ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.079.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 79

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
25. märts 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2011/181/EL

 

*

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 15. oktoober 2010, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

2011/182/EL

 

*

Nõukogu otsus, 9. märts 2011, Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 291/2011, 24. märts 2011, milles käsitletakse muude kontrollitavate ainete kui osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike olulist laboratoorset ja analüütilist kasutamist Euroopa Liidus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 292/2011, 23. märts 2011, millega kinnitatakse jaotuskoefitsient, lükatakse tagasi edasised taotlused ja lõpetatakse taotluste esitamine olemasolevatele kvoodivälistele isoglükoosi kogustele müügiks ELi turul vähendatud kvoodiületamise tasuga

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 293/2011, 23. märts 2011, millega kinnitatakse jaotuskoefitsient, lükatakse tagasi edasised taotlused ja lõpetatakse taotluste esitamine olemasolevatele kvoodivälistele suhkru kogustele müügiks ELi turul vähendatud kvoodiületamise tasuga

8

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 294/2011, 24. märts 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 295/2011, 24. märts 2011, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11. turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

11

 

 

OTSUSED

 

 

2011/183/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. märts 2011, millega nimetatakse ametisse kontrollikoja liige

13

 

 

2011/184/EL

 

*

Komisjoni otsus, 24. märts 2011, laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks importida või toota lubatud kontrollitavate ainete koguste määramise kohta Euroopa Liidus 2011. aastal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1819 all)

14

 

 

2011/185/EL

 

*

Komisjoni otsus, 24. märts 2011, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009 määratakse kindlaks kontrollitavate ainete impordikvoodid ning ELis vabasse ringlusse lubatavad kogused ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1820 all)

18

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85) parandus (ELT L 102, 11.4.2006)

26

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

25.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/1


NÕUKOGU JA NÕUKOGUS KOKKU TULNUD LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS,

15. oktoober 2010,

Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

(2011/181/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA NÕUKOGUS KOKKU TULNUD EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõigetega 5 ja 7 ning artikli 218 lõike 8 esimese lõiguga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on pidanud liidu ja liikmesriikide nimel läbirääkimisi Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu (edaspidi „leping”) sõlmimiseks Jordaania Hašimiidi Kuningriigiga vastavalt nõukogu otsusele, millega viimane volitas komisjoni läbirääkimisi alustama.

(2)

Leping parafeeriti 17. märtsil 2010.

(3)

Liit ja liikmesriigid peaksid lepingu allkirjastama ja seda ajutiselt kohaldama eeldusel, et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(4)

Tuleb kehtestada menetluskord selleks, et otsustada vajaduse korral, kuidas lõpetada lepingu ajutine kohaldamine. Tuleb kehtestada ka menetluskord liidu ja liikmesriikide osalemiseks lepingu artikli 21 kohaselt loodud ühiskomitees ning vaidluste lahendamise menetluses, mis on ette nähtud lepingu artikliga 22, samuti selliste lepingu sätete rakendamiseks, milles käsitletakse lennundusjulgestust ja -ohutust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Allkirjastamine

1.   Käesolevaga kiidetakse liidu nimel heaks Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu (edaspidi „leping”) allkirjastamine, eeldusel et nõukogu võtab vastu otsuse lepingu sõlmimise kohta (1).

2.   Nõukogu eesistujale antakse õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama, eeldusel et leping sõlmitakse.

Artikkel 2

Ajutine kohaldamine

Lepingu jõustumiseni kohaldavad liit ja liikmesriigid seda kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega ajutiselt alates selle kuu esimesest päevast, mis järgneb järgmistest kuupäevadest varasemale: i) kuupäev, mil lepinguosalised on vahetanud viimase noodi, milles nad teatavad üksteisele lepingu ajutiseks kohaldamiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest, või ii) 12 kuud alates lepingu allakirjutamise kuupäevast, kui lepinguosaliste sisemistest menetlustest või siseriiklikust õigusest ei tulene teisiti.

Artikkel 3

Ühiskomitee

1.   Euroopa Liitu ja liikmesriike esindavad lepingu artikli 21 kohaselt loodud ühiskomitees komisjoni ja liikmesriikide esindajad.

2.   Komisjon kehtestab Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide poolt ühiskomitees võetava seisukoha lepingu artikli 26 lõike 2 kohaselt lepingu III ja IV lisa muutmise osas ja ELi ainupädevusse kuuluvates küsimustes, mis ei nõua õiguslikku toimet omava otsuse vastuvõtmist, ning teatab selle eelnevalt nõukogule ja liikmesriikidele.

3.   Ühiskomitee otsuste puhul, milles käsitletakse ELi pädevusse kuuluvaid küsimusi, võtab Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide seisukoha vastu nõukogu komisjoni ettepaneku alusel kvalifitseeritud häälteenamusega, kui ELi aluslepingutes sätestatud järgitav hääletamiskord ei näe ette teisiti.

4.   Ühiskomitee otsuste puhul, milles käsitletakse liikmesriikide pädevusse kuuluvaid küsimusi, võtab Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide seisukoha vastu nõukogu komisjoni või liikmesriikide ettepaneku alusel ühehäälselt, välja arvatud juhul, kui liikmesriik on teatanud nõukogu peasekretariaadile enne ühe kuu möödumist selle seisukoha vastuvõtmisest, et ta saab nõustuda ühiskomitee poolt vastu võetava otsusega üksnes oma seadusandlike organite nõusolekul.

5.   Liidu ja liikmesriikide seisukoha ühiskomitees esitab komisjon, välja arvatud nendes küsimustes, mis kuuluvad liikmesriikide ainupädevusse; viimasel juhul esitab seisukoha nõukogu eesistuja või kui nõukogu vastavalt otsustab, komisjon.

Artikkel 4

Vaidluste lahendamine

1.   Komisjon esindab liitu ja liikmesriike vaidluste lahendamise menetluses vastavalt lepingu artiklile 22.

2.   Otsuse lepingu artikli 22 lõike 7 kohaste hüvede kasutamise peatamise kohta teeb nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

3.   Otsused muude lepingu artikli 22 kohaselt võetavate ELi pädevusse kuuluvate asjakohaste meetmete kohta teeb komisjon, keda abistab nõukogu poolt ametisse nimetatud erikomitee liikmesriikide esindajatest.

Artikkel 5

Komisjoni teavitamine

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata kõik lennuettevõtjale loa andmisest keeldumise otsused ja loa tühistamise, peatamise või piiramise otsused, mida nad kavatsevad lepingu artikli 4 alusel vastu võtta.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata igast taotlusest ja teatest, mille nad on esitanud või saanud lepingu artikli 13 (lennundusohutus) kohaselt.

3.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata igast taotlusest ja teatest, mille nad on esitanud või saanud lepingu artikli 14 (lennundusjulgestus) kohaselt.

Luxembourg, 15. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

E. SCHOUPPE


(1)  Lepingu tekst avaldatakse koos otsusega selle sõlmimise kohta.


25.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/3


NÕUKOGU OTSUS,

9. märts 2011,

Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta

(2011/182/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 186 koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu kiitis otsusega 2003/96/EÜ (1) heaks teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu sõlmimise Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahel.

(2)

Lepingu artikli 12 punktis b on sätestatud, et leping sõlmitakse esialgu 31. detsembrini 2002 ning et lepinguosaliste ühisel kokkuleppel võib seda pikendada viie aasta kaupa.

(3)

22. septembri 2003. aasta otsusega, (2) mis jõustus 8. novembril 2004, kiitis nõukogu heaks kõnealuse lepingu pikendamise veel viieks aastaks.

(4)

ELi-Ukraina seitsmenda allkomitee kolmandal kohtumisel 26. ja 27. novembril 2008 Kiievis kinnitasid mõlemad lepinguosalised, et soovivad eespool nimetatud lepingut pikendada veel viieks aastaks.

(5)

Pikendatud lepingu sisu on sama, mis 7. novembril 2009 lõppenud lepingul.

(6)

Tulenevalt Lissaboni lepingu jõustumisest 1. detsembril 2009 asendab Euroopa Liit Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane.

(7)

Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnikaalase koostöölepingu pikendamine tuleks liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamine uueks viieaastaseks ajavahemikuks.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja saadab liidu nimel toimides ja kooskõlas lepingu artikliga 12 Ukraina valitsusele teate, et liit on lõpetanud lepingu pikendamiseks vajalikud sisemenetlused, (3) ning esitab Ukrainale järgmise teate:

„Tulenevalt Lissaboni lepingu jõustumisest 1. detsembril 2009 asendab Euroopa Liit Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane ning teostab alates nimetatud kuupäevast kõiki Euroopa Ühenduse õigusi ja võtab üle kõik Euroopa Ühenduse kohustused. Seetõttu käsitatakse lepingus esinevaid viiteid Euroopa Ühendusele vajaduse korral viidetena Euroopa Liidule.”

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 9. märts 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

CSÉFALVAY Z.


(1)  ELT L 36, 12.2.2003, lk 31.

(2)  ELT L 267, 17.10.2003, lk 24.

(3)  Nõukogu Peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


MÄÄRUSED

25.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 291/2011,

24. märts 2011,

milles käsitletakse muude kontrollitavate ainete kui osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike olulist laboratoorset ja analüütilist kasutamist Euroopa Liidus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit on enamiku kasutusalade puhul juba lõpetanud kontrollitavate ainete tootmise ja tarbimise. Komisjon peab kindlaks määrama muude kontrollitavate ainete kui osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike olulise laboratoorse ja analüütilise kasutuse.

(2)

Montreali protokolli osaliste otsusega XXI/6 konsolideeriti olemasolevad otsused ja pikendati ülemaailmseid laboratoorseks ja analüütiliseks kasutuseks tehtavaid erandeid alates 31. detsembrist 2010 kuni 31. detsembrini 2014 kõikide muude kontrollitavate ainete kui osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike suhtes, lubades seega kontrollitavate ainete tootmist ja tarbimist olulise laboratoorse ja analüütilise kasutuse korral vastavalt Montreali protokollis kehtestatud tingimustele.

(3)

Montreali protokolli otsusega VI/25 on kindlaks määratud, et kasutust võib oluliseks lugeda vaid siis, kui puuduvad tehniliselt ja majanduslikult teostatavad alternatiivid või kui alternatiiv on keskkonna ja tervise seisukohast vähem vastuvõetav. Tehnoloogia ja majanduse hindamise komisjon (TEAP) on oma 2010. aasta eduaruandes kindlaks määranud hulgaliselt menetlusi, mille puhul kontrollitavate ainete kasutus on võimalik asendada alternatiivsete meetoditega. Lähtudes kõnealusest teabest ja otsusest XXI/6, tuleks koostada loetelu kasutusaladest, mille puhul tuleks rakendada alternatiive, mis oleksid tehnoloogiliselt ja majanduslikult teostatavad ning keskkonna ja tervise seisukohalt vastuvõetavad.

(4)

Tuleks kehtestada bromometaani lubatud oluliste kasutusalade heakskiidetud loetelu, mis lepiti kokku protokolliosaliste otsusega XVIII/15, samuti nende kasutusalade heakskiidetud loetelu, mille puhul TEAP hinnangul alternatiivid puuduvad.

(5)

Lisaks tuleks selgitada, et kontrollitavate ainete kasutamist põhi- ja keskkoolis ei saa käsitada olulise kasutusena ning seega peaks kontrollitavate ainete kasutamine olema lubatud ainult kõrgkoolides või kutseõppeasutustes. Olulise kasutusena ei tuleks käsitada ka kontrollitavate ainete kasutamist avalikkusele kättesaadavates keemiakatsete komplektides.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 25 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muude kontrollitavate ainete kui osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike tootmist, importimist ja kasutamist võib lubada oluliseks laboratoorseks ja analüütiliseks kasutuseks, mis on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. märts 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 286, 31.10.2009, lk 1.


LISA

Muude kontrollitavate ainete kui osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike oluline laboratoorne ja analüütiline kasutus

1.

Muude kui osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike olulise laboratoorse ja analüütilise kasutusena käsitatakse järgmist:

a)

kontrollitavate ainete kasutamine etalon- või standardainena

kontrollitavaid aineid sisaldavate seadmete kalibreerimisel;

kontrollitavate ainete heite taseme seires;

kontrollitavate ainete jäägi taseme kindlaksmääramine kaupades, taimedes ja tarbeesemetes;

b)

kontrollitavate ainete kasutamine laboratoorsetes toksikoloogiauuringutes;

c)

laboratoorne kasutamine, mille puhul kontrollitav aine muutub reaktsiooni käigus, näiteks kontrollitava aine kasutamine lähteainena;

d)

bromometaani ja selle alternatiivide tõhususe võrdlemine laboratoorses kasutuses;

e)

süsiniktetrakloriidi kasutamine lahustina N-bromosuktsiinimiidi broomimisreaktsioonil;

f)

süsiniktetrakloriidi kasutamine ahelasiirde reaktiivina vabade radikaalide polümerisatsioonireaktsioonil;

g)

mis tahes laboratoorne või analüütiline kasutus, millel puudub tehniliselt või majanduslikult teostatav alternatiiv.

2.

Muude kontrollitavate ainete kui osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike olulise laboratoorse ja analüütilise kasutusena ei käsitata järgmist:

a)

laboris kasutatavad külmutus- ja õhukonditsioneerimisseadmed, kaasa arvatud külmutusseadmetega varustatud laboriseadmed, nagu ultratsentrifuugid;

b)

elektroonikaosade ja -plokkide puhastamine, ümbertöötamine, parandamine või ümberehitamine;

c)

trükiste ja arhiivide säilitamine;

d)

materjalide steriliseerimine laboratooriumis;

e)

kontrollitavate ainete mis tahes kasutamine põhi- ja keskkoolis;

f)

kontrollitavate ainete kasutamine avalikkusele kättesaadavates keemiakatsete komplektides, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks kõrgkoolides;

g)

kontrollitavate ainete kasutamine puhastamisel või kuivatamisel, kaasa arvatud rasva eemaldamine klaasnõudelt jm tarvetelt;

h)

süsivesinike, õlide ja määrete sisalduse määramine vees, pinnases, õhus või jäätmetes;

i)

tõrva sisalduse määramine teekattematerjalides;

j)

sõrmejälgede analüüs kohtuekspertiisis;

k)

orgaanilise aine määramine söes;

l)

kasutamine lahustina tsüanokobalamiini (vitamiin B12) ja broomi indeksi määramisel;

m)

kasutamine meetodites, kus kasutatakse selektiivset lahustumist kontrollitavates ainetes, sealhulgas kaskarosiidide ja kilpnäärmeekstraktide sisalduse määramine ning pikraatide moodustamine;

n)

analüüdi kontsentratsiooni eelmääramine kromatograafiliste meetodite puhul (nt kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC), gaaskromatograafia (GC), adsorptsioonikromatograafia), aatomabsorptsioonspektroskoopia (AAS), induktiivseotud plasmat kasutav spektroskoopia (ICP), röntgenfluorestsentsanalüüs;

o)

joodi indeksi määramine rasvades ja õlides;

p)

mis tahes laboratoorne kasutus, mille puhul on olemas tehniliselt või majanduslikult teostatav alternatiiv.


25.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 292/2011,

23. märts 2011,

millega kinnitatakse jaotuskoefitsient, lükatakse tagasi edasised taotlused ja lõpetatakse taotluste esitamine olemasolevatele kvoodivälistele isoglükoosi kogustele müügiks ELi turul vähendatud kvoodiületamise tasuga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 222/2011 millega kehtestatakse erimeetmed seoses kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi laskmisega vähendatud kvoodiületamise tasuga Euroopa Liidu turule turustusaastal 2010/2011, (2) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kvoodivälise isoglükoosi kogused, mille kohta on esitatud sertifikaaditaotlused ajavahemikus 14. märtsist 2011 kuni 18. märtsini 2011 ja millest on teatatud komisjonile, ületavad piirkogust, mis on sätestatud määruse (EL) nr 222/2011 artiklis 1.

(2)

Seepärast on määruse (EL) nr 222/2011 artikli 5 kohaselt vaja kinnitada jaotuskoefitsient, mida liikmesriik kohaldab kogustele, mida igas sertifikaaditaotluses käsitletakse, lükata tagasi taotlused, millest ei ole veel teatatud ning lõpetada taotluste vastuvõtmine.

(3)

Toimimiseks enne avaldustekohaste sertifikaatide väljaandmist peaks käesolev määrus jõustuma päeval, mil see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodivälise isoglükoosi kogused, mille kohta määruse (EL) nr 222/2011 kohaselt on esitatud sertifikaaditaotlused ajavahemikus 14. märtsist 2011 kuni 18. märtsini 2011 ja millest on teatatud komisjonile, korrutatakse jaotuskoefitsiendiga 51,126352 %. Taotlused sertifikaadi saamiseks, mis on esitatud ajavahemikus 21. märtsist 2011 kuni 25. märtsini 2011, lükatakse käesoleva määrusega tagasi ning sertifikaaditaotluste esitamise ajavahemiku lõppkuupäev on 28. märts 2011.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. märts 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 60, 5.3.2011, lk 6.


25.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 293/2011,

23. märts 2011,

millega kinnitatakse jaotuskoefitsient, lükatakse tagasi edasised taotlused ja lõpetatakse taotluste esitamine olemasolevatele kvoodivälistele suhkru kogustele müügiks ELi turul vähendatud kvoodiületamise tasuga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 222/2011 millega kehtestatakse erimeetmed seoses kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi laskmisega vähendatud kvoodiületamise tasuga Euroopa Liidu turule turustusaastal 2010/2011, (2) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kvoodivälise suhkru kogused, mille kohta on esitatud sertifikaaditaotlused ajavahemikus 14. märtsist 2011 kuni 18. märtsini 2011 ja millest on teatatud komisjonile, ületavad piirkogust, mis on sätestatud määruse (EL) nr 222/2011 artiklis 1.

(2)

Seepärast on määruse (EL) nr 222/2011 artikli 5 kohaselt vaja kinnitada jaotuskoefitsient, mida liikmesriik kohaldab kogustele, mida igas sertifikaaditaotluses käsitletakse, lükata tagasi taotlused, millest ei ole veel teatatud ning lõpetada taotluste vastuvõtmine.

(3)

Toimimiseks enne avaldustekohaste sertifikaatide väljaandmist peaks käesolev määrus jõustuma päeval, mil see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodivälise suhkru kogused, mille kohta määruse (EL) nr 222/2011 kohaselt on esitatud sertifikaaditaotlused ajavahemikus 14. märtsist 2011 kuni 18. märtsini 2011 ja millest on teatatud komisjonile, korrutatakse jaotuskoefitsiendiga 67,106224 %. Taotlused sertifikaadi saamiseks, mis on esitatud ajavahemikus 21. märtsist 2011 kuni 25. märtsini 2011, lükatakse käesoleva määrusega tagasi ning sellise ajavahemiku lõppkuupäev, mille jooksul saab esitada taotlusi sertifikaatide saamiseks, on 28. märts 2011.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. märts 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 60, 5.3.2011, lk 6.


25.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 294/2011,

24. märts 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. märtsil 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. märts 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,9

TN

115,9

TR

76,5

ZZ

79,0

0707 00 05

EG

170,1

TR

146,1

ZZ

158,1

0709 90 70

MA

34,1

TR

119,3

ZA

49,8

ZZ

67,7

0805 10 20

EG

54,1

IL

72,6

MA

52,2

TN

48,6

TR

73,9

ZZ

60,3

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

50,5

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

85,5

BR

87,7

CA

88,7

CL

88,3

CN

107,6

MK

50,2

US

141,6

UY

66,1

ZA

94,2

ZZ

90,0

0808 20 50

AR

90,1

CL

71,6

CN

56,3

US

142,1

ZA

96,7

ZZ

91,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


25.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 295/2011,

24. märts 2011,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11. turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2010/11. turustusaastaks on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) nr 867/2010 (3). Neid hindu ja tollimakse on viimati muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 276/2011 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse 2010/11. turustusaastaks muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. märtsil 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. märts 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 259, 1.10.2010, lk 3.

(4)  ELT L 76, 22.3.2011, lk 42.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 25. märtsist 2011

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

48,63

2,88

1701 99 10 (2)

48,63

0,00

1701 99 90 (2)

48,63

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.


OTSUSED

25.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/13


NÕUKOGU OTSUS,

21. märts 2011,

millega nimetatakse ametisse kontrollikoja liige

(2011/183/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 286 lõiget 5,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kontrollikoja liige Hubert WEBER astus tagasi alates 1. jaanuarist 2011.

(2)

Hubert WEBER tuleks asendada tema järelejäänud ametiajaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Harald WÖGERBAUER nimetatakse kontrollikoja liikmeks ajavahemikuks 1. aprill 2011 kuni 31. detsember 2013.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 21. märts 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

MARTONYI J.


(1)  8. märtsi 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).


25.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/14


KOMISJONI OTSUS,

24. märts 2011,

laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks importida või toota lubatud kontrollitavate ainete koguste määramise kohta Euroopa Liidus 2011. aastal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 1819 all)

(Ainult hispaania-, hollandi-, inglis-, itaalia-, prantsus- rootsi- ja saksakeelne tekst on autentsed)

(2011/184/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

ELis on juba järk-järgult lõpetatud kontrollitavate ainete tootmine ja tarbimine enamikul kasutusaladel. Komisjon peab igal aastal kindlaks määrama muude kontrollitavate ainete kui osaliselt asendatud klorofluorosüsivesinike kogused oluliseks laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks ja äriühingud, kellel on õigus neid kasutada.

(2)

Komisjon on avaldanud teate ettevõtjatele, kes 2011. aastal kavatsevad Euroopa Liitu importida või sealt eksportida osoonikihti kahandavaid kontrollitavaid aineid, ning ettevõtjatele, kes kavatsevad taotleda 2011. aastaks kvooti kõnealuste ainete oluliseks laboratoorseks või analüütiliseks kasutamiseks, (2) ning on saanud vastuseks deklaratsioonid kontrollitavate ainete kavandatava laboratoorse või analüütilise kasutuse kohta 2011. aastal.

(3)

Kvoodi kindlaksmääramine tagab artikli 10 lõikes 6 sätestatud kogusepiirangutest kinnipidamise. Kuna kogusepiirangud hõlmavad osaliselt asendatud klorofluorosüsivesinike koguseid, mille laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks antakse luba, tuleks käesoleva otsusega hõlmata ka selliste süsivesinike tootmine ja importimine osutatud kasutuseks.

(4)

Kogus, mis saadakse aastatel 2007–2009 tootmis- või impordiloa saanud ettevõtjatele määratud koguse lahutamisel maksimumkogusest 110 ODP-tonni (ODP-tonn – kogust on korrutatud osoonikihi kahandamise võimet (Ozone Depleting Potential) arvestava kordajaga), tuleks määrata ettevõtjatele, kel võrdlusperioodil 2007–2009 tootmis- ega impordilube ei olnud. Määramise meetod peaks tagama, et kõik ettevõtjad, kes taotlevad uut kvooti, saavad sobiva osa määratavast kogusest.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 25 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Aastal 2011 laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks lubatud kontrollitavate ainete impordi- või tootmiskvoodid määratakse ettevõtjatele, kes on loetletud I lisas.

Kõnealustele ettevõtjatele laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks ettenähtud maksimumkogused, mida 2011. aastal võib toota või importida, on esitatud II lisas.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuar 2011 ja selle kehtivusaeg lõpeb 31. detsember 2011.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud järgmistele ettevõtjatele:

 

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Saksamaa

 

Acros Organics BVBA

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel

Belgia

 

Airbus Operations SAS

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Prantsusmaa

 

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Prantsusmaa

 

Bayer CropScience AG (DEU)

Gebäude A729

41538 Dormagen

Saksamaa

 

Eras Labo (FRA)

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Prantsusmaa

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Ühendkuningriik

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Madalmaad

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Saksamaa

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Saksamaa

 

Mallinckrod Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Madalmaad

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgia

 

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Saksamaa

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor)

PO Box 13

The Heath, Runcorn Cheshire WA7 4QX

Ühendkuningriik

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

PO Box 10.000

1780 CA Den Helder

Madalmaad

 

Panreac Quimica SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Hispaania

 

Sicor Spa

Via Terazzano 77

20017 Rho

Itaalia

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Prantsusmaa

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Ühendkuningriik

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Saksamaa

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Saksamaa

 

Solvay Fluor GmbH

Hannover Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Saksamaa

 

Stockholm University

Department of Applied Environmental Science (ITM)

10691 Stockholm

Rootsi

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa n. 600/a

Volpiano (TO)

Itaalia

 

VWR International SAS

201 rue Carnot

94126 Fontenay-sous-Bois

Prantsusmaa

Brüssel, 24. märts 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Connie HEDEGAARD


(1)  ELT L 286, 31.10.2009, lk 1.

(2)  ELT C 107, 27.4.2010, lk 20.


I LISA

Ettevõtjad, kel on õigus toota või importida kontrollitavaid aineid laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks

Laboratoorsel või analüütilisel otstarbel kasutatavate kontrollitavate ainete kvoodid määratakse järgmistele äriühingutele:

Äriühing

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co [DE]

 

Acros Organics bvba [BE]

 

Airbus Operations SAS [FR]

 

Arkema France S.A. [FR]

 

Bayer CropScience AG [DE]

 

Eras Labo [FR]

 

Harp International Ltd [UK]

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV [NL]

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH [DE]

 

LGC Standards GmbH [DE]

 

Mallinckrod Baker BV [NL]

 

Mebrom NV [BE]

 

Merck KGaA [DE]

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor) [UK]

 

Kaitseministeerium [NL]

 

Panreac Quimica SAU [ES]

 

Sicor Spa [IT]

 

Sigma Aldrich Chimie SARL [FR]

 

Sigma Aldrich Company Ltd [UK]

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH [DE]

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH [DE]

 

Solvay Fluor GmbH [DE]

 

Stockholmi ülikool [SE]

 

Tazzetti Fluids S.r.l. [IT]

 

VWR Intern. SAS [FR]


II LISA

Käesolevat lisa ei avaldata, kuna see sisaldab tundlikku äriteavet.


25.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/18


KOMISJONI OTSUS,

24. märts 2011,

millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009 määratakse kindlaks kontrollitavate ainete impordikvoodid ning ELis vabasse ringlusse lubatavad kogused ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 1820 all)

(Ainult hispaania-, hollandi-, kreeka-, itaalia-, inglis-, poola-, portugali-, prantsus-, saksa- ja tšehhikeelne tekst on autentsed)

(2011/185/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, (1) eriti selle artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 16 kohaselt kehtivad imporditud kontrollitavate ainete ELis vabasse ringlusse lubamisel koguselised piirangud.

(2)

Komisjon on avaldanud teate ettevõtjatele, kes 2011. aastal kavatsevad Euroopa Liitu importida või sealt eksportida osoonikihti kahandavaid kontrollitavaid aineid, ning ettevõtjatele, kes kavatsevad taotleda 2011. aasta kvoote kõnealuste ainete kasutamiseks laboris ja analüüside tegemisel, (2) ning on saanud vastuseks deklaratsioonid 2011. aastaks kavandatud impordi kohta.

(3)

Koguselised piirid ja kvoodid tuleks kindlaks määrata ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 25 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1005/2009 reguleerimisalasse kuuluvate I rühma (täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinikud 11, 12, 113, 114 ja 115) ning II rühma (muud täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinikud) kontrollitavate ainete kogus, mida on lubatud liiduvälistest allikatest lasta liidus vabasse ringlusse 2011. aastal, on 11 025 000,00 ODP-kilogrammi (ODP – ozone depleting potential, osoonikahandamisvõime).

2.   Määruse (EÜ) nr 1005/2009 reguleerimisalasse kuuluvate III rühma (haloonid) kontrollitavate ainete kogus, mida on lubatud liiduvälistest allikatest lasta liidus vabasse ringlusse 2011. aastal, on 30 733 655,00 ODP-kilogrammi.

3.   Määruse (EÜ) nr 1005/2009 reguleerimisalasse kuuluvate IV rühma (tetraklorometaan) kontrollitavate ainete kogus, mida on lubatud liiduvälistest allikatest lasta liidus vabasse ringlusse 2011. aastal, on 2 752 200,00 ODP-kilogrammi.

4.   Määruse (EÜ) nr 1005/2009 reguleerimisalasse kuuluvate V rühma (1,1,1-trikloroetaan) kontrollitavate ainete kogus, mida on lubatud liiduvälistest allikatest lasta liidus vabasse ringlusse 2011. aastal, on 400 030,00 ODP-kilogrammi.

5.   Määruse (EÜ) nr 1005/2009 reguleerimisalasse kuuluvate VI rühma (metüülbromiid) kontrollitavate ainete kogus, mida on lubatud liiduvälistest allikatest lasta liidus vabasse ringlusse 2011. aastal, on 810 120,00 ODP-kilogrammi.

6.   Määruse (EÜ) nr 1005/2009 reguleerimisalasse kuuluvate VII rühma (osaliselt halogeenitud bromofluorosüsivesinikud) kontrollitavate ainete kogus, mida on lubatud liiduvälistest allikatest lasta liidus vabasse ringlusse 2011. aastal, on 1 058,50 ODP-kilogrammi.

7.   Määruse (EÜ) nr 1005/2009 reguleerimisalasse kuuluvate VIII rühma (osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikud) kontrollitavate ainete kogus, mida on lubatud liiduvälistest allikatest lasta liidus vabasse ringlusse 2011. aastal, on 4 970 602,212 ODP-kilogrammi.

8.   Määruse (EÜ) nr 1005/2009 reguleerimisalasse kuuluvate IX rühma (bromoklorometaan) kontrollitavate ainete kogus, mida on lubatud liiduvälistest allikatest lasta liidus vabasse ringlusse 2011. aastal, on 246 012,00 ODP-kilogrammi.

Artikkel 2

1.   Täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinike 11, 12, 113, 114 ja 115 ning muude täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinike impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 eraldatakse I lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

2.   Haloonide impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 eraldatakse II lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

3.   Tetraklorometaani impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 eraldatakse III lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

4.   1,1,1-trikloroetaani impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 eraldatakse IV lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

5.   Metüülbromiidi impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 eraldatakse V lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

6.   Osaliselt halogeenitud bromofluorosüsivesinike impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 eraldatakse VI lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

7.   Osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 eraldatakse VII lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

8.   Bromoklorometaani impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 eraldatakse VIII lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

9.   Ettevõtjate individuaalsed impordikvoodid sätestatakse IX lisas.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011 ja selle kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2011.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud järgmistele ettevõtjatele:

 

Albemarle Europe SPRL

Parc scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Saksamaa

 

Aesica Queenborough Ltd. (UK)

Queenborough

Kent ME11 5EL

Ühendkuningriik

 

AGC Chemicals Europe Ltd

York House

Hillhouse International

Thornton Cleveleys

Lancashire FY5 4QD

Ühendkuningriik

 

Arkema France SA

420 rue d’Estienne d’Orves

92705 Colombes Cedex

Prantsusmaa

 

Arkema Química S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Hispaania

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Prantsusmaa

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Saksamaa

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Saksamaa

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Madalmaad

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieperkstraße 1

84508 Burgkirchen

Saksamaa

 

Eras Labo

222 RN 90

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Prantsusmaa

 

Esto Cheb s.r.o.

Paleckého 2087/8a

35002 Cheb

Tšehhi Vabariik

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Itaalia

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Itaalia

 

Excelsyn Molecular Development Ltd (UK)

Mostyn Road

Holywell

Flintshire CH8 9DN

Ühendkuningriik

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgia

 

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Ühendkuningriik

 

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate

Hitchin SG4 0TJ

Ühendkuningriik

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Madalmaad

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

 

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Madalmaad

 

Intergeo Ltd

Thermi Industrial Area

57001 Thessaloníki

Kreeka

 

Laboratorios Miret SA

Géminis 4

08228 Terrassa, Barcelona

Hispaania

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat,

Barcelona Hispaania

 

Lufthansa CityLine GmbH

Waldstr. 247

51147 Köln

Saksamaa

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgia

 

Meridian Technical Services Ltd

14 Hailey Road

DA18 4AP Erith, Kent

Ühendkuningriik

 

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Ühendkuningriik

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Poola

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Itaalia

 

Sabena Technics DNR

Bois de Ponthual

BP 90154

35800 Saint-Lunaire

Prantsusmaa

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Itaalia

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wrocław

Poola

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Ühendkuningriik

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Saksamaa

 

SJB Energy Trading BV (NL)

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Madalmaad

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Saksamaa

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Pariis

Prantsusmaa

 

Solvay Solexis SAS

Avenue de la République

39501 Tavaux Cedex

Prantsusmaa

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Itaalia

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Itaalia

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Ühendkuningriik

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Itaalia

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 18

97076 Würzburg

Saksamaa

 

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Ühendkuningriik

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr. 13

68526 Ladenburg

Saksamaa

Brüssel, 24. märts 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Connie HEDEGAARD


(1)  ELT L 286, 31.10.2009, lk 1.

(2)  ELT C 107, 27.4.2010, lk 20.


I LISA

I JA II   RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinike 11, 12, 113, 114 ja 115 ning muude täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinike lähteainena ja töötlemise abiainena kasutamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011.

Äriühing

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


II LISA

III   RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid haloonide lähteainena kasutamiseks ja kriitiliseks kasutuseks ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011.

Äriühing

 

BASF Agri Product (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

ESTO Cheb (CZ)

 

Eusebi Impianti (IT)

 

Eusebi Service (IT)

 

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

 

Halon & Refrigerant Services (UK)

 

Intergeo (EL)

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

 

Lufthansa CityLine (DE)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Poż-Pliszka (PL)

 

Sabena Technics (FR)

 

Safety Hi-Tech (IT)

 

Savi Technologie (PL)

 

Total Feuerschutz (DE)


III LISA

IV   RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid tetraklorometaani lähteainena kasutamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011.

Äriühing

 

Dow Deutschland (DE)

 

Mexichem UK (UK)


IV LISA

V   RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid 1,1,1-trikloroetaani lähteainena kasutamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011.

Äriühing

 

Arkema (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


V LISA

VI   RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid metüülbromiidi lähteainena kasutamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011.

Äriühing

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Mebrom (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


VI LISA

VII   RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid osaliselt halogeenitud bromofluorosüsivesinike lähteainena kasutamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011.

Äriühing

 

ABCR Dr. Braunagel (DE)

 

Excelsyn Molecular Development (UK)

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

R.P. Chem (IT)

 

Sterling (IT)


VII LISA

VIII   RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kasutamiseks lähteainena ja töötlemise abiainena ning laboris ja analüüside tegemisel kasutamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011.

Äriühing

 

Aesica Queenborough (UK)

 

AGC Chemicals Europe (UK)

 

Arkema France (FR)

 

Arkema Química (ES)

 

Bayer CropScience (DE)

 

DuPont de Nemours (NL)

 

Dyneon (DE)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

SJB Energy Trading (NL)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Fluores France (FR)

 

Solvay Solexis (FR)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Tazzetti Fluids (IT)


VIII LISA

IX   RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid bromoklorometaani lähteainena kasutamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011.

Äriühing

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Laboratorios Miret (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Thomas Swan & Co (UK)


IX LISA

Käesolevat lisa ei avaldata, kuna see sisaldab tundlikku äriteavet.


Parandused

25.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/26


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 102, 11. aprill 2006 )

Leheküljel 8 artikli 13 lõikes 1

asendatakse

„h)

sõidukitega, mida kasutatakse seoses kanalisatsiooniga, üleujutuste vastu kindlustamisega, vee-, gaasi- ja elektrihooldusteenusega, teedehoolduse- ja kontrolliga, olmejäätmete kogumise ja kõrvaldamisega, telegraafi- ja telefoniteenusega, raadio- ja teleleviga ning raadio- või telesaatjate või vastuvõtjate asukoha määramisega;”

järgmisega:

„h)

sõidukitega, mida kasutatakse seoses kanalisatsiooniga, üleujutuste vastu kindlustamisega, vee-, gaasi- ja elektrihooldusteenusega, teedehoolduse ja -kontrolliga, olmejäätmete ukselt uksele kogumise ja kõrvaldamisega, telegraafi- ja telefoniteenusega, raadio- ja teleleviga ning raadio- või telesaatjate või -vastuvõtjate asukoha määramisega;”.