ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.199.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 199

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
2. august 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 753/2011, 1. august 2011, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 754/2011, 1. august 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

23

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 755/2011, 1. august 2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

33

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 756/2011, 27. juuli 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

35

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 757/2011, 27. juuli 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

37

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 758/2011, 1. august 2011, millega muudetakse määrust (EL) nr 1291/2009, mis käsitleb aruandvate ettevõtete väljavalimist põllumajandusettevõtete tulude kindlaksmääramiseks

40

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 759/2011, 1. august 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

44

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 760/2011, 1. august 2011, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11. turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

46

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv 2011/70/Euratom, 19. juuli 2011, millega luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks

48

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2011/486/ÜVJP, 1. august 2011, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

57

 

*

Nõukogu otsus 2011/487/ÜVJP, 1. august 2011, millega muudetakse ühist seisukohta 2002/402/ÜVJP, mis käsitleb Osama bin Ladeni, organisatsiooni Al-Qaida, Talibani ja teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiranguid

73

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2011/488/ÜVJP, 1. august 2011, millega rakendatakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta

74

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) parandus (ELT L 275, 25.10.2003) (Eestikeelne eriväljaanne 2004, 15. Keskkond, 7. köide, lk 631)

76

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 753/2011,

1. august 2011,

milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 215 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotise 2. peatüki kohaselt vastu võetud nõukogu 1. august 2011. aasta otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO Julgeolekunõukogu, toimides ÜRO põhikirja VII peatüki kohaselt, võttis 17. juunil 2011 vastu resolutsiooni 1988 (2011), milles käsitletakse Afganistanis valitsevat olukorda, mis kujutab jätkuvalt ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule.

(2)

Euroopa Liidu Nõukogu võttis 1. august 2011 vastu otsuse 2011/486/ÜVJP, millega nähakse ette ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1988 (2011) loodud komitee poolt või enne kõnealuse resolutsiooni vastuvõtmist ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1267 (1999) ja 1333 (2000) loodud komitee poolt loetletud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine, nende liitu lubamise piirangud, neile relvade ja sõjalise varustuse otsese või kaudse tarnimise, müümise ja üleandmise keeld ning neile sellise tegevusega seotud abi ja teenuste pakkumise keeld.

(3)

Mõned kõnealustest meetmetest kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(4)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele ja isikuandmete kaitsele. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õigustega.

(5)

Käesolevas määruses austatakse ka täiel määral ÜRO põhikirjast tulenevaid liikmesriikide kohustusi ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide õiguslikult siduvat iseloomu.

(6)

Pidades silmas erilist ohtu, mida olukord Afganistanis kujutab rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning selleks, et tagada kooskõla otsuse 2011/486/ÜVJP lisa muutmise ja läbivaatamise protsessiga, peaks nõukogul olema õigus muuta käesoleva määruse I lisas esitatud loetelu.

(7)

Käesoleva määruse I lisas esitatud loetelu muutmise kord peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, rühmitustele, ettevõtjatele ja üksustele nende loetellu kandmise põhjused, et anda neile võimalus esitada märkusi. Kui ükski loetellu kantud isikutest, rühmitustest, ettevõtjatest või üksustest esitab märkusi või esitatakse uusi olulisi tõendeid, peaks nõukogu nimetatud märkusi arvesse võttes oma otsuse läbi vaatama ning teavitama vastavalt asjaomast isikut, rühmitust, ettevõtjat või üksust.

(8)

Käesoleva määruse rakendamiseks ja liidus maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks tuleks avalikustada nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste nimed ja muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleks käesoleva määruse kohaselt külmutada. Isikuandmete töötlemisel tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (3).

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „rahalised vahendid”– finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

b)   „rahaliste vahendite külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, laadis, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

c)   „majandusressursid”– igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

d)   „majandusressursside külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

e)   „tehniline abi”– igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; sealhulgas suuline abi;

f)   „sanktsioonide komitee”– ÜRO Julgeolekunõukogu komitee, mis on loodud vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punktile 30;

g)   „1267-komitee”– ÜRO Julgeolekunõukogu komitee, mis on loodud vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele 1267 (1999) ja 1333 (2000);

h)   „Loetellu kandmise põhjused”– sanktsioonide komitee esitatud seisukoha üldsusele kättesaadavaks tehtav osa ja/või vajaduse korral sanktsioonide komitee kirjeldav kokkuvõte loetellu kandmise põhjustest; või käesoleva määruse I lisas loetletud isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse puhul, kes oli varem nimetatud nõukogu 27. mai 2002. aasta määruse (EÜ) nr 881/2002 (millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud) (4) I lisas, 1267-komitee esitatud seisukoht ja/või kirjeldav kokkuvõte;

i)   „liidu territoorium”– liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse ELi toimimise lepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel.

Artikkel 2

Keelatud on:

a)

osutada I lisas loetletud isikutele, rühmitustele, ettevõtjatele või üksustele otse või kaudselt tehnilist abi seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas (edaspidi „sõjaliste kaupade ühine nimekiri”) (5) loetletud kaupade ja tehnoloogiaga või seoses kõnealuses nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega;

b)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a sätestatud keelust.

Artikkel 3

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilisele või juriidilisele isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele või mis on nende omandis, valduses või kontrolli all.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse käsutusse ega nende toetuseks.

3.   Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest.

Artikkel 4

1.   I lisa sisaldab loetelu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, rühmitustest, ettevõtjatest ja üksustest, kes:

a)

olid nimetatud vahetult enne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) vastuvõtmise kuupäeva 1267-komitee konsolideeritud loetelu A osas (Talibaniga seotud isikud) või B osas (Talibaniga seotud üksused ja teised rühmitused ning ettevõtjad) kui Talibani kuuluvad või sellega seotud isikud, rühmitused, ettevõtjad ja üksused, või

b)

on määratud kindlaks sanktsioonide komitee poolt kui Talibaniga seotud isikud, rühmitused, ettevõtjad ja üksused, kes ohustavad Afganistanis rahu, stabiilsust ja julgeolekut.

2.   I lisa sisaldab loetellu kantud füüsiliste ja juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste loetellu kandmise põhjusi, mille on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee.

3.   I lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste ja juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet (kui see on kättesaadav), mille on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. I lisa sisaldab ka ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäeva.

Artikkel 5

1.   Erandina artiklist 3 võivad liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud I lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest,

tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed asjaomasest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid kolme tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

2.   Erandina artiklist 3 võivad liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, kui nad on kindlaks teinud, et külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulude katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ning sanktsioonide komitee on otsuse heaks kiitnud.

3.   Kõik isikud, rühmitused, ettevõtjad või üksused, kes soovivad, et nende suhtes kohaldatakse lõikes 1 või 2 sätestatud erandit, esitavad oma taotluse II lisas nimetatud liikmesriigi asjaomasele pädevale asutusele.

II lisas nimetatud pädev asutus teatab viivitamata kirjalikult nii taotluse esitanud isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele kui ka kõikidele teistele teadaolevalt otseselt seotud isikutele, rühmitustele, ettevõtjatele või üksustele sellest, kas taotlus rahuldati.

Asjaomane liikmesriik teavitab ka teisi liikmesriike ja komisjoni sellest, kas taotlus erandi tegemiseks rahuldati.

4.   Rahaliste vahendite suhtes, mis on liidu piires vabastatud ja üle kantud kulude katmise eesmärgil või mis on käesoleva artikli alusel tunnustatud, ei kehtestata artikli 3 kohaseid täiendavaid piiranguid.

5.   Käesoleva määruse I lisas loetletud isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste suhtes, kes olid varem loetletud määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas, kohaldatakse ka edaspidi käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud eranditega seoses lube, mille on varem andud liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel.

Artikkel 6

1.   Artikli 3 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

selliste lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis sõlmiti või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama käesolevat määrust, või käesoleva määruse I lisas loetletud isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste puhul, kes olid varem loetletud määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas, enne kuupäeva, mil nende suhtes esmakordselt kohaldati määrust (EÜ) nr 337/2000, (6) määrust (EÜ) nr 467/2001 (7) või määrust (EÜ) nr 881/2002,

tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 3 lõikega 1.

2.   Artikli 3 lõige 2 ei takista liidu finantseerimis- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

Artikkel 7

1.   Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.   Artikli 3 lõikes 2 sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele, kes tegid rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, juhul kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikub kõnealust keeldu.

Artikkel 8

1.   Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused:

a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 3 kohaselt külmutatud kontode ja rahasummade kohta, oma elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele, mis on nimetatud II lisas loetletud veebisaidil, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriigi kaudu komisjonile, ning

b)

tegema koostööd kõnealuse pädeva asutusega nimetatud teabe kontrollimisel.

2.   Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 9

Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva, käesoleva määrusega seotud muu asjakohase teabe, eelkõige teabe käesoleva määruse rikkumise ja täitmise tagamisega seotud probleemide ning riiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 10

Komisjonil on õigus muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

Artikkel 11

1.   Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse loetellu, kannab nõukogu sellise füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse I lisas esitatud loetellu.

2.   Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused lõikes 1 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes sellisele füüsilisele või juriidilisele isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

3.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, rühmitust, ettevõtjat või üksust.

4.   Kui ÜRO otsustab füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse loetelust välja jätta või muuta loetellu kantud isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse tuvastamiseks vajalikke andmeid, muudab nõukogu vastavalt I lisa.

5.   Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse ka käesoleva määruse I lisas loetletud füüsiliste ja juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste suhtes, kes varasemalt olid loetletud määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas.

Artikkel 12

1.   Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ning teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 13

Kui käesolev määrus sisaldab nõuet teavitada komisjoni või temaga suhelda, kasutatakse selleks II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 14

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d)

juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi seaduste alusel;

e)

juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt leiab aset liidu territooriumil.

Artikkel 15

Käeolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. august 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 57.

(2)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(3)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(4)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.

(5)  ELT C 69, 18.3.2010, lk 19.

(6)  Nõukogu 14. veebruari 2000. aasta määrus (EÜ) nr 337/2000, mis käsitleb Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist (EÜT L 43, 16.2.2000, lk 1).

(7)  Nõukogu 6. märtsi 2001. aasta määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist (EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1).


I LISA

ARTIKLIS 4 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, RÜHMITUSTE, ETTEVÕTJATE JA ÜKSUSTE LOETELU

1.

Abdul Baqi

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kuberner; b) Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja; c) Talibani režiimi ajal töötas välisministeeriumi konsulaarosakonnas. Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: Jalalabadi linn, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

2.

Abdul Qadeer Abdul Baseer

Tiitel: a) kindral, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: sõjaväeatašee, Talibani „suursuursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Nangarhar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000974 (Afganistani pass). Muu teave: repatrieeritud Afganistani 2006. aasta veebruaris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

3.

Amir Abdullah (teise nimega Amir Abdullah Sahib)

Aadress: Karachi, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1972. Sünnikoht: Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Amir Abdullah oli Talibani kõrgema juhi Abdul Ghani Baradari (TI.B.24.01) laekur ning oli Kandahari provintsi endine asekuberner. Amir Abdullah viibis Kuveidis, Saudi Araabias, Liibüas ja Araabia Ühendemiraatides, et Talibanile vahendeid hankida. Ta hõlbustas ka Talibani juhtkonna suhtlemist ja koordineeris kõrgetasemelisi kohtumisi oma Pakistani elukoha külalistemajas. Abdullah aitas mitmel Afganistanist 2001. aastal põgenenud Talibani kõrgemal liikmel end Pakistanis sisse seada.

4.

Abdul Manan

Tiitel: a) hr, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: kaubandusatašee, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

5.

Abdul Razaq

Tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kaubandusminister (Talibani režiim), b) 2003. aastal Afganistanis Kandhari provintsis arreteeritud. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

6.

Abdul Wahab

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Talibani asjur Riyadhis. Sünniaeg: ligikaudu 1973. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

7.

Abdul Rahman Agha

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal sõjakohtu esimees. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

8.

Abdul Wasay Mu’tasim Agha (teiste nimedega a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

9.

Janan Agha

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Fariabi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kesk-Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

10.

Sayed Mohammad Azim Agha (teiste nimedega a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal passi- ja viisaosakonna töötaja. Sünniaeg: ligikaudu 1966. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

11.

Sayyed Ghiassouddine Agha (teiste nimedega a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade minister, b) Talibani režiimi ajal haridusminister. Sünniaeg: vahemikus 1958–1963. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Afganistani Faryabi provintsi eest vastutav Talibani liige, b) osaleb uimastikaubanduses. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

12.

Mohammad Ahmadi

Tiitel: a) mulla, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal panga Da Afghanistan Bank president. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

13.

Mohammad Shafiq Ahmadi

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Samangani provintsi kuberner Afganistanis. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

14.

Ahmadullah (teise nimega Ahmadulla)

Tiitel: qari. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal luurealane julgeolekuminister. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Qarabaghi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2001. aasta detsembris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

15.

Abdul Bari Akhund (teise nimega Haji Mullah Sahib)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Helmandi provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist seitsmeliikmelise Talibani liidrite komitee liige Kandaharis, Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

16.

Ahmed Jan Akhund

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal vee- ja elektriminister. Sünniaeg: vahemikus 1953–1958. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

17.

Attiqullah Akhund

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Shawali Kotti piirkond, Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

18.

Hamidullah Akhund

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Afghan Airlines’i juht. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

19.

Mohammad Hassan Akhund

Tiitel: a) mulla, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu esimehe asetäitja, b) Talibani režiimi ajal välisminister enne Wakil Ahmad Mutawakilit, c) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Malwhavi Khaalis’ rühmitusse, mis on Jihadi üks seitsmest Nõukogude Liidu vastasest rühmitusest, b) lõpetanud madrrassa Quetas, Pakistanis, c) kuulub mulla Omari lähedaste isikute hulka. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

20.

Mohammad Abbas Akhund

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tervishoiuminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

21.

Mohammad Essa Akhund

Tiitel: a) alhaj, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal veemajanduse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse minister. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

22.

Ubaidullah Akhund (teiste nimedega a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Tiitel: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaitseminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) üks mulla Omari asetäitjatest, b) sõjaliste operatsioonide eest vastutav Talibani juhtkonna liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

23.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (teiste nimedega a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Zaboli provintsi kuberner (Afganistanis). Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: alates 2007. aasta algusest Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

24.

Mohammad Eshaq Akhunzada

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Laghmani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1963–1968. Sünnikoht: Qarabajhi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

25.

Agha Jan Alizai (teiste nimedega a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha)

Tiitel: hadži. Sünniaeg: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) ligikaudu 1957. Sünnikoht: a) Hitemchai küla, Helmandi provints, Afganistan, b) Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:4.11.2010. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud kindlaksmääramise kuupäev:4.11.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Agha Jan Alizai on juhtinud ühte Afganistani Helmandi provintsi suurematest uimastikaubanduse võrgustikest ning andnud raha Talibanile vastutasuks tema kaitsmise eest uimastiäris. 2008. aastal nõustus üks uimastikaubitsejate rühm, sealhulgas Alizai, maksma Talibanile maksu maa eest, kus kasvatati unimagunit, millele vastutasuks Taliban nõustus korraldama uimastite materjali transporti. Taliban nõustus ka tagama uimastikaubitsejate ja nende ladude julgeoleku, kui kaubitsejad pakuvad Talibani võitlejatele varju ja tagavad nende transpordi. Alizai tegeles ka Talibanile relvade ostmisega ning sõitis regulaarselt Pakistani, et kohtuda Talibani kõrgemate juhtidega. Alizai hõlbustas ka võltsitud Iraani passide hankimist Talibani liikmetele, et nad saaksid sõita väljaõppele Iraani. 2009. aastal hankis Alizai passi ja raha ühele Talibani ülemale reisimiseks Iraani.

26.

Allahdad (teise nimega Akhund)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal ehitusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

27.

Aminullah Amin

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Saripuli provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

28.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Tiitel: a) alhaj, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Afganistani kaubandusagentuuri juhataja, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1934. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: SE 011252 (Afganistani pass). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

29.

Muhammad Taher Anwari (teiste nimedega a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal haldusküsimuste direktor, b) Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1961. Sünnikoht: Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

30.

Arefullah Aref

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

31.

Sayed Esmatullah Asem (teise nimega Esmatullah Asem) Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Afganistani Punase Poolkuu (ARCS) peasekretär. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Talibani juhtkonna liige, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) Talibani Peshawari nõukogu liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

32.

Atiqullah

Tiitel: a) hadži, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Pärast Kabuli võtmist Talibani poolt 1996. aastal määrati Atiqullah ametikohale Kandaharis. 1999. või 2000. aastal nimetati ta põllumajandusministri esimeseks asetäitjaks, seejärel Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitjaks.

 

Pärast Talibani režiimi langemist sai Atiqullah’st Talibani operatsiooniohvitser Afganistani lõunapiirkonnas. 2008. aastal sai temast Afganistani Helmandi provintsi Talibani kuberneri asetäitja.

33.

Azizirahman

Tiitel: hr. Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

34.

Abdul Ghani Baradar (teise nimega Mullah Baradar Akhund)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaitseministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Weetmaki küla, Dehrawoodi piirkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Popalzai hõimu, b) Talibani kõrgem sõjaväeülem ja alates 2007. aasta maist Talibani „Quetta nõukogu” liige, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

35.

Shahabuddin Delawar

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kõrgema kohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: 1957. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

36.

Dost Mohammad (teise nimega Doost Mohammad)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner. Sünniaeg: vahemikus 1968–1973. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist üks Talibani sõjaväeülematest, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

37.

Mohammad Azam Elmi

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2005. aastal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

38.

Faiz

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi infoosakonna juht. Sünniaeg: ligikaudu 1969. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

39.

Rustum Hanafi Habibullah (teise nimega Rostam Nuristani)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Dara Kolum, Do Aabi piirkond, Nuristani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Nuristani provintsi eest vastutav Talibani liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

40.

Gul Ahmad Hakimi

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: kaubandusatašee, Talibani „peakonsulaat”, Karachi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

41.

Abdullah Hamad

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1972. Sünnikoht: Helmand, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 00857 (välja antud 20.11.1997). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

42.

Hamdullah

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: repatrieerimisatašee, Talibani „peakonsulaat”, Quetta. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

43.

Zabihullah Hamidi

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

44.

Din Mohammad Hanif (teise nimega Qari Din Mohammad)

Tiitel: qari. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal plaaniminister, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse minister. Sünniaeg: ligikaudu 1955. Sünnikoht: Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

45.

Abdul Jalil Haqqani (teise nimega Nazar Jan)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Arghandaabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, b) alates 2007. aasta maist Talibani liidrite nõukogu liige, c) Talibani nõukogu rahanduskomisjoni liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

46.

Badruddin Haqqani (teise nimega Atiqullah)

Aadress: Miram Shah, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1975–1979. Muu teave: a) Haqqani võrgustiku operatsiooniülem ja Talibani šuura liige Miram Shah’s, b) on aidanud juhtida rünnakuid Afganistani kaguosas asuvate sihtmärkide vastu, c) Jalaluddin Haqqani poeg, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ja Nasiruddin Haqqani vend ning Khalil Ahmed Haqqani vennapoeg. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:11.5.2011. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:11.5.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Badruddin Haqqani on Haqqani võrgustiku operatsiooniülem; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Haqqani võrgustik on olnud Afganistanis mässulise tegevuse eesrinnas ning vastutab paljude oluliste rünnakute eest. Haqqani võrgustiku juhtkond koosneb selle asutaja, mulla Mohammed Omari (TI.O.4.01) Talibani režiimiga 1990. aastate keskel liitunud Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) kolmest vanemast pojast. Badruddin on Jalaluddini poeg ning Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10) ja Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) vend ning Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11) vennapoeg.

 

Badruddin aitab juhtida Talibaniga seotud mässuliste ja välismaa võitlejate rünnakuid Afganistani kaguosas asuvate sihtmärkide vastu. Badruddin on Talibani Miram Shah’ šuura liige, mis kontrollib Haqqani võrgustiku tegevust.

 

Badruddin korraldab arvatavasti ka Haqqani võrgustiku inimrööve. Ta vastutab paljude afgaanide ja välisriikide kodanike röövimise eest Afganistani ja Pakistani piirialal.

47.

Ezatullah Haqqani

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal planeerimisministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Laghmani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

48.

Jalaluddin Haqqani (teiste nimedega a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal piiriminister. Sünniaeg: ligikaudu 1942. Sünnikoht: Khosti provints, Zadrani piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani isa, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) kuigi tema surmast teatati 2007. aasta juunis, on ta 2008. aasta mai seisuga elus. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

49.

Khalil Ahmed Haqqani (teiste nimedega a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani)

Tiitel: hadži. Aadress: a) Peshawar, Pakistan; b) Dergey Manday medrese naabruskond, Dergey Manday küla Miram Shah’ lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan; c) Kayla küla Miram Shah’ lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan; d) Sarana Zadrani küla, Paktia provints, Afganistan. Sünniaeg: a) 1.1.1966, b) vahemikus 1958–1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) juhtiv liige Haqqani võrgustikus, mille baas asub Põhja-Waziristanis, Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis; b) varem viibinud ja hankinud vahendeid Dubais, Araabia Ühendemiraatides; c) Jalaluddin Haqqani vend ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqani onu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:9.2.2011. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:9.2.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Khalil Ahmed Haqqani on Haqqani võrgustiku juhtiv liige; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Afganistanis mässulise tegevuse eesrinnas oleva Haqqani võrgustiku asutas Khalil Haqqani vend Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), kes liitus mulla Mohammed Omari (TI.O.4.01) Talibani režiimiga 1990. aastate keskel.

 

Khalil Haqqani tegeleb Talibani ja Haqqani võrgustiku nimel rahaliste vahendite hankimisega, viibides sageli välisreisidel, et kohtuda rahaliste toetajatega. Alates 2009. aasta septembrist on Khalil Haqqani viibinud Pärsia lahe riikides, hankides vahendeid sealt ja mujalt Lõuna- ja Ida-Aasias asuvatelt allikatelt.

 

Khalil Haqqani toetab ka Talibani ja Afganistanis tegutsevat Haqqani võrgustikku. 2010. aasta algusest on Khalil Haqqani eraldanud vahendeid Talibani rakkudele Afganistani Logari provintsis. 2009. aastal eraldas Khalil Haqqani vahendeid ligikaudu 160 võitlejale Afganistani Logari provintsis ja kontrollis neid, ning oli üks mitmest isikust, kes vastutas Talibani ja Haqqani võrgustiku poolt kinnivõetud vaenlaste vangide kinnipidamise eest. Khalil Haqqani on täitnud oma vennapoja Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) käske Talibani operatsioonidel.

 

Khalil Haqqani on tegutsenud ka Al-Qaida (QE.A.4.01) nimel ning teda on seotud Al-Qaida sõjaliste operatsioonidega. 2002. aastal saatis Khalil Haqqani mehi Afganistani Paktia provintsi Al-Qaida elementide tugevdamiseks.

50.

Mohammad Moslim Haqqani (teise nimega Moslim Haqqani)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Baghlani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

51.

Mohammad Salim Haqqani

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Laghmani provintsist. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

52.

Nasiruddin Haqqani (teiste nimedega a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair)

Aadress: Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1970–1973. Sünnikoht: Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: seotud Haqqani võrgustikuga, mille baas asub Põhja-Waziristanis, valitsuse kontrollitavas Pakistani hõimupiirkonnas. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Haqqani võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Võrgustik on olnud Afganistanis mässulise tegevuse eesrinnas ning vastutab paljude oluliste rünnakute eest. Haqqani võrgustiku juhtkond koosneb Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) kolmest vanemast pojast, kellest üks on Nasiruddin Haqqani.

 

Nasiruddin Haqqani on Haqqani võrgustiku saadik ja tegeleb põhiliselt raha hankimisega. 2004. aastal sõitis ta ühe Talibani liitlasega Saudi Araabiasse, et Talibanile vahendeid hankida. 2004. aastal andis ta ka vahendeid võitlejatele Afganistanis, et takistada Afganistani presidendivalimisi. Alates vähemalt 2005. aastast kuni 2008. aastani kogus Nasiruddin Haqqani vahendeid Haqqani võrgustikule erinevatel raha hankimise reisidel, muu hulgas sõites 2007. aastal regulaarselt Araabia Ühendemiraatidesse ja tehes 2008. aastal ühe raha hankimise reisi ühte teise Pärsia lahe riiki. 2007. aasta keskpaigast oli Haqqanil teadaolevalt kolm peamist rahastamisallikat: annetused Pärsia lahe piirkonnast, uimastikaubandus ja maksed Al-Qaidalt (QE.A.4.01). 2009. aasta lõpus sai Nasiruddin Haqqani mitusada tuhat dollarit Al-Qaidaga seotud isikutelt Araabia poolsaarel, et sellega rahastada Haqqani võrgustiku tegevusi.

53.

Sayyed Mohammed Haqqani (teise nimega Sayyed Mohammad Haqqani)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal haldusküsimuste direktor, b) Taliban režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriülem. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Pakistanis, b) arvatavalt lähedastes suhetes Talibani juhi mulla Mohammed Omariga, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Sayyed Mohammed Haqqani on seotud Gulbbudin Hekmatyariga (QI.H.88.03) ning on olnud mulla Mohammed Omari (TI.O.4.01) pikaajaline toetaja. Talibani režiimi haldusküsimuste direktorina jagas ta Afganistani isikutunnistusi Afganistanis võidelnud Al-Qaidaga seotud välismaalastele ning kogus neilt märkimisväärse summa raha.

 

2003. ja 2004. aastal kohtus Sayyed Mohammed Haqqani mitu korda Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiriga (QI.A.6.01) ja Mohammed Omari sekretäri Farhadiga. Ta avas raamatukaupluse Qissa Khwani basaaris, Peshawaris, Pakistanis, mis on olnud Talibani rahastamisega seotud. 2009. aasta märtsis oli ta veel aktiivne Talibani mässuliste juht.

54.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (teiste nimedega a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Loetellu kandmise põhjused: Na’ib Amir (asekomandör). Aadress: a) Kela naabruskond/Danda naabruskond, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristani piirkond, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristani piirkond, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1977–1978. Sünnikoht: a) Danda, Miramshah, Põhja Waziristani piirkond, Pakistan, b) Srana küla, Garda Saray piirkond, Paktia provints, Afganistan, c) Neka piirkond, Paktika provints, Afganistan, d) Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2004. aastast kõrgem operatsiooniülem Afganistani ida- ja lõunapiirkondades; b) Jallaloudine Haqani poeg; c) kuulub Afganistani Paktia provintsi Garda Saray Zardani hõimu Sultan Kheli allüksusesse; d) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:13.9.2007.

55.

Abdul Hai Hazem

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 0001203. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

56.

Hidayatullah (teise nimega Abu Turab)

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:8.3.2001.

57.

Abdul Rahman Ahmad Hottak (teise nimega Hottak Sahib)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kultuuri alal. Sünniaeg: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

58.

Najibullah Haqqani Hydayetullah (teise nimega Najibullah Haqani)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Ida-Afganistanist, b) alates 2007. aasta maist Talibani „nõukogu” liige Afganistani Kunari provintsis, c) Moulavi Noor Jalal’i sugulane. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

59.

Gul Agha Ishakzai (teiste nimedega a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah) Aadress: Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1972. Sünnikoht: Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan. Muu teave: kuulub hiljuti loodud Talibani nõukogusse, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistan provintsis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:20.7.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:20.7.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Gul Agha Ishakzai on Talibani rahanduskomisjoni juht ning kuulub hiljuti loodud Talibani nõukogusse, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistan provintsis. Ta on ka kogunud raha enesetapurünnakute jaoks Kandaharis, Afganistanis, ning on olnud seotud raha väljamaksmisega Talibani võitlejatele ja nende perekondadele.

 

Talibani juhi mulla Mohammad Omari (TI.O.4.01) lapsepõlvesõbrana on Gul Agha Ishakzai olnud Omari peamine rahade eest vastutav isik ja üks tema lähimatest nõunikest. Ühel hetkel ei olnud kellelgi võimalik ilma tema heakskiiduta mulla Omariga kohtuda. Talibani režiimi ajal elas ta koos Omariga presidendipalees.

 

2005. aasta detsembris hõlbustas Gul Agha Ishakzai isikute ja kauba liikumist Talibani väljaõppelaagritesse; 2006. aasta lõpus sõitis ta relvaosade hankimiseks välimaale.

60.

Noor Jalal (teise nimega Nur Jalal)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja halduse alal. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

61.

Qudratullah Jamal (teise nimega Haji Sahib)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal informatsiooniminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Gardez, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

62.

Saleh Mohammad Kakar (teise nimega Saleh Mohammad)

Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: Nulghami küla, Panjwai piirkond, Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: on olnud autode müügifirma omanik Kandaharis, Afganistanis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:4.11.2010. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:4.11.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saleh Mohammad Kakar on uimastikaubitseja, kes juhtis ühte organiseeritud kaubitsemisvõrgustikku Kandahari ja Helmandi provintsides, Afganistanis, mis täitis Talibani logistilisi ja finantsilisi vajadusi. Enne tema arreteerimist Afganistani ametivõimude poolt juhtis Saleh Mohammad Kakar Talibani kaitse all olevaid heroiini töötluslaboreid Kandahari provintsi Band-e-Timori piirkonnas. Kakar on olnud kontaktis Talibani juhtidega, on kogunud nende nimel uimastikaubitsejatelt sularaha ning hallanud ja peitnud Talibani kõrgematele liikmetele kuuluvat raha. Ta vastutas ka uimastikaubitsejate maksude tasumise hõlbustamise eest Talibanile. Kakar on olnud autode müügifirma omanik Kandaharis ning on varustanud Talibani enesetapurünnakutes kasutatavate sõidukitega.

63.

Rahamatullah Kakazada (teiste nimedega a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: peakonsul, Talibani „peakonsulaat” Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000952 (Afganistani pass, välja antud 7.1.1999). Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Ghazni provintsi Talibani „kuberner”. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

64.

Abdul Rauf Khadem

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal armeekomandör. Sünniaeg: vahemikus 1958–1963. Sünnikoht: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

65.

Khairullah Khairkhwah (teise nimega Mullah Khairullah Khairkhwah)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Herati provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi pressiesindaja, c) Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner, d) Talibani režiimi ajal siseminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Arghistani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: 2007. aasta juuni seisuga kinnipeetav. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

66.

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal siseminister, b) Talibani režiimi ajal Kabuli politseiülem. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Spin Boldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan – ala, millel on ühine piir Pakistani Quetta provintsi Chamani piirkonnaga. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

67.

Jan Mohmmad Madani

Tiitel: hr. Loetellu kandmise põhjused: asjur, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

68.

Zia-ur-Rahman Madani (teiste nimedega a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Logari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: Taliqan, Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) osaleb uimastikaubanduses, c) alates 2007. aasta maist vastutav Talibani sõjalise tegevuse eest Afganistani Takhari provintsis, c) vastutav Nangahari provintsi eest. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

69.

Abdul Latif Mansur (teise nimega Abdul Latif Mansoor)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: alates 2007. aasta maist Talibani „Miram Shah’ nõukogu” liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

70.

Mohammadullah Mati

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal avalike tööde minister. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

71.

Matiullah

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kabuli tolliameti direktor. Sünniaeg: ligikaudu 1973. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

72.

Akhtar Mohammad Maz-Hari

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: hariduse atašee, Talibani „peakonsulaat” Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Kunduz, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: SE 012820 (Afganistani pass, välja antud 4.11.2000). Muu teave: teadaolevalt suri 2007. aastal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

73.

Fazl Mohammad Mazloom (teiste nimedega a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal maavägede staabiülema asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963–1968. Sünnikoht: Uruzgan, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

74.

Nazar Mohammad

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kunduzi provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

75.

Mohammad Homayoon

Tiitel: insener. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal veemajanduse ja elektrivarustuse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

76.

Mohammad Shafiq Mohammadi

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Khosti provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1948. Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

77.

Abdul Kabir Mohammad Jan (teise nimega A. Kabir)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu majandusvaldkonna teine asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Nangahari provintsi kuberner, c) Talibani režiimi ajal idapiirkonna juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Zardrani hõim, Paktja provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

78.

Mohammad Rasul

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Nimrozi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1958–1963. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

79.

Mohammad Wali

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministrina kasutas Mohammad Wali elanikkonna hirmutamiseks sageli piinamist ja muid vahendeid. Mohammad Wali on pärast Talibani režiimi langemist jätkuvalt Talibanis aktiivne Kandahari provintsis, Afganistanis.

80.

Mohammad Yaqoub

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal BIA juhataja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

81.

Amir Khan Motaqi (teise nimega Amir Khan Muttaqi)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal haridusminister, b) Talibani režiimi ajal Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

82.

Abdulhai Motmaen

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kandahari informatsiooni- ja kultuuriosakonna direktor Afganistanis. Sünniaeg: ligikaudu 1973. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

83.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (teiste nimedega a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb)

Tiitel: a) mulla, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal sideministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

84.

Najibullah Muhammad Juma (teise nimega Najib Ullah)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Farah. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: 00737 (Afganistani pass on välja antud 20.10.1996). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

85.

Mohammad Naim (teise nimega Mullah Naeem)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

86.

Nik Mohammad

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaubandusministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

87.

Hamdullah Nomani

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministeeriumi kõrgem ametnik. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

88.

Mohammad Aleem Noorani

Tiitel: mufti. Loetellu kandmise põhjused: esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Karachi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

89.

Nurullah Nuri

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Balkhi provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi ajal põhjapiirkonna juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Shahjoe piirkond, Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

90.

Abdul Manan Nyazi (teiste nimedega a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai)

Tiitel: a) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi järgse Kabuuli provintsi kuberner. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Pashtoon Zarghooni piirkond, Herati provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Herati provintsi eest vastutav Talibani liige. Usutavasti viibib Afganistani/Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

91.

Mohammed Omar

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: usklike juht (Amir ul-Mumineen), Afganistan. Sünniaeg: ligikaudu 1966. Sünnikoht: Uruzgani provints, Adehrawoodi küla. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

92.

Abdul Jabbar Omari

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Baghlani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Zabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

93.

Mohammad Ibrahim Omari

Tiitel: alhaj. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal piiriministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Zadrani org, Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

94.

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (teise nimega Noor ud Din Turabi)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal justiitsminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan. b) Chora piirkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

95.

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (teiste nimedega: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Darzabi piirkond, Faryabi piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Afganistani põhjaosa eest vastutav Talibani liige, b) osaleb uimastikaubanduses. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

96.

Abdul Ghafar Qurishi (teise nimega Abdul Ghaffar Qureshi)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: repatrieerimisatašee, Talibani „suursuursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

97.

Yar Mohammad Rahimi

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal sideminister. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Panjwaee piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

98.

Mohammad Hasan Rahmani

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Panjwae piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

99.

Habibullah Reshad

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal uurimisosakonna juhataja. Sünniaeg: vahemikus 1968–1973. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

100.

Abdulhai Salek

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Uruzgani provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt surnud. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

101.

Sanani

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Dar-ul-Efta juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1923. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

102.

Noor Mohammad Saqib

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal ülemkohtu esimees. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Bagrami piirkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

103.

Ehsanullah Sarfida

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Qarabaghi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

104.

Saduddin Sayyed (teiste nimedega: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin)

Tiitel: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal töö- ja sotsiaalministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Chamani piirkond, Pakistan. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

105.

Qari Abdul Wali Seddiqi

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kolmas sekretär. Sünniaeg: 1974. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000769 (Afganistani pass, välja antud 2.2.1997). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

106.

Abdul Wahed Shafiq

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi asekuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

107.

Said Ahmed Shahidkhel

Tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Talibani režiimi ajal haridusminister, b) oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

108.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (teiste nimedega a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ja transpordi minister. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan. b) Kalanko Joftian, Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) repatrieeritud Afganistani 2006. aasta septembris, b) Talibani juhtkonna liige, c) osaleb uimastikaubanduses, d) alates 2007. aasta maist tegutseb Afganistani Khosti, Paktia and Paktika provintsis; alates 2007. aasta maist Talibani „kuberner” Kandaharis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

109.

Shamsudin

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Wardaki (Maidani) provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Keshimi piirkond, Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

110.

Mohammad Sharif

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

111.

Shams Ur-Rahman Sher Alam (teiste nimedega a) Shamsurrahman, b) Shams-u- Rahman)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünnikoht: Sarowbi piirkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

112.

Abdul Ghafar Shinwari

Tiitel: hadži. Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Karachi, Pakistan. Sünniaeg:29.3.1965. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000763 (välja antud 9.1.1997). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

113.

Mohammad Sarwar Siddiqmal

Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

114.

Sher Mohammad Abbas Stanekzai

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tervishoiuministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

115.

Taha

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Paktia provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

116.

Tahis.

Tiitel: hadži. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

117.

Abdul Raqib Takhari.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal repatrieerimisminister. Sünniaeg: vahemikus 1968–1973. Sünnikoht: Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

118.

Walijan

Tiitel: maulavi. Positsioon: Talibani režiimi ajal Jawzjani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Quetta, Pakistan. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

119.

Nazirullah Ahanafi Waliullah (teise nimega Nazirullah Aanafi Waliullah)

Tiitel: a) maulavi, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: kaubandusatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000912 (Afganistani pass, mis on välja antud 30.6.1998). Muu teave: Repatrieeritud Afganistani 2006. aasta oktoobris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

120.

Abdul-Haq Wasiq (teise nimega Abdul-Haq Wasseq)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001. Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud loetellu kandmise kuupäev:31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul-Haq Wassiq on seotud Gulbuddin Hekmatyariga (QI.H.88.03). Talibani režiimi ajal olid tal järjestikku ametikohad kohaliku komandörina Nimrozi ja Kandahari provintsis. Seejärel sai temast luure asepeadirektor, kes andis aru Qari Ahmadullah’le (TI.A.81.01). Sellel ametikohal vastutas ta suhete haldamise eest Al-Qaidaga seotud välismaa võitlejatega ja nende väljaõppelaagrite eest Afganistanis. Ta oli ka tuntud oma repressioonimeetodite poolest Talibani vastaste isikute vastu Afganistani lõunapiirkonnas.

121.

Mohammad Jawad Waziri

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakond. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:23.2.2001.

122.

Abdul Rahman Zahed (teise nimega Abdul Rehman Zahid)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963-1968. Sünnikoht: Logari provints, Kharwari piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.

123.

Mohammad Zahid

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Logar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 001206 (välja antud 17.7.2000). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25.1.2001.


II LISA

LIIKMESRIIKIDE PÄDEVATE ASUTUSTE LOETELU NING AADRESS TEATISTE SAATMISEKS EUROOPA KOMISJONILE

A.

Pädevad asutused kõikides liikmesriikides:

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGAARIA

http://www.mfa.government.bg

 

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

KREEKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

HISPAANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LEEDU

http://www.urm.lt

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

POOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

ÜHENDKUNINGRIIK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile või temaga suhtlemiseks:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel: (32 2) 295 5585


2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/23


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 754/2011,

1. august 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 215 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 1. augusti 2011. aasta otsust 2011/487/ÜVJP, millega muudetakse ühist seisukohta 2002/402/ÜVJP, mis käsitleb Osama bin Ladeni, organisatsiooni Al-Qaida, Talibani ja teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiranguid, (1) mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Liidu lepingu V jaotise 2. peatükiga,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

27. mail 2002. aastal võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2002/402/ÜVJP (2) ja määruse (EÜ) nr 881/2002 (3).

(2)

17. juunil 2011. aastal võttis ÜRO Julgeolekunõukogu, toimides ÜRO harta VII peatüki kohaselt, vastu resolutsiooni 1989(2011), milles käsitletakse terrorirünnakutest rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule tulenevaid ohte.

(3)

1. augustil 2011 võttis nõukogu vastu otsuse 2011/487/ÜVJP.

(4)

Määrust (EÜ) nr 881/2002 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 881/2002 muudetakse järgmiselt.

1.

Pealkiri asendatakse järgmisega:

2.

Artikli 1 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „ja Talibani”.

3.

Artikli 2 lõikes 3 jäetakse välja sõnad „Osama bin Ladeni” ja „ja Talibaniga” ning asendatakse sõnad „Al-Qaida võrgu” sõnadega „Al-Qaida võrguga”.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. august 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 73.

(2)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 4.

(3)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisast pealkirja „Füüsilised isikud” alt jäetakse välja järgmised kanded:

1.

„Abdul Baqi. Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kuberner; b) Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja; c) Talibani režiimi ajal töötas välisministeeriumi konsulaarosakonnas. Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: Jalalabadi linn, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

2.

„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Tiitel: a) kindral, b) maulavi. Ametikoht: sõjaväeatašee, Talibani „suursuursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Nangarhar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000974 (Afganistani pass). Muu teave: Repatrieeritud Afganistani 2006. aasta veebruaris.”

3.

„Abdul Ghafoor. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

4.

„Amir Abdullah (teise nimega Amir Abdullah Sahib). Aadress: Karachi, Pakistan. Sünniaeg: umbes 1972. Sünnikoht: Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 20.7.2010.”

5.

„Abdul Manan. Tiitel: a) hr, b) maulavi. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani.”

6.

„Abdul Razaq. Tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kaubandusminister (Talibani režiim), b) 2003. aastal Afganistanis Kandhari provintsis arreteeritud.”

7.

„Abdul Wahab. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Talibani asjur Riyadhis. Sünniaeg: umbes 1973. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

8.

„Abdul Rahman Agha. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal sõjakohtu esimees. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

9.

„Abdul Wasay Mu’tasim Agha. (teiste nimedega a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 31.1.2001.”

10.

„Janan Agha. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Fariabi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Kesk-Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

11.

„Sayed Mohammad Azim Agha (teiste nimedega a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal passi- ja viisaosakonna töötaja. Sünniaeg: ligikaudu 1966. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

12.

„Sayyed Ghiassouddine Agha (teiste nimedega a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade minister, b) Talibani režiimi ajal haridusminister. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Afganistani Faryabi provintsi eest vastutav Talibani liige, b) osaleb uimastikaubanduses.”

13.

„Mohammad Ahmadi. Tiitel: a) mulla, b) hadži. Ametikoht: Talibani režiimi ajal panga Da Afghanistan Bank president. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

14.

„Mohammad Shafiq Ahmadi. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Samangani provintsi kuberner Afganistanis. Kodakondsus: Afganistani.”

15.

Ahmadullah (teise nimega Ahmadulla). Tiitel: qari. Ametikoht: Talibani režiimi ajal luurealane julgeolekuminister. Sünniaeg: umbes 1975. Sünnikoht: Qarabaghi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2001. aasta detsembris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

16.

„Abdul Bari Akhund (teise nimega Haji Mullah Sahib). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Helmandi provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist seitsmeliikmelise Talibani liidrite komitee liige Kandaharis, Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

17.

„Ahmed Jan Akhund. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal vee- ja elektriminister. Sünniaeg: vahemikus 1953 kuni 1958. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

18.

„Attiqullah Akhund. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1953. Sünnikoht: Shawali Kotti piirkond, Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

19.

„Hamidullah Akhund. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Afghan Airlines’i juht. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

20.

„Mohammad Hassan Akhund. Tiitel: a) mulla, b) hadži. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu esimehe asetäitja, b) Talibani režiimi ajal välisminister enne Wakil Ahmad Mutawakilit, c) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Malwhavi Khaalis’ rühmitusse, mis on Jihadi üks seitsmest Nõukogude Liidu vastasest rühmitusest, b) lõpetanud madrrassa Quetas, Pakistanis, c) kuulub mulla Omari lähedaste isikute hulka.”

21.

„Mohammad Abbas Akhund. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tervishoiuminister. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

22.

„Mohammad Essa Akhund. Tiitel: a) alhaj, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal veemajanduse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse minister. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

23.

„Ubaidullah Akhund (teiste nimedega a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Tiitel: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaitseminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) üks Mullah Omari asetäitjatest, b) sõjaliste operatsioonide eest vastutav Talibani juhtkonna liige.”

24.

„Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (teise nimega a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Zaboli provintsi kuberner (Afganistanis). Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: alates 2007. aasta algusest Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

25.

„Mohammad Sediq Akhundzada. Ametikoht: Talibani režiimi ajal märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1953 kuni 1958. Sünnikoht: Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

26.

„Mohammad Eshaq Akhunzada. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Laghmani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1963 kuni 1968. Sünnikoht: Qarabajhi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

27.

„Agha Jan Alizai (teiste nimedega a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha). Tiitel: hadži. Sünniaeg: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) umbes 1957. Sünnikoht: a) Hitemchai küla, Helmandi provints, Afganistan, b) Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.11.2010.”

28.

Allahdad (teise nimega Akhund). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal ehitusminister. Sünniaeg: umbes 1953. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

29.

„Aminullah Amin. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Saripuli provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani.”

30.

„Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Tiitel: a) alhaj, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Afganistani kaubandusagentuuri juhataja, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1934. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: SE 011252 (Afganistani pass).”

31.

„Muhammad Taher Anwari (teiste nimedega a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal haldusküsimuste direktor, b) Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1961. Sünnikoht: Zurmati piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

32.

„Arefullah Aref. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Zurmati piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

33.

„Sayed Esmatullah Asem (teise nimega Esmatullah Asem). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Afganistani Punase Poolkuu (ARCS) peasekretär. Sünniaeg: umbes 1967. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Talibani juhtkonna liige, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) Talibani Peshawari nõukogu liige.”

34.

„Sayed Allamuddin Atheer. (teise nimega Sayed Allamuddin Athear) Ametikoht: teine sekretär, Talibani „peakonsulaat” Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 15.2.1955. Sünnikoht: Badakhshan, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000994 (Afganistani pass). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

35.

Atiqullah. Tiitel: a) hadži, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.”

36.

Azizirahman. Tiitel: hr. Ametikoht: kolmas sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani.”

37.

„Abdul Ghani Baradar (teise nimega Mullah Baradar Akhund). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaitseministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Weetmaki küla, Dehrawoodi piirkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Popalzai hõimu, b) Talibani kõrgem sõjaväeülem ja alates 2007. aasta maist Talibani „Quetta nõukogu” liige, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

38.

„Mohammad Daud. Ametikoht: haldusatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Kabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 00732.”

39.

„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (teise nimega Arsala Rahmani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Aadress: Dehbori piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1941. Sünnikoht: Khaleqdadi küla, Urgoni piirkond, Paktika provints, Afganistan. Riiklik isikukood: 106517. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Afganistani parlamendi ülemkoja (Mashrano Jerga) liige, b) alates 2007. aasta maist ülemkoja hariduse ja usuasjade komitee esimees.”

40.

„Shahabuddin Delawar. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrgema kohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: 1957. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

41.

Dost Mohammad (teise nimega Doost Mohammad). Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner. Sünniaeg: vahemikus 1968 kuni 1973. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist üks Talibani sõjaväeülematest, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

42.

„Mohammad Azam Elmi. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2005. aastal.”

43.

Faiz. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi infoosakonna juht. Sünniaeg: ligikaudu 1969. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

44.

„Habibullah Fawzi (teiste nimedega a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Tiitel: qazi. Ametikoht: a) teine sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan, b) esimene sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan, c) üldiselt valitud „suursaadik”, d) Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakonna ülem. Aadress: Dehbori piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Atali küla, Anderi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: a) D 010678 (Afganistani pass, mis on välja antud 19.12.1993), b) OR 733375 (Afganistani pass, mis on välja antud 28.6.2005, kehtib kuni 2010). Muu teave: isa nimi Mohammad Mangal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

45.

„Rustum Hanafi Habibullah (teise nimega Rostam Nuristani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Dara Kolum, Do Aabi piirkond, Nuristani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Nuristani provintsi eest vastutav Talibani liige.”

46.

„Gul Ahmad Hakimi. Tiitel: maulavi. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani „peakonsulaat”, Karachi. Kodakondsus: Afganistani.”

47.

„Abdullah Hamad. Tiitel: maulavi. Ametikoht: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1972. Sünnikoht: Helmand, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 00857 (välja antud 20.11.1997).”

48.

Hamdullah. Tiitel: maulavi. Ametikoht: repatrieerimisatašee, Talibani „peakonsulaat”, Quetta. Kodakondsus: Afganistani.”

49.

„Zabihullah Hamidi; Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.”

50.

„Din Mohammad Hanif (teise nimega Qari Din Mohammad). Tiitel: qari. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal plaaniminister, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse minister. Sünniaeg: ligikaudu 1955. Sünnikoht: Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

51.

„Sayeedur Rahman Haqani (teise nimega Sayed Urrahman). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1952. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Laghmani provintsist Afganistanis.”

52.

„Abdul Jalil Haqqani (teise nimega Nazar Jan). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Arghandaabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, b) alates 2007. aasta maist Talibani liidrite nõukogu liige, c) Talibani nõukogu rahanduskomisjoni liige.”

53.

„Badruddin Haqqani (teise nimega Atiqullah). Aadress: Miram Shah, Pakistan. Sünniaeg: umbes 1975-79. Muu teave: a) Haqqani võrgustiku operatsiooniülem ja Talibani šuura liige Miram Shah’s, b) on aidanud juhtida rünnakuid Afganistani kaguosas asuvate sihtmärkide vastu, c) Jalaluddin Haqqani poeg, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ja Nasiruddin Haqqani vend ning Khalil Ahmed Haqqani vennapoeg. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.5.2011.”

54.

„Ezatullah Haqqani. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal planeerimisministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1957. Sünnikoht: Laghmani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

55.

„Jalaluddin Haqqani (teiste nimedega a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal piiriminister. Sünniaeg: umbes 1942. Sünnikoht: Khosti provints, Zadrani piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani isa, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) kuigi teadaolevalt suri 2007. aasta juunis, on ta 2008. aasta mai seisuga elus. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 31.1.2001.”

56.

„Khalil Ahmed Haqqani (teiste nimedega a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Tiitel: hadži. Aadress: a) Peshawar, Pakistan; b) Dergey Manday medrese naabruskond, Dergey Manday küla Miram Shah’ lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan; c) Kayla küla Miram Shah’ lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan; d) Sarana Zadrani küla, Paktia provints, Afganistan. Sünniaeg: a) 1.1.1966; b) vahemikus 1958–1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) juhtiv liige Haqqani võrgustikus, mille baas asub Põhja-Waziristanis, Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis; b) varem viibinud ja hankinud vahendeid Dubais, Araabia Ühendemiraatides; c) Jalaluddin Haqqani vend ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqani onu. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.2.2011.”

57.

„Mohammad Moslim Haqqani (teise nimega Moslim Haqqani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Baghlani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

58.

„Mohammad Salim Haqqani. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Laghmani provintsist.”

59.

„Nasiruddin Haqqani (teiste nimedega a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair). Aadress: Pakistan. Sünniaeg: umbes 1970–1973. Sünnikoht: Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: seotud Haqqani võrgustikuga, mille baas asub Põhja-Waziristanis, valitsuse kontrollitavas Pakistani hõimupiirkonnas. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 20.7.2010.”

60.

„Sayyed Mohammed Haqqani (teise nimega Sayyed Mohammad Haqqani). Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal haldusküsimuste direktor, b) Taliban režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriülem. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Pakistanis, b) arvatavalt lähedastes suhetes Talibani juhi mulla Mohammad Omariga, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

61.

„Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (teise nimega a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa). Ametikoht: Na’ib Amir (asekomandör). Aadress: a) Kela naabruskond/Danda naabruskond, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan. Sünniaeg: umbes 1977/1978. Sünnikoht: a) Danda, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, b) Srana küla, Garda Saray piirkond, Paktia provints, Afganistan, c) Neka piirkond, Paktika provints, Afganistan, d) Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2004. aastast kõrgem operatsiooniülem Afganistani ida- ja lõunapiirkondades; b) Jallaloudine Haqani poeg; c) kuulub Afganistani Paktia provintsi Garda Saray Zardani hõimu Sultan Kheli allüksusesse; d) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

62.

„Abdul Hai Hazem. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 0001203.”

63.

Hidayatullah (teise nimega Abu Turab). Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

64.

„Abdul Rahman Ahmad Hottak (teise nimega Hottak Sahib). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kultuuri alal. Sünnikoht: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

65.

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (teise nimega Najibullah Haqani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Ida-Afganistanist, b) alates 2007. aasta maist Talibani „nõukogu” liige Afganistani Kunari provintsis, c) Moulavi Noor Jalal’i sugulane.”

66.

„Gul Agha Ishakzai (teiste nimedega a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah). Aadress: Pakistan. Sünniaeg: umbes 1972. Sünnikoht: Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan. Muu teave: kuulub hiljuti loodud Talibani nõukogusse, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistan provintsis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 20.7.2010.”

67.

„Noor Jalal (teise nimega Nur Jalal). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja halduse alal. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

68.

„Qudratullah Jamal (teise nimega Haji Sahib). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal informatsiooniminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Gardez, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

69.

„Saleh Mohammad Kakar (teise nimega Saleh Mohammad). Sünniaeg: umbes 1962. Sünnikoht: Nulghami küla, Panjwai piirkond, Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: on olnud autode müügifirma omanik Kandaharis, Afganistanis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.11.2010.”

70.

„Rahamatullah Kakazada (teiste nimedega a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: peakonsul Talibani „peakonsulaat” Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000952 (Afganistani pass, välja antud 7.1.1999). Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Ghazni provintsi Talibani „kuberner”.”

71.

„Abdul Rauf Khadem. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal armeekomandör. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

72.

„Khairullah Khairkhwah (teise nimega Mullah Khairullah Khairkhwah). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal Herati provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi pressiesindaja, c) Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner, d) Talibani režiimi ajal siseminister. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Arghistani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: 2007. aasta juuni seisuga kinnipeetav. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

73.

„Shamsullah Kmalzada (teise nimega Shamsalah Kmalzada). Sugu: mees. Ametikoht: teine sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

74.

„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal siseminister, b) Talibani režiimi ajal Kabuli politseiülem. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Spin Boldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan – ala, millel on ühine piir Pakistani Belutšistani provintsi Chamani piirkonnaga. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

75.

„Jan Mohmmad Madani. Tiitel: hr. Ametikoht: asjur, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani.”

76.

„Zia-ur-Rahman Madani (teiste nimedega a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Logari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1960. Sünnikoht: Taliqan, Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) osaleb uimastikaubanduses, b) alates 2007. aasta maist vastutav Talibani sõjalise tegevuse eest Afganistani Takhari provintsis, c) vastutav Nangahari provintsi eest.”

77.

„Abdul Latif Mansur (teise nimega Abdul Latif Mansoor). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: alates 2007. aasta maist Talibani „Miram Shahi nõukogu” liige.”

78.

„Mohammadullah Mati. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal avalike tööde minister. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

79.

Matiullah. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kabuli tolliameti direktor. Sünniaeg: umbes 1973. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

80.

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Tiitel: maulavi. Ametikoht: hariduse atašee Talibani „peakonsulaat” Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Kunduz, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: SE 012820 (Afganistani pass, välja antud 4.11.2000). Muu teave: Teadaolevalt suri 2007. aastal.”

81.

„Fazl Mohammad Mazloom (teiste nimedega a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal maavägede staabiülema asetäitja. Sünniaeg: 1963. ja 1968. aasta vahel. Sünnikoht: Uruzgan, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.2.2001.”

82.

„Nazar Mohammad. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kunduzi provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani.”

83.

„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (teise nimega Ramatullah Wahidyar). Ametikoht: Talibani režiimi ajal märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja. Aadress: Dehbori’ piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1957. Sünnikoht: Kotakheli küla, Zormat’i piirkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Riiklik isikukood: 110675.”

84.

„Mohammad Homayoon. Tiitel: insener. Ametikoht: Talibani režiimi ajal veemajanduse ja elektrivarustuse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.”

85.

„Mohammad Shafiq Mohammadi. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Khosti provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1948. Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

86.

„Abdul Kabir Mohammad Jan (teise nimega A. Kabir). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) ministrite nõukogu esimehe teine asetäitja (Talibani režiim), b) Talibani režiimi ajal Nangahari provintsi kuberner, c) Talibani režiimi ajal idapiirkonna juhataja. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Zardrani hõim, Paktja provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

87.

„Mohammad Rasul. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Nimrozi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

88.

„Mohammad Wali. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister. Sünniaeg: umbes 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

89.

„Mohammad Yaqoub. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal BIA juhataja. Kodakondsus: Afganistani.”

90.

„Amir Khan Motaqi (teise nimega Amir Khan Muttaqi). Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal haridusminister, b) Talibani režiimi ajal Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

91.

„Abdulhai Motmaen. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kandahari informatsiooni- ja kultuuriosakonna direktor Afganistanis. Sünniaeg: umbes 1973. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

92.

„Rafiullah Muazen. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrgema kohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: umbes 1943. Sünnikoht: Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

93.

„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (teiste nimedega a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Tiitel: a) mulla, b) hadži. Ametikoht: Talibani režiimi ajal sideministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

94.

„Najibullah Muhammad Juma (teise nimega Najib Ullah). Tiitel: maulavi. Ametinimetus: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Farah. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: 00737 (Afganistani pass on välja antud 20.10.1996).”

95.

„Mohammad Husayn Mustas’id (teiste nimedega a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal teaduste akadeemia esimees. Sünniaeg: umbes 1964. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.2.2001.”

96.

„Mohammad Naim (teise nimega Mullah Naeem). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.”

97.

Nik Mohammad. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaubandusministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.”

98.

„Hamdullah Nomani. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministeeriumi kõrgem ametnik. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

99.

„Mohammad Aleem Noorani. Tiitel: mufti. Ametikoht: esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Karachi. Kodakondsus: Afganistani.”

100.

„Nurullah Nuri. Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal Balkhi provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi ajal põhjapiirkonna juhataja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Shahjoe piirkond, Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

101.

„Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).Tiitel: a) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi järgse Kabuuli provintsi kuberner. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Pashtoon Zarghooni piirkond, Herati provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Herati provintsi eest vastutav Talibani liige. Usutavasti viibib Afganistani/Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

102.

„Mohammed Omar. Tiitel: mulla. Ametikoht: usklike juht (Amir ul-Mumineen), Afganistan. Sünniaeg: umbes 1966. Sünnikoht: Uruzgani provints, Adehrawoodi küla. Kodakondsus: Afganistani.”

103.

„Abdul Jabbar Omari. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Baghlani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Zabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

104.

„Mohammad Ibrahim Omari. Tiitel: alhaj. Ametikoht: Talibani režiimi ajal piiriministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Zadrani org, Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

105.

„Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (teise nimega Noor ud Din Turabi). Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal justiitsminister. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan, b) Chora piirkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

106.

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (teiste nimedega: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Darzabi piirkond, Faryabi piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Afganistani põhjaosa eest vastutav Talibani liige, b) osaleb uimastikaubanduses.”

107.

„Abdul Ghafar Qurishi (teise nimega Abdul Ghaffar Qureshi). Tiitel: maulavi. Ametikoht: repatrieerimisatašee, Talibani „suursuursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani.”

108.

„Mohammad Rabbani. Tiitel: mulla. Sünniaeg: ligikaudu 1961. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) valitseva nõukogu esimees (Talibani režiim), b) ministrite nõukogu esimees (Talibani režiim), c) teadaolevalt surnud 2001. aasta aprillis.”

109.

„Yar Mohammad Rahimi. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal sideminister. Sünniaeg: umbes 1953. Sünnikoht: Panjwaee piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

110.

„Mohammad Hasan Rahmani. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Panjwae piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

111.

„Habibullah Reshad. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal uurimisosakonna juhataja. Sünniaeg: vahemikus 1968 kuni 1973. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

112.

„Abdulhai Salek. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Uruzgani provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt surnud. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.2.2001.”

113.

Sanani. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Dar-ul-Efta juhataja. Sünniaeg: umbes 1923. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

114.

„Noor Mohammad Saqib. Ametikoht: Talibani režiimi ajal ülemkohtu esimees. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Bagrami piirkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

115.

„Qalamudin Sar Andaz (teise nimega Qalamuddin). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palverännakuministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal olümpiakomitee esimees. Aadress: Baraki Barak’i piirkond, Logari provints, Afganistan. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Baraki Barak’i piirkond, Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all. Vabastati vanglast 2005. aastal.”

116.

„Ehsanullah Sarfida. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Qarabaghi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

117.

„Saduddin Sayyed (teise nimega: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Tiitel: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal töö- ja sotsiaalministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Chamani piirkond, Pakistan.”

118.

„Qari Abdul Wali Seddiqi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kolmas sekretär. Sünniaeg: 1974. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000769 (Afganistani pass, välja antud 2.2.1997).”

119.

„Abdul Wahed Shafiq. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi asekuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

120.

„Mohammad Sohail Shaheen. Ametikoht: teine sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani.”

121.

„Said Ahmed Shahidkhel. tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) haridusministri asetäitja (Talibani režiim), b) oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all.”

122.

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (teiste nimedega a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ja transpordi minister. Sünniaeg: umbes 1960. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan, b) Kalanko Joftian, Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) repatrieeritud Afganistani 2006. aasta septembris, b) Talibani juhtkonna liige, c) osaleb uimastikaubanduses, d) alates 2007. aasta maist tegutseb Afganistani Khosti, Paktia and Paktika provintsis; alates 2007. aasta maist Talibani „kuberner” Kandaharis.”

123.

Shamsudin. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Wardaki (Maidani) provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Keshimi piirkond, Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

124.

„Mohammad Sharif. Ametikoht: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.”

125.

„Shams Ur-Rahman Sher Alam (teise nimega a) Shamsurrahman, b) Shams-u- Rahman). Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünnikoht: Sarowbi piirkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.2.2001.”

126.

„Abdul Ghafar Shinwari. Tiitel: hadži. Ametinimetus: kolmas sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 29.3.1965. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000763 (välja antud 9.1.1997).”

127.

„Mohammad Sarwar Siddiqmal. Ametikoht: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani.”

128.

„Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tervishoiuministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

129.

Taha. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Paktia provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

130.

Tahis. Tiitel: hadži. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.”

131.

„Abdul Raqib Takhari. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal repatrieerimisminister. Sünniaeg: vahemikus 1968 kuni 1973. Sünnikoht: Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

132.

Walijan. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Jawzjani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Quetta, Pakistan.”

133.

„Nazirullah Ahanafi Waliullah (teise nimega Nazirullah Aanafi Waliullah). Tiitel: a) maulavi, b) hadži. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000912 (Afganistani pass, mis on välja antud 30.6.1998). Muu teave: repatrieeritud Afganistani 2006. aasta oktoobris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

134.

„Abdul-Haq Wasiq (teise nimega Abdul-Haq Wasseq). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 31.1.2001.”

135.

„Mohammad Jawad Waziri. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakond. Kodakondsus: Afganistani.”

136.

„Abdul Rahman Zahed (teise nimega Abdul Rehman Zahid). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963 kuni 1968. Sünnikoht: Logari provints, Kharwari piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

137.

„Mohammad Zahid. Tiitel: mulla. Ametinimetus: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Logar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 001206 (välja antud 17.7.2000).”

138.

„Rahimullah Zurmati. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kirjastamise alal. Sünniaeg: vahemikus 1953 kuni 1958. Sünnikoht: Zurmati piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”


2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/33


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 755/2011,

1. august 2011,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. mai 2011. aasta määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 9. mail 2011 vastu määruse (EL) nr 442/2011.

(2)

Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust ja kooskõlas nõukogu 1. augusti 2011. aasta rakendusotsusega 2011/488/ÜVJP (millega rakendatakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta), (2) tuleks määruse (EL) nr 442/2011 II lisas esitatud loetellu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, kanda täiendavad isikud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas loetletud isikud lisatakse määruse (EL) nr 442/2011 II lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. august 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ELT L 121, 10.5.2011, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 74.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikud

a.   Isikud

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sünniaeg, sünnikoht…)

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Mohammad Mufleh

 

Süüria sõjaväeluure ülem Hama linnas, seotud meeleavaldajate represseerimisega.

1.8.2011

2.

Kindralmajor Tawfiq Younes

 

Luure Peadirektoraadi sisejulgeoleku osakonna juhataja; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

1.8.2011

3.

Mohammed Makhlouf (teise nimega Abu Rami)

Sündinud Latakias, Süürias, 19.10.1932

Bashari ja Mahir al Assadi lähedane liitlane ja emapoolne onu. Rami, Ihabi ja Iyad Makhloufi äripartner ja isa.

1.8.2011

4.

Ayman Jabir

Sündinud Latakias

Mahir al-Assad i liitlane seoses Shabiha relvastatud üksusega Otseselt seotud tsiviilelanikkonna vastu suunatud represseerimise ja vägivallaga ning Shabiha relvastatud rühmituste koordineerimisega.

1.8.2011

5.

Kindral Ali Habib Mahmoud

Sündinud Tartous, 1939. Nimetatud kaitseministriks 3. juunil 2009

Kaitseminister Vastutab Süüria relvajõudude juhtimise ja operatsioonide eest seoses tsiviilelanikkonna vastu suunatud represseerimise ja vägivallaga.

1.8.2011


2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/35


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 756/2011,

27. juuli 2011,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kaupade kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Toode, mille koostisosad (massiprotsentides) on järgmised:

meripoisurite (Mullus) perekonda kuuluv kala (toores, tükkidena)

64 %,

toored krevetid

10 %,

toored köögiviljad

26 %,

ja mis esitatakse puust vardale aetuna.

1604 19 98

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, grupi 16 märkusega 2 ning CN-koodide 1604, 1604 19 ja 1604 19 98 sõnastusega.

Köögiviljade lisamist puust vardale aetud (toorele) kalalihale/krevettidele peetakse valmistamiseks. Järelikult ei või toodet klassifitseerida gruppi 3, kuna toode on valmistatud viisil, mida ei ole nimetatud grupi puhul ette nähtud (vt HSi selgitavad märkused, grupp 3, „Üldine”, viies lõik).

Seepärast tuleb toode klassifitseerida kalatootena rubriiki 1604 CN-koodi 1604 19 98 alla.


2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/37


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 757/2011,

27. juuli 2011,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Tolliseadustiku komitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Jalanõu, mis ei kata pahkluud ja mida ei saa pidada meeste- või naistejalanõuks, sisetalla pikkusega üle 24 cm.

Välistald on valmistatud kummist ja vahetald väikese tihedusega polümeeridest.

Pealne koosneb tekstiili-, naha- ja plastikutükkidest.

Hall tekstiilmaterjal katab kogu pealse pinna, välja arvatud jalatsi kannaosa, kus on tükk valget tekstiili (vilt) (2 (1)) (vt foto 655 B).

See valge tekstiilmaterjal on kaetud mitme halli nahatükiga. Peamiselt katab seda üks tükk kannal (C (1)) ja osaliselt kaks tükki piki kinga mõlemat külge (D (1)) ning kaks tükki kaarduvad ümber jalaselja (B (1)) (vt foto 655 C).

Kanna kõige tagumises osas on valge tekstiilmaterjal kaetud tüki musta niiskuskindla tekstiilmaterjali ja tüki tumehalli plastikuga (b (1)), mis on ülevalt kinni õmmeldud (vt foto 655 C). Musta tekstiili on näha läbi plastikutüki väikeste avade.

Eespool nimetatud hallid tekstiilmaterjalid on üksteisega kokku õmmeldud ja kinnitatud talla külge. Kinga ühel küljel on kaks halli tekstiilitükki ühendatud siksakpistega ja täiendatud mõlemal pool siksakpistet sadulpistega (vt foto 655 D). Samade sadulpistetega on ühenduse tugevdamiseks kinnitatud kahe tekstiilitüki alla tekstiiliriba.

Kinga ninaosas katab tükk halli plastikut (a (1)) selle all olevat halli tekstiilmaterjali.

Kinga mõlemal küljel on tekstiilmaterjali külge kinnitatud hallid nahatükid (A (1)) ja naha / halli tekstiilmaterjali peale on lisatud ka neli vertikaalset tekstiiliriba (1 (1)) (vt fotod nr 655 A ja 655 D). Lisaks on üks tekstiiliriba kinnitatud silmusena tekstiilmaterjali külge jalatsi kannaosas.

(treeningjalanõu)

(Vt fotod 655 A, 655 B, 655 C ja 655 D) (2)

6404 11 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, grupi 64 märkuse 4 punktidega a ja b, grupi 64 lisamärkusega 1 ning CN-koodide 6404 ja 6404 11 00 sõnastusega.

Pealsematerjali grupi 64 märkuse 4 punkti a tähenduses määramisel ei võeta arvesse halli plastiku tükki, mis katab kinga ninaosa (a (1)), kuna selle all asuvat halli tekstiilmaterjali tugevdades kaitseb see varbaid.

Samuti ei võeta arvesse nelja vertikaalset tekstiiliriba (1 (1)) jalatsi mõlemal küljel, kuna need tugevdavad jalatsi külgi, ega tekstiilsilmust jalatsi kannaosas, kuna see on manus, mis aitab jalatsit jalga tõmmata.

Arvesse ei tule võtta ka halli naha tükke, mis on kinnitatud hallile tekstiilmaterjalile jalatsi mõlemal küljel (A (1)), kuna ka need tugevdavad jalatsi külgi.

Ka valget tekstiilmaterjali (2 (1)) ei saa pidada pealse koostismaterjaliks, kuna seda ei ole isegi osaliselt näha jalatsi välispinnal (vt kombineeritud nomenklatuuri grupi 64 selgitavad märkused, üldist, märkuse 1 punkt a, teise lõigu esimene lause).

Seevastu hallid nahatükid (B, C, D (1)), mis peamiselt või osaliselt katavad valget tekstiilmaterjali (2 (1)) (vt fotod 655 B ja 655 C), tuleb lugeda pealse koostismaterjaliks, kuna nende pind on osaliselt või täielikult välispinnal näha ja need ei ole ei manused ega tugevdavad detailid.

Musta niiskuskindlat tekstiilmaterjali tumehalli plastikmaterjali all jalatsi kannaosas (b (1)) ei loeta pealse koostismaterjaliks, kuna see on üksnes lisatükk, mis ei lase veel tungida läbi plastikutükis olevate avade. Seepärast tuleb tumehalli plastikutükki jalatsi kannaosas samuti lugeda pealse koostismaterjaliks grupi 64 märkuse 4 punkti a tähenduses.

Halle tekstiilmaterjale tuleb lugeda pealse koostismaterjalideks grupi 64 märkuse 4 punkti a tähenduses, kuna need on kinnitatud üksteise ja muude eespool pealse koostismaterjalideks tunnistatud osade (B, C, D, b (1)) külge püsiva ühendusmeetodiga (vt kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused grupi 64 juurde, üldist, märkuse 1 punkt a, teise lõigu viimane lause, koos sama märkuse punkti c teise lõigu viimase lausega.

Lisaks on eespool pealse osadeks tunnistatud materjalidel (B, C, D, b (1) ja hallid tekstiilmaterjalid) (vt foto 655 C) pealse omadused, see tähendab, need pakuvad jalale piisavalt tuge, mis võimaldab kandjal jalatsiga kõndida (vt grupi 64 lisamärkuse 1 esimese lõigu teine lause).

Pärast eespool osutatud tugevdavate detailide ja manuste eemaldamist (vt foto 655 C) on hallidel tekstiilmaterjalidel suurem väline pindala kui muudel materjalidel (B, C, D, b (1)), mis eespool on tunnistatud pealse koostismaterjalideks, ja seepärast loetakse, et jalatsi pealne koosneb grupi 64 märkuse 4 punkti a tähenduses tekstiilmaterjalidest.

Tallaosa, mis grupi 64 märkuse 4 punkti b tähenduses puutub kokku pinnasega, on kummist. Seega on jalatsil kummist välistald.

Image


(1)  Numbrite ja tähtedega on viidatud numbritele ja tähtedele fotodel.

(2)  Fotod on esitatud üksnes illustratsiooniks.


2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/40


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 758/2011,

1. august 2011,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1291/2009, mis käsitleb aruandvate ettevõtete väljavalimist põllumajandusettevõtete tulude kindlaksmääramiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1217/2009, millega luuakse Euroopa Ühenduse põllumajandustootjate tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 18. detsembri 2009. aasta määruse (EL) nr 1291/2009 (mis käsitleb aruandvate ettevõtete väljavalimist põllumajandusettevõtete tulude kindlaksmääramiseks) (2) artiklis 2 on sätestatud põllumajandusettevõtte majandusliku suuruse künnis 2010. aruandeaastaks ja edasisteks aruandeaastateks.

(2)

Struktuurimuutus Iirimaal on põhjustanud kõige väiksemate ettevõtete arvu vähenemise ja kahandanud nende panust põllumajanduse kogutoodangusse, muutes sellega nende kasutamise mittevajalikuks vaatlusalas, mis peaks hõlmama kõige asjakohasemat osa põllumajanduslikust tegevusest.

(3)

Prantsusmaa puhul ei ole Guadeloupe'i, Martinique'i ja Réunioni piirkonna põllumajandussektori struktuur hõlmatud kogu Prantsusmaa suhtes kohaldatava künnisega.

(4)

Seepärast on soovitatav Iirimaa puhul tõsta künnist 8 000 euroni ning Prantsusmaa puhul tuleks Guadeloupe'i, Martinique'i ja Réunioni piirkonna jaoks kehtestada künnis 15 000 eurot.

(5)

Määruse (EL) nr 1291/2009 lisas on Iirimaa jaoks kindlaks määratud aruandvate ettevõtete koguarv 1 300. Alates 1982. aastast ei ole seda arvu muudetud, hoolimata Iirimaa ettevõtete arvu vähenemisest ja ettevõtete keskmise suuruse kasvust. Seepärast oleks rahuldav representatiivsus võimalik saavutada väiksema valimi puhul kui praegune.

(6)

Prantsusmaa puhul peaks kajastuma uute piirkondade Guadeloupe'i, Martinique'i ja Réunioni lisamine ning Prantsusmaa iga piirkonna aruandvate ettevõtete arvu tuleks kohandada tasemele, mis tagab valimi rahuldava representatiivsuse.

(7)

Ungari puhul peab kajastuma piirkondade arvu vähenemine.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1291/2009 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas ühenduse põllumajandusaruandluse andmevõrgu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1291/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

Iirimaad käsitlev taane asendatakse järgmisega:

„—

Iirimaa: 8 000 eurot”;

b)

Prantsusmaad käsitlev taane asendatakse järgmisega:

„—

Prantsusmaa (v.a Guadeloupe, Martinique ja Réunion): 25 000 eurot

Prantsusmaa (üksnes Guadeloupe, Martinique ja Réunion): 15 000 eurot”.

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 2012. aruandeaastast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. august 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 328, 15.12.2009, lk 27.

(2)  ELT L 347, 24.12.2009, lk 14.


LISA

Määruse (EL) nr 1291/2009 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Iirimaad käsitlev rida asendatakse järgmisega:

„380

IIRIMAA

900”

2)

Prantsusmaad käsitlevad read asendatakse järgmisega:

 

„PRANTSUSMAA

2012. aastal

alates 2013. aastast

121

Île-de-France

200

190

131

Champagne-Ardenne

370

370

132

Picardie

270

270

133

Haute-Normandie

170

170

134

Centre

410

410

135

Basse-Normandie

240

240

136

Bourgogne

350

340

141

Nord-Pas de Calais

280

280

151

Lorraine

230

230

152

Alsace

200

200

153

Franche-Comté

210

210

162

Pays de la Loire

460

460

163

Bretagne

480

480

164

Poitou-Charentes

360

360

182

Aquitaine

550

550

183

Midi-Pyrénées

480

480

184

Limousin

220

220

192

Rhône-Alpes

480

480

193

Auvergne

370

360

201

Languedoc-Roussillon

430

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

430

420

204

Corse

170

170

205

Guadeloupe

65

80

206

Martinique

65

80

207

La Réunion

130

160

 

Prantsusmaa kokku

7 620

7 640”

3)

Ungarit käsitlevad read asendatakse järgmisega:

 

„UNGARI

 

764

Alföld

1 016

767

Dunántúl

675

768

Észak-Magyarország

209

 

Ungari kokku

1 900”


2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/44


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 759/2011,

1. august 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. augustil 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. august 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AR

23,8

ZA

27,3

ZZ

25,6

0707 00 05

TR

100,6

ZZ

100,6

0709 90 70

TR

115,3

ZZ

115,3

0805 50 10

AR

65,7

CL

79,0

TR

60,0

UY

69,6

ZA

76,0

ZZ

70,1

0806 10 10

CL

54,3

EG

166,4

MA

198,0

TN

223,5

TR

164,0

ZA

98,7

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

93,3

BR

84,1

CL

89,4

CN

78,9

NZ

110,2

US

131,3

ZA

91,9

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

75,9

CL

105,9

CN

51,0

NZ

127,9

ZA

108,5

ZZ

93,8

0809 20 95

CL

267,8

TR

290,0

ZZ

278,9

0809 30

TR

139,7

ZZ

139,7

0809 40 05

BA

51,5

IL

150,1

XS

57,7

ZA

70,8

ZZ

82,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/46


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 760/2011,

1. august 2011,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11. turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2010/11. turustusaastaks on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) nr 867/2010 (3). Neid hindu ja tollimakse on viimati muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 751/2011 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse 2010/11. turustusaastaks muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. augustil 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. august 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 259, 1.10.2010, lk 3.

(4)  ELT L 198, 30.7.2011, lk 25.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 2. augustist 2011

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

49,99

0,00

1701 11 90 (1)

49,99

0,00

1701 12 10 (1)

49,99

0,00

1701 12 90 (1)

49,99

0,00

1701 91 00 (2)

54,48

1,13

1701 99 10 (2)

54,48

0,00

1701 99 90 (2)

54,48

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.


DIREKTIIVID

2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/48


NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/70/EURATOM,

19. juuli 2011,

millega luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 31 ja 32,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, mis on koostatud pärast arvamuse saamist eksperdirühmalt, kelle teadus- ja tehnikakomitee on määranud liikmesriikide teadusekspertide hulgast,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 2 punktis b nähakse ette ühtsete ohutusnormide kehtestamine töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitseks.

(2)

Euratomi asutamislepingu artiklis 30 on sätestatud, et kehtestatakse põhistandardid töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.

(3)

Euratomi asutamislepingu artikli 37 kohaselt peavad liikmesriigid esitama komisjonile radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise plaanidega seotud üldandmeid.

(4)

Nõukogu direktiiviga 96/29/Euratom sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest (3). Kõnealuse direktiivi sätteid on täiendatud teiste, spetsiifilisemate õigusaktidega.

(5)

Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika kohaselt moodustavad Euratomi asutamislepingu 3. peatüki tervisekaitset ja ohutust käsitlevad sätted sidusa terviku, millega antakse komisjonile märkimisväärse ulatusega volitused, et kaitsta elanikkonda ja keskkonda radioaktiivse saastatuse ohu eest (4).

(6)

Nõukogu 14. detsembri 1987. aasta otsusega 87/600/Euratom (ühenduse operatiivse teabevahetuse korra kohta kiirgushädaolukorra puhul) (5) on kehtestatud raamistik, mida liikmesriik peab kasutama teavitamiseks ja teabe esitamiseks, et kaitsta elanikkonda kiirgushädaolukorra puhul. Nõukogu 27. novembri 1989. aasta direktiivis 89/618/Euratom (elanikkonna teavitamise kohta kiirgushädaolukorra puhul rakendatavatest tervisekaitsemeetmetest ja kasutatavatest abinõudest) (6) on liikmesriikidele pandud kohustus teavitada elanikkonda kiirgushädaolukorra puhul.

(7)

Nõukogu direktiiviga 2003/122/Euratom (7) on ette nähtud kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate ja omanikuta kiirgusallikate, sealhulgas kasutamata allikate kontrollimine. Kooskõlas kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust käsitleva ühiskonventsiooni („ühiskonventsioon”), Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) kiirgusallikate ohutust ja julgeolekut käsitleva käitumisjuhendi ja praeguste tavadega võib kinniseid kasutamata allikaid võtta ringlusse, korduvkasutada või lõppladustada. Paljudel juhtudel tuleb selleks allikas või seade koos allikaga tagastada tarnijale või tootjale kvaliteedi kinnitamiseks või töötlemiseks.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiviga 2006/21/EÜ (8) on hõlmatud kaevandustööstuse jäätmete käitlemine, kusjuures jäätmed võivad olla ka radioaktiivsed; kuid reguleerimisalast on välja jäetud spetsiifiliselt radioaktiivsusega seotud aspektid, mida on käsitletud Euratomi asutamislepingus.

(9)

Nõukogu direktiivis 2006/117/Euratom (9) on sätestatud Euroopa Aatomienergiaühenduse („ühendus”) radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse piiriüleste vedude järelevalve ja kontrolli süsteem. Osutatud direktiivi täiendati komisjoni 4. detsembri 2008. aasta soovitusega 2008/956/Euratom, mis käsitleb radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse kolmandatesse riikidesse eksportimise kriteeriume (10).

(10)

Nõukogu 25. juuni 2009. aasta direktiivis 2009/71/Euratom (millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik) (11) seatakse liikmesriikidele kohustus kehtestada tuumaohutuse riiklik raamistik ja tagada selle toimimine. Kuigi kõnealune direktiiv käsitleb peamiselt tuumaseadmete tuumaohutust, on selles öeldud, et on oluline tagada ka radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse ohutu käitlemine, sealhulgas nende ladustamis- ja lõppladustamisrajatistes. Seega ei peaks kehtestama nende, direktiivis 2009/71/Euratom ja käesolevas direktiivis käsitletud rajatistega seoses ebaproportsionaalseid või tarbetuid kohustusi, eriti seoses aruandlusega.

(11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/35/EÜ (milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse) (12) kehtib teatud kavade ja programmide suhtes, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiivi 2001/42/EÜ (teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta) (13) reguleerimisalasse.

(12)

Komisjoni 24. oktoobri 2006. aasta soovituses 2006/851/Euratom (tuumarajatiste sulgemiseks ning kasutatud kütuse ja radioaktiivsete jäätmete kõrvaldamiseks ette nähtud rahaliste vahendite haldamise kohta) (14) on tähelepanu pööratud piisavale rahastamisele, selle finantskindlusele ja läbipaistvusele, mis peab tagama, et vahendeid kasutataks üksnes nende kavandatud eesmärgil.

(13)

Leedu, Slovakkia ja Bulgaaria Euroopa Liiduga ühinemisega seotud eritingimustel, mil nõuti teatud tuumaelektrijaamade varajast sulgemist, on ühendus osalenud rahaliste vahendite kogumisel ja annab teatud tingimustel rahalist toetust erinevatele dekomisjoneerimise projektidele, mis hõlmavad ka radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse käitlemist.

(14)

IAEA egiidi all sõlmitud ühiskonventsioon on stimuleeriv meede, mille eesmärk on riiklike meetmete ja rahvusvahelise koostöö tõhustamisega saavutada kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutuse kõrge tase kogu maailmas ja säilitada seda.

(15)

Mõned liikmesriigid on juba osalenud ja kavatsevad ka edaspidi osaleda USA-Venemaa juhitud ülemaailmse ohu vähendamise algatuses, saates uurimisreaktorite kasutatud tuumkütust Ameerika Ühendriikidesse ja Venemaa Föderatsiooni.

(16)

IAEA ajakohastas 2006. aastal normide ülesehitust ja avaldas ohutuse aluspõhimõtted; neid töid toetasid ühendus, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon / Tuumaenergia Agentuur ja muud rahvusvahelised organisatsioonid. Ohutuse aluspõhimõtete kohaldamine hõlbustab rahvusvaheliste ohutusnormide kohaldamist ja aitab saavutada suuremat kooskõla eri riikide eeskirjade vahel.

(17)

Järgides nõukogu 8. mai 2007. aasta järeldustes tuumaohutuse ning kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise kohta esitatud üleskutset moodustada ELi tasandi kõrgetasemeline töörühm, moodustati komisjoni 17. juuli 2007. aasta otsusega 2007/530/Euratom (millega moodustatakse tuumaohutuse ja tuumajäätmete käitlemise kõrgetasemeline Euroopa töörühm) (15) tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühm (ENSREG), et anda panus ühenduse eesmärkide saavutamisse kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise alal. ENSREGi järeldused ja soovitused kajastusid nõukogu 16. detsembri 2008. aasta resolutsioonis kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta ning nõukogu 10. novembri 2009. aasta järeldustes tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühma aruande kohta.

(18)

Euroopa Parlament võttis 10. mail 2007. aastal vastu resolutsiooni „Euratomi hindamine – 50 aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat”, kus ta kutsus üles kohaldama ühtlustatud norme radioaktiivsete jäätmete käitlemisel ja palus komisjonil vaadata läbi tema õigusakti ettepaneku sellekohased kavandid ning esitada uus ettepanek radioaktiivsete jäätmete käitlemise direktiivi kohta.

(19)

Kuigi iga liikmesriik võib oma energiaallikad jätkuvalt ise kindlaks määrata, tekib radioaktiivseid jäätmeid kõikides liikmesriikides kas elektrienergia tootmisel või tööstus-, põllumajandus- ja teadustegevuses või meditsiini valdkonnas, tuumarajatiste dekomisjoneerimisel või parandus- ning sekkumistegevuste käigus.

(20)

Tuumareaktorite töö käigus tekib kasutatud tuumkütust. Iga liikmesriik võib oma tuumkütusetsüklipoliitika jätkuvalt ise määratleda. Kasutatud tuumkütust võib pidada kasulikuks ressursiks, mida saab ümber töötada, või mida saab määrata lõppladustamisele, kui see klassifitseeritakse radioaktiivseteks jäätmeteks. Milline ka ei oleks tema valik, on vaja kaaluda, kuidas lõppladustada ümbertöötamisel eraldatud kõrgaktiivseid jäätmeid või jäätmeteks klassifitseeritud kasutatud tuumkütust.

(21)

Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa arvatud jäätmeteks loetud kasutatud tuumkütust, on vaja koguda ja eraldada need inimestest ja elukeskkonnast pikaks ajaks. Jäätmete konkreetsete omaduste, nimelt nende radionukliidide sisalduse tõttu on vaja meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ioniseeriva kiirgusega seotud ohtude eest, sealhulgas on vaja meetmeid jäätmete sobivatesse mahutitesse lõppladustamiseks käitlemise lõpus. Radioaktiivsete jäätmete ladustamine, sealhulgas pikaajaline ladustamine, on ajutine lahendus, mitte lõppladustamise alternatiiv.

(22)

Riigi radioaktiivsete jäätmete klassifitseerimise skeemiga tuleks nimetatud korraldust toetada sel viisil, et skeemis võetakse täielikult arvesse radioaktiivsete jäätmete konkreetsed liigid ja nende omadused.

(23)

Praegusel ajal on tüüpiline lõppladustamispõhimõte madal- ja keskaktiivsete radioaktiivsete jäätmete puhul lõppladustamine maapinna lähedal asuvatesse mahutitesse. Tehnilisest küljest on laialdaselt omaks võetud, et nii kõrgaktiivsete jäätmete käitlemise kui ka jäätmeteks loetud kasutatud tuumkütuse käitlemise lõppetapina on geoloogiline lõppladustamine sügaval asuvates geoloogilistes kihtides praegu ohutuim ja jätkusuutlikem valik. Kuigi iga liikmesriik vastutab ise oma kasutatud tuumkütuse ja madal-, kesk- või kõrgaktiivsete radioaktiivsete jäätmete käitlemise poliitika eest, peaks liikmesriigi riiklik poliitika hõlmama lõppladustamisvariantide kavandamist ja rakendamist. Kuna jäätmehoidla rajamine ja arendamine võtab aega aastakümneid, on paljudes programmides tunnistatud vajadust säilitada paindlikkus ja kohanemisvõimelisus, näiteks selleks, et kaasata uusi teadmisi hoidla koha tingimuste kohta või järgida võimalikke muutusi lõppladustamissüsteemis. Sellega seoses võiksid eksperditeadmiste ja tehnoloogia kättesaadavust parandada radioaktiivsete jäätmete geoloogilise lõppladustamise tehnoloogiaplatvormi (IGD-TP) raames teostatavad tegevused. Et seda teha, võib lõppladustamissüsteemi tehnilisel väljatöötamisel kasutada tagasipööratavuse ja -võetavuse põhimõtteid. Need kriteeriumid ei peaks siiski asendama hästi projekteeritud jäätmehoidlat, mis võimaldaks tuumarajatise sulgemist. Vaja on jõuda kompromissini, sest radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse käitlemisel lähtutakse teaduse ja tehnoloogia kõige uuematest suundadest.

(24)

Iga liikmesriigi moraalne kohus peaks olema vältida kasutatud tuumkütuse, sealhulgas radioaktiivsete jäätmete, samuti olemasolevate tuumaseadmete dekomisjoneerimisega seotud koormuse põhjendamatut panemist tulevastele põlvkondadele. Käesoleva direktiivi kohaldamisega näitavad liikmesriigid, et nad on võtnud mõistlikke meetmeid selle eesmärgi saavutamiseks.

(25)

Ühiskonventsioonis on taas kinnitatud aluspõhimõtet, et kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutuse eest vastutab lõppkokkuvõttes liikmesriik. Käesoleva direktiiviga tuleks tugevdada kõnealust iga riigi vastutuse põhimõtet ning samuti põhimõtet, et riigi pädeva reguleeriva asutuse kontrolli all on kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise eest esmavastutav tegevusloa omanik; samuti tuleks tugevdada pädevate reguleerivate asutuste rolli ja sõltumatust.

(26)

Ollakse seisukohal, et radioaktiivse kiirguse allikate kasutamine pädeva reguleeriva asutuse poolt reguleerimisülesannete täitmise eesmärgil ei mõjuta tema sõltumatust.

(27)

Liikmesriigid peaksid tagama kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise piisava rahastamise.

(28)

Liikmesriigid peaksid kehtestama riiklikud programmid, millega tagatakse poliitiliste otsuste muutmine selgeteks säteteks, millega nähakse ette kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kõikide etappide õigeaegne rakendamine nende tekitamisest kuni lõppladustamiseni. Peaks olema võimalik vormistada osutatud riiklik programm ühtse viitedokumendi või dokumentide paketina.

(29)

Ollakse seisukohal, et kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise riiklikku korda rakendatakse mõnel õiguslikul, reguleerival või organisatsioonilisel viisil, mille valiku üle otsustab liikmesriik ise.

(30)

Kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise eri etapid on omavahel tihedalt seotud. Ühe etapi kohta tehtud otsus võib mõjutada järgmist etappi. Seepärast tuleks sellise riikliku programmi väljatöötamisel arvestada seda vastastikust sõltuvust.

(31)

Kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise puhul on oluline läbipaistvus. Läbipaistvuse tagamiseks on vaja, et üldsust tõhusalt teavitataks ning et kõikidel asjakohastel sidusrühmadel, kaasa arvatud kohalikel ametiasutustel ja üldsusel, oleks võimalus osaleda otsustusprotsessis kooskõlas riiklike ja rahvusvaheliste kohustustega.

(32)

Liikmesriikidevaheline ja rahvusvaheline koostöö võib hõlbustada ja kiirendada otsuste tegemist, kuna see võimaldab juurdepääsu eksperditeadmistele ja tehnoloogiale.

(33)

Mõni liikmesriik leiab, et kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise, sealhulgas lõppladustamisrajatiste ühine kasutamine võib olla kasulik, ohutu ja kulutõhus lahendus, kui see põhineb asjaomaste liikmesriikide vahel sõlmitud lepingul.

(34)

Ohutust puudutava otsustusprotsessi dokumenteerimine peab toimuma vastavalt ohu tasemele (etapiviisiline lähenemisviis) ning see peaks olema aluseks kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega seotud otsuste tegemisel. See peaks võimaldama kindlaks teha ebakindlad valdkonnad, millele ohutuse hindamisel tuleb tähelepanu pöörata. Ohutust käsitlevate otsuste tegemine peaks põhinema ohutushindamise tulemustel ja teabel ohutushindamise ja selle juures kasutatud eelduste kindluse ja usaldatavuse kohta. Otsustusprotsess peaks seega tuginema argumentidele ja tõenditele, millega tahetakse näidata, et kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohale või tegevusele seatud ohutusnormid on täidetud. Lõppladustamisrajatiste puhul peaks dokumenteerimine parandama arusaamist nendest aspektidest, mis mõjutavad lõppladustamissüsteemi ohutust, sealhulgas looduslikud (geoloogilised) ja tehistõkked, ja lõppladustamissüsteemi eeldatavat arengut ajas.

(35)

Liikmesriik, kus ei ole kasutatud tuumkütust ega peatset väljavaadet selle tekkimiseks ega kasutatud tuumkütusega seotud praeguseid ega kavandatud tegevusi, kannaks ebaproportsionaalset ja tarbetut kohustust, kui ta peaks käesoleva direktiivi kasutatud tuumkütusega seotud sätted üle võtma ja neid rakendama. Seetõttu tuleks selline liikmesriik, kuni ta ei ole teinud otsust viia ellu kasutatud tuumkütusega seotud mis tahes tegevust, vabastada kohustusest võtta üle käesoleva direktiivi kasutatud tuumkütusega seotud sätted ja need rakendada.

(36)

Sloveenia Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse vaheline leping (mis käsitleb Krško tuumaelektrijaama staatuse ja muude õiguslike suhete reguleerimist seoses elektrijaama tehtavate investeeringute, selle kasutamise ja dekomisjoneerimisega) reguleerib tuumaelektrijaama kaasomandit. Nimetatud lepinguga nähakse ette jagatud vastutus kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja lõppladustamise eest. Seega tuleks sätestada erand käesoleva direktiivi teatud sätetest, et mitte takistada kõnealuse kahepoolse lepingu täielikku rakendamist.

(37)

Kuigi käesolevas direktiivis tunnistatakse, et riiklikus raamistikus tuleks arvesse võtta kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmetega seotud kiirgus- ja muud ohud, ei hõlma käesolev direktiiv mitteradioloogilisi ohte, mille puhul tuleb juhinduda Euroopa Liidu toimimise lepingust.

(38)

Kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega seotud pädevuse ja oskuste säilitamine ja edasiarendamine, mis on ohutuse kõrge taseme tagamisel oluline, peaks põhinema õppimisel töökogemuste kaudu.

(39)

Teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine ning kõigi osaliste tehniline koostöö võib luua eeldused kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise parandamiseks ning aidata kaasa kõrgaktiivsete radioaktiivsete jäätmete radioaktiivse toksilisuse ohu vähendamisele.

(40)

Vastastikune eksperdihindamine võiks olla suurepärane vahend Euroopa Liidus usalduse loomiseks kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise vastu ning eesmärk peaks olema arendada edasi ja vahetada kogemusi ning tagada ohutuse kõrge tase,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

1.   PEATÜKK

REGULEERIMISALA, MÕISTED JA ÜLDPÕHIMÕTTED

Artikkel 1

Sisu ja eesmärgid

1.   Käesoleva direktiiviga luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks, et vältida tarbetu koormuse tekitamist tulevastele põlvkondadele.

2.   Direktiiviga tagatakse, et liikmesriigid kehtestavad kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise asjakohase riikliku korra ohutuse kõrge taseme tagamiseks, et kaitsta töötajaid ja muud elanikkonda ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.

3.   Direktiiviga tagatakse vajalikul määral üldsuse teavitamine kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisest ning üldsuse kaasamine, võttes asjakohaselt arvesse julgeoleku ja ärisaladusena käsitletava teabe küsimusi.

4.   Ilma et see piiraks direktiivi 96/29/Euratom kohaldamist, täiendatakse käesoleva direktiiviga Euratomi asutamislepingu artiklis 30 osutatud põhistandardeid, niivõrd kuivõrd need on seotud kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutusega.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Käesolevat direktiivi kohaldatakse

a)

tsiviilotstarbelise tegevuse käigus tekkinud kasutatud tuumkütuse käitlemise kõikidele etappidele;

b)

tsiviilotstarbelise tegevuse käigus tekkinud radioaktiivsete jäätmete käitlemise kõikidele etappidele, jäätmete tekitamisest kuni lõppladustamiseni.

2.   Käesolevat direktiivi ei kohaldata

a)

selliste kaevandamistegevuse käigus tekkinud jäätmete suhtes, mis võivad olla radioaktiivsed ja on hõlmatud direktiivi 2006/21/EÜ reguleerimisalaga;

b)

lubatud heite suhtes.

3.   Käesoleva direktiivi artikli 4 lõiget 4 ei kohaldata

a)

kinniste kasutamata allikate tarnijale või tootjale tagasisaatmisele;

b)

uurimisreaktorite kasutatud tuumkütuse tagasisaatmisele või ekspordile, võttes arvesse kohaldatavaid rahvusvahelisi lepinguid;

c)

olemasoleva Krško tuumaelektrijaama jäätmetele ja kasutatud tuumkütusele, kui see on seotud Sloveenia ja Horvaatia vaheliste vedudega.

4.   Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriigi või liikmesriigis asuva ettevõtja õigust saata radioaktiivsed jäätmed pärast nende töötlemist tagasi jäätmete päritoluriiki, kui

a)

radioaktiivsed jäätmed saadetakse kõnealusesse liikmesriiki või kõnealusele ettevõtjale töötlemiseks või

b)

muud ained saadetakse kõnealusesse liikmesriiki või kõnealusele ettevõtjale jäätmete taaskasutuse eesmärgil.

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriigi või selles liikmesriigis asuva sellise ettevõtja, kellele kasutatud tuumkütus töötlemiseks või ümbertöötamiseks saadetakse, õigust saata töötlemise või ümbertöötamise käigus taaskasutusse võetud radioaktiivsed jäätmed või kokku lepitud ekvivalendid päritoluriiki tagasi.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „sulgemine”– igasuguse tegevuse lõpetamine mingil ajal pärast kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete paigutamist lõppladustamisrajatisse, kaasa arvatud lõplikud insenertehnilised või muud tööd rajatise viimiseks pikaajalise ohutuse seisundisse;

2)   „pädev reguleeriv asutus”– asutus või asutuste süsteem, kellele liikmesriigis on tehtud ülesandeks tegutseda kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutuse reguleerimise valdkonnas vastavalt artiklile 6;

3)   „lõppladustamine”– kasutatud tuumkütuse või radioaktiivsete jäätmete paigutamine rajatisse ilma kavatsuseta seda sealt välja võtta;

4)   „lõppladustamisrajatis”– iga rajatis või seade, mille esmane otstarve on radioaktiivsete jäätmete lõppladustamine;

5)   „tegevusluba”– igasugune juriidiline dokument, mis on liikmesriigi jurisdiktsiooni all välja antud tegevuseks, mis on seotud kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega, või millega kehtestatakse vastutus kasutatud tuumkütuse käitlemise koha või radioaktiivsete jäätmete käitlemise koha asukoha valimise, projekteerimise, ehitamise, kasutusse võtmise, kasutamise, dekomisjoneerimise või sulgemise eest;

6)   „tegevusloa omanik”– juriidiline või füüsiline isik, kes vastutab kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega seotud tegevuse või koha eest, nagu on täpsustatud tegevusloas;

7)   „radioaktiivsed jäätmed”– gaasilises, vedelas või tahkes olekus radioaktiivne aine, millele liikmesriik või juriidiline või füüsiline isik, kelle otsust liikmesriik tunnustab, ei näe ette ega kaalu edasist kasutust ning mida pädev reguleeriv asutus käsitleb liikmesriigi õiguslikus ja reguleerivas raamistikus radioaktiivsete jäätmetena;

8)   „radioaktiivsete jäätmete käitlemine”– igasugune tegevus, mis on seotud radioaktiivsete jäätmetega ümber käimisega, nende eeltöötlemise, töötlemise, sobivale kujule viimise, ladustamise või lõppladustamisega, välja arvatud käitlemiskohaväline vedu;

9)   „radioaktiivsete jäätmete käitlemise koht”– iga rajatis või seade, mille esmane otstarve on radioaktiivsete jäätmete käitlemine;

10)   „ümbertöötamine”– protsess või tegevus, mille eesmärk on eraldada lõhustuv ja muundamiseks sobiv materjal kasutatud tuumkütusest selle edasiseks kasutamiseks;

11)   „kasutatud tuumkütus”– tuumkütus, mida on kiiritatud ning mis on reaktori südamikust jäädavalt eemaldatud; kasutatud tuumkütust võib pidada kasutatavaks ressursiks, mida saab ümber töötada, või määrata lõppladustamisele, kui see klassifitseeritakse radioaktiivseteks jäätmeteks;

12)   „kasutatud tuumkütuse käitlemine”– igasugune tegevus, mis on seotud kasutatud tuumkütusega ümber käimisega, selle ladustamise, ümbertöötamise või lõppladustamisega, välja arvatud käitlemiskohaväline vedu;

13)   „kasutatud tuumkütuse käitlemise koht”– iga rajatis või seade, mille esmane otstarve on kasutatud tuumkütuse käitlemine;

14)   „ladustamine”– kasutatud tuumkütuse või radioaktiivsete jäätmete paigutamine rajatisse kavatsusega see sealt välja võtta.

Artikkel 4

Üldpõhimõtted

1.   Liikmesriigid kehtestavad kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku poliitika ja tagavad selle toimimise. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 3 kohaldamist, lasub igal liikmesriigil lõplik vastutus liikmesriigis tekitatud kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise eest.

2.   Kui radioaktiivseid jäätmeid või kasutatud tuumkütust veetakse liikmesriiki või kolmandasse riiki töötlemise või ümbertöötamise eesmärgil, siis lasub lõplik vastutus nende ainete (sealhulgas võimalike kõrvalsaadusena tekkivate jäätmete) ohutu ja vastutustundliku lõppladustamise eest radioaktiivse materjali vedanud liikmesriigil või kolmandal riigil.

3.   Riiklik poliitika tugineb kõigile järgmistele põhimõtetele:

a)

radioaktiivsete jäätmete tekitamine hoitakse mõistlikult teostataval miinimumtasemel nii aktiivsuse kui ka koguse poolest, kasutades sobivaid projekteerimismeetmeid ning käitamis- ja dekomisjoneerimistavasid, kaasa arvatud ainete ringlussevõtt ja taaskasutus;

b)

arvesse võetakse kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete tekitamise kõikide etappide vahelisi sõltuvusi;

c)

kasutatud tuumkütust ja radioaktiivseid jäätmeid käideldakse ohutult, sealhulgas on oluline pikaajaline ohutus koos passiivsete ohutusmeetmetega;

d)

meetmeid võetakse etapiviisiliselt;

e)

kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kulud kannab nimetatud ainete tekitaja;

f)

kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kõikides etappides kohaldatakse tõenditel põhinevat ja dokumenteeritud otsustusprotsessi.

4.   Radioaktiivsed jäätmed lõppladustatakse liikmesriigis, kus need tekitati, välja arvatud juhul, kui jäätmete veo ajaks on asjaomase liikmesriigi ja teise liikmesriigi või kolmanda riigi vahel jõustunud kokkulepe lõppladustamisrajatise kasutamiseks selles riigis, võttes arvesse direktiivi 2006/117/Euratom artikli 16 lõike 2 kohaselt komisjoni poolt kehtestatud kriteeriume.

Eksportiv liikmesriik teavitab komisjoni enne vedu kolmandasse riiki sellise kokkuleppe sisust ning võtab mõistlikke meetmeid, et olla kindel järgmises:

a)

sihtriik on sõlminud Euroopa Aatomienergiaühendusega kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemist käsitleva lepingu või on kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust käsitleva ühiskonventsiooni („ühiskonventsioon”) osaline;

b)

sihtriigil on olemas radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja lõppladustamise programmid, mille kõrget ohutustaset taotlevad eesmärgid on samaväärsed käesoleva direktiiviga kehtestatud eesmärkidega, ja

c)

sihtriigi lõppladustamisrajatisel on luba radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmiseks, kõnealune rajatis on töös enne vedu ning seda juhitakse nimetatud sihtriigi radioaktiivsete jäätmete käitlemise programmide raames seatud nõuetega kooskõlas.

2.   PEATÜKK

KOHUSTUSED

Artikkel 5

Riiklik raamistik

1.   Liikmesriigid kehtestavad kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise tagamiseks riikliku õigusliku, reguleeriva ja organisatsioonilise raamistiku („riiklik raamistik”), mille abil määratakse kindlaks vastutus ja asjaomaste pädevate asutuste töö koordineerimine, ning tagavad selle raamistiku toimimise. Riikliku raamistikuga nähakse ette kõik järgnev:

a)

kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise poliitika rakendamist käsitlev riiklik programm;

b)

kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust käsitlev riiklik kord. Liikmesriikide pädevusse jääb otsustada, kuidas selline kord vastu võetakse ning millise õigusakti abil seda kohaldatakse;

c)

kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise tegevuse või koha või mõlema jaoks tegevuslubade andmise süsteem, mis hõlmab sellise tegevusloata tegevuse, koha või mõlema käitamise või mõlema keelamist ning näeb vajaduse korral ette tegevuse, koha või mõlema edasise haldamise tingimused;

d)

kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise tegevuse või koha või mõlema jaoks asjakohane kontrollisüsteem, haldamise süsteem, korrapärased inspekteerimised, dokumenteerimis- ja aruandluskohustus, sealhulgas asjakohased meetmed lõppladustamisrajatiste sulgemisjärgsete perioodide puhuks;

e)

jõustamismeetmed, sealhulgas käitlemise peatamine ja tegevusloa muutmine, kehtivusaja lõppemine või kehtetuks tunnistamine, vajaduse korral koos nõuetega alternatiivsetele lahendustele, mis annavad tulemuseks tõhustatud ohutuse;

f)

vastutuse kindlaksmääramine asutuste vahel, kes osalevad kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise eri etappides. Riikliku raamistiku alusel lasub esmavastutus kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete eest jäätmete tekitajal või teatud erioludes tegevusloa omanikul, kellele pädevad organid on sellise vastutuse usaldanud;

g)

riiklikud nõuded üldsuse teavitamisele ja osalemisele;

h)

kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise rahastamiskava(d) vastavalt artiklile 9.

2.   Liikmesriigid tagavad, et riiklikku raamistikku vajaduse korral täiustatakse, võttes arvesse käitamiskogemusi, artikli 4 lõike 3 punktis f osutatud otsustusprotsessi tulemusi, asjaomase tehnoloogia arengut ja teadusuuringuid.

Artikkel 6

Pädev reguleeriv asutus

1.   Iga liikmesriik asutab pädeva reguleeriva asutuse kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutuse valdkonnas ja tagab selle toimimise.

2.   Liikmesriigid tagavad, et pädev reguleeriv asutus on funktsionaalselt eraldatud igast muust asutusest või organisatsioonist, kes tegeleb tuumaenergia või radioaktiivsete ainete kasutamise või kasutamise edendamisega, sealhulgas elektrienergia tootmise ja radioisotoopide rakendustega või kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega, et tagada pädeva reguleeriva asutuse tegelik sõltumatus ja kaitsta teda reguleerimisel põhjendamatu mõju eest.

3.   Liikmesriigid tagavad, et pädeval reguleerival asutusel on volitused ning inim- ja finantsressursid, mis on vajalikud tema kohustuste täitmiseks seoses artikli 5 lõike 1 punktides b, c, d ja e kirjeldatud riikliku raamistikuga.

Artikkel 7

Tegevusloa omanikud

1.   Liikmesriigid tagavad, et esmavastutus kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise koha ja/või tegevuse ohutuse eest on tegevusloa omanikul. Seda vastutust ei saa edasi anda.

2.   Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud riikliku raamistikuga kohustatakse tegevusloa omanikke pädeva reguleeriva asutuse reguleeriva kontrolli all korrapäraselt hindama, kontrollima ja mõistlikus võimalikus ulatuses pidevalt parandama oma kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise koha või tegevuse ohutust, tehes seda süstemaatiliselt ja kontrollitaval viisil. Seda saab saavutada asjakohase ohutushindamise ja muude andmete ja tõendite abil.

3.   Käitlemise kohale või tegevusele loa andmise ühe osana hõlmab ohutuse tõendamine tegevuse väljaarendamist ja teostamist ning koha väljaarendamist, käitamist ja dekomisjoneerimist või lõppladustamisrajatise sulgemist ja sulgemisjärgset etappi. Ohutuse tõendamise ulatus peab olema vastavuses tegevuse keerukusega ja kasutatud tuumkütuse ning radioaktiivsete jäätmete, käitlemise koha või tegevusega seotud ohu suurusega. Tegevuslubade väljastamisega aidatakse kaasa käitlemise koha või tegevuse ohutusele tavapärastes käitamistingimustes, ettearvatavate käitamisjuhtumite ja projekteerimisel ette nähtud õnnetuste korral. Ohutuse tõendamisega kinnitatakse koha või tegevuse ohutust. Kohaldatakse meetmeid avariide ärahoidmiseks ja nende tagajärgede leevendamiseks, sealhulgas selliste füüsiliste tõkete ja tegevusloa omaniku halduslike kaitsemenetluste kontrollimist, mille mittetoimimise tagajärjel võiks ioniseeriv kiirgus hakata oluliselt mõjutama töötajate ja muu elanikkonna tervist. Kõnealuse lähenemisviisiga selgitatakse välja ebakindlad valdkonnad ja vähendatakse neid.

4.   Liikmesriigid tagavad, et riikliku raamistikuga nõutakse tegevusloa omanikelt seda, et nad kehtestaksid ja rakendaksid integreeritud juhtimissüsteeme, sealhulgas kvaliteedi tagamist, milles peetakse esmatähtsaks kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust ning mida pädev reguleeriv asutus regulaarselt kontrollib.

5.   Liikmesriigid tagavad, et riikliku raamistikuga nõutakse tegevusloa omanikelt piisavate rahaliste vahendite ja inimressursside eraldamist ja olemasolu, et täita lõigetes 1–4 sätestatud kohustusi seoses kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutusega.

Artikkel 8

Eksperditeadmised ja oskused

Liikmesriigid tagavad, et riikliku raamistikuga nõutakse kõigilt osalistelt nende töötajate koolitamist ja väljaõpetamist, samuti uurimis- ja arendustööga tegelemist, et rahuldada kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku programmi vajadused, et saada, säilitada ja edasi arendada vajalikke eksperditeadmisi ja oskusi.

Artikkel 9

Rahalised vahendid

Liikmesriigid tagavad, et riikliku raamistikuga nõutakse piisavate rahaliste vahendite olemasolu, kui neid vajatakse artiklis 11 osutatud riiklike programmide rakendamiseks, eelkõige kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks, võttes vajalikul määral arvesse kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete tekitajate vastutust.

Artikkel 10

Läbipaistvus

1.   Liikmesriigid tagavad, et kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemist käsitlev vajalik teave avalikustatakse töötajatele ja muule elanikkonnale. Selline kohustus hõlmab seda, et pädev reguleeriv asutus teavitab üldsust oma pädevusalas. Teave avalikustatakse üldsusele riiklike õigusaktide ja rahvusvaheliste kohustuste kohaselt ning tingimusel, et sellega ei kahjustata muid huvisid, muu hulgas näiteks julgeolekuhuvisid, mida on tunnustatud riiklikes õigusaktides või rahvusvahelistes kohustustes.

2.   Liikmesriigid tagavad, et üldsusele antakse riigi õigusaktide ja rahvusvaheliste kohustuste kohaselt asjakohane võimalus tõhusalt osaleda kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega seotud otsuste tegemises.

Artikkel 11

Riiklik programm

1.   Iga liikmesriik tagab selle, et rakendatakse kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise riiklikku programmi („riiklik programm”), mis hõlmab tema jurisdiktsioonis tekkinud igasugust liiki kasutatud tuumkütust ja radioaktiivseid jäätmeid ning kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kõiki etappe tekitamisest kuni lõppladustamiseni.

2.   Iga liikmesriik vaatab oma riikliku programmi korrapäraselt läbi ja ajakohastab seda, võttes vajadust mööda arvesse tehnika ja teaduse saavutusi ning eksperdihinnangutest teada saadud soovitusi, õppetunde ja häid tavasid.

Artikkel 12

Riikliku programmi sisu

1.   Riiklikus programmis nähakse ette, mil viisil kavatseb liikmesriik viia ellu oma artiklis 4 osutatud riiklikku poliitikat kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks, et tagada käesoleva direktiivi eesmärkide täitmine, ning programm hõlmab kõike järgmist:

a)

liikmesriigi riikliku poliitika üldised eesmärgid seoses kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega;

b)

olulised verstapostid ja selge ajaline raamistik nende verstapostideni jõudmiseks riikliku programmi üldiste eesmärkide raames;

c)

ülevaade kasutatud tuumkütusest ja radioaktiivsetest jäätmetest ning tulevikus tekkivate koguste prognoosid, kaasa arvatud dekomisjoneerimise korral tekkivad kogused, näidates selgelt radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse asukoha ja koguse vastavalt asjakohasele radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioonile;

d)

põhimõtted või plaanid ja tehnilised lahendused jäätmete tekitamisest kuni lõppladustamiseni;

e)

põhimõtted või plaanid lõppladustamisrajatise sulgemise järgseks ajaks, sealhulgas ajavahemikuks, mille jooksul säilitatakse asjakohane kontroll ja vahendid, mida kasutatakse lõppladustamisrajatist käsitleva teabe pikaajaliseks säilitamiseks;

f)

kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise lahenduste rakendamiseks vajalikud teadusuuringud, arendustööd ja tõendamistegevused;

g)

vastutus riikliku programmi elluviimise eest ja peamised näitajad, mille kaudu saab jälgida programmi rakendamise edenemist;

h)

riikliku programmi kulude hinnang ning nimetatud hinnangu lähtekohad ja eeldused, sealhulgas nende esitamine eri hetkedel;

i)

kehtiv(ad) rahastamiskava(d);

j)

artiklis 10 osutatud läbipaistvuspoliitika või -protsess;

k)

nende olemasolu korral liikmesriigi või kolmanda riigiga sõlmitud kokkulepe/kokkulepped kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta, sealhulgas lõppladustamisrajatiste kasutamise kohta.

2.   Riiklik programm ja riiklik poliitika võib sisalduda ühes või mitmes dokumendis.

Artikkel 13

Teatamine

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile oma riikliku programmi ja selle hilisemad olulised muudatused.

2.   Kuue kuu jooksul pärast teatamise kuupäeva võib komisjon paluda selgitusi ja/või avaldada arvamust selle kohta, kas riikliku programmi sisu on kooskõlas artikliga 12.

3.   Kuue kuu jooksul pärast komisjoni palve saamist või arvamuse avaldamist esitab liikmesriik nõutud selgituse ja/või teavitab komisjoni riikliku programmi mis tahes muutmisest.

4.   Kui komisjon teeb otsuse Euratomi rahalise või tehnilise abi eraldamise kohta kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohtade või tegevuste jaoks, võtab ta arvesse liikmesriigi selgitusi riikliku programmi kohta ja selle raames tehtud edusamme.

Artikkel 14

Aruandlus

1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile esimese aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta hiljemalt 23. augustiks 2015 ja seejärel iga kolme aasta tagant vastavalt ühiskonventsioonis ette nähtud läbivaatamisele ja aruandlusele.

2.   Liikmesriikide aruannete põhjal esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule järgmised dokumendid:

a)

aruande käesoleva direktiivi rakendamisel tehtud edusammude kohta ning

b)

ülevaate ühenduse territooriumil olevate kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete kohta ja osutatud materjalide tekkimise tulevikuprognoosi.

3.   Kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ohutusnormide kõrge taseme saavutamiseks hindavad liikmesriigid regulaarselt ning vähemalt kord kümne aasta jooksul ise oma riiklikku raamistikku, pädevat reguleerivat asutust, riiklikku programmi ja selle rakendamist ning kutsuvad rahvusvahelised eksperdid hindama oma riiklikku raamistikku, pädevat reguleerivat asutust ja/või riiklikku programmi. Mis tahes eksperdihinnangute tulemused tehakse teatavaks komisjonile ja teistele liikmesriikidele ning need võidakse teha kättesaadavaks üldsusele, kui ei teki vastuolu julgeoleku ja ärisaladuse huvidega.

3.   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 15

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 23. augustiks 2013. Liikmesriigid teavitavad neist viivitamata komisjoni.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Käesoleva direktiivi kasutatud tuumkütusega seotud sätete ülevõtmise ja rakendamise kohustust ei kohaldata Eesti, Iirimaa, Küprose, Luksemburgi, Läti, Malta ja Taani suhtes seni kaua, kui nad ei otsusta viia ellu tuumkütusega seotud mis tahes tegevust.

3.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti ning kõnealuste õigusnormide hilisemad muudatused.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile esimest korda oma kõiki artiklis 12 nimetatud punkte hõlmava riikliku programmi sisu võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 23. augustil 2015.

Artikkel 16

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 17

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. juuli 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. SAWICKI


(1)  4. mai 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  23. juuni 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1.

(4)  C-187/87 (EKL 1988, lk 5013) ja C-29/99 (EKL 2002, lk I-11221).

(5)  EÜT L 371, 30.12.1987, lk 76.

(6)  EÜT L 357, 7.12.1989, lk 31.

(7)  ELT L 346, 31.12.2003, lk 57.

(8)  ELT L 102, 11.4.2006, lk 15.

(9)  ELT L 337, 5.12.2006, lk 21.

(10)  ELT L 338, 17.12.2008, lk 69.

(11)  ELT L 172, 2.7.2009, lk 18.

(12)  ELT L 156, 25.6.2003, lk 17.

(13)  EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30.

(14)  ELT L 330, 28.11.2006, lk 31.

(15)  ELT L 195, 17.7.2007, lk 44.


OTSUSED

2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/57


NÕUKOGU OTSUS 2011/486/ÜVJP,

1. august 2011,

milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. mail 2002 vastu ühise seisukoha 2002/402/ÜVJP, mis käsitleb Osama bin Ladeni, organisatsiooni Al-Qaida, Talibani ja teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiranguid (1).

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 17. juunil 2011 vastu resolutsiooni (edaspidi „Julgeolekunõukogu resolutsioon”) 1988 (2011), milles tunnistati, et julgeolekuolukord Afganistanis on edasi arenenud ning osad Talibani liikmed on leppinud Afganistani valitsusega, öelnud lahti Al-Qaida terroristlikust ideoloogiast ja selle järgijatest ning toetavad Afganistanis jätkuva konflikti rahumeelset lahendamist.

(3)

Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1988 (2011) tunnistati samuti seda, et hoolimata Afganistanis toimunud arengutest ning edusammudest leppimisel, ohustab sealne olukord endiselt rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ning selles kinnitati vajadust nimetatud ohu vastu võidelda.

(4)

Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1988 (2011) kehtestati ka teatavad piiravad meetmed isikute ja üksuste vastu, kes olid enne 17. juunit 2011 tuvastatud kui Talibani liikmed, ning teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu, kes olid loetletud Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaselt asutatud komitee koostatud konsolideeritud loetelu A osas (Talibaniga seotud isikud) ja B osas (Talibaniga seotud üksused ning teised rühmitused ja ettevõtjad) 17. juuni 2011 seisuga, samuti teiste Talibaniga seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu, kes ohustavad Afganistanis rahu, stabiilsust ja julgeolekut ning kes on kindlaks määratud Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punkti 30 kohaselt asutatud Julgeolekunõukogu komitee (edaspidi „sanktsioonide komitee”) poolt.

(5)

Teatud meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Artiklis 2, artikli 3 lõikes 1 ning artikli 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud piiravad meetmed kehtestatakse isikute ja üksuste vastu, kes olid enne 17. juunit 2011 tuvastatud kui Talibani liikmed, ning teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu, kes olid loetletud Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaselt asutatud komitee koostatud konsolideeritud loetelu A osas (Talibaniga seotud isikud) ja B osas (Talibaniga seotud üksused ning teised rühmitused ja ettevõtjad) 17. juuni 2011 seisuga, samuti teiste Talibaniga seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu, kes ohustavad Afganistanis rahu, stabiilsust ja julgeolekut ning kes on kindlaks määratud sanktsioonide komitee poolt.

2.   Asjaomased isikud, rühmitused, ettevõtjad ja üksused on loetletud lisas.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad meetmed, mis on vajalikud selleks, et takistada relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosade otsest ja kaudset tarnimist, müüki või üleandmist ning sõjalise tegevusega seotud tehnilise nõu, abi või väljaõppe pakkumist artiklis 1 osutatud isikutele, rühmitustele, ettevõtjatele ja üksustele liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et takistada artiklis 1 osutatud isikutel oma territooriumile sisenemist või selle läbimist.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks või kui sanktsioonide komitee otsustab igal üksikjuhul eraldi, et territooriumile sisenemine või selle läbimine on õigustatud, sealhulgas juhtudel, kui see toetab otseselt Afganistani valitsuse pingutusi leppimise edendamisel.

4.   Kui liikmesriik lubab lõike 3 alusel sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikutel siseneda oma territooriumile või seda läbida, kehtib luba ainult väljastamise põhjuseks olnud eesmärgil ja ainult asjaomaste isikute suhtes.

Artikkel 4

1.   Külmutatakse kõik artiklis 1 osutatud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, sealhulgas need vahendid, mis tulenevad varast, mis on nende omanduses või nende otsese või kaudse kontrolli all või mida valdavad nende nimel või nende juhiste kohaselt tegutsevad isikud.

2.   Rahalisi vahendeid, finantsvarasid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 1 osutatud isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste käsutusse ega nende toetuseks.

3.   Liikmesriigid võivad lubada lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete suhtes erandeid seoses rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressurssidega, mis on:

a)

vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavateks kulutusteks, nagu toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ja kommunaalkulude eest tasumine;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite, muude rahaliste ressursside või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja sanktsioonide komitee on selle heaks kiitnud.

4.   Lõike 3 punktides a, b ja c osutatud erandeid võib teha pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on sanktsioonide komiteele teatatud oma kavatsusest lubada vajaduse korral ligipääs neile rahalistele vahenditele, varadele ja majandusressurssidele ning kui sanktsioonide komitee ei ole kolme tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

5.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontodega seotud tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nimetatud kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid,

tingimusel, et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 5

Nõukogu kehtestab lisas esitatud loetelu ja muudab seda vastavalt Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsustele.

Artikkel 6

1.   Kui Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse loetellu, kannab nõukogu selle isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused asjaomasele isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes asjaomasele isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

2.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab sellest asjaomast isikut, rühmitust, ettevõtjat või üksust.

Artikkel 7

1.   Lisa sisaldab Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee esitatud põhjuseid, miks asjaomased isikud, rühmitused, ettevõtjad ja üksused loetellu kanti.

2.   Lisa sisaldab ka teavet, mille on esitanud Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste identifitseerimiseks, kui selline teave on kättesaadav. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Rühmituste, ettevõtjate ja üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse lisasse Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 8

Käesolev otsus vaadatakse läbi, vajaduse korral seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt Julgeolekunõukogu asjaomastele otsustele.

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 1. august 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 4.


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIKUTE, RÜHMITUSTE, ETTEVÕTJATE JA ÜKSUSTE LOETELU

A.   Talibaniga seotud isikud

1.

Abdul Baqi

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kuberner; b) Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja; c) Talibani režiimi ajal töötas välisministeeriumi konsulaarosakonnas. Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: Jalalabadi linn, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

2.

Abdul Qadeer Abdul Baseer

Tiitel: a) kindral, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: sõjaväeatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Nangarhar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000974 (Afganistani pass). Muu teave: repatrieeritud Afganistani 2006. aasta veebruaris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

3.

Amir Abdullah (teise nimega Amir Abdullah Sahib)

Aadress: Karachi, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1972. Sünnikoht: Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 20.7.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Amir Abdullah oli Talibani kõrgema juhi Abdul Ghani Baradari (TI.B.24.01) laekur ning oli Kandahari provintsi endine asekuberner. Amir Abdullah viibis Kuveidis, Saudi Araabias, Liibüas ja Araabia Ühendemiraatides, et Talibanile vahendeid hankida. Ta hõlbustas ka Talibani juhtkonna suhtlemist ja koordineeris kõrgetasemelisi kohtumisi oma Pakistani elukoha külalistemajas. Abdullah aitas mitmel Afganistanist 2001. aastal põgenenud Talibani kõrgemal liikmel end Pakistanis sisse seada.

4.

Abdul Manan

Tiitel: a) hr, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: kaubandusatašee, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

5.

Abdul Razaq

Tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kaubandusminister (Talibani režiim), b) 2003. aastal Afganistanis Kandhari provintsis arreteeritud. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

6.

Abdul Wahab

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Talibani asjur Riyadhis. Sünniaeg: ligikaudu 1973. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

7.

Abdul Rahman Agha

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal sõjakohtu esimees. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

8.

Abdul Wasay Mu’tasim Agha (teiste nimedega a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

9.

Janan Agha

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Fariabi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kesk-Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

10.

Sayed Mohammad Azim Agha (teiste nimedega a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal passi- ja viisaosakonna töötaja. Sünniaeg: ligikaudu 1966. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

11.

Sayyed Ghiassouddine Agha (teiste nimedega a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade minister, b) Talibani režiimi ajal haridusminister. Sünniaeg: vahemikus 1958–1963. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Afganistani Faryabi provintsi eest vastutav Talibani liige, b) osaleb uimastikaubanduses. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

12.

Mohammad Ahmadi

Tiitel: a) mulla, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal panga Da Afghanistan Bank president. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

13.

Mohammad Shafiq Ahmadi

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Samangani provintsi kuberner Afganistanis. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

14.

Ahmadullah (teise nimega Ahmadulla)

Tiitel: qari. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal luurealane julgeolekuminister. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Qarabaghi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2001. aasta detsembris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

15.

Abdul Bari Akhund (teise nimega Haji Mullah Sahib)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Helmandi provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist seitsmeliikmelise Talibani liidrite komitee liige Kandaharis, Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

16.

Ahmed Jan Akhund

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal vee- ja elektriminister. Sünniaeg: vahemikus 1953–1958. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

17.

Attiqullah Akhund

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Shawali Kotti piirkond, Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

18.

Hamidullah Akhund

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Afghan Airlines’i juht. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

19.

Mohammad Hassan Akhund

Tiitel: a) mulla, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu esimehe asetäitja, b) Talibani režiimi ajal välisminister enne Wakil Ahmad Mutawakilit, c) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Malwhavi Khaalis’ rühmitusse, mis on Jihadi üks seitsmest Nõukogude Liidu vastasest rühmitusest, b) lõpetanud madrrassa Quetas, Pakistanis, c) kuulub mulla Omari lähedaste isikute hulka. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

20.

Mohammad Abbas Akhund

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tervishoiuminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

21.

Mohammad Essa Akhund

Tiitel: a) alhaj, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal veemajanduse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse minister. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

22.

Ubaidullah Akhund (teiste nimedega a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Tiitel: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaitseminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) üks mulla Omari asetäitjatest, b) sõjaliste operatsioonide eest vastutav Talibani juhtkonna liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

23.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (teiste nimedega a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Zaboli provintsi kuberner (Afganistanis). Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: alates 2007. aasta algusest Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

24.

Mohammad Eshaq Akhunzada

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Laghmani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1963–1968. Sünnikoht: Qarabajhi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

25.

Agha Jan Alizai (teiste nimedega a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha)

Tiitel: hadži. Sünniaeg: a)15.10.1963, b)14.2.1973, c) 1967, d) ligikaudu 1957. Sünnikoht: a) Hitemchai küla, Helmandi provints, Afganistan, b) Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 4.11.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Agha Jan Alizai on juhtinud ühte Afganistani Helmandi provintsi suurematest uimastikaubanduse võrgustikest ning andnud raha Talibanile vastutasuks tema kaitsmise eest uimastiäris. 2008. aastal nõustus üks uimastikaubitsejate rühm, sealhulgas Alizai, maksma Talibanile maksu maa eest, kus kasvatati unimagunit, millele vastutasuks Taliban nõustus korraldama uimastite materjali transporti. Taliban nõustus ka tagama uimastikaubitsejate ja nende ladude julgeoleku, kui kaubitsejad pakuvad Talibani võitlejatele varju ja tagavad nende transpordi. Alizai tegeles ka Talibanile relvade ostmisega ning sõitis regulaarselt Pakistani, et kohtuda Talibani kõrgemate juhtidega. Alizai hõlbustas ka võltsitud Iraani passide hankimist Talibani liikmetele, et nad saaksid sõita väljaõppele Iraani. 2009. aastal hankis Alizai passi ja raha ühele Talibani ülemale reisimiseks Iraani.

26.

Allahdad (teise nimega Akhund)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal ehitusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

27.

Aminullah Amin

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Saripuli provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

28.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Tiitel: a) alhaj, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Afganistani kaubandusagentuuri juhataja, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1934. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: SE 011252 (Afganistani pass). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

29.

Muhammad Taher Anwari (teiste nimedega a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal haldusküsimuste direktor, b) Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1961. Sünnikoht: Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

30.

Arefullah Aref

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

31.

Sayed Esmatullah Asem (teise nimega Esmatullah Asem)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Afganistani Punase Poolkuu (ARCS) peasekretär. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Talibani juhtkonna liige, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) Talibani Peshawari nõukogu liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

32.

Atiqullah

Tiitel: a) hadži, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Pärast Kabuli võtmist Talibani poolt 1996. aastal määrati Atiqullah ametikohale Kandaharis. 1999. või 2000. aastal nimetati ta põllumajandusministri esimeseks asetäitjaks, seejärel Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitjaks.

 

Pärast Talibani režiimi langemist sai Atiqullah’st Talibani operatsiooniohvitser Afganistani lõunapiirkonnas. 2008. aastal sai temast Afganistani Helmandi provintsi Talibani kuberneri asetäitja.

33.

Azizirahman

Tiitel: hr. Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

34.

Abdul Ghani Baradar (teise nimega Mullah Baradar Akhund)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaitseministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Weetmaki küla, Dehrawoodi piirkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Popalzai hõimu, b) Talibani kõrgem sõjaväeülem ja alates 2007. aasta maist Talibani „Quetta nõukogu” liige, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

35.

Shahabuddin Delawar

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kõrgema kohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: 1957. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

36.

Dost Mohammad (teise nimega Doost Mohammad)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner. Sünniaeg: vahemikus 1968–1973. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist üks Talibani sõjaväeülematest, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

37.

Mohammad Azam Elmi

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2005. aastal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

38.

Faiz

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi infoosakonna juht. Sünniaeg: ligikaudu 1969. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

39.

Rustum Hanafi Habibullah (teise nimega Rostam Nuristani)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Dara Kolum, Do Aabi piirkond, Nuristani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Nuristani provintsi eest vastutav Talibani liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

40.

Gul Ahmad Hakimi

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: kaubandusatašee, Talibani „peakonsulaat”, Karachi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

41.

Abdullah Hamad

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1972. Sünnikoht: Helmand, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 00857 (välja antud 20.11.1997). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

42.

Hamdullah

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: repatrieerimisatašee, Talibani „peakonsulaat”, Quetta. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

43.

Zabihullah Hamidi

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

44.

Din Mohammad Hanif (teise nimega Qari Din Mohammad)

Tiitel: qari. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal plaaniminister, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse minister. Sünniaeg: ligikaudu 1955. Sünnikoht: Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

45.

Abdul Jalil Haqqani (teise nimega Nazar Jan)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Arghandaabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, b) alates 2007. aasta maist Talibani liidrite nõukogu liige, c) Talibani nõukogu rahanduskomisjoni liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

46.

Badruddin Haqqani (teise nimega Atiqullah)

Aadress: Miram Shah, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1975–1979. Muu teave: a) Haqqani võrgustiku operatsiooniülem ja Talibani šuura liige Miram Shah’s, b) on aidanud juhtida rünnakuid Afganistani kaguosas asuvate sihtmärkide vastu, c) Jalaluddin Haqqani poeg, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ja Nasiruddin Haqqani vend ning Khalil Ahmed Haqqani vennapoeg. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 11.5.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Badruddin Haqqani on Haqqani võrgustiku operatsiooniülem; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Haqqani võrgustik on olnud Afganistanis mässulise tegevuse eesrinnas ning vastutab paljude oluliste rünnakute eest. Haqqani võrgustiku juhtkond koosneb selle asutaja, mulla Mohammed Omari (TI.O.4.01) Talibani režiimiga 1990. aastate keskel liitunud Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) kolmest vanemast pojast. Badruddin on Jalaluddini poeg ning Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10) ja Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) vend ning Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11) vennapoeg.

 

Badruddin aitab juhtida Talibaniga seotud mässuliste ja välismaa võitlejate rünnakuid Afganistani kaguosas asuvate sihtmärkide vastu. Badruddin on Talibani Miram Shah’ šuura liige, mis kontrollib Haqqani võrgustiku tegevust.

 

Badruddin korraldab arvatavasti ka Haqqani võrgustiku inimrööve. Ta vastutab paljude afgaanide ja välisriikide kodanike röövimise eest Afganistani ja Pakistani piirialal.

47.

Ezatullah Haqqani

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal planeerimisministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Laghmani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

48.

Jalaluddin Haqqani (teiste nimedega a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal piiriminister. Sünniaeg: ligikaudu 1942. Sünnikoht: Khosti provints, Zadrani piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani isa, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) kuigi tema surmast teatati 2007. aasta juunis, on ta 2008. aasta mai seisuga elus. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

49.

Khalil Ahmed Haqqani (teiste nimedega a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani)

Tiitel: hadži. Aadress: a) Peshawar, Pakistan, b) Dergey Manday medrese naabruskond, Dergey Manday küla Miram Shah’ lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan, c) Kayla küla Miram Shah’ lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan, d) Sarana Zadrani küla, Paktia provints, Afganistan. Sünniaeg: a)1.1.1966, b) vahemikus 1958–1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) juhtiv liige Haqqani võrgustikus, mille baas asub Põhja-Waziristanis, Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis, b) varem viibinud ja hankinud vahendeid Dubais, Araabia Ühendemiraatides, c) Jalaluddin Haqqani vend ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqani onu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 9.2.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Khalil Ahmed Haqqani on Haqqani võrgustiku juhtiv liige; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Afganistanis mässulise tegevuse eesrinnas oleva Haqqani võrgustiku asutas Khalil Haqqani vend Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), kes liitus mulla Mohammed Omari (TI.O.4.01) Talibani režiimiga 1990. aastate keskel.

 

Khalil Haqqani tegeleb Talibani ja Haqqani võrgustiku nimel rahaliste vahendite hankimisega, viibides sageli välisreisidel, et kohtuda rahaliste toetajatega. Alates 2009. aasta septembrist on Khalil Haqqani viibinud Pärsia lahe riikides, hankides vahendeid sealt ja mujalt Lõuna- ja Ida-Aasias asuvatelt allikatelt.

 

Khalil Haqqani toetab ka Talibani ja Afganistanis tegutsevat Haqqani võrgustikku. 2010. aasta algusest on Khalil Haqqani eraldanud vahendeid Talibani rakkudele Afganistani Logari provintsis. 2009. aastal eraldas Khalil Haqqani vahendeid ligikaudu 160 võitlejale Afganistani Logari provintsis ja kontrollis neid, ning oli üks mitmest isikust, kes vastutas Talibani ja Haqqani võrgustiku poolt kinnivõetud vaenlaste vangide kinnipidamise eest. Khalil Haqqani on täitnud oma vennapoja Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) käske Talibani operatsioonidel.

 

Khalil Haqqani on tegutsenud ka Al-Qaida (QE.A.4.01) nimel ning teda on seotud Al-Qaida sõjaliste operatsioonidega. 2002. aastal saatis Khalil Haqqani mehi Afganistani Paktia provintsi Al-Qaida elementide tugevdamiseks.

50.

Mohammad Moslim Haqqani (teise nimega Moslim Haqqani)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Baghlani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

51.

Mohammad Salim Haqqani

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Laghmani provintsist. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

52.

Nasiruddin Haqqani (teiste nimedega a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair)

Aadress: Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1970–1973. Sünnikoht: Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: seotud Haqqani võrgustikuga, mille baas asub Põhja-Waziristanis, valitsuse kontrollitavas Pakistani hõimupiirkonnas. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 20.7.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Haqqani võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Võrgustik on olnud Afganistanis mässulise tegevuse eesrinnas ning vastutab paljude oluliste rünnakute eest. Haqqani võrgustiku juhtkond koosneb Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) kolmest vanemast pojast, kellest üks on Nasiruddin Haqqani.

 

Nasiruddin Haqqani on Haqqani võrgustiku saadik ja tegeleb põhiliselt raha hankimisega. 2004. aastal sõitis ta ühe Talibani liitlasega Saudi Araabiasse, et Talibanile vahendeid hankida. 2004. aastal andis ta ka vahendeid võitlejatele Afganistanis, et takistada Afganistani presidendivalimisi. Alates vähemalt 2005. aastast kuni 2008. aastani kogus Nasiruddin Haqqani vahendeid Haqqani võrgustikule erinevatel raha hankimise reisidel, muu hulgas sõites 2007. aastal regulaarselt Araabia Ühendemiraatidesse ja tehes 2008. aastal ühe raha hankimise reisi ühte teise Pärsia lahe riiki. 2007. aasta keskpaigast oli Haqqanil teadaolevalt kolm peamist rahastamisallikat: annetused Pärsia lahe piirkonnast, uimastikaubandus ja maksed Al-Qaidalt (QE.A.4.01). 2009. aasta lõpus sai Nasiruddin Haqqani mitusada tuhat dollarit Al-Qaidaga seotud isikutelt Araabia poolsaarel, et sellega rahastada Haqqani võrgustiku tegevusi.

53.

Sayyed Mohammed Haqqani (teise nimega Sayyed Mohammad Haqqani)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal haldusküsimuste direktor, b) Taliban režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriülem. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Pakistanis, b) arvatavalt lähedastes suhetes Talibani juhi mulla Mohammed Omariga, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayyed Mohammed Haqqani on seotud Gulbbudin Hekmatyariga (QI.H.88.03) ning on olnud mulla Mohammed Omari (TI.O.4.01) pikaajaline toetaja. Talibani režiimi haldusküsimuste direktorina jagas ta Afganistani isikutunnistusi Afganistanis võidelnud Al-Qaidaga seotud välismaalastele ning kogus neilt märkimisväärse summa raha.

2003. ja 2004. aastal kohtus Sayyed Mohammed Haqqani mitu korda Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiriga (QI.A.6.01) ja Mohammed Omari sekretäri Farhadiga. Ta avas raamatukaupluse Qissa Khwani basaaris, Peshawaris, Pakistanis, mis on olnud Talibani rahastamisega seotud. 2009. aasta märtsis oli ta veel aktiivne Talibani mässuliste juht.

54.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (teiste nimedega a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Loetellu kandmise põhjused: Na’ib Amir (asekomandör). Aadress: a) Kela naabruskond/Danda naabruskond, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristani piirkond, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristani piirkond, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1977–1978. Sünnikoht: a) Danda, Miramshah, Põhja Waziristani piirkond, Pakistan, b) Srana küla, Garda Saray piirkond, Paktia provints, Afganistan, c) Neka piirkond, Paktika provints, Afganistan, d) Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2004. aastast kõrgem operatsiooniülem Afganistani ida- ja lõunapiirkondades; b) Jallaloudine Haqani poeg; c) kuulub Afganistani Paktia provintsi Garda Saray Zardani hõimu Sultan Kheli allüksusesse; d) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 13.9.2007.

55.

Abdul Hai Hazem

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 0001203. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

56.

Hidayatullah (teise nimega Abu Turab)

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 8.3.2001.

57.

Abdul Rahman Ahmad Hottak (teise nimega Hottak Sahib)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kultuuri alal. Sünniaeg: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

58.

Najibullah Haqqani Hydayetullah (teise nimega Najibullah Haqani)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Ida-Afganistanist, b) alates 2007. aasta maist Talibani „nõukogu” liige Afganistani Kunari provintsis, c) Moulavi Noor Jalal’i sugulane. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

59.

Gul Agha Ishakzai (teiste nimedega a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah)

Aadress: Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1972. Sünnikoht: Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan. Muu teave: kuulub hiljuti loodud Talibani nõukogusse, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistan provintsis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 20.7.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

 

Gul Agha Ishakzai on Talibani rahanduskomisjoni juht ning kuulub hiljuti loodud Talibani nõukogusse, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistan provintsis. Ta on ka kogunud raha enesetapurünnakute jaoks Kandaharis, Afganistanis, ning on olnud seotud raha väljamaksmisega Talibani võitlejatele ja nende perekondadele.

 

Talibani juhi mulla Mohammad Omari (TI.O.4.01) lapsepõlvesõbrana on Gul Agha Ishakzai olnud Omari peamine rahade eest vastutav isik ja üks tema lähimatest nõunikest. Ühel hetkel ei olnud kellelgi võimalik ilma tema heakskiiduta mulla Omariga kohtuda. Talibani režiimi ajal elas ta koos Omariga presidendipalees.

 

2005. aasta detsembris hõlbustas Gul Agha Ishakzai isikute ja kauba liikumist Talibani väljaõppelaagritesse; 2006. aasta lõpus sõitis ta relvaosade hankimiseks välimaale.

60.

Noor Jalal (teise nimega Nur Jalal)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja halduse alal. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

61.

Qudratullah Jamal (teise nimega Haji Sahib)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal informatsiooniminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Gardez, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

62.

Saleh Mohammad Kakar (teise nimega Saleh Mohammad)

Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: Nulghami küla, Panjwai piirkond, Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: on olnud autode müügifirma omanik Kandaharis, Afganistanis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 4.11.2010.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saleh Mohammad Kakar on uimastikaubitseja, kes juhtis ühte organiseeritud kaubitsemisvõrgustikku Kandahari ja Helmandi provintsides, Afganistanis, mis täitis Talibani logistilisi ja finantsilisi vajadusi. Enne tema arreteerimist Afganistani ametivõimude poolt juhtis Saleh Mohammad Kakar Talibani kaitse all olevaid heroiini töötluslaboreid Kandahari provintsi Band-e-Timori piirkonnas. Kakar on olnud kontaktis Talibani juhtidega, on kogunud nende nimel uimastikaubitsejatelt sularaha ning hallanud ja peitnud Talibani kõrgematele liikmetele kuuluvat raha. Ta vastutas ka uimastikaubitsejate maksude tasumise hõlbustamise eest Talibanile. Kakar on olnud autode müügifirma omanik Kandaharis ning on varustanud Talibani enesetapurünnakutes kasutatavate sõidukitega.

63.

Rahamatullah Kakazada (teiste nimedega a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000952 (Afganistani pass, välja antud 7.1.1999). Muu teave: alates 2007. aasta maist Afganistani Ghazni provintsi Talibani „kuberner”. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

64.

Abdul Rauf Khadem

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal armeekomandör. Sünniaeg: vahemikus 1958–1963. Sünnikoht: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

65.

Khairullah Khairkhwah (teise nimega Mullah Khairullah Khairkhwah)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Herati provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi pressiesindaja, c) Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner, d) Talibani režiimi ajal siseminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Arghistani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: 2007. aasta juuni seisuga kinnipeetav. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

66.

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal siseminister, b) Talibani režiimi ajal Kabuli politseiülem. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Spin Boldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan – ala, millel on ühine piir Pakistani Quetta provintsi Chamani piirkonnaga. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

67.

Jan Mohmmad Madani

Tiitel: hr. Loetellu kandmise põhjused: asjur, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

68.

Zia-ur-Rahman Madani (teiste nimedega a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Logari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: Taliqan, Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) osaleb uimastikaubanduses, b) alates 2007. aasta maist vastutav Talibani sõjalise tegevuse eest Afganistani Takhari provintsis, c) vastutav Nangahari provintsi eest. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

69.

Abdul Latif Mansur (teise nimega Abdul Latif Mansoor)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: alates 2007. aasta maist Talibani „Miram Shah’ nõukogu” liige. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

70.

Mohammadullah Mati

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal avalike tööde minister. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

71.

Matiullah

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kabuli tolliameti direktor. Sünniaeg: ligikaudu 1973. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

72.

Akhtar Mohammad Maz-Hari

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: hariduse atašee, Talibani „peakonsulaat”, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Kunduz, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: SE 012820 (Afganistani pass, välja antud 4.11.2000). Muu teave: teadaolevalt suri 2007. aastal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

73.

Fazl Mohammad Mazloom (teiste nimedega a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal maavägede staabiülema asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963–1968. Sünnikoht: Uruzgan, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

74.

Nazar Mohammad

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kunduzi provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

75.

Mohammad Homayoon

Tiitel: insener. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal veemajanduse ja elektrivarustuse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

76.

Mohammad Shafiq Mohammadi

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Khosti provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1948. Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

77.

Abdul Kabir Mohammad Jan (teise nimega A. Kabir)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu majandusvaldkonna teine asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Nangahari provintsi kuberner, c) Talibani režiimi ajal idapiirkonna juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Zardrani hõim, Paktja provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

78.

Mohammad Rasul

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Nimrozi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1958–1963. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

79.

Mohammad Wali

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministrina kasutas Mohammad Wali elanikkonna hirmutamiseks sageli piinamist ja muid vahendeid. Mohammad Wali on pärast Talibani režiimi langemist jätkuvalt Talibanis aktiivne Kandahari provintsis, Afganistanis.

80.

Mohammad Yaqoub

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal BIA juhataja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

81.

Amir Khan Motaqi (teise nimega Amir Khan Muttaqi)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal haridusminister, b) Talibani režiimi ajal Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

82.

Abdulhai Motmaen

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kandahari informatsiooni- ja kultuuriosakonna direktor Afganistanis. Sünniaeg: ligikaudu 1973. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

83.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (teiste nimedega a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb)

Tiitel: a) mulla, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal sideministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

84.

Najibullah Muhammad Juma (teise nimega Najib Ullah)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: peakonsul, Talibani „peakonsulaat”, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Farah. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: 00737 (Afganistani pass on välja antud 20.10.1996). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

85.

Mohammad Naim (teise nimega Mullah Naeem)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

86.

Nik Mohammad

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaubandusministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

87.

Hamdullah Nomani

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministeeriumi kõrgem ametnik. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

88.

Mohammad Aleem Noorani

Tiitel: mufti. Loetellu kandmise põhjused: esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Karachi. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

89.

Nurullah Nuri

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Balkhi provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi ajal põhjapiirkonna juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Shahjoe piirkond, Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

90.

Abdul Manan Nyazi (teiste nimedega a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi järgse Kabuuli provintsi kuberner. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Pashtoon Zarghooni piirkond, Herati provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Herati provintsi eest vastutav Talibani liige. Usutavasti viibib Afganistani/Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

91.

Mohammed Omar

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: usklike juht (Amir ul-Mumineen), Afganistan. Sünniaeg: ligikaudu 1966. Sünnikoht: Uruzgani provints, Adehrawoodi küla. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

92.

Abdul Jabbar Omari

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Baghlani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Zabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

93.

Mohammad Ibrahim Omari

Tiitel: alhaj. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal piiriministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Zadrani org, Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

94.

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (teise nimega Noor ud Din Turabi)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal justiitsminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan, b) Chora piirkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

95.

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (teiste nimedega: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Darzabi piirkond, Faryabi piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Afganistani põhjaosa eest vastutav Talibani liige, b) osaleb uimastikaubanduses. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

96.

Abdul Ghafar Qurishi (teise nimega Abdul Ghaffar Qureshi)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: repatrieerimisatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

97.

Yar Mohammad Rahimi

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal sideminister. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Panjwaee piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

98.

Mohammad Hasan Rahmani

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Panjwae piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

99.

Habibullah Reshad

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal uurimisosakonna juhataja. Sünniaeg: vahemikus 1968–1973. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

100.

Abdulhai Salek

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Uruzgani provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt surnud. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

101.

Sanani

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Dar-ul-Efta juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1923. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

102.

Noor Mohammad Saqib

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal ülemkohtu esimees. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Bagrami piirkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

103.

Ehsanullah Sarfida

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Qarabaghi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

104.

Saduddin Sayyed (teiste nimedega: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin)

Tiitel: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal töö- ja sotsiaalministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Chamani piirkond, Pakistan. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

105.

Qari Abdul Wali Seddiqi

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kolmas sekretär. Sünniaeg: 1974. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000769 (Afganistani pass, välja antud 2.2.1997). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

106.

Abdul Wahed Shafiq

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi asekuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

107.

Said Ahmed Shahidkhel

Tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Talibani režiimi ajal haridusminister, b) oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

108.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (teiste nimedega a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ja transpordi minister. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan, b) Kalanko Joftian, Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) repatrieeritud Afganistani 2006. aasta septembris, b) Talibani juhtkonna liige, c) osaleb uimastikaubanduses, d) alates 2007. aasta maist tegutseb Afganistani Khosti, Paktia and Paktika provintsis; alates 2007. aasta maist Talibani „kuberner” Kandaharis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

109.

Shamsudin

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Wardaki (Maidani) provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Keshimi piirkond, Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

110.

Mohammad Sharif

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

111.

Shams Ur-Rahman Sher Alam (teiste nimedega a) Shamsurrahman, b) Shams-u- Rahman)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünnikoht: Sarowbi piirkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

112.

Abdul Ghafar Shinwari

Tiitel: hadži. Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „peakonsulaat”, Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 29.3.1965. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000763 (välja antud 9.1.1997). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

113.

Mohammad Sarwar Siddiqmal

Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

114.

Sher Mohammad Abbas Stanekzai

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tervishoiuministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

115.

Taha

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Paktia provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

116.

Tahis.

Tiitel: hadži. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

117.

Abdul Raqib Takhari.

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal repatrieerimisminister. Sünniaeg: vahemikus 1968–1973. Sünnikoht: Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

118.

Walijan

Tiitel: maulavi. Positsioon: Talibani režiimi ajal Jawzjani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Quetta, Pakistan. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

119.

Nazirullah Ahanafi Waliullah (teise nimega Nazirullah Aanafi Waliullah)

Tiitel: a) maulavi, b) hadži. Loetellu kandmise põhjused: kaubandusatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000912 (Afganistani pass, mis on välja antud 30.6.1998). Muu teave: Repatrieeritud Afganistani 2006. aasta oktoobris. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

120.

Abdul-Haq Wasiq (teise nimega Abdul-Haq Wasseq)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul-Haq Wassiq on seotud Gulbuddin Hekmatyariga (QI.H.88.03). Talibani režiimi ajal olid tal järjestikku ametikohad kohaliku komandörina Nimrozi ja Kandahari provintsis. Seejärel sai temast luure asepeadirektor, kes andis aru Qari Ahmadullah’le (TI.A.81.01). Sellel ametikohal vastutas ta suhete haldamise eest Al-Qaidaga seotud välismaa võitlejatega ja nende väljaõppelaagrite eest Afganistanis. Ta oli ka tuntud oma repressioonimeetodite poolest Talibani vastaste isikute vastu Afganistani lõunapiirkonnas.

121.

Mohammad Jawad Waziri

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakond. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

122.

Abdul Rahman Zahed (teise nimega Abdul Rehman Zahid)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963-1968. Sünnikoht: Logari provints, Kharwari piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

123.

Mohammad Zahid

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Logar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 001206 (välja antud 17.7.2000). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

B.   Talibaniga seotud üksused ning teised rühmitused ja ettevõtjad


2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/73


NÕUKOGU OTSUS 2011/487/ÜVJP,

1. august 2011,

millega muudetakse ühist seisukohta 2002/402/ÜVJP, mis käsitleb Osama bin Ladeni, organisatsiooni Al-Qaida, Talibani ja teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiranguid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist

(1)

Nõukogu võttis 27. mail 2002. aastal vastu ühise seisukoha 2000/402/ÜVJP (1).

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 17. juunil 2011. aastal vastu resolutsiooni 1989 (2011) (edaspidi „ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 1989 (2011)”), milles märgitakse murega, et organisatsioon Al-Qaida ja teised sellega seotud üksikisikud, rühmitused, ettevõtjad ja üksused kujutavad jätkuvalt endast ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning kinnitatakse Julgeolekunõukogu otsust tegeleda selle ohu kõigi aspektidega.

(3)

Sellega seoses säilitatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1989 (2011) resolutsiooni 1333 (2000) lõike 8 punktis c ning resolutsiooni 1390 (2002) lõigetes 1 ja 2 kehtestatud piiravad meetmed Al-Qaida ja teiste sellega seotud üksikisikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste suhtes, sealhulgas nende üksikisikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste suhtes, kellele on osutatud resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) alusel koostatud koondnimekirja jaotises C (Al-Qaidaga seotud üksikisikud) ja jaotises D (Al-Qaidaga seotud üksused ja teised rühmitused ja ettevõtjad), ning samuti nende isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste suhtes, kes on loetellu arvatud pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1989 (2011) vastuvõtmist.

(4)

Ühist seisukohta 2002/402/ÜVJP tuleks vastavalt muuta.

(5)

Liidu rakendusmeetmed on esitatud nõukogu määruses (EÜ) nr 881/2002 (2),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühist seisukohta 2002/402/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1.

Pealkiri asendatakse järgmisega:

2.

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Käesolevat ühist seisukohta kohaldatakse organisatsiooni Al-Qaida ja teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste suhtes, keda mainitakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaselt koostatud nimekirjas, mida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1267 (1999) alusel moodustatud komitee korrapäraselt ajakohastab.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 1. august 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 4.

(2)  Nõukogu 27. mai 2002. aasta määrus (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist (EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9).


2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/74


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2011/488/ÜVJP,

1. august 2011,

millega rakendatakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 9. mai 2011. aasta otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 9. mail 2011 vastu otsuse 2011/273/ÜVJP.

(2)

Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust, tuleks kanda täiendavad isikud otsuse 2011/273/ÜVJP lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud isikud lisatakse otsuse 2011/273/ÜVJP lisas esitatud isikute ja üksuste loetellu.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 1. august 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ELT L 121, 10.5.2011, lk 11.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikud

a.   Isikud

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sünniaeg, sünnikoht…)

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Mohammad Mufleh

 

Süüria sõjaväeluure ülem Hama linnas, seotud meeleavaldajate represseerimisega.

1.8.2011

2.

Kindralmajor Tawfiq Younes

 

Luure Peadirektoraadi sisejulgeoleku osakonna juhataja; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallas.

1.8.2011

3.

Mohammed Makhlouf (teise nimega Abu Rami)

Sündinud Latakias, Süürias, 19.10.1932

Bashari ja Mahir al Assadi lähedane liitlane ja emapoolne onu. Rami, Ihabi ja Iyad Makhloufi äripartner ja isa.

1.8.2011

4.

Ayman Jabir

Sündinud Latakias

Mahir al-Assad i liitlane seoses Shabiha relvastatud üksusega Otseselt seotud tsiviilelanikkonna vastu suunatud represseerimise ja vägivallaga ning Shabiha relvastatud rühmituste koordineerimisega.

1.8.2011

5.

Kindral Ali Habib Mahmoud

Sündinud Tartous, 1939. Nimetatud kaitseministriks 3. juunil 2009

Kaitseminister Vastutab Süüria relvajõudude juhtimise ja operatsioonide eest seoses tsiviilelanikkonna vastu suunatud represseerimise ja vägivallaga.

1.8.2011


Parandused

2.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/76


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 275, 25. oktoober 2003 )

(Eestikeelne eriväljaanne 2004, 15. Keskkond, 7. köide, lk 631)

Leheküljel 642

asendatakse

järgmisega: