ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.257.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 257

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
1. oktoober 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 968/2011, 29. september 2011, millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõiget 1 ja artiklit 4

1

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2011/639/ÜVJP, 29. september 2011, millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

24

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 257/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 968/2011,

29. september 2011,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõiget 1 ja artiklit 4

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 1. augusti 2011. aasta määrust (EÜ) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) (1) ja eriti selle artikli 11 lõiget 1 ja artiklit 4

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 1. augustil 2011 vastu nõukogu määruse (EL) nr 753/2011.

(2)

Julgeolekunõukogu komitee koostas 15. augustil 2011 kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punktiga 30 ajakohastatud loetelu isikutest, rühmitustest, ettevõtjatest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, ning seetõttu tuleks määruse (EL) nr 753/2011 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 753/2011 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 29. september 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. KOROLEC


(1)  ELT L 199, 2.8.2011, lk 1.


LISA

„I LISA

ARTIKLIS 4 OSUTATUD ISIKUTE, RÜHMITUSTE, ETTEVÕTJATE JA ÜKSUSTE LOETELU

A.

Talibaniga seotud isikud

(1)

Abdul Baqi.

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kuberner; b) Talibani režiimi informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja; c) Talibani režiimi ajal töötas välisministeeriumi konsulaarosakonnas. Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: Jalalabadi linn, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Abdul Baqi töötas Talibani režiimi ajal kõigepealt Khosti ja Paktika provintside kubernerina. Seejärel määrati ta ametisse informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitjana. Ta töötas ka Talibani režiimi välisministeeriumi konsulaarosakonnas.

 

2003. aastal osales Abdul Baqi valitsusvastases sõjalises tegevuses Nangarhari provintsi Shinwari, Achini, Naziyani ja Dur Baba ringkonnas. Alates 2009. aastast oli ta kaasatud sõjategevuse organiseerimisse kogu idapiirkonnas, eriti Nangarhari provintsis ja Jalalabadi linnas.

(2)

Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Tiitel: a) kindral, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: sõjaväeatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Nangarhar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000974 (Afganistani pass). Muu teave: repatrieeritud Afganistani 2006. aasta veebruaris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Qadeer Abdul Baseer töötas 2009. aastal Talibani režiimi laekurina Peshawaris, Pakistanis. Ta oli Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu finantsnõustaja ning 2010. aasta algul Talibani Peshawari finantskomisjoni juht. Ta toimetab isiklikult edasi raha Talibani juhtkonna šuuralt Talibani rühmadele kogu Pakistanis.

(3)

Amir Abdullah (teise nimega Amir Abdullah Sahib).

Aadress: Karachi, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1972. Sünnikoht: Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Amir Abdullah on viibinud Kuveidis, Saudi Araabias, Liibüa Araabia Džamahirijas ja Araabia Ühendemiraatides, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Amir Abdullah oli Talibani kõrgema juhi Abdul Ghani Baradari (TI.B.24.01) laekur ning oli Kandahari provintsi endine asekuberner. Amir Abdullah viibis Kuveidis, Saudi Araabias, Liibüas ja Araabia Ühendemiraatides, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida. Ta korraldas ka Talibani juhtkonna suhtlemist ja koordineeris kõrgetasemelisi kohtumisi oma Pakistani elukoha külalistemajas. Abdullah aitas mitmel Afganistanist 2001. aastal põgenenud Talibani kõrgemal liikmel end Pakistanis sisse seada.

(4)

Abdul Manan.

Tiitel: a) hr, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: kaubandusatašee, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Mananist sai Talibani kõrgem ülem Afganistani idaosa Paktia, Paktika ja Khosti provintsides. Ühtlasi juhtis ta Talibani võitlejate ja relvade viimist üle Afganistani–Pakistani piiri.

(5)

Abdul Razaq.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi kaubandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Vahistatud 2003. aastal Afganistanis Kandahari provintsis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

(6)

Abdul Wahab.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Talibani asjur Riyadhis. Sünniaeg: ligikaudu 1973. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(7)

Abdul Rahman Agha.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi sõjakohtu esimees. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(8)

Abdul Wasay Mu’tasim Agha (teiste nimedega a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

(9)

Janan Agha.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Fariabi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kesk-Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(10)

Sayed Mohammad Azim Agha (teiste nimedega a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal passi- ja viisaosakonna töötaja. Sünniaeg: ligikaudu 1966. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayed Mohammad Azim Agha ametikoht passi- ja viisaosakonna ametnikuna kuulus Talibani režiimi siseministeeriumi alluvusse.

(11)

Sayyed Ghiassouddine Agha (teiste nimedega a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi palverännaku- ja usuasjade minister, b) Talibani režiimi haridusminister. Sünniaeg: vahemikus 1958–1963. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Afganistani Faryabi provintsi eest vastutav Talibani liige, b) osaleb uimastikaubanduses. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayyed Ghiassouddine Agha töötas ka Talibani režiimi haridusministrina. Alates 2007. aasta maist oli ta ühtlasi Faryabi provintsi eest vastutav Talibani liige. Arvatavalt osaleb ta uimastikaubanduses.

(12)

Mohammad Ahmadi.

Tiitel: a) mulla, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal panga Da Afghanistan Bank president. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(13)

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Samangani provintsi kuberner Afganistanis. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(14)

Ahmadullah (teise nimega Ahmadulla).

Tiitel: qari. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi luurealane julgeolekuminister. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Qarabaghi ringkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2001. aasta detsembris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2003. aastal jagas Ahmadullah võitlejatele lõhkeseadeldisi ja andis neile juhiseid rünnakute läbiviimiseks Afganistanis.

(15)

Abdul Bari Akhund (teise nimega Haji Mullah Sahib).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Helmandi provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist seitsmeliikmelise Talibani juhtimiskomitee liige Kandaharis, Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(16)

Ahmed Jan Akhund.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi veemajanduse ja elektrivarustuse minister. Sünniaeg: vahemikus 1953–1958. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(17)

Attiqullah Akhund.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi põllumajandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Shawali Kotti ringkond, Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(18)

Hamidullah Akhund.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Ariana Afghan Airlines’i juht. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(19)

Mohammad Hassan Akhund.

Tiitel: a) mulla, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ministrite nõukogu esimehe asetäitja, b) Talibani režiimi välisminister enne Wakil Ahmad Mutawakilit, c) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Malwhavi Khaalis’ rühmitusse, mis on Jihadi üks seitsmest Nõukogude Liidu vastasest rühmitusest, b) lõpetanud madrassa Quetas, Pakistanis, c) kuulub mulla Omari lähikondlaste hulka. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Mohammad Hassan Akhund on üks Mohammed Omari (TI.O.4.01) lähikondlasi.

 

Mohammad Hassan Akhund kuulus 2009. aasta keskel jätkuvalt Talibani tegutsevate juhtide hulka. Ta oli 2010. aasta algul üks aktiivsemaid Talibani sõjaväeülemaid.

(20)

Mohammad Abbas Akhund.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi tervishoiuminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(21)

Mohammad Essa Akhund.

Tiitel: a) alhaj, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi veemajanduse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse minister. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Spinboldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(22)

Ubaidullah Akhund (teiste nimedega a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Tiitel: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi kaitseminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) üks mulla Omari asetäitjatest, b) sõjaliste operatsioonide eest vastutav Talibani juhtkonna liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ubaidullah Akhund oli Mohammed Omari (TI.O.4.01) asetäitja ning sõjaliste operatsioonide eest vastutav Talibani juhtkonna liige.

(23)

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (teiste nimedega a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Zaboli provintsi (Afganistan) kuberner. Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta algusest Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige; b) vahistatud 2007. aasta aprillis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada oli 2007. aasta alguses Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige.

(24)

Mohammad Eshaq Akhunzada.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Laghmani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1963–1968. Sünnikoht: Qarabajhi ringkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2008. aastal oli Mohammad Eshaq Akhunzada Talibani provintsikomandör Ghazni provintsis, Afganistanis, ja tegutses selles provintsis endiselt ka 2011. aastal.

(25)

Agha Jan Alizai (teiste nimedega a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha).

Tiitel: hadži. Sünniaeg: a)15.10.1963, b)14.02.1973, c) 1967, d) ligikaudu 1957. Sünnikoht: a) Hitemchai küla, Helmandi provints, Afganistan, b) Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) on juhtinud uimastikaubanduse võrgustikku Helmandis, Afganistanis; b) on korrapäraselt käinud Pakistanis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:4.11.2010. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:4.11.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Agha Jan Alizai on juhtinud ühte Afganistani Helmandi provintsi suurematest uimastikaubanduse võrgustikest ning andnud raha Talibanile vastutasuks tema kaitsmise eest uimastiäris. 2008. aastal nõustus üks uimastikaubitsejate rühm, sealhulgas Alizai, maksma Talibanile maksu maa eest, kus kasvatati unimagunat, vastutasuks nõustus Taliban korraldama uimastite materjali transporti.

 

Taliban nõustus ka tagama uimastikaubitsejate ja nende ladude julgeoleku, kui kaubitsejad pakuvad Talibani võitlejatele varju ja tagavad nende transpordi. Alizai tegeles ka Talibanile relvade ostmisega ning sõitis regulaarselt Pakistani, et kohtuda Talibani kõrgemate juhtidega. Alizai hõlbustas ka võltsitud Iraani passide hankimist Talibani liikmetele, et nad saaksid sõita väljaõppele Iraani. 2009. aastal hankis Alizai passi ja raha ühele Talibani sõjaväeülemale reisimiseks Iraani.

(26)

Allahdad (teise nimega Akhund).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal ehitusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Spinboldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Spin Boldaki ringkonna Nurzay hõimu liige Allahdad määrati ehitus- ja elamumajandusministrina ametisse pärast seda, kui ta oli Talibani režiimi ajal töötanud muudel riigiteenistuja ametikohtadel.

(27)

Aminullah Amin.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Saripuli provintsi (Afganistan) kuberner. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(28)

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Tiitel: a) alhaj, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Afganistani kaubandusagentuuri juhataja Peshawaris, Pakistanis. Sünniaeg: 1934. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: SE 011252 (Afganistani pass). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad kuulus uude majlis’ šuurasse, mille teadaolevalt kuulutas välja Mohammed Omar (TI.O.4.01) 2006. aasta oktoobris.

(29)

Muhammad Taher Anwari (teiste nimedega a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi haldusküsimuste direktor, b) Talibani rahandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1961. Sünnikoht: Zurmat’i ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Muhammad Taher Anwari ametikoht haldusküsimuste direktorina allus Talibani režiimi ministrite nõukogule, mis kujutas endast Talibani hierarhia kõrgeimat astet. Ta töötas ka Talibani režiimi rahandusministrina.

 

Ühtlasi oli ta Talibani ülemjuhataja Mohammed Omari (TI.O.4.01) kõnede kirjutaja.

(30)

Arefullah Aref.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Zurmat’i ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

(31)

Sayed Esmatullah Asem (teise nimega Esmatullah Asem). Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Afganistani Punase Poolkuu seltsi (ARCS) peasekretär. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Talibani juhtkonna liige, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) Peshawari Talibani nõukogu liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Loetellu kandmise ajal töötas Sayed Esmatullah Asem ka Afganistani Punase Poolkuu Seltsi (ARCS) peasekretärina Talibani režiimi alluvuses. Alates 2007. aasta maist sai temast Talibani juhtkonna liige. Ta oli 2009. aastal ka Talibani piirkondliku nõukogu liige.

 

Sayed Esmatullah Asem juhtis rühma Talibani võitlejaid Afganistani Nangarhari provintsi Chaparhari ringkonnas. Ta oli Konari provintsi Talibani sõjaväeülem, kes lähetas suitsiidirünnakute toimepanijaid mitmetesse Afganistani idapoolsetesse provintsidesse.

 

2008. aasta lõpul juhatas Sayed Esmatullah Asem Talibani väljaõppekeskust Afganistani ja Pakistani piirialal.

(32)

Atiqullah.

Tiitel: a) hadži, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi avalike tööde ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Pärast Kabuli vallutamist Talibani poolt 1996. aastal määrati Atiqullah ametikohale Kandaharis. 1999. või 2000. aastal nimetati ta põllumajandusministri esimeseks asetäitjaks, seejärel Talibani režiimi avalike tööde ministri asetäitjaks.

 

Pärast Talibani režiimi langemist sai Atiqullah’st Talibani tegevohvitser Afganistani lõunapiirkonnas. 2008. aastal sai temast Afganistani Helmandi provintsi Talibani kuberneri asetäitja.

(33)

Azizirahman.

Tiitel: hr. Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(34)

Abdul Ghani Baradar (teise nimega Mullah Baradar Akhund).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi kaitseministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Weetmaki küla, Dehrawoodi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Popalzai hõimu, b) Talibani kõrgem sõjaväeülem ja alates 2007. aasta maist Talibani „Quetta nõukogu” liige, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Abdul Ghani Baradar oli 2010. aasta veebruaris Talibani kõrgem sõjaväeülem ja Talibani juhtkonna liige.

 

Talibani kaitseministri asetäitjana juhtis ta Talibani sõjaliste küsimuste sektsiooni ja teda peeti üheks Mohammed Omari (TI.O.4.01) asendajaks.

 

Ta oli Talibani võrgustiku tähtsamaid liikmeid ning organiseeris tihedas koostöös Talibani kaitseministri Ubaidullah Akhundiga (TI.A.22.01) Afganistani valitsuse ja rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude vastu suunatud Talibani operatsioone.

(35)

Shahabuddin Delawar.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ülemkohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: 1957. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(36)

Dost Mohammad (teise nimega Doost Mohammad)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner. Sünniaeg: vahemikus 1968–1973. Sünnikoht: Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist üks Talibani sõjaväeülematest, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Talibani juhtkond määras Dost Mohammadi Angoras (Afganistan, Nuristani provints) toimuvate sõjaliste operatsioonide juhiks.

 

2010. aasta märtsis oli Dost Mohammad Talibani varikuberner Nuristani provintsis ning juhatas õppeasutust (madrassa), kust ta värbas võitlejaid.

(37)

Mohammad Azam Elmi.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi kaevandus- ja tööstusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2005. aastal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(38)

Faiz.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi välisministeeriumi infoosakonna juht. Sünniaeg: ligikaudu 1969. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(39)

Rustum Hanafi Habibullah (teise nimega Rostam Nuristani).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Dara Kolum, Do Aabi ringkond, Nuristani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Nuristani provintsi eest vastutav Talibani liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(40)

Gul Ahmad Hakimi.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: kaubandusatašee, Talibani „peakonsulaat”, Karachi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Enne kui Gul Ahmad Hakimi määrati 1996. aastal ametisse Karachisse, oli ta Talibani režiimi Kabuli haridusministeeriumi keskhariduse osakonna peadirektor

(41)

Abdullah Hamad.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1972. Sünnikoht: Helmand, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000857 (välja antud 20.11.1997). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(42)

Hamdullah.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: repatrieerimisatašee, Talibani „peakonsulaat”, Quetta. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(43)

Zabihullah Hamidi.

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi kõrghariduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(44)

Din Mohammad Hanif (teise nimega Qari Din Mohammad).

Tiitel: qari. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi plaaniminister, b) Talibani režiimi kõrghariduse minister. Sünniaeg: ligikaudu 1955. Sünnikoht: Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(45)

Abdul Jalil Haqqani (teise nimega Nazar Jan).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi välisministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Arghandaabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, b) alates 2007. aasta maist Talibani liidrite nõukogu liige, c) Talibani nõukogu rahanduskomisjoni liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(46)

Badruddin Haqqani (teise nimega Atiqullah).

Aadress: Miram Shah, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1975–1979. Muu teave: a) Haqqani võrgustiku operatiivülem ja Talibani šuura liige Miram Shah’s, b) on aidanud juhtida rünnakuid Afganistani kaguosas asuvate sihtmärkide vastu, c) Jalaluddin Haqqani poeg, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ja Nasiruddin Haqqani vend ning Khalil Ahmed Haqqani vennapoeg. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:11.5.2011. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:11.5.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Badruddin Haqqani on Haqqani võrgustiku operatiivülem; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis baseerub Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Haqqani võrgustik on olnud Afganistanis mässulise tegevuse eesliinil ning vastutab paljude oluliste rünnakute eest. Haqqani võrgustiku juhtkond koosneb selle asutaja Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) kolmest vanemast pojast (Haqqani liitus mulla Mohammed Omari (TI.O.4.01) Talibani režiimiga 1990. aastate keskel).Badruddin on Jalaluddini poeg ning Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10) ja Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) vend ning Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11) vennapoeg.

 

Badruddin aitab juhtida Talibaniga seotud mässuliste ja välismaa võitlejate rünnakuid Afganistani kaguosas asuvate sihtmärkide vastu. Badruddin on Talibani Miram Shah’ šuura liige, mis kontrollib Haqqani võrgustiku tegevust.

 

Badruddin korraldab arvatavasti ka Haqqani võrgustiku inimrööve. Ta vastutab paljude afgaanide ja välisriikide kodanike röövimise eest Afganistani ja Pakistani piirialal.

(47)

Ezatullah Haqqani.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal planeerimisministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Laghmani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Ezatullah Haqqani kanti 23. veebruaril 2001 esialgu loetellu kui Maulavi Ezatullah. Nimi „Haqqani” lisati loetellu 27. septembril 2007.

 

Alates 2009. aastast oli Ezatullah Haqqani Talibani piirkondliku nõukogu liige.

(48)

Jalaluddin Haqqani (teiste nimedega a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi piiriminister. Sünniaeg: ligikaudu 1942. Sünnikoht: Khosti provints, Zadrani ringkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani isa; b) tegutsev Talibani juht; c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; d) kuigi mõnedel andmetel suri 2007. aasta juunis, on ta 2008. aasta mai seisuga siiski olnud elus. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Jalaluddin Haqqanil on lähedased suhted Osama bin Ladeniga (QI.B.8.01) ja Mohammed Omariga (TI.O.4.01). Ta on Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07) isa ja üks tegutsevatest Talibani juhtidest. Jalaluddin Haqqani oli 2007. aastal ka sidepidajaks Al-Qaida (QE.A.4.01) ja Talibani vahel. Ta oli 2008. aasta juunis Talibani Miram Shah' nõukogu esimees.

 

Algul oli ta Mwalawi Hezbi Islami rühmituse juht Khosti, Paktika ja Paktia provintsis. Hiljem ühines ta Talibaniga ning määrati ametisse piiriministrina. Pärast Talibani režiimi langemist põgenes ta koos Talibani ja Al-Qaida salkadega Waziristani põhjaossa ning hakkas oma jõudusid ümber grupeerima võitluseks Afganistani valitsusega.

 

Haqqanit on süüdistatud osavõtus Kabuli India saatkonna pommitamisest 2008. aastal ning katses mõrvata president Karzaid samal aastal Kabulis toimunud sõjaväeparaadi ajal. Haqqani oli seotud ka 2009. aastal toimunud rünnakuga valitsuse hoonetele Kabulis.

(49)

Khalil Ahmed Haqqani (teiste nimedega a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Tiitel: hadži. Aadress: a) Peshawar, Pakistan, b) Dergey Manday medrese naabruskond, Dergey Manday küla Miram Shah’ lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan, c) Kayla küla Miram Shah’ lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan; d) Sarana Zadrani küla, Paktia provints, Afganistan. Sünniaeg: a)1.01.1966, b) vahemikus 1958–1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) on üks Haqqani võrgustiku juhtivaid liikmeid, selle võrgustiku baas asub Põhja-Waziristanis, valitsuse kontrollitavas Pakistani hõimupiirkonnas. b) varem viibinud ja hankinud rahalisi vahendeid Dubais, Araabia Ühendemiraatides; c) Jalaluddin Haqqani vend ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqani onu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:9.2.2011. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:9.2.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Khalil Ahmed Haqqani on Haqqani võrgustiku juhtiv liige; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Afganistanis mässulise tegevuse eesliinil oleva Haqqani võrgustiku asutas Khalil Haqqani vend Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), kes liitus mulla Mohammed Omari (TI.O.4.01) Talibani režiimiga 1990. aastate keskel.

 

Khalil Haqqani tegeleb Talibani ja Haqqani võrgustiku nimel rahaliste vahendite hankimisega, viibides sageli välisreisidel, et kohtuda rahaliste toetajatega. Alates 2009. aasta septembrist on Khalil Haqqani viibinud Pärsia lahe riikides, hankides rahalisi vahendeid sealt ja mujalt Lõuna- ja Ida-Aasias asuvatelt allikatelt.

 

Khalil Haqqani toetab ka Talibani ja Afganistanis tegutsevat Haqqani võrgustikku. 2010. aasta algusest on Khalil Haqqani eraldanud vahendeid Talibani rakkudele Afganistani Logari provintsis. 2009. aastal eraldas Khalil Haqqani vahendeid ligikaudu 160 võitlejale Afganistani Logari provintsis ja juhtis neid, ning oli üks mitmest isikust, kes vastutas Talibani ja Haqqani võrgustiku poolt kinnivõetud vaenlaste vangide kinnipidamise eest. Khalil Haqqani on täitnud oma vennapoja Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) käske Talibani operatsioonidel.

 

Khalil Haqqani on tegutsenud ka Al-Qaida (QE.A.4.01) nimel ning teda on seotud Al-Qaida sõjaliste operatsioonidega. 2002. aastal saatis Khalil Haqqani mehi Afganistani Paktia provintsi Al-Qaida elementide tugevdamiseks.

(50)

Mohammad Moslim Haqqani (teise nimega Moslim Haqqani).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja, b) Talibani režiimi kõrghariduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Baghlani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) etniliselt kuulub Baghlani provintsi Pashtuni hõimu,b) arvatavalt viibib Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Moslim Haqqani töötas ka Talibani režiimi kõrgharidusministri asetäitjana. See ametinimetus kanti loetellu 18. juulil 2007.

(51)

Mohammad Salim Haqqani

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Laghmani provintsist. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2006. aastal kuulus Mohammad Salim Haqqani Talibani nõukogusse, mis kavandas rünnakuid Afganistani valitsuse jõudude vastu Laghmani provintsis, Afganistanis. Ta oli seal Talibani provintsikomandör 2004. aasta lõpul.

(52)

Nasiruddin Haqqani (teiste nimedega a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair).

Aadress: Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1970–1973. Sünnikoht: Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Haqqani võrgustiku üks juhte, see võrgustik baseerub Põhja-Waziristanis, valitsuse kontrollitavas Pakistani hõimupiirkonnas. Jalaluddin Haqqani poeg. On reisinud Saudi Araabiasse ja Ühendemiraatidesse, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Haqqani võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Võrgustik on olnud Afganistanis mässulise tegevuse eesliinil ning vastutab paljude oluliste rünnakute eest. Haqqani võrgustiku juhtkond koosneb Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) kolmest vanemast pojast, kellest üks on Nasiruddin Haqqani.

 

Nasiruddin Haqqani on Haqqani võrgustiku saadik ja tegeleb põhiliselt raha hankimisega. 2004. aastal sõitis ta ühe Talibani liitlasega Saudi Araabiasse, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida. 2004. aastal andis ta ka vahendeid võitlejatele Afganistanis, et takistada Afganistani presidendivalimisi. Alates vähemalt 2005. aastast kuni 2008. aastani kogus Nasiruddin Haqqani vahendeid Haqqani võrgustikule mitmetel rahahankimisreisidel, muu hulgas sõites 2007. aastal regulaarselt Araabia Ühendemiraatidesse ja tehes 2008. aastal ühe rahahankimisreisi ühte teise Pärsia lahe riiki. 2007. aasta keskpaigast oli Haqqanil teadaolevalt kolm peamist rahastamisallikat: annetused Pärsia lahe piirkonnast, uimastikaubandus ja maksed Al-Qaidalt (QE.A.4.01). 2009. aasta lõpus sai Nasiruddin Haqqani mitusada tuhat dollarit Al-Qaidaga seotud isikutelt Araabia poolsaarel, et sellega rahastada Haqqani võrgustiku tegevusi.

(53)

Sayyed Mohammed Haqqani (teise nimega Sayyed Mohammad Haqqani)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi haldusküsimuste direktor, b) Taliban režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriülem. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Pakistanis, b) arvatavalt lähedastes suhetes Talibani ülemjuhataja mulla Mohammed Omariga, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Sayyed Mohammed Haqqani on seotud Gulbbudin Hekmatyariga (QI.H.88.03) ning on olnud mulla Mohammed Omari (TI.O.4.01) pikaajaline toetaja. Talibani režiimi haldusküsimuste direktorina jagas ta Afganistani isikutunnistusi Afganistanis võidelnud Al-Qaidaga seotud välismaalastele ning kogus neilt märkimisväärse summa raha.

 

2003. ja 2004. aastal kohtus Sayyed Mohammed Haqqani mitu korda Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiriga (QI.A.6.01) ja Mohammed Omari sekretäri Farhadiga. Ta avas Qissa Khwani basaaris, Peshawaris, Pakistanis raamatukaupluse, mis on olnud Talibani rahastamisega seotud. 2009. aasta märtsis oli ta veel aktiivne Talibani mässuliste juht.

(54)

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (teiste nimedega a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Loetellu kandmise põhjused: Na’ib Amir (asekomandör). Aadress: a) Kela ümbruskond/Danda ümbruskond, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristani piirkond, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristani piirkond, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1977–1978. Sünnikoht: a) Danda, Miramshah, Põhja-Waziristani piirkond, Pakistan, b) Srana küla, Garda Saray ringkond, Paktia provints, Afganistan, c) Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan, d) Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2004. aastast kõrgem operatiivülem Afganistani ida- ja lõunapiirkondades; b) Jallaloudine Haqani poeg; c) kuulub Afganistani Paktia provintsi Garda Saray Zardani hõimu Sultan Kheli allüksusesse; d) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:13.9.2007.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani on üks Haqqani võrgustiku väljapaistvamaid, mõjukamaid, karismaatilisemaid ja kogenumaid juhte: tegemist on võitlejate rühmitusega, mis on tihedalt seotud nii Talibani kui ka Al-Qaidaga(QE.A.4.01); ta on üks selle võrgustiku tähtsamaid tegevjuhte alates 2004. aastast.

 

Suure osa oma võimust ja autoriteedist on Sirajuddin Haqqani saanud oma isalt Jalaluddin Haqqanilt (TI.H.40.01), kes oli Talibani režiimi endine minister, sõjaväeülem ning Al-Qaidat ja Talibani ühendav figuur mõlemal pool Afganistani ja Pakistani piiri. Oma ametiajal Talibani režiimi ministrina sõlmis Jalaluddin Haqqani väga lähedased suhted Al-Qaidaga.

 

Sirajuddin Haqqani on tugevasti seotud Talibaniga, kellelt ta saab rahalisi vahendeid oma operatsioonide jaoks. Raha saab ta ka mitmetelt muudelt rühmitustelt ja isikutelt, sealhulgas narkoparunitelt. Ta on tähtis vahendaja terrorioperatsioonideks Afganistanis ning toetustegevuses föderaalselt hallatavatel hõimualadel Pakistanis. Tema sidemed Talibaniga avalikustas 2006. aasta mais Mulla Dadullah, kes oli sel ajal üks kõrgemaid Talibani sõjaväeülemaid, öeldes, et ta töötas koos Sirajuddin Haqqaniga ja kavandas temaga koos operatsioone. Tal on sidemeid ka Jaish-i-Mohammediga (QE.J.19.01).

 

Sirajuddin Haqqani osaleb aktiivselt rahvusvahelise julgeoleku abijõudude, Afganistani riigiametnike ja tsiviilisikute vastu suunatud rünnakute kavandamises ja läbiviimises peamiselt Afganistani ida- ja lõunapiirkondades. Ühtlasi värbab ja saadab ta võitlejaid Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsidesse.

 

Sirajuddin Haqqani osales 18. juunil 2007 Kabulis toime pandud suitsiidipommirünnakus politseiakadeemia bussi vastu, kus hukkus 35 politseiohvitseri.

(55)

Abdul Hai Hazem.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 0001203 (Afganistani pass). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(56)

Hidayatullah (teise nimega Abu Turab).

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi tsiviillennunduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:8.3.2001.

(57)

Abdul Rahman Ahmad Hottak (teise nimega Hottak Sahib).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kultuuri alal. Sünniaeg: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(58)

Najibullah Haqqani Hydayetullah (teise nimega Najibullah Haqani).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Ida-Afganistanist, b) alates 2007. aasta maist Talibani „nõukogu” liige Afganistani Kunari provintsis, c) Moulavi Noor Jalali nõbu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Najibullah Haqqani töötas ka Talibani režiimi rahandusministri asetäitjana. See ametinimetus kanti loetellu 18. juulil 2007. 27. septembril 2007 eemaldati loetelust esialgne ametinimetus „Talibani režiimi avalike tööde minister” ja asendati kõnealuse ajakohastatud nimetusega.

 

Najibullah Haqqani Hydayetullah oli 2007. aasta mais Afganistani Kunari provintsi Talibani nõukogu liige. Ta on Noor Jalali (TI.J.56.01) nõbu.

 

2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Kunari provintsis sõjategevuse eest vastutavaks isikuks.

(59)

Gul Agha Ishakzai (teiste nimedega a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah).

Aadress: Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1972. Sünnikoht: Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan. Muu teave: kuulub hiljuti loodud Talibani nõukogusse, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistani provintsis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Gul Agha Ishakzai on Talibani rahanduskomisjoni juht ning kuulub hiljuti loodud Talibani nõukogusse, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistani provintsis. Ta on ka kogunud raha enesetapurünnakute jaoks Kandaharis, Afganistanis, ning on olnud seotud raha väljamaksmisega Talibani võitlejatele ja nende perekondadele.

 

Talibani juhi mulla Mohammad Omari (TI.O.4.01) lapsepõlvesõbrana on Gul Agha Ishakzai olnud Omari peamine rahaliste vahendite eest vastutav isik ja üks tema lähimatest nõunikest. Teataval ajajärgul ei olnud kellelgi võimalik ilma tema heakskiiduta mulla Omariga kohtuda. Talibani režiimi ajal elas ta koos Omariga presidendipalees.

 

2005. aasta detsembris korraldas Gul Agha Ishakzai inimeste ja kauba liikumist Talibani väljaõppelaagritesse; 2006. aasta lõpus sõitis ta relvaosade hankimiseks välimaale.

(60)

Noor Jalal (teise nimega Nur Jalal).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi siseministri asetäitja halduse alal. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Noor Jalal töötas Talibani režiimi rahandusministri asetäitjana ja 2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Kunari provintsis sõjategevuse eest vastutavaks isikuks. Tema nõbu Najibullah Haqqani Hydayetullah (TI.H.71.01), Talibani režiimi rahandusministri asetäitja, on samuti loetellu kantud.

(61)

Qudratullah Jamal (teise nimega Haji Sahib).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi informatsiooniminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Gardez, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2009. aasta aprillis teatas Talibani juhtkond Qudratullah Jamali määramisest sidepidajaks kõigi selle režiimi heasoovijate ja sõpradega kogu maailmas.

(62)

Saleh Mohammad Kakar (teise nimega Saleh Mohammad).

Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: Nulghami küla, Panjwai ringkond, Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) on juhtinud organiseeritud salakaubavõrku Afganistani Kandahari ja Helmandi provintsis, b) varem juhtis heroiinitöötlemislaboreid Band-e-Timoris (Kandahar, Afganistan, c) omas autode edasimüügifirmat Kandaharis, Afganistanis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:4.11.2010. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:4.11.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saleh Mohammad Kakar on uimastikaubitseja, kes juhtis ühte organiseeritud kaubitsemisvõrgustikku Kandahari ja Helmandi provintsides, Afganistanis, mis täitis Talibani logistilisi ja finantsilisi vajadusi. Enne arreteerimist Afganistani ametivõimude poolt juhtis Saleh Mohammad Kakar Talibani kaitse all olevaid heroiinitöötlemislaboreid Kandahari provintsi Band-e-Timori ringkonnas. Kakar on olnud kontaktis Talibani juhtidega, on kogunud nende nimel uimastikaubitsejatelt sularaha ning hallanud ja peitnud Talibani kõrgematele liikmetele kuuluvat raha. Ta vastutas ka uimastikaubitsejate maksude tasumise hõlbustamise eest Talibanile. Kakar on olnud autode müügifirma omanik Kandaharis ning on varustanud Talibani enesetapurünnakutes kasutatavate sõidukitega.

(63)

Rahmatullah Kakazada (teiste nimedega a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000952 (Afganistani pass, välja antud 7.01.1999). Muu teave: alates 2007. aasta maist Afganistani Ghazni provintsi Talibani „kuberner”. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(64)

Abdul Rauf Khadem.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi armeekomandör. Sünniaeg: vahemikus 1958–1963. Sünnikoht: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Armee kuulus Talibani režiimi kaitseministeeriumi alluvusse.

 

Abdul Rauf Khadem oli 2009. aastal Logari provintsi eest vastutav Talibani liige.

 

Abdul Rauf Khadem on olnud mitmete Afganistani provintside üldsõjaväeülem.

(65)

Khairullah Khairkhwah (teise nimega Mullah Khairullah Khairkhwah).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Herati provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi pressiesindaja, c) Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner, d) Talibani režiimi ajal siseminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Arghistani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Kinni peetud. Alates 2007. aasta juunist vahi all. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(66)

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi siseminister, b) Talibani režiimi ajal Kabuli politseiülem. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan – ala, millel on ühine piir Pakistani Quetta provintsi Chamani ringkonnaga. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(67)

Jan Mohmmad Madani.

Tiitel: hr. Loetellu kandmise põhjused: asjur, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(68)

Zia-ur-Rahman Madani (teiste nimedega a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Logari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: Taliqan, Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) osaleb uimastikaubanduses, b) alates 2007. aasta maist vastutav Talibani sõjalise tegevuse eest Afganistani Takhari provintsis, c) vastutav Nangahari provintsi eest. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(69)

Abdul Latif Mansur (teise nimega Abdul Latif Mansoor).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Zurmat’i ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: alates 2007. aasta maist Talibani Miram Shah’ nõukogu liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Latif Mansur oli 2007. aasta mais Talibani Miram Shah' nõukogu liige. Ta oli 2009. aastal Talibani varikuberner Nangarhari provintsis, Afganistanis, ning juhtis 2009. aasta keskel Talibani poliitikakomisjoni. 2010. aasta mais oli Abdul Latif Mansur Talibani kõrgema astme ülem Afganistani idaosas.

(70)

Mohammadullah Mati.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi avalike tööde minister. Sünnikoht: Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammadullah Mati töötas Ahmadullah Mutie nime all ka Talibani režiimi sideministrina.

(71)

Matiullah.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kabuli tolliameti direktor. Sünniaeg: ligikaudu 1973. Sünnikoht: Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(72)

Akhtar Mohammad Maz-Hari.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: haridusatašee, Talibani „peakonsulaat”, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Kunduz, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: SE 012820 (Afganistani pass, välja antud 4.11.2000). Muu teave: teadaolevalt suri 2007. aastal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(73)

Fazl Mohammad Mazloom (teiste nimedega a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi maavägede staabiülema asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963–1968. Sünnikoht: Uruzgan, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Fazl Mohammad Mazloom kuulus Mohammed Omari (TI.O.4.01) lähikonda ning aitas tal moodustada Talibani valitsust. Mazloom viibis Al-Qaida (QE.A.4.01) poolt asutatud Al-Farouqi väljaõppelaagris. Talle oli teada, et vastutasuks Talibanile sõdurite saatmise eest abistas Taliban Usbekistani Islamiliikumist (QE.I.10.01) rahaliste vahenditega, relvadega ja logistilise toega.

 

Ta oli 2001. aasta oktoobris ligikaudu 3 000 Talibani eesliiniüksuse komandör Takhari provintsis.

(74)

Nazar Mohammad.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kunduzi provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(75)

Mohammad Homayoon.

Tiitel: hr. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal veemajanduse ja elektrivarustuse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(76)

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Khosti provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1948. Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(77)

Abdul Kabir Mohammad Jan (teise nimega A. Kabir).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ministrite nõukogu majandusvaldkonna teine asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Nangahari provintsi kuberner, c) Talibani režiimi ajal idapiirkonna juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Zardrani hõim, Paktja provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammed Omari (TI.O.4.01) ütluse kohaselt oli Abdul Kabir Mohammad Jan 2006. aasta oktoobris Talibani kõrge liidrite nõukogu liige ning ta määrati 2007. aasta oktoobris idapiirkonna sõjaväeülemaks.

(78)

Mohammad Rasul.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Nimrozi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1958–1963. Sünnikoht: Spinboldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(79)

Mohammad Wali.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministrina kasutas Mohammad Wali elanikkonna hirmutamiseks sageli piinamist ja muid vahendeid. Mohammad Wali on pärast Talibani režiimi langemist jätkuvalt Talibanis tegev Kandahari provintsis, Afganistanis.

(80)

Mohammad Yaqoub.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal BIA juhataja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2009. aastal oli Mohammad Yaqoub juhtiv Talibani liige Paktika provintsi Yousef Kheli ringkonnas.

(81)

Amir Khan Motaqi (teise nimega Amir Khan Muttaqi).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi haridusminister, b) Talibani režiimi ajal Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Amir Khan Motaqi töötasTalibani ajal ka Talibani esindajana ÜRO korraldatud läbirääkimistel.

 

Amir Khan Motaqi'd peetakse Talibani väljapaistvaks liikmeks ja ta töötas ka Talibani režiimi informatsiooni- ja kultuuriministrina. Amir Khan Motaqi kuulus 2007. aasta juunis Talibani piirkondlikku nõukogusse.

(82)

Abdulhai Motmaen.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kandahari informatsiooni- ja kultuuriosakonna direktor Afganistanis. Sünniaeg: ligikaudu 1973. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdulhai Motmaen oli Talibani pealäbirääkija ning koostas tavaliselt Talibani välispoliitlisi avaldusi. Ta kuulus ühtlasi Mohammed Omari (TI.O.4.01) lähikondlaste hulka.

(83)

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (teiste nimedega a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Tiitel: a) mulla, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi sideministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(84)

Najibullah Muhammad Juma (teise nimega Najib Ullah).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Farah. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: 000737 (Afganistani pass on välja antud 20.10.1996). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(85)

Mohammad Naim (teise nimega Mullah Naeem).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Naim kuulub Talibani Gerdi Jangali nõukogusse. Ta on Akhthar Mohammad Mansour Shah Mohammedi (TI.M.11.01) endine asetäitja, Talibani ülemjuhatuse väljapaistev tegelane. Mohammad Naim juhatab sõjaväebaasi Afganistani ja Pakistani piirialal.

(86)

Nik Mohammad.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaubandusministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Nik Mohammad kanti 31. jaanuaril 2001loetellu kui Talibani režiimi kaubandusministri asetäitja ja seega kuulub ta seoses Talibani võimude tegude ja tegevusega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaldamisalasse.

(87)

Hamdullah Nomani.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministeeriumi kõrgem ametnik. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(88)

Mohammad Aleem Noorani.

Tiitel: mufti. Loetellu kandmise põhjused: esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Karachi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(89)

Nurullah Nuri.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Balkhi provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi ajal põhjapiirkonna juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Shahjoe ringkond, Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(90)

Abdul Manan Nyazi (teiste nimedega a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Pashtoon Zarghooni ringkond, Herati provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Herati provintsi eest vastutav Talibani liige. Arvatavalt viibib Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Abdul Manan Nyazi on töötanud Talibani läbirääkijana ning Talibani režiimi ajal Mazar-e-Sharifi ja Kabuli provintsi kubernerina.

 

Abdul Manan Nyazi on olnud Talibani sõjaväeülem Afganistani lääneosas, tegutsedes alates 2009. aasta keskpaigast Farahi, Herati ja Nimrozi provintsis.

 

Abdul Manan Nyazi oli Talibani piirkondliku nõukogu liige ja määrati 2010. aasta mais Herati provintsi Talibani kuberneriks.

 

Abdul Manan Nyazi on üks neist Talibani juhtidest, kes osaleb suitsiidirünnakute toimepanijate toomises Afganistani.

(91)

Mohammed Omar.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: usklike juht (Amir ul-Mumineen), Afganistan. Sünniaeg: ligikaudu 1966. Sünnikoht: Uruzgani provints, Adehrawoodi küla. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Mohammed Omar kannab tiitlit „Afganistani Islami Emiraadi Ustavate Juht” ning on Talibani hierarhia kohaselt Talibani liikumise ülemjuhataja. Ta varjas 2001. aasta 11. septembrile eelnenud aastatel Usama bin Ladenit (QI.B.8.01) ja tema Al-Qaida (QE.A.4.01) võrgustikku. Ta on alates 2001. aastast suunanud Talibani tegutsema Afganistani valitsuse ja selle liitlaste vastu Afganistanis.

 

Mohammed Omarile kuuletuvad teised selle piirkonna väljapaistvad sõjaväejuhid, näiteks Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01). Samuti on Mohammed Omariga koostööd teinud Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03).

(92)

Abdul Jabbar Omari.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Baghlani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Zabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Jabbar Omari töötas 2008. aasta juunis Amir Khan Haqqani asetäitjana ning Zabuli Provintsi Siuri ringkonnas tegutseva relvastatud rühmituse ülemana. 2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Zabuli provintsi varikuberneriks, et tõhustada oma tegevust selles piirkonnas.

(93)

Mohammad Ibrahim Omari (teise nimega Ibrahim Haqqani).

Tiitel: alhaj. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi piiriministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Garda Saray, Waza Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Jalaluddin Haqqani vend. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(94)

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (teise nimega Noor ud Din Turabi).

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal justiitsminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan, b) Chora ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Kinni peetud 2006. aasta septembris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Nooruddin Turabi Muhammad määrati 2009. aasta keskel Talibani sõjaväeülemaks Aganistanis. Ta nimetati Talibani ülemjuhataja Mohammed Omari (TI.O.4.01) asetäitjaks ning ta osales 2009. aasta algul Talibani šuura koosolekutel.

(95)

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (teiste nimedega: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi haridusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Darzabi ringkond, Faryabi ringkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Afganistani põhjaosa eest vastutav Talibani liige, b) osaleb uimastikaubanduses. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Alates 2007. aasta maist määras Talibani juhtkond Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Quli Jawzujani provintsi eest vastutavaks isikuks. Ühtlasi oli ta alates 2007. aasta maist Afganistani põhjaosa eest vastutav Talibani liige. Arvatavalt osaleb ta uimastikaubanduses.

(96)

Abdul Ghafar Qurishi (teise nimega Abdul Ghaffar Qureshi).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: repatrieerimisatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(97)

Yar Mohammad Rahimi

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal sideminister. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Panjwaee ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(98)

Mohammad Hasan Rahmani.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Panjwae ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(99)

Habibullah Reshad.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal uurimisosakonna juhataja. Sünniaeg: vahemikus 1968–1973. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(100)

Abdulhai Salek.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Uruzgani provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt surnud. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(101)

Sanani.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Dar-ul-Efta juht. Sünniaeg: ligikaudu 1923. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sanani ametikoht Dar-ul-Efta juhina kuulus Talibani režiimi ülemkohtu alluvusse.

(102)

Noor Mohammad Saqib.

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal ülemkohtu esimees. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Bagrami ringkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Noor Mohammad Saqib on talibani juhtkonna liige ja juhib selle usukomiteed, mis tegutseb Talibani kohtuorganina.

(103)

Ehsanullah Sarfida.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Qarabaghi ringkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Ehsanullah Sarfida oli ka Talibani keskpanga president. Hiljem nimetati ta Talibani vallutatud provintside halduriks. Ehsanullah Sarfida kuulus Talibani sisešuurasse.

 

Ehsanullah Sarfida oli Al-Qaida (QE.A.4.01) liige, kes abistas Talibani relvade ja rahaga. Ta oli 2007. aasta keskel Afganistani Helmandi provintsi Marja ringkonnaülem.

(104)

Saduddin Sayyed (teiste nimedega a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).

Tiitel: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi töö- ja sotsiaalministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Chamani ringkond, Pakistan. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saduddin Sayyed töötas ka Talibani režiimi töö- ja sotsiaalministri asetäitjana. Selle ametikoha kajastamiseks ajakohastati loetelu 8. märtsil 2001.

(105)

Qari Abdul Wali Seddiqi.

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kolmas sekretär. Sünniaeg: 1974. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000769 (Afganistani pass, välja antud 2.02.1997). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(106)

Abdul Wahed Shafiq.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi asekuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(107)

Said Ahmed Shahidkhel.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi aseharidusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(108)

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (teiste nimedega a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi tsiviillennundus- ja transpordiminister. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan, b) Kalanko Joftian, Zurmat’i ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) repatrieeritud Afganistani 2006. aasta septembris, b) Talibani juhtkonna liige, c) osaleb uimastikaubanduses, d) alates 2007. aasta maist tegutseb Afganistani Khosti, Paktia and Paktika provintsis, e) alates 2007. aasta maist Talibani „kuberner” Kandaharis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed on Talibani juhtkonna väljapaistev liige. Ta repatrieeriti Afganistani 2006. aasta septembris, pärast Pakistanis vangistuses viibimist. Ta osaleb uimastikaubanduses ning on alates 2007. aasta maist tegutsenud Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsis. Ta oli alates 2007. aasta maist ühtlasi Talibani „kuberner” Kandaharis.

 

Ta osales aktiivselt valitsusvastases tegevuses, eelkõige värvates Talibanile inimesi võitluseks Afganistani valitsuse ja rahvusvahelise julgeoleku abijõudude vastu.

 

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli 2009. aasta keskel Talibani sõjaväeülemšuura juhi asetäitja. Ta kuulub Talibani liidrite nõukogusse ja määrati Talibani Gerdi Jangali nõukogu sõjaliseks ülemaks ning seejärel 2010. aasta märtsis Mohammed Omari (TI.O.4.01) asetäitjaks. 2010. aasta seisuga oli Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed otseselt vastutav Talibani tegevuse eest neljas Afganistani lõunaosa provintsis ning nimetati 2010. aasta algul ametisse Talibani tsiviilšuura juhina.

(109)

Shamsudin.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Wardaki (Maidani) provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Keshimi ringkond, Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(110)

Mohammad Sharif.

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi siseministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(111)

Shams Ur-Rahman Sher Alam (teiste nimedega a) Shamsurrahman, b) Shams-u- Rahman).

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi põllumajandusministri asetäitja. Sünnikoht: Sarowbi ringkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, b) osaleb uimastikaubanduses. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2007. aasta juunis oli Shams ur-Rahman Sher Alam Kabuli provintsi eest vastutav Talibani liige. Tema ülesanne oli juhtida Talibani sõjalisi operatsioone Kabulis ja selle ümbruses ning ta on olnud seotud mitme rünnakuga.

(112)

Abdul Ghafar Shinwari.

Tiitel: hadži. Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Karachi, Pakistan. Sünniaeg:29.3.1965. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000763 (välja antud 9.01.1997). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(113)

Mohammad Sarwar Siddiqmal.

Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(114)

Sher Mohammad Abbas Stanekzai.

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi tervishoiuministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(115)

Taha.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Paktia provintsi (Afganistan) kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Taha töötas Talibani režiimi ajal 2001. aasta lõpul ka Kunari provintsi kubernerina. Ta oli 2009. aasta septembris Wardaki provintsi eest vastutav Talibani liige.

(116)

Tahis.

Tiitel: hadži. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

(117)

Abdul Raqib Takhari.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi repatrieerimisminister. Sünniaeg: vahemikus 1968–1973. Sünnikoht: Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(118)

Walijan.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Jawzjani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Quetta, Pakistan. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(119)

Nazirullah Ahanafi Waliullah (teise nimega Nazirullah Aanafi Waliullah).

Tiitel: a) maulavi, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: kaubandusatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000912 (Afganistani pass, mis on välja antud 30.06.1998). Muu teave: Repatrieeritud Afganistani 2006. aasta oktoobris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(120)

Abdul-Haq Wasiq (teise nimega Abdul-Haq Wasseq).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul-Haq Wassiq on seotud Gulbuddin Hekmatyariga (QI.H.88.03). Talibani režiimi ajal olid tal järjestikku ametikohad kohaliku sõjaväeülemana Nimrozi ja Kandahari provintsis. Seejärel sai temast luure asepeadirektor, kes andis aru Qari Ahmadullah’le (TI.A.81.01). Sellel ametikohal vastutas ta suhete eest Al-Qaidaga seotud välismaa võitlejatega ja nende väljaõppelaagrite eest Afganistanis. Ta oli ka tuntud oma repressioonimeetodite poolest Talibani vastaste isikute vastu Afganistani lõunaosas.

(121)

Mohammad Jawad Waziri.

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakond. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

(122)

Sangeen Zadran (teise nimega a) Sangin b) Sangin Zadran c) Sangeen Khan Zadran d) Sangeen e) Fateh).

Tiitel: a) maulavi (ehk teisiti maulvi), b) mulla. Sünniaeg: a) ligikaudu 1976, b) ligikaudu 1979. Sünnikoht: Tang Stor Khel, Ziruki ringkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Afganistani Paktika provintsi varikuberner ning Haqqani võrgustiku (Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani ja Pakistani piirialal) juht. Sirajuddin Lallaloudine Haqqani vanemleitnant. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:16.08.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Sangeen Zadran on mässajate juht Afganistani Paktika provintsis ning üks Haqqani võrgustiku juhtidest. Haqqani võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal, on olnud Afganistanis mässutegevuse eesliinil ning vastutab mitme kõrgetasemelise rünnaku eest. Zadran tegutseb Haqqani võrgustiku juhi Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) ülemleitnandina.

 

Sangeen Zadran abistab tähtsamaid üksusi Afganistani kaguosa hõlmavates rünnakutes ning on arvatavalt kavandanud ja koordineerinud välismaiste võitlejate sissetoomist Afganistani. Sangeen Zadran on olnud seotud ka paljude rünnakutega, mis on toime pandud isevalmistatud lõhkeseadeldiste abil.

 

Lisaks osalusele neis rünnakutes on Sangeen Zadran olnud seotud Afganistani ja välisriikide kodanike inimröövidega Afganistani ja Pakistani piirialal.

(123)

Abdul Rahman Zahed (teise nimega Abdul Rehman Zahid).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963–1968. Sünnikoht: Logari provints, Kharwari ringkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

(124)

Mohammad Zahid.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 001206 (välja antud 17.07.2000). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

B.

Talibaniga seotud üksused ja teised rühmitused ning ettevõtjad”


OTSUSED

1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 257/24


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2011/639/ÜVJP,

29. september 2011,

millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu otsust 2011/486/ÜVJP (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) (1) ja eriti selle artiklit 5 koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikli 31 lõikega 2

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 1. augustil 2011 vastu otsuse 2011/486/ÜVJP.

(2)

Julgeolekunõukogu komitee koostas 15. augustil 2011 kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punktiga 30 ajakohastatud loetelu isikutest, rühmitustest, ettevõtjatest ja üksustest, kelle suhtes kehtivad piiravad meetmed. Otsuse 2011/486/ÜVJP lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/486/ÜVJP lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 29. september 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. KOROLEC


(1)  ELT L 199, 2.8.11, lk 57.


LISA

„LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIKUTE, RÜHMITUSTE, ETTEVÕTJATE JA ÜKSUSTE LOETELU

A.

Talibaniga seotud isikud

1)

Abdul Baqi.

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kuberner; b) Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja; c) Talibani režiimi ajal töötas välisministeeriumi konsulaarosakonnas. Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: Jalalabadi linn, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Abdul Baqi töötas Talibani režiimi ajal kõigepealt Khosti ja Paktika provintside kubernerina. Seejärel määrati ta ametisse informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitjana. Ta töötas ka Talibani režiimi välisministeeriumi konsulaarosakonnas.

 

2003. aastal osales Abdul Baqi valitsusvastases sõjalises tegevuses Nangarhari provintsi Shinwari, Achini, Naziyani ja Dur Baba ringkonnas. Alates 2009. aastast oli ta kaasatud sõjategevuse organiseerimisse kogu idapiirkonnas, eriti Nangarhari provintsis ja Jalalabadi linnas.

2)

Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Tiitel: a) kindral, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: sõjaväeatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Nangarhar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000974 (Afganistani pass). Muu teave: repatrieeritud Afganistani 2006. aasta veebruaris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Qadeer Abdul Baseer töötas 2009. aastal Talibani režiimi laekurina Peshawaris, Pakistanis. Ta oli Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu finantsnõustaja ning 2010. aasta algul Talibani Peshawari finantskomisjoni juht. Ta toimetab isiklikult edasi raha Talibani juhtkonna šuuralt Talibani rühmadele kogu Pakistanis.

3)

Amir Abdullah (teise nimega Amir Abdullah Sahib).

Aadress: Karachi, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1972. Sünnikoht: Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Amir Abdullah on viibinud Kuveidis, Saudi Araabias, Liibüa Araabia Džamahirijas ja Araabia Ühendemiraatides, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Amir Abdullah oli Talibani kõrgema juhi Abdul Ghani Baradari (TI.B.24.01) laekur ning oli Kandahari provintsi endine asekuberner. Amir Abdullah viibis Kuveidis, Saudi Araabias, Liibüas ja Araabia Ühendemiraatides, et Talibanile vahendeid hankida. Ta korraldas ka Talibani juhtkonna suhtlemist ja koordineeris kõrgetasemelisi kohtumisi oma Pakistani elukoha külalistemajas. Abdullah aitas mitmel Afganistanist 2001. aastal põgenenud Talibani kõrgemal liikmel end Pakistanis sisse seada.

4)

Abdul Manan.

Tiitel: a) hr, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: kaubandusatašee, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Mananist sai Talibani kõrgem ülem Afganistani idaosa Paktia, Paktika ja Khosti provintsides. Ühtlasi juhtis ta Talibani võitlejate ja relvade viimist üle Afganistani–Pakistani piiri.

5)

Abdul Razaq.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi kaubandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Vahistatud 2003. aastal Afganistanis Kandahari provintsis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

6)

Abdul Wahab.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Talibani asjur Riyadhis. Sünniaeg: ligikaudu 1973. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

7)

Abdul Rahman Agha.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi sõjakohtu esimees. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

8)

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (teiste nimedega a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

9)

Janan Agha.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Fariabi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kesk-Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

10)

Sayed Mohammad Azim Agha (teiste nimedega a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal passi- ja viisaosakonna töötaja. Sünniaeg: ligikaudu 1966. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayed Mohammad Azim Agha ametikoht passi- ja viisaosakonna ametnikuna kuulus Talibani režiimi siseministeeriumi alluvusse.

11)

Sayyed Ghiassouddine Agha (teiste nimedega a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade minister, b) Talibani režiimi ajal haridusminister. Sünniaeg: vahemikus 1958–1963. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Afganistani Faryabi provintsi eest vastutav Talibani liige, b) osaleb uimastikaubanduses. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayyed Ghiassouddine Agha töötas ka Talibani režiimi haridusministrina. Alates 2007. aasta maist oli ta ühtlasi Faryabi provintsi eest vastutav Talibani liige. Arvatavalt osaleb ta uimastikaubanduses.

12)

Mohammad Ahmadi.

Tiitel: a) mulla, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal panga Da Afghanistan Bank president. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

13)

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Samangani provintsi kuberner Afganistanis. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

14)

Ahmadullah (teise nimega Ahmadulla).

Tiitel: qari. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal luurealane julgeolekuminister. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Qarabaghi ringkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2001. aasta detsembris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2003. aastal jagas Ahmadullah võitlejatele lõhkeseadeldisi ja andis neile juhiseid rünnakute läbiviimiseks Afganistanis.

15)

Abdul Bari Akhund (teise nimega Haji Mullah Sahib).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Helmandi provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist seitsmeliikmelise Talibani juhtimiskomitee liige Kandaharis, Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

16)

Ahmed Jan Akhund.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi veemajanduse ja elektrivarustuse minister. Sünniaeg: vahemikus 1953–1958. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

17)

Attiqullah Akhund.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Shawali Kotti ringkond, Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

18)

Hamidullah Akhund.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Ariana Afghan Airlines’i juht. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

19)

Mohammad Hassan Akhund.

Tiitel: a) mulla, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu esimehe asetäitja, b) Talibani režiimi ajal välisminister enne Wakil Ahmad Mutawakilit, c) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Malwhavi Khaalis’ rühmitusse, mis on Jihadi üks seitsmest Nõukogude Liidu vastasest rühmitusest, b) lõpetanud madrassa Quetas, Pakistanis, c) kuulub mulla Omari lähikondlaste hulka. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Mohammad Hassan Akhund on üks Mohammed Omari (TI.O.4.01) lähikondlasi.

 

Mohammad Hassan Akhund kuulus 2009. aasta keskel jätkuvalt Talibani tegutsevate juhtide hulka. Ta oli 2010. aasta algul üks aktiivsemaid Talibani sõjaväeülemaid.

20)

Mohammad Abbas Akhund.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tervishoiuminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

21)

Mohammad Essa Akhund.

Tiitel: a) alhaj, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal veemajanduse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse minister. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Spinboldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

22)

Ubaidullah Akhund (teiste nimedega a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Tiitel: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaitseminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) üks mulla Omari asetäitjatest, b) sõjaliste operatsioonide eest vastutav Talibani juhtkonna liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ubaidullah Akhund oli Mohammed Omari (TI.O.4.01) asetäitja ning sõjaliste operatsioonide eest vastutav Talibani juhtkonna liige.

23)

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (teiste nimedega a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Zaboli provintsi (Afganistan) kuberner. Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta algusest Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige; b) vahistatud 2007. aasta aprillis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada oli 2007. aasta algusest Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige.

24)

Mohammad Eshaq Akhunzada.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Laghmani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1963–1968. Sünnikoht: Qarabajhi ringkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2008. aastal oli Mohammad Eshaq Akhunzada Talibani provintsikomandör Ghazni provintsis, Afganistanis ja tegutses selles provintsis endiselt ka 2011. aastal.

25)

Agha Jan Alizai (teiste nimedega a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha).

Tiitel: hadži. Sünniaeg: a)15.10.1963, b)14.02.1973, c) 1967, d) ligikaudu 1957. Sünnikoht: a) Hitemchai küla, Helmandi provints, Afganistan, b) Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) on juhtinud uimastikaubanduse võrgustikku Helmandis, Afganistanis; b) on korrapäraselt käinud Pakistanis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:4.11.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Agha Jan Alizai on juhtinud ühte Afganistani Helmandi provintsi suurematest uimastikaubanduse võrgustikest ning andnud raha Talibanile vastutasuks tema kaitsmise eest uimastiäris. 2008. aastal nõustus üks uimastikaubitsejate rühm, sealhulgas Alizai, maksma Talibanile maksu maa eest, kus kasvatati unimagunat, vastutasuks nõustus Taliban korraldama uimastite materjali transporti.

 

Taliban nõustus ka tagama uimastikaubitsejate ja nende ladude julgeoleku, kui kaubitsejad pakuvad Talibani võitlejatele varju ja tagavad nende transpordi. Alizai tegeles ka Talibanile relvade ostmisega ning sõitis regulaarselt Pakistani, et kohtuda Talibani kõrgemate juhtidega. Alizai hõlbustas ka võltsitud Iraani passide hankimist Talibani liikmetele, et nad saaksid sõita väljaõppele Iraani. 2009. aastal hankis Alizai passi ja raha ühele Talibani sõjaväeülemale reisimiseks Iraani.

26)

Allahdad (teise nimega Akhund).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal ehitusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Spinboldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Spin Boldaki ringkonna Nurzay hõimu liige Allahdad määrati ehitus- ja elamumajandusministrina ametisse pärast seda, kui ta oli Talibani režiimi ajal töötanud muudel riigiteenistuja ametikohtadel.

27)

Aminullah Amin.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Saripuli provintsi (Afganistan) kuberner. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

28)

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Tiitel: a) alhaj, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Afganistani kaubandusagentuuri juhataja Peshawaris, Pakistanis. Sünniaeg: 1934. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: SE 011252 (Afganistani pass). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad kuulus uude majlis' šuurasse, mille teadaolevalt kuulutas välja Mohammed Omar (TI.O.4.01) 2006. aasta oktoobris.

29)

Muhammad Taher Anwari (teiste nimedega a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi haldusküsimuste direktor, b) Talibani rahandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1961. Sünnikoht: Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Muhammad Taher Anwari ametikoht haldusküsimuste direktorina allus Talibani režiimi ministrite nõukogule, mis kujutas endast Talibani hierarhia kõrgeimat astet. Ta töötas ka Talibani režiimi rahandusministrina.

 

Ühtlasi oli ta Talibani ülemjuhataja Mohammed Omari (TI.O.4.01) kõnede kirjutaja.

30)

Arefullah Aref.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

31)

Sayed Esmatullah Asem (teise nimega Esmatullah Asem).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Afganistani Punase Poolkuu seltsi (ARCS) peasekretär. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Talibani juhtkonna liige, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) Peshawari Talibani nõukogu liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Loetellu kandmise ajal töötas Sayed Esmatullah Asem ka Afganistani Punase Poolkuu Seltsi (ARCS) peasekretärina Talibani režiimi alluvuses. Alates 2007. aasta maist sai temast Talibani juhtkonna liige. Ta oli 2009. aastal ka Talibani piirkondliku nõukogu liige.

 

Sayed Esmatullah Asem juhtis rühma Talibani võitlejaid Afganistani Nangarhari provintsi Chaparhari ringkonnas. Ta oli Konari provintsi Talibani sõjaväeülem, kes lähetas suitsiidirünnakute toimepanijaid mitmetesse Afganistani idapoolsetesse provintsidesse.

 

2008. aasta lõpul juhatas Sayed Esmatullah Asem Talibani väljaõppekeskust Afganistani ja Pakistani piirialal.

32)

Atiqullah.

Tiitel: a) hadži, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi avalike tööde ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Pärast Kabuli vallutamist Talibani poolt 1996. aastal määrati Atiqullah ametikohale Kandaharis. 1999. või 2000. aastal nimetati ta põllumajandusministri esimeseks asetäitjaks, seejärel Talibani režiimi avalike tööde ministri asetäitjaks.

 

Pärast Talibani režiimi langemist sai Atiqullah’st Talibani tegevohvitser Afganistani lõunapiirkonnas. 2008. aastal sai temast Afganistani Helmandi provintsi Talibani kuberneri asetäitja.

33)

Azizirahman.

Tiitel: hr. Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

34)

Abdul Ghani Baradar (teise nimega Mullah Baradar Akhund).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaitseministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Weetmaki küla, Dehrawoodi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Popalzai hõimu, b) Talibani kõrgem sõjaväeülem ja alates 2007. aasta maist Talibani „Quetta nõukogu” liige, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Abdul Ghani Baradar oli 2010. aasta veebruaris Talibani kõrgem sõjaväeülem ja Talibani juhtkonna liige.

 

Talibani kaitseministri asetäitjana juhtis ta Talibani sõjaliste küsimuste sektsiooni ja teda peeti üheks Mohammed Omari (TI.O.4.01) asendajaks.

 

Ta oli Talibani võrgustiku tähtsamaid liikmeid ning organiseeris tihedas koostöös Talibani kaitseministri Ubaidullah Akhundiga (TI.A.22.01) Afganistani valitsuse ja rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude vastu suunatud Talibani operatsioone.

35)

Shahabuddin Delawar.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ülemkohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: 1957. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

36)

Dost Mohammad (teise nimega Doost Mohammad)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner. Sünniaeg: vahemikus 1968–1973. Sünnikoht: Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist üks Talibani sõjaväeülematest, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Talibani juhtkond määras Dost Mohammadi Angoras (Afganistan, Nuristani provints) toimuvate sõjaliste operatsioonide juhiks.

 

2010. aasta märtsis oli Dost Mohammad Talibani varikuberner Nuristani provintsis ning juhatas õppeasutust (madrassa), kust ta värbas võitlejaid.

37)

Mohammad Azam Elmi.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2005. aastal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

38)

Faiz.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi infoosakonna juht. Sünniaeg: ligikaudu 1969. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

39)

Rustum Hanafi Habibullah (teise nimega Rostam Nuristani).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Dara Kolum, Do Aabi ringkond, Nuristani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Nuristani provintsi eest vastutav Talibani liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

40)

Gul Ahmad Hakimi.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: kaubandusatašee, Talibani „peakonsulaat”, Karachi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Enne kui Gul Ahmad Hakimi määrati 1996. aastal ametisse Karachisse, oli ta Talibani režiimi Kabuli haridusministeeriumi keskhariduse osakonna peadirektor

41)

Abdullah Hamad.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1972. Sünnikoht: Helmand, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000857 (välja antud 20.11.1997). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

42)

Hamdullah.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: repatrieerimisatašee, Talibani „peakonsulaat”, Quetta. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

43)

Zabihullah Hamidi.

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

44)

Din Mohammad Hanif (teise nimega Qari Din Mohammad).

Tiitel: qari. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi plaaniminister, b) Talibani režiimi kõrghariduse minister. Sünniaeg: ligikaudu 1955. Sünnikoht: Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

45)

Abdul Jalil Haqqani (teise nimega Nazar Jan).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi välisministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Arghandaabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, b) alates 2007. aasta maist Talibani liidrite nõukogu liige, c) Talibani nõukogu rahanduskomisjoni liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

46)

Badruddin Haqqani (teise nimega Atiqullah).

Aadress: Miram Shah, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1975–1979. Muu teave: a) Haqqani võrgustiku operatiivülem ja Talibani šuura liige Miram Shah’s, b) on aidanud juhtida rünnakuid Afganistani kaguosas asuvate sihtmärkide vastu, c) Jalaluddin Haqqani poeg, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ja Nasiruddin Haqqani vend ning Khalil Ahmed Haqqani vennapoeg. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:11.5.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Badruddin Haqqani on Haqqani võrgustiku operatiivülem; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis baseerub Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Haqqani võrgustik on olnud Afganistanis mässulise tegevuse eesrinnas ning vastutab paljude oluliste rünnakute eest. Haqqani võrgustiku juhtkond koosneb selle asutaja Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) kolmest vanemast pojast (Haqqani liitus mulla Mohammed Omari (TI.O.4.01) Talibani režiimiga 1990. aastate keskel).Badruddin on Jalaluddini poeg ning Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10) ja Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) vend ning Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11) vennapoeg.

 

Badruddin aitab juhtida Talibaniga seotud mässuliste ja välismaa võitlejate rünnakuid Afganistani kaguosas asuvate sihtmärkide vastu. Badruddin on Talibani Miram Shah’ šuura liige, mis kontrollib Haqqani võrgustiku tegevust.

 

Badruddin korraldab arvatavasti ka Haqqani võrgustiku inimrööve. Ta vastutab paljude afgaanide ja välisriikide kodanike röövimise eest Afganistani ja Pakistani piirialal.

47)

Ezatullah Haqqani.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal planeerimisministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Laghmani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Ezatullah Haqqani kanti 23. veebruaril 2001 esialgu loetellu kui Maulavi Ezatullah. Nimi „Haqqani” lisati loetellu 27. septembril 2007.

 

Alates 2009. aastast oli Ezatullah Haqqani Talibani piirkondliku nõukogu liige.

48)

Jalaluddin Haqqani (teiste nimedega a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal piiriminister. Sünniaeg: ligikaudu 1942. Sünnikoht: Khosti provints, Zadrani ringkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani isa; b) tegutsev Talibani juht; c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; d) kuigi mõnedel andmetel suri 2007. aasta juunis, on ta 2008. aasta mai seisuga siiski olnud elus. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Jalaluddin Haqqanil on lähedased suhted Osama bin Ladeniga (QI.B.8.01) ja Mohammed Omariga (TI.O.4.01). Ta on Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07) isa ja üks tegutsevatest Talibani juhtidest. Jalaluddin Haqqani oli 2007. aastal ka sidepidajaks Al-Qaida (QE.A.4.01) ja Talibani vahel. Ta oli 2008. aasta juunis Talibani Miram Shah' nõukogu esimees.

 

Algul oli ta Mwalawi Hezbi Islami rühmituse juht Khosti, Paktika ja Paktia provintsis. Hiljem ühines ta Talibaniga ning määrati ametisse piiriministrina. Pärast Talibani režiimi langemist põgenes ta koos Talibani ja Al-Qaida salkadega Waziristani põhjaossa ning hakkas oma jõudusid ümber grupeerima võitluseks Afganistani valitsusega.

 

Haqqanit on süüdistatud osavõtus Kabuli India saatkonna pommitamisest 2008. aastal ning katses mõrvata president Karzaid samal aastal Kabulis toimunud sõjaväeparaadi ajal. Haqqani oli seotud ka 2009. aastal toimunud rünnakuga valitsuse hoonetele Kabulis.

49)

Khalil Ahmed Haqqani (teiste nimedega a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Tiitel: hadži. Aadress: a) Peshawar, Pakistan, b) Dergey Manday medrese naabruskond, Dergey Manday küla Miram Shah’ lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan, c) Kayla küla Miram Shah’ lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan; d) Sarana Zadrani küla, Paktia provints, Afganistan. Sünniaeg: a)1.01.1966, b) vahemikus 1958–1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) on üks Haqqani võrgustiku juhtivaid liikmeid, selle võrgustiku baas asub Põhja-Waziristanis, valitsuse kontrollitavas Pakistani hõimupiirkonnas. b) varem viibinud ja hankinud rahalisi vahendeid Dubais, Araabia Ühendemiraatides; c) Jalaluddin Haqqani vend ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqani onu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:9.2.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Khalil Ahmed Haqqani on Haqqani võrgustiku juhtiv liige; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Afganistanis mässulise tegevuse eesliinil oleva Haqqani võrgustiku asutas Khalil Haqqani vend Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), kes liitus mulla Mohammed Omari (TI.O.4.01) Talibani režiimiga 1990. aastate keskel.

 

Khalil Haqqani tegeleb Talibani ja Haqqani võrgustiku nimel rahaliste vahendite hankimisega, viibides sageli välisreisidel, et kohtuda rahaliste toetajatega. Alates 2009. aasta septembrist on Khalil Haqqani viibinud Pärsia lahe riikides, hankides vahendeid sealt ja mujalt Lõuna- ja Ida-Aasias asuvatelt allikatelt.

 

Khalil Haqqani toetab ka Talibani ja Afganistanis tegutsevat Haqqani võrgustikku. 2010. aasta algusest on Khalil Haqqani eraldanud vahendeid Talibani rakkudele Afganistani Logari provintsis. 2009. aastal eraldas Khalil Haqqani vahendeid ligikaudu 160 võitlejale Afganistani Logari provintsis ja juhtis neid, ning oli üks mitmest isikust, kes vastutas Talibani ja Haqqani võrgustiku poolt kinnivõetud vaenlaste vangide kinnipidamise eest. Khalil Haqqani on täitnud oma vennapoja Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) käske Talibani operatsioonidel.

 

Khalil Haqqani on tegutsenud ka Al-Qaida (QE.A.4.01) nimel ning teda on seotud Al-Qaida sõjaliste operatsioonidega. 2002. aastal saatis Khalil Haqqani mehi Afganistani Paktia provintsi Al-Qaida elementide tugevdamiseks.

50)

Mohammad Moslim Haqqani (teise nimega Moslim Haqqani).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja, b) Talibani režiimi kõrghariduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Baghlani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) etniliselt kuulub Baghlani provintsi Pashtuni hõimu, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Moslim Haqqani töötas ka Talibani režiimi kõrgharidusministri asetäitjana. See ametikoht kanti loetellu 18. juulil 2007.

51)

Mohammad Salim Haqqani

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Laghmani provintsist. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2006. aastal kuulus Mohammad Salim Haqqani talibani nõukogusse, mis kavandas rünnakuid Afganistani valitsuse jõudude vastu Laghmani provintsis, Afganistanis. Ta oli seal Talibani provintsikomandör 2004. aasta lõpul.

52)

Nasiruddin Haqqani (teiste nimedega a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair).

Aadress: Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1970–1973. Sünnikoht: Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Haqqani võrgustiku üks juhte, see võrgustik baseerub Põhja-Waziristanis, valitsuse kontrollitavas Pakistani hõimupiirkonnas. Jalaluddin Haqqani poeg. On reisinud Saudi Araabiasse ja Ühendemiraatidesse, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Haqqani võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Võrgustik on olnud Afganistanis mässulise tegevuse eesrinnas ning vastutab paljude oluliste rünnakute eest. Haqqani võrgustiku juhtkond koosneb Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) kolmest vanemast pojast, kellest üks on Nasiruddin Haqqani.

 

Nasiruddin Haqqani on Haqqani võrgustiku saadik ja tegeleb põhiliselt raha hankimisega. 2004. aastal sõitis ta ühe Talibani liitlasega Saudi Araabiasse, et Talibanile vahendeid hankida. 2004. aastal andis ta ka vahendeid võitlejatele Afganistanis, et takistada Afganistani presidendivalimisi. Alates vähemalt 2005. aastast kuni 2008. aastani kogus Nasiruddin Haqqani vahendeid Haqqani võrgustikule mitmetel rahahankimis reisidel, muu hulgas sõites 2007. aastal regulaarselt Araabia Ühendemiraatidesse ja tehes 2008. aastal ühe rahahankimisreisi ühte teise Pärsia lahe riiki. 2007. aasta keskpaigast oli Haqqanil teadaolevalt kolm peamist rahastamisallikat: annetused Pärsia lahe piirkonnast, uimastikaubandus ja maksed Al-Qaidalt (QE.A.4.01). 2009. aasta lõpus sai Nasiruddin Haqqani mitusada tuhat dollarit Al-Qaidaga seotud isikutelt Araabia poolsaarel, et sellega rahastada Haqqani võrgustiku tegevusi.

53)

Sayyed Mohammed Haqqani (teise nimega Sayyed Mohammad Haqqani)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal haldusküsimuste direktor, b) Taliban režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriülem. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Pakistanis, b) arvatavalt lähedastes suhetes Talibani ülemjuhataja mulla Mohammed Omariga, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Sayyed Mohammed Haqqani on seotud Gulbbudin Hekmatyariga (QI.H.88.03) ning on olnud mulla Mohammed Omari (TI.O.4.01) pikaajaline toetaja. Talibani režiimi haldusküsimuste direktorina jagas ta Afganistani isikutunnistusi Afganistanis võidelnud Al-Qaidaga seotud välismaalastele ning kogus neilt märkimisväärse summa raha.

 

2003. ja 2004. aastal kohtus Sayyed Mohammed Haqqani mitu korda Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiriga (QI.A.6.01) ja Mohammed Omari sekretäri Farhadiga. Ta avas Qissa Khwani basaaris, Peshawaris, Pakistanis raamatukaupluse, mis on olnud Talibani rahastamisega seotud. 2009. aasta märtsis oli ta veel aktiivne Talibani mässuliste juht.

54)

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (teiste nimedega a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Loetellu kandmise põhjused: Na’ib Amir (asekomandör). Aadress: a) Kela ümbruskond/Danda ümbruskond, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristani piirkond, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristani piirkond, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1977–1978. Sünnikoht: a) Danda, Miramshah, Põhja-Waziristani piirkond, Pakistan, b) Srana küla, Garda Saray ringkond, Paktia provints, Afganistan, c) Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan, d) Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2004. aastast kõrgem operatiivülem Afganistani ida- ja lõunapiirkondades; b) Jallaloudine Haqani poeg; c) kuulub Afganistani Paktia provintsi Garda Saray Zardani hõimu Sultan Kheli allüksusesse; d) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:13.9.2007.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani on üks Haqqani võrgustiku väljapaistvamaid, mõjukamaid, karismaatilisemaid ja kogenumaid juhte: tegemist on võitlejate rühmitusega, mis on tihedalt seotud nii Talibani kui ka Al-Qaidaga(QE.A.4.01); ta on üks selle võrgustiku tähtsamaid tegevjuhte alates 2004. aastast.

 

Suure osa oma võimust ja autoriteedist on Sirajuddin Haqqani saanud oma isalt Jalaluddin Haqqanilt (TI.H.40.01), kes oli Talibani režiimi endine minister, sõjaväeülem ning Al-Qaidat ja Talibani ühendav figuur mõlemal pool Afganistani ja Pakistani piiri. Oma ametiajal Talibani režiimi ministrina sõlmis Jalaluddin Haqqani väga lähedased suhted Al-Qaidaga.

 

Sirajuddin Haqqani on tugevasti seotud Talibaniga, kellelt ta saab rahalisi vahendeid oma operatsioonide jaoks. Raha saab ta ka mitmetelt muudelt rühmitustelt ja isikutelt, sealhulgas narkoparunitelt. Ta on tähtis vahendaja terrorioperatsioonideks Afganistanis ning toetustegevuses föderaalselt hallatavatel hõimualadel Pakistanis. Tema sidemed Talibaniga avalikustas 2006. aasta mais Mulla Dadullah, kes oli sel ajal üks kõrgemaid Talibani sõjaväeülemaid, öeldes, et ta töötas koos Sirajuddin Haqqaniga ja kavandas temaga koos operatsioone. Tal on sidemeid ka Jaish-i-Mohammediga (QE.J.19.01).

 

Sirajuddin Haqqani osaleb aktiivselt rahvusvahelise julgeoleku abijõudude, Afganistani riigiametnike ja tsiviilisikute vastu suunatud rünnakute kavandamises ja läbiviimises peamiselt Afganistani ida- ja lõunapiirkondades. Ühtlasi värbab ja saadab ta võitlejaid Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsidesse.

 

Sirajuddin Haqqani osales 18. juunil 2007 Kabulis toime pandud suitsiidipommirünnakus politseiakadeemia bussi vastu, kus hukkus 35 politseiohvitseri.

55)

Abdul Hai Hazem.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 0001203 (Afganistani pass). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

56)

Hidayatullah (teise nimega Abu Turab).

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:8.3.2001.

57)

Abdul Rahman Ahmad Hottak (teise nimega Hottak Sahib).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kultuuri alal. Sünniaeg: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

58)

Najibullah Haqqani Hydayetullah (teise nimega Najibullah Haqani).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Ida-Afganistanist, b) alates 2007. aasta maist Talibani „nõukogu” liige Afganistani Kunari provintsis, c) Moulavi Noor Jalali nõbu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Najibullah Haqqani töötas ka Talibani režiimi rahandusministri asetäitjana. See ametinimetus kanti loetellu 18. juulil 2007. 27. septembril 2007 eemaldati loetelust esialgne ametinimetus „Talibani režiimi avalike tööde minister” ja asendati kõnealuse ajakohastatud nimetusega.

 

Najibullah Haqqani Hydayetullah oli 2007. aasta mais Afganistani Kunari provintsi Talibani nõukogu liige. Ta on Noor Jalali (TI.J.56.01) nõbu.

 

2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Kunari provintsis sõjategevuse eest vastutavaks isikuks.

59)

Gul Agha Ishakzai (teiste nimedega a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah).

Aadress: Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1972. Sünnikoht: Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan. Muu teave: kuulub hiljuti loodud Talibani nõukogusse, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistani provintsis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Gul Agha Ishakzai on Talibani rahanduskomisjoni juht ning kuulub hiljuti loodud Talibani nõukogusse, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistani provintsis. Ta on ka kogunud raha enesetapurünnakute jaoks Kandaharis, Afganistanis, ning on olnud seotud raha väljamaksmisega Talibani võitlejatele ja nende perekondadele.

 

Talibani juhi mulla Mohammad Omari (TI.O.4.01) lapsepõlvesõbrana on Gul Agha Ishakzai olnud Omari peamine rahaliste vahendite eest vastutav isik ja üks tema lähimatest nõunikest. Teataval ajajärgul ei olnud kellelgi võimalik ilma tema heakskiiduta mulla Omariga kohtuda. Talibani režiimi ajal elas ta koos Omariga presidendipalees.

 

2005. aasta detsembris korraldas Gul Agha Ishakzai inimeste ja kauba liikumist Talibani väljaõppelaagritesse; 2006. aasta lõpus sõitis ta relvaosade hankimiseks välimaale.

60)

Noor Jalal (teise nimega Nur Jalal)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi siseministri asetäitja halduse alal. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Noor Jalal töötas Talibani režiimi rahandusministri asetäitjana ja 2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Kunari provintsis sõjategevuse eest vastutavaks isikuks. Tema nõbu Najibullah Haqqani Hydayetullah (TI.H.71.01), Talibani režiimi rahandusministri asetäitja, on samuti loetellu kantud.

61)

Qudratullah Jamal (teise nimega Haji Sahib).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi informatsiooniminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Gardez, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2009. aasta aprillis teatas Talibani juhtkond Qudratullah Jamali määramisest sidepidajaks kõigi selle režiimi heasoovijate ja sõpradega kogu maailmas.

62)

Saleh Mohammad Kakar (teise nimega Saleh Mohammad).

Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: Nulghami küla, Panjwai ringkond, Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) on juhtinud organiseeritud salakaubavõrku Afganistani Kandahari ja Helmandi provintsis, b) varem juhtis heroiinitöötlemislaboreid Band-e-Timoris (Kandahar, Afganistan, c) omas autode edasimüügifirmat Kandaharis, Afganistanis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:4.11.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Saleh Mohammad Kakar on uimastikaubitseja, kes juhtis ühte organiseeritud kaubitsemisvõrgustikku Kandahari ja Helmandi provintsides, Afganistanis, mis täitis Talibani logistilisi ja finantsilisi vajadusi. Enne arreteerimist Afganistani ametivõimude poolt juhtis Saleh Mohammad Kakar Talibani kaitse all olevaid heroiinitöötlemislaboreid Kandahari provintsi Band-e-Timori ringkonnas.

 

Kakar on olnud kontaktis Talibani juhtidega, on kogunud nende nimel uimastikaubitsejatelt sularaha ning hallanud ja peitnud Talibani kõrgematele liikmetele kuuluvat raha. Ta vastutas ka uimastikaubitsejate maksude tasumise hõlbustamise eest Talibanile. Kakar on olnud autode müügifirma omanik Kandaharis ning on varustanud Talibani enesetapurünnakutes kasutatavate sõidukitega.

63)

Rahmatullah Kakazada (teiste nimedega a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000952 (Afganistani pass, välja antud 7.01.1999). Muu teave: alates 2007. aasta maist Afganistani Ghazni provintsi Talibani „kuberner”. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

64)

Abdul Rauf Khadem.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal armeekomandör. Sünniaeg: vahemikus 1958–1963. Sünnikoht: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Armee kuulus Talibani režiimi kaitseministeeriumi alluvusse.

 

Abdul Rauf Khadem oli 2009. aastal Logari provintsi eest vastutav Talibani liige.

 

Abdul Rauf Khadem on olnud mitmete Afganistani provintside üldsõjaväeülem.

65)

Khairullah Khairkhwah (teise nimega Mullah Khairullah Khairkhwah).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Herati provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi pressiesindaja, c) Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner, d) Talibani režiimi ajal siseminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Arghistani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Kinni peetud. Alates 2007. aasta juunist vahi all. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

66)

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi siseminister, b) Talibani režiimi ajal Kabuli politseiülem. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan – ala, millel on ühine piir Pakistani Quetta provintsi Chamani ringkonnaga. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

67)

Jan Mohmmad Madani.

Tiitel: hr. Loetellu kandmise põhjused: asjur, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

68)

Zia-ur-Rahman Madani (teiste nimedega a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Logari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: Taliqan, Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) osaleb uimastikaubanduses, b) alates 2007. aasta maist vastutav Talibani sõjalise tegevuse eest Afganistani Takhari provintsis, c) vastutav Nangahari provintsi eest. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

69)

Abdul Latif Mansur (teise nimega Abdul Latif Mansoor).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Zurmat’i ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: alates 2007. aasta maist Talibani Miram Shah’ nõukogu liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Latif Mansur oli 2007. aasta mais Talibani Miram Shah' nõukogu liige. Ta oli 2009. aastal Talibani varikuberner Nangarhari provintsis, Afganistanis, ning juhtis 2009. aasta keskel Talibani poliitikakomisjoni. 2010. aasta mais oli Abdul Latif Mansur Talibani kõrgema astme ülem Afganistani idaosas.

70)

Mohammadullah Mati.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi avalike tööde minister. Sünnikoht: Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammadullah Mati töötas Ahmadullah Mutie nime all ka Talibani režiimi sideministrina.

71)

Matiullah.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kabuli tolliameti direktor. Sünniaeg: ligikaudu 1973. Sünnikoht: Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

72)

Akhtar Mohammad Maz-Hari.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: hariduse atašee, Talibani „peakonsulaat”, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Kunduz, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: SE 012820 (Afganistani pass, välja antud 4.11.2000). Muu teave: teadaolevalt suri 2007. aastal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

73)

Fazl Mohammad Mazloom (teiste nimedega a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal maavägede staabiülema asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963–1968. Sünnikoht: Uruzgan, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Fazl Mohammad Mazloom kuulus Mohammed Omari (TI.O.4.01) lähikonda ning aitas tal moodustada Talibani valitsust. Mazloom viibis Al-Qaida (QE.A.4.01) poolt asutatud Al-Farouqi väljaõppelaagris. Talle oli teada, et vastutasuks Talibanile sõdurite saatmise eest abistas Taliban Usbekistani Islamiliikumist (QE.I.10.01) rahaliste vahenditega, relvadega ja logistilise toega.

 

Ta oli 2001. aasta oktoobris ligikaudu 3 000 Talibani eesliiniüksuse komandör Takhari provintsis.

74)

Nazar Mohammad.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kunduzi provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

75)

Mohammad Homayoon.

Tiitel: hr.Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal veemajanduse ja elektrivarustuse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

76)

Mohammad Shafiq Mohammadi.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Khosti provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1948. Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

77)

Abdul Kabir Mohammad Jan (teise nimega A. Kabir)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu majandusvaldkonna teine asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Nangahari provintsi kuberner, c) Talibani režiimi ajal idapiirkonna juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Zardrani hõim, Paktja provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammed Omari (TI.O.4.01) ütluse kohaselt oli Abdul Kabir Mohammad Jan 2006. aasta oktoobris Talibani kõrge liidrite nõukogu liige ning ta määrati 2007. aasta oktoobris idapiirkonna sõjaväeülemaks.

78)

Mohammad Rasul.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Nimrozi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1958–1963. Sünnikoht: Spinboldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

79)

Mohammad Wali.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministrina kasutas Mohammad Wali elanikkonna hirmutamiseks sageli piinamist ja muid vahendeid. Mohammad Wali on pärast Talibani režiimi langemist jätkuvalt Talibanis tegev Kandahari provintsis, Afganistanis.

80)

Mohammad Yaqoub.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal BIA juhataja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2009. aastal oli Mohammad Yaqoub juhtiv Talibani liige Paktika provintsi Yousef Kheli ringkonnas.

81)

Amir Khan Motaqi (teise nimega Amir Khan Muttaqi).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi haridusminister, b) Talibani režiimi ajal Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Amir Khan Motaqi töötasTalibani ajal ka Talibani esindajana ÜRO korraldatud läbirääkimistel.

 

Amir Khan Motaqi'd peetakse Talibani väljapaistvaks liikmeks ja ta töötas ka Talibani režiimi informatsiooni- ja kultuuriministrina. Amir Khan Motaqi kuulus 2007. aasta juunis Talibani piirkondlikku nõukogusse.

82)

Abdulhai Motmaen.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kandahari informatsiooni- ja kultuuriosakonna direktor Afganistanis. Sünniaeg: ligikaudu 1973. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdulhai Motmaen oli Talibani pealäbirääkija ning koostas tavaliselt Talibani välispoliitlisi avaldusi. Ta kuulus ühtlasi Mohammed Omari (TI.O.4.01) lähikondlaste hulka.

83)

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (teiste nimedega a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Tiitel: a) mulla, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal sideministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

84)

Najibullah Muhammad Juma (teise nimega Najib Ullah).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Farah. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: 000737 (Afganistani pass on välja antud 20.10.1996). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

85)

Mohammad Naim (teise nimega Mullah Naeem).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Naim kuulub Talibani Gerdi Jangali nõukogusse. Ta on Akhthar Mohammad Mansour Shah Mohammedi (TI.M.11.01) endine asetäitja, Talibani ülemjuhatuse väljapaistev tegelane. Mohammad Naim juhatab sõjaväebaasi Afganistani ja Pakistani piirialal.

86)

Nik Mohammad.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaubandusministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Nik Mohammad kanti 31. jaanuaril 2001 loetellu kui Talibani režiimi kaubandusministri asetäitja ja seega kuulub ta seoses Talibani võimude tegude ja tegevusega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaldamisalasse.

87)

Hamdullah Nomani.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministeeriumi kõrgem ametnik. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

88)

Mohammad Aleem Noorani.

Tiitel: mufti. Loetellu kandmise põhjused: esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Karachi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

89)

Nurullah Nuri.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Balkhi provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi ajal põhjapiirkonna juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Shahjoe ringkond, Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

90)

Abdul Manan Nyazi (teiste nimedega a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Pashtoon Zarghooni ringkond, Herati provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Herati provintsi eest vastutav Talibani liige. Arvatavalt viibib Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Abdul Manan Nyazi on töötanud Talibani läbirääkijana ning Talibani režiimi ajal Mazar-e-Sharifi ja Kabuli provintsi kubernerina.

 

Abdul Manan Nyazi on olnud Talibani sõjaväeülem Afganistani lääneosas, tegutsedes alates 2009. aasta keskpaigast Farahi, Herati ja Nimrozi provintsis.

 

Abdul Manan Nyazi oli Talibani piirkondliku nõukogu liige ja määrati 2010. aasta mais Herati provintsi Talibani kuberneriks.

 

Abdul Manan Nyazi on üks neist Talibani juhtidest, kes osaleb suitsiidirünnakute toimepanijate toomises Afganistani.

91)

Mohammed Omar.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: usklike juht (Amir ul-Mumineen), Afganistan. Sünniaeg: ligikaudu 1966. Sünnikoht: Uruzgani provints, Adehrawoodi küla. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Mohammed Omar kannab tiitlit ’Afganistani Islami Emiraadi Ustavate Juht’ ning on Talibani hierarhia kohaselt Talibani liikumise ülemjuhataja. Ta varjas 2001. aasta 11. septembrile eelnenud aastatel Usama bin Ladenit (QI.B.8.01) ja tema Al-Qaida (QE.A.4.01) võrgustikku. Ta on alates 2001. aastast suunanud Talibani tegutsema Afganistani valitsuse ja selle liitlaste vastu Afganistanis.

 

Mohammed Omarile kuuletuvad teised selle piirkonna väljapaistvad sõjaväejuhid, näiteks Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01). Samuti on Mohammed Omariga koostööd teinud Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03).

92)

Abdul Jabbar Omari.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Baghlani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Zabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Jabbar Omari töötas 2008. aasta juunis Amir Khan Haqqani asetäitjana ning Zabuli Provintsi Siuri ringkonnas tegutseva relvastatud rühmituse ülemana. 2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Zabuli provintsi varikuberneriks, et tõhustada oma tegevust selles piirkonnas.

93)

Mohammad Ibrahim Omari (teise nimega Ibrahim Haqqani).

Tiitel: alhaj. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi piiriministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Garda Saray, Waza Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Jalaluddin Haqqani vend. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

94)

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (teise nimega Noor ud Din Turabi).

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal justiitsminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan, b) Chora ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Kinni peetud 2006. aasta septembris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Nooruddin Turabi Muhammad määrati 2009. aasta keskel Talibani sõjaväeülemaks Aganistanis. Ta nimetati Talibani ülemjuhataja Mohammed Omari (TI.O.4.01) asetäitjaks ning ta osales 2009. aasta algul Talibani šuura koosolekutel.

95)

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (teiste nimedega: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Darzabi ringkond, Faryabi ringkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Afganistani põhjaosa eest vastutav Talibani liige, b) osaleb uimastikaubanduses. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Alates 2007. aasta maist määras Talibani juhtkond Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Quli Jawzujani provintsi eest vastutavaks isikuks. Ühtlasi oli ta alates 2007. aasta maist Afganistani põhjaosa eest vastutav Talibani liige. Arvatavalt osaleb ta uimastikaubanduses.

96)

Abdul Ghafar Qurishi (teise nimega Abdul Ghaffar Qureshi).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: repatrieerimisatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

97)

Yar Mohammad Rahimi.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal sideminister. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Panjwaee ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

98)

Mohammad Hasan Rahmani.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Panjwae ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

99)

Habibullah Reshad.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal uurimisosakonna juhataja. Sünniaeg: vahemikus 1968–1973. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

100)

Abdulhai Salek

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Uruzgani provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt surnud. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

101)

Sanani.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Dar-ul-Efta juht. Sünniaeg: ligikaudu 1923. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sanani ametikoht Dar-ul-Efta juhina kuulus Talibani režiimi ülemkohtu alluvusse.

102)

Noor Mohammad Saqib.

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal ülemkohtu esimees. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Bagrami ringkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Noor Mohammad Saqib on talibani juhtkonna liige ja juhib selle usukomiteed, mis tegutseb Talibani kohtuorganina.

103)

Ehsanullah Sarfida.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Qarabaghi ringkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Ehsanullah Sarfida oli ka Talibani keskpanga president. Hiljem nimetati ta Talibani vallutatud provintside halduriks. Ehsanullah Sarfida kuulus Talibani sisešuurasse.

 

Ehsanullah Sarfida oli Al-Qaida (QE.A.4.01) liige, kes abistas Talibani relvade ja rahaga. Ta oli 2007. aasta keskel Afganistani Helmandi provintsi Marja ringkonnaülem.

104)

Saduddin Sayyed (teiste nimedega a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin)

Tiitel: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi töö- ja sotsiaalministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Chamani ringkond, Pakistan. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saduddin Sayyed töötas ka Talibani režiimi töö- ja sotsiaalministri asetäitjana. Selle ametikoha kajastamiseks ajakohastati loetelu 8. märtsil 2001.

105)

Qari Abdul Wali Seddiqi.

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kolmas sekretär. Sünniaeg: 1974. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000769 (Afganistani pass, välja antud 2.02.1997). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

106)

Abdul Wahed Shafiq.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi asekuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

107)

Said Ahmed Shahidkhel.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi aseharidusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

108)

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (teiste nimedega a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor).

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi tsiviillennundus- ja transpordiminister. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan, b) Kalanko Joftian, Zurmat’i ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) repatrieeritud Afganistani 2006. aasta septembris, b) Talibani juhtkonna liige, c) osaleb uimastikaubanduses, d) alates 2007. aasta maist tegutseb Afganistani Khosti, Paktia and Paktika provintsis, e) alates 2007. aasta maist Talibani „kuberner” Kandaharis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed on Talibani juhtkonna väljapaistev liige. Ta repatrieeriti Afganistani 2006. aasta septembris, pärast Pakistanis vangistuses viibimist. Ta osaleb uimastikaubanduses ning on alates 2007. aasta maist tegutsenud Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsis. Ta oli alates 2007. aasta maist ühtlasi Talibani „kuberner” Kandaharis.

 

Ta osales aktiivselt valitsusvastases tegevuses, eelkõige värvates Talibanile inimesi võitluseks Afganistani valitsuse ja rahvusvahelise julgeoleku abijõudude vastu.

 

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli 2009. aasta keskel Talibani sõjaväeülemšuura juhi asetäitja. Ta kuulub Talibani liidrite nõukogusse ja määrati Talibani Gerdi Jangali nõukogu sõjaliseks ülemaks ning seejärel 2010. aasta märtsis Mohammed Omari (TI.O.4.01) asetäitjaks. 2010. aasta seisuga oli Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed otseselt vastutav Talibani tegevuse eest neljas Afganistani lõunaosa provintsis ning nimetati 2010. aasta algul ametisse Talibani tsiviilšuura juhina.

109)

Shamsudin.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Wardaki (Maidani) provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Keshimi ringkond, Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

110)

Mohammad Sharif.

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi siseministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

111)

Shams Ur-Rahman Sher Alam (teiste nimedega a) Shamsurrahman, b) Shams-u- Rahman).

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi põllumajandusministri asetäitja. Sünnikoht: Sarowbi ringkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, b) osaleb uimastikaubanduses. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2007. aasta juunis oli Shams ur-Rahman Sher Alam Kabuli provintsi eest vastutav Talibani liige. Tema ülesanne oli juhtida Talibani sõjalisi operatsioone Kabulis ja selle ümbruses ning ta on olnud seotud mitme rünnakuga.

112)

Abdul Ghafar Shinwari.

Tiitel: hadži. Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Karachi, Pakistan. Sünniaeg:29.3.1965. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000763 (välja antud 9.01.1997). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

113)

Mohammad Sarwar Siddiqmal.

Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

114)

Sher Mohammad Abbas Stanekzai.

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tervishoiuministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

115)

Taha.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Paktia provintsi (Afganistan) kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Taha töötas Talibani režiimi ajal 2001. aasta lõpul ka Kunari provintsi kubernerina. Ta oli 2009. aasta septembris Wardaki provintsi eest vastutav Talibani liige.

116)

Tahis.

Tiitel: hadži. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

117)

Abdul Raqib Takhari.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal repatrieerimisminister. Sünniaeg: vahemikus 1968–1973. Sünnikoht: Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

118)

Walijan.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Jawzjani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Quetta, Pakistan. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

119)

Nazirullah Ahanafi Waliullah (teise nimega Nazirullah Aanafi Waliullah).

Tiitel: a) maulavi, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: kaubandusatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000912 (Afganistani pass, mis on välja antud 30.06.1998). Muu teave: Repatrieeritud Afganistani 2006. aasta oktoobris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

120)

Abdul-Haq Wasiq (teise nimega Abdul-Haq Wasseq).

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul-Haq Wassiq on seotud Gulbuddin Hekmatyariga (QI.H.88.03). Talibani režiimi ajal olid tal järjestikku ametikohad kohaliku sõjaväeülemana Nimrozi ja Kandahari provintsis. Seejärel sai temast luure asepeadirektor, kes andis aru Qari Ahmadullah’le (TI.A.81.01). Sellel ametikohal vastutas ta suhete eest Al-Qaidaga seotud välismaa võitlejatega ja nende väljaõppelaagrite eest Afganistanis. Ta oli ka tuntud oma repressioonimeetodite poolest Talibani vastaste isikute vastu Afganistani lõunaosas.

121)

Mohammad Jawad Waziri.

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakond. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

122)

Sangeen Zadran (teise nimega a) Sangin b) Sangin Zadran c) Sangeen Khan Zadran d) Sangeen e) Fateh). Tiitel: a) maulavi (ehk teisiti maulvi), b) mulla. Sünniaeg: a) ligikaudu 1976, b) ligikaudu 1979. Sünnikoht: Tang Stor Khel, Ziruki ringkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Afganistani Paktika provintsi varikuberner ning Haqqani võrgustiku (Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani ja Pakistani piirialal) juht. Sirajuddin Lallaloudine Haqqani vanemleitnant. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:16.08.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Sangeen Zadran on mässajate juht Afganistani Paktika provintsis ning üks Haqqani võrgustiku juhtidest. Haqqani võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal, on olnud Afganistanis mässutegevuse eesliinil ning vastutab mitme kõrgetasemelise rünnaku eest. Zadran tegutseb Haqqani võrgustiku juhi Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) ülemleitnandina.

 

Sangeen Zadran abistab tähtsamaid üksusi Afganistani kaguosa hõlmavates rünnakutes ning on arvatavalt kavandanud ja koordineerinud välismaiste võitlejate sissetoomist Afganistani. Sangeen Zadran on olnud seotud ka paljude rünnakutega, mis on toime pandud isevalmistatud lõhkeseadeldiste abil.

 

Lisaks osalusele neis rünnakutes on Sangeen Zadran olnud seotud Afganistani ja välisriikide kodanike inimröövidega Afganistani ja Pakistani piirialal.

123)

Abdul Rahman Zahed (teise nimega Abdul Rehman Zahid).

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963–1968. Sünnikoht: Logari provints, Kharwari ringkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

124)

Mohammad Zahid.

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 001206 (välja antud 17.07.2000). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

B.

Talibaniga seotud üksused ja teised rühmitused ning ettevõtjad”