) nähti ette liidu rahalise toetuse andmine Saksamaal 2008. aasta detsembris ja 2009. aasta jaanuaris lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele.

(5)

Saksamaa esitas 3. septembril 2009 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2.

(6)

Määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7 on sätestatud, et liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegade jooksul.

(7)

Otsuses 2009/581/EÜ on sätestatud, et liidu rahalise toetuse raames makstakse 2 miljoni euro suurune esimene osamakse.

(8)

Komisjoni talituste poolt määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 10 kohaselt läbiviidud auditi käigus avastati vaid väikseid rahandusalaseid probleeme.

(9)

Saksamaa on seega siiani täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7.

(10)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd kinnitada liidu rahalise toetuse teise osamakse summa abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses linnugripi likvideerimisega Saksamaal Cloppenburgis 2008. aasta detsembris ja 2009. aasta jaanuaris.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahalise toetuse raames makstakse Saksamaale 4 miljoni euro suurune teine osamakse.

Artikkel 2

Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses ning see on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 198, 30.7.2009, lk 83.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/43


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses erakorraliste meetmetega Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks Hispaanias 2009. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8717 all)

(Ainult hispaaniakeelne tekst on autentne)

(2011/797/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele antavat liidu rahalist toetust. Et aidata kaasa Newcastle’i haiguse võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks liit rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 3 lõike 6 esimeses taandes on sätestatud eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

(3)

Komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 349/2005 (millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ) (2) artiklis 3 on kehtestatud tingimused, mille alusel võib saada liidu rahalist toetust nende kulutuste katteks.

(4)

Komisjoni 1. aprilli 2011. aasta rakendusotsusega 2011/208/EL liidu rahalise toetuse kohta seoses Hispaanias 2009. aastal Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (3) andis liit muu hulgas rahalist toetust Hispaanias 2009. aastal Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele. Hispaania esitas 31. mail 2011 ametliku hüvitise taotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2.

(5)

Liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus viidi tegelikult ellu ja ametiasutused esitasid kogu vajaliku teabe ettenähtud tähtaegadeks.

(6)

Hispaania on vastavalt otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikele 4 teavitanud viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike meetmetest, mida on rakendatud kooskõlas teatavakstegemist ja likvideerimist käsitlevate liidu õigusaktidega, ning nende tulemustest. Vastavalt määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklile 7 esitatud hüvitise taotlusele olid lisatud finantsaruanne, täiendavad dokumendid, epidemioloogiline aruanne iga ettevõtte kohta, kus loomad tapeti ja likvideeriti, ja vastavate auditite tulemused.

(7)

Komisjoni tähelepanekud, abikõlblike kulutuste arvutamise meetod ja lõppjäreldused edastati Hispaaniale 20. oktoobril 2011. aastal. Hispaania väljendas nõusolekut 20. oktoobril 2011 saadetud e-kirjas.

(8)

Seetõttu tuleks nüüd kinnitada liidu rahalise toetuse kogusumma abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses Newcastle’i haiguse likvideerimisega Hispaanias 2009. aastal.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis tehti seoses Newcastle’i haiguse likvideerimisega Hispaanias 2009. aastal, on 103 219,22 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses ning see on adresseeritud Hispaania Kuningriigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 87, 2.4.2011, lk 29.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/45


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

liidu rahalise toetuse kohta seoses Hispaanias 2009. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8721 all)

(Ainult hispaaniakeelne tekst on autentne)

(2011/798/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse liidu rahalist toetust veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele. Et likvideerida võimalikult kiiresti lammaste katarraalne palavik, peaks liit oma rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 4 lõike 3 esimeses ja teises taandes on kindlaks määratud liidu rahalise toetuse protsendimäär, mida võib maksta liikmesriigi kantud kulude hüvitamiseks.

(3)

Komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 349/2005 (millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ) (2) artiklis 3 on kehtestatud tingimused, mille alusel võib saada liidu rahalist toetust nende kulutuste katteks.

(4)

Komisjoni 5. märtsi 2010. aasta otsusega 2010/148/EL liidu rahalise toetuse kohta seoses Tšehhi Vabariigis, Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal ja Itaalias 2009. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (3) andis liit rahalist toetust muu hulgas Hispaanias 2009. aastal linnugripi vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele.

(5)

Hispaania esitas 3. mail 2010 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2.

(6)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7 on sätestatud, et liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks.

(7)

Komisjoni talituste poolt määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 10 kohaselt läbiviidud auditi käigus avastati vaid väikseid rahandusalaseid probleeme.

(8)

Hispaania on seega siiani täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7.

(9)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd kinnitada liidu rahalise toetuse esimese osamakse summa abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses lindude gripi likvideerimisega Hispaanias 2009. aastal.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahalise toetuse raames makstakse Hispaaniale 500 000,00 euro suurune esimene osamakse.

Artikkel 2

Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses ning see on adresseeritud Hispaania Kuningriigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 60, 10.3.2010, lk 22.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/47


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

liidu rahalise toetuse kohta seoses Poolas 2007. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8722 all)

(Ainult poolakeelne tekst on autentne)

(2011/799/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse liidu rahalist toetust veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele. Selleks, et lindude grippi võimalikult kiiresti likvideerida, peaks liit oma rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 4 lõike 3 esimeses ja teises taandes on kindlaks määratud liidu rahalise toetuse protsendimäär, mida võib maksta liikmesriigi kantud kulude hüvitamiseks.

(3)

Komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 349/2005 (millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ) (2) artiklis 3 on kehtestatud tingimused, mille alusel võib saada liidu rahalist toetust nende kulutuste katteks.

(4)

Komisjoni 27. juuni 2008. aasta otsusega 2008/557/EÜ liidu rahalise toetuse kohta seoses Poolas 2007. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (3) andis liit rahalist toetust Poolas 2007. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele.

(5)

Poola esitas 13. märtsil 2008 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2.

(6)

Määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7 on sätestatud, et liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks.

(7)

Otsuses 2008/557/EÜ on sätestatud, et liidu rahalise toetuse raames makstakse 845 000 euro suurune esimene osamakse.

(8)

Komisjoni talituste poolt määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 10 kohaselt läbiviidud auditi käigus avastati vaid väikseid rahandusalaseid probleeme.

(9)

Poola on seega siiani täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7.

(10)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd kinnitada liidu rahalise toetuse teise osamakse summa abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses lindude gripi likvideerimisega Poolas 2007. aastal.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahalise toetuse raames makstakse Poolale 750 000 euro suurune teine osamakse.

Artikkel 2

Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses ning see on adresseeritud Poola Vabariigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 180, 9.7.2008, lk 15.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/49


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

liidu rahalise toetuse kohta seoses Saksamaal 2007. aastal lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8723 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(2011/800/EL)

EUROOPA KOMISJON

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele antavat liidu rahalist toetust. Et likvideerida võimalikult kiiresti lammaste katarraalne palavik, peaks liit rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 3 lõike 6 esimeses taandes on kindlaks määratud liidu rahalise toetuse protsendimäär, mida võib maksta liikmesriigi kantud kulude hüvitamiseks.

(3)

Komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 349/2005 (millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ) (2) artiklis 3 on kehtestatud tingimused, mille alusel võib saada liidu rahalist toetust nende kulutuste katteks.

(4)

Komisjoni 5. juuni 2008. aasta otsusega 2008/444/EÜ ühenduse rahalise toetuse kohta seoses Saksamaal 2007. aastal lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (3) andis liit rahalist toetust Saksamaal 2007. aastal lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele.

(5)

Saksamaa esitas 6. juunil 2008 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2.

(6)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7 on sätestatud, et liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks.

(7)

Otsuses 2008/444/EÜ on sätestatud, et liidu rahalise toetuse raames makstakse 950 000,00 euro suurune esimene osamakse.

(8)

Komisjoni talituste poolt määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 10 kohaselt läbiviidud auditi käigus avastati vaid väikseid rahandusalaseid probleeme.

(9)

Saksamaa on seega siiani täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7.

(10)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd kinnitada liidu rahalise toetuse teise osamakse summa abikõlblike kulutuste katteks, mida tehti seoses linnugripi likvideerimisega Saksamaal 2007. aastal.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahalise toetuse raames makstakse Saksamaale 1 950 000,00 euro suurune teine osamakse.

Artikkel 2

Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses ning see on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 156, 14.6.2008, lk 18.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/50


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Prantsusmaal 2007. ja 2008. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8727 all)

(Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

(2011/801/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 3 lõikeid 3 ja 4 ning lõike 6 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele antavat liidu rahalist toetust. Et aidata kaasa lammaste katarraalse palaviku võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks liit rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 3 lõike 6 teises taandes on sätestatud eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 349/2005 (2) on kehtestatud eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ. Kõnealuse määruse artiklis 3 on sätestatud eeskirjad liidu rahalise toetuse tingimustele vastavate kulutuste kohta.

(4)

Komisjoni otsusega 2008/655/EÜ (3), mida on muudetud otsusega 2009/19/EÜ (4), andis liit rahalist toetust Prantsusmaal 2007. ja 2008. aastal lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele.

(5)

Prantsusmaa esitas 31. märtsil 2009 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2.

(6)

Toidu- ja Veterinaarameti kontrollkäigul Prantsusmaale 24.–28. novembril 2008 täheldati mõningaid tehnilisi puudusi. Need puudused ei ohustanud siiski programmi üldist rakendamist ega tekitanud liidu eelarvele lisakulutusi.

(7)

Pärast Prantsusmaal 1.–4. detsembril 2009 tehtud finantskontrolli jõuti järeldusele, et Prantsusmaa esitatud kulud on abikõlblikud.

(8)

Komisjoni tähelepanekud, abikõlblike kulutuste arvutamise meetod ja lõplikud järeldused edastati Prantsusmaale 14. juulil 2011. aastal saadetud kirjaga.

(9)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd vastavalt otsuse 2008/655/EÜ artikli 3 lõikele 2 kinnitada liidu rahalise toetuse kogusumma abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses lammaste katarraalse palaviku likvideerimisega Prantsusmaal 2007. ja 2008. aastal.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis tehti seoses lammaste katarraalse palaviku likvideerimisega Prantsusmaal 2007. ja 2008. aastal, on 23 162 004,20 eurot. Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses.

Artikkel 2

Rahalise toetuse lõppmakse summa on 2 041 295,20 eurot.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 214, 9.8.2008, lk 66.

(4)  ELT L 8, 13.1.2009, lk 31.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/52


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Itaalias 2007. ja 2008. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8728 all)

(Ainult itaaliakeelne tekst on autentne)

(2011/802/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 3 lõikeid 3 ja 4 ning lõike 6 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele antavat liidu rahalist toetust. Et aidata kaasa lammaste katarraalse palaviku võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks liit rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 3 lõike 6 teises taandes on sätestatud eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 349/2005 (2) on kehtestatud eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ. Kõnealuse määruse artiklis 3 on sätestatud eeskirjad liidu rahalise toetuse tingimustele vastavate kulutuste kohta.

(4)

Komisjoni otsusega 2008/655/EÜ, (3) mida on muudetud otsusega 2009/19/EÜ, (4) andis liit rahalist toetust Itaalias 2007. ja 2008. aastal lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele

(5)

Itaalia esitas 12. märtsil 2009 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2. Komisjoni tähelepanekud, abikõlblike kulutuste arvutamise meetod ja lõplikud järeldused edastati Itaaliale 28. märtsil 2011. aastal saadetud kirjas.

(6)

Liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks.

(7)

Itaalia ametiasutused on täielikult täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7.

(8)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd vastavalt otsuse 2008/655/EÜ artikli 3 lõikele 2 kinnitada liidu rahalise toetuse kogusumma abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses lammaste katarraalse palaviku likvideerimisega Itaalias 2007. ja 2008. aastal.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis tehti seoses lammaste katarraalse palaviku likvideerimisega Itaalias 2007. ja 2008. aastal, on 732 680,67 eurot. Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses.

Artikkel 2

Rahalise toetuse lõppmakse summa on 1 336,20 eurot.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 214, 9.8.2008, lk 66.

(4)  ELT L 8, 13.1.2009, lk 31.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/54


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Austrias 2007. ja 2008. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8729 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(2011/803/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 3 lõikeid 3 ja 4 ning lõike 6 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele antavat liidu rahalist toetust. Et aidata kaasa lammaste katarraalse palaviku võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks liit rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 3 lõike 6 teises taandes on sätestatud eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 349/2005 (2) on kehtestatud eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ. Kõnealuse määruse artiklis 3 on sätestatud eeskirjad liidu rahalise toetuse tingimustele vastavate kulutuste kohta.

(4)

Komisjoni otsusega 2008/655/EÜ, (3) mida on muudetud komisjoni otsusega 2009/19/EÜ, (4) andis liit rahalist toetust Austrias 2007. ja 2008. aastal lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele.

(5)

Austria esitas 31. märtsil 2009 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2. Komisjoni tähelepanekud, abikõlblike kulutuste arvutamise meetod ja lõplikud järeldused edastati Austriale 28. märtsil 2011. aastal saadetud kirjas.

(6)

Liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks.

(7)

Austria ametiasutused on täielikult täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7.

(8)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd vastavalt otsuse 2008/655/EÜ artikli 3 lõikele 2 kinnitada liidu rahalise toetuse kogusumma abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses lammaste katarraalse palaviku likvideerimisega Austrias 2007. ja 2008. aastal.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku likvideerimisega Austrias 2007. ja 2008. aastal, on 1 706 326,35 eurot. Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Austria Vabariigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 214, 9.8.2008, lk 66.

(4)  ELT L 8, 13.1.2009, lk 31.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/56


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Madalmaades 2007. ja 2008. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8732 all)

(Ainult hollandikeelne tekst on autentne)

(2011/804/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 3 lõikeid 3 ja 4 ning lõike 6 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele antavat liidu rahalist toetust. Et aidata kaasa lammaste katarraalse palaviku võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks liit rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 3 lõike 6 teises taandes on sätestatud eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 349/2005 (2) on kehtestatud eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ. Kõnealuse määruse artiklis 3 on sätestatud eeskirjad liidu rahalise toetuse tingimustele vastavate kulutuste kohta.

(4)

Komisjoni otsusega 2008/655/EÜ, (3) mida on muudetud komisjoni otsusega 2009/19/EÜ, (4) andis liit rahalist toetust Madalmaades 2007. ja 2008. aastal lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele.

(5)

Madalmaad esitasid 26. märtsil 2009 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2. Komisjoni tähelepanekud, abikõlblike kulutuste arvutamise meetod ja lõplikud järeldused edastati Madalmaadele 27. septembril 2010. aastal saadetud kirjaga.

(6)

Liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks.

(7)

Madalmaade ametiasutused on täielikult täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7.

(8)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd vastavalt otsuse 2008/655/EÜ artikli 3 lõikele 2 kinnitada liidu rahalise toetuse kogusumma abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses lammaste katarraalse palaviku likvideerimisega Madalmaades 2007. ja 2008. aastal.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis tehti seoses lammaste katarraalse palaviku likvideerimisega Madalmaades 2007. ja 2008. aastal, on 7 672 725 eurot. Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses.

Artikkel 2

Rahalise toetuse lõppmakse summa on 1 120 985 eurot.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Madalmaade Kuningriigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 214, 9.8.2008, lk 66.

(4)  ELT L 8, 13.1.2009, lk 31.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/58


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Rootsis 2007. ja 2008. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8737 all)

(Ainult rootsikeelne tekst on autentne)

(2011/805/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 3 lõikeid 3 ja 4 ning lõike 6 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele, antavat liidu rahalist toetust. Et aidata kaasa lammaste katarraalse palaviku võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks liit rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 3 lõike 6 teises taandes on sätestatud eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 349/2005 (2) on kehtestatud eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ. Kõnealuse määruse artiklis 3 on sätestatud eeskirjad liidu rahalise toetuse tingimustele vastavate kulutuste kohta.

(4)

Komisjoni otsusega 2008/655/EÜ, (3) mida on muudetud otsusega 2009/19/EÜ, (4) andis liit rahalist toetust Rootsis 2007. ja 2008. aastal lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele.

(5)

Rootsi esitas 30. märtsil 2009 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2. Komisjoni tähelepanekud, abikõlblike kulutuste arvutamise meetod ja lõplikud järeldused edastati Rootsile 28. märtsil 2011. aastal saadetud kirjas.

(6)

Liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks.

(7)

Rootsi ametiasutused on täielikult täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7.

(8)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd vastavalt otsuse 2008/655/EÜ artikli 3 lõikele 2 kinnitada liidu rahalise toetuse kogusumma abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses lammaste katarraalse palaviku likvideerimisega Rootsis 2007. ja 2008. aastal.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis tehti seoses lammaste katarraalse palaviku likvideerimisega Rootsis 2007. ja 2008. aastal, on 1 281 076,73 eurot. Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Rootsi Kuningriigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 214, 9.8.2008, lk 66.

(4)  ELT L 8, 13.1.2009, lk 31.


3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/60


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Luksemburgis 2007. ja 2008. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8742 all)

(Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

(2011/806/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 3 lõikeid 3 ja 4 ning lõike 6 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele antavat liidu rahalist toetust. Et aidata kaasa lammaste katarraalse palaviku võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks liit rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 3 lõike 6 teises taandes on sätestatud eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 349/2005 (2) on kehtestatud eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ. Kõnealuse määruse artiklis 3 on sätestatud eeskirjad liidu rahalise toetuse tingimustele vastavate kulutuste kohta.

(4)

Komisjoni otsusega 2008/655/EÜ, (3) mida on muudetud komisjoni otsusega 2009/19/EÜ, (4) andis liit rahalist toetust Luksemburgis 2007. ja 2008. aastal lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele.

(5)

Luksemburg esitas 27. märtsil 2009 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2. Komisjoni tähelepanekud, abikõlblike kulutuste arvutamise meetod ja lõplikud järeldused edastati Luksemburgile 30. märtsil 2011. aastal saadetud kirjas.

(6)

Liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks.

(7)

Luksemburgi ametiasutused on täielikult täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7.

(8)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd vastavalt otsuse 2008/655/EÜ artikli 3 lõikele 2 kinnitada liidu rahalise toetuse kogusumma abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses lammaste katarraalse palaviku likvideerimisega Luksemburgis 2007. ja 2008. aastal.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis tehti seoses lammaste katarraalse palaviku likvideerimisega Luksemburgis 2007. ja 2008. aastal, on 471 212,25 eurot. Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses.

Artikkel 2

Rahalise toetuse lõppmakse summa on 18 202,25 eurot.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Luksemburgi Suurhertsogiriigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 214, 9.8.2008, lk 66.

(4)  ELT L 8, 13.1.2009, lk 31.