ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.265.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 265

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
11. oktoober 2011


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/77/EL, 27. september 2011, millega muudetakse direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja teatavate sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 999/2011, 10. oktoober 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes

6

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1000/2011, 10. oktoober 2011, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1

8

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1001/2011, 10. oktoober 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

15

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2011/666/ÜVJP, 10. oktoober 2011, millega muudetakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta

17

 

 

2011/667/EL

 

*

Komisjoni otsus, 10. oktoober 2011, liikuva kosmoseside teenuseid käsitlevate jõustamiseeskirjade kooskõlastatud kohaldamise meetodite kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 626/2008/EÜ artikli 9 lõikele 3 (teatavaks tehtud numbri K(2011) 7001 all)  ( 1 )

25

 

 

SOOVITUSED

 

 

2011/668/EL

 

*

Nõukogu soovitus, 15. veebruar 2011, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (üheksas EAF) meetmete rakendamisega 2009. eelarveaastal

28

 

 

2011/669/EL

 

*

Nõukogu soovitus, 4. oktoober 2011, Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

29

 

 

Parandused

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate 18. novembri 2010. aasta otsuse 2010/703/EL (millega nimetatakse ametisse üldkohtu kohtunik) parandus (ELT L 306, 23.11.2010)

30

 

*

Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 25. veebruari 2010. aasta otsuse 2010/762/EL (millega määratakse kindlaks Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti asukoht) parandus (ELT L 324, 9.12.2010)

30

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

DIREKTIIVID

11.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/77/EL,

27. september 2011,

millega muudetakse direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja teatavate sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1, artikleid 62 ja 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/116/EÜ (3) on esitajate ja fonogrammitootjate õiguste kaitse tähtajaks sätestatud 50 aastat.

(2)

Esitajate puhul hakkab kõnealune tähtaeg kulgema esituse kuupäevast või juhul, kui esituse salvestus on õiguspäraselt avaldatud või õiguspäraselt üldsusele edastatud 50 aasta jooksul pärast esituse kuupäeva, esimese sellise avaldamise või esimese sellise üldsusele edastamise kuupäevast, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

(3)

Fonogrammitootjate puhul hakkab tähtaeg kulgema fonogrammi salvestamise päevast või selle õiguspärase avaldamise päevast 50 aasta jooksul pärast salvestamist või juhul, kui fonogrammi selliselt ei avaldata, siis selle üldsusele õiguspärase edastamise päevast 50 aasta jooksul pärast salvestamist.

(4)

Esitajate loometöö ühiskondlikult tunnustatud tähtsust peaks kajastama kaitstuse tase, millega tunnustatakse nende kunstilist loometööd.

(5)

Esitajad alustavad karjääri enamasti noorelt ning praegune esituste salvestuste 50 aasta pikkune kaitse tähtaeg ei kaitse nende esitusi kogu esitaja elu vältel. Seetõttu mõnede esitajate sissetulekud elu lõpupoole kahanevad. Samuti ei saa esitajad sageli oma õigustest lähtuvalt vältida ega piirata oma esituste võimalikku taunitavat kasutamist oma eluajal.

(6)

Sissetulek, mille tagab reprodutseerimise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise ainuõigus, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiviga 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas), (4) samuti õiglane hüvitis isiklikuks tarbeks reprodutseerimise eest nimetatud direktiivi tähenduses, ning levitamise ja rentimise ainuõigus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/115/EÜ (rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas) (5) tähenduses tuleks esitajatele tagada vähemalt nende elu lõpuni.

(7)

Seetõttu tuleks esituste salvestuste ja fonogrammide kaitse tähtaega pikendada 70 aastale pärast vastavat sündmust.

(8)

Esitaja saab esituse salvestusega seotud õigused tagasi, kui fonogrammitootja ei paku teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooni tähenduses piisaval hulgal müügiks sellise fonogrammi koopiaid, mis juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks pikendatud, oleks muutunud üldsusele kättesaadavaks, või ei tee sellist fonogrammi üldsusele kättesaadavaks. See võimalus peaks olema kättesaadav fonogrammitootjale mõlema kasutusviisi jaoks jäetud mõistliku tähtaja möödumisel. Fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg peaks seetõttu lõppema, et ei tekiks olukorda, kus need õigused eksisteerivad samal ajal esitaja õigustega esituse salvestusele, kui neid enam ei loovutata ega anta üle fonogrammitootjale.

(9)

Astudes fonogrammitootjaga lepingulistesse suhetesse, peavad esitajad tavaliselt loovutama või andma üle oma esituste salvestuste reprodutseerimise, levitamise, rentimise ja kättesaadavaks tegemise ainuõiguse fonogrammitootjatele. Vastutasuks tehakse mõnedele esitajatele autoritasu arvelt ettemakse ning tasu hakkavad nad saama alles siis, kui fonogrammitootja on esmase ettemakse tasa teeninud ja teinud kõik lepingus kindlaks määratud mahaarvamised. Teised esitajad loobuvad oma ainuõigusest või annavad selle üle üksiktasu eest (ühekordne sissetulek). Seda teevad eelkõige esitajad, kes mängivad taustaks ning kelle nime salvestusega seoses ei mainita („kõrvalesitajad”), kuid mõnikord ka esitajad, kelle nime salvestusega seoses mainitakse („põhiesitajad”).

(10)

Tagamaks et esitajad, kes on oma ainuõigused loovutanud või üle andnud fonogrammitootjatele, saavad tähtaja pikendamisest kasu, tuleks võtta teatavad täiendavad meetmed.

(11)

Esimene täiendav meede peaks panema fonogrammitootjatele kohustuse vähemalt kord aastas paigutada fondi vähemalt 20 % tulust, mida teenitakse tänu fonogrammide levitamise, reprodutseerimise ja kättesaadavaks tegemise ainuõigusele. „Tulu” tähendab fonogrammitootja saadud tulu enne kulude mahaarvamist.

(12)

Nende summade maksmine tuleks suunata üksnes niisugustele esitajatele, kelle esitus on salvestatud fonogrammile ning kes on loovutanud või üle andnud oma õigused fonogrammitootjatele ühekordse summa eest. Kirjeldatud viisil fondi paigutatud summad tuleks vähemalt kord aastas jagada individuaalselt „kõrvalesitajatele”. Kõnealune jagamine tuleks usaldada kollektiivse esindamise organisatsioonidele ja mittejaotatava tulu suhtes võib kohaldada kehtivaid siseriiklikke sätteid. Selleks, et vältida kõnealuse tulu kogumise ja haldamisega seotud ebaproportsionaalse koormuse põhjustamist, peaks liikmesriikidel olema võimalik reguleerida, millises ulatuses on mikroettevõtted kohustatud osalema, kui nimetatud maksed ei näi tulu kogumise ja haldamisega seotud kuludega võrreldes mõistlikena.

(13)

Siiski, direktiivi 2006/115/EÜ artikliga 5 tagatakse esitajatele võõrandamatu õigus õiglasele tasule rentimise, sealhulgas fonogrammide rentimise eest. Samuti ei loovuta esitajad lepingulistes suhetes tavaliselt fonogrammitootjatele oma õigust saada direktiivi 2006/115/EÜ artikli 8 lõike 2 alusel ühekordset õiglast tasu üldsusele ülekandmise ja edastamise eest ega õigust saada direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõike 2 punkti b alusel õiglast hüvitist isiklikuks tarbeks tehtud reproduktsioonide eest. Seetõttu ei tuleks fonogrammitootja poolt esitajatele täiendava tuluna tasutava kogusumma arvestamisel arvesse võtta tulu, mida fonogrammitootja on teeninud fonogrammide rentimise eest, ühekordset õiglast tasu üldsusele ülekandmise ja edastamise eest ega õiglast hüvitist isiklikuks tarbeks tehtud reproduktsioonide eest.

(14)

Teine täiendav meede, mis on loodud selleks, et tasakaalustada lepinguid, mille alusel esitajad loobuvad oma ainuõigustest autoritasu põhjal fonogrammitootja kasuks, peaks olema „nullist alustamine” nendele esitajatele, kes on loobunud oma ülalnimetatud ainuõigusest fonogrammitootja kasuks autoritasu või tasu eest. Et esitajad saaksid kaitse tähtaja pikendamisest maksimaalset kasu, peaksid liikmesriigid tagama, et fonogrammitootjate ja esitajate vaheliste lepingute kohaselt makstakse autoritasu või tasu määra, mida ei ole koormatud ettemaksete või lepingus määratletud mahaarvamistega, esitajatele kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul.

(15)

Õiguskindluse huvides tuleks sätestada, et kui lepingus ei ole selgelt osutatud teisiti, peaks esituse salvestusega seotud õiguste loovutamine või üleandmine lepingu alusel, mis on sõlmitud enne kuupäeva, mil liikmesriigid peavad käesoleva direktiivi rakendamise meetmed vastu võtma, jõusse jääma ka pikendatud kaitse tähtajal.

(16)

Liikmesriigid peaksid suutma tagada, et esitajatel on võimalik pidada uusi läbirääkimisi teatavate tingimuste üle neis lepingutes, mis näevad ette korrapärast tasu. Liikmesriigid peaksid tagama menetluste olemasolu juhuks, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad.

(17)

Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada siseriiklikke eeskirju ja lepinguid, mis on direktiivi sätetega kooskõlas, näiteks esitajaid esindavate organisatsioonide ja tootjaid esindavate organisatsioonide vahel sõlmitud kollektiivlepinguid liikmesriikides.

(18)

Osades liikmesriikides kohaldatakse sõnalist osa hõlmavate muusikateoste suhtes ühtset kaitse tähtaega, mida arvutatakse alates viimase autori surmast, samal ajal kui teistes liikmesriikides kohaldatakse sõnade ja muusika suhtes erinevaid kaitse tähtaegu. Sõnalist osa hõlmavad muusikateosed on enamasti valminud koostööna. Näiteks ooperi autoriteks on sageli libretist ja helilooja. Selliste muusikastiilide puhul nagu džäss-, rokk- ja popmuusika, eeldab loomeprotsess sageli koostööd.

(19)

Sõnalist osa hõlmavate muusikateoste (mille sõnad ja muusika on loodud koos esitamiseks) kaitse tähtaegade erinevus takistab kaupade ja teenuste, sh piiriülese kollektiivse haldusteenuse vaba liikumist. Selleks et tagada selliste takistuste kõrvaldamine, tuleks kõigis liikmesriikides kohaldada samasugust ühtlustatud kaitse tähtaega kõigi kaitsealuste teoste suhtes alates liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäevast.

(20)

Seetõttu tuleks direktiivi 2006/116/EÜ vastavalt muuta.

(21)

Kuna täiendavate meetmete eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, sest siseriiklikud meetmed selles valdkonnas põhjustaksid konkurentsi moonutamist või mõjutaks liidu õigusaktides määratletud fonogrammitootjate ainuõiguste kehtivusala, ning seetõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(22)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (6) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja liidu huvides vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/116/EÜ muudatused

Direktiivi 2006/116/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:

„7.   Sõnalist osa hõlmava muusikateose kaitse tähtaeg lõpeb 70 aastat pärast järgmistest isikutest viimasena elus olnud isiku surma, olenemata sellest, kas kõnealused isikud on määratud kaasautoriks või mitte: sõnade autor ja muusika autor, tingimusel et nii sõnad kui ka muusika on loodud spetsiaalselt vastava sõnalist osa hõlmava muusikateose jaoks.”

2)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 teine lause asendatakse järgmisega:

„Siiski,

kui esituse muul viisil kui fonogrammil jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt avaldatud või kõnealuse ajavahemiku jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad õigused 50 aastat pärast esimese sellise avaldamise või esimese sellise üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem;

kui esituse fonogrammil jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt avaldatud või kõnealuse ajavahemiku jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad õigused 70 aastat pärast esimese sellise avaldamise või esimese sellise üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.”;

b)

lõike 2 teises ja kolmandas lauses asendatakse arv „50” arvuga „70”;

c)

lisatakse järgmised lõiked:

„2a.   Kui 50 aastat pärast fonogrammi õiguspärast avaldamist või kui sellist avaldamist ei toimu, 50 aastat pärast selle õiguspärast edastamist üldsusele ei paku fonogrammitootja piisaval hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isikul on võimalik neile ligi pääseda enda valitud kohas ja enda valitud ajal, võib esitaja lõpetada lepingu, millega ta loovutas või andis fonogrammitootjale üle oma esituse salvestamise õigused (edaspidi „loovutamise või üleandmise leping”). Loovutamise või üleandmise lepingu lõpetamise õigust võib kasutada, kui tootja ei kasuta kumbagi eelmises lauses osutatud kasutusviisi ühe aasta jooksul pärast esitaja teadet oma kavatsuse kohta lõpetada loovutamise või üleandmise leping kooskõlas kõnealuse lausega. Esitaja ei saa loovutamise või üleandmise lepingu lõpetamise õigusest loobuda. Kui fonogramm sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, võivad esitajad loovutamise või üleandmise lepingud lõpetada vastavalt kohaldamisele kuuluvale siseriiklikule õigusele. Kui loovutamise või üleandmise leping on vastavalt käesolevale lõikele lõpetatud, siis fonogrammitootja õigused nimetatud fonogrammile aeguvad.

2b.   Kui loovutamise või üleandmise lepinguga antakse esitajale õigus nõuda ühekordset tasu, on esitajal õigus saada fonogrammitootjalt iga-aastast täiendavat tasu iga täisaasta eest vahetult pärast 50 aasta möödumist fonogrammi õiguspärasest avaldamisest või kui sellist avaldamist ei toimu, pärast 50 aasta möödumist selle õiguspärasest edastamisest üldsusele. Esitaja ei saa loobuda õigusest saada iga-aastast täiendavat tasu.

2c.   Kogusumma, mille fonogrammitootja eraldab lõikes 2b osutatud iga-aastase täiendava tasu maksmiseks, peab moodustama 20 % tulust, mida fonogrammitootja on nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal teeninud niisuguste fonogrammide reprodutseerimise, levitamise ja kättesaadavaks tegemise eest, pärast 50 aasta möödumist fonogrammi õiguspärasest avaldamisest või kui sellist avaldamist ei toimu, pärast 50 aasta möödumist selle õiguspärasest edastamisest üldsusele.

Liikmesriigid tagavad, et fonogrammitootjad on kohustatud andma esitajatele, kellel on õigus saada lõikes 2b osutatud täiendavat tasu, nõudmisel mis tahes teavet, mis võib olla vajalik kõnealuse tasu maksmise kindlustamiseks.

2d.   Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2b osutatud täiendava tasu saamise õigusi haldavad kollektiivse esindamise organisatsioonid.

2e.   Kui esitajal on õigus saada korrapärast tasu, ei arvata sellest tasust maha ettemakseid ega lepinguga määratud mahaarvamisi pärast 50 aasta möödumist fonogrammi õiguspärasest avaldamisest või kui sellist avaldamist ei toimu, pärast 50 aasta möödumist selle õiguspärasest edastamisest üldsusele.”

3)

Artiklisse 10 lisatakse järgmised lõiked:

„5.   Artikli 3 lõikeid 1 kuni 2e 31. oktoobrini 2011 kehtinud versioonis kohaldatakse esituste salvestuste ja fonogrammide suhtes, mille puhul esitaja ja fonogrammitootja õigused on nende sätete 30. oktoobril 2011 kehtinud versiooni kohaselt 1. novembril 2013 endiselt kaitstud, ning esituste salvestuste ja fonogrammide suhtes, mis tehakse pärast nimetatud kuupäeva.

6.   Artikli 1 lõiget 7 kohaldatakse sõnalist osa hõlmavate muusikateoste suhtes, mille puhul vähemalt muusika või sõnad on kaitstud vähemalt ühes liikmesriigis 1. novembril 2013, ja sõnalist osa hõlmavate muusikateoste suhtes, mis on loodud pärast seda kuupäeva.

Käesoleva lõike esimene lõik ei piira enne 1. novembrit 2013 toimunud kasutusviise. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud sätted, et kaitsta eelkõige kolmandate isikute omandatud õigusi.”

4)

Direktiivi lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 10a

Üleminekumeetmed

1.   Kui lepingus ei ole selgelt sätestatud teisiti, jääb enne 1. novembrit 2013 sõlmitud loovutamise või üleandmise leping jõusse ka pärast seda, kui artikli 3 lõike 1 30. oktoobril 2011 kehtinud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja õigused enam kaitstud.

2.   Liikmesriigid võivad sätestada, et loovutamise või üleandmise lepinguid, mille alusel esitajal on õigus saada korrapärast sissetulekut ja mis on sõlmitud enne 1. novembrit 2013, võib muuta pärast 50 aasta möödumist fonogrammi õiguspärasest avaldamisest või kui sellist avaldamist ei toimu, pärast 50 aasta möödumist selle õiguspärasest edastamisest üldsusele.”

Artikkel 2

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. novembriks 2013. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Aruandlus

1.   Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele hiljemalt 1. novembriks 2016 aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta digitaalse turu arengu valguses, lisades aruandele vajaduse korral ettepaneku direktiivi 2006/116/EÜ täiendavaks muutmiseks.

2.   Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele hiljemalt 1. jaanuariks 2012 aruande, milles hinnatakse vajadust pikendada audiovisuaalsektori esitajate ja tootjate õiguste kaitse tähtaega. Vajaduse korral esitab komisjon ettepaneku direktiivi 2006/116/EÜ täiendavaks muutmiseks.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 27. september 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ELT C 182, 4.8.2009, lk 36.

(2)  Euroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta seisukoht (ELT C 184 E, 8.7.2010, lk 331) ja nõukogu 12. septembri 2011. aasta otsus.

(3)  ELT L 372, 27.12.2006, lk 12.

(4)  EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10.

(5)  ELT L 376, 27.12.2006, lk 28.

(6)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

11.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/6


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 999/2011,

10. oktoober 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse 10. oktoober 2011 otsust 2011/666/ÜVJP (1) (millega muudetakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 18. mai 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 765/2006 (2) nähakse ette president Lukašenko ja teatavate Valgevene ametnike varade külmutamine.

(2)

Nõukogu lisas 20. juuni 2011. aasta määrusega (EL) nr 588/2011 (3) täiendavaid nimesid nende isikute nimekirja, kelle varad külmutatakse. Kõnealused täiendavad nimed hõlmasid üksuseid.

(3)

Nõukogu otsusega 2011/666/ÜVJP otsustas nõukogu näha ette erandi varade külmutamisest tagamaks, et ELi ettevõtjad saaksid sisse nõuda vahendid, mis nimekirja kantud üksused neile võlgnevad lepingute kohaselt, mis on sõlmitud enne, kui kõnealused üksused nimekirja kanti.

(4)

Käesolev meede kuulub aluslepingu reguleerimisalasse ja seepärast on selle rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meedet ühetaoliselt.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 765/2006 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusesse (EÜ) nr 765/2006 lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4a

Erandina artikli 2 lõikest 1 ja juhul, kui I või IA lisas nimetatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis talle on tekkinud enne kuupäeva, mil kõnealune isik, üksus või asutus loetellu kanti, võivad II lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui:

i)

asjaomane pädev asutus on kindlaks teinud, et makset ei tehta otse ega kaudselt I ega IA lisas nimetatud isikule, üksusele või asutusele või tema toetuseks ning

ii)

asjaomane liikmesriik on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni kõnealusest otsusest ja kavatsusest anda luba.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 10. oktoober 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 17.

(2)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.

(3)  ELT L 161, 21.6.2011, lk 1.


11.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/8


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1000/2011,

10. oktoober 2011,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 18. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes, (1) eriti selle artikli 8a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006.

(2)

Võttes arvesse olukorra tõsidust Valgevenes, tuleks kanda täiendavad isikud määruse (EÜ) nr 765/2006 IA lisas esitatud nimekirja füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ning asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Lisaks tuleks ajakohastada kõnealuse määruse IA lisas esitatud nimekirja kantud teatavate isikute ja ühe üksusega seotud teavet,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse I lisas loetletud isikud kantakse määruse (EÜ) nr 765/2006 IA lisas esitatud nimekirja.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 765/2006 IA lisas esitatud kanded järgmiste isikute ja üksuse kohta asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud asjakohaste kannetega:

1.

Mazouka Siarhei;

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich;

3.

Peftiev Vladimir;

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich;

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna;

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich;

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna;

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich;

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna;

11.

Shchurok, Ivan Antonavich;

12.

Sport-Pari;

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 10. oktoober 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.


I LISA

Artiklis 1 osutatud isikud

 

Nimi

Transkriptsioon valgevene keele põhjal

Transkriptsioon vene keele põhjal

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimed

(kirjapilt vene keeles)

Sünniaeg ja -koht

Ametikoht

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehena) rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Dmitri Daškevitši, Eduard Lobovi, Aleksandr Otrotšenkovi, Dmitri Noviki ja Aleksandr Moltšanovi suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluste puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehena) rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Irina Halipi, Sergei Martselevi, Pavel Severinetsi, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronini, Sergei Kazakovi, Vladimir Lobani, Vitali Matsukevitši, Jevgeni Sekreti ja Oleg Fedorkevitši suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluste puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehena) rahuldamata endiste presidendikandidaatide Andrei Sannikovi, Nikolai Statkevitši, Dmitri Ussi ja Vladimir Nekliajevi ning poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Andrei Dmitrijevi, Ilja Vasiljevitši, Fjodor Mirzajanovi, Oleg Gnedšiki, Vladimir Jerjomenoki, Andrei Poznjaki, Aleksander Klaskovski, Aleksander Kvjatkevitši, Artjom Gribkovi, Dmitri Bulanovi ning (kohtu esimehe abina) Dmitri Daškevitši, Eduard Lobovi, Aleksandr Otroštšenkovi, Dmitri Noviki ja Aleksandr Moltšanovi suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluste puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehena) rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Vasili Parfenkovi ning (kohtu esimehe abina) Dmitri Daškevitši ja Eduard Lobovi suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluste puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehe abina) rahuldamata endiste presidendikandidaadi Andrei Sannikovi ning poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Irina Halipi, Sergei Martselevi, Pavel Severinetsi, Aleksandr Otroštšenkovi, Dmitri Noviki, Aleksandr Moltšanovi, Ilja Vasiljevitši, Fjodor Mirzajanovi, Oleg Gnedšiki, Vladimir Jerjomenoki, Dmitri Doronini, Sergei Kazakovi, Vladimir Lobani, Vitali Matsukevitši, Jevgeni Sekreti ja Oleg Fedorkevitši suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluste puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehe abina) rahuldamata endise presidendikandidaadi Andrei Sannikovi ning poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Ilja Vasiljevitši, Fjodor Mirzajanovi, Oleg Gnedšiki ja Vladimir Jerjomenoki suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluse puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehe abina) rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Irina Halipi, Sergei Martselevi ja Pavel Severinetsi suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluse puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehe abina) rahuldamata poliitilise aktivisti Vasili Parfenkovi suhtes langetatud kohtuotsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuse. Nimetatud kohtumenetluse puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehe abina) rahuldamata poliitilise aktivisti Vasili Parfenkovi suhtes langetatud kohtuotsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuse. Nimetatud kohtumenetluse puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Minski linnakohtu prokurör, kes jättis rahuldamata Molodoi Fronti (Noorte Rinne) aktivistide Dmitri Daškevitši ja Eduard Lobovi suhtes langetatud kohtuotsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuse. Nimetatud kohtumenetluse puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Šklovi vangilaagri direktor. Vastutab kinnipeetavate ebainimliku kohtlemise eest ning endise presidendikandidaadi Nikolai Statkevitši tagakiusamise eest, kes vangistati seoses 19. detsembri 2010. aasta sündmustega, samuti teiste kinnipeetavate tagakiusamise eest.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Gorki vangilaagri direktor. Vastutab kinnipeetavate ebainimliku kohtlemise eest, eelkõige seoses 19. detsembri 2010. aasta valimistega vangistatud kodanikuühiskonna aktivisti Dmitri Daškevitši tagakiusamise ja piinava kohtlemise eest, samuti kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise eest.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Nekraševitši küla Karelitšõ rajoonis, Grodna oblastis 1961

Maksude ja tollimaksude minister. Teostab järelevalvet maksuhaldurite üle, kes toetavad Bjaljatski vastu maksupettuse ettekäändel algatatud kriminaalasja. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19.detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Minski linnakohtu kohtunik, kes andis loa Bjaljatski advokaadi apellatsioonikaebuse tagasilükkamiseks. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19.detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

15.

Shastakou, Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou, Maksim Aleksandravich; Shastakou, Maxim Aleksandrauvich; Shastakou, Maxim Aleksandravich; Shastakou, Maxsim Aleksandrauvich; Shastakou, Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokurör, kes esindas kohtuasja Bjaljatski vastu Minski Pervomaiski piirkonnakohtus pärast Bjaljatski poolt kohtule seoses tema kinnipidamisega esitatud avaldust. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19.detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

16.

Herasimovich, Volha Ivanavna

(Herasimovich, Volha Ivanovna)

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurör, kes esindas kohtuasja Bjaljatski vastu Minski linnakohtus pärast Bjaljatski poolt kohtule seoses tema kinnipidamisega esitatud avaldust. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19.detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.


II LISA

Artiklis 2 osutatud isikud ja üksus

 

Transkriptsioon

valgevene keele põhjal

Transkriptsioon vene keele põhjal

Nimi valgevene keeles

Nimi vene keeles

Sünniaeg ja -koht

Ametikoht

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Prokurör Daškevitš-Lobovi kohtuasjas. Noorsoorinde (Molodoi Front) aktivistidele Dmitri Daškevitšile ja Eduard Lobovile määrati mitme aasta pikkune vangistus „huligaanitsemise” eest. Nende vangistamise tõeline põhjus oli see, et mõlemad osalesid aktiivselt 2010. aasta detsembri valimiskampaanias, toetades ühte opositsiooni kandidaati.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazahstan, 26.11.1962

Presidendi administratsiooni analüüsikeskuse juhataja.

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1.7.1957 Berdjansk, Zaporižžja oblast, Ukraina Praeguse passi nr MP2405942

Aleksandr Lukašenko, Viktor Lukašenko ja Dmitri Lukašenkoga seotud isik. Annab president Lukašenkole majandusalast nõu ning on Lukašenko režiimi peamine sponsor. Beltechexporti, Valgevene ühe suurima kaitseotstarbeliste toodete ekspordi ja impordiga tegeleva ettevõtja suuraktsionär ja aktsionäride nõukogu esimees.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Keskvalimiskomisjoni aseesimees. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogilev

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Üksus, mida kontrollib Vladimir Peftijev koos Dmitri Aleksandrovitš Lukašenkoga järgmiselt: viimane kontrollib presidendi spordiklubi, millel on ettevõttes Sport Pari kohustuslik riigile kuuluv enamusosalus.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Endine ajalehe „Sovietskaia Belarus” peatoimetaja asetäitja.


11.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1001/2011,

10. oktoober 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. oktoobril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. oktoober 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

56,6

MK

58,0

ZZ

52,3

0707 00 05

AL

65,0

EG

98,1

MK

64,2

TR

126,8

ZZ

88,5

0709 90 70

TR

118,8

ZZ

118,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,3

UY

56,8

ZA

67,7

ZZ

59,9

0806 10 10

BR

245,7

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

111,5

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

155,9

0808 10 80

CL

81,3

CN

86,4

NZ

116,4

US

114,5

ZA

77,6

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

54,5

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

11.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/17


NÕUKOGU OTSUS 2011/666/ÜVJP,

10. oktoober 2011,

millega muudetakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 25. oktoobril 2010 vastu otsuse 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta (1).

(2)

Otsuse 2010/639/ÜVJP läbivaatamine näitas, et piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 31. oktoobrini 2012.

(3)

Võttes arvesse olukorra tõsidust Valgevenes, tuleks kanda täiendavad isikud otsuse 2010/639/ÜVJP IIIA lisas esitatud nimekirja isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Lisaks tuleks ajakohastada kõnealuse otsuse IIIA lisas esitatud nimekirja kantud teatavate isikute ja ühe üksusega seotud teavet.

(5)

Otsusesse 2010/639/ÜVJP on vaja lisada erand varade külmutamisest tagamaks, et et ELi ettevõtjad saaksid sisse nõuda vahendid, mis nimekirja kantud üksused neile võlgnevad lepingute kohaselt, mis on sõlmitud enne, kui kõnealused üksused nimekirja kanti.

(6)

Otsust 2010/639/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/639/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1.

Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

„3.   Artikli 2 lõige 1 ei takista nimekirja kantud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne asjaomase füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimekirja lisamist, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse otseseks või kaudseks saajaks ei ole artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus ega asutus.”

2.

Artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevat otsust kohaldataks kuni 31. oktoobrini 2012. Otsust vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Vajaduse korral võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.”

Artikkel 2

Käesoleva otsuse I lisas loetletud isikud kantakse otsuse 2010/639/ÜVJP IIIA lisas esitatud nimekirja.

Artikkel 3

Otsuse 2010/639/ÜVJP IIIA lisas esitatud kanded järgmiste isikute ja üksuse kohta asendatakse käesoleva otsuse II lisas esitatud asjakohaste kannetega:

1.

Mazouka Siarhei;

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich;

3.

Peftiev Vladimir;

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich;

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna;

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich;

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna;

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich;

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna;

11.

Shchurok, Ivan Antonavich;

12.

Sport-Pari;

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luxembourg, 10 oktoober 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 280, 26.10.2010, lk 18.


I LISA

Artiklis 2 osutatud isikud

 

Nimi

Transkriptsioon valgevene keele põhjal

Transkriptsioon vene keele põhjal

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimed

(kirjapilt vene keeles)

Sünniaeg ja -koht

Ametikoht

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehena) rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Dmitri Daškevitši, Eduard Lobovi, Aleksandr Otrotšenkovi, Dmitri Noviki ja Aleksandr Moltšanovi suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluste puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehena) rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Irina Halipi, Sergei Martselevi, Pavel Severinetsi, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronini, Sergei Kazakovi, Vladimir Lobani, Vitali Matsukevitši, Jevgeni Sekreti ja Oleg Fedorkevitši suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluste puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehena) rahuldamata endiste presidendikandidaatide Andrei Sannikovi, Nikolai Statkevitši, Dmitri Ussi ja Vladimir Nekliajevi ning poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Andrei Dmitrijevi, Ilja Vasiljevitši, Fjodor Mirzajanovi, Oleg Gnedšiki, Vladimir Jerjomenoki, Andrei Poznjaki, Aleksander Klaskovski, Aleksander Kvjatkevitši, Artjom Gribkovi, Dmitri Bulanovi ning (kohtu esimehe abina) Dmitri Daškevitši, Eduard Lobovi, Aleksandr Otroštšenkovi, Dmitri Noviki ja Aleksandr Moltšanovi suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluste puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehena) rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Vasili Parfenkovi ning (kohtu esimehe abina) Dmitri Daškevitši ja Eduard Lobovi suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluste puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehe abina) rahuldamata endiste presidendikandidaadi Andrei Sannikovi ning poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Irina Halipi, Sergei Martselevi, Pavel Severinetsi, Aleksandr Otroštšenkovi, Dmitri Noviki, Aleksandr Moltšanovi, Ilja Vasiljevitši, Fjodor Mirzajanovi, Oleg Gnedšiki, Vladimir Jerjomenoki, Dmitri Doronini, Sergei Kazakovi, Vladimir Lobani, Vitali Matsukevitši, Jevgeni Sekreti ja Oleg Fedorkevitši suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluste puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehe abina) rahuldamata endise presidendikandidaadi Andrei Sannikovi ning poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Ilja Vasiljevitši, Fjodor Mirzajanovi, Oleg Gnedšiki ja Vladimir Jerjomenoki suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluse puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehe abina) rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Irina Halipi, Sergei Martselevi ja Pavel Severinetsi suhtes langetatud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonikaebused. Nimetatud kohtumenetluse puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehe abina) rahuldamata poliitilise aktivisti Vasili Parfenkovi suhtes langetatud kohtuotsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuse. Nimetatud kohtumenetluse puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehe abina) rahuldamata poliitilise aktivisti Vasili Parfenkovi suhtes langetatud kohtuotsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuse. Nimetatud kohtumenetluse puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Minski linnakohtu prokurör, kes jättis rahuldamata Molodoi Fronti (Noorte Rinne) aktivistide Dmitri Daškevitši ja Eduard Lobovi suhtes langetatud kohtuotsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuse. Nimetatud kohtumenetluse puhul oli tegemist kriminaalmenetluse seadustiku selge rikkumisega.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Šklovi vangilaagri direktor. Vastutab kinnipeetavate ebainimliku kohtlemise eest ning endise presidendikandidaadi Nikolai Statkevitši tagakiusamise eest, kes vangistati seoses 19. detsembri 2010. aasta sündmustega, samuti teiste kinnipeetavate tagakiusamise eest.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Gorki vangilaagri direktor. Vastutab kinnipeetavate ebainimliku kohtlemise eest, eelkõige seoses 19. detsembri 2010. aasta valimistega vangistatud kodanikuühiskonna aktivisti Dmitri Daškevitši tagakiusamise ja piinava kohtlemise eest, samuti kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise eest.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Nekraševitši küla Karelitšõ rajoonis, Grodna oblastis

1961

Maksude ja tollimaksude minister. Teostab järelevalvet maksuhaldurite üle, kes toetavad Bjaljatski vastu maksupettuse ettekäändel algatatud kriminaalasja. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19.detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Minski linnakohtu kohtunik, kes andis loa Bjaljatski advokaadi apellatsioonikaebuse tagasilükkamiseks. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19.detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

15.

Shastakou, Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou, Maksim Aleksandravich; Shastakou, Maxim Aleksandrauvich; Shastakou, Maxim Aleksandravich; Shastakou, Maxsim Aleksandrauvich; Shastakou, Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokurör, kes esindas kohtuasja Bjaljatski vastu Minski Pervomaiski piirkonnakohtus pärast Bjaljatski poolt kohtule seoses tema kinnipidamisega esitatud avaldust. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19.detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

16.

Herasimovich, Volha Ivanavna

(Herasimovich, Volha Ivanovna)

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurör, kes esindas kohtuasja Bjaljatski vastu Minski linnakohtus pärast Bjaljatski poolt kohtule seoses tema kinnipidamisega esitatud avaldust. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19.detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.


II LISA

Artiklis 3 osutatud isikud ja üksus

 

Transkriptsioon valgevene keele põhjal

Transkriptsioon vene keele põhjal

Nimi valgevene keeles

Nimi vene keeles

Sünniaeg ja -koht

Ametikoht

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Prokurör Daškevitš-Lobovi kohtuasjas. Noorsoorinde (Molodoi Front) aktivistidele Dmitri Daškevitšile ja Eduard Lobovile määrati mitme aasta pikkune vangistus „huligaanitsemise” eest. Nende vangistamise tõeline põhjus oli see, et mõlemad osalesid aktiivselt 2010. aasta detsembri valimiskampaanias, toetades ühte opositsiooni kandidaati.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kasahstan, 26.11.1962

Presidendi administratsiooni analüüsikeskuse juhataja.

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1.7.1957 Berdjansk, Zaporižžja oblast, Ukraina Praeguse passi nr MP2405942

Aleksandr Lukašenko, Viktor Lukašenko ja Dmitri Lukašenkoga seotud isik. Annab president Lukašenkole majandusalast nõu ning on Lukašenko režiimi peamine sponsor. Beltechexporti, Valgevene ühe suurima kaitseotstarbeliste toodete ekspordi ja impordiga tegeleva ettevõtja suuraktsionär ja aktsionäride nõukogu esimees.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

Keskvalimiskomisjoni aseesimees. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogilevo

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Keskvalimiskomisjoni liige. Keskvalimiskomisjoni liikmena kannab ta osalist vastutust rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Üksus, mida kontrollib Vladimir Peftijev koos Dmitri Aleksandrovitš Lukašenkoga järgmiselt: viimane kontrollib presidendi spordiklubi, millel on ettevõttes Sport Pari kohustuslik riigile kuuluv enamusosalus.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Endine ajalehe „Sovietskaia Belarus” peatoimetaja asetäitja.


11.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/25


KOMISJONI OTSUS,

10. oktoober 2011,

liikuva kosmoseside teenuseid käsitlevate jõustamiseeskirjade kooskõlastatud kohaldamise meetodite kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 626/2008/EÜ artikli 9 lõikele 3

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 7001 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/667/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 2008. aasta otsust nr 626/2008/EÜ liikuva kosmoseside teenuseid pakkuvate süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse nr 626/2008/EÜ eesmärk on hõlbustada konkurentsivõimelise liikuva kosmoseside teenuste siseturu arengut kogu ELis ja tagada kõigi liikmesriikide järkjärguline kaetus neid teenuseid pakkuma valitud operaatoritega.

(2)

Eelkõige luuakse menetlus liikuva kosmoseside operaatorite ühiseks valimiseks süsteemide puhul, mis kasutavad 2 GHz sagedusala, mis hõlmab raadiospektrit maajaama saatesagedustel 1 980–2 010 MHz ja maajaama vastuvõtusagedustel 2 170–2 200 MHz.

(3)

Komisjoni 13. mai 2009. aasta otsuses 2009/449/EÜ liikuva kosmoseside teenuseid pakkuvate üleeuroopaliste süsteemide operaatorite valiku kohta (2) loetletakse valitud operaatorid ja vastavad sagedused.

(4)

Otsuse nr 626/2008/EÜ artikli 7 lõike 1 kohaselt peaksid liikmesriigid tagama, et valitud taotlejatel on õigus kasutada konkreetset raadiosagedusala, mis on kindlaks määratud otsuses 2009/449/EÜ, ning õigus liikuva kosmoseside süsteemi käitamiseks kooskõlas tähtaja ja teeninduspiirkonnaga, mille suhtes valitud taotlejad on võtnud kohustuse.

(5)

Õigust kasutada konkreetset raadiosagedusala ja käitada liikuva kosmoseside süsteemi reguleerivad otsuse nr 626/2008/EÜ artikli 7 lõikes 2 sätestatud ühised tingimused. Eelkõige peavad valitud operaatorid liikuva kosmoseside teenuste pakkumiseks kasutama neile määratud raadiospektrit, olema 13. maiks 2011 saavutanud viimatinimetatud otsuse lisas sätestatud vahe-eesmärgid 6–9 ning täitma kõik oma taotlustes võetud kohustused.

(6)

Nende ühiste tingimuste täitmise ja rakendamise jälgimine, sh lõpliku hinnangu andmine ühiste tingimuste mis tahes rikkumisele, peaks toimuma riigi tasandil.

(7)

Siseriiklikud jõustamiseeskirjad peaksid olema kooskõlas ELi õigusega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/20/EÜ (elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta) (3) artikliga 10.

(8)

Otsuse nr 626/2008/EÜ artikli 7 lõikes 2 sätestatud ühiste tingimuste piiriülene laad nõuab liikmesriikides nende jõustamiseks rakendatavate siseriiklike menetluste kooskõlastamist ELi tasandil. Siseriiklike jõustamismenetluste kohaldamisel eriti uurimise või mis tahes võetud meetmete ajastamise ja laadi osas esinevad vastuolud tooksid endaga kaasa meetmete ebaühtluse, mis oleks vastuolus liikuva kosmoseside teenuste üleeuroopalise olemusega.

(9)

Käesolev otsus ei peaks hõlmama puhtalt siseriiklike tingimuste rakendamist ja seda ei tuleks kohaldada selliste jõustamiseeskirjade suhtes, mis hõlmavad muid kui otsuse nr 626/2008/EÜ artikli 7 lõikes 2 osutatud ühiseid tingimusi. Pidades silmas liikuva kosmoseside süsteemide komplementaarsete maakomponentidega seotud mis tahes konkreetsete tingimuste põhiliselt siseriiklikku mõõdet, ei tohiks käesoleva otsuse reguleerimisala hõlmata otsuse nr 626/2008/EÜ artikli 8 lõikes 3 osutatud ühiste tingimuste rakendamist.

(10)

Selleks et tagada üldloas ja/või kindlaksmääratud raadiosagedusalade kasutamisõigustes sisalduvate ühiste tingimuste täitmine, võivad valitud operaatoritele loa andnud liikmesriigid vastu võtta direktiivi 2002/20/EÜ artikli 10 kohaseid jõustamismeetmeid.

(11)

Direktiivi 2002/20/EÜ artiklis 10 sätestatakse järkjärguline jõustamine, nähes ette esimese etapi, mille jooksul uuritakse väidetavat rikkumist ja võetakse vajaduse korral vastu täitmise tagamiseks vajalikud meetmed. Kooskõlas direktiivi 2002/20/EÜ artikli 10 lõikega 3 peaks sellistes meetmetes olema määratud mõistlik aeg, mille jooksul operaator peab meetmeid täitma. Üldiselt peaks meetmete täitmiseks kuluvat mõistlikku aega määrates arvesse võtma satelliiditööstuse, asjaomase rikkumise ja kavandatud parandusmeetme konkreetset olemust. Eelkõige siis, kui mis tahes asjakohase ühise tingimuse täitmiseks oleks vajalik viia satelliit orbiidile, võib vastuvõetud meetmetega ette näha tegevuskava, mis hõlmab vaheetappe ja vastavaid ajalisi piire. Teine etapp, mille põhjuseks on suutmatus toime tulla tõsiste ja korduvate rikkumistega, võib viia kasutusõiguste tühistamiseni.

(12)

Käesolev otsus ei tohiks mõjutada asjaomaste riigiasutuste volitusi võtta vastu direktiivi 2002/20/EÜ artikli 10 lõike 6 tingimuste kohaseid üleminekumeetmeid.

(13)

Kõik teated järelduste kohta, mis loa andnud liikmesriigid on kooskõlas käesoleva otsusega komisjonile esitanud, ei piira võimalust, mille kohaselt mis tahes liikmesriik võib esitada kirjalikke märkusi sidekomitees toimunud arutelude kohta.

(14)

Kui otsuse nr 626/2008/EÜ artikli 7 lõikes 2 sätestatud ühised tingimused moodustavad lahutamatu osa volitatud operaatorite tegevust reguleerivast siseriiklikust õigusraamistikust, siis nõuete täitmise jälgimine igas liikmesriigis ja eelkõige iga kõnealuste üldtingimuste väidetava rikkumise aluseks olevate asjaolude analüüsimine nõuab teadmisi kõigi piiriüleste faktiliste andmete ja mõjude kohta ning teavet teenuse pakkumise kohta teistes liikmesriikides. Eri pädevate riigiasutuste järelduste ning asjaomaste volitatud operaatorite seisukohtade vahetamine aitaks järjekindlamalt ja tõhusamalt täita tingimusi kogu ELis. Lisaks peaks tingimuste täitmise kooskõlastatud ajakava suurendama asjaomaste volitatud operaatorite õiguskindlust.

(15)

Kooskõlas otsuse 2002/20/EÜ artikli 10 lõikega 5 võidakse juhul, kui raske ja korduva rikkumise korral ei ole täitmise tagamiseks võetud meetmed andnud mõistliku aja jooksul tulemusi, otsustada takistada teenuste pakkumist või peatada või tühistada kasutusõigused. Liikuva kosmoseside pakkumise erijuhtudel on kasutusõiguse peatamise või tühistamise otsusel vastav piiriülene mõju. Lisaks sellele võib sõltuvalt siseriiklikust menetlusest olla vaja loa lõpliku tühistamiseni viivaid asjakohaseid meetmeid, nt loa peatamine. Seepärast tuleks tühistamis- või peatamismeetmed vastu võtta alles pärast liikmesriikide seisukohtade vahetamist ja arutamist sidekomiteega.

(16)

Kuna liikmesriigid ei suuda otsuse eesmärki – määratleda meetodid, mille abil kooskõlastada liikuva kosmoseside teenuste pakkumise loale ja/või valitud raadiosageduste kasutusõigusele lisatud ühiste tingimuste jõustamiseeskirjade kohaldamine kogu ELis – eraldi piisavalt hästi saavutada ja seepärast saaks seda meetmete ulatuse ja mõju tõttu saavutada paremini pigem ELi tasandil, võib EL vastu võtta meetmeid, mis on kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(17)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas sidekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu, eesmärk ja reguleerimisala

1.   Käesolevas määruses sätestatakse liikuva kosmoseside teenuseid käsitlevate jõustamiseeskirjade kooskõlastatud kohaldamise meetodid volitatud operaatorite suhtes nende loale lisatud ühiste tingimuste väidetava rikkumise korral.

2.   Võttes arvesse liikuvate kosmoseside teenuste piiriülest laadi, on sidekomitee kaasabil toimuva kooskõlastamise eesmärk eelkõige hõlbustada üldist arusaamist mis tahes väidetava rikkumise asjaoludest ja selle tõsidusest ning saavutada siseriiklike jõustamiseeskirjade järjepidev kohaldamine kogu ELis, sh mis tahes võetud meetmete kooskõlastatud ajastamine, eelkõige siis, kui rikkumised on samalaadsed.

3.   Käesolevat otsust ei kohaldata selliste jõustamiseeskirjade suhtes, mis hõlmavad muid kui otsuse nr 626/2008/EÜ artikli 7 lõikes 2 osutatud ühiseid tingimusi.

Artikkel 2

Mõisted

1.   Käesolevas otsuses kasutatakse otsuses nr 626/2008/EÜ sätestatud mõisteid.

2.   Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:

—   „volitatud operaator”– operaator, kes on valitud vastavalt otsusele 2009/449/EÜ ning kellele on üldloa või individuaalse kasutusõiguse alusel antud õigus kasutada otsuses 2009/449/EÜ kindlaksmääratud konkreetseid raadiosagedusalasid ja/või õigus käitada liikuvat kosmoseside süsteemi;

—   „ühised tingimused”– ühised tingimused, millele volitatud operaatori õigused peavad vastama kooskõlas otsuse nr 626/2008/EÜ artikli 7 lõikega 2;

—   „loa andnud liikmesriik”– liikmesriik, kes on andnud volitatud operaatorile üldloa või individuaalse kasutusõiguse alusel õiguse kasutada otsuses 2009/449/EÜ kindlaksmääratud konkreetseid raadiosagedusalasid ja/või õiguse käitada liikuvat kosmoseside süsteemi.

Artikkel 3

Ühiste tingimuste rakendamise kooskõlastamine

1.   Kui loa andnud liikmesriik leiab, et volitatud operaator ei vasta ühele või mitmele ühisele tingimusele ja teavitab seda operaatorit oma järeldustest direktiivi 2002/20/EÜ artikli 10 lõike 2 kohaselt, teavitab ta samal ajal komisjoni, kes omakorda teavitab teisi liikmesriike.

2.   Pärast lõike 1 kohast teabe edastamist komisjonilt liikmesriikidele uurivad teised loa andnud liikmesriigid, kas nende jurisdiktsiooni all esineb vastavate ühiste tingimuste rikkumist ning annavad asjaomasele operaatorile võimaluse esitada oma seisukohad.

3.   Viie kuu jooksul pärast lõike 1 kohast teabe edastamist komisjonilt liikmesriikidele esitavad loa andnud liikmesriigid komisjonile oma järelduste ja asjaomase operaatori esitatud seisukohtade kokkuvõtte, misjärel komisjon teavitab kõiki ülejäänud liikmesriike. Kaheksa kuu jooksul pärast lõike 1 kohast teabe edastamist komisjonilt liikmesriikidele kutsub komisjon kokku sidekomitee, et kontrollida väidetavat rikkumist ja arutleda vajaduse korral mis tahes asjakohaste meetmete üle, mille eesmärk on tagada nõuetele vastavus kooskõlas artikli 1 lõikes 2 nimetatud eesmärkidega.

4.   Liikmesriigid hoiduvad igasuguse väidetavat rikkumist käsitleva lõpliku otsuse vastuvõtmisest enne sidekomitee kokkukutsumist vastavalt lõikele 3.

5.   Pärast lõike 3 kohaselt toimunud sidekomitee koosolekut võtab iga loa andnud liikmesriik, kes teavitas direktiivi 2002/20/EÜ artikli 10 lõike 2 kohaselt asjaomast volitatud operaatorit oma järeldustest ja järeldab, et üht või mitut üldtingimust on rikutud, sobivaid ja proportsionaalseid meetmeid (sh rahatrahvid), mille eesmärk on tagada asjaomase volitatud operaatori vastavus ühistele tingimustele, v.a mis tahes sellise loa või kasutusõiguse tühistamise või peatamise korral, mis asjaomasel volitatud operaatoril on, kui seda kohaldatakse kooskõlas siseriikliku õigusega

6.   Iga loa andnud liikmesriik, kes kavatseb pärast lõikes 5 viidatud meetmete võtmist võtta vastu otsuse luba direktiivi 2002/20/EÜ artikli 10 lõike 5 kohaselt tühistada, teavitab ühiste tingimuste tõsise või korduva rikkumise korral komisjoni oma kavatsusest ja esitab kokkuvõtte igast meetmest, mis asjaomane volitatud operaator on jõustamismeetmetega vastavuses olemiseks võtnud. Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele.

7.   Kolme kuu jooksul pärast lõike 6 kohast teabe edastamist komisjonilt liikmesriikidele kutsutakse kokku sidekomitee, et kooskõlastada mis tahes loa tühistamine vastavalt artikli 1 lõikes 2 nimetatud eesmärkidele. Vahepeal hoiduvad kõik loa andnud liikmesriigid vastu võtmast otsuseid, millega kaasneb mis tahes sellise loa või kasutusõiguse tühistamine või peatamine, mis asjaomasel volitatud operaatoril on, kui seda kohaldatakse kooskõlas siseriikliku õigusega.

8.   Pärast lõike 7 kohaselt toimunud sidekomitee koosolekut võivad loa andnud liikmesriigid vastu võtta asjakohased otsused asjaomasele volitatud operaatorile antud loa tühistamiseks.

9.   Kõigist lõigetes 5 ja 8 osutatud jõustamisotsustest ja põhjendustest, millel need rajanevad, tuleb asjaomasele volitatud operaatorile teatada ühe nädala jooksul alates otsuse vastuvõtmisest; samuti tuleb sellest teatada komisjonile, kes teavitab ülejäänud liikmesriike.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. oktoober 2011

Komisjoni nimel

asepresident

Neelie KROES


(1)  ELT L 172, 2.7.2008, lk 15.

(2)  ELT L 149, 12.6.2009, lk 65.

(3)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 21.


SOOVITUSED

11.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/28


NÕUKOGU SOOVITUS,

15. veebruar 2011,

mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (üheksas EAF) meetmete rakendamisega 2009. eelarveaastal

(2011/668/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous (1) ning mida on muudetud 25. juunil 2005 Luksemburgis (2),

võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate sisekokkulepet ühenduse abi rahastamise ja haldamise kohta vastavalt 23. juunil 2000. aastal Cotonous (Beninis) allkirjastatud Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise partnerluslepingu finantsprotokollile ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse EÜ asutamislepingu neljandat osa) (3) (edaspidi „sisekokkulepe”), millega asutati muu hulgas üheksas Euroopa Arengufond (9. EAF), eriti selle artikli 32 lõiget 3,

võttes arvesse 27. märtsi 2003. aasta finantsmäärust, mida kohaldatakse 9. Euroopa Arengufondi suhtes, (4) eriti selle artikleid 96–103,

olles läbi vaadanud 9. EAFi meetmete tulude ja kulude aruande, 2009. aasta 31. detsembri seisuga koostatud bilansi ning 2009. eelarveaastat käsitleva Euroopa Kontrollikoja aastaaruande kaheksandast, üheksandast ja kümnendast Euroopa Arengufondist (EAF) rahastatud tegevuste kohta (5) koos selles sisalduvate komisjoni vastustega

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt sisekokkuleppe artikli 32 lõikele 3 annab Euroopa Parlament nõukogu soovitusel komisjonile heakskiidu 9. EAFi finantshalduse kohta.

(2)

2009. eelarveaastal on komisjon 9. EAFi meetmeid üldiselt rahuldavalt rakendanud,

SOOVITAB Euroopa Parlamendil kiita heaks komisjoni tegevus seoses 9. EAFi meetmete rakendamisega 2009. eelarveaastal.

Brüssel, 15. veebruar 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

MATOLCSY Gy.


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)  ELT L 287, 28.10.2005, lk 4.

(3)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 355.

(4)  ELT L 83, 1.4.2003, lk 1.

(5)  ELT C 303, 9.11.2010, lk 243.


11.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/29


NÕUKOGU SOOVITUS,

4. oktoober 2011,

Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

(2011/669/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 283 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitlevat protokolli, eriti selle artiklit 11.2,

SOOVITAB KÄESOLEVAGA EUROOPA ÜLEMKOGUL

nimetada Jörg ASMUSSEN kaheksaks aastaks Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks.

Luxembourg, 4. oktoober 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

J. VINCENT-ROSTOWSKI


Parandused

11.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/30


Liikmesriikide valitsuste esindajate 18. novembri 2010. aasta otsuse 2010/703/EL (millega nimetatakse ametisse üldkohtu kohtunik) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 306, 23. november 2010 )

Leheküljel 76 allkirjas

asendatakse

Nõukogu nimel

eesistuja

J. DE RUYT”

järgmisega:

Eesistuja

J. DE RUYT”.


11.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/30


Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 25. veebruari 2010. aasta otsuse 2010/762/EL (millega määratakse kindlaks Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti asukoht) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 324, 9. detsember 2010 )

Leheküljel 47 allkirjas

asendatakse

Nõukogu nimel

eesistuja

A. PÉREZ RUBALCABA”

järgmisega:

Eesistuja

A. PÉREZ RUBALCABA”.