ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.267.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 267

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
12. oktoober 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1002/2011, 10. oktoober 2011, millega rakendatakse määruse (EL) nr 359/2011 (mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis) artikli 12 lõiget 1

1

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1003/2011, 11. oktoober 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

7

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1004/2011, 11. oktoober 2011, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2011/12. turustusaastaks rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

9

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1005/2011, 11. oktoober 2011, millega kehtestatakse teatavate GATTi kvootide alusel 2012. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu ekspordilitsentside jaotuskoefitsient

11

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2011/670/ÜVJP, 10. oktoober 2011, millega rakendatakse otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis

13

 

 

2011/671/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 11. oktoober 2011, millega lubatakse liikmesriikidel pikendada uute toimeainete benalaksüül-M-i, gamma-tsühalotriini ja valifenalaadi jaoks antud ajutisi lubasid (teatavaks tehtud numbri K(2011) 7092 all)  ( 1 )

19

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

12.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1002/2011,

10. oktoober 2011,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 359/2011 (mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis) artikli 12 lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. aprilli 2011. aasta määrust (EL) nr 359/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. aprillil 2011 vastu määruse (EL) nr 359/2011.

(2)

Arvestades, et inimõiguste rikkumised Iraanis jätkuvad, tuleks kanda täiendavad isikud määruse (EL) nr 359/2011 I lisas esitatud loetellu isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud isikud kantakse määruse (EL) nr 359/2011 I lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 10. oktoober 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 100, 14.4.2011, lk 1.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikute loetelu

Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Nimekirja kandmise kuupäev

1.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Siseministeeriumi poliitikakujundaja.

Poliitiliste parteide ja rühmituste tegevust käsitleva seaduse artikli 10 komitee esimehena vastutab ta meeleavalduste ja muude avalike ürituste korraldamiseks loa andmise ning poliitiliste parteide registreerimise eest.

2010. aastal katkestas ta Mousaviga seotud kahe reformimeelse poliitilise partei – Iraani Islamistlik Osalusrinne (Islamic Iran Participation Front) ja Mujahideeni Islamirevolutsiooni Organisatsioon (Islamic Revolution Mujahedeen Organization) tegevuse

Alates 2009. aastast on ta järjekindlalt ja pidevalt keeldunud andmast luba mis tahes valitsusvälisteks kogunemisteks, keelates seega kasutada põhiseaduslikku õigust meelt avaldada, mis on viinud paljude rahumeelsete meeleavaldajate vahistamiseni ning on vastuolus kogunemisvabadusega.

Lisaks keeldus ta 2009. aastal andmast opositsioonile luba korraldada presidendivalimiste ajal toimunud meeleavalduste käigus tapetud inimestele pühendatud mälestustseremoonia.

10.10.2011

2.

AKBARSHAHI, Ali-Reza

 

Teherani politseiülem.

Vastavalt valimisjärgsete mahasurumiste tunnistajate poolt Human Rights Watchile esitatud teabele vastutab tema juhitav politseiüksus kahtlusaluste kohtuvälise vägivaldse kohtlemise eest vahistamise ja eelvangistuse ajal.

Teherani politsei oli seotud Teherani ülikooli ühiselamutele 2009. aasta juunis korraldatud reididega, mille käigus politsei ja Basij tekitasid Iraani parlamendi (Majlis) komisjoni teatel vigastusi rohkem kui sajale tudengile.

10.10.2011

3.

AKHARIAN, Hassan

 

Karadjis asuva Radjaishahri vangla 1.osakonna ülem.

Mitmed endised kinnipeetavad on teada andnud piinamise kasutamisest ning sellest, et ta on andnud korraldusi takistada kinnipeetavatele arstiabi andmist. Ühe Radjaishahri vangla kinnipeetava tunnistuse kohaselt peksid kõik vangivalvurid teda jõhkralt Akhariani täielikul teadmisel.

Samuti on Akhariani ametiajal registreeritud vähemalt ühe kinnipeetava (Mohsen Beikvand) surm.

10.10.2011

4.

AVAEE, Seyyed Ali-Reza (teise nimega AVAEE, Seyyed Alireza)

 

Teherani kohtusüsteemi juht.

Teherani kohtusüsteemi juhina on ta olnud vastutav inimõiguste rikkumiste, meelevaldsete vahistamiste, kinnipeetavate õiguste rikkumiste ning hukkamiste arvu suurenemise eest.

10.10.2011

5.

BANESHI, Jaber

 

Shirazi prokurör.

Vastutab surmanuhtluse liigse ja üha sagedasema kasutamise eest, olles langetanud kümneid surmaotsuseid. Prokurör 2008. aasta Shirazi pommijuhtumiga seotud kohtuasjas, mida režiim kasutas selleks, et määrata surmanuhtlus mitmetele režiimi vastastele.

10.10.2011

6.

Kindralmajor dr FIRUZABADI, Seyyed Hasan (teise nimega kindralmajor dr FIRUZABADI, Seyed Hassan; kindralmajor dr FIROUZABADI, Seyyed Hasan; kindralmajor dr FIROUZABADI, Seyed Hassan)

Sünnikoht: Machhad.

sünniaeg: 3.2.1951

Iraani ühendatud relvajõudude ülem. Ka kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu liige.

Kõrgeim väejuht, kes vastutab kõigi sõjaväeüksuste ja kogu militaarpoliitika juhtimise eest, sealhulgas Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC) ja politsei. Tema ametliku käsuliini all panid relvajõud toime rahumeelsete meeleavaldajate julma represseerimist, samuti nende massilist kinnipidamist.

10.10.2011

7.

GANJI, Mostafa Barzegar

 

Qomi peaprokurör.

Vastutab kümnete õigusrikkujate meelevaldse kinnipidamise ja väärkohtlemise eest Qomis. Osales õiglase kohtumenetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa surmanuhtluse liigsele ja üha sagedasemale kasutamisele, mis on toonud kaasa hukkamiste arvu järsu suurenemise alates aasta algusest.

10.10.2011

8.

HABIBI, Mohammad Reza

 

Isfahani aseprokurör.

Osales menetlustes, milles jäeti kostjatele tagamata õiglane kohtumõistmine – näiteks Abdollah Fathi juhtum, kes hukati 2011. aasta mais pärast seda, kui Habibi eiras 2010. aasta märtsis toimunud kohtuistungil tema õigust saada ära kuulatud ning tema vaimse tervisega seotud probleeme.

Seetõttu osales ta õiglase kohtumenetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa surmanuhtluse liigsele ja üha sagedasemale kasutamisele, mis on toonud kaasa hukkamiste arvu järsu suurenemise alates aasta algusest.

10.10.2011

9.

HEJAZI, Mohammad

Sünnikoht: Ispahan

sünniaeg: 1956

IRGC Sarollah vägede juht Teherani piirkonnas, endine Basij vägede juht.

Sarollah vägedel oli valimisjärgsetel mahasurumistel keskne osa.

Mohammad HEJAZI oli 26. juunil 2009 tervishoiuministeeriumile saadetud kirja autor, milles keelati avalikustada kõigi isikute dokumente või tervisekaarte, kes olid saanud viga või sattunud haiglasse valimisjärgsete sündmuste käigus, soovides nii toimunut varjata.

10.10.2011

10.

HEYDARI, Nabiollah

 

Iraani lennujaama politsei juht.

Tal on alates 2009. aasta juunist olnud oluline osa pärast meeleavalduste mahasurumise algust riigist põgeneda üritanud Iraani meeleavaldajate kinnipidamisel Imam Khomeini rahvusvahelises lennujaamas, sealhulgas lennujaama rahvusvahelisel alal.

10.10.2011

11.

JAVANI, Yadollah

 

IRGC poliitilise büroo juhataja.

Oli üks esimesi kõrgemaid ametnikke, kes nõudsid Moussavi, Karroubi ja Khatami vahistamist. Ta on korduvalt toetanud vägivalla ning karmi ülekuulamistaktika kasutamist valimiste järel meelt avaldanute suhtes (õigustades videolindile salvestatud ülestunnistusi), sealhulgas andnud IRGC-le ja Basij’le saadetud avaldustes korraldusi dissidentide kohtuväliseks väärkohtlemiseks.

10.10.2011

12.

JAZAYERI, Massoud

 

Iraani ühendatud relvajõudude ülema asetäitja, kes vastutab kultuuriasjade eest (riigikaitse avalike suhete peakorter).

Ta tegi relvajõudude ülema asetäitjana aktiivselt koostööd represseerimisel. Ta hoiatas ajalehele „Kayhan” antud intervjuus, et Iraanis ja väljaspool Iraani on tuvastatud mitmeid meeleavaldajaid ning nendega tegeletakse siis, kui selleks saabub õige aeg. Ta on kutsunud avalikult üles välisriikide massiteabevahendite ja Iraani opositsiooni represseerimisele. 2010. aastal nõudis ta, et valitsus võtaks vastu rangemad seadused välisriikide meediakanalitega koostööd tegevate iraanlaste suhtes.

10.10.2011

13.

JOKAR, Mohammad Saleh

 

Tudengite Basij vägede komandör.

Sellel ametikohal oli ta aktiivselt kaasatud meeleavalduste mahasurumisse koolides ja ülikoolides ning aktivistide ja ajakirjanike kohtuvälisesse kinnipidamisse.

10.10.2011

14.

KAMALIAN, Behrouz

Sünnikoht: Teheran

sünniaeg: 1983

IRGCga seotud Ashiyaneh küberüksuse juht.

Behrouz Kamaliani asutatud Ashiyaneh Digital Security vastutab nii riigisisese opositsiooni ja reformistide kui ka välisriikide institutsioonide vastu küberkeskkonnas toime pandud intensiivsete mahasurumiste eest. 21. juunil 2009 postitati revolutsioonilise kaardiväe küberkaitse üksuse veebisaidile inimeste näopildid, mis on väidetavalt tehtud valimisjärgsete meeleavalduste ajal. Sellele oli lisatud üleskutse iraanlastele tuvastada mässajad.

10.10.2011

15.

KHALILOLLAHI, Moussa (teise nimega KHALILOLLAHI, Mousa)

 

Tabrizi prokurör.

Ta on kaasatud Sakineh Mohammadi-Ashtiani kohtuasja ning on korduvalt väljendanud vastuseisu tema vabastamisele, lisaks aitas ta kaasa õiglase kohtumõistmise õiguse rängale rikkumisele.

10.10.2011

16.

MAHSOULI, Sadeq (teise nimega MAHSULI, Sadeq)

Sünnikoht: Oroumieh (Iraan)

sünniaeg: 1959/60

Endine siseminister kuni 2009. aasta augustini.

Siseministrina kontrollis Mahsouli kõigi politseijõudude, siseministeeriumi turvatöötajate ja erariietes töötavate agentide tegevust. Tema juhtimise all ründasid nimetatud jõud 14. juunil 2009 Teherani Ülikooli ühiselamuid ning piinasid tudengeid ministeeriumi keldris (keldri kurikuulus 4. korrus). Politsei väärkohtles teisi meeleavaldajaid rängalt Kahrizaki kinnipidamiskeskuses, mis toimus Mahsouli kontrolli all.

10.10.2011

17.

MALEKI, Mojtaba

 

Kermanshahi prokurör.

Vastutab surmanuhtluste arvu järsu suurenemise eest, sealhulgas ühel päeval, 3. jaanuaril 2010, Kermanshahi keskvanglas kohtunik Maleki süüdimõistva otsuse alusel läbi viidud seitsme isiku ülespoomise eest. Ta vastutab seetõttu surmanuhtluse liigse ja üha sagedasema kasutamise eest.

10.10.2011

18.

OMIDI, Mehrdad

 

Iraani politsei arvutikuritegude üksuse juht.

Vastutab internetti kasutavate reformistide ja poliitiliste vastaste osas läbi viidud tuhandete uurimiste ja nende suhtes esitatud süüdistuste eest. Vastutab seega tõsistele inimõiguste rikkumistele juhtimise eest, represseerides isikuid, kes võtavad sõna oma seaduslike õiguste, sealhulgas sõnavabaduse kaitseks.

10.10.2011

19.

SALARKIA, Mahmoud

 

Teherani vanglaküsimuste peaprokuröri asetäitja.

Vastutab otse süütute ja rahumeelsete meeleavaldajate ning aktivistide suhtes välja antud paljude vahistamismääruste eest. Mitmetest inimõiguste kaitsjate aruannetest ilmneb, et peaaegu kõiki vahistatud isikuid peetakse tema korraldusel erineva ajavahemiku jooksul kinni isoleeritult, võimaldamata neile juurdepääsu oma advokaadile või perele, ning ilma süüdistust esitamata, mis sageli võrdub sunniviisilise kadumisega. Sageli ei teavitata nende perekonda vahistamisest.

10.10.2011

20.

SOURI, Hojatollah

 

Evini vanglaülemana vastutab ta selles vanglas toime pandud inimõiguste tõsiste rikkumiste eest, nagu peksmine, vaimne väärkohtlemine ja seksuaalne kuritarvitamine.

Eri allikatest pärit järjepideva teabe kohaselt on piinamine Evini vanglas tavapärane. 209. osakonnas peetakse paljusid aktiviste kinni nende rahumeelse valitsusevastase tegevuse eest.

10.10.2011

21.

TALA, Hossein (teise nimega TALA, Hosseyn)

Iraani tubaka- tööstuse juht.

Teherani provintsi kindralkuberneri asetäitja („Farmandar”) kuni septembrini 2010, vastutab eelkõige politseijõudude sekkumise eest ning seega meeleavaldajate represseerimise eest.

Ta sai 2010. aasta detsembris auhinna osaluse eest valimistejärgses represseerimises.

10.10.2011

22.

TAMADDON, Morteza (teise nimega TAMADON, Morteza)

Sünnikoht: Shahr Kord-Ispahan

sünniaeg: 1959

Teherani provintsi IRGC kindralkuberner, Teherani provintsi riikliku julgeolekunõukogu juht.

Oma ametikohal kuberneri ja Teherani provintsi riikliku julgeolekunõukogu juhina vastutab ta igasuguste repressioonide eest, sealhulgas poliitiliste meeleavalduste mahasurumise eest alates 2009. aasta juunist. On teada, et ta on isiklikult seotud opositsiooniliidrite Karroubi ja Moussavi tagakiusamisega.

10.10.2011

23.

ZEBHI, Hossein

 

Iraani peaprokuröri asetäitja.

Vastutab valimisjärgsete meeleavaldustega seotud mitmete kohtuasjade eest.

10.10.2011

24.

BAHRAMI, Mohammad-Kazem

 

Relvajõudude kohtusüsteemi juht.

Osales rahumeelsete meeleavaldajate represseerimises.

10.10.2011

25.

HAJMOHAMMADI, Aziz

 

Evini kohtu esimese sektsiooni endine kohtunik ning alates sellest Teherani provintsi kriminaalkohtu 71.

osakonna kohtunik. On juhtinud mitmeid kohtuprotsesse meeleavaldajate vastu, eelkõige 2010. aasta jaanuaris kinni peetud õpetaja Abdol-Reza Ghanbari vastu, kellele määrati tema poliitilise tegevuse eest surmanuhtlus. Hiljuti loodi Evini vanglasse Evini esimese astme kohus, mille loomist toetas Jafari Dolatabadi 2010. aasta märtsis. Selles vanglas toimub teatavate kinnipeetavate isoleerimine ja väärkohtlemine ning neid sunnitakse andma valetunnistusi.

10.10.2011

26.

BAGHERI, Mohammad-Bagher

 

Lõuna-Khorāsāni provintsi kohtuadministratsiooni aseesimees, vastutab kriminaalpreventsiooni eest.

Lisaks sellele, et ta kiitis 2011. aasta juunis heaks 140 surmanuhtluse läbiviimise ajavahemikus 2010. aasta märtsist kuni 2011. aasta märtsini, viidi samal ajavahemikul salaja läbi veel ligikaudu 100 hukkamist samas Lõuna-Khorāsāni provintsis, ilma et sellest oleks teavitatud perekondi või advokaate.

Seetõttu on ta kaassüüdlane õiglase kohtumenetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa surmanuhtluse liigsele ja üha sagedasemale kasutamisele.

10.10.2011

27.

BAKHTIARI, Seyyed Morteza

Sünnikoht: Mashad (Iraan)

sünniaeg: 1952

Justiitsminister, endine Isfahani kindralkuberner ning riiklike vanglate organisatsiooni dirketor (kuni 2004. aasta juunini).

Justiitsministrina oli tal võtmeroll Iraani diasporaa ähvardamisel ja tagakiusamisel, luues erikohtu, mis tegeleb konkreetselt riigist väljaspool elavate iraanlastega. Teherani prokuröri kaasabil määratakse kaks esimese astme kohtu ja apellatsioonikohtu osakonda ning mitu madalama astme kohtu osakonda tegelema väljarännanud isikute juhtumitega.

10.10.2011

28.

Dr HOSSEINI, Mohammad (teise nimega dr HOSSEYNI, Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Sünnikoht: Rafsanjan, Kerman

sünniaeg: 1961

Kultuuri- ja islamijuhtimise minister alates 2009. aasta septembrist.

Endise IRGC liikmena osales ta ajakirjanike represseerimises.

10.10.2011

29.

MOSLEHI, Heydar (teise nimega MOSLEHI, Heidar; MOSLEHI, Haidar)

Sünnikoht: Isfahan (Iraan)

sünniaeg: 1956

Jälitustegevuse minister.

Tema juhtimisel on luureministeerium jätkanud meeleavaldajate ja dissidentide ulatuslikku meelevaldset kinnipidamist ja tagakiusamist. Luureministeerium juhib jätkuvalt Evini vangla 209. osakonda, kus peetakse paljusid aktiviste kinni nende rahumeelse valitsusevastase tegevuse eest. Luureministeeriumi ülekuulajad on 209. osakonna kinnipeetavaid peksnud ning neid vaimselt väärkohelnud ja seksuaalselt kuritarvitanud. Jälitusteabe ministrina vastutab Moslehi kinnipeetavate jätkuva väärkohtlemise eest.

10.10.2011


12.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1003/2011,

11. oktoober 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 12. oktoobril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

52,9

MK

58,0

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

65,0

MK

64,2

TR

120,0

ZZ

83,1

0709 90 70

TR

119,5

ZZ

119,5

0805 50 10

AR

67,7

BR

38,2

CL

60,5

TR

64,9

UY

57,5

ZA

83,4

ZZ

62,0

0806 10 10

BR

246,3

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

113,9

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

156,3

0808 10 80

CL

83,9

CN

80,0

NZ

120,9

ZA

84,9

ZZ

92,4

0808 20 50

CL

85,4

CN

42,4

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


12.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1004/2011,

11. oktoober 2011,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2011/12. turustusaastaks rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2011/12. turustusaastaks on kehtestatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 (3). Neid hindu ja tollimakse on viimati muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 998/2011 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse 2011/12. turustusaastaks muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 12. oktoobril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 254, 30.9.2011, lk 12.

(4)  ELT L 264, 8.10.2011, lk 30.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 12. oktoobrist 2011

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

47,89

0,00

1701 11 90 (1)

47,89

0,54

1701 12 10 (1)

47,89

0,00

1701 12 90 (1)

47,89

0,24

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % sahharoosisisalduse puhul.


12.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1005/2011,

11. oktoober 2011,

millega kehtestatakse teatavate GATTi kvootide alusel 2012. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu ekspordilitsentside jaotuskoefitsient

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 27. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1187/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta, (2) eriti selle artikli 23 lõike 1 esimest lõiku ja lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 789/2011 (3) avatakse määruse (EÜ) nr 1187/2009 artiklis 21 osutatud GATTi kvootide alusel 2012. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu ekspordilitsentside väljaandmise menetlus.

(2)

Teatavate tooterühmade ja kvootide suhtes ületavad ajutised ekspordilitsentsid 2012. aastaks lubatud koguseid. Seepärast tuleks kindlaks määrata jaotuskoefitsiendid.

(3)

Tooterühmade ja kvootide puhul, mille kohta esitatud taotlused hõlmavad lubatud kogusest väiksemat kogust, on asjakohane ette näha allesjäänud koguste jaotamine proportsionaalselt taotletud kogustega. Selliste täiendavate koguste jaotamise tingimuseks peaks olema asjaomase ettevõtja poolt pädevale asutusele esitatud teave vastuvõetud koguste kohta ja asjaomase ettevõtja antud tagatis.

(4)

Arvestades kõnealuste koefitsientide määramise menetluse rakendamistähtaega, mis on ette nähtud rakendusmääruse (EL) nr 789/2011 artikliga 4, tuleks käesolevat määrust kohaldada võimalikult kiiresti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisa 3. veerus märgitud tooterühmade ning kvootide 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay ja 22-Tokyo jaoks rakendusmääruse (EL) nr 789/2011 kohaselt esitatud ekspordilitsentsitaotlused kiidetakse heaks, kohaldades käesoleva lisa 5. veerus esitatud jaotuskoefitsiente.

Artikkel 2

Käesoleva määruse lisa 3. veerus märgitud tooterühma ja kvootide 22-, 25-Uruguay ja 25- Tokyo jaoks rakendusmääruse (EL) nr 789/2011 kohaselt esitatud ekspordilitsentsitaotlused kiidetakse heaks taotletud koguste puhul.

Ekspordilitsentse võib anda täiendavatele kogustele vastavalt lisa 6. veerus märgitud jaotuskoefitsiendile pärast ettevõtja poolt ühe nädala jooksul alates käesoleva määruse avaldamisest antud heakskiitu ja tingimusel, et ettevõtja on esitanud nõutava tagatise.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 318, 4.12.2009, lk 1.

(3)  ELT L 203, 6.8.2011, lk 26.


LISA

Ameerika Ühendriikide ühtlustatud tariifitabeli 4. peatüki täiendavate märkuste kohane rühmatähis

Rühma ja kvoodi tähis

2012. aastal saadaolev kogus

(tonnides)

Artikli 1 alusel ette nähtud jaotuskoefitsient

Artikli 2 alusel ette nähtud jaotuskoefitsient

Märkuse number

Rühm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2717243

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1769757

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0925926

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,4929577

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1834862

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,1359973

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

0,8675629

 

22-Uruguay

380,000

 

6,3333333

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

 

1,8816320

25-Uruguay

2 420,000

 

3,0344828


OTSUSED

12.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/13


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2011/670/ÜVJP,

10. oktoober 2011,

millega rakendatakse otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 12. aprilli 2011. aasta otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. aprillil 2011 vastu otsuse 2011/235/ÜVJP.

(2)

Arvestades, et inimõiguste rikkumised Iraanis jätkuvad, tuleks kanda täiendavad isikud otsuse 2011/235/ÜVJP lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas esitatud isikud kantakse otsuse 2011/235/ÜVJP lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 10. oktoober 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 100, 14.4.2011, lk 51.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikute loetelu

Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Nimekirja kandmise kuupäev

1.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Siseministeeriumi poliitikakujundaja.

Poliitiliste parteide ja rühmituste tegevust käsitleva seaduse artikli 10 komitee esimehena vastutab ta meeleavalduste ja muude avalike ürituste korraldamiseks loa andmise ning poliitiliste parteide registreerimise eest.

2010. aastal katkestas ta Mousaviga seotud kahe reformimeelse poliitilise partei – Iraani Islamistlik Osalusrinne (Islamic Iran Participation Front) ja Mujahideeni Islamirevolutsiooni Organisatsioon (Islamic Revolution Mujahedeen Organization) tegevuse

Alates 2009. aastast on ta järjekindlalt ja pidevalt keeldunud andmast luba mis tahes valitsusvälisteks kogunemisteks, keelates seega kasutada põhiseaduslikku õigust meelt avaldada, mis on viinud paljude rahumeelsete meeleavaldajate vahistamiseni ning on vastuolus kogunemisvabadusega.

Lisaks keeldus ta 2009. aastal andmast opositsioonile luba korraldada presidendivalimiste ajal toimunud meeleavalduste käigus tapetud inimestele pühendatud mälestustseremoonia.

10.10.2011

2.

AKBARSHAHI, Ali-Reza

 

Teherani politseiülem.

Vastavalt valimisjärgsete mahasurumiste tunnistajate poolt Human Rights Watchile esitatud teabele vastutab tema juhitav politseiüksus kahtlusaluste kohtuvälise vägivaldse kohtlemise eest vahistamise ja eelvangistuse ajal.

Teherani politsei oli seotud Teherani ülikooli ühiselamutele 2009. aasta juunis korraldatud reididega, mille käigus politsei ja Basij tekitasid Iraani parlamendi (Majlis) komisjoni teatel vigastusi rohkem kui sajale tudengile.

10.10.2011

3.

AKHARIAN, Hassan

 

Karadjis asuva Radjaishahri vangla 1. osakonna ülem.

Mitmed endised kinnipeetavad on teada andnud piinamise kasutamisest ning sellest, et ta on andnud korraldusi takistada kinnipeetavatele arstiabi andmist. Ühe Radjaishahri vangla kinnipeetava tunnistuse kohaselt peksid kõik vangivalvurid teda jõhkralt Akhariani täielikul teadmisel.

Samuti on Akhariani ametiajal registreeritud vähemalt ühe kinnipeetava (Mohsen Beikvand) surm.

10.10.2011

4.

AVAEE, Seyyed Ali-Reza (teise nimega AVAEE Seyyed Alireza)

 

Teherani kohtusüsteemi juht.

Teherani kohtusüsteemi juhina on ta olnud vastutav inimõiguste rikkumiste, meelevaldsete vahistamiste, kinnipeetavate õiguste rikkumiste ning hukkamiste arvu suurenemise eest.

10.10.2011

5.

BANESHI, Jaber

 

Shirazi prokurör.

Vastutab surmanuhtluse liigse ja üha sagedasema kasutamise eest, olles langetanud kümneid surmaotsuseid. Prokurör 2008. aasta Shirazi pommijuhtumiga seotud kohtuasjas, mida režiim kasutas selleks, et määrata surmanuhtlus mitmetele režiimi vastastele.

10.10.2011

6.

Kindralmajor dr FIRUZABADI, Seyyed Hasan (teise nimega kindralmajor dr FIRUZABADI, Seyed Hassan; kindralmajor dr FIROUZABADI, Seyyed Hasan; kindralmajor dr FIROUZABADI, Seyed Hassan)

Sünnikoht: Machhad.

sünniaeg: 3.2.1951

Iraani ühendatud relvajõudude ülem.

Ka kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu liige. Kõrgeim väejuht, kes vastutab kõigi sõjaväeüksuste ja kogu militaarpoliitika juhtimise eest, sealhulgas Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC) ja politsei. Tema ametliku käsuliini all panid relvajõud toime rahumeelsete meeleavaldajate julma represseerimist, samuti nende massilist kinnipidamist.

10.10.2011

7.

GANJI, Mostafa Barzegar

 

Qomi peaprokurör.

Vastutab kümnete õigusrikkujate meelevaldse kinnipidamise ja väärkohtlemise eest Qomis. Osales õiglase kohtumenetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa surmanuhtluse liigsele ja üha sagedasemale kasutamisele, mis on toonud kaasa hukkamiste arvu järsu suurenemise alates aasta algusest.

10.10.2011

8.

HABIBI, Mohammad Reza

 

Isfahani aseprokurör.

Osales menetlustes, milles jäeti kostjatele tagamata õiglane kohtumõistmine – näiteks Abdollah Fathi juhtum, kes hukati 2011. aasta mais pärast seda, kui Habibi eiras 2010. aasta märtsis toimunud kohtuistungil tema õigust saada ära kuulatud ning tema vaimse tervisega seotud probleeme.

Seetõttu osales ta õiglase kohtumenetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa surmanuhtluse liigsele ja üha sagedasemale kasutamisele, mis on toonud kaasa hukkamiste arvu järsu suurenemise alates aasta algusest.

10.10.2011

9.

HEJAZI, Mohammad

Sünnikoht: Ispahan

sünniaeg: 1956

IRGC Sarollah vägede juht Teherani piirkonnas, endine Basij vägede juht.

Sarollah vägedel oli valimisjärgsetel mahasurumistel keskne osa.

Mohammad HEJAZI oli 26. juunil 2009 tervishoiuministeeriumile saadetud kirja autor, milles keelati avalikustada kõigi isikute dokumente või tervisekaarte, kes olid saanud viga või sattunud haiglasse valimisjärgsete sündmuste käigus, soovides nii toimunut varjata.

10.10.2011

10.

HEYDARI, Nabiollah

 

Iraani lennujaama politsei juht.

Tal on alates 2009. aasta juunist olnud oluline osa pärast meeleavalduste mahasurumise algust riigist põgeneda üritanud Iraani meeleavaldajate kinnipidamisel Imam Khomeini rahvusvahelises lennujaamas, sealhulgas lennujaama rahvusvahelisel alal.

10.10.2011

11.

JAVANI, Yadollah

 

IRGC poliitilise büroo juhataja.

Oli üks esimesi kõrgemaid ametnikke, kes nõudsid Moussavi, Karroubi ja Khatami vahistamist. Ta on korduvalt toetanud vägivalla ning karmi ülekuulamistaktika kasutamist valimiste järel meelt avaldanute suhtes (õigustades videolindile salvestatud ülestunnistusi), sealhulgas andnud IRGC-le ja Basij’le saadetud avaldustes korraldusi dissidentide kohtuväliseks väärkohtlemiseks.

10.10.2011

12.

JAZAYERI, Massoud

 

Iraani ühendatud relvajõudude ülema asetäitja, kes vastutab kultuuriasjade eest (riigikaitse avalike suhete peakorter).

Ta tegi relvajõudude ülema asetäitjana aktiivselt koostööd represseerimisel. Ta hoiatas ajalehele „Kayhan” antud intervjuus, et Iraanis ja väljaspool Iraani on tuvastatud mitmeid meeleavaldajaid ning nendega tegeletakse siis, kui selleks saabub õige aeg. Ta on kutsunud avalikult üles välisriikide massiteabevahendite ja Iraani opositsiooni represseerimisele. 2010. aastal nõudis ta, et valitsus võtaks vastu rangemad seadused välisriikide meediakanalitega koostööd tegevate iraanlaste suhtes.

10.10.2011

13.

JOKAR, Mohammad Saleh

 

Tudengite Basij vägede komandör.

Sellel ametikohal oli ta aktiivselt kaasatud meeleavalduste mahasurumisse koolides ja ülikoolides ning aktivistide ja ajakirjanike kohtuvälisesse kinnipidamisse.

10.10.2011

14.

KAMALIAN, Behrouz

Sünnikoht: Teheran

sünniaeg: 1983

IRGCga seotud Ashiyaneh küberüksuse juht.

Behrouz Kamaliani asutatud Ashiyaneh Digital Security vastutab nii riigisisese opositsiooni ja reformistide kui ka välisriikide institutsioonide vastu küberkeskkonnas toime pandud intensiivsete mahasurumiste eest. 21. juunil 2009 postitati revolutsioonilise kaardiväe küberkaitse üksuse veebisaidile inimeste näopildid, mis on väidetavalt tehtud valimisjärgsete meeleavalduste ajal. Sellele oli lisatud üleskutse iraanlastele tuvastada mässajad.

10.10.2011

15.

KHALILOLLAHI, Moussa (teise nimega KHALILOLLAHI, Mousa)

 

Tabrizi prokurör.

Ta on kaasatud Sakineh Mohammadi-Ashtiani kohtuasja ning on korduvalt väljendanud vastuseisu tema vabastamisele, lisaks aitas ta kaasa õiglase kohtumõistmise õiguse rängale rikkumisele.

10.10.2011

16.

MAHSOULI, Sadeq (teise nimega MAHSULI, Sadeq)

Sünnikoht: Oroumieh (Iraan)

sünniaeg: 1959/60

Endine siseminister kuni 2009. aasta augustini.

Siseministrina kontrollis Mahsouli kõigi politseijõudude, siseministeeriumi turvatöötajate ja erariietes töötavate agentide tegevust. Tema juhtimise all ründasid nimetatud jõud 14. juunil 2009 Teherani Ülikooli ühiselamuid ning piinasid tudengeid ministeeriumi keldris (keldri kurikuulus 4. korrus). Politsei väärkohtles teisi meeleavaldajaid rängalt Kahrizaki kinnipidamiskeskuses, mis toimus Mahsouli kontrolli all.

10.10.2011

17.

MALEKI, Mojtaba

 

Kermanshahi prokurör.

Vastutab surmanuhtluste arvu järsu suurenemise eest, sealhulgas ühel päeval, 3. jaanuaril 2010, Kermanshahi keskvanglas kohtunik Maleki süüdimõistva otsuse alusel läbi viidud seitsme isiku ülespoomise eest. Ta vastutab seetõttu surmanuhtluse liigse ja üha sagedasema kasutamise eest.

10.10.2011

18.

OMIDI, Mehrdad

 

Iraani politsei arvutikuritegude üksuse juht.

Vastutab internetti kasutavate reformistide ja poliitiliste vastaste osas läbi viidud tuhandete uurimiste ja nende suhtes esitatud süüdistuste eest. Vastutab seega tõsistele inimõiguste rikkumistele juhtimise eest, represseerides isikuid, kes võtavad sõna oma seaduslike õiguste, sealhulgas sõnavabaduse kaitseks.

10.10.2011

19.

SALARKIA, Mahmoud

 

Teherani vanglaküsimuste peaprokuröri asetäitja.

Vastutab otse süütute ja rahumeelsete meeleavaldajate ning aktivistide suhtes välja antud paljude vahistamismääruste eest. Mitmetest inimõiguste kaitsjate aruannetest ilmneb, et peaaegu kõiki vahistatud isikuid peetakse tema korraldusel erineva ajavahemiku jooksul kinni isoleeritult, võimaldamata neile juurdepääsu oma advokaadile või perele, ning ilma süüdistust esitamata, mis sageli võrdub sunniviisilise kadumisega. Sageli ei teavitata nende perekonda vahistamisest.

10.10.2011

20.

SOURI, Hojatollah

 

Evini vanglaülemana vastutab ta selles vanglas toime pandud inimõiguste tõsiste rikkumiste eest, nagu peksmine, vaimne väärkohtlemine ja seksuaalne kuritarvitamine.

Eri allikatest pärit järjepideva teabe kohaselt on piinamine Evini vanglas tavapärane. 209. osakonnas peetakse paljusid aktiviste kinni nende rahumeelse valitsusevastase tegevuse eest.

10.10.2011

21.

TALA, Hossein (teise nimega TALA, Hosseyn)

Iraani tubaka- tööstuse juht.

Teherani provintsi kindralkuberneri asetäitja („Farmandar”) kuni septembrini 2010, vastutab eelkõige politseijõudude sekkumise eest ning seega meeleavaldajate represseerimise eest.

Ta sai 2010. aasta detsembris auhinna osaluse eest valimistejärgses represseerimises.

10.10.2011

22.

TAMADDON, Morteza (teise nimega TAMADON, Morteza)

Sünnikoht: Shahr Kord-Ispahan

sünniaeg: 1959

Teherani provintsi IRGC kindralkuberner, Teherani provintsi riikliku julgeolekunõukogu juht.

Oma ametikohal kuberneri ja Teherani provintsi riikliku julgeolekunõukogu juhina vastutab ta igasuguste repressioonide eest, sealhulgas poliitiliste meeleavalduste mahasurumise eest alates 2009. aasta juunist. On teada, et ta on isiklikult seotud opositsiooniliidrite Karroubi ja Moussavi tagakiusamisega.

10.10.2011

23.

ZEBHI, Hossein

 

Iraani peaprokuröri asetäitja.

Vastutab valimisjärgsete meeleavaldustega seotud mitmete kohtuasjade eest.

10.10.2011

24.

BAHRAMI, Mohammad-Kazem

 

Relvajõudude kohtusüsteemi juht.

Osales rahumeelsete meeleavaldajate represseerimises.

10.10.2011

25.

HAJMOHAMMADI, Aziz

 

Evini kohtu esimese sektsiooni endine kohtunik ning alates sellest Teherani provintsi kriminaalkohtu 71. osakonna kohtunik.

On juhtinud mitmeid kohtuprotsesse meeleavaldajate vastu, eelkõige 2010. aasta jaanuaris kinni peetud õpetaja Abdol-Reza Ghanbari vastu, kellele määrati tema poliitilise tegevuse eest surmanuhtlus. Hiljuti loodi Evini vanglasse Evini esimese astme kohus, mille loomist toetas Jafari Dolatabadi 2010. aasta märtsis. Selles vanglas toimub teatavate kinnipeetavate isoleerimine ja väärkohtlemine ning neid sunnitakse andma valetunnistusi.

10.10.2011

26.

BAGHERI, Mohammad-Bagher

 

Lõuna-Khorāsāni provintsi kohtuadministratsiooni aseesimees, vastutab kriminaalpreventsiooni eest.

Lisaks sellele, et ta kiitis 2011. aasta juunis heaks 140 surmanuhtluse läbiviimise ajavahemikus 2010. aasta märtsist kuni 2011. aasta märtsini, viidi samal ajavahemikul salaja läbi veel ligikaudu 100 hukkamist samas Lõuna-Khorāsāni provintsis, ilma et sellest oleks teavitatud perekondi või advokaate.

Seetõttu on ta kaassüüdlane õiglase kohtumenetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa surmanuhtluse liigsele ja üha sagedasemale kasutamisele.

10.10.2011

27.

BAKHTIARI, Seyyed Morteza

Sünnikoht: Mashad (Iraan)

sünniaeg: 1952

Justiitsminister, endine Isfahani kindralkuberner ning riiklike vanglate organisatsiooni dirketor (kuni 2004. aasta juunini).

Justiitsministrina oli tal võtmeroll Iraani diasporaa ähvardamisel ja tagakiusamisel, luues erikohtu, mis tegeleb konkreetselt riigist väljaspool elavate iraanlastega. Teherani prokuröri kaasabil määratakse kaks esimese astme kohtu ja apellatsioonikohtu osakonda ning mitu madalama astme kohtu osakonda tegelema väljarännanud isikute juhtumitega.

10.10.2011

28.

Dr HOSSEINI, Mohammad (teise nimega dr HOSSEYNI, Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Sünnikoht: Rafsanjan, Kerman

sünniaeg: 1961

Kultuuri- ja islamijuhtimise minister alates 2009. aasta septembrist.

Endise IRGC liikmena osales ta ajakirjanike represseerimises.

10.10.2011

29.

MOSLEHI, Heydar (teise nimega MOSLEHI, Heidar; MOSLEHI, Haidar)

Sünnikoht: Isfahan (Iraan)

sünniaeg: 1956

Jälitustegevuse minister.

Tema juhtimisel on luureministeerium jätkanud meeleavaldajate ja dissidentide ulatuslikku meelevaldset kinnipidamist ja tagakiusamist. Luureministeerium juhib jätkuvalt Evini vangla 209. osakonda, kus peetakse paljusid aktiviste kinni nende rahumeelse valitsusevastase tegevuse eest. Luureministeeriumi ülekuulajad on 209. osakonna kinnipeetavaid peksnud ning neid vaimselt väärkohelnud ja seksuaalselt kuritarvitanud. Jälitusteabe ministrina vastutab Moslehi kinnipeetavate jätkuva väärkohtlemise eest.

10.10.2011


12.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/19


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

11. oktoober 2011,

millega lubatakse liikmesriikidel pikendada uute toimeainete benalaksüül-M-i, gamma-tsühalotriini ja valifenalaadi jaoks antud ajutisi lubasid

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 7092 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/671/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 1 neljandat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (2) eriti selle artikli 80 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punkti a kohaselt kohaldatakse jätkuvalt direktiivi 91/414/EMÜ toimeainete suhtes, mille kohta on direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 3 kohaselt vastu võetud otsus enne 14. juunit 2011.

(2)

2002. aasta veebruaris sai Portugal direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 kohase taotluse äriühingult ISAGRO IT toimeaine benalaksüül-M-i kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjoni otsusega 2003/35/EÜ (3) kinnitati, et toimik on täielik ja seda võib käsitada põhimõtteliselt vastavana kõnealuse direktiivi II ja III lisas esitatud andme- ja teabealastele nõuetele.

(3)

2001. aasta augustis sai Ühendkuningriik direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 kohase taotluse äriühingult Pytech Chemicals GmbH toimeaine gamma-tsühalotriini kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjoni otsusega 2004/686/EÜ (4) kinnitati, et toimik on täielik ja seda võib käsitada põhimõtteliselt vastavana kõnealuse direktiivi II ja III lisas esitatud andme- ja teabealastele nõuetele.

(4)

2005. aasta septembris sai Ungari direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 kohase taotluse äriühingult ISAGRO SpA toimeaine valifenalaadi (mida varem on nimetatud valifenaaliks) kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjoni otsusega 2006/586/EÜ (5) kinnitati, et toimik on täielik ja seda võib käsitada põhimõtteliselt vastavana kõnealuse direktiivi II ja III lisas esitatud andme- ja teabealastele nõuetele.

(5)

Toimikute täielikkuse kinnitamine oli vajalik selleks, et võimaldada nende detailset uurimist ja luua liikmesriikidele võimalus anda nimetatud toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks esialgsed load kuni kolmeks aastaks, järgides direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 1 sätestatud tingimusi, eelkõige neid tingimusi, mis on seotud toimeainete ja taimekaitsevahendite detailse hindamisega nimetatud direktiivis sätestatud nõuete kohaselt.

(6)

Nende toimeainete mõju inimeste tervisele ja keskkonnale on taotlejate kavandatud kasutusviiside puhul hinnatud vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigetele 2 ja 4. Referentliikmesriigid esitasid komisjonile hindamisaruannete projektid 21. novembril 2003 (benalaksüül-M), 25. jaanuaril 2008 (gamma-tsühalotriin) ja 19. veebruaril 2008 (valifenalaat).

(7)

Pärast seda, kui referentliikmesriigid olid esitanud hindamisaruande projektid, leiti, et taotlejatelt on vaja nõuda lisateavet, millega referentliikmesriigid peavad tutvuma ja mille kohta nad peavad oma hinnangu esitama. Seetõttu toimikute läbivaatamine alles kestab ja hindamist ei ole võimalik direktiiviga 91/414/EMÜ (mida tuleb benalaksüül-M-i puhul käsitleda koostoimes komisjoni otsusega 2009/579/EÜ (6) ja gamma-tsühalotriini puhul komisjoni otsusega 2009/865/EÜ (7)) ettenähtud aja jooksul lõpetada.

(8)

Kuna senise hindamise käigus ei ole leitud otsest põhjust muretsemiseks, tuleks liikmesriikidele anda võimalus pikendada kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks antud ajutisi kasutuslube 24 kuu võrra vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artiklile 8, et toimikute läbivaatamine saaks jätkuda. Eeldatavalt peaks hindamis- ja otsustamisprotsess seoses benalaksüül-M-i, gamma-tsühalotriini ja valifenalaadi võimaliku heakskiitmisega määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 2 kohaselt jõudma lõpule 24 kuu jooksul.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid võivad pikendada benalaksüül-M-i, gamma-tsühalotriini või valifenalaati sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks antud ajutisi kasutuslube kuni 31. oktoobrini 2013.

Artikkel 2

Käesolev otsus kaotab kehtivuse 31. oktoobril 2013.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. oktoober 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(3)  ELT L 11, 16.1.2003, lk 52.

(4)  ELT L 313, 12.10.2004, lk 21.

(5)  ELT L 236, 31.8.2006, lk 31.

(6)  ELT L 198, 30.7.2009, lk 80.

(7)  ELT L 314, 1.12.2009, lk 100.