ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.068.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 68

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
15. märts 2011


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

EELARVED

 

 

Euroopa Parlament

 

 

2011/125/EL, Euratom

 

*

Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve lõplik vastuvõtmine

1

Käesolevas eelarvedokumendis on kõik summad väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.Finantsmääruse artikli 18 lõikes 1 sätestatud mis tahes tulu, mis on kirjendatud tulude eelarvestuse 5. või 6. jaotisse, võib kanda lisaassigneeringuna rubriikidesse, kus oli vastava tulu aluseks olnud esialgne kulu.Täitumisnäitajad sisaldavad kõiki kinnitatud assigneeringuid, sealhulgas eelarveassigneeringuid, lisaassigneeringuid ja sihtotstarbelisi tulusid.

Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

EELARVED

 

 

Euroopa Parlament

 

*

1

Käesolevas eelarvedokumendis on kõik summad väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.Finantsmääruse artikli 18 lõikes 1 sätestatud mis tahes tulu, mis on kirjendatud tulude eelarvestuse 5. või 6. jaotisse, võib kanda lisaassigneeringuna rubriikidesse, kus oli vastava tulu aluseks olnud esialgne kulu.Täitumisnäitajad sisaldavad kõiki kinnitatud assigneeringuid, sealhulgas eelarveassigneeringuid, lisaassigneeringuid ja sihtotstarbelisi tulusid.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

EELARVED

Euroopa Parlament

15.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/1


Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve

LÕPLIK VASTUVÕTMINE

(2011/125/EL, Euratom)

EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314;

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a;

võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (1);

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (2);

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (3) eriti selle I osas sätestatud ja I lisas esitatud mitmeaastast finantsraamistikku;

võttes arvesse komisjoni 27. aprillil 2010 esitatud Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekti;

võttes arvesse nõukogus 12. augustil 2010 vastu võetud seisukohta Euroopa Liidu eelarve projekti kohta;

võttes arvesse komisjoni 15. septembril 2010 esitatud kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2011 Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekti kohta;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. oktoobril 2010 vastu võetud resolutsiooni nõukogu muudetud Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekti kohta;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. oktoobril 2010 vastu võetud muudatusettepanekuid üldeelarve projekti kohta;

võttes arvesse presidendi 22. oktoobri 2010. aasta kirja, milles kokkuleppel nõukogu eesistujaga kutsuti 27. oktoobriks 2010 kokku lepituskomitee koosolek;

võttes arvesse nõukogu eesistuja 25. oktoobri 2010. aasta kirja, milles teatatakse, et nõukogu ei saa kõiki Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud muudatusettepanekuid heaks kiita;

võttes arvesse komisjoni poolt 11. oktoobril 2010 ja 20. oktoobril 2010 esitatud kirjalikke muutmisettepanekuid nr 2/2011 ja nr 3/2011 Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekti kohta;

võttes arvesse asjaolu, et lepituskomitee ei jõudnud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõikes 6 osutatud 21-päevase tähtaja jooksul ühise teksti osas kokkuleppele;

võttes arvesse Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve uut projekti, mille komisjon esitas 26. novembril 2010 vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõikele 8;

võttes arvesse nõukogus 10. detsembril 2010 vastu võetud seisukohta Euroopa Liidu eelarve projekti kohta;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikleid 75b, 75d ja 75e;

võttes arvesse, et Euroopa Parlament kiitis 15. detsembril 2010 nõukogu seisukoha heaks,

KINNITAB JÄRGMIST:

Ainus artikkel

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud menetlus on lõpule viidud ning Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve on lõplikult vastu võetud.

Strasbourg, 15. detsember 2010

President

J. BUZEK


(1)  ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.

(2)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.


EUROOPA LIIDU 2011. AASTA EELARVE

SISUKORD

TULUDE KOONDARVESTUS

A. Sissejuhatus ja üldeelarve rahastamine

B. Tulude koondarvestus eelarverubriikide kaupa

C. Ametikohtade loetelus märgitud personal

D. Hooned

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA

I jagu: Euroopa Parlament

— Tulud

— Kulud

— Personal

II jagu: Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

— Tulud

— Kulud

— Personal

III jagu: Komisjon (II köide)

— Tulud

— Kulud

— Personal

IV jagu: Euroopa Liidu Kohus

— Tulud

— Kulud

— Personal

V jagu: Euroopa Kontrollikoda

— Tulud

— Kulud

— Personal

VI jagu: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

— Tulud

— Kulud

— Personal

VII jagu: Regioonide Komitee

— Tulud

— Kulud

— Personal

VIII jagu: Euroopa Ombudsman

— Tulud

— Kulud

— Personal

IX jagu: Euroopa Andmekaitseinspektor

— Tulud

— Kulud

— Personal

X jagu: Euroopa välisteenistus

— Tulud

— Kulud

— Personal

SISUKORD – I KÖIDE

TULUDE KOONDARVESTUS

A. Sissejuhatus ja üldeelarve rahastamine

B. Tulude koondarvestus eelarverubriikide kaupa

— Jaotis 1: Omavahendid

— Jaotis 3: Ülejäägid, saldod ja korrigeerimine

— Jaotis 4: Institutsioonide ja muude liidu asutustega seotud isikutelt laekuvad tulud

— Jaotis 5: Institutsioonide haldustegevusest saadav tulu

— Jaotis 6: Osa- ja tagasimaksed liidu/ühenduse kokkulepete ja programmide raames

— Jaotis 7: Viivised ja trahvid

— Jaotis 8: Laenutehingud

— Jaotis 9: Mitmesugused tulud

C. Ametikohtade loetelus märgitud personal

D. Hooned

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA

I jagu: Euroopa Parlament

— Tulud

— Jaotis 4: Tulud institutsioonide ja muude liidu asutustega seotud isikutelt

— Jaotis 5: Tulud institutsiooni haldustegevusest

— Jaotis 6: Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed

— Jaotis 9: Mitmesugused tulud

— Kulud

— Jaotis 1: Institutsiooni heaks töötavate isikute kulud

— Jaotis 2: Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

— Jaotis 3: Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

— Jaotis 4: Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

— Jaotis 10: Muud kulud

— Personal

II jagu: Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

— Tulud

— Jaotis 4: Erinevad ühenduse maksud ja saada olevad summad

— Jaotis 5: Tulud institutsiooni haldustegevusest

— Jaotis 6: ELi/ühenduse kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed

— Jaotis 7: Intressid hilinenud maksete eest

— Jaotis 9: Mitmesugused tulud

— Kulud

— Jaotis 1: Institutsiooniga seotud isikud

— Jaotis 2: Hooned, seadmed ja tegevuskulud

— Jaotis 3: Institutsiooni erimissioonide täitmisega seotud kulud

— Jaotis 4: Analüüsirühma kulud

— Jaotis 10: Muud kulud

— Personal

IV jagu: Euroopa Liidu Kohus

— Tulud

— Jaotis 4: Tulud institutsioonide heaks töötavatelt isikutelt ja teistelt Euroopa Liidu organisatsioonidelt

— Jaotis 5: Tulud institutsiooni haldustegevusest

— Jaotis 9: Mitmesugused tulud

— Kulud

— Jaotis 1: Institutsiooni heaks töötavad isikud

— Jaotis 2: Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

— Jaotis 3: Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

— Jaotis 10: Muud kulud

— Personal

V jagu: Euroopa Kontrollikoda

— Tulud

— Jaotis 4: Tulud institutsioonidega seotud isikutelt

— Jaotis 5: Tulud institutsiooni haldustegevusest

— Jaotis 9: Mitmesugused tulud

— Kulud

— Jaotis 1: Institutsiooni töötajatega seotud kulud

— Jaotis 2: Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

— Jaotis 10: Muud kulud

— Personal

VI jagu: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

— Tulud

— Jaotis 4: Tulud institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

— Jaotis 5: Tulud institutsiooni haldustegevusest

— Jaotis 9: Mitmesugused tulud

— Kulud

— Jaotis 1: Institutsiooni heaks töötavad isikud

— Jaotis 2: Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

— Jaotis 10: Muud kulud

— Personal

VII jagu: Regioonide Komitee

— Tulud

— Jaotis 4: Tulud institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

— Jaotis 5: Tulud institutsiooni haldustegevusest

— Jaotis 9: Mitmesugused tulud

— Kulud

— Jaotis 1: Institutsiooni heaks töötavad isikud

— Jaotis 2: Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

— Jaotis 10: Muud kulud

— Personal

VIII jagu: Euroopa Ombudsman

— Tulud

— Jaotis 4: Institutsioonide ja muude liidu asutustega seotud isikutelt laekuvad tulud

— Jaotis 6: Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed

— Jaotis 9: Muud tulud

— Kulud

— Jaotis 1: Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

— Jaotis 2: Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

— Jaotis 3: Institutsiooni üldiste ülesannete täitmisega seotud kulud

— Jaotis 10: Muud kulud

— Personal

IX jagu: Euroopa Andmekaitseinspektor

— Tulud

— Jaotis 4: Mitmesugused liidu maksud, lõivud ja tasud

— Jaotis 9: Mitmesugused tulud

— Kulud

— Jaotis 1: Institutsioonis töötavate isikutega seotud kulud

— Jaotis 2: Hooned, seadmed ja institutsiooni toimimiskulud

— Jaotis 10: Muud kulud

— Personal

X jagu: Euroopa välisteenistus

— Tulud

— Jaotis 4: Erinevad liidu maksud ja saadaolevad summad

— Jaotis 5: Tulud institutsiooni haldustegevusest

— Jaotis 6: Liidu/ühenduse kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed

— Jaotis 7: Intressid hilinenud maksete eest

— Jaotis 9: Mitmesugused tulud

— Kulud

— Jaotis 1: Peakorteri personal

— Jaotis 2: Peakorteri hooned, seadmed ja tegevuskulud

— Jaotis 3: Delegatsioonid

— Jaotis 10: Muud kulud

— Personal

A. SISSEJUHATUS JA ÜLDEELARVE RAHASTAMINE

SISSEJUHATUS

Euroopa Liidu üldeelarve on dokument, kus on esitatud ja millega kiidetakse igal aastal heaks Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks vajalikuks peetavate tulude ja kulude kogusumma.

Eelarve koostatakse ja seda täidetakse ühtsuse, eelarve õigsuse, aastapõhisuse, tasakaalu, arvestusühiku, kõikehõlmavuse, sihtotstarbelisuse, usaldusväärse finantsjuhtimise ja läbipaistvuse põhimõtete kohaselt.

Ühtsuse ja eelarve õigsuse põhimõtte kohaselt peavad kõik liidu tulud ja kulud, mis on eelarvesse kirjendatud, olema koondatud ühte dokumenti.

Aastapõhisuse põhimõtte kohaselt võetakse eelarve vastu korraga üheks aastaks ning jooksvaks eelarveaastaks ette nähtud kulukohustuste ja maksete assigneeringuid tuleb põhimõtteliselt kasutada selle aasta jooksul.

Tasakaalu põhimõtte kohaselt peab eelarveaastaks prognoositav tulu olema võrdne nimetatud aasta maksete assigneeringutega: laenu võtmine võimaliku eelarvepuudujäägi katmiseks ei sobi kokku omavahendite süsteemiga, mistõttu seda ei kiideta heaks.

Kooskõlas arvestusühiku põhimõttega koostatakse ja täidetakse eelarve eurodes ning raamatupidamisdokumendid esitatakse eurodes.

Kõikehõlmavuse põhimõtte kohaselt kaetakse maksete assigneeringute kogusumma kogutulust, välja arvatud piiratud arv tuluartikleid, mis on eraldatud konkreetsete kuluartiklite jaoks. Tulud ja kulud kirjendatakse eelarvesse täies mahus neid vastastikku korrigeerimata.

Sihtotstarbelisuse põhimõte tähendab, et igal assigneeringul peab olema otstarve ja see tuleb eraldada konkreetseks eesmärgiks, et vältida assigneeringute segiminekut.

Usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõte on määratletud säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtetest lähtuvalt.

Eelarve koostatakse kooskõlas läbipaistvuse põhimõttega, mis tagab usaldusväärse teabe eelarve täitmise ja raamatupidamisaruannete kohta.

Eelarves kajastatakse assigneeringuid ja vahendeid otstarbe järgi (tegevuspõhine eelarvestamine), et suurendada läbipaistvust eelarve haldamisel lähtuvalt usaldusväärse finantsjuhtimise eesmärkidest ning eeskätt tõhususest ja mõjususest.

Praeguses eelarves on kulud kinnitatud mahus 141 909 398 849 eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 126 527 133 762 eurot maksete assigneeringutena, mis on võrreldes 2010. aasta eelarvega vastavalt 0,25 % ja 2,90 % suurem.

Eelarve tulud moodustavad kokku 126 527 133 762 eurot. Käibemaksupõhiste omavahendite ühtne sissenõudmismäär on 0,30 % (v.a Austria, Saksamaa, Madalmaad ja Rootsi, kelle sissenõudmismäärad on vastavalt 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % ja 0,10 %), samal ajal kui kogurahvatulul põhinevate omavahendite sissenõudmismäär on 0,7538 %. Traditsioonilised omavahendid (tolli- ja suhkrumaksud) annavad 13,26 % aasta eelarve vahenditest. Käibemaksupõhiste omavahendite panus on 10,90 % ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite panus 74,72 %. Käesoleva eelarveaasta muu tulu mahuks prognoositakse 1 421 368 232 eurot.

2011. aasta eelarve rahastamiseks vajatavad omavahendid moodustavad liikmesriikide kogurahvatulust kokku 1,00 %, jäädes seega allapoole 1,23 % suurust ülempiiri, mis arvestatakse, kasutades nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsuse 2011/436/EÜ, Euratom (ühenduste omavahendite süsteemi kohta) artikli 3 lõikes 1 esitatud meetodit (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17).

Meetod, mida kasutatakse 2011. aasta eelarve rahaliste vahendite arvutamiseks, on samm-sammult esitatud järgnevates tabelites.

ÜLDEELARVE RAHASTAMINE

Assigneeringud, mis kaetakse eelarveaasta 2011 jooksul vastavalt nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsuse 2007/436/EÜ, Euratom (Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta) artikli 1 sätetele

KULUD

Kirjeldus

Eelarve 2011

Eelarve 2010 (1)

Muutus (protsentides)

1. Jätkusuutlik kasv

53 279 897 424

47 647 241 763

+11,82

2. Loodusvarade kaitse ja majandamine

56 378 918 184

58 135 640 809

–3,02

3. Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus

1 459 246 345

1 477 871 910

–1,26

4. EL kui ülemaailmne partner

7 237 527 520

7 787 695 183

–7,06

5. Haldus

8 171 544 289

7 907 468 861

+3,34

Kogukulu  (2)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


TULUD

Kirjeldus

Eelarve 2011

Eelarve 2010 (3)

Muutus (protsentides)

Mitmesugused tulud (jaotised 4–9)

1 421 368 232

1 432 338 606

–0,77

Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast (peatükk 3 0, artikkel 3 0 0)

p.m.

2 253 591 199

Välistegevuse tagatisfondi ülejääkide tagastamisest tulenevad omavahendite ülejäägid (peatükk 3 0, artikkel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Käibemaksust ja eelnevate eelarveaastate rahvamajanduse kogutoodangu / kogurahvatulu põhistest omavahenditest tulenevad omavahendite ülejäägid (peatükid 3 1 ja 3 2)

p.m.

p.m.

Jaotiste 3–9 kogutulu

1 421 368 232

3 685 929 805

–61,44

Tollimaksude ja suhkrumaksude netosumma (peatükid 1 1 ja 1 2)

16 777 100 000

15 719 200 000

+6,73

Käibemaksupõhised omavahendid ühtse määra alusel (tabelid 1 ja 2, peatükk 1 3)

13 786 799 525

13 277 325 100

+3,84

Lisaomavahenditest rahastatav osa (kogurahvatulul põhinevad omavahendid, tabel 3, peatükk 1 4)

94 541 866 005

90 273 463 621

+4,73

Assigneeringud, mis kaetakse otsuse nr 2007/436/EÜ, Euratom artiklis 2 osutatud omavahenditest (4)

125 105 765 530

119 269 988 721

+4,89

Kogutulu  (5)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


TABEL 1

Ühtlustatud käibemaksubaaside piiristusmäära arvutus vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b

Liikmesriik

1 % piiristamata käibemaksu arvestusbaasist

1 % kogurahvatulust

Piiristusmäär (protsentides)

1 % piiristusmääraga korrutatud kogurahvatulust

1 % piiristatud käibemaksu arvestusbaasist (6)

Liikmesriigid, kus käibemaks on piiristatud

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 490 188 000

3 616 891 000

50

1 808 445 500

1 490 188 000

 

Bulgaaria

166 799 000

348 101 000

50

174 050 500

166 799 000

 

Tšehhi Vabariik

661 192 000

1 398 582 000

50

699 291 000

661 192 000

 

Taani

960 047 000

2 447 431 000

50

1 223 715 500

960 047 000

 

Saksamaa

10 786 131 000

25 498 136 000

50

12 749 068 000

10 786 131 000

 

Eesti

67 256 000

137 606 000

50

68 803 000

67 256 000

 

Iirimaa

671 307 000

1 329 568 000

50

664 784 000

664 784 000

Iirimaa

Kreeka

1 068 721 000

2 326 192 000

50

1 163 096 000

1 068 721 000

 

Hispaania

3 980 274 000

10 530 906 000

50

5 265 453 000

3 980 274 000

 

Prantsusmaa

8 957 675 000

20 468 603 000

50

10 234 301 500

8 957 675 000

 

Itaalia

6 217 429 000

15 802 535 000

50

7 901 267 500

6 217 429 000

 

Küpros

167 385 000

173 886 000

50

86 943 000

86 943 000

Küpros

Läti

67 515 000

171 066 000

50

85 533 000

67 515 000

 

Leedu

139 817 000

272 430 000

50

136 215 000

136 215 000

Leedu

Luksemburg

203 892 000

292 046 000

50

146 023 000

146 023 000

Luksemburg

Ungari

435 758 000

989 419 000

50

494 709 500

435 758 000

 

Malta

43 813 000

57 711 000

50

28 855 500

28 855 500

Malta

Madalmaad

2 971 670 000

6 033 982 000

50

3 016 991 000

2 971 670 000

 

Austria

1 300 651 000

2 882 680 000

50

1 441 340 000

1 300 651 000

 

Poola

2 046 902 000

3 683 272 000

50

1 841 636 000

1 841 636 000

Poola

Portugal

1 016 939 000

1 633 378 000

50

816 689 000

816 689 000

Portugal

Rumeenia

484 272 000

1 280 218 000

50

640 109 000

484 272 000

 

Sloveenia

192 557 000

356 079 000

50

178 039 500

178 039 500

Sloveenia

Slovakkia

265 882 000

688 108 000

50

344 054 000

265 882 000

 

Soome

804 121 000

1 830 942 000

50

915 471 000

804 121 000

 

Rootsi

1 538 220 000

3 505 588 000

50

1 752 794 000

1 538 220 000

 

Ühendkuningriik

8 557 834 000

17 661 074 000

50

8 830 537 000

8 557 834 000

 

Kokku

55 264 247 000

125 416 430 000

 

62 708 215 000

54 680 820 000

 


TABEL 2

Käibemaksupõhiste omavahendite jaotus vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b (peatükk 1 3)

Liikmesriik

1 % piiristatud käibemaksu arvestusbaasist

Käibemaksupõhiste omavahendite ühtne määr (7) (protsentides)

Käibemaksupõhised omavahendid ühtse määra alusel

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 490 188 000

0,300

447 056 400

Bulgaaria

166 799 000

0,300

50 039 700

Tšehhi Vabariik

661 192 000

0,300

198 357 600

Taani

960 047 000

0,300

288 014 100

Saksamaa

10 786 131 000

0,150

1 617 919 650

Eesti

67 256 000

0,300

20 176 800

Iirimaa

664 784 000

0,300

199 435 200

Kreeka

1 068 721 000

0,300

320 616 300

Hispaania

3 980 274 000

0,300

1 194 082 200

Prantsusmaa

8 957 675 000

0,300

2 687 302 500

Itaalia

6 217 429 000

0,300

1 865 228 700

Küpros

86 943 000

0,300

26 082 900

Läti

67 515 000

0,300

20 254 500

Leedu

136 215 000

0,300

40 864 500

Luksemburg

146 023 000

0,300

43 806 900

Ungari

435 758 000

0,300

130 727 400

Malta

28 855 500

0,300

8 656 650

Madalmaad

2 971 670 000

0,100

297 167 000

Austria

1 300 651 000

0,225

292 646 475

Poola

1 841 636 000

0,300

552 490 800

Portugal

816 689 000

0,300

245 006 700

Rumeenia

484 272 000

0,300

145 281 600

Sloveenia

178 039 500

0,300

53 411 850

Slovakkia

265 882 000

0,300

79 764 600

Soome

804 121 000

0,300

241 236 300

Rootsi

1 538 220 000

0,100

153 822 000

Ühendkuningriik

8 557 834 000

0,300

2 567 350 200

Kokku

54 680 820 000

 

13 786 799 525


TABEL 3

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite ühtse määra kindlaksmääramine ja jaotus vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c (peatükk 1 4)

Liikmesriik

1 % kogurahvatulust

Lisaomavahendite ühtne määr

Lisaomavahendid ühtse määra alusel

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

3 616 891 000

 

2 726 497 830

Bulgaaria

348 101 000

 

262 406 752

Tšehhi Vabariik

1 398 582 000

 

1 054 284 132

Taani

2 447 431 000

 

1 844 931 271

Saksamaa

25 498 136 000

 

19 221 096 928

Eesti

137 606 000

 

103 730 652

Iirimaa

1 329 568 000

 

1 002 259 749

Kreeka

2 326 192 000

 

1 753 538 451

Hispaania

10 530 906 000

 

7 938 445 577

Prantsusmaa

20 468 603 000

 

15 429 716 203

Itaalia

15 802 535 000

 

11 912 323 979

Küpros

173 886 000

 

131 079 372

Läti

171 066 000

0,7538236 (8)

128 953 590

Leedu

272 430 000

 

205 364 166

Luksemburg

292 046 000

 

220 151 170

Ungari

989 419 000

 

745 847 402

Malta

57 711 000

 

43 503 914

Madalmaad

6 033 982 000

 

4 548 558 093

Austria

2 882 680 000

 

2 173 032 244

Poola

3 683 272 000

 

2 776 537 395

Portugal

1 633 378 000

 

1 231 278 900

Rumeenia

1 280 218 000

 

965 058 554

Sloveenia

356 079 000

 

268 420 757

Slovakkia

688 108 000

 

518 712 057

Soome

1 830 942 000

 

1 380 207 308

Rootsi

3 505 588 000

 

2 642 595 001

Ühendkuningriik

17 661 074 000

 

13 313 334 558

Kokku

125 416 430 000

 

94 541 866 005


TABEL 4

Madalamaade ja Rootsi rahvamajanduse kogutulu brutomaksete vähendamise arvutamine ja selle rahastamine vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõikele 5 (peatükk 1 6)

Liikmesriik

Brutomaksete vähendamine

Kogurahvatulu arvestusbaasi osa protsentides

Brutomaksete vähendamisel kohaldatav kogurahvatulu baasmäär

Madalmaade ja Rootsi brutomaksete vähendamise rahastamine

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,88

23 934 277

23 934 277

Bulgaaria

 

0,28

2 303 510

2 303 510

Tšehhi Vabariik

 

1,12

9 254 923

9 254 923

Taani

 

1,95

16 195 537

16 195 537

Saksamaa

 

20,33

168 730 393

168 730 393

Eesti

 

0,11

910 589

910 589

Iirimaa

 

1,06

8 798 233

8 798 233

Kreeka

 

1,85

15 393 254

15 393 254

Hispaania

 

8,40

69 686 816

69 686 816

Prantsusmaa

 

16,32

135 448 153

135 448 153

Itaalia

 

12,60

104 571 093

104 571 093

Küpros

 

0,14

1 150 667

1 150 667

Läti

 

0,14

1 132 006

1 132 006

Leedu

 

0,22

1 802 768

1 802 768

Luksemburg

 

0,23

1 932 574

1 932 574

Ungari

 

0,79

6 547 344

6 547 344

Malta

 

0,05

381 895

381 895

Madalmaad

– 665 039 963

4,81

39 929 040

– 625 110 923

Austria

 

2,30

19 075 737

19 075 737

Poola

 

2,94

24 373 544

24 373 544

Portugal

 

1,30

10 808 653

10 808 653

Rumeenia

 

1,02

8 471 666

8 471 666

Sloveenia

 

0,28

2 356 304

2 356 304

Slovakkia

 

0,55

4 553 460

4 553 460

Soome

 

1,46

12 116 006

12 116 006

Rootsi

– 164 885 941

2,80

23 197 744

– 141 688 197

Ühendkuningriik

 

14,08

116 869 718

116 869 718

Kokku

– 829 925 904

100,—

829 925 904

0

ELi SKP hinnadeflaator eurodes (2010. aasta kevadine majandusprognoos):

a) 2004 EL 25 = 107,4023 / b) 2006 EL 25 = 112,1509 / c) 2006 EL 27 = 112,4894 / d) 2011 EL 27 = 118,4172

Ühekordne maksevähendus Madalmaadele: 2011. aasta hindades:

605 000 000 eurot × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 eurot

Ühekordne maksevähendus Rootsile: 2011. aasta hindades:

150 000 000 eurot × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 eurot


TABEL 5

Ühendkuningriigi 2010. aasta eelarvelise tasakaalustamatuse korrigeerimine vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artiklile 4 (peatükk 1 5)

Kirjeldus

Koefitsient (9) (%)

Summa

1. Ühendkuningriigi osa (protsentides) nominaalses piiristamata käibemaksubaasis

15,3816

 

2. Ühendkuningriigi osa (protsentides) laienemisega seotud kuludega korrigeeritud eraldatud kogukuludes

8,1222

 

3. (1) – (2)

7,2593

 

4. Eraldatud kogukulu

 

112 118 871 234

5. Laienemisega seotud kulud (10) = (5a + 5b)

 

25 444 654 082

5a. Ühinemiseelne kulu

 

2 981 845 806

5b. Artikli 4 lõike 1 punktiga g seotud kulud

 

22 462 808 276

6. Laienemisega seotud kuludega korrigeeritud eraldatud kogukulud = (4) – (5)

 

86 674 217 152

7. Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise esialgne summa = (3) × (6) × 0,66

 

4 152 698 471

8. Ühendkuningriigi kasu (11)

 

1 046 923 607

9. Ühendkuningriigi suhtes kohaldatava korrigeerimise põhisumma = (7) – (8)

 

3 105 774 864

10. Traditsioonilistest omavahenditest tulenev juhuslik kasu (12)

 

26 548 215

11. Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine = (9) – (10)

 

3 079 226 649


Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 4 lõikele 2 ei tohi kõnealuse artikli lõike 1 punktis g osutatud Ühendkuningriigi täiendav sissemakse, mis tuleneb eraldatud kulude vähendamisest laienemisega seotud kulu võrra, ületada ajavahemikul 2007–2013 10 500 000 000 eurot 2004. aasta hindades. Vastavad summad on esitatud järgmises tabelis.

2007.–2012. aastal Ühendkuningriigile võimaldatavad korrigeerimised

Esialgse summa erinevus võrreldes 10,5 miljardi euro künnisega

(omavahendeid käsitlev otsus 2007 vs. omavahendeid käsitlev otsus 2000) eurodes

Erinevus

jooksev-

hindades

Erinevus

2004. aasta

püsihindades

A) 2007. aastal Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine

0

0

B) 2008. aastal Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine

– 299 990 334

– 278 238 906

C) 2009. aastal Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine

–1 349 647 274

–1 270 060 542

D) 2010. aastal Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine

–2 280 386 723

–2 106 891 926

E) 2011. aastal Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine

puudub

puudub

F) 2012. aastal Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine

puudub

puudub

G) Erinevused kokku = A + B + C + D + E + F

–3 930 024 332

–3 655 191 375


TABEL 6

Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise rahastamise (–3 079 226 649 eurot) arvutus (peatükk 1 5)

Liikmesriik

Vähendatud kogurahvatulu arvestusbaasi osa protsentides

Osamaksed ilma Ühendkuningriiki arvestamata

Osamaksed ilma Saksamaad, Madalmaid, Austriat, Rootsit ja Ühendkuningriiki arvestamata

3/4 veerus 2 esitatud Saksamaa, Madalmaade, Austria ja Rootsi osamaksetest

Veerg 4 esitatuna vastavalt veerule 3

Rahastamisaste

Korrigeerimine pärast rahastamisastme kohaldamist

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,88

3,36

5,18

 

1,37

4,72

145 448 571

Bulgaaria

0,28

0,32

0,50

 

0,13

0,45

13 998 429

Tšehhi Vabariik

1,12

1,30

2,—

 

0,53

1,83

56 242 158

Taani

1,95

2,27

3,50

 

0,92

3,20

98 420 257

Saksamaa

20,33

23,66

0,—

–17,75

0,—

5,92

182 159 254

Eesti

0,11

0,13

0,20

 

0,05

0,18

5 533 646

Iirimaa

1,06

1,23

1,90

 

0,50

1,74

53 466 849

Kreeka

1,85

2,16

3,33

 

0,88

3,04

93 544 788

Hispaania

8,40

9,77

15,08

 

3,98

13,75

423 486 700

Prantsusmaa

16,32

19,—

29,31

 

7,74

26,73

823 118 270

Itaalia

12,60

14,67

22,63

 

5,97

20,64

635 478 409

Küpros

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

6 992 600

Läti

0,14

0,16

0,24

 

0,06

0,22

6 879 197

Leedu

0,22

0,25

0,39

 

0,10

0,36

10 955 418

Luksemburg

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

11 744 250

Ungari

0,79

0,92

1,42

 

0,37

1,29

39 788 199

Malta

0,05

0,05

0,08

 

0,02

0,08

2 320 773

Madalmaad

4,81

5,60

0,—

–4,20

0,—

1,40

43 106 902

Austria

2,30

2,68

0,—

–2,01

0,—

0,67

20 593 930

Poola

2,94

3,42

5,27

 

1,39

4,81

148 117 997

Portugal

1,30

1,52

2,34

 

0,62

2,13

65 684 174

Rumeenia

1,02

1,19

1,83

 

0,48

1,67

51 482 303

Sloveenia

0,28

0,33

0,51

 

0,13

0,47

14 319 254

Slovakkia

0,55

0,64

0,99

 

0,26

0,90

27 671 369

Soome

1,46

1,70

2,62

 

0,69

2,39

73 628 953

Rootsi

2,80

3,25

0,—

–2,44

0,—

0,81

25 043 999

Ühendkuningriik

14,08

0,—

0,—

 

0,—

0,—

0

Kokku

100,—

100,—

100,—

–26,39

26,39

100,—

3 079 226 649

Välja on arvutatud 15 komakohta.

TABEL 7

Üldeelarve rahastamise kokkuvõte (13) omavahendite ja liikmesriikide lõikes

Liikmesriik

Traditsioonilised omavahendid

Käibemaksu- ja kogurahvatulu põhised omavahendid, k.a kohandused

Omavahendid kokku (14)

Suhkrumaksude netosumma (75 %)

Tollimaksude netosumma (75 %)

Tavapäraste omavahendite kogu netosumma (75 %)

Sissenõudmiskulud (25 % kogu traditsioonilistest omavahenditest) p.m.

Käibemaksupõhised omavahendid

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Madalmaade ja Rootsi kasuks tehtav vähendamine

Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine

Liikmesriikide osamaksed kokku

Liikmesriigi osatähtsus osamaksete kogusummas (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

6 600 000

1 512 400 000

1 519 000 000

506 333 333

447 056 400

2 726 497 830

23 934 277

145 448 571

3 342 937 078

3,09

4 861 937 078

Bulgaaria

400 000

55 400 000

55 800 000

18 600 000

50 039 700

262 406 752

2 303 510

13 998 429

328 748 391

0,30

384 548 391

Tšehhi Vabariik

3 400 000

193 300 000

196 700 000

65 566 667

198 357 600

1 054 284 132

9 254 923

56 242 158

1 318 138 813

1,22

1 514 838 813

Taani

3 400 000

318 500 000

321 900 000

107 300 000

288 014 100

1 844 931 271

16 195 537

98 420 257

2 247 561 165

2,07

2 569 461 165

Saksamaa

26 300 000

3 403 800 000

3 430 100 000

1 143 366 662

1 617 919 650

19 221 096 928

168 730 393

182 159 254

21 189 906 225

19,56

24 620 006 225

Eesti

0

16 800 000

16 800 000

5 600 000

20 176 800

103 730 652

910 589

5 533 646

130 351 687

0,12

147 151 687

Iirimaa

0

178 200 000

178 200 000

59 400 000

199 435 200

1 002 259 749

8 798 233

53 466 849

1 263 960 031

1,17

1 442 160 031

Kreeka

1 400 000

155 000 000

156 400 000

52 133 334

320 616 300

1 753 538 451

15 393 254

93 544 788

2 183 092 793

2,02

2 339 492 793

Hispaania

4 700 000

1 056 600 000

1 061 300 000

353 766 667

1 194 082 200

7 938 445 577

69 686 816

423 486 700

9 625 701 293

8,89

10 687 001 293

Prantsusmaa

30 900 000

1 357 500 000

1 388 400 000

462 800 000

2 687 302 500

15 429 716 203

135 448 153

823 118 270

19 075 585 126

17,61

20 463 985 126

Itaalia

4 700 000

1 795 300 000

1 800 000 000

600 000 000

1 865 228 700

11 912 323 979

104 571 093

635 478 409

14 517 602 181

13,40

16 317 602 181

Küpros

0

33 200 000

33 200 000

11 066 667

26 082 900

131 079 372

1 150 667

6 992 600

165 305 539

0,15

198 505 539

Läti

0

21 100 000

21 100 000

7 033 333

20 254 500

128 953 590

1 132 006

6 879 197

157 219 293

0,15

178 319 293

Leedu

800 000

47 900 000

48 700 000

16 233 334

40 864 500

205 364 166

1 802 768

10 955 418

258 986 852

0,24

307 686 852

Luksemburg

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

43 806 900

220 151 170

1 932 574

11 744 250

277 634 894

0,26

289 934 894

Ungari

2 000 000

112 200 000

114 200 000

38 066 667

130 727 400

745 847 402

6 547 344

39 788 199

922 910 345

0,85

1 037 110 345

Malta

0

10 100 000

10 100 000

3 366 667

8 656 650

43 503 914

381 895

2 320 773

54 863 232

0,05

64 963 232

Madalmaad

7 300 000

2 039 100 000

2 046 400 000

682 133 333

297 167 000

4 548 558 093

– 625 110 923

43 106 902

4 263 721 072

3,94

6 310 121 072

Austria

3 200 000

168 100 000

171 300 000

57 100 000

292 646 475

2 173 032 244

19 075 737

20 593 930

2 505 348 386

2,31

2 676 648 386

Poola

12 800 000

379 500 000

392 300 000

130 766 667

552 490 800

2 776 537 395

24 373 544

148 117 997

3 501 519 736

3,23

3 893 819 736

Portugal

200 000

131 300 000

131 500 000

43 833 334

245 006 700

1 231 278 900

10 808 653

65 684 174

1 552 778 427

1,43

1 684 278 427

Rumeenia

1 000 000

142 300 000

143 300 000

47 766 667

145 281 600

965 058 554

8 471 666

51 482 303

1 170 294 123

1,08

1 313 594 123

Sloveenia

0

78 800 000

78 800 000

26 266 667

53 411 850

268 420 757

2 356 304

14 319 254

338 508 165

0,31

417 308 165

Slovakkia

1 400 000

93 400 000

94 800 000

31 600 000

79 764 600

518 712 057

4 553 460

27 671 369

630 701 486

0,58

725 501 486

Soome

800 000

138 000 000

138 800 000

46 266 667

241 236 300

1 380 207 308

12 116 006

73 628 953

1 707 188 567

1,58

1 845 988 567

Rootsi

2 600 000

450 300 000

452 900 000

150 966 667

153 822 000

2 642 595 001

– 141 688 197

25 043 999

2 679 772 803

2,47

3 132 672 803

Ühendkuningriik

9 500 000

2 753 300 000

2 762 800 000

920 933 334

2 567 350 200

13 313 334 558

116 869 718

–3 079 226 649

12 918 327 827

11,93

15 681 127 827

Kokku

123 400 000

16 653 700 000

16 777 100 000

5 592 366 667

13 786 799 525

94 541 866 005

0

0

108 328 665 530

100,—

125 105 765 530

B. TULUDE KOONDARVESTUS EELARVERUBRIIKIDE KAUPA

Jaotis

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

OMAVAHENDID

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

3

ÜLEJÄÄGID, SALDOD JA KORRIGEERIMINE

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

4

INSTITUTSIOONIDE JA MUUDE LIIDU ASUTUSTEGA SEOTUD ISIKUTELT LAEKUVAD TULUD

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

5

INSTITUTSIOONIDE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

6

OSA- JA TAGASIMAKSED LIIDU/ÜHENDUSE KOKKULEPETE JA PROGRAMMIDE RAAMES

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52

7

VIIVISED JA TRAHVID

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87

8

LAENUTEHINGUD

438 717

p.m.

3 678 263,68

9

MITMESUGUSED TULUD

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

 

KÕIK KOGUSUMMA

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

JAOTIS 1

OMAVAHENDID

Artikkel

Punkt

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

PEATÜKK 1 1

1 1 0

2005/2006. turustusaasta ja eelnevate aastatega seotud toodangumaksud

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1

Suhkru laomaksud

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3

Mitteeksporditud C-suhkru, C-isoglükoosi ja C-inuliinisiirupi toodangumaksud ning C-suhkru- ja C-isoglükoosiasendajatelt makstavad maksud

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7

Tootmismaks

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8

Suhkru lisakvoodi ja isoglükoosi täiendava kvoodi ühekordsed summad

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9

Ülejäägimaks

p.m.

p.m.

944 778,39

 

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

123 400 000

123 400 000

131 589 896,87

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud tollimaksud ja muud maksud

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

 

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b käibemaksust kogunevad omavahendid

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

 

PEATÜKK 1 3 — KOGUSUMMA

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

 

PEATÜKK 1 4 — KOGUSUMMA

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Ühendkuningriigile otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artiklite 4 ja 5 kohaselt ette nähtud eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimine

0

0

– 315 228 368,69

 

PEATÜKK 1 5 — KOGUSUMMA

0

0

– 315 228 368,69

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhinevate iga-aastaste brutomaksete vähendamine vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõikele 5

0

0

4 142 307,78

 

PEATÜKK 1 6 — KOGUSUMMA

0

0

4 142 307,78

 

Jaotis 1 — Kogusumma

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

PEATÜKK 1 1 —

SUHKRUTURU ÜHISE KORRALDUSEGA ETTE NÄHTUD MAKSUD JA TOLLIMAKSUD (OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT A)

PEATÜKK 1 2 —

OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTIS A OSUTATUD TOLLIMAKSUD JA MUUD MAKSUD

PEATÜKK 1 3 —

VASTAVALT OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE B KÄIBEMAKSUST KOGUNEVAD OMAVAHENDID

PEATÜKK 1 4 —

VASTAVALT OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE C KOGURAHVATULUL PÕHINEVAD OMAVAHENDID

PEATÜKK 1 5 —

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 1 6 —

MADALMAADE JA ROOTSI KOGURAHVATULUL PÕHINEVATE IGA-AASTASTE BRUTOMAKSETE VÄHENDAMINE

PEATÜKK 1 1 —   SUHKRUTURU ÜHISE KORRALDUSEGA ETTE NÄHTUD MAKSUD JA TOLLIMAKSUD (OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT A)

1 1 0   2005/2006. turustusaasta ja eelnevate aastatega seotud toodangumaksud

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Märkused

Suhkrusektori turgude ühise korraldusega sätestati, et suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi tootjad maksavad põhitoodangu- ja B-makse. Need maksud olid ette nähtud turgude toetamiseks tehtud kulude katmiseks. Praegu artiklisse kantud summad tulenevad varem kehtestatud maksude korrigeerimisest. 2007/2008. turustusaasta ja järgnevate aastate maksud kantakse käesoleva peatüki artiklisse 1 1 7 kui „tootmismaks”.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/2001, 19. juuni 2001, suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1).

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaaria

0,—

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

0,—

Taani

p.m.

p.m.

0,—

Saksamaa

p.m.

p.m.

0,—

Eesti

0,—

Iirimaa

p.m.

p.m.

0,—

Kreeka

p.m.

p.m.

0,—

Hispaania

p.m.

p.m.

0,—

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

0,—

Itaalia

p.m.

p.m.

0,—

Küpros

0,—

Läti

p.m.

p.m.

0,—

Leedu

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Ungari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Madalmaad

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Poola

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumeenia

0,—

Sloveenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakkia

p.m.

p.m.

0,—

Soome

p.m.

p.m.

0,—

Rootsi

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 0 – kokku

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1   Suhkru laomaksud

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

14 450 440,21

Märkused

Artikkel hõlmab uute liikmesriikide sissenõutud tulusid suhkru üleliigse laoseisu mittekõrvaldamise eest komisjoni 14. jaanuari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 60/2004 (millega sätestatakse suhkrusektori üleminekumeetmed Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu (ELT L 9, 15.1.2004, lk 8)) tähenduses.

Artikkel hõlmab ka tulusid, mis tekkisid järelejäänud suhkrulaomaksust pärast laomaksu kaotamist nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1).

Lisaks hõlmab artikkel tasumata summasid, mis tuleb tasuda vastavalt komisjoni 13. jaanuari 1982. aasta määruse (EMÜ) nr 65/82 (milles sätestatakse suhkru järgmisesse turustusaastasse ülekandmise üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 9, 14.1.1982, lk 14)) artiklile 5, juhul kui ei täideta üle kantud suhkru ladustamise kohustust, ja summasid, mis tuleb tasuda vastavalt nõukogu 30. juuni 1981. aasta määrusele (EMÜ) nr 1789/81 (millega kehtestatakse suhkrusektori miinimumvarude süsteemi käsitlevad üldised eeskirjad (EÜT L 177, 1.7.1981, lk 39)), juhul kui ei täideta suhkrusektori miinimumvarude süsteemi käsitlevaid üldisi eeskirju.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaaria

p.m.

p.m.

0,—

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

0,—

Taani

p.m.

p.m.

0,—

Saksamaa

p.m.

p.m.

0,—

Eesti

p.m.

p.m.

8 566 175,25

Iirimaa

p.m.

p.m.

0,—

Kreeka

p.m.

p.m.

0,—

Hispaania

p.m.

p.m.

303 588,38

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

0,—

Itaalia

p.m.

p.m.

0,—

Küpros

p.m.

p.m.

3 748 404,19

Läti

p.m.

p.m.

813 292,38

Leedu

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Ungari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

229 645,13

Madalmaad

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Poola

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumeenia

p.m.

p.m.

0,—

Sloveenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakkia

p.m.

p.m.

789 334,88

Soome

p.m.

p.m.

0,—

Rootsi

p.m.

p.m.

0,—

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 1 – kokku

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3   Mitteeksporditud C-suhkru, C-isoglükoosi ja C-inuliinisiirupi toodangumaksud ning C-suhkru- ja C-isoglükoosiasendajatelt makstavad maksud

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

397 365,75

Märkused

Summad, mis vastavad mitteeksporditud C-suhkru, C-isoglükoosi ja C-inuliinisiirupi toodangumaksudele. Need sisaldavad ka C-suhkru- ja C-isoglükoosiasendajatelt makstavaid makse.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2670/81, 14. september 1981, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad kvooti ületava suhkrutoodangu kohta (EÜT L 262, 16.9.1981, lk 14).

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaaria

0,—

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

0,—

Taani

p.m.

p.m.

0,—

Saksamaa

p.m.

p.m.

397 365,75

Eesti

0,—

Iirimaa

p.m.

p.m.

0,—

Kreeka

p.m.

p.m.

0,—

Hispaania

p.m.

p.m.

0,—

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

0,—

Itaalia

p.m.

p.m.

0,—

Küpros

0,—

Läti

p.m.

p.m.

0,—

Leedu

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Ungari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Madalmaad

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Poola

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumeenia

0,—

Sloveenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakkia

p.m.

p.m.

0,—

Soome

p.m.

p.m.

0,—

Rootsi

p.m.

p.m.

0,—

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 3 – kokku

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7   Tootmismaks

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

Märkused

Suhkrusektori turgude ühise korralduse kohaselt tuleb suhkrut, isoglükoosi ja inuliinisiirupit tootvatel ettevõtjatel maksta tootmismaksu.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 318/2006, 20. veebruar 2006, suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1), eriti artikkel 16.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 952/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkru siseturu korralduse ja kvoodisüsteemi kohta (ELT L 178, 1.7.2006, lk 39).

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1), eriti artikkel 51.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgaaria

400 000

400 000

401 391,—

Tšehhi Vabariik

3 400 000

3 400 000

2 917 573,02

Taani

3 400 000

3 400 000

3 356 485,49

Saksamaa

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Eesti

0,—

Iirimaa

p.m.

p.m.

0,—

Kreeka

1 400 000

1 400 000

1 428 318,—

Hispaania

4 700 000

4 700 000

5 428 011,31

Prantsusmaa

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Itaalia

4 700 000

4 700 000

4 721 627,25

Küpros

0,—

Läti

p.m.

p.m.

0,—

Leedu

800 000

800 000

812 268,—

Luksemburg

0,—

Ungari

2 000 000

2 000 000

1 570 176,64

Malta

0,—

Madalmaad

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Austria

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Poola

12 800 000

12 800 000

9 289 822,03

Portugal

200 000

200 000

56 250,—

Rumeenia

1 000 000

1 000 000

886 934,09

Sloveenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakkia

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Soome

800 000

800 000

728 991,—

Rootsi

2 600 000

2 600 000

2 283 540,09

Ühendkuningriik

9 500 000

9 500 000

8 604 745,44

Artikkel 1 1 7 – kokku

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8   Suhkru lisakvoodi ja isoglükoosi täiendava kvoodi ühekordsed summad

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 58 kohaselt ettevõtjatele eraldatud suhkru lisakvoot ja isoglükoosi täiendav kvoot maksustatakse ühekordse summaga.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 318/2006, 20. veebruar 2006, suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1), eriti artikkel 8 ja artikli 9 lõiked 2 ja 3.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 952/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkru siseturu korralduse ja kvoodisüsteemi kohta (ELT L 178, 1.7.2006, lk 39).

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaaria

p.m.

p.m.

0,—

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

0,—

Taani

p.m.

p.m.

0,—

Saksamaa

p.m.

p.m.

0,—

Eesti

0,—

Iirimaa

p.m.

p.m.

0,—

Kreeka

p.m.

p.m.

0,—

Hispaania

p.m.

p.m.

0,—

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

0,—

Itaalia

p.m.

p.m.

0,—

Küpros

0,—

Läti

p.m.

p.m.

0,—

Leedu

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Ungari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Madalmaad

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Poola

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumeenia

p.m.

p.m.

0,—

Sloveenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakkia

p.m.

p.m.

0,—

Soome

p.m.

p.m.

0,—

Rootsi

p.m.

p.m.

0,—

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 8 – kokku

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9   Ülejäägimaks

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

944 778,39

Märkused

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklile 64 kehtestavad ülejäägimaksu liikmesriigid ja nõuavad selle sisse asjaomastelt nende territooriumil asuvatelt ettevõtjatelt.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 318/2006, 20. veebruar 2006, suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1), eriti artikkel 15.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 967/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (kvooti ületava suhkrutoodangu kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 176, 30.6.2006, lk 22).

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaaria

p.m.

p.m.

0,—

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

0,—

Taani

p.m.

p.m.

0,—

Saksamaa

p.m.

p.m.

914 135,91

Eesti

0,—

Iirimaa

p.m.

p.m.

0,—

Kreeka

p.m.

p.m.

0,—

Hispaania

p.m.

p.m.

0,—

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

0,—

Itaalia

p.m.

p.m.

0,—

Küpros

0,—

Läti

p.m.

p.m.

0,—

Leedu

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Ungari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Madalmaad

p.m.

p.m.

24 549,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Poola

p.m.

p.m.

661,60

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumeenia

p.m.

p.m.

0,—

Sloveenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakkia

p.m.

p.m.

0,—

Soome

p.m.

p.m.

5 431,88

Rootsi

p.m.

p.m.

0,—

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 9 – kokku

p.m.

p.m.

944 778,39

PEATÜKK 1 2 —   OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTIS A OSUTATUD TOLLIMAKSUD JA MUUD MAKSUD

1 2 0   Otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud tollimaksud ja muud maksud

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Märkused

Tollimaksude käsitamine ühiste kulude rahastamiseks mõeldud omavahenditena tuleneb loogiliselt kaupade vabast liikumisest liidus. Artikkel võib sisaldada impordimakse, lisatasusid, täiendavaid summasid ja hüvitissummasid, lisasummasid ja lisaelemente, ühise tollitariifistiku maksumäärasid ja muid tollimakse, mille Euroopa Liidu institutsioonid on kehtestanud või kehtestavad kolmandate riikidega kauplemise suhtes, ning endise Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepinguga hõlmatud toodete suhtes kohaldatavaid tollimakse.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

1 512 400 000

1 440 400 000

1 416 348 750,37

Bulgaaria

55 400 000

52 700 000

52 479 088,83

Tšehhi Vabariik

193 300 000

177 400 000

163 922 845,39

Taani

318 500 000

301 900 000

279 428 734,82

Saksamaa

3 403 800 000

3 154 600 000

2 918 247 776,52

Eesti

16 800 000

15 800 000

15 469 809,84

Iirimaa

178 200 000

172 200 000

176 611 433,74

Kreeka

155 000 000

163 000 000

189 364 822,79

Hispaania

1 056 600 000

1 036 900 000

996 031 086,69

Prantsusmaa

1 357 500 000

1 280 600 000

1 232 048 660,10

Itaalia

1 795 300 000

1 701 700 000

1 500 633 974,65

Küpros

33 200 000

31 200 000

30 743 797,10

Läti

21 100 000

19 500 000

17 644 652,81

Leedu

47 900 000

44 200 000

39 491 948,33

Luksemburg

12 300 000

11 400 000

10 751 834,84

Ungari

112 200 000

100 000 000

91 334 442,06

Malta

10 100 000

9 800 000

9 415 724,53

Madalmaad

2 039 100 000

1 877 200 000

1 713 822 982,41

Austria

168 100 000

159 900 000

153 700 810,60

Poola

379 500 000

336 000 000

290 198 607,—

Portugal

131 300 000

128 200 000

117 590 627,11

Rumeenia

142 300 000

131 200 000

123 398 781,78

Sloveenia

78 800 000

73 500 000

68 829 554,96

Slovakkia

93 400 000

88 200 000

81 479 931,89

Soome

138 000 000

124 900 000

114 122 566,77

Rootsi

450 300 000

422 300 000

370 099 306,19

Ühendkuningriik

2 753 300 000

2 541 100 000

2 223 420 573,99

Artikkel 1 2 0 – kokku

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

PEATÜKK 1 3 —   VASTAVALT OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE B KÄIBEMAKSUST KOGUNEVAD OMAVAHENDID

1 3 0   Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b käibemaksust kogunevad omavahendid

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

Märkused

Kõikide liikmesriikide jaoks kehtiv, vastavalt liidu eeskirjadele kindlaks määratud ühtlustatud arvessevõetava käibemaksubaasi suhtes kohaldatav ühtne määr on 0,30 %. Nimetatud eesmärgil arvesse võetav arvestusbaas ei ületa ühegi liikmesriigi puhul 50 % kogurahvatulust. Üksnes ajavahemikuks 2007–2013 kehtestatakse käibemaksupõhiste omavahendite sissenõudmise määraks Austria jaoks 0,225 %, Saksamaa jaoks 0,15 % ning Madalmaade ja Rootsi jaoks 0,10 %.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt b ja lõige 4.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

447 056 400

431 826 000

424 319 700,—

Bulgaaria

50 039 700

47 289 600

50 547 600,01

Tšehhi Vabariik

198 357 600

185 608 800

187 483 914,90

Taani

288 014 100

279 603 600

293 564 908,56

Saksamaa

1 617 919 650

1 591 451 700

1 581 459 150,—

Eesti

20 176 800

19 381 200

20 656 950,17

Iirimaa

199 435 200

192 087 600

208 952 250,—

Kreeka

320 616 300

324 634 500

352 958 250,—

Hispaania

1 194 082 200

1 171 392 600

1 542 368 100,—

Prantsusmaa

2 687 302 500

2 601 826 800

2 694 111 000,—

Itaalia

1 865 228 700

1 813 767 300

2 000 065 800,—

Küpros

26 082 900

25 190 100

25 272 300,—

Läti

20 254 500

20 302 500

23 462 583,08

Leedu

40 864 500

39 432 450

42 241 200,09

Luksemburg

43 806 900

41 264 700

42 061 950,—

Ungari

130 727 400

123 501 000

113 789 473,02

Malta

8 656 650

8 246 700

8 258 700,—

Madalmaad

297 167 000

257 072 000

282 072 999,96

Austria

292 646 475

286 416 900

277 101 450,—

Poola

552 490 800

498 108 600

422 755 072,92

Portugal

245 006 700

239 920 200

231 396 000,—

Rumeenia

145 281 600

134 115 000

141 236 846,53

Sloveenia

53 411 850

51 704 850

53 130 450,—

Slovakkia

79 764 600

75 822 000

82 874 400,—

Soome

241 236 300

232 248 600

236 805 900,—

Rootsi

153 822 000

138 929 600

125 278 050,43

Ühendkuningriik

2 567 350 200

2 446 180 200

2 278 403 001,64

Artikkel 1 3 0 – kokku

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

PEATÜKK 1 4 —   VASTAVALT OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE C KOGURAHVATULUL PÕHINEVAD OMAVAHENDID

1 4 0   Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

Märkused

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid on lisaomavahendid, millest kaetakse kulud, mida ei ole võimalik rahastada asjaomase aasta traditsioonilistest omavahenditest, käibemaksupõhistest omavahenditest ja muudest tuludest. Seega hoiab kogurahvatulul põhinevate omavahendite olemasolu Euroopa Liidu üldeelarve alati ex ante tasakaalus.

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite sissenõudmismäär kehtestatakse vastavalt eelarve kuludele, mida ei ole võimalik rahastada muudest allikatest (käibemaksupõhised maksed, traditsioonilised omavahendid ja muud tulud). Seda sissenõudmismäära kohaldatakse kõikide liikmesriikide suhtes.

Liikmesriikide kogurahvatulu suhtes kohaldatav määr käesoleval eelarveaastal on 0,7538 %.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt c.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

2 726 497 830

2 621 134 499

2 381 246 881,04

Bulgaaria

262 406 752

247 201 341

238 330 851,09

Tšehhi Vabariik

1 054 284 132

983 927 108

895 012 330,38

Taani

1 844 931 271

1 768 717 348

1 671 286 639,53

Saksamaa

19 221 096 928

18 636 926 600

16 884 497 842,04

Eesti

103 730 652

98 307 875

97 397 076,70

Iirimaa

1 002 259 749

958 866 432

985 205 380,04

Kreeka

1 753 538 451

1 731 945 117

1 664 190 583,—

Hispaania

7 938 445 577

7 710 542 285

7 272 232 531,—

Prantsusmaa

15 429 716 203

14 810 280 668

13 589 348 082,04

Itaalia

11 912 323 979

11 451 174 444

10 510 520 358,—

Küpros

131 079 372

125 744 407

119 158 353,—

Läti

128 953 590

130 213 083

138 816 078,49

Leedu

205 364 166

196 839 633

199 784 486,29

Luksemburg

220 151 170

205 985 892

198 321 192,96

Ungari

745 847 402

697 361 285

599 254 504,69

Malta

43 503 914

41 166 029

38 939 593,—

Madalmaad

4 548 558 093

4 358 377 184

4 090 251 449,—

Austria

2 173 032 244

2 095 235 440

1 911 207 838,96

Poola

2 776 537 395

2 486 467 716

1 999 772 270,42

Portugal

1 231 278 900

1 197 638 089

1 091 027 180,—

Rumeenia

965 058 554

877 904 627

852 238 761,37

Sloveenia

268 420 757

258 101 226

250 508 932,96

Slovakkia

518 712 057

485 647 281

465 458 204,96

Soome

1 380 207 308

1 315 128 025

1 260 261 433,96

Rootsi

2 642 595 001

2 351 995 614

2 060 335 111,17

Ühendkuningriik

13 313 334 558

12 430 634 373

10 948 651 524,01

Artikkel 1 4 0 – kokku

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

PEATÜKK 1 5 —   EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

1 5 0   Ühendkuningriigile otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artiklite 4 ja 5 kohaselt ette nähtud eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimine

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

0

0

– 315 228 368,69

Märkused

Ühendkuningriigi kasuks kohaldatav eelarvetasakaalu hälbe korrigeerimise mehhanism (Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine) kehtestati Euroopa Ülemkogu Fontainebleau kohtumisel (1984. aasta juunis) ja selle tulemusel vastu võetud omavahendeid käsitleva 1985. aasta otsusega. Mehhanismi eesmärk on vähendada Ühendkuningriigi eelarvetasakaalu hälvet tema poolt liidule tehtavate maksete vähendamise kaudu.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artiklid 4 ja 5.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

145 448 571

166 903 516

250 480 224,96

Bulgaaria

13 998 429

15 740 807

25 069 707,96

Tšehhi Vabariik

56 242 158

62 652 601

92 637 750,59

Taani

98 420 257

112 624 951

175 776 288,55

Saksamaa

182 159 254

210 656 145

317 139 353,04

Eesti

5 533 646

6 259 858

10 245 070,06

Iirimaa

53 466 849

61 056 836

103 632 456,96

Kreeka

93 544 788

110 283 440

175 054 017,—

Hispaania

423 486 700

490 976 949

764 956 566,—

Prantsusmaa

823 118 270

943 060 313

1 429 445 634,96

Itaalia

635 478 409

729 165 665

1 105 587 800,04

Küpros

6 992 600

8 006 908

12 534 110,04

Läti

6 879 197

8 291 456

14 611 870,35

Leedu

10 955 418

12 533 972

21 015 066,97

Luksemburg

11 744 250

13 116 370

20 861 145,—

Ungari

39 788 199

44 405 219

62 320 872,88

Malta

2 320 773

2 621 291

4 096 005,—

Madalmaad

43 106 902

49 263 430

76 826 667,96

Austria

20 593 930

23 682 779

35 897 970,96

Poola

148 117 997

158 328 466

208 797 487,91

Portugal

65 684 174

76 260 874

114 763 713,—

Rumeenia

51 482 303

55 901 507

89 652 116,11

Sloveenia

14 319 254

16 434 869

26 350 704,96

Slovakkia

27 671 369

30 924 105

48 960 936,—

Soome

73 628 953

83 742 170

132 565 241,04

Rootsi

25 043 999

26 584 980

38 316 035,47

Ühendkuningriik

–3 079 226 649

–3 519 479 477

–5 672 823 182,46

Artikkel 1 5 0 – kokku

0

0

– 315 228 368,69

PEATÜKK 1 6 —   MADALMAADE JA ROOTSI KOGURAHVATULUL PÕHINEVATE IGA-AASTASTE BRUTOMAKSETE VÄHENDAMINE

1 6 0   Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhinevate iga-aastaste brutomaksete vähendamine vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõikele 5

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

0

0

4 142 307,78

Märkused

Üksnes ajavahemikul 2007–2013 vähendatakse Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhinevaid aastaseid brutomakseid vastavalt 605 000 000 euro ja 150 000 000 euro võrra, väljendatuna 2004. aasta hindades. Kõnealused summad kohandatakse jooksevhindadega.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, 22. mai 2000, millega rakendatakse Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom (EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1), eriti artikli 10 lõige 9.

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõige 5.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

23 934 277

23 602 839

24 132 837,96

Bulgaaria

2 303 510

2 226 003

2 415 372,96

Tšehhi Vabariik

9 254 923

8 860 084

9 155 560,96

Taani

16 195 537

15 926 977

16 944 389,49

Saksamaa

168 730 393

167 822 128

171 116 589,96

Eesti

910 589

885 244

987 074,04

Iirimaa

8 798 233

8 634 417

9 984 602,04

Kreeka

15 393 254

15 595 850

16 865 802,96

Hispaania

69 686 816

69 432 028

73 700 718,96

Prantsusmaa

135 448 153

133 363 878

137 721 768,—

Itaalia

104 571 093

103 115 739

106 519 271,04

Küpros

1 150 667

1 132 305

1 207 614,96

Läti

1 132 006

1 172 545

1 400 794,—

Leedu

1 802 768

1 772 505

2 024 724,—

Luksemburg

1 932 574

1 854 865

2 009 894,04

Ungari

6 547 344

6 279 611

6 109 282,09

Malta

381 895

370 693

394 635,—

Madalmaad

– 625 110 923

– 612 147 160

– 624 384 804,—

Austria

19 075 737

18 867 213

19 369 209,—

Poola

24 373 544

22 390 189

20 138 780,69

Portugal

10 808 653

10 784 513

11 057 057,04

Rumeenia

8 471 666

7 905 371

8 654 235,62

Sloveenia

2 356 304

2 324 155

2 538 792,—

Slovakkia

4 553 460

4 373 165

4 717 203,96

Soome

12 116 006

11 842 488

12 772 167,96

Rootsi

– 141 688 197

– 140 323 242

– 148 700 177,51

Ühendkuningriik

116 869 718

111 935 597

115 288 910,56

Artikkel 1 6 0 – kokku

0

0

4 142 307,78

JAOTIS 3

ÜLEJÄÄGID, SALDOD JA KORRIGEERIMINE

Artikkel

Punkt

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 0 2

Välistegevuse tagatisfondi ülejäägi tagasimaksmisest tulenevad omavahendite ülejäägid

p.m.

p.m.

0,—

 

PEATÜKK 3 0 — KOGUSUMMA

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 4, 5 ja 8 kohaldamine 1995. ja järgnevatel eelarveaastatel

3 1 0 3

Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 4, 5 ja 8 kohaldamine 1995. ja järgnevatel eelarveaastatel.

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

Artikkel 3 1 0 — Kogusumma

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

PEATÜKK 3 1 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 6, 7 ja 8 kohaldamine 1995. aastal ja järgnevatel eelarveaastatel

3 2 0 3

Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 6, 7 ja 8 kohaldamine 1995. aastal ja järgnevatel eelarveaastatel

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

Artikkel 3 2 0 — Kogusumma

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

PEATÜKK 3 2 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Teatavate liikmesriikide vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala teatavatest poliitikavaldkondadest kõrvalejäämise mõjust tulenev korrektsioon

p.m.

p.m.

5 690 587,91

 

PEATÜKK 3 4 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

5 690 587,91

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Ühendkuningriigi eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus

3 5 0 4

Ühendkuningriigi eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus

p.m.

0

–5 894 916,19

 

Artikkel 3 5 0 — Kogusumma

p.m.

0

–5 894 916,19

 

PEATÜKK 3 5 — KOGUSUMMA

p.m.

0

–5 894 916,19

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Ühendkuningriigi eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemus

3 6 0 4

Ühendkuningriigi eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemus

p.m.

0

0,—

 

Artikkel 3 6 0 — Kogusumma

p.m.

0

0,—

 

PEATÜKK 3 6 — KOGUSUMMA

p.m.

0

0,—

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Kohandused, mis on seotud otsuse 2007/436/EÜ, Euratom kohaldamisega 2007. ja 2008. aasta suhtes

–88 684 851,97

 

PEATÜKK 3 7 — KOGUSUMMA

–88 684 851,97

 

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

PEATÜKK 3 0 —

KASUTATAV ÜLEJÄÄK EELMISEST EELARVEAASTAST

PEATÜKK 3 1 —

MÄÄRUSE (EÜ, EURATOM) NR 1150/2000 ARTIKLI 10 LÕIGETE 4, 5 JA 8 KOHALDAMISEST TULENEVAD EELMISTE EELARVEAASTATE KÄIBEMAKSUDE SALDOD JA NENDE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 3 2 —

MÄÄRUSE (EÜ, EURATOM) NR 1150/2000 ARTIKLI 10 LÕIGETE 6, 7 JA 8 KOHALDAMISEST TULENEVAD EELMISTE EELARVEAASTATE KOGURAHVATULU / RAHVAMAJANDUSE KOGUTOODANGU SALDOD JA NENDE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 3 4 —

TEATAVATE LIIKMESRIIKIDE VABADUSEL, TURVALISUSEL JA ÕIGUSEL RAJANEVA ALA TEATAVATEST POLIITIKAVALDKONDADEST KÕRVALEJÄÄMISEST TULENEV KORREKTSIOON

PEATÜKK 3 5 —

ÜHENDKUNINGRIIGI EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMISE RAHASTAMISE LÕPLIKU ARVESTUSE TULEMUS

PEATÜKK 3 6 —

ÜHENDKUNINGRIIGI EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMISE RAHASTAMISE VAHEARVESTUSE TULEMUS

PEATÜKK 3 7 —

KOHANDUSED, MIS ON SEOTUD OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM KOHALDAMISEGA

PEATÜKK 3 0 —   KASUTATAV ÜLEJÄÄK EELMISEST EELARVEAASTAST

3 0 0   Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

Märkused

Finantsmääruse artikli 15 kohaselt kantakse iga eelarveaasta jääk, kas ülejääk või puudujääk, tulu või kuluna järgneva aasta eelarvesse.

Tulude ja kulude asjakohased esialgsed eelarvestused kirjendatakse eelarvemenetluse käigus eelarvesse, kasutades vajaduse korral kirjalikku muutmisettepanekut, mis esitatakse vastavalt finantsmääruse artiklile 34. Need koostatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artiklis 15 sätestatud põhimõtete alusel.

Pärast eelarveaasta raamatupidamisarvestuse sulgemist kantakse kõik eelarvestustega võrreldes tekkinud lahknevused järgmise eelarveaasta eelarvesse paranduseelarvega, mille komisjon peab esitama 15 päeva jooksul pärast esialgse raamatupidamisaruande esitamist.

Puudujääk kirjendatakse III eelarvejao (komisjon) kulude eelarvestuse artiklisse 27 02 01.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, 22. mai 2000, millega rakendatakse Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom (EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1).

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 25. juuni 2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1), eelkõige selle artikkel 15.

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikkel 7.

3 0 2   Välistegevuse tagatisfondi ülejäägi tagasimaksmisest tulenevad omavahendite ülejäägid

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 480/2009 artiklile 3 kantakse käesolevasse artiklisse välistegevuse tagatisfondi ülejäägid, mis tekivad pärast sihtsumma saavutamist.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009, 25. mai 2009, välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (ELT L 145, 10.6.2009, lk 10).

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 25. juuni 2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1), eriti selle artikli 4 lõige 3.

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17).

PEATÜKK 3 1 —   MÄÄRUSE (EÜ, EURATOM) NR 1150/2000 ARTIKLI 10 LÕIGETE 4, 5 JA 8 KOHALDAMISEST TULENEVAD EELMISTE EELARVEAASTATE KÄIBEMAKSUDE SALDOD JA NENDE KORRIGEERIMINE

3 1 0   Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 4, 5 ja 8 kohaldamine 1995. ja järgnevatel eelarveaastatel

3 1 0 3   Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 4, 5 ja 8 kohaldamine 1995. ja järgnevatel eelarveaastatel.

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Märkused

Vastavalt määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 artikli 7 lõikele 1 saadavad liikmesriigid enne 31. juulit komisjonile aruande eelmise kalendriaasta käibemaksu-omavahendite baasi kogusumma kohta.

Selle aruande põhjal Euroopa Liidu eeskirjade kohaselt arvutatud summa kantakse asjaomase liikmesriigi puhul deebetisse, eelnenud eelarveaasta jooksul tegelikult tehtud kaksteist makset aga kreeditisse. Komisjon määrab kindlaks saldo ja teatab sellest liikmesriikidele piisavalt aegsasti, et need saaksid saldo kanda määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 9 lõikes 1 nimetatud komisjoni kontole sama aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval.

Kui komisjoni kontrolli tulemusena tehakse eespool nimetatud aruandesse vastavalt määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 artiklile 9 parandus ja/või eelnenud eelarveaastate kogurahvatulu muutub viisil, mis toob kaasa käibemaksu-omavahendite baasi piiristamise, korrigeeritakse käibemaksu-omavahendite saldot.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom) nr 1553/89, 29. mai 1989, käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta (EÜT L 155, 7.6.1989, lk 9).

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, 22. mai 2000, millega rakendatakse Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom (EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1), eriti selle artikli 10 lõiked 4, 5 ja 8.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

p.m.

p.m.

–74 879 290,45

Bulgaaria

p.m.

p.m.

411 027,82

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

–17 437 400,97

Taani

p.m.

p.m.

–18 712 622,05

Saksamaa

p.m.

p.m.

123 522 626,24

Eesti

p.m.

p.m.

– 754 402,96

Iirimaa

p.m.

p.m.

–7 543 217,58

Kreeka

p.m.

p.m.

–24 684 214,91

Hispaania

p.m.

p.m.

–14 430 810,97

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

– 148 483 695,28

Itaalia

p.m.

p.m.

– 621 418 785,55

Küpros

p.m.

p.m.

– 454 387,16

Läti

p.m.

p.m.

– 915 067,74

Leedu

p.m.

p.m.

– 440 016,77

Luksemburg

p.m.

p.m.

– 991 998,21

Ungari

p.m.

p.m.

– 573 725,28

Malta

p.m.

p.m.

–78 142,09

Madalmaad

p.m.

p.m.

–17 920 417,48

Austria

p.m.

p.m.

–6 401 805,97

Poola

p.m.

p.m.

4 799 412,70

Portugal

p.m.

p.m.

–3 672 456,02

Rumeenia

p.m.

p.m.

15 346 814,54

Sloveenia

p.m.

p.m.

774 359,64

Slovakkia

p.m.

p.m.

–5 911 212,90

Soome

p.m.

p.m.

440 108,29

Rootsi

p.m.

p.m.

27 633 990,02

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

– 153 686 187,88

Punkt 3 1 0 3 – kokku

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

PEATÜKK 3 2 —   MÄÄRUSE (EÜ, EURATOM) NR 1150/2000 ARTIKLI 10 LÕIGETE 6, 7 JA 8 KOHALDAMISEST TULENEVAD EELMISTE EELARVEAASTATE KOGURAHVATULU / RAHVAMAJANDUSE KOGUTOODANGU SALDOD JA NENDE KORRIGEERIMINE

3 2 0   Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 6, 7 ja 8 kohaldamine 1995. aastal ja järgnevatel eelarveaastatel

3 2 0 3   Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 6, 7 ja 8 kohaldamine 1995. aastal ja järgnevatel eelarveaastatel

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Märkused

Vastavalt arvandmetele, mille liikmesriigid on määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 artikli 2 lõike 2 kohaselt esitanud eelnenud eelarveaasta kogurahvatulu kogusumma ja selle komponentide kohta, arvutatakse Euroopa Liidu eeskirjade kohaselt summa, mis kantakse asjaomase liikmesriigi puhul deebetisse, nimetatud eelarveaasta jooksul tehtud kaksteist makset kantakse aga kreeditisse.

Komisjon määrab kindlaks saldo ja teatab sellest liikmesriikidele piisavalt aegsasti, et need saaksid saldo kanda määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 9 lõikes 1 nimetatud kontole sama aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval.

Kui määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 artikli 2 lõike 2 kohaselt esitatud varasemate eelarveaastate kogurahvatulus / sisemajanduse koguproduktis tehakse muudatus, korrigeeritakse asjaomase liikmesriigi puhul määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõike 7 kohaselt kindlaks määratud saldot, arvestades määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 artikleid 4 ja 5.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, 22. mai 2000, millega rakendatakse Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom (EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1), eriti artikli 10 lõiked 6, 7 ja 8.

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003, 15. juuli 2003, rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (ELT L 181, 19.7.2003, lk 1).

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

p.m.

p.m.

26 862 819,69

Bulgaaria

p.m.

p.m.

2 423 295,42

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

–34 686 305,65

Taani

p.m.

p.m.

–71 068 125,35

Saksamaa

p.m.

p.m.

219 877 330,27

Eesti

p.m.

p.m.

–3 487 837,13

Iirimaa

p.m.

p.m.

–35 455 169,60

Kreeka

p.m.

p.m.

–86 418 539,08

Hispaania

p.m.

p.m.

–63 947 699,10

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

33 616 568,61

Itaalia

p.m.

p.m.

– 120 176 288,67

Küpros

p.m.

p.m.

–1 596 818,51

Läti

p.m.

p.m.

8 614 426,97

Leedu

p.m.

p.m.

2 702 641,27

Luksemburg

p.m.

p.m.

–3 902 181,10

Ungari

p.m.

p.m.

–10 402 627,35

Malta

p.m.

p.m.

– 139 664,57

Madalmaad

p.m.

p.m.

– 100 141 251,40

Austria

p.m.

p.m.

–39 873 577,37

Poola

p.m.

p.m.

31 184 803,61

Portugal

p.m.

p.m.

–13 539 188,40

Rumeenia

p.m.

p.m.

49 533 992,05

Sloveenia

p.m.

p.m.

5 512 854,12

Slovakkia

p.m.

p.m.

–2 557 151,09

Soome

p.m.

p.m.

–56 740 352,55

Rootsi

p.m.

p.m.

–15 955 865,08

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

– 150 962 870,36

Punkt 3 2 0 3 – kokku

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

PEATÜKK 3 4 —   TEATAVATE LIIKMESRIIKIDE VABADUSEL, TURVALISUSEL JA ÕIGUSEL RAJANEVA ALA TEATAVATEST POLIITIKAVALDKONDADEST KÕRVALEJÄÄMISEST TULENEV KORREKTSIOON

3 4 0   Teatavate liikmesriikide vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala teatavatest poliitikavaldkondadest kõrvalejäämise mõjust tulenev korrektsioon

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

5 690 587,91

Märkused

Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklile 3 ning Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklile 5 ei vastuta nimetatud liikmesriigid finantstagajärgede eest, mis tulenevad vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala teatavatest poliitikavaldkondadest, välja arvatud nende valdkondadega seotud halduskulude puhul. Seega võidakse korrigeerida nende riikide omavahendite makseid aastate osas, mil nad nimetatud poliitikavaldkondades ei osale.

Iga liikmesriigi osa korrigeerimismehhanismis arvutatakse asjaomasest meetmest või poliitikavaldkonnast tulenevate eelarve kulude põhjal proportsionaalselt eelnenud aasta kogurahvatulu kogusumma ja selle komponentidega, mis liikmesriigid on esitanud nõukogu 15. juuli 2003. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) artikli 2 lõike 2 kohaselt (ELT L 181, 19.7.2003, lk 1).

Komisjon määrab kindlaks iga liikmesriigi saldo ja teatab talle sellest piisavalt aegsasti, et ta saaks vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artiklile 10a kanda detsembrikuu esimesel tööpäeval saldo kõnealuse määruse artikli 9 lõikes 1 nimetatud kontole.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, 22. mai 2000, millega rakendatakse Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom (EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1), eriti selle artikkel 10a.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokoll Taani seisukoha kohta, eriti selle artikkel 3, ning Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala käsitlev protokoll Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta, eriti selle artikkel 5.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

p.m.

p.m.

1 125 764,94

Bulgaaria

p.m.

p.m.

106 840,71

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

425 107,23

Taani

p.m.

p.m.

– 523 079,32

Saksamaa

p.m.

p.m.

8 257 141,74

Eesti

p.m.

p.m.

48 527,82

Iirimaa

p.m.

p.m.

–2 346 208,01

Kreeka

p.m.

p.m.

749 192,01

Hispaania

p.m.

p.m.

3 435 599,87

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

6 376 041,30

Itaalia

p.m.

p.m.

5 024 248,22

Küpros

p.m.

p.m.

52 265,07

Läti

p.m.

p.m.

72 316,90

Leedu

p.m.

p.m.

101 252,43

Luksemburg

p.m.

p.m.

96 426,56

Ungari

p.m.

p.m.

292 790,85

Malta

p.m.

p.m.

17 929,03

Madalmaad

p.m.

p.m.

1 880 809,67

Austria

p.m.

p.m.

901 516,03

Poola

p.m.

p.m.

960 515,15

Portugal

p.m.

p.m.

516 028,30

Rumeenia

p.m.

p.m.

359 225,17

Sloveenia

p.m.

p.m.

117 048,93

Slovakkia

p.m.

p.m.

210 732,09

Soome

p.m.

p.m.

599 685,24

Rootsi

p.m.

p.m.

1 008 058,68

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

–24 175 188,70

Artikkel 3 4 0 – kokku

p.m.

p.m.

5 690 587,91

PEATÜKK 3 5 —   ÜHENDKUNINGRIIGI EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMISE RAHASTAMISE LÕPLIKU ARVESTUSE TULEMUS

3 5 0   Ühendkuningriigi eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus

3 5 0 4   Ühendkuningriigi eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

0

–5 894 916,19

Märkused

Ühendkuningriigi eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus.

2009. aasta andmed vastavad Ühendkuningriigi 2005. aasta eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemusele.

2010. aasta andmed vastavad Ühendkuningriigi 2006. aasta eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemusele.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2000/597/EÜ, Euratom, 29. september 2000, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42), eriti artiklid 4 ja 5.

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artiklid 4 ja 5.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

p.m.

5 025 912

591 653,04

Bulgaaria

p.m.

489 243

0,—

Tšehhi Vabariik

p.m.

1 177 440

2 806 922,68

Taani

p.m.

–9 197 734

–3 011 966,64

Saksamaa

p.m.

39 179 773

–5 481 921,—

Eesti

p.m.

–69 352

627 249,96

Iirimaa

p.m.

2 623 764

2 962 200,—

Kreeka

p.m.

65 528 142

9 093 524,04

Hispaania

p.m.

22 584 489

–2 745 993,—

Prantsusmaa

p.m.

–22 588 521

–8 257 101,—

Itaalia

p.m.

–94 910 109

–22 829 273,04

Küpros

p.m.

107 925

–55 882,63

Läti

p.m.

1 017 474

– 570 026,21

Leedu

p.m.

– 725 966

–2 191 779,—

Luksemburg

p.m.

– 281 514

628 919,04

Ungari

p.m.

–6 699 387

–5 856 986,18

Malta

p.m.

128 050

122 538,96

Madalmaad

p.m.

10 720 377

16 057 254,—

Austria

p.m.

– 499 052

–8 230 674,96

Poola

p.m.

8 677 483

–63 393,88

Portugal

p.m.

1 266 237

–1 614 009,—

Rumeenia

p.m.

6 495 846

0,—

Sloveenia

p.m.

1 562 004

888 598,40

Slovakkia

p.m.

4 478 030

–2 664 084,11

Soome

p.m.

4 653 367

1 991 702,04

Rootsi

p.m.

6 038 398

6 738 576,18

Ühendkuningriik

p.m.

–46 782 319

15 169 036,12

Punkt 3 5 0 4 – kokku

p.m.

0

–5 894 916,19

PEATÜKK 3 6 —   ÜHENDKUNINGRIIGI EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMISE RAHASTAMISE VAHEARVESTUSE TULEMUS

3 6 0   Ühendkuningriigi eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemus

3 6 0 4   Ühendkuningriigi eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemus

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

0

0,—

Märkused

Punkt kajastab enne Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise lõplikku arvestust tehtud viimase vahearvestuse ja varem eelarvesse kantud korrigeerimise erinevust.

2010. aasta andmed vastavad Ühendkuningriigi 2008. aasta eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemusele.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti selle artiklid 4 ja 5.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

p.m.

–3 504 541

0,—

Bulgaaria

p.m.

–1 523 420

0,—

Tšehhi Vabariik

p.m.

496 143

0,—

Taani

p.m.

–8 155 544

0,—

Saksamaa

p.m.

– 213 638

0,—

Eesti

p.m.

– 602 251

0,—

Iirimaa

p.m.

–7 602 523

0,—

Kreeka

p.m.

–7 281 407

0,—

Hispaania

p.m.

–17 398 703

0,—

Prantsusmaa

p.m.

–22 865 571

0,—

Itaalia

p.m.

–18 521 220

0,—

Küpros

p.m.

– 379 606

0,—

Läti

p.m.

224 016

0,—

Leedu

p.m.

–1 577 325

0,—

Luksemburg

p.m.

–2 092 216

0,—

Ungari

p.m.

–2 763 065

0,—

Malta

p.m.

– 170 277

0,—

Madalmaad

p.m.

–5 075 335

0,—

Austria

p.m.

– 501 383

0,—

Poola

p.m.

–2 489 164

0,—

Portugal

p.m.

– 312 262

0,—

Rumeenia

p.m.

–10 996 050

0,—

Sloveenia

p.m.

–1 405 069

0,—

Slovakkia

p.m.

–3 676 917

0,—

Soome

p.m.

–7 803 260

0,—

Rootsi

p.m.

1 895 807

0,—

Ühendkuningriik

p.m.

124 294 781

0,—

Punkt 3 6 0 4 – kokku

p.m.

0

0,—

PEATÜKK 3 7 —   KOHANDUSED, MIS ON SEOTUD OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM KOHALDAMISEGA

3 7 0   Kohandused, mis on seotud otsuse 2007/436/EÜ, Euratom kohaldamisega 2007. ja 2008. aasta suhtes

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

–88 684 851,97

Märkused

Artikkel kajastab arvutusi otsuse 2007/436/EÜ, Euratom tagasiulatuvaks kohaldamiseks 2007. ja 2008. aasta suhtes.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, 22. mai 2000, millega rakendatakse Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom (EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1).

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikkel 11.

Liikmesriik

2011. aasta eelarve

2010. aasta eelarve

2009. aasta eelarve täitmine

Belgia

204 589 861,—

Bulgaaria

17 366 133,—

Tšehhi Vabariik

71 898 232,29

Taani

143 817 127,80

Saksamaa

–1 736 354 527,—

Eesti

8 734 505,06

Iirimaa

91 629 026,—

Kreeka

126 166 977,—

Hispaania

592 534 409,—

Prantsusmaa

1 096 152 291,—

Itaalia

949 414 872,—

Küpros

8 837 040,27

Läti

11 682 657,39

Leedu

16 715 516,02

Luksemburg

16 872 718,—

Ungari

51 074 101,48

Malta

3 006 056,—

Madalmaad

–2 108 712 670,—

Austria

–30 989 269,—

Poola

146 112 853,43

Portugal

89 132 398,—

Rumeenia

61 014 784,18

Sloveenia

19 006 610,—

Slovakkia

36 944 055,65

Soome

110 353 342,—

Rootsi

– 609 395 301,23

Ühendkuningriik

523 711 348,69

Artikkel 3 7 0 – kokku

–88 684 851,97

JAOTIS 4

INSTITUTSIOONIDE JA MUUDE LIIDU ASUTUSTEGA SEOTUD ISIKUTELT LAEKUVAD TULUD

Artikkel

Punkt

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensionisaajate ning Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Keskpanga ja Euroopa Investeerimisfondi juhatuste liikmete, töötajate ja pensionisaajate palkadelt, hüvitistelt ja toetustelt makstavatest maksudest

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

4 0 3

Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike ja muude alaliselt töötavate teenistujate palkadelt makstavatest ajutistest maksudest

p.m.

p.m.

190 856,57

4 0 4

Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike ja muude alaliselt töötavate teenistujate palkadelt makstavast erimaksust

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

 

PEATÜKK 4 0 — KOGUSUMMA

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

PEATÜKK 4 1

4 1 0

Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

4 1 1

Pensioniõiguste ülekandmine või väljaostmine töötajate poolt

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

110 000

105 000

57 339,85

 

PEATÜKK 4 1 — KOGUSUMMA

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

PEATÜKK 4 2

4 2 0

Detsentraliseeritud organite ja rahvusvaheliste organisatsioonide tööandjapoolsed sissemaksed pensioniskeemi

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

4 2 1

Euroopa Parlamendi liikmete sissemaksed pensioniskeemi

p.m.

p.m.

820 485,—

 

PEATÜKK 4 2 — KOGUSUMMA

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

 

Jaotis 4 — Kogusumma

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

PEATÜKK 4 0 —

MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

PEATÜKK 4 1 —

SISSEMAKSED PENSIONISKEEMIDESSE

PEATÜKK 4 2 —

MUUD SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

PEATÜKK 4 0 —   MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

4 0 0   Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensionisaajate ning Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Keskpanga ja Euroopa Investeerimisfondi juhatuste liikmete, töötajate ja pensionisaajate palkadelt, hüvitistelt ja toetustelt makstavatest maksudest

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

Märkused

Artikkel hõlmab kõiki makse, mida arvestatakse igat liiki palgalt, töötasult ja muudelt rahalistelt tasudelt, v.a hüvitised ja peretoetused, mida makstakse pensioni saavatele isikutele ning komisjoni liikmetele, ametnikele ning muudele teenistujatele ja isikutele, kes saavad teenistuse lõpetamise hüvitisi, millele on osutatud iga kulude eelarvestuse jaotise peatükis 01.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokoll, eriti selle artikkel 12.

Nõukogu määrus nr 422/67/EMÜ, nr 5/67/Euratom, 25. juuli 1967, komisjoni presidendi ja liikmete, Euroopa Ühenduste Kohtu presidendi, kohtunike, kohtujuristide ja kohtusekretäri, esimese astme kohtu presidendi, liikmete ja kohtusekretäri ning Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtu esimehe, liikmete ja kohtusekretäri rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT 187, 8.8.1967, lk 1).

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, 29. veebruar 1968, millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 8).

Nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, 29. juuni 1976, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24).

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2290/77, 18. oktoober 1977, Euroopa Kontrollikoja liikmete rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT L 268, 20.10.1977, lk 1).

Euroopa Parlamendi otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom, 9. märts 1994, ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15).

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsus nr 1247/2002/EÜ, 1. juuli 2002, Euroopa andmekaitseinspektori ülesannete täitmist reguleerivate määruste ja üldtingimuste kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 1).

Nõukogu otsus 2009/909/EL, 1. detsember 2009, millega sätestatakse Euroopa Ülemkogu eesistuja teenistustingimused (ELT L 322, 9.12.2009, lk 35).

Nõukogu otsus 2009/910/EL, 1. detsember 2009, millega sätestatakse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja teenistustingimused (ELT L 322, 9.12.2009, lk 36).

Nõukogu otsus 2009/912/EL, 1. detsember 2009, millega sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri teenistustingimused (ELT L 322, 9.12.2009, lk 38).

Euroopa Parlament

 

47 464 953

Nõukogu

 

22 212 000

Komisjon:

 

408 054 400

— haldamine

(330 928 000)

 

— teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus

(14 581 831)

 

— teadusuuringud (kaudsed meetmed)

(16 491 055)

 

— Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

(2 761 000)

 

— Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

(579 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis (OIB)

(2 438 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis (OIL)

(859 000)

 

— individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO)

(1 157 000)

 

— Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (OP)

(3 109 000)

 

— Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

(256 812)

 

— Amet õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks

(418 716)

 

— ühisettevõte ARTEMIS – tehnoloogiaalgatus manussüsteemides

(44 663)

 

— Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC)

(66 994)

 

— ühisettevõte Clean Sky

(100 492)

 

— Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (CFCA)

(391 237)

 

— Ühenduse Sordiamet (CPVO)

(254 739)

 

— Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA)

(990 871)

 

— Euroopa Ülesehitusamet

(p.m.)

 

— Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

(259 194)

 

— Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)

(970 832)

 

— Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

(212 149)

 

— Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

(3 251 522)

 

— Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (EBA)

(111 657)

 

— Eurojust

(614 658)

 

— Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

(805 557)

 

— Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

(578 823)

 

— Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

(3 526 495)

 

— Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)

(1 272 098)

 

— Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

(1 836 615)

 

— Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

(654 087)

 

— Euroopa GNSSi Agentuur (Galileo)

(274 705)

 

— Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

(150 738)

 

— Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

(156 320)

 

— Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus (EIOPA)

(106 075)

 

— ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (F4E)

(1 068 623)

 

— Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

(897 451)

 

— Euroopa Ravimiamet (EMEA)

(3 805 436)

 

— Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

(527 789)

 

— Euroopa nanoelektroonika alane ühisettevõte ENIAC (ENIAC)

(33 497)

 

— Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

(245 646)

 

— Euroopa Politseikolledž (CEPOL)

(163 468)

 

— Euroopa Politseiamet (Europol)

(1 381 083)

 

— Euroopa Raudteeagentuur (ERA)

(666 433)

 

— Euroopa Teadusnõukogu rakendusamet (ERCEA)

(879 910)

 

— Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA)

(120 032)

 

— Euroopa Koolitusfond (ETF)

(774 812)

 

— Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

(337 534)

 

— Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI)

(551 422)

 

— Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (EAHC)

(164 497)

 

— Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

(1 035 699)

 

— Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet (TEN-T EA)

(244 737)

 

— Kütuselementide ja vesinikutehnoloogia ühisettevõte (FCH)

(100 492)

 

— Innovatiivsete ravimite algatus – ühisettevõte IMI

(161 903)

 

— ühisettevõte SESAR

(217 732)

 

— Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM)

(3 374 913)

 

— Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

(1 091 356)

 

Euroopa Liidu Kohus

 

22 159 000

Euroopa Kontrollikoda

 

10 497 081

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

4 436 469

Regioonide Komitee

 

3 008 956

Euroopa Ombudsman

 

546 866

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

452 000

Euroopa välisteenistus

 

17 672 000

Euroopa Investeerimispank

 

38 840 000

Euroopa Keskpank

 

14 250 000

Euroopa Investeerimisfond

 

2 100 000

 

Kokku

591 693 725

4 0 3   Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike ja muude alaliselt töötavate teenistujate palkadelt makstavatest ajutistest maksudest

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

190 856,57

Märkused

Ajutisi makse käsitlevad sätted kehtisid 30. juunini 2003. Seepärast hõlmab kõnealune eelarverida komisjoni liikmete, ametnike ja muude alaliselt töötavate teenistujate palkadelt makstud ajutiste maksude jääkidest tulenevaid tulusid.

Õiguslik alus

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 66a kuni 15. detsembrini 2003 kehtinud versioonis.

Nõukogu määrus nr 422/67/EMÜ, nr 5/67/Euratom, 25. juuli 1967, komisjoni presidendi ja liikmete, Euroopa Ühenduste Kohtu presidendi, kohtunike, kohtujuristide ja kohtusekretäri, esimese astme kohtu presidendi, liikmete ja kohtusekretäri ning Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtu esimehe, liikmete ja kohtusekretäri rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT 187, 8.8.1967, lk 1).

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2290/77, 18. oktoober 1977, Euroopa Kontrollikoja liikmete rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT L 268, 20.10.1977, lk 1).

Euroopa Parlament

 

p.m.

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

p.m.

— haldamine

(p.m.)

 

— teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus

(p.m.)

 

— teadusuuringud (kaudsed meetmed)

(p.m.)

 

— Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

(p.m.)

 

— Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

(p.m.)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis (OIB)

(p.m.)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis (OIL)

(p.m.)

 

— individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO)

(p.m.)

 

— Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (OP)

(p.m.)

 

— Ühenduse Sordiamet (CVPO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Euroopa Ülesehitusamet

(p.m.)

 

— Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Euroopa Ravimiamet (EMEA)

(p.m.)

 

— Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

(p.m.)

 

— Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

(p.m.)

 

— Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)

(p.m.)

 

— Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

(p.m.)

 

— Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

(p.m.)

 

— Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

(p.m.)

 

— Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

(p.m.)

 

— Euroopa Koolitusfond (ETF)

(p.m.)

 

— Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM)

(p.m.)

 

— Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

(p.m.)

 

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Euroopa Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

 

Kokku

p.m.

4 0 4   Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike ja muude alaliselt töötavate teenistujate palkadelt makstavast erimaksust

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

Märkused

Artikkel on mõeldud personalieeskirjade artikli 66a kohase ametnike ja muude alaliste teenistujate töötasult makstava erimaksu laekumise kajastamiseks.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 66a.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Nõukogu määrus nr 422/67/EMÜ, nr 5/67/Euratom, 25. juuli 1967, komisjoni presidendi ja liikmete, Euroopa Ühenduste Kohtu presidendi, kohtunike, kohtujuristide ja kohtusekretäri, esimese astme kohtu presidendi, liikmete ja kohtusekretäri ning Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtu esimehe, liikmete ja kohtusekretäri rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT 187, 8.8.1967, lk 1).

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2290/77, 18. oktoober 1977, Euroopa Kontrollikoja liikmete rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT L 268, 20.10.1977, lk 1).

Euroopa Parlamendi otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom, 9. märts 1994, ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15).

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsus nr 1247/2002/EÜ, 1. juuli 2002, Euroopa andmekaitseinspektori ülesannete täitmist reguleerivate määruste ja üldtingimuste kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 1).

Nõukogu otsus 2009/909/EL, 1. detsember 2009, millega sätestatakse Euroopa Ülemkogu eesistuja teenistustingimused (ELT L 322, 9.12.2009, lk 35).

Nõukogu otsus 2009/910/EL, 1. detsember 2009, millega sätestatakse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja teenistustingimused (ELT L 322, 9.12.2009, lk 36).

Nõukogu otsus 2009/912/EL, 1. detsember 2009, millega sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri teenistustingimused (ELT L 322, 9.12.2009, lk 38).

Euroopa Parlament

 

8 109 730

Nõukogu

 

2 258 000

Komisjon:

 

42 428 398

— haldamine

(30 915 000)

 

— teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus

(2 348 125)

 

— teadusuuringud (kaudsed meetmed)

(2 655 569)

 

— Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

(521 000)

 

— Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

(110 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis (OIB)

(410 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis (OIL)

(139 000)

 

— individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO)

(215 000)

 

— Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (OP)

(555 000)

 

— Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

(38 793)

 

— Amet õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks

(63 250)

 

— ühisettevõte ARTEMIS – tehnoloogiaalgatus manussüsteemides

(6 747)

 

— Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC)

(10 120)

 

— ühisettevõte Clean Sky

(15 180)

 

— Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (CFCA)

(55 242)

 

— Ühenduse Sordiamet (CPVO)

(30 058)

 

— Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)

(119 424)

 

— Euroopa Ülesehitusamet

(p.m.)

 

— Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

(32 502)

 

— Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)

(144 330)

 

— Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

(32 046)

 

— Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

(508 242)

 

— Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (EBA)

(16 867)

 

— Eurojust

(46 805)

 

— Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

(101 587)

 

— Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

(83 938)

 

— Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

(449 786)

 

— Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)

(139 280)

 

— Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

(252 386)

 

— Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

(79 079)

 

— Euroopa GNSSi Agentuur (Galileo)

(45 875)

 

— Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

(22 770)

 

— Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

(23 613)

 

— Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus (EIOPA)

(16 023)

 

— ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (F4E)

(164 582)

 

— Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

(152 913)

 

— Euroopa Ravimiamet (EMEA)

(386 863)

 

— Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

(87 566)

 

— Euroopa nanoelektroonika-alane ühisettevõte (ENIAC)

(5 060)

 

— Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

(37 106)

 

— Euroopa Politseikolledž (CEPOL)

(16 510)

 

— Euroopa Politseiamet (Europol)

(46 805)

 

— Euroopa Raudteeagentuur (ERA)

(102 394)

 

— Euroopa Teadusnõukogu rakendusamet (ERCEA)

(129 028)

 

— Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA)

(18 132)

 

— Euroopa Koolitusfond (ETF)

(103 322)

 

— Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

(43 173)

 

— Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI)

(64 880)

 

— Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (EAHC)

(23 870)

 

— Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

(130 550)

 

— Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet (TEN-T EA)

(34 805)

 

— kütuselementide ja vesinikutehnoloogia ühisettevõte (FCH)

(15 180)

 

— innovatiivsete ravimite algatus – ühisettevõte IMI

(24 457)

 

— ühisettevõte SESAR

(32 890)

 

— Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM)

(446 258)

 

— Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

(159 417)

 

Euroopa Kohus

 

3 004 000

Euroopa Kontrollikoda

 

1 100 000

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

947 174

Regioonide Komitee

 

437 055

Euroopa Ombudsman

 

58 425

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

74 000

Euroopa välisteenistus

 

1 712 000

 

Kokku

60 128 782

PEATÜKK 4 1 —   SISSEMAKSED PENSIONISKEEMIDESSE

4 1 0   Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

Märkused

Artikkel kajastab töötajate sissemakseid pensioniskeemi.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, 29. juuni 1976, millega kehtestatakse Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24).

Euroopa Parlament

 

58 631 602

Nõukogu

 

24 527 000

Komisjon:

 

305 137 702

— haldamine

(204 432 325)

 

— teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus

(17 597 225)

 

— teadusuuringud (kaudsed meetmed)

(19 901 259)

 

— Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

(3 268 319)

 

— Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

(996 587)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis (OIB)

(5 052 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis (OIL)

(1 516 000)

 

— individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO)

(2 591 181)

 

— Euroopa Liidu Väljaannete Talitus

(4 542 678)

 

— Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

(367 775)

 

— amet õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks

(599 633)

 

— ühisettevõte ARTEMIS – tehnoloogiaalgatus manussüsteemides

(63 961)

 

— Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC)

(95 941)

 

— ühisettevõte Clean Sky

(143 912)

 

— Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (CFCA)

(445 123)

 

— Ühenduse Sordiamet (CPVO)

(296 303)

 

— Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA)

(1 937 575)

 

— Euroopa Ülesehitusamet

(p.m.)

 

— Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

(375 309)

 

— Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)

(1 192 819)

 

— Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

(303 814)

 

— Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

(3 975 484)

 

— Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (EBA)

(159 902)

 

— Eurojust

(981 419)

 

— Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

(1 209 354)

 

— Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

(819 457)

 

— Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

(3 090 008)

 

— Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)

(1 260 080)

 

— Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

(2 608 206)

 

— Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

(743 740)

 

— Euroopa GNSSi Agentuur (Galileo)

(353 342)

 

— Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

(215 868)

 

— Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

(223 863)

 

— Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus (EIOPA)

(151 907)

 

— ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (F4E)

(1 292 617)

 

— Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

(1 380 207)

 

— Euroopa Ravimiamet (EMEA)

(3 796 239)

 

— Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

(737 351)

 

— Euroopa nanoelektroonika-alane ühisettevõte ENIAC (ENIAC)

(47 971)

 

— Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

(351 785)

 

— Euroopa Politseikolledž (CEPOL)

(187 759)

 

— Euroopa Politseiamet (Europol)

(981 419)

 

— Euroopa Raudteeagentuur (ERA)

(881 640)

 

— Euroopa Teadusnõukogu rakendusamet (ERCEA)

(2 093 394)

 

— Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA)

(171 895)

 

— Euroopa Koolitusfond (ETF)

(884 740)

 

— Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

(426 662)

 

— Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI)

(1 035 003)

 

— Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (EAHC)

(294 879)

 

— Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

(2 118 080)

 

— Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet (TEN-T EA)

(454 054)

 

— kütuselementide ja vesinikutehnoloogia ühisettevõte (FCH)

(143 912)

 

— innovatiivsete ravimite algatus – ühisettevõte IMI

(231 858)

 

— ühisettevõte SESAR

(311 809)

 

— Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM)

(4 271 005)

 

— Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

(1 531 054)

 

Euroopa Liidu Kohus

 

17 711 000

Kontrollikoda

 

7 715 532

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

5 974 002

Regioonide Komitee

 

4 303 311

Euroopa Ombudsman

 

493 113

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

411 000

Euroopa välisteenistus

 

12 751 541

 

Kokku

437 655 803

4 1 1   Pensioniõiguste ülekandmine või väljaostmine töötajate poolt

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

Märkused

Artikkel kajastab ametnike varasemate ametikohtade pensioniõiguste kindlustusmatemaalise väärtuse või kindlasummalise tagasiostmisväärtuse makseid Euroopa Liidu eelarvesse.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Parlament

 

9 134 938

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

66 779 000

Euroopa Liidu Kohus

 

500 000

Euroopa Kontrollikoda

 

1 300 000

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

77 713 938

4 1 2   Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

110 000

105 000

57 339,85

Märkused

Isiklikel põhjustel puhkust võtvad ametnikud ja muud teenistujad võivad jätkata pensioniõiguste omandamist tingimusel, et nad kannavad ka tööandja sissemaksete kulud.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Euroopa Parlament

 

10 000

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

100 000

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Euroopa Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

110 000

PEATÜKK 4 2 —   MUUD SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

4 2 0   Detsentraliseeritud organite ja rahvusvaheliste organisatsioonide tööandjapoolsed sissemaksed pensioniskeemi

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

Märkused

Artikkel hõlmab detsentraliseeritud asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide tehtavaid tööandjapoolseid sissemakseid pensioniskeemi.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Komisjon

 

13 123 267

4 2 1   Euroopa Parlamendi liikmete sissemaksed pensioniskeemi

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

820 485,00

Märkused

Artikkel kajastab Euroopa Parlamendi liikmete sissemakseid pensioniskeemi.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete kulude ja toetuste maksmise eeskiri, eriti selle III lisa.

Euroopa Parlament

 

p.m.

JAOTIS 5

INSTITUTSIOONIDE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

Artikkel

Punkt

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Sissetulek vallasvara (varustus) müügist

5 0 0 0

Sissetulek transpordivahendite müügist – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

72 027,05

5 0 0 1

Sissetulek muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

39 602,42

5 0 0 2

Tulud muudele institutsioonidele või asutustele tarnitud kaupade eest – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

362 665,38

 

Artikkel 5 0 0 — Kogusumma

p.m.

p.m.

474 294,85

5 0 1

Kinnisvara müügist saadav tulu

p.m.

p.m.

0,—

5 0 2

Sissetulek väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

1 868 325,21

 

PEATÜKK 5 0 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

2 342 620,06

PEATÜKK 5 1

5 1 0

Sissetulek varustuse ja seadmete üürimisest – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1

Kinnisvara üürile ja allüürile andmisest saadav tulu ning üüri kõrvalkulude hüvitamine

5 1 1 0

Sissetulek kinnisvara üürile ja allüürile andmisest – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

20 015 601,71

5 1 1 1

Üüri kõrvalkulude hüvitamine – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

1 082 853,85

 

Artikkel 5 1 1 — Kogusumma

p.m.

p.m.

21 098 455,56

 

PEATÜKK 5 1 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

21 098 455,56

PEATÜKK 5 2

5 2 0

Investeeringutest ja antud laenudest saadav tulu ning panga- ja muud intressid institutsioonide kontodelt

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

5 2 1

Investeeringutest ja antud laenudest saadav tulu ning panga- ja muud intressid komisjonile üle kantavaid toetusi saavate asutuste kontodelt

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

5 2 2

Eelfinantseerimisest laekuv intress

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

5 2 3

Usalduskontodelt laekuv tulu – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

 

 

PEATÜKK 5 2 — KOGUSUMMA

57 194 000

68 794 000

107 684 846,69

PEATÜKK 5 5

5 5 0

Teiste institutsioonide või asutuste kasuks osutatud teenustest või tehtud töödest laekuv tulu, sealhulgas lähetushüvitiste summad, mis on makstud teiste institutsioonide või asutuste eest ja nende poolt tagasi makstud – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

14 496 682,85

5 5 1

Tulu kolmandatelt isikutelt nende taotlusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

3 289 115,57

 

PEATÜKK 5 5 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

17 785 798,42

PEATÜKK 5 7

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagastamisest – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

41 991 820,80

5 7 1

Sihtotstarbeline tulu, näiteks sihtasutuste tulu, toetused, kinked ja annakud, sealhulgas iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

31 997,47

5 7 2

Teiste institutsioonide eest kantud sotsiaalhoolekandekulude tagasimaksed

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3

Muud institutsioonide haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

140 034 796,82

5 7 4

Tulu, mis on saadud komisjoni rahalisest toetusest Euroopa välisteenistusele liidu delegatsioonides töötava komisjoni personali kulude katteks – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

 

 

 

PEATÜKK 5 7 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

182 058 615,09

PEATÜKK 5 8

5 8 0

Tulu üüriga seotud maksetest – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

160 148,61

5 8 1

Tulu laekunud kindlustushüvitistest – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

1 648 018,09

 

PEATÜKK 5 8 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

1 808 166,70

PEATÜKK 5 9

5 9 0

Muud tulud haldustegevusest

100 000

100 000

1 746 769,61

 

PEATÜKK 5 9 — KOGUSUMMA

100 000

100 000

1 746 769,61

 

Jaotis 5 — Kogusumma

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

PEATÜKK 5 0 —

SISSETULEK VALLASVARA (VARUSTUS) JA KINNISVARA MÜÜGIST

PEATÜKK 5 1 —

ÜÜRITULU

PEATÜKK 5 2 —

INVESTEERINGUTEST, ANTUD LAENUDEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST SAADAV TULU

PEATÜKK 5 5 —

OSUTATUD TEENUSTEST JA TEHTUD TÖÖDEST LAEKUV TULU

PEATÜKK 5 7 —

MUUD INSTITUTSIOONIDE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

PEATÜKK 5 8 —

MITMESUGUSED HÜVITISED

PEATÜKK 5 9 —

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSEST

PEATÜKK 5 0 —   SISSETULEK VALLASVARA (VARUSTUS) JA KINNISVARA MÜÜGIST

5 0 0   Sissetulek vallasvara (varustus) müügist

5 0 0 0   Sissetulek transpordivahendite müügist – Sihtotstarbeline tulu

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

72 027,05

Märkused

Punkti kirjendatakse institutsioonidele kuuluvate sõidukite müügist või väljavahetamisest saadud tulud.

Siia kantakse ka laekumised nende transpordivahendite müügist, mis on välja vahetatud või maha kantud, sest nende väärtus on raamatupidamises täielikult amortiseerunud.

Finantsmääruse artikli 18 lõike 1 punktide e ja ea kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Euroopa Parlament

 

p.m.

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

p.m.

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Euroopa Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

p.m.

5 0 0 1   Sissetulek muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

39 602,42

Märkused

Punkti kirjendatakse institutsioonile kuuluva vallasvara (v.a sõidukite) müügist või väljavahetamisest saadud tulud.

Siia kantakse ka laekumised selliste vahendite, sisseseade, materjali ning teadus- ja tehniliste seadmete müügist, mis on välja vahetatud või maha kantud, sest nende väärtus on raamatupidamises täielikult amortiseerunud.

Finantsmääruse artikli 18 lõike 1 punktide e ja ea kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Euroopa Parlament

 

p.m.

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

p.m.

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Euroopa Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

p.m.

5 0 0 2   Tulud muudele institutsioonidele või asutustele tarnitud kaupade eest – Sihtotstarbeline tulu

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

362 665,38

Märkused

Finantsmääruse artikli 18 lõike 1 punkti g kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Euroopa Parlament

 

p.m.

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

p.m.

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Euroopa Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

p.m.

5 0 1   Kinnisvara müügist saadav tulu

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artiklisse kirjendatakse institutsioonidele kuuluva kinnisvara müügist saadud tulud.

5 0 2   Sissetulek väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

1 868 325,21

Märkused

Finantsmääruse artikli 18 lõike 1 punkti j kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Lisaks sisaldab see artikkel tulusid, mis on saadud selliste toodete müügist elektroonilistel andmekandjatel.

Euroopa Parlament

 

p.m.

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

p.m.

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Euroopa Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

p.m.

PEATÜKK 5 1 —   ÜÜRITULU

5 1 0   Sissetulek varustuse ja seadmete üürimisest – Sihtotstarbeline tulu

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Finantsmääruse artikli 18 lõike 1 punkti e kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Euroopa Parlament

 

p.m.

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

p.m.

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Euroopa Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

p.m.

5 1 1   Kinnisvara üürile ja allüürile andmisest saadav tulu ning üüri kõrvalkulude hüvitamine

5 1 1 0   Sissetulek kinnisvara üürile ja allüürile andmisest – Sihtotstarbeline tulu

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

20 015 601,71

Märkused

Finantsmääruse artikli 18 lõike 1 punkti e kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Euroopa Parlament

 

p.m.

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

p.m.

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Euroopa Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

p.m.

5 1 1 1   Üüri kõrvalkulude hüvitamine – Sihtotstarbeline tulu

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

1 082 853,85

Märkused

Finantsmääruse artikli 18 lõike 1 punkti e kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Euroopa Parlament

 

p.m.

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

p.m.

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Euroopa Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

p.m.

PEATÜKK 5 2 —   INVESTEERINGUTEST, ANTUD LAENUDEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST SAADAV TULU

5 2 0   Investeeringutest ja antud laenudest saadav tulu ning panga- ja muud intressid institutsioonide kontodelt

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

Märkused

Artiklisse kirjendatakse investeeringutest ja antud laenudest saadav tulu ning panga- ja muud intressid institutsioonide kontodelt.

Euroopa Parlament

 

1 300 000

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

5 600 000

Euroopa Liidu Kohus

 

130 000

Euroopa Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

64 000

Regioonide Komitee

 

100 000

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

7 194 000

5 2 1   Investeeringutest ja antud laenudest saadav tulu ning panga- ja muud intressid komisjonile üle kantavaid toetusi saavate asutuste kontodelt

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

Märkused

Artikkel kajastab intressimakseid toetatavatelt organisatsioonidelt, kes on paigutanud komisjonilt saadud ettemaksed intressi teenivatele kontodele. Kui nimetatud ettemaksed jäävad kasutamata, tuleb need koos intressiga komisjonile tagastada.

Komisjon

 

10 000 000

5 2 2   Eelfinantseerimisest laekuv intress

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

Märkused

Artiklisse kirjendatakse eelfinantseerimisest laekuv intressitulu.

Selles artiklis esitatud summasid võib kasutada finantsmääruse artikli 5a kohaselt täiendavate assigneeringute kirjendamiseks eelarveridadele, kus oli vastava tulu aluseks olnud esialgne kulu. Eelmaksetest saadud intressid assigneeritakse asjakohasele programmile või meetmele ning arvatakse lõppmakse tegemisel makse saajale võlgnetavate summade saldost maha.

Määruses, millega kehtestatakse finantsmääruse rakenduseeskirjad, täpsustatakse ka juhud, mille puhul vastutav eelarvevahendite käsutaja nõuab intressid igal aastal sisse.

Komisjon

 

40 000 000

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 25. juuni 2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1), eriti selle artikkel 5a.

Komisjoni määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, 23. detsember 2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1), eriti selle artiklid 4 ja 4a.

5 2 3   Usalduskontodelt laekuv tulu – Sihtotstarbeline tulu

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

 

Märkused

Artiklisse kirjendatakse usalduskontodelt saadavad intressid ja muu tulu.

Liidu usalduskontod on avatud rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides (Euroopa Investeerimisfond, Euroopa Investeerimispank, Euroopa Nõukogu Arengupank / Kreditanstalt für Wiederaufbau, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank), kes haldavad liidu/ühenduse programme ning liidu/ühenduse makstavad summad jäävad kontole, kuni need tehakse mõne programmi raames kättesaadavateks näiteks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele või kandidaatriikides projekte juhtivatele institutsioonidele.

Finantsmääruse artikli 18 lõike 2 kohaselt tehakse liidu/ühenduse programmide usalduskontodelt saadavatest intressidest täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele on kantud vastava tulu aluseks olnud esialgsed kulud.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 25. juuni 2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1), eriti artikli 18 lõige 2.

Komisjoni määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, 23. detsember 2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1).

PEATÜKK 5 5 —   OSUTATUD TEENUSTEST JA TEHTUD TÖÖDEST LAEKUV TULU

5 5 0   Teiste institutsioonide või asutuste kasuks osutatud teenustest või tehtud töödest laekuv tulu, sealhulgas lähetushüvitiste summad, mis on makstud teiste institutsioonide või asutuste eest ja nende poolt tagasi makstud – Sihtotstarbeline tulu

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

14 496 682,85

Märkused

Finantsmääruse artikli 18 lõike 1 punkti g kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Euroopa Parlament

 

p.m.

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

p.m.

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Euroopa Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

p.m.

5 5 1   Tulu kolmandatelt isikutelt nende taotlusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

3 289 115,57

Märkused

Finantsmääruse artikli 18 lõike 1 punkti e kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Euroopa Parlament

 

p.m.

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

p.m.

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Euroopa Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

p.m.

PEATÜKK 5 7 —   MUUD INSTITUTSIOONIDE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

5 7 0   Tulu ebaõigesti makstud summade tagastamisest – Sihtotstarbeline tulu

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

p.m.

p.m.

41 991 820,80

Märkused

Finantsmääruse artikli 18 lõike 1 punkti f kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.