ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.136.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 136

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
24. mai 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) allkirjastamise kuupäeva kohta

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 501/2011, 24. veebruar 2011, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelisele kalandusalasele partnerlusepingule lisatud protokolli alusel

2

 

 

2011/296/EL

 

*

Nõukogu otsus, 24. veebruar 2011, protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

4

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 502/2011, 23. mai 2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

24

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 503/2011, 23. mai 2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

26

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 504/2011, 23. mai 2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

45

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 505/2011, 23. mai 2011, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 765/2006 (mis käsitleb president Lukašenko ja teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid)

48

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 506/2011, 23. mai 2011, millega muudetakse määrust (EL) nr 297/2011, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ( 1 )

52

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 507/2011, 23. mai 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

56

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv 2011/60/EL, 23. mai 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka tebufenosiid, ning muudetakse komisjoni otsust 2008/934/EÜ ( 1 )

58

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2011/297/ÜVJP, 23. mai 2011, millega muudetakse ühismeedet 2001/555/ÜVJP Euroopa Liidu Satelliidikeskuse loomise kohta

62

 

*

Nõukogu otsus 2011/298/ÜVJP, 23. mai 2011, millega muudetakse otsust 2010/279/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN)

64

 

*

Nõukogu otsus 2011/299/ÜVJP, 23. mai 2011, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

65

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2011/300/ÜVJP, 23. mai 2011, millega rakendatakse otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

85

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2011/301/ÜVJP, 23. mai 2011, millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta

87

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2011/302/ÜVJP, 23. mai 2011, millega rakendatakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta

91

 

 

2011/303/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 20. mai 2011, millega kinnitatakse Madalmaades kasutatavad searümpade liigitusmeetodid (teatavaks tehtud numbri K(2011) 3427 all)

95

 

 

2011/304/EL

 

*

Komisjoni otsus, 23. mai 2011, millega vabastatakse teatavad isikud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratastele kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu (mida on viimati säilitatud ja muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2005) laiendamisest teatavatele jalgratta varuosadele ning millega tühistatakse määrusega (EÜ) nr 88/97 teatavate isikute suhtes kehtestatud, Hiina Rahvavabariigist pärit teatavatele jalgratta varuosadele laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine ja sellisest tollimaksust vabastamine (teatavaks tehtud numbri K(2011) 3543 all)

99

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 20. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 494/2011 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas) parandused (ELT L 134, 21.5.2011)

105

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/1


Teave protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) allkirjastamise kuupäeva kohta

Euroopa Liit ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi valitsus allkirjastasid 13. mail 2011 Brüsselis protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus.

Sellest tulenevalt kohaldatakse protokolli vastavalt selle artiklile 13 ajutiselt alates 13. maist 2011.


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/2


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 501/2011,

24. veebruar 2011,

milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelisele kalandusalasele partnerlusepingule lisatud protokolli alusel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. juulil 2007 vastu määruse (EÜ) nr 894/2007 São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (1) (edaspidi „leping”). Kõnealusele lepingule lisati protokoll, millega määrati kindlaks lepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2) (edaspidi „eelmine protokoll”). Eelmise protokolli kehtivus lõppes 31. mail 2010.

(2)

15. juulil 2010 parafeeriti protokoll (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) (edaspidi „protokoll”). Kõnealuse protokolliga nähakse ette ELi laevade kalapüügivõimalused São Tomé ja Príncipe suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni all olevates vetes.

(3)

Nõukogu võttis 24. veebruaril 2011 vastu otsuse 2011/296/EL, (3) milles käsitletakse protokolli allkirjastamist ja ajutist kohaldamist.

(4)

Tuleks määratleda kalapüügivõimaluste jagunemine liikmesriikide vahel protokolli kehtivusaja jooksul tervikuna.

(5)

Vastavalt nõukogu 29. septembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1006/2008 (mis käsitleb ühenduse kalalaevadele loa andmist püügitegevuseks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele) (4) artikli 10 lõikele 1, kui protokolli alusel liidule jaotatud kalapüügivõimalusi ei ole täielikult kasutatud, teatab komisjon sellest asjaomaseid liikmesriike. Kui vastust ei esitata nõukogu seatud tähtajaks, käsitatakse seda kinnitusena, et asjaomase liikmesriigi laevad ei kasuta antud perioodil oma kalapüügivõimalusi täielikult. Tuleks kehtestada kõnealused tähtajad.

(6)

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Protokolli allkirjastamist ja selle ajutist kohaldamist käsitlevale otsusele 2011/296/EL lisatud protokolliga ette nähtud kalapüügivõimalused jaotatakse liikmesriikide vahel järgmiselt:

a)

tuunipüügiseinerid:

Hispaania

16 laeva

Prantsusmaa

12 laeva

b)

triivõngejadaga kalapüügilaevad:

Hispaania

9 laeva

Portugal

3 laeva

Ilma et see piiraks lepingu ja protokolli kohaldamist, kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1006/2008. Kui esimeses lõigus osutatud liikmesriikide kalapüügilubade taotlused ei hõlma kõiki neile protokolliga sätestatud püügivõimalusi, võtab komisjon määruse (EÜ) nr 1006/2008 artikli 10 kohaselt arvesse mis tahes muu liikmesriigi püügiloataotlust. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikes 1 osutatud tähtajaks määratakse 10 tööpäeva.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

PINTÉR S.


(1)  ELT L 205, 7.8.2007, lk 35.

(2)  ELT L 205, 7.8.2007, lk 40.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 4.

(4)  ELT L 286, 29.10.2008, lk 33.


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/4


NÕUKOGU OTSUS,

24. veebruar 2011,

protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

(2011/296/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. juulil 2007 vastu määruse (EÜ) nr 894/2007 São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (1) (edaspidi „leping”). Kõnealusele lepingule lisati protokoll, millega määrati kindlaks lepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2) (edaspidi „eelmine protokoll”). Eelmise protokolli kehtivus lõppes 31. mail 2010.

(2)

Seetõttu on liit pidanud São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigiga läbirääkimisi uue protokolli üle, millega määratakse kindlaks lepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (edaspidi „protokoll”) ja millega nähakse ette ELi laevade kalapüügivõimalused São Tomé ja Príncipe suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni all olevates vetes.

(3)

Läbirääkimiste tulemusena parafeeriti 15. juulil 2010 protokoll.

(4)

Protokolli kohaldatakse ajutiselt alates selle allkirjastamisest vastavalt kõnealuse protokolli artiklile 13.

(5)

Et tagada ELi laevade kalapüügi kiire jätkamine, tuleks uut protokolli hakata võimalikult kiiresti kohaldama, arvestades et eelmise protokolli kehtivus on lõppenud.

(6)

Protokoll tuleks allkirjastada ja seda tuleks kohaldada ajutiselt kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) allkirjastamine kiidetakse liidu nimel heaks, tingimusel et kõnealune protokoll sõlmitakse.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud liidu nimel protokollile alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Artikkel 3

Protokolli kohaldatakse ajutiselt vastavalt kõnealuse protokolli artiklile 13 alates selle allkirjastamise kuupäevast kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

PINTÉR S.


(1)  ELT L 205, 7.8.2007, lk 35.

(2)  ELT L 205, 7.8.2007, lk 40.

(3)  Nõukogu peasekretariaat avaldab protokolli ajutise kohaldamise alguskuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


PROTOKOLL,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

Artikkel 1

Kohaldamise ajavahemik ja kalapüügivõimalused

1.   Kolme aasta jooksul on kalandusalase partnerluslepingu artikli 5 alusel Euroopa Liidu laevadele antud järgmised kalapüügivõimalused:

siirdekalade liigid (liigid, mis on loetletud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta mereõiguse konventsiooni 1. lisas).

tuunipüügiseinerid: 28 laeva

triivõngejadaga kalapüügilaevad: 12 laeva.

2.   Lõiget 1 kohaldatakse käesoleva protokolli artiklite 5, 6, 8 ja 9 kohaselt.

Artikkel 2

Rahaline toetus – makseviisid

1.   Artiklis 1 osutatud ajavahemikul on kalandusalase partnerluslepingu artiklis 7 osutatud rahaline toetus 2 047 500 eurot.

2.   Rahaline toetus sisaldab järgmist:

a)

7 000 tonni suurusele võrdlustonnaažile vastav 455 000 euro suurune aastane toetus juurdepääsuks São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi majandusvööndile;

b)

227 500 euro suurune aastane eritoetus São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi kalanduspoliitika elluviimise toetamiseks.

3.   Lõiget 1 kohaldatakse käesoleva protokolli artiklite 3, 4, 5, 8 ja 9 ning kalandusalase partnerluslepingu artiklite 12 ja 13 kohaselt.

4.   Lõikes 1 osutatud rahalise toetuse maksab Euroopa Liit käesoleva protokolli rakendamise vältel 682 500 euro kaupa aastas, mis vastab lõike 2 punktides a ja b kirjeldatud aastastele kogumahtudele.

5.   Kui Euroopa Liidu laevade kogupüük São Tomé ja Príncipe vetes ületab 7 000 tonni suurust võrdlustonnaaži aastas, suurendatakse aastast toetust 65 euro võrra iga lisanduva väljapüütud tonni kohta. Euroopa Liidu makstav aastane kogutoetus ei tohi siiski olla suurem kui kahekordne lõike 2 punktis a osutatud summa. Kui Euroopa Liidu laevad ületavad kahekordsele aastasele kogutoetusele vastava püügikoguse, makstakse selle piirmäära ületamise eest määratud täiendavad summad järgmisel aastal.

6.   Toetus esimese aasta eest makstakse hiljemalt kuuskümmend (60) päeva pärast artiklis 14 sätestatud protokolli jõustumist ja järgmiste aastate eest hiljemalt protokolli aastapäeva saabumisel.

7.   Lõike 2 punktis a osutatud rahalise toetuse kasutamine kuulub eranditult São Tomé ja Príncipe ametiasutuste pädevusse.

8.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rahalise toetuse kogusumma kantakse üle São Tomé ja Príncipe riigikassa arvelduskontole.

Artikkel 3

Vastutustundliku ja jätkusuutliku kalapüügi edendamine São Tomé ja Príncipe vetes

1.   Käesoleva protokolli jõustumisel ja hiljemalt kolm (3) kuud pärast jõustumiskuupäeva lepivad lepinguosalised kalandusalase partnerluslepingu artikliga 9 ette nähtud ühiskomitees kokku mitmeaastases valdkondlikus kavas ja selle rakenduseeskirjades, eelkõige järgmises:

a)

ühe- ja mitmeaastased suunised artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud rahalise toetuse kasutamise kohta;

b)

ühe ja mitme aasta lõikes seatud eesmärgid, millest lähtudes edendada vastavalt tähtajale São Tomé ja Príncipe vetes säästlikku ja vastutustundlikku kalapüüki, võttes arvesse São Tomé ja Príncipe riiklikku kalanduspoliitikat või muid poliitilisi suundi, millel on seos säästliku ja vastutustundliku kalapüügi edendamisega või mis seda mõjutavad;

c)

kriteeriumid ja menetlused, mis võimaldavad anda aasta lõikes hinnangu saavutatud tulemustele.

2.   Mõlemad lepinguosalised peavad kõik mitmeaastase valdkondliku kava muudatusettepanekud ühiskomitees heaks kiitma.

3.   Vajaduse korral otsustavad São Tomé ja Príncipe ametiasutused igal aastal eraldada artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud rahalisele toetusele lisaks täiendava toetuse mitmeaastase kava elluviimiseks. Euroopa Liitu teavitatakse kõnealusest eraldisest hiljemalt kaks (2) kuud enne käesoleva protokolli aastapäeva.

4.   Lepinguosalised annavad igal aastal hinnangu mitmeaastase sektoripõhise programmi elluviimise tulemustele. Kui hinnangust selgub, et käesoleva protokolli artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud rahalise toetusega otserahastatavate eesmärkide saavutamine ei ole rahuldav, jätab Euroopa Komisjon endale õiguse vähendada seda rahalise toetuse mahtu, et viia kava elluviimiseks suunatud vahendite maht tulemustega vastavusse.

Artikkel 4

Teadusalane koostöö vastutustundliku kalapüügi valdkonnas

1.   Lepinguosalised kohustuvad edendama São Tomé ja Príncipe vetes vastutustundlikku kalapüüki neis vetes kalastavate erinevate riikide laevade mittediskrimineerimise põhimõttel.

2.   Käesoleva protokolliga kaetud ajavahemikul jälgivad Euroopa Liit ning São Tomé ja Príncipe kalavarude seisukorda São Tomé ja Príncipe kalapüügipiirkonnas.

3.   Lepinguosalised järgivad Rahvusvahelise Atlandi Tuunikaitse Komisjoni (ICCAT) soovitusi ja resolutsioone ning kohustuvad edendama koostööd kalavarude vastutustundliku majandamise valdkonnas.

4.   Vastavalt kalandusalase partnerluslepingu artiklile 4, toetudes Rahvusvahelise Atlandi Tuunikaitse Komisjoni (ICCAT) soovitustele ja resolutsioonidele ning lähtudes parimatest saadaolevatest teadusuuringute tulemustest konsulteerivad lepinguosalised omavahel lepingu artikliga 9 ette nähtud ühiskomitees, et võtta meetmeid, millega tagada eelkõige Euroopa Liidu laevade püügitegevusega seoses käesoleva protokolliga hõlmatud kalavarude jätkusuutlik majandamine.

Artikkel 5

Kalapüügivõimaluste kohandamine vastastikusel kokkuleppel

Artiklis 1 osutatud kalapüügivõimalusi võib vastastikusel kokkuleppel kohandada, kui Rahvusvahelise Atlandi Tuunikaitse Komisjoni (ICCAT) soovitused ja otsused toetavad seisukohta, mille kohaselt kõnealune kohandamine aitab tagada käesoleva protokolliga ettenähtud kalavarude jätkusuutlikku majandamist. Sellisel juhul kohandatakse ka artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud rahalist toetust proportsionaalselt ja pro rata temporis põhimõttel. Euroopa Liidu makstav aastane kogutoetus ei tohi siiski ületada artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud summat enam kui kaks korda.

Artikkel 6

Uued kalapüügivõimalused

Kui Euroopa Liidu laevad on huvitatud muust püügitegevusest kui artiklis 1 osutatud, konsulteerivad lepinguosalised omavahel enne São Tomé ja Príncipe ametiasutuste poolt võimaliku vastava loa väljastamist. Sellisel juhul lepivad lepinguosalised kokku uusi kalapüügivõimalusi reguleerivates tingimustes ning teevad vajaduse korral protokolli ja selle lisasse muudatusi.

Artikkel 7

Kalapüügi tingimused – ainuõiguslikkuse klausel

Ilma et see piiraks lepingu artikli 6 kohaldamist, võivad Euroopa Liidu liikmesriikide lipu all sõitvad kalalaevad püüda kala São Tomé ja Príncipe vetes üksnes juhul, kui neil on käesoleva protokolli raames ja käesoleva protokolli lisas kirjeldatud tingimustele vastavalt välja antud kalapüügiluba.

Artikkel 8

Rahalise toetuse maksmise peatamine ja läbivaatamine

1.   Rahalist toetust, sellisena nagu seda on kirjeldatud artikli 2 lõike 2 punktides a ja b, võib muuta ja selle väljamaksmise võib peatada ühe või mitme järgmise tingimuse täheldamisel:

a)

kui São Tomé ja Príncipe majandusvööndis takistavad püügitegevust kalandusalase partnerluslepingu artikli 2 punktis h kindlaks määratud erakorralised asjaolud;

b)

kui protokolli sõlmimisel kehtinud poliitilistes suunistes on toimunud märkimisväärsed muutused ja kui üks lepinguosalistest taotleb protokolli sätete läbivaatamist nende võimaliku muutmise valguses;

c)

kui Euroopa Liit täheldab São Tomé ja Príncipe ametiasutuste puhul inimõiguste põhielementide ja väärtuste rikkumist, mis läheb vastuollu Cotonou lepingu artikli 9 sätetega.

2.   Euroopa Liidul on õigus peatada osaliselt või täielikult käesoleva protokolli artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud rahalise toetuse maksmine järgmistel juhtudel:

a)

kui ühiskomitee hinnangul ei küüni saavutatud tulemused seatud eesmärkideni;

b)

kui rahalist toetust ei ole välja makstud.

3.   Rahalise toetuse maksmine jätkub pärast lepinguosaliste konsultatsioone ja nende saavutatud kokkulepet kohe pärast lõikes 1 kirjeldatud olukorra taastamist ja/või juhul, kui lõikes 2 osutatud finantsalase teostuse tulemused annavad aluse väljamaksete tegemiseks.

Artikkel 9

Protokolli kohaldamise peatamine

1.   Käesoleva protokolli kohaldamine peatatakse ühe lepinguosalise algatusel ühe või mitme järgmise tingimuse täheldamisel:

a)

São Tomé ja Príncipe majandusvööndis takistavad püügitegevust kalandusalase partnerluslepingu artikli 2 punktiga h kindlaks määratud erakorralised asjaolud;

b)

kui protokolli sõlmimisel kehtinud poliitilistes suunistes on toimunud märkimisväärsed muutused ja kui üks lepinguosalistest taotleb protokolli sätete läbivaatamist nende võimaliku muutmise valguses;

c)

üks lepinguosalistest täheldab inimõiguste põhielementide ja väärtuste rikkumist, mis läheb vastuollu Cotonou lepingu artikli 9 sätetega;

d)

kui käesoleva protokolli artiklis 8 nimetamata põhjustel tekib Euroopa Liidul tõrge artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud rahalise toetuse väljamaksmisel;

e)

São Tomé ja Príncipe vaatlejaid ei võeta lisa V peatüki sätete kohaselt käesoleva protokolliga hõlmatud laevade pardale;

f)

kui lepinguosalistel tekib käesoleva protokolli tingimuste tõlgendamisel erimeelsusi;

g)

kui üks lepinguosalistest ei järgi käesoleva protokolliga, selle lisa ja liidetega kehtestatud sätteid.

2.   Protokolli kohaldamise võib ühe lepinguosalise algatusel peatada, kui lepinguosalisi vastandavat erimeelsust ei õnnestu lahendada ühiskomitees toimuvate konsultatsioonide käigus.

3.   Protokolli kohaldamise peatamiseks peab huvitatud lepinguosaline esitama vastava kirjaliku taotluse vähemalt kolm kuud enne taotletavat peatamise kuupäeva.

4.   Kui protokolli kohaldamine peatatakse, jätkavad lepinguosalised omavahelistele erimeelsustele lahenduse leidmiseks nõupidamisi. Lahenduse leidmisel jätkatakse protokolli kohaldamist ning rahalist toetust vähendatakse proportsionaalselt ja pro rata temporis põhimõttel ajavahemiku võrra, millal protokoll oli peatatud.

Artikkel 10

Riiklike õigusaktide kohaldamine

1.   Euroopa Liidu laevad püüavad São Tomé ja Príncipe vetes kala kooskõlas São Tomé ja Príncipe riiklike õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui kalandusalases partnerluslepingus, käesolevas protokollis koos lisa ja selle liidetega nähakse ette teisiti.

2.   São Tomé ja Príncipe ametiasutused teavitavad Euroopa Komisjoni kõikidest kalandussektorit hõlmavatest seadusemuudatustest ja uutest seadustest.

3.   Komisjon teavitab São Tomé ja Príncipe ametisutusi kõikidest kalandussektorit hõlmavatest seadusemuudatustest ja uutest seadustest, mis mõjutavad Euroopa Liidu ookeanilaevastiku kalapüügitegevust.

Artikkel 11

Protokolli kestus

Käesolevat protokolli ja selle lisa kohaldatakse kolme aasta jooksul alates selle ajutisest kohaldamisest vastavalt artiklitele 13 ja 14, juhul kui ei teatata artikli 12 kohasest protokolli lõpetamisest.

Artikkel 12

Protokolli lõpetamine

1.   Protokolli lõpetamise korral teatab huvitatud lepinguosaline teisele lepinguosalisele kirjalikult oma kavatsusest protokoll lõpetada vähemalt kuus (6) kuud enne asjaomase lõpetamise kavandatavat jõustumist.

2.   Eelmises lõikes osutatud teatise saatmisega alustatakse konsulteerimist lepinguosaliste vahel.

Artikkel 13

Ajutine kohaldamine

Käesolevat protokolli kohaldatakse ajutiselt alates selle allkirjastamise kuupäevast.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev protokoll ja selle lisa jõustuvad kuupäeval, millal lepinguosalised teatavad teineteisele selle jõustamiseks vajalike menetluste lõpetamisest.

LISA

EUROOPA LIIDU LAEVADE KALAPÜÜGI TINGIMUSED SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE KALAPÜÜGIPIIRKONNAS

I   PEATÜKK

KALAPÜÜGILUBADE TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE

1.   JAGU

Kalapüügilubade väljaandmine

1.   Kalapüügiluba São Tomé ja Príncipe kalapüügipiirkonnas kalastamiseks antakse üksnes nõuetekohastele laevadele.

2.   Laev on nõuetekohane juhul, kui selle omaniku, kapteni ega laeva enda suhtes ei ole rakendatud kalapüügikeeldu São Tomé ja Príncipes. Kõnealustel isikutel ei tohi olla vastuolusid São Tomé ja Príncipe seadustega, st nad peavad olema täitnud kõik São Tomé ja Príncipe ning Euroopa Liidu vahelistest kalastuslepingust tulenevad varasemad kohustused. Muu hulgas peavad nad vastama määruse (EÜ) nr 1006/2008 (1) nõuetele püügilubade osas.

3.   Iga Euroopa Liidu laeva, mis taotleb kalapüügiluba, peab esindama São Tomés ja Príncipes asuv agent. Agendi nimi ja aadress peavad olema märgitud loataotluses.

4.   Euroopa Liidu pädevad asutused esitavad São Tomé ja Príncipe kalanduse eest vastutavale ministeeriumile elektroonilisel teel taotluse iga laeva kohta, kes soovib kalandusalase partnerluslepingu raames kala püüda; seda tuleb teha vähemalt viisteist (15) tööpäeva enne litsentsi soovitud alguskuupäeva. Kui ühiskomisjonis ei ole sätestatud teisiti, on käesoleva lisa kohaldamise eest vastutav Euroopa Liidu pädev ametiasutus Euroopa Liidu delegatsioon Gabonis.

5.   Taotlused esitatakse kalanduse eest vastutavale ministeeriumile vormidel, mille näidised on antud 1. liites. São Tomé ja Príncipe ametiasutused võtavad kõik vajalikud meetmed, et loataotluste esitamise käigus edastatud andmeid käsitataks konfidentsiaalsena. Neid andmeid kasutatakse üksnes kalandusalase partnerluslepingu rakendamise raames.

6.   Iga kalapüügiloa taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:

tõend, et kalapüügiloa kehtivusaja eest on kindlaksmääratud ettemakse tasutud;

mis tahes muu dokument või tõend, mille esitamist näevad ette käesoleva protokolli erisätted teatavate laevaliikide kohta.

7.   Litsentsitasu makstakse artikli 2 lõikes 8 osutatud São Tomé ja Príncipe ametiasutuste arvelduskontole.

8.   Litsentsitasu sisaldab kõiki riiklikke ja kohalikke makse, välja arvatud sadamamaksud ja teenustasud.

9.   Kõikide laevade litsentsid väljastatakse laeva omanikele või nende esindajatele Euroopa Liidu Gabonis asuva delegatsiooni vahendusel 15 tööpäeva jooksul alates eespool nimetatud punktis 6 osutatud dokumentide laekumisest kalanduse eest vastutavale São Tomé ja Príncipe ministeeriumile.

10.   Kui Euroopa Liidu delegatsioon on kalapüügiloa allkirjastamise hetkel suletud, saadetakse luba otse laevaomaniku esindajale ning selle koopia jäetakse delegatsioonile.

11.   Kalapüügiluba antakse välja konkreetsele laevale ja seda ei saa edasi anda.

12.   Tõestatud vääramatu jõu korral võib Euroopa Liidu taotlusel laeva kalapüügiloa siiski asendada mõnele muule protokolli artiklis 1 osutatud sama kategooria laevale antud uue loaga ning viimase eest ei pea kalapüügiloa tasu maksma. Sel juhul võetakse püügikoguste taseme arvestamisel võimalike täiendavate maksete kindlaksmääramisel arvesse kahe laeva summaarsed püügikogused.

13.   Asendatava laeva omanik või tema esindaja tagastab tühistatud kalapüügiloa Euroopa Liidu delegatsiooni vahendusel kalanduse eest vastutavale São Tomé ja Príncipe ministeeriumile.

14.   Uus kalapüügiluba jõustub päeval, millal laeva omanik esitab tühistatud litsentsi kalanduse eest vastutavale São Tomé ja Príncipe ministeeriumile. Euroopa Liidu Gaboni delegatsiooni teavitatakse kalapüügiloa asendamisest.

15.   Kalapüügiluba peab olema alati laeva pardal.

2.   JAGU

Kalapüügilube reguleerivad tingimused – tasud ja ettemaksed

1.   Kalapüügilubade kehtivusaeg on üks aasta.

2.   Litsentsitasu on 35 eurot iga São Tomé ja Príncipe kalapüügipiirkonnas püütud kalatonni kohta tuunipüügiseinerite ja triivõngejadaga püügilaevade puhul.

3.   Kalapüügiload väljastatakse pärast seda, kui pädevatele ametiasutustele on tasutud järgmised kindlaksmääratud tasud:

6 125 eurot iga tuunipüügiseineri kohta, mis vastab litsentsitasule 175 tonni eest aastas;

2 275 eurot triivõngejadaga kalapüügilaeva kohta, mis vastab kalalaevatunnistuse tasule 65 tonni aastas.

4.   Euroopa Komisjon koostab Euroopa Liidu Gaboni delegatsiooni vahendusel aasta n püügireiside eest tasumisele kuuluvate tasude lõpliku arvestuse hiljemalt kuuskümmend (60) päeva pärast protokolli aastapäeva n + 1 aastal; arvestus põhineb kõikide laevaomanike esitatud püügiaruannetel, mille on kinnitanud teadusasutused, kellel on pädevus kontrollida püügiandmeid liikmesriikides, näiteks instituudid Institut de recherche pour le développement (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Instituto de Instituto Português de Investigaçao Maritima (IPIMAR).

5.   Nimetatud lõplik arvestus edastatakse samaaegselt São Tomé ja Príncipe kalanduse eest vastutavale ministeeriumile ja laevaomanikele.

6.   Laevaomanikud maksavad tasumisele kuuluvad täiendavad summad suuruses 35 eurot tonni kohta (koguste eest, mis ületavad tuunipüügiseinerite puhul 175 tonni ja triivõngejadaga kalapüügilaevade puhul 65 tonni) São Tomé ja Príncipe pädevatele ametiasutustele hiljemalt kolm (3) kuud pärast protokolli aastapäeva n + 1 aastal, tehes ülekande arveldusarvele, millele on osutatud käesoleva peatüki 1. jao lõikes 7.

7.   Kui lõpparuande summa on väiksem kui käesoleva jao punktis 3 osutatud ettemakse, summade vahet laevaomanikule siiski tagasi ei maksta.

II   PEATÜKK

KALAPÜÜGI PIIRKONNAD

1.   Käesoleva protokolli raames kala püüdvad Euroopa Liidu laevad võivad kala püüda São Tomé ja Príncipe vetes, mis asuvad kaugemal kui 12 meremiili tuunipüügiseinerite ja triivõngejadaga püügilaevade jaoks kehtestatud lähtejoontest.

2.   São Tomé ja Príncipe majandusvööndi koordinaadid on esitatud 3. liites.

3.   Kogu kalastustegevus erandeid tegemata on keelatud São Tomé ja Príncipe ning Nigeeria ühiseks kasutamiseks määratud vööndis, mis on piiratud 3. liites esitatud koordinaatidega.

III   PEATÜKK

SEIRE JA JÄRELEVALVE

1.   JAGU

Väljapüütud koguste registreerimine

1.   Kõikide käesoleva lepingu alusel São Tomé ja Príncipe vetes kala püüdvate laevade kaptenid peavad vastavalt käesoleva lisa I peatüki 2. jao punktis 5 kehtestatud korrale edastama oma püügiaruanded São Tomé ja Príncipe kalanduse eest vastutavale ministeeriumile, et pädevate teadusinstituutide kinnitatud väljapüügikoguseid oleks võimalik kontrollida. Väljapüügist teatamise kord on järgmine.

1.1.

Käesoleva protokolli raames São Tomé ja Príncipe vetes kala püüdvad Euroopa Liidu laevad peavad täitma igapäevaselt pardapäevikut (2. liide) iga São Tomé ja Príncipe vetes toimunud püügireisi kohta. Pardapäevikut tuleb täita ka püügi puudumise korral.

1.2.

Laevakaptenid saadavad pardapäeviku koopiad São Tomé ja Príncipe kalanduse eest vastutavale ministeeriumile ja I peatüki 2. jao punktis 4 osutatud teadusinstituutidele.

2.   Ajavahemike kohta, mil laev ei viibinud São Tomé ja Príncipe vetes, tehakse pardapäevikusse sissekanne „Väljaspool São Tomé ja Príncipe majandusvööndit”.

3.   Vormid tuleb täita loetavalt ja neile peab alla kirjutama laeva kapten või tema õiguslik esindaja.

4.   Kui käesoleva peatüki sätetest kinni ei peeta, on São Tomé ja Príncipe valitsusel õigus peatada sätteid rikkuva laeva kalapüügiluba kuni vorminõuete täitmiseni ning määrata laevaomanikule São Tomé ja Príncipe kehtivate õigusaktidega ettenähtud karistus. Sellest teavitatakse viivitamatult lipuriiki ja Euroopa Komisjoni.

5.   Püügiaruanded sisaldavad andmeid igal püügireisil saadud väljapüügi koguse kohta. Materjalid edastatakse São Tomé ja Príncipe kalanduse eest vastutavale ministeeriumile iga püügireisi järel ja kindlasti enne laeva São Tomé ja Príncipe vetest lahkumist elektroonilisel teel ja varustatuna koopiaga Euroopa Komisjonile. Mõlemad adressaadid saadavad viivitamata laevale elektroonilisel teel kinnituse aruannete kättesaamise kohta; üksteisele saadetakse kinnituse koopiad.

6.   Kalapüügiloa käesoleva lisa I peatüki 2. jao punktis 1 osutatud aastast kehtivusaega kajastavate elektroonilisel kujul lähetatud püügiaruannete andmekandjatele salvestatud originaalid edastatakse 45 päeva jooksul pärast nimetatud ajavahemikul tehtud viimast püügireisi São Tomé ja Príncipe kalanduse eest vastutavale ministeeriumile. Andmekandjatele salvestatud koopiad edastatakse samaaegselt ka Euroopa Komisjonile.

7.   Mõlemad lepinguosalised kohustuvad juurutama toimiva süsteemi, mis võimaldab edastada püügiaruande täies mahus elektroonilisel kujul: nõnda näevad mõlemad lepinguosalised ette püügiaruannete edastamise süsteemi elektroonilisel kujul ilma vajaduseta paberkandjate järele.

8.   Kui pärast elektrooniliste püügiaruannete edastamise süsteemi juurutamist peaks süsteemis esinema tehnilisi tõrkeid, toimub püügiaruannete esitamine kuni süsteemi taas töökorda seadmiseni vastavalt eespool osutatud punktides 5 ja 6 osutatud tingimustele.

2.   JAGU

Väljapüügiandmete edastamine: São Tomé ja Príncipe vetesse sisenemine ja neist lahkumine

1.   Käesoleva protokolli raames São Tomé ja Príncipe vetes kala püüdvate Euroopa Liidu laevade püügireisi kestus on käesoleva lisa mõistes määratud kindlaks järgmiselt:

ajavahemik laeva São Tomé ja Príncipe kalapüügipiirkonda sisenemisest kuni sellest lahkumiseni;

ajavahemik laeva São Tomé ja Príncipe kalapüügipiirkonda sisenemisest kuni São Tomé ja Príncipe vetes ümberlaadimiseni;

ajavahemik laeva São Tomé ja Príncipe kalapüügi piirkonda sisenemisest kuni lossimiseni.

2.   Käesoleva protokolli raames São Tomé ja Príncipe vetes kala püüdvad Euroopa Liidu laevad teatavad vähemalt kolm (3) tundi enne operatsiooni läbiviimist São Tomé ja Príncipe pädevatele ametiasutustele oma kavatsusest São Tomé ja Príncipe vetesse siseneda või neist lahkuda.

3.   Teatades São Tomé ja Príncipe majandusvööndisse sisenemisest või sealt lahkumisest peavad laevad ühtlasi teatama oma asukoha ning pardal oleva väljapüügi, ilma et see piiraks 2. jao sätteid. Teavitada tuleb elektronposti või faksi teel, kasutades 4. liites esitatud vorminguid. Kuna triivõngejadaga püügilaevadel ei ole eespool osutatud teavitamist võimaldavat tehnilist varustust, võivad São Tomé ja Príncipe pädevad ametiasutused teha neile laevadele selle kohustuse puhul erandi ja lubada neil edastada nõutav teave raadio teel. Nõutav teave tuleb edastada peamiselt e-posti (dpescas1@cstome.net) või faksi (+239 2222828) teel, nende puudumisel raadio kaudu (raadiokutsung: hommikul 8.00–10.00 12,00 Hz, pärastlõunal 14.00–17.00 8,634 Hz).

4.   Laeva, mis tegeleb püügiga, ilma et oleks sellest eelnevalt São Tomé ja Príncipe pädevaid ametiasutusi teavitanud, käsitatakse püügiluba mitteomava laevana.

5.   Püügiloa väljastamisel teatatakse ka e-posti aadress, faksi- ja telefoninumber, samuti raadioside parameetrid.

3.   JAGU

Ümberlaadimine

1.   Käesoleva protokolli raames São Tomé ja Príncipe vetes kala püüdvad Euroopa Liidu laevad, kes soovivad väljapüüki São Tomé ja Príncipe vetes ümber laadida, peavad selle operatsiooni teostama São Tomé ja Príncipe sadamate reidil.

1.1.

Kõnealuste laevade omanikud edastavad São Tomé ja Príncipe pädevatele ametiasutustele vähemalt 24 tundi enne operatsiooni läbiviimist järgmise teabe:

ümberlaadivate kalalaevade nimed;

kaubalaeva nimi;

ümberlaaditav kogus tonnides kalaliikide kaupa; viide väljapüügi piirkonnale;

ümberlaadimise kuupäev;

ümberlaaditava püügi uus omanik.

2.   Ümberlaadimine on lubatud üksnes järgmistes püügipiirkondades: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.   Ümberlaadimist käsitletakse kui lahkumist São Tomé ja Príncipe vetest. Seega peavad laevad edastama São Tomé ja Príncipe pädevatele ametiasutustele püügiaruanded ja teatama, kas nad kavatsevad püüki jätkata või São Tomé ja Príncipe vetest lahkuda.

4.   Ümberlaadimine São Tomé ja Príncipe vetes muul viisil, kui eespool osutatud punktides käsitletud, on keelatud. Kui kõnealusest sättest kinni ei peeta, rakendatakse São Tomé ja Príncipe kehtivate õigusaktidega ettenähtud sanktsioone.

4.   JAGU

Satelliitseire

Käesoleva protokolli raames kala püüdvaid Euroopa Liidu laevu jälgitakse muu hulgas satelliitseiresüsteemidega, ilma diskrimineerimata ja vastavalt järgmistele sätetele.

1.

Satelliitseire võimaldamiseks edastavad São Tomé ja Príncipe ametiasutused laevaomanike esindajatele või agentidele, samuti lipuriikide kontrollikeskustele São Tomé ja Príncipe kalapüügipiirkonna geograafilised koordinaadid.

2.

Lepinguosalised edastavad teineteisele 4. liites esitatud vormi kohaselt HTTP-aadresse ja järelevalvekeskuste vahelises elektroonilises teabeedastuses kasutatavaid spetsifikatsioone hõlmava info nii, nagu seda on kirjeldatud punktides 4 ja 6 sätestatud tingimustes. See teave kajastab võimalikult täpselt nimesid, telefoni-, teleksi ja faksinumbreid, samuti e-posti aadresse, mida järelevalvekeskused omavahelises suhtlemises saavad kasutada.

3.

Laevade asukoht määratakse kindlaks vea ülemmääraga kuni 500 m ja usaldusvahemikus 99 %.

4.

Kui käesoleva protokolli raames São Tomé ja Príncipe vetes kala püüdev ja satelliidi abil Euroopa Liidu seaduste järgi seire all olev Euroopa Liidu laev siseneb São Tomé ja Príncipe kalapüügipiirkonda, teatab lipuriigi kontrollikeskus São Tomé ja Príncipe Kalandusjärelevalve Keskusele (Centre de Surveillance des Pêches de São Tomé e Príncipe) viivitamatult (maksimaalselt iga kahe tunni järel) laeva asukoha. Neid teateid nimetatakse asukohateadeteks.

5.

Punktis 4 osutatud teated edastatakse elektroonilisel kujul HTTP-vormingus ilma igasuguse lisaprotokollita. Need teated edastatakse reaalajas, vastavalt 4. liites esitatud tabeli vormingule.

5.1.

São Tomé ja Príncipe vetes tegutsedes on laevadel satelliitseire seadme väljalülitamine keelatud.

6.

Kui kalalaeva pardal olevas asukoha pideva jälgimise satelliitsüsteemis esineb tehnilisi vigu või see enam ei tööta, edastab laeva kapten lipuriigi kontrollikeskusele määratud ajal punktis 4 osutatud teabe. Niikaua, kui laev viibib São Tomé ja Príncipe vetes, on sellisel juhul vajalik saata iga 24 tunni järel asukohateade.

6.1.

Nimetatud asukohateade sisaldab kellaajalisi asukohti vastavalt laeva kapteni registreeritud andmetele selle 24 tunni jooksul.

6.2.

Lipuriigi kontrollikeskus või asjaomane kalalaev saadab teabe viivitamatult São Tomé ja Príncipe Kalandusjärelevalve Keskusele.

6.3.

Vajaduse korral või kahtluse puhul mõne konkreetse laeva tegevuses võivad São Tomé ja Príncipe pädevad ametiasutused nõuda lipuriigi kontrollikeskuselt laeva kohta täiendavat teavet.

7.

Rikkis seade parandatakse või vahetatakse välja niipea, kui laev püügireisi lõpetab; igal juhul mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Kui kõnealune laev selle aja jooksul seadet ei paranda või välja ei vaheta, ei või see uut püügireisi enne ette võtta, kui see on tehtud.

8.

Satelliitseiret võimaldav seadmestik ja selle tarkvara peab olema võltsimiskindel, mis tähendab, et need ei tohi võimaldada mittesihtotstarbelist manipuleerimist valede asukohtade sisestamiseks või raporteerimiseks. Süsteemi toime peab olema täisautomaatne ja igal ajal funktsioneeriv, olenemata keskkonnatingimustest. Satelliitseiret võimaldavat seadet ei ole lubatud hävitada, lõhkuda, kahjustada ega selle toimet takistada.

8.1.

Laeva kapten peab kindlasti jälgima, et:

andmeid ei manipuleeritaks;

satelliitseiret võimaldava seadmega ühendatud antenni või antennide side ei oleks mitte mingil juhul takistatud;

satelliitseiret võimaldava seadme elektrilise toite allikas oleks pidevalt funktsioneeriv;

laevade seireseade ei oleks laevalt või seadme jaoks algselt ettenähtud paigalduskohast eemaldatud;

laeva satelliitseiret võimaldava seadme väljavahetamisest tuleb koheselt teavitada asjaomaseid São Tomé ja Príncipe ametiasutusi.

8.2.

Kui laevaga opereeritakse São Tomé ja Príncipe vetes, võidakse eespool osutatud kohustuste igasuguse eiramise korral võtta laeva kapten ja laevaomanik São Tomé ja Príncipe kehtivate seaduste ja eeskirjade alusel vastutusele.

9.

Lipuriikide kontrollikeskused jälgivad oma laevade liikumist São Tomé ja Príncipe vetes. Kui laevade jälgimist ei ole võimalik nõuetekohaselt läbi viia, teatatakse sellest viivitamata São Tomé ja Príncipe Kalandusjärelevalve Keskusele ning toimitakse vastavalt punktile 6.

10.

Lipuriikide kontrollikeskused ja São Tomé ja Príncipe Kalandusjärelevalve Keskus teevad omavahel koostööd nimetatud nõuetele vastavuse tagamiseks. Kui São Tomé ja Príncipe Kalandusjärelevalve Keskus täheldab, et lipuriik ei edasta andmeid vastavalt punktis 4 osutatud tingimustele, teavitatakse sellest viivitamatult teist lepinguosalist. Viimasel on kohustus vastata 24 tunni jooksul alates märgukirja vastuvõtmisest ja teavitada São Tomé ja Príncipe Kalandusjärelevalve Keskust andmete edastamise mittevastavuse põhjustest, märkides ära mõistliku tähtaja, mille jooksul kohustutakse viima süsteem taas nõuetega vastavusse. Kui süsteemi ei viida tähtaegselt töökorda, lahendavad lepinguosalised erimeelsused kirjalikult vastavalt alljärgnevale punktile 14.

11.

Käesolevate eeskirjade kohaselt teisele lepinguosalisele edastatavad seireandmed on mõeldud eranditult selleks, et São Tomé ja Príncipe ametiasutused saaksid teostada kontrolli ja järelevalvet kalandusalase partnerluslepingu raames kala püüdvate Euroopa Liidu laevade üle. Asjaomast teavet ei tohi mitte mingil juhul edastada kolmandatele isikutele.

12.

Lepinguosalised kohustuvad nõudmisel teineteisele oma satelliitseireseadmete kohta teavet andma, veendumaks, et kõnealused seadmed vastavad täielikult teise lepinguosalise nõudmistele käesolevate sätete järgimiseks.

13.

Lepinguosalised lepivad kokku selles, et vajaduse korral võidakse asjaomast korda muuta, seda eriti juhul, kui laevadega seonduvalt peaks esinema süsteemitõrkeid või alatalitlust. Sellistest juhtumitest teavitavad São Tomé ja Príncipe pädevad ametiasutused lipuriiki vähemalt 15 päeva enne muudatusi arutava koosoleku toimumist.

14.

Käesolevate sätete tõlgendamisel ja nende kohaldamisel tekkivate erimeelsuste korral peavad lepinguosalised nõu kalandusalase partnerluslepingu artiklis 9 osutatud ühiskomitees.

IV   PEATÜKK

MEREMEESTE TÖÖLEVÕTMINE

1.   Tuunipüügilaevade ja triivõngejadaga püügilaevade laevaomanikud võtavad AKV riikidest pärit isikuid tööle järgmistel tingimustel ja hulgal:

tuunipüügiseineritel peab vähemalt 20 % meremeestest, kes võetakse tuunipüügihooaja jooksul kolmanda riigi kalapüügipiikonnas tööle, olema São Tomé ja Príncipe või AKV riikide päritolu;

triivõngejadaga kalapüügilaevadel peab vähemalt 20 % meremeestest, kes võetakse püügihooaja jooksul kolmanda riigi kalapüügipiikonnas tööle, olema São Tomé ja Príncipe või AKV riikide päritolu.

2.   Laevaomanikud palkavad võimaluse korral täiendavalt São Tomé ja Príncipe päritolu meremehi.

3.   Laevaomanikud valivad oma laevale võetavad meremehed São Tomé ja Príncipe agentide pakutavast vajalike oskuste ja kvalifikatsiooniga meremeeste nimekirjast.

4.   Laevaomanik või tema esindaja edastab São Tomé ja Príncipe pädevale ametiasutusele oma laevale tööle võetud meremeeste nimed, märkides ära nende tööülesanded meeskonnas.

5.   Euroopa Liidu laevadele tööle võetud meremeeste suhtes kohaldatakse täiel määral Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö põhimõtete ja -õiguste deklaratsiooni. See hõlmab eelkõige ühinemisvabadust ja kollektiivläbirääkimiste õiguse tõhusat tunnustamist ning töö saamise ja kutsealale pääsemisega seotud diskrimineerimise kõrvaldamist.

6.   São Tomé ja Príncipe ning AKV riikide meremeeste töölepingud, mille koopia antakse lepingule allakirjutanutele, koostatakse laevaomanike esindaja(te) ning meremeeste ja/või nende ametiühingute või nende esindajate vahel. Nende töölepingutega tagatakse meremeestele nende suhtes kohaldatava seaduse alusel kohaldatav sotsiaalkindlustus, sealhulgas elukindlustus ning haigus- ja õnnetusjuhtumikindlustus.

7.   Meremeeste töötasu maksavad laevaomanikud. Töötasud määratakse kindlaks lepinguga laevaomanike või nende esindajatega ning meremeeste ja/või nende ametiühingute või nende esindajate vahel. Meremeeste palgatingimused ei tohi olla halvemad kui nende päritoluriikide laevameeskondadel ning palgad ei tohi mingil juhul olla ILO standarditest madalamad.

8.   Kõik Euroopa Liidu laevadele tööle võetavad meremehed peavad töölevõtmisele eelneval päeval esitlema end vastava laeva kaptenile. Kui meremees oma töölevõtmise kuupäeval ettenähtud kellaajaks kohale ei tule, vabaneb laevaomanik automaatselt kohustusest kõnealune meremees tööle võtta.

9.   São Tomé ja Príncipe ning AKV riikide päritolu meremeeste mittepalkamise korral, välja arvatud eelmises punktis kirjeldatud juhtumil, on laevaomanik kohustatud tasuma iga São Tomé ja Príncipe vetes tegutsetud päeva eest 20 euro suuruse lõivu iga päeva ja iga laeva kohta. Nimetatud summa tuleb tasuda hiljemalt käesoleva lisa I peatüki 2. jao punktis 4 sätestatud tähtajaks.

10.   Kõnealust summat kasutatakse AKV riikide meremeeste/kalameeste koolituseks ja see makstakse São Tomé ja Príncipe ametiasutuste osutatud arvelduskontole.

V   PEATÜKK

VAATLEJAD

1.   Käesoleva protokolli raames kala püüdvad Euroopa Liidu laevad võtavad alljärgnevalt esitatud korra kohaselt pardale São Tomé ja Príncipe kalanduse eest vastutava ministeeriumi määratud vaatlejaid.

1.1.

São Tomé ja Príncipe pädeva ametiasutuse taotlusel võtavad Euroopa Liidu laevad pardale selle asutuse määratud vaatleja, kelle ülesandeks on kontrollida São Tomé ja Príncipe vetes välja püütud koguseid.

1.2.

São Tomé ja Príncipe pädevad ametiasutused koostavad nimekirja laevadest, mis kohustuvad vaatlejaid pardale võtma, samuti koostatakse nimekiri vaatlejatest, keda laevadele määratakse. Nimekirju ajakohastatakse pidevalt. Nimekirjad esitatakse Euroopa Komisjonile kohe nende valmides ja seejärel esitatakse iga kolme kuu möödudes nimekirja võimalik uuendatud trükk.

1.3.

Kalapüügiloa väljastamisel või hiljemalt 15 päeva jooksul enne vaatleja pardalevõtmise kuupäeva edastavad São Tomé ja Príncipe pädevad ametiasutused asjaomastele laevaomanikele või nende esindajatele nende laeva pardale määratud vaatleja nime.

2.   Vaatleja viibib pardal ühe püügireisi ajal. Sõltuvalt konkreetsele laevale ette nähtud püügireiside keskmisest kestusest võib pädevate São Tomé ja Príncipe ametiasutuste põhjendatud taotluse korral vaatleja pardaloleku aega siiski mitmele püügireisile pikendada. Pädev asutus esitab vastava taotluse asjaomasele laevale määratud vaatleja nime edastamisel.

3.   Laevaomanik või tema esindaja ja pädev asutus lepivad kokku tingimustes, mille alusel vaatleja pardale võetakse.

4.   Vaatleja pardalevõtmine ja pardalt lahkumine toimub laevaomaniku valitud sadamas. Vaatleja võetakse pardale esimese São Tomé ja Príncipe vetes toimuva püügireisi alguses vastavalt määratud laevade nimekirja teatavakstegemisele.

5.   Asjaomased laevaomanikud teatavad kahe nädala jooksul 10-päevase etteteatamisega, millistel kuupäevadel ja millistes antud piirkonna sadamates vaatleja pardale võetakse ja pardalt lahkub.

6.   Kui vaatleja võetakse pardale väljaspool São Toméd ja Príncipet asuvas riigis, kannab laevaomanik vaatleja reisikulud. Kui laev, mille pardale on vaatleja võetud, lahkub São Tomé ja Príncipe kalapüügipiirkonnast, tuleb võtta kõik meetmed vaatleja võimalikult kiireks tagasijõudmiseks São Tomé ja Príncipe Vabariiki laevaomaniku kulul.

7.   Kui vaatleja ei tule kokkulepitud ajaks kokkulepitud kohta ega saabu kohale kaheteistkümne tunni jooksul pärast kokkulepitud aega, vabastatakse laevaomanik automaatselt vaatleja pardalevõtmise kohustusest.

8.   Vaatlejat koheldakse nagu laeva juhtkonda. Laeva São Tomé ja Príncipe vetes viibimise kestel täidab vaatleja järgmisi ülesandeid:

8.1.

jälgib laevade püügitegevust;

8.2.

kontrollib püügiga tegelevate laevade asukohta;

8.3.

märgib üles kasutatavad püügivahendid;

8.4.

kontrollib São Tomé ja Príncipe kalavetes püügipäevikusse kantud püügiandmeid;

8.5.

kontrollib kaaspüügi protsendimäära ja hindab vette tagasi lastud turustuskõlblike kalaliikide koguseid;

8.6.

edastab pädevale asutusele asjakohasel viisil kalapüügiandmed, sealhulgas pardal oleva saagi ja kaaspüügi kogused.

9.   Laeva kapten teeb oma ametiseisundist tulenevalt kõik selleks, et tagada vaatlejale tema kohustuste täitmisel füüsiline ja moraalne turvalisus.

10.   Vaatleja käsutuses peavad olema kõik kohustuste täitmiseks vajalikud seadmed. Kapten tagab talle juurdepääsu ülesannete täitmiseks vajalikele sidevahenditele, püügitegevusega otseselt seotud dokumentidele, kaasa arvatud püügipäevikule ja logiraamatule, samuti laeva sellistele osadele, mis lihtsustavad tema tööd.

11.   Pardal olles vaatleja:

11.1.

teeb kõik selleks, et tema pardalevõtmine või pardalolek ei segaks ega piiraks püügitegevust,

11.2.

suhtub vastutustundlikult pardavarustusse ja -seadmetesse ning tunnistab kõigi laevadokumentide konfidentsiaalsust.

12.   Vaatlusperioodi lõpus ja enne laevalt lahkumist koostab vaatleja tegevusaruande ning edastab selle São Tomé ja Príncipe pädevatele ametiasutustele, koopia sellest edastab ta Euroopa Komisjonile. Vaatleja kirjutab tegevusaruandele alla laeva kapteni juuresolekul, kusjuures viimane võib sellesse lisada või lasta lisada mis tahes talle vajalikuna tunduvaid märkusi, mida ta seejärel oma allkirjaga kinnitab. Kui teaduslik vaatleja lahkub laevalt, annab ta laeva kaptenile oma aruande koopia.

13.   Laevaomanik tagab oma kulul laeva võimaluste piires vaatlejatele laeva juhtkonnaga samaväärsed majutus- ja toitlustustingimused.

14.   Vaatleja töötasu ja sotsiaalmaksu maksab São Tomé ja Príncipe.

VI   PEATÜKK

KONTROLL

Euroopa Liidu kalalaevad peavad kalapüügivahendite, nende tehniliste omaduste ja muude kalapüügiks rakendatavate tehniliste meetodite osas lähtuma Rahvusvahelise Tuunikala Kaitse Komisjoni määrustest ja soovitustest.

1.   Laevade nimekiri

1.1.

Euroopa Liit ajakohastab nimekirja laevadest, millele on käesoleva protokolli sätete kohaselt kalapüügiload taotletud. Nimekiri saadetakse kalanduse kontrollimise eest vastutavatele São Tomé ja Príncipe ametiasutustele vahetult pärast valmissaamist ning edaspidi iga kord, kui seda ajakohastatakse.

2.   Kontrollimenetlused

2.1.

São Tomé ja Príncipe vetes kala püüdvate Euroopa Liidu laevade kaptenid lubavad oma pardale püügitegevuse kontrollimise ja vaatluse eest vastutavad São Tomé ja Príncipe ametiisikud ning hõlbustavad nende pardale tulekut ja ülesannete täitmist.

2.2.

Kõnealused ametiisikud ei või pardal viibida kauem, kui on vaja nende ülesannete täitmiseks.

2.3.

Iga kontrollimise ja ülevaatusega seonduvalt väljastatakse laeva kaptenile ja Euroopa Komisjoni Gaboni delegatsioonile ülevaatuse protokoll.

2.4.

Selleks et tagada kontrollprotseduuride sujuv ja turvaline kulg, minemata sealjuures vastuollu São Tomé ja Príncipe seadustega, peab kontrollreid olema teostatud São Tomé ja Príncipe legaalseks tunnistatud ülevaatusplatvorme kasutades ja São Tomé ja Príncipe ohvitseriseisuses toimivate tunnustatud inspektorite poolt.

2.5.

III peatüki 3. jao punktis 2 osutatud São Tomé ja Príncipe piirkonnas ümberlaadivate või lossivate Euroopa Liidu laevade kaptenid võimaldavad São Tomé ja Príncipe inspektoritel kõnealuseid tegevusi kontrollida ja hõlbustavad seda.

VII   PEATÜKK

RIKKUMISED

1.1.

São Tomé ja Príncipe pädevad ametiasutused teavitavad maksimaalsest 24 tunni jooksul lipuriiki ja Euroopa Komisjoni kõikidest inspekteerimistest, mille käigus täheldati Euroopa Liidu laeval toime pandud rikkumist.

1.2.

Lipuriigile ja komisjonile edastatakse samal ajal lühike aruanne kõnealuse tähelepanekuga seotud asjaolude ja peatamise põhjuste kohta.

2.   Inspekteerimise protokoll

2.1.

Laeva kapten kirjutab São Tomé ja Príncipe pädeva asutuse koostatud protokollile pärast selle sisuga tutvumist alla.

2.2.

See allkiri ei piira õigusi ega meetmeid, mis kapten võib talle süüks pandud rikkumise puhul enda kaitseks võtta.

2.3.

Kapten juhib laeva São Tomé ja Príncipe ametiasutuse osutatud sadamasse. Kui tegemist on kergekujulise rikkumisega, võib São Tomé ja Príncipe pädev ametiasutus lubada peatatud laeval püügitegevust jätkata.

3.   Rikkumise korral peetav konsultatiivkohtumine

3.1.

Laeva kapteni, meeskonna, laeva lasti ega varustuse suhtes ei võeta meetmeid (välja arvatud võimalikku rikkumist tõendava materjali kaitsemeetmed) enne, kui on peetud nõupidamine, mis korraldatakse ühe tööpäeva jooksul pärast eespool nimetatud teabe saamist ja millest võtavad osa Euroopa Komisjon, São Tomé ja Príncipe pädevad ametiasutused ning soovi korral ka asjaomase liikmesriigi esindaja.

3.2.

Koosolekul vahetavad lepinguosalised mis tahes dokumente ja teavet, mis võimaldavad tuvastatud asjaolusid selgitada. Koosoleku tulemustest ja kõigist laeva peatamisega seotud meetmetest teatatakse laevaomanikule või tema esindajale.

4.   Laeva peatamisele lahenduse leidmine

4.1.

Enne kohtumenetluse alustamist, välja arvatud kriminaalseadusega ettenähtud juhud, üritatakse eeldatav rikkumine lahendada kokkuleppemenetluse abil. Kõnealune menetlus lõpetatakse hiljemalt kolm tööpäeva pärast laeva peatamist.

4.2.

Kokkuleppemenetluse puhul määratakse trahvi suurus São Tomé ja Príncipe õigusaktide alusel.

4.3.

Kui küsimuses ei saavutata kokkulepet ning see läheb lahendamisele pädevasse kohtusse, määratakse laevaomanikule pangatagatis pädevate São Tomé ja Príncipe ametiasutuste osutatud pangas, mille suuruse kindlaksmääramisel võetakse arvesse laeva peatamise kulusid, rikkumise toime pannud isikutele määratud trahvide suurust ning rikkumise heastamiseks kuluvaid summasid.

4.4.

Pangatagatist ei tagastata enne kohtuprotsessi lõppemist. See tagastatakse laevaomanikule niipea, kui kohtumenetlus lõppeb süüdimõistva otsuseta. Kui asjaomased isikud mõistetakse süüdi, kuid neile määratakse esitatud pangatagatisest väiksem trahv, tagastavad pädevad São Tomé ja Príncipe asutused neile ülejäänud summa.

4.5.

Laev vabastatakse ja meeskonnal lubatakse sadamast lahkuda:

kui kokkuleppemenetlusest tulenevad kohustused on täidetud, või

enne kohtumenetluse lõppemist juhul, kui eespool nimetatud punktis 4.3 osutatud pangatagatis on makstud, ja kui see on São Tomé ja Príncipe pädevatele ametiasutustele vastuvõetav.


(1)  ELT L 286, 29.10.2008, lk 33.

Liited

1.

Kalapüügiloa taotluse vorm

2.

Pardapäevik

3.

Kalastamise keeluala koordinaadid

4.

VMS-teadete edastamine São Tomé ja Príncipe Vabariiki

5.

São Tomé ja Príncipe majandusvööndi piirid ja koordinaadid

6.

São Tomé ja Príncipe Kalandusjärelevalve Keskuse koordinaadid

7.

Nende Euroopa Liidu liikmesriikide kalandusjärelevalve keskuste koordinaadid, kes on kalandusalase partnerluslepingu protokollist huvitatud

1 liide

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE KALANDUSE EEST VASTUTAV MINISTEERIUM

KALAPÜÜGILOA TAOTLUS TÖÖSTUSLIKU KALAPÜÜGIGA TEGELEVATELE VÄLISMAA LAEVADELE

1.

Laevaomaniku nimi: …

2.

Laevaomaniku aadress: …

3.

Esindaja või agendi nimi: …

4.

Laevaomaniku kohaliku esindaja või agendi aadress: …

5.

Kapteni nimi: …

6.

Laeva nimi: …

7.

Registrinumber: …

8.

Faksi number: …

9.

E-posti aadress: …

10.

Raadiosidekood: …

11.

Ehitamise kuupäev ja koht: …

12.

Lipuriik: …

13.

Registreerimissadam: …

14.

Kodusadam …

15.

Kogupikkus: …

16.

Laius: …

17.

Kogumahutavus: …

18.

Lastimahutavus: …

19.

Külmutus- ja jahutusvõimsus: …

20.

Masina tüüp ja võimsus: …

21.

Püügivarustus: …

22.

Meeskonnaliikmete arv: …

23.

Sideseadmed: …

24.

Raadiokutsung: …

25.

Tunnustähistus: …

26.

Kavandatavad kalapüügiviisid: …

27.

Lossimiskoht: …

28.

Kalastusvööndid: …

29.

Püütavad kalaliigid: …

30.

Kehtivusaeg: …

31.

Eritingimused: …

Kalanduse ja põllumajanduse peadirektoraadi arvamus: …

Kalanduse eest vastutava ministeeriumi märkused: …

2. liide

Image

3. liide

Laiuskraad

Pikkuskraad

Kraadid

Minutid

Sekundid

Kraadid

Minutid

Sekundid

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

4. liide

VMS-SÕNUMITE EDASTAMINE SÃO TOMÉLE JA PRÍNCIPELE

Tabel II –   VMS-andmete vorming

Andmeelemendid

Kood

 

Märkused

Teate algus

SR

 

Süsteemiga seotud andmed – märgib registreerimise algust

Saaja

AD

 

Sõnumiga seotud andmed – saaja. Riigi ISO kolmekohaline Alpha 3 kood

Saatja

FR

 

Sõnumiga seotud andmed – saatja. Riigi ISO kolmekohaline Alpha 3 kood

Lipuriik

FS

 

 

Sõnumi tüüp

TM

 

Sõnumiga seotud andmed – sõnumi tüüp „POS”

Raadiokutsung

RC

 

Laevaga seotud andmed – laeva rahvusvaheline raadiokutsung

Lepinguosalise siseviitenumber

IR

 

Laevaga seotud andmed – lepinguosalise universaalnumber (lipuriigi ISO3-kood, millele järgneb number)

Väline registreerimisnumber

XR

 

Laevaga seotud andmed – laeva küljele kantud number

Laiuskraad

LA

 

Laeva asukohaga seotud andmed – asukoht kraadides ja minutites N/S KK.mmm (WGS–84)

Pikkuskraad

LO

 

Laeva asukohaga seotud andmed – asukoht kraadides ja minutites E/W KKK.mmm (WGS–84)

Kurss

CO

 

Laeva suund 360° skaalal

Kiirus

SP

 

Laeva kiirus kümnendiksõlmedes

Kuupäev

DA

 

Laeva asukohaga seotud andmed – (UTC) asukoha registreerimiskuupäev (AAAAKKPP)

Kellaaeg

TI

 

Laeva asukohaga seotud andmed – (UTC) asukoha registreerimise kellaaeg (TTMM)

Teate lõpp

ER

 

Süsteemiga seotud andmed – märgib registreerimise lõppu

Märgistik: ISO 8859.1

Andmeedastuse struktuur on järgmine:

topeltkaldjoon (//) ja väljakood märgivad edastamise algust;

kaldjoon (/) eraldab väljakoodi ja andmeelementi.

Mittekohustuslikud andmeelemendid tuleb esitada andmeelementide „registreerimise algus” ja

„registreerimise lõpp” vahel.

Väljapüügist teatamise ja kalalaevade aruannete vormid

Aruanne „Väljapüük majandusvööndisse sisenemisel”

Aruanne „Väljapüük ümberlaadimisel”

Aruanne „Väljapüük majandusvööndist lahkumisel”

5. liide

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE MAJANDUSVÖÖNDI PIIRID

JA KOORDINAADID

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

6 liide

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE KALANDUSJÄRELEVALVE KESKUSE KOORDINAADID

Seirekeskuse nimi:

Laevaseiresüsteemi (VMS) tel:

Laevaseiresüsteemi (VMS) faks:

Laevaseiresüsteemi (VMS) e-post:

DSPG tel:

DSPRG faks:

Aadress X25 =

Sisenemisteade/väljumisteade:

7. liide

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE SELLISTE KALANDUSJÄRELEVALVE KESKUSTE KOORDINAADID, KES ON HUVITATUD ELI NING SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE KALANDUSALASE PARTNERLUSLEPINGU PROTOKOLLIST


MÄÄRUSED

24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/24


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 502/2011,

23. mai 2011,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 2. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 2. märtsil 2011 vastu määruse (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas.

(2)

Võttes arvesse Liibüas valitseva olukorra tõsidust ja kooskõlas nõukogu 23. mai 2011. aasta rakendusotsusega 2011/300/ÜVJP (millega rakendatakse nõukogu otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas), (2) tuleks lisada täiendav isik ja üksus määruse (EL) nr 204/2011 III lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud isik ja üksus lisatakse määruse (EL) nr 204/2011 III lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. mai 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 58, 3.3.2011, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 85.


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIK JA ÜKSUS

Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Kolonel Taher Juwadi

Tähtsuselt neljas isik Revolutsioonilise Kaardiväe käsuliinis

Gaddafi režiimi tähtis liige

23.05.2011


Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building 273,

Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

Tripoli, Liibüa

E-post: afriqiyah@afriqiyah.aero

Režiimile kuuluvale ja selle kontrolli all olevale ning ELi määrusega kindlaks määratud üksusele Libyan African Investment Portfolio kuuluv Liibüa tütarettevõte.

23.05.2011


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/26


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 503/2011,

23. mai 2011,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 25. oktoobril 2010 vastu määruse (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2007.

(2)

Kooskõlas nõukogu 23. mai 2011. aasta otsusega 2011/299/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid), (2) tuleks määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, kanda täiendavad isikud ja üksused.

(3)

Teatavate määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisas esitatud isikute ja üksuste kandeid tuleks muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse I lisas loetletud isikud ja üksused kantakse määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 961/2010 VIII lisa kanded järgmiste isikute ja üksuste kohta:

1)

Ali Akbar Salehi;

2)

Iran Centrifuge Technology Company (teiste nimedega TSA või TESA);

3)

Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeerium (Ministry of Defence And Support For Armed Force Logistics, MODAFL);

4)

Research Institute of Nuclear Science & Technology (teise nimega Nuclear Science & Technology Research Institute)

asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud kannetega.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. mai 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 281, 27.10.2010, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 65.


I LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIKUD JA ÜKSUSED

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

A.   Füüsilised isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Mohammad Ahmadian

 

Endine Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juhi kohusetäitja, praegu AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.05.2011

2.

Engineer Naser Rastkhah

 

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

AEOI asejuht, kes vastutab planeerimise ning rahvusvaheliste ja parlamentaarsete küsimuste eest. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.05.2011

5.

Mohammad Hossein Dajmar

Sünnikuupäev: 19. veebruar 1956 Passinumber: K13644968 (Iraan), aegub mais 2013.

IRISLi juht ja tegevdirektor. Samuti on ta IRISLiga seotud üksustena tuntud Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) ja Hafiz Darya Shipping Co. (HDS) juht.

23.05.2011


B.   Juriidilised isikud, üksused ja asutused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Peakontor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kishi harukontor, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Teherani harukontor, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iraan

EIH on mänginud võtmerolli mitmete Iraani pankade abistamisel, pakkudes neile alternatiivseid võimalusi Iraani suhtes kehtestatud ELi sanktsioonidega katkestatud tehingute lõpetamiseks. On täheldatud, et EIH tegutseb teatajapanga ja vahendajapangana tehingute puhul sanktsioonide objektiks olevate Iraani üksustega.

Näiteks külmutas EIH 2010. aasta augusti algul ELi poolt kindlaksmääratud pankade Saderat Irani ja Bank Mellati EIHi Hamburgi peakontoris asuvad kontod. Varsti pärast seda jätkas EIH Bank Mellati ja Bank Saderat Iraniga tehtavat eurodes vääringustatud äri, kasutades EIHi kontosid loendisse mittekantud Iraani pangas. Augustis 2010 võttis EIH kasutusele süsteemi tavamaksete võimaldamiseks Bank Saderat Londonile ja Future Bank Bahrainile, et vältida ELi sanktsioone. 2010. aasta oktoobri seisuga jätkas EIH tegutsemist vahendajana sanktsioonide objektideks olevate Iraani pankade, sealhulgas Bank Mellati ja Bank Saderati poolt tehtavate maksete jaoks.

Nimetatud sanktsioonide objektiks olevad pangad suunavad oma maksed EIHile Iran's Bank of Industry and Mine kaudu. 2009. aastal kasutati EIHi Post Banki poolt sanktsioonidest kõrvalehoidmise kavas, mis hõlmas tehingute käsitlemist ÜRO poolt kindlaks määratud Bank Sepahi nimel ELi poolt kindlaksmääratud Bank Mellat on üks EIHi emapankadest.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (teise nimega Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Valgevene

Valgevenes asuv pank, mis on Bank Refah Kargarani, Bank Saderati ja Export Development Bank of Irani omandis.

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran

Osaleb materjalide hankimises ELi sanktsioonide objektiks oleva Iran Centrifuge Technology Company jaoks.

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

ÜRO sanktsioonide objektiks oleva TAMASi tütarettevõte, kes vastutab uraani leidmise ja eraldamise eest.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran

Tööstusautomaatika ettevõte, mis on töötanud ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Kalaye Electric Company (KEC) jaoks uraanikütuse rikastamise tehases Natanzis.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653

Osaleb Iraani tuumaprogrammis otseselt kasutatava erivarustuse ja materjalide hankimises.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran

Osaleb selliste materjalide hankimises, mis on kontrollitud ja mida kasutatakse otseselt tsentrifuugide tootmiseks Iraani uraanirikastamise programmi jaoks.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (teise nimega Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Ettevõte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõte. Osaleb varustuse hankimises tuumaprogrammi jaoks.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran

Ettevõte, mis osaleb inverterite hankimises Iraani keelustatud rikastamise programmi jaoks.

23.05.2011

10.

Raad Iran (teise nimega Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Ettevõte, mis osaleb inverterite hankimises Iraani keelustatud rikastamise programmi jaoks. RaadIran loodi kontrollisüsteemide tootmiseks ja projekteerimiseks ning pakub inverterite ja programmeeritavate loogiliste kontrollerite müügi ja paigaldamisteenust.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Peakontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Ettevõte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõte, koosneb uraani muundamise rajatisest, kütuse tootmise tehasest ja tsikooniumi tootmise tehasest.

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Ettevõte, mis hangib tundlikke kaupu Nuclear Reactors Fuel Companyle (SUREH). Sun Middle East kasutab Iraanist väljaspool asuvaid vahendajaid, et hankida SUREHi vajatavaid kaupu. Sun Middle East varustab nimetatud vahendajaid kaupade Iraani saatmisel võltsitud lõppkasutaja andmetega, püüdes seega mööda hiilida vastava riigi tollirežiimist.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Elektrivarustuse tootja (jaotlad), kes osaleb Fardow (Qom) rajatise ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

Elektrivarustuse tootja (jaotlad), kes osaleb Fardow (Qom) rajatise käimasoleval ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

Ettevõte, mis on hankinud kaupu ja varustust Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi jaoks ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Kalaye Electric Company (KEC) jaoks.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran

Transformaatorite tootja, kes osaleb Fardow (Qom) rajatise käimasoleval ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (teise nimega Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Hankefirma, mis on tegutsenud Mesbah Energy huvides, mis määrati kindlaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

23.05.2011

18.

Paya Parto (teise nimega Paya Partov)

 

Novin Energy tütarettevõte, mille suhtes kohaldatakse sanktsioone ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 alusel, tegeleb laserkeevitusega.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Kommunikatsiooniettevõte, mis on tarninud seadmeid Fardow (Qom) rajatise jaoks, mida ehitatakse ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Insenerifirma, mis hangib seadmeid Iraani IR-40 raskeveereaktori jaoks.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaisia

Pearl Energy Company Ltd. on täielikult First East Export Bankile (FEEB) kuuluv tütarettevõte, mis möörati kindlaks ÜRO poolt Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 alusel 2010. aasta juunis. Pearl Energy Company loodi FEEBi poolt, et pakkuda majandusuuringuid rea ülemaailmsete tööstusharude kohta.

Bank Mellati juht Ali Divandari on Pearl Energy Company juhatuse esimees.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Šveits;

Äriregistri number #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. on täielikult Pearl Energy Company Ltd-le kuuluv tütarettevõte, mis asub Šveitsis; tema missioon on pakkuda rahastamist ja ekspertteadmisi üksustele, kes soovivad sisenda Iraani naftasektorisse.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Saksamaa; Tel: 0049 40 2270170; Äriregistri number # HRB45757 (Saksamaa)

Machine Sazi Araki omandis või kontrolli all.

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Malaisia

Osaleb komponentide hankimises Iraani hävituslennukite jaoks.

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Araabia Ühendemiraadid

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, Araabia Ühendemiraadid

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), Ida-Aserbaidžaan, Iraan

Seotud AEOIga.

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iraan

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.05.2011

29.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Teostab Iraani tuumaprogrammi sõjalisi rakendusi käsitlevaid uuringuid.

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Seotud MTFZCi võrgustikuga.

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (teise nimega Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iraan

Osaleb hanketegevuses Iraani kanderakettide programmi jaoks.

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iraan

Iran Electronics Industries tütarettevõte.

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iraan

Iran Electronics Industries tütarettevõte.

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iraan

Khatam al-Anbiya Construction Headquartersi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

35.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumi (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics -MODAFL) omandis või kontrolli all. Teostab tuumarelvade alaseid teaduslikke uuringuid.

23.05.2011

36.

Bonyad Taavon Sepah (teise nimega IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iraan

Bonyad Taavon Sepah, mida tuntakse ka nime all IRGC Cooperative Foundation, loodi IRGC komandöride poolt IRGC investeeringute struktureerimiseks. Ettevõte on IRGC kontrolli all. Bonyad Taavon Sepa’i järelevalvenõukogu koosneb üheksast liikmest, kellest kaheksa on IRGC liikmed. Nimetatud ametnikud on IRGC peakomandör, kes on järelevalvenõukogu esimees, IRGC kõrgeima juhi esindaja, Bassij komandör, IRGC maavägede komandör, IRGC õhuvägede komandör, IRGC merevägede komandör, IRGC teabeturbe organisatsiooni juht, IRGC relvajõudude peastaabi vanemametnik ning MODAFLi vanemametnik.

23.05.2011

37.

Ansar Bank (teise nimega Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund).

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iraan

Bonyad Taavon Sepah lõi Ansar Bank’i IRGC personalile finants- ja krediiditeenuste pakkumiseks. Algselt tegutses Ansar Bank krediidiliiduna ja muutus 2009. aasta keskel pärast Iran's Central bank’ilt litsentsi saamist täieõiguslikuks pangaks. Ansar Bank, varem tuntud Ansar al Mojahedini nime all, on olnud IRGCga seotud üle 20 aasta. IRGC liikmed saavad oma palga Ansar bank’i kaudu.

Lisaks pakkus Ansar bank IRGC personalile erisoodustusi, sealhulgas alandatud hinnaga kodusisustust ja tasuta või alandatud hinnaga tervishoiuteenuseid.

23.05.2011

38.

Mehr Bank (teise nimega Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teheran, Iraan

Mehr Bank on Bonyas Taavon Sepah’i ja IRGC kontrolli all. Mehr Bank pakub IRGC-le finantsteenuseid. Bonyad Taavon Sepahi juhi, Parviz Fattahiga (sünd. 1961) tehtud üldkättesaadava intervjuu kohaselt lõi Bonyad Taavon Sepah Mehr Bank’i Bassij (IRGCi paramilitaarne relv) teenindamiseks.

23.05.2011

39.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94311 (Saksamaa), väljastatud 21. juuli 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Saksamaa;

Äriregistri number HRB96253, väljastatud 30. jaanuaril 2006

Darya Capital Administration on täielikult IRISL Europe GmbH-le kuuluv tütarettevõte. Ettevõtte tegevdirektor on Mohammad Talai.

23.05.2011

40.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102485 (Saksamaa), väljastatud 19. august 2005; Tel 004940278740

Ocean Capital Administrationi ja IRISL Europe’i omandis. Ahmad Sarkandi on samuti ettevõtete Ocean Capital Administration GmbH, Nari Shipping ja Chartering GmbH & Co. KG direktor.

23.05.2011

41.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB92501 (Saksamaa), väljastatud 4. jaanuaril 2005; Tel: 004940278740

Saksamaal asuv IRISLi finantsvaldusettevõtja, mis koos ettevõttega IRISL Europe omab ettevõtteid Nari Shipping ja Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration ja Nari Shipping ja Chartering asuvad Saksamaal samal aadressil kui IRISL Europe GmbH.

23.05.2011

42.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94311 (Saksamaa), väljastatud 21. juuli 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

42.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102601 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005

E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

43.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94312 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

43.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102502 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005; E-post: info@hdslines.com Veebisait: www.hdslines.com; Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

44.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94313 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

44.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102520 (Saksamaa), väljastatud 29. augustil 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

45.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94314 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

45.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102600 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00494070383392; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

46.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94315 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

46.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan; Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102599 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005; E-post: info@hdslines.com Veebisait: www.hdslines.com;Tel: 00494070383392; Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

47.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94316 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

47.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan;

Äriregistri number # HRA102501 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005; E-post: info@hdslines.com; Veebisait: www.hdslines.com; Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

48.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94829 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

48.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102655 (Saksamaa), väljastatud 26. septembril 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

49.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri dokument # HRB94633 (Saksamaa), väljastatud 24.augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

49.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102533 (Saksamaa), väljastatud 1. septembril 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

50.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94698 (Saksamaa), väljastatud 9. septembril 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

50.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102565 (Saksamaa), väljastatud 15. septembril 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

51.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa;

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

51.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102679 (Saksamaa), väljastatud 27. september 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

52.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94632 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

52.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102544 (Saksamaa), väljastatud 9. septembril 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net;Tel: 004940302930; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

53.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94573 (Saksamaa), väljastatud 18. augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

53.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan; Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102506 (Saksamaa), väljastatud 25. augustil 2005; E-post: info@hdslines.com; Veebisait: www.hdslines.com; Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

54.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa;

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

54.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA104149 (Saksamaa), väljastatud 10. juulil 2006; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

55.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa;

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

55.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA104174 (Saksamaa), väljastatud 12. juulil 2006; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

56.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa;

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

56.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA104175 (Saksamaa), väljastatud 12. juulil 2006; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

57.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa;

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

57.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

58.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

Need Hong Kongi ettevõtted on: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd ja New Desire Ltd.

Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

58.a

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Insight World Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

58.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Kingdom New Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

58.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

58.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Neuman Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

58.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Desire LTD on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

59.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payma Darya Shipping lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puitlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud laevu.

Üks aktsionär on Gholamhossein Golpavar, SAPID shippingu tegevdirektor ja IRISLi kaubandusdirektor.

Hong Kongi ettevõtted on: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd ja Great Method Ltd.

Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

59.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Advance Novel on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

59.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Alpha Effort Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

59.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Best Precise Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

59.d

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Concept Giant Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

59.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Great Method Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

60.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

Üks aktsionär on IRISLi juhatuse liige Mohammed Mehdi Rasekh.

Need Hong Kongi ettevõtted on Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (teise nimega Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

60.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Smart Day Holdings Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

60.b.

System Wise Ltd (teise nimega Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

60.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Trade Treasure on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

60.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

True Honour Holdings Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

61.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud laevu. Üks aktsionär on IRISLi tegevdirektor Mohammed Hossein Dajmar.

Need Hong Kongi ettevõtted on: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group ja Sino Access Holdings.

Laevade tehinlist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

61.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Synergy Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

61.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Partner Century Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

61.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sackville Holdings Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis onSpringthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

61.d

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

61.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sino Access Holdings on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

62.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Maltal asutatud 2005

Kerman Shipping Company Ltd on täielikult IRISLile kuuluv tütarettevõte.

Ettevõte asub Maltal samal aadressil mis Woking Shipping Investments Ltd ja tema omandis olevad ettevõtted.

23.05.2011

63.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 väljastatud 2006

Woking Shipping Investments Ltd on IRISLi tütarettevõte, mille omandis on ettevõtted Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, mis asuvad kõik Maltal samal aadressil.

23.05.2011

63.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Shere Shipping Company Limited on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

63.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Tongham Shipping Co. Ltd on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

63.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Uppercourt Shipping Company Limited on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

63.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Vobster Shipping Company on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

64.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou

C'Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Küpros.

Äriregistri number #C133993 (Küpros), väljastatud 2002

Lancelin Shipping Company Ltd on täielikult IRISLi omandis.

Lancelin Shippingit juhib Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

65.

Ashtead Shipping Company Ltd

Äriregistri number #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Ashtead Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

66.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - äriregistri number #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Byfleet Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

67.

Cobham Shipping Company Ltd

Äriregistri number #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Cobham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

68.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Äriregistri number #108119C

Dorking Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

69.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Äriregistri number #108120C

Effingham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

70.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Äriregistri number #108146C

Farnham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

71.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Äriregistri number #111998C

Gomshall Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

72.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Horsham Shipping Company Ltd - Äriregistri number #111999C

Horsham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011


II LISA

ARTIKLIS 2 OSUTATUD ISIKUD JA ÜKSUSED

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Välisministeerium. Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) endine juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.05.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology, teise nimega Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

AEOI alluv üksus, mis jätkab AEOI endise teadusüksuse tööd. Instituudi tegevdirektor on AEOI asepresident Mohammad Ghannadi (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737).

23.05.2011

2.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (teiste nimedega Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics või MODAFL või MODSAF)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (teiste nimedega TSA või TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.

Iran Centrifuge Technology Company võttis üle Farayand Technique’i (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737) tegevuse. Ettevõte toodab uraani rikastamise tsentrifuugide osasid ning toetab otseselt tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi, mille peatamist nõutakse Iraanilt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega. Teostab töid Kalaye Electric Company (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 alusel) jaoks.

23.05.2011


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/45


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 504/2011,

23. mai 2011,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. mai 2011. aasta määrust (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 9. mail 2011 vastu määruse (EL) nr 442/2011.

(2)

Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust ja kooskõlas nõukogu 23. mai 2011. aasta rakendusotsusega 2011/302/ÜVJP (millega rakendatakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta) (2) tuleks kanda täiendavad isikud määruse (EL) nr 442/2011 II lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Kõnealuse määruse II lisas esitatud loetellu kantud teatud isikutega seotud teavet tuleks ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 442/2011 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. mai 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 121, 10.5.2011, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 91.


LISA

„II LISA

ARTIKLIS 4 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Bashar Al-Assad

Sündinud 11.9.1965 Damaskuses;

Diplomaatiline pass nr D1903

Vabariigi president; meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide korraldaja ja elluviija.

23.05.2011

2.

Mahir (teise nimega Maher) Al-Assad

Sündinud 08. detsember 1967;

diplomaatiline pass nr 4138

4. sõjaväeüksuse juhataja, Baathi partei keskjuhatuse liige, üks vabariikliku kaardiväe juhtidest; President Bashar Al-Assadi vend; meeleavalduste mahasurumise peamine elluviija.

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (teise nimega Mamlouk)

Sündinud 19. veebruar 1946 Damaskuses;

diplomaatiline pass nr 983

Süüria luureteenistuse ülem; osales meeleavalduste mahasurumises.

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (teise nimega Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Siseminister; osales meeleavalduste mahasurumises.

23.05.2011

5.

Atej (teise nimega Atef, Atif) Najib

 

Poliitilise julgeolekuteenistuse endine juhataja Deraas; President Bashar Al-Assadi nõbu; osales meeleavalduste mahasurumises.

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (teise nimega Hafez Makhlouf)

Sündinud 02. aprill 1971 Damaskuses;

diplomaatiline pass nr 2246

Kolonel ja ühe luureteenistuse üksuse ülem (luureteenistuse Damaskuse haru); President Bashar Al-Assadi nõbu; Maher Al-Assadile lähedalseisev isik; osales meeleavalduste mahasurumises.

23.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (teise nimega Mohammed Dib Zeitoun)

Sündinud 20.5.1951 Damaskuses;

diplomaatiline pass nr D 000 00 13 00

Poliitilise julgeolekuteenistuse juhataja; osales meeleavalduste mahasurumises.

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Poliitilise julgeolekuteenistuse juhataja Banyas, osales meeleavalduste mahasurumises Baidas.

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Sündinud 10.7.1969 Damaskuses,

pass nr 454224

Süüria ettevõtja; Maher Al-Assadiga seotud isik; President Bashar Al-Assadi nõbu; rahastab režiimi, mis võimaldab meeleavalduste mahasurumist.

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Sündinud 1953. aastal Hamāh’s;

diplomaatiline pass nr D0005788

Süüria sõjaväeluure ülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Süüria õhujõudude luureülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Sündinud 3.5.1953 Deraas;

diplomaatiline pass nr D000000887

Süüria sõjaväeluure Damaskuse piirkonna ülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Sündinud 18.6.1962 Kerdalas;

pass nr 88238

Osales osana Shabiha relvastatud üksusest tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Sündinud 1.3.1961 Latakias;

passid nr 86449 ja nr 842781

Osales osana Shabiha relvastatud üksusest tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

Sündinud 15.1.1950 Al-Madehleh’s, Tartūs

Staabiülema asetäitja julgeoleku ja luureandmete alal, osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Sündinud 1941

Süüria riikliku julgeolekubüroo juhataja; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar'

Sündinud 10.12.1932

Süüria asepresident; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Sündinud 10.4.1937 (või 20.5.1937) Hamāh’s,

diplomaatiline pass nr 0002250

Süüria asepresidendi abi riikliku julgeoleku küsimustes; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Sündinud 20.5.1966;

pass nr 002954347

Mahir Al Assadi õemees; ettevõtja ja mitme välisettevõtte kohalik esindaja; rahastab meeleavaldajate vastu suunatud repressioone võimaldavat režiimi

23.05.2011

20.

Iyad (teise nimega Eyad) Makhlouf

Sündinud 21.1.1973 Damaskuses;

pass nr N001820740

Rami Makhloufi vend ja luureteenistuse ametnik, osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Presidendi nõuandja strateegilistes küsimustes; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Relvajõudude staabiülem, vastutab sõjaväe osalemise eest rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

23.

Ihab (teise nimega Ehab, Iehab) Makhlouf

Sündinud 21.1.1973 Damaskuses;

pass nr N002848852

Ettevõtte SyriaTel asepresident ja Rami Makhloufi USA ettevõtte ajutine juht; rahastab režiimi, mis võimaldab meeleavalduste mahasurumist.

23.05.2011’


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/48


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 505/2011,

23. mai 2011,

millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 765/2006 (mis käsitleb president Lukašenko ja teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb president Lukašenko ja teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 8a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb president Lukašenko ja teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Võttes arvesse olukorra tõsidust Valgevenes ning kooskõlas nõukogu 23. mai 2011. aasta rakendusotsusega 2011/301/ÜJVP, millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (2) tuleks kanda täiendavad isikud määruse (EÜ) nr 765/2006 IA lisas esitatud nimekirjadesse isikutest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud isikud lisatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 IA lisas esitatud nimekirja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. mai 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 87.


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIKUD

 

Nimed

Transkriptsioon valgevene keele põhjal

Transkriptsioon vene keele põhjal

Nimed (kirjapilt valgevene keeles)

Nimed (kirjapilt vene keeles)

Sünniaeg ja -koht

Ametikoht

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Vitebski Železnodoroznõi rajoonikohtu kohtunik. Määras apellatsioonimenetluses paljudele meeleavaldajatele süüdimõistva otsuse, vaatamata sellele, et esimese astme kohtus neid süüdi ei mõistetud.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Sünniaeg:

13.11.1964

Koolidirektor Talkovi linnas Puhhovitši rajoonis. Vallandas 27. jaanuaril 2011 keskkooli hinnatud õpetaja Natalja Ilinitši tema poliitiliste vaadete eest ning osalemise tõttu 19. detsembri 2010. aasta sündmustes.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Sünniaeg:

27.8.1948 või 1949

Puhhovitši rajoonikohtu kohtunik. Lükkas ebaseaduslikult tagasi Natalja Ilinitši hagi, mille ta esitas oma positsiooni taastamiseks Talkovi linna kooliõpetajana.

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Partizanski rajoonikohtu kohtunik, kes menetles Lihhovidi kohtuasja. Määras Lihhovidile „Vabadusliikumise” aktivistina tegutsemise eest kolme ja poole aasta pikkuse vanglakaristuse range režiimiga vanglas.

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei

(Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Prokurör Daškevitš-Lobovi kohtuasjas. Noorsoorinde aktivistidele Dmitri Daškevitšile ja Eduard Lobovile määrati mitme aasta pikkune vangistus „huligaanitsemise” eest. Nende vangistamise tõeline põhjus oli see, et mõlemad osalesid aktiivselt 2010. aasta detsembri valimiskampaanias, toetades ühte opositsiooni kandidaati.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Kõrgema majanduskohtu kohtunik. Jättis jõusse sõltumatule raadiojaamale Autoradio kehtestatud eetrikeelu. (Autoradiole anti eetrikeeld „üleskutsete eest massirahutustele 2010. aasta detsembri presidendivalimiste ajal.” Kehtiva lepingu alusel edastas raadio ühe opositsiooni kandidaadi, Sannikovi valimisprogrammi, kes ütles, et „tuleviku üle ei otsustata mitte tagatubades vaid väljakul!”).

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Presidendi administratsiooni analüüsikeskuse juhataja, vastutab telekommunikatsiooni, sealhulgas mitmesuguste sidekanalite, näiteks internetiga seotud järelevalve, filtreerimise, pealtkuulamise, kontrollimise ja sekkumise eest.

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Minski Partizanski rajoonikohtu kohtunik. Menetles endise presidendikandidaadi Andrei Sannikovi, kodanikuühiskonna aktivistide Ilja Vassiljevitši, Fedor Mirzoijanovi, Oleg Gnedšiki and Vladimir Jerjomenoki kohtuasja. Viis protsessi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku. Jättis jõusse süüdistatavate isikute vastu ebaoluliste tunnistuste ja tõendusmaterjali kasutamise.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Minski Oktjabrski (Kastrišnitski) rajoonikohtu kohtunik. Menetles Pavel Vinogradovi, Dmitri Drozdi, Ales Kirkevitši, Andrei Protasenia, Vladimir Homitšenko kohtuasja. Viis protsessi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku. Jättis jõusse süüdistatavate isikute vastu ebaoluliste tunnistuste ja tõendusmaterjali kasutamise.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Minski Oktjabrski (Kastrišnitski) rajoonikohtu prokurör. Menetles Pavel Vinogradovi, Dmitri Drozdi, Ales Kirkevitši, Vladimir Homitšenko kohtuasja. Tema esitatud süüdistusel on selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikub selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhineb 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mis ei tugine tõenditel, tõendusmaterjalil ja tunnistajate ütlustel.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Minski Pervomaiski rajoonikohtu prokurör. Menetles Dmitri Bondarenko kohtuasja. Tema esitatud süüdistusel on selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikub selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhineb 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna

(Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Minski Zavodskoi rajoonikohtu kohtunik, kes menetles väljapaistvate kodanikuühiskonna esindajate Khalip Irina, Martselev Sergei ja Severinets Paveli kohtuasja. Viis protsessi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku. Jättis jõusse süüdistatavate isikute vastu ebaoluliste tunnistuste ja tõendusmaterjali kasutamise.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Minski Zavodskoi rajoonikohtu prokurör, kes menetles väljapaistvate kodanikuühiskonna esindajate Khalip Irina, Martselev Sergei ja Severinets Paveli kohtuasja. Tema esitatud süüdistusel on selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikub selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhineb 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mis ei tugine tõenditel, tõendusmaterjalil ja tunnistajate ütlustel.


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/52


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 506/2011,

23. mai 2011,

millega muudetakse määrust (EL) nr 297/2011, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 53 on ette nähtud võimalus võtta asjakohaseid liidu kiireloomulisi meetmeid kolmandast riigist imporditud toidu või sööda suhtes, et kaitsta inimeste või loomade tervist või keskkonda, kui riski ei saa rahuldavalt juhtida liikmesriikide võetavate meetmete abil.

(2)

Pärast Fukushima tuumaelektrijaamas 11. märtsil 2011 toimunud avariid on komisjonile teatatud, et teatava Jaapanist pärit toidu, nagu piim ja spinat, radionukliidide tase ületab Jaapanis kohaldatavaid häiretasemeid. Selline saaste võib olla ohtlik liidus asuvate inimeste ja loomade tervisele, seepärast võeti 25. märtsil 2011 vastu komisjoni rakendusmäärus (EÜ) nr 297/2011, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (2).

(3)

12. mail 2011 teavitati komisjoni, et Kanagawa prefektuurist pärit rohelise tee lehtedes tehti kindlaks suur radioaktiivse tseesiumi sisaldus. See sai kinnitust 13. mail 2011, kui nimetatud prefektuurist pärit rohelise tee lehtedest leiti veel kolmel korral suur radioaktiivse tseesiumi sisaldus. Nimetatud prefektuur ei kuulu kahjustatud piirkonna 12 prefektuuri hulka, mille puhul nõutakse kogu toidu ja sööda kontrollimist enne selle eksporti Euroopa Liitu. Võttes arvesse neid hiljutisi tulemusi on asjakohane lisada Kanagawa 13. prefektuurina kahjustatud piirkonna prefektuuride loetelusse.

(4)

On asjakohane selgitada nõudeid toodete kohta, mis on lähetatud kahjustatud piirkonnast, kuid on pärit väljaspoolt kahjustatud piirkonda.

(5)

Seepärast on määrust (EL) nr 297/2011 vaja vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 297/2011 muudetakse järgmiselt:

(1)

Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Iga artiklis 1 osutatud toodete saadetisega, mis saadetakse Jaapanist alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast alates, peab kaasas olema deklaratsioon, milles kinnitatakse, et

saak on koristatud ja/või toodet on töödeldud enne 11. märtsi 2011 või

toode on pärit ja lähetatud mujalt kui Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba ja Kanagawa prefektuurist või

toode on lähetatud Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba ja Kanagawa prefektuurist, kuid ei ole pärit ühestki nimetatud prefektuurist ning see ei ole teeloleku ajal saanud radioaktiivset kiirgust või

juhul kui toode on pärit Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba ja Kanagawa prefektuurist, ei ületa sellise toote radionukliidide (jood-131, tseesium-134 ja tseesium-137) sisaldus käesoleva määruse II lisas sätestatud piirmäära. See säte kehtib ka asjaomaste prefektuuride rannikuvetest pärit toodete suhtes, sõltumata sellest, kus tooted maale tuuakse.”

(2)

Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Piiripunkti või kindlaksmääratud sisenemiskoha pädevad asutused teevad käesoleva määruse kohaldamisala piires kõikide artiklis 1 osutatud toodete saadetiste puhul dokumendi- ja identsuskontrollimise ning füüsilise kontrollimise, sealhulgas laboratoorse analüüsimise, et kindlaks teha jood-131, tseesium-134 ja tseesium-137 sisaldus, vähemalt 10 %-le artikli 2 lõike 3 neljandas taandes osutatud toodete saadetistest ning vähemalt 20 %-le artikli 2 lõike 3 teises ja kolmandas taandes osutatud toodete saadetistest.”

(3)

Artikli 9 teises lõigus asendatakse kuupäev 30. juuni 2011 kuupäevaga 30. september 2011.

(4)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. mai 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk. 1.

(2)  ELT L 80, 26.3.2011, lk. 5.


LISA

„I LISA

Image Image


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/56


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 507/2011,

23. mai 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. mail 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. mai 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO

50,2

MA

35,3

TN

91,1

TR

112,0

ZZ

72,2

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

116,8

ZZ

79,5

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

52,8

IL

62,4

MA

45,5

TR

74,4

ZZ

58,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

91,2

ZA

176,3

ZZ

113,2

0808 10 80

AR

91,3

BR

86,2

CA

108,5

CL

78,5

CN

102,4

CR

69,1

NZ

116,9

US

102,7

UY

60,0

ZA

85,7

ZZ

90,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


DIREKTIIVID

24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/58


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2011/60/EL,

23. mai 2011,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka tebufenosiid, ning muudetakse komisjoni otsust 2008/934/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr 1490/2002 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kolmanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Nimetatud loetellu kuulus tebufenosiid.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1490/2002 artiklile 11e võttis teavitaja kahe kuu jooksul pärast hindamisaruande projekti kättesaamist tagasi oma toetuse toimeaine kandmisele direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Sellest tulenevalt jäeti komisjoni 5. detsembri 2008. aasta otsusega nr 2008/934/EÜ (nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse teatavate toimeainete kandmata jätmise kohta ja neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta) (4) tebufenosiid nimetatud lisasse kandmata.

(3)

Esialgne teavitaja (edaspidi „taotleja”) esitas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 alusel uue taotluse, milles ta taotles, et kohaldataks kiirendatud menetlust, mis on sätestatud komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 33/2008 (millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega) (5) artiklites 14–19.

(4)

Taotlus esitati Saksamaale, kes oli määrusega (EÜ) nr 1490/2002 nimetatud referentliikmesriigiks. Kiirendatud menetluse tähtajast peeti kinni. Toimeaine kirjeldus ja lubatud kasutusviisid on samasugused nagu need, mida käsitleti otsuses 2008/934/EÜ. Taotlus on kooskõlas ka muude määruse (EÜ) nr 33/2008 artiklis 15 sätestatud sisuliste ja menetlusnõuetega.

(5)

Saksamaa hindas taotleja esitatud uusi andmeid ja teavet ning koostas lisaaruande. Ta edastas selle aruande 23. novembril 2009 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”) ja komisjonile. Toiduohutusamet edastas lisaaruande kõigile liikmesriikidele ja taotlejale, et nad saaksid esitada märkusi, ning edastas saadud märkused komisjonile. Määruse (EÜ) nr 33/2008 artikli 20 lõike 1 kohaselt ja komisjoni palvel esitas toiduohutusamet komisjonile oma järeldused tebufenosiidi kohta 19. oktoobril 2010 (6). Liikmesriigid ja komisjon vaatasid hindamisaruande projekti, lisaaruande ja toiduohutusameti järeldused läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning 11. märtsil 2011 vormistati see komisjoni läbivaatamisaruandena tebufenosiidi kohta.

(6)

Mitmete uuringute põhjal on selgunud, et tebufenosiidi sisaldavad taimekaitsevahendid vastavad üldjoontes direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele, eelkõige komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviiside osas. Seetõttu on asjakohane kanda tebufenosiid I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade väljaandmine vastavalt kõnealuse direktiivi sätetele.

(7)

Ilma et see piiraks eelnevat järeldust, on asjakohane koguda lisateavet teatavate küsimuste kohta. Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikes 1 on sätestatud, et toimeaine kandmine I lisasse võib sõltuda teatud tingimuste täitmisest. Seepärast on asjakohane nõuda, et taotleja esitaks kinnitavat teavet metaboliitide RH-6595, (7) RH-2651 (8) ja M2 (9) olulisuse kohta, tebufenosiidi lagunemise kohta aluselises pinnases ning sihtrühma mittekuuluvatele liblikalistele põhjustatava ohu kohta.

(8)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema piisav ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda toimeaine loetellu lisamisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(9)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaksmääratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine kandmisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetellu lisamist anda liikmesriikidele kuus kuud aega tebufenosiidi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas sätestatud tingimuste täitmine. Direktiivi 91/414/EMÜ sätete kohaselt peaksid liikmesriigid vastavalt vajadusele olemasolevaid lube muutma, need asendama või tühistama. Erandina eespool nimetatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik kõiki taimekaitsevahendeid ja kavandatud kasutusviise käsitlevate täielike, III lisa kohaste andmete esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas direktiivis 91/414/EMÜ kehtestatud ühtsete põhimõtetega.

(10)

Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3600/92 (millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (10) raames hinnatud toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise varasem kogemus on näidanud, et raskusi võib tekkida kehtivate lubade omanike kohustuste tõlgendamisega andmetele juurdepääsu osas. Raskuste vältimiseks tulevikus on vaja täpsustada liikmesriikide kohustused, eelkõige kohustus kontrollida, et loa omanik on näidanud, et tal on juurdepääs toimikule, mis vastab kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele. Selline täpsustamine ei too liikmesriikidele ega loa omanikele kaasa uusi kohustusi võrreldes I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega.

(11)

Seega on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(12)

Otsuses 2008/934/EÜ on sätestatud, et tebufenosiidi ei kanta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ja et seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatakse 31. detsembriks 2011. Kõnealuse otsuse lisast on vaja välja jätta tebufenosiidi käsitlev rida.

(13)

Seega on asjakohane otsust 2008/934/EÜ vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa kohaselt.

Artikkel 2

Otsuse 2008/934/EÜ lisast jäetakse välja tebufenosiidi käsitlev rida.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. novembriks 2011. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. detsembrist 2011.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

1.   Vajaduse korral muudavad liikmesriigid kooskõlas direktiiviga 91/414/EMÜ toimeainet tebufenosiidi sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevaid lube või tühistavad need 30. novembriks 2011.

Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, et kõnealuse direktiivi I lisas tebufenosiidi suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealust toimeainet käsitleva kande B osas nimetatud tingimused, ning et loa omanikul on kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 13 tingimustega olemas II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 viivad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab tebufenosiidi ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. maiks 2011 lisatud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, läbi toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt kõnealuse direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele, arvestades kõnealuse direktiivi I lisa tebufenosiidi käsitleva kande B osa. Sellest hinnangust lähtudes otsustavad liikmesriigid, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist liikmesriigid

a)

vajaduse korral muudavad tebufenosiidi ainsa toimeainena sisaldavate toodete kasutusluba või tühistavad selle hiljemalt 31. maiks 2015 või

b)

kui toode sisaldab tebufenosiidi ühena mitmest toimeainest, muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 31. maiks 2015 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas direktiivis või vastavates direktiivides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub 1. juunil 2011.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. mai 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25.

(3)  EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23.

(4)  ELT L 333, 11.12.2008, lk 11.

(5)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.

(6)  Euroopa Toiduohutusamet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebufenozide. Kokkuvõte: EFSA Journal 2011; 8(12):1871. [120 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1871. Kättesaadav aadressil: www.efsa.europa.eu

(7)  N’-[(4-atsetüülfenüül)karbonüül]-N-tert-butüül-3,5-dimetüülbensohüdrasiid.

(8)  4-({2-tert-butüül-2-[(3,5-dimetüülfenüül)karbonüül]hüdrasinüül}karbonüül)bensoehape.

(9)  Keemiline nimetus pole veel kindlaks määratud.

(10)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmine kanne:

Nr

Üldnimetus, tunnuskood

Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nimetus

Puhtus (1)

Jõustumine

Lisamise aegumine

Erisätted

„355

Tebufenosiid

CASi nr: 112410-23–8

CIPACi nr: 724

N-tert-butüül-N’-(4-etüülbensoüül)-3,5-dimetüülbensohüdrasiid

≥ 970 g/kg

Oluline lisand:

t-butüül hüdrasiin < 0 001 g/kg

1. juuni 2011

31. mai 2021

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. märtsil 2011 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees tebufenosiidi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Sellisel üldisel hindamisel peavad liikmesriigid:

1)

pöörama erilist tähelepanu käitajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et müügiloa andmise tingimused näevad ette piisavad isikukaitsevahendid;

2)

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkonnas;

3)

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele ja tagama, et kasutustingimustes nähakse ette asjakohased ohu vähendamise meetmed;

4)

pöörama erilist tähelepanu sihtrühma mittekuuluvatele liblikalistele põhjustatavale ohule.

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad järgmiste kinnitavate andmete esitamist:

1)

metaboliitide RH-6595, RH-2651 ja M2 olulisus;

2)

tebufenosiidi lagunemine anaeroobses ja aluselises pinnases.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab punktides 1 ja 2 nõutud teabe komisjonile 31. maiks 2013.”


(1)  Täpsemad andmed toimeainete identifitseerimise ja kirjeldamise kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


OTSUSED

24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/62


NÕUKOGU OTSUS 2011/297/ÜVJP,

23. mai 2011,

millega muudetakse ühismeedet 2001/555/ÜVJP Euroopa Liidu Satelliidikeskuse loomise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28,

ning arvestades järgmist:

(1)

1954. aasta Brüsseli muudetud lepingu, millega asutatakse Lääne-Euroopa Liit, lõpetamisel on vaja tagada Lääne-Euroopa Liidus osaleva kümne liikmesriigi nimel Lääne-Euroopa Liidu teatavate haldusülesannete jätkumine pärast selle tegevuse lõpetamist 30. juunil 2011, eelkõige Lääne-Euroopa Liidu töötajate pensionide ja Lääne-Euroopa Liidu sotsiaalkava haldamine ning Lääne-Euroopa Liidu ja selle endiste töötajate vaheliste vaidluste lahendamine.

(2)

Selleks peaks vajalikud haldusülesanded täitma nõukogu ühismeetmega 2001/555/ÜVJP (1) loodud Euroopa Liidu Satelliidikeskus.

(3)

Kõik eespool nimetatud ülesannete täitmisega seonduvad kulud tuleks katta 1954. aasta Brüsseli muudetud lepingu, millega asutatakse Lääne-Euroopa Liit, kümne osalisliikmesriigi osamaksetest.

(4)

Ühismeedet 2001/555/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄSOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu ühismeedet 2001/555/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1.

Artiklile 2 lisatakse järgmine lõige:

„5.   Alates 1. juulist 2011, pärast Lääne-Euroopa Liidu tegevuse lõpetamist, täidab artiklis 23a loetletud haldusülesandeid keskus.”

2.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 23a

Haldusülesanded pärast Lääne-Euroopa Liidu tegevuse lõpetamist

1.   Alates 1. juulist 2011 täidab keskus Belgia, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia Luksemburgi, Madalmaade, Portugali ja Ühendkuningriigi (edaspidi „kümme liikmesriiki”) nimel järgmisi Lääne-Euroopa Liidu haldusülesandeid:

a)

Lääne-Euroopa Liidu endiste töötajate pensionide haldamine;

b)

Lääne-Euroopa Liidu sotsiaalkava haldamine;

c)

Lääne-Euroopa Liidu ja selle endiste töötajate vaheliste mis tahes vaidluste lahendamine ning pädeva apellatsiooninõukogu otsuste rakendamine;

d)

kümne liikmesriigi abistamine seoses Lääne-Euroopa Liidu varade likvideerimisega.

2.   Lääne-Euroopa Liidu endiste töötajate pensionide haldamine:

a)

toimub kooskõlas 30. juunil 2011 kehtivate Lääne-Euroopa Liidu pensionieeskirjadega. Vajadusel võib lõikes 6 osutatud juhatus kõnealuseid eeskirju muuta koordineeritud organisatsioonide pensionieeskirjade raames;

b)

haldamist juhib koordineeritud organisatsioonide ühine pensioniskeemide haldamise üksus. Selleks sõlmib keskus kümne liikmesriigi nimel ühise pensioniskeemide haldamise üksusega 30. juuniks 2011 vastastikuse mõistmise memorandumi. Lääne-Euroopa Liit võib kõnealuses vastastikuse mõistmise memorandumis samuti osaleda. Vastastikuse mõistmise memorandumi kiidab heaks lõikes 6 osutatud juhatus ja allkirjastab juhatuse esimees.

Kõik kõnealuste pensionidega seotud ja Lääne-Euroopa Liidu endisi töötajaid hõlmavad vaidlused lahendatakse vastavalt lõikele 3.

3.   Kõik Lääne-Euroopa Liidu ja selle endiste töötajate vahelised vaidlused lahendatakse kuni 30. juunini 2011 kehtivate Lääne-Euroopa Liidu vaidluste lahendamise eeskirjade kohaselt.

Lõikes 6 osutatud juhatus ajakohastab vaidluste lahendamise eeskirju, et neid alates 1. juulist 2011 keskuse raames rakendada.

Lääne-Euroopa Liidu endiste töötajate staatust reguleeritakse 30. juunil 2011 kehtivate Lääne-Euroopa Liidu personalieeskirjade, kõigi kohaldatavate lepingute, kõigi muude kohaldatavate Lääne-Euroopa Liidu otsuste ja Lääne-Euroopa Liidu sotsiaalkavaga.

4.   Lääne-Euroopa Liidu sotsiaalkava hallatakse Lääne-Euroopa Liidu poolt 22. oktoobril 2010 vastu võetud sotsiaalkava kohaselt. Lisaks sellele toimub haldamine kooskõlas pädeva apellatsiooninõukogu poolt tehtud hilisemate siduvate otsustega ning mis tahes otsustega, mille teevad Lääne-Euroopa Liit või lõikes 6 osutatud juhatus niisuguste otsuste rakendamiseks.

5.   Abistamine Lääne-Euroopa Liidu varade likvideerimisel hõlmab Lääne-Euroopa Liidu tegevuse lõpetamisest tulenevate mis tahes õiguslike või finantsküsimuste haldamist lõikes 6 osutatud juhatuse juhtimisel.

6.   Kõik otsused seoses käesolevas artiklis sätestatud ülesannetega, sealhulgas käesolevas artiklis nimetatud juhatuse otsused võtab ühehäälselt vastu kümne liikmesriigi esindajatest koosnev juhatus. Selline juhatuse koosseis otsustab, kuidas hakkab üks selle liikmetest juhatuse tööd juhtima. Keskuse direktor või tema esindaja võib osaleda sellise koosseisuga juhatuse koosolekutel. Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees vähemalt üks kord aastas ja vähemalt kolme juhatuse liikme taotlusel. Juhatuse erakorralisi koosolekuid võib kokku kutsuda eksperdi tasandil, et arutada konkreetseid teemasid või küsimusi. Juhatuse otsused võib vastu võtta kirjaliku menetluse teel.

7.   Keskus võtab tööle lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks vajalikud töötajad. Kui mõni kümnest liikmesriigist pakub välja, et lähetab töötaja kõnealuste ülesannete täitmiseks, siis see isik võetakse tööle. Kui see nii ei ole või kui lähetamine ei võimalda kõiki nõutud ametikohti täita, võetakse tööle vajalikke lepingulisi töötajaid. Keskuse personalieeskirju kohaldatakse vastavalt käesoleva artikli sätetele.

8.   Kõik käesoleva artikli rakendamisega seonduvad kulud või tulud moodustavad osa keskuse eraldi eelarvest. Eelarve koostatakse igaks eelarveaastaks, mis vastab kalendriaastale, ning selle võtab vastu lõikes 6 osutatud juhatus esimehe ettepanekul iga aasta 1. septembriks. Eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus. Eelarve sisaldab lõikes 7 osutatud ülesannete täitmiseks tööle võetud töötajate nimekirja. Tulud koosnevad kümne liikmesriigi osamaksetest, mis määratakse kindlaks vastavalt 30. juunil 2011 kehtivatele eeskirjadele, millega reguleeritakse liikmesriikide osamakseid Lääne-Euroopa Liitu, ning muust tulust. 5,3 miljoni euro suuruse käivitusfondi loomiseks tuleb maksta 1. juuniks 2011 esialgsed osamaksed, mis moodustavad nimetatud summast 20 %. Lõikes 6 osutatud juhatus võtab vastu vajalikud finantseeskirjad, tuginedes võimalikult palju keskuse finantseeskirjadele, ning eelarve kontrolli ja eelarve täitmise heakskiitmise eeskirjad. Kuni selliste eeskirjade vastuvõtmiseni kohaldatakse Lääne-Euroopa Liidu eeskirju.

9.   Keskus võib seoses käesoleva artikli rakendamisega sõlmida Lääne-Euroopa Liiduga 30. juuniks 2011 lepingu või halduskokkuleppe, mille kiidab heaks lõikes 6 osutatud juhatus ja allkirjastab juhatuse esimees.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 23. mai 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  EÜT L 200, 25.7.2001, lk 5.


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/64


NÕUKOGU OTSUS 2011/298/ÜVJP,

23. mai 2011,

millega muudetakse otsust 2010/279/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eelkõige selle artiklit 28 ja artikli 43 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 30. mail 2007 vastu ühismeetme 2007/369/ÜVJP (1) Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN).

(2)

Nõukogu võttis 18. mail 2010 vastu otsuse 2010/279/ÜVJP, (2) millega pikendati missiooni EUPOL AFGHANISTAN kuni 31. maini 2013.

(3)

Otsuses 2010/279/ÜVJP EUPOL AFGHANISTANi tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks kuni 31. maini 2011 ettenähtud lähtesumma kasutamist tuleks pikendada kuni 31. juulini 2011.

(4)

Otsust 2010/279/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/279/ÜVJP artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   EUPOL AFGHANISTANi tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks kuni 31. juulini 2011 ettenähtud lähtesumma on 54 600 000 eurot.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 23. mai 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 139, 31.5.2007, lk 33.

(2)  ELT L 123, 19.5.2010, lk 4.


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/65


NÕUKOGU OTSUS 2011/299/ÜVJP,

23. mai 2011,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP). (1)

(2)

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendisse isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks kanda täiendavad isikud ja üksused.

(3)

Teatavate otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud isikute ja üksuste kandeid tuleks muuta.

(4)

Ali Akbar Salehi suhtes kehtestatud reisipiirangute kohaldamine tuleks peatada.

(5)

Otsust 2010/413/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/413/ÜVJP artiklisse 26 lisatakse järgmine lõige:

„4.   Ali Akbar Salehi suhtes peatatakse artikli 19 lõike 1 punktis b osutatud meetmete kohaldamine.”

Artikkel 2

Käesoleva otsuse I lisas loetletud isikud ja üksused kantakse otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendisse.

Artikkel 3

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa kanded järgmiste isikute ja üksuste kohta:

1)

Ali Akbar Salehi;

2)

Iran Centrifuge Technology Company (teise nimega TSA või TESA);

3)

Kaitse- ja relvajõudude logistika ministeerium (Ministry of Defence And Support For Armed Force Logistics – MODAFL);

4)

Research Institute of Nuclear Science & Technology (teise nimega Nuclear Science & Technology Research Institute)

asendatakse käesoleva otsuse II lisas esitatud kannetega.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 23. mai 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.


I LISA

ARTIKLIS 2 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOEND

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Mohammad Ahmadian

 

Endine Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juhi kohusetäitja, praegu AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.05.2011

2.

Engineer Naser Rastkhah

 

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

AEOI asejuht, kes vastutab planeerimise ning rahvusvaheliste ja parlamentaarsete küsimuste eest. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.05.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Peakontor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kishi harukontor, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Teherani harukontor, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iraan

EIH on mänginud võtmerolli mitmete Iraani pankade abistamisel, pakkudes neile alternatiivseid võimalusi Iraani suhtes kehtestatud ELi sanktsioonidega katkestatud tehingute lõpetamiseks. On täheldatud, et EIH tegutseb teatajapanga ja vahendajapangana tehingute puhul sanktsioonide objektiks olevate Iraani üksustega.

Näiteks külmutas EIH 2010. aasta augusti algul ELi poolt kindlaksmääratud pankade Saderat Irani ja Bank Mellati EIHi Hamburgi peakontoris asuvad kontod. Varsti pärast seda jätkas EIH Bank Mellatija Bank Saderat Iraniga tehtavat eurodes vääringustatud äri, kasutades EIHi kontosid loendisse mittekantud Iraani pangas. Augustis 2010 võttis EIH kasutusele süsteemi tavamaksete võimaldamiseks Bank Saderat Londonile ja Future Bank Bahrainile, et vältida ELi sanktsioone.

2010. aasta oktoobri seisuga jätkas EIH tegutsemist vahendajana sanktsioonide objektideks olevate Iraani pankade, sealhulgas Bank Mellati ja Bank Saderati poolt tehtavate maksete jaoks. Nimetatud sanktsioonide objektiks olevad pangad suunavad oma maksed EIHile Iran's Bank of Industry and Mine kaudu. 2009. aastal kasutati EIHi Post Banki poolt sanktsioonidest kõrvalehoidmise kavas, mis hõlmas tehingute käsitlemist ÜRO poolt kindlaks määratud Bank Sepahinimel ELi poolt kindlaksmääratud Bank Mellat on üks EIHi emapankadest.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (teise nimega Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Valgevene

Valgevenes asuv pank, mis on Bank Refah Kargarani, Bank Saderati ja Export Development Bank of Irani omandis.

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran

Osaleb materjalide hankimises ELi sanktsioonide objektiks oleva Iran Centrifuge Technology Company jaoks.

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

ÜRO sanktsioonide objektiks oleva TAMASi tütar-ettevõte, kes vastutab uraani leidmise ja eraldamise eest.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran

Tööstusautomaatika ettevõte, mis on töötanud ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Kalaye Electric Company (KEC) jaoks uraanikütuse rikastamise tehases Natanzis.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653

Osaleb Iraani tuumaprogrammis otseselt kasutatava erivarustuse ja materjalide hankimises.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran

Osaleb selliste materjalide hankimises, mis on kontrollitud ja mida kasutatakse otseselt tsentrifuugide tootmiseks Iraani uraanirikastamise programmi jaoks.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (teise nimega Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Ettevõte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõte. Osaleb varustuse hankimises tuumaprogrammi jaoks.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran

Ettevõte, mis osaleb inverterite hankimises Iraani keelustatud rikastamise programmi jaoks.

23.05.2011

10.

Raad Iran (teise nimega Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Ettevõte, mis osaleb inverterite hankimises Iraani keelustatud rikastamise programmi jaoks. RaadIran loodi kontrollisüsteemide tootmiseks ja projekteerimiseks ning pakub inverterite ja programmeeritavate loogiliste kontrollerite müügi ja paigaldamisteenust.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Peakontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Ettevõte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõte, koosneb uraani muundamise rajatisest, kütuse tootmise tehasest ja tsikooniumi tootmise tehasest.

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Ettevõte, mis hangib tundlikke kaupu Nuclear Reactors Fuel Companyle (SUREH). Sun Middle East kasutab Iraanist väljaspool asuvaid vahendajaid, et hankida SUREHi vajatavaid kaupu. Sun Middle East varustab nimetatud vahendajaid kaupade Iraani saatmisel võltsitud lõppkasutaja andmetega, püüdes seega mööda hiilida vastava riigi tollirežiimist.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Elektrivarustuse tootja (jaotlad), kes osaleb Fardow (Qom) rajatise ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

Elektrivarustuse tootja (jaotlad), kes osaleb Fardow (Qom) rajatise käimasoleval ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

Ettevõte, mis on hankinud kaupu ja varustust Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi jaoks ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Kalaye Electric Company (KEC) jaoks.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran

Transformaatorite tootja, kes osaleb Fardow (Qom) rajatise käimasoleval ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (teise nimega Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Hankefirma, mis on tegutsenud Mesbah Energy huvides, mis määrati kindlaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

23.05.2011

18.

Paya Parto (teise nimega Paya Partov)

 

Novin Energy tütarettevõte, mille suhtes kohaldatakse sanktsioone ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 alusel, tegeleb laserkeevitusega.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Kommunikatsiooniettevõte, mis on tarninud seadmeid Fardow (Qom) rajatise jaoks, mida ehitatakse ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Insenerifirma, mis hangib seadmeid Iraani IR-40 raskeveereaktori jaoks.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaisia

Pearl Energy Company Ltd. on täielikult First East Export Bankile (FEEB) kuuluv tütarettevõte, mis möörati kindlaks ÜRO poolt Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 alusel 2010. aasta juunis. Pearl Energy Company loodi FEEBi poolt, et pakkuda majandusuuringuid rea ülemaailmsete tööstusharude kohta.

Bank Mellatijuht Ali Divandari on Pearl Energy Company juhatuse esimees.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Šveits; Äriregistri number #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. on täielikult Pearl Energy Company Ltd-le kuuluv tütarettevõte, mis asub Šveitsis; tema missioon on pakkuda rahastamist ja ekspertteadmisi üksustele, kes soovivad sisenda Iraani naftasektorisse.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Saksamaa; Tel: 0049 40 2270170; Äriregistri number # HRB45757 (Saksamaa)

Machine Sazi Araki omandis või kontrolli all.

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Malaisia

Osaleb komponentide hankimises Iraani hävituslennukite jaoks.

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Araabia Ühendemiraadid

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, Araabia Ühendemiraadid

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), Ida-Aserbaidžaan, Iraan

Seotud AEOIga.

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iraan

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.05.2011

29.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Teostab Iraani tuumaprogrammi sõjalisi rakendusi käsitlevaid uuringuid.

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Seotud MTFZCi võrgustikuga.

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (teise nimega Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iraan

Osaleb hanketegevuses Iraani kanderakettide programmi jaoks.

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iraan

Iran Electronics Industries tütarettevõte.

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iraan

Iran Electronics Industries tütarettevõte.

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iraan

Khatam al-Anbiya Construction Headquartersi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

35.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumi (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics -MODAFL) omandis või kontrolli all.

Teostab tuumarelvade alaseid teaduslikke uuringuid.

23.05.2011

II.   Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC)

Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Bonyad Taavon Sepah (teise nimega IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iraan

Bonyad Taavon Sepah, mida tuntakse ka nime all IRGC Cooperative Foundation, loodi IRGC komandöride poolt IRGC investeeringute struktureerimiseks. Ettevõte on IRGC kontrolli all. Bonyad Taavon Sepa’i järelevalvenõukogu koosneb üheksast liikmest, kellest kaheksa on IRGC liikmed. Nimetatud ametnikud on IRGC peakomandör, kes on järelevalvenõukogu esimees, IRGC kõrgeima juhi esindaja, Bassij komandör, IRGC maavägede komandör, IRGC õhuvägede komandör, IRGC merevägede komandör, IRGC teabeturbe organisatsiooni juht, IRGC relvajõudude peastaabi vanemametnik ning MODAFLi vanemametnik.

23.05.2011

2.

Ansar Bank (teise nimega Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iraan

Bonyad Taavon Sepah lõi Ansar Bank’i IRGC personalile finants- ja krediiditeenuste pakkumiseks. Algselt tegutses Ansar Bank krediidiliiduna ja muutus 2009. aasta keskel pärast Iran's Central bank’ilt litsentsi saamist täieõiguslikuks pangaks. Ansar Bank, varem tuntud Ansar al Mojahedini nime all, on olnud IRGCga seotud üle 20 aasta. IRGC liikmed saavad oma palga Ansar bank’i kaudu.

Lisaks pakkus Ansar bank IRGC personalile erisoodustusi, sealhulgas alandatud hinnaga kodusisustust ja tasuta või alandatud hinnaga tervishoiuteenuseid.

23.05.2011

3.

Mehr Bank (teise nimega Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teheran, Iraan

Mehr Bank on Bonyas Taavon Sepah’i ja IRGC kontrolli all. Mehr Bank pakub IRGC-le finantsteenuseid. Bonyad Taavon Sepahi juhi, Parviz Fattahiga (sünd. 1961) tehtud üldkättesaadava intervjuu kohaselt lõi Bonyad Taavon Sepah Mehr Bank’i Bassij (IRGCi paramilitaarne relv) teenindamiseks.

23.05.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Person

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Sünnikuupäev: 19. veebruar 1956 Passinumber: K13644968 (Iraan), aegub mais 2013.

IRISLi juht ja tegevdirektor. Samuti on ta IRISLiga seotud üksustena tuntud Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) ja Hafiz Darya Shipping Co. (HDS) juht.

23.05.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94311 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Saksamaa; Äriregistri number HRB96253, väljastatud 30. jaanuaril 2006

Darya Capital Administration on täielikult IRISL Europe GmbH-le kuuluv tütarettevõte. Ettevõtte tegevdirektor on Mohammad Talai.

23.05.2011

2.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102485 (Saksamaa), väljastatud 19. august 2005; Tel: 004940278740

Ocean Capital Administrationi ja IRISL Europe’i omandis. Ahmad Sarkandi on samuti ettevõtete Ocean Capital Administration GmbH, Nari Shipping ja Chartering GmbH & Co. KG direktor.

23.05.2011

3.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB92501 (Saksamaa), väljastatud 4. jaanuaril 2005; Tel: 004940278740

Saksamaal asuv IRISLi finantsvaldusettevõtja, mis koos ettevõttega IRISL Europe omab ettevõtteid Nari Shipping ja Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration ja Nari Shipping ja Chartering asuvad Saksamaal samal aadressil kui IRISL Europe GmbH.

23.05.2011

4.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94311 (Saksamaa), väljastatud 21. juuli 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

4.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan;

Äriregistri number # HRA102601 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005

E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

5.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94312 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

5.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102502 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005; E-post: Veebisait: Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

6.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94313 (Saksamaa), väljastatud 21 juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

6.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102520 (Saksamaa), väljastatud 29. augustil 2005;

E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

7.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94314 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

7.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102600 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00494070383392; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

8.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94315 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

8.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan; Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102599 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005; E-post: Veebisait: Tel: 00494070383392; Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

9.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94316 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

9.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102501 (Saksamaa), väljastatud 24.augustil 2005; E-post: Veebisait: Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

10.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94829 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

10.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102655 (Saksamaa), väljastatud 26. septembril 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

11.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri dokument # HRB94633 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

11.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102533 (Saksamaa), väljastatud 1. septembril 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

12.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94698 (Saksamaa), väljastatud 9. septembril 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

12.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102565 (Saksamaa), väljastatud 15. septembril 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

13.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa;

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

13.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102679 (Saksamaa), väljastatud 27. september 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

14.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94632 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

14.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102544 (Saksamaa), väljastatud 9. septembril 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 004940302930; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

15.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94573 (Saksamaa), väljastatud 18. augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

15.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan; Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102506 (Saksamaa), väljastatud 25. augustil 2005; E-post: info@hdslines.com Veebisait: www.hdslines.com Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

16.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa;

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

16.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA104149 (Saksamaa), väljastatud 10. juulil 2006; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

17.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa;

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

17.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA104174 (Saksamaa), väljastatud 12. juulil 2006; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

18.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa;

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

18.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA104175 (Saksamaa), väljastatud 12. juulil 2006; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

19.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa;

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

19.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.05.2011

20.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu haldab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

Need Hong Kongi ettevõtted on: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd ja New Desire Ltd.

Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

20.a

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Insight World Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

20.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Kingdom New Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

20.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

20.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Neuman Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

20.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Desire LTD on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

21.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payma Darya Shipping lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puitlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud laevu.

Üks aktsionär on Gholamhossein Golpavar, SAPID shippingu tegevdirektor ja IRISLi kaubandusdirektor.

Hong Kongi ettevõtted on: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd ja Great Method Ltd.

Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

21.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Advance Novel on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

21.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Alpha Effort Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

21.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Best Precise Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

21.d

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Concept Giant Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

21.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Great Method Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

22.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

Üks aktsionär on IRISLi juhatuse liige Mohammed Mehdi Rasekh.

Need Hong Kongi ettevõtted on Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (teise nimega Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

22.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Smart Day Holdings Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

22.b.

System Wise Ltd (teise nimega Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

22.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Trade Treasure on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

22.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

True Honour Holdings Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

23.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud laevu. Üks aktsionär on IRISLi tegevdirektor Mohammed Hossein Dajmar.

Need Hong Kongi ettevõtted on: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group ja Sino Access Holdings.

Laevade tehinlist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

23.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Synergy Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

23.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Partner Century Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

23.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sackville Holdings Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis onSpringthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

23.d

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

23.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sino Access Holdings on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.05.2011

24.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Maltal asutatud 2005

Kerman Shipping Company Ltd on täielikult IRISLile kuuluv tütarettevõte.

Ettevõte asub Maltal samal aadressil mis Woking Shipping Investments Ltd ja tema omandis olevad ettevõtted.

23.05.2011

25.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 väljastatud 2006

Woking Shipping Investments Ltd on IRISLi tütarettevõte, mille omandis on ettevõtted Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, mis asuvad kõik Maltal samal aadressil.

23.05.2011

25.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Shere Shipping Company Limited on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

25.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Tongham Shipping Co. Ltd on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

25.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Uppercourt Shipping Company Limited on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

25.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Vobster Shipping Company on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.05.2011

26.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C'Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Küpros.

Äriregistri number #C133993 (Küpros), väljastatud 2002

Lancelin Shipping Company Ltd on täielikult IRISLi omandis.

Lancelin Shippingit juhib Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

27.

Ashtead Shipping Company Ltd

Äriregistri number #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Ashtead Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

28.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - äriregistri number #118117C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Byfleet Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

29.

Cobham Shipping Company Ltd

Äriregistri number #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Cobham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

30.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar, Äriregistri number #108119C

Dorking Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

31.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Äriregistri number #108120C

Effingham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

32.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Äriregistri number #108146C

Farnham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

33.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Äriregistri number #111998C

Gomshall Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

34.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Horsham Shipping Company Ltd - Äriregistri number #111999C

Horsham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011


II LISA

ARTIKLIS 3 OSUTATUD ISIKUD JA ÜKSUSED

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Välisministeerium. Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) endine juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.05.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology, teise nimega Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

AEOI alluv üksus, mis jätkab AEOI endise teadusüksuse tööd. Instituudi tegevdirektor on AEOI asepresident Mohammad Ghannadi (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737).

23.05.2011

2.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (teiste nimedega Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics või MODAFL või MODSAF)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (teiste nimedega TSA või TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.

Iran Centrifuge Technology Company võttis üle Farayand Technique’i (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737) tegevuse. Ettevõte toodab uraani rikastamise tsentrifuugide osasid ning toetab otseselt tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi, mille peatamist nõutakse Iraanilt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega. Teostab töid Kalaye Electric Company (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 alusel) jaoks.

23.05.2011


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/85


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2011/300/ÜVJP,

23. mai 2011,

millega rakendatakse otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2011. aasta otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 28. veebruaril 2011 vastu otsuse 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas.

(2)

Võttes arvesse Liibüas valitseva olukorra tõsidust, tuleks lisada täiendav isik ja üksus otsuse 2011/137/ÜVJP II ja IV lisas esitatud nimekirjadesse isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva otsuse I lisas esitatud isik lisatakse otsuse 2011/137/ÜVJP II ja IV lisas esitatud nimekirjadesse.

2.   Käesoleva otsuse II lisas esitatud üksus lisatakse otsuse 2011/137/ÜVJP IV lisas esitatud nimekirja.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 23. mai 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 58, 3.3.2011, lk 53.


I LISA

ARTIKLI 1 LÕIKES 1 OSUTATUD ISIK

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Kolonel Taher Juwadi

Tähtsuselt neljas isik Revolutsioonilise Kaardiväe käsuliinis

Gaddafi režiimi tähtis liige

23.05.2011


II LISA

ARTIKLI 1 LÕIKES 2 OSUTATUD ÜKSUS

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

Tripoli, Liibüa

E-post: afriqiyah@afriqiyah.aero

Režiimile kuuluvale ja selle kontrolli all olevale ning ELi määrusega kindlaks määratud üksusele Libyan African Investment Portfolio kuuluv Liibüa tütarettevõte.

23.05.2011


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/87


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2011/301/ÜVJP,

23. mai 2011,

millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta otsust 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 25. oktoobril 2010 vastu otsuse 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta.

(2)

Võttes arvesse olukorra tõsidust Valgevenes, tuleks kanda täiendavad isikud otsuse 2010/639/ÜVJP IIIA lisas esitatud nimekirja isikutest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas esitatud isikud lisatakse otsuse 2010/639/ÜVJP IIIA lisas esitatud nimekirja.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 23. mai 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 280, 26.10.2010, lk 18.


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIKUD

 

Nimed

Transkriptsioon valgevene keele põhjal

Transkriptsioon vene keele põhjal

Nimed (kirjapilt valgevene keeles)

Nimed (kirjapilt vene keeles)

Sünniaeg ja -koht

Ametikoht

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Vitebski Železnodoroznõi rajoonikohtu kohtunik. Määras apellatsioonimenetluses paljudele meeleavaldajatele süüdimõistva otsuse, vaatamata sellele, et esimese astme kohtus neid süüdi ei mõistetud.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Sünniaeg:

13.11.1964

Koolidirektor Talkovi linnas Puhhovitši rajoonis. Vallandas 27. jaanuaril 2011 keskkooli hinnatud õpetaja Natalja Ilinitši tema poliitiliste vaadete eest ning osalemise tõttu 19. detsembri 2010. aasta sündmustes.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Sünniaeg:

27.08.1948 või 1949

Puhhovitši rajoonikohtu kohtunik. Lükkas ebaseaduslikult tagasi Natalja Ilinitši hagi, mille ta esitas oma positsiooni taastamiseks Talkovi linna kooliõpetajana.

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Partizanski rajoonikohtu kohtunik, kes menetles Lihhovidi kohtuasja. Määras Lihhovidile „Vabadusliikumise” aktivistina tegutsemise eest kolme ja poole aasta pikkuse vanglakaristuse range režiimiga vanglas.

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei (Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Prokurör Daškevitš-Lobovi kohtuasjas. Noorsoorinde aktivistidele Dmitri Daškevitšile ja Eduard Lobovile määrati mitme aasta pikkune vangistus „huligaanitsemise” eest. Nende vangistamise tõeline põhjus oli see, et mõlemad osalesid aktiivselt 2010. aasta detsembri valimiskampaanias, toetades ühte opositsiooni kandidaati.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Kõrgema majanduskohtu kohtunik. Jättis jõusse sõltumatule raadiojaamale Autoradio kehtestatud eetrikeelu. (Autoradiole anti eetrikeeld „üleskutsete eest massirahutustele 2010. aasta detsembri presidendivalimiste ajal.” Kehtiva lepingu alusel edastas raadio ühe opositsiooni kandidaadi, Sannikovi valimisprogrammi, kes ütles, et „tuleviku üle ei otsustata mitte tagatubades vaid väljakul!”).

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Presidendi administratsiooni analüüsikeskuse juhataja, vastutab telekommunikatsiooni, sealhulgas mitmesuguste sidekanalite, näiteks internetiga seotud järelevalve, filtreerimise, pealtkuulamise, kontrollimise ja sekkumise eest.

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Minski Partizanski rajoonikohtu kohtunik. Menetles endise presidendikandidaadi Andrei Sannikovi, kodanikuühiskonna aktivistide Ilja Vassiljevitši, Fedor Mirzoijanovi, Oleg Gnedšiki and Vladimir Jerjomenoki kohtuasja. Viis protsessi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku. Jättis jõusse süüdistatavate isikute vastu ebaoluliste tunnistuste ja tõendusmaterjali kasutamise.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Minski Oktjabrski (Kastrišnitski) rajoonikohtu kohtunik. Menetles Pavel Vinogradovi, Dmitri Drozdi, Ales Kirkevitši, Andrei Protasenia, Vladimir Homitšenko kohtuasja. Viis protsessi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku. Jättis jõusse süüdistatavate isikute vastu ebaoluliste tunnistuste ja tõendusmaterjali kasutamise.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Minski Oktjabrski (Kastrišnitski) rajoonikohtu prokurör. Menetles Pavel Vinogradovi, Dmitri Drozdi, Ales Kirkevitši, Vladimir Homitšenko kohtuasja. Tema esitatud süüdistusel on selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikub selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhineb 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер’евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Minski Pervomaiski rajoonikohtu prokurör. Menetles Dmitri Bondarenko kohtuasja. Tema esitatud süüdistusel on selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikub selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhineb 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Minski Zavodskoi rajoonikohtu kohtunik, kes menetles väljapaistvate kodanikuühiskonna esindajate Khalip Irina, Martselev Sergei ja Severinets Paveli kohtuasja. Viis protsessi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku. Jättis jõusse süüdistatavate isikute vastu ebaoluliste tunnistuste ja tõendusmaterjali kasutamise.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Minski Zavodskoi rajoonikohtu prokurör, kes menetles väljapaistvate kodanikuühiskonna esindajate Khalip Irina, Martselev Sergei ja Severinets Paveli kohtuasja. Tema esitatud süüdistusel on selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikub selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhineb 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/91


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2011/302/ÜVJP,

23. mai 2011,

millega rakendatakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 9. mai 2011. aasta otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 9. mail 2011 vastu otsuse 2011/273/ÜVJP.

(2)

Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust, tuleks kanda täiendavad isikud otsuse 2011/273/ÜVJP lisas esitatud isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Kõnealuse otsuse lisas esitatud loetellu kantud teatud isikutega seotud teavet tuleks ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/273/ÜVJP lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 23. mai 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 121, 10.5.2011, lk 11.


LISA

„LISA

ARTIKLITES 3 JA 4 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU

Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Bashar Al-Assad

Sündinud 11.9.1965 Damaskuses; Diplomaatiline pass nr D1903

Vabariigi president; meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide korraldaja ja elluviija.

23.05.2011

2.

Mahir (teise nimega Maher) Al-Assad

Sündinud 8.12.1967; diplomaatiline pass nr 4138

4. sõjaväeüksuse juhataja, Baathi partei keskjuhatuse liige, üks vabariikliku kaardiväe juhtidest; President Bashar Al-Assadi vend; meeleavalduste mahasurumise peamine elluviija.

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (teise nimega Mamlouk)

Sündinud 19.2.1946 Damaskuses; diplomaatiline pass nr 983

Süüria luureteenistuse ülem; osales meeleavalduste mahasurumises.

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (teise nimega Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Siseminister; osales meeleavalduste mahasurumises.

23.05.2011

5.

Atej (teise nimega Atef, Atif) Najib

 

Poliitilise julgeolekuteenistuse endine juhataja Deraas; President Bashar Al-Assadi nõbu; osales meeleavalduste mahasurumises.

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (teise nimega Hafez Makhlouf)

Sündinud 2.4.1971 Damaskuses; diplomaatiline pass nr 2246

Kolonel ja ühe luureteenistuse üksuse ülem (luureteenistuse Damaskuse haru); President Bashar Al-Assadi nõbu; Maher Al-Assadile lähedalseisev isik; osales meeleavalduste mahasurumises.

23.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (teise nimega Mohammed Dib Zeitoun)

Sündinud 20.5.1951 Damaskuses; diplomaatiline pass nr D 000 00 13 00

Poliitilise julgeolekuteenistuse juhataja; osales meeleavalduste mahasurumises.

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Poliitilise julgeolekuteenistuse juhataja Banyas, osales meeleavalduste mahasurumises Baidas.

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Sündinud 10.7.1969 Damaskuses, pass nr 454224

Süüria ettevõtja; Maher Al-Assadiga seotud isik; President Bashar Al-Assadi nõbu; rahastab režiimi, mis võimaldab meeleavalduste mahasurumist.

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Sündinud 1953. aastal Hamāh’s; diplomaatiline pass nr D0005788

Süüria sõjaväeluure ülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Süüria õhujõudude luureülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Sündinud 3.5.1953 Deraas; diplomaatiline pass nr D 000 000 887

Süüria sõjaväeluure Damaskuse piirkonna ülem; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Sündinud 18.6.1962 Kerdalas; pass nr 88238

Osales osana Shabiha relvastatud üksusest tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Sündinud 1.3.1961 Latakias; passid nr 86449 ja nr 842781

Osales osana Shabiha relvastatud üksusest tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

Sündinud 15.1.1950 Al-Madehleh’s, Tartūs

Staabiülema asetäitja julgeoleku ja luureandmete alal, osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Sündinud 1941

Süüria riikliku julgeolekubüroo juhataja; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar’

Sündinud 10.12.1932

Süüria asepresident; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Sündinud 10.4.1937 (või 20.5.1937) Hamāh’s, diplomaatiline pass nr 0002250

Süüria asepresidendi abi riikliku julgeoleku küsimustes; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Sündinud 20.5.1966; pass nr 002954347

Mahir Al Assadi õemees; ettevõtja ja mitme välisettevõtte kohalik esindaja; rahastab meeleavaldajate vastu suunatud repressioone võimaldavat režiimi

23.05.2011

20.

Iyad (teise nimega Eyad) Makhlouf

Sündinud 21.1.1973 Damaskuses; pass nr N001820740

Rami Makhloufi vend ja luureteenistuse ametnik, osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Presidendi nõuandja strateegilistes küsimustes; osales tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Relvajõudude staabiülem, vastutab sõjaväe osalemise eest rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

23.05.2011

23.

Ihab (teise nimega Ehab, Iehab) Makhlouf

Sündinud 21.1.1973 Damaskuses; pass nr N002848852

Ettevõtte SyriaTel asepresident ja Rami Makhloufi USA ettevõtte ajutine juht; rahastab režiimi, mis võimaldab meeleavalduste mahasurumist.

23.05.2011”


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/95


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

20. mai 2011,

millega kinnitatakse Madalmaades kasutatavad searümpade liigitusmeetodid

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 3427 all)

(Ainult hollandikeelne tekst on autentne)

(2011/303/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 43 punkti m koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 V lisa punkti B.IV alapunktis 1 on sätestatud, et searümpade klassifitseerimiseks hinnatakse tailihasisaldust vastavalt komisjoni kinnitatud liigitusmeetoditele; sellisteks meetoditeks võivad olla üksnes statistiliselt tõestatud hindamismeetodid, mis põhinevad searümba ühe või mitme anatoomilise osa füüsilisel mõõtmisel. Liigitusmeetodite kinnitamisel lähtutakse hinnangu vastavusest lubatud maksimaalsele statistilisele veale. Kõnealune statistiline viga on määratletud komisjoni 10. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1249/2008 (milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) artikli 23 lõikes 3.

(2)

Otsusega 2005/627/EÜ (3) lubas komisjon searümpade liigitamiseks Madalamaades kasutada kaht meetodit.

(3)

Tehniliste kohanduste tõttu ja tulenevalt asjaolust, et Madalmaade sigade koguarvus on ette näha muudatusi, kuna eeldatakse kastreeritud isasloomade kadumist lähitulevikus, on Madalmaad taotlenud komisjonilt luba kinnitada kolm searümpade liigitusmeetodit oma territooriumil ning on esitanud proovidissekteerimise üksikasjaliku kirjelduse, märkides põhimõtted, millel meetodid põhinevad, proovidissekteerimise tulemused ning tailihasisalduse mõõtmiseks kasutatavad võrrandid määruse (EÜ) nr 1249/2008 artikli 23 lõikega 4 ettenähtud protokollis.

(4)

Kõnealuse taotluse läbivaatamisel on selgunud, et asjaomaste liigitusmeetodite kinnitamise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks lubada Madalmaades kõnealuseid liigitusmeetodeid kasutada.

(5)

Seadme või liigitusmeetodite muutmine tohiks olla lubatud üksnes juhul, kui see on selgesõnaliselt lubatud komisjoni otsusega.

(6)

Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks otsus nr 2005/627/EÜ tunnistada kehtetuks.

(7)

Pidades silmas uute seadmete ja uute võrrandite kasutuselevõtuga seotud tehnilisi tingimusi, tuleks käesoleva otsuse alusel lubatud searümpade liigitusmeetodeid kohaldada alates 3. oktoobrist 2011.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Madalamaades lubatakse searümpade liigitamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 V lisa punkti B.IV alapunktile 1 kasutada järgmisi meetodeid:

seade „Hennessy Grading Probe (HGP 7)” ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa 1. osas;

seade „Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)” ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa 2. osas;

seade „CSB Image-Meater (CSB)” ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa 3. osas.

Artikkel 2

Lubatud seadme või hindamismeetodite muutmine on lubatud üksnes juhul, kui muudatus on selgesõnaliselt lubatud komisjoni otsusega.

Artikkel 3

Otsus 2005/627/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 3. oktoobrist 2011.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Madalmaade Kuningriigile.

Brüssel, 20. mai 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Dacian CIOLOŞ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 337, 16.12.2008, lk 3.

(3)  ELT L 224, 30.8.2005, lk 17.


LISA

MADALMAADES KASUTATAVAD SEARÜMPADE LIIGITUSMEETODID

1.   OSA

Hennessy Grading Probe (HGP 7)

1.

Käesoleva osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet „Hennessy grading probe (HGP 7)”.

2.

Seade on varustatud sondiga, mille diameeter on 5,95 millimeetrit (ja sondi tipus oleva tera kummagi külje juures 6,3 mm), milles on fotodiood (Siemens LED, tüüp LYU 260-EO ja fotodetektor, tüüp 58 MR) ning mille mõõteulatus on 0–120 millimeetrit. Mõõtmistulemused teisendatakse hinnanguliseks tailihasisalduseks HGP 7 seadme või sellega ühendatud arvuti abil.

3.

Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

LMP = 65,92 – 0,6337 * pekk + 0,0446 * lihas,

kus:

LMP

=

rümba hinnanguline tailihasisaldus protsentides,

pekk

=

HGP 7 seadme mõõdetud peki (sh kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna kolmanda ja neljanda viimase ribi vahelt, 6 cm kaugusel rümba keskjoonest,

lihas

=

HGP 7 seadme mõõdetud lihase (sh kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna samal ajal ja samas kohas kui pekk.

Valem kehtib 73,5–107,5 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul.

2.   OSA

Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)

1.

Käesoleva osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet „Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)”.

2.

Seade on varustatud 8 mm läbimõõduga kõrgendatud täpsusega Sydeli sondiga, Honeywelli infrapunadioodiga ja kahe Honeywelli valgussensoriga. Seadme mõõteulatus on 0–95 millimeetrit.

Mõõtmistulemused teisendatakse hinnanguliseks tailihasisalduseks CGM seadme abil.

3.

Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

LMP = 66,86 – 0,6549 * pekk + 0,0207 * lihas,

kus:

LMP

=

rümba hinnanguline tailihasisaldus protsentides,

pekk

=

CGM seadme mõõdetud peki (sh kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna kolmanda ja neljanda viimase ribi vahelt, 6 cm kaugusel rümba keskjoonest,

lihas

=

CGM seadme mõõdetud lihase (sh kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna samal ajal ja samas kohas kui pekk.

Valem kehtib 73,5–107,5 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul.

3.   OSA

CSB Image-Meater (CSB)

1.

Käesoleva osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet „CSB Image-Meater (CSB)”.

2.

Seade CSB Image-Meater koosneb videokaamerast ja arvutist, mis on varustatud pildianalüüsi kaardiga, ekraaniga, printeriga, juhtmehhanismiga, mõõtemehhanismiga ja liidestega. Seade Image-Meater kõik muutujad (16) mõõdetakse rümba tagaosa reietüki poolitusjoonel (keskse tuharalihase Musculus gluteus medius ümber).

Mõõtmistulemused teisendatakse arvuti abil hinnanguliseks tailihasisalduseks (protsentides).

3.

Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

LMP = 65,2212 – 0,2741 S + 0,0160 F – 0,0302 ML – 0,2648 MS + 0,0831 MF – 0,1002 WL – 0,0509 WaS + 0,0172 WaF – 0,0169 WbS + 0,0006 WbF + 0,0341 WcS – 0,0097 WcF + 0,0223 WdS – 0,0008 WdF + 0,0132 ES – 0,0124 IS,

kus 16 objektiivset CSB seadmega poolitusjoonel tehtavat mõõtmist on järgmised:

LMP

=

rümba hinnanguline tailihasisaldus protsentides,

S

=

peki paksus, mõõdetuna keskset tuharalihast katva peki kõige õhemas kohas (mm),

F

=

lihase paksus, mõõdetuna lühimat ühendusjoont pidi keskse tuharalihase eesmise (koljupoolse) otsa ja selgrookanali ülemise (selgmise) seina vahel kõige õhemas kohas (mm),

ML

=

keskse tuharalihase pikkus (mm),

MS

=

peekoni keskmine paksus keskse tuharalihase all (mm),

MF

=

tailiha keskmine paksus keskse tuharalihase all (mm),

WL

=

selgroolülide, sh lülivaheketaste keskmine pikkus (mm),

Wa,b,c,dS

=

peekoni keskmine paksus esimese mõõdetud selgroolüli (a) ja ülejäänud selgroolülide (b, c, d) all (mm),

Wa,b,c,dF

=

tailiha keskmine paksus esimese mõõdetud selgroolüli (a) ja ülejäänud selgroolülide (b, c, d) all (mm),

ES

=

välise peekoni keskmine paksus nelja mõõdetud selgroolüli kohal (mm),

IS

=

sisemise peekoni keskmine paksus nelja mõõdetud selgroolüli kohal (mm).

4.

Mõõtepunkte on kirjeldatud määruse (EÜ) nr 1249/2008 artikli 23 lõike 4 kohaselt Madalmaade poolt komisjonile esitatud protokolli II osas.

Valem kehtib 73,5–107,5 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul.


24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/99


KOMISJONI OTSUS,

23. mai 2011,

millega vabastatakse teatavad isikud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratastele kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu (mida on viimati säilitatud ja muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2005) laiendamisest teatavatele jalgratta varuosadele ning millega tühistatakse määrusega (EÜ) nr 88/97 teatavate isikute suhtes kehtestatud, Hiina Rahvavabariigist pärit teatavatele jalgratta varuosadele laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine ja sellisest tollimaksust vabastamine

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 3543 all)

(2011/304/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”),

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 71/97, (2) millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste suhtes määrusega (EMÜ) nr 2474/93 (3) kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratta varuosade impordile ning kehtestatakse laiendatud tollimaks vastavalt määrusele (EÜ) nr 703/96 registreeritud impordi suhtes (edaspidi „laiendav määrus”),

võttes arvesse komisjoni 20. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 88/97 Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 (4) (edaspidi „tollimaksust vabastamise määrus”) kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest, eriti selle artiklit 7,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast tollimaksust vabastamise määruse jõustumist esitasid mitmed jalgrataste kokkupanemisega tegelevad ettevõtjad vastavalt kõnealuse määruse artiklile 3 taotlused määrusega (EÜ) nr 71/97 teatavatele Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratta varuosadele laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust („laiendatud dumpinguvastane tollimaks”) vabastamise kohta. Komisjon avaldas Euroopa Liidu Teatajas jalgrataste kokkupanemisega tegelevate selliste ettevõtjate järjestikused nimekirjad, (5) kelle puhul peatati laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumine vabaks ringluseks deklareeritud oluliste jalgratta varuosade impordilt vastavalt tollimaksust vabastamise määruse artikli 5 lõikele 1.

(2)

Pärast uuritavate isikute nimekirja viimast avaldamist (6) on valitud peamine uurimisperiood. See on periood 1. jaanuarist 2010 kuni 31. augustini 2010. Nõuti ka lisateavet 2008. ja 2009. aasta kohta. Kõigile isikutele, kelle kohta oli kavas hinnang anda, saadeti küsimustik, kus paluti teavet kõnealuse uurimisperioodi jooksul jalgrataste kokkupanemisega seonduvate toimingute kohta.

(3)

Komisjonile teatati ka kahe sellise äriühingu likvideerimisest, kes olid vabastatud jalgratta varuosadele laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust. Lisaks ei täitnud üks äriühing komisjoni määruse (EÜ) nr 88/97 tingimusi. Kõnealuste äriühingute suhtes kehtinud tollimaksusvabastus tühistatakse.

A.   TOLLIMAKSUST VABASTAMISE TAOTLUSED EELNEVALT PEATATUD TOLLIMAKSU SUHTES

A.1.   Vastuvõetavad tollimaksust vabastamise taotlused

(4)

Komisjon sai tabelis 1 loetletud isikutelt kogu vajaliku teabe, et teha kindlaks nende taotluste vastuvõetavus. Nende isikute puhul oli tollimaks juba peatatud alates esimese täieliku toimiku saabumisest komisjoni käsutusse. Nõutud ja esitatud uus teave vaadati läbi ja vajaduse korral kontrolliti seda asjaomaste isikute valdustes. Selle teabe põhjal leidis komisjon, et tabelis 1 loetletud isikute taotlused on vastuvõetavad vastavalt tollimaksust vabastamise määruse artikli 4 lõikele 1.

Tabel 1

Nimi

Aadress

Riik

TARICi lisakood

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa’ (VI)

Itaalia

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (uus postiindeks on 20847)

Itaalia

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Itaalia

A963

(5)

Asjaolud, mis komisjon lõpuks kindalaks tegi, näitavad, et kõigi taotlejate puhul oli nende koostetoimingutes kasutatavate Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratta varuosade väärtus alla 60 % nendes koostetoimingutes kasutatud osade koguväärtusest, ning seepärast jäävad need algmääruse artikli 13 lõike 2 reguleerimisalast välja.

(6)

Sel põhjusel ja kooskõlas tollimaksust vabastamise määruse artikli 7 lõikega 1 tuleks eespool esitatud tabelis loetletud isikud laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastada.

(7)

Kooskõlas tollimaksust vabastamise määruse artikli 7 lõikega 2 peaks tabelis 1 loetletud isikute vabastamine laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust jõustuma nende taotluste vastuvõtmise kuupäeval. Lisaks sellele tuleb lugeda kehtetuks nende isikute tollivõlg seoses laiendatud dumpinguvastase tollimaksuga alates nende esitatud tollimaksust vabastamise taotluste vastuvõtmise kuupäevast.

(8)

Äriühing Sintema Sport S.R.L. teatas komisjonile, et äriühingu postiindeks muutub 2011. aasta aprillis ning ei ole enam 20042, vaid 20847, kuna Albiate haldusüksus läheb Milano piirkonna koosseisust üle Monza piirkonna koosseisu.

A.2.   Tagasilükatavad tollimaksust vabastamise taotlused

(9)

Tabelis 2 nimetatud isikud esitasid samuti taotluse laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamiseks.

Tabel 2

Nimi

Aadress

Riik

TARICi lisakood

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lucena

Hispaania

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgia

A954

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Saksamaa

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Saksamaa

A965

S.C. Rich Euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, no 54 A, 077010 Afumati, Ilfov County

Rumeenia

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Tšehhi Vabariik

A962

(10)

Kaks isikut ei kasutanud uurimisperioodi vältel oma koostetoimingutes dumpinguvastase tollimaksuga maksustatavaid jalgrattaosi. Üks isik teatas komisjonile, et ta ei vaja edaspidi vabastust dumpinguvastasest tollimaksust. Kaks isikut ei vastanud küsimustikule ja väitsid, et ei ole oma koostetoimingutes kasutanud tollimaksuga maksustatavaid jalgrattaosi. Üks äriühing on likvideerimisel.

(11)

Kuna tabelis 2 loetletud isikud ei vastanud tollimaksust vabastamise kriteeriumidele, peab komisjon vastavalt tollimaksust vabastamise määruse artikli 7 lõikele 3 nende vabastustaotlused tagasi lükkama. Seda silmas pidades tuleb tollimaksust vabastamise määruse artiklis 5 osutatud laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine tühistada ning kõnealustelt isikutelt laiendatud dumpinguvastane tollimaks sisse nõuda alates taotluste vastuvõtmise kuupäevast.

A.3   Tühistamine

(12)

Tabelis 3 nimetatud isikute suhtes kehtinud tollimaksuvabastus tühistatakse.

Tabel 3

Nimi

Aadress

Riik

TARICi lisakood

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Saksamaa

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Ühendkuningriik

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Saksamaa

A852

(13)

Nimetatud isikud olid vabastatud jalgrattaosadele laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust. Komisjonile teatati, et üks kõnealustest äriühingutest oli juba likvideeritud ja üks oli likvideerimisel. Komisjoni käsutuses olevad tõendid kinnitasid, et kolmas äriühing oli oma koostetoimingud lõpetanud ja müüs imporditud jalgrattaosad edasi isikule, kelle suhtes tollimaksuvabastust ei rakendata. Kuigi selline import ei kuulu tollimaksuvabastuskava alla, jätkas see äriühing impordi deklareerimist vastavalt sellele kavale. Arvestades asjaolu, et kõnealune äriühing ise koostetoiminguid ei tee, ei täida ta tollimaksust vabastamise määruse artiklis 8 sätestatud kohustusi, st ei taga, et tema koostetoimingud jäävad määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõike 2 reguleerimisalast välja ega saa esitada veenvaid andmeid tarnitud osade kasutamise kohta. Seepärast tuleb tollimaksust vabastamine tühistada vastavalt tollimaksust vabastamise määruse artiklile 10.

B.   TOLLIMAKSUST VABASTAMISE TAOTLUSED EELNEVALT PEATAMATA TOLLIMAKSU SUHTES

(14)

Käesolevaga teavitatakse huvitatud isikuid vastavalt tollimaksust vabastamise määruse artiklile 3 esitatud uute tollimaksust vabastamise taotluste saamisest tabelis 3 loetletud isikutelt. Kõnealuste isikute esitatud taotlustest tulenev laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine peaks jõustuma tabeli veerus „Jõustumise kuupäev” osutatud kuupäevast.

Tabel 4

Nimi

Aadress

Riik

Jõustumise kuupäev

TARICi lisakood

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Saksamaa

11.6.2010

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Hispaania

16.7.2010

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33–386 Podegrodzie (varem ul. Krolewska nr 16, 00–103 Warszawa)

Poola

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (varem JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Prantsusmaa

18.2.2010

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgaaria

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Itaalia

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

30.3.2010

A978 (varem A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Rootsi

11.1.2010

A967

(15)

Äriühing Code X Sp. z o.o. vabastati tollimaksust 22. jaanuaril 2010. Vahepeal on äriühing muutnud oma juriidilist aadressi, see ei ole enam ul. Krolewska nr 16, 00–103 Warszawa, vaid Olszanka 109, 33–386 Podegrodzie. Juriidilise aadressi muutus ei mõjuta esialgset vabastustaotlust. Äriühing JET’LEAN vabastati tollimaksust 18. veebruaril 2010. Vahepeal muudeti ärinime: JETLEANist sai JETLANE. Ärinime muutus ei mõjuta esialgset vabastustaotlust. Äriühing Müller GmbH vabastati tollimaksust 30. märtsil 2010. Äriühingule Müller GmbH ekslikult kahekordselt eraldatud TARICi lisakood A977 tühistati. Alates 3. juunist 2010 eraldati äriühingule Müller GmbH TARICi lisakood A978. Koodi muutus ei mõjuta esialgset vabastustaotlust.

(16)

Kõiki tabelites 1–4 loetletud äriühinguid teavitati ja neile anti võimalus esitada märkusi. Vastupidiselt esialgu komisjonile teatavaks saanud andmetele selgus, et äriühing IMACycles Bicicletas e Motociclos Lda ei olnudki likvideerimisel. Seepärast ei tühistata nimetatud äriühingu tollimaksuvabastust ja äriühing jäetakse tabelist 3 välja. Muid selliseid märkusi, mis oleksid võinud muuta käesoleva otsuse seisukohti, ei ole saadud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga vabastatakse allpool esitatud tabelis 1 loetletud isikud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratastele kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu (mida on viimati säilitatud ja muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2005) laiendamisest teatavatele Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratta varuosadele vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 71/97.

Vabastus jõustub iga isiku suhtes veerus pealkirjaga „Jõustumise kuupäev” osutatud kuupäeval.

Tabel 1

Tollimaksust vabastatavate isikute nimekiri

Nimi

Aadress

Riik

Vabastamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97

Jõustumise kuupäev

TARICi lisakood

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa’ (VI)

Itaalia

Artikkel 7

27.5.2009

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (uus postiindeks on 20847)

Itaalia

Artikkel 7

22.2.2010

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Itaalia

Artikkel 7

3.11.2009

A963

Artikkel 2

Käesolevaga lükatakse tagasi allpool esitatud tabelis 2 loetletud isikute taotlused, mis on esitatud vastavalt määruse (EÜ) nr 88/97 artiklile 3, laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamise kohta.

Asjaomaste isikute laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine vastavalt määruse (EÜ) nr 88/97 artiklile 5 tühistatakse alates veerus pealkirjaga „Jõustumise kuupäev” osutatud kuupäevast.

Tabel 2

Isikud, kelle puhul dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine tühistatakse

Nimi

Aadress

Riik

Peatamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97

Jõustumise kuupäev

TARICi lisakood

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lucena

Hispaania

Artikkel 5

5.7.2010

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgia

Artikkel 5

30.4.2009

A954

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Saksamaa

Artikkel 5

15.10.2007

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Saksamaa

Artikkel 5

3.12.2009

A965

S.C. Rich Euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, no 54 A, 077010 Afumati, Ilfov County

Rumeenia

Artikkel 5

10.7.2008

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Tšehhi Vabariik

Artikkel 5

20.10.2009

A962

Artikkel 3

Allpool esitatud tabelis 3 esitatud isikute puhul tühistatakse laiendatud tollimaksust vabastamise määruse artikli 10 kohaselt laiendatud tollimaksu tasumisest vabastamine, mis oli antud vastavalt määruse (EÜ) nr 88/97 artiklile 7.

Asjaomaste isikute vabastamine laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumisest tühistatakse alates veerus pealkirjaga „Jõustumise kuupäev” osutatud kuupäevast.

Tabel 3

Isikud, kelle puhul dumpinguvastasest tollimaksust vabastamine tühistatakse

Nimi

Aadress

Riik

Vabastamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97

Jõustumise kuupäev

TARICi lisakood

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Saksamaa

Artikkel 7

Käesoleva otsuse avaldamisele järgneval päeval

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Ühendkuningriik

Artikkel 7

Käesoleva otsuse avaldamisele järgneval päeval

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Saksamaa

Artikkel 7

Käesoleva otsuse avaldamisele järgneval päeval

A852

Artikkel 4

Tabelis 4 loetletud isikud moodustavad vastavalt määruse (EÜ) nr 88/97 artiklile 3 uuritavate isikute ajakohastatud nimekirja. Kõnealuste isikute esitatud taotlustest tulenev laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine jõustus tabeli 4 veerus pealkirjaga „Jõustumise kuupäev” osutatud kuupäeval.

Tabel 4

Uuritavad isikud

Nimi

Aadress

Riik

Peatamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97

Jõustumise kuupäev

TARICi lisakood

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Saksamaa

Artikkel 5

11.6.2010

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Hispaania

Artikkel 5

16.7.2010

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33–386 Podegrodzie (varem ul Krolewska nr 16, 00–103 Warszawa)

Poola

Artikkel 5

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (varem JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Prantsusmaa

Artikkel 5

18.2.2010

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgaaria

Artikkel 5

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Itaalia

Artikkel 5

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

Artikkel 5

30.3.2010

A978 (varem A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Rootsi

Artikkel 5

11.1.2010

A967

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele ning artiklites 1, 2, 3 ja 4 loetletud isikutele. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. mai 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karel DE GUCHT


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  EÜT L 16, 18.1.1997, lk 55.

(3)  EÜT L 228, 9.9.1993, lk 1. Määrus on säilitatud määrusega (EÜ) nr 1524/2000 (EÜT L 175, 14.7.2000, lk 39) ja muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2005 (ELT L 183, 14.7.2005, lk 1).

(4)  EÜT L 17, 21.1.1997, lk 17.

(5)  EÜT C 45, 13.2.1997, lk 3, EÜT C 112, 10.4.1997, lk 9, EÜT C 220, 19.7.1997, lk 6, EÜT C 378, 13.12.1997, lk 2, EÜT C 217, 11.7.1998, lk 9, EÜT C 37, 11.2.1999, lk 3, EÜT C 186, 2.7.1999, lk 6, EÜT C 216, 28.7.2000, lk 8, EÜT C 170, 14.6.2001, lk 5, EÜT C 103, 30.4.2002, lk 2, ELT C 35, 14.2.2003, lk 3, ELT C 43, 22.2.2003, lk 5, ELT C 54, 2.3.2004, lk 2, ELT C 299, 4.12.2004, lk 4, ELT L 17, 21.1.2006, lk 16, ELT L 313, 14.11.2006, lk 5, ELT L 81, 20.3.2008, lk 73, ELT C 310, 5.12.2008, lk 19, ELT L 19, 23.1.2009, lk 62, ELT L 314, 1.12.2009, lk 106.

(6)  ELT L 314, 1.12.2009, lk 106.


Parandused

24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/105


Komisjoni 20. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 494/2011 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 134, 21. mai 2011 )

Leheküljel 3 artikli 2 teises lõigus

asendatakse

„Seda kohaldatakse alates 10. jaanuarist 2012.”

järgmisega:

„Seda kohaldatakse alates 10. detsembrist 2011.”

Leheküljel 4 lisa punktis 1, muudetava tabeli punkti 1 kolmandas lõigus

asendatakse

„Erandina ei kohaldata teist alapunkti enne 10. jaanuari 2012 turule viidud toodete suhtes.”

järgmisega:

„Erandina ei kohaldata teist alapunkti enne 10. detsembrit 2011 turule viidud toodete suhtes.”

Leheküljel 5 lisa punktis 2, muudetava tabeli punktis 11

asendatakse

„11.

Erandina ei kohaldata punkti 10 toodete suhtes, mis on viidud turule enne 10. jaanuari 2012, ning ehete suhtes, mis on 10. jaanuaril 2012 üle 50 aasta vanad.”

järgmisega:

„11.

Erandina ei kohaldata punkti 10 toodete suhtes, mis on viidud turule enne 10. detsembrit 2011, ning ehete suhtes, mis on 10. detsembril 2011 üle 50 aasta vanad.”