ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.102.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 102

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
16. aprill 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 370/2011, 11. aprill 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 215/2008 (mis käsitleb 10. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses Euroopa välisteenistusega

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 371/2011, 15. aprill 2011, mis käsitleb dimetüülglütsiini naatriumsoola lubamist broilerkanade söödalisandina (müügiloa omanik Taminco N.V.) ( 1 )

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 372/2011, 15. aprill 2011, millega määratakse kindlaks kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi eksportimise koguseline piirang kuni 2011/2012. turustusaasta lõpuni

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 373/2011, 15. aprill 2011, valmistise Clostridium butyricum FERM-BP 2789 lubamise kohta vähemtähtsate linnuliikide, välja arvatud munalinnud, võõrutatud põrsaste ja vähemtähtsate (võõrutatud) sealiikide söödalisandina ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 903/2009 (loa omanik Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 374/2011, 11. aprill 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Farina di castagne della Lunigiana (KPN)]

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 375/2011, 11. aprill 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Formaggella del Luinese (KPN)]

15

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 376/2011, 15. aprill 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

17

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 377/2011, 15. aprill 2011, määrusega (EL) nr 1017/2010 avatud hankemenetluse raames toimuvas kümnendas pakkumisvoorus esitatud teravilja müügihindade kohta

19

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 378/2011, 15. aprill 2011, millega määratakse kindlaks alates 16. aprillist 2011 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

21

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv 2011/47/EL, 15. aprill 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka alumiiniumsulfaat, ja muudetakse komisjoni otsust 2008/941/EÜ ( 1 )

24

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv 2011/48/EL, 15. aprill 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka bromadioloon, ja muudetakse komisjoni otsust 2008/941/EÜ ( 1 )

28

 

 

OTSUSED

 

 

2011/243/EL

 

*

Nõukogu otsus, 11. aprill 2011, Regioonide Komitee Itaalia liikme ametisse nimetamise kohta

32

 

 

2011/244/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 15. aprill 2011, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri K(2011) 2517 all)

33

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 84/2011 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb president Lukašenko ja teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus (ELT L 28, 2.2.2011)

44

 

*

Komisjoni 25. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 891/2009 (millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine) parandus (ELT L 254, 26.9.2009)

44

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 370/2011,

11. aprill 2011,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 215/2008 (mis käsitleb 10. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses Euroopa välisteenistusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 217,

võttes arvesse partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühma liikmete ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, mis allkirjastati 23. juunil 2000. aastal Cotonous (1) ja mida on viimati muudetud 22. juunil 2010. aastal Ouagadougous Burkina Fasos (2),

võttes arvese sisekokkulepet nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel ühenduse abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2008–2013) alusel vastavalt AKV–EÜ partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse EÜ asutamislepingu neljandat osa (3) (edaspidi „sisekokkulepe”), ja eelkõige selle artikli 10 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse kontrollikoja arvamust (4),

võttes arvesse Euroopa Investeerimispanga arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 215/2008 (5) nähakse ette 10. Euroopa Arengufondi (edaspidi „Euroopa Arengufond”) vahendite kogumise ja vahendite arvel toimuva rahastamise eeskirjad.

(2)

Lissaboni lepinguga luuakse Euroopa välisteenistus (edaspidi „välisteenistus”). Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) (6) (edaspidi „finantsmäärus”) on muudetud Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 1081/2010, (7) et võtta arvesse välisteenistuse loomist. Et kehtestada Euroopa Arengufondi vahendite kasutamiseks stabiilne õiguslik raamistik, võtta arvesse välisteenistuse loomist ja finantsmääruse muudatusi, tuleb muuta määrust (EÜ) nr 215/2008.

(3)

Vastavalt nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsusele 2010/427/EL, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine, (8) on välisteenistus eraldiseisev teenistus ja seda tuleks finantsmääruses käsitada institutsioonina.

(4)

Euroopa Liidu toimimise lepinguga nähakse ette, et komisjoni delegatsioonid muutuvad liidu delegatsioonidena välisteenistuse osaks. On vaja tagada liidu delegatsioonide toimimise järjepidevus ning eelkõige delegatsioonide poolt hallatavate Euroopa Arengufondi vahendite järjepidevus ja tõhusus. Seetõttu tuleks lubada komisjonil anda oma Euroopa Arengufondi vahendite kasutamise volitused edasi liidu delegatsioonide juhtidele, kes kuuluvad eraldiseisva institutsioonina tegutseva välisteenistuse koosseisu. Volitatud eelarvevahendite käsutajad peaksid jätkuvalt vastutama delegatsioonidesiseste haldus- ja kontrollisüsteemide kindlaksmääramise eest, samal ajal kui liidu delegatsioonide juhid peaksid vastutama nimetatud haldus- ja kontrollisüsteemide asjakohase ülesehituse ja toimimise eest ning nendes delegatsioonides hallatavate vahendite ja sooritatavate toimingute eest. Delegatsioonide juhid peaksid selle kohta kaks korda aastas aru andma. Kooskõlas komisjoni suhtes kohaldatavate eeskirjadega on asjakohane ette näha sellise volitamise tühistamine.

(5)

Usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte täitmiseks peaksid liidu delegatsioonide juhid, tegutsedes komisjoni poolt edasivolitatud eelarvevahendite käsutajatena, kohaldama komisjoni eeskirju ning neil peaksid olema samad kohustused ja vastutus kui kõigil teistel edasivolitatud eelarvevahendite käsutajatel. Sel eesmärgil peaksid nad pöörduma suuniste saamiseks komisjoni kui neid volitanud institutsiooni poole.

(6)

Arvestades, et finantsmääruse kohaldamisel tuleks välisteenistust käsitada institutsioonina, tuleks välisteenistuse suhtes täies ulatuses kohaldada eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusi, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 215/2008 artiklites 142, 143 ja 144. Välisteenistus peaks tegema täielikku koostööd heakskiidu andmise menetluses osalevate institutsioonidega ning andma vajaduse korral täiendavat teavet, sealhulgas osalema asjakohaste organite koosolekutel. Vastavalt määruse (EÜ) nr 215/2008 artiklile 2 peaks komisjon jääma ka edaspidi vastutama Euroopa Arengufondi vahendite kasutamise eest, mis hõlmab ka neid Euroopa Arengufondi vahendeid, mida kasutavad delegatsioonide juhid, kes on edasivolitatud eelarvevahendite käsutajad. Liidu delegatsioonide juhid peaksid andma teavet, mida komisjon vajab oma kohustuste täitmiseks. Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat (edaspidi „kõrge esindaja”) tuleks teavitada samal ajal ja ta peaks soodustama liidu delegatsioonide ja komisjoni talituste vahelist koostööd. Kõnealuse struktuuri uudsust arvestades tuleb läbipaistvuse ja finantsaruandluse osas kohaldada kõrgel tasemel sätteid.

(7)

Komisjoni peaarvepidaja vastutab jätkuvalt Euroopa Arengufondi vahendite kogu kasutamise eest, sealhulgas liidu delegatsioonide juhtidele edasivolitatud Euroopa Arengufondi vahenditega seonduvate raamatupidamistoimingute eest.

(8)

Välisteenistuse töötajatest ja komisjoni töötajatest edasivolitatud eelarvevahendite käsutajate ühtse ja võrdse kohtlemise tagamiseks ning komisjoni nõuetekohaseks teavitamiseks peaks komisjoni finantsrikkumiste uurimise eritoimkond käsitlema ka välisteenistuse rikkumisi juhtudel, mil komisjon on volitanud rakendusvolitused edasi liidu delegatsioonide juhtidele. Sellest hoolimata peaks komisjonil olema finantsjuhtimisega seotud vastutuse ja distsiplinaarmeetmete vahelise seose säilitamiseks õigus nõuda kõrgelt esindajalt menetluse algatamist, kui toimkond tuvastab rikkumise volituste puhul, mis komisjon on edasi volitanud liidu delegatsioonide juhtidele. Sellisel juhul peaks kõrge esindaja kooskõlas personalieeskirjadega võtma asjakohased meetmed.

(9)

Tõhusa ja tulemusliku sisekontrolli tagamiseks tuleks kohaldada edasivolitatud eelarvevahendite käsutajatena tegutsevatele ELi delegatsioonide juhtidele edasivolitatud finantsjuhtimise suhtes komisjoni siseaudiitori kontrollivolitusi.

(10)

Euroopa Arengufondi vahendite kasutamise üle demokraatliku kontrolli tagamiseks peaksid liidu delegatsioonide juhid lisama aruandele, mis sisaldab teavet nende delegatsioonis kehtestatud haldus- ja kontrollisüsteemide tõhususe ja tulemuslikkuse ning nendele edasivolitatud toimingute haldamise kohta, kinnitavad avaldused. Liidu delegatsioonide juhtide aruanded tuleks lisada vastutava volitatud eelarvevahendite käsutaja iga-aastasele tegevusaruandele ja teha kättesaadavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(11)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 215/2008 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 215/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 14 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„3.   Komisjon teeb asjakohasel viisil kättesaadavaks tema valduses oleva teabe Euroopa Arengufondi vahenditest abisaajate kohta, kui Euroopa Arengufondi vahendeid kasutatakse tsentraliseeritult ja vahetult komisjoni talituste või liidu delegatsioonide poolt kooskõlas artikli 17 teise lõiguga, ning teabe, mille on vahenditest abisaajate kohta esitanud üksused, kellele on teiste vahendite haldamise viiside kohaselt delegeeritud vahendite kasutamisega seotud ülesanded.”

2)

Artiklile 17 lisatakse järgmised lõigud:

„Komisjon võib oma Euroopa Arengufondi vahendite kasutamisega seotud volitusi siiski delegeerida liidu delegatsioonide juhtidele. Komisjon teavitab sellest samal ajal liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat (kõrge esindaja). Kui liidu delegatsioonide juhid tegutsevad edasivolitatud eelarvevahendite käsutajatena, kohaldavad nad komisjoni Euroopa Arengufondi vahendite kasutamise eeskirju ning neil on samad ülesanded, kohustused ja vastutus kui kõigil teistel edasivolitatud eelarvevahendite käsutajatel.

Komisjon võib selle delegeerimise tagasi võtta vastavalt enda kehtestatud eeskirjadele.

Teise lõigu kohaldamiseks võtab kõrge esindaja liidu delegatsioonide ja komisjoni talituste vahelise koostöö hõlbustamiseks vajalikud meetmed.

Komisjon ja Euroopa välisteenistus (edaspidi „välisteenistus”) võivad kokku leppida üksikasjaliku korra, et lihtsustada sisekokkuleppe artikli 6 kohaste Euroopa Arengufondiga seotud kulude katteks reserveeritud vahendite kasutamist liidu delegatsioonide poolt. Nimetatud kord ei sisalda ühtegi erandit käesoleva määruse sätetest.”

3)

Artikli 25 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1.   Euroopa Arengufondi vahendite kasutamise tsentraliseeritud juhtimine komisjoni poolt tähendab, et Euroopa Arengufondi vahendite kasutamisega seotud ülesandeid täidavad vahetult komisjoni talitused artikli 17 teise lõigu või kaudselt liidu delegatsioonid käesoleva artikli lõigete 2, 3 ja 4 ja artiklite 26–29 alusel.”

4)

Artiklile 32 lisatakse lõige 5:

„5.   Kui liidu delegatsioonide juhid tegutsevad artikli 17 teise lõigu kohaselt edasivolitatud eelarvevahendite käsutajatena, siis alluvad nad komisjonile, mis on nende kui edasivolitatud eelarvevahendite käsutajate kohustuste ja vastutuse kindlaksmääramise, täitmise, kontrolli ja hindamise eest vastutav institutsioon. Komisjon teavitab sellest samal ajal kõrget esindajat.”

5)

Artikli 38 teise lõiku lisatakse järgmine lause:

„Volitatud eelarvevahendite käsutajate iga-aastased tegevusaruanded tehakse kättesaadavaks ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.”

6)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 38a

1.   Kui liidu delegatsioonide juhid tegutsevad artikli 17 teise lõigu kohaselt edasivolitatud eelarvevahendite käsutajatena, teevad nad vahendite nõuetekohasel kasutamisel tihedat koostööd komisjoniga, eelkõige et tagada finantstehingute seaduslikkus ja korrapärasus, vahendite haldamisel usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttest kinnipidamine ning liidu finantshuvide tõhus kaitse.

Selleks võtavad nad meetmed, mis on vajalikud selliste olukordade vältimiseks, millega võiks kaasneda komisjoni vastutus delegatsioonide juhtidele edasivolitatud Euroopa Arengufondi vahendite kasutamise eest või prioriteetide konflikt, mis tõenäoliselt mõjutab delegatsioonide juhtidele edasivolitatud finantsjuhtimisega seotud ülesannete täitmist.

Teises lõigus osutatud olukorra või konflikti tekkimisel teavitab liidu delegatsiooni juht viivitamata komisjoni ja välisteenistuse vastutavat peadirektorit. Peadirektorid võtavad olukorra parandamiseks asjakohaseid meetmeid.

2.   Kui liidu delegatsioonide juhid satuvad artikli 37 lõikes 4 osutatud olukorda, pöörduvad nad artikli 54 lõike 3 alusel loodud finantsrikkumiste uurimise eritoimkonna poole. Õigusvastase tegevuse, pettuse või korruptsiooni korral, mis võib kahjustada liidu huve, teatavad nad sellest kohaldatavate õigusaktidega määratud võimu- ja muudele organitele.

3.   Artikli 17 teise lõigu kohaselt edasivolitatud eelarvevahendite käsutajatena tegutsevad liidu delegatsioonide juhid annavad aru volitatud eelarvevahendite käsutajale, et viimati nimetatu saaks nende aruanded lisada oma artiklis 38 osutatud iga-aastasesse tegevusaruandesse. Liidu delegatsioonide juhtide aruanded sisaldavad teavet nende delegatsioonis kehtestatud haldus- ja kontrollisüsteemide tõhususe ja tulemuslikkuse ning nendele edasivolitatud toimingute haldamise kohta ja artikli 54 lõike 2a kohast kinnitavat avaldust. Kõnealused aruanded lisatakse volitatud eelarvevahendite käsutaja iga-aastasele tegevusaruandele ja tehakse kättesaadavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule, võttes seejuures vajaduse korral arvesse nende konfidentsiaalsust.

Liidu delegatsioonide juhid teevad täielikku koostööd heakskiidu andmises osalevate institutsioonidega ning annavad vajaduse korral täiendavat teavet. Sellega seoses võidakse neil paluda osaleda asjaomaste organite koosolekutel ja aidata vastutavat volitatud eelarvevahendite käsutajat.

4.   Artikli 17 teise lõigu kohaselt edasivolitatud eelarvevahendite käsutajatena tegutsevad liidu delegatsioonide juhid vastavad kõigile volitatud eelarvevahendite käsutaja omaalgatuslikele taotlustele või heakskiidu andmise menetluse raames Euroopa Parlamendi taotlusele.

5.   Komisjon tagab, et volituste edasidelegeerimine ei takista heakskiidu andmise menetlust vastavalt artiklitele 142, 143 ja 144.”

7)

Artikli 39 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Komisjoni peaarvepidaja vastutab jätkuvalt Euroopa Arengufondi vahendite kogu kasutamise eest, sealhulgas liidu delegatsioonide juhtidele edasivolitatud Euroopa Arengufondi vahenditega seonduvate raamatupidamistoimingute eest”.

8)

Artiklit 54 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Liidu delegatsioonide juhtidele edasivolitamise korral vastutab volitatud eelarvevahendite käsutaja delegatsioonidesiseselt kehtestatud haldus- ja kontrollisüsteemide kindlaksmääramise, nende tõhususe ja tulemuslikkuse eest. Liidu delegatsioonide juhid vastutavad kõnealuste süsteemide asjakohase ülesehituse ja toimimise eest vastavalt volitatud eelarvevahendite käsutaja juhistele ning nendele alluvas liidu delegatsioonis hallatavate vahendite ja teostatavate toimingute eest. Enne, kui nad asuvad oma kohustusi täitma, peavad nad läbima koolituse eelarvevahendite käsutajate ülesannete ja vastutuse ning Euroopa Arengufondi vahendite kasutamise kohta kooskõlas artikli 37 lõikega 3.

ELi delegatsioonide juhid annavad oma vastutusvaldkonna kohta aru vastavalt käesoleva lõike esimesele lõigule kooskõlas artikli 38a lõikega 3.

Liidu delegatsioonide juhid esitavad igal aastal volitatud eelarvevahendite käsutajale kinnitavad avaldused nende delegatsioonides kehtestatud sisemiste haldus- ja kontrollisüsteemide, samuti neile edasi volitatud toimingute haldamise ning tulemuste kohta, et eelarvevahendite käsutaja saaks esitada enda kinnitava avalduse vastavalt artiklile 38.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„4.   Kui liidu delegatsioonide juhid tegutsevad artikli 17 teise lõigu kohaselt edasivolitatud eelarvevahendite käsutajatena, on käesoleva artikli lõikes 3 osutatud juhtumite korral pädev sama lõike 3 kohaselt komisjoni loodud finantsrikkumiste uurimise eritoimkond.

Kui toimkond avastab süsteemseid probleeme, saadab ta aruande koos soovitustega eelarvevahendite käsutajale, kõrgele esindajale ja volitatud eelarvevahendite käsutajale, tingimusel et viimane ei ole asjaosaline, ning siseaudiitorile.

Toimkonna arvamuse põhjal võib komisjon nõuda, et kõrge esindaja algataks ametisse nimetava ametiisikuna edasivolitatud eelarvevahendite käsutajate suhtes distsiplinaarmenetluse või tekitatud kahju hüvitamise menetluse, kui rikkumised seonduvad neile edasivolitatud komisjoni volitustega. Sellisel juhul võtab kõrge esindaja kooskõlas personalieeskirjadega asjakohased meetmed distsiplinaarmenetluses tehtud otsuste täitmiseks ja/või nõuab sisse hüvitise vastavalt komisjoni soovitusele.

Liikmesriigid toetavad igakülgselt liitu personalieeskirjade artiklist 22 tuleneva vastutuse rakendamisel nende ajutiste töötajate puhul, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti e.”

9)

Artiklile 89 lisatakse järgmine lõik:

„Välisteenistuse siseauditi puhul kohaldatakse artikli 17 teise lõigu kohaselt edasivolitatud eelarvevahendite käsutajatena tegutsevatele liidu delegatsioonide juhtidele edasivolitatud finantsjuhtimise suhtes komisjoni siseaudiitori kontrollivolitusi.”

10)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 144a

Välisteenistuse suhtes kohaldatakse täies ulatuses artiklites 142, 143 ja 144 sätestatud menetlusi. Välisteenistus teeb täielikku koostööd eelarve täitmisele heakskiidu andmises osalevate institutsioonidega ning annab vajaduse korral täiendavat teavet, sealhulgas osaleb asjakohaste organite koosolekutel.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 11. aprill 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

PINTÉR S.


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)  ELT L 287, 4.11.2010, lk 3.

(3)  ELT L 247, 9.9.2006, lk 32.

(4)  ELT C 66, 1.3.2011, lk 1.

(5)  ELT L 78, 19.3.2008, lk 1.

(6)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1081/2010, 24. november 2010, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses Euroopa välisteenistusega (ELT L 311, 26.11.2010, lk 9).

(8)  ELT L 201, 3.8.2010, lk 30.


16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 371/2011,

15. aprill 2011,

mis käsitleb dimetüülglütsiini naatriumsoola lubamist broilerkanade söödalisandina (müügiloa omanik Taminco N.V.)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus dimetüülglütsiini naatriumsoola lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb dimetüülglütsiini naatriumsoola lubamist broilerkanade söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 7. detsembri 2010. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda dimetüülglütsiini naatriumsool kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et nimetatud söödalisand võib märkimisväärselt parandada broilerkanade kaaluiivet ja söödaväärindust. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud Euroopa Liidu söödalisandite referentlabori aruande söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Dimetüülglütsiini naatriumsoola hindamisel ilmnes, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal (2011); 9(1):1950.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Sisalduse alammäär

Sisalduse ülemmäär

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (zootehniliste näitajate parandamine)

4d4

Taminco N.V.

Dimetüülglütsiini naatriumsool

 

Söödalisandi koostis:

Dimetüülglütsiini naatriumsool puhtusega vähemalt 97 %

 

Toimeaine:

Naatrium N,N dimetüülglütsiin

C4H8NO2Na, mis on toodetud keemilise sünteesi teel.

 

Analüüsimeetod  (1)

Söödalisandis ja eelsegudes sisalduva toimeaine määramiseks: Vedelikkromatograafia (HPLC) koos dioodirea määramisega (DAD), kusjuures määramine toimub lainepikkusel 193 nm.

Söödas sisalduva toimeaine määramiseks: Gaasikromatograafia (GC), kolonnieelse derivatiseerimise ja leekionisatsiooniga (FID).

Broilerkanad

 

1 000

1.

Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada kaitseprille ja kindaid.

2.

Soovituslik miinimumkogus: 1 000 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %.

6. mai 2021


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad Euroopa Liidu söödalisandite referentlabori veebilehel www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 372/2011,

15. aprill 2011,

millega määratakse kindlaks kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi eksportimise koguseline piirang kuni 2011/2012. turustusaasta lõpuni

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 61 esimese lõigu punkti d koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 61 esimese lõigu punktile d võib kõnealuse määruse artiklis 56 osutatud kvoodist üle toodetud suhkru või isoglükoosi koguseid eksportida üksnes kindlaksmääratava koguselise piirangu ulatuses.

(2)

Kvoodivälise ekspordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eelkõige sellised, milles käsitletakse ekspordilitsentse, on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 951/2006 (2). Turustusaasta kohta kindlaksmääratava koguselise piirangu puhul tuleks siiski arvestada eksporditurgude võimalusi.

(3)

Teatavate Euroopa Liidu suhkru- ja isoglükoositootjate jaoks on Euroopa Liidust eksportimine nende majandustegevuse oluline osa ning nad on esindatud Euroopa Liidust väljapoole jäävatel traditsioonilistel turgudel. Suhkru ja isoglükoosi eksportimine nendele turgudele võib olla majanduslikult elujõuline ka ilma eksporditoetusi andmata. Seetõttu tuleb kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi ekspordile määrata koguseline piirang, et asjaomased ELi tootjad võiksid jätkata oma tarneid traditsioonilistele turgudele.

(4)

2011/2012. turustusaastaks on turunõudlusele vastavaks hinnatud koguseline piirang kvoodivälise suhkru eksportimisel algselt 650 000 tonni (väljendatuna valge suhkru ekvivalendina), kvoodivälise isoglükoosi eksportimisel on kõnealune piirang 50 000 tonni kuivainena.

(5)

Suhkru hinnad maailmaturul on alates 2010. aasta oktoobrist olnud pidevalt kõrged ning Londoni ja New Yorgi futuuribörsi andmetele tuginedes prognoositakse 2011. aastaks ja sellele järgnevateks aastateks jätkuvalt kõrgeid maailmaturuhindu. Seetõttu on keeruline anda usaldusväärset hinnangut koguste kohta, mis lõpuks Euroopa Liitu imporditakse. 2010/2011. turustusaastal saadud kogemus näitab, et Euroopa Liidu turu asjakohase varustatuse tagamiseks tuli teatavad kogused kvoodivälist suhkrut siseturul ringlusse lubada. Seega on asjakohane, et kvoodivälist eksporti saab alustada 1. jaanuaril 2012, kui on saadud täpsem ülevaade Euroopa Liidu tegelikust tarneolukorrast.

(6)

ELi suhkrueksport teatavatesse lähedal asuvatesse sihtkohtadesse ja kolmandatesse riikidesse, kus ELi toodete suhtes kehtib impordi soodusrežiim, on praegu eriti soodsal konkurentsipositsioonil. Kuna puuduvad asjakohased vastastikuse abi vahendid, millega võidelda eeskirjade eiramise vastu ja ära hoida kvoodivälise suhkru reimportimise või ELi uuesti sissevedamisega seotud võimalikku kuritarvitamist, tuleks teatavad lähedal asuvad sihtkohad abikõlblike sihtkohtade hulgast välja arvata.

(7)

Arvestades isoglükoosiga seotud hinnanguliselt väiksemat pettuseohtu, mis on tingitud kõnealuse toote iseärasustest, ei ole vaja piirata kvoodivälise isoglükoosi eksportimiseks abikõlblike sihtkohtade hulka.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodivälise suhkru eksportimise koguselise piirangu kindlaksmääramine

1.   2011/2012. turustusaastal (ajavahemikul 1. oktoobrist 2011 kuni 30. septembrini 2012) on määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 61 esimese lõigu punktis d osutatud, CN-koodi 1701 99 alla kuuluva kvoodivälise valge suhkru ilma toetuseta eksportimise koguseline piirang 650 000 tonni.

2.   Lõikes 1 kindlaksmääratud koguselise piirangu ulatuses on eksport lubatud kõikidesse sihtkohtadesse, välja arvatud:

a)

kolmandad riigid: Andorra, Liechtenstein, Püha Tool (Vatikani Linnriik), San Marino, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, (3) Montenegro, Albaania ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik;

b)

ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ELi tolliterritooriumi osa: Fääri saared, Gröönimaa, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused ning need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll;

c)

Euroopa territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik, kuid mis ei ole ELi tolliterritooriumi osa: Gibraltar;

Artikkel 2

Kvoodivälise isoglükoosi eksportimise koguselise piirangu kindlaksmääramine

1.   2011/2012. turustusaastal (ajavahemikul 1. oktoobrist 2011 kuni 30. septembrini 2012) on määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 61 esimese lõigu punktis d osutatud, CN-koodide 1702 40 10, 1702 60 10 ja 1702 90 30 alla kuuluva kvoodivälise isoglükoosi ilma toetuseta eksportimise koguseline piirang 50 000 tonni kuivainena.

2.   Lõikes 1 osutatud toodete eksport on lubatud üksnes juhul, kui tooted vastavad määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 4 sätestatud tingimustele.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Määrus kehtib kuni 30. septembrini 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 15. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  Sh Kosovo ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsiooni nr 1244 määratluse kohaselt.


16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 373/2011,

15. aprill 2011,

valmistise Clostridium butyricum FERM-BP 2789 lubamise kohta vähemtähtsate linnuliikide, välja arvatud munalinnud, võõrutatud põrsaste ja vähemtähtsate (võõrutatud) sealiikide söödalisandina ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 903/2009 (loa omanik Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2 ja artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused ning võimalus muuta söödalisandi luba loaomaniku taotlusel ja vastavalt Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet”) arvamusele.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 903/2009 (2) anti kümneks aastaks luba kasutada broilerkanade söödas valmistist Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467).

(3)

Taotleja taotles tüve nimetuse Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) muutmist nimetuseks Clostridium butyricum FERM-BP 2789 ja loa omaniku esindaja nime Mitsui & Co. Deutschland GmbH muutmist nimeks Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U., ning vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklile 7 söödalisandi uut kasutusviisi vähemtähtsate linnuliikide, välja arvatud munakanad, võõrutatud põrsaste ja vähemtähtsate võõrutatud sealiikide puhul, soovides söödalisandi klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid ning asjakohased andmed taotluse põhjendamiseks.

(5)

Toiduohutusamet jõudis oma 8. detsembril 2010. aastal esitatud arvamuses (3) järeldusele, et kavandatud kasutustingimustes ei avalda lisas sätestatud valmistis Clostridium butyricum FERM-BP 2789 kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et nimetatud söödalisand võib suurendada sihtliikide juurdekasvu ja söödaväärindust. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et eelmine tüvenimetus ei olnud sobiv tootmistüve üheselt mõistetavaks identifitseerimiseks ning toetab seega taotleja soovi vahetada see Clostridium butyricum FERM-BP 2789 vastu. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et on tõestatud kokkusobivus veel kahe koktsidiostaatikumiga. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud Euroopa Liidu söödalisandite referentlabori aruande söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(6)

Loa omaniku esindaja nime muutmise ettepanek on puhtalt administratiivne ega too kaasa kõnealuste söödalisandite uut hindamist. Toiduohutusametile teatati taotlusest.

(7)

Kõnealuse valmistise hindamisel ilmnes, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(8)

Määrust (EÜ) nr 903/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(9)

Kuna kasutamise lubamise tingimuste muudatused ei ole seotud ohutusnõuetega, on asjakohane lubada söödalisandi eelsegude ja segasööda olemasolevate varude ärakasutamiseks üleminekuaega.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Määruses (EÜ) nr 903/2009 asendatakse sõnad „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)” ja sõnad „Mitsui & Co. Deutschland GmbH” vastavalt sõnadega „Clostridium butyricum FERM-BP 2789” ja „Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U”.

Määruses (EÜ) nr 903/2009 lisa veeru „Muud sätted” punkti 2 lisatakse sõnad „monensiinnaatrium või lasalotsiid”.

Artikkel 3

Valmistist Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) sisaldavat sööta, mis on märgistatud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 903/2009, võib turule viia ning seda võib kasutada, kuni varud on lõppenud.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 256, 29.9.2009, lk 26.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(1):1951.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Sisalduse alammäär

Sisalduse ülemmäär

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd., keda esindab Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Söödalisandi koostis

valmistis Clostridium butyricum FERM BP-2789, mis tahkel kujul sisaldab minimaalselt 5 × 108 CFU/g söödalisandit

 

Toimeaine kirjeldus

Clostridium butyricum FERM BP-2789.

 

Analüüsimeetod  (1)

 

Kvantifitseerimine: Süviskülvimeetod, mis põhineb ISO 15213 standardil.

 

Identifitseerimistunnused: impulssvälja-geelelektroforeesi (PFGE) meetod.

Vähemtähtsad linnuliigid (välja arvatud munalinnud)

5 × 108 CFU

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Lubatud kasutada söödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: monensiinnaatrium, diklasuriil, maduramütsiinammoonium, robenidiin, narasiin, narasiin/nikarbasiin, semduramütsiin, dekokvinaat, salinomütsiinnaatrium või lasalotsiidnaatrium

3.

Kasutajate ohutus: käsitsemisel kasutada respiraatorit.

6. mai 2011

Põrsad (võõrutatud) ja vähemtähtsad (võõrutatud) sealiigid.

2,5 × 108 CFU


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad Euroopa Liidu söödalisandite referentlabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 374/2011,

11. aprill 2011,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Farina di castagne della Lunigiana” (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Itaalia taotlus registreerida nimetus „Farina di castagne della Lunigiana” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOŞ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 220, 14.8.2010, lk 14.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

ITAALIA

Farina di castagne della Lunigiana (KPN)


16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 375/2011,

11. aprill 2011,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Formaggella del Luinese” (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Itaalia taotlus registreerida nimetus „Formaggella del Luinese” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOŞ


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 220, 14.8.2010, lk 18.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.3.   Juust

ITAALIA

Formaggella del Luinese (KPN)


16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 376/2011,

15. aprill 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. aprillil 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. aprill 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

54,5

TN

64,0

TR

92,2

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,9

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

82,8

TR

111,5

ZA

13,0

ZZ

69,1

0805 10 20

EG

57,8

IL

74,3

MA

48,4

TN

53,5

TR

72,7

ZZ

61,3

0805 50 10

EG

53,5

TR

52,8

ZZ

53,2

0808 10 80

AR

80,2

BR

81,6

CA

114,9

CL

86,9

CN

113,5

MK

47,7

NZ

110,1

US

120,5

UY

57,7

ZA

81,5

ZZ

89,5

0808 20 50

AR

89,6

CL

108,4

CN

70,7

ZA

85,8

ZZ

88,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 377/2011,

15. aprill 2011,

määrusega (EL) nr 1017/2010 avatud hankemenetluse raames toimuvas kümnendas pakkumisvoorus esitatud teravilja müügihindade kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 43 punkti f koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EL) nr 1017/2010 (2) on avatud teravilja müük hankemenetluse teel vastavalt komisjoni 11. detsembri 2009. aasta määruses (EL) nr 1272/2009 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul) (3) sätestatud tingimustele.

(2)

Määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 46 lõike 1 ja määruse (EL) nr 1017/2010 artikli 4 kohaselt määrab komisjon pakkumisvoorude raames saadud pakkumusi silmas pidades iga teravilja ja iga liikmesriigi kohta müügi miinimumhinna või otsustab jätta selle määramata.

(3)

Kümnenda pakkumisvooru raames saadud pakkumuste alusel on otsustatud, et tuleks määrata müügi miinimumhind teatava teravilja ja teatavate liikmesriikide kohta ning et ei ole vaja määrata müügi miinimumhinda muude teraviljade ja teiste liikmesriikide kohta.

(4)

Turu kiireks teavitamiseks ja meetme efektiivse haldamise tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Selliste pakkumuste puhul, mis on saabunud määrusega (EL) nr 1017/2010 avatud hankemenetluse raames toimuvas kümnendas pakkumisvoorus, mis käsitleb teravilja müüki ja mille pakkumuste esitamise tähtaeg lõppes 13. aprillil 2011, on müügihinda käsitlevad otsused teravilja ja liikmesriigi kohta sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. aprill 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 293, 11.11.2010, lk 41.

(3)  ELT L 349, 29.12.2009, lk 1.


LISA

Müüki käsitlevad otsused

(eurot tonni kohta)

Liikmesriik

Miinimummüügihind

Harilik nisu

Oder

Mais

CN-kood 1001 90

CN-kood 1003 00

CN-kood 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

miinimummüügihind määramata (kõik pakkumused tagasi lükatud)

°

pakkumused puuduvad

X

müügiks kasutatav teravili puudub

#

ei kohaldata


16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/21


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 378/2011,

15. aprill 2011,

millega määratakse kindlaks alates 16. aprillist 2011 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 20. juuli 2010. aasta määrust (EL) nr 642/2010 nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikega 1 on ette nähtud, et CN-koodide 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002, ex 1005 (välja arvatud hübriidseemned) ja ex 1007 (välja arvatud hübriidkülviseeme) alla kuuluvate toodete imporditollimaks on võrdne nende toodete suhtes importimisel kehtiva sekkumishinnaga ning seda suurendatakse 55 % võrra, millest arvatakse maha kõnealuse kaubasaadetise suhtes kehtiv CIF-impordihind. See maks ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikega 2 on ette nähtud, et nimetatud artikli lõikes 1 osutatud tollimaksu arvutamiseks kehtestatakse kõnealustele toodetele korrapäraste ajavahemike järel tüüpiline CIF-impordihind.

(3)

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõike 2 kohaselt on CN-koodide 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 alla kuuluvate toodete imporditollimaksu arvutamiseks kasutatav hind on artiklis 5 täpsustatud korras iga päeva kohta määratud tüüpiliste CIF-impordihindade keskmine.

(4)

Seepärast tuleks alates 16. aprillist 2011 kehtestada impordimaksud, mida kohaldatakse uute maksude jõustumiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse alates 16. aprillist 2011 kindlaks käesoleva määruse I lisas II lisa teabe alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. aprillil 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. aprill 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 187, 21.7.2010, lk 5.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud toodete impordimaksud, mida kohaldatakse alates 16. aprillist 2011

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(eurot/t)

1001 10 00

Kõva NISU, kõrgekvaliteediline

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme NISU seemneks

0,00

ex 1001 90 99

Pehme NISU, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks

0,00

1002 00 00

RUKIS

0,00

1005 10 90

MAIS seemneks, v.a hübriidid

0,00

1005 90 00

MAIS, v.a seemneks (2)

0,00

1007 00 90

TERASORGO, v.a hübriidid seemneks

0,00


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad liitu Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu, võib importija taotleda määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 (eurot/t), kui lossimissadam asub Vahemere või Musta mere ääres,

2 (eurot/t), kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Iirimaal, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaare Atlandi ookeani äärsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EL) nr 642/2010 artikli 3 kehtestatud tingimused.


II LISA

I lisas kehtestatud imporditollimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

1.4.2011-14.4.2011

1.

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikes 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

(eurot/t)

 

Pehme nisu (1)

Mais

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

Kõva nisu, keskmise kvaliteediga (2)

Kõva nisu, madala kvaliteediga (3)

Oder

Börs

Minnéapolis

Chicago

Noteering

253,38

208,52

FOB-hind Ameerika Ühendriikides

238,83

228,83

208,83

162,14

Lahe lisatasu

14,64

Suure Järvistu lisatasu

74,16

2.

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikes 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam:

17,88 eurot/t

Veokulud: Suur Järvistu–Rotterdam:

49,29 eurot/t


(1)  Lisatasu 14 eurot/t sisse arvestatud (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).

(2)  Allahindlus 10 eurot/t (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).

(3)  Allahindlus 30 eurot/t (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).


DIREKTIIVID

16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/24


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2011/47/EL,

15. aprill 2011,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka alumiiniumsulfaat, ja muudetakse komisjoni otsust 2008/941/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 1112/2002 (2) ja (EÜ) nr 2229/2004 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Alumiiniumsulfaat kuulus nimetatud loetelusse.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2229/2004 artiklile 24e võttis teavitaja kahe kuu jooksul pärast hindamisaruande projekti kättesaamist tagasi oma toetuse toimeaine kandmisele direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Sellest tulenevalt jäeti komisjoni 8. detsembri 2008. aasta otsusega nr 2008/941/EÜ (nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse teatavate toimeainete kandmata jätmise kohta ja neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta) (4) alumiiniumsulfaat nimetatud lisasse kandmata.

(3)

Esialgne teavitaja (edaspidi „taotleja”) esitas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 alusel uue taotluse, milles ta nõudis, et kohaldataks kiirendatud menetlust, mis on sätestatud komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 33/2008 (millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega) (5) artiklites 14–19.

(4)

Taotlus esitati Madalmaadele, kes olid määrusega (EÜ) nr 2229/2004 nimetatud referentliikmesriigiks. Kiirendatud menetluse tähtajast peeti kinni. Toimeaine kirjeldus ja lubatud kasutusviisid on samasugused nagu need, mida käsitleti otsuses 2008/941/EÜ. Taotlus on kooskõlas ka muude määruse (EÜ) nr 33/2008 artiklis 15 sätestatud sisuliste ja menetlusnõuetega.

(5)

Madalmaad hindasid taotleja esitatud täiendavaid andmeid ja koostasid lisaaruande. Madalmaad edastasid selle aruande 9. märtsil 2010. aastal Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”) ja komisjonile. Toiduohutusamet edastas lisaaruande kõigile liikmeriikidele ja taotlejale, et nad saaksid esitada märkusi, ning edastas saadud märkused komisjonile. Määruse (EÜ) nr 33/2008 artikli 20 lõike 1 kohaselt ja komisjoni palvel esitas toiduohutusamet komisjonile oma järeldused alumiiniumsulfaadi kohta 28. oktoobril 2010 (6). Liikmesriigid ja komisjon vaatasid hindamisaruande projekti, lisaaruande ja toiduohutusameti järeldused toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees läbi ning 11. märtsil 2011 vormistati see komisjoni läbivaatamisaruandena alumiiniumsulfaadi kohta.

(6)

Mitmete uuringute põhjal on selgunud, et alumiiniumsulfaati sisaldavad taimekaitsevahendid vastavad üldjoontes direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele, eelkõige komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviiside osas. Seetõttu on asjakohane kanda alumiiniumsulfaat I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade väljaandmine vastavalt kõnealuse direktiivi sätetele.

(7)

Ilma et see piiraks eelnevat järeldust, on asjakohane koguda lisateavet teatavate küsimuste kohta. Direktiivi 91/414/EÜ artikli 6 lõikes 1 on sätestatud, et toimeaine kandmine I lisasse võib sõltuda teatud tingimuste täitmisest. Seepärast on asjakohane nõuda, et taotleja esitaks asjakohaste analüüsiandmete kujul täiendavat kinnitavat teavet seoses kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjadega.

(8)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema piisav ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda toimeaine loetellu lisamisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(9)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaksmääratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine kandmisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetellu lisamist anda liikmesriikidele kuus kuud aega alumiiniumsulfaati sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas sätestatud tingimuste täitmine. Direktiivi 91/414/EMÜ sätete kohaselt peaksid liikmesriigid vastavalt vajadusele olemasolevaid lube muutma, need asendama või tühistama. Erandina eespool nimetatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik kõiki taimekaitsevahendeid ja kavandatud kasutusviise käsitlevate täielike, III lisa kohaste andmete esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas direktiivis 91/414/EMÜ kehtestatud ühtsete põhimõtetega.

(10)

Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3600/92 (millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (7) raames hinnatud toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise varasem kogemus on näidanud, et raskusi võib tekkida kehtivate lubade omanike kohustuste tõlgendamisega andmetele juurdepääsu osas. Raskuste vältimiseks tulevikus on vaja täpsustada liikmesriikide kohustused, eelkõige kohustus kontrollida, et loa omanik on näidanud, et tal on juurdepääs toimikule, mis vastab kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele. Selline täpsustamine ei too liikmesriikidele ega loaomanikele kaasa uusi kohustusi võrreldes I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega.

(11)

Seega on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(12)

Otsuses 2008/941/EÜ on sätestatud, et alumiiniumsulfaati ei kanta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ja et seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite luba tühistatakse 31. detsembriks 2011. Kõnealuse otsuse lisast on vaja välja jätta alumiiniumsulfaati käsitlev rida.

(13)

Seega on asjakohane otsust 2008/941/EÜ vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa kohaselt.

Artikkel 2

Otsuse 2008/941/EÜ lisast jäetakse välja alumiiniumsulfaati käsitlev rida.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. novembriks 2011. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. detsembrist 2011.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

1.   Vajaduse korral muudavad liikmesriigid kooskõlas direktiiviga 91/414/EMÜ toimeainet alumiiniumsulfaati sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevaid lube või tühistavad need 30. novembriks 2011.

Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, et kõnealuse direktiivi I lisas alumiiniumsulfaadi suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealuseid toimeaineid käsitlevate kannete B osas nimetatud tingimused, ning et loaomanikul on kõnealuse direktiivi artikli 13 tingimuste kohaselt olemas II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 viivad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab alumiiniumsulfaati ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. maiks 2011 lisatud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, läbi toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt kõnealuse direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele, arvestades kõnealuse direktiivi I lisa alumiiniumsulfaati käsitleva kande B osa. Sellest hinnangust lähtudes otsustavad liikmesriigid, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist liikmesriigid

a)

vajaduse korral muudavad alumiiniumsulfaati ainsa toimeainena sisaldavate toodete kasutusluba või tühistavad selle hiljemalt 31. maiks 2015 või

b)

kui toode sisaldab alumiiniumsulfaati ühena mitmest toimeainest, muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 31. maiks 2015 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas direktiivis või vastavates direktiivides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub 1. juunil 2011.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  EÜT L 168, 27.6.2002, lk 14.

(3)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 13.

(4)  ELT L 335, 13.12.2008, lk 91.

(5)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.

(6)  Euroopa Toiduohutusamet: „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulphur” (kokkuvõte pestitsiidse toimeaine alumiiniumsulfaadi ohuanalüüsi hindamisest ekspertide poolt). EFSA Journal 2010; 8(11):1889. [lk 32] doi:10.2903/j.efsa.2010.1889. Kättesaadav aadressil: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmine kanne:

Nr

Üldnimetus, tunnuskood

Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nimetus

Puhtus (1)

Jõustumine

Lisamise aegumine

Erisätted

„351

Alumiiniumsulfaat

CASi nr: 10043-01-3

CIPACi nr ei ole saadaval

Alumiiniumsulfaat

970 g/kg

1. juuni 2011

31. mai 2021

A   OSA

Lubatud on kasutamine ainult siseruumides koristusjärgse bakteritsiidina dekoratiivtaimedel.

B   OSA

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. märtsil 2011 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees alumiiniumsulfaadi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II lisa.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad, et asjakohaste analüüsiandmete kujul esitataks täiendavat kinnitavat teavet seoses kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjadega.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab nimetatud teabe komisjonile 1. detsembriks 2011.”


(1)  Täiendavad andmed toimeainete identifitseerimiseks ja määratlemiseks on esitatud läbivaatusaruandes.


16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/28


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2011/48/EL,

15. aprill 2011,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka bromadioloon, ja muudetakse komisjoni otsust 2008/941/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 1112/2002 (2) ja (EÜ) nr 2229/2004 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Nimetatud loetellu kuulus bromadioloon.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2229/2004 artiklile 24e võttis teavitaja kahe kuu jooksul pärast hindamisaruande projekti kättesaamist tagasi oma toetuse toimeaine kandmisele direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Sellest tulenevalt jäeti komisjoni 8. detsembri 2008. aasta otsusega nr 2008/941/EÜ (nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse teatavate toimeainete kandmata jätmise kohta ja neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta) (4) bromadioloon nimetatud lisasse kandmata.

(3)

Esialgne teavitaja (edaspidi „taotleja”) esitas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 alusel uue taotluse, milles ta nõudis, et kohaldataks kiirendatud menetlust, mis on sätestatud komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 33/2008 (millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega) (5) artiklites 14–19.

(4)

Taotlus esitati Rootsile, kes oli määrusega (EÜ) nr 2229/2004 nimetatud referentliikmesriigiks. Kiirendatud menetluse tähtajast peeti kinni. Toimeaine kirjeldus ja lubatud kasutusviisid on samasugused nagu need, mida käsitleti otsuses 2008/941/EÜ. Taotlus on kooskõlas ka muude määruse (EÜ) nr 33/2008 artiklis 15 sätestatud sisuliste ja menetlusnõuetega.

(5)

Rootsi hindas taotleja esitatud uusi andmeid ja koostas lisaaruande. Ta edastas selle aruande 4. detsembril 2009 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”) ja komisjonile. Toiduohutusamet edastas lisaaruande kõigile liikmeriikidele ja taotlejale, et nad saaksid esitada märkusi, ning edastas saadud märkused komisjonile. Määruse (EÜ) nr 33/2008 artikli 20 lõike 1 kohaselt ja komisjoni palvel esitas toiduohutusamet komisjonile oma järeldused bromadiolooni kohta 15. septembril 2010 (6) . Liikmesriigid ja komisjon vaatasid hindamisaruande projekti, lisaaruande ja toiduohutusameti järeldused toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees läbi ning 11. märtsil 2011 vormistati see komisjoni läbivaatamisaruandena bromadiolooni kohta.

(6)

Mitmete uuringute põhjal on selgunud, et bromadiolooni sisaldavad taimekaitsevahendid vastavad üldjoontes direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele, eelkõige komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviiside osas. Seetõttu on asjakohane kanda bromadioloon I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade väljaandmine vastavalt kõnealuse direktiivi sätetele.

(7)

Ilma et see piiraks eelnevat järeldust, on asjakohane koguda lisateavet teatavate küsimuste kohta. Direktiivi 91/414/EÜ artikli 6 lõikes 1 on sätestatud, et toimeaine kandmine I lisasse võib sõltuda teatud tingimuste täitmisest. Seepärast on asjakohane nõuda, et taotleja esitaks täiendavat kinnitavat teavet järgmiste asjaolude kohta: kaubanduslikul eesmärgil toodetud tehnilise materjali üksikasjad asjakohaste analüüsiandmete kujul, lisandite olulisus, bromadiolooni määramine vees, kavatsevate meetmete tõhusus riski vähendamiseks lindude ja sihtrühma mittekuuluvate imetajate suhtes ning metaboliitide kokkupuute hindamine põhjaveega.

(8)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema piisav ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda toimeaine loetellu lisamisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(9)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaksmääratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine kandmisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetellu lisamist anda liikmesriikidele kuus kuud aega bromadiolooni sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas sätestatud tingimuste täitmine. Direktiivi 91/414/EMÜ sätete kohaselt peaksid liikmesriigid vastavalt vajadusele olemasolevaid lube muutma, need asendama või tühistama. Erandina eespool nimetatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik kõiki taimekaitsevahendeid ja kavandatud kasutusviise käsitlevate täielike, III lisa kohaste andmete esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas direktiivis 91/414/EMÜ kehtestatud ühtsete põhimõtetega.

(10)

Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3600/92 (millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (7) raames hinnatud toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise varasem kogemus on näidanud, et raskusi võib tekkida kehtivate lubade omanike kohustuste tõlgendamisega andmetele juurdepääsu osas. Raskuste vältimiseks tulevikus on vaja täpsustada liikmesriikide kohustused, eelkõige kohustus kontrollida, et loa omanik on näidanud, et tal on juurdepääs toimikule, mis vastab kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele. Selline täpsustamine ei too liikmesriikidele ega loaomanikele kaasa uusi kohustusi võrreldes I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega.

(11)

Seega on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(12)

Otsuses 2008/941/EÜ on sätestatud, et bromadiolooni lisasse ei kanta ja seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatakse 31. detsembriks 2011. Kõnealuse otsuse lisast on vaja välja jätta bromadiolooni käsitlev rida.

(13)

Seega on asjakohane otsust 2008/941/EÜ vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa kohaselt.

Artikkel 2

Otsuse 2008/941/EÜ lisast jäetakse välja bromadiolooni käsitlev rida.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. novembriks 2011. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. detsembrist 2011.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

1.   Vajaduse korral muudavad liikmesriigid kooskõlas direktiiviga 91/414/EMÜ toimeainet bromadiolooni sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevaid lube või tühistavad need 30. novembriks 2011.

Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, et kõnealuse direktiivi I lisas bromadiolooni suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealust toimeainet käsitleva kande B osas nimetatud tingimused, ning et loa omanikul on kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 13 tingimustega olemas II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 viivad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab bromadiolooni ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. maiks 2011 lisatud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, läbi toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt kõnealuse direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele, arvestades kõnealuse direktiivi I lisa bromadiolooni käsitleva kande B osa. Sellest hinnangust lähtudes otsustavad liikmesriigid, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist liikmesriigid

a)

vajaduse korral muudavad bromadiolooni ainsa toimeainena sisaldavate toodete kasutusluba või tühistavad selle hiljemalt 31. maiks 2015 või

b)

kui toode sisaldab bromadiolooni ühena mitmest toimeainest, muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 31. maiks 2015 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas direktiivis või vastavates direktiivides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub 1. juunil 2011.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  EÜT L 168, 27.6.2002, lk 14.

(3)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 13.

(4)  ELT L 335, 13.12.2008, lk 91.

(5)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.

(6)  Euroopa Toiduohutusamet: „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance myclobutanil” (kokkuvõte pestitsiidse toimeaine bromadiolooni ohuanalüüsi hindamisest ekspertide poolt). EFSA Journal 2010; 8(10):1783. [lk 44]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1783. Kättesaadav aadressil: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmine kanne:

Nr

Üldnimetus, tunnuskood

Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nimetus

Puhtus (1)

Jõustumine

Lisamise aegumine

Erisätted

„352

bromadioloon

CASi nr: 28772-56-7

CIPACi nr: 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobifenüül-4-yl)-3-hüdroksü-1-fenüülpropüül]-4-hüdroksükumariin

≥ 970 g/kg

1. juuni 2011

31. mai 2021

A   OSA

Lubatud on kasutamine ainult rodentitsiidina ettevalmistatud peibutiste kujul, mis paigutatakse näriliste käikudesse.

Toimeaine valmistuseeskirja kohane sisaldus taimekaitsevahendis ei tohi ületada 50 mg/kg.

Lubasid tohib anda ainult professionaalsetele kasutajatele.

B   OSA

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. märtsil 2011 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees bromadiolooni kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajaduse korral ette piisavad isikukaitsevahendid;

pöörama erilist tähelepanu lindude ja sihtrühma mittekuuluvate imetajate kaitsele esmase ja teisese mürgituse eest.

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad kinnitavat teavet seoses:

a)

kaubanduslikul eesmärgil toodetud tehnilise materjali näitajatega asjakohaste analüüsiandmete kujul;

b)

lisandite olulisusega;

c)

bromadiolooni määramisega vees, lubatud piirväärtusega 0,01 μg/l;

d)

kavatsevate meetmete tõhususega riski vähendamiseks lindude ja sihtrühma mittekuuluvate imetajate suhtes;

e)

metaboliitide ja põhjavee kokkupuute hindamisega.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab punktides a, b ja c ettenähtud teabe 30. novembriks 2011 ning punktides d ja e ettenähtud teabe 31. maiks 2013.”


(1)  Täiendavad andmed toimeainete identifitseerimiseks ja määratlemiseks on esitatud läbivaatamisaruandes.


OTSUSED

16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/32


NÕUKOGU OTSUS,

11. aprill 2011,

Regioonide Komitee Itaalia liikme ametisse nimetamise kohta

(2011/243/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Itaalia valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. detsembril 2009 ja 18. jaanuaril 2010 vastu otsused 2009/1014/EL (1) ja 2010/29/EL (2) Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2010 kuni 25. jaanuarini 2015.

(2)

Regioonide Komitees on vabanenud üks liikmekoht seoses Riccardo VENTRE volituste lõppemisega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komitee liikmeks nimetatakse uuesti järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2015:

Riccardo VENTRE, Assessore del Comune di Piana di Monte Verna (volituste muutus).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 11. aprill 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

PINTÉR S.


(1)  ELT L 348, 29.12.2009, lk 22.

(2)  ELT L 12, 19.1.2010, lk 11.


16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/33


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

15. aprill 2011,

mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 2517 all)

(Ainult bulgaaria-, hispaania-, hollandi-, inglis-, itaalia-, kreeka-, portugali-, prantsus-, rumeenia-, saksa- ja taanikeelne tekst on autentsed)

(2011/244/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1258/1999 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (2) eriti selle artiklit 31,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 7 lõike 4 ja määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 31 kohaselt teostab komisjon vajalikud kontrollimised, teavitab liikmesriike nende kontrollimiste tulemustest, võtab teatavaks liikmesriikide esitatud märkused, kutsub kokku kahepoolsed läbirääkimised, et jõuda kokkuleppele asjaomaste liikmesriikidega, ning teeb neile ametlikult teatavaks oma seisukoha.

(2)

Liikmesriikidel on olnud võimalus taotleda lepitusmenetlust. Teatavatel juhtudel on seda võimalust kasutatud ning komisjon on vaadanud läbi menetluse tulemusena koostatud aruanded.

(3)

Määruste (EÜ) nr 1258/1999 ja (EÜ) nr 1290/2005 kohaselt võib rahastada üksnes selliseid põllumajanduskulutusi, mis on tehtud kooskõlas Euroopa Liidu eeskirjadega.

(4)

Pärast kontrollimisi on kahepoolsete läbirääkimiste tulemusena ja lepitusmenetluste käigus selgitatud välja, et osa liikmesriikide deklareeritud kulutustest ei vasta kõnealusele tingimusele ning seega ei saa neid rahastada EAGGFi tagatisrahastust, EAGFist ega EAFRDst.

(5)

Tuleks märkida summad, mida ei kaeta EAGGFi tagatisrahastust, EAGFist ega EAFRDst. Need summad ei ole seotud kuludega, mis on tehtud 24 kuud enne seda, kui komisjon esitas liikmesriikidele kontrollimistulemuste kohta kirjaliku teatise.

(6)

Käesolevas otsuses osutatud juhtumite kohta saatis komisjon liikmesriikidele kokkuvõtliku aruande nende summade hinnangu kohta, mida ei rahastata, kuna need ei vasta Euroopa Liidu eeskirjadele.

(7)

Käesolev otsus ei mõjuta finantsjäreldusi, mida komisjon võib teha seda teemat käsitlevate 31. detsembri 2010. aasta seisuga pooleli olevate Euroopa Kohtu otsustele tuginedes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu rahastamine ei kata lisas loetletud kulutusi, mida liikmesriikide akrediteeritud makseasutused on deklareerinud EAGGFi tagatisrahastu, EAGFi või EAFRD raames, kuna kulutused ei vasta Euroopa Liidu eeskirjadele.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaaria Vabariigile, Taani Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile, Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Madalmaade Kuningriigile, Portugali Vabariigile, Rumeeniale ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 15. aprill 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Dacian CIOLOŞ


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.

(2)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.


LISA

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Korrektsiooni põhjus

Liik

%

Vääring

Summa

Juba maha arvatud

Finantsmõju

EELARVEPUNKT 6701

BG

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2009

LPIS-GIS-süsteemi toimimise puudused

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

 

 

 

 

 

KOKKU (BG)

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

DK

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2007

Kohapealsetes kontrollides esinevad puudujäägid

KINDEL MÄÄR

2,00

DKK

–36 186,06

0,00

–36 186,06

DK

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2008

Kohapealsetes kontrollides esinevad puudujäägid

KINDEL MÄÄR

2,00

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

DK

Kuivsööt

2005

Miinimumprotsendile mittevastavus seoses täiendavate kontrollimistega ettevõtjate suhtes, kellele kuivsööt tarnitakse; aastastatistika hiline esitamine

KINDEL MÄÄR

2,00

DKK

–81 519,23

0,00

–81 519,23

DK

Kuivsööt

2006

Miinimumprotsendile mittevastavus seoses täiendavate kontrollimistega ettevõtjate suhtes, kellele kuivsööt tarnitakse; aastastatistika hiline esitamine

KINDEL MÄÄR

2,00

DKK

– 384 358,59

0,00

– 384 358,59

DK

Kuivsööt (2007+)

2007

Miinimumprotsendile mittevastavus seoses täiendavate kontrollimistega ettevõtjate suhtes, kellele kuivsööt tarnitakse; aastastatistika hiline esitamine

KINDEL MÄÄR

2,00

DKK

– 376 720,62

0,00

– 376 720,62

DK

Kuivsööt (2007+)

2008

Miinimumprotsendile mittevastavus seoses täiendavate kontrollimistega ettevõtjate suhtes, kellele kuivsööt tarnitakse; aastastatistika hiline esitamine

KINDEL MÄÄR

2,00

DKK

–54 280,43

0,00

–54 280,43

 

 

 

 

 

KOKKU (DK)

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

 

 

 

 

 

KOKKU (DK)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

ES

Lihatootmise toetus – uted ja kitsed

2004

Kohapealsete kontrollide hiline algus

KINDEL MÄÄR

2,00

EUR

–1 559 059,12

0,00

–1 559 059,12

ES

Lihatootmise toetus – veised

2004

Kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–13 753,33

0,00

–13 753,33

ES

Lihatootmise toetus – veised

2004

Kohapealsete kontrollide puudused – ebapiisav või ebasobiv kvaliteedikontroll – ebapiisav kontroll

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–1 401 451,46

0,00

–1 401 451,46

ES

Lihatootmise toetus – uted ja kitsed

2005

Kohapealsete kontrollide hiline algus

KINDEL MÄÄR

2,00

EUR

–1 652 652,30

0,00

–1 652 652,30

ES

Lihatootmise toetus – veised

2005

Kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–14 080,18

0,00

–14 080,18

ES

Lihatootmise toetus – veised

2005

Kohapealsete kontrollide puudused – ebapiisav või ebasobiv kvaliteedikontroll – ebapiisav kontroll

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–1 421 329,38

0,00

–1 421 329,38

ES

Lihatootmise toetus – veised

2006

Kohapealsete kontrollide puudused – ebapiisav või ebasobiv kvaliteedikontroll – ebapiisav kontroll

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–1 379 600,32

–4 082,25

–1 375 518,07

ES

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2006

Keskkonnasäästliku pakendikäitluse puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–2 672 816,95

0,00

–2 672 816,95

ES

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2007

Keskkonnasäästliku pakendikäitluse puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–16 985 313,14

0,00

–16 985 313,14

ES

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2008

Keskkonnasäästliku pakendikäitluse puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–17 594 421,01

0,00

–17 594 421,01

ES

Lihatootmise toetus – veised

2006

Kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

2,00

EUR

– 187 589,74

0,00

– 187 589,74

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2003

Saagikuse kontrolli puudused

KINDEL MÄÄR

2,00

EUR

–21 570,64

0,00

–21 570,64

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2003

Ebaõige tehniline hälve, mistõttu ei järgitud oliivikasvatuse GIS-süsteemi nõudeid selle esimesel kohaldamisaastal

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–4 462,77

0,00

–4 462,77

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2004

Kindla määra korrektsiooni mõju ühekordse makse korrektsioonile

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2004

Saagikuse kontrolli puudused

KINDEL MÄÄR

2,00

EUR

–16 844 579,61

0,00

–16 844 579,61

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2004

Sanktsioonide vale arvutamine

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–5 230 671,00

0,00

–5 230 671,00

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2004

Ebaõige tehniline hälve, mistõttu ei järgitud oliivikasvatuse GIS-süsteemi nõudeid selle esimesel kohaldamisaastal

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–5 678 034,36

0,00

–5 678 034,36

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2005

Kindla määra korrektsiooni mõju ühekordse makse korrektsioonile

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2005

Saagikuse kontrolli puudused

KINDEL MÄÄR

2,00

EUR

–19 830 448,92

0,00

–19 830 448,92

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2005

Sanktsioonide vale arvutamine

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–3 923 380,00

0,00

–3 923 380,00

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2005

Ebaõige tehniline hälve, mistõttu ei järgitud oliivikasvatuse GIS-süsteemi nõudeid selle esimesel kohaldamisaastal

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–89 880,78

0,00

–89 880,78

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2006

Kindla määra korrektsiooni mõju ühekordse makse korrektsioonile

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2006

Saagikuse kontrolli puudused

KINDEL MÄÄR

2,00

EUR

–19 030 403,00

0,00

–19 030 403,00

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2006

Sanktsioonide vale arvutamine

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

– 553 003,00

0,00

– 553 003,00

ES

Oliiviõli – tootmistoetus

2006

Ebaõige tehniline hälve, mistõttu ei järgitud oliivikasvatuse GIS-süsteemi nõudeid selle esimesel kohaldamisaastal

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–10 623,55

0,00

–10 623,55

 

 

 

 

 

KOKKU (ES)

EUR

– 115 843 350,82

–4 082,25

– 115 839 268,57

FR

Otsemaksed

2007

Haldusmenetluse puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

– 724 823,68

0,00

– 724 823,68

FR

Tootmiskohustusega sidumata toetus (ühtne otsemaksete kava)

2008

Haldusmenetluse puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

– 872 782,68

0,00

– 872 782,68

FR

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2009

Haldusmenetluse puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

– 727 988,33

0,00

– 727 988,33

 

 

 

 

 

KOKKU (FR)

EUR

–2 325 594,69

0,00

–2 325 594,69

GB

Eksporditoetused – muu

2006

Väljaviimise kinnitusega seotud menetluse puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

– 339,41

0,00

– 339,41

GB

Eksporditoetused – I lisas loetlemata tooted

2006

Väljaviimise kinnitusega seotud menetluse puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–1 551,62

0,00

–1 551,62

GB

Eksporditoetused – suhkur ja isoglükoos

2006

Väljaviimise kinnitusega seotud menetluse puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–2 957,78

0,00

–2 957,78

GB

Eksporditoetused – muu

2007

Väljaviimise kinnitusega seotud menetluse puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

– 224,14

0,00

– 224,14

GB

Eksporditoetused – I lisas loetlemata tooted

2007

Väljaviimise kinnitusega seotud menetluse puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–1 024,64

0,00

–1 024,64

GB

Eksporditoetused – suhkur ja isoglükoos

2007

Väljaviimise kinnitusega seotud menetluse puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–1 953,22

0,00

–1 953,22

GB

Eksporditoetused – suhkur ja isoglükoos

2008

Väljaviimise kinnitusega seotud menetluse puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

– 153,04

0,00

– 153,04

GB

Eksporditoetused – muu

2008

Väljaviimise kinnitusega seotud menetluse puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–17,57

0,00

–17,57

GB

Eksporditoetused – I lisas loetlemata tooted

2008

Väljaviimise kinnitusega seotud menetluse puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–80,28

0,00

–80,28

GB

Eksporditoetused – suhkur ja isoglükoos

2009

Väljaviimise kinnitusega seotud menetluse puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–7,57

0,00

–7,57

GB

Eksporditoetused – muu

2009

Väljaviimise kinnitusega seotud menetluse puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–0,87

0,00

–0,87

GB

Eksporditoetused – I lisas loetlemata tooted

2009

Väljaviimise kinnitusega seotud menetluse puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–3,97

0,00

–3,97

GB

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2006

Tunnustamise ja rakenduskavadega seotud põhikontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

– 508 223,82

0,00

– 508 223,82

GB

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2006

Tunnustamise ja rakenduskavadega seotud põhikontrollide puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–6 171 594,78

0,00

–6 171 594,78

GB

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2007

Tunnustamise ja rakenduskavadega seotud põhikontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

– 999 359,83

0,00

– 999 359,83

GB

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2007

Tunnustamise ja rakenduskavadega seotud põhikontrollide puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–12 135 684,18

0,00

–12 135 684,18

GB

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2008

Tunnustamise ja rakenduskavadega seotud põhikontrollide puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–6 589 732,17

0,00

–6 589 732,17

GB

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2008

Tunnustamise ja rakenduskavadega seotud põhikontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

– 542 656,97

0,00

– 542 656,97

GB

Erakorralised toetusmeetmed

2009

Euroopa Liidu eelarvest alusetult kaetud kõrvaldamis- ja transpordikulud; ELi toetuse taotlemine surnud loomade puhul

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

– 284 317,36

0,00

– 284 317,36

 

 

 

 

 

KOKKU (GB)

EUR

–27 239 883,22

0,00

–27 239 883,22

GR

Täiendavad toetussummad

2008

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–3 685 863,71

0,00

–3 685 863,71

GR

Muud otsetoetused – suhkur – muud kui eksporditoetused

2008

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

– 130 504,79

0,00

– 130 504,79

GR

Muu otsetoetus – otsemaksed

2008

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–1 497 576,86

0,00

–1 497 576,86

GR

Muu otsetoetus – puuvill

2008

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–9 155 093,09

0,00

–9 155 093,09

GR

Muu otsetoetus – määruse nr 1782/2003 artikkel 69 – v.a lambad ja veised

2008

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–3 310 395,31

0,00

–3 310 395,31

GR

Tootmiskohustusega sidumata toetus (ühtne otsemaksete kava)

2008

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–91 632 386,41

0,00

–91 632 386,41

GR

Muud otsetoetused

2009

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Muu otsetoetus – määruse nr 1782/2003 artikkel 69 – v.a lambad ja veised

2009

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

Täiendavad toetussummad

2009

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2009

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

– 810 049,67

0,00

– 810 049,67

GR

Oliiviõli – tootmistoetus

2004

Õliveskite ja oliivikasvatuse GIS-süsteemiga seotud kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

– 193 490,20

0,00

– 193 490,20

GR

Oliiviõli – tootmistoetus (2007+)

2005

Õliveskite ja oliivikasvatuse GIS-süsteemiga seotud kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

15,00

EUR

– 283 443,46

0,00

– 283 443,46

GR

Oliiviõli – tootmistoetus (2007+)

2005

Õliveskite ja oliivikasvatuse GIS-süsteemiga seotud kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

–43 471 909,07

0,00

–43 471 909,07

GR

Oliiviõli – tootmistoetus (2007+)

2006

Õliveskite ja oliivikasvatuse GIS-süsteemiga seotud kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

– 447 353,51

0,00

– 447 353,51

GR

Oliiviõli – tootmistoetus (2007+)

2006

Õliveskite ja oliivikasvatuse GIS-süsteemiga seotud kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

15,00

EUR

–89 134 155,41

– 215 120,80

–88 919 034,62

GR

Oliiviõli – GIS rahastamine

2004

Abikõlbmatud kulutused seoses tegevustega pärast 31.10.2003

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–3 437 468,51

0,00

–3 437 468,51

GR

Oliiviõli – GIS rahastamine

2006

Abikõlbmatud kulutused seoses tegevustega pärast 31.10.2003

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

– 263 620,00

0,00

– 263 620,00

 

 

 

 

 

KOKKU (GR)

EUR

– 247 443 305,60

– 215 120,80

– 247 228 184,80

IT

Riiklik ladustamine – suhkur

2005

Suhkru ladustamise broneerimine 2005. aastal ilma tegeliku füüsilise liikumiseta

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

– 797 560,00

0,00

– 797 560,00

IT

Riiklik ladustamine – suhkur

2006

Ladustamiskulude suurenemine 35 %

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

– 171 418,00

0,00

– 171 418,00

IT

Riiklik ladustamine – suhkur

2006

Hilised varude kontrollid

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

– 781 044,00

0,00

– 781 044,00

IT

Riiklik ladustamine – suhkur

2007

Ladustamiskulude suurenemine 35 %

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

– 182 006,00

0,00

– 182 006,00

IT

Riiklik ladustamine – suhkur

2008

Ladustamiskulude suurenemine 35 %

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

– 111 062,00

0,00

– 111 062,00

IT

Riiklik ladustamine – suhkur

2009

Ladustamiskulude suurenemine 35 %

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

–34 547,00

0,00

–34 547,00

 

 

 

 

 

KOKKU (IT)

EUR

–2 077 637,00

0,00

–2 077 637,00

NL

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2006

Abikõlbmatud kulud seoses pakenditele trükkimisega ja seoses detsentraliseeritud turustamisega tegeleva tootjaorganisatsiooni kulutustega

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–5 166 882,80

0,00

–5 166 882,80

NL

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2007

Abikõlbmatud kulud seoses pakenditele trükkimisega ja seoses detsentraliseeritud turustamisega tegeleva tootjaorganisatsiooni kulutustega

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–10 543 404,52

0,00

–10 543 404,52

NL

Puu- ja köögivili – rakenduskavad

2008

Abikõlbmatud kulud seoses pakenditele trükkimisega ja seoses detsentraliseeritud turustamisega tegeleva tootjaorganisatsiooni kulutustega

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–6 981 120,47

0,00

–6 981 120,47

 

 

 

 

 

KOKKU (NL)

EUR

–22 691 407,79

0,00

–22 691 407,79

PT

Muud otsetoetused – veised

2007

IT-süsteemi toimimises tuvastatud puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

– 415 669,10

0,00

– 415 669,10

PT

Muud otsetoetused – veised

2008

IT-süsteemi toimimises tuvastatud puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

– 304 813,73

0,00

– 304 813,73

 

 

 

 

 

KOKKU (PT)

EUR

– 720 482,83

0,00

– 720 482,83

RO

Muud otsetoetused – energiakultuurid

2009

LPIS-GIS süsteemi toimimise puudused, haldusalaste ristkontrollide järgsete kohapealsete kontrollide/kohtade külastamise puudused

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

–6 694,99

0,00

–6 694,99

RO

Muud otsetoetused – energiakultuurid

2009

LPIS-GIS süsteemi toimimise puudused, haldusalaste ristkontrollide järgsete kohapealsete kontrollide/kohtade külastamise puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

– 108 740,61

0,00

– 108 740,61

RO

Muud otsetoetused

2009

LPIS-GIS-süsteemi toimimise puudused, haldusalaste ristkontrollide järgsete kohapealsete kontrollide/kohtade külastamise puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–52 831,05

0,00

–52 831,05

RO

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2009

LPIS-GIS-süsteemi toimimise puudused, haldusalaste ristkontrollide järgsete kohapealsete kontrollide/kohtade külastamise puudused

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

– 489 527,30

0,00

– 489 527,30

RO

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2009

LPIS-GIS-süsteemi toimimise puudused, haldusalaste ristkontrollide järgsete kohapealsete kontrollide/kohtade külastamise puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–38 620 445,36

0,00

–38 620 445,36

 

 

 

 

 

KOKKU (RO)

EUR

–39 278 239,32

0,00

–39 278 239,32

 

 

 

 

 

KOKKU (6701)

EUR

– 478 526 747,31

– 219 203,05

– 478 307 544,26

 

 

 

 

 

KOKKU (6701)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

EELARVEPUNKT 6711

BG

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2009

LPIS-GIS-süsteemi toimimise puudused

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

–1 204 509,85

0,00

–1 204 509,85

BG

EAFRD maaelu arengu täiendav otsetoetus (2007–2013)

2009

LPIS-GIS-süsteemi toimimise ja kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–2 490 360,23

0,00

–2 490 360,23

 

 

 

 

 

KOKKU (BG)

EUR

–3 694 870,08

0,00

–3 694 870,08

GR

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2007

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–3 154 596,63

0,00

–3 154 596,63

GR

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2008

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

–8 414 084,26

0,00

–8 414 084,26

GR

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2009

Ebaõiged andmed LPIS-GIS-süsteemis ning kohapealsete kontrollide puudused

KINDEL MÄÄR

5,00

EUR

– 597 155,10

0,00

– 597 155,10

 

 

 

 

 

KOKKU (GR)

EUR

–12 165 835,99

0,00

–12 165 835,99

RO

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2009

LPIS-GIS-süsteemi toimimise puudused, haldusalaste ristkontrollide järgsete kohapealsete kontrollide/kohtade külastamise puudused

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

–7 246 383,51

0,00

–7 246 383,51

RO

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2009

LPIS-GIS-süsteemi toimimise puudused, haldusalaste ristkontrollide järgsete kohapealsete kontrollide/kohtade külastamise puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–10 512 529,35

0,00

–10 512 529,35

RO

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2009

LPIS-GIS-süsteemi toimimise puudused, haldusalaste ristkontrollide järgsete kohapealsete kontrollide/kohtade külastamise puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

– 877 717,21

0,00

– 877 717,21

RO

EAFRD maaelu arengu täiendav otsetoetus (2007–2013)

2009

LPIS-GIS-süsteemi toimimise puudused, haldusalaste ristkontrollide järgsete kohapealsete kontrollide/kohtade külastamise puudused

KINDEL MÄÄR

10,00

EUR

–10 975 412,09

0,00

–10 975 412,09

RO

EAFRD maaelu arengu täiendav otsetoetus (2007–2013)

2009

LPIS-GIS-süsteemi toimimise puudused, haldusalaste ristkontrollide järgsete kohapealsete kontrollide/kohtade külastamise puudused

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

–6 008 420,75

0,00

–6 008 420,75

 

 

 

 

 

KOKKU (RO)

EUR

–35 620 462,91

0,00

–35 620 462,91

 

 

 

 

 

KOKKU (6711)

EUR

–51 481 168,98

0,00

–51 481 168,98

EELARVEPUNKT 05070107

DE

Eeskirjade eiramine

2009

Tagasimaksed eeskirjade eiramise korral

ÜHEKORDNE MAKSE

 

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

KOKKU (DE)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

KOKKU (05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76


Parandused

16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/44


Nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 84/2011 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb president Lukašenko ja teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 28, 2. veebruar 2011 )

Pealkirjas sisukorras ja leheküljel 17

asendatakse

järgmisega:


16.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/44


Komisjoni 25. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 891/2009 (millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 254, 26. september 2009 )

Leheküljel 92 III lisa C osas

asendatakse

„—

:

saksa keeles

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380”

järgmisega:

„—

:

saksa keeles

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380”