ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.295.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 295

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
12. november 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1129/2011, 11. november 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ja kehtestatakse Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelu ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1130/2011, 11. november 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 (toidu lisaainete kohta) III lisa, et kehtestada nende toidu lisaainete liidu loetelu, mida on lubatud kasutada toidu lisaainetes, toiduensüümides ning toidu lõhna- ja maitseainetes ( 1 )

178

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1131/2011, 11. november 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa stevioolglükosiidide osas ( 1 )

205

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

12.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 295/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1129/2011,

11. november 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ja kehtestatakse Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artiklit 10 ning artikli 30 lõikeid 1 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1333/2008 on ette nähtud koostada Euroopa Liidu loetelu toidus kasutada lubatud lisaainetest ja lisaainete kasutustingimused.

(2)

Toidu lisaained, mis on praegu lubatud toidus kasutamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiiviga 94/35/EÜ (toiduainetes kasutatavate magusainete kohta), (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiiviga 94/36/EÜ (toiduainetes kasutatavate värvainete kohta) (3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 1995. aasta direktiiviga 95/2/EÜ (toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta), (4) tuleks kanda määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisasse, pärast seda kui on läbi vaadatud nende kooskõla kõnealuse määruse artiklitega 6, 7 ja 8. Läbivaatamine ei peaks sisaldama Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet”) tehtavat uut keskkonnaohu hindamist. Toidu lisaaineid ja kasutusviise, mida enam ei vajata, kõnealuse määruse II lisasse ei kanta.

(3)

Ainult selliseid toidu lisaaineid, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas sätestatud Euroopa Liidu loetelus, võib turule viia ja toidus kasutada kõnealuses määruses sätestatud kasutustingimustel. Toidu lisaained tuleks loetelus esitada selliste toidugruppide alusel, millele neid toidu lisaaineid võib lisada. Et hõlbustada lubade andmise menetlust ja suurendada selle läbipaistvust, on otstarbekohane töötada välja uus toidu gruppidesse jaotamise süsteem, mis oleks II lisa aluseks.

(4)

Euroopa Liidu süsteemi väljatöötamisel on võetud aluseks Codex Alimentarius'ega kehtestatud toidu lisaainete üldstandardi (5) toidugruppide süsteem. Seda süsteemi tuleb kohandada, et võtta arvesse iseärasusi, mis on seotud liidus kehtivate toidu lisaainete lubadega. On võetud arvesse Euroopa Liidu praeguseid valdkondlikke toidualaseid sätteid. Gruppide moodustamise ainsaks otstarbeks on koostada lubatud lisaainete loetelu ja nende kasutustingimused.

(5)

Selguse huvides on vaja toidu lisaainete loetelu esitada lisaainete rühmade kaupa teatavatele toitudele lubade andmiseks. Ühetaolise tõlgendamise eesmärgil tuleb esitada gruppide kirjeldamise juhised. Vajaduse korral võib tõlgendamise kohta võtta vastu otsused kooskõlas määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikliga 19, et täpsustada, kas konkreetne toiduaine kuulub teatavasse toidugruppi.

(6)

Nitriteid (E 249–250) on vaja lihatoodete säilitamiseks, et pidurdada kahjulike bakterite, eelkõige Clostridium botulinum’i kasvu. Nitritite kasutamisel võib aga tekkida nitrosamiine, mis on kantserogeensed ained. Toiduohutusameti teadusliku arvamuse seisukohalt tagab praegune luba kasutada nitriteid toidu lisaainena tasakaalu nimetatud mõjude seisukohast ning arvestab vajadust säilitada teatavate tavapäraste toitude olemasolu turul. Teatud tavapäraselt valmistatud lihatoodetes esineda võivate jääkide piirnormid on kehtestatud direktiivi 95/2/EÜ III lisaga. Neid piirnorme tuleb järgida vastavalt määratletud toodete puhul; seejuures tuleb arvestada, et piirnormid kehtivad tootmisprotsessi lõpu kohta. Lisaks konsulteerib komisjon liikmesriikide, sidusrühmade ja toiduohutusametiga, et arutada võimalusi kõikide lihatoodete puhul vähendada praegu sätestatud piirnorme ning seda, kuidas veelgi lihtsustada tavapäraselt valmistatavate toodete eeskirju. Sõltuvalt konsulteerimise tulemusest kaalub komisjon, kas on asjakohane teha ettepanek kohandada teatavatele lihatoodetele lisatavate nitritite piirnorme.

(7)

Gruppi 14.1.1 kuuluva lauavee ainsad lubatud lisaained on fosforhape ja fosfaadid. Võttes arvesse seda, et määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisaga kavandatakse veelgi ühtlustada toidu lisaainete kasutamist liidus ja tagada siseturu tõhus toimimine, ei tule valmistamisel lauaveele lisatavaid mineraalsooli standardi kohaldamise seisukohalt käsitleda lisaainetena ja seetõttu ei peaks need kuuluma käesoleva määruse reguleerimisalasse.

(8)

Toiduohutusamet korraldab kõikide praegu lubatud toidu lisaainete uue hindamise kooskõlas Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 257/2010, (6) millega on kehtestatud toidus lubatud lisaainete uue hindamise kava. Toidu lisaainete uus hindamine tehakse kooskõlas kõnealuses määruses sätestatud prioriteetidega.

(9)

2008. aasta jaanuaris võttis toiduohutusamet vastu arvamuse lükopeeni (E 160d) kohta, (7) milles on välja töötatud kõikidest allikatest saadava lükopeeni aktsepteeritav päevadoos 0,5 mg/kg kehamassi kohta päevas, ning on järeldatud, et võib esineda aktsepteeritava päevadoosi ületamist, eriti laste puhul. Seega tuleks lükopeeni kasutamist toiduvärvina piirata.

(10)

2009. aasta septembris võttis toiduohutusamet vastu teaduslikud arvamused päikeseloojangukollase FCF (E 110), (8) kinoliinkollase (E 104) (9) ja erkpunase 4R (E 124) (10) kohta. Teaduslikes arvamustes esitatud toidu kaudu omastamise hinnangu alusel jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kinoliinkollase ja erkpunase 4R piirnormile vastavalt keskmisele ja ülemisele protsentiilile vastav tarbimine üldjuhul ületab aktsepteeritavat päevadoosi. Ka päikeseloojangukollase omastamine võib olla liiga suur, eelkõige 1–10aastaste laste puhul. Sellised omastatavate koguste hinnangud on tehtud vastavalt toiduainetööstuse 2009. aasta kasutamismäärale. Komisjon vaatab läbi praegu lubatud kasutusviisid ja kasutustasemed, et teha kindlaks, kas selliste ainetega kokkupuude on tarbijale ohutu ning kavandab 2011. aasta juulis ette valmistada uue ettepaneku läbivaadatud normidega.

(11)

22. mail 2008. aastal vastu võetud arvamuses toidu kaudu omastatava alumiiniumi ohutuse kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et märkimisväärsel osal Euroopa rahvastikust võib kokkupuude olla liiga suur. Toiduohutusamet ei saanud teha järeldust täpsete allikate kohta, millest alumiinium teatavasse toitu satub, nagu toidus esialgselt olemasolev alumiinium, kasutatud toidu lisaained, töötlemine või alumiiniumi sisaldavad kiled, mahutid ja riistad. Et vähendada kokkupuudet alumiiniumiga, tuleks vähendada teatavate alumiiniumi sisaldavate toidu lisaainete kasutamist. Komisjon valmistab ette meetmed, et piirata alumiiniumi sisaldavate lisaainetega kokkupuudet ja kavatseb koostada ettepaneku läbivaadatud normidega 2011. aasta septembriks.

(12)

Sidusrühmadel paluti esitada teavet direktiivi 94/36/EÜ V lisas loetletud toiduvärvide kasutamise ja kasutamisvajaduse kohta. Mõnda nimetatud toiduvärvi ei kasutata praegu mõne kõnealuses lisas loetletud toidugrupi puhul. Mõni nimetatud lubatud värvainetest tuleks siiski loetellu alles jätta, kuna neid võib vaja olla selleks, et asendada või osaliselt asendada värvaineid, mis võivad uuel hindamisel toiduohutusameti arvates osutuda probleemseks. Praegu lubatud toiduvärvide arvu on võimalik vähendada järgmiste toidugruppide puhul: maitsestatud sulatatud juust, punaste puuviljade ja marjade konservid, kala- ja vähilaadsete pasteet, eelnevalt kuumtöödeldud vähilaadsed ja suitsutatud kala.

(13)

Toiduvärvi β-apo-8-karoteenhappe etüülestrit (C 30) (E 160f) enam ei toodeta ja toidukäitlejad enam ei toeta, et toiduohutusamet seda ainet uuesti hindaks. Seetõttu ei tohiks seda lisaainet liidu loetelus enam esitada.

(14)

Toiduvärvi kantaksantiini (E 161 g) on lubatud kasutada ainult vorstis „Saucisses de Strasbourg”. Komisjonile teatati, et kõnealust toiduvärvi enam ei kasutata. Seetõttu ei tuleks liidu loetelus enam esitada kõnealuse lisaaine kasutusalana toodet Saucisses de Strasbourg. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivis 2009/35/EÜ (11) (ravimites lubatud värvainete kohta) on sätestatud, et liikmesriigid ei tohi lubada kasutada inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavates ravimites mingeid värvaineid, välja arvatud need, mis on loetletud direktiivi 94/36/EÜ I lisas. Kantaksantiini kasutatakse praegu mõnes ravimis. Seetõttu tuleks see värvaine jätta lubatud lisaainete loetellu.

(15)

Komisjoni 26. juuli 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 884/2007 (erakorraliste meetmete kohta, millega peatatakse E 128 Red 2G kasutamine toiduvärvina) (12) on peatatud kõnealuse värvaine kasutamine ja seda värvainet sisaldavate toitude turule viimine. Seetõttu ei tuleks lisaainet punane 2G (E 128) lisada liidu loetellu.

(16)

Toiduohutusameti tehtud uuel hindamisel ilmnes, et toiduvärvi pruun FK (E 154), mida oli lubatud kasutada ainult tootes Kippers, enam ei kasutata. Uuel hindamisel ei saanud toiduohutusamet teha järeldust selle aine ohutuse kohta, sest kättesaadavad mürgisuse andmed olid puudulikud (13). Seetõttu ei tohiks seda lisaainet liidu loetelus enam esitada.

(17)

Paakumisvastast ainet ränidioksiidi (E 551) on praegu lubatud vastavalt direktiivile 95/2/EÜ kasutada mitmel alal. Selle lisaaine aktsepteeritav päevadoos on määratlemata, nagu on kirjas toidu teaduskomitee 18. mai 1990. aasta arvamuses (14). Tehnoloogiliselt oleks vaja suurendada selle kasutamist kõrgemale tasemele, kui on praegu lubatud soolaasendajate puhul. Selline kasutamine oleks hea sooja ja niiske kliimaga Euroopa riikide tarbijatele, sest praegu muudab paakumine soolaasendajate kasutamise ebamugavaks ja sageli võimatuks. Seetõttu on asjakohane suurendada soolaasendajate piirnormi.

(18)

Toiduohutusamet hindas aluselise metakrülaatkopolümeeri ohutust glaseerainena ja katteainena tahketes toidulisandites. 10. veebruari 2010. aasta arvamuses järeldas toiduohutusamet, et selline kasutusviis on ohutu, kuna aluseline metakrülaatkopolümeer pärast suu kaudu manustamist seedekulglas praktiliselt ei imendu. Lisaaine ülesanne on tehnoloogiline – kaitse niiskuse eest ja toitainete maitse varjamine ning toitainete kiire vabastamine maos. Seetõttu on asjakohane lubada kasutada aluselist metakrülaatkopolümeeri Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ (15) artiklis 2 määratletud tahkete toidulisandite glaseeraine ja katteainena piirnormiga 100 000 mg/kg. Sellele uuele toidulisandile tuleks anda number E1205.

(19)

On vaja reguleerida lisaainete kasutamist määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 3 lõike 2 punktis g määratletud lauamagusainetes. Need lubatud magusaineid sisaldavad valmistised on ette nähtud müügiks lõpptarbijale suhkruasendajana. Lisaainete kasutamise vajadus võib olla mitmesugune, sõltuvalt sellest, kas need on vedeliku, pulbri või tablettide kujul.

(20)

Toidu lisaainete ülekandmine määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisasse tuleks vastavalt kõnealuse määruse artiklile 34 lugeda lõpetatuks käesoleva määrusega kehtestatud muudatuste jõustumise kuupäeval. Kuni selle ajani kohaldatakse direktiivi 94/35/EÜ artikli 2 lõikeid 1, 2 ja 4, direktiivi 94/36/EÜ artikli 2 lõikeid 1–6 ja 8–10, direktiivi 95/2/EÜ artikleid 2 ja 4 ning kõnealuste direktiivide lisasid.

(21)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 artiklitega 6, 7 ja 8 hõlmatud praeguseid lisaainete kasutusalasid ei tohiks mõjutada nende ülekandmine liidu loetellu. Siiski tuleks ette näha üleminekuperiood, et võimaldada käitlejatel täita käesoleva määruse sätteid.

(22)

On vaja selgitada määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 18 lõike 1 punktis a sätestatud ülekandumise põhimõtte erandit seoses II lisas nimetatud liittoiduga. Direktiivi 95/2/EÜ artikli 3 ja direktiivi 94/36/EÜ artikli 3 kohaselt kohaldatakse seda erandit toitude suhtes, mis on nüüd esitatud vastavalt tabelites 1 ja 2. Muude liittoitude puhul, mis kuuluvad E osas loetletud gruppidesse (nt supid, kastmed, salatid jne), tuleks ülekandumise põhimõtet endiselt kohaldada.

(23)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 muutmine

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Üleminekusätted

1.   Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa, mida on muudetud käesoleva määrusega, kohaldatakse alates 1. juunist 2013.

2.   Erandina lõike 1 sätetest kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa (muudetud käesoleva määrusega) järgmisi kandeid alates käesoleva määruse jõustumisest:

a)

B osa punktis 3 kanne, milles käsitletakse aluselist metakrülaatkopolümeeri (E 1205);

b)

E osa punktis 12.1.2 kanne, milles käsitletakse ränidioksiidi (E 551) kasutamist soolaasendajates;

c)

E osa punktis 17.1 kanne, milles käsitletakse aluselise metakrülaatkopolümeeri (E 1205) kasutamist tahketes toidulisandites.

3.   Direktiivi 94/35/EÜ artikli 2 lõiked 1, 2 ja 4, direktiivi 94/36/EÜ artikli 2 lõiked 1–6 ja 8–10, direktiivi 95/2/EÜ artiklid 2 ja 4 ning kõnealuste direktiivide lisad kaotavad kehtivuse alates 1. juunist 2013.

4.   Erandina lõikest 3 kaotab direktiivi 95/2/EÜ IV lisa kanne ränidioksiidi (E 551) kasutamisest soolaasendajates kehtivuse käesoleva määruse jõustumisel.

5.   Toite, mis on õiguspäraselt turule viidud enne 1. juunit 2013, kuid mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, võib turustada kuni nende minimaalse säilivusaja või kasutusaja lõpuni.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 884/2007 tunnistatakse kehtetuks alates 1. juunist 2013.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  EÜT L 237, 10.9.1994, lk 3.

(3)  EÜT L 237, 10.9.1994, lk 13.

(4)  EÜT L 61, 18.3.1995, lk 1.

(5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

(6)  ELT L 80, 26.3.2010, lk 19.

(7)  The EFSA Journal (2008) 674, lk 1.

(8)  EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(9)  EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(10)  EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

(11)  ELT L 109, 30.4.2009, lk 10.

(12)  ELT L 195, 27.7.2007, lk 8.

(13)  EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

(14)  Opinion of the Scientific Committee for Food on First Series of Food Additives for various technological functions, Reports of SCF (25. sari, 1991).

(15)  EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.


LISA

„II LISA

Euroopa Liidu loetelu toidus kasutada lubatud lisaainetest ja kõnealuste lisaainete kasutustingimused

A   OSA

1.   Sissejuhatus

Euroopa Liidu loetelus on:

toidu lisaaine nimetus ja selle E-number;

toidud, millesse võib seda toidu lisaainet lisada;

toidu lisaaine kasutustingimused;

toidu lisaaine müügipiirangud otse lõpptarbijale müümisel.

2.   Loetletud toidu lisaainete üldsätted ja kasutustingimused

1.

Ainult B osas loetletud aineid võib kasutada toidu lisaainetena.

2.

Lisaaineid võib kasutada ainult toitudes ning käesoleva lisa E osas esitatud tingimustel.

3.

Käesoleva lisa E osas on toidud loetletud käesoleva lisa D osas sätestatud toidugruppide järgi ja lisaained rühmitatud käesoleva lisa C osas esitatud määratluste alusel.

4.

Alumiiniumlakid, mis on valmistatud loetletud toiduvärvidest, on lubatud.

5.

Toiduvärve E 123, E 127, E 160b, E 173 ja E 180 ei tohi otse tarbijale müüa.

6.

Numbrite E 407, E 407a ja E 440 all loetletud aineid võib standardida suhkrutega, tingimusel, et lisaks numbrile ja nimetusele esitatakse sellekohane teave.

7.

Märgistuse „toidus kasutamiseks” puhul võib nitritit müüa ainult segus soola või soolaasendajaga.

8.

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 18 lõike 1 punktis a sätestatud ülekandumise põhimõtet ei kohaldata tabelis 1 loetletud toitude suhtes mitte ühegi toidu lisaaine puhul ning tabelis 2 loetletud toitude suhtes toiduvärvide puhul.

Tabel 1

Toiduained, milles ei tohi leiduda lisaaineid määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 18 lõike 1 punktis a sätestatud ülekandumise põhimõtte tõttu

1

Töötlemata toidud, nagu määratletud määruse (EÜ) nr 1333/2008 artiklis 3

2

Mesi, nagu määratletud nõukogu direktiivis 2001/110/EÜ (1)

3

Emulgeerimata loomsed ja taimsed õlid ja rasvad

4

Või

5

Maitsestamata pastöriseeritud ja steriliseeritud (sh kõrgkuumutatud) piim ja maitsestamata pastöriseeritud koor (v.a vähendatud rasvasisaldusega koor)

6

Maitsestamata hapendatud piimatooted, mida ei ole pärast hapendamist kuumutatud

7

Maitsestamata pett (v.a steriliseeritud pett)

8

Naturaalne mineraalvesi, nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/54/EÜ, (2) ning allikavesi ja muu pudelisse villitud või pakendatud vesi

9

Kohv (v.a maitsestatud lahustuv kohv) ja kohviekstraktid

10

Maitsestamata tee

11

Suhkrud, nagu määratletud nõukogu direktiivis 2001/111/EÜ (3)

12

Kuivad makarontooted, v.a gluteenita ja/või vähese valgusisaldusega dieediks ettenähtud makarontooted, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/39/EÜ (4)


Tabel 2

Toiduained, milles ei tohi leiduda toiduvärve määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 18 lõike 1 punktis a sätestatud ülekandumise põhimõtte tõttu

1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 artiklis 3 määratletud töötlemata toidud

2

Kõik villitud või pakendatud veed

3

Piim, rasvane, väherasvane ja kooritud piim, pastöriseeritud või steriliseeritud (sh kõrgkuumutatud) (maitsestamata) piim

4

Šokolaadipiim

5

Hapendatud piim (maitsestamata)

6

Piimakonservid, nagu osutatud nõukogu direktiivis 2001/114/EÜ (5) (maitsestamata)

7

Pett (maitsestamata)

8

Koor ja koorepulber (maitsestamata)

9

Loomsed ja taimsed õlid ja rasvad

10

Valminud ja valmimata juust (maitsestamata)

11

Lamba- ja kitsepiimast valmistatud või

12

Munad ja munatooted, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 853/2004

13

Jahu ja muud jahutooted ning tärklised

14

Saia-leivatooted ja muud samalaadsed tooted

15

Makarontooted ja gnocchi

16

Suhkur, sh kõik mono- ja disahhariidid

17

Tomatipasta ja konserveeritud tomatid

18

Tomatipõhised kastmed

19

Puuvilja- ja marjamahlad ning -nektarid, nagu määratletud nõukogu direktiivis 2001/112/EÜ (6) ning köögiviljamahlad ja -nektarid

20

Konserveeritud ja kuivatatud puuviljad, marjad, köögiviljad (sh kartulid) ja seened; töödeldud puuviljad, marjad, köögiviljad (sh kartulid) ja seened

21

Ekstra džemm, ekstra želee ja kastanipüree, nagu määratletud nõukogu direktiivis 2001/113/EÜ; (7) crème de pruneaux

22

Kala, molluskid ja vähilaadsed, liha, linnu- ja ulukiliha ning nende valmistised, v.a nimetatud koostisaineid sisaldavad valmistoidud

23

Kakaotooted ja šokolaad šokolaaditoodete koostisosana, nagu määratletud nõukogu direktiivis 2000/36/EÜ (8)

24

Röstitud kohv, tee, taime- ja puuviljateed, sigur; tee-, taime- ja puuviljatõmmised ning siguriekstrakt; tee, taimede, puuviljade ja teravilja valmistised tõmmiste tegemiseks, selliste toodete segud ja valmissegud

25

Sool, soolaasendajad, vürtsid ja vürtsisegud

26

Vein ja muud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1234/2007 hõlmatud tooted, nagu loetletud kõnealuse määruse I lisa XII osas (9)

27

Piiritusjoogid, nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 II lisa punktides 1–14, (10) viin (mille nimetuses on märgitud puuvili), mis on valmistatud leotamise ja destilleerimise teel ning London Gin (vastavalt II lisa punktides 16 ja 22)

Sambuca, Maraschino, Marrasquino või Maraskino ja Mistrà, nagu määratletud vastavalt määruse (EÜ) nr 110/2008 II lisa punktides 38, 39 ja 43

28

Sangria, clarea ja zurra, nagu osutatud nõukogu määruses (EMÜ) nr 1601/91 (11)

29

Määrusega (EÜ) nr 1234/2007 hõlmatud veiniäädikas, nagu loetletud kõnealuse määruse I lisa XII osas

30

Imiku- ja väikelapsetoidud, nagu osutatud direktiivis 2009/39/EÜ, sh meditsiinilise eriotstarbega imiku- ja väikelapsetoidud

31

Mesi, nagu määratletud direktiivis 2001/110/EÜ

32

Linnased ja linnasetooted

B   OSA

KÕIKIDE LISAAINETE LOETELU

1.   Toiduvärvid

E-number

Nimetus

E 100

Kurkumiin

E 101

Riboflaviinid

E 102

Tartrasiin

E 104

Kinoliinkollane

E 110

Päikeseloojangukollane FCF / Oranžkollane S

E 120

Košenill, karmiinhape, karmiinid

E 122

Asorubiin, karmoisiin

E 123

Amarant

E 124

Erkpunane 4R, košenillpunane A

E 127

Erütrosiin

E 129

Võlupunane AC

E 131

Patentsinine V

E 132

Indigotiin, indigokarmiin

E 133

Briljantsinine FCF

E 140

Klorofüllid ja klorofülliinid

E 141

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 142

Roheline S

E 150a

Karamell (12)

E 150b

Sulfitkaramell

E 150c

Ammooniumkaramell

E 150d

Ammooniumsulfitkaramell

E 151

Briljantmust BN, must PN

E 153

Taimne süsi

E 155

Pruun HT

E 160a

Karoteenid

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

E 160c

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160d

Lükopeen

E 160e

β-apo-8′-karotenaal (C30)

E 161b

Luteiin

E 161g

Kantaksantiin (13)

E 162

Peedipunane, betaniin

E 163

Antotsüaniinid

E 170

Kaltsiumkarbonaat

E 171

Titaandioksiid

E 172

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 173

Alumiinium

E 174

Hõbe

E 175

Kuld

E 180

Litoolrubiin BK

2.   Magusained

E-number

Nimetus

E 420

Sorbitoolid

E 421

Mannitool

E 950

Kaaliumatsesulfaam

E 951

Aspartaam

E 952

Tsüklamaadid

E 953

Isomalt

E 954

Sahhariin

E 955

Sukraloos

E 957

Taumatiin

E 959

Neohesperidiin DC

E 961

Neotaam

E 962

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 965

Maltitool

E 966

Laktitool

E 967

Ksülitool

E 968

Erütritool

3.   Toidu lisaained, välja arvatud toiduvärvid ja magusained

E-number

Nimetus

E 170

Kaltsiumkarbonaat

E 200

Sorbiinhape

E 202

Kaaliumsorbaat

E 203

Kaltsiumsorbaat

E 210

Bensoehape (14)

E 211

Naatriumbensoaat (14)

E 212

Kaaliumbensoaat (14)

E 213

Kaltsiumbensoaat (14)

E 214

Etüül-p-hüdroksübensoaat

E 215

Naatriumetüül-p-hüdroksübensoaat

E 218

Metüül-p-hüdroksübensoaat

E 219

Naatriummetüül-p-hüdroksübensoaat

E 220

Vääveldioksiid

E 221

Naatriumsulfit

E 222

Naatriumvesiniksulfit

E 223

Naatriummetabisulfit

E 224

Kaaliummetabisulfit

E 226

Kaltsiumsulfit

E 227

Kaltsiumvesiniksulfit

E 228

Kaaliumvesiniksulfit

E 234

Nisiin

E 235

Natamütsiin

E 239

Heksametüleentetramiin

E 242

Dimetüüldikarbonaat

E 249

Kaaliumnitrit

E 250

Naatriumnitrit

E 251

Naatriumnitraat

E 252

Kaaliumnitraat

E 260

Äädikhape

E 261

Kaaliumatsetaat

E 262

Naatriumatsetaadid

E 263

Kaltsiumatsetaat

E 270

Piimhape

E 280

Propioonhape

E 281

Naatriumpropionaat

E 282

Kaltsiumpropionaat

E 283

Kaaliumpropionaat

E 284

Boorhape

E 285

Naatriumtetraboraat (booraks)

E 290

Süsinikdioksiid

E 296

Õunhape

E 297

Fumaarhape

E 300

Askorbiinhape

E 301

Naatriumaskorbaat

E 302

Kaltsiumaskorbaat

E 304

Rasvhapete askorbüülestrid

E 306

Tokoferoolikontsentraat

E 307

α-tokoferool

E 308

γ-tokoferool

E 309

δ-tokoferool

E 310

Propüülgallaat

E 311

Oktüülgallaat

E 312

Dodetsüülgallaat

E 315

Isoaskorbiinhape

E 316

Naatriumisoaskorbaat

E 319

Tertsiaarbutüülhüdrokinoon (TBHQ)

E 320

Butüülhüdroksüanisool (BHA)

E 321

Butüülhüdroksütolueen (BHT)

E 322

Letsitiinid

E 325

Naatriumlaktaat

E 326

Kaaliumlaktaat

E 327

Kaltsiumlaktaat

E 330

Sidrunhape

E 331

Naatriumtsitraadid

E 332

Kaaliumtsitraadid

E 333

Kaltsiumtsitraadid

E 334

Viinhape, L(±)

E 335

Naatriumtartraadid

E 336

Kaaliumtartraadid

E 337

Naatriumkaaliumtartraat

E 338

Fosforhape

E 339

Naatriumfosfaadid

E 340

Kaaliumfosfaadid

E 341

Kaltsiumfosfaadid

E 343

Magneesiumfosfaadid

E 350

Naatriummalaadid

E 351

Kaaliummalaat

E 352

Kaltsiummalaadid

E 353

Metaviinhape

E 354

Kaltsiumtartraat

E 355

Adipiinhape

E 356

Naatriumadipaat

E 357

Kaaliumadipaat

E 363

Merevaikhape

E 380

Triammooniumtsitraat

E 385

Kaltsiumdinaatriumetüleendiamiintetraatsetaat (kaltsiumdinaatrium-EDTA)

E 392

Rosmariiniekstrakt

E 400

Algiinhape

E 401

Naatriumalginaat

E 402

Kaaliumalginaat

E 403

Ammooniumalginaat

E 404

Kaltsiumalginaat

E 405

Propaan-1,2-dioolalginaat

E 406

Agar

E 407a

Töödeldud Eucheuma merevetikad

E 407

Karrageen

E 410

Jaanileivapuujahu

E 412

Guarkummi

E 413

Tragakant

E 414

Kummiaraabik

E 415

Ksantaankummi

E 416

Karaiakummi

E 417

Tarakummi

E 418

Gellankummi

E 422

Glütserool

E 425

Rivieri titaanjuur

E 426

Soja hemitselluloos

E 427

Kassiakummi

E 431

Polüoksüetüleen(40)stearaat

E 432

Polüoksüetüleensorbitaanmonolauraat (polüsorbaat 20)

E 433

Polüoksüetüleensorbitaanmonooleaat (polüsorbaat 80)

E 434

Polüoksüetüleensorbitaanmonopalmitaat (polüsorbaat 40)

E 435

Polüoksüetüleensorbitaanmonostearaat (polüsorbaat 60)

E 436

Polüoksüetüleensorbitaantristearaat (polüsorbaat 65)

E 440

Pektiinid

E 442

Ammooniumfosfatiidid

E 444

Sahharoosdiatsetaatheksaisobutüraat

E 445

Kampoli glütseroolestrid

E 450

Difosfaadid

E 451

Trifosfaadid

E 452

Polüfosfaadid

E 459

β-tsüklodekstriin

E 460

Tselluloos

E 461

Metüültselluloos

E 462

Etüültselluloos

E 463

Hüdroksüpropüültselluloos

E 464

Hüdroksüpropüülmetüültselluloos

E 465

Etüülmetüültselluloos

E 466

Karboksümetüültselluloos, naatriumkarboksümetüültselluloos

E 468

Võrkstruktuuriga naatriumkarboksümetüültselluloos

E 469

Ensüümide abil hüdrolüüsitud karboksümetüültselluloos

E 470a

Rasvhapete naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad

E 470b

Rasvhapete magneesiumsoolad

E 471

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 472a

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide äädikhappeestrid

E 472b

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide piimhappeestrid

E 472c

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide ning sidrunhappe estrid

E 472d

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide viinhappeestrid

E 472e

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide mono- ja diatsetüülviinhappeestrid

E 472f

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide äädikhappe ning viinhappe segaestrid

E 473

Rasvhapete sahharoosestrid

E 474

Sahharoglütseriidid

E 475

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 476

Polüglütseroolpolüritsinoleaat

E 477

Rasvhapete propaan-1,2-dioolestrid

E 479b

Termiliselt oksüdeeritud sojaõli rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 481

Naatriumstearoüül-2-laktülaat

E 482

Kaltsiumstearoüül-2-laktülaat

E 483

Stearüültartraat

E 491

Sorbitaanmonostearaat

E 492

Sorbitaantristearaat

E 493

Sorbitaanmonolauraat

E 494

Sorbitaanmonooleaat

E 495

Sorbitaanmonopalmitaat

E 500

Naatriumkarbonaadid

E 501

Kaaliumkarbonaadid

E 503

Ammooniumkarbonaadid

E 504

Magneesiumkarbonaadid

E 507

Soolhape

E 508

Kaaliumkloriid

E 509

Kaltsiumkloriid

E 511

Magneesiumkloriid

E 512

Tinakloriid

E 513

Väävelhape

E 514

Naatriumsulfaadid

E 515

Kaaliumsulfaadid

E 516

Kaltsiumsulfaat

E 517

Ammooniumsulfaat

E 520

Alumiiniumsulfaat

E 521

Alumiiniumnaatriumsulfaat

E 522

Alumiiniumkaaliumsulfaat

E 523

Alumiiniumammooniumsulfaat

E 524

Naatriumhüdroksiid

E 525

Kaaliumhüdroksiid

E 526

Kaltsiumhüdroksiid

E 527

Ammooniumhüdroksiid

E 528

Magneesiumhüdroksiid

E 529

Kaltsiumoksiid

E 530

Magneesiumoksiid

E 535

Naatriumferrotsüaniid

E 536

Kaaliumferrotsüaniid

E 538

Kaltsiumferrotsüaniid

E 541

Happeline naatriumalumiiniumfosfaat

E 551

Ränidioksiid

E 552

Kaltsiumsilikaat

E 553a

Magneesiumsilikaat

E 553b

Talk

E 554

Naatriumalumiiniumsilikaat

E 555

Kaaliumalumiiniumsilikaat

E 556

Kaltsiumalumiiniumsilikaat

E 558

Bentoniit

E 559

Alumiiniumsilikaat (kaoliin)

E 570

Rasvhapped

E 574

Glükoonhape

E 575

Glükoondeltalaktoon

E 576

Naatriumglükonaat

E 577

Kaaliumglükonaat

E 578

Kaltsiumglükonaat

E 579

Raud(II)glükonaat

E 585

Raud(II)laktaat

E 586

4-heksüülresortsinool

E 620

Glutamiinhape

E 621

Naatriumvesinikglutamaat

E 622

Kaaliumvesinikglutamaat

E 623

Kaltsiumdiglutamaat

E 624

Ammooniumvesinikglutamaat

E 625

Magneesiumdiglutamaat

E 626

Guanüülhape

E 627

Dinaatriumguanülaat

E 628

Dikaaliumguanülaat

E 629

Kaltsiumguanülaat

E 630

Inosiinhape

E 631

Dinaatriuminosinaat

E 632

Dikaaliuminosinaat

E 633

Kaltsiuminosinaat

E 634

Kaltsium-5′-ribonukleotiidid

E 635

Dinaatrium-5′-ribonukleotiidid

E 640

Glütsiin ja naatriumglütsinaat

E 650

Tsinkatsetaat

E 900

Dimetüülpolüsiloksaan

E 901

Meevaha (valge ja kollane)

E 902

Kandelillavaha

E 903

Karnaubavaha

E 904

Šellak

E 905

Mikrokristalne vaha

E 907

Hüdrogeenitud polü-1-detseen

E 912

Montaanhappe estrid

E 914

Oksüdeeritud polüetüleenvaha

E 920

L-tsüsteiin

E 927b

Karbamiid

E 938

Argoon

E 939

Heelium

E 941

Lämmastik

E 942

Dilämmastikoksiid

E 943a

Butaan

E 943b

Isobutaan

E 944

Propaan

E 948

Hapnik

E 949

Vesinik

E 999

Seebikoorepuuekstrakt

E 1103

Invertaas

E 1105

Lüsosüüm

E 1200

Polüdekstroos

E 1201

Polüvinüülpürrolidoon

E 1202

Polüvinüülpolüpürrolidoon

E 1203

Polüvinüülalkohol (PVA)

E 1204

Pullulaan

E 1205

Aluseline metakrülaatkopolümeer

E 1404

Oksüdeeritud tärklis

E 1410

Monotärklisfosfaat

E 1412

Ditärklisfosfaat

E 1413

Fosfaaditud ditärklisfosfaat

E 1414

Atsetüülitud ditärklisfosfaat

E 1420

Atsetüülitud tärklis

E 1422

Atsetüülitud ditärklisadipaat

E 1440

Hüdroksüpropüültärklis

E 1442

Hüdroksüpropüülditärklisfosfaat

E 1450

Naatriumoktenüülsuktsinaattärklis

E 1451

Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis

E 1452

Alumiiniumoktenüülsuktsinaattärklis

E 1505

Trietüültsitraat

E 1517

Glütserüüldiatsetaat (diatsetiin)

E 1518

Glütserüültriatsetaat (triatsetiin)

E 1519

Bensüülalkohol

E 1520

Propaan-1,2-diool (propüleenglükool)

E 1521

Polüetüleenglükool

C   OSA

LISAAINETE RÜHMADE MÄÄRATLUSED

1)   I rühm:

E-number

Nimetus

Piirnorm

E 170

Kaltsiumkarbonaat

quantum satis

E 260

Äädikhape

quantum satis

E 261

Kaaliumatsetaat

quantum satis

E 262

Naatriumatsetaadid

quantum satis

E 263

Kaltsiumatsetaat

quantum satis

E 270

Piimhape

quantum satis

E 290

Süsinikdioksiid

quantum satis

E 296

Õunhape

quantum satis

E 300

Askorbiinhape

quantum satis

E 301

Naatriumaskorbaat

quantum satis

E 302

Kaltsiumaskorbaat

quantum satis

E 304

Rasvhapete askorbüülestrid

quantum satis

E 306

Tokoferoolikontsentraat

quantum satis

E 307

α-tokoferool

quantum satis

E 308

γ-tokoferool

quantum satis

E 309

δ-tokoferool

quantum satis

E 322

Letsitiinid

quantum satis

E 325

Naatriumlaktaat

quantum satis

E 326

Kaaliumlaktaat

quantum satis

E 327

Kaltsiumlaktaat

quantum satis

E 330

Sidrunhape

quantum satis

E 331

Naatriumtsitraadid

quantum satis

E 332

Kaaliumtsitraadid

quantum satis

E 333

Kaltsiumtsitraadid

quantum satis

E 334

Viinhape, L(±)

quantum satis

E 335

Naatriumtartraadid

quantum satis

E 336

Kaaliumtartraadid

quantum satis

E 337

Naatriumkaaliumtartraat

quantum satis

E 350

Naatriummalaadid

quantum satis

E 351

Kaaliummalaat

quantum satis

E 352

Kaltsiummalaadid

quantum satis

E 354

Kaltsiumtartraat

quantum satis

E 380

Triammooniumtsitraat

quantum satis

E 400

Algiinhape

quantum satis  (15)

E 401

Naatriumalginaat

quantum satis  (15)

E 402

Kaaliumalginaat

quantum satis  (15)

E 403

Ammooniumalginaat

quantum satis  (15)

E 404

Kaltsiumalginaat

quantum satis  (15)

E 406

Agar

quantum satis  (15)

E 407

Karrageen

quantum satis  (15)

E 407a

Töödeldud Eucheuma merevetikad

quantum satis  (15)

E 410

Jaanileivapuujahu

quantum satis  (15)  (16)

E 412

Guarkummi

quantum satis  (15)  (16)

E 413

Tragakant

quantum satis  (15)

E 414

Kummiaraabik

quantum satis  (15)

E 415

Ksantaankummi

quantum satis  (15)  (16)

E 417

Tarakummi

quantum satis  (15)  (16)

E 418

Gellankummi

quantum satis  (15)

E 422

Glütserool

quantum satis

E 425

Rivieri titaanjuur

i)

Rivieri titaanjuure kummi

ii)

Rivieri titaanjuurest saadud glükomannaan

10 g/kg, eraldi või segus (15)  (17)

E 440

Pektiinid

quantum satis  (15)

E 460

Tselluloos

quantum satis

E 461

Metüültselluloos

quantum satis

E 462

Etüültselluloos

quantum satis

E 463

Hüdroksüpropüültselluloos

quantum satis

E 464

Hüdroksüpropüülmetüültselluloos

quantum satis

E 465

Etüülmetüültselluloos

quantum satis

E 466

Karboksümetüültselluloos

quantum satis

E 469

Ensüümide abil hüdrolüüsitud karboksümetüültselluloos

quantum satis

E 470a

Rasvhapete naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad

quantum satis

E 470b

Rasvhapete magneesiumsoolad

quantum satis

E 471

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

quantum satis

E 472a

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide äädikhappeestrid

quantum satis

E 472b

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide piimhappeestrid

quantum satis

E 472c

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sidrunhappeestrid

quantum satis

E 472d

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide viinhappeestrid

quantum satis

E 472e

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide mono- ja diatsetüülviinhappeestrid

quantum satis

E 472f

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide ning äädikhappe ja viinhappe segaestrid

quantum satis

E 500

Naatriumkarbonaadid

quantum satis

E 501

Kaaliumkarbonaadid

quantum satis

E 503

Ammooniumkarbonaadid

quantum satis

E 504

Magneesiumkarbonaadid

quantum satis

E 507

Soolhape

quantum satis

E 508

Kaaliumkloriid

quantum satis

E 509

Kaltsiumkloriid

quantum satis

E 511

Magneesiumkloriid

quantum satis

E 513

Väävelhape

quantum satis

E 514

Naatriumsulfaadid

quantum satis

E 515

Kaaliumsulfaadid

quantum satis

E 516

Kaltsiumsulfaat

quantum satis

E 524

Naatriumhüdroksiid

quantum satis

E 525

Kaaliumhüdroksiid

quantum satis

E 526

Kaltsiumhüdroksiid

quantum satis

E 527

Ammooniumhüdroksiid

quantum satis

E 528

Magneesiumhüdroksiid

quantum satis

E 529

Kaltsiumoksiid

quantum satis

E 530

Magneesiumoksiid

quantum satis

E 570

Rasvhapped

quantum satis

E 574

Glükoonhape

quantum satis

E 575

Glükoondeltalaktoon

quantum satis

E 576

Naatriumglükonaat

quantum satis

E 577

Kaaliumglükonaat

quantum satis

E 578

Kaltsiumglükonaat

quantum satis

E 640

Glütsiin ja selle naatriumsool

quantum satis

E 920

L-tsüsteiin

quantum satis

E 938

Argoon

quantum satis

E 939

Heelium

quantum satis

E 941

Lämmastik

quantum satis

E 942

Dilämmastikoksiid

quantum satis

E 948

Hapnik

quantum satis

E 949

Vesinik

quantum satis

E 1103

Invertaas

quantum satis

E 1200

Polüdekstroos

quantum satis

E 1404

Oksüdeeritud tärklis

quantum satis

E 1410

Monotärklisfosfaat

quantum satis

E 1412

Ditärklisfosfaat

quantum satis

E 1413

Fosfaaditud ditärklisfosfaat

quantum satis

E 1414

Atsetüülitud ditärklisfosfaat

quantum satis

E 1420

Atsetüülitud tärklis

quantum satis

E 1422

Atsetüülitud ditärklisadipaat

quantum satis

E 1440

Hüdroksüpropüültärklis

quantum satis

E 1442

Hüdroksüpropüülditärklisfosfaat

quantum satis

E 1450

Naatriumoktenüülsuktsinaattärklis

quantum satis

E 1451

Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis

quantum satis

E 620

Glutamiinhape

10 g/kg, eraldi või segus, väljendatud glutamiinhappena

E 621

Naatriumvesinikglutamaat

E 622

Kaaliumvesinikglutamaat

E 623

Kaltsiumdiglutamaat

E 624

Ammooniumvesinikglutamaat

E 625

Magneesiumdiglutamaat

E 626

Guanüülhape

500 mg/kg, eraldi või segus, väljendatud guanüülhappena

E 627

Dinaatriumguanülaat

E 628

Dikaaliumguanülaat

E 629

Kaltsiumguanülaat

E 630

Inosiinhape

E 631

Dinaatriuminosinaat

E 632

Dikaaliuminosinaat

E 633

Kaltsiuminosinaat

E 634

Kaltsium-5′-ribonukleotiidid

E 635

Dinaatrium-5′-ribonukleotiidid

E 420

Sorbitoolid

quantum satis (muul eesmärgil kui magustamine)

E 421

Mannitool

E 953

Isomalt

E 965

Maltitool

E 966

Laktitool

E 967

Ksülitool

E 968

Erütritool

2)   II rühm: toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses quantum satis

E-number

Nimetus

E 101

Riboflaviinid

E 140

Klorofüllid ja klorofülliinid

E 141

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 150a

Karamell

E 150b

Sulfitkaramell

E 150c

Ammooniumkaramell

E 150d

Ammooniumsulfitkaramell

E 153

Taimne süsi

E 160a

Karoteenid

E 160c

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 162

Peedipunane, betaniin

E 163

Antotsüaniinid

E 170

Kaltsiumkarbonaat

E 171

Titaandioksiid

E 172

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

3)   III rühm: toiduvärvid, mille puhul piirnorm kehtib nii üksikaine kui ka segu kohta

E-number

Nimetus

E 100

Kurkumiin

E 102

Tartrasiin

E 104

Kinoliinkollane

E 110

Päikeseloojangukollane FCF, punakaskollane S

E 120

Košenill, karmiinhape, karmiinid

E 122

Asorubiin, karmoisiin

E 124

Erkpunane 4R, košenillpunane A

E 129

Võlupunane AC

E 131

Patentsinine V

E 132

Indigotiin, indigokarmiin

E 133

Briljantsinine FCF

E 142

Roheline S

E 151

Briljantmust BN, must BN

E 155

Pruun HT

E 160e

β-apo-8′-karotenaal (C30)

E 161b

Luteiin

4)   IV rühm: polüoolid

E-number

Nimetus

E 420

Sorbitoolid

E 421

Mannitool

E 953

Isomalt

E 965

Maltitool

E 966

Laktitool

E 967

Ksülitool

E 968

Erütritool

5)   Muud lisaained, mille segu kohta võib kehtestada piirnormi

a)   E 200–203: sorbiinhape ja sorbaadid (SA)

E-number

Nimetus

E 200

Sorbiinhape

E 202

Kaaliumsorbaat

E 203

Kaltsiumsorbaat


b)   E 201–213: bensoehape ja bensoaadid (BA)

E-number

Nimetus

E 210

Bensoehape

E 211

Naatriumbensoaat

E 212

Kaaliumbensoaat

E 213

Kaltsiumbensoaat


c)   E 200–213: sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid (SA + BA)

E-number

Nimetus

E 200

Sorbiinhape

E 202

Kaaliumsorbaat

E 203

Kaltsiumsorbaat

E 210

Bensoehape

E 211

Naatriumbensoaat

E 212

Kaaliumbensoaat

E 213

Kaltsiumbensoaat


d)   E 200–219: sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid; p-hüdroksübensoaadid (SA + BA + PHB)

E-number

Nimetus

E 200

Sorbiinhape

E 202

Kaaliumsorbaat

E 203

Kaltsiumsorbaat

E 210

Bensoehape

E 211

Naatriumbensoaat

E 212

Kaaliumbensoaat

E 213

Kaltsiumbensoaat

E 214

Etüül-p-hüdroksübensoaat

E 215

Naatriumetüül-p-hüdroksübensoaat

E 218

Metüül-p-hüdroksübensoaat

E 219

Naatriummetüül-p-hüdroksübensoaat


e)   E 200–203; 214–219: sorbiinhape ja sorbaadid; p-hüdroksübensoaadid (SA + PHB)

E-number

Nimetus

E 200

Sorbiinhape

E 202

Kaaliumsorbaat

E 203

Kaltsiumsorbaat

E 214

Etüül-p-hüdroksübensoaat

E 215

Naatriumetüül-p-hüdroksübensoaat

E 218

Metüül-p-hüdroksübensoaat

E 219

Naatriummetüül-p-hüdroksübensoaat


f)   E 214–219: p-hüdroksübensoaadid (PHB)

E-number

Nimetus

E 214

Etüül-p-hüdroksübensoaat

E 215

Naatriumetüül-p-hüdroksübensoaat

E 218

Metüül-p-hüdroksübensoaat

E 219

Naatriummetüül-p-hüdroksübensoaat


g)   E 220–228: vääveldioksiid ja sulfitid

E-number

Nimetus

E 220

Vääveldioksiid

E 221

Naatriumsulfit

E 222

Naatriumvesiniksulfit

E 223

Naatriummetabisulfit

E 224

Kaaliummetabisulfit

E 226

Kaltsiumsulfit

E 227

Kaltsiumvesiniksulfit

E 228

Kaaliumvesiniksulfit


h)   E 249–250: nitritid

E-number

Nimetus

E 249

Kaaliumnitrit

E 250

Naatriumnitrit


i)   E 251–252: nitraadid

E-number

Nimetus

E 251

Naatriumnitraat

E 252

Kaaliumnitraat


j)   E 280–283: propioonhape ja propionaadid

E-number

Nimetus

E 280

Propioonhape

E 281

Naatriumpropionaat

E 282

Kaltsiumpropionaat

E 283

Kaaliumpropionaat


k)   E 310–320: gallaadid, TBHQ ja BHA

E-number

Nimetus

E 310

Propüülgallaat

E 311

Oktüülgallaat

E 312

Dodetsüülgallaat

E 319

Tertsiaarbutüülhüdrokinoon (TBHQ)

E 320

Butüülhüdroksüanisool (BHA)


l)   E 338–341, E 343 ja E 450–452: fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

E-number

Nimetus

E 338

Fosforhape

E 339

Naatriumfosfaadid

E 340

Kaaliumfosfaadid

E 341

Kaltsiumfosfaadid

E 343

Magneesiumfosfaadid

E 450

Difosfaadid

E451

Trifosfaadid

E 452

Polüfosfaadid


m)   E 355–357: adipiinhape – adipaadid

E-number

Nimetus

E 355

Adipiinhape

E 356

Naatriumadipaat

E 357

Kaaliumadipaat


n)   E 432–436: polüsorbaadid

E-number

Nimetus

E 432

Polüoksüetüleensorbitaanmonolauraat (polüsorbaat 20)

E 433

Polüoksüetüleensorbitaanmonooleaat (polüsorbaat 80)

E 434

Polüoksüetüleensorbitaanmonopalmitaat (polüsorbaat 40)

E 435

Polüoksüetüleensorbitaanmonostearaat (polüsorbaat 60)

E 436

Polüoksüetüleensorbitaantristearaat (polüsorbaat 65)


o)   E 473–474: rasvhapete sahharoosestrid, sahharoglütseriidid

E-number

Nimetus

E 473

Rasvhapete sahharoosestrid

E 474

Sahharoglütseriidid


p)   E 481–482: stearoüül-2-laktülaadid

E-number

Nimetus

E 481

Naatriumstearoüül-2-laktülaat

E 482

Kaltsiumstearoüül-2-laktülaat


q)   E 491–495: sorbitaanestrid

E-number

Nimetus

E 491

Sorbitaanmonostearaat

E 492

Sorbitaantristearaat

E 493

Sorbitaanmonolauraat

E 494

Sorbitaanmonooleaat

E 495

Sorbitaanmonopalmitaat


r)   E 520–523: alumiiniumsulfaadid

E-number

Nimetus

E 520

Alumiiniumsulfaat

E 521

Alumiiniumnaatriumsulfaat

E 522

Alumiiniumkaaliumsulfaat

E 523

Alumiiniumammooniumsulfaat


s)   E 551–559: ränidioksiid – silikaadid

E-number

Nimetus

E 551

Ränidioksiid

E 552

Kaltsiumsilikaat

E 553a

Magneesiumsilikaat

E 553b

Talk

E 554

Naatriumalumiiniumsilikaat

E 555

Kaaliumalumiiniumsilikaat

E 556

Kaltsiumalumiiniumsilikaat

E 559

Alumiiniumsilikaat (kaoliin)


t)   E 620–625: glutamiinhape – glutamaadid

E-number

Nimetus

E 620

Glutamiinhape

E 621

Naatriumvesinikglutamaat

E 622

Kaaliumvesinikglutamaat

E 623

Kaltsiumdiglutamaat

E 624

Ammooniumvesinikglutamaat

E 625

Magneesiumdiglutamaat


u)   E 626–635: ribonukleotiidid

E-number

Nimetus

E 626

Guanüülhape

E 627

Dinaatriumguanülaat

E 628

Dikaaliumguanülaat

E 629

Kaltsiumguanülaat

E 630

Inosiinhape

E 631

Dinaatriuminosinaat

E 632

Dikaaliuminosinaat

E 633

Kaltsiuminosinaat

E 634

Kaltsium-5′-ribonukleotiidid

E 635

Dinaatrium-5′-ribonukleotiidid

D   OSA

TOIDUGRUPID

Number

Nimetus

0.

Kõik toidugrupid

01.

Piimatooted ja nende analoogid

01.1

Maitsestamata pastöriseeritud ja steriliseeritud piim, sealhulgas kõrgkuumutatud (UHT) piim

01.2

Maitsestamata hapendatud piimatooted, sealhulgas naturaalne maitsestamata pett (välja arvatud steriliseeritud pett), mida ei ole pärast hapendamist kuumutatud

01.3

Maitsestamata hapendatud tooted, mida on pärast hapendamist kuumutatud

01.4

Maitsestatud hapendatud piimatooted, sealhulgas kuumtöödeldud tooted

01.5

Piimapulber, nagu määratletud direktiivis 2001/114/EÜ

01.6

Koor ja koorepulber

01.6.1

Maitsestamata pastöriseeritud koor (välja arvatud vähendatud rasvasisaldusega koor)

01.6.2

Hapendatud maitsestamata ja elusate mikroorganismidega kooretooted ja asendustooted, mille rasvasisaldus on alla 20 %

01.6.3

Muud koorelaadsed tooted

01.7

Juust ja juustutooted

01.7.1

Valmimata juust, välja arvatud gruppi 16 kuuluvad tooted

01.7.2

Valminud juust

01.7.3

Söödav juustukoorik

01.7.4

Vadakujuust

01.7.5

Sulatatud juust

01.7.6

Juustutooted (välja arvatud gruppi 16 kuuluvad tooted)

01.8

Piimatoodete analoogid, sealhulgas joogivalgendajad

02.

Rasvad, õlid ning rasva- ja õliemulsioonid

02.1

Peaaegu veetustatud rasvad ja õlid (välja arvatud veetustatud piimarasv)

02.2

Peamiselt vesiemulsiooni tüüpi rasva- ja õliemulsioonid

02.2.1

Või, kontsentreeritud või, võiõli ja veetustatud piimarasv

02.2.2

Muud rasva- ja õliemulsioonid, sealhulgas võided, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 1234/2007, ning vedelad emulsioonid

02.3

Pannile pihustatav taimne õli

03.

Toidujää

04.

Marjad, puu- ja köögiviljad

04.1

Töötlemata marjad, puu- ja köögiviljad

04.1.1

Värsked terved marjad, puu- ja köögiviljad

04.1.2

Kooritud, tükeldatud ja hakitud marjad, puu- ja köögiviljad

04.1.3

Külmutatud marjad, puu- ja köögiviljad

04.2

Töödeldud marjad, puu- ja köögiviljad

04.2.1

Kuivatatud marjad, puu- ja köögiviljad

04.2.2

Marjad, puuviljad ja köögiviljad äädikas, õlis või soolvees

04.2.3

Konserveeritud marjad, puu- ja köögiviljad

04.2.4

Marja-, puu- ja köögiviljavalmistised, välja arvatud gruppi 5.4 kuuluvad tooted

04.2.4.1

Marja-, puu- ja köögiviljavalmistised, välja arvatud kompotid

04.2.4.2

Kompotid, välja arvatud gruppi 16 kuuluvad tooted

04.2.5

Keedised, tarretised, tsitrusmarmelaadid ja sarnased tooted

04.2.5.1

Ekstra džemm ja ekstra želee, nagu määratletud direktiivis 2001/113/EÜ

04.2.5.2

Džemmid, želeed, tsitrusmarmelaadid ja magustatud kastanipüree, nagu määratletud direktiivis 2001/113/EÜ

04.2.5.3

Muud sarnased puuvilja-, marja- ja köögiviljavõided

04.2.5.4

Pähklivõi ja pähklivõided

04.2.6

Töödeldud kartulitooted

05.

Kondiitritooted

05.1

Kakao- ja šokolaaditooted direktiivi 2000/36/EÜ tähenduses

05.2

Muud kondiitritooted, sealhulgas hingeõhku värskendavad pisimaiustused

05.3

Närimiskumm

05.4

Kaunistused, vaabad ja täidised, välja arvatud puuvilja- ja marjapõhised täidised, mis kuuluvad gruppi 4.2.4

06.

Teravili ja teraviljatooted

06.1

Terved, purustatud või helvestatud terad

06.2

Jahud ja muud jahutooted ning tärklised

06.2.1

Jahud

06.2.2

Tärklised

06.3

Hommikusöögihelbed

06.4

Makarontooted

06.4.1

Naturaalsed makarontooted

06.4.2

Kuivad makarontooted

06.4.3

Eelkeedetud makarontooted

06.4.4

Kartulignocchi

06.4.5

Täidisega makarontooted (ravioolid ja sarnased tooted)

06.5

Nuudlid

06.6

Tainad

06.7

Eelkeedetud või töödeldud teraviljatooted

07.

Pagaritooted

07.1

Saia-leivatooted

07.1.1

Saia-leivatooted, mis on valmistatud ainult järgmistest koostisainetest: nisujahu, vesi, pärm või juuretis, sool

07.1.2

Prantsuse leib pain courant francais; ungari saia-leivatooted: värske sai Friss búzakenyér, ning sai fehér kenyér ja nisu-rukkileib félbarna kenyér

07.2

Valikpagaritooted

08.

Liha

08.1

Töötlemata liha

08.1.1

Töötlemata liha, mis ei hõlma lihavalmistisi, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 853/2004

08.1.2

Lihavalmistised, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 853/2004

08.2

Töödeldud liha

08.2.1

Kuumtöötlemata töödeldud liha

08.2.2

Kuumtöödeldud töödeldud liha

08.2.3

Söödavad vorstikestad, lihakatted ja kaunistused

08.2.4

Traditsioonilised soolatud lihatooted, mille puhul kehtivad nitritite ja nitraatide osas lisasätted

08.2.4.1

Traditsioonilised märgsoolatud lihatooted, mida töödeldakse nitriteid ja/või nitraate, keedusoola ning muid koostisaineid sisaldavas lahuses soolamisega

08.2.4.2

Traditsioonilised kuivsoolatud lihatooted (tooted soolatakse liha pinnale kantud nitriteid ja/või nitraate, soola ning muid koostisaineid sisaldava kuivsoolamisseguga, millele järgneb stabiliseerumine või laagerdumine)

08.2.4.3

Muud traditsiooniliselt soolatud tooted (märg- ja kuivsoolamisprotsesse kasutatakse kas kombineeritult või sisaldab liittoode nitriteid ja/või nitraate või tootesse on enne kuumtöötlemist pritsitud soolalahust)

09.

Kala ja kalatooted

09.1

Töötlemata kala ja kalatooted

09.1.1

Töötlemata kala

09.1.2

Töötlemata vähilaadsed ja molluskid

09.2

Töödeldud kala ja kalatooted, sh molluskid ja vähilaadsed

09.3

Kalamari

10.

Munad ja munatooted

10.1

Töötlemata munad

10.2

Töödeldud munad ja munatooted

11.

Suhkrud, siirupid, mesi ja lauamagusained

11.1

Suhkrud ja siirupid, nagu määratletud direktiivis 2001/111/EÜ

11.2

Muud suhkrud ja siirupid

11.3

Mesi, nagu määratletud direktiivis 2001/110/EÜ

11.4

Lauamagusained

11.4.1

Lauamagusained vedelal kujul

11.4.2

Lauamagusained pulbrilisel kujul

11.4.3

Lauamagusained tableti kujul

12.

Soolad, vürtsid, supid, kastmed, salatid ja valgutooted

12.1

Sool ja soolaasendajad

12.1.1

Sool

12.1.2

Soolaasendajad

12.2

Maitsetaimed, vürtsid ja maitseainesegud

12.2.1

Maitsetaimed ja vürtsid

12.2.2

Maitseainesegud

12.3

Äädikad

12.4

Sinep

12.5

Supid ja puljongid

12.6

Kastmed

12.7

Salatid ja võileivakatted

12.8

Pärm ja pärmitooted

12.9

Valgutooted, välja arvatud gruppi 1.8 kuuluvad tooted

13.

Eritoiduks ettenähtud toiduained, nagu määratletud direktiivis 2009/39/EÜ

13.1

Imiku- ja väikelapsetoidud

13.1.1

Imiku piimasegud, nagu määratletud komisjoni direktiivis 2006/141/EÜ (18)

13.1.2

Jätkupiimasegud, nagu määratletud direktiivis 2006/141/EÜ

13.1.3

Imikute ja väikelaste teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud nagu määratletud komisjoni direktiivis 2006/125/EÜ (19)

13.1.4

Muud väikelastetoidud

13.1.5

Imikute ja väikelaste meditsiinilise eriotstarbega dieettoidud, nagu määratletud komisjoni direktiivis 1999/21/EÜ (20) ning imikute eritoidud

13.1.5.1

Imikute ja väikelaste meditsiinilise eriotstarbega dieettoidud ning imikute eritoidud

13.1.5.2

Imikute ja väikelaste meditsiinilise eriotstarbega dieettoidud, nagu määratletud direktiivis 1999/21/EÜ

13.2

Meditsiinilise eriotstarbega dieettoidud, nagu määratletud direktiivis 1999/21/EÜ (välja arvatud toidugrupi 13.1.5 tooted)

13.3

Kehakaalu jälgimiseks ettenähtud dieettoidud, mis asendavad kogu päevase toidukoguse või ühe toidukorra (kogu päevane toidukogus või selle osa)

13.4

Toiduained gluteenitalumatusega inimestele, nagu määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 (21)

14.

Joogid

14.1

Mittealkohoolsed joogid

14.1.1

Vesi, sealhulgas looduslik mineraalvesi, nagu määratletud direktiivis 2009/54/EÜ, ning allikavesi ja muu pudelisse villitud või pakendatud vesi

14.1.2

Puuvilja- ja marjamahlad, nagu määratletud direktiivis 2001/112/EÜ, ning köögiviljamahlad

14.1.3

Puuvilja- ja marjanektarid, nagu määratletud direktiivis 2001/112/EÜ, köögiviljanektarid ning sarnased tooted

14.1.4

Maitsestatud joogid

14.1.5

Kohv, tee, taime-, marja- ja puuviljateed, sigur; tee, taime-, marja-, puuviljateed, siguritõmmised; taime-, marja-, puuvilja- ja teraviljavalmistised tõmmiste jaoks, samuti selliste toodete segud ja lahustuvad segud

14.1.5.1

Kohv, kohviekstraktid

14.1.5.2

Muud

14.2

Alkohoolsed joogid, sealhulgas nende mittealkohoolsed või väikese alkoholisisaldusega analoogid

14.2.1

Õlu ja linnasejoogid

14.2.2

Vein ja muud tooted, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 1234/2007, ning vastavad mittealkohoolsed joogid

14.2.3

Õuna- ja pirnisiider

14.2.4

Puuvilja ja marjaveinid ning muud kääritamise teel valmistatud alkohoolsed joogid puuviljadest ja muust toormest ning veinisegud

14.2.5

Mõdu

14.2.6

Alkohoolsed joogid, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 110/2008

14.2.7

Aromatiseeritud veinipõhised tooted, nagu määratletud määruses (EMÜ) nr 1601/91

14.2.7.1

Aromatiseeritud veinid

14.2.7.2

Aromatiseeritud veinipõhised joogid

14.2.7.3

Aromatiseeritud veinikokteilid

14.2.8

Muud alkohoolsed joogid, sealhulgas alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide segud ning alkohoolsed joogid piiritusesisaldusega alla 15 %

15.

Kasutusvalmid vürtsikad tooted ja suupisted

15.1

Kartuli-, teravilja-, jahu- ja tärklisepõhised suupisted

15.2

Töödeldud pähklid

16.

Magustoidud, välja arvatud gruppide 1, 3 ja 4 tooted

17.

Toidulisandid, nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/46/EÜ,  (22) välja arvatud imikute ja väikelaste toidulisandid

17.1

Toidulisandid tahkel kujul, sealhulgas kapslites, tablettides ja muul kujul, välja arvatud närimistablettide kujul

17.2

Toidulisandid vedelal kujul

17.3

Toidulisandid siirupi või närimistablettide kujul

18.

Töödeldud tooted, mis ei kuulu gruppi 1–17, välja arvatud imikute ja väikelastetoidud

E   OSA

TOIDUS LUBATUD LISAAINED JA TOIDUGRUPPIDES KASUTAMISE TINGIMUSED

Grupinumber

E-number

Nimetus

Piirnorm (vastavalt kas mg/kg või mg/l)

Joonealused märkused

Piirangud ja erandid

0.

Lisaained, mida on lubatud kasutada kõikides toidugruppides

E 290

Süsinikdioksiid

quantum satis

 

 

E 938

Argoon

quantum satis

 

 

E 939

Heelium

quantum satis

 

 

E 941

Lämmastik

quantum satis

 

 

E 942

Dilämmastikoksiid

quantum satis

 

 

E 948

Hapnik

quantum satis

 

 

E 949

Vesinik

quantum satis

 

 

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

10 000

(1) (4) (57)

Ainult pulbrilised toiduained (s.t tootmisprotsessis kuivatatud toiduained ja toiduainesegud), välja arvatud käesoleva lisa A osa tabelis 1 loetletud toiduained

E 551–559

Ränidioksiid ja silikaadid

10 000

(1) (57)

Ainult pulbrilised toiduained (s.t tootmisprotsessis kuivatatud toiduained ja toiduainesegud), välja arvatud käesoleva lisa A osa tabelis 1 loetletud toiduained

E 459

β-tsüklodekstriin

quantum satis

 

Ainult tablettide kujul ja kattega tablettide kujul toiduained, välja arvatud käesoleva lisa A osa tabelis 1 loetletud toiduained

E 551–559

Ränidioksiid ja silikaadid

quantum satis

(1)

Ainult tablettide kujul ja kattega tablettide kujul toiduained, välja arvatud käesoleva lisa A osa tabelis 1 loetletud toiduained

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na.

(57)

Kohaldatakse piirnormi, välja arvatud juhul, kui käesoleva lisa punktides 01–18 on üksikutele toitudele või toidugruppidele sätestatud erinev piirnorm.

01

Piimatooted ja nende analoogid

01.1

Maitsestamata pastöriseeritud ja steriliseeritud piim, sealhulgas kõrgkuumutatud (UHT) piim

E 331

Naatriumtsitraadid

4 000

 

Ainult kõrgkuumutatud (UHT) kitsepiim

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

1 000

(1) (4)

Ainult steriliseeritud ja kõrgkuumutatud (UHT) piim

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na.

01.2

Maitsestamata hapendatud piimatooted, sealhulgas naturaalne maitsestamata pett (välja arvatud steriliseeritud pett), mida ei ole pärast hapendamist kuumtöödeldud

01.3

Maitsestamata hapendatud piimatooted, mida on pärast hapendamist kuumtöödeldud

I rühm

Lisaained

 

 

 

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

1 000

(1) (2)

Ainult kalgendatud piim

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(2)

Piirnormi kohaldatakse summa suhtes ja sisaldust väljendatakse vaba happena.

01.4

Maitsestatud hapendatud piimatooted, sealhulgas kuumtöödeldud tooted

I rühm

Lisaained

 

 

 

II rühm

Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses (quantum satis)

 

 

 

III rühm

Toiduvärvid, mille puhul piirnorm kehtib nii üksikaine kui ka segu kohta

150

 

 

IV rühm

Polüoolid

quantum satis

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

10

 

 

E 160d

Lükopeen

30

 

 

E 200–213

Sorbiinhape ja sorbaadid Bensoehape ja bensoaadid

300

(1), (2)

Ainult kuumtöötluseta piimapõhised magustoidud

E 297

Fumaarhape

4 000

 

Ainult puuviljamaitselised magustoidud

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

3 000

(1), (4)

 

E 355–357

Adipiinhape ja adipaadid

1 000

 

Ainult puuviljamaitselised magustoidud

E 363

Merevaikhape

6 000

 

 

E 416

Karaiakummi

6 000

 

 

E 427

Kassiakummi

2 500

 

 

E 432–436

Polüsorbaadid

1 000

 

 

E 473–474

Rasvhapete sahharoosestrid ja sahharoglütseriidid

5 000

 

 

E 475

Rasvhapete polüglütseroolestrid

2 000

 

 

E 477

Rasvhapete propaan-1,2-dioolestrid

5 000

 

 

E 481–482

Stearoüül-2-laktülaadid

5 000

 

 

E 483

Stearüültartraat

5 000

 

 

E 491–495

Sorbitaanestrid

5 000

 

 

E 950

Kaaliumatsesulfaam

350

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 951

Aspartaam

1 000

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 952

Tsüklamiinhape ja selle naatrium- ning kaltsiumsoolad

250

(51)

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 954

Sahhariin ning selle naatriumi-, kaaliumi- ja kaltsiumisoolad

100

(52)

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 955

Sukraloos

400

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 957

Taumatiin

5

 

Ainult lõhna- ja maitsetugevdajana

E 959

Neohesperidiin DC

50

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 962

Aspartaam-atsesulfaamsool

350

(11)a, (49), (50)

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 961

Neotaam

32

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(2)

Piirnormi kohaldatakse summa suhtes ja sisaldust väljendatakse vaba happena.

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na.

(11)

Piirnormid esitatakse kas a) kaaliumatsesulfaami või b) aspartaami ekvivalentidena.

(49)

Piirnorm määratakse koostisainete aspartaami (E 951) ja kaaliumatsesulfaami (E 950) piirnormi alusel.

(50)

E 951 ja E 950 piirnormi ei tohi ületada aspartaam-atsesulfaamsoola kasutamisega, ei üksikult ega segus E 950 ja E 951-ga.

(51)

Piirnorm väljendatakse vaba happena.

(52)

Piirnorm väljendatakse vaba imiidina.

01.5

Piimapulber, nagu on määratletud direktiivis 2001/114/EÜ

II rühm

Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses (quantum satis)

quantum satis

 

Välja arvatud maitsestamata tooted

E 300

Askorbiinhape

quantum satis

 

 

E 301

Naatriumaskorbaat

quantum satis

 

 

E 304

Rasvhapete askorbüülestrid

quantum satis

 

 

E 310–320

Gallaadid, TBHQ ja BHA

200

(1)

Ainult piimapulber müügiautomaatide jaoks

E 322

Letsitiinid

quantum satis

 

 

E 331

Naatriumtsitraadid

quantum satis

 

 

E 332

Kaaliumtsitraadid

quantum satis

 

 

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

1 000

(1) (4)

Ainult osaliselt veetustatud piim, mille kuivainesisaldus on väiksem kui 28 %

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

1 500

(1) (4)

Ainult osaliselt veetustatud piim, mille kuivainesisaldus on väiksem kui 28 %

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

2 500

(1) (4)

Ainult piimapulber ja lõssipulber

E 392

Rosmariiniekstrakt

200

(41) (46)

Ainult piimapulber müügiautomaatide jaoks

E 392

Rosmariiniekstrakt

30

(46)

Ainult piimapulber jäätise tootmiseks

E 407

Karrageen

quantum satis

 

 

E 500 (ii)

Naatriumvesinikkarbonaat

quantum satis

 

 

E 501 (ii)

Kaaliumvesinikkarbonaat

quantum satis

 

 

E 509

Kaltsiumkloriid

quantum satis

 

 

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na.

(41)

Väljendatakse rasvana.

(46)

Väljendatakse karnosooli ja karnosiinhappe summana.

01.6

Koor ja koorepulber

01.6.1

Maitsestamata pastöriseeritud koor (välja arvatud vähendatud rasvasisaldusega koor)

E 401

Naatriumalginaat

quantum satis

 

 

E 402

Kaaliumalginaat

quantum satis

 

 

E 407

Karrageen

quantum satis

 

 

E 466

Karboksümetüültselluloos

quantum satis

 

 

E 471

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

quantum satis

 

 

01.6.2

Elusbakteritega hapendatud maitsestamata kooretooted ja asendustooted, mille rasvasisaldus on alla 20 %

E 406

Agar

quantum satis

 

 

E 407

Karrageen

quantum satis

 

 

E 410

Jaanileivapuujahu

quantum satis

 

 

E 412

Guarkummi

quantum satis

 

 

E 415

Ksantaankummi

quantum satis

 

 

E 440

Pektiinid

quantum satis

 

 

E 460

Tselluloos

quantum satis

 

 

E 466

Karboksümetüültselluloos

quantum satis

 

 

E 471

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

quantum satis

 

 

E 1404

Oksüdeeritud tärklis

quantum satis

 

 

E 1410

Monotärklisfosfaat

quantum satis

 

 

E 1412

Ditärklisfosfaat

quantum satis

 

 

E 1413

Fosfaaditud ditärklisfosfaat

quantum satis

 

 

E 1414

Atsetüülitud ditärklisfosfaat

quantum satis

 

 

E 1420

Atsetüülitud tärklis

quantum satis

 

 

E 1422

Atsetüülitud ditärklisadipaat

quantum satis

 

 

E 1440

Hüdroksüpropüültärklis

quantum satis

 

 

E 1442

Hüdroksüpropüülditärklisfosfaat

quantum satis

 

 

E 1450

Naatriumoktenüülsuktsinaat-tärklis

quantum satis

 

 

E 1451

Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis

quantum satis

 

 

01.6.3

Muud koorelaadsed tooted

I rühm

Lisaained

 

 

 

II rühm

Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses (quantum satis)

quantum satis

 

Ainult maitsestatud koorelaadsed tooted

III rühm

Toiduvärvid, mille puhul piirnorm kehtib nii üksikaine kui ka segu kohta

150

 

Ainult maitsestatud koorelaadsed tooted

E 234

Nisiin

10

 

Ainult paksuks keedetud koor clotted cream

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

5 000

(1) (4)

Ainult steriliseeritud, pastöriseeritud, kõrgkuumutatud (UHT) ja vahukoor

E 473–474

Rasvhapete sahharoosestrid ja sahharoglütseriidid

5 000

(1)

Ainult steriliseeritud koor ja vähendatud rasvasisaldusega steriliseeritud koor

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na.

01.7

Juust ja juustutooted

01.7.1

Valmimata juust, välja arvatud gruppi 16 kuuluvad tooted

I rühm

Lisaained

 

 

Välja arvatud mozzarella toorjuust ning elusbakteritega hapendatud maitsestamata valmimata juust

II rühm

Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses (quantum satis)

quantum satis

 

Ainult maitsestatud valmimata juust

III rühm

Toiduvärvid, mille puhul piirnorm kehtib nii üksikaine kui ka segu kohta

150

 

Ainult maitsestatud valmimata juust

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

1 000

(1), (2)

 

E 234

Nisiin

10

 

Ainult mascarpone toorjuust

E 260

Äädikhape

quantum satis

 

Ainult mozzarella toorjuust

E 270

Piimhape

quantum satis

 

Ainult mozzarella toorjuust

E 330

Sidrunhape

quantum satis

 

Ainult mozzarella toorjuust

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

2 000

(1) (4)

Välja arvatud mozzarella toorjuust

E 460 (ii)

Pulbertselluloos

quantum satis

 

Ainult riivitud ja viilutatud mozzarella toorjuust

E 575

Glükonodeltalaktoon

quantum satis

 

Ainult mozzarella toorjuust

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(2)

Piirnormi kohaldatakse summa suhtes ja sisaldust väljendatakse vaba happena.

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na.

01.7.2

Valminud juust

E 1105

Lüsosüüm

quantum satis

 

 

E 120

Košenill, karmiinhape, karmiinid

125

 

Ainult punane marmorjuust

E 140

Klorofüllid ja klorofülliinid

quantum satis

 

Ainult salveimaitseline Derby juust

E 141

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

quantum satis

 

Ainult salveimaitseline Derby juust

E 153

Taimne süsi

quantum satis

 

Ainult Morbier' juust

E 160a

Karoteenid

quantum satis

 

Ainult punakaskollane, kollane ja kahvatukollane valminud juust

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

15

 

Ainult punakaskollane, kollane ja kahvatukollane valminud juust

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

50

 

Ainult Red Leicesteri juust

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

35

 

Ainult Mimolette'i juust

E 160c

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

quantum satis

 

Ainult punakaskollane, kollane ja kahvatukollane valminud juust

E 163

Antotsüaniinid

quantum satis

 

Ainult punane marmorjuust

E 170

Kaltsiumkarbonaadid

quantum satis

 

 

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

1 000

(1), (2)

Ainult viilutatud ja lõigatud müügipakendis juust; kaetud juust ja toidulisandiga juust

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

quantum satis

 

Ainult valminud toodete pinnatöötluseks

E 234

Nisiin

12,5

(29)

 

E 235

Natamütsiin

1

(8)

Ainult kõva, poolkõva ja poolpehme juustu pinnatöötluseks

E 239

Heksametüleentetramiin

Jääk 25 mg/kg, väljendatud formaldehüüdina

 

Ainult provolone juust

E 251–252

Nitraadid

150

(30)

Ainult kõva, poolkõva ja poolpehme juust

E 280–283

Propioonhape ja propionaadid

quantum satis

 

Ainult pinnatöötluseks

E 460

Pulbertselluloos

quantum satis

 

Ainult viilutatud ja riivitud valminud juust

E 500 (ii)

Naatriumvesinikkarbonaat

quantum satis

 

Ainult sõir

E 504

Magneesiumkarbonaadid

quantum satis

 

 

E 509

Kaltsiumkloriid

quantum satis

 

 

E 551–559

Ränidioksiid ja silikaadid

10 000

(1)

Ainult viilutatud ja riivitud kõva ja poolkõva juust

E 575

Glükonodeltalaktoon

quantum satis

 

 

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(2)

Piirnormi kohaldatakse summa suhtes ja sisaldust väljendatakse vaba happena.

(8)

mg/dm2 pinnal (ei tohi leiduda 5 mm sügavuses).

(29)

Seda ainet võib hapendumisprotsessi tulemusena tekkida teatavates juustudes.

(30)

Juustu valmistamiseks kasutatavas piimas või samaväärsel tasemel, kui nitraate lisatakse pärast vadaku eemaldamist ja vee lisamist.

01.7.3

Söödav juustukoorik

II rühm

Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses (quantum satis)

quantum satis

 

 

III rühm

Toiduvärvid, mille puhul piirnorm kehtib nii üksikaine kui ka segu kohta

quantum satis

 

 

E 160d

Lükopeen

30

 

 

E 180

Litoolrubiin BK

quantum satis

 

 

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

20

 

 

01.7.4

Vadakujuust

II rühm

Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses (quantum satis)

quantum satis

 

 

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

1 000

(1), (2)

Ainult viilutatud müügipakendis juust; kaetud juust ja toidulisandiga juust

E 251–252

Nitraadid

150

(30)

Ainult piim kõva, poolkõva ja poolpehme juustu valmistamiseks

E 260

Äädikhape

quantum satis

 

 

E 270

Piimhape

quantum satis

 

 

E 330

Sidrunhape

quantum satis

 

 

E 460 (ii)

Pulbertselluloos

quantum satis

 

Ainult riivitud ja viilutatud juust

E 575

Glükonodeltalaktoon

quantum satis

 

 

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(2)

Piirnormi kohaldatakse summa suhtes ja sisaldust väljendatakse vaba happena.

(30)

Juustu valmistamiseks kasutatavas piimas või samaväärsel tasemel, kui nitraate lisatakse pärast vadaku eemaldamist ja vee lisamist.

01.7.5

Sulatatud juust

I rühm

Lisaained

 

 

 

II rühm

Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses (quantum satis)

quantum satis

 

Ainult maitsestatud sulatatud juust

E 100

Kurkumiin

100

(33)

Ainult maitsestatud sulatatud juust

E 102

Tartrasiin

100

(33)

Ainult maitsestatud sulatatud juust

E 104

Kinoliinkollane

100

(33)

Ainult maitsestatud sulatatud juust

E 110

Päikeseloojangukollane FCF / Oranžkollane S

100

(33)

Ainult maitsestatud sulatatud juust

E 120

Košenill, karmiinhape, karmiinid

100

(33)

Ainult maitsestatud sulatatud juust

E 122

Asorubiin, karmoisiin

100

(33)

Ainult maitsestatud sulatatud juust

E 124

Erepunane 4R, košenillpunane A

100

(33)

Ainult maitsestatud sulatatud juust

E 160e

β-apo-8′-karotenaal (C30)

100

(33)

Ainult maitsestatud sulatatud juust

E 161b

Luteiin

100

(33)

Ainult maitsestatud sulatatud juust

E 160d

Lükopeen

5

 

Ainult maitsestatud sulatatud juust

E 160a

Karoteenid

quantum satis

 

 

E 160c

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

quantum satis

 

 

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

15

 

 

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

2 000

(1), (2)

 

E 234

Nisiin

12,5

(29)

 

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di -, tri- ja polüfosfaadid

20 000

(1), (4)

 

E 427

Kassiakummi

2 500

 

 

E 551–559

Ränidioksiid ja silikaadid

10 000

(1)

 

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(2)

Piirnormi kohaldatakse summa suhtes ja sisaldust väljendatakse vaba happena.

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na.

(29)

Seda ainet võib hapendumisprotsessi tulemusena tekkida teatavates juustudes.

(33)

Piirnorm kehtib üksikainele ja segudele järgmiste lisaainetega: E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e ja E 161b.

01.7.6

Juustutooted, välja arvatud gruppi 16 kuuluvad tooted

I rühm

Lisaained

 

 

 

II rühm

Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses (quantum satis)

quantum satis

 

Ainult maitsestatud valmimata tooted

III rühm

Toiduvärvid, mille puhul piirnorm kehtib nii üksikaine kui ka segu kohta

100

 

Ainult maitsestatud valmimata tooted

E 1105

Lüsosüüm

quantum satis

 

Ainult valminud tooted

E 120

Košenill, karmiinhape, karmiinid

125

 

Ainult punase marmorjuustu tooted

E 160a

Karoteenid

quantum satis

 

Ainult punakaskollase, kollase ja kahvatukollase valminud juustu tooted

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

15

 

Ainult punakaskollase, kollase ja kahvatukollase valminud juustu tooted

E 160c

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

quantum satis

 

Ainult punakaskollase, kollase ja kahvatukollase valminud juustu tooted

E 163

Antotsüaniinid

quantum satis

 

Ainult punase marmorjuustu tooted

E 170

Kaltsiumkarbonaadid

quantum satis

 

Ainult valminud tooted

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

1 000

(1), (2)

Ainult valmimata tooted; valminud viilutatud müügipakendis tooted; kaetud valminud tooted ja valminud toidulisandiga tooted

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

quantum satis

 

Ainult valminud toodete pinnatöötluseks

E 234

Nisiin

12,5

(29)

Ainult valminud ja sulatatud tooted

E 235

Natamütsiin

1 mg/dm2 pinnal (ei tohi leiduda 5 mm sügavuses)

 

Ainult kõvade, poolkõvade ja poolpehmete toodete pinnatöötluseks

E 251–252

Nitraadid

150

(30)

Ainult kõvad, poolkõvad ja poolpehmed valminud tooted

E 280–283

Propioonhape ja propionaadid

quantum satis

 

Ainult valminud toodete pinnatöötluseks

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di -, tri- ja polüfosfaadid

2 000

(1) (4)

Ainult valmimata tooted

E 460

Pulbertselluloos

quantum satis

 

Ainult riivitud ja viilutatud valminud ja valmimata tooted

E 504

Magneesiumkarbonaadid

quantum satis

 

Ainult valminud tooted

E 509

Kaltsiumkloriid

quantum satis

 

Ainult valminud tooted

E 551–559

Ränidioksiid ja silikaadid

10 000

(1)

Ainult viilutatud või riivitud kõvad ja poolkõvad tooted

E 575

Glükonodeltalaktoon

quantum satis

 

Ainult valminud tooted

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(2)

Piirnormi kohaldatakse summa suhtes ja sisaldust väljendatakse vaba happena.

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na.

(29)

Seda ainet võib hapendumisprotsessi tulemusena tekkida teatavates toodetes.

(30)

Juustu valmistamiseks kasutatavas piimas või samaväärsel tasemel, kui nitraate lisatakse pärast vadaku eemaldamist ja vee lisamist.

01.8

Piimatoodete analoogid, sealhulgas joogivalgendajad

I rühm

Lisaained

 

 

 

II rühm

Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses (quantum satis)

quantum satis

 

 

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

quantum satis

(1), (2)

Ainult juustuanaloogid (ainult pinnatöötluseks)

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

2 000

(1), (2)

Ainult juustupõhise valgu analoogid

E 251–252

Nitraadid

150

(30)

Ainult piimapõhine juustuanaloog

E 280–283

Propioonhape ja propionaadid

quantum satis

 

Ainult juustuanaloogid (ainult pinnatöötluseks)

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

5 000

(1), (4)

Ainult vahukooreanaloogid

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

20 000

(1), (4)

Ainult sulatatud juustu analoogid

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

30 000

(1), (4)

Ainult joogivalgendajad

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

50 000

(1), (4)

Ainult joogivalgendajad müügiautomaatide jaoks

E 432–436

Polüsorbaadid

5 000

(1)

Ainult piima ja koore analoogid

E 473–474

Rasvhapete sahharoosestrid ja sahharoglütseriidid

5 000

(1)

Ainult kooreanaloog

E 473–474

Rasvhapete sahharoosestrid ja sahharoglütseriidid

20 000

(1)

Ainult joogivalgendajad

E 475

Rasvhapete polüglütseroolestrid

5 000

 

Ainult piima ja koore analoogid

E 475

Rasvhapete polüglütseroolestrid

500

 

Ainult joogivalgendajad

E 477

Rasvhapete propaan-1,2-dioolestrid

1 000

 

Ainult joogivalgendajad

E 477

Rasvhapete propaan-1,2-dioolestrid

5 000

 

Ainult piima ja koore analoogid

E 481–482

Stearoüül-2-laktülaadid

3 000

(1)

Ainult joogivalgendajad

E 491–495

Sorbitaanestrid

5 000

(1)

Ainult piima ja koore analoogid; joogivalgendajad

E 551–559

Ränidioksiid ja silikaadid

10 000

(1)

Ainult viilutatud või riivitud juustu ja sulatatud juustu analoogid; joogivalgendajad

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(2)

Piirnormi kohaldatakse summa suhtes ja sisaldust väljendatakse vaba happena.

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na.

(30)

Juustu valmistamiseks kasutatavas piimas või samaväärsel tasemel, kui nitraate lisatakse pärast vadaku eemaldamist ja vee lisamist.

02

Rasvad ja õlid ning rasva- ja õliemulsioonid

2.1

Peaaegu veetustatud rasvad ja õlid (välja arvatud veetustatud piimarasv)

E 100

Kurkumiin

quantum satis

 

Ainult rasvad

E 160a

Karoteenid

quantum satis

 

Ainult rasvad

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

10

 

Ainult rasvad

E 270

Piimhape

quantum satis

 

Ainult kuumtöötlemiseks ja/või praadimiseks või kastmete valmistamiseks ettenähtud tooted

E 300

Askorbiinhape

quantum satis

 

Ainult kuumtöötlemiseks ja/või praadimiseks või kastmete valmistamiseks ettenähtud tooted

E 304

Rasvhapete askorbüülestrid

quantum satis

 

Välja arvatud oliivineitsiõlid ja oliiviõlid

E 306

Tokoferoolikontsentraat

quantum satis

 

Välja arvatud oliivineitsiõlid ja oliiviõlid

E 307

α-tokoferool

quantum satis

 

Välja arvatud oliivineitsiõlid ja oliiviõlid

E 307

α-tokoferool

200

 

Ainult puhastatud oliiviõli, sealhulgas oliivijääkõli

E 308

γ-tokoferool

quantum satis

 

Välja arvatud oliivineitsiõlid ja oliiviõlid

E 309

δ-tokoferool

quantum satis

 

Välja arvatud oliivineitsiõlid ja oliiviõlid

E 310–320

Gallaadid, TBHQ ja BHA, üksikult või seguna

200

(1) (41)

Ainult rasvad ja õlid kuumtöödeldud toiduainete tööstuslikuks tootmiseks; praadimisõli ja praadimisrasv (välja arvatud oliivijääkõli) ning searasv, kalaõli, veise-, linnu- ja lambarasv

E 321

Butüülhüdroksütolueen (BHT)

100

(41)

Ainult rasvad ja õlid kuumtöödeldud toiduainete tööstuslikuks tootmiseks; Praadimisõli ja praadimisrasv (välja arvatud oliivijääkõli) ning searasv, kalaõli, veise-, linnu- ja lambarasv

E 322

Letsitiinid

30 000

 

Välja arvatud oliivineitsiõlid ja oliiviõlid

E 330

Sidrunhape

quantum satis

 

Välja arvatud oliivineitsiõlid ja oliiviõlid

E 331

Naatriumtsitraadid

quantum satis

 

Välja arvatud oliivineitsiõlid ja oliiviõlid

E 332

Kaaliumtsitraadid

quantum satis

 

Välja arvatud oliivineitsiõlid ja oliiviõlid

E 333

Kaltsiumtsitraadid

quantum satis

 

Välja arvatud oliivineitsiõlid ja oliiviõlid

E 392

Rosmariiniekstrakt

30

(41) (46)

Ainult taimsed õlid (v.a neitsiõlid ja oliiviõlid) ja rasvad, milles polüküllastumata rasvhapete sisaldus on üle 15 massiprotsendi rasvhapete kogusisaldusest, kasutamiseks kuumtöötlemata toidus

E 392

Rosmariiniekstrakt

50

(41) (46)

Ainult kala- ja vetikaõli; sea-, veise-, linnu- ja lambarasv; rasvad ja õlid kuumtöödeldud toiduainete tööstuslikuks tootmiseks; praadimiseks ettenähtud õli ja rasv, välja arvatud oliivi- ja oliivijääkõli

E 471

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

10 000

 

Välja arvatud oliivineitsiõlid ja oliiviõlid

E 472c

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid sidrunhappega

quantum satis

 

Ainult kuumtöötlemiseks ja/või praadimiseks või kastmete valmistamiseks ettenähtud tooted

E 900

Dimetüülpolüsiloksaan

10

 

Ainult praadimiseks ettenähtud õlid ja rasvad

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(41)

Väljendatakse rasvana.

(46)

Väljendatakse karnosooli ja karnosiinhappe summana.

02.2

Peamiselt vesiemulsiooni tüüpi rasva- ja õliemulsioonid

02.2.1

Või, kontsentreeritud või, võiõli ja veetustatud piimarasv

E 160a

Karoteenid

quantum satis

 

Välja arvatud lamba- ja kitsepiimast valmistatud või

E 500

Naatriumkarbonaadid

quantum satis

 

Ainult hapukoorevõi

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di -, tri- ja polüfosfaadid

2 000

(1) (4)

Ainult hapukoorevõi

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na

02.2.2

Muud rasva- ja õliemulsioonid, sealhulgas võided, nagu määratletud nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007, ning vedelad emulsioonid

I rühm

Lisaained

 

 

 

E 100

Kurkumiin

quantum satis

 

Välja arvatud vähendatud rasvasisaldusega või

E 160a

Karoteenid

quantum satis

 

 

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

10

 

Välja arvatud vähendatud rasvasisaldusega või

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

1 000

(1) (2)

Ainult rasvaemulsioonid (välja arvatud või), mille rasvasisaldus on vähemalt 60 %

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

2 000

(1) (2)

Ainult rasvaemulsioonid rasvasisaldusega vähem kui 60 %

E 310–320

Gallaadid, TBHQ ja BHA, üksikult või seguna

200

(1) (2)

Ainult praadimisrasv

E 321

Butüülhüdroksütolueen (BHT)

100

 

Ainult praadimisrasv

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di -, tri- ja polüfosfaadid

5 000

(1) (4)

Ainult võiderasvad

E 385

Kaltsiumdinaatrium– etüleendiamiintetraatsetaat (kaltsiumdinaatrium-EDTA)

100

 

Ainult võiderasvad, nagu määratletud määruse (EÜ) nr 115/1234 artiklis 115 ja XV lisas, rasvasisaldusega kuni 41 %

E 405

Propaan-1,2-dioolalginaat

3 000

 

 

E 432–436

Polüsorbaadid

10 000

(1)

Ainult rasvaemulsioonid küpsetamiseks

E 473–474

Rasvhapete sahharoosestrid ja sahharoglütseriidid

10 000

(1)

Ainult rasvaemulsioonid küpsetamiseks

E 475

Rasvhapete polüglütseroolestrid

5 000

 

 

E 476

Ritsinoolhappe polüglütseroolestrid

4 000

 

Ainult võiderasvad, nagu määratletud määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 115 ja XV lisas, rasvasisaldusega kuni 41 %, ning sarnased võided rasvasisaldusega alla 10 %.

E 477

Rasvhapete propaan-1,2-dioolestrid

10 000

 

Ainult rasvaemulsioonid küpsetamiseks

E 479b

Termiliselt oksüdeeritud sojaõli rasvhapete mono- ja diglütseriidid

5 000

 

Ainult rasvaemulsioonid küpsetamiseks

E 481–482

Stearoüül-2-laktülaadid

10 000

(1)

 

E 491–495

Sorbitaanestrid

10 000

(1)

 

E 551–559

Ränidioksiid ja silikaadid

30 000

(1)

Ainult tooted küpsetusvormide määrimiseks

E 900

Dimetüülpolüsiloksaan

10

 

Ainult praadimiseks ettenähtud õlid ja rasvad

E 959

Neohesperidiin DC

5

 

Ainult maitsetugevdajana, ainult määruse 1234/2007 XV lisa B ja C rühma rasvad

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(2)

Piirnormi kohaldatakse summa suhtes ja sisaldust väljendatakse vaba happena.

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na.

02.3

Pannile pihustatav taimne õli

I rühm

Lisaained

 

 

 

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

30 000

(1) (4)

Ainult pihustatavad vesiemulsioonid küpsetusvormide määrimiseks

E 392

Rosmariiniekstrakt

50

(41) (46)

Rasvad ja õlid kuumtöödeldud toiduainete tööstuslikuks tootmiseks

E 551–559

Ränidioksiid ja silikaadid

30 000

(1)

Ainult tooted küpsetusvormide määrimiseks

E 943a

Butaan

quantum satis

 

Ainult pannile pihustatav taimne õli (kutsetöös kasutamiseks) ja pihustatav vesiemulsioon

E 943b

Isobutaan

quantum satis

 

Ainult pannile pihustatav taimne õli (kutsetöös kasutamiseks) ja pihustatav vesiemulsioon

E 944

Propaan

quantum satis

 

Ainult pannile pihustatav taimne õli (kutsetöös kasutamiseks) ja pihustatav vesiemulsioon

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na.

(41)

Väljendatakse rasvana.

(46)

Väljendatakse karnosooli ja karnosiinhappe summana.

03

Toidujää

I rühm

Lisaained

 

 

 

II rühm

Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses (quantum satis)

quantum satis

 

 

III rühm

Toiduvärvid, mille puhul piirnorm kehtib nii üksikaine kui ka segu kohta

150

(25)

 

IV rühm

Polüoolid

quantum satis

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

20

 

 

E 160d

Lükopeen

40

 

 

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di -, tri- ja polüfosfaadid

1 000

(1) (4)

 

E 405

Propaan-1,2-dioolalginaat

3 000

 

Ainult veepõhised jäätised

E 427

Kassiakummi

2 500

 

 

E 432–436

Polüsorbaadid

1 000

(1)

 

E 473–474

Rasvhapete sahharoosestrid ja sahharoglütseriidid

5 000

(1)

 

E 477

Rasvhapete propaan-1,2-dioolestrid

3 000

 

 

E 491–495

Sorbitaanestrid

500

(1)

 

E 901

Meevaha (valge ja kollane)

quantum satis

 

Ainult jäätisega täidetud vahvlid müügipakendis

E 950

Kaaliumatsesulfaam

800

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita tooted

E 951

Aspartaam

800

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 954

Sahhariin ning selle naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad

100

(52)

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 955

Sukraloos

320

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 957

Taumatiin

50

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 959

Neohesperidiin DC

50

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 961

Neotaam

26

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

E 962

Aspartaam-atsesulfaamsool

800

(11)b, (49), (50)

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(2)

Piirnormi kohaldatakse summa suhtes ja sisaldust väljendatakse vaba happena.

(4)

Piirnorm väljendatakse P2O5-na.

(11)

Piirnormid esitatakse kas a) kaaliumatsesulfaami või b) aspartaami ekvivalentidena.

(25)

Mitte ühegi toiduvärvi E 110, E 122, E 124 või E 155 sisaldus ei tohi ületada 50 mg/kg või mg/l.

(49).

Piirnorm määratakse koostisainete aspartaami (E 951) ja kaaliumatsesulfaami (E 950) piirnormi alusel.

(50).:

E 951 ja E 950 piirnormi ei tohi ületada aspartaam-atsesulfaamsoola kasutamisega, ei üksikult ega segus E 950 ja E 951-ga.

(51).

Piirnorm väljendatakse vaba happena.

(52)

Piirnorm väljendatakse vaba imiidina.

04

Marjad, puu- ja köögiviljad

04.1

Töötlemata marjad, puu- ja köögiviljad

04.1.1

Värsked terved marjad, puu- ja köögiviljad

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

20

 

Ainult koorimata tsitrusviljade pinnatöötluseks

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

10

(3)

Ainult lauaviinamarjad, värsked litšid (mõõdetakse söödavatel osadel) ja mustikad (Vaccinium corymbosum)

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

100

(3)

Ainult vaakumpakendis suhkrumais

E 445

Kampoli glütseroolestrid

50

 

Ainult tsitrusviljade pinnatöötluseks

E 473–474

Rasvhapete sahharoosestrid ja sahharoglütseriidid

quantum satis

(1)

Ainult värskete puuviljade ja marjade pinnatöötluseks

E 901

Meevaha (valge ja kollane)

quantum satis

 

Ainult tsitrusviljade, melonite, õunte, pirnide, virsikute ja ananasside pinnatöötlusaine ja pähklite glaseeraineks

E 902

Kandelillavaha

quantum satis

 

Ainult tsitrusviljade, melonite, õunte, pirnide, virsikute ja ananasside pinnatöötluseks ja pähklite glaseeraineks

E 903

Karnaubavaha

200

 

Ainult tsitrusviljade, melonite, õunte, pirnide, virsikute ja ananasside pinnatöötluseks ja pähklite glaseeraineks

E 904

Šellak

quantum satis

 

Ainult tsitrusviljade, melonite, õunte, pirnide, virsikute ja ananasside pinnatöötluseks ja pähklite glaseeraineks

E 905

Mikrokristalne vaha

quantum satis

 

Ainult melonite, papaiade, mangode ja avokaadode pinnatöötluseks

E 912

Montaanhappe estrid

quantum satis

 

Ainult tsitrusviljade, melonite, papaiade, mangode, avokaadode ja ananasside pinnatöötluseks

E 914

Oksüdeeritud polüetüleenvaha

quantum satis

 

Ainult tsitrusviljade, melonite, papaiade, mangode, avokaadode ja ananasside pinnatöötluseks

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(3)

Piirnorm väljendatakse SO2-na ja see hõlmab kõikidest allikatest saadavat üldkogust; SO2 sisaldus kuni 10 mg/kg ja 10 mg/l kohta loetakse tühiseks.

04.1.2

Kooritud, tükeldatud ja hakitud marjad, puu- ja köögiviljad

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

50

(3)

Ainult kooritud kartulid

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

300

(3)

Ainult peenestatud sibul, küüslauk, šalott

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

800

(3)

Ainult peenestatud mädarõigas

E 296

Õunhape

quantum satis

 

Ainult müügipakendis töötlemata kooritud kartulid

E 300

Askorbiinhape

quantum satis

 

Ainult jahutatud tarbimisvalmis töötlemata puu- ja köögiviljad ning müügipakendis töötlemata kooritud kartulid

E 301

Naatriumaskorbaat

quantum satis

 

Ainult jahutatud tarbimisvalmis töötlemata puu- ja köögiviljad ning müügipakendis töötlemata kooritud kartulid

E 302

Kaltsiumaskorbaat

quantum satis

 

Ainult jahutatud tarbimisvalmis töötlemata puu- ja köögiviljad ning müügipakendis töötlemata kooritud kartulid

E 330

Sidrunhape

quantum satis

 

Ainult jahutatud tarbimisvalmis töötlemata puu- ja köögiviljad ning müügipakendis töötlemata kooritud kartulid

E 331

Naatriumtsitraadid

quantum satis

 

Ainult jahutatud tarbimisvalmis töötlemata puu- ja köögiviljad ning müügipakendis töötlemata kooritud kartulid

E 332

Kaaliumtsitraadid

quantum satis

 

Ainult jahutatud tarbimisvalmis töötlemata puu- ja köögiviljad ning müügipakendis töötlemata kooritud kartulid

E 333

Kaltsiumtsitraadid

quantum satis

 

Ainult jahutatud tarbimisvalmis töötlemata puu- ja köögiviljad ning müügipakendis töötlemata kooritud kartulid

(3):

Piirnorm väljendatakse SO2-na ja see hõlmab kõikidest allikatest saadavat üldkogust; SO2 sisaldus kuni 10 mg/kg ja 10 mg/l kohta loetakse tühiseks.

04.1.3

Külmutatud marjad, puu- ja köögiviljad

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

50

(3)

Ainult seened ja valged köögiviljad, sealhulgas valged kaunviljad

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

100

(3)

Ainult külmutatud ja sügavkülmutatud kartulid

E 300

Askorbiinhape

quantum satis

 

 

E 301

Naatriumaskorbaat

quantum satis

 

 

E 302

Kaltsiumaskorbaat

quantum satis

 

 

E 330

Sidrunhape

quantum satis

 

 

E 331

Naatriumtsitraadid

quantum satis

 

 

E 332

Kaaliumtsitraadid

quantum satis

 

 

E 333

Kaltsiumtsitraadid

quantum satis

 

 

(3)

Piirnorm väljendatakse SO2-na ja see hõlmab kõikidest allikatest saadavat üldkogust; SO2 sisaldus kuni 10 mg/kg ja 10 mg/l kohta loetakse tühiseks.

04.2

Töödeldud marjad, puu- ja köögiviljad

04.2.1

Kuivatatud marjad, puu- ja köögiviljad

I rühm

Lisaained

 

 

Lisaaineid E 410, E 412, E 415, E 417 ei tohi kasutada veetustatud toiduainetes, millele enne kasutamist lisatakse vett.

E 101

Riboflaviinid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 120

Košenill, karmiinhape, karmiinid

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 122

Asorubiin, karmoisiin

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 124

Erepunane 4R, košenillpunane A

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 129

Võlupunane AG

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 131

Patentsinine V

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 133

Briljantsinine FCF

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 140

Klorofüllid ja klorofülliinid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 141

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 150a-d

Karamellid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 160a

Karoteenid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 160c

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 162

Peedipunane, betaniin

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 163

Antotsüaniinid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

1 000

(1) (2)

Ainult kuivatatud marjad ja puuviljad

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

50

(3)

Ainult kuivatatud kookospähkel

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

50

(3)

Ainult töödeldud valged köögiviljad, sealhulgas kaunviljad

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

100

(3)

Ainult kuivatatud seened

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

150

(3)

Ainult kuivatatud ingver

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

200

(3)

Ainult kuivatatud tomatid

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

400

(3)

Ainult kuivatatud valged köögiviljad

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

500

(3)

Ainult kuivatatud puuviljad ja koorega pähklid, välja arvatud kuivatatud õunad, pirnid, banaanid, virsikud, viinamarjad, ploomid ja viigimarjad

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

600

(3)

Ainult kuivatatud õunad ja pirnid

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

1 000

(3)

Ainult kuivatatud banaanid

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

2 000

(3)

Ainult kuivatatud aprikoosid, virsikud, viinamarjad, ploomid ja viigimarjad

E 907

Hüdrogeenitud polü-1-detseen

2 000

 

Ainult kuivatatud puuviljade glaseerainena

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(2)

Piirnormi kohaldatakse summa suhtes ja sisaldust väljendatakse vaba happena.

(3)

Piirnorm väljendatakse SO2-na ja see hõlmab kõikidest allikatest saadavat üldkogust; SO2 sisaldus kuni 10 mg/kg ja 10 mg/l kohta loetakse tühiseks.

(34)

Piirnorm kehtib üksikainele ja segudele järgmiste lisaainetega: E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

04.2.2

Marjad, puuviljad ja köögiviljad äädikas, õlis või soolvees

I rühm

Lisaained

 

 

 

E 101

Riboflaviinid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 120

Košenill, karmiinhape, karmiinid

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 122

Asorubiin, karmoisiin

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 124

Erepunane 4R, košenillpunane A

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 129

Võlupunane AG

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 131

Patentsinine V

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 133

Briljantsinine FCF

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 140

Klorofüllid ja klorofülliinid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 141

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 150a-d

Karamellid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 160a

Karoteenid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 160c

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 162

Peedipunane, betaniin

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 163

Antotsüaniinid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 101

Riboflaviinid

quantum satis

 

Ainult köögiviljad (välja arvatud oliivid)

E 140

Klorofüllid ja klorofülliinid

quantum satis

 

Ainult köögiviljad (välja arvatud oliivid)

E 141

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

quantum satis

 

Ainult köögiviljad (välja arvatud oliivid)

E 150a-d

Karamellid

quantum satis

 

Ainult köögiviljad (välja arvatud oliivid)

E 160a

Karoteenid

quantum satis

 

Ainult köögiviljad (välja arvatud oliivid)

E 162

Peedipunane, betaniin

quantum satis

 

Ainult köögiviljad (välja arvatud oliivid)

E 163

Antotsüaniinid

quantum satis

 

Ainult köögiviljad (välja arvatud oliivid)

E 200–213

Sorbiinhape ja sorbaadid Bensoehape ja bensoaadid

2 000

(1) (2)

Ainult köögiviljad (välja arvatud oliivid)

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

1 000

(1) (2)

Ainult oliivid ja oliivipõhised valmistised

E 210–213

Bensoehape ja bensoaadid

500

(1) (2)

Ainult oliivid ja oliivipõhised valmistised

E 200–213

Sorbiinhape ja sorbaadid Bensoehape ja bensoaadid

1 000

(1) (2)

Ainult oliivid ja oliivipõhised valmistised

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

100

(3)

Välja arvatud oliivid ja kollased piprad soolvees

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

500

(3)

Ainult kollased piprad soolvees

E 579

Raud(II)glükonaat

150

(56)

Ainult tumedaks oksüdeerunud oliivid

E 585

Raud(II)laktaat

150

(56)

Ainult tumedaks oksüdeerunud oliivid

E 950

Kaaliumatsesulfaam

200

 

Ainult hapukasmagusad puu- ja köögiviljakonservid

E 951

Aspartaam

300

 

Ainult hapukasmagusad puu- ja köögiviljakonservid

E 954

Sahhariin ning selle naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad

160

(52)

Ainult hapukasmagusad puu- ja köögiviljakonservid

E 955

Sukraloos

180

 

Ainult hapukasmagusad puu- ja köögiviljakonservid

E 959

Neohesperidiin DC

100

 

Ainult hapukasmagusad puu- ja köögiviljakonservid

E 961

Neotaam

10

 

Ainult hapukasmagusad puu- ja köögiviljakonservid

E 962

Aspartaam-atsesulfaamsool

200

(11)a, (49), (50)

Ainult hapukasmagusad puu- ja köögiviljakonservid

(1)

Lisaaineid võib lisada üksikult või seguna.

(2)

Piirnormi kohaldatakse summa suhtes ja sisaldust väljendatakse vaba happena.

(3)

Piirnorm väljendatakse SO2-na ja see hõlmab kõikidest allikatest saadavat üldkogust; SO2 sisaldus kuni 10 mg/kg ja 10 mg/l kohta loetakse tühiseks.

(11)

Piirnormid esitatakse kas a) kaaliumatsesulfaami või b) aspartaami ekvivalentidena.

(34)

Piirnorm kehtib üksikainele ja segudele järgmiste lisaainetega: E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49)

Piirnorm määratakse koostisainete aspartaami (E 951) ja kaaliumatsesulfaami (E 950) piirnormi alusel.

(50)

E 951 ja E 950 piirnormi ei tohi ületada aspartaam-atsesulfaamsoola kasutamisega, ei üksikult ega segus E 950 ja E 951-ga.

(52)

Piirnorm väljendatakse vaba imiidina.

(56)

Väljendatud rauana.

04.2.3

Konserveeritud marjad, puu- ja köögiviljad

E 101

Riboflaviinid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 120

Košenill, karmiinhape, karmiinid

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 122

Asorubiin, karmoisiin

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 124

Erepunane 4R, košenillpunane A

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 129

Võlupunane AG

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 131

Patentsinine V

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 133

Briljantsinine FCF

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 140

Klorofüllid ja klorofülliinid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 141

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 150a-d

Karamellid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 160a

Karoteenid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 160c

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 162

Peedipunane, betaniin

quantum satis

 

Ainult köögiviljad (välja arvatud oliivid)

E 163

Antotsüaniinid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 102

Tartrasiin

100

 

Ainult töödeldud püreeritud herned ja aedherned (konservherned)

E 133

Briljantsinine FCF

20

 

Ainult töödeldud püreeritud herned ja aedherned (konservherned)

E 142

Roheline S

10

 

Ainult töödeldud püreeritud herned ja aedherned (konservherned)

E 127

Erütrosiin

200

 

Ainult kokteilikirsid ja suhkrustatud kirsid

E 127

Erütrosiin

150

 

Ainult kõhrkirsid siirupis ja puuviljasegudes

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

50

(3)

Ainult valged köögiviljad, sealhulgas kaunviljad

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

250

(3)

Ainult konserveeritud viilutatud sidrunid

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

100

(3)

Ainult konserveeritud kõhrkirsid; vaakumpakendis suhkrumais

E 260

Äädikhape

quantum satis

 

 

E 261

Kaaliumatsetaat

quantum satis

 

 

E 262

Naatriumatsetaadid

quantum satis

 

 

E 263

Kaltsiumatsetaat

quantum satis

 

 

E 270

Piimhape

quantum satis

 

 

E 296

Õunhape

quantum satis

 

 

E 300

Askorbiinhape

quantum satis

 

 

E 301

Naatriumaskorbaat

quantum satis

 

 

E 302

Kaltsiumaskorbaat

quantum satis

 

 

E 325

Naatriumlaktaat

quantum satis

 

 

E 326

Kaaliumlaktaat

quantum satis

 

 

E 327

Kaltsiumlaktaat

quantum satis

 

 

E 330

Sidrunhape

quantum satis

 

 

E 331

Naatriumtsitraadid

quantum satis

 

 

E 332

Kaaliumtsitraadid

quantum satis

 

 

E 333

Kaltsiumtsitraadid

quantum satis

 

 

E 334

Viinhape, L(±)

quantum satis

 

 

E 335

Naatriumtartraadid

quantum satis

 

 

E 336

Kaaliumtartraadid

quantum satis

 

 

E 337

Naatriumkaaliumtartraat

quantum satis

 

 

E 385

Kaltsiumdinaatrium-etüleendiamiintetraatsetaat (kaltsiumdinaatrium-EDTA)

250

 

Ainult kaunviljad, seened ja artišokid

E 410

Jaanileivapuujahu

quantum satis

 

Ainult kastanid vedelikus

E 412

Guarkummi

quantum satis

 

Ainult kastanid vedelikus

E 415

Ksantaankummi

quantum satis

 

Ainult kastanid vedelikus

E 509

Kaltsiumkloriid

quantum satis

 

 

E 512

Tinakloriid

25

(55)

Ainult valge spargel

E 575

Glükonodeltalaktoon

quantum satis

 

 

E 579

Raud(II)glükonaat

150

(56)

Ainult tumedaks oksüdeerunud oliivid

E 585

Raud(II)laktaat

150

(56)

Ainult tumedaks oksüdeerunud oliivid

E 900

Dimetüülpolüsiloksaan

10

 

 

E 950

Kaaliumatsesulfaam

350

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta puuviljad ja marjad

E 951

Aspartaam

1 000

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta puuviljad ja marjad

E 952

Tsüklamiinhape ja selle naatrium- ning kaltsiumsoolad

1 000

(51)

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta puuviljad ja marjad

E 954

Sahhariin ning selle naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad

200

(52)

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta puuviljad ja marjad

E 955

Sukraloos

400

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta puuviljad ja marjad

E 959

Neohesperidiin DC

50

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta puuviljad ja marjad

E 961

Neotaam

32

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta puuviljad ja marjad

E 962

Aspartaam-atsesulfaamsool

350

(11)a, (49), (50)

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta puuviljad ja marjad

(3)

Piirnorm väljendatakse SO2-na ja see hõlmab kõikidest allikatest saadavat üldkogust; SO2 sisaldus kuni 10 mg/kg ja 10 mg/l kohta loetakse tühiseks.

(11)

Piirnormid esitatakse kas a) kaaliumatsesulfaami või b) aspartaami ekvivalentidena.

(34)

Piirnorm kehtib üksikainele ja segudele järgmiste lisaainetega: E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49)

Piirnorm määratakse koostisainete aspartaami (E 951) ja kaaliumatsesulfaami (E 950) piirnormi alusel.

(50)

E 951 ja E 950 piirnormi ei tohi ületada aspartaam-atsesulfaamsoola kasutamisega, ei üksikult ega segus E 950 ja E 951-ga.

(51)

Piirnorm väljendatakse vaba happena.

(52)

Piirnorm väljendatakse vaba imiidina.

(55)

Väljendatud tinana.

(56)

Väljendatud rauana.

04.2.4

Marja-, puu- ja köögiviljavalmistised, välja arvatud gruppi 5.4 kuuluvad tooted

04.2.4.1

Marja-, puu- ja köögiviljavalmistised, välja arvatud kompotid

I rühm

Lisaained

 

 

 

II rühm

Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses (quantum satis)

quantum satis

 

Ainult puuviljad sinepiga maitsestatud siirupis mostarda di frutta

III rühm

Toiduvärvid, mille puhul piirnorm kehtib nii üksikaine kui ka segu kohta

200

 

Ainult puuviljad sinepiga maitsestatud siirupis mostarda di frutta

IV rühm

Polüoolid

quantum satis

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta tooted, välja arvatud valmistised, mis on ette nähtud puuviljamahlapõhiste jookide tootmiseks

E 101

Riboflaviinid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 120

Košenill, karmiinhape, karmiinid

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 122

Asorubiin, karmoisiin

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 124

Erepunane 4R, košenillpunane A

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 129

Võlupunane AG

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 131

Patentsinine V

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 133

Briljantsinine FCF

200

(34)

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 140

Klorofüllid ja klorofülliinid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 141

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 150a-d

Karamellid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 160a

Karoteenid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 160c

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 162

Peedipunane, betaniin

quantum satis

 

Ainult köögiviljad (välja arvatud oliivid)

E 163

Antotsüaniinid

quantum satis

 

Ainult punaste puuviljade ja marjade konservid

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

1 000

(1) (2)

Ainult puu- ja köögiviljavalmistised, sealhulgas merevetikapõhised valmistised, puuviljapõhised kastmed, leemepõhised tarrendid, välja arvatud konserveeritud püreed, vahud, kompotid, salatid ja sarnased tooted.

E 210–213

Bensoehape ja bensoaadid

500

(1) (2)

Ainult merevetikate valmistised, oliivid ja oliivipõhised valmistised

E 210–213

Bensoehape ja bensoaadid

2 000

(1) (2)

Ainult keedetud söögipeet

E 200–213

Sorbiinhape ja sorbaadid Bensoehape ja bensoaadid

1 000

(1) (2)

Ainult oliivipõhised valmistised

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

50

(3)

Ainult töödeldud valged köögiviljad ja seened

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

100

(3)

Ainult veetustatud kuivatatud puuviljad ja litšid ning puuviljad sinepiga maitsestatud siirupis mostarda di frutta

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

300

(3)

Ainult peenestatud sibul, küüslauk, šalott

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

800

(3)

Ainult peenestatud mädarõigas

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

800

(3)

Ainult tarretuv puuviljaekstrakt, lõpptarbijale müüdav vedel pektiin

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

800

(1) (4)

Ainult puuviljavalmistised

E 338–452

Fosforhape, fosfaadid, di -, tri- ja polüfosfaadid

4 000

(1) (4)

Ainult vaabad köögiviljatoodete jaoks

E 405

Propaan-1,2-dioolalginaat

5 000

 

 

E 481–482

Stearoüül-2-laktülaadid

2 000

(1)

Ainult puuviljad sinepiga maitsestatud siirupis mostarda di frutta

E 950

Kaaliumatsesulfaam

350

 

Ainult vähendatud energiasisaldusega tooted

E 951

Aspartaam

1 000