ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.147.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 147

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
2. juuni 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 536/2011, 1. juuni 2011, millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa ja määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa seoses kolmandate riikide või nende osade loetelus esitatud kandega Lõuna-Aafrika kohta ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 537/2011, 1. juuni 2011, meetodi kohta, mille alusel määratakse laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks importida või toota lubatud kontrollitavate ainete kogused ELis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta

4

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 538/2011, 1. juuni 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 607/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega

6

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 539/2011, 1. juuni 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

13

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2011/63/EL, 1. juuni 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta selle kohandamiseks tehnika arenguga

15

 

 

OTSUSED

 

 

2011/326/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 30. mai 2011, millega muudetakse rakendusotsust 2011/77/EL Iirimaale liidu finantsabi andmise kohta

17

 

 

2011/327/EL

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 1. juuni 2011, ELi tsiviilkriisiohje missioone ja sõjalisi operatsioone käsitlevate dokumentide käitlemise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/836

20

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

2.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 147/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 536/2011,

1. juuni 2011,

millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa ja määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa seoses kolmandate riikide või nende osade loetelus esitatud kandega Lõuna-Aafrika kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat osa, artikli 8 lõike 1 esimest lõiku ning artikli 8 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (2) eriti selle artikli 23 lõiget 1 ja artikli 24 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 29. novembri 2007. aasta otsusega 2007/777/EÜ (millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid teatavate kolmandatest riikidest pärit inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ) (3) on kehtestatud nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (4) I lisa punktis 7.1 määratletud lihatoodete ja sama lisa punktis 7.9 määratletud töödeldud magude, põite ja soolte saadetiste liitu importimiseks, nende transiidiks läbi liidu ning ladustamiseks liidus.

(2)

Otsuses 2007/777/EÜ on sätestatud ka kolmandate riikide ja nende osade loetelu, kust pärit toodete impordiks, transiidiks ja ladustamiseks tuleb luba anda, ning veterinaar- ja terviseohutussertifikaatide näidised, samuti nende toodete puhul nõutavad töötlemisviisid.

(3)

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osas on sätestatud loetelu kolmandatest riikidest ja nende osadest, kust lubatakse liitu importida lihatooteid ning töödeldud magusid, põisi ja sooli, mida on töödeldud kõnealuse lisa 4. osas osutatud viisidel.

(4)

Lõuna-Aafrika on esitatud otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osa loetelus kui riik, kust lubatakse importida tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude lihast saadud inimtoiduks ettenähtud lihatooteid ning nende liikide töödeldud magusid, põisi ja sooli, mis on läbinud töötluse (v.a eritöötluse), mille puhul ei ole kehtestatud miinimumtemperatuuri („töötlusviis A”).

(5)

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 3. osas on sätestatud loetelu kolmandatest riikidest ja nende osadest, kust lubatakse liitu importida biltong-/kuivatatud liha ja pastöriseeritud lihatooteid, mida on töödeldud kõnealuse lisa 4. osas osutatud viisidel.

(6)

Lõuna-Aafrika on esitatud otsuse 2007/777/EÜ II lisa 3. osa loetelus kui riik, kust lubatakse liitu importida biltong-/kuivatatud liha, mis koosneb eritöötluse („töötlusviis E”) läbinud kodulindude, tehistingimustes peetavate uluklindude, silerinnaliste lindude ja looduslike uluklindude lihast või sisaldab seda.

(7)

Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määruses (EÜ) nr 798/2008 (millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded) (5) on sätestatud veterinaarsertifikaatide nõuded kodulindude, haudemunade, ühepäevaste tibude ja määratletud patogeenivabade munade ning kodulindude, silerinnaliste lindude ja looduslike uluklindude liha, hakkliha ja lihamassi, munade ja munatoodete importimiseks liitu ja transiidiks läbi liidu. Selle kohaselt võib kõnealuse määrusega hõlmatud tooteid liitu importida ja läbi liidu vedada üksnes nimetatud määruse I lisa 1. osas esitatud tabelis loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest.

(8)

Lõuna-Aafrika on esitatud määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa loetelus kui riik, kust lubatakse liitu importida silerinnaliste lindude liikide sugu- ja produktiivlinde, ühepäevaseid tibusid, haudemune ja liha.

(9)

Määrusega (EÜ) nr 798/2008 on ette nähtud ka tingimused, mille alusel käsitatakse kolmandat riiki, territooriumi, tsooni või piirkonda kõrge patogeensusega linnugripist vabana, ning liitu importimiseks ettenähtud toodetele kehtivad veterinaarsertifikaatide nõuded.

(10)

Lõuna-Aafrika teatas 9. aprillil 2011 komisjonile kõrge patogeensusega linnugripi H5N2-alatüübi puhangust oma territooriumil.

(11)

Kõrge patogeensusega linnugripi puhangu tuvastamise tõttu ei saa Lõuna-Aafrika territooriumi enam käsitada kõnealusest haigusest vaba territooriumina. Seetõttu on Lõuna-Aafrika veterinaarasutused peatanud veterinaarsertifikaatide väljastamise teatavate toodete saadetistele. Sellepärast tuleks Lõuna-Aafrikat käsitlevat kannet määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas vastavalt muuta.

(12)

Lisaks sellele ei vasta Lõuna-Aafrika tulenevalt kõrge patogeensusega linnugripi puhangust enam loomatervishoiunõuetele, millega nähakse ette „töötlusviisi A” kasutamine toodete puhul, mis koosnevad otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osas loetletud tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude lihast või nende liikide inimtoiduks ettenähtud töödeldud magudest, põitest ja sooltest või sisaldavad neid, ning millega nähakse ette „töötlusviisi E” kasutamine biltong-/kuivatatud liha ja pastöriseeritud lihatoodete puhul, mis koosnevad nimetatud lisa 3. osas loetletud kodulindude, tehistingimustes peetavate uluklindude, silerinnaliste lindude ja looduslike uluklindude lihast või sisaldavad seda. Need töötlusviisid ei ole piisavad nimetatud toodetega seotud loomatervishoiuriskide kõrvaldamiseks. Seetõttu tuleks Lõuna-Aafrikat käsitlevaid kandeid otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. ja 3. osas nende kaupade puhul muuta, et sätestada sobiv töötlusviis.

(13)

Sellepärast tuleks otsust 2007/777/EÜ ja määrust (EÜ) nr 798/2008 vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) 798/2008 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 74.

(3)  ELT L 312, 30.11.2007, lk 49.

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(5)  ELT L 226, 23.8.2008, lk 1.


I LISA

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa muudetakse järgmiselt:

1)

2. osas asendatakse Lõuna-Aafrikat käsitlev kanne järgmisega:

„ZA

Lõuna-Aafrika (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX”

2)

3. osas asendatakse Lõuna-Aafrikat käsitlev kanne järgmisega:

„ZA

Lõuna-Aafrika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX”

Lõuna-Aafrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

 


II LISA

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas asendatakse Lõuna-Aafrikat käsitlev kanne järgmisega:

„ZA – Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4”

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 


2.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 147/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 537/2011,

1. juuni 2011,

meetodi kohta, mille alusel määratakse laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks importida või toota lubatud kontrollitavate ainete kogused ELis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõike 6 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks lubatud kontrollitavate ainete määramise meetod peaks tagama, et igal aastal lubade alusel üksiktootjale ja -importijale määratav kogus ei ületaks 130 % oluliseks laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks lubatud kontrollitavate ainete arvutatud aastasest keskmisest aastatel 2007–2009 ja et lubade alusel aastas määratav üldkogus, kaasa arvatud määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 11 lõike 2 alusel antavad osaliselt asendatud klorofluorosüsivesinike load, ei ületaks 110 ODP-tonni (ODP – Ozone Depleting Potential – osoonikihi kahandamise võime).

(2)

Kontrollitavate ainete laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks lubatud üldkogus ettevõtjate jaoks, kel oli selliste ainete tootmise või kasutamise luba aastatel 2007–2009, ei tohi ületada 77 243,181 ODP-kilogrammi, mis on arvutatud võrdlusperioodil lubade alusel toodetud või imporditud koguste alusel.

(3)

Osutatud koguse ja maksimumkoguse 110 ODP-tonni vahe (32 756,819 ODP-kilogrammi), samuti kogused, mille kohta ettevõtjad, kel oli kõnealuste ainete tootmise või kasutamise luba aastatel 2007–2009, ei ole deklaratsiooni esitanud, tuleks määrata ettevõtjatele, kel ei olnud nende ainete tootmise või kasutamise luba võrdlusperioodil aastatel 2007–2009. Määramise meetod peaks tagama, et kõik ettevõtjad, kes taotlevad uut kvooti, saavad sobiva osa määratavast kogusest.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 25 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks lubatud kontrollitavate ainete kvoodid määratakse tootjatele ja importijatele, kel ei olnud kõnealuste ainete tootmise või kasutamise luba aastatel 2007–2009, vastavalt lisas esitatud meetodile.

Artikkel 2

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 286, 31.10.2009, lk 1.


LISA

Määramise meetod

1.   Määratakse kindlaks kogus ettevõtjate jaoks, kel ei olnud kontrollitavate ainete oluliseks laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks tootmise või importimise luba aastatel 2007–2009 (uued ettevõtjad).

Iga ettevõtja, kellel oli kontrollitavate ainete oluliseks laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks tootmise või importimise luba aastatel 2007–2009, saab kvoodi, mis vastab tema poolt määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 10 lõikes 5 osutatud teates taotletud kogusele, kuid mis ei ületa 130 % kõnealusele ettevõtjale aastatel 2007–2009 loaga määratud kontrollitavate ainete aasta keskmisest kogusest.

Selliselt määratud koguste summa lahutatakse 110 ODP-tonnist, et leida kogus, mis määratakse uutele ettevõtjatele (kogus määramiseks 1. etapis).

2.   1. etapp

Iga uus ettevõtja saab määratud koguse, mis vastab tema teates taotletud kogusele, kuid ei ületa tema võrdelist osa 1. etapis määramiseks olevast kogusest. Võrdeline osa arvutatakse nii, et 100 jagatakse uute ettevõtjate arvuga. 1. etapis määratud kvootide summa lahutatakse 1. etapis määramiseks olevast kogusest, et leida 2. etapis määramiseks olev kogus.

3.   2. etapp

Iga uus ettevõtja, kes 1. etapis ei saanud 100 % tema teates taotletud kogusest, saab lisakoguse, mis vastab taotletud koguse ja 1. etapis saadud koguse vahele, kuid mis ei ületa tema võrdelist osa 2. etapis määramiseks olevast kogusest. Võrdeline osa arvutatakse nii, et 100 jagatakse selliste uute ettevõtjate arvuga, kel on õigus osaleda määramise 2. etapis. 2. etapis määratud kvootide summa lahutatakse 2. etapis määramiseks olevast kogusest, et leida 3. etapis määramiseks olev kogus.

4.   3. etapp

2. etappi korratakse samal viisil, kuni järgmises etapis määramiseks jääv kogus muutub väiksemaks kui 1 ODP-tonn.


2.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 147/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 538/2011,

1. juuni 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 607/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 121 esimese lõike punkte k, l ja m ning artiklit 203b koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 607/2009 (2) artiklis 18 on sätestatud, et komisjoni määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118n kohaselt peetav „Kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste register” (edaspidi „register”) lisatakse elektroonilisse andmebaasi „E-Bacchus”.

(2)

Lihtsustamise huvides tuleks määruse (EÜ) nr 607/2009 XI lisas esitatud kutseala esindusorganisatsioonide ja nende liikmete loetelu avaldada internetis. Seepärast tuleks artikli 30 lõiget 2 vastavalt muuta.

(3)

Euroopa Liidust pärit veinide ja kolmandatest riikidest imporditud veinide vahelise diskrimineerimise vältimiseks tuleks selgitada, et kolmandas riigis tavapäraselt kasutatavaid nimetusi võib tunnustada ja kaitsta traditsiooniliste nimetustena ka Euroopa Liidus, kui neid kasutatakse koos kõnealuste kolmandate riikide poolt reguleeritud geograafiliste tähistega või päritolunimetustega.

(4)

Selguse huvides tuleks kaitstud traditsiooniliste nimetuste register üle kanda elektroonilisse andmebaasi „E-Bacchus”, kogudes seega kaitstud päritolunimetused, kaitstud geograafilised tähised ja kaitstud traditsioonilised nimetused ühtsesse infotehnoloogilisse vahendisse, mida on konsulteerimiseks hõlbus kasutada.

(5)

Traditsiooniliste nimetustega seotud ajakohase teabe kiireks edastamiseks tuleks määruse (EÜ) nr 607/2009 XII lisas esitatud andmed üle kanda elektroonilisse andmebaasi „E-Bacchus” ning traditsiooniliste nimetuste kaitset käsitlev uus teave tuleks lisada üksnes kõnealusesse andmebaasi.

(6)

Kaitstud traditsiooniliste nimetuste ja kaubamärkide vahelise seose selgitamiseks on vaja täpsustada, missuguse õigusliku aluse kohaselt tuleks hinnata kaitstud traditsioonilist nimetust sisaldava või sellisest nimetusest koosneva kaubamärgi kohaldamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivile 2008/95/EÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (3) või nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 207/2009 (ühenduse kaubamärgi kohta) (4).

(7)

Traditsioonilisi nimetusi käsitlevate eeskirjade läbipaistvuse parandamiseks (eelkõige seepärast, et need kantakse üle elektroonilisse andmebaasi „E-Bacchus”) peavad kõik traditsiooniliste nimetustega seotud muudatused toimuma kindlaksmääratud menetluse kohaselt.

(8)

Üldsusele täpse teabe andmiseks tuleks sätestada teatavate viinamarjasaaduste mahuprotsentides alkoholisisalduse tähistamist käsitlevad eeskirjad.

(9)

Märgistust käsitlevate nõudmiste lihtsustamiseks ei ole villija nime ja aadressiga seotud teave teatavatel juhtudel nõutav.

(10)

Teatavate viinamarjasaaduste kontrollimise tõhustamiseks peaks liikmesriikidel lubama reguleerida tootjale ja töötlejale osutavate andmete kasutamist.

(11)

Selguse huvides tuleks muuta artikli 42 lõiget 1 ja artikli 56 lõiget 3.

(12)

Määruse 607/2009 artiklis 69 sätestatud vahuveinide, kvaliteetvahuveinide ja aromaatse kvaliteetvahuveini erikujuga pudelite ja sulgurite kasutamine peaks olema kohustuslik üksnes selliste Euroopa Liidus toodetud veinide turustamiseks ja ekspordiks.

(13)

Seoses määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 118s osutatud olemasolevate kaitstud veinide nimetuste tehniliste toimikute ülevõtmisega võib kõnealuse määruse artikli 118c lõike 1 punkti b kohane olemasoleva kaitstud veininimetuse taotleja identifitseerimise nõue tekitada mõnele liikmesriigile raskusi, kuna need olemasolevad veininimetused on reguleeritud riiklikul tasandil ilma igasuguse viiteta konkreetsele taotlejale. Nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 (5) sätestatud korralt määruses (EÜ) nr 1234/2007 kehtestatud korrale ülemineku hõlbustamiseks tuleks ette näha üleminekumeetmed, mis vastavad kõnealuste liikmesriikide siseriiklikele õigusaktidele.

(14)

Määruse (EÜ) nr 607/2009 VIII lisa on vaja muuta seoses varasemate õigustega, mille suhtes võidakse esitada vastuväide traditsioonilise nimetuse kaitse taotlemise korral.

(15)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 607/2009 vastavalt muuta.

(16)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 607/2009 muutmine

Määrust (EÜ) nr 607/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 30 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui taotluse esitab kolmandas riigis tegutsev kutseala esindusorganisatsioon, lisatakse ka üksikasjalik teave nimetatud kutseala esindusorganisatsiooni liikmete kohta. Komisjon avaldab internetis asjaomaste kolmandate riikide loetelu, kutseala esindusorganisatsioonide nimed ja kõnealuste kutseala esindusorganisatsioonide liikmete nimed.”

2)

Artikkel 32 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 32

Eeskirjad kolmandate riikide traditsiooniliste nimetuste kohta

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõikes 1 sätestatud traditsioonilise nimetuse määratlust kohaldatakse mutatis mutandis nimetuste suhtes, mida tavapäraselt kasutatakse kolmandates riikides geograafilise tähise või päritolunimetusega veinitoodete puhul asjaomase riigi õigusaktide kohaselt.

2.   Kui kolmanda riigi veini märgistuses kasutatakse muid kui elektroonilises andmebaasis „E-Bacchus” loetletud traditsioonilisi nimetusi, võib neid kasutada märgistuses vastavalt asjaomases kolmandas riigis kehtivatele eeskirjadele, sealhulgas kutseala esindusorganisatsioonide vastu võetud eeskirjadele.”

3)

Artikkel 40 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 40

Üldine kaitse

1.   Kui traditsioonilise nimetuse kaitse taotlus vastab määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõikes 1 ning käesoleva määruse artiklites 31 ja 35 sätestatud nõuetele ning taotlust ei lükata tagasi käesoleva määruse artiklite 36, 38 ja 39 alusel, kantakse traditsiooniline nimetus elektroonilisse andmebaasi „E-Bacchus”, lisades järgmised viited:

a)

artiklis 31 osutatud keel;

b)

kaitsega seotud viinamarjasaaduse kategooria või kategooriad;

c)

viide liikmesriigi õigusaktile, mille alusel traditsiooniline nimetus on määratletud ja reguleeritud, või kolmandates riikides veinitootjate suhtes kohaldatavad eeskirjad, sealhulgas kutseala esindusorganisatsioonide vastu võetud eeskirjad ning

d)

määratluse kokkuvõte või kasutustingimused.

2.   Elektroonilises andmebaasis „E-Bacchus” loetletud traditsioonilisi nimetusi kaitstakse üksnes taotluses märgitud keeles ja viinamarjasaaduste kategooriate puhul ning eelkõige järgmise eest:

a)

igasugune väärkasutus, isegi kui kaitstud nimetusele on lisatud väljend „stiilis”, „tüüpi”, „meetodil”, „valmistatud nagu…”, „maitsega”, „nagu” või muu samalaadne väljend;

b)

muu lubamatu, vale ja eksitav märgistus veini laadi, tunnuste või oluliste omaduste kohta sise- ja välispakendil, reklaammaterjalides ja asjaomase tootega seotud mis tahes dokumentides;

c)

igasugune muu üldsust eksitada võiv tegevus, eelkõige juhul, kui võib tekkida arusaam, et vein vastab kaitstud traditsioonilise nimetuse kasutamise tingimustele.”

4)

Artikli 41 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kui traditsiooniline nimetus on käesoleva määruse alusel kaitstud, tuleb sellise kaubamärgi registreerimist, mille kasutus võiks olla vastuolus artikli 40 lõikega 2, hinnata vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/95/EÜ (6) või nõukogu määrusele (EÜ) nr 207/2009 (7).

Esimese lõigu sätteid rikkudes registreeritud kaubamärgid tunnistatakse taotluse põhjal kehtetuks vastavalt direktiivis 2008/95/EÜ või nõukogu määruses nr 207/2009 sätestatud menetlustele.

5)

Artikli 42 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kui taotlus on esitatud sellise nimetuse registreerimiseks, mis on täielikult või osaliselt homonüümne käesoleva määruse kohaselt juba kaitse alla võetud traditsioonilise nimetusega, võetakse kaitse alla võtmisel arvesse kohalikku ja tavapärast kasutust ning segiajamise ohtu.

Homonüümset nimetust, mis võib tarbijat eksitada toote olemuse, omaduste või tegeliku päritolu suhtes, ei võeta kaitse alla, isegi kui nimetus ise on täpne.

Homonüümset nimetust võib kaitse alla võtta ja kasutada tingimusel, et tegelikkuses suudetakse eristada hiljem kaitse alla võetud homonüümi ja elektroonilises andmebaasis „E-Bacchus” juba nimetatud traditsioonilist nimetust, võttes arvesse vajadust kohelda asjaomaseid tootjaid erapooletult ning mitte eksitada tarbijaid.”

6)

Lisatakse artikkel 42a:

„Artikkel 42a

Muudatused

Artiklis 29 osutatud taotleja võib taotleda traditsioonilise nimetuse, esitatud keele, asjaomase veini või veinide või asjaomase traditsioonilise nimetuse määratluse kokkuvõtte või kasutustingimuste muutmise heakskiitmist.

Artikleid 33–39 kohaldatakse muutmistaotluste suhtes mutatis mutandis.”

7)

Artikli 47 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Tühistamise jõustumisel kustutab komisjon asjaomase nime elektroonilises andmebaasis „E-Bacchus” esitatud loetelust.”

8)

Artiklisse 54 lisatakse lõige 3:

„3.   Osaliselt kääritatud viinamarjavirde ja kääriva toorveini puhul märgitakse etiketile tegelik alkoholisisaldus ja/või üldalkoholisisaldus mahuprotsentides. Etiketil mahuprotsentides üldalkoholisisaldust väljendavale arvule järgneb sümbol „% vol” ja võib eelneda mõiste „üldalkoholisisaldus” või „üldalkohol”.”

9)

Artiklit 56 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 kolmandale lõigule lisatakse järgmine lause:

„Kõnealuseid tingimusi ei kohaldata, kui villimine toimub villija asukoha vahetus läheduses.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Tootja ja müüja nimele ja aadressile lisatakse sõnad „tootja” või „tootnud” ja „müüja” või „müünud” või muu samaväärne väljend.

Liikmesriigid võivad otsustada:

a)

muuta viide tootjale kohustuslikuks;

b)

lubada sõnade „tootja” või „tootnud” asendamist vastavalt sõnadega „töötleja” või „töödelnud”.”

10)

Artikkel 69 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 69

Eeskirjad teatavate toodete esitlusvälimuse kohta

1.   Euroopa Liidus toodetud vahuveini, kvaliteetvahuveini ja aromaatset kvaliteetvahuveini turustatakse ja eksporditakse tüüpilises klaasist vahuveinipudelis, mis on suletud järgmisel viisil:

a)

pudelite puhul, mille nimimaht on suurem kui 0,20 liitrit: seenekujulise sulguriga, mis on tehtud korgist või muust materjalist, mille kokkupuude toiduainetega on lubatud, ja mida hoiab paigal kinnitus, mis on vajaduse korral kaetud kapsliga ning ümbritsetud fooliumiga, mis katab sulguri täielikult ja pudelikaela täielikult või osaliselt,

b)

pudelite puhul, mille nimimaht ei ületa 0,20 liitrit: ükskõik missuguse muu sobiva sulguriga.

Muid Euroopa Liidus toodetud tooteid ei turustata ega ekspordita tüüpilises klaasist vahuveinipudelis või mis on suletud esimese lõigu punktis a kirjeldatud viisil.

2.   Erandina lõike 1 teisest lõigust võivad liikmesriigid otsustada, et turustada või eksportida võib tüüpilises klaasist vahuveinipudelis ja/või lõike 1 esimese lõigu punktis a kirjeldatud viisil suletud järgmisi tooteid:

a)

tavapäraselt sellistes pudelites turustatud veinid:

i)

mis on loetletud määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 113d lõike 1 punktis a;

ii)

mis on loetletud määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIb lisa punktides 7, 8 ja 9;

iii)

mis on loetletud nõukogu määruses (EMÜ) nr 1601/1991 (8) või

iv)

mille tegelik alkoholisisaldus on kuni 1,2 mahuprotsenti;

b)

muud kui punktis a osutatud tooted, tingimusel et need ei eksita tarbijaid toote tegeliku olemuse suhtes.

11)

Artiklisse 71 lisatakse lõige 3:

„3.   Erandina käesoleva määruse artikli 2 lõikest 2 võib liikmesriigi ametiasutusi määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118s lõike 2 punktis a osutatud tehniliste toimikute ülevõtmise puhul käsitada taotlejatena kõnealuse määruse artikli 118c lõike 1 punkti b kohaldamisel.”

12)

II lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

13)

VIII lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

14)

XI ja XII lisa jäetakse välja.

Artikkel 2

Üleminekusätted

1.   Enne määruse (EÜ) nr 607/2009 XI ja XII lisa väljajätmist käesoleva määruse artikli 1 lõike 14 alusel teeb komisjon täpsed koopiad ja

a)

avaldab internetis XI lisa sisu ning

b)

sisestab elektroonilisse andmebaasi „E-Bacchus” XII lisas loetletud traditsioonilised nimetused.

2.   Iga traditsioonilise nimetuse muudatuse suhtes, mida liikmesriik või kolmas riik on tunnustanud ja mis on komisjonile teatatud käesoleva määruse jõustumise kuupäevaks ning mis ei ole lisatud määruse (EÜ) nr 607/2009 XII lisasse, ei kohaldata käesoleva määruse artikli 1 lõikes 6 esitatud ja artiklis 42a osutatud menetlust. Komisjon sisestab kõnealuse muudatuse elektroonilisse andmebaasi „E-Bacchus”.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 193, 24.7.2009, lk 60.

(3)  ELT L 299, 8.11.2008, lk 25.

(4)  ELT L 78, 24.3.2009, lk 1.

(5)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.

(6)  ELT L 299, 8.11.2008, lk 25.

(7)  ELT L 78, 24.3.2009, lk 1.”

(8)  EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1.”


I LISA

„II LISA

KOONDDOKUMENT

Kättesaamise kuupäev (PP/KK/AAAA) …

[täidab komisjon]

Lehekülgede arv (sealhulgas käesolev lehekülg) …

Taotluse keel …

Registreerimisnumber [Täidab komisjon]

Taotluse esitaja

Juriidilise või füüsilise isiku nimi …

Täielik aadress (majanumber, tänav, asula, sihtnumber, riik)

Õiguslik seisund (juriidiliste isikute puhul)

Kodakondsus …

Vahendaja

Liikmesriik/liikmesriigid (*) …

Kolmanda riigi asutus (*) …

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Vahendaja nimi/vahendajate nimed …

Täielik aadress/täielikud aadressid (majanumber, tänav, asula, sihtnumber, riik)

Registreeritav nimetus

Päritolunimetus (*) …

Geograafiline tähis (*) …

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Veini/veinide kirjeldus (1)

Viide artikli 118u lõike 1  (2) kohasele traditsioonilisele nimetusele, mis on seotud kõnesoleva päritolunimetuse või geograafilise tähisega

Asjaomane veinivalmistustava  (3)

Kindlaks määratud piirkond

Maksimaalne saagikus hektari kohta …

Lubatud veiniviinamarjasordid

Seos geograafilise piirkonnaga  (4)

Muud tingimused  (3)

Viide spetsifikaadile


(1)  Sealhulgas viide toodetele, mis on hõlmatud määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118a lõikega 1.

(2)  Määruse (EMÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõige 1.

(3)  Soovituslik.

(4)  Toote ja geograafilise piirkonna omapära ning nende vahel oleva seose kirjeldus.”


II LISA

„VIII LISA

VASTUVÄIDE: TRADITSIOONILINE NIMETUS

Kättesaamise kuupäev (PP/KK/AAAA) …

[täidab komisjon]

Lehekülgede arv (sealhulgas käesolev lehekülg) …

Vastuväite keel …

Registreerimisnumber [täidab komisjon]

Vastuväitja

Juriidilise või füüsilise isiku nimi …

Täielik aadress (majanumber, tänav, asula, postikood, riik)

Kodakondsus …

Telefon, faks, e-post …

Vahendaja

Liikmesriik (*) …

Kolmanda riigi asutus (soovituslik) (*) …

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Vahendaja nimi/vahendajate nimed …

Täielik aadress (majanumber, tänav, asula, postikood, riik)

Vastustatav traditsiooniline nimetus

Varasemad õigused

Kaitstud päritolunimetus (*) …

Kaitstud geograafiline tähis (*) …

Riiklik geograafiline tähis (*)

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Nimi …

Registreerimisnumber …

Registreerimise kuupäev (PP/KK/AAAA) …

Olemasolev kaitstud traditsiooniline nimetus …

Kaubamärk

Märgis …

Kaupade ja teenuste loetelu …

Registreerimisnumber …

Registreerimise kuupäev …

Päritoluriik …

Maine/tuntus (*) …

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Vastustamise alus

Artikkel 31 (*)

Artikkel 35 (*)

Artikli 40 lõike 2 punkt a (*)

Artikkel 40 lõike 2 punkt b (*)

Artikli 40 lõike 2 punkt c (*)

Artikli 41 lõige 3 (*)

Artikli 42 lõige 1 (*)

Artikli 42 lõige 2 (*)

Määruse (EÜ) nr 479/2008 artikkel 54

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Aluse/aluste selgitus

Allakirjutaja nimi …

Allkiri …”


2.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 147/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 539/2011,

1. juuni 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. juunil 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

64,0

MA

133,3

TR

82,0

ZZ

93,1

0707 00 05

MK

28,2

TR

100,7

ZZ

64,5

0709 90 70

EG

82,4

MA

86,8

TR

126,4

ZZ

98,5

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

72,2

TR

65,1

ZA

91,9

ZZ

76,4

0808 10 80

AR

78,8

BR

75,6

CA

142,4

CL

84,2

CN

95,4

NZ

108,6

US

116,1

UY

96,7

ZA

88,9

ZZ

98,5

0809 20 95

TR

392,6

US

392,9

XS

198,4

ZZ

328,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


DIREKTIIVID

2.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 147/15


KOMISJONI DIREKTIIV 2011/63/EL,

1. juuni 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta selle kohandamiseks tehnika arenguga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ja nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artiklit 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 98/70/EÜ on sätestatud keskkonnakaitselised spetsifikatsioonid ning analüütilised meetodid turustatava bensiini ja diislikütuse suhtes.

(2)

Nimetatud analüütiliste meetodite puhul on viidatud teatavatele Euroopa Standardikomitee kehtestatud standarditele. Kuna Euroopa Standardikomitee on tehnilise arengu tõttu asendanud kõnealused standardid uutega, tuleks direktiivi 98/70/EÜ I ja II lisas olevad viited standarditele ajakohastada.

(3)

Direktiivi 98/70/EÜ III lisas on täpsustatud bioetanooli sisaldava bensiini aururõhu lubatud erand. Nimetatud lisas esitatud arvnäitajad on ümardatud teise kümnendkohani. Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standardiga EN ISO 4259:2006 on määratletud reeglid tulemuste ümardamiseks vastavalt katsemeetodi täpsusele ning standardi kohaselt tuleb ümardada esimese kümnendkohani. Seepärast on asjakohane direktiivi 98/70/EÜ III lisas sätestatud arvnäitajaid vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva direktiiviga sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 98/70/EÜ artikli 11 lõike 1 kohase kütusekvaliteedi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/70/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

joonealune märkus 1 asendatakse järgmisega:

„(1)

Kasutatakse standardis EN 228:2008 määratletud katsemeetodeid. Liikmesriigid võivad vastu võtta asendusstandardis EN 228:2008 määratletud analüütilise meetodi, kui on võimalik tõendada, et see tagab vähemalt sama mõõtetäpsuse ja sama täpsusetaseme kui asendatav analüütiline meetod.”;

b)

joonealune märkus 6 asendatakse järgmisega:

„(6)

Muud monoalkoholid ja eetrid, mille lõplik keemispunkt ei ole kõrgem standardis EN 228:2008 määratletud keemispunktist.”

2)

II lisa joonealune märkus 1 asendatakse järgmisega:

„(1)

Kasutatakse standardis EN 590:2009 määratletud katsemeetodeid. Liikmesriigid võivad vastu võtta asendusstandardis EN 590:2009 määratletud analüütilise meetodi, kui on võimalik tõendada, et see tagab vähemalt sama mõõtetäpsuse ja sama täpsusetaseme kui asendatav analüütiline meetod.”

3)

III lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid 12 kuu jooksul pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Liikmesriigid hakkavad kõnealuseid norme kohaldama 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Kui liikmesriigid kõnealused normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 1. juuni 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58.


LISA

„III LISA

BIOETANOOLI SISALDAVA BENSIINI AURURÕHU LUBATUD ERAND

Bioetanooli sisaldus (%v/v)

Aururõhuga seotud lubatud erand (kPa (1))

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Aururõhuga seotud lubatud erand tabelis loetletud väärtuste vahepeale jääva bioetanoolisisalduse kohta määratakse kindlaks lineaarse ekstrapoleerimise teel, kasutades vahepealsest väärtusest vahetult üles- ja allapoole jäävat bioetanooli sisaldust.”


(1)  Spetsifikatsioonis esitatud väärtused on tegelikud väärtused. Nende piirväärtuste kindlaksmääramisel on kasutatud dokumendis ISO 4259 „Naftatooted - katsetusmeetodite täpsusandmete kindlaksmääramine ja kohaldamine” sisalduvaid tingimusi ning miinimumväärtuse kindlaksmääramisel on arvesse võetud 2R minimaalset erinevust üle nulli (R = korduvteostatavus). Üksikute mõõtmiste tulemusi tõlgendatakse standardis ISO 4259 (avaldatud 2006. a) kirjeldatud kriteeriumide põhjal.


OTSUSED

2.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 147/17


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS,

30. mai 2011,

millega muudetakse rakendusotsust 2011/77/EL Iirimaale liidu finantsabi andmise kohta

(2011/326/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 407/2010, millega luuakse Euroopa finantsstabiilsusmehhanism, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Iirimaa taotluse alusel andis nõukogu talle finantsabi (rakendusotsus 2011/77/EL), (2) et toetada tugevat majandus- ja rahandusreformikava, mille eesmärk on taastada usaldus ja võimaldada majandusel tagasi pöörduda jätkusuutliku kasvu teele ning tagada Iirimaa, euroala ja liidu finantsstabiilsus.

(2)

Kooskõlas rakendusotsuse 2011/77/EL artikli 3 lõikega 9 vaatas komisjon koos Rahvusvahelise Valuutafondiga ning konsulteerides Euroopa Keskpangaga esimest korda läbi edusammud, mida Iirimaa ametiasutused on kokkulepitud meetmete rakendamisel saavutanud, samuti kõnealuste meetmete tõhususe ning majandusliku ja sotsiaalse mõju.

(3)

Vastavalt komisjoni praegustele nominaalse SKP kasvu prognoosidele (– 3,6 % aastal 2010, 1,3 % aastal 2011, 2,8 % aastal 2012 ja 4,0 % aastal 2013) on fiskaalse kohandamise ajakava üldjoontes kooskõlas aluslepingu artikli 126 lõike 7 kohase nõukogu 7. detsembri 2010. aasta soovitusega ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks Iirimaal ning kooskõlas võla ja SKP suhte järgmise muutumisega: 96,2 % aastal 2010, 112,0 % aastal 2011, 117,9 % aastal 2012 ja 120,3 % aastal 2013. Võla suhe SKPsse stabiliseeruks seega aastal 2013 ja hakkaks pärast seda vähenema, eeldades, et eelarvepuudujääk edaspidi väheneb. Võla kujunemist mõjutavad mitmed eelarvevälised tehingud, sealhulgas kapitalisüstid pankadele 2011. aastal, mis suurendab võlga ligikaudu 6 protsentipunkti võrra SKPst, samuti vajadus säilitada suured rahavarud ning erinevused tekkepõhiste ja kassapõhiste intressimaksete vahel.

(4)

Eelseisvate üldvalimiste tõttu lükkas lahkuv valitsus edasi äriühingute Allied Irish Bank, Bank of Ireland ja EBS Building Society rekapitaliseerimise, mille eesmärk on suurendada I taseme põhikapitali määra 12 %ni (põhineb 2010. aastal läbi viidud usaldatavusnõuete kohasel kapitali hindamisel) ja mille tähtaeg oli 2011. aasta veebruaris.

(5)

Iirimaa keskpank tegi 31. märtsil 2011 teatavaks usaldatavusnõuete kohase kapitali hindamise ja usaldatavusnõuete kohase likviidsuse hindamise tulemused. Kõnealuste hindamiste tulemuste kohaselt vajavad neli siseriiklikku panka (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society ja Irish Life & Permanent) 24 miljardit eurot täiendavat kapitali, sealhulgas 3 miljardit eurot tingimuslikku kapitali, et olla stressistsenaariumi korral piisavalt kapitaliseeritud.

(6)

25. veebruari 2011. aastal toimunud üldvalimiste tulemusel moodustatud uus valitsus tegi 31. märtsil 2011 teatavaks siseriiklike pankade tugevdamise ja reformimise strateegia, millega muu hulgas tagatakse usaldatavusnõuete kohase kapitali hindamise ja usaldatavusnõuete kohase likviidsuse hindamise käigus määratud kapitalivajaduste rahuldamine. Seeläbi viiakse siseriiklike pankade I taseme põhikapitali määr 2011. aasta juuli lõpuks (võttes arvesse asjakohaseid muudatusi seoses äriühingu Irish Life & Permanent varade kavandatud müügiga) oluliselt üle taseme, mis kavandati saavutada 2011. aasta veebruariks.

(7)

Iirimaa keskpank peaks nõudma, et äriühingud Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society ja Irish Life & Permanent viiksid laenude suhte hoiustesse sihttasemeni 122,5 % 2013. aasta lõpuks, kuid väldiksid samas varade kiirmüüki. Lisaks peaksid Iirimaa ametiasutused tähelepanelikult jälgima pankade stabiilset rahastamismäära ja likviidsusmäära, et viia need kooskõlla Basel III raamistikus kehtestatavate standarditega. Ametiasutused peaksid tagama sihttasemete saavutamise, kehtestades edusammude jälgimise usaldusväärse raamistiku, mis põhineb vahe-eesmärkidel ja asjakohaste stiimulitega juhtimiskorral pankades.

(8)

Ametisse astudes algatas uus valitsus kulutuste põhjaliku läbivaatamise, et määrata kindlaks valdkonnad, kus on võimalik tõhustamise teel kulusid kokku hoida, ja viia eelarve konsolideerimise prioriteedid kooskõlla sihtidega, mis on seatud 7. märtsil 2011 teatavaks tehtud valitsusprogrammis (2011–2016) majanduse elavdamiseks.

(9)

Kõnealuseid suundumusi arvesse võttes tuleks muuta rakendusotsust 2011/77/EL,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2011/77/EL artiklit 3 muudetakse järgmiselt.

1)

Lõike 5 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

võtab meetmed, et vajaduse korral tagada siseriiklike pankade piisav kapitaliseeritus omakapitali vormis, nii et kogu ELi finantsabiprogrammi jooksul oleks täidetud 10,5 % I taseme põhikapitali alammäära nõue, vähendades laenude suhet hoiustesse sihttasemeni 122,5 % 2013. aasta lõpuks;”.

2)

Lõiget 7 muudetakse järgmiselt:

a)

punktile b lisatakse järgmine lause:

„Konsulteerides komisjoni, Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Keskpangaga võib Iirimaa teha eelarves muudatusi seoses eespool esitatud meetmetega, et täielikult kasutada ära käimasoleva kulude põhjaliku läbivaatamise käigus kindlaks määratavaid tõhususe suurendamise võimalusi ning järgida valitsusprogrammis sätestatud prioriteete, kooskõlas üldeesmärgiga tagada, et 2012. aasta eelarve konsolideerimise maht on vähemalt 3,6 miljardit eurot;”

b)

punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

võetakse meetmed, millega tugevdatakse usaldusväärset eelarvestrateegiat ja eelarveraamistikku. Iirimaa võtab vastu ja rakendab fiskaaleeskirja, mille kohaselt kõik täiendavad ettenägematud tulud aastatel 2011–2015 suunatakse eelarvepuudujäägi ja võla vähendamiseks. Iirimaa moodustab eelarve nõuandekomisjoni, kes hakkab sõltumatult hindama valitsuse eelarvepositsiooni ja -prognoose. Iirimaa võtab vastu eelarvepoliitilise vastutuse seaduse, millega luuakse keskpika perioodi kuluraamistik, milles nähakse mitmeks aastaks ette iga valdkonna kulutuste siduvad piirmäärad. Seda tehes võetakse arvesse kõiki läbivaadatud majandusliku juhtimise reforme liidu tasandil ja tuginetakse juba läbiviidud reformidele;”

c)

punkt g asendatakse järgmisega:

„g)

Iirimaa siseriiklikud pangad rekapitaliseeritakse 2011. aasta juuli lõpuks (võttes arvesse asjakohaseid muudatusi seoses äriühingu Irish Life & Permanent varade kavandatud müügiga) kooskõlas 2011. aasta usaldatavusnõuete kohase likviidsuse hindamise ja usaldatavusnõuete kohase kapitali hindamise tulemustega, mille Iirimaa keskpank tegi teatavaks 31. märtsil 2011;”

d)

punkt l asendatakse järgmisega:

„l)

suurendatakse konkurentsi avatud turgudel. Sel eesmärgil reformitakse õigusakte, et luua mõjuvamad hoiatusvahendid, tagades võimaluse kohaldada Iiri konkurentsiseaduse ning aluslepingu artiklite 101 ja 102 rikkumise eest tõhusaid sanktsioone ning tagades konkurentsiasutuse tõhusa toimimise. Lisaks tagavad ametiasutused, et kohandamisprogrammi perioodi jooksul ei tehta konkurentsiseaduse raamistikus täiendavaid erandeid, välja arvatud juhul, kui need on täielikult kooskõlas liidu finantsabiprogrammi eesmärkide ning majanduse vajadustega.”;

e)

lisatakse järgmised punktid:

„n)

vähendatakse siseriiklike pankade finantsvõimendust, viies laenude suhte hoiustesse sihttasemeni, mis määrati kindlaks 2011. aastal usaldatavusnõuete kohase likviidsuse hindamise käigus;

o)

koostatakse kava, et toetada krediidiühistute sektoris alakapitaliseeritud asutuste maksevõimet ja elujõulisust, sealhulgas andes Iirimaa keskpangale volitused toetada vajaduse korral sektori suuremat konsolideerumist ja andes põhjendatud vajaduse korral riigi rahalist toetust;

p)

esitatakse parlamendile (Oireachtas) õigusakt, millega kehtestatakse krediidiühistute suhtes tugevam õiguslik raamistik, sealhulgas tõhusamad juhtimis- ja regulatiivsed nõuded.”

3)

Lõiget 8 muudetakse järgmiselt:

a)

punktile a lisatakse järgmine lause:

„Konsulteerides Euroopa Komisjoni, Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Keskpangaga võib Iirimaa teha eelarves muudatusi seoses eespool esitatud meetmetega, et täielikult kasutada ära käimasoleva kulude põhjaliku läbivaatamise käigus kindlaks määratavaid tõhususe suurendamise võimalusi ning järgida valitsusprogrammis sätestatud prioriteete, kooskõlas üldeesmärgiga tagada, et 2013. aasta eelarve konsolideerimise maht on vähemalt 3,1 miljardit eurot.”;

b)

lisatakse järgmine punkt:

„c)

vähendatakse siseriiklike pankade finantsvõimendust, viies laenude suhte hoiustesse sihttasemeni, mis määrati kindlaks 2011. aastal usaldatavusnõuete kohase likviidsuse hindamise käigus.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Iirimaale.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 30. mai 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

CSÉFALVAY Z.


(1)  ELT L 118, 12.5.2010, lk 1.

(2)  ELT L 30, 4.2.2011, lk 34.


2.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 147/20


LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS,

1. juuni 2011,

ELi tsiviilkriisiohje missioone ja sõjalisi operatsioone käsitlevate dokumentide käitlemise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/836

(2011/327/EL)

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriikide valitsuste esindajate 29. oktoobri 2008. aasta otsuses 2008/836 ELi tsiviilkriisiohje missioone ja sõjalisi operatsioone käsitlevate dokumentide käitlemise kohta (1) nähakse ette, et ELi tsiviilkriisiohje missioonide ja sõjaliste operatsioonide dokumendid arhiveerib kõnealuste missioonide ja operatsioonide lõppemisel nõukogu peasekretariaat. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) (2) ja nõukogu 1. veebruari 1983. aasta määruse (EMÜ, Euratom) nr 354/83 (mis käsitleb Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ajalooarhiivide avalikkusele kättesaadavaks tegemist) (3) kohaldamisel käsitati ELi tsiviilkriisiohje missioonide ja sõjaliste operatsioonide dokumente nõukogu valduses olevate dokumentidena.

(2)

Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsuse 2010/427/EL (millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine) (4) artikli 11 lõikes 2 nähakse ette, et nõukogu peasekretariaadist ja komisjonist Euroopa välisteenistusse üle viidud talituste asjaomased arhiivid viiakse üle Euroopa välisteenistuse arhiivi.

(3)

Järjepidevuse tagamiseks on vaja, et ELi tsiviilkriisiohje missioone ja sõjalisi operatsioone käsitlevad dokumendid arhiveeriks kõnealuste missioonide või operatsioonide lõppemisel Euroopa välisteenistus.

(4)

Otsuse 2010/427/EL artikli 10 kohaselt peaks Euroopa välisteenistus tagama, et liikmesriikide või muude ametiasutuste poolt salastatud dokumente kaitstakse vastavalt Euroopa välisteenistuse julgeolekueeskirjadele.

(5)

ELi tsiviilkriisiohje missioone ja sõjalisi operatsioone käsitlevaid dokumente tuleks säilitada Euroopa välisteenistuse arhiivi kindlaksmääratud kohas. Kõnealuseid dokumente käitlevat personali tuleks koolitada ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika dokumentide ja sellega seotud salastatud teabe käitlemise valdkonnas.

(6)

Selguse huvides on asjakohane otsus 2008/836 kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1049/2001 ja määruse (EMÜ, Euratom) nr 354/83 kohaldamisel arhiveerib nõukogu egiidi all läbi viidud või läbi viidavate lõppenud, käimasolevate ja tulevaste ELi tsiviilkriisiohje missioonide ja sõjaliste operatsioonide dokumendid kõnealuste missioonide ja operatsioonide lõppemisel Euroopa välisteenistus ja neid käsitatakse edaspidi Euroopa välisteenistuse valduses olevate dokumentidena.

2.   Lõikes 1 osutatud dokumendid ei hõlma dokumente, mis käsitlevad personali, kolmandate isikutega sõlmitud lepinguid ja nendega seotud dokumente, ega ajutisi dokumente.

3.   Liikmesriigid abistavad Euroopa välisteenistust lõikes 1 osutatud dokumentide saamisel.

Artikkel 2

29. oktoobri 2008. aasta otsus 2008/836 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

1.   Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Seda kohaldatakse alates päevast, mil Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär ja Euroopa välisteenistuse tegevpeasekretär on kokku leppinud, et Euroopa välisteenistusel on olemas vajalik toimimis- ja arhiveerimistaristu.

Brüssel, 1. juuni 2011

eesistuja

GYÖRKÖS P.


(1)  ELT L 299, 8.11.2008, lk 34.

(2)  EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

(3)  EÜT L 43, 15.2.1983, lk 1.

(4)  ELT L 201, 3.8.2010, lk 30.