ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.151.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 151

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
10. juuni 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 557/2011, 9. juuni 2011, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel või Hispaanias registreeritud seineritel hariliku tuuni püük Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres

1

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 558/2011, 9. juuni 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

OTSUSED

 

 

2011/337/EL

 

*

Komisjoni otsus, 9. juuni 2011, millega kehtestatakse personaalarvutitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri K(2011) 3737 all)  ( 1 )

5

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 9. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 442/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias) parandused (ELT L 121, 10.5.2011)

15

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

10.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 151/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 557/2011,

9. juuni 2011,

millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel või Hispaanias registreeritud seineritel hariliku tuuni püük Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 18. jaanuari 2011. aasta määrusega (EÜ) nr 57/2011 (millega määratakse 2011. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse ELi vetes ning ELi kalalaevade suhtes teatavates väljaspool ELi asuvates vetes) (2) on kindlaks määratud hariliku tuuni kogus, mida ELi kalalaevad tohivad 2011. aastal püüda Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres.

(2)

Nõukogu 6. aprilli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 43/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1559/2007, (3) on nõutud, et liikmesriigid teataksid komisjonile oma üle 24 meetri pikkustele laevadele eraldatud individuaalsed kvoodid.

(3)

Ühise kalanduspoliitika eesmärk on tagada kalandussektori pikaajaline elujõulisus vee-elusressursside säästva kasutamise kaudu, tuginedes ettevaatusprintsiibile.

(4)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 36 lõike 2 kohaselt teavitab komisjon asjaomaseid liikmesriike, kui ta leiab liikmesriikide esitatud teabe põhjal või omal algatusel, et ELile, liikmesriigile või liikmesriikide rühmale kättesaadavad kalapüügivõimalused loetakse ammendatuks, ning keelustab püügitegevuse antud püügitegevusega seotud piirkonnas, püügivahenditega, kalavaru, kalavarude rühma suhtes või laevastiku jaoks.

(5)

Komisjoni käsutuses oleva teabe põhjal loetakse Hispaania lipu all sõitvatele või Hispaanias registreeritud seineritele eraldatud hariliku tuuni püügivõimalused Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres ammendatuks alates 9. juunist 2011.

(6)

Seepärast on vajalik, et komisjon keelaks Hispaania lipu all sõitvatel või Hispaanias registreeritud seineritel hariliku tuuni püügi Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres alates 10. juunist kell 17.00,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Hispaania lipu all sõitvatel või Hispaanias registreeritud seineritel keelatakse hariliku tuuni püük Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres alates 10. juunist 2011 kell 17.00.

Alates nimetatud kuupäevast keelatakse ka kõnealuste laevade püütud kalavarude pardal hoidmine, nuumamiseks või kasvatamiseks sumpadesse paigutamine, ümberlaadimine, üleviimine või lossimine.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuni 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Maria DAMANAKI


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 24, 21.1.2011, lk 1.

(3)  ELT L 96, 15.4.2009, lk 1.


10.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 151/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 558/2011,

9. juuni 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 10. juunil 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuni 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

90,3

TR

107,0

ZZ

98,7

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

124,0

ZZ

124,0

0805 50 10

AR

75,5

BR

36,6

TR

63,4

ZA

176,3

ZZ

88,0

0808 10 80

AR

79,2

BR

77,5

CL

85,5

CN

88,5

NZ

109,7

US

176,9

UY

50,2

ZA

89,5

ZZ

94,6

0809 10 00

TR

135,3

ZZ

135,3

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

10.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 151/5


KOMISJONI OTSUS,

9. juuni 2011,

millega kehtestatakse personaalarvutitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 3737 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/337/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt võib ELi ökomärgise anda toodetele, millel on vähene keskkonnamõju kogu olelusringi jooksul.

(2)

Määruses (EÜ) nr 66/2010 on sätestatud, et ELi ökomärgise andmise konkreetsed kriteeriumid kehtestatakse tooterühmade kaupa.

(3)

Komisjoni otsusega 2001/686/EÜ (2) on kehtestatud personaalarvutitele ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded. Nimetatud otsusega kehtestatud kriteeriumide läbivaatamise järel kehtestati komisjoni otsusega 2005/341/EÜ (3) läbivaadatud kriteeriumid, mis kehtivad kuni 30. juunini 2011.

(4)

Neid kriteeriume on hiljem seoses tehnoloogia arenguga läbi vaadatud. Lisaks sõlmiti 2006. aastal Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Ühenduse vahel leping (edaspidi „leping”), mis kiideti heaks nõukogu otsusega 2006/1005/EÜ (4) (muudetud 12. augusti 2009. aasta otsusega 2010/C 186/1), mille võtsid vastu Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Ühenduse vahelise kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamist käsitleva lepinguga moodustatud juhtorganid ning mis käsitleb kõnealuse lepingu C lisa VIII osa kohaste arvuti spetsifikaatide muutmist (edaspidi „ENERGY STAR v5.0”), (5) milles sätestati märgise EnergyStar andmise kriteeriumid.

(5)

Need uued kriteeriumid, samuti asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded, peaksid kehtima kuni kolm aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

(6)

Otsus 2005/341/EÜ tuleks selguse huvides asendada.

(7)

Tootjate jaoks, kelle toodetele on antud personaalarvuti ökomärgis vastavalt otsuses 2005/341/EÜ sätestatud kriteeriumidele, tuleks ette näha üleminekuperiood, et neil oleks piisavalt aega viia oma tooted vastavusse läbivaadatud kriteeriumide ja nõuetega. Tootjatel tuleks ka lubada esitada taotlusi vastavalt otsuses 2005/341/EÜ või käesolevas otsuses sätestatud kriteeriumidele kuni selle otsuse kehtivuse lõpuni.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tooterühma „Personaalarvutid” kuuluvad: lauaarvutid, integreeritud lauaarvutid, kõhn-klient-arvutid, kuvarid ja klaviatuurid (eraldi seadmena), nagu on määratletud artiklis 2.

Sülearvuteid, väikeservereid, tööjaamu, mängukonsoole ja digitaalseid pildiraame ei loeta käesolevas otsuses personaalarvutiteks.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „arvuti”– seade, mis teostab loogikatehteid ja töötleb andmeid, on võimeline kasutama sisendseadmeid ja arvutikuvareid ning sisaldab keskseadet (central processing unit, CPU) operatsioonide teostamiseks. Käesolevas otsuses hõlmavad arvutid üksnes statsionaarseid seadmeid, mille hulka kuuluvad lauaarvutid, integreeritud lauaarvutid ja kõhn-klient-arvutid.

Kui tarnitav arvuti hõlmab kuvarit, klaviatuuri või muud sisendseadet, peavad ka need vastama kriteeriumidele. Klaviatuuri ja kuvarit võidakse käsitada ka iseseisva seadmena;

2)   „arvutikuvar”– arvutiekraan ja sellega seotud elektroonika, mis on ühes korpuses või arvuti korpuses (nt integreeritud lauaarvuti) ning mis on võimeline ühe või mitme sisendi (nagu VGA, DVI, kuvariport ja/või IEEE 1394) kaudu kuvama arvutist väljastatud informatsiooni. Arvutikuvari tehnilised lahendused on nt kineskoopkuvar (CRT) ja vedelkristall-kuvar (LCD);

3)   „klaviatuur”– andmesisestusseade, milles kasutatakse klahvide kombinatsiooni, mille abil on võimalik sisestada arvutisse digitaalseid andmeid;

4)   „väline toiteallikas”– arvutikorpusest väljapoole eraldi korpusesse paigutatud arvutikomponent, mis on ette nähtud elektrivõrgust saadava vahelduvvoolu toitepinge muundamiseks alalisvoolu pinge(te)ks, et tagada arvuti toide. Väline toiteallikas peab olema arvutiga ühendatud eemaldatava või aparatuurse elektrilise sõrm-haarats-ühenduse, kaabli, juhtme või muu ühendusega;

5)   „sisemine toiteallikas”– arvutikorpuses asuv komponent, mis on ette nähtud elektrivõrgust saadava vahelduvvoolu toitepinge muundamiseks alalisvoolu pinge(te)ks, et tagada arvuti toide. Sellise määratluse kohaselt asub sisemine toiteallikas arvutikorpuses, kuid on eraldi arvuti põhiplaadist. Toiteallikas peab olema ühendatud elektrivõrku ühe kaabli abil ilma vahepealse elektrisüsteemita toiteallika ja vooluvõrgu vahel. Lisaks peavad kõik toiteühendused toiteallika ja arvutikomponentide vahel olema arvutikorpuse sees (st et ei oleks väliseid kaableid toiteallika ja arvuti ega selle üksikute komponentide vahel), v.a alalisvooluühendus integreeritud lauaarvuti kuvariga. Sisemisi alalispinge muundureid, mida kasutatakse ühe välisest toiteallikast pärineva alalispinge muundamiseks erinevateks arvutis kasutatavateks sisendpingeteks, ei käsitata sisemise toiteallikana;

6)   „lauaarvuti”– arvuti, mille puhul põhiosa on ette nähtud asetsema alalises asukohas, sageli laual või põrandal. Lauarvutid ei ole ette nähtud kaasaskandmiseks ning nende puhul kasutatakse välist kuvarit, klaviatuuri ja hiirt. Lauaarvutid on ette nähtud mitmesugusteks kodu- ja kontorirakendusteks;

7)   „integreeritud lauaarvuti”– lauaarvutisüsteem, milles arvuti ja kuvar toimivad ühe üksusena, mis saab oma vahelduvvoolutoite ühe kaabli kaudu. Integreeritud lauaarvuteid on kaht tüüpi: 1) süsteem, mille puhul arvutikuvar ja arvuti on füüsiliselt koondatud ühte seadmesse; või 2) süsteem, mis on pakendatud ühtse süsteemina, mille puhul arvutikuvar asetseb eraldi, kuid on ühendatud põhiplokki alalisvoolu toitekaabli kaudu ning nii arvuti kui ka arvutikuvar saavad toidet ühest toiteallikast. Lauaarvutite alajaotusena on integreeritud lauaarvutid tavaliselt ette nähtud samasuguste funktsioonide täitmiseks kui lauaarvutisüsteemid.

8)   „kõhn-klient-arvuti” (thin client)– eraldi toitega arvuti, mis on oma põhifunktsioonide täitmiseks ühendatud eemalasuvate arvutisüsteemidega. Põhifunktsioonide (nt programmi täitmine, andmesalvestus, koostoimimine muude Interneti-süsteemidega jne) jaoks kasutatakse mujal asuvaid arvutisüsteeme. Sellise määratluse kohane kõhn-klient-arvuti on üksnes selline seade, milles ei ole arvutisse sisseehitatud, pöörlevaid osi sisaldavat salvestit. Sellise määratluse kohase kõhn-klient-arvuti põhiüksus peab olema ette nähtud alalises asukohas (nt laual) kasutamiseks, mitte kaasaskandmiseks;

9)   „digitaalgraafikaprotsessor” (Discrete Graphics Processing Unit, GPU)– graafikaprotsessor, millel on lokaalne mälukontrolleri liides ja spetsiaalselt graafika jaoks ette nähtud lokaalmälu.

Artikkel 3

Selleks et seadmele võiks anda määruse (EL) nr 66/2010 kohase ELi ökomärgise, peab seade kuuluma tooterühma „personaalarvutid”, nagu on määratletud käesoleva otsuse artiklis 1, ning vastama käesoleva otsuse lisas sätestatud ökoloogilistele kriteeriumidele ning asjaomastele hindamis- ja kontrollinõuetele.

Artikkel 4

Tooterühmale „Personaalarvutid” kehtestatud kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kolm aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Artikkel 5

Tooterühmale „Personaalarvutid” antakse halduseesmärkidel koodnumber „013”.

Artikkel 6

Otsus 2005/341/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7

1.   Erandina artikli 6 sätetest hinnatakse tooterühma „Personaalarvutid” kuuluvatele toodetele ELi ökomärgise andmise taotlusi, mis on esitatud enne käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeva, vastavalt otsuses 2005/341/EÜ sätestatud tingimustele.

2.   Tooterühma „Personaalarvutid” kuuluvatele toodetele ELi ökomärgise andmise taotlused, mis on esitatud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast kuni 30. juunini 2011, võivad olla koostatud kas otsuses 2005/341/EÜ või käesolevas otsuses sätestatud kriteeriumide alusel.

Kõnealuseid taotlusi hinnatakse vastavalt kriteeriumidele, mille alusel taotlus on koostatud.

3.   Ökomärgist, mis on antud vastavalt otsuses 2005/341/EÜ esitatud kriteeriumidele hinnatud taotluse alusel, võib kasutada 12 kuud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. juuni 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 242, 12.9.2001, lk 4.

(3)  ELT L 115, 4.5.2005, lk 1.

(4)  ELT L 381, 28.12.2006, lk 24.

(5)  ELT C 186, 9.7., 2010 lk 1.


LISA

RAAMISTIK

Kriteeriumide eesmärk

Kriteeriumide eesmärk on vähendada energia tarbimisega seotud keskkonnakahju ja ohtusid (globaalne soojenemine, hapestumine, taastumatute ressursside ammendumine), milleks piiratakse energia tarbimist, samuti vähendada loodusvarade kasutamisega seotud keskkonnakahju ja ohtlike ainete kasutamisega seotud keskkonnakahju, milleks piiratakse selliste ainete kasutamist.

KRITEERIUMID

Artikli 3 kohaldamiseks sätestatakse kriteeriumid järgmiste aspektide kohta:

 

Kuvar

Klaviatuur

Personaalarvuti

Energiasääst: arvuti

 

 

X

Energiasääst: kuvar

X

 

X

Toitehalduse nõuded

X

 

X

Energiavarustus: sisemine toiteallikas

 

 

X

Kuvari tagantvalgustuslambid ei sisalda elavhõbedat

X

 

X

Ohtlikud ained, segud, plastikosad

X

X

X

Müra

 

 

X

Ringlussevõetavad materjalid

X

X

X

Kasutusjuhend

X

X

X

Lahtivõetav konstruktsioon

X

X

X

Parandatavus

X

 

X

Kasutusea pikendamine

 

 

X

Pakendamine

X

X

X

Hindamis- ja kontrollinõuded.

Iga kriteeriumi juures on esitatud konkreetsed hindamis- ja kontrollinõuded.

Kui taotlejalt nõutakse kinnitusi, dokumente, analüüse, katsearuandeid või muid kriteeriumidele vastavust kinnitavaid tõendeid, võivad need vastavalt vajadusele pärineda taotlejalt ja/või tema tarnija(te)lt ja/või nende tarnija(te)lt jne.

Võimaluse korral tehakse katsed standardi EN ISO 17025 nõuetele vastavates või samaväärsetes laborites. Vajaduse korral võib kasutada ka muid katsemeetodeid kui need, mis on esitatud iga kriteeriumi puhul, tingimusel et taotlust hindav pädev asutus nende samaväärsust kinnitab.

ELI ÖKOMÄRGISE KRITEERIUMID

1. kriteerium –   energiasääst

a)   Lauaarvutite, integreeritud arvutite ja kõhn-klient-arvutite energiasääst

Lauaarvuti ja integreeritud arvuti energiatõhusus ületab energiatõhususe nõudeid, mis on sätestatud lepingus, mida on muudetud otsusega ENERGY STAR v5.0, vähemalt järgmiselt:

A-kategooria: 40 %,

B-kategooria: 25 %,

C-kategooria: 25 %,

D-kategooria: 30 %.

Kõhn-klient-arvuti energiatõhusus vastab vähemalt energiatõhususe nõuetele, mis on kõhn-klient-arvutite jaoks sätestatud lepingus ENERGY STAR v5.0.

Lepinguga ENERGY STAR v5.0 muudetud lepingu kohaselt võib võimsust kohandada samal tasemel, välja arvatud digitaalgraafikaprotsessorite (GPU) puhul, kus ei lubata täiendavat varu.

b)   Arvutikuvarite energiasääst:

i)

arvutikuvari energiatõhusus aktiivolekus ületab lepingus ENERGY STAR v5.0 sätestatud energiatõhususnõudeid vähemalt 30 %;

ii)

arvutikuvari puhkeoleku võimsustarve ei ületa 1 W;

iii)

arvutikuvari energiatarve sisselülitatud olekus, kui kuvar on reguleeritud ekraani maksimaalsele heledusele, on kuni 100 W;

iv)

arvutikuvari energiatarve väljalülitatud olekus ei ületa 0,5 W.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab pädevale asutusele deklaratsiooni toote vastavuse kohta osutatud tingimustele.

2. kriteerium –   toitehaldus

Arvuti vastab järgmistele toitehalduse nõuetele. (1)

a)   Toitehalduse nõuded

Personaalarvuti tarnitakse tarbijale nii, et toitehaldussüsteem on aktiveeritud. Toitehalduse seaded on järgmised:

i)

kuvar pimeneb 10 minuti järel (kuvari puhkeolek);

ii)

arvuti läheb puhkeolekusse 30 minuti järel (süsteemitasand S3, seiskamine RAM-mälusse) (2).

b)   Võrguühenduse toitehalduse nõuded

i)

Etherneti funktsiooniga personaalarvuti puhul on võimalik aktiveerida ja desaktiveerida Wake on LAN (WOL) funktsioon puhkeoleku jaoks.

c)   Võrguühenduse toitehalduse nõuded (kohaldatakse üksnes ettevõtluskanalite kaudu turustatavate arvutite suhtes):

i)

Etherneti funktsiooniga personaalarvutid peavad vastama ühele järgmistest nõuetest (3):

seadme tarnimisel on see seadistatud nii, et WOL-funktsioon aktiveerub puhkeolekus, kui töötatakse vahelduvvoolutoitega, või

kui seade tarnitakse ettevõttele aktiveerimata WOL-funktsiooniga, peab WOL-funktsiooni saama piisavalt hõlpsasti aktiveerida nii kliendi operatsioonisüsteemi kasutajaliidese kui ka võrgu kaudu;

ii)

Etherneti funktsiooniga personaalarvuteid on võimalik äratada puhkeolekust nii kaugjuhtimise teel (võrgust) kui ka graafiku järgi (reaalaja kell). Tootja tagab, kui seda saab kontrollida tootja (st kui seade on konfigureeritud riistvaraseadete, mitte tarkvaraseadete kaudu), et nimetatud seadeid saab tootja vahenditega hallata tsentraalselt vastavalt kliendi soovile.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab pädevale asutusele deklaratsiooni selle kohta, et arvuti tarnitakse toitehaldussüsteemiga, mis vastab eespool esitatule või on sellest parem.

3. kriteerium –   sisemised toiteallikad

Sisemiste toiteallikate energiatõhusus vastab vähemalt energiatõhususe nõuetele, mis on kõhn-klient-arvutite jaoks sätestatud lepingus ENERGY STAR v5.0.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab pädevale asutusele deklaratsiooni selle kohta, et toode vastab nendele tingimustele.

4. kriteerium –   elavhõbe luminofoorlampides

Elavhõbedat ja selle ühendeid ei lisata tahtlikult arvuti tagantvalgustuslampidesse.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab pädevale asutusele deklaratsiooni selle kohta, et arvuti kuvari tagantvalgustuslampides ei ole rohkem kui 0,1 mg elavhõbedat või selle ühendeid lambi kohta. Taotleja esitab ka kasutatava valgustussüsteemi lühikirjelduse.

5. kriteerium –   ohtlikud ained ja segud

Vastavalt määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 6 lõikele 6 ei sisalda toode ega ükski selle osa aineid, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (4) artiklis 57, ega aineid või segusid, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (5) kohaselt vastavad järgmistesse ohuklassidesse või -kategooriatesse liigitamise kriteeriumidele.

Ohulausete ja riskilausete loetelu:

Ohulause (6)

Riskilause (7)

H300 Allaneelamisel surmav

R28

H301 Allaneelamisel mürgine

R25

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav

R65

H310 Nahale sattumisel surmav

R27

H311 Nahale sattumisel mürgine

R24

H330 Sissehingamisel surmav

R23/26

H331 Sissehingamisel mürgine

R23

H340 Võib põhjustada geneetilisi defekte

R46

H341 Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte

R68

H350 Võib põhjustada vähktõbe

R45

H350i Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe

R49

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe

R40

H360F Võib kahjustada viljakust

R60

H360D Võib kahjustada loodet

R61

H360FD Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet

R60/61/60–61

H360Fd Võib kahjustada viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet

R60/63

H360Df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust

R61/62

H361f Arvatavasti kahjustab viljakust

R62

H361d Arvatavasti kahjustab loodet

R63

H361fd Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet.

R62–63

H362 Võib kahjustada rinnaga toidetavat last

R64

H370 Kahjustab elundeid

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Võib kahjustada elundeid

R68/20/21/22

H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

R48/25/24/23

H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

R48/20/21/22

H400 Väga mürgine veeorganismidele

R50

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega

R50–53

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega

R51–53

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajalise toimega

R52–53

H413 Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet

R53

EUH059 Ohtlik osoonikihile

R59

EUH029 Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas

R29

EUH031 Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas

R31

EUH032 Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas

R32

EUH070 Silma sattumisel mürgine

R39–41

Eespool esitatud nõuet ei kohaldata selliste ainete ja segude kasutamise suhtes, mis muudavad töötlemisel oma omadusi (nt kaotavad oma bioloogilise kättesaadavuse, muutuvad keemiliselt), nii et kirjeldatud ohtu enam ei ole.

Sisalduse piirväärtused ainete või segude puhul, mis vastavad eespool esitatud tabeli ohukriteeriumidele või -kategooriatele, ning ainete puhul, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktis a, b või c esitatud kriteeriumidele, ei ületa üldisi ega konkreetseid sisalduse piirväärtusi, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklile 10. Kui on kindlaks määratud konkreetsed piirväärtused, tuleb neid kasutada üldiste piirväärtuste asemel.

Sisalduse piirväärtused ainete puhul, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktidele d, e ja f, ei ületa 0,1 massiprotsenti.

Seda nõuet ei kohaldata järgmiste ainete ega kasutusalade puhul

Homogeensed osad massiga alla 10 g

Kõik eespool esitatud ohu- ja riskilaused

Nikkel roostevabas terases

 

Hindamine ja kontroll. Iga üle 10 g kaaluva osa puhul esitab taotleja deklaratsiooni sellele kriteeriumile vastavuse kohta koos asjaomaste dokumentidega, nagu tarnija allkirjaga deklaratsioon ainete kriteeriumidele vastavuse kohta ning asjakohaste ainete või segude ohutuskaartide koopiad vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale. Ohutuskaartidel märgitakse ainete ja segude piirväärtused vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 31.

6. kriteerium –   ained, mis on loetletud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõikele 1

Artikli 6 lõike 6 kohast erandit väljajätmisest ei või kohaldada ainete puhul, mida käsitatakse väga ohtlikuna ning mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikliga 59 ette nähtud loetellu ning mille sisaldus segus, tootes või keerulise toote homogeenses osas on üle 0,1 %. Kui sisaldus on alla 0,1 %, kohaldatakse konkreetset piirväärtust vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklile 10.

Hindamine ja kontroll. Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 kohasesse kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlikuks peetavate ainete loetelu on järgmisel aadressil:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Viide loetelule esitatakse taotluse esitamise kuupäeva seisuga.

Taotleja esitab deklaratsiooni sellele kriteeriumile vastavuse kohta koos asjakohaste dokumentidega, nagu tarnija allkirjaga deklaratsioon ainete kriteeriumidele vastavuse kohta ning asjakohaste ainete või segude ohutuskaartide koopiad vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale. Ohutuskaartidel märgitakse ainete ja segude piirväärtused vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 31.

7. kriteerium –   plastikosad

a)

Kui tootmisprotsessis kasutatakse plastifikaatorit, peab see vastama kriteeriumide 5 ja 6 kohastele ohtlikke aineid käsitlevatele nõuetele.

Lisaks ei lisata tootele tahtlikult di-n-oktüülftalaati (DNOP), diisononüülftalaati (DINP) ega diisodetsüülftalaati (DIDP).

b)

Plastikosade kloorisisaldus ei ole üle 50 massiprotsendi.

c)

Lubatakse kasutada üksnes biotsiide, milles sisalduvad toimeained on kantud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (8) IA lisasse ning mida on lubatud kasutada arvutite valmistamisel.

Hindamine ja kontroll. Pädevale asutusele esitatakse tootja allkirjaga sertifikaat, milles kinnitatakse vastavust kõnealustele nõuetele. Samuti esitatakse pädevale asutusele plastikute ja biotsiidide tarnija allkirjaga deklaratsioon kriteeriumidele vastavuse kohta ning asjakohaste materjalide ja ainete ohutuskaartide koopiad. Selgelt märgitakse ära kõik kasutatud biotsiidid.

8. kriteerium –   müra

Vastavalt standardi ISO 9296 punktile 3.2.5 ei ületa personaalarvuti süsteemiploki A-filtriga korrigeeritud deklareeritud helivõimsuse tase (l pW kohta) järgmisi väärtusi:

40 dB (A) puhkerežiimil,

45 dB (A) kõvakettaseadme kasutamisel.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab pädevale asutusele aruande, millega tõendab, et mürataset mõõdeti vastavat standardile ISO 7779 ning et see deklareeriti vastavalt standardile ISO 9296. Aruandesse märgitakse nii puhkerežiimil kui ka kettaseadme töötamise ajal mõõdetud müra tasemed, mida deklareeritakse vastavalt standardi ISO 9296 punktile 3.2.5.

9. kriteerium –   ringlussevõetavad materjalid

Süsteemiploki, kuvari ja klaviatuuri väline plastikkest sisaldab pärast tarbimist ringlusse võetavat materjali vähemalt 10 massiprotsenti.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab pädevale asutusele deklaratsiooni, milles on märgitud pärast tarbimist ringlusse võetava materjali protsent.

10. kriteerium –   kasutusjuhend

Personaalarvuti ja selle kuvar müüakse koos tarbija jaoks ettenähtud asjakohase teabega ning soovitustega toote keskkonnateadliku kasutamise kohta. Teave paikneb kasutusjuhendis ühes lihtsalt leitavas kohas ja ka tootja veebisaidil. Kõnealune teave sisaldab eelkõige järgmist:

a)

energiakulu: TECi väärtus vastavalt ENERGY STAR v5.0-le, samuti iga töörežiimi maksimaalne tarbitav võimsus. Lisaks tuleb esitada juhised, kuidas seadet energiasäästurežiimil kasutada;

b)

teave selle kohta, et energiatõhusus vähendab energiatarvet ja elektriarveid ning tänu sellele on võimalik säästa raha ning et personaalarvuti ja selle kuvari vooluvõrgust lahtiühendamine vähendab energiatarbe nullini;

c)

järgmised näpunäited energiatarbe vähendamiseks, kui personaalarvutit või selle kuvarit ei kasutata:

i)

kui personaalarvuti ja/või selle kuvar on välja lülitatud, väheneb energiatarve, kuid arvuti tarbib siiski voolu,

ii)

ekraani heleduse vähendamine vähendab energiatarvet,

iii)

arvuti kõvaketta defragmentimine vähendab energiakulu ning pikendab personaalarvuti kasutusiga (ei kehti pooljuhtkettaga (SSD) seadmete puhul),

iv)

ekraanisäästur võib takistada personaalarvuti kuvaril madalama energiatarbega režiimile minekut, kui arvutit ei kasutata. Ekraanisäästuri aktiveerimata jätmisega võib seepärast vähendada arvuti kuvari energiatarbimist;

d)

kasutusjuhendis või tootja veebisaidil peab olema teave selle kohta, kes on pädev personaalarvutit ja/või selle kuvarit parandama ja hooldama, ning vajaduse korral ka kontaktandmed;

e)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/96/EÜ (9) kooskõlas olevad juhised personaalarvuti ja/või selle kuvari kasutusea lõppedes selle nõuetekohaseks kõrvaldamiseks olmejäätmete töötlemise keskuses või jaemüüjate tagasivõtuskeemide kaudu;

f)

teave tootele ELi ökomärgise andmise kohta, selle tähenduse lühiselgitus ja viide lisateabele veebisaidil http://www.ecolabel.eu;

g)

kõikides kasutus-/parandusjuhendites tuleks kasutada ringlussevõetavat materjali ning need ei tohi sisaldada klooriga valgendatud paberit.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab pädevale asutusele deklaratsiooni selle kohta, et toode vastab käesolevatele nõuetele, ja lisab kasutusjuhendi koopia. Kasutusjuhend tuleks eelnevalt installeerida arvutisse, et kasutaja saaks seda lugeda, samuti peab see olema kättesaadav tootja veebisaidilt.

11. kriteerium –   parandatavus

Taotleja esitab lõpptarbijale kasutusjuhendis (paberil või elektrooniliselt) selged juhised, et võimaldada elementaarseid remonditöid. Taotleja tagab, et varuosad on saadaval vähemalt viis aastat pärast personaalarvuti ja/või selle kuvari tootmise lõpetamist.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab pädevale asutusele deklaratsiooni toote vastavuse kohta nendele tingimustele ja parandusjuhendi koopia.

12. kriteerium –   lahtivõetav konstruktsioon

Tootja tõendab, et ametialase koolitusega isik suudab tavalisi töövahendeid kasutades personaalarvuti/kuvari hõlpsasti lahti võtta remontimiseks, kulunud osade väljavahetamiseks, vananenud osade uuendamiseks ning lõpuks ka osade ja materjalide eraldamiseks ringlussevõtu või taaskasutuse eesmärgil.

Lahtivõtmise hõlbustamiseks tuleb silmas pidada järgmist:

a)

personaalarvuti kinnitusdetailid (nt eelkõige ohtlikke aineid sisaldatavate osade kinnitamiseks kasutatavad kruvid, kinnitid) võimaldavad selle lahtivõtmist;

b)

trükkplaadid ja/või muud väärismetalle sisaldavad osad on kergesti käsitsi eemaldatavad nii tootelt tervikuna kui ka konkreetselt osalt (nt ajam), mis selliseid plaate sisaldavad, et parandada väärtuslike materjalide taaskasutust;

c)

ükski kestas/korpuses kasutatav plastikmaterjal ei tohi olla pealistatud materjaliga, mis ei võimalda ringlussevõttu või taaskasutust;

d)

plastikosad on valmistatud ühest polümeerist või mitmest ringlussevõttu võimaldavast ühilduvast polümeerist ja omama asjakohast ISO 11469 märgistust, kui nende mass on suurem kui 25 grammi;

e)

ei kasutata mitteeraldatavaid metallkihte;

f)

personaalarvuti valmistamisel kasutatud ohtlike ainete laadi ja hulga kohta kogutakse andmeid kooskõlas nõukogu direktiiviga 2006/121/EÜ (10) ning kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalse harmoneeritud süsteemiga.

Hindamine ja kontroll. Koos taotlusega esitatakse katseprotokoll, milles kirjeldatakse üksikasjalikult personaalarvuti lahtivõtmist. Selles on personaalarvuti kolmemõõtmeline kujutis, millel on märgistatud peamised osad ja märgitud neis sisalduvad ohtlikud ained. Selle võib esitada kirjalikult või audiovisuaalses vormingus. Teave kahjulike ainete kohta esitatakse pädevale asutusele ainete loeteluna, märkides aine liigi, kasutatud koguse ja asukoha.

13. kriteerium –   kasutusea pikendamine

Personaalarvuti omadused võimaldavad järgmist:

i)

vahetatav ja uuendatav mälu- ja graafikakaardid,

ii)

võimalus laiendusteks: vähemalt nelja USB-liidese olemasolu.

Arvuti on konstrueeritud nii, et peamisi komponente (k.a mäluseadmed, keskprotsessorid ja kaardid) saab lõpptarbija hõlpsalt vahetada ja/või uuendada. Näiteks võib selleks kasutada plõksliidet, sisse-välja libistatavaid või kassetitüüpi korpusega komponente.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab pädevale asutusele deklaratsiooni toote vastavuse kohta osutatud tingimustele.

14. kriteerium –   pakendamine

Kui kasutatakse pappkaste, valmistatakse need vähemalt 80 % ulatuses ringlussevõetud materjalist. Kui lõpp-pakendamiseks kasutatakse plastikkotte, valmistatakse need vähemalt 75 % ulatuses ringlussevõetud materjalist või need on biolagunevad või kompostitavad kooskõlas standardis EN 13432 sätestatud määratlustega.

Hindamine ja kontroll. Taotlusele lisatakse toote pakendi näidis ja deklaratsioon kõnealusele kriteeriumile vastavuse kohta. Kriteeriumi kohaldatakse üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 94/62/EÜ (11) määratletud esmase pakendi suhtes.

15. kriteerium –   ökomärgisel esitatav teave

Vabatahtlikus ökomärgise tekstilahtris esitatakse järgmine tekst:

„—

Suur energiatõhusus

Ringlussevõttu, remonti ja uuendusi hõlbustav konstruktsioon

Elavhõbedavabad tagantvalgustuslambid (kuvari puhul)”.

Hindamine ja kontroll. Taotleja deklareerib pädevale asutusele, et toode vastab kõnealusele nõudele, ja esitab pakendil, tootel ja/või lisatavatel dokumentidel kujutatava ökomärgise koopia.


(1)  Nagu on määratletud lepingus ENERGY STAR v5.0, välja arvatud kuvari puhkeoleku nõue.

(2)  Ei kohaldata kõhn-klient-arvuti suhtes.

(3)  Kõhn-klient-arvuti: kohaldatakse üksnes juhul, kui tarkvara uuendatakse tsentraalselt hallatavast võrgust ajal, mil seade on puhkeolekus või väljalülitatud olekus. Kõnealune nõue ei kehti sellise kõhn-klient-arvuti kohta, mille standardseadistuses ei nõuta klienditarkvara uuendamist väljaspool tööaega.

(4)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(5)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(6)  Nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1272/2008.

(7)  Nagu on sätestatud nõukogu direktiivis 67/548/EMÜ (EÜT 196, 16.8.1967, lk 1).

(8)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(9)  ELT L 37, 13.2.2003. lk 24.

(10)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 850.

(11)  EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10.


Parandused

10.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 151/15


Nõukogu 9. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 442/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 121, 10. mai 2011 )

1.

Leheküljel 1 teises volituses

asendatakse

„võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu lepingu V jaotise 2. peatükile vastu võetud nõukogu 9. mai 2011 otsust 2011/273/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias (1),

järgmisega:

„võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu lepingu V jaotise 2. peatükile vastu võetud nõukogu 9. mai 2011 otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta (2),

2.

Leheküljel 1 põhjenduse 1 viimases lauses

asendatakse

„(1)

… Kõnealused isikud, üksused ja asutused on loetletud käesoleva otsuse lisas.”

järgmisega:

„(1)

… Kõnealused isikud, üksused ja asutused on loetletud nimetatud otsuse lisas.”

3.

Leheküljel 2 artikli 2 lõikes 2

asendatakse

„2.   Lõiget 1 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja kiivrite suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Süüriasse Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) ja ….”

järgmisega:

„2.   Lõiget 1 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja kiivrite suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Süüriasse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) ja ….”

4.

Leheküljel 3 artikli 5 lõike 3 esimeses ja teises lauses

asendatakse

„3.   II lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui see on kättesaadav. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. …”

järgmisega:

„3.   II lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui see on kättesaadav. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning tegevust või ametit. …”

5.

Leheküljel 4 artikli 6 esimese lõigu punktis d

asendatakse

„d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud muude liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist.”

järgmisega:

„d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist.”

6.

Leheküljel 4 artikli 7 esimese lõigu punktis b

asendatakse

„b)

kõnealuseid rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigus- ja haldusnormidega seatud piires;”

järgmisega:

„b)

kõnealuseid rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks, mis on kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigus- ja haldusnormidega seatud piires;”.

7.

Leheküljel 4 artikli 11 lõike 1 punktis a

asendatakse

„a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 4 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, …”

järgmisega:

„a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, nagu artikli 4 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, …”.


(1)  ELT L 121, 10.5.2011, lk 11.”

(2)  ELT L 121, 10.5.2011, lk 11.”