ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.319.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 319

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
2. detsember 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2011/780/EL

 

*

Nõukogu otsus, 28. november 2011, Euroopa Liidu võetava seisukoha kohta EMP Ühiskomitees seoses EMP lepingu XIII lisa (Transport) muutmisega

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1244/2011, 1. detsember 2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

8

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1245/2011, 1. detsember 2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1246/2011, 29. november 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Mantecados de Estepa (KGT)]

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1247/2011, 29. november 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

34

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1248/2011, 29. november 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

37

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1249/2011, 29. november 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

39

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1250/2011, 29. november 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (KGT)]

41

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1251/2011, 30. november 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega ( 1 )

43

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1252/2011, 30. november 2011, millega keelatakse Madalmaade lipu all sõitvatel laevadel merikuratlaste püük VII püügipiirkonnas

45

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1253/2011, 1. detsember 2011, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1067/2008 ja (EÜ) nr 1064/2009, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava teravilja liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

47

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1254/2011, 1. detsember 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

49

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2011/781/ÜVJP, 1. detsember 2011, Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPM) kohta Bosnias ja Hertsegoviinas

51

 

*

Nõukogu otsus 2011/782/ÜVJP, 1. detsember 2011, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/273/ÜVJP

56

 

*

Nõukogu otsus 2011/783/ÜVJP, 1. detsember 2011, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

71

 

 

2011/784/EL

 

*

Komisjoni otsus, 25. august 2011, mis käsitleb Läti antud riigiabi C 39/09 (ex N 385/09) Ventspilsi sadama infrastruktuuri riiklik rahastamine (teatavaks tehtud numbri K(2011) 6043 all)  ( 1 )

92

 

 

2011/785/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 28. november 2011, millega muudetakse otsust 2008/911/EÜ, millega kehtestatakse traditsioonilistes taimsetes ravimites kasutatavate taimsete ainete, valmististe ja nende segude loetelu (teatavaks tehtud numbri K(2011) 7382 all)  ( 1 )

102

 

 

2011/786/EL

 

*

Komisjoni otsus, 29. november 2011, ohutusnõuete kohta, millele peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt vastama jalgrattaid, väikelaste jalgrattaid ja jalgrataste pakiraame käsitlevad Euroopa standardid ( 1 )

106

 

 

2011/787/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. november 2011, millega lubatakse liikmesriikidel võtta ajutiselt Egiptuse suhtes erakorralisi meetmeid haigusetekitaja Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. leviku takistamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8618 all)

112

 

 

2011/788/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 3. november 2011, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2011/18)

116

 

 

2011/789/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 16. november 2011, millega kehtestatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele TARGET2-Securities teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumide rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ja kord (EKP/2011/20)

117

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/1


NÕUKOGU OTSUS,

28. november 2011,

Euroopa Liidu võetava seisukoha kohta EMP Ühiskomitees seoses EMP lepingu XIII lisa („Transport”) muutmisega

(2011/780/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (edaspidi „leping”) XIII lisa sisaldab transporti käsitlevaid erisätteid ja -korda.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 216/2008 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ) (2) peamine eesmärk on luua ja säilitada liidus tsiviillennundusohutuse ühtne kõrge tase.

(3)

Euroopa Lennundusohutusameti tegevus võib Euroopa Majanduspiirkonna tsiviillennundusohutuse taset mõjutada.

(4)

Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 216/2008 lepingusse inkorporeerida, et võimaldada EFTA riikidel Euroopa Lennundusohutusametis täiel määral osaleda.

(5)

Kuna määrusega (EÜ) nr 216/2008 tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1592/2002, (3) mis on lepingusse inkorporeeritud, tuleks määrus (EÜ) nr 1592/2002 sellest tulenevalt lepingust välja jätta.

(6)

Lepingu XIII lisa tuleks vastavalt muuta.

(7)

Liit peaks seega võtma EMP Ühiskomitees seisukoha, mis on sätestatud lisatud otsuse eelnõus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu poolt EMP Ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu XIII lisa („Transport”) kavandatava muutmise kohta tugineb käesolevale otsusele lisatud EMP Ühiskomitee otsuse eelnõule.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 28. november 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

K. SZUMILAS


(1)  EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.

(2)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist (EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1).


EELNÕU

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr …/2011,

…,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa („Transport”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee [kuupäev] otsusega nr …/… (1).

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 216/2008 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ) (2) peamine eesmärk on luua ja säilitada liidus tsiviillennundusohutuse ühtne kõrge tase.

(3)

Euroopa Lennundusohutusameti tegevus võib Euroopa Majanduspiirkonna tsiviillennundusohutuse taset mõjutada.

(4)

Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 216/2008 lepingusse inkorporeerida, et võimaldada EFTA riikidel Euroopa Lennundusohutusametis täiel määral osaleda.

(5)

Määrusega (EÜ) nr 216/2008 tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1592/2002, (3) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleks sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 216/2008 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub …, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (4).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja selle EMP kaasandes.

Brüssel, …

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

EMP Ühiskomitee sekretärid


(1)  ELT L …

(2)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(3)  EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1.

(4)  [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]

EFTA riikide deklaratsioon seoses EMP Ühiskomitee otsusega nr …, millega inkorporeeritakse lepingusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 216/2008 käsitletakse muu hulgas volitust määrata trahve ja karistusmakseid lennuohutuse valdkonnas. Käesoleva määruse inkorporeerimine ei piira institutsioonilisi lahendusi seoses tulevaste õigusaktidega, millega antakse volitused sanktsioonide kehtestamiseks.”

LISA

EMP Ühiskomitee otsuse nr …

Lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 66a (nõukogu määrus (EMÜ) 3922/91) ja punkti 66r (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/36/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32008 R 0216: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008, 20. veebruar 2008 (ELT L 79, 19.3.2008, lk 1).”

2.

Punktile 68a (nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ) lisatakse:

„ , muudetud järgmise õigusaktiga:

32008 R 0216: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008, 20. veebruar 2008 (ELT L 79, 19.3.2008, lk 1).”

3.

Punkti 66n (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1592/2002) tekst asendatakse järgmise tekstiga:

32008 R 0216: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008, 20. veebruar 2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 79, 19.3.2008, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmiste kohandustega:

a)

Kui edaspidi ei ole sätestatud teisiti ja sõltumata lepingu protokollist nr 1, hõlmab kõnealuses määruses sisalduv mõiste „liikmesriik/liikmesriigid” lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka EFTA riike. Kohaldatakse protokolli 1 lõiget 11.

b)

Seoses EFTA riikidega aitab amet vajaduse korral olenevalt asjaoludest EFTA järelevalveametit või alalist komiteed nende ülesannete täitmisel. Olenevalt asjaoludest teevad amet ja EFTA järelevalveamet või alaline komitee vajaduse korral koostööd ja vahetavad teavet.

c)

Ühtegi käesoleva määruse sätet ei tõlgendata kui ametile volituste andmist tegutseda rahvusvaheliste lepingute kohaselt EFTA riikide nimel muul eesmärgil kui selleks, et abistada neid kõnealustest lepingutest tulenevate kohustuste täitmisel.

d)

Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikesse 1 lisatakse sõna „ühenduse” järele sõnad „või EFTA riigi”;

ii)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„Kui liit peab kolmanda riigiga läbirääkimisi sellise lepingu sõlmimiseks, millega nähakse ette, et liikmesriik või lennundusohutusamet võivad sertifikaate välja anda kõnealuse kolmanda riigi lennundusameti sertifikaatide alusel, püüab ta EFTA riikidele saada pakkumise samalaadse lepingu sõlmimiseks asjaomase kolmanda riigiga. EFTA riigid omakorda püüavad sõlmida kolmandate riikidega liidu lepingutele vastavad lepingud.”

e)

Artikli 14 lõikele 7 lisatakse järgmine lõik:

„Ilma et see piiraks EMP lepingu protokolli nr 1 lõike 4 punkti d kohaldamist ning juhul, kui komisjon ja EFTA järelevalveamet vahetavad teavet käesoleva lõike kohaselt vastu võetud otsuse kohta, edastab komisjon EFTA järelevalveametilt saadud teabe ELi liikmesriikidele ning EFTA järelevalveamet edastab komisjonilt saadud teabe EFTA riikidele.”

f)

Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

„5.   Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) ka ameti kõiki EFTA riike käsitlevate dokumentide suhtes.”

g)

Artikli 17 lõike 2 punkti b lisatakse järgmine tekst:

„Samuti abistab amet EFTA järelevalveametit ja annab talle samasugust abi, kui sellised meetmed ja ülesanded kuuluvad lepingu kohaselt järelevalveameti pädevusse.”

h)

Artikli 17 lõike 2 punkt e asendatakse järgmisega:

„täidab oma pädevusalas funktsioone ja ülesandeid, mis on lepinguosalistele pandud kehtivate rahvusvaheliste konventsioonide, eelkõige Chicago konventsiooniga. EFTA riikide lennuametid täidavad selliseid funktsioone ja ülesandeid üksnes käesolevas määruses ettenähtud ulatuses.”

i)

Artikli 20 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Artikli 4 lõike 1 punktides a ja b nimetatud toodete, osade ja seadmete puhul teostab amet vajaduse korral ning vastavalt Chicago konventsiooni või selle lisade sätetele konstrueerimis-, tootja- või registreerimisriigi funktsioone ja ülesandeid, mis on seotud konstruktsioonitüübi heakskiitmisega. EFTA riikide lennuametid täidavad selliseid funktsioone ja ülesandeid üksnes käesolevas artiklis ettenähtud ulatuses.”

j)

Artiklit 24 muudetakse järgmiselt.

i)

Lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:

„Amet annab EFTA riigi standardimiskontrollidest aru EFTA järelevalveametile.”

ii)

Lõikele 4 lisatakse järgmine tekst:

„Seoses EFTA riikidega nõustab ametit EFTA järelevalveamet.”

k)

Artikli 25 lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:

„Volitus määrata trahve ja karistusmakseid isikutele ja ettevõtjatele, kellele amet on välja andnud sertifikaadi, antakse EFTA järelevalveametile, juhul kui kõnealused isikud või ettevõtjad on asutatud EFTA riigis.”

l)

Artikli 25 lõikes 4 asendatakse seoses EFTA riikidega sõnad „Euroopa Ühenduste Kohtul” sõnadega „EFTA kohtul” ja sõna „komisjon” sõnadega „EFTA järelevalveamet”.

m)

Artiklisse 29 lisatakse järgmine lõige:

„4.   Erandina Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõike 2 punktist a võib ameti tegevdirektor lepingu alusel tööle võtta EFTA riikide kodanikke, kellel on kõik kodanikuõigused.”

n)

Artiklisse 30 lisatakse järgmine tekst:

„EFTA riigid kohaldavad ameti ja selle töötajate suhtes Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli ja selle protokolli alusel vastu võetud kehtivaid eeskirju.”

o)

Artikli 32 lõikes 1 lisatakse sõnade „ühenduse ametlikes keeltes” järele järgmine tekst:

„ning islandi ja norra keeles”.

p)

Artikli 33 lõike 2 punkti c järele lisatakse järgmine tekst:

„ca)

lõikele b vastav üldine aastaaruanne ja lõikele c vastav ameti töökava edastatakse EFTA järelevalveametile.”

q)

Artiklisse 34 lisatakse järgmine lõige:

„4.   EFTA riigid osalevad täies mahus haldusnõukogus, kus neil on ELi liikmesriikidega samad õigused ja kohustused, välja arvatud hääleõigus.”

r)

Artiklisse 41 lisatakse järgmine lõige:

„6.   EFTA riikide kodanikud võivad olla apellatsiooninõukogu liikmed, sealhulgas esimehed. Kui komisjon koostab lõikes 3 nimetatud isikute nimekirja, võtab ta arvesse ka sobivaid EFTA riikide kodanikke.”

s)

Artikli 54 lõike 1 lõppu lisatakse järgmine tekst:

„Seoses EFTA riikidega abistab amet eespool nimetatud ülesannete täitmisel EFTA järelevalveametit.”

t)

Artikli 58 lõikes 3 lisatakse sõnade „asutamislepingu artiklis 314 nimetatud keeles” järele järgmised sõnad:

„või islandi või norra keeles.”

u)

Artiklisse 59 lisatakse järgmine lõige:

„12.   EFTA riigid osalevad lõike 1 punktis a osutatud ühenduse osamaksus. Sel eesmärgil kohaldatakse mutatis mutandis artikli 82 lõike 1 punktis a ja lepingu protokollis nr 32 sätestatud korda.”

v)

Artiklile 65 lisatakse järgmised lõiked:

„8.   EFTA riigid osalevad täies mahus lõike 1 kohaselt loodud komitees, kus neil on EÜ liikmesriikidega samad õigused ja kohustused, välja arvatud hääleõigus.

9.   Kui komisjon ja komitee ei jõua kokkuleppele ja asjaomases küsimuses võib otsuseid teha nõukogu, võivad EFTA riigid tõstatada selle küsimuse EMP Ühiskomitees vastavalt lepingu artiklile 5.”

w)

Eespool nimetatud kohandused peaksid vajaduse korral ja kui ei ole teisiti sätestatud, kehtima mutatis mutandis ka muude liidu õigusaktide suhtes, millega antakse volitusi ametile ja mis on inkorporeeritud lepingusse.”


MÄÄRUSED

2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/8


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1244/2011,

1. detsember 2011,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. mai 2011. aasta määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias (1), eriti selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 9. mail 2011 vastu määruse (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias.

(2)

Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust ja kooskõlas nõukogu 1. detsember 2011 otsusega 2011/782/ÜVJP (Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta) (2), tuleks määruse (EL) nr 442/2011 II lisas esitatud loetellu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, kanda täiendavad isikud ja üksused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas loetletud isikud ja üksused lisatakse määruse (EL) nr 442/2011 II lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 121, 10.5.2011, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 56.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikud ja üksused

A.   Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Mohammad Al-Jleilati

Sünniaeg: 1945, sünnikoht: Damaskus

Rahandusminister. Vastutab Süüria majanduse eest.

1.12.2011

2.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Sünniaeg: 1956, sünnikoht: Aleppo

Majandus- ja kaubandusminister Vastutab Süüria majanduse eest.

1.12.2011

3.

Kindralleitnant Fahid Al-Jassim

 

Staabiülem. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

4.

Kindralmajor Ibrahim Al-Hassan

 

Staabiülema asetäitja. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

5.

Brigaadiülem Khalil Zghraybih

 

14. divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

6.

Brigaadiülem Ali Barakat

 

Vabariikliku kaardiväe 103. brigaad. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

7.

Brigaadiülem Talal Makhluf

 

Vabariikliku kaardiväe 103. brigaad. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

8.

Brigaadiülem Nazih Hassun

 

Süüria õhujõudude luureteenistus. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

9.

Kapten Maan Jdiid

 

Presidendi kaardivägi. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

10.

Muahmamd Al-Shaar

 

Poliitilise julgeoleku divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

11.

Khald Al-Taweel

 

Poliitilise julgeoleku divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

12.

Ghiath Fayad

 

Poliitilise julgeoleku divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus

Tel: +963 - 11- 2260805

Faks: +963 - 11 - 2260806

E-post: mail@champress.com

Veebisait: www.champress.net

Telekanal, mis osaleb valeinformatsiooni levitamises ja vägivalla õhutamises meeleavaldajate vastu.

1.12.2011

2.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Faks: 00963 11 2139928

Päevaleht, mis osaleb valeinformatsiooni levitamises ja vägivalla õhutamises meeleavaldajate vastu.

1.12.2011

3.

Süüria Õpingute ja Uuringute Keskus (Centre d’études et de recherches syrien (CERS)) (teise nimega CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; teise nimega SSRC, Scientific Studies and Research Center; teise nimega Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus

Toetab Süüria armeed materjalide hankimisel, mida kasutatakse otse meeleavaldajate jälgimiseks ja represseerimiseks.

1.12.2011

4.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus

Tel: 963112725499;

Faks: 963112725399

Variettevõte tundlike materjalide hankimiseks CERSi poolt.

1.12.2011

5.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tel/faks: 963114471080

Variettevõte tundlike materjalide hankimiseks CERSi poolt.

1.12.2011

6.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Variettevõte tundlike materjalide hankimiseks CERSi poolt.

1.12.2011

7.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Tel:+963-11-5111352

Faks:+963-11-5110117

Variettevõte tundlike materjalide hankimiseks CERSi poolt.

1.12.2011

8.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Str. Damascus ja PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damascus ja PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Variettevõte tundlike materjalide hankimiseks CERSi poolt.

1.12.2011

9.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Riigi omandis olev ettevõte, mis vastutab kogu Süüria naftaekspordi eest. Annab režiimile rahalist toetust.

1.12.2011

10.

General Petroleum Corporation (GPC).

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Tel: 963113141635

Faks: 963113141634

E-post: info@gpc-sy.com

Riigi omandis olev naftaettevõte. Annab režiimile rahalist toetust.

1.12.2011

11.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Faks: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Ühisettevõte, millest 50 % kuulub ettevõttele General Petroleum Corporation. Annab režiimile rahalist toetust.

1.12.2011


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/11


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1245/2011,

1. detsember 2011,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 25. oktoobril 2010 vastu määruse (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Nõukogu on täies ulatuses läbi vaadanud määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisas esitatud loetelu isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuse määruse artikli 16 lõiget 2. Seda tehes võttis nõukogu arvesse asjaomaste isikute esitatud märkusi.

(3)

Nõukogu tegi järelduse, et määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisas loetletud isikute, üksuste ja asutuste suhtes tuleks jätkata kõnealuses määruses sätestatud piiravate erimeetmete kohaldamist.

(4)

Nõukogu leidis ühtlasi, et kandeid teatavate määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisas loetletud üksuste kohta tuleks muuta.

(5)

Arvestades lisaks jätkuvat muret, mida Euroopa Ülemkogu väljendas 23. oktoobril 2011 Iraani tuuma- ja raketiprogrammide laienemise pärast, ja kooskõlas nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsusega 2011/783/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, (2) tuleks määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisas esitatud loetellu isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada täiendavad isikud ja üksused.

(6)

Määruse (EL) nr 961/2010 artikli 16 lõikes 2 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu tuleks vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 281, 27.10.2010, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 71.


LISA

Määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisa muudetakse järgmiselt.

1.

VIII lisasse lisatakse järgmised isikud ja üksused:

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Melli Bank PLC juhatuse aseesimees ja tegevjuht

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Praegune julgeolekujuht kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumi uuringute instituudi kaitsealase innovatsiooni ja uuringute organisatsioonis (Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)), mida juhib ÜRO poolt loetellu lisatud Mohsen Fakhrizadeh. Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) on SPNDd identifitseerinud seoses Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan keeldub koostööd tegemast. Julgeolekujuhina vastutab Babaei teabe avalikustamise vältimise eest, kaasa arvatud IAEAle.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Arian Bank tegevjuht

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

ÜRO poolt loetellu lisatud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni asejuht, kus ta allub ÜRO poolt loetellu lisatud Feridun Abbasi Davanile. On olnud seotud Iraani tuumaprogrammiga alates vähemalt astast 2002, sealhulgas on ta olnud AMADi endine hanke- ja logistikajuht, kus ta vastutas selliste variettevõtete kasutamise eest nagu Kimia Madan, et hankida vasrustust ja materjali Iraani tuumarelvaprogrammi jaoks.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Bank Refah juhatuse aseesimees ja tegevjuht

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (teise nimega DANESHJOU)

 

Teadusuuringute, teaduse ja tehnoloogia minister alates 2009. aasta valimistest. Iraan ei ole IAEAle andnud selgitusi tema rolli kohta seoses rakettide lõhkepeade väljatöötamise uuringutega. See on osa Iraani laiemast koostöö puudumisest seoses IAEA „väidetavate uuringute” uurimisega, milles viidatakse Iraani tuumaprogrammi sõjalistele aspektidele, mis hõlmab juurdepääsusukeeldu asjaomaseid isikuid puudutavatele dokumentidele. Lisaks ministrirollile on Daneshjoo president Ahmadenijadi nimel seotud ka „passiivkaitse” tegevusega. Passiivkaitse organisatsioon on juba ELi poolt loetellu lisatud.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Banque Sina juhatuse esimees ja tegevjuht

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

Sünniaeg: 20.09.1974

Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud SHIGi variettevõtetele. Tarnis kaupa SHIGile jaanuarist kuni novembrini 2010. Maksed osa kauba eest tehti ELi poolt loetellu lisatud panga Export Development Bank of Iran (EDBI) peakontorist Teheranis pärast 2010. aasta novembrit.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Bank Saderat juhatuse esimees ja tegevjuht

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt süsinikkiudu, ÜRO poolt loetellu lisatud SHIGile ja SBIGile.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

ÜRO poolt loetellu lisatud Kalaye Electric Company tegevjuht

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Bank Melli juhatuse aseesimees ja tegevjuht

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Persia International Bank Londonis töötav tegevjuht

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA tegevdirektor

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Post Bank tegevjuht

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Physics Research Institute (varem tuntud nime all Institute of Applied Physics) juht

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

ELi poolt loetellu lisatud Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) tegevjuht On ka AEOI ametnik. Juhib ja kuulutab välja pakkumismenetlusi hankeettevõtetele, kes tegelevad ettevõtetes Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) ja Uranium Conversion Facility (UCF) nõutava tundliku hanketegevusega.

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Melli Bank PLC juhatuse esimees, kes ei ole tegevjuhtkonna liige

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

ELi poolt loetellu lisatud Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) tegevjuht

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Export Development Bank of Iran juhatuse esimees ja tegevjuht

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Research Centre for Explosion and Impact, mida tuntakse ka nime all METFAZ, juht

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Persia International Bank Dubais töötav peadirektor

1.12.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

23.

Aria Nikan, (teise nimega Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Tuntud ELi poolt loetellu lisatud Iran Centrifuge Technology Company (TESA) kaubandusosakonnale tehtud hangete poolest. Nad on püüdnud hankida loetellu lisatud materjale, sealhulgas EList pärit kaupa, mida kasutatakse Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (teise nimega Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Ettevõte, kellega on sõlmitud leping elektri- ja torutööde tegemiseks uraani rikastamise tehastes Natanzis ja Qom/Fordow's. Ta vastutas 2010. aastal Natanzis elektriliste juhtimisseadmete projekteerimise, hankimise ja paigaldamise eest.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Tehran, Iran

Seotud laskemoona tarnimisega Iraanist Nigeeria kaudu kolmandasse riiki

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Vaakumimurite tootja, kes on varustanud uraani rikastamise tehaseid Natanzis ja Qom/Fordow's. 2011. aastal tarnis ta rõhuandureid ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Kalaye Electric Company.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Iraani uraani töötlemise ja tuumkütuse tootmisettevõte. ÜRO poolt loetellu lisatud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni kontrolli all.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (teise nimega Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Allub ÜRO poolt loetellu lisatud TAMASile. Tal on tootmislepingud ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttega Kalaye Electric Company ja ELi poolt loetellu lisatud ettevõttega TESA.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (teise nimega Iran Pouya)

 

Valitsuse omandis ettevõte, kes juhtis Iraani suurimat alumiiniumikaevandust ja tarnis materjali IR-1 ja IR-2 tsentrifuugide korpuste tootmiseks. Suur tsentrifuugide alumiiniumsilindrite tootja, kelle klientide hulka kuuluvad ÜRO poolt loetellu lisatud AEOI ja ELi poolt loetellu lisatud TESA.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Energiasektori firma, mis oli tihedalt seotud Qom/Fordow’s asuva uraani rikastamise tehase rajamisega. Tema suhtes kehtib Ühendkuningriigi, Itaalia ja Hispaania ekspordikeeld.

1.12.2011

31.

Karanir (teise nimega Moaser, teise nimega Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Iraani ettevõte, kellel on sõlmitud leping ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttega Kalaye Electric Company projekteerimis- ja inseneriteenuste osutamiseks tuumkütuse tsüklis. Hiljuti hankis ta varustust Natanzi uraani rikastamise tehasele.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (teise nimega FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (teise nimega METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Alludes ELi poolt loetellu lisatud Malek Ashtari Ülikoolile, juhib ta tegevust, mis on seotud Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan ei tee IAEAga koostööd.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Lepinguline ehitaja, kes paigaldas torusid ja abiseadmeid uraani rikastamise tehases Natanzis. Ta tegeles konkreetselt tsentrifuugide torustikuga.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Insenerifirma, kes toetab suuremahulisi tööstusprojektide, sealhulgas Iraani uraani rikastamise programmi, samuti deklareerimata tööd uraani rikastamise tehases Qom/Fordow's.

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Khorasan Mettalurgy Industries varinimi (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1803 (2008), Ammunition Industries Group (AMIG) tütarettevõte)

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) filiaal.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

43.

SURENA (teise nimega Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Tuumaelektrijaamade ehitamise ja seadistamise ettevõte. ÜRO poolt loetellu lisatud Novin Energy Company kontrolli all.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva TESA omandis või kontrolli all olev ettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali tootmises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Ettevõte toodab UF6 mahuteid ning on neid tarninud uraani rikastamise tehastesse Natanzis ja Qom/Fordow's.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (teise nimega Tosseh Jahad E Silo)

 

Osaleb Iraani tuumaprogrammis Nantazis, Qomis ja Arakis asuvates tehastes.

1.12.2011

47.

Yarsanat (teise nimega Yar Sanat, teise nimega Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

ÜRO poolt loetellu lisatud Kalaye Electric Company hankeettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis. Ta on üritanud hankida vaakumtooteid ja rõhuandureid.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Tehran, Iran

Seotud ELi poolt loetellu lisatud ettevõttega Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (teise nimega Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

II.   Islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC)

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

49.

Azim AGHAJANI (kirjutatakse ka ADHAJANI)

 

IRGC liige, seotud laskemoona tarnimisega Iraanist Nigeeria kaudu kolmandasse riiki

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Khatam Al-Anbia Construction Headquarters juht

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (teise nimega Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

IRGC liige, seotud laskemoona tarnimisega Iraanist Nigeeria kaudu kolmandasse riiki

1.12.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

ÜRO ja ELi sanktsioonide objektiks oleva IRGC Pars Aviation Service Company uus nimi. Türgis kontrolliti 2011. aastal Iraanist Süüriasse suundunud Yas Air Cargo Airlinesi lennukit, ning kontrolli käigus leiti sellest tavarelvi.

1.12.2011

III.   Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL)

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

53.

Ghasem NABIPOUR (teise nimega M T Khabbazi NABIPOUR)

Sündinud 16.01.1956, Iraani kodanik

Euroopa Liidu nimekirjades oleva Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (teise nimega Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), uue nimega Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company direktor ja aktsionär, kes vastutab IRISLi laevade tehnilise haldamise eest. NABIPOUR on IRISLi laevahalduse direktor

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Sündinud 16.12.1962, Iraani kodanik

IRISLi endine õigusdirektor, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) direktor. Variettevõtte NHL Basic Limited direktor.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Sündinud 31.01.1965, Iraani kodanik

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISL Malta Limited, teise nimega Royal Med Shipping Company direktor.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Sündinud 04.06.1953, Iraani kodanik, Saksamaa kodanik

IRISLi juhatuse liige Euroopas, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HTTS ja Euroopa Liidu sanktsioonide objektiksoleva Darya Capital Administration Gmbh tegevdirektor. Mitme IRISLi või selle filiaali omandis või kontrolli all oleva variettevõtte juhataja.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Sündinud 19. juulil 1956,

pass nr N10623175 (Iraan), välja antud 27. märtsil 2007, kehtiv kuni 26. märtsini 2012.

N: IRISLi piirkonnadirektor Araabia Ühendemiraatides, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Pacific Shipping ja Great Ocean Shipping Company, teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Oasis Freight Agency direktor. Lõi 2010. aastal ettevõtte Crystal Shipping FZE osana püüdlustest hoida kõrvale IRISLi loetellu lisamisest ELi poolt.

1.12.2011

58.

Captain Alireza GHEZELAYAGH

 

ELi poolt loetellu lisatud Lead maritime tegevjuht, kes tegutseb HDSLi nimel Singapuris. Lisaks sellele peadirektor ELi poolt loetellu lisatud ettevõttes Asia Marine Network, mis on IRISLi piirkondlik kontor Singapuris.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Sündinud 23.01.1957, Iraani kodanik

IRISLi endine kaubandusdirektor, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company asedirektor ja aktsionär, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISLi filiaali Sapid Shipping Company tegevdirektor ja aktsionär, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HDSLi asedirektor ja aktsionär, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Irano-Hind Shipping Company juhatuse liige.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Sündinud 06.01.1959, Iraani kodanik

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) direktor ja aktsionär. Registreeritud paljude IRISLi variettevõtete aktsionärina.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Sündinud 25.05.1950, Iraani kodanik

IRISLi endine finantsdirektor, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva üksuse Irinvestship limited endine direktor, Irinvestship limited tegevuse üle võtnud Fairway Shipping direktor. IRISLi variettevõtete, eelkõige Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Lancellin Shipping Company ja Acena Shipping Company juht.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Sündinud 30.09.1953, Iraani kodanik

IRISLi finantsdirektor alates 2011.aastast. Mitme Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISLi filiaali endine tegevdirektor, kes vastutab mitme variettevõtte loomise eest, kelle direktori ja aktsionärina ta jätkuvalt on registreeritud.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Sündinud 23.07.1965, Iraani kodanik

IRISL grupi aseõigusdirektor, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company õigusdirektor.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

DOB: 27 May 1956, POB: Bojnord, Iran,

Passport: R10748186 (Iran) issued 22 January 2007; expires 22 January 2012

IRISL China Shipping Company, teise nimega Santelines (teise nimega või Santexlines), teise nimega Rice Shipping, teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva E-sail Shipping direktor.

1.12.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

65.

E-Sail, teise nimega E-Sail Shipping Company, teise nimega Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Santexlines, teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISL China Shipping Company Limited uued nimed. Tegutseb IRISLi nimel. Tegutseb ELi poolt loetellu lisatud SAPID nimel Hiinas, prahtides IRISLi laevu teistele ettevõtetele.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

IRISLi omandis või kontrolli all olev ettevõte.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HTTS variettevõte.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Tehran / Iran - Zip Code: 13861-15383

IRISLi filiaal, kes vastutab laevade tarnimise eest osadena.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

IRISLi filiaal, kes vastutab meeskondade töölevõtmise ja personalijuhtimise eest.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaysia

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Boustead Shipping Agencies on teinud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste poolt algatatud tehinguid.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Diamond Shipping Services on teinud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste poolt algatatud tehinguid ja saanud neist kasu.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Good Luck Shipping Company loodi selleks, et võtta üle Oasis Freight Company, teise nimega Great Ocean Shipping Services, mis oli Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks ning mille suhtes käis pankrotimenetlus. Good Luck Shipping on IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste kasuks väljastanud võltsitud transpordidokumente. Tegutseb ELi poolt loetellu lisatud HDSLi ja Sapidi nimel Araabia Ühendemiraatides. Loodi sanktsioonide tulemusena 2011. aasta juunis ettevõtete Great Ocean Shipping Services ja Pacific Shipping asendamiseks.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Ocean Express Agencies Private Limited on sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks kasutanud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste transpordidokumente.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. OTS Steinweg Agency on teinud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste nimel tehinguid, osalenud IRISLi omandis või kontrolli all olevate variettevõtete loomisel, osalenud laevade hankimisel IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste huvides.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Universal Transportation Limited (UTL) on väljastanud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all oleva variettevõtte nimelisi võltsitud transpordidokumente ning on teinud IRISLi nimel tehinguid.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algérie

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Walship SA on teinud IRISLi nimel ja tema klientide huvides tehinguid, on väljastanud dokumente, transpordidokumente ja IRISLi variettevõtte nimelisi arveid, on otsinud kliente, kes oleksid valmis osutama enda nimel teenuseid üksnes IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste kasuks.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Aadress: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO nr: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Registreerimisnumber: C 39359

Alpha Kara Navigation Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. ELi poolt loetellu lisatud Darya Capital Administration GMBH tütarettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38079

Alpha Nari Navigation Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Aadress: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

IRISLi agendi Pacific Shipping omandis. Andis rahalist abi IRISLi arestitud laevade ja uute veokonteinerite soetamise jaoks.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company, teise nimega Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Doubaï

Moghddami Fardi kontrolli all. Pakub teenuseid ELi poolt loetellu lisatud IRISLi tütarettevõttele Valfajre Shipping Company. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on IRISLi omandis või kontrolli all oleva laeva omanik. Moghddami Fard on ettevõtte direktor.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Aadress: 171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39354

Beta Kara Navigation Ltd on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

IMO nr: 0099501

Bis Maritime Limited on Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik. Gholam Hossein Golparvar on ettevõtte juht.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Registreeritud 2011. aasta augustis Marshalli saartel numbri all 46270.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

IRISLi variettevõte, mida on kasutatud ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omandamiseks ning IRISLi vahendite ülekandmiseks.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

IRISLi variettevõte, mis on IRISLi omandis või kontrolli all.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

IRISLi agendi Pacific Shipping omandis. Loodud 2010. aastal Moghddami Fardi poolt osana jõupingutustest eirata IRISLi loetellu lisamist ELi poolt. 2010. aasta detsembris kasutati seda ettevõtet, et kanda üle vahendeid arestitud IRISLi laevade vabastamiseks ning varjata IRISLi kaasatust.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39357

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38077

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

IRISLi omandis või kontrolli all olev ettevõte, kuhu kuuluvad Mani saarel asuvad IRISLi variettevõtted.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Registreeritud 2011. aasta augustis Marshalli saartel numbri all 46041.

Marshalli saartel registreeritud IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320195

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38082

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 38067

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Haji Pajand on ettevõtte Fairway Shipping direktor.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39355

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309593

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309610

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309622

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO nr: 8309634

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309658

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320121

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, UAE

Seda ettevõtet kasutati IRISLi variettevõtete loomiseks Araabia Ühendemiraatides, sealhulgas ettevõtte „Good Luck Shipping” loomiseks. Ettevõtte tegevjuht on Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309646

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320183

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

Laeva IMO nr: 7027899

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 45613

Laeva IMO nr: 9270646

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 45618

Laeva IMO nr: 9346548

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

IRISLi variettevõte. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38190

IMO nr: 9386500

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO nr: 9283007

Panamas asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38076

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 40069

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34477

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34479

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34476

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 45153

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 45152

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 41660

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 37437

Laeva IMO nr: 9274941

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34478

Laeva IMO nr: 9364112

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38183

Laeva IMO nr: 9387786

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: K(38066)

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Registreerimisnumber: 5586832

IMO nr: 9284154

Panamas asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320169

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

IMO nr: 9387798

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38064

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

Aadress: 143/1 Tower Road, Sliema - Registreerimisnumber: C 38181

Laeva IMO nr: 9387803

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Registreerimisnumber: C 43447

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320133

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO nr: 9284142

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309672

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Hassan Djalilzadeni omanduses olev äriühing – Registreerimisnumber: C38182

Laeva IMO nr: 9387815

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Registreerimisnumber: C 49549

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309701

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Registreerimisnumber: 5586846

IMO nr: 9283019

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

Laeva IMO nr: 9405930

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38783

Laeva IMO nr: 9405942

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

Tegutseb IRISLi nimel Lähis-Idas Ettevõtte tegevdirektor on Mohammad Moghaddami Fard. 2010. aasta oktoobris oli seotud variettevõtete loomisega; uute ettevõtete nimesid kasutatakse veokirjadel, et sanktsioonidest kõrvale hoida. On jätkuvalt seotud IRISLi laevade sõiduplaanidega.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38781

Laeva IMO nr: 9405954

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320145

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38782

Laeva IMO nr: 9405978

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Registreerimisnumber: 5586850

Panamas asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (teise nimega Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Registreerimisnumber: 92630

Hongkongis asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320157

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

IRISLi peakorter Singapuris ning tegutseb Asia Marine Networki ainuesindajana. Tegutseb HDSLi nimel Singapuris.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320171

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

Laeva IMO nr: 9541887

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Registreerimisnumber: C44939

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38070

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Küpros)

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38069

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

2.

Kanded allpool nimetatud üksuste kohta asendatakse allpool esitatud kannetega:

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

B.   Üksused

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. on täielikult pangale First East Export Bank (FEEB) kuuluv tütarettevõte, mis lisati loetellu ÜRO poolt Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 alusel 2010. aasta juunis. Pearl Energy Company loodi FEEBi poolt, et pakkuda majandusuuringuid rea ülemaailmsete tööstusharude kohta.

23.05.2011

Safa Nicu, teise nimega „Safa Nicu Sepahan”, „Safanco Company”, „Safa Nicu Afghanistan Company”, „Safa Al-Noor Company” ja „Safa Nicu Ltd Company”.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Kommunikatsiooniettevõte, mis on tarninud seadmeid Fardow (Qom) rajatise jaoks, mida ehitatakse ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.05.2011

Onerbank ZAO (teise nimega Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Valgevenes asuv pank, mis on Bank Refah Kargarani, Bank Saderati ja Bank Toseeh Saderat Irani omandis.

23.05.2011

III.   Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL)

B.   Üksused

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtjad:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

IRISL IMO nr:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

Olnud seotud sõjalise otstarbega kaupade, sealhulgas Iraanist pärinevate keelatud kaupade veoga. Kolm sellist vahejuhtumit hõlmasid selgeid rikkumisi, mis esitati ÜRO Julgeolekunõukogu Iraani-vastaste sanktsioonide komiteele. IRISLi seos massihävitusrelvade levikuga on selline, et ÜRO Julgeolekunõukogu kutsus oma resolutsioonides 1803 ja 1929 riike üles teostama IRISLi laevade kontrolle, kui on põhjendatud alust arvata, et laev transpordib keelatud kaupa.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

IMO nr: 9270658

IRISLi omandis või kontrolli all.

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd, teise nimega Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

IRISLi kontrolli all ning tegutseb IRISLi nimel Iraani sadamates, teostades järelevalvet selliste toimingute üle nagu lastimine ja lossimine.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company, teise nimega Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Tegutseb IRISLi nimel piki Suessi kanalit ning Aleksandrias ja Port Saidis. Kuulub 51 % ulatuses ettevõtjale IRISL.

26.7.2010

IRISL Marine Services and Engineering Company, teise nimega Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Kuulub IRSLile. Pakub kütust, punkreid, vett, värvi, määrdeõli ja kemikaale, mida IRISLi laevade jaoks vaja on. Ettevõte pakub ka laevade hoolduse järelevalvet ning vahendeid ja teenuseid meeskonnaliikmetele. IRISLi tütarettevõtted on kasutanud USA dollarites vääringustatud pangakontosid, mis on registreeritud varjunimede all Euroopas ja Lähis-Idas, et hõlbustada rutiinset vahendite ülekandmist. IRISL on hõlbustanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 sätete korduvat rikkumist.

26.7.2010

Soroush Saramin Asatir (SSA), teise nimega Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, teise nimega Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, teise nimega Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran

Tegutseb IRISLi nimel. Teheranis asuv laevahaldusettevõtja, kes tegutseb mitmete SAPIDi laevade tehnilise haldajana.

26.7.2010

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94311 (Saksamaa), väljastatud 21. juuli 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102601 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9349576

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94312 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102502 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005; e-post: info@hdslines.com; veebisait: www.hdslines.com; tel: 00982126100733; faks: 00982120100734

IMO nr: 9349588.

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94313 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102520 (Saksamaa), väljastatud 29. augustil 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9349590

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94315 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRA102599 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005; e-post: info@hdslines.com; veebisait: www.hdslines.com; tel: 00494070383392; tel: 00982126100733; faks: 00982120100734

IMO nr: 9349667

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94316 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102501 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005; e-post: info@hdslines.com; veebisait: www.hdslines.com; tel: 00982126100733; faks: 00982120100734

IMO nr: 9349679

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94829 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102655 (Saksamaa), väljastatud 26. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9165786

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94633 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRA102533 (Saksamaa), väljastatud 1. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9165803

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94698 (Saksamaa), väljastatud 9. septembril 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102565 (Saksamaa), väljastatud 15. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9165798

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRA102679 (Saksamaa), väljastatud 27. september 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9165815

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94632 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRA102544 (Saksamaa), väljastatud 9. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 004940302930; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9209324

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA104149 (Saksamaa), väljastatud 10. juulil 2006; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9328900

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA104175 (Saksamaa), väljastatud 12. juulil 2006; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9346536

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309634; 9165827

Insight World Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 9209336

Logistic Smart Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kes võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309646; 9167253

Neuman Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320183; 9167277

New Desire LTD on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320195

Advance Novel on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309608

Alpha Effort Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309610; 9051636

Great Method Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309701

Smart Day Holdings Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320157

Trade Treasure on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320171

True Honour Holdings Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309684

Partner Century Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309672

Sino Access Holdings on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, asutatud Maltal 2005. aastal

IMO nr: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd on täielikult IRISLile kuuluv tütarettevõte. Ettevõte asub Maltal samal aadressil mis Woking Shipping Investments Ltd ja tema omandis olevad ettevõtted.

23.05.2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO nr: 9305192

Shere Shipping Company Limited on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO nr: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO nr: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO nr: 9305221

Vobster Shipping Company on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Äriregistri number #C133993 (Küpros), väljastatud 2002

IMO nr: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd on täielikult IRISLi omandis. Ettevõtet Lancelin Shipping juhib Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - äriregistri number #111999C

IMO nr: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik. Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/32


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1246/2011,

29. november 2011,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Mantecados de Estepa” (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Hispaania taotlus registreerida nimetus „Mantecados de Estepa” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 32, 1.2.2011, lk 22.


LISA

Määruse (EÜ) nr 510/2006 I lisas osutatud toit:

Klass 2.4.   Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

HISPAANIA

Mantecados de Estepa (KGT)


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/34


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1247/2011,

29. november 2011,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

1.

Toode, mis kujutab endast eraldi korpuses asuvat moodulit, mõõtmed ligikaudu 11 × 7 × 5 cm (niinimetatud „analoogsisendi moodul”).

Moodul koosneb kahest trükkplaadist, millel on neljakanaliline sisendliides, analoog-digitaalmuundur, protsessor ja siiniliides ühendamiseks programmeeritava kontrolleriga (programmable logic controller, PLC). Mooduli sisendpinge vahemik on 0–10 V alalispinget.

Moodul võtab mitmesugustelt välisseadmetelt vastu analoogsignaale, näiteks temperatuuri, kiiruse, voolukiiruse või massi mõõtmise tulemusi.

Moodul muundab ja töötleb neid signaale enne edasisaatmist PLC-le.

8538 90 99

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, XVI jaotise märkusega 2 b ning CN-koodide 8538, 8538 90 ja 8538 90 99 sõnastusega.

Kuna moodul kujutab endast liidest välisseadmete ja rubriiki 8537 kuuluva arvjuhtimisseadme vahel, ei või toodet klassifitseerida rubriiki 8471 kuuluvaks sisendseadmeks.

Kuna moodul võtab vastu, muundab, töötleb ja saadab elektrilisi signaale PLC-le, ei või toodet klassifitseerida rubriiki 8536 kuuluvaks lülitiks või releeks, mida kasutatakse ühendamiseks vooluahelatega või vooluahelates.

Kuna moodul ise ei kontrolli välisseadmeid, vaid on üksnes liides välisseadmete ja PLC vahel, ei või toodet klassifitseerida rubriiki 8537 kuuluvaks elektriliseks juhtimisseadmeks.

Kuna analoog-digitaalmuundamine on üksnes vaheprotsess, ei või toodet klassifitseerida rubriiki 8543 mujal grupis 85 nimetamata elektriseadmeks, mis täidab iseseisvaid tööoperatsioone.

Kuna mooduli kavandatud otstarve on vastu võtta, muundada ja töödelda signaale, mis kujutavad endast välisseadmetest saadud mõõtmisandmeid, ja saata neid edasi PLC-le, on moodul hädavajalik rubriiki 8537 kuuluva PLC tööks.

Seepärast tuleb toode klassifitseerida rubriiki 8538 kui rubriikidesse 8535 kuni 8537 kuuluvate seadmete osa.

2.

Toode, mis kujutab endast eraldi korpuses asuvat moodulit, mõõtmed ligikaudu 11 × 7 × 5 cm (niinimetatud „digitaalväljundi moodul”).

Moodul koosneb trükkplaadist, millel on siiniliides ühendamiseks programmeeritava kontrolleriga (programmable logic controller, PLC), protsessor, digitaal-analoogmuundur ja väljundliides 8 ühenduspunktiga.

Väljundi ühenduspunktid on elektromagnetilised releed väljundpinge vahemikuga 0–250 V vahelduvpinget ja koormusvooluga ühe ühenduspunkti kohta kuni 0,17 A.

Moodul töötleb ja muundab diskreetseid signaale, mis on jah/ei-signaalid (näiteks 1/0 või õige/vale), enne kui saadab need mitmesugustele välisseadmetele, nagu kontaktorid, releed ja indikaatorlambid.

8538 90 99

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, XVI jaotise märkusega 2 b ning CN-koodide 8538, 8538 90 ja 8538 90 99 sõnastusega.

Kuna moodul kujutab endast liidest välisseadmete ja rubriiki 8537 kuuluva arvjuhtimisseadme vahel, ei või toodet klassifitseerida rubriiki 8471 kuuluvaks väljundseadmeks.

Kuna moodul võtab vastu, töötleb, muundab ja saadab elektrilisi signaale välisseadmetele, ei või toodet klassifitseerida rubriiki 8536 kuuluvaks lülitiks või releeks, mida kasutatakse ühendamiseks vooluahelatega või vooluahelates.

Väljundi ühenduspunktid (mis kujutavad endast elektromagnetilisi releesid) on üksnes osa moodulist, mis koosneb lisaks ühenduspunktidele veel siiniliidesest, protsessorist ja digitaal-analoogmuundurist. Lisaks ei juhi moodul ise välisseadmeid, vaid on üksnes liides PLC ja välisseadmete vahel. Moodulit ei või seepärast klassifitseerida rubriiki 8537 kuuluvaks elektriliseks juhtimisseadmeks.

Kuna digitaal-analoogmuundamine on üksnes vaheprotsess, ei või toodet klassifitseerida rubriiki 8543 mujal grupis 85 nimetamata elektriseadmeks, mis täidab iseseisvaid tööoperatsioone.

Kuna mooduli kavandatud otstarve on vastu võtta, töödelda ja muundada signaale, mis kujutavad endast PLC-st saadud jah/ei-signaale, ja saata neid edasi välisseadmetele, on moodul hädavajalik rubriiki 8537 kuuluva PLC tööks.

Seepärast tuleb toode klassifitseerida rubriiki 8538 kui rubriikidesse 8535 kuni 8537 kuuluvate seadmete osa.


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/37


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1248/2011,

29. november 2011,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Masin, mida kasutatakse liftide jaoks, mõõtmetega 83 × 70 × 30 cm ja massiga 418 kg (niinimetatud „reduktorita ajam”), mis koosneb järgmistest osadest:

elektriline püsimagnetiga sünkroonmootor võimsusega 3,4 kW,

trossiratas mootori võllil,

pidurdussüsteem ja

signaaligeneraator trosside täpse asendi määramiseks (turvaseiresüsteem).

Masin paigaldatakse liftišahti kabiini tõstmiseks ja langetamiseks.

8425 31 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, XVI jaotise märkusega 2a ning CN-koodide 8425 ja 8425 31 00 sõnastusega.

Masin koosneb elektrimootorist ja trossirattast mootori võllil. Masina omaduste põhjal tuleb see klassifitseerida rubriiki 8425 kuuluvaks vintsiks.

Pidurdussüsteemi olemasolu või trossi või rihma puudumine ei välista klassifitseerimist vintsiks (vt ka arvamust HSi kohase klassifitseerimise kohta 8425.31/1). Turvaseiresüsteemi olemasolu ei muuda vintsi omadusi.

Masinat ei või seepärast klassifitseerida rubriiki 8431 kuuluvaks lifti osaks.

Masin tuleb seepärast klassifitseerida CN-koodi 8425 31 00 alla kuuluvaks elektrimootoriga vintsiks.


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/39


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1249/2011,

29. november 2011,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Tolliseadustiku komitee ei ole oma esimehe seatud tähtaja jooksul arvamust avaldanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kaupade kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Kaasaskantav akutoitega aparaat videovõtete tegemiseks ja salvestamiseks, mõõtmed ligikaudu 10 × 5,5 × 2 cm (nn taskuformaadis videosalvesti), millel on järgmised osad:

objektiiv ja digitaalne suum,

mikrofon,

valjuhääldi,

vedelkristallekraan, mille diagonaal on ligikaudu 5 cm (2 tolli),

mikroprotsessor,

2 GB mäluseade ning

USB- ja AV-liidesed.

Aparaadiga on võimalik ainult üles võtta ja salvestada videofaile järjestikuste MPEG4-AVI-formaadis kaadritena. Videokaader salvestatakse lahutusvõimega 640 × 480 pikslit, sekundis võetakse 30 kaadrit, salvestuse pikkus on kuni 2 tundi.

Aparaadiga salvestatud videofailid võib üle kanda kas USB-liidese kaudu automaatse andmetöötluse (automatic data-processing, ADP) seadmesse ilma videofaili formaati muutmata või AV-liidese kaudu digitaalsesse videosalvestisse, kuvarile või televiisorisse.

ADP-seadmest võib videofaile aparaati üle kanda USB-liidese kaudu.

8525 80 99

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 8525, 8525 80 ja 8525 80 99 sõnastusega.

Kuna aparaadiga on võimalik salvestada üksnes videofaile, ei või seda klassifitseerida digitaalkaamerana CN-koodi 8525 80 30 alla. Aparaadi omadusi arvestades on see salvestav videokaamera.

Kuna aparaadiga on võimalik salvestada videofaile muudest allikatest kui sisseehitatud telekaamera, ei või seda klassifitseerida CN-koodi 8525 80 91 alla salvestava videokaamerana, mis on võimeline salvestama üksnes telekaamerast tulevat heli ja pilti.

Seega tuleb toode klassifitseerida muu salvestava videokaamerana CN-koodi 8525 80 99 alla.


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/41


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1250/2011,

29. november 2011,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Πατάτα Νάξου” („Patata Naxou”) (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Kreeka taotlus registreerida nimetus „Πατάτα Νάξου” („Patata Naxou”) (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 91, 23.3.2011, lk 15.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

KREEKA

Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (KGT)


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/43


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1251/2011,

30. november 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused, (1) eriti selle artiklit 69,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta, (2) eriti selle artiklit 78,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ, (3) eriti selle artiklit 68,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994), (4) sõlmis nõukogu riigihankeid käsitleva lepingu (edaspidi „leping”). Kõnealust lepingut tuleks kohaldada kõigi riigihangete suhtes, mille väärtus vastab lepingus sätestatud summale (edaspidi „piirmäärad”) või ületab seda ning on väljendatud Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikutes.

(2)

Direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ üks eesmärkidest on võimaldada tellijatel või tellivatel asutustel järgida direktiivide kohaldamisel ka lepingus sätestatud kohustusi. Selle saavutamiseks tuleks ühtlustada kõnealustes direktiivides sätestatud selliste riigihangete piirmäärad, mida hõlmab ka leping, lepingus sätestatud piirmääradega, mis on väljendatud eurodes ning on ümardatud allapoole lähima tuhandeni.

(3)

Ühtluse huvides on asjakohane ühtlustada ka need direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ piirmäärad, mida leping ei hõlma. Samas tuleks direktiivis 2009/81/EÜ sätestatud piirmäärad ühtlustada direktiivi 2004/17/EÜ artiklis 16 sätestatud läbivaadatud piirmääradega.

(4)

Direktiive 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ tuleks seega vastavalt muuta,

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas riigihankelepingute nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2004/17/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „387 000 eurot” summaga „400 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa „4 845 000 eurot” summaga „5 000 000 eurot”.

2)

Artiklit 61 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse summa „387 000 eurot” summaga „400 000 eurot”;

b)

lõikes 2 asendatakse summa „387 000 eurot” summaga „400 000 eurot”.

Artikkel 2

Direktiivi 2004/18/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „125 000 eurot” summaga „130 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa „193 000 eurot” summaga „200 000 eurot”;

c)

punktis c asendatakse summa „4 845 000 eurot” summaga „5 000 000 eurot”.

2)

Artikli 8 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „4 845 000 eurot” summaga „5 000 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa „193 000 eurot” summaga „200 000 eurot”.

3)

Artiklis 56 asendatakse summa „4 845 000 eurot” summaga „5 000 000 eurot”.

4)

Artikli 63 lõike 1 esimeses lõigus asendatakse summa „4 845 000 eurot” summaga „5 000 000 eurot”.

5)

Artikli 67 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „125 000 eurot” summaga „130 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa „193 000 eurot” summaga „200 000 eurot”;

c)

punktis c asendatakse summa „193 000 eurot” summaga „200 000 eurot”.

Artikkel 3

Direktiivi 2009/81/EÜ artiklit 8 muudetakse järgmiselt.

1)

Punktis a asendatakse summa „387 000 eurot” summaga „400 000 eurot”.

2)

Punktis b asendatakse summa „4 845 000 eurot” summaga „5 000 000 eurot”.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.

(3)  ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.

(4)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1.


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/45


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1252/2011,

30. november 2011,

millega keelatakse Madalmaade lipu all sõitvatel laevadel merikuratlaste püük VII püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 18. jaanuari 2011. aasta määrusega (EL) nr 57/2011, millega määratakse 2011. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes teatavates väljaspool ELi asuvates vetes, (2) on kehtestatud kvoodid 2011. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2011. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2011. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 24, 27.1.2011, lk 1.


LISA

Nr

76/T&Q

Liikmesriik

Madalmaad

Kalavaru

ANF/07.

Liik

Merikuratlased (Lophiidae)

Piirkond

VII

Kuupäev

11.11.2011


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/47


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1253/2011,

1. detsember 2011,

millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1067/2008 ja (EÜ) nr 1064/2009, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava teravilja liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 144 lõiget 1 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 29. detsembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2305/2003 (millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava odra ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine) (2) artikliga 1 on avatud aastane tariifikvoot 306 215 tonni CN-koodi 1003 00 alla kuuluva odra importimiseks.

(2)

Komisjoni 29. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 969/2006 (millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava maisi ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine) (3) artikliga 1 on avatud aastane tariifikvoot 242 074 tonni CN-koodide 1005 10 90 ja 1005 90 00 alla kuuluva maisi importimiseks.

(3)

Komisjoni 30. oktoobri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1067/2008 (millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning kehtestatakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 1234/2007) (4) artikliga 2 on avatud aastane tariifikvoot 2 989 240 tonnile CN-koodi 1001 90 99 alla kuuluvale muu kui kõrge kvaliteediga pehmele nisule.

(4)

Komisjoni 4. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1064/2009 (millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava õlleodra ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine) (5) artikliga 1 on avatud aastane imporditariifikvoot 50 000 tonnile CN-koodi 1003 00 alla kuuluvale õlleodrale, mis on ette nähtud pöögipuitu sisaldavates vaatides laagerduva õlle valmistamiseks.

(5)

Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepinguga (mis on sõlmitud vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (edaspidi „leping”), (6) heaks kiidetud nõukogu otsusega 2011/769/EL (7)) on ette nähtud 122 790 tonni keskmise ja madala kvaliteediga pehme nisu, 890 tonni odra, 890 tonni õlleodra ja 35 914 tonni maisi lisamine liidu vastavatele tariifikvootidele.

(6)

Komisjoni 27. septembri 2011. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 1006/2011, millega muudetakse määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa, (8) on ette nähtud alates 1. jaanuarist 2012 kehtima hakkavad muudatused teravilja CN-koodides.

(7)

Määrusi (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1067/2008 ja (EÜ) nr 1064/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(8)

Tariifikvootide tõhusa haldamise tagamiseks tuleks hakata käesolevat määrust kohaldama alates 1. jaanuarist 2012.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2305/2003 artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:

„1.   CN-koodi 1003 (järjekorranumber 09.4126) alla kuuluva odra importimiseks avatakse 307 105 tonni suurune tariifikvoot.”

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 969/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   CN-koodide 1005 10 90 ja 1005 90 00 (järjekorranumber 09.4131) alla kuuluva maisi importimiseks avatakse 277 988 tonni suurune tariifikvoot.”

2)

Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kvoot jaotatakse kaheks kuuekuuliseks alamperioodiks ja 138 994 tonni suuruseks osaks järgmiste kuupäevade lõikes:

a)

alamperiood nr 1: 1. jaanuar – 30. juuni;

b)

alamperiood nr 2: 1. juuli – 31. detsember.”

Artikkel 3

Määrust (EÜ) nr 1067/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Erandina määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklist 135 ja artikli 136 lõikest 1 kehtestatakse käesoleva määruse alusel avatava kvoodi raames imporditollimaks CN-koodi 1001 99 00 alla kuuluva, komisjoni määruse (EL) nr 642/2010 (9) II lisas määratletud muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu suhtes.

2)

Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   CN-koodi 1001 99 00 alla kuuluva muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu importimiseks avatakse iga aasta 1. jaanuaril 3 112 030 tonni suurune tariifikvoot.”

3)

Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Üldine imporditariifikvoot jaotatakse neljaks alamkvoodiks:

I alamkvoot (järjekorranumber 09.4123): 572 000 tonni Ameerika Ühendriikidest;

II alamkvoot (järjekorranumber 09.4124): 38 853 tonni Kanadast;

III alamkvoot (järjekorranumber 09.4125): 2 378 387 tonni muudest kolmandatest riikidest;

IV alamkvoot (järjekorranumber 09.4133): 122 790 tonni kõikidest kolmandatest riikidest.”

4)

Artikli 4 lõikes 2 asendatakse esimene taane järgmise tekstiga:

„—

I, II ja IV alamkvoodi puhul asjaomase alamkvoodi kohta sellel aastal avatud üldkogus;”.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 1064/2009 artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:

„1.   Käesoleva määrusega avatakse imporditariifikvoot 50 890 tonnile CN-koodi 1003 alla kuuluvale õlleodrale, mis on ette nähtud pöögipuitu sisaldavates vaatides laagerduva õlle valmistamiseks. Kvoodi järjekorranumber on 09.0076.”

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 342, 30.12.2003, lk 7.

(3)  ELT L 176, 30.6.2006, lk 44.

(4)  ELT L 290, 31.10.2008, lk 3.

(5)  ELT L 291, 7.11.2009, lk 14.

(6)  ELT L 317, 30.11.2011, lk 11.

(7)  ELT L 317, 30.11.2011, lk 10.

(8)  ELT L 282, 28.10.2011, lk 1.

(9)  ELT L 187, 21.7.2010, lk 5.”


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/49


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1254/2011,

1. detsember 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. detsembril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

62,0

IL

98,1

MA

39,4

MK

68,6

TN

143,0

TR

85,0

ZZ

82,7

0707 00 05

EG

193,3

TR

92,8

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

35,4

TR

131,7

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

34,1

IL

79,1

TR

84,0

UY

71,0

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

62,9

ZZ

62,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

US

107,2

ZA

180,1

ZZ

101,5

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/51


NÕUKOGU OTSUS 2011/781/ÜVJP,

1. detsember 2011,

Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPM) kohta Bosnias ja Hertsegoviinas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 8. detsembril 2009 vastu otsuse 2009/906/ÜVJP (1) Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPM) kohta Bosnias ja Hertsegoviinas. Otsus kaotab kehtivuse 31. detsembril 2011.

(2)

EUPMi tegevust tuleks jätkata kuni 30. juunini 2012.

(3)

EUPMi juhtimis- ja kontrollistruktuur ei tohiks piirata EUPMi eelarve täitmisel missiooni juhi lepingulisi kohustusi komisjoni ees.

(4)

EUPMi jaoks tuleks aktiveerida valveteenistus.

(5)

EUPMi viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja kahjustada Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse teostamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Missioon

1.   Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPM) Bosnias ja Hertsegoviinas, mis loodi ühismeetmega 2002/210/ÜVJP, (2) jätkatakse 1. jaanuarist 2012 kuni 30. juunini 2012.

2.   EUPM tegutseb kooskõlas artiklis 2 sätestatud missiooni kirjeldusega ning täidab artiklis 3 sätestatud põhiülesandeid.

Artikkel 2

Missiooni kirjeldus

EUPM toetab Bosnias ja Hertsegoviinas ning piirkonnas laialdasema õigusriigi kehtestamise põhimõtte raames Bosnia ja Hertsegoviina asjaomaseid õiguskaitseasutusi ja kriminaalõigussüsteemi organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastases võitluses, edendades politsei ja prokuratuuri vahelisi suhteid ning tugevdades piirkondlikku ja rahvusvahelist koostööd.

EUPM annab Euroopa Liidu eriesindajale (edaspidi „ELi eriesindaja”) operatiivset nõu, et toetada teda tema ülesannete täitmisel. EUPM aitab oma töö ja riigis loodud võrgustiku kaudu kaasa üldistele jõupingutustele, mille eesmärk on tagada, et liit on täielikult kursis Bosnias ja Hertsegoviinas toimuvate arengutega.

Pidades silmas missiooni sulgemist, valmistab EUPM ette allesjäänud põhiülesannete üleandmise ELi eriesindaja büroole.

EUPM toetab ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga (ÜJKP) seotud ladustamise ajutist korraldust kuni ladustamise alalise korralduse loomiseni.

Artikkel 3

Missiooni põhiülesanded

Missiooni läbiviimiseks on EUPMil järgmised põhiülesanded:

1)

anda õiguskaitseasutustele ja poliitilistele ametivõimudele Bosnias ja Hertsegoviinas strateegilist nõu organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastase võitluse alal;

2)

edendada ja hõlbustada asjaomaste õiguskaitseasutuste vahelisi koordineerimis- ja koostöömehhanisme vertikaalselt ja horisontaalselt, keskendudes eriti riigi tasandil asutustele;

3)

tagada edukas ülesannete üleandmine EUPMi ja ELi eriesindaja büroo vahel;

4)

aidata kaasa liidu ja liikmesriikide jõupingutuste koordineerimisele õigusriigi põhimõtte valdkonnas.

Artikkel 4

Missiooni struktuur

1.   EUPM koosneb järgmistest üksustest:

a)

Sarajevos asuv peakontor, mis koosneb missiooni juhist ja operatsiooni plaanis (OPLAN) määratletud isikkoosseisust;

b)

neli kohapealset bürood Sarajevos, Banja Lukas, Mostaris ja Tuzlas.

2.   Nimetatud üksuste suhtes kohaldatakse täiendavalt operatsiooni plaanis kehtestatud üksikasjalikku korda.

Artikkel 5

Tsiviiloperatsiooni ülem

1.   Tsiviiloperatsioonide planeerimise ja läbiviimise teenistuse direktor on EUPMi tsiviiloperatsiooni ülem.

2.   Tsiviiloperatsiooni ülem juhib EUPMi strateegilisel tasandil, tehes seda poliitika- ja julgeolekukomitee poliitilise kontrolli all ja strateegilisel juhtimisel ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja”) üldises alluvuses.

3.   Tsiviiloperatsiooni ülem tagab nõukogu otsuste ning poliitika- ja julgeolekukomitee otsuste nõuetekohase ja tõhusa rakendamise, sealhulgas missiooni juhile strateegilisel tasandil antud asjakohaste juhiste ning nõu ja tehnilise toetuse kaudu.

4.   Kogu lähetatud isikkoosseis jääb asjaomase lähetajariigi siseriiklike asutuste või liidu institutsiooni täieliku käsuõiguse alla. Siseriiklikud asutused annavad oma isikkoosseisu, meeskondade ja üksuste operatiivjuhtimise üle tsiviiloperatsiooni ülemale.

5.   Tsiviiloperatsiooni ülem kannab üldist vastutust liidu vastutuskohustuse nõuetekohase täitmise eest.

6.   Tsiviiloperatsiooni ülem ja ELi eriesindaja konsulteerivad vajaduse korral teineteisega.

Artikkel 6

Missiooni juht

1.   Missiooni juht vastutab EUPMi eest ja juhib seda kohapeal.

2.   Missiooni juht juhib operatsioonis osalevate riikide isikkoosseisu, meeskondi ja üksusi tsiviiloperatsiooni ülema määratud korras, vastutades ühtlasi töökorralduse ja logistika, sealhulgas EUPMi käsutusse antud varade, ressursside ja teabe eest.

3.   Missiooni juht annab juhiseid EUPMi kogu isikkoosseisule EUPMi tõhusaks läbiviimiseks kohapeal, vastutades missiooni koordineerimise ja igapäevase juhtimise eest tsiviiloperatsiooni ülema strateegilisel tasandil antud juhiseid järgides.

4.   Missiooni juht vastutab EUPMi eelarve täitmise eest. Selleks allkirjastab missiooni juht komisjoniga lepingu.

5.   Missiooni juht vastutab isikkoosseisu distsiplinaarkontrolli eest. Lähetatud isikkoosseisu suhtes võtavad distsiplinaarmeetmeid asjaomased siseriiklikud või liidu asutused.

6.   Missiooni juht esindab EUPMi operatsioonide piirkonnas ning tagab missiooni asjakohase nähtavuse.

7.   Missiooni juht koordineerib vajaduse korral oma tegevuse teiste liidu osalejatega kohapeal. Missiooni juht saab, ilma et see piiraks käsuliini kohaldamist, ELi eriesindajalt kohapealset olukorda käsitlevaid poliitilisi juhiseid.

Artikkel 7

EUPMi isikkoosseis

1.   EUPMi isikkoosseisu liikmete arv ja pädevus on kooskõlas artiklis 2 sätestatud missiooni kirjelduse, artiklis 3 sätestatud missiooni põhiülesannete ja artiklis 4 sätestatud missiooni struktuuriga.

2.   EUPM koosneb peamiselt liikmesriikide või liidu institutsioonide lähetatud isikkoosseisust. Iga liikmesriik või liidu institutsioon katab oma isikkoosseisu lähetamisega seotud kulud, sealhulgas lähetuse asukohta ja tagasi sõitmise kulud, töötasud, tervisekindlustuse ja toetused, välja arvatud päevaraha, ning keerulistes ja ohtlikes tingimustes töötamise eest makstavad toetused.

3.   EUPM võib vajaduse korral võtta lepingulisel alusel tööle ka rahvusvahelisi tsiviilisikkoosseisu liikmeid ja kohalikke isikkoosseisu liikmeid, kui liikmesriikide lähetatud töötajad ei taga nõutavate ülesannete täitmist. Erandkorras võib põhjendatud juhtudel, kui liikmesriikidest ei ole kvalifitseeritud kandidaate, vajaduse korral võtta lepingulisel alusel tööle osalevate kolmandate riikide kodanikke.

4.   Kõik isikkoosseisu liikmed järgivad missioonile eriomaseid minimaalseid julgeolekustandardeid ning missiooni julgeolekukava, mis toetab liidu kohapealset julgeolekupoliitikat. Isikkoosseisu liikmetele nende ülesannete täitmisel usaldatud ELi salastatud teabe kaitsel peavad kõik isikkooseisu liikmed kinni julgeolekupõhimõtetest ja miinimumstandarditest, mis on kehtestatud nõukogu 31. märtsi 2011. aasta otsusega 2011/292/EL ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta (3).

Artikkel 8

Missiooni ja EUPMi isikkooseisu staatus

1.   Liidu ning Bosnia ja Hertsegoviina vahel 4. oktoobril 2002 sõlmitud lepingu (EUPMi tegevuse kohta Bosnias ja Hertsegoviinas) jätkamiseks EUPMi kestvusajal võetakse vajalikud meetmed.

2.   Isikkoosseisu liikme lähetanud riik või liidu institutsioon vastutab kõikide lähetusega seotud nõuete lahendamise eest, olenemata sellest, kas nõude on esitanud isikkoosseisu liige või käib see tema kohta. Kõnealune riik või liidu institutsioon vastutab lähetatud isiku suhtes võetavate meetmete eest.

3.   Rahvusvahelise ja kohaliku tsiviilisikkooseisu töötingimused ning õigused ja kohustused sätestatakse missiooni juhi ja asjaomase isikkoosseisu liikme vahelises lepingus.

Artikkel 9

Käsuliin

1.   EUPMil on ühtne käsuliin nagu kriisiohjamisoperatsioonil.

2.   Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab nõukogu ja kõrge esindaja vastutusel EUPMi poliitilist kontrolli ja strateegilist juhtimist.

3.   Tsiviiloperatsiooni ülem on, poliitika- ja julgeolekukomitee poliitilise kontrolli all ja strateegilisel juhtimisel ning kõrge esindaja üldises alluvuses, EUPMi ülem strateegilisel tasandil, jagades missiooni juhile juhiseid ning andes talle nõu ja tehnilist abi.

4.   Tsiviiloperatsiooni ülem annab nõukogule aru kõrge esindaja kaudu.

5.   Missiooni juht juhib EUPMi kohapeal ning allub otseselt tsiviiloperatsiooni ülemale.

Artikkel 10

Poliitiline kontroll ja strateegiline juhtimine

1.   Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab nõukogu ja kõrge esindaja vastutusel EUPMi poliitilist kontrolli ja strateegilist juhtimist. Nõukogu volitab poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema sel eesmärgil asjakohaseid otsuseid kooskõlas ELi lepingu artikli 38 kolmanda lõiguga. Kõnealune volitus sisaldab õigust nimetada kõrge esindaja ettepanekul ametisse missiooni juht ning teha muudatusi operatsiooni kontseptsioonis ja operatsiooni plaanis. EUPMi eesmärkide ja lõpetamise puhul jääb otsustusõigus nõukogule.

2.   Poliitika- ja julgeolekukomitee annab nõukogule korrapäraselt aru.

3.   Poliitika- ja julgeolekukomitee saab tsiviiloperatsiooni ülemalt ja missiooni juhilt korrapäraste ajavahemike järel ja vajadust mööda aruandeid nende vastutusalas olevate küsimuste kohta.

Artikkel 11

Kolmandate riikide osalemine

1.   Ilma et see piiraks liidu sõltumatust otsuste tegemisel ja tema ühtset institutsioonilist raamistikku, võib kolmandaid riike kutsuda üles panustama EUPMi, tingimusel et nad katavad oma isikkoosseisu lähetamise kulud, sealhulgas töötasud, täieulatusliku üldkindlustuse, päevarahad ning Bosniasse ja Hertsegoviinasse ning sealt tagasi sõitmise kulud, ning annavad vajadust mööda oma panuse EUPMi jooksvate kulude katmiseks.

2.   EUPMi panustavatel kolmandatel riikidel on EUPMi igapäevase juhtimise seisukohast samad õigused ja kohustused kui liikmesriikidel.

3.   Nõukogu volitab poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid pakutava toetuse vastuvõtmise kohta ning moodustama panustajate komitee.

4.   Kolmandate riikide osalemist käsitlev üksikasjalik kord kehtestatakse lepingutega, mis sõlmitakse vastavalt liidu lepingu artiklile 37 ja kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 218. Kõrge esindaja võib kõnealuste lepingute üle läbirääkimisi pidada. Kui EL ja kolmas riik sõlmivad lepingu, millega kehtestatakse raamistik asjaomase kolmanda riigi osalemiseks liidu kriisiohjamisoperatsioonidel, kohaldatakse missiooni raames kõnealuse lepingu sätteid.

Artikkel 12

Rahastamiskord

1.   EUPMiga seotud kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikuks 1. jaanuarist 2012 kuni 30. juunini 2012 on 5 250 000 eurot.

2.   Kõiki kulutusi hallatakse vastavalt liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele liidu eeskirjadele ja menetlustele. Missiooni juht võib kooskõlas finantsmäärusega sõlmida tehnilisi kokkuleppeid liikmesriikide, osalevate kolmandate riikide ja teiste rahvusvaheliste osalejatega seoses EUPMile varustuse, teenuste ja tööruumide soetamisega. Missiooni juht vastutab selle laohoone haldamise eest, kus hoitakse kasutatud varustust, mida võidakse kasutada ka EJKP lähetustel tekkivateks kiireloomulisteks vajadusteks. Osalevate kolmandate riikide ja vastuvõtjariikide kodanikud võivad osaleda pakkumismenetlustes.

3.   Missiooni juht annab oma lepingu raames tehtud toimingute kohta täielikult aru komisjonile ja tegutseb viimase järelevalve all.

4.   Rahastamisel võetakse arvesse EUPMi operatiivvajadusi, kaasa arvatud varustuse kokkusobivust ja meeskondade koostalitlusvõimet.

5.   EUPMiga seotud kulutused on rahastamiskõlblikud alates 1. jaanuarist 2012.

Artikkel 13

Julgeolek

1.   Tsiviiloperatsiooni ülem juhendab missiooni juhti julgeolekumeetmete planeerimisel ning tagab nende nõuetekohase ja tõhusa rakendamise EUPMi jaoks kooskõlas artiklitega 5 ja 9, tehes seda koostöös Euroopa välisteenistuse julgeolekudirektoraadiga.

2.   Missiooni juht vastutab EUPMi julgeoleku ning nende minimaalsete julgeolekunõuete järgimise tagamise eest, mida kohaldatakse EUPMi suhtes kooskõlas liidu poliitikaga, mis käsitleb ELi lepingu V jaotise alusel väljapoole liitu operatiivülesannete täitmisele lähetatud isikkoosseisu julgeolekut, ja seda täiendavate dokumentidega.

3.   Missiooni juhti abistab missiooni julgeoleku vanemametnik (SMSO), kes annab aru missiooni juhile ja hoiab ka tihedat ametialast kontakti Euroopa välisteenistuse julgeolekudirektoraadiga.

4.   Missiooni juht määrab pärast konsulteerimist Euroopa välisteenistuse julgeolekudirektoraadiga missiooni neljas kohapealses büroos piirkonna julgeolekuametnikud, kes julgeoleku vanemametniku alluvuses töötades vastutavad vastavate EUPMi üksuste kõikide julgeolekuaspektide igapäevase haldamise eest.

5.   EUPMi isikkoosseisu liikmed läbivad enne teenistuskohustuste täitmisele asumist kohustusliku julgeolekukoolituse kooskõlas operatsiooni plaaniga. Isikkoosseis saab missiooni toimumise kohas regulaarselt julgeoleku vanemametniku korraldatud täiendkoolitust.

Artikkel 14

Koordineerimine

1.   Ilma et see piiraks käsuliini kohaldamist, tegutseb missiooni juht tihedas koostöös liidu delegatsiooniga Bosnias ja Hertsegoviinas, et tagada Bosnia ja Hertsegoviina toetuseks läbi viidava liidu tegevuse järjepidevus.

2.   Missiooni juht teeb tihedat koostööd Bosnias ja Hertsegoviinas asuvate ELi missioonide juhtidega.

3.   Missiooni juht teeb koostööd teiste riigis kohal olevate rahvusvaheliste osalejatega, eelkõige Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni, Euroopa Nõukogu ja kriminaaluurimisalast koolitust pakkuva rahvusvahelise abiprogrammiga (ICITAP).

Artikkel 15

Salastatud teabe avaldamine

1.   Kõrgel esindajal on volitus avaldada kooskõlas otsusega 2011/292/EL käesoleva otsusega ühinenud kolmandatele riikidele asjakohastel juhtudel ja vastavalt EUPMi vajadustele selle läbiviimisel tekkinud ja koostatud ELi salastatud teavet ning dokumente kuni tasemeni „RESTREINT UE”.

2.   Spetsiifilise ja vahetu operatiivvajaduse puhul on kõrgel esindajal samuti volitus avaldada kooskõlas otsusega 2011/292/EL vastuvõtjariigile EUPMi läbiviimisel tekkinud ja koostatud ELi salastatud teavet ning dokumente kuni tasemeni „RESTREINT UE”. Kõikidel muudel juhtudel avaldatakse sellist teavet ja selliseid dokumente vastuvõtjariigile kooskõlas vastuvõtjariigi ja liidu vahelist koostööd käsitlevate asjakohaste menetlustega.

3.   Kõrgel esindajal on volitus avaldada käesoleva otsusega ühinenud kolmandatele riikidele ELi salastamata dokumente, mis on seotud EUPMi käsitlevate nõukogu aruteludega, mille suhtes vastavalt nõukogu kodukorra (4) artikli 6 lõikele 1 kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus.

Artikkel 16

Valveteenistus

EUPMi jaoks aktiveeritakse valveteenistus.

Artikkel 17

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2012 kuni 30. juunini 2012.

Brüssel, 1. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 322, 9.12.2009, lk 22.

(2)  EÜT L 70, 13.3.2002, lk 1.

(3)  ELT L 141, 27.5.2011, lk 17.

(4)  Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 325, 11.12.2009, lk 35).


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/56


NÕUKOGU OTSUS 2011/782/ÜVJP,

1. detsember 2011,

mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/273/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 9. mail 2011 vastu otsuse 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta (1).

(2)

Euroopa Ülemkogu teatas 23. oktoobril 2011, et liit kehtestab Süüria režiimi vastu täiendavaid meetmeid seni, kuni jätkub tsiviilelanikkonna represseerimine.

(3)

Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust, peab nõukogu vajalikuks kehtestada täiendavad piiravad meetmed.

(4)

Lisaks tuleks täiendada otsuse 2011/273/ÜVJP I lisas esitatud loetelu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

Selguse huvides tuleks otsusega 2011/273/ÜVJP kehtestatud meetmed ja täiendavad meetmed koondada ühte õigusakti.

(6)

Otsus 2011/273/ÜVJP tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(7)

Teatavate meetmete rakendamiseks peab liit astuma täiendavaid samme.

(8)

Käesoleva otsusega kehtestatud meetmete tõhususe tagamiseks peab käesolev otsus jõustuma selle vastuvõtmise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

1.   PEATÜKK

EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD

Artikkel 1

1.   Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatute jaoks ettenähtud varuosade, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, Süüriale müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2.   Keelatud on:

a)

osutada otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Süürias või kasutamiseks Süürias tehnilist abi, vahendusteenuseid või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 nimetatud toodetega või nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

osutada otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Süürias või kasutamiseks Süürias rahastamist või anda rahalist toetust, mis on seotud lõikes 1 nimetatud toodetega, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust, kõnealuste toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendusteenuste või muude teenuste osutamiseks.

Artikkel 2

1.   Artiklit 1 ei kohaldata:

a)

tarvikute ja tehnilise abi suhtes, mis on ette nähtud üksnes Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni desarmeerimise jälgimisrühma (UNDOF) toetuseks või neile kasutamiseks;

b)

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või ÜRO ja Euroopa Liidu institutsioonide väljaarendamise programmide jaoks ette nähtud või Euroopa Liidu ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonides kasutamiseks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, müümisel, tarnimisel, üleandmisel või eksportimisel;

c)

sõidukite, mis ei ole lahingumasinad ja mis on valmistatud kuulikindlatena või niisuguseks kohandatud ning mis on mõeldud üksnes Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide töötajate kaitseks, müümisel, tarnimisel, üleandmisel või eksportimisel Süüriasse;

d)

sellise varustuse või selliste programmide ja operatsioonidega seotud tehnilise abi osutamise ning vahendus- ja muude teenuste suhtes;

e)

sellise varustuse või selliste programmide ja operatsioonide rahastamise ja nendega seotud finantsabi suhtes

tingimusel, et selline eksport ja abi on eelnevalt asjaomase pädeva ametiasutuse poolt heaks kiidetud.

2.   Artiklit 1 ei kohaldata sellise kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Süüriasse ÜRO töötajad, Euroopa Liidu või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad üksnes isiklikuks kasutamiseks.

Artikkel 3

Keelatakse selliste seadmete või tarkvara müük, tarnimine, üleandmine või eksportimine, mis on peamiselt mõeldud interneti järelevalve ning mobiiltelefonivõrgu või tavatelefonivõrgu kaudu toimuva telefoniside järelevalve teostamiseks või pealtkuulamiseks Süüria režiimi poolt või selle nimel ning abi osutamine selliste seadmete või sellise tarkvara installeerimiseks, käitamiseks või ajakohastamiseks.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

Artikkel 4

1.   Süüriast on keelatud osta, importida või transportida toornaftat ja naftasaadusi.

2.   Lõikes 1 osutatud keeluga seoses on keelatud pakkuda otse või kaudselt rahastamist või rahalist toetust, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust.

Artikkel 5

Artiklis 4 sätestatud keelud ei piira enne 2. septembrit 2011 sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmist kuni 15. novembrini 2011.

Artikkel 6

1.   Keelatakse järgmistele Süüria nafta- ja maagaasitööstuse olulistele sektoritele või nendes sektorites väljaspool Süüriat tegutsevatele Süüria või Süüriale kuuluvatele äriühingutele olulise varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas kõnealune varustus ja tehnoloogia on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

a)

rafineerimine;

b)

veeldatud maagaas;

c)

uuringud;

d)

tootmine.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva lõikega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.   On keelatud anda järgmist abi Süürias asuvatele äriühingutele, kes tegutsevad lõikes 1 osutatud Süüria nafta- ja gaasitööstuse olulistes sektorites, või Süüria või Süüriale kuuluvatele äriühingutele, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Süüriat:

a)

tehnilise abi või väljaõppe ja muude teenuste osutamine, mis on seotud lõikes 1 osutatud olulise varustuse ja tehnoloogiaga;

b)

rahastamine või rahaline toetus lõikes 1 osutatud olulise varustuse ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või väljaõppe andmiseks.

Artikkel 7

1.   Artikli 6 lõikes 1 sätestatud keeld ei piira enne 1. detsembrit 2011 sõlmitud lepingutes käsitletud kaupade tarnetega seotud kohustuste täitmist.

2.   Artiklis 6 sätestatud keelud ei piira liikmesriikides tegevuskohta omavate ettevõtete poolt enne 1. detsembrit 2011 sõlmitud lepingutest, mis on seotud Süürias enne 23. septembrit 2011 tehtud investeeringutega, tulenevate kohustuste täitmist.

Artikkel 8

Keelatakse Süüria vääringus pangatähtede ja müntide tarnimine Süüria Keskpanka.

TEATAVATE ÄRIÜHINGUTE RAHASTAMISE PIIRANGUD

Artikkel 9

Keelatakse järgmine tegevus:

a)

laenu või krediidi andmine Süürias asuvatele äriühingutele, kes tegutsevad Süüria naftatööstuses nafta leiukohtade uurimise, nafta tootmise või rafineerimise sektorites, või Süüria või Süüriale kuuluvatele äriühingutele, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Süüriat;

b)

laenu või krediidi andmine Süürias asuvatele äriühingutele, kes tegelevad uute elektrijaamade ehitamisega elektri tootmiseks Süürias;

c)

osaluse omandamine või suurendamine Süürias asuvates äriühingutes, kes tegutsevad Süüria naftatööstuses nafta leiukohtade uurimise, nafta tootmise või rafineerimise sektorites, või Süüria või Süüriale kuuluvates äriühingutes, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Süüriat, sealhulgas selliste äriühingute täielik omandamine ning aktsiate või kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

d)

osaluse omandamine või suurendamine Süürias asuvates äriühingutes, kes tegelevad uute elektrijaamade ehitamisega elektri tootmiseks Süürias, sealhulgas selliste äriühingute täielik omandamine ning aktsiate või kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

e)

ühisettevõtte asutamine Süürias asuvate äriühingutega, kes tegutsevad Süüria naftatööstuses nafta leiukohtade uurimise, nafta tootmise või rafineerimise sektorites, ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega;

f)

ühisettevõtte asutamine Süürias asuvate äriühingutega, kes tegelevad uute elektrijaamade ehitamisega elektri tootmiseks Süürias, ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega.

Artikkel 10

1.   Artikli 9 punktides a ja c sätestatud keelud:

i)

ei mõjuta enne 23. septembrit 2011 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

ii)

ei mõjuta osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 23. septembrit 2011 sõlmitud lepingust.

2.   Artikli 9 punktides b ja d sätestatud keelud:

i)

ei mõjuta enne 1. detsembrit 2011 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

ii)

ei mõjuta osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 1. detsembrit 2011 sõlmitud lepingust.

INFRASTRUKTUURIPROJEKTIDEGA SEOTUD PIIRANGUD

Artikkel 11

1.   Keelatakse osaleda otse või kaudselt Süüria elektritootmissektori infrastruktuuri ehitamises. Keelatakse osaleda uute elektrijaamade ehitamises elektri tootmiseks Süürias.

2.   Keelatakse osutada tehnilist abi või pakkuda finantseerimist või rahalist toetust uute elektrijaamade ehitamiseks elektri tootmiseks Süürias.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeld ei mõjuta enne 1. detsembrit 2011 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist.

PIIRANGUD SEOSES KAUBAVAHETUSELE ANTAVA RAHALISE TOETUSEGA

Artikkel 12

1.   Liikmesriigid kaaluvad tõsiselt, kas võtta uusi lühiajalisi ja keskmise tähtajaga kohustusi seoses Süüriaga kauplemise toetamiseks ettenähtud riikliku ja erasektori rahalise toetusega, sealhulgas ekspordikrediidi, tagatiste või kindlustuse andmine oma kodanikele või üksustele, kes sellises kaubanduses osalevad, eesmärgiga vähendada nende tasumata summasid, et eelkõige vältida seda, et selline rahaline toetus aitab kaasa tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidele Süürias. Lisaks ei võta liikmesriigid uusi pikaajalisi kohustusi seoses Süüriaga kauplemise toetamiseks ettenähtud riikliku ja erasektori rahalise toetusega.

2.   Lõige 1 ei mõjuta kohustusi, mis on võetud enne 1. detsembrit 2011.

3.   Lõige 1 ei hõlma kaubavahetust, mille objektiks on toiduained, põllumajandussaadused, ravimid või mida teostatakse teistel humanitaareesmärkidel.

2.   PEATÜKK

FINANTSSEKTOR

Artikkel 13

Liikmesriigid ei võta uusi kohustusi anda Süüria valitsusele toetusi, rahalist abi või sooduslaenusid, sealhulgas rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides osalemise kaudu, välja arvatud humanitaar- ja arengueesmärkidel.

Artikkel 14

Keelatakse järgmine tegevus:

a)

mis tahes väljamakse või makse tegemine Euroopa Investeerimispanga poolt Süüria ja Euroopa Investeerimispanga vahel sõlmitud kehtivate laenulepingute alusel või nendega seoses;

b)

Süürias teostatavate riiklike projektide jaoks sõlmitud kehtivate tehnilise abi lepingute jätkamine Euroopa Investeerimispanga poolt.

Artikkel 15

Keelatud on Süüria poolt pärast 1. detsembrit 2011 emiteeritud või garanteeritud võlakirjade otsene või kaudne müümine, vahendamine ja nende väljastamiseks abi osutamine Süüria valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale ning Süüria Keskpangale või Süürias asuvatele pankadele või Süürias asuvate pankade filiaalidele ning tütarettevõtetele, mis kuuluvad või ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla või finantsüksustele, kelle asukoht ei ole Süürias ja kes ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla, kuid mida kontrollivad Süürias asuvad isikud või üksused, ning nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele ja üksustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele, ning Süüria poolt emiteeritud või garanteeritud võlakirjade ostmine kõigilt eelnimetatud Süüria subjektidelt.

Artikkel 16

1.   Süüria pankadel, sealhulgas Süüria Keskpangal, nende filiaalidel ja tütarettevõtetel ning finantseerimisasutustel, kelle asukoht ei ole Süürias, kuid mida kontrollivad Süürias asuvad isikud või üksused, on keelatud avada liikmesriikide territooriumil uusi filiaale, tütarettevõtteid või esindusi ja asutada uusi ühisettevõtteid või omandada omandiõigust liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvates pankades või luua uusi korrespondentpangasuhteid liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvate pankadega.

2.   Liikmesriikide territooriumil asuvatel või nende jurisdiktsiooni kuuluvatel finantseerimisasutustel on keelatud avada Süürias esindusi, tütarettevõtteid ja pangaarveid.

Artikkel 17

1.   Keelatud on kindlustus- või edasikindlustusteenuste osutamise Süüria valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele ja üksustele või nende omandis või kontrolli all olevatele (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevatele) üksustele.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste teenuste osutamise suhtes:

a)

tervise- või reisikindlustuse pakkumine füüsilistele isikutele;

b)

kohustusliku või kolmandale isikule tekitatava kahju kindlustuse pakkumine liidus asuvatele Süüria isikutele, üksustele või asutustele;

c)

kindlustuse või edasikindlustuse pakkumine Süüria isikule, üksusele või asutusele (kes ei ole loetletud I või II lisas) renditud laeva, lennuki või sõiduki omanikule.

3.   PEATÜKK

RIIKI LUBAMISE PIIRANGUD

Artikkel 18

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et hoida ära I lisas loetletud isikute, kes vastutavad tsiviilelanike meeleavalduste vägivaldse mahasurumise eest Süürias, režiimist kasu saavate või seda toetavate isikute ja nendega seotud isikute sisenemine oma riigi territooriumile või selle läbimine.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, nimelt:

a)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni võõrustajariigina;

b)

ÜRO poolt kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi võõrustajariigina;

c)

privileege ja immuniteete kehtestavast mitmepoolsest lepingust tulenevalt või

d)

Püha Tooli (Vatikani linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt) tulenevalt.

4.   Lõiget 3 kohaldatakse ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.

5.   Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõigete 3 või 4 kohaselt tehtud eranditest.

6.   Liikmesriik võib lubada erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajaduste või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, sealhulgas liidu korraldatud või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi võõrustatavad kohtumised, kus toimub poliitiline dialoog, mis otseselt edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki Süürias.

7.   Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse jõustunuks, välja arvatud juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitab kirjaliku vastuväite kahe tööpäeva jooksul alates kavandatavat erandit käsitleva teatise saamisest. Juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitavad vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

8.   Kui liikmesriik lubab lõigete 3–7 alusel I lisas loetletud isikute sisenemise oma territooriumile või selle läbimise, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud, ja asjaomaste isikute suhtes.

4.   PEATÜKK

RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE KÜLMUTAMINE

Artikkel 19

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad I ja II lisas loetletud isikutele, kes vastutavad tsiviilelanike suhtes rakendatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias, režiimist kasu saavatele või seda toetavatele isikutele ja üksustele ning nendega seotud isikutele ja üksustele, või mis on nende omanduses, valduses või kontrolli all.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt I ja II lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute või üksuste käsutusse ega nende toetamiseks.

3.   Liikmesriigi pädev asutus võib tingimustel, mida ta sobivaiks peab, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud I ja II lisas loetletud isikute ja neist sõltuvate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks tingimusel, et pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist;

e)

vajalikud humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine, hõlmates nii ravimeid, toitu, humanitaartöötajaid kui ka seotud abi, või evakueerimine Süüriast;

f)

makstavad rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, juhul kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

4.   Erandina lõikest 1 võib liikmesriigi pädev asutus lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil käesoleva artikli lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik või üksus kanti I või II lisas esitatud loetellu, või on teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks, mis on kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

kinnipidamisõigus või otsus ei ole tehtud I või II lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku või üksuse kasuks; ning

d)

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

5.   Lõige 1 ei takista loetellu kantud isikut või üksust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne sellise isiku või üksuse loetellu kandmise kuupäeva tingimusel, et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et lõikes 1 osutatud isik või üksus ei ole otsene või kaudne makse saaja.

6.   Lõige 1 ei takista II lisas loetletud üksust tegemast kahe kuu jooksul alates tema loetellu kandmise kuupäevast makset sellistest külmutatud rahalistest vahenditest või majandusressurssidest, mille kõnealune üksus on saanud pärast loetellu kandmise kuupäeva, kui selline makse tuleb teha lepingu kohaselt kaubanduse rahastamiseks, eeldusel, et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse saajaks ei ole otseselt ega kaudselt lõikes 1 osutatud isik ega üksus.

7.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontodega seotud tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nimetatud kontode suhtes hakati kohaldama käesolevat otsust

tingimusel, et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

5.   PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 20

I ja II lisas loetletud isikutele või üksustele või mis tahes teistele isikutele või üksustele Süürias, sealhulgas Süüria valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale või mis tahes isikule või üksusele, kes esitab nõude sellise isiku või üksuse nimel või kasuks, ei anta hüvitist, maksta kahjutasu ega hüvitata muud sellist liiki nõuet nagu nõue tasaarvestamise kohta, trahvinõue või nõue tagatise kohta, nõue, mille eesmärk on võlakirja, finantstagatise või vastutagatise pikendamine või väljamaksmine, kaasa arvatud akreditiivist või muust samalaadsest vahendist tulenev nõue, kui nõue on seotud lepingu või tehinguga, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesolevas otsuses käsitletud meetmed.

Artikkel 21

1.   Nõukogu koostab liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul I ja II lisas esitatud loetelud ja teeb nendesse muudatusi.

2.   Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused, asjaomasele isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada märkusi.

3.   Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 22

1.   I ja II lisa sisaldavad asjaomaste isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjuseid.

2.   I ja II lisa sisaldavad ka asjaomaste isikute ja üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui selline teave on kättesaadav. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registreerimise kohta ja kuupäeva, äriregistri numbrit ja äritegevuse kohta.

Artikkel 23

Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on käesolevas otsuses sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 24

Käesoleva otsusega kehtestatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma sarnaseid piiravaid meetmeid.

Artikkel 25

Käesolevat otsust kohaldatakse 12 kuu jooksul. Otsust vaadatakse jooksvalt läbi. Vajaduse korral selle kehtivust pikendatakse või seda muudetakse, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.

Artikkel 26

Otsus 2011/273/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 27

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 1. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 121, 10.5.2011, lk 11.


I LISA

Artiklites 18 ja 19 osutatud isikute ja üksuste loetelu

A.   Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Bashar Al-Assad

Sündinud 11. septembril 1965 Damaskuses;

diplomaatiline pass nr D1903

Vabariigi president; meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide korraldaja ja elluviija.

23.05.2011

2.

Maher (teise nimega Mahir) Al-Assad

Sündinud 8. detsembril 1967;

diplomaatiline pass nr 4138

Sõjaväeüksuse juhataja, Ba'athi partei keskjuhatuse liige, üks vabariikliku kaardiväe juhtidest; president Bashar Al-Assadi vend; meeleavalduste mahasurumise peamine elluviija.

09.05.2011

3.

Ali Mamluk (teise nimega Mamlouk)

Sündinud 19. veebruaril 1946 Damaskuses;

diplomaatiline pass nr 983

Süüria luureteenistuse ülem; seotud meeleavaldajate vastu suunatud repressioonidega.

09.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (teise nimega Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Siseminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud repressioonidega.

09.05.2011

5.

Atej (teise nimega Atef, Atif) Najib

 

Poliitilise julgeolekuteenistuse endine juhataja Deraas; President Bashar Al-Assadi nõbu; seotud meeleavaldajate vastu suunatud repressioonidega.

09.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (teise nimega Hafez Makhlouf)

Sündinud 2. aprillil 1971 Damaskuses;

diplomaatiline pass nr 2246

Kolonel ja ühe luureteenistuse üksuse ülem (luureteenistuse Damaskuse haru); President Bashar Al-Assadi nõbu; Maher Al-Assadile lähedalseisev isik; seotud meeleavaldajate vastu suunatud repressioonidega.

09.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (teise nimega Mohammed Dib Zeitoun)

Sündinud 20. mail 1951 Damaskuses;

diplomaatiline pass nr D000001300

Poliitilise julgeolekuteenistuse juhataja; seotud meeleavaldajate vastu suunatud repressioonidega.

09.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Poliitilise julgeolekuteenistuse juhataja Banyas, osales meeleavalduste mahasurumises Baidas.

09.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Sündinud 10. juulil 1969 Damaskuses,

pass nr 454224

Süüria ettevõtja; Maher Al-Assadiga seotud isik; President Bashar Al-Assadi nõbu; rahastab režiimi, mis võimaldab meeleavalduste mahasurumist.

09.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Sündinud 1953. aastal Hama linnas;

diplomaatiline pass nr D0005788

Süüria sõjaväeluure ülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

09.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Süüria õhujõudude luureülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

09.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Sündinud 3. mail 1953 Deraas;

diplomaatiline pass nr D000000887

Süüria sõjaväeluure Damaskuse piirkonna ülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

09.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Sündinud 18. juunil 1962 Kerdalas;

pass nr 88238

Osales osana Shabiha relvastatud üksusest tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

09.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Sündinud 1. märtsil 1961 Latakias;

passid nr 86449 ja nr 842781

Osales osana Shabiha relvastatud üksusest tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

09.05.2011

15.

Asif Shawkat

Sündinud 15. jaanuaril 1950 Al-Madehleh’s, Tartous

Staabiülema asetäitja julgeoleku ja luureandmete alal, osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Sündinud 1941. aastal

Süüria riikliku julgeolekubüroo juhataja; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar’

Sündinud 10. detsembril 1938

Süüria asepresident; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Sündinud 10. aprillil 1937 (või 20. mail 1937) Hama linnas,

diplomaatiline pass nr 0002250

Süüria asepresidendi abi riikliku julgeoleku küsimustes; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Sündinud 20. mail 1966;

pass nr 002954347

Mahir Al-Assadi õemees; ettevõtja ja mitme välisettevõtte kohalik esindaja; rahastab režiimi, mis võimaldab meeleavalduste mahasurumist.

23.05.2011

20.

Iyad (teise nimega Eyad) Makhlouf

Sündinud 21. jaanuaril 1973 Damaskuses;

pass nr N001820740

Rami Makhloufi vend ja luureteenistuse ametnik, osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Presidendi nõuandja strateegilistes küsimustes; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Relvajõudude staabiülem, vastutab sõjaväe osalemise eest rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

23.

Ihab (teise nimega Ehab, Iehab) Makhlouf

Sündinud 21. jaanuaril 1973 Damaskuses;

pass nr N002848852

Ettevõtte SyriaTel asepresident ja Rami Makhloufi USA ettevõtte ajutine juht; rahastab režiimi, mis võimaldab meeleavalduste mahasurumist.

23.05.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Sündinud 1951. või 1946. aastal Kerdahas.

Presidendi kaitsemeeskonna ülem; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga; president Bachar Al-Assadi nõbu.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Sõjaväe majutuskompleksi direktor; annab režiimile rahalist toetust; president Bachar Al-Assadi nõbu.

23.6.2011

26.

Brigaadikomandör Mohammad Ali Jafari (teise nimega Ja’fari, Aziz; teise nimega Jafari, Ali; teise nimega Jafari, Mohammad Ali; teise nimega Ja’fari, Mohammad Ali; teise nimega Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Sündinud 1. septembril 1957 Yazdis, Iraanis

Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse ülemjuhataja, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

27.

Kindralmajor Qasem Soleimani (teise nimega Qasim Soleimany);

 

Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse IRGC - Qods komandör, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (teise nimega Taeb, Hassan; teise nimega Taeb, Hosein; teise nimega Taeb, Hossein; teise nimega Taeb, Hussayn; teise nimega. Hojjatoleslam Hossein Ta’eb)

Sündinud 1963. aastal Teheranis, Iraanis

Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse luureüksuse asekomandör, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Maher Al-Assadi äripartner annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

30.

Ra’if Al-Quwatli (teise nimega Ri’af Al-Quwatli)

 

Maher Al-Assadi äripartner annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Süüria sõjaväeluure ülem Hama linnas, seotud meeleavaldajate represseerimisega.

1.8.2011

32.

Kindralmajor Tawfiq Younes

 

Luure Peadirektoraadi sisejulgeoleku osakonna juhataja; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (teise nimega Abu Rami)

Sündinud 19. oktoobril 1932 Latakias, Süürias

Bashari ja Mahir al Assadi lähedane liitlane ja emapoolne onu. Rami, Ihabi ja Iyad Makhloufi äripartner ja isa.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Sündinud Latakias

Mahir al-Assad i liitlane seoses Shabiha relvastatud üksusega Otseselt seotud tsiviilelanikkonna vastu suunatud represseerimise ja vägivallaga ning Shabiha relvastatud rühmituste koordineerimisega.

1.8.2011

35.

Kindral Ali Habib Mahmoud

Sündinud Tartous, 1939.

aastal. Nimetatud kaitseministriks 3. juunil 2009

Kaitseminister Vastutab Süüria relvajõudude juhtimise ja operatsioonide eest seoses tsiviilelanikkonna vastu suunatud represseerimise ja vägivallaga.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Maher Al-Assadi asetäitja, armee 4. diviisi sõjaväepolitseiüksuse juht, osales repressioonides.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Süüria Kaitseministeeriumi hangete osakonna direktor, selle osakonna kaudu hangitakse kogu Süüria armee relvastus.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Bashar Al-Assadi nõbu; ettevõtte Nizar Oilfield Supplies endine juht

Väga lähedane isik tähtsamatele valitsusametnikele. Rahastab Shabihat Latakia piirkonnas.

23.8.2011

39.

Brigaadikindral Rafiq Shahadah

 

Süüria sõjaväeluure osakonna 293 (siseküsimused) ülem Damaskuses. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Damaskuses. President Bashar Al-Assadi nõunik strateegiaküsimustes ja sõjaväeluure alal.

23.8.2011

40.

Brigaadikindral Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Süüria sõjaväeluure osakonnaülem Dayr az-Zoris. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Dayr az-Zoris ja Alboukamalis.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Sündinud 1935. aastal Aleppos

Aseminister, endine kaitseminister, president Bashar Al-Assadi eriesindaja.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Ba'athi araabia sotsialistliku partei piirkondliku sekretäri abi alates 2005. aastast, 2000–2005 piirkondliku Ba'athi partei riikliku julgeoleku valdkonna direktor. Endine Hama kuberner (1998–2000). President Bashar Al-Assadi ja Maher Al-Assadi lähedane kaastöötaja. Režiimi oluline otsusetegija tsiviilelanikkonna represseerimisel.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Vastutav tapmiste eest Hamas 1980. aastal, kutsutud tagasi Damaskusesse president Bashar Al-Assadi erinõunikuks.

23.8.2011

44.

Brigaadikindral Nawful Al-Husayn

 

Osakonnaülem. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Idlibi provintsis.

23.8.2011

45.

Brigaadiülem Husam Sukkar

 

Presidendi nõunik julgeolekuküsimustes. Presidendi nõunik julgeolekuasutuste tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonide ja vägivalla küsimustes.

23.8.2011

46.

Brigaadikindral Muhammed Zamrini

 

Süüria sõjaväeluure osakonnaülem Homsis. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Homsis.

23.8.2011

47.

Kindralleitnant Munir Adanov (Adnuf)

 

Peastaabi ülema asetäitja, vastutav Süüria armee operatsioonide ja väljaõppe eest. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Süürias.

23.8.2011

48.

Brigaadikindral Ghassan Khalil

 

Pealuuredirektoraadi teabeosakonna ülem. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Süürias.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Sündinud Latakias

Shabiha relvastatud rühmitus. Maher Al-Assadi kaastöötaja Shabiha relvastatud rühmituse juures. Osales otseselt tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides ja vägivallas ning Shabiha relvastatud rühmituste tegevuse koordineerimises.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Maher Al-Assadi lähedane äripartner. Teadaolevalt annab Süüria režiimile rahalist toetust.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Aleppo kaubandus- ja tööstuskoja president. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.

2.09.2011

52.

Emad Ghraiwati

Sündinud 1959. aasta märtsis Damaskuses, Süürias

Damaskuse tööstuskoja (Zuhair Ghraiwati Sons) president. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Sündinud 1949. aastal Homsis, Süürias

Akhras Group’i asutaja (kaubad, kaubandus, töötlemine ja logistika), Homs. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Sündinud 1949. aastal Latakias, Süürias

Issam Anbouba Est.(agrotööstus) president. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Sündinud 1943. aastal Damaskuses

Justiitsminister. Seotud Süüria režiimiga, sealhulgas meelevaldsete vahistamiste ja kinnipidamiste poliitika ja tavade toetamisega.

23.09.2011

56.

Dr Adnan Hassan Mahmoud

Sündinud 1966. aastal Tartous

Informatsiooniminister. Seotud Süüria režiimiga, sealhulgas režiimi informatsioonipoliitika toetamise ja edendamisega.

23.09.2011

57.

Kindralmajor Jumah Al-Ahmad

 

Erivägede juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias.

14.11.2011

58.

Kolonel Lu’ai al-Ali

 

Süüria sõjaväeluure Deraa osakonna juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest Deraas.

14.11.2011

59.

Kindralleitnant Ali Abdullah Ayyub

 

Peastaabi ülema asetäitja (töötajad ja tööjõud). Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias.

14.11.2011

60.

Kindralleitnant Jasim al-Furayj

 

Peastaabi ülem. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias.

14.11.2011

61.

Kindral Aous (Aws) ASLAN

Sündinud 1958. aastal

Vabariikliku kaardiväe pataljoniülem. Maher al-ASSADILE ja president al-ASSADILE lähedalseisev isik. Osales tsiviilelanikkonna represseerimises kogu Süürias.

14.11.2011

62.

Kindral Ghassan Belal

 

4. divisjoni büroo kindral-komandant. Maher al-ASSADI nõunik ja julgeolekuoperatsioonide koordinaator. Vastutab tsiviilelanikkonna represseerimise eest kogu Süürias.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Juhib Berri perekonna rühmitusi. Vastutab valitsusmeelsete rühmituste eest, kes on seotud tsiviilelanikkonna represseerimisega Aleppos.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Süüria elektroonilise armee liige. On osa võtnud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

65.

Kindralmajor Zuhair Hamad

 

Üldluure direktoraadi asejuhataja. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Süüria elektroonilise armee tsiviiljuht (maavägede luurebüroo). On osa võtnud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Süüria elektroonilise armee liige. On osa võtnud tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Asesiseminister. Vastutab tsiviilelanikkonna vastu vägivalla kasutamise eest Süürias.

14.11.2011

69.

Kindralmajor Nazih

 

Üldluure direktoraadi asedirektor. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

4. divisjoni pataljoniülem. Vastutab tsiviilelanikkonna represseerimise eest Deir el-Zoris.

14.11.2011

71.

Kindralmajor Wajih Mahmud

 

18. soomusdivisjoni juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla eest Homsis.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Sündinud 24. augustil 1959 Damaskuses.

Aadress: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Süüria pass nr 004326765, välja antud 2. november 2008, kehtiv kuni 2014. aasta novembrini.

Pariisi advokatuuri liige.

Advokaadibüroo Sabbagh & Associates (Damaskus) juht. Rami Makhloufi ja Khaldoun Makhloufi õigus- ja finantsnõunik ning asjaajaja. Bashar al-Assadi kaasosanik kinnisvaraprojekti rahastamises Lattakias. Annab valitsusele rahalist toetust.

14.11.2011

73.

Kindralleitnant Mustafa Tlass

 

Peastaabi ülema asetäitja (logistika ja tööjõud). Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias.

14.11.2011

74.

Kindralmajor Fu’ad Tawil

 

Süüria õhujõudude luureteenistuse asejuhataja. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Sündinud 1945. aastal Damaskuses

Rahandusminister. Vastutab Süüria majanduse eest.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Sündinud 1956. aastal Aleppos

Majandus- ja kaubandusminister Vastutab Süüria majanduse eest.

1.12.2011

77.

Kindralleitnant Fahid Al-Jassim

 

Staabiülem. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

78.

Kindralmajor Ibrahim Al-Hassan

 

Staabiülema asetäitja. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

79.

Brigaadiülem Khalil Zghraybih

 

14. divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

80.

Brigaadiülem Ali Barakat

 

Vabariikliku kaardiväe 103. brigaad. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

81.

Brigaadiülem Talal Makhluf

 

Vabariikliku kaardiväe 103. brigaad. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

82.

Brigaadiülem Nazih Hassun

 

Süüria õhujõudude luureteenistus. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

83.

Kapten Maan Jdiid

 

Presidendi kaardivägi. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Poliitilise julgeoleku divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Poliitilise julgeoleku divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Poliitilise julgeoleku divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Tuvastamis-andmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Bena Properties

 

Rami Makhloufi kontrolli all; annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (teise nimega Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus

Tel: 963 112110059 / 963 112110043

Faks: 963 933333149

Rami Makhloufi kontrolli all; annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Tel: 963 112316675

Faks: 963 112318875

Veebisait: www.hamshointl.com

E-post: info@hamshointl.com ja hamshogroup@yahoo.com

Mohamed Hamcho või Hamsho kontrolli all; annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (teise nimega MILIHOUSE)

 

Riyad Shalishi ja kaitse-ministeeriumi kontrollitav ehitusfirma; annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

5.

Poliitilise julgeoleku direktoraat

 

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

23.8.2011

6.

Pealuuredirektoraat

 

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

23.8.2011

7.

Sõjaväeluuredirektoraat

 

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

23.8.2011

8.

Lennuväe luureteenistus

 

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

23.8.2011

9.

IRGC Qods Force (Quds Force)

Teheran, Iraan

Qods (või Quds) Force on Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) eriharu. Qods Force osales varustuse hankimisel ja toetas Süüria režiimi protestide mahasurumisel Süürias. IRGC Qods Force on andnud Süüria julgeolekuteenistustele tehnilist abi, seadmeid ja toetust tsiviilelanikkonna protestiliikumiste mahasurumiseks.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Subsidiary of Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Tel: 00 963 11 99 62)

Režiimi rahastav majandusüksus.

2.09.2011

11.

Cham Investment Group

Subsidiary of Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Tel: 00 963 11 99 62)

Režiimi rahastav majandusüksus.

2.09.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Tel: (+963) 11 2456777 ja 2218602

Faks: (+963) 11 2237938 ja 2211186

Panga e-post: Publicrelations@reb.sy

Veebisait: www.reb.sy

Riigi omandis olev pank, mis toetab režiimi rahaliselt.

2.09.2011

13.

Addounia TV (teise nimega Dounia TV)

Tel: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Faks: +963-11-5667272

Veebisait: http://www.addounia.tv

Addounia TV on õhutanud vägivalda Süüria tsiviilelanike vastu.

23.09.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Tel: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Faks: +963 (11) 673 1274

E-post: info@chamholding.sy

Veebisait: www.chamholding.sy

Rami Makhloufi kontrolli all; Süüria suurim valdusettevõte, mis saab režiimist kasu ja toetab seda.

23.09.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Aadress: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria

Tel: +963-11-2212345

Faks: +963-11-44694450

E-post: sales@eltelme.com

Veebisait: www.eltelme.com

Valmistab telekommunikatsiooniseadmeid ja varustab nendega sõjaväge.

23.09.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Aadress: Dara'a Highway, Damascus, Syria

Tel: +963-11-6858111

Mobiil: +963-933-240231

Ehitab sõjaväekasarmuid, piiripunktides asuvaid kasarmuid ja muid hooneid sõjaväe jaoks.

23.09.2011

17.

Souruh Company (teise nimega SOROH Al Cham Company)

Aadress: Adra Free Zone Area Damascus – Syria

Tel: +963-11-5327266

Mobiil: +963-933-526812 +963-932-878282

Faks:+963-11-5316396

E-post: sorohco@gmail.com

Veebisait: http://sites.google.com/site/sorohco

Investeerib kohalikesse sõjatööstusprojektidesse, valmistab relvaosasid ja seotud tooteid. 100% ettevõttest kuulub Rami Makhloufile.

23.09.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Tel: +963 11 61 26 270

Faks: +963 11 23 73 97 19

E-post: info@syriatel.com.sy;

Website: http://syriatel.sy/

Rami Makhloufi kontrolli all; annab režiimile rahalist toetust, makstes litsentsilepingu kaudu 50 % oma kasumist valitsusele.

23.09.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tel: +963 - 11- 2260805

Faks: +963 - 11 - 2260806

E-post: mail@champress.com

Website: www.champress.net

Telekanal, mis osaleb valeinformatsiooni levitamises ja vägivalla õhutamises meeleavaldajate vastu.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Faks: 00963 11 2139928

Päevaleht, mis osaleb valeinformatsiooni levitamises ja vägivalla õhutamises meeleavaldajate vastu.

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damas

Toetab Süüria armeed materjalide hankimisel, mida kasutatakse otse meeleavaldajate jälgimiseks ja represseerimiseks.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus

Tel: 963112725499

Faks: 963112725399

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tel/faks: 963114471080

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Tel:+963-11-5111352

Faks:+963-11-5110117

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Damascus ja PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus ja PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Riigi omandis olev ettevõte, mis vastutab kogu Süüria naftaekspordi eest. Annab režiimile rahalist toetust.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Tel: 963113141635

Faks: 963113141634

E-post: info@gpc-sy.com

Riigi omandis olev naftaettevõte. Annab režiimile rahalist toetust.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Faks: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Ühisettevõte, millest 50% kuulub ettevõttele General Petroleum Corporation. Annab režiimile rahalist toetust.

1.12.2011


II LISA

Artikli 19 lõikes 1 osutatud üksuste loetelu

Üksused

 

Nimi

Tuvastamis-andmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Süüria Kommertspank

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo harukontor, PO Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; kogu maailma harukontorid [NPWMD] Veebisait: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Faks: +963 11 2216975

Juhatus: dir.cbs@mail.sy

Riigi omandis olev pank, mis toetab režiimi rahaliselt.

13.10.2011


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/71


NÕUKOGU OTSUS 2011/783/ÜVJP,

1. detsember 2011,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Nõukogu on täies ulatuses läbi vaadanud otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendi isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuse otsuse artikli 19 lõike 1 punkti b ja artikli 20 lõike 1 punkti b. Seda tehes võttis nõukogu arvesse asjaomaste isikute esitatud märkusi.

(3)

Nõukogu tegi järelduse, et otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas loetletud isikute ja üksuste suhtes tuleks jätkata kõnealuses otsuses sätestatud piiravate erimeetmete kohaldamist.

(4)

Nõukogu leidis ühtlasi, et kandeid teatavate otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas loetletud üksuste kohta tuleks muuta.

(5)

Arvestades lisaks jätkuvat muret, mida Euroopa Ülemkogu väljendas 23. oktoobril 2011 Iraani tuuma- ja raketiprogrammide laienemise pärast, tuleks otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendisse isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada täiendavad isikud ja üksused.

(6)

Otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 19 lõike 1 punktis b ja artikli 20 lõike 1 punktis b osutatud isikute ja üksuste loendit tuleks vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 1. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.


LISA

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa muudetakse järgmiselt.

1.

II lisasse lisatakse järgmised isikud ja üksused:

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Melli Bank PLC juhatuse aseesimees ja tegevjuht

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Praegune julgeolekujuht kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumi uuringute instituudi kaitsealase innovatsiooni ja uuringute organisatsioonis (Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)), mida juhib ÜRO poolt loetellu lisatud Mohsen Fakhrizadeh. Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) on SPNDd identifitseerinud seoses Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan keeldub koostööd tegemast. Julgeolekujuhina vastutab Babaei teabe avalikustamise vältimise eest, kaasa arvatud IAEAle.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Arian Bank tegevjuht

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

ÜRO poolt loetellu lisatud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni asejuht, kus ta allub ÜRO poolt loetellu lisatud Feridun Abbasi Davanile. On olnud seotud Iraani tuumaprogrammiga alates vähemalt astast 2002, sealhulgas on ta olnud AMADi endine hanke- ja logistikajuht, kus ta vastutas selliste variettevõtete kasutamise eest nagu Kimia Madan, et hankida vasrustust ja materjali Iraani tuumarelvaprogrammi jaoks.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Bank Refah juhatuse aseesimees ja tegevjuht

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (teise nimega DANESHJOU)

 

Teadusuuringute, teaduse ja tehnoloogia minister alates 2009. aasta valimistest. Iraan ei ole IAEAle andnud selgitusi tema rolli kohta seoses rakettide lõhkepeade väljatöötamise uuringutega. See on osa Iraani laiemast koostöö puudumisest seoses IAEA „väidetavate uuringute” uurimisega, milles viidatakse Iraani tuumaprogrammi sõjalistele aspektidele, mis hõlmab juurdepääsusukeeldu asjaomaseid isikuid puudutavatele dokumentidele. Lisaks ministrirollile on Daneshjoo president Ahmadenijadi nimel seotud ka „passiivkaitse” tegevusega. Passiivkaitse organisatsioon on juba ELi poolt loetellu lisatud.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Banque Sina juhatuse esimees ja tegevjuht

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

Sünniaeg: 20.09.1974

Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud SHIGi variettevõtetele. Tarnis kaupa SHIGile jaanuarist kuni novembrini 2010. Maksed osa kauba eest tehti ELi poolt loetellu lisatud panga Export Development Bank of Iran (EDBI) peakontorist Teheranis pärast 2010. aasta novembrit.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Bank Saderat juhatuse esimees ja tegevjuht

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt süsinikkiudu, ÜRO poolt loetellu lisatud SHIGile ja SBIGile.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

ÜRO poolt loetellu lisatud Kalaye Electric Company tegevjuht

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Bank Melli juhatuse aseesimees ja tegevjuht

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Persia International Bank Londonis töötav tegevjuht

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA tegevdirektor

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Post Bank tegevjuht

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Physics Research Institute (varem tuntud nime all Institute of Applied Physics) juht

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

ELi poolt loetellu lisatud Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) tegevjuht On ka AEOI ametnik. Juhib ja kuulutab välja pakkumismenetlusi hankeettevõtetele, kes tegelevad ettevõtetes Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) ja Uranium Conversion Facility (UCF) nõutava tundliku hanketegevusega.

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Melli Bank PLC juhatuse esimees, kes ei ole tegevjuhtkonna liige

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

ELi poolt loetellu lisatud Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) tegevjuht

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Export Development Bank of Iran juhatuse esimees ja tegevjuht

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Research Centre for Explosion and Impact, mida tuntakse ka nime all METFAZ, juht

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

ELi poolt loetellu lisatud panga Persia International Bank Dubais töötav peadirektor

1.12.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

23.

Aria Nikan, (teise nimega Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Tuntud ELi poolt loetellu lisatud Iran Centrifuge Technology Company (TESA) kaubandusosakonnale tehtud hangete poolest. Nad on püüdnud hankida loetellu lisatud materjale, sealhulgas EList pärit kaupa, mida kasutatakse Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (teise nimega Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Ettevõte, kellega on sõlmitud leping elektri- ja torutööde tegemiseks uraani rikastamise tehastes Natanzis ja Qom/Fordow's. Ta vastutas 2010. aastal Natanzis elektriliste juhtimisseadmete projekteerimise, hankimise ja paigaldamise eest.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Tehran, Iran

Seotud laskemoona tarnimisega Iraanist Nigeeria kaudu kolmandasse riiki

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Vaakumimurite tootja, kes on varustanud uraani rikastamise tehaseid Natanzis ja Qom/Fordow's. 2011. aastal tarnis ta rõhuandureid ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Kalaye Electric Company.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Iraani uraani töötlemise ja tuumkütuse tootmisettevõte. ÜRO poolt loetellu lisatud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni kontrolli all.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (teise nimega Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Allub ÜRO poolt loetellu lisatud TAMASile. Tal on tootmislepingud ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttega Kalaye Electric Company ja ELi poolt loetellu lisatud ettevõttega TESA.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (teise nimega Iran Pouya)

 

Valitsuse omandis ettevõte, kes juhtis Iraani suurimat alumiiniumikaevandust ja tarnis materjali IR-1 ja IR-2 tsentrifuugide korpuste tootmiseks. Suur tsentrifuugide alumiiniumsilindrite tootja, kelle klientide hulka kuuluvad ÜRO poolt loetellu lisatud AEOI ja ELi poolt loetellu lisatud TESA.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Energiasektori firma, mis oli tihedalt seotud Qom/Fordow’s asuva uraani rikastamise tehase rajamisega. Tema suhtes kehtib Ühendkuningriigi, Itaalia ja Hispaania ekspordikeeld.

1.12.2011

31.

Karanir (teise nimega Moaser, teise nimega Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Iraani ettevõte, kellel on sõlmitud leping ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttega Kalaye Electric Company projekteerimis- ja inseneriteenuste osutamiseks tuumkütuse tsüklis. Hiljuti hankis ta varustust Natanzi uraani rikastamise tehasele.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (teise nimega FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (teise nimega METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Alludes ELi poolt loetellu lisatud Malek Ashtari Ülikoolile, juhib ta tegevust, mis on seotud Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan ei tee IAEAga koostööd.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Lepinguline ehitaja, kes paigaldas torusid ja abiseadmeid uraani rikastamise tehases Natanzis. Ta tegeles konkreetselt tsentrifuugide torustikuga.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Insenerifirma, kes toetab suuremahulisi tööstusprojektide, sealhulgas Iraani uraani rikastamise programmi, samuti deklareerimata tööd uraani rikastamise tehases Qom/Fordow's.

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Khorasan Mettalurgy Industries varinimi (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1803 (2008), Ammunition Industries Group (AMIG) tütarettevõte)

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) filiaal.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

43.

SURENA (teise nimega Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Tuumaelektrijaamade ehitamise ja seadistamise ettevõte. ÜRO poolt loetellu lisatud Novin Energy Company kontrolli all.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva TESA omandis või kontrolli all olev ettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali tootmises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Ettevõte toodab UF6 mahuteid ning on neid tarninud uraani rikastamise tehastesse Natanzis ja Qom/Fordow's.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (teise nimega Tosseh Jahad E Silo)

 

Osaleb Iraani tuumaprogrammis Nantazis, Qomis ja Arakis asuvates tehastes.

1.12.2011

47.

Yarsanat (teise nimega Yar Sanat, teise nimega Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

ÜRO poolt loetellu lisatud Kalaye Electric Company hankeettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis. Ta on üritanud hankida vaakumtooteid ja rõhuandureid.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Tehran, Iran

Seotud ELi poolt loetellu lisatud ettevõttega Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (teise nimega Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

II.   Islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC)

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

49.

Azim AGHAJANI (kirjutatakse ka ADHAJANI)

 

IRGC liige, seotud laskemoona tarnimisega Iraanist Nigeeria kaudu kolmandasse riiki

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Khatam Al-Anbia Construction Headquarters juht

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (teise nimega Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

IRGC liige, seotud laskemoona tarnimisega Iraanist Nigeeria kaudu kolmandasse riiki

1.12.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

ÜRO ja ELi sanktsioonide objektiks oleva IRGC Pars Aviation Service Company uus nimi. Türgis kontrolliti 2011. aastal Iraanist Süüriasse suundunud Yas Air Cargo Airlinesi lennukit, ning kontrolli käigus leiti sellest tavarelvi.

1.12.2011

III.   Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL)

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

53.

Ghasem NABIPOUR (teise nimega M T Khabbazi NABIPOUR)

Sündinud 16.01.1956, Iraani kodanik

Euroopa Liidu nimekirjades oleva Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (teise nimega Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), uue nimega Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company direktor ja aktsionär, kes vastutab IRISLi laevade tehnilise haldamise eest. NABIPOUR on IRISLi laevahalduse direktor

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Sündinud 16.12.1962, Iraani kodanik

IRISLi endine õigusdirektor, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) direktor. Variettevõtte NHL Basic Limited direktor.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Sündinud 31.01.1965, Iraani kodanik

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISL Malta Limited, teise nimega Royal Med Shipping Company direktor.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Sündinud 04.06.1953, Iraani kodanik, Saksamaa kodanik

IRISLi juhatuse liige Euroopas, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HTTS ja Euroopa Liidu sanktsioonide objektiksoleva Darya Capital Administration Gmbh tegevdirektor. Mitme IRISLi või selle filiaali omandis või kontrolli all oleva variettevõtte juhataja.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Sündinud 19. juulil 1956,

pass nr N10623175 (Iraan), välja antud 27. märtsil 2007, kehtiv kuni 26. märtsini 2012.

N: IRISLi piirkonnadirektor Araabia Ühendemiraatides, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Pacific Shipping ja Great Ocean Shipping Company, teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Oasis Freight Agency direktor. Lõi 2010. aastal ettevõtte Crystal Shipping FZE osana püüdlustest hoida kõrvale IRISLi loetellu lisamisest ELi poolt.

1.12.2011

58.

Captain Alireza GHEZELAYAGH

 

ELi poolt loetellu lisatud Lead maritime tegevjuht, kes tegutseb HDSLi nimel Singapuris. Lisaks sellele peadirektor ELi poolt loetellu lisatud ettevõttes Asia Marine Network, mis on IRISLi piirkondlik kontor Singapuris.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Sündinud 23.01.1957, Iraani kodanik

IRISLi endine kaubandusdirektor, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company asedirektor ja aktsionär, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISLi filiaali Sapid Shipping Company tegevdirektor ja aktsionär, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HDSLi asedirektor ja aktsionär, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Irano-Hind Shipping Company juhatuse liige.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Sündinud 06.01.1959, Iraani kodanik

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) direktor ja aktsionär. Registreeritud paljude IRISLi variettevõtete aktsionärina.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Sündinud 25.05.1950, Iraani kodanik

IRISLi endine finantsdirektor, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva üksuse Irinvestship limited endine direktor, Irinvestship limited tegevuse üle võtnud Fairway Shipping direktor. IRISLi variettevõtete, eelkõige Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Lancellin Shipping Company ja Acena Shipping Company juht.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Sündinud 30.09.1953, Iraani kodanik

IRISLi finantsdirektor alates 2011.aastast. Mitme Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISLi filiaali endine tegevdirektor, kes vastutab mitme variettevõtte loomise eest, kelle direktori ja aktsionärina ta jätkuvalt on registreeritud.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Sündinud 23.07.1965, Iraani kodanik

IRISL grupi aseõigusdirektor, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company õigusdirektor.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

DOB: 27 May 1956, POB: Bojnord, Iran,

Passport: R10748186 (Iran) issued 22 January 2007; expires 22 January 2012

IRISL China Shipping Company, teise nimega Santelines (teise nimega või Santexlines), teise nimega Rice Shipping, teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva E-sail Shipping direktor.

1.12.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

65.

E-Sail, teise nimega E-Sail Shipping Company, teise nimega Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Santexlines, teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISL China Shipping Company Limited uued nimed. Tegutseb IRISLi nimel. Tegutseb ELi poolt loetellu lisatud SAPID nimel Hiinas, prahtides IRISLi laevu teistele ettevõtetele.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

IRISLi omandis või kontrolli all olev ettevõte.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HTTS variettevõte.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Tehran / Iran - Zip Code: 13861-15383

IRISLi filiaal, kes vastutab laevade tarnimise eest osadena.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

IRISLi filiaal, kes vastutab meeskondade töölevõtmise ja personalijuhtimise eest.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaysia

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Boustead Shipping Agencies on teinud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste poolt algatatud tehinguid.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Diamond Shipping Services on teinud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste poolt algatatud tehinguid ja saanud neist kasu.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Good Luck Shipping Company loodi selleks, et võtta üle Oasis Freight Company, teise nimega Great Ocean Shipping Services, mis oli Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks ning mille suhtes käis pankrotimenetlus. Good Luck Shipping on IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste kasuks väljastanud võltsitud transpordidokumente. Tegutseb ELi poolt loetellu lisatud HDSLi ja Sapidi nimel Araabia Ühendemiraatides. Loodi sanktsioonide tulemusena 2011. aasta juunis ettevõtete Great Ocean Shipping Services ja Pacific Shipping asendamiseks.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Ocean Express Agencies Private Limited on sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks kasutanud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste transpordidokumente.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. OTS Steinweg Agency on teinud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste nimel tehinguid, osalenud IRISLi omandis või kontrolli all olevate variettevõtete loomisel, osalenud laevade hankimisel IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste huvides.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Universal Transportation Limited (UTL) on väljastanud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all oleva variettevõtte nimelisi võltsitud transpordidokumente ning on teinud IRISLi nimel tehinguid.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algérie

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Walship SA on teinud IRISLi nimel ja tema klientide huvides tehinguid, on väljastanud dokumente, transpordidokumente ja IRISLi variettevõtte nimelisi arveid, on otsinud kliente, kes oleksid valmis osutama enda nimel teenuseid üksnes IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste kasuks.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Aadress: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO nr: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Registreerimisnumber: C 39359

Alpha Kara Navigation Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. ELi poolt loetellu lisatud Darya Capital Administration GMBH tütarettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38079

Alpha Nari Navigation Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Aadress: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

IRISLi agendi Pacific Shipping omandis. Andis rahalist abi IRISLi arestitud laevade ja uute veokonteinerite soetamise jaoks.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company, teise nimega Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Doubaï

Moghddami Fardi kontrolli all. Pakub teenuseid ELi poolt loetellu lisatud IRISLi tütarettevõttele Valfajre Shipping Company. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on IRISLi omandis või kontrolli all oleva laeva omanik. Moghddami Fard on ettevõtte direktor.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Aadress: 171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39354

Beta Kara Navigation Ltd on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

IMO nr: 0099501

Bis Maritime Limited on Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik. Gholam Hossein Golparvar on ettevõtte juht.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Registreeritud 2011. aasta augustis Marshalli saartel numbri all 46270.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

IRISLi variettevõte, mida on kasutatud ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omandamiseks ning IRISLi vahendite ülekandmiseks.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

IRISLi variettevõte, mis on IRISLi omandis või kontrolli all.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

IRISLi agendi Pacific Shipping omandis. Loodud 2010. aastal Moghddami Fardi poolt osana jõupingutustest eirata IRISLi loetellu lisamist ELi poolt. 2010. aasta detsembris kasutati seda ettevõtet, et kanda üle vahendeid arestitud IRISLi laevade vabastamiseks ning varjata IRISLi kaasatust.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39357

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38077

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

IRISLi omandis või kontrolli all olev ettevõte, kuhu kuuluvad Mani saarel asuvad IRISLi variettevõtted.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Registreeritud 2011. aasta augustis Marshalli saartel numbri all 46041.

Marshalli saartel registreeritud IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320195

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38082

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 38067

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Haji Pajand on ettevõtte Fairway Shipping direktor.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39355

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309593

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309610

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309622

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO nr: 8309634

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309658

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320121

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, UAE

Seda ettevõtet kasutati IRISLi variettevõtete loomiseks Araabia Ühendemiraatides, sealhulgas ettevõtte „Good Luck Shipping” loomiseks. Ettevõtte tegevjuht on Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309646

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320183

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

Laeva IMO nr: 7027899

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 45613

Laeva IMO nr: 9270646

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 45618

Laeva IMO nr: 9346548

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

IRISLi variettevõte. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38190

IMO nr: 9386500

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO nr: 9283007

Panamas asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38076

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 40069

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34477

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34479

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34476

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 45153

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 45152

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 41660

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 37437

Laeva IMO nr: 9274941

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34478

Laeva IMO nr: 9364112

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38183

Laeva IMO nr: 9387786

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: K(38066)

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Registreerimisnumber: 5586832

IMO nr: 9284154

Panamas asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320169

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

IMO nr: 9387798

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38064

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

Aadress: 143/1 Tower Road, Sliema - Registreerimisnumber: C 38181

Laeva IMO nr: 9387803

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Registreerimisnumber: C 43447

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320133

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO nr: 9284142

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309672

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Hassan Djalilzadeni omanduses olev äriühing – Registreerimisnumber: C38182

Laeva IMO nr: 9387815

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Registreerimisnumber: C 49549

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309701

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Registreerimisnumber: 5586846

IMO nr: 9283019

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

Laeva IMO nr: 9405930

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38783

Laeva IMO nr: 9405942

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

Tegutseb IRISLi nimel Lähis-Idas Ettevõtte tegevdirektor on Mohammad Moghaddami Fard. 2010. aasta oktoobris oli seotud variettevõtete loomisega; uute ettevõtete nimesid kasutatakse veokirjadel, et sanktsioonidest kõrvale hoida. On jätkuvalt seotud IRISLi laevade sõiduplaanidega.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38781

Laeva IMO nr: 9405954

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320145

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38782

Laeva IMO nr: 9405978

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Registreerimisnumber: 5586850

Panamas asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (teise nimega Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Registreerimisnumber: 92630

Hongkongis asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320157

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

IRISLi peakorter Singapuris ning tegutseb Asia Marine Networki ainuesindajana. Tegutseb HDSLi nimel Singapuris.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320171

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

Laeva IMO nr: 9541887

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Registreerimisnumber: C44939

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38070

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Küpros)

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38069

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

2.

Kanded allpool nimetatud üksuste kohta asendatakse allpool esitatud kannetega:

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

B.   Üksused

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. on täielikult pangale First East Export Bank (FEEB) kuuluv tütarettevõte, mis lisati loetellu ÜRO poolt Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 alusel 2010. aasta juunis. Pearl Energy Company loodi FEEBi poolt, et pakkuda majandusuuringuid rea ülemaailmsete tööstusharude kohta.

23.05.2011

Safa Nicu, teise nimega „Safa Nicu Sepahan”, „Safanco Company”, „Safa Nicu Afghanistan Company”, „Safa Al-Noor Company” ja „Safa Nicu Ltd Company”.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Kommunikatsiooniettevõte, mis on tarninud seadmeid Fardow (Qom) rajatise jaoks, mida ehitatakse ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.05.2011

Onerbank ZAO (teise nimega Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Valgevenes asuv pank, mis on Bank Refah Kargarani, Bank Saderati ja Bank Toseeh Saderat Irani omandis.

23.05.2011

III.   Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL)

B.   Üksused

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjus

Loetelusse kandmise kuupäev

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtjad:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

IRISL IMO nr:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

Olnud seotud sõjalise otstarbega kaupade, sealhulgas Iraanist pärinevate keelatud kaupade veoga. Kolm sellist vahejuhtumit hõlmasid selgeid rikkumisi, mis esitati ÜRO Julgeolekunõukogu Iraani-vastaste sanktsioonide komiteele. IRISLi seos massihävitusrelvade levikuga on selline, et ÜRO Julgeolekunõukogu kutsus oma resolutsioonides 1803 ja 1929 riike üles teostama IRISLi laevade kontrolle, kui on põhjendatud alust arvata, et laev transpordib keelatud kaupa.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

IMO nr: 9270658

IRISLi omandis või kontrolli all.

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd, teise nimega Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

IRISLi kontrolli all ning tegutseb IRISLi nimel Iraani sadamates, teostades järelevalvet selliste toimingute üle nagu lastimine ja lossimine.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company, teise nimega Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to