ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.252.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 252

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
28. september 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2011/637/EL

 

*

Nõukogu otsus, 26. september 2011, millega muudetakse otsust 2007/641/EÜ (mis käsitleb AKV-EÜ partnerluslepingu artikli 96 ja arengukoostöö rahastamisvahendi artikli 37 kohaste konsultatsioonide lõpetamist Fidži Saarte Vabariigiga) ja pikendatakse selle kohaldamisaega

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 960/2011, 26. september 2011, millega 158. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 961/2011, 27. september 2011, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 297/2011 ( 1 )

10

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 962/2011, 27. september 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

16

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 963/2011, 27. september 2011, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient ajavahemikul 8.–14. septembrini 2011 taotletud impordilitsentside väljaandmiseks suhkrutoodetele teatavate tariifikvootide alusel ning peatatakse kõnealuste litsentside taotluste esitamine

18

 

 

OTSUSED

 

 

2011/638/EL

 

*

Komisjoni otsus, 26. september 2011, milles käsitletakse võrdlusaluseid, mida kasutatakse kasvuhoonegaaside saastekvootide tasuta eraldamiseks õhusõiduki käitajatele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 3e ( 1 )

20

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 10. jaanuari 2011. aasta määruse (EL) nr 15/2011 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 elusate kahepoolmeliste molluskite puhul mereliste biotoksiinide määramiseks kasutatavate tunnustatud kontrollimeetodite osas) parandus (ELT L 6, 11.1.2011)

22

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

28.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/1


NÕUKOGU OTSUS,

26. september 2011,

millega muudetakse otsust 2007/641/EÜ (mis käsitleb AKV-EÜ partnerluslepingu artikli 96 ja arengukoostöö rahastamisvahendi artikli 37 kohaste konsultatsioonide lõpetamist Fidži Saarte Vabariigiga) ja pikendatakse selle kohaldamisaega

(2011/637/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 217,

võttes arvesse ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel 23. juunil 2000 Cotonous alla kirjutatud koostöölepingut, (1) mida on viimati muudetud 22. juunil 2010 Ouagadougous, (2) (edaspidi „AKV-ELi partnerlusleping”), eriti selle artiklit 96,

võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate sisekokkulepet AKV-EÜ partnerluslepingu rakendamiseks võetavate meetmete ja järgitavate menetluste kohta, (3) eriti selle artiklit 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (edaspidi „arengukoostöö rahastamisvahend”), (4) eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsus 2007/641/EÜ (5) võeti vastu selleks, et võtta asjakohaseid meetmeid pärast AKV-EL partnerluslepingu artiklis 9 loetletud oluliste lepingu osade rikkumist ja arengukoostöö rahastamisvahendi artiklis 3 osutatud väärtuste eiramist.

(2)

Kõnealuseid meetmeid on pikendatud nõukogu otsusega 2009/735/EÜ (6) ja hiljem nõukogu otsustega 2010/208/EL, (7) 2010/589/EL (8) ning 2011/219/EL, (9) kuna Fidži Vabariigil on mitte ainult endiselt täitmata 2007. aasta aprillis toimunud konsulteerimiste käigus võetud tähtsad kohustused seoses AKV-ELi partnerluslepingu ja arengukoostöö rahastamisvahendi oluliste osadega, vaid mitme kõnealuse kohustuse osas on hiljuti esinenud ka märkimisväärseid tagasilööke.

(3)

Otsuse 2007/641/EÜ kehtivus lõppeb 30. septembril 2011. Otsuse kehtivust tuleks pikendada ning asjaomaste meetmete sisu tuleks tehniliselt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2007/641/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Otsuse kehtivus lõppeb 30. septembril 2012. Otsus vaadatakse korrapäraselt vähemalt iga kuue kuu tagant läbi.”;

2)

lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesoleva otsuse lisas olev kiri adresseeritakse Fidži Vabariigile.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 26. september 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. KOROLEC


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)  ELT L 287, 4.11.2010, lk 3.

(3)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 376.

(4)  ELT L 378, 27.12.2006, lk 41.

(5)  ELT L 260, 5.10.2007, lk 15.

(6)  ELT L 262, 6.10.2009, lk 43.

(7)  ELT L 89, 9.4.2010, lk 7.

(8)  ELT L 260, 2.10.2010, lk 10.

(9)  ELT L 93, 7.4.2011, lk 2.


LISA

Tema ekstsellents Ratu Epeli NAILATIKAU

Fidži Vabariigi president

Suva

Fidži Vabariik

Teie Ekstsellents

Euroopa Liit (edaspidi „EL”) peab väga tähtsaks AKV-EÜ partnerluslepingu artiklit 9 ja arengukoostöö rahastamisvahendi artiklit 3. Inimõiguste ning demokraatlike ja õigusriigi põhimõtete järgimine, millele AKV-EL partnerlus on rajatud, on AKV-EÜ partnerluslepingu oluline osa ning meie suhete alus.

11. detsembril 2006 mõistis Euroopa Liidu Nõukogu hukka sõjaväelise riigipöörde Fidži Vabariigis (Fidži).

Vastavalt AKV-ELi partnerluslepingu artiklile 96 ning arvestades, et 5. detsembril 2006 toimunud sõjaväelise riigipöördega rikuti kõnealuse lepingu artiklis 9 loetletud olulisi lepingu osi, kutsus EL Fidžit konsultatsioonidele, et AKV-ELi partnerluslepinguga sätestatud korra kohaselt uurida põhjalikult olukorda ja vajaduse korral seda parandada.

Konsultatsioonide ametlik osa algas Brüsselis 18. aprillil 2007. EL väljendas rahulolu selle üle, et vahevalitsus kinnitas mitmeid põhikohustusi seoses inimõiguste ja põhivabadustega ning demokraatlike ja õigusriigi põhimõtete järgimisega, millele on viidatud allpool, ja tegi ettepanekuid positiivsete meetmete rakendamiseks nende kohustuste täitmisel.

Kahjuks on vahepeal toimunud hulk tagasilööke (eriti 2009. aasta aprillis), mille tulemusena Fidži on jätnud täitmata mitu võetud kohustust. Nimetatud tagasilöökide hulka kuuluvad eelkõige põhiseaduse kehtivuse peatamine, parlamendivalimiste edasilükkamine väga pikaks ajaks ja inimõiguste rikkumise juhud. Kuigi varem võetud kohustuste täitmine on oluliselt edasi lükkunud, on enamik nimetatud kohustustest Fidži praeguse olukorra tõttu endiselt väga aktuaalsed. Seepärast on need kohustused lisatud ka käesolevale kirjale. Fidži ühepoolne otsus eirata paljusid põhikohustusi jätab riigi ilma osast temale määratud arenguabi vahenditest.

Lähtudes AKV-ELi partnerluslepingu aluseks olevast partnerluse vaimust, väljendab EL siiski oma valmisolekut alustada uusi ametlikke konsultatsioone niipea, kui on võimalik mõistlikult eeldada, et sellised konsultatsioonid õnnestub edukalt lõpule viia. 1. juulil 2009 tutvustas vahevalitsuse peaminister reforme ja demokraatia taastamist käsitlevat tegevuskava. EL on valmis alustama selle tegevuskava käsitlemiseks dialoogi ja kaaluma tegevuskava kasutamist uute konsultatsioonide lähtepunktina. Selleks et luua võimalus uute konsultatsioonide alustamiseks, on EL seega otsustanud pikendada praegu kehtivate asjakohaste meetmete kohaldamisaega. Ehkki mõned asjakohastest meetmetest on nüüdseks aegunud, eelistab EL nende ühepoolse ajakohastamise asemel jätkuvalt uurida, kas Fidžiga oleks võimalik alustada uusi konsultatsioone. Seepärast on eriti oluline, et vahevalitsus kohustuks pidama riigis kõiki osapooli hõlmavat poliitilist dialoogi ja ilmutaks rakendatava tegevuskava ajastamise küsimuses paindlikkust. ELi seisukoht lähtub praegu ja ka edaspidi AKV-ELi partnerluslepingu olulistest osadest ja aluspõhimõtetest, eelkõige dialoogi ja vastastikuste kohustuste täitmise kesksest rollist. Sellest hoolimata rõhutatakse, et EL ei tee tulevikus toimuda võivate konsultatsioonide kohta ennatlikke järeldusi.

Kui Fidži peaks uute konsultatsioonide tulemusena võtma endale olulised kohustused, kohustub EL asjakohased meetmed varakult läbi vaatama ja neid positiivses suunas muutma. Kui olukord Fidžil ei parane, on seevastu ette näha, et riik jääb ilma täiendavatest arenguabi vahenditest. EL hindab eriti põhiseadusliku korra taastamisel tehtud edusamme ning võtab neid arvesse seoses kaasnevate meetmetega suhkruprotokolliga ühinenud riikide jaoks ja Fidži suhtes kohaldatava kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) riikliku sihtprogrammiga.

Kuni uute konsultatsioonideni kutsub EL Fidžit jätkama ja hoogustama tihedat poliitilist dialoogi.

Asjakohased meetmed on järgmised:

humanitaarabi ning kodanikuühiskonna ja kaitsetumate rahvastikurühmade otsest toetamist võib jätkata;

pooleliolevat, eelkõige kaheksanda ja üheksanda EAFi raames toimuvat koostöötegevust võib jätkata;

koostöötegevust, mis aitaks taastada demokraatiat ja parandada valitsemist, võib jätkata, välja arvatud väga erandlikel asjaoludel;

suhkrureformi 2006. aasta täiendavaid meetmeid võib rakendada. Fidži kirjutas rahastamiskokkuleppele tehnilisel tasandil alla 19. juunil 2007. Märgitakse, et rahastamiskokkulepe sisaldab peatamisklauslit;

suhkrureformi täiendavate meetmete mitmeaastase sihtprogrammi aastateks 2011–2013 ettevalmistamist ja võimalikku allakirjutamist võib jätkata;

riigistrateegia dokumendi ja kümnenda EAFi riikliku sihtprogrammi ning suunava rahastamispaketi lõpliku väljatöötamise, tehnilisel tasandil allakirjutamise ja rakendamise, samuti sellest summast kuni 25 % ergutava toetuse võimaliku eraldamise tingimuseks on seoses inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetega võetud kohustuste täitmine, nimelt et vahevalitsus järgib põhiseadust, kohtusüsteemi sõltumatust austatakse täielikult, 6. septembril 2007 taaskehtestatud erakorralise seisukorra eeskiri tunnistatakse võimalikult kiiresti kehtetuks, inimõiguste kõiki väidetavaid rikkumisi uuritakse või need lahendatakse kooskõlas Fidži seadustest tulenevate menetluste ja foorumitega ning vahevalitsus teeb kõik endast oleneva, et takistada ähvardavate avalduste tegemist julgeolekuorganite poolt;

2007. aasta suhkrutoetus on null;

2008. aasta suhkrutoetuse avamine oli seotud tingimusega, et esitatakse tõendid valimiste usaldusväärne ja õigeaegse ettevalmistamise kohta vastavalt kokkulepitud kohustustele, nimelt et korraldatakse rahvaloendus ning põhiseaduse kohane valimispiirkondade piiride muutmine ja valimisreform, võetakse meetmed valimiskomisjoni töö tagamiseks, sealhulgas valimiskomisjoni esimehe ametissemääramiseks 30. septembriks 2007 vastavalt põhiseadusele. Fidži 2008. aasta suhkrutoetus tühistati 31. detsembril 2009;

2009. aasta suhkrutoetus tühistati 2009. aasta mais, sest vahevalitsus otsustas lükata üldvalimised edasi 2014. aasta septembrisse;

2010. aasta toetus tühistati enne 1. maid 2010, sest demokraatlik protsess oli pidurdunud. Arvestades siiski suhkrusektori kriitilist olukorda, suunati osa rahalistest vahenditest otsetoetusteks suhkrutootmisest otseselt sõltuvatele elanikele, et vähendada kahjulikke sotsiaalseid tagajärgi. Kõnealuseid vahendeid haldab tsentraalselt ELi delegatsioon Suvas, mitte valitsus;

endiste suhkruprotokolliga ühinenud riikidele suhkrureformiga kaasnevate meetmete mitmeaastase sihtprogrammi raames (aastateks 2011–2013) ette nähtud soovituslike toetuste andmine sõltub sellest, kas konsultatsioonide käigus jõutakse kokkuleppele. Sellise kokkuleppe puudumise korral rahastatakse kõnealusest toetusest ainult meetmeid, millega leevendatakse kahjulikke sotsiaalseid mõjusid;

kaaluda võidakse täiendavat toetust põhikohustuste elluviimiseks ja sellega seotud ettevalmistuste tegemiseks, eelkõige toetust valimiste ettevalmistamiseks ja/või läbiviimiseks;

piirkondlik koostöö ja Fidži osalemine selles jääb muutumatuks.

Kohustuste täitmist kontrollitakse vastavalt käesoleva kirja lisas esitatud tingimustele, mis käsitlevad korrapärast dialoogi, hindamis- ja järelevalvemissioonidega tehtavat tihedat koostööd ning aruandlust.

Lisaks sellele ootab EL Fidžilt täielikku koostööd Vaikse ookeani saarte foorumiga silmapaistvate isikute töörühma soovituste rakendamisel, mida foorumi välisministrid toetasid Vanuatus 16. märtsil 2007 toimunud kohtumisel.

Liit jätkab Fidži olukorra hoolikat jälgimist. Vastavalt AKV-ELi partnerluslepingu artiklile 8 peetakse Fidžiga tihedat poliitilist dialoogi, et tagada inimõiguste austamine, demokraatia taastamine ja õigusriigi põhimõtete järgimine seni, kuni mõlemad lepinguosalised jõuavad järeldusele, et dialoog on täitnud oma eesmärgi.

Juhul kui vahevalitsus võetud kohustuste täitmisega viivitab, selle katkestab või sellest taganeb, jätab EL endale õiguse asjakohaseid meetmeid muuta.

EL rõhutab, et Fidži privileegid ELiga tehtavas koostöös olenevad AKV-ELi partnerluslepingu oluliste osade ning arengukoostöö rahastamisvahendis kehtestatud põhimõtete järgimisest. Veenmaks ELi selles, et vahevalitsus on täielikult valmis võetud kohustustest kinni pidama, on oluline teha kokkulepitud kohustuste täitmisel kiiresti olulisi edusamme.

Lugupidamisega,

Brüssel,

Euroopa Liidu Nõukogu nimel

Euroopa Komisjoni nimel

LISA LISA

FIDŽI VABARIIGIGA KOKKU LEPITUD KOHUSTUSED

A.   Demokraatia põhimõtete austamine

Kohustus nr 1

Pärast 1. märtsi 2007 toimuvad 24 kuu jooksul vabad ja õiglased parlamendivalimised, lähtudes Vaikse ookeani saarte foorumi sekretariaadi määratud sõltumatute vaatlejate tehtud hindamise tulemustest. Valimiste ettevalmistusi ja valimisi jälgitakse, kohandatakse ja vaadatakse läbi ühiselt vastavalt vajadusele, lähtudes ühiselt kokku lepitud võrdlusalustest. See tähendab eelkõige järgmist:

30. juuniks 2007 võtab vahevalitsus vastu ajakava, milles kavandatakse uute parlamendivalimiste ettevalmistavate toimingute lõpuleviimise kuupäevad;

ajakavas on täpsustatud rahvaloenduse, valimisringkondade piiride muutmise ja valimisreformi ajastus;

piiride kindlaksmääramine ja valimisreform toimub vastavalt põhiseadusele;

võetakse meetmed valimiskomisjoni töö tagamiseks, sealhulgas valimiskomisjoni esimehe ametissemääramiseks 30. septembriks 2007 vastavalt põhiseadusele;

asepresident määratakse ametisse vastavalt põhiseadusele.

Kohustus nr 2

Vahevalitsus võtab peamiste seadusandlike, eelarve- ja muude poliitikaalgatuste ja muudatuste vastuvõtmisel arvesse konsultatsioone kodanikuühiskonnaga ja teiste asjaomaste sidusrühmadega.

B.   Õigusriik

Kohustus nr 1

Vahevalitsus annab endast parima, et takistada ähvardavate avalduste tegemist julgeolekuorganite poolt.

Kohustus nr 2

Vahevalitsus järgib 1997. aasta põhiseadust ning tagab selliste põhiseaduslike institutsioonide nagu Fidži inimõiguste komisjoni, avaliku teenistuse komisjoni ja põhiseaduslike ametikohtade komisjoni normaalse ja sõltumatu töö. Säilitatakse pealikute suurkogu oluline sõltumatus ja töö.

Kohustus nr 3

Kohtusüsteemi sõltumatust austatakse täielikult, süsteemil võimaldatakse vabalt töötada ning kõik asjaomased isikud austavad selle otsuseid, eelkõige järgmist:

vahevalitsus kohustub tagama kohtu ametisse määramise 15. juuliks 2007 vastavalt põhiseaduse paragrahvi 138 lõikele 3;

kohtunike ametisse määramine ja/või ametist vabastamine toimub edaspidi ranges vastavuses põhiseaduse sätete ja menetluskorraga;

sõjavägi ja politsei ega vahevalitsus ei sekku mingil juhul ega viisil kohtumenetlusse; kohustus hõlmab juristide täielikku austamist.

Kohustus nr 4

Kõik korruptsiooniga seotud kriminaalmenetlused lahendatakse asjakohaste kohtukanalite kaudu ning väidetavaid korruptsioonijuhtumeid uurivad võimalikud muud organid tegutsevad põhiseaduse kohaselt.

C.   Inimõigused ja põhivabadused

Kohustus nr 1

Vahevalitsus astub kõik vajalikud sammud, et hõlbustada inimõiguste kõikide väidetavate rikkumisjuhtumite uurimist või lahendamist kooskõlas Fidži saarte seadustest tulenevate menetluste ja foorumitega.

Kohustus nr 2

Vahevalitsus tunnistab 2007. aasta mais kehtetuks erakorralise seisukorra eeskirja, sõltuvalt võimalikest ohtudest riigi julgeolekule, avalikule korrale ja ohutusele.

Kohustus nr 3

Vahevalitsus kohustub tagama, et Fidži inimõiguste komisjon töötab täiesti sõltumatult ja vastavalt põhiseadusele.

Kohustus nr 4

Igas vormis sõnavabadust ja meediavabadust austatakse täielikult, nagu põhiseaduses ette nähtud.

D.   Kohustuste täitmise kontroll

Kohustus nr 1

Vahevalitsus kohustub pidama korrapärast dialoogi, et tehtud edusamme saaks kontrollida, ning võimaldab ELi ja Euroopa Komisjoni asutustele/esindajatele täieliku juurdepääsu kogu teabele inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi rahumeelse taastamise kohta Fidžil.

Kohustus nr 2

Vahevalitsus teeb täielikku koostööd ELi kontrollkäikude raames, mida võidakse korraldada edusammude hindamiseks ja järelevalveks.

Kohustus nr 3

Vahevalitsus saadab iga kolme kuu järel alates 30. juunist 2007 arenguaruandeid Cotonou lepingu oluliste põhimõtete järgimise ja kohustuste täitmise kohta.

Märgitakse, et teatavaid küsimusi on võimalik tulemuslikult lahendada üksnes pragmaatilise lähenemisviisiga, mis tunnistab praegust tegelikku olukorda ja keskendub tulevikule.


MÄÄRUSED

28.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 960/2011,

26. september 2011,

millega 158. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

15. septembril 2011 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee lisada kaks füüsilist isikut nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. september 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

Pealkirja „Füüsilised isikud” alla lisatakse järgmised kanded:

(a)

„Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (teiste nimedega a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Aadress: Wadi 'Ataba, Liibüa (varasem aadress aastal 2004). Sünniaeg: a) 1963, b) 1969. Sünnikoht: Marzaq, Suur Liibüa Araabia Sotsialistlik Rahvadžamahirija. Kodakondsus: Liibüa. Passi nr: 681819/88 (Liibüa pass). Riiklik isikukood: 5617/87 (Liibüa isikukood). Muu teave: a) Al-Qaida kõrgem juht, kes vastutas 2010. aastani Al-Qaida muude kõrgemate liikmete järelevalve eest; b) alates 2010. aastast Al-Qaida komandör Pakistanis ja rahalise abi andja Al-Qaida Afganistani võitlejatele; c) olnud ka Al-Qaida tippstrateeg ja välikomandör Afganistanis ning instruktor Al-Qaida treeninglaagris; d) ta ema nimi on Al-Zahra Amr Al-Khouri (teise nimega al Zahra’ ‘Umar). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.9.2011.”

(b)

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (teiste nimedega a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity). Sünniaeg: umbes 1981. Sünnikoht: Saudi Araabia. Kodakondsus: Mauritaania. Muu teave: a) Pakistanis tegutsev Al-Qaida juht, keda seostatakse ka organisatsiooniga „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb” b) Mauritaania võimude poolt tagaotsitav. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.9.2011.”


28.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 961/2011,

27. september 2011,

millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 297/2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 53 on ette nähtud võimalus võtta asjakohaseid liidu tasandi kiireloomulisi meetmeid kolmandast riigist imporditud toidu või sööda suhtes, et kaitsta inimeste või loomade tervist või keskkonda, kui riski ei saa rahuldavalt juhtida üksnes liikmesriikide võetavate meetmete abil.

(2)

Pärast Fukushima tuumaelektrijaamas 11. märtsil 2011 toimunud avariid on komisjonile teatatud, et radionukliidide tase Jaapanist pärit teatavas toidus, nagu piim ja spinat, ületab taset, mille puhul Jaapanis kohaldatakse meetmeid (häiretase). Selline saaste võib olla ohtlik liidus asuvate inimeste ja loomade tervisele, seepärast on vastu võetud komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 297/2011, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (2).

(3)

Olukorras toimunud muutuste arvesse võtmiseks on määrust (EL) nr 297/2011 mitu korda muudetud. Need muudatused käsitlesid Jaapanist pärit sööda ja toidu suhtes kohaldatavate radioaktiivsuse piirmäärade vastuvõtmist, prefektuuride lisamist piirkondade hulka, mille puhul kohaldatakse konkreetseid piiranguid (kuna neis prefektuurides tehti kindlaks piirmäära ületav saaste tase) ning prefektuuride välja jätmist piirangutega piirkondade hulgast juhtudel, kus põhjaliku kontrolli tulemusena oli leidnud kinnitust, et need prefektuurid ei ole olulisel määral radioaktiivselt saastunud.

(4)

Alates 2011. aasta juuli keskpaigast on Jaapani ametiasutused teavitanud komisjoni, et loomalihas, mis on saadud Jaapani erinevates perfektuurides kasvatatud kariloomadelt, on kindlaks tehtud tseesiumi kõrge tase. Kuna aga Jaapanist pärit loomaliha import ELi ei ole lubatud ka muudel looma- ja rahvatervisega seotud põhjustel kui radioaktiivsus, siis ei mõjuta nimetatud leiud Euroopa tarbijaid. Veel leiti hiljuti uusi toiduaineid, mille radioaktiivsuse tase ületab kindlaksmääratud piirmäärasid. Need leiud ja fakt, et saastatud piirkondades kasvatatakse uusi või siin nimetamata põllumajandus- ja aiasaadusi, mida koristatakse ka saagiks, kinnitavad, et praegu kehtiv meede tuleb säilitada ka peale 30. septembrit 2011. Seega on asjakohane jätkata praegu kehtiva määruse kohaldamist kuni 31. detsembrini 2011, mitte 30. septembrini 2011, nagu oli algselt ette nähtud. Kohaldatakse jätkuvalt põhimõtet, et iga kuu aja tagant vaadatakse määruse rakendamine läbi.

(5)

Arvestades, et määrust (EL) nr 297/2011 on lühikese aja jooksul mitu korda muudetud, on asjakohane asendada määrus (EL) nr 297/2011 uue määrusega.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse määruse (Euratom) nr 3954/87 (3) artikli 1 lõike 2 tähenduses sööda ja toidu suhtes, mis on pärit või lähetatud Jaapanist, välja arvatud tooted, mis saadeti Jaapanist enne 28. märtsi 2011 ja tooted, mille puhul on saak koristatud ja/või mida on töödeldud enne 11. märtsi 2011.

Artikkel 2

Kinnitus

1.   Kõikide artiklis 1 osutatud toodete saadetiste suhtes kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud tingimusi.

2.   Artiklis 1 osutatud toodete saadetised, mis jäävad välja nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ (milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted) (4) reguleerimisalast, tuuakse ELi sisse läbi kindlaksmääratud sisenemiskoha komisjoni määruse (EÜ) nr 669/2009 (5) artikli 3 punkti b tähenduses (edaspidi „kindlaksmääratud sisenemiskoht”).

3.   Iga artiklis 1 osutatud toodete saadetisega peab kaasas olema deklaratsioon, milles kinnitatakse, et

(a)

saak on koristatud ja/või toodet on töödeldud enne 11. märtsi 2011 või

(b)

toode on pärit ja lähetatud mujalt kui Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa või Shizuoka prefektuurist või

(c)

on lähetatud Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa või Shizuoka prefektuurist, kuid ei ole pärit ühestki nimetatud prefektuurist ning see ei ole teeloleku ajal saanud radioaktiivset kiirgust või

(d)

juhul kui toode on pärit Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa või Shizuoka prefektuurist, ei ületa sellise toote radionukliidide (jood-131, tseesium-134 ja tseesium-137) sisaldus käesoleva määruse II lisas sätestatud piirmäära.

4.   Lõike 3 punkt d kehtib ka selles punktis nimetatud prefektuuride rannikuvetest püütud või korjatud toodete suhtes, sõltumata sellest, kus tooted maale tuuakse.

5.   Lõikes 3 osutatud deklaratsioonile, mis on esitatud I lisas, kirjutab alla Jaapani pädeva asutuse volitatud esindaja. Lõike 3 punktis d osutatud toodete puhul peab deklaratsiooniga kaasas olema proovivõtu- analüüsitulemuste aruanne.

Artikkel 3

Identifitseerimine

Iga artiklis 1 osutatud toodete saadetis märgistatakse koodiga, mis märgitakse artikli 2 lõikes 3 osutatud deklaratsioonile, artikli 2 lõikes 5 osutatud proovivõtu- ja analüüsitulemuste aruandele, sanitaarsertifikaadile ja kõikidele saadetisega kaasas olevatele äridokumentidele.

Artikkel 4

Eelteatis

Toidu- ja söödakäitlejad või nende esindajad teatavad piiripunkti või kindlaksmääratud sisenemiskoha pädevatele asutustele ette iga artiklis 1 osutatud toodete saadetise saabumisest vähemalt kaks tööpäeva enne saadetise tegelikku kohalejõudmist.

Artikkel 5

Ametlik kontroll

1.   Piiripunkti või kindlaksmääratud sisenemiskoha pädevad asutused teostavad

a)

kõikide artiklis 1 osutatud toodete saadetiste puhul dokumendi- ja identsuskontrollimise ja

b)

füüsilise kontrollimise, sealhulgas laboratoorse analüüsimise, et kindlaks teha jood-131, tseesium-134 ja tseesium-137 sisaldus, vähemalt:

10 %-le artikli 2 lõike 3 punktis d osutatud toodete saadetistest ja

20 %-le artikli 2 lõike 3 punktides b ja c osutatud toodete saadetistest.

2.   Saadetised jäetakse ametliku järelevalve alla maksimaalselt 5 tööpäevaks sõltuvalt laboratoorse analüüsi tulemuste kättesaadavusest.

3.   Saadetise vabasse ringlusse lubamiseks peab toidu- ja söödakäitleja või tema esindaja esitama tolliasutustele artikli 2 lõikes 3 osutatud deklaratsiooni, mille on nõuetekohaselt kinnitanud piiripunkti või kindlaksmääratud sisenemiskoha pädev asutus ning mis sisaldab tõendeid selle kohta, et on tehtud lõikes 1 ette nähtud ametlikud kontrollimised ja et füüsilise kontrollimise tulemused, kui neid tehti, olid soodsad.

Artikkel 6

Kulud

Kõik artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud ametlike kontrollimistega ning nõuetele mittevastavuse tõttu võetavate mis tahes meetmetega kaasnevad kulud kannab toidu- ja söödakäitleja.

Artikkel 7

Nõuetele mittevastavad tooted

Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööta ja toitu, mis ei ole vastavuses II lisas osutatud piirmääradega, ei lasta turule. Selline nõuetele mittevastav sööt ja toit kõrvaldatakse ohutult või saadetakse tagasi päritoluriiki.

Artikkel 8

Aruandlus

Liikmesriigid annavad komisjonile iga kuu teada kõikidest analüüsitulemustest toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi (RASFF) ja Euroopa Liidu kiireloomulise radioloogilise teabe vahetuse süsteemi (ECURIE) kaudu.

Artikkel 9

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EL) nr 297/2011 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamisaeg

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates jõustumiskuupäevast kuni 31. detsembrini 2011. Saastatuse olukorras toimuvate muutuste arvessevõtmiseks vaadatakse määrus läbi kord kuus.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk. 1.

(2)  ELT L 80, 26.3.2011, lk. 5.

(3)  EÜT L 371, 30.12.1987, lk. 11.

(4)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk. 9.

(5)  ELT L 194, 25.7.2009, lk. 11.


I LISA

Image

Image


II LISA

Lubatud piirmäärad toidus  (1) (Bq/kg)

 

Imiku- ja väikelapsetoidud

Piim ja piimatooted

Muud toiduained, v.a vedeltoiduained

Vedeltoiduained

Strontsiumi isotoobid (eriti Sr-90)

75

125

750

125

Joodi isotoobid (eriti I-131)

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Plutooniumi ja transplutooniumi alfa-osakesi kiirgavad isotoobid, eriti Pu-239 ja Am-241

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Kõik teised pikema kui 10päevase poolestusajaga nukliidid, eriti Cs-134, Cs-137, v.a C-14 ja H-3

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Lubatud piirmäärad söödas  (3) (Bq/kg)

 

Sööt

Cs-134 ja Cs-137 kokku

500 (4)

Joodi isotoobid (eriti I-131) kokku

2 000 (5)


(1)  Kontsentraatide või kuivtoodete suhtes kohaldatav määr arvutatakse valmistoidu põhjal.

(2)  Et tagada ühtsus Jaapanis praegu kohaldatavate häiretasemetega, kasutatakse ajutiselt neid määrasid nõukogu määruses (Euratom) nr 3954/87 sätestatud määrade asemel.

(3)  Piirmäär on sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %.

(4)  Et tagada ühtsus Jaapanis praegu kohaldatavate häiretasemetega, kasutatakse ajutiselt neid määrasid komisjoni määruses (Euratom) nr 770/90 sätestatud määrade asemel.

(5)  See määr on kehtestatud ajutiselt ning on sama mis toiduainete puhul, kuni valmib hinnang joodi loomasöödast toiduainetesse ülekandumise tegurite kohta.


28.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 962/2011,

27. september 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

52,7

ZZ

34,4

0707 00 05

MK

44,0

TR

107,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

72,7

CL

69,1

TR

68,8

UY

67,6

ZA

78,4

ZZ

71,3

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

102,0

ZA

63,5

ZZ

90,7

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

NZ

95,3

US

90,6

ZA

101,7

ZZ

103,2

0808 20 50

AR

47,4

CN

68,0

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

74,3

0809 30

TR

166,1

ZZ

166,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


28.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 963/2011,

27. september 2011,

millega kehtestatakse jaotuskoefitsient ajavahemikul 8.–14. septembrini 2011 taotletud impordilitsentside väljaandmiseks suhkrutoodetele teatavate tariifikvootide alusel ning peatatakse kõnealuste litsentside taotluste esitamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 25. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 891/2009, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine, (3) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 891/2009 kohaselt ajavahemikul 8.–14. septembrini 2011 pädevatele asutustele esitatud impordilitsentsi taotlustega hõlmatud kogused ületavad järjekorranumbri 09.4320 jaoks ette nähtud koguse.

(2)

Määruse (EÜ) nr 891/2009 kohaselt ajavahemikul 8.–14. septembrini 2011 pädevatele asutustele esitatud impordilitsentside taotlustega hõlmatud kogused on võrdsed järjekorranumbri 09.4317 jaoks ettenähtud kogusega.

(3)

Selles olukorras tuleb vastavalt määrusele (EÜ) nr 1301/2006 kehtestada jaotuskoefitsient järjekorranumbri 09.4320 all välja antavate impordilitsentside suhtes.

(4)

Määruse (EÜ) nr 891/2009 kohaselt tuleks uute litsentsitaotluste esitamine järjekorranumbrite 09.4317 ja 09.4320 kohta turustusaasta lõpuni peatada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 891/2009 kohaselt ajavahemikul 8.–14. septembrini 2011 esitatud impordilitsentsi taotlustes märgitud kogused tuleb korrutada käesoleva määruse lisas sätestatud jaotuskoefitsiendiga.

2.   Lisas osutatud järjekorranumbritele vastavate uute litsentsitaotluste esitamine peatatakse kuni 2011./2012. turustusaasta lõpuni.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  ELT L 254, 26.9.2009, lk 82.


LISA

CXL kontsessioonisuhkur

Turustusaasta 2011/2012

Taotlused, mis on esitatud ajavahemikul 8.9.2011–14.9.2011

Järjekorranumber

Riik

Jaotuskoefitsient

(%)

Uued taotlused

09.4317

Austraalia

 (1)

Peatatud

09.4318

Brasiilia

 

09.4319

Kuuba

 

09.4320

Muud kolmandad riigid

4,761909

Peatatud

09.4321

India

 

Ei kohaldata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust esitatud.


Balkani suhkur

Turustusaasta 2011/2012

Taotlused, mis on esitatud ajavahemikul 8.9.2011–14.9.2011

Järjekorranumber

Riik

Jaotuskoefitsient

(%)

Uued taotlused

09.4324

Albaania

 

09.4325

Bosnia ja Hertsegoviina

 

09.4326

Serbia

 (2)

 

09.4327

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

 

09.4328

Horvaatia

 (2)

 

Ei kohaldata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust esitatud.


Erakorraline ja tööstuslik importsuhkur

Turustusaasta 2011/2012

Taotlused, mis on esitatud ajavahemikul 8.9.2011–14.9.2011

Järjekorranumber

Liik

Jaotuskoefitsient

(%)

Uued taotlused

09.4380

Erakorraline

 

09.4390

Tööstuslik

 (3)

 

Ei kohaldata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust esitatud.


(1)  Ei kohaldata: taotlused ei ületa saada olevaid koguseid ja need rahuldatakse täies ulatuses.

(2)  Ei kohaldata: taotlused ei ületa saada olevaid koguseid ja need rahuldatakse täies ulatuses.

(3)  Ei kohaldata: taotlused ei ületa saada olevaid koguseid ja need rahuldatakse täies ulatuses.


OTSUSED

28.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/20


KOMISJONI OTSUS,

26. september 2011,

milles käsitletakse võrdlusaluseid, mida kasutatakse kasvuhoonegaaside saastekvootide tasuta eraldamiseks õhusõiduki käitajatele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 3e

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/638/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artikli 3e lõike 3 punkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vaja on vastu võtta võrdlusalused, mida kasutatakse saastekvootide tasuta eraldamiseks õhusõiduki käitajatele kauplemisperioodil 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2012, millele osutatakse direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3c lõikes 1, ja kauplemisperioodil 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2020, millele osutatakse kõnealuse direktiivi artikli 13 lõikes 1 koostoimes artikli 3c lõikega 2.

(2)

Selliste võrdlusaluste kohaselt eraldatud saastekvoodid tuleks kindlaks määrata kuni 2020. aastani, välja arvatud juhul, kui direktiivi 2003/87/EÜ artikli 25a kohaselt vastu võetud õigusaktides nõutakse asjakohaseid muudatusi.

(3)

Pärast seda, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/101/EÜ (millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi) (2) inkorporeeriti EMP Ühiskomitee 1. aprilli 2011. aasta otsusega nr 6/2011 (millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XX lisa (Keskkond)) (3) Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingusse, tuleb EMPs kohaldada kõnealuseid võrdlusaluseid.

(4)

Seepärast peavad võrdlusalused põhinema kogu EMP-le tasuta eraldatavatel saastekvootide üldkogusel, mis on kindlaks määratud EMP Ühiskomitee 20. juuli 2011. aasta otsusega nr 93/2011, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XX lisa (Keskkond) (4).

(5)

Võrdlusaluste arvutamiseks tuleks kauplemisperioodil 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2012 ja kauplemisperioodil 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2020 kogu EMPs kohaldatavad saastekvootide kogused jagada tonnkilomeetrite andmete summaga, mis on esitatud direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3e lõike 2 kohaselt komisjonile esitatud taotlustes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ilma et see piiraks direktiivi 2003/87/EÜ artikli 25a kohaldamist, kasutatakse kauplemisperioodil 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2012 direktiivi artikli 3e lõike 1 kohaseks saastekvootide tasuta eraldamiseks õhusõiduki käitajatele võrdlusalust, mille suurus on 0,000679695907431681 saastekvooti tonnkilomeetri kohta.

2.   Ilma et see piiraks direktiivi 2003/87/EÜ artikli 25a kohaldamist, kasutatakse kauplemisperioodil 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2020 direktiivi artikli 3e lõike 1 kohaseks saastekvootide tasuta eraldamiseks õhusõiduki käitajatele võrdlusalust, mille suurus on 0,000642186914222035 saastekvooti tonnkilomeetri kohta.

Artikkel 2

Saastekvootide koguse arvutamisel artiklis 1 sätestatud võrdlusaluste põhjal ümardatakse kogused allapoole lähima terve saastekvoodini.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 26. september 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  ELT L 8, 13.1.2009, lk 3.

(3)  ELT L 93, 7.4.2011, lk 35.

(4)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Parandused

28.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/22


Komisjoni 10. jaanuari 2011. aasta määruse (EL) nr 15/2011 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 elusate kahepoolmeliste molluskite puhul mereliste biotoksiinide määramiseks kasutatavate tunnustatud kontrollimeetodite osas) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 6, 11. jaanuar 2011 )

Leheküljel 3 põhjenduses 6

asendatakse

„Sellised meetodid peavad olema läbinud laboritevahelise valideerimise ja olema tunnustatud tasemetesti süsteemi alusel testitud.”

järgmisega:

„Sellised meetodid peavad olema läbinud laborisisese valideerimise ja olema tunnustatud tasemetesti süsteemi alusel testitud.”

Leheküljel 5 lisa A osa punkti 4 alapunktis b

asendatakse

„Sellised meetodid peavad olema läbinud laboritevahelise valideerimise ja olema tunnustatud tasemetesti süsteemi alusel testitud.”

järgmisega:

„Sellised meetodid peavad olema läbinud laborisisese valideerimise ja olema tunnustatud tasemetesti süsteemi alusel testitud.”