ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.100.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 100

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
14. aprill 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 359/2011, 12. aprill 2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 360/2011, 12. aprill 2011, millega rakendatakse määruse (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) artikli 16 lõikeid 1 ja 2

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 361/2011, 13. aprill 2011, mis käsitleb Enterococcus faecium NCIMB 10415 lubamist broilerkanade söödalisandina (loaomanik DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional products Sp. z o.o) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 943/2005 ( 1 )

22

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 362/2011, 13. aprill 2011, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine monepanteeli osas ( 1 )

26

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 363/2011, 13. aprill 2011, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine isoeugenooli osas ( 1 )

28

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 364/2011, 13. aprill 2011, millega muudetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa ja komisjoni määrust (EÜ) nr 1291/2008 seoses Salmonella kontrolli programmiga Horvaatias teatavate kodulindude ja munade puhul vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 ning millega parandatakse komisjoni määruseid (EL) nr 925/2010 ja (EL) nr 955/2010 ( 1 )

30

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 365/2011, 13. aprill 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

37

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv 2011/43/EL, 13. aprill 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka lubiväävel, ja muudetakse komisjoni otsust 2008/941/EÜ ( 1 )

39

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv 2011/44/EL, 13. aprill 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka asadiraktiin, ja muudetakse komisjoni otsust 2008/941/EÜ ( 1 )

43

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv 2011/45/EL, 13. aprill 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka diklofop, ja muudetakse komisjoni otsust 2008/934/EÜ ( 1 )

47

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2011/235/ÜVJP, 12. aprill 2011, teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis

51

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2011/236/ÜVJP, 12. aprill 2011, millega rakendatakse otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

58

 

 

2011/237/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus Atalanta/1/2011, 13. aprill 2011, Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhataja nimetamise kohta

72

 

 

2011/238/EL

 

*

Komisjoni otsus, 13. aprill 2011, millega muudetakse komisjoni otsust 2007/843/EÜ seoses salmonella kontrolli programmiga Tuneesias teatavate kodulindude ja munade puhul (teatavaks tehtud numbri K(2011) 2520 all)  ( 1 )

73

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 15. veebruari 2011. aasta otsuse 2011/101/ÜVJP (Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete kohta) parandus (ELT L 42, 16.2.2011)

74

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 359/2011,

12. aprill 2011,

mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 215 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 12. aprilli 2011. aasta otsust 2011/235/ÜVJP, mis käsitleb teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis, (1) mis on vastu võetud vastavalt Euroopa Liidu lepingu V jaotise 2. peatükile,

võttes arvesse ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuses 2011/235/ÜVJP sätestatakse selliste teatavate isikute rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine, kes vastutavad inimõiguste tõsise rikkumise eest Iraanis. Kõnealused isikud ja üksused on loetletud otsuse lisas.

(2)

Piiravad meetmed peaksid olema suunatud isikute vastu, kes osalevad rahumeelsete meeleavaldajate, ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, üliõpilaste ja teiste oma seaduslikke õigusi, sealhulgas sõnavabadust, kaitsvate isikute mahasurumise käigus toime pandud rängas inimõiguste rikkumises või kes vastutavad selliste rikkumiste juhendamise või läbiviimise eest, ning samuti isikute vastu, kes osalevad õiglase kohtumõistmise õiguse rängas rikkumises, piinamises, julmas, ebainimlikus või inimväärikust alandavas kohtlemises või surmanuhtluse valimatus, liigses ja sagenenud kohaldamises, sealhulgas avalikud hukkamised, kividega surnuks loopimine, poomine ning Iraani rahvusvaheliste inimõigusalaste kohustustega vastuolus olev alaealiste seadusrikkujate hukkamine, või kes vastutavad selliste rikkumiste juhendamise või läbiviimise eest.

(3)

Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi rakendusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(4)

Käesolevas määruses peetakse kinni põhiõigustest ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele ning õigust isikuandmete kaitsele. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õigustega.

(5)

Pidades silmas poliitilist olukorda Iraanis ning selleks, et tagada kooskõla otsuse 2011/235/ÜVJP lisa muutmise ja läbivaatamise korraga, peaks nõukogu kasutama oma õigust muuta käesoleva määruse I lisas esitatud loetelu.

(6)

Käesoleva määruse I lisa muutmise kord peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud isikutele, üksustele ja asutustele loetellu kandmise põhjused, et anda neile võimalus esitada märkusi. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi asitõendeid, peaks nõukogu nimetatud märkusi arvesse võttes vaatama läbi oma otsuse ning teavitama vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

(7)

Käesoleva määruse rakendamiseks ja liidus maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks peab avalikustama nende füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste nimed ja muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid peab käesoleva määruse kohaselt külmutama. Isikuandmete võimalikul töötlemisel tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (3).

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peab käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „rahalised vahendid”– igasugused finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

b)   „rahaliste vahendite külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

c)   „majandusressursid”– igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasasi, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

d)   „majandusressursside külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

e)   „liidu territoorium”– liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaks määratud tingimuste alusel.

Artikkel 2

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele või mis on nende valduses või kontrolli all.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetuseks.

3.   Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille eesmärgiks või tulemuseks on otsene või kaudne kõrvalehoidmine lõigete 1 ja 2 sätete täitmisest.

Artikkel 3

1.   I lisas on esitatud nimekiri isikutest, kes vastavalt otsuse 2011/235/ÜVJP artikli 2 lõikele 1 on nõukogu poolt kindlaks tehtud kui Iraanis inimõiguste tõsise rikkumise eest vastutavad isikud või nendega seotud isikud, üksused või asutused.

2.   I lisa sisaldab asjaomaste isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

3.   I lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet (selle olemasolul). Füüsiliste isikute osas võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste osas võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 4

1.   Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud I lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kõikidele teistele liikmesriikidele ja komisjonile vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teatavaks teinud põhjused, miks selline eriluba oleks nende arvates vaja anda.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 5

1.   Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud isik, üksus või asutus kanti I lisasse, või teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuste nõuete omanike õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

kinnipidamisõigus või otsus ei ole tehtud I lisas loetletud isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d)

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 6

1.   Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontodega seotud tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse,

tingimusel et kõnealused intressid, muud tulud ja maksed on samuti külmutatud vastavalt artikli 2 lõikele 1.

2.   Artikli 2 lõige 2 ei takista liidu finantseerimis- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

Artikkel 7

Erandina artiklist 2 ja tingimusel, et I lisas loetletud isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule, kokkuleppele või kohustusele, mis sõlmiti või mis tekkis asjaomasele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil kõnealune isik, üksus või asutus kanti loetellu, võivad II lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

asjaomane pädev asutus on kindlaks teinud, et:

i)

rahalisi vahendeid ja majandusressursse asub kasutama I lisas loetletud isik, üksus või asutus makseteks ning

ii)

makse ei ole vastuolus artikli 2 lõikega 2 ning

b)

asjaomane liikmesriik on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni kõnealusest otsusest ja kavatsusest anda luba.

Artikkel 8

1.   Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.   Artikli 2 lõikes 2 sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele, kes tegid rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, juhul kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikub nimetatud keeldu.

Artikkel 9

1.   Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, II lisas loetletud veebisaitidel nimetatud pädevale asutusele, mis asub nende elu- või asukohaliikmesriigis, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriikide kaudu komisjonile, ning

b)

tegema koostööd kõnealuse pädevate asutusega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.   Kogu käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see esitati või saadi.

Artikkel 10

Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud mis tahes muu asjakohase teabe, eelkõige teabe määruse rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning riiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 11

Komisjonil on õigus liikmesriikide antud teabe alusel II lisa muuta.

Artikkel 12

1.   Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artikli 2 lõikes 1 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt I lisa.

2.   Nõukogu edastab oma otsuse ja loetelusse kandmise põhjused füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

3.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt nimetatud isikut, üksust või asutust.

4.   I lisas sisalduv loetelu vaadatakse vähemalt iga 12 kuu järel korrapäraselt läbi.

Artikkel 13

1.   Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavate sanktsioonide kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud meetmed ja karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni nende igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 14

Kui käesolev määrus sisaldab nõuet teavitada komisjoni või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 15

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

liidu territooriumil, kaasa arvatud tema õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite või laevade pardal;

c)

liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d)

juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e)

juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 16

Käeolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 12. aprill 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  Vt Euroopa Liidu Teataja lk 51.

(2)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(3)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.


I LISA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

Isikud

 

Lühend

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Sünnikoht: Teheran, Iraan sünniaeg: 1961

Iraani Riikliku Politsei ülem. Temale alluvad jõud ründasid julmalt rahumeelseid meeleavaldusi ning sooritasid vägivaldse öise rünnaku Teherani Ülikooli ühiselamus 15. juunil 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollah ülem ja IRGC kolonel. Ta oli Ansar-e Hezbollah üks asutaja. See poolsõjaväeline üksus vastutas äärmusliku vägivalla kasutamise eest üliõpilaste ja ülikoolide mahasurumisel aastatel 1999, 2002 ja 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

IRGC maavägede asejuht.

Ta oli otse ja isiklikult vastutav meeleavalduste mahasurumise eest 2009. aasta suvel.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij asekomandör, endine IRGC Seyyed al-Shohada vägede juht, Teherani provints (kuni veebruar 2010). Seyyed al-Shohada väed vastutavad julgeoleku eest Teherani provintsis ning neil oli oluline roll meeleavaldajate julmal represseerimisel 2009. aastal.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

IRGC’s Rassoulollah vägede juht Teherani piirkonnas alates 2009. aasta novembrist. Rassoulollah väed vastutavad julgeoleku eest Teherani piirkonnas ning neil oli oluline roll meeleavaldajate vägivaldsel mahasurumisel 2009. aastal. Vastutav protestide mahasurumise eest Ashura sündmuste ajal (detsember 2009) ja selle järel.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(a.k.a. „Aziz Jafari”)

Sünnikoht: Yazd (Iraan) - sünniaeg: 1.9.1957

IRGC peakomandör. Kindral Aziz Jafari alluvuses IRGC ja Sarollah baas täitsid peamist rolli 2009. aasta presidendivalimistesse ebaseaduslikul sekkumisel, poliitiliste aktivistide vahistamisel ja kinnipidamisel ning tänavatel toimunud kokkupõrgetes meeleavaldajatega.

 

7.

KHALILI Ali

 

IRGC kindral, Sarollah baasi meditsiiniüksuse ülem. Allkirjastas 26. juunil 2009 terviseministeeriumile saadetud kirja, millega keelati dokumentide või tervisekaartide väljastamine isikutele, kes olid saanud viga või sattunud haiglasse valimisjärgsete sündmuste käigus.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

IRGC’s Seyyed al-Shohada vägede ülem, Teherani provints. Seyyed al-Shohada vägedel oli peamine roll meeleavaldajate mahasurumise korraldamisel.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Sünnikoht: Najaf (Iraak) – sünniaeg: circa 1952

Basij komandör. IRGC Basij vägede komandörina oli Naqdi vastutav väärkohtlemise eest 2009. aasta lõpus (või osales selles), sh 2009. aasta detsembris vägivaldne reageerimine Ashura Päeva meeleavaldustele, mille tulemusena hukkus kuni 15 inimest ja vahistati sadu meeleavaldajaid.

Enne Basij komandöriks määramist 2009. aasta oktoobris oli ta Basij jälitusüksuse ülem ja vastutas valimisjärgsete mahasurumiste käigus vahistatute ülekuulamise eest.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Sünnikoht: Isfahan (Iraan) - sünniaeg: 1963

Iraani Riikliku Politsei ülema asetäitja. Riikliku Politsei ülema asetäitjana alates 2008. aastast vastutas Radan meeleavaldajate peksmise, mõrvamise ning meelevaldse vahistamise ja kinnipidamise eest politseijõudude poolt.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Endine Teherani politseiülem (kuni jaanuarini 2010). Teherani piirkonna õiguskaitsejõudude komandörina oli Azizollah Rajabzadeh kõige kõrgema astme ametnik, keda süüdistatakse Kahrizaki kinnipidamiskeskuses toimepandud väärkohtlemistes.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teherani politseiülem, endine Iraani Riikliku Politsei ülema asetäitja, vastutav politseioperatsioonide eest. Tema ülesanne on siseministeeriumi jaoks Iraani pealinnas repressioonide koordineerimine.

 

13.

TAEB Hossein

Sünnikoht: Teheran sünniaeg: 1963

Basij endine komandör (kuni oktoober 2009). Praegu IRGC jälitusosakonna asekomandör. Tema alluvuses olevad väed osalesid rahumeelsete meeleavaldajate massilises peksmises, mõrvamises, kinnipidamises ja piinamises.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhadi kohtusüsteemi juht. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest ning toetuti ülestunnistustele, mis saadi pinge all ja piinamise teel. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, väljastati surmaotsused ilma, et oleks nõuetekohaselt järgitud õiglase ärakuulamise menetlust.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Sünnikoht: Najafabad (Iraan) - sünniaeg: 1945

Endine Iraani peaprokurör kuni septembrini 2009 (endine jälitustegevuse minister president Khatami ajal). Iraani peaprokurörina andis pärast esimesi valimisjärgseid meeleavaldusi korralduse näidisprotsessideks ja juhtis neid, kus süüdistatavad jäeti ilma nende õigustest, süüdistaja. Vastutab samuti väärkohtlemiste eest Kahrizakis.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus, 26. filiaal. Vastutas kinnipeetavatega seotud juhtumite eest, mis olid seotud valimisjärgse kriisiga, regulaarselt ähvardas kinnipeetavate perekondi, et neid vaikima sundida. Aitas väljastada Kahrizaki kinnipidamiskeskusele kinnipidamismääruseid.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Kohtunik, Mashhadi revolutsioonikohtunik. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, väljastati surmaotsused ilma, et oleks nõuetekohaselt järgitud õiglase ärakuulamise menetlust.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus. Osales meeleavaldajate kohtuprotsessides. Teda küsitleti kohtusüsteemi poolt seoses Kahrizaki väljapressimistega. Ta oli väga pealiskaudne selliste kinnipidamismääruste väljastamisel, millega saadeti kinnipeetavad Kahrizaki kinnipidamiskeskusesse.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teherani peaprokurör alates augustist 2009. Dolatabadi juhitav amet mõistis süüdi hulga meeleavaldajaid, sh isikuid, kes osalesid 2009. aasta detsembris Ashura päeva meeleavaldustel. Andis 2009. aasta septembris korralduse Karroubi büroo sulgemiseks ning mitmete reformimeelsete poliitikute vahistamiseks, keelustas juunis 2010 kaks reformimeelset poliitilist parteid. Tema juhitav amet süüdistas meeleavaldajaid moharebeh'is või jumalavaenulikkuses, millega kaasneb surmanuhtlus, ning ei võimaldanud surmamõistetutele nõuetekohast protsessi. Tema juhitav amet samuti ründas ja vahistas reformimeelseid, inimõiguste aktiviste ning meediaga seotud isikuid, mis oli osa poliitilise opositsiooni ulatuslikust mahasurumisest.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(a.k.a. NASSERIAN)

 

Kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus, 28. filiaal. Vastutab valimisjärgsete juhtumite eest. Määras pikaaegsed vangistused sotsiaalsetele ja poliitilistele aktivistidele ning ajakirjanikele ebaõiglastel kohtuistungitel ning mitmed surmaotsused meeleavaldajatele ning sotsiaalsetele ja poliitilistele aktivistidele.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Sünnikoht: Ejiyeh - sünniaeg: circa 1956

Iraani peaprokurör alates septembrist 2009 ning kohtusüsteemi esindaja (endine jälitustegevuse minister 2009. aasta valimiste ajal). Kui ta oli jälitustegevuse minister valimiste ajal, vastutasid tema alluvuses olevad agendid sadade aktivistide, ajakirjanike, dissidentide ja reformimeelsete poliitikute kinnipidamise ja piinamise eest ning pinge all valetunnistuste väljapressimise eest. Lisaks sunniti poliitilisi tegelasi andma valetunnistusi talumatutel ülekuulamistel, kus kasutati piinamist, väärkohtlemist, väljapressimist ning ähvardati pereliikmeid.

 

22.

MORTAZAVI Said

Sünnikoht: Meybod, Yazd (Iraan) - sünniaeg: 1967

Iraani salakaubaveo vastase töökonna juht, endine Teherani peaprokurör kuni augustini 2009. Teherani peaprokurörina andis välja üldise korralduse sadade aktivistide, ajakirjanike ja üliõpilaste kinnipidamiseks. Tema töösuhe lõpetati augustis 2010 pärast seda, kui Iraani kohtus uuriti tema rolli seoses kolme mehe surmaga, kes peeti tema korraldusel pärast valimisi kinni.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus, 26. ja 28. filiaal Vastutab valimisjärgsete juhtumite eest, määras ebaõiglastel kohtuistungitel pikaaegsed vangistused inimõiguste aktivistidele ning mitu surmaotsust meeleavaldajatele.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad'i aseprokurör. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, väljastati surmaotsused ilma, et oleks nõuetekohaselt järgitud õiglase ärakuulamise menetlust.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus, 15. filiaal. Vastutas valimisjärgsete juhtumite eest, oli juhtiv kohtunik 2009. aasta „näidisistungitel”, mõistis surma kaks näidisistungitel osalenud monarhisti. Määras rohkem kui sajale poliitilisele vangile, inimõiguste aktivistile ja meeleavaldajale pikaajalise vangistuse.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Ida-Aserbaidžaani kohtusüsteemi juhataja. Vastutas Sakineh Mohammadi-Ashtiani kohtuprotsessi eest.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Kohtunik, Teherani Apellatsioonikohus, 36. filiaal. Ta kinnitas meeleavaldajatele määratud pikaajalised vangistused ja surmaotsused.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Kohtunik, Mashhadi revolutsioonikohtunik. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, väljastati surmaotsused ilma, et oleks nõuetekohaselt järgitud õiglase ärakuulamise menetlust.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evini vangla 350. osakonna ülem. Kasutas vangide vastu mitmel korral ebaproportsionaalset vägivalda.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Iraani Vanglate Organisatsiooni juhataja. Oma ametis olles osales poliitiliste meeleavaldajate massilises kinnipidamises ning vanglasüsteemis toimunud väärkohtlemise varjamises.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherani vangla peaülema asetäitja - endine Evini vangla ülem, Teheranis kuni oktoobrini 2010, s.o ajal mil toimus piinamine. Oli järelevalvaja ning sageli ähvardas ja avaldas vangidele survet.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Iraani Vanglate Organisatsiooni aseülemana vastutab kinnipidamiskeskuses väärkohtlemise ja õigustest ilmajätmise eest. Andis korralduse mitmete vangide üksikvangistusse üleviimiseks.

 


II LISA

Artikli 4 lõikes 1, artikli 5 lõikes 1, artiklis 7 ning artikli 9 lõikes 1 osutatud liikmesriikide pädevate asutuste loetelu ning aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile

A.

Liikmesriikide pädevad asutused:

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGAARIA

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

KREEKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

HISPAANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LEEDU

http://www.urm.lt

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

ÜHENDKUNINGRIIK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile või temaga suhtlemiseks:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel: +32 22955585

Faks: +32 22990873


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/12


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 360/2011,

12. aprill 2011,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) artikli 16 lõikeid 1 ja 2

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 2. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, (1) eelkõige selle artikli 16 lõikeid 1 ja 2

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 2. märtsil 2011 vastu määruse (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas.

(2)

Võttes arvesse Liibüas valitseva olukorra tõsidust, tuleks lisada täiendavad isikud ja üksused määruse (EL) nr 204/2011 III lisas esitatud nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Lisaks tuleks III lisa nimekirjast välja jätta üks isik ning ajakohastada kõnealuse määruse II ja III lisas esitatud loetelusse kantud teatud isikute ja üksustega seotud teavet,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 204/2011 II ja III lisa asendatakse vastavalt käesoleva määruse I ja II lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 12. aprill 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 58, 3.3.2011, lk 1.


I LISA

„II LISA

Artikli 6 lõikes 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

1.

GADDAFI, Aisha Muammar

Sünniaeg: 1978. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI tütar. Režiimiga lähedalt seotud.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

2.

GADDAFI, Hannibal Muammar

Passi nr: B/002210. Sünniaeg: 20.9.1975. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

3.

GADDAFI, Khamis Muammar

Sünniaeg: 1978. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud. Meeleavalduste mahasurumisega seotud sõjaväeüksuste juhataja.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

4.

GADDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Sünniaeg: 1942. Sünnikoht: Sirte, Liibüa.

Revolutsiooni juht, relvajõudude ülemjuhataja. Vastutab korralduse andmise eest meeleavalduste mahasurumiseks, inimõiguste rikkumiseks.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

5.

GADDAFI, Mutassim

Sünniaeg: 1976. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Riikliku julgeoleku nõunik. Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

6.

GADDAFI, Saif al-Islam

Gaddafi fondi direktor. Passi nr: B014995. Sünniaeg: 25.6.1972. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud. Sütitavad avalikud esinemised, milles õhutati meeleavaldajate vastu suunatud vägivallale.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Ametikoht: välisjulgeoleku organisatsiooni direktor.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

8.

Kindralmajor JABIR, Abu Bakr Yunis

Ametikoht: kaitseminister.

Auaste: kindralmajor. Sünniaeg: 1952. Sünnikoht: Jalo, Liibüa.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Ametikoht: varustussekretär.

Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Khoms, Liibüa

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

10.

GADDAFI, Mohammed Muammar

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud.

Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

11.

GADDAFI, Saadi

Ametikoht: erivägede juhataja. Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud. Meeleavalduste mahasurumisega seotud sõjaväeüksuste juhataja.

Sünniaeg: 27.5.1973. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

12.

GADDAFI, Saif al-Arab

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud.

Sünniaeg: 1982. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

13.

Kolonel AL-SENUSSI, Abdullah

Ametikoht: sõjaväeluure direktor.

Sünniaeg: 1949. Sünnikoht: Sudaan.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

Üksused

1.

Central Bank of Libya (CBL)

Muammar Gaddafi ja tema perekonna kontrolli all ning režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 10.3.2011)

2.

Libyan Investment Authority

Muammar Gaddafi ja tema perekonna kontrolli all ning režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

Teise nimega: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No.99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 10.3.2011)

3.

Libyan Foreign Bank

Muammar Gaddafi ja tema perekonna kontrolli all ning režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 10.3.2011)

4.

Libyan Africa Investment Portfolio

Muammar Gaddafi ja tema perekonna kontrolli all ning režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 10.3.2011)

5.

Libyan National Oil Corporation

Muammar Gaddafi ja tema perekonna kontrolli all ning režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011”


II LISA

„III LISA

Artikli 6 lõikes 2 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

Isikud

 

Nimi

Tuvastamis-andmed

Põhjendus

Nimekirja kandmise kuupäev

1.

Kolonel ABDULHAFIZ, Mas'ud

Ametikoht: relvajõudude juhataja

Relvajõudude kolmandal kohal. Oluline roll sõjaväeluures.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Ametikoht: terrorismivastase võitluse juhataja, välisjulgeoleku-organisatsioon

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Tripoli, Liibüa

Revolutsioonikomitees silmapaistval kohal.

Muammar QADDAFI lähedane isik.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Ametikoht: välisjulgeoleku-organisatsiooni asejuhataja

Režiimis silmapaistval kohal.

Muammar GADDAFI õemees.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Ametikoht: asedirektor, sõjaväeluure

Režiimis juhtival kohal.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Ametikoht: revolutsiooniliste komiteede liikumise juhataja

Sünnikoht: Sirte, Liibüa

Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

28.2.2011

6.

Dr AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed

Ametikoht: revolutsiooniliste komiteede kontaktasutuse juht Passi nr: B010574

Sünniaeg: 01.7.1950

Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Ametikoht: Muammar GADDAFI isikliku julgeoleku-teenistuse ülem

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Houn, Liibüa

Vastutab režiimi julgeoleku eest. Varasemad andmed teisitimõtlejate vastu suunatud vägivalla kohta.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Egiptus

Muammar GADDAFI nõbu. Alates aastast 1995 oli usutavasti Gaddafi isikliku julgeoleku eest vastutava sõjaväe eliitväeosa juhataja ning otsustaval kohal välisjulgeoleku-organisatsioonis. Osales välisriikides asuvate Liibüa teisitimõtlejate vastu suunatud operatsioonide kavandamises ja oli otseselt seotud terroristliku tegevusega.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Sünniaeg: 1948

Sünnikoht: Sirte, Liibüa

Muammar GADDAFI nõbu. 1980. aastatel osales Sayyid teisitimõtlejate tapmiskampaanias ja on väidetavalt vastutav mitme tapmise eest Euroopas. Arvatavasti on olnud seotud ka relvade hankimisega.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Al Bayda, Liibüa

Muammar GADDAFI naine.

Režiimiga lähedalt seotud.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Traghen

Juhi kantselei juhataja.

Režiimiga lähedalt seotud.

28.2.2011

12.

Kindral TOHAMI, Khaled

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Genzur

Sisejulgeolekubüroo direktor.

Režiimiga lähedalt seotud.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Sünniaeg: 1. juuli 1949

Sünnikoht: Al-Bayda

Välisjulgeolekubüroo luureülem.

Režiimiga lähedalt seotud.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Sündinud 29. märtsil 1970, Austria kodanik (passi nr P1362998, kehtib 6. novembrist 20065. novembrini 2016)

Režiimiga lähedalt seotud, Libyan Investment Authority tegevjuhi asetäitja, National Oil Corporation’i juhatuse liige ja First Energy Bank Bahrain'i aseesimees.

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Kõrgema rahvakongressi (General People's Congress) peasekretär; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Kolonel GADDAFI valitsuse peaminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Kolonel Gaddafi valitsuse tervise- ja keskkonnaminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Sünniaeg: 1935

Kolonel Gaddafi valitsuse planeerimis- ja rahandusminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Sünniaeg: 1949 Sünnikoht:

Al-Azizia (Tripoli lähedal)

Kolonel Gaddafi valitsuse tööstus-, majandus- ja kaubandusminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Sünniaeg: 1943

Kolonel Gaddafi valitsuse põllumajandus-, loomakasvatus- ja mereressursside minister.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Kolonel Gaddafi valitsuse sotsiaalminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Sünniaeg: 4. mai 1963

Passi nr: B/014965 (kehtib 2013. aasta lõpuni)

Kolonel Gaddafi valitsuse üldharidus-, kõrgharidus- ja teadusminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Sünniaeg: 1958

Passi nr: B/0105075 (kehtib 2013. aasta lõpuni)

Kolonel Gaddafi valitsuse transpordiminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Sünniaeg: 08.7.1954

Passi nr: B/014924 (kehtib 2013. aasta lõpuni)

Kolonel Gaddafi lähedane kaastöötaja, juhtiv roll julgeolekuteenistuses ning raadio ja televisiooni endine juht, seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Liibüa suursaadik Tšaadis. Lahkunud Tšaadist Sabhasse. Otseselt seotud režiimi jaoks palgasõdurite värbamise ja nende tegevuse koordineerimisega.

12.4.2011

26.

Kolonel AL KUNI, Amid Husain

 

Ghati kuberner (Lõuna-Liibüa). Otseselt seotud palgasõdurite värbamisega.

12.4.2011


Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Nimekirja kandmise kuupäev

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Tajora, Tripoli, Libya Õigusakti number: 60/2006 (väljaandja Liibüa Kõrgem Rahvakomitee (General People’s Committee))

Tel: +218 21 369 1840,

Faks: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Muammar Gaddafi ja tema perekonna kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

10.3.2011

2.

Economic and Social Development Fund (ESDF)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Tel: +218 21 490 8893

Faks: +218 21 491 8893 – E-post: info@esdf.ly

Muammar Gaddafi režiimi kontrolli all ning selle potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Veebisait: http://www.laaico.com

Ettevõte on loodud 1981. aastal.

76351 Janzour-Libya.

81370 Tripoli-Libya

Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Faks: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-post: info@laaico.com

Muammar Gaddafi režiimi kontrolli all ning selle potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

4.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Juhatuse aadress: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Tel: (+218) 214778301 Faks: (+218) 214778766 ; E-post: info@gicdf.org

Muammar Gaddafi režiimi kontrolli all ning selle potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

5.

Waatassimou Foundation

Asukoht: Tripoli

Muammar Gaddafi režiimi kontrolli all ning selle potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

6.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktandmed:

Tel: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Faks: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

E-post: info@ljbc.net

Avalik viha ja vägivalla õhutamine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide kohta valeinformatsiooni levitamise teel.

21.3.2011

7.

Revolutionary Guard Corps

 

Osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Tel:

+218 21-361-2429

Faks:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank on Liibüas asutatud kommertspank. See pank asutati 1970. aastal ning selle asukoht on AlBayda, Liibüa. Pangal on kontorid Tripolis ja AlBaydas ning harukontorid Liibüas. 100 % valitsuse omandis ja režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Faks:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

E-post:

info@gumhouria-bank.com.ly

Veebisait:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank on Liibüas asutatud kommertspank. Pank asutati 2008. aastal Al Ummahi ja Gumhouria panga ühendamise teel. 100 % valitsuse omandis ja režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel:

+218 21-379-0022

Faks:

+218 21-333-7922

E-post:

info@saharabank.com.ly

Veebisait:

www.saharabank.com.ly

Sahara Bank on Liibüas asutatud kommertspank. 81 % valitsuse omandis ja režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libya

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Muammar Gaddafi kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libya

Tel: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Faks: +218 21-360-5174

E-post: info@raslanuf.ly

Veebisait: www.raslanuf.ly

Muammar Gaddafi kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

23.3.2011

13.

Brega

Peakontor: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tel: 2 – 625021-023 / 3611222

Faks: 3610818

Teleks: 30460 / 30461 / 30462

Muammar Gaddafi kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Faks:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

E-post: info@soc.com.ly

Veebisait: www.soc.com.ly

Muammar Gaddafi kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Kontori asukoht: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libya

Postiaadress: P.O. Box 395

Tripoli

Libya

Tel: +218 21-3331116

Faks: +218 21-3337169

Teleks: 21058

Muammar Gaddafi kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (teise nimega Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae; teise nimega Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; E-post: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tel: (218) 214870586;

Tel: (218) 214870714;

Tel: (218) 214870745;

Tel: (218) 213338366;

Tel: (218) 213331533;

Tel: (218) 213333541;

Tel: (218) 213333544;

Tel: (218) 213333543;

Tel: (218) 213333542;

Faks: (218) 214870747;

Faks: (218) 214870767;

Faks: (218) 214870777;

Faks: (218) 213330927;

Faks: (218) 213333545

Central Bank of Libya tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (teise nimega Oil Libya Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolio tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Economic & Social Development Fund’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Economic & Social Development Fund’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel: (218) 213345187

Faks: +218.21.334.5188

E-post: info@ethic.ly

Economic & Social Development Fund’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Economic & Social Development Fund’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Economic & Social Development Fund’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

Tel: (218) 213622262;

Faks: (218) 213622205

Economic & Social Development Fund’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (teise nimega LAP Green Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolio tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (teise nimega National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; teise nimega National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libya

Tel: (218) 213332411;

Tel: (218) 213368741;

Tel: (218) 213368742

Faks: (218) 214446743

E-post: info@nwd-ly.com

Veebisait: www.nwd-ly.com

National Oil Corporation’i (NOC) tütarettevõtja Liibüas.

Ettevõte asutati 2010. aastal ettevõtete National Drilling Co. ja the National Company for Oil Wells Services ühendamise teel.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (teise nimega NAGECO; teise nimega North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya

Tel: (218) 215634670/4

Faks: (218) 215634676

E-post: nageco@nageco.com

Veebisait: www.nageco.com

National Oil Corporation’i tütarettevõtja Liibüas.

2008. aastal omandas NOC 100 % osaluse NAGECO-s

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libya

National Oil Corporation’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Total'i ja National Oil Corporation’i ühisettevõte

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (teise nimega ZOC; teise nimega Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya

Occidental'i ja National Oil Corporation’i ühisettevõte

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (teise nimega Harouge; teise nimega Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya

Petro Canada ja National Oil Corporation’i ühisettevõte

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Muu teave: Reg nr: 01612618 (Ühendkuningriik)

National Oil Corporation’i Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK Muu teave: Reg nr: 02439691

National Oil Corporation’i Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Muu teave: Reg nr: 01794877 (Ühendkuningriik)

Libyan Investment Authority Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (Libyan Investment Authority tütarettevõtja)

11 Upper Brook Street, London, UK Muu teave: Reg nr: 06962288 (Ühendkuningriik)

Libyan Investment Authority Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu teave: Reg nr: 1510484 (Briti Neitsisaared)

Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu teave:

Reg nr: 1526359 (Briti Neitsisaared)

Saadi Qadhafile kuuluv Briti Neitsisaartel asutatud ettevõte

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu teave: Reg nr: 1534407 (Briti Neitsisaared)

Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Muu teave: Reg nr: 59058C (Mani saar)

Libyan Investment Authority Mani saarel asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (teise nimega Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.

NOC omanduses või kontrolli all.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (teise nimega MED OIL OFFICE DUESSELDORF, teise nimega MEDOIL)

Werdener strasse 8

Duesseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227

Germany

National Oil Company omanduses või kontrolli all.

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libya

HQ tel: + 218 (21) 602 093

HQ faks: + 218 (22) 30970

100 % Liibüa valitsuse omanduses

12.4.2011”


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/22


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 361/2011,

13. aprill 2011,

mis käsitleb Enterococcus faecium NCIMB 10415 lubamist broilerkanade söödalisandina (loaomanik DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional products Sp. z o.o) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 943/2005

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused. Määruse artikliga 10 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ alusel lubatud söödalisandite ümberhindamine (2).

(2)

Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ on lubatud kasutada valmistist Enterococcus faecium NCIMB 10415 söödalisandina ilma ajalise piiranguta kuni kuue kuu vanuste vasikate puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 1288/2004, (3) broilerkanade ja nuumsigade puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 943/2005, (4) emiste puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 1200/2005, (5) põrsaste puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 252/2006 (6) ning kasside ja koerte puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 102/2009 (7). Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti see söödalisand hiljem olemasoleva tootena ühenduse söödalisandite registrisse.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 2 alusel ja koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud Enterococcus faecium NCIMB 10415 kui broilerkanade söödalisandi ümberhindamise taotlus, milles taotletakse kõnealuse söödalisandi klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 22. juuni 2010. aasta arvamuses (8) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Enterococcus faecium NCIMB 10415 kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et nimetatud söödalisandi kasutamine võib suurendada broilerkanade lõplikku kehakaalu. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud Euroopa Liidu söödalisandite referentlabori aruande söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Enterococcus faecium NCIMB 10415 hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse I lisas esitatud tingimustel.

(6)

Kuna käesoleva määrusega antakse uus luba, tuleks määrusest (EÜ) nr 943/2005 broilerkanade valmistist Enterococcus faecium NCIMB 10415 käsitlev kanne kustutada.

(7)

Kuna söödalisandi kasutamise lubamise tingimuste muudatused ei ole seotud ohutusnõuetega, on asjakohane lubada söödalisandi eelsegude ja segasööda olemasolevate varude ärakasutamiseks üleminekuaega.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

I lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 943/2005 I lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 3

Söödalisandit Enterococcus faecium NCIMB 10415 sisaldavat eelsegu ja segasööta, mis on märgistatud kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ, võib turule viia ning seda võib kasutada, kuni varud on lõppenud.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1.

(3)  ELT L 243, 15.7.2004, lk 10.

(4)  ELT L 159, 22.6.2005, lk 6.

(5)  ELT L 195, 27.7.2005, lk 6.

(6)  ELT L 44, 15.2.2006, lk 3.

(7)  ELT L 34, 4.2.2009, lk 8.

(8)  EFSA Journal 2010; 8(7):1661.


I LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Sisalduse alammäär

Sisalduse ülemmäär

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU kg-s täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Söödalisandi koostis

Enterococcus faecium’i valmistis,

NCIMB 10415, mis sisaldab vähemalt järgmist:

 

kaetud kujul (koos šellakiga):

2 × 1010 CFU/g söödalisandit;

 

muud vormid mikrokapslitena:

1 × 1010 CFU/g söödalisandit

 

Toimeaine iseloomustus

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analüüsimeetod  (1)

Arvu määramine: pindkülvimeetodil, kasutades sapi-eskuliin-asiidagarit.

Identifitseerimistunnused: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Broilerkanad

 

3 × 108

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Lubatud kasutada söödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: dekokvinaati, monensiinnaatriumi, robenidiinhüdrokloriidi, diklasuriili või semduramütsiini.

4. mai 2021


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad Euroopa Liidu söödalisandite referentlabori veebilehel www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


II LISA

Määruse (EÜ) nr 943/2005 I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

EÜ nr

 

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Sisalduse alammäär

Sisalduse ülemmäär

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU / täissööda kg

Mikroorganismid

E 1705

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Enterococcus faecium’i preparaat, mis sisaldab vähemalt

 

mikrokapslitena:

1,0 × 1010 CFU/g söödalisandit;

 

graanulitena:

3,5 × 1010 CFU/g söödalisandit

Nuumsead

0,35 × 109

1,0 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Tähtajatu”


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 362/2011,

13. aprill 2011,

millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine monepanteeli osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004, (1) eriti selle artiklit 14 koostoimes artikliga 17,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidus toiduloomade veterinaarravimites või loomakasvatuses kasutatavates biotsiidides kasutamiseks ettenähtud farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormid tuleb kehtestada kooskõlas määrusega (EÜ) nr 470/2009.

(2)

Farmakoloogilised toimeained ja nende liigitus loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi on sätestatud komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) (2) lisas.

(3)

Monepanteel on kantud määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelisse 1 lubatud toimeainena lammaste ja kitsede puhul (lihaskude, rasvkude, maks ja neer), välja on jäetud need loomad, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima. Selle aine jaoks kõnealuses lisas määratud ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2011.

(4)

Euroopa Ravimiamet on esitanud taotluse ajutise jääkide piirnormi kehtivusaja pikendamiseks kandes, mis käsitleb monepanteeli kasutamist kitsedel.

(5)

Veterinaarravimite komitee on soovitanud pikendada kitsede puhul kehtestatud monepanteelijääkide ajutiste piirnormide kehtivusaega.

(6)

Seepärast tuleks muuta monepanteeli kannet määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1, et pikendada jääkide piirnormide kehtivusaega kitsede puhul. Kõnealuses tabelis kitsede puhul kehtestatud monepanteeli jääkide ajutised piirnormid peaksid kaotama kehtivuse 1. jaanuaril 2012.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(2)  ELT L 15, 20.1.2010, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 asendatakse kanne monepanteeli kohta järgmise kandega:

Farmakoloogiline toimeaine

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnormid

Sihtkoed

Muud sätted (vastavalt määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 14 lõikele 7)

Terapeutiline liigitus

„Monepanteel

Monepanteel-sulfoon

Lambad

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid / endoparasiitide vastased ained

Kitsed

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2012.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid / endoparasiitide vastased ained”


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 363/2011,

13. aprill 2011,

millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine isoeugenooli osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004, (1) eriti selle artiklit 14 koostoimes artikliga 17,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidus toiduloomade veterinaarravimites või loomakasvatuses kasutatavates biotsiidides kasutamiseks ettenähtud farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormid tuleb kehtestada kooskõlas määrusega (EÜ) nr 470/2009.

(2)

Farmakoloogilised toimeained ja nende liigitus loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi on sätestatud komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) (2) lisas.

(3)

Euroopa Ravimiametile on esitatud taotlus isoeugenooli jääkide piirnormide kehtestamiseks Atlandi väärislõhe ja vikerforelli puhul.

(4)

Veterinaarravimite komitee soovitas kehtestada nende kalaliikide puhul isoeugenooli jääkide piirnormi nii, et see hõlmab lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides.

(5)

Seepärast tuleks muuta määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelit 1, et lisada sinna isoeugenooli jääkide piirnorm kalade puhul.

(6)

On asjakohane näha ette mõistlik ajavahemik, et asjaomased sidusrühmad saaksid võtta vajalikke meetmeid uute jääkide piirnormide järgimiseks.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. juulist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(2)  ELT L 15, 20.1.2010, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelisse 1 lisatakse tähestikulises järjestuses järgmine toimeaine:

Farmakoloogiline toimeaine

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnorm

Sihtkoed

Muud sätted (vastavalt määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 14 lõikele 7)

Terapeutiline liigitus

„Isoeugenool

Isoeugenool

Kalad

6 000 μg/kg

Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides

Ei kohaldata

Närvisüsteemi kaudu toimivad ained / Kesknärvisüsteemi kaudu toimivad ained”


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 364/2011,

13. aprill 2011,

millega muudetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa ja komisjoni määrust (EÜ) nr 1291/2008 seoses Salmonella kontrolli programmiga Horvaatias teatavate kodulindude ja munade puhul vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 ning millega parandatakse komisjoni määruseid (EL) nr 925/2010 ja (EL) nr 955/2010

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 9 lõike 2 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2160/2003 Salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (3) eriti selle artikli 23 lõiget 1 ja artikli 26 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määruses (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded, (4) on sätestatud veterinaarsertifikaatide nõuded kõnealuste kaupade importimiseks liitu ja sealt läbiveoks. Sellega on ette nähtud, et kõnealuse määrusega hõlmatud kaupa võib liitu importida ja läbi liidu vedada üksnes nimetatud määruse I lisa 1. osas esitatud tabeli veergudes 1 ja 3 loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (5) I lisa punktis 5.1 sätestatud munade määratlus ei hõlma keedetud mune, samas kui kõnealuse määruse I lisa punktis 7.3 sätestatud munatoodete määratlus hõlmab ka keedetud mune. Seega tuleks määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 2. osas sätestatud keedumunade veterinaarsertifikaadi näidises samuti osutada Maailma Tolliorganisatsiooni asjakohasele kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemis (HS) keedumune käsitlevale koodile 04.07.

(3)

Kui liitu imporditakse HS-koodiga 04.07 hõlmatud munatooteid, mis on pärit veterinaarpiirangutega alalt, peavad kõnealused tooted olema haigustekitajate inaktiveerimiseks asjakohaselt töödeldud. Sel eesmärgil tuleks arvesse võtta teatavaid munatoodete töötlemisviise, mida Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade tervishoiu eeskirjades on soovitatud kui rahvusvahelise kaubanduse standardeid ning need tuleks lisada munatoodete veterinaarsertifikaadi näidise II osas loomade terviseohutuse kinnitusse.

(4)

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 2. osas sätestatud munatoodete veterinaarsertifikaadi näidist tuleks seepärast vastavalt muuta.

(5)

Määrusega (EÜ) nr 2160/2003 on sätestatud liidu erinevates kodulindude populatsioonides salmonelloosi kontrolli käsitlevad eeskirjad. Liidu õigusaktides asjaomase liigi või kategooria puhul sätestatud selliste kolmandate riikide loeteludesse lisamine või loeteludes säilitamine, kust liikmesriikidel on lubatud importida kõnealuse määruse reguleerimisalasse kuuluvaid loomi või haudemune, on lubatud siis, kui asjaomane kolmas riik esitab komisjonile salmonelloosi kontrolli programmi, mis pakub liikmesriikides riiklike salmonelloosi kontrolli programmidega võrdväärseid tagatisi.

(6)

Komisjoni 18. detsembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1291/2008 (milles käsitletakse teatavate kolmandate riikide salmonella kontrolli programmide heakskiitmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2160/2003 ning loetletakse teatavate kolmandate riikide linnugripi seire programmid ning millega muudetakse määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa) (6) on heaks kiidetud Horvaatia poolt 11. märtsil 2008 esitatud Salmonella kontrolli programmid liigi Gallus gallus sugulindude, nende haudemunade, liigi Gallus gallus munakanade, nende toidumunade ning liigi Gallus gallus aretuseks või munakanadeks ettenähtud ühepäevaste tibude puhul.

(7)

Horvaatia poolt 11. märtsil 2008 esitatud kontrolliprogrammid pakuvad kõiki määruse (EÜ) nr 2160/2003 alusel kõikides muudes Gallus gallus karjades Salmonella kontrolli puhul nõutavaid tagatisi. Seetõttu tuleks kõnealused programmid ka heaks kiita. Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1291/2008 vastavalt muuta.

(8)

Horvaatiat käsitlevat kannet määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa loetelus tuleks muuta, et võtta arvesse salmonelloosi kontrolli programmide heakskiitmist kõikide Gallus gallus karjade puhul.

(9)

Komisjoni 11. detsembri 2007. aasta otsusega 2007/843/EÜ (millega kiidetakse heaks teatavate kolmandate riikide salmonella kontrolli programmid liigi Gallus gallus aretuskarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 ja muudetakse otsust 2006/696/EÜ seoses kodulindude ja haudemunade impordi suhtes kohaldatavate tervishoiunõuetega) (7) on vastavalt määrusele (EÜ) nr 2160/2003 heaks kiidetud Tuneesia esitatud salmonelloosi kontrolli programm aretuseks ettenähtud kanakarjade puhul. Kõnealuses otsuses (mida on muudetud komisjoni otsusega 2010/238/EL (8)) oli Tuneesia esitatud programm välja jäetud, kuna see kolmas riik oli programmi tegevuse lõpetanud. Tuneesiat käsitlevat kannet määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa loetelus tuleks muuta, et kõnealust väljajätmist arvesse võtta.

(10)

Seega tuleks määruseid (EÜ) nr 798/2008 ja (EÜ) nr 1291/2008 vastavalt muuta.

(11)

Komisjoni 15. oktoobri 2010. aasta määruses (EL) nr 925/2010 (millega muudetakse otsust 2007/777/EÜ ja määrust (EÜ) nr 798/2008 Venemaalt pärit kodulinnuliha ja kodulinnulihatoodete transiidi osas) (9) on II lisas esitatud tabeli 7. veerus Iisraeli (IL-2) käsitlevas kandes ilmne viga, mis tuleks parandada. Parandatud määrust tuleks kohaldada alates kõnealuse määruse jõustumise kuupäevast.

(12)

Komisjoni 22. oktoobri 2010. aasta määruses (EL) nr 955/2010 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 798/2008 seoses Newcastle’i haiguse vastu kasutatavate vaktsiinidega) (10) on viga kõnealuse määruse lisas sätestatud kodulinnuliha veterinaarsertifikaadi näidises. Viga on seotud kandega „Töötlemisviis”, mis kogemata sisestati I osas (väljasaadetava partii andmed) kõnealuse sertifikaadi lahtrisse I.28. Kannet „Töötlemisviis” ei kohaldata kodulinnuliha suhtes ning seega tuleks see kõnealuse sertifikaadi näidisest välja jätta. See viga tuleks parandada.

(13)

On asjakohane näha ette üleminekuperiood, et lubada liikmesriikidel ja tööstusharul võtta meetmeid, mis on vajalikud määruse (EL) nr 955/2010 parandamise järgselt kohaldatavate veterinaarsertifikaadinõuete järgimiseks.

(14)

Seetõttu tuleks määrusi (EL) nr 925/2010 ja (EL) nr 955/2010 vastavalt parandada.

(15)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 798/2008 muutmine

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1291/2008 muutmine

Määruse (EÜ) nr 1291/2008 artikkel 1 asendatakse järgmise tekstiga.

„Artikkel 1

Horvaatia poolt komisjonile määruse (EÜ) nr 2160/2003 artikli 10 lõike 1 kohaselt 11. märtsil 2008 esitatud Salmonella kontrolli programmid kõikide Gallus gallus karjade puhul kiidetakse heaks.”

Artikkel 3

Määruse (EL) nr 925/2010 parandamine

Määruse (EL) nr 925/2010 II lisas parandatakse Iisraeli (IL-2) käsitleva kande 7. veergu järgmiselt:

a)

veterinaarsertifikaadi näidiseid BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP käsitleval real asendatakse kuupäev 1.5.2010 tähega „A”;

b)

veterinaarsertifikaadi näidist WGM käsitleval real jäetakse välja täht „A”.

Artikkel 4

Määruse (EL) nr 955/2010 parandamine

Määruse (EL) nr 955/2010 lisa kodulinnuliha veterinaarsertifikaadi näidise I osa lahtri I.28 punktis a jäetakse välja sõnad „Töötlemisviis”.

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldatavus

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrus kohaldatakse alates 1. maist 2011.

Käesoleva määruse artiklit 3 kohaldatakse 5. novembrist 2010 ning artiklit 4 kohaldatakse 1. juulist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1.

(3)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 74.

(4)  ELT L 226, 23.8.2008, lk 1.

(5)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(6)  ELT L 340, 19.12.2008, lk 22.

(7)  ELT L 332, 18.12.2007, lk 81.

(8)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 73.

(9)  ELT L 272, 16.10.2010, lk 1.

(10)  ELT L 279, 23.10.2010, lk 3.


LISA

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

1. osa muudetakse järgmiselt:

i)

Horvaatiat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„HR – Horvaatia

HR-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0”

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

ii)

Tuneesiat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„TN – Tuneesia

TN-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII püügipiirkond

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4”

b)

2. osas asendatakse munatoodete (EP) veterinaarsertifikaadi näidis jaoks järgmisega:

Munatoodete (EP) veterinaarsertifikaadi näidis

Image

Image

Image


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/37


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 365/2011,

13. aprill 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. aprillil 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. aprill 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

53,4

TN

113,1

TR

83,4

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,1

ZZ

146,7

0709 90 70

MA

82,8

TR

115,2

ZA

15,5

ZZ

71,2

0805 10 20

EG

56,1

IL

80,2

MA

50,5

TN

48,9

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

EG

53,5

TR

48,6

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

68,8

BR

79,1

CA

114,9

CL

92,7

CN

89,6

MK

50,2

NZ

116,0

US

124,4

UY

57,7

ZA

81,6

ZZ

87,5

0808 20 50

AR

95,2

CL

100,5

CN

55,8

US

72,1

ZA

91,5

ZZ

83,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


DIREKTIIVID

14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/39


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2011/43/EL,

13. aprill 2011,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka lubiväävel, ja muudetakse komisjoni otsust 2008/941/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 1112/2002 (2) ja (EÜ) nr 2229/2004 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Lubiväävel kuulus nimetatud loetelusse.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 2229/2004 artikliga 24e võttis taotleja kahe kuu jooksul pärast hindamisaruande projekti kättesaamist tagasi oma toetuse toimeaine kandmisele direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Seega võeti lubiväävli lisasse kandmata jätmise kohta vastu komisjoni 8. detsembri 2008. aasta otsus nr 2008/941/EÜ nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse teatavate toimeainete kandmata jätmise kohta ja neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (4).

(3)

Esialgne teavitaja (edaspidi „taotleja”) esitas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 alusel uue taotluse, milles ta avaldas soovi, et kohaldataks kiirendatud menetlust, mis on sätestatud komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 33/2008 (millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega) (5) artiklites 14–19.

(4)

Taotlus esitati Hispaaniale, kes oli määrusega (EÜ) nr 2229/2004 nimetatud referentliikmesriigiks. Kiirendatud menetluse tähtajast peeti kinni. Toimeaine kirjeldus ja lubatud kasutusviisid on samasugused nagu need, mida käsitleti otsuses 2008/941/EÜ. Taotlus on kooskõlas ka muude määruse (EÜ) nr 33/2008 artiklis 15 sätestatud sisuliste ja menetlusnõuetega.

(5)

Hispaania hindas taotleja esitatud uusi andmeid ja koostas lisaaruande. Hispaania esitas selle aruande Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”) ja komisjonile 14. veebruaril 2010. Toiduohutusamet edastas lisaaruande kõigile liikmesriikidele ja taotlejale, et nad saaksid esitada märkusi, ning edastas saadud märkused komisjonile. Määruse (EÜ) nr 33/2008 artikli 20 lõike 1 kohaselt ja komisjoni palvel esitas toiduohutusamet komisjonile oma järeldused lubiväävli kohta 28. oktoobril 2010 (6). Liikmesriigid ja komisjon vaatasid hindamisaruande projekti, lisaaruande ja toiduohutusameti järeldused läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning need vormistati 11. märtsil 2011 komisjoni läbivaatamisaruandena lubiväävli kohta.

(6)

Mitme uuringu põhjal on selgunud, et lubiväävlit sisaldavad taimekaitsevahendid vastavad üldjoontes direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele, eelkõige komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviiside osas. Seega on asjakohane kanda lubiväävel I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides asjaomast toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite kasutuslubade väljaandmine kõnealuse direktiiviga ettenähtud korras.

(7)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema piisav ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda toimeaine loetellu lisamisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(8)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaksmääratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine kandmisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetellu lisamist anda liikmesriikidele kuus kuud aega lubiväävlit sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas sätestatud tingimuste täitmine. Direktiivi 91/414/EMÜ sätete kohaselt peaksid liikmesriigid vastavalt vajadusele kehtivaid lube muutma, need asendama või tühistama. Erandina eespool nimetatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik kõiki taimekaitsevahendeid ja kavandatud kasutusviise käsitlevate täielike, III lisa kohaste andmete esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas direktiivis 91/414/EMÜ kehtestatud ühtsete põhimõtetega.

(9)

Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3600/92 (millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (7) raames hinnatud toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise varasem kogemus on näidanud, et raskusi võib tekkida kehtivate lubade omanike kohustuste tõlgendamisega andmetele juurdepääsu osas. Raskuste vältimiseks tulevikus on vaja täpsustada liikmesriikide kohustused, eelkõige kohustus kontrollida, et loa omanik on näidanud, et tal on juurdepääs toimikule, mis vastab kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele. Selline täpsustamine ei too liikmesriikidele ega loa omanikele kaasa uusi kohustusi võrreldes I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega.

(10)

Seega on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(11)

Otsuses 2008/941/EÜ on sätestatud, et lubiväävlit ei kanta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ja et seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite luba tühistatakse 31. detsembriks 2011. Kõnealuse otsuse lisast on vaja välja jätta lubiväävlit käsitlev rida.

(12)

Seega on asjakohane otsust 2008/941/EÜ vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Otsuse 2008/941/EÜ lisast jäetakse välja lubiväävlit käsitlev rida.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. novembriks 2011. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. detsembrist 2011.

Kui liikmesriigid võtavad need õigusnormid vastu, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

1.   Vajaduse korral muudavad liikmesriigid kooskõlas direktiiviga 91/414/EMÜ toimeainet lubiväävlit sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevaid lube või tühistavad need 30. novembriks 2011.

Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, et kõnealuse direktiivi I lisas lubiväävli suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealuseid toimeaineid käsitlevate kannete B osas nimetatud tingimused, ning et loaomanikul on olemas kõnealuse direktiivi artikli 13 tingimuste kohaselt II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 viivad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab lubiväävlit ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 30. aprilliks 2011 lisatud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, läbi toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt kõnealuse direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele ning arvestades kõnealuse direktiivi I lisa lubiväävlit käsitleva kande B osa. Sellest hinnangust lähtudes otsustavad liikmesriigid, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist liikmesriigid

a)

vajaduse korral muudavad lubiväävlit ainsa toimeainena sisaldavate toodete kasutusluba või tühistavad selle hiljemalt 31. maiks 2015 või

b)

kui toode sisaldab lubiväävlit ühena mitmest toimeainest, muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 31. maiks 2015 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas direktiivis või vastavates direktiivides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub 1. juunil 2011.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  EÜT L 168, 27.6.2002, lk 14.

(3)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 13.

(4)  ELT L 335, 13.12.2008, lk 91.

(5)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.

(6)  Euroopa Toiduohutusamet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulphur. EFSA Journal 2010; 8(11):1890. [45pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. Avaldatud veebilehel www.efsa.europa.eu.

(7)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmine kanne.

Nr

Üldnimetus, tunnuskood

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Jõustumine

Lisamise aegumine

Erisätted

„349

Lubiväävel

CASi nr: 1344 - 81 - 6

CIPACi nr: 17

kaltsium polüsulfiid

≥ 290 g/Kg

1. juuni 2011

31. mai 2021

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

B   OSA

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. märtsil 2011 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees lubiväävli kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitleja ohutusele ning peavad tagama, et loa saamise tingimused hõlmaksid asjakohaseid kaitsemeetmeid;

veeorganismide ja muude kui sihtrühma lülijalgsete kaitsele ning peavad tagama, et kasutamistingimused hõlmavad vajaduse korral riski vähendamise meetmeid.”


(1)  Täiendavad andmed toimeainete identifitseerimiseks ja määratlemiseks on esitatud läbivaatamisaruandes.


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/43


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2011/44/EL,

13. aprill 2011,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka asadiraktiin, ja muudetakse komisjoni otsust 2008/941/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 1112/2002 (2) ja (EÜ) nr 2229/2004 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Nimetatud loetellu kuulus asadiraktiin.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 2229/2004 artikliga 24e võttis taotleja kahe kuu jooksul pärast hindamisaruande projekti kättesaamist tagasi oma toetuse toimeaine kandmisele direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Sellest tulenevalt jäeti komisjoni 8. detsembri 2008. aasta otsusega nr 2008/941/EÜ (nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse teatavate toimeainete kandmata jätmise kohta ja neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta) (4) asadiraktiin nimetatud lisasse kandmata.

(3)

Esialgne teavitaja (edaspidi „taotleja”) esitas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 alusel uue taotluse, milles ta avaldas soovi, et kohaldataks kiirendatud menetlust, mis on sätestatud komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 33/2008 (millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega) (5) artiklites 14–19.

(4)

Taotlus esitati Saksamaale, kes oli määrusega (EÜ) nr 2229/2004 nimetatud referentliikmesriigiks. Kiirendatud menetluse tähtajast peeti kinni. Toimeaine kirjeldus ja lubatud kasutusviisid on samasugused nagu need, mida käsitleti otsuses 2008/941/EÜ. Taotlus on kooskõlas ka muude määruse (EÜ) nr 33/2008 artiklis 15 sätestatud sisuliste ja menetlusnõuetega.

(5)

Saksamaa hindas taotleja esitatud täiendavaid andmeid ja koostas lisaaruande. Saksamaa esitas selle aruande Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”) ja komisjonile 10. detsembril 2009. Toiduohutusamet edastas lisaaruande kõigile liikmesriikidele ja taotlejale, et nad saaksid esitada märkusi, ning edastas saadud märkused komisjonile. Määruse (EÜ) nr 33/2008 artikli 20 lõike 1 kohaselt ja komisjoni palvel esitas toiduohutusamet komisjonile oma järeldused asadiraktiini kohta 28. oktoobril 2010 (6). Liikmesriigid ja komisjon vaatasid hindamisaruande projekti, lisaaruande ja toiduohutusameti järeldused läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning 11. märtsil 2011 vormistati see komisjoni läbivaatamisaruandena asadiraktiini kohta.

(6)

Mitmete uuringute põhjal on selgunud, et asadiraktiini sisaldavad taimekaitsevahendid vastavad üldjoontes direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele, eelkõige komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviiside osas. Seetõttu on asjakohane kanda asadiraktiin I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade väljaandmine vastavalt kõnealuse direktiivi sätetele.

(7)

Ilma et see piiraks eelnevat järeldust, on asjakohane koguda lisateavet teatavate küsimuste kohta. Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikes 1 on sätestatud, et toimeaine kandmine I lisasse võib sõltuda teatud tingimuste täitmisest. Seetõttu on asjakohane nõuda, et taotleja esitaks täiendavat teavet, et kinnitada asadiraktiin A ja muude neemiseemne ekstraktis sisalduvate aktiivsete koostisainete vaheline side seoses koguse, bioloogilise aktiivsuse ja püsivusega, et kinnitada, et asadiraktiin A on juhtiv aktiivne koostisaine, ning kinnitada tehnilise materjali spetsifikatsiooni, jäägi määratlust ja põhjavee riskihinnangut.

(8)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema piisav ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda toimeaine loetellu lisamisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(9)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaksmääratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine kandmisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetellu lisamist anda liikmesriikidele kuus kuud aega asadiraktiini sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas sätestatud tingimuste täitmine. Direktiivi 91/414/EMÜ sätete kohaselt peaksid liikmesriigid vastavalt vajadusele olemasolevaid lube muutma, need asendama või tühistama. Erandina eespool nimetatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik kõiki taimekaitsevahendeid ja kavandatud kasutusviise käsitlevate täielike, III lisa kohaste andmete esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas direktiivis 91/414/EMÜ kehtestatud ühtsete põhimõtetega.

(10)

Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3600/92 (millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (7) raames hinnatud toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise varasem kogemus on näidanud, et raskusi võib tekkida kehtivate lubade omanike kohustuste tõlgendamisega andmetele juurdepääsu osas. Raskuste vältimiseks tulevikus on vaja täpsustada liikmesriikide kohustused, eelkõige kohustus kontrollida, et loa omanik on näidanud, et tal on juurdepääs toimikule, mis vastab kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele. Selline täpsustamine ei too liikmesriikidele ega loa omanikele kaasa uusi kohustusi võrreldes I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega.

(11)

Seega on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(12)

Otsuses 2008/941/EÜ on sätestatud, et asadiraktiini lisasse ei kanta ja seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatakse 31. detsembriks 2011. Kõnealuse otsuse lisast on vaja välja jätta asadiraktiini käsitlev rida.

(13)

Seega on asjakohane otsust 2008/941/EÜ vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa kohaselt.

Artikkel 2

Otsuse 2008/941/EÜ lisast jäetakse välja asadiraktiini käsitlev rida.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. novembriks 2011. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. detsembrist 2011.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

1.   Vajaduse korral muudavad liikmesriigid kooskõlas direktiiviga 91/414/EMÜ toimeainet asadiraktiini sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevaid lube või tühistavad need 30. novembriks 2011.

Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, et kõnealuse direktiivi I lisas asadiraktiini suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealust toimeainet käsitleva kande B osas nimetatud tingimused, ning et loa omanikul on kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 13 tingimustega olemas II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 viivad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab asadiraktiini ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 30. aprilliks 2011 lisatud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, läbi toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastavate andmete põhjal vastavalt käesoleva direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele ning arvestades kõnealuse direktiivi I lisas asadiraktiini käsitleva kande B osa. Sellest hinnangust lähtudes otsustavad liikmesriigid, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist liikmesriigid

a)

vajaduse korral muudavad asadiraktiini ainsa toimeainena sisaldavate toodete kasutusluba või tühistavad selle hiljemalt 31. maiks 2015 või

b)

kui toode sisaldab asadiraktiini ühena mitmest toimeainest, muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 31. maiks 2015 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas direktiivis või vastavates direktiivides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub 1. juunil 2011.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  EÜT L 168, 27.6.2002, lk 14.

(3)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 13.

(4)  ELT L 335, 13.12.2008, lk 91.

(5)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.

(6)  Euroopa Toiduohutusamet: „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance myclobutanil” (kokkuvõte pestitsiidse toimeaine asadiraktiini ohuanalüüsi hindamisest ekspertide poolt). EFSA Journal 2011; 9(3):2008[76pp.].doi:10.2903/j.efsa2011.2088. Avaldatud veebilehel www.efsa.europa.eu.

(7)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmine kanne:

Nr

Üldnimetus, tunnuskood

Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nimetus

Puhtus (1)

Jõustumine

Lisamise aegumine

Erisätted

„350

Asadiraktiin

CASi nr: 11141-17–6 asadiraktiin A kohta

CIPACi nr: 627 asadiraktiin A kohta

Asadiraktiin A

dimetüül (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-atsetoksü-3,5-dihüdroksü-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hüdroksü-7a-metüül-3a,6a,7,7a-tetrahüdro-2,7-metaanofuro[2,3-b]oksireno[e]oksepin-1a(2H)-yl]-4-metüül-8-{[(2E)-2-metüülbut-2-enoüül]oksü}oktahüdro-1H-nafto[1,8a-c:4,5-b’c’]difuraan-5,10a(8H)-dikarboksülaat.

Asadiraktiin A-na väljendatud:

≥ 111 g/kg

Aflatoksiinide B1, B2, G1, G2 summa ei tohi ületada 300 μg/kg asadiraktiin A sisaldusest.

1. juuni 2011

31. mai 2021

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. märtsil 2011 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees asadiraktiini kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

tarbijate kokkupuutele toidu kaudu, arvestades jääkide piirnormide tulevasi läbivaatamisi,

sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete ja veeorganismide kaitsele. Vajaduse korral tuleks kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad kinnitavat teavet

asadiraktiin A ja muude neemiseemne ekstraktis sisalduvate aktiivsete koostisainete vahelise sideme kohta seoses nende koguse, bioloogilise aktiivsuse ja püsivusega, et kinnitada, et asadiraktiin A on juhtiv aktiivne koostisaine, ning kinnitada tehnilise materjali spetsifikatsiooni, jäägi määratlust ja põhjavee riskihinnangut.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab nimetatud teabe komisjonile 31. detsembriks 2013.”


(1)  Täiendavad andmed toimeainete identifitseerimiseks ja määratlemiseks on esitatud läbivaatamisaruandes.


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/47


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2011/45/EL,

13. aprill 2011,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka diklofop, ja muudetakse komisjoni otsust 2008/934/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr 1490/2002 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kolmanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Nimetatud loetellu kuulus diklofop.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1490/2002 artikliga 11e võttis teavitaja kahe kuu jooksul pärast hindamisaruande kavandi kättesaamist tagasi oma toetuse toimeaine kandmise suhtes direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Sellest tulenevalt jäeti komisjoni 5. detsembri 2008. aasta otsusega nr 2008/934/EÜ (nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse teatavate toimeainete kandmata jätmise kohta ja neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta) (4) diklofop nimetatud lisasse kandmata.

(3)

Esialgne teavitaja (edaspidi „taotleja”) esitas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 alusel uue taotluse, milles ta taotles, et kohaldataks kiirendatud menetlust, mis on sätestatud komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 33/2008 (millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega) (5) artiklites 14–19.

(4)

Taotlus esitati Prantsusmaale, kes oli määrusega (EÜ) nr 1490/2002 nimetatud referentliikmesriigiks. Kiirendatud menetluse tähtajast peeti kinni. Toimeaine kirjeldus ja lubatud kasutusviisid on samasugused nagu need, mida käsitleti otsuses 2008/934/EÜ. Taotlus on kooskõlas ka muude määruse (EÜ) nr 33/2008 artiklis 15 sätestatud sisuliste ja menetlusnõuetega.

(5)

Prantsusmaa hindas taotleja esitatud täiendavaid andmeid ja koostas lisaaruande. Ta edastas selle aruande 11. augustil 2009 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”) ja komisjonile. Toiduohutusamet edastas lisaaruande kõigile liikmesriikidele ja taotlejale, et nad saaksid esitada märkusi, ning edastas saadud märkused komisjonile. Määruse (EÜ) nr 33/2008 artikli 20 lõike 1 kohaselt ja komisjoni palvel esitas toiduohutusamet komisjonile oma järeldused diklofopi (mis on diklofop-metüüli sugulasaine) kohta 1. septembril 2010 (6). Liikmesriigid ja komisjon vaatasid hindamisaruande projekti, lisaaruande ja toiduohutusameti järeldused toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees läbi ning 11. märtsil 2011 vormistati see komisjoni läbivaatamisaruandena diklofopi kohta.

(6)

Mitmete uuringute põhjal on selgunud, et diklofoppi sisaldavad taimekaitsevahendid vastavad üldjoontes direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele, eelkõige komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviiside osas. Seetõttu on asjakohane kanda diklofop I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade väljaandmine vastavalt kõnealuse direktiivi sätetele.

(7)

Ilma et see piiraks eelnevat järeldust, on asjakohane koguda lisateavet teatavate küsimuste kohta. Direktiivi 91/414/EÜ artikli 6 lõikes 1 on sätestatud, et toimeaine kandmine I lisasse võib sõltuda teatud tingimuste täitmisest. Seepärast on asjakohane nõuda, et taotleja esitaks täiendavaid andmeid, et kinnitada uusimate teaduslike andmete põhjal riskihindamise tulemusi küsimustes, mis käsitlevad teraviljade metabolismi uuringuid. Lisaks on asjakohane nõuda, et esitataks kinnitav teave isomeeride kõige tõenäolisemate lagunemis- või muundumissaaduste võimaliku keskkonnamõju kohta.

(8)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema piisav ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda toimeaine loetellu lisamisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(9)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaksmääratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine kandmisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetellu lisamist anda liikmesriikidele kuus kuud aega diklofoppi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas sätestatud tingimuste täitmine. Direktiivi 91/414/EMÜ sätete kohaselt peaksid liikmesriigid vastavalt vajadusele olemasolevaid lube muutma, need asendama või tühistama. Erandina eespool nimetatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik kõiki taimekaitsevahendeid ja kavandatud kasutusviise käsitlevate täielike, III lisa kohaste andmete esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas direktiivis 91/414/EMÜ kehtestatud ühtsete põhimõtetega.

(10)

Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3600/92 (millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (7) raames hinnatud toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise varasem kogemus on näidanud, et raskusi võib tekkida kehtivate lubade omanike kohustuste tõlgendamisega andmetele juurdepääsu osas. Raskuste vältimiseks tulevikus on vaja täpsustada liikmesriikide kohustused, eelkõige kohustus kontrollida, et loa omanik on näidanud, et tal on juurdepääs toimikule, mis vastab kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele. Selline täpsustamine ei too liikmesriikidele ega loa omanikele kaasa uusi kohustusi võrreldes I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega.

(11)

Seega on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(12)

Otsuses 2008/934/EÜ on sätestatud, et diklofoppi ei kanta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ja et seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatakse 31. detsembriks 2011. Kõnealuse otsuse lisast on vaja välja jätta diklofoppi käsitlev rida.

(13)

Seega on asjakohane otsust 2008/934/EÜ vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa kohaselt.

Artikkel 2

Otsuse 2008/934/EÜ lisast jäetakse välja diklofoppi käsitlev rida.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. novembriks 2011. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. detsembrist 2011.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

1.   Vajaduse korral muudavad liikmesriigid kooskõlas direktiiviga 91/414/EMÜ toimeainet diklofoppi sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevaid lube või tühistavad need 30. novembriks 2011. Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, et kõnealuse direktiivi I lisas diklofopi suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealust toimeainet käsitleva kande B osas nimetatud tingimused, ning et loa omanikul on kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 13 tingimustega olemas II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 viivad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab diklofoppi ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. maiks 2011 lisatud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, läbi toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt kõnealuse direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele, arvestades kõnealuse direktiivi I lisa diklofoppi käsitleva kande B osa. Sellest hinnangust lähtudes otsustavad liikmesriigid, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist liikmesriigid

a)

vajaduse korral muudavad diklofoppi ainsa toimeainena sisaldavate toodete kasutusluba või tühistavad selle hiljemalt 31. maiks 2015 või

b)

kui toode sisaldab diklofoppi ühena mitmest toimeainest, muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 31. maiks 2015 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas direktiivis või vastavates direktiivides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub 1. juunil 2011.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25.

(3)  EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23.

(4)  ELT L 333, 11.12.2008, lk 11.

(5)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.

(6)  Euroopa Toiduohutusamet: „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diclofop” (kokkuvõte pestitsiidse toimeaine diklofopi ohuanalüüsi hindamisest ekspertide poolt). EFSA Journal 2011; 8(10):1718. [lk 74]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1718. Avaldatud veebilehel: www.efsa.europa.eu

(7)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmine kanne:

Nr

Üldnimetus, tunnuskood

Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nimetus

Puhtus (1)

Jõustumine

Lisamise aegumine

Erisätted

„348

Diklofop

CASi nr 40843-25–2 (lähteaine)

CASi nr 257–141-8 (diklofop-metüül)

CIPACi nr 358 (lähteaine)

CIPACi nr 358201 (diklofop-metüül)

 

Diklofop

(RS)-2-[4-(2,4-diklorofenoksü)fenoksü] propioonhape

 

Diklofop-metüül

metüül (RS)-2-[4-(2,4-diklorofenoksü)fenoksü] propioonhape

≥ 980 g/kg (väljendatuna diklofop-metüülina)

1. juuni 2011

31. mai 2021

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. märtsil 2011 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees diklofopi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Sellisel üldisel hindamisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu käitajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et müügiloa andmise tingimused näevad ette piisavad isikukaitsevahendid;

pöörama erilist tähelepanu veeorganismidele ja sihtrühma mittekuuluvatele taimedele ning nõudma riskide vähendamise meetmete rakendamist.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad kinnitavat teavet seoses:

a)

teraviljade metabolismi uuringutega;

b)

ajakohastatud riskihinnanguga isomeeride kõige tõenäolisemate lagunemis- või muundumissaaduste võimaliku keskkonnamõju kohta.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et taotlejad esitavad komisjonile punktis a ettenähtud teabe 31. maiks 2013 ning punktis b ettenähtud teabe hiljemalt kahe aasta jooksul pärast isomeerisegude hindamist käsitleva juhise vastuvõtmist.”


(1)  Täiendavad andmed toimeainete identifitseerimiseks ja määratlemiseks on esitatud läbivaatamisaruandes.


OTSUSED

14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/51


NÕUKOGU OTSUS 2011/235/ÜVJP,

12. aprill 2011,

teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu väljendas 21. märtsil 2011 taas oma tõsist muret inimõiguste olukorra halvenemise pärast Iraanis.

(2)

Nõukogu rõhutas eelkõige hukkamiste arvu olulist suurenemist viimastel kuudel ning süstemaatilisi repressioone, mida rakendatakse Iraani kodanike vastu, kes seisavad oma õiguspärase sõnavabaduse ja rahumeelse kogunemise õiguse teostamise pärast silmitsi tagakiusamise ja arreteerimise ohuga. EL väljendas taas oma tugevat hukkamõistu piinamise ning muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise kasutamisele.

(3)

Sellega seoses rõhutas nõukogu taas oma kindlameelsust käsitleda ka edaspidi inimõiguste rikkumisi Iraanis ning kinnitas oma valmisolekut kehtestada Iraanis inimõiguste ränkade rikkumiste eest vastutavate isikute ja üksuste suhtes piiravad meetmed.

(4)

Piiravad meetmed peaksid olema suunatud isikute vastu, kes osalevad rahumeelsete meeleavaldajate, ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, üliõpilaste ja teiste oma seaduslikke õigusi, sealhulgas sõnavabadust, kaitsvate isikute mahasurumise käigus toime pandud rängas inimõiguste rikkumises või kes vastutavad selliste rikkumiste juhendamise või läbiviimise eest, ning samuti isikute vastu, kes osalevad õiglase kohtumõistmise õiguse rängas rikkumises, piinamises, julmas, ebainimlikus või inimväärikust alandavas kohtlemises või surmanuhtluse valimatus, liigses ja sagenenud kohaldamises, sealhulgas avalikud hukkamised, kividega surnuksloopimine, poomine ning Iraani rahvusvaheliste inimõigusalaste kohustustega vastuolus olev alaealiste seaduserikkujate hukkamine, või kes vastutavad selliste rikkumiste juhendamise või läbiviimise eest.

(5)

Teatud meetmete rakendamiseks on vaja liidupoolset edasist tegevust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et hoida ära lisas loetletud ning Iraanis tõsiste inimõiguste rikkumiste eest vastutavate isikute ja nendega seotud isikute sisenemine oma riigi territooriumile või selle läbimine.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, mil liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, eelkõige:

a)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni võõrustajariigina;

b)

Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi võõrustajariigina;

c)

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel või

d)

Püha Tooli (Vatikani linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt) tulenevalt.

4.   Lõiget 3 kohaldatakse ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.

5.   Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõigete 3 või 4 kohaselt tehtud eranditest.

6.   Liikmesriigid võivad teha erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud kiireloomuliste humanitaarvajadustega või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, kaasa arvatud Euroopa Liidu korraldatud või OSCE eesistujaks olevas liikmesriigis toimuvad kohtumised, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis otseselt edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid Iraanis.

7.   Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse antuks, kui üks või mitu nõukogu liiget ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates kavandatavat erandit käsitleva teatise saamisest. Kui üks või mitu nõukogu liiget esitab vastuväite, võib nõukogu sellele vaatamata otsustada kavandatud erandi andmise kvalifitseeritud häälteenamusega.

8.   Juhul kui liikmesriik lubab lõigete 3, 4, 6 või 7 alusel lisas loetletud isikute sisenemist oma territooriumile või selle läbimist, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud, ja ainult asjaomaste isikute kohta.

Artikkel 2

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad lisas loetletud ja Iraanis tõsiste inimõiguste rikkumiste eest vastutavatele isikutele ning kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad nendega seotud isikutele ja üksustele või mis on nende omandis, valduses või kontrolli all.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt ühegi lisas loetletud isiku ja üksuse käsutusse ega nende toetamiseks.

3.   Liikmesriigi pädev asutus võib tingimustel, mida ta peab sobivaks, lubada teatud külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamise või teatud rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemise pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud lisas loetletud isikute ja neist sõltuvate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b)

ette nähtud üksnes mõistlike töötasude maksmiseks ekspertidele ja õigusabiteenuste pakkumisega seotud kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et pädev ametiasutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

4.   Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigi pädevad ametiasutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud enne lõikes 1 nimetatud isiku või üksuse lisasse kandmise kuupäeva kinnipidamisõigust või teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise kohtuotsusega kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

kinnipidamisõigus või otsus ei ole tehtud lisas loetletud isiku või üksuse kasuks ning

d)

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi õiguskorra põhimõtetega.

Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

5.   Lõige 1 ei takista loetellu kantud isikul või üksusel tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne sellise isiku või üksuse lisas esitatud loetellu lisamist, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et lõikes 1 osutatud isik või üksus ei ole otsene või kaudne makse saaja.

6.   Lõiget 2 ei kohaldata järgmiste külmutatud kontodele kantud summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

maksed lepingute, kokkulepete või kohustuste kohaselt, mis sõlmiti või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes on hakatud kohaldama lõigetes 1 ja 2 ettenähtud meetmeid,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 ettenähtud meetmeid.

Artikkel 3

1.   Nõukogu koostab liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul lisas esitatud loetelu ja teeb sellesse muudatusi.

2.   Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused asjaomasele isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

3.   Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 4

1.   Lisas esitatakse asjaomaste isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjused.

2.   Lisa sisaldab samuti asjaomaste isikute ja üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui selline teave on kättesaadav. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste osas võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 5

Käesolevas otsuses sätestatud meetmete mõju suurendamiseks julgustab Euroopa Liit kolmandaid riike võtma piiravaid sarnaseid meetmeid.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 13. aprillini 2012. Otsust vaadatakse korrapäraselt läbi. Seda uuendatakse või vajaduse korral muudetakse, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.

Luxembourg, 12. aprill 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


LISA

Loetelu artiklites 1 ja 2 osutatud isikutest ja üksustest

Isikud

 

Lühend

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Sünnikoht: Teheran, Iraan sünniaeg: 1961

Iraani Riikliku Politsei ülem. Temale alluvad jõud ründasid julmalt rahumeelseid meeleavaldusi ning sooritasid vägivaldse öise rünnaku Teherani Ülikooli ühiselamus 15. juunil 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollah ülem ja IRGC kolonel. Ta oli Ansar-e Hezbollah üks asutajatest. See poolsõjaväeline üksus vastutas äärmusliku vägivalla kasutamise eest üliõpilaste ja ülikoolide mahasurumisel aastatel 1999, 2002 ja 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

IRGC maavägede asejuht.

Ta oli otse ja isiklikult vastutav meeleavalduste mahasurumise eest 2009. aasta suvel.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij asekomandör, endine IRGC Seyyed al-Shohada vägede juht, Teherani provints (kuni veebruar 2010). Seyyed al-Shohada väed vastutavad julgeoleku eest Teherani provintsis ning neil oli oluline roll meeleavaldajate julmal represseerimisel 2009. aastal.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

IRGC Rassoulollah vägede juht Teherani piirkonnas alates 2009. aasta novembrist. Rassoulollah väed vastutavad julgeoleku eest Teherani piirkonnas ning neil oli oluline roll meeleavalduste vägivaldsel mahasurumisel 2009. aastal. Vastutav protestide mahasurumise eest Ashura sündmuste ajal (detsember 2009) ja selle järel.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(a.k.a. “Aziz Jafari”)

Sünnikoht: Yazd (Iraan) - sünniaeg: 1.9.1957

IRGC peakomandör. Kindral Aziz Jafari alluvuses IRGC ja Sarollah baas täitsid peamist rolli 2009. aasta presidendivalimistesse ebaseaduslikul sekkumisel, poliitiliste aktivistide vahistamisel ja kinnipidamisel ning tänavatel toimunud kokkupõrgetes meeleavaldajatega.

 

7.

KHALILI Ali

 

IRGC kindral, Sarollah baasi meditsiiniüksuse ülem. Allkirjastas 26. juunil 2009 terviseministeeriumile saadetud kirja, millega keelati dokumentide või tervisekaartide väljastamine isikutele, kes olid saanud viga või sattunud haiglasse valimisjärgsete sündmuste käigus.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

IRGC Seyyed al-Shohada vägede ülem, Teherani provints. Seyyed al-Shohada vägedel oli peamine roll meeleavaldajate mahasurumise korraldamisel.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Sünnikoht: Najaf (Iraak) – sünniaeg: Circa 1952

Basij komandör. IRGC Basij vägede komandörina oli Naqdi vastutav väärkohtlemise eest 2009. aasta lõpus (või osales selles), sh 2009. aasta detsembris vägivaldne reageerimine Ashura Päeva meeleavaldustele, mille tulemusena hukkus kuni 15 inimest ja vahistati sadu meeleavaldajaid.

Enne Basij komandöriks määramist 2009. aasta oktoobris oli ta Basij jälitusüksuse ülem ja vastutas valimisjärgsete mahasurumiste käigus vahistatute ülekuulamise eest.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Sünnikoht: Isfahan (Iraan) - sünniaeg: 1963

Iraani Riikliku Politsei ülema asetäitja. Riikliku Politsei ülema asetäitjana alates 2008. aastast vastutas Radan meeleavaldajate peksmise, mõrvamise ning meelevaldse vahistamise ja kinnipidamise eest politseijõudude poolt.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Endine Teherani politseiülem (kuni jaanuarini 2010). Teherani piirkonna õiguskaitsejõudude komandörina oli Azizollah Rajabzadeh kõige kõrgema astme ametnik, keda süüdistatakse Kahrizaki kinnipidamiskeskuses toimepandud väärkohtlemistes.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teherani politseiülem, endine Iraani Riikliku Politsei ülema asetäitja, vastutav politseioperatsioonide eest. Tema ülesanne on siseministeeriumi jaoks Iraani pealinnas repressioonide koordineerimine.

 

13.

TAEB Hossein

Sünnikoht: Teheran sünniaeg: 1963

Basij endine komandör (kuni oktoober 2009). Praegu IRGC jälitusosakonna asekomandör. Tema alluvuses olevad väed osalesid rahumeelsete meeleavaldajate massilises peksmises, mõrvamises, kinnipidamises ja piinamises.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhadi kohtusüsteemi juht. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest ning toetuti ülestunnistustele, mis saadi pinge all ja piinamise teel. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, väljastati surmaotsused ilma, et oleks nõuetekohaselt järgitud õiglase ärakuulamise menetlust.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Sünnikoht: Najafabad (Iraan) - sünniaeg: 1945

Endine Iraani peaprokurör kuni septembrini 2009 (endine jälitustegevuse minister president Khatami ajal). Iraani peaprokurörina andis pärast esimesi valimisjärgseid meeleavaldusi korralduse näidisprotsessideks ja juhtis neid, kus süüdistatavad jäeti ilma nende õigustest, süüdistaja. Vastutab samuti väärkohtlemiste eest Kahrizakis.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus, 26. filiaal. Vastutas kinnipeetavatega seotud juhtumite eest, mis olid seotud valimisjärgse kriisiga, regulaarselt ähvardas kinnipeetavate perekondi, et neid vaikima sundida. Aitas väljastada Kahrizaki kinnipidamiskeskusele kinnipidamismääruseid.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Kohtunik, Mashhadi revolutsioonikohtunik. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, väljastati surmaotsused ilma, et oleks nõuetekohaselt järgitud õiglase ärakuulamise menetlust.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus. Osales meeleavaldajate kohtuprotsessides. Teda küsitleti kohtusüsteemi poolt seoses Kahrizaki väljapressimistega. Ta oli väga pealiskaudne selliste kinnipidamismääruste väljastamisel, millega saadeti kinnipeetavad Kahrizaki kinnipidamiskeskusesse.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teherani peaprokurör alates augustist 2009. Dolatabadi juhitav amet mõistis süüdi hulga meeleavaldajaid, sh isikuid, kes osalesid 2009. aasta detsembris Ashura päeva meeleavaldustel. Andis 2009. aasta septembris korralduse Karroubi büroo sulgemiseks ning mitmete reformimeelsete poliitikute vahistamiseks, keelustas juunis 2010 kaks reformimeelset poliitilist parteid. Tema juhitav amet süüdistas meeleavaldajaid moharebeh’is või jumalavaenulikkuses, millega kaasneb surmanuhtlus, ning ei võimaldanud surmamõistetutele nõuetekohast protsessi. Tema juhitav amet samuti ründas ja vahistas reformimeelseid, inimõiguste aktiviste ning meediaga seotud isikuid, mis oli osa poliitilise opositsiooni ulatuslikust mahasurumisest.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(a.k.a. NASSERIAN)

 

Kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus, 28. filiaal. Vastutab valimisjärgsete juhtumite eest. Määras pikaaegsed vangistused sotsiaalsetele ja poliitilistele aktivistidele ning ajakirjanikele ebaõiglastel kohtuistungitel ning mitmed surmaotsused meeleavaldajatele ning sotsiaalsetele ja poliitilistele aktivistidele.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Sünnikoht: Ejiyeh - sünniaeg: circa 1956

Iraani peaprokurör alates septembrist 2009 ning kohtusüsteemi esindaja (endine jälitustegevuse minister 2009. aasta valimiste ajal). Kui ta oli jälitustegevuse minister valimiste ajal, vastutasid tema alluvuses olevad agendid sadade aktivistide, ajakirjanike, dissidentide ja reformimeelsete poliitikute kinnipidamise ja piinamise eest ning pinge all valetunnistuste väljapressimise eest. Lisaks sunniti poliitilisi tegelasi andma valetunnistusi talumatutel ülekuulamistel, kus kasutati piinamist, väärkohtlemist, väljapressimist ning ähvardati pereliikmeid.

 

22.

MORTAZAVI Said

Sünnikoht: Meybod, Yazd (Iraan) - sünniaeg: 1967

Iraani salakaubaveo vastase töökonna juht, endine Teherani peaprokurör kuni augustini 2009. Teherani peaprokurörina andis välja üldise korralduse sadade aktivistide, ajakirjanike ja üliõpilaste kinnipidamiseks. Tema töösuhe lõpetati augustis 2010 pärast seda, kui Iraani kohtus uuriti tema rolli seoses kolme mehe surmaga, kes peeti tema korraldusel pärast valimisi kinni.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus, 26. ja 28. filiaal Vastutab valimisjärgsete juhtumite eest, määras ebaõiglastel kohtuistungitel pikaaegsed vangistused inimõiguste aktivistidele ning mitu surmaotsust meeleavaldajatele.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad'i aseprokurör. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, väljastati surmaotsused ilma, et oleks nõuetekohaselt järgitud õiglase ärakuulamise menetlust.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Kohtunik, Teherani Revolutsioonikohus, 15. filiaal. Vastutas valimisjärgsete juhtumite eest, oli juhtiv kohtunik 2009. aasta „näidisistungitel”, mõistis surma kaks näidisistungitel osalenud monarhisti. Määras rohkem kui sajale poliitilisele vangile, inimõiguste aktivistile ja meeleavaldajale pikaajalise vangistuse.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Ida-Aserbaidžaani kohtusüsteemi juhataja. Vastutas Sakineh Mohammadi-Ashtiani kohtuprotsessi eest.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Kohtunik, Teherani Apellatsioonikohus, 36. filiaal. Ta kinnitas meeleavaldajatele määratud pikaajalised vangistused ja surmaotsused.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Kohtunik, Mashhadi revolutsioonikohtunik. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, väljastati surmaotsused ilma, et oleks nõuetekohaselt järgitud õiglase ärakuulamise menetlust.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evini vangla 350. osakonna ülem. Kasutas vangide vastu mitmel korral ebaproportsionaalset vägivalda.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Iraani Vanglate Organisatsiooni juhataja. Oma ametis olles osales poliitiliste meeleavaldajate massilises kinnipidamises ning vanglasüsteemis toimunud väärkohtlemise varjamises.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherani vangla peaülema asetäitja - endine Evini vangla ülem, Teheranis kuni oktoobrini 2010, s.o ajal mil toimus piinamine. Oli järelevalvaja ning sageli ähvardas ja avaldas vangidele survet.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Iraani Vanglate Organisatsiooni aseülemana vastutab kinnipidamiskeskuses väärkohtlemise ja õigustest ilmajätmise eest. Andis korralduse mitmete vangide üksikvangistusse üleviimiseks.

 


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/58


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2011/236/ÜVJP,

12. aprill 2011,

millega rakendatakse otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2011. aasta otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, (1) eelkõige selle artikli 8 lõikeid 1 ja 2 koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikli 31 lõikega 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 28. veebruaril 2011 vastu otsuse 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas.

(2)

Võttes arvesse Liibüas valitseva olukorra tõsidust, tuleks lisada täiendavad isikud ja üksused otsuse 2011/137/ÜVJP IV lisas esitatud nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Lisaks tuleks II ja IV lisa nimekirjadest välja jätta üks isik ning ajakohastada teatud isikute ja üksustega seotud teavet kõnealuse otsuse I, II, III ja IV lisas esitatud loetelus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/137/ÜVJP I, II, III ja IV lisa asendatakse vastavalt käesoleva otsuse I, II, III ja IV lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luxembourg, 12. aprill 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 58, 3.3.2011, lk 53.


I LISA

„I LISA

Artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud isikute nimekiri

1.

Dr AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed

Passi nr: B010574. Sünniaeg: 1.7.1950.

Revolutsiooniliste komiteede kontaktasutuse juht. Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

2.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Sünniaeg: 1946. Sünnikoht: Houn, Liibüa.

Muammar GADDAFI isikliku julgeoleku ülem. Vastutab režiimi julgeoleku eest. Varasemad andmed teisitimõtlejate vastu suunatud vägivalla kohta.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

3.

DORDA, Abu Zayd Umar

Välisjulgeoleku organisatsiooni direktor. Režiimile lojaalne. Välisluureagentuuri juht.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

4.

Kindralmajor JABIR, Abu Bakr Yunis

Sünniaeg: 1952. Sünnikoht: Jalo, Liibüa.

Kaitseminister. Üldvastutav relvajõudude tegevuse eest.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Khoms, Liibüa.

Varustussekretär. Režiimis juhtival kohal. Seotud revolutsioonikomiteedega. Varem seotud dissidentide allasurumise ja vägivallaga.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

6.

GADDAFI AL-DAM, Sayyid Mohammed

Sünniaeg: 1948. Sünnikoht: Sirte, Liibüa.

Muammar GADDAFI nõbu. 1980. aastatel osales Sayyid teisitimõtlejate tapmiskampaanias ja on väidetavalt vastutav mitme tapmise eest Euroopas. Arvatavasti on olnud seotud ka relvade hankimisega.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

7.

GADDAFI, Aisha Muammar

Sünniaeg: 1978. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI tütar. Režiimiga lähedalt seotud.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

8.

GADDAFI, Hannibal Muammar

Passi nr: B/002210. Sünniaeg: 20.9.1975. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

9.

GADDAFI, Khamis Muammar

Sünniaeg: 1978. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud. Meeleavaldajate mahasurumisega seotud sõjaväeüksuste juhataja.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

10.

GADDAFI, Mohammed Muammar

Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

11.

GADDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Sünniaeg: 1942. Sünnikoht: Sirte, Liibüa.

Revolutsiooni juht, relvajõudude ülemjuhataja. Vastutab korralduse andmise eest meeleavaldajate mahasurumiseks, inimõiguste rikkumiseks.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

12.

GADDAFI, Mutassim

Sünniaeg: 1976. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Riikliku julgeoleku nõunik. Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

13.

GADDAFI, Saadi

Passi nr: 014797. Sünniaeg: 27.5.1973. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Erivägede juhataja. Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud. Meeleavaldajate mahasurumisega seotud sõjaväeüksuste juhataja.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

14.

GADDAFI, Saif Al Arab

Sünniaeg: 1982. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

15.

GADDAFI, Saif al-Islam

Passi nr: B014995. Sünniaeg: 25.6.1972. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

GADDAFI fondi direktor. Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud. Sütitavad avalikud esinemised, milles õhtutati meeleavaldajate vastu suunatud vägivallale.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

16.

Kolonel AL-SENUSSI, Abdullah

Sünniaeg: 1949. Sünnikoht: Sudaan.

Sõjalise luure direktor. Sõjalise luure osalemine meeleavaldajate mahasurumises. Varem kahtlustatud osalemises Abu Selimi vanglas toimunud massimõrvas. Tagaselja süüdi mõistetud UTA lennule tehtud pommirünnakus. Muammar GADDAFI õemees.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

17.

AL GADDAFI, Quren Salih Quren

Liibüa suursaadik Tšaadis. Lahkunud Tšaadist Sabhāsse. Tegeleb otseselt režiimi jaoks palgasõdurite värbamise ja koordineerimisega.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011

18.

Kolonel AL KUNI, Amid Husain

Ghāti kuberner (Lõuna-Liibüa). Tegeleb otseselt palgasõdurite värbamisega.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011”


II LISA

„II LISA

Artikli 5 lõike 1 punktis b osutatud isikute nimekiri

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Nimekirja kandmise kuupäev

1.

Kolonel ABDULHAFIZ, Mas’ud

Ametikoht: relvajõudude juhataja

Relvajõudude alluvusahelas kolmandal kohal. Oluline roll sõjaväeluures. 28.2.2011

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Ametikoht: terrorismivastase võitluse juhataja, välisjulgeolekuorganisatsioon

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Tripoli, Liibüa

Revolutsioonikomitees silmapaistval kohal. Muammar GADDAFI lähedane isik.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Ametikoht: välisjulgeolekuorganisatsiooni asejuhataja

Režiimis silmapaistval kohal. Muammar GADDAFI õemees.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Ametikoht: asedirektor, sõjaväeluure

Režiimis juhtival kohal.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Ametikoht: revolutsiooniliste komiteede liikumise juhataja

Sünnikoht: Sirte, Liibüa

Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

28.2.2011

6.

GADDAF AL-DAM Ahmed Mohammed

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Egiptus

Muammar GADDAFI nõbu. Alates aastast 1995 oli usutavasti Gaddafi isikliku julgeoleku eest vastutava sõjaväe eliitväeosa juhataja ning otsustaval kohal välisjulgeolekuorgani-satsioonis. Osales välisriikides asuvate Liibüa teisitimõtlejate vastu suunatud operatsioonide kavandamises ja oli otseselt seotud terroristliku tegevusega.

28.2.2011

7.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Al Bayda, Liibüa

Muammar GADDAFI naine.

Režiimiga lähedalt seotud.

28.2.2011

8.

SALEH, Bachir

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Traghen

Juhi kantselei juhataja.

Režiimiga lähedalt seotud.

28.2.2011

9.

Kindral TOHAMI, Khaled

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Genzur

Sisejulgeolekubüroo direktor.

Režiimiga lähedalt seotud.

28.2.2011

10.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Sünniaeg: 1.7.1949

Sünnikoht: Al-Bayda

Välisjulgeolekubüroo luureülem.

Režiimiga lähedalt seotud.

28.2.2011

11.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Rahvakongressi peasekretär; osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011

12.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Kolonel GADDAFI valitsuse peaminister; osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011

13.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Kolonel GADDAFI valitsuse tervise- ja keskkonnaminister; osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011

14.

ZLITNI, Abdelhaziz

Sünniaeg: 1935

Kolonel GADDAFI valitsuse planeerimis- ja rahandusminister; osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011

15.

HOUEJ, Mohamad Ali

Sünniaeg: 1949

Sünnikoht: Al-Azizia (Tripoli lähedal)

Kolonel GADDAFI valitsuse tööstus-, majandus- ja kaubandusminister; osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011

16.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Sünniaeg: 1943

Kolonel GADDAFI valitsuse põllumajandus- ning loomsete ja veeressursside minister.

21.3.2011

17.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Kolonel GADDAFI valitsuse sotsiaalminister; osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011

18.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Sünniaeg: 4.5.1963

Passi nr: B/014965 (kehtib 2013. aasta lõpuni)

Kolonel GADDAFI valitsuse haridus- ning kõrghariduse ja teadusminister; osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011

19.

ZIDANE, Mohamad Ali

Sünniaeg: 1958

Passi nr: B/0105075 (kehtib 2013. aasta lõpuni)

Kolonel GADDAFI valitsuse transpordiminister; osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011

20.

MANSOUR, Abdallah

Sünniaeg: 8.7.1954

Passi nr: B/014924 (kehtib 2013. aasta lõpuni)

Kolonel GADDAFI lähedane isik, tähtis roll julgeolekuteenistuses ja endine raadio- ja teleringhäälingu direktor; osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011”


III LISA

„III LISA

Artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud isikute ja üksuste loetelu

1.

GADDAFI, Aisha Muammar

Sünniaeg: 1978. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI tütar. Režiimiga lähedalt seotud.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

2.

GADDAFI, Hannibal Muammar

Passi nr: B/002210. Sünniaeg: 20.9.1975. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

3.

GADDAFI, Khamis Muammar

Sünniaeg: 1978. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud. Meeleavaldajate mahasurumisega seotud sõjaväeüksuste juhataja.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

4.

GADDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Sünniaeg: 1942. Sünnikoht: Sirte, Liibüa.

Revolutsiooni juht, relvajõudude ülemjuhataja. Vastutab korralduse andmise eest meeleavaldajate mahasurumiseks, inimõiguste rikkumiseks.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

5.

GADDAFI, Mutassim

Sünniaeg: 1976. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Riikliku julgeoleku nõunik. Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

6.

GADDAFI, Saif al-Islam

GADDAFI fondi direktor. Passi nr: B014995. Sünniaeg: 25.6.1972. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud. Sütitavad avalikud esinemised, milles õhtutati meeleavaldajate vastu suunatud vägivallale.

ÜRO kande kuupäev: 26.2.2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Välisjulgeoleku organisatsiooni direktor. Režiimile lojaalne. Välisluureagentuuri juht.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

8.

Kindralmajor JABIR, Abu Bakr Yunis

Sünniaeg: 1952. Sünnikoht: Jalo, Liibüa.

Kaitseminister. Üldvastutav relvajõudude tegevuse eest.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Khoms, Liibüa.

Varustussekretär. Režiimis juhtival kohal. Seotud revolutsioonikomiteedega. Varem seotud dissidentide allasurumise ja vägivallaga.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

10.

GADDAFI, Mohammed Muammar

Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

11.

GADDAFI, Saadi

Erivägede juhataja.

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud. Meeleavaldajate mahasurumisega seotud sõjaväeüksuste juhataja.

Sünniaeg: 27.5.1973. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Passi nr: 014797.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

12.

GADDAFI, Saif al-Arab

Muammar GADDAFI poeg. Režiimiga lähedalt seotud.

Sünniaeg: 1982. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

13.

Kolonel AL-SENUSSI, Abdullah

Sünniaeg: 1949. Sünnikoht: Sudaan.

Sõjalise luure direktor. Sõjalise luure osalemine meeleavaldajate mahasurumises. Varem kahtlustatud osalemises Abu Selimi vanglas toimunud massimõrvas. Tagaselja süüdi mõistetud UTA lennule tehtud pommirünnakus. Muammar GADDAFI õemees.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 28.2.2011)

Üksused

1.

Central Bank of Libya

Muammar GADDAFI ja tema perekonna kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 10.3.2011)

2.

Libyan Investment Authority

Muammar GADDAFI ja tema perekonna kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

Teise nimega: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 10.3.2011)

3.

Libyan Foreign Bank

Muammar GADDAFI ja tema perekonna kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 10.3.2011)

4.

Libyan Africa Investment Portfolio

Muammar GADDAFI ja tema perekonna kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011 (ELi kande kuupäev: 10.3.2011)

5.

Libyan National Oil Corporation

Muammar GADDAFI ja tema perekonna kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

ÜRO kande kuupäev: 17.3.2011”


IV LISA

„IV LISA

Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud isikute ja üksuste nimekiri

Isikud

 

Nimi

Tuvastamis-andmed

Põhjendus

Nimekirja kandmise kuupäev

1.

Kolonel ABDULHAFIZ, Mas'ud

Ametikoht: relvajõudude juhataja

Relvajõudude kolmandal kohal. Oluline roll sõjaväeluures.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Ametikoht: terrorismivastase võitluse juhataja, välisjulgeoleku-organisatsioon.

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Tripoli, Liibüa

Revolutsioonikomitees silmapaistval kohal.

Muammar QADDAFI lähedane isik.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Ametikoht: välisjulgeoleku-organisatsiooni asejuhataja,

Režiimis silmapaistval kohal.

Muammar GADDAFI õemees.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Ametikoht: asedirektor, sõjaväeluure

Režiimis juhtival kohal.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Ametikoht: revolutsiooniliste komiteede liikumise juhataja

Sünnikoht: Sirte, Liibüa

Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

28.2.2011

6.

Dr AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed

Ametikoht: revolutsiooniliste komiteede kontaktasutuse juht Passi nr: B010574

Sünniaeg: 1.7.1950

Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Ametikoht: Muammar GADDAFI isikliku julgeoleku-teenistuse ülem

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Houn, Liibüa

Vastutab režiimi julgeoleku eest. Varasemad andmed teisitimõtlejate vastu suunatud vägivalla kohta.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Egiptus

Muammar GADDAFI nõbu. Alates aastast 1995 oli usutavasti Gaddafi isikliku julgeoleku eest vastutava sõjaväe eliitväeosa juhataja ning otsustaval kohal välisjulgeoleku-organisatsioonis. Osales välisriikides asuvate Liibüa teisitimõtlejate vastu suunatud operatsioonide kavandamises ja oli otseselt seotud terroristliku tegevusega.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Sünniaeg: 1948

Sünnikoht: Sirte, Liibüa

Muammar GADDAFI nõbu. 1980. aastatel osales Sayyid teisitimõtlejate tapmiskampaanias ja on väidetavalt vastutav mitme tapmise eest Euroopas. Arvatavasti on olnud seotud ka relvade hankimisega.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Al Bayda, Liibüa

Muammar GADDAFI naine.

Režiimiga lähedalt seotud.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Traghen

Juhi kantselei juhataja.

Režiimiga lähedalt seotud.

28.2.2011

12.

Kindral TOHAMI, Khaled

Sünniaeg: 1946

Sünnikoht: Genzur

Sisejulgeolekubüroo direktor.

Režiimiga lähedalt seotud.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Sünniaeg: 1. juuli 1949

Sünnikoht: Al-Bayda

Välisjulgeolekubüroo luureülem.

Režiimiga lähedalt seotud.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Sündinud 29. märtsil 1970, Austria kodanik (passi nr P1362998, kehtib 6. novembrist 20065. novembrini 2016)

Režiimiga lähedalt seotud, Libyan Investment Authority tegevjuhi asetäitja, National Oil Corporation’i juhatuse liige ja First Energy Bank Bahrain'i aseesimees.

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Kõrgema rahvakongressi (General People's Congress) peasekretär; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Kolonel GADDAFI valitsuse peaminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Kolonel Gaddafi valitsuse tervise- ja keskkonnaminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Sünniaeg: 1935

Kolonel Gaddafi valitsuse planeerimis- ja rahandusminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Sünniaeg: 1949 Sünnikoht:

Al-Azizia (Tripoli lähedal)

Kolonel Gaddafi valitsuse tööstus-, majandus- ja kaubandusminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Sünniaeg: 1943

Kolonel Gaddafi valitsuse põllumajandus-, loomakasvatus- ja mereressursside minister.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Kolonel Gaddafi valitsuse sotsiaalminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Sünniaeg: 4. mai 1963

Passi nr: B/014965 (kehtib 2013. aasta lõpuni)

Kolonel Gaddafi valitsuse üldharidus-, kõrgharidus- ja teadusminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Sünniaeg: 1958

Passi nr: B/0105075 (kehtib 2013. aasta lõpuni)

Kolonel Gaddafi valitsuse transpordiminister; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Sünniaeg: 8.7.1954

Passi nr: B/014924 (kehtib 2013. aasta lõpuni)

Kolonel Gaddafi lähedane kaastöötaja, juhtiv roll julgeolekuteenistuses ning raadio ja televisiooni endine juht, seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.

21.3.2011

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Liibüa suursaadik Tšaadis. Lahkunud Tšaadist Sabhasse. Otseselt seotud režiimi jaoks palgasõdurite värbamise ja nende tegevuse koordineerimisega.

12.4.2011

26.

Kolonel AL KUNI, Amid Husain

 

Ghati kuberner (Lõuna-Liibüa). Otseselt seotud palgasõdurite värbamisega.

12.4.2011


Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Nimekirja kandmise kuupäev

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Tajora, Tripoli, Libya Õigusakti number: 60/2006 (väljaandja Liibüa Kõrgem Rahvakomitee (General People’s Committee))

Tel: +218 21 369 1840,

faks: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Muammar Gaddafi ja tema perekonna kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

10.3.2011

2.

Economic and Social Development Fund (ESDF)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Tel: +218 21 490 8893

Faks: +218 21 491 8893 – E-post: info@esdf.ly

Muammar Gaddafi režiimi kontrolli all ning selle potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Veebisait: http://www.laaico.com

Ettevõte on loodud 1981. aastal.

76351 Janzour-Libya.

81370 Tripoli-Libya

Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Faks: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-post: info@laaico.com

Muammar Gaddafi režiimi kontrolli all ning selle potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

4.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Juhatuse aadress: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Tel: (+218) 214778301 Faks: (+218) 214778766; E-post: info@gicdf.org

Muammar Gaddafi režiimi kontrolli all ning selle potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

5.

Waatassimou Foundation

Asukoht: Tripoli

Muammar Gaddafi režiimi kontrolli all ning selle potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

6.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktandmed:

Tel: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Faks: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

E-post: info@ljbc.net

Avalik viha ja vägivalla õhutamine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide kohta valeinformatsiooni levitamise teel.

21.3.2011

7.

Revolutionary Guard Corps

 

Osalemine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonides.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Tel:

+218 21-361-2429

Faks:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank on Liibüas asutatud kommertspank. See pank asutati 1970. aastal ning selle asukoht on AlBayda, Liibüa. Pangal on kontorid Tripolis ja AlBaydas ning harukontorid Liibüas. 100 % valitsuse omandis ja režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Faks:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

E-post:

info@gumhouria-bank.com.ly

Veebisait:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank on Liibüas asutatud kommertspank. Pank asutati 2008. aastal Al Ummahi ja Gumhouria panga ühendamise teel. 100 % valitsuse omandis ja režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel:

+218 21-379-0022

Faks:

+218 21-333-7922

E-post:

info@saharabank.com.ly

Veebisait:

www.saharabank.com.ly

Sahara Bank on Liibüas asutatud kommertspank. 81 % valitsuse omandis ja režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libya

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Muammar Gaddafi kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libya

Tel: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Faks: +218 21-360-5174

E-post: info@raslanuf.ly

Veebisait: www.raslanuf.ly

Muammar Gaddafi kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

23.3.2011

13.

Brega

Peakontor: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tel: 2 – 625021-023 / 3611222

Faks: 3610818

Teleks: 30460 / 30461 / 30462

Muammar Gaddafi kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Faks:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

E-post: info@soc.com.ly

Veebisait: www.soc.com.ly

Muammar Gaddafi kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Kontori asukoht: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libya

Postiaadress: P.O. Box 395

Tripoli

Libya

Tel: +218 21-3331116

Faks: +218 21-3337169

Teleks: 21058

Muammar Gaddafi kontrolli all ning tema režiimi potentsiaalne rahastamisallikas.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (teise nimega Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae; teise nimega Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; E-post: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tel. (218) 214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Faks: (218) 214870747;

Faks: (218) 214870767;

Faks: (218) 214870777;

Faks: (218) 213330927;

Faks: (218) 213333545

Central Bank of Libya tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (teise nimega Oil Libya Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolio tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Economic & Social Development Fund’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Economic & Social Development Fund’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel: (218) 213345187

Faks: +218.21.334.5188

E-post: info@ethic.ly

Economic & Social Development Fund’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Economic & Social Development Fund’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Economic & Social Development Fund’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

Tel: (218) 213622262;

Faks: (218) 213622205

Economic & Social Development Fund’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (teise nimega LAP Green Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolio tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (teise nimega National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; teise nimega National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libya

Tel: (218) 213332411;

Tel: (218) 213368741;

Tel: (218) 213368742

Faks: (218) 214446743

E-post: info@nwd-ly.com

Veebisait: www.nwd-ly.com

National Oil Corporation’i (NOC) tütarettevõtja Liibüas

Ettevõte asutati 2010. aastal ettevõtete National Drilling Co. ja the National Company for Oil Wells Services ühendamise teel.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (teise nimega NAGECO; teise nimega North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya

Tel: (218) 215634670/4

Faks: (218) 215634676

E-post: nageco@nageco.com

Veebisait: www.nageco.com

National Oil Corporation’i tütarettevõtja Liibüas.

2008. aastal omandas NOC 100 % osaluse NAGECO-s

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libya

National Oil Corporation’i tütarettevõtja Liibüas

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Total'i ja National Oil Corporation’i ühisettevõte

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (teise nimega ZOC; teise nimega Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya

Occidental'i ja National Oil Corporation’i ühisettevõte

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (teise nimega Harouge; teise nimega Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya

Petro Canada ja National Oil Corporation’i ühisettevõte

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Muu teave: Reg nr: 01612618 (Ühendkuningriik)

National Oil Corporation’i Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK Muu teave: Reg nr: 02439691

National Oil Corporation’i Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Muu teave: Reg nr: 01794877 (Ühendkuningriik)

Libyan Investment Authority Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (Libyan Investment Authority tütarettevõtja)

11 Upper Brook Street, London, UK Muu teave: Reg nr: 06962288 (Ühendkuningriik)

Libyan Investment Authority Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu teave: Reg nr: 1510484 (Briti Neitsisaared)

Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu teave:

Reg nr: 1526359 (Briti Neitsisaared)

Saadi Qadhafile kuuluv Briti Neitsisaartel asutatud ettevõte

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu teave: Reg nr: 1534407 (Briti Neitsisaared)

Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Muu teave: Reg nr: 59058C (Mani saar)

Libyan Investment Authority Mani saarel asutatud tütarettevõtja

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (teise nimega Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.

NOCi omanduses või kontrolli all.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (teise nimega MED OIL OFFICE DUESSELDORF, teise nimega MEDOIL)

Werdener strasse 8

Duesseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227

Germany

National Oil Company omanduses või kontrolli all.

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libya

HQ tel: + 218 (21) 602 093

HQ faks: + 218 (22) 30970

100 % Liibüa valitsuse omanduses

12.4.2011”


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/72


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS ATALANTA/1/2011,

13. aprill 2011,

Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhataja nimetamise kohta

(2011/237/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 38,

võttes arvesse nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeedet 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks (Atalanta), (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2008/851/ÜVJP artikli 6 kohaselt volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema otsuseid ELi relvajõudude juhataja nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 26. novembril 2010 vastu otsuse Atalanta/5/2010, (2) millega kontradmiral Juan RODRÍGUEZ GARAT nimetatakse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhatajaks.

(3)

ELi operatsiooni ülem soovitas nimetada Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni uueks ELi vägede juhatajaks kommodoor Alberto Manuel Silvestre CORREIA.

(4)

Euroopa Liidu sõjaline komitee toetab kõnealust soovitust.

(5)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ega rakendamises,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kommodoor Alberto Manuel Silvestre CORREIA nimetatakse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhatajaks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 14. aprillil 2011.

Brüssel, 13. aprill 2011

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

O. SKOOG


(1)  ELT L 301, 12.11.2008, lk 33.

(2)  ELT L 320, 7.12.2010, lk 8.


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/73


KOMISJONI OTSUS,

13. aprill 2011,

millega muudetakse komisjoni otsust 2007/843/EÜ seoses salmonella kontrolli programmiga Tuneesias teatavate kodulindude ja munade puhul

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 2520 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/238/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 2160/2003 on sätestatud liidu erinevates kodulindude populatsioonides salmonella kontrolli käsitlevad eeskirjad. Määrusega on ette nähtud, et liidu õigusaktides sätestatud selliste kolmandate riikide loetelusse lisamine või loeteludes säilitamine, kust liikmesriikidel on lubatud importida kõnealuse määruse reguleerimisalasse kuuluvaid loomi, on lubatud siis, kui asjaomane kolmas riik esitab komisjonile salmonella kontrolli programmi, mis pakub liikmesriikides riiklike salmonella kontrolli programmidega võrdväärseid tagatisi.

(2)

Komisjoni 11. detsembri 2007. aasta otsusega 2007/843/EÜ (millega kiidetakse heaks teatavate kolmandate riikide salmonella kontrolli programmid liigi Gallus gallus aretuskarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 ja muudetakse otsust 2006/696/EÜ seoses kodulindude ja haudemunade impordi suhtes kohaldatavate tervishoiunõuetega) (2) kiideti heaks määruse (EÜ) nr 2160/2003 kohaselt Tuneesia poolt esitatud salmonella kontrolli programm aretuseks ettenähtud kanakarjade puhul.

(3)

Tuneesia on nüüdseks komisjonile teatanud, et programmi tegevus on peatatud. Niisiis ei saa Tuneesia esitatud programmi enam aktsepteerida. Seepärast tuleks otsust 2007/843/EÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/843/EÜ artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Kanada, Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide poolt määruse (EÜ) nr 2160/2003 artikli 10 lõike 1 kohaselt esitatud salmonella kontrolli programmid aretuseks ettenähtud kanakarjade puhul kiidetakse heaks.”

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. maist 2011.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. aprill 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1.

(2)  ELT L 332, 18.12.2007, lk 81.


Parandused

14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/74


Nõukogu 15. veebruari 2011. aasta otsuse 2011/101/ÜVJP (Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 42, 16. veebruar 2011 )

Leheküljel 6 artikli 3 lõikes 1

asendatakse

„Artikkel 3

1.   Artiklit 2 ei kohaldata

a)

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või ÜRO ja ELi institutsioonide väljaarendamise programmide jaoks ettenähtud mittesurmava sõjavarustuse või vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, või ELi ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonides kasutamiseks ettenähtud materjali müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

b)

sellise varustusega seotud rahastamise või rahalise abi andmise suhtes;

c)

sellise varustusega seotud tehnilise abi andmise suhtes tingimusel, et asjaomane pädev ametiasutus on sellise ekspordi eelnevalt heaks kiitnud.”

järgmisega:

„Artikkel 3

1.   Artiklit 2 ei kohaldata

a)

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või ÜRO ja ELi institutsioonide väljaarendamise programmide jaoks ettenähtud mittesurmava sõjavarustuse või vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, või ELi ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonides kasutamiseks ettenähtud materjali müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

b)

sellise varustusega seotud rahastamise või rahalise abi andmise suhtes;

c)

sellise varustusega seotud tehnilise abi andmise suhtes;

tingimusel et asjaomane pädev ametiasutus on sellise ekspordi eelnevalt heaks kiitnud.”