ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.289.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 289

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
8. november 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1116/2011, 31. oktoober 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1117/2011, 31. oktoober 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Lough Neagh Eel (KGT)]

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1118/2011, 31. oktoober 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Coppa di Parma (KGT)]

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1119/2011, 31. oktoober 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Brovada (KPN)]

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1120/2011, 31. oktoober 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Carciofo Brindisino (KGT)]

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1121/2011, 31. oktoober 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Native Shetland Wool (KPN)]

14

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1122/2011, 31. oktoober 2011, millega keelatakse Madalmaade lipu all sõitvatel laevadel merikuratlaste püük IV püügipiirkonna Norra vetes

16

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1123/2011, 31. oktoober 2011, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel tursapüük I ja IIb püügipiirkonnas

18

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1124/2011, 31. oktoober 2011, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel merikuratlaste püük VIIIc, IX ja X püügipiirkonnas ja CECAF 34.1.1 püügipiirkonna ELi vetes

20

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1125/2011, 31. oktoober 2011, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel hariliku merikeele püük VIIIa ja VIIIb püügipiirkonnas

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1126/2011, 7. november 2011, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1120/2009 III lisa seoses nõukogu määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud eritoetuse rahastamiseks ettenähtud summadega

24

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1127/2011, 7. november 2011, mis käsitleb toimeaine 2-naftüüloksüatseetikhappe heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ( 1 )

26

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1128/2011, 7. november 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

28

 

 

OTSUSED

 

 

2011/724/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 25. oktoober 2011, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, Saksamaa)

30

 

 

2011/725/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 25. oktoober 2011, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Taani)

31

 

 

2011/726/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 25. oktoober 2011, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugal)

32

 

 

2011/727/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 7. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lindude gripi vastu võitlemiseks Taanis 2010. aastal võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 7850 all)

33

 

 

2011/728/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 31. oktoober 2011, millega muudetakse otsust EKP/2010/15 liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta ja otsust EKP/2010/31 kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks (EKP/2011/16)

35

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1116/2011,

31. oktoober 2011,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses, (1) eriti selle artiklit 20,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kimberley protsessi osalised kiitsid 2010. aasta novembris Jeruusalemmas toimunud täiskogu otsusega ajutiselt heaks Svaasimaa lisamise Kimberley protsessi osaliste loetellu eeldusel, et protsessi eesistuja kinnitab oma teatega nimetatud heakskiitmise pärast seda, kui teatavad probleemid on lahenduse leidnud.

(2)

Kimberley protsessi eesistuja kinnitas oma 30. mai 2011. aasta teates, et Svaasimaa on lisatud protsessi osaliste loetellu.

(3)

Määruse (EÜ) nr 2368/2002 II lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2368/2002 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2011

Komisjoni nimel

asepresident

Catherine ASHTON


(1)  ELT L 358, 31.12.2002, lk 28.


LISA

„II LISA

Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi osaliste ja nende nõuetekohaselt nimetatud pädevate asutuste nimekiri, millele viidatakse artiklites 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ja 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMEENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRAALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

VALGEVENE

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASIILIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

KANADA

 

Rahvusvaheline:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Üldinfo:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

KESK-AAFRIKA VABARIIK

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

HIINA RAHVAVABARIIK

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKOND

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGO DEMOKRAATLIK VABARIIK

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

KONGO VABARIIK

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

HORVAATIA

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

EUROOPA ÜHENDUS

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

INDONEESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IISRAEL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAAPAN

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

KOREA VABARIIK

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOSE DEMOKRAATLIK RAHVAVABARIIK

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBEERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAISIA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MEHHIKO

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

UUS-MEREMAA

 

Sertifikaate väljastav asutus:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Impordi- ja ekspordiasutus:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORRA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

VENEMAA FÖDERATSIOON

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

LÕUNA-AAFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SVAASIMAA

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

ŠVEITS

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

TAIWANI, PENGHU, KINMENI JA MATSU OMAETTE TOLLITERRITOORIUM

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANSAANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

TAI

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TÜRGI

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1117/2011,

31. oktoober 2011,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Lough Neagh Eel (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Ühendkuningriigi taotlus registreerida nimetus „Lough Neagh Eel” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 47, 15.2.2011, lk 12.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.7.   Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

ÜHENDKUNINGRIIK

Lough Neagh Eel (KGT)


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1118/2011,

31. oktoober 2011,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Coppa di Parma” (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Itaalia taotlus registreerida nimetus „Coppa di Parma” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 37, 5.2.2011, lk 24.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.2.   Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ITAALIA

Coppa di Parma (KGT)


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1119/2011,

31. oktoober 2011,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Brovada” (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Itaalia taotlus registreerida nimetus „Brovada” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 35, 4.2.2011, lk 19.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ITAALIA

Brovada (KPN)


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1120/2011,

31. oktoober 2011,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Carciofo Brindisino (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Itaalia taotlus registreerida nimetus „Carciofo Brindisino” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 29, 29.1.2011, lk 27.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ITAALIA

Carciofo Brindisino (KGT)


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1121/2011,

31. oktoober 2011,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Native Shetland Wool” (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Ühendkuningriigi taotlus registreerida nimetus „Native Shetland Wool” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 45, 12.2.2011, lk 21.


LISA

Määruse (EÜ) nr 510/2006 II lisas osutatud põllumajandustooted:

Klass 3.6.   Vill

ÜHENDKUNINGRIIK

Native Shetland Wool (KPN)


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1122/2011,

31. oktoober 2011,

millega keelatakse Madalmaade lipu all sõitvatel laevadel merikuratlaste püük IV püügipiirkonna Norra vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 18. jaanuari 2011. aasta määrusega (EL) nr 57/2011, millega määratakse 2011. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes teatavates väljaspool ELi asuvates vetes, (2) on kehtestatud kvoodid 2011. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2011. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2011. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 24, 27.1.2011, lk 1.


LISA

Nr

61/T&Q

Liikmesriik

Madalmaad

Kalavaru

ANF/04-N.

Liik

Merikuratlased (Lophiidae)

Piirkond

IV püügipiirkonna Norra veed

Kuupäev

10.10.2011


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1123/2011,

31. oktoober 2011,

millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel tursapüük I ja IIb püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 18. jaanuari 2011. aasta määrusega (EL) nr 57/2011, millega määratakse 2011. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes teatavates väljaspool ELi asuvates vetes, (2) on kehtestatud kvoodid 2011. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2011. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2011. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 24, 27.1.2011, lk 1.


LISA

Nr

64/T&Q

Liikmesriik

Hispaania

Kalavaru

COD/1/2B.

Liik

Tursk (Gadus morhua)

Piirkond

I ja IIb

Kuupäev

26.9.2011


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1124/2011,

31. oktoober 2011,

millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel merikuratlaste püük VIIIc, IX ja X püügipiirkonnas ja CECAF 34.1.1 püügipiirkonna ELi vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 18. jaanuari 2011. aasta määrusega (EL) nr 57/2011, millega määratakse 2011. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes teatavates väljaspool ELi asuvates vetes, (2) on kehtestatud kvoodid 2011. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2011. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2011. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 24, 27.1.2011, lk 1.


LISA

Nr

63/T&Q

Liikmesriik

Hispaania

Kalavaru

ANF/8C3411

Liik

Merikuratlased (Lophiidae)

Piirkond

VIIIc, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 püügipiirkonna ELi veed

Kuupäev

28.9.2011


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1125/2011,

31. oktoober 2011,

millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel hariliku merikeele püük VIIIa ja VIIIb püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 18. jaanuari 2011. aasta määrusega (EL) nr 57/2011, millega määratakse 2011. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes teatavates väljaspool ELi asuvates vetes, (2) on kehtestatud kvoodid 2011. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2011. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2011. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 24, 27.1.2011, lk 1.


LISA

Nr

62/T&Q

Liikmesriik

Hispaania

Kalavaru

SOL/8AB.

Liik

Harilik merikeel (Solea solea)

Piirkond

VIIIa ja VIIIb

Kuupäev

28.9.2011


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1126/2011,

7. november 2011,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1120/2009 III lisa seoses nõukogu määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud eritoetuse rahastamiseks ettenähtud summadega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003), (1) eriti selle artikli 69 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 29. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1120/2009 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) III jaotises sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) artikli 49 lõike 2 kohaselt võivad liikmesriigid alates 2010. aastast iga konkreetse kalendriaasta 1. augustiks taotleda määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 69 lõike 6 punktis a osutatud summade uuesti läbivaatamist, kui kõnealuse määruse artikli 69 lõike 7 esimeses lõigus sätestatud arvutamismeetodi kohaldamisest tulenev summa kõnealuse eelarveaasta jaoks erineb määruse (EÜ) nr 1120/2009 III lisas kindlaksmääratud summast rohkem kui 20 %.

(2)

Taani, Soome ja Sloveenia esitasid komisjonile taotluse määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 69 lõike 6 punktis a osutatud summade läbivaatamiseks jõustumisega alates 2012. aastast.

(3)

Taani, Soome ja Sloveenia esitatud taotluste järel tegi komisjon vajalikud arvutused, et kontrollida, kas eelarveaastal 2010 ületati määruse (EÜ) nr 1120/2009 artikli 49 lõikes 2 osutatud 20 % künnis. Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 69 lõike 7 punkti a kohaldamiseks kasutas komisjon määruse (EÜ) nr 73/2009 IV lisas sätestatud netoülemmäärade kehtestamisel Taani, Soome ja Sloveenia hinnangulist keskmist toetuste ümbersuunamise määra.

(4)

Arvutuste kohaselt erineb Taani, Soome ja Sloveenia puhul määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 69 lõike 7 esimeses lõigus sätestatud arvutamismeetodi kohaldamisest tulenev summa eelarveaasta 2010 puhul määruse (EÜ) nr 1120/2009 III lisas kindlaks määratud summast vastavalt 47 %, 29 % ja 47 % võrra.

(5)

Seetõttu tuleks Taani, Soome ja Sloveenia puhul määruse (EÜ) nr 1120/2009 III lisas kindlaks määratud summad läbi vaadata. Selliseid läbivaadatud summasid tuleks kooskõlas määruse (EÜ) nr 1120/2009 artikli 49 lõikega 2 kohaldada alates 2012. kalendriaastast.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1120/2009 III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Taanit käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Taani

23,25”

b)

Soomet käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Soome

6,19”

c)

Sloveeniat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Sloveenia

3,52”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 130, 31.1.2009, lk 16.

(2)  ELT L 316, 2.12.2009, lk 1.


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1127/2011,

7. november 2011,

mis käsitleb toimeaine 2-naftüüloksüatseetikhappe heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punktiga c kohaldatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (2) selliste toimeainetega seotud menetlusküsimuste ja heakskiidu andmise tingimuste suhtes, mille taotluse täielikkus on kindlaks tehtud vastavalt komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 33/2008 (millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse (3) kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega) artiklile 16. 2-naftüüloksüatseetikhape on toimeaine, mille taotluse täielikkus on kõnealuse määruse kohaselt kindlaks tehtud.

(2)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 1112/2002 (4) ja (EÜ) nr 2229/2004 (5) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. 2-naftüüloksüatseetikhape kuulub kõnealusesse loetellu.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 2229/2004 artikliga 24f ning artikli 25 lõike 1 punktiga a ja artikli 2 punktiga b võeti vastu komisjoni 26. jaanuari 2009. aasta otsus 2009/65/EÜ 2-naftüüloksüatseetikhappe nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (6).

(4)

Esialgne teavitaja (edaspidi „taotleja”) esitas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 alusel uue taotluse, milles ta taotles komisjoni määruse (EÜ) nr 33/2008 artiklites 14–19 sätestatud kiirendatud menetluse kohaldamist.

(5)

Taotlus esitati Itaaliale, kes asendas määrusega (EÜ) nr 2229/2004 nimetatud esialgset referentliikmesriiki Prantsusmaad. Kiirendatud menetluse tähtajast on kinni peetud. Toimeaine spetsifikatsioon ja lubatud kasutusviisid on samasugused nagu need, mida käsitleti otsuses 2009/65/EÜ. Kõnealune taotlus vastab ka muudele määruse (EÜ) nr 33/2008 artiklis 15 sätestatud sisulistele ja menetlusnõuetele.

(6)

Itaalia hindas taotleja esitatud uusi andmeid ja koostas lisaaruande. Itaalia edastas selle aruande 21. mail 2010. aastal Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”) ja komisjonile. Toiduohutusamet edastas lisaaruande kõikidele liikmesriikidele ja taotlejale, et nad saaksid esitada märkusi, ning edastas saadud märkused komisjonile. Määruse (EÜ) nr 33/2008 artikli 20 lõike 1 kohaselt ja komisjoni palvel esitas toiduohutusamet komisjonile 28. aprillil 2011 oma riskihindamise järeldused 2-naftüüloksüatseetikhappe kohta (7). Liikmesriigid ja komisjon vaatasid hindamisaruande kavandi, lisaaruande ja toiduohutusameti järeldused läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning 27. septembril 2011 vormistati see komisjoni läbivaatamisaruandena 2-naftüüloksüatseetikhappe kohta.

(7)

Taotleja esitatud ja lisaaruandesse kantud täiendavatest andmetest lähtuvalt võib kindlaks määrata aktsepteeritava päevadoosi. Kõnealuse toimeaine hindamisel on aga esile kerkinud terve rida teisi küsimusi. Eelkõige ei olnud võimalik hinnata tarbijate kokkupuudet ainega, sest kariloomadega kokkupuutumise, taimede ainevahetuse, jääkainetega tehtud katsete, töötlemisuuringute ning taimede jääkide määratluse kohta käivad andmed olid puudulikud. Lisaks puudusid ka andmed, mille põhjal teha järeldused mesilastele, vihmaussidele ja mulla makroorganismidele avalduvate ohtude kohta.

(8)

Komisjon palus, et taotleja esitaks oma märkused toiduohutusameti järelduste kohta. Lisaks palus komisjon kooskõlas määruse (EÜ) nr 33/2008 artikli 21 lõikega 1 esitada taotlejal märkused läbivaatamisaruande eelnõu kohta. Taotleja esitas oma märkused, mida on põhjalikult uuritud.

(9)

Vaatamata taotleja esitatud väidetele jäid põhjenduses 7 nimetatud probleemid siiski lahendamata. Seepärast ei ole tõendatud, et 2-naftüüloksüatseetikhapet sisaldavad taimekaitsevahendid vastavad kavandatud kasutustingimustes eeldatavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele.

(10)

Seega ei kiideta 2-naftüüloksüatseetikhapet vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõikele 2 heaks.

(11)

Selguse huvides tuleks otsus 2009/65/EMÜ kehtetuks tunnistada.

(12)

Käesolev määrus ei piira õigust esitada 2-naftüüloksüatseetikhappe kohta uut taotlust määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 kohaselt.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmata jätmine

Toimeainet 2-naftüüloksüatseetikhape ei kiideta heaks.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2009/65/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EÜT 230, 19.8.1991, lk 1.

(3)  ELT 15, 18.1.2008, lk 5.

(4)  EÜT L 168, 27.6.2002, lk 14.

(5)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 13.

(6)  ELT L 23, 27.1.2009, lk 33.

(7)  Euroopa Toiduohutusamet: „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-naphthyloxyacetic acid”. EFSA Journal 2011; 9(5):2152 [52 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2152. Kättesaadav aadressil: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1128/2011,

7. november 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 8. novembril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

61,3

MA

47,5

MK

61,4

TR

85,9

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

62,0

EG

161,4

TR

138,1

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

69,6

TR

108,8

ZZ

89,2

0805 20 10

MA

70,7

ZA

130,9

ZZ

100,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

32,0

IL

76,2

MA

79,7

TR

77,1

UY

69,9

ZZ

64,9

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

53,6

ZA

36,5

ZZ

52,0

0806 10 10

BR

249,3

CL

73,3

EC

65,7

LB

291,0

TR

140,7

US

249,8

ZA

80,8

ZZ

164,4

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

ZA

82,8

ZZ

95,5

0808 20 50

CN

44,1

TR

133,1

ZZ

88,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/30


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

25. oktoober 2011,

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, Saksamaa)

(2011/724/EL)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta, (2) eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)

Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel.

(3)

17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)

Saksamaa esitas 9. veebruaril 2011 taotluse, et saada fondist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 29 (mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine) alla kuuluvas viies ettevõttes, mis tegutsevad Saksamaal NUTS II piirkonnas Arnsbergis (DEA5) ja Düsseldorfis (DEA1), ning täiendas teavet kuni 28. aprillini 2011. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 4 347 868 euro eraldamiseks.

(5)

Seepärast tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Saksamaa taotluse põhjal rahalist toetust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist kasutusele 4 347 868 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 25. oktoober 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/31


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

25. oktoober 2011,

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Taani)

(2011/725/EL)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta, (2) eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)

Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel.

(3)

17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)

Taani esitas 11. mail 2010 taotluse, et saada fondist toetust seoses koondamistega NACE Rev. 2 osa 28 (Masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas kuues ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II tasandi Kesk-Jüütimaa (Midtjylland, DK04) piirkonnas, ning lisas sellele täiendavat teavet kuni 21. märtsini 2011. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 3 944 606 euro eraldamiseks.

(5)

Seepärast tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et rahastada Taani taotluses nimetatud meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 3 944 606 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 25 oktoober 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/32


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

25. oktoober 2011,

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugal)

(2011/726/EL)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta, (2) eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)

Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel.

(3)

17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)

Portugal esitas 26. novembril 2010 taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses ettevõttes Rohde toimunud koondamistega ja saatis lisateavet kuni 19. maini 2011. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 1 449 500 euro eraldamiseks.

(5)

Seepärast tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et rahastada Portugali taotluses nimetatud meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 1 449 500 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 25. oktoober 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/33


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

7. november 2011,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lindude gripi vastu võitlemiseks Taanis 2010. aastal võetud erakorraliste meetmetega

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 7850 all)

(Ainult taanikeelne tekst on autentne)

(2011/727/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse liidu rahalist toetust veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele. Selleks et aidata kaasa lindude gripi võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks liit oma rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 4 lõike 3 esimeses ja teises taandes on sätestatud eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

(3)

Komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 349/2005 (millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ) (2) artiklis 3 on kehtestatud tingimused, mille alusel võib saada liidu rahalist toetust nende kulutuste katteks.

(4)

Komisjoni 31. märtsi 2011. aasta rakendusotsusega 2011/204/EL liidu rahalise toetuse kohta seoses Taanis ja Hollandis 2010. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (3) andis liit rahalist toetust Taanis 2010. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele.

(5)

Taani esitas 26. mail 2011 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2.

(6)

Liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks. Komisjoni tähelepanekud, abikõlblike kulutuste arvutamise meetod ja lõppjäreldused edastati Taanile 14. juunil 2011. aastal saadetud e-kirjas. Taani väljendas nõusolekut 14. juunil 2011 saadetud e-kirjas.

(7)

Taani ametiasutused on täielikult täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7.

(8)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd kinnitada liidu rahalise toetuse kogusumma abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses lindude gripi likvideerimisega Taanis 2010. aastal.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis tehti seoses lindude gripi likvideerimisega Taanis 2010. aastal, on 183 858,72 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses ning see on adresseeritud Taani Kuningriigile.

Brüssel, 7. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 86, 1.4.2011, lk 73.


8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/35


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

31. oktoober 2011,

millega muudetakse otsust EKP/2010/15 liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta ja otsust EKP/2010/31 kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks

(EKP/2011/16)

(2011/728/EL)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 17 ja 21,

ning arvestades järgmist:

(1)

21. septembri 2010. aasta otsuses EKP/2010/15 (liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta) (1) sätestatakse Euroopa Keskpanga (EKP) juures sularahakonto avamise Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (European Financial Stability Facility, EFSF) nimel laenukorralduse lepingute haldamiseks vastavalt EFSF raamlepingule, mis jõustus 4. augustil 2010.

(2)

20. detsembri 2010. aasta otsuses EKP/2010/31 (kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks) (2) sätestatakse EKP juures sularahakontode avamise asjaomase laenu saava liikmesriigi keskpanga nimel laenukorralduse lepingute haldamiseks vastavalt EFSF raamlepingule.

(3)

EFSF raamlepingu muutmise leping jõustus 18. oktoobril 2011. Muudetud EFSF raamleping tõi kaasa täiendavad instrumendid, mida EFSF võib finantstoe andmiseks kasutada. Kooskõlas muudetud EFSF raamlepingu preambuli teise lõigu ja artikli 2 lõikega 1 võib EFSF teha euroala liikmesriikide finantseerimisasutustele laenu väljamakseid, võimaldada neile ennetavaid vahendeid, rekapitaliseerimise vahendeid (nende liikmesriikide ja programmiväliste riikide valitsustele laenude andmise kaudu), järelturult võlakirjade ostmise vahendeid või esmasturult võlakirjade ostmise vahendeid (kõik need vahendid on rahaline abi, mida antakse rahalise abi süsteemi lepingute kaudu). Laenukorralduse lepingud võivad pärast muudetud EFSF raamlepingu jõustumist kehtima jääda.

(4)

Seetõttu tuleb otsuseid EKP/2010/15 ja EKP/2010/31 muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust EKP/2010/15 muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Maksete tegemine sularahakontole

EKP võimaldab EFSF nimel avatud sularahakontol ainult laenukorralduse lepingutega või rahalise abi süsteemi lepingutega seotud makseid.”;

2)

artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Sularahakonto jääk

Pärast maksete teostamist seoses laenukorralduse lepinguga või rahalise abi süsteemi lepinguga ei tohi EFSF nimel avatud sularahakonto jääk olla positiivne; samuti ei tohi teha ülekannet sularahakontole enne laenukorralduse lepingus või rahalise abi süsteemi lepingus makseteks ettenähtud tähtpäeva. EFSF nimel avatud sularahakonto jääk ei tohi ühelgi hetkel olla negatiivne. Seetõttu ei teostata EFSF nimel avatud sularahakontolt makseid, mis ületavad selle konto positiivse jäägi.”

Artikkel 2

Otsust EKP/2010/31 muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Sularahakontode avamine

EKP võib laenu saava liikmesriigi RKP taotlusel avada asjaomase RKP nimel laenukorralduse lepingutega või rahalise abi süsteemi lepingutega seotud maksete töötlemiseks sularahakontod (edaspidi „RKP sularahakonto”).”;

2)

artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Maksete tegemine sularahakontole

RKP sularahakontot kasutatakse ainult laenukorralduse lepinguga või rahalise abi süsteemi lepinguga seotud maksete töötlemiseks.”

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 2. novembril 2011.

Frankfurt Maini ääres, 31. oktoober 2011

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 253, 28.9.2010, lk 58.

(2)  ELT L 10, 14.1.2011, lk 7.