ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.065.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 65

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
11. märts 2011


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 211/2011, 16. veebruar 2011, kodanikualgatuse kohta

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

11.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 211/2011,

16. veebruar 2011,

kodanikualgatuse kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 24 esimest lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu lepinguga (ELi leping) on tugevdatud liidu kodanikuühiskonda ja tõhustatud liidu demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias Euroopa kodanikualgatuse kaudu. See kord võimaldab kodanikel pöörduda otse komisjoni poole taotlusega, milles komisjoni kutsutakse üles esitama liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks, ja annab neile sarnase õiguse, nagu on Euroopa Parlamendil Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 225 ja nõukogul ELi toimimise lepingu artikli 241 alusel.

(2)

Kodanikualgatuse kord ja tingimused peaksid olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud ning vastama kodanikualgatuse olemusele, et julgustada kodanike osalust ja muuta liit ligipääsetavamaks. Need peaksid õigusi ja kohustusi täpselt tasakaalus hoidma.

(3)

Nimetatud korra ja tingimustega tuleks tagada, et kodanikualgatuses osalemiseks kohaldatakse liidu kodanike suhtes samalaadseid tingimusi sõltumata sellest, millisest liikmesriigist nad pärinevad.

(4)

Taotluse korral peaks komisjon andma kodanikele teavet ja mitteametlikku nõu kodanikualgatuste kohta, eelkõige registreerimise kriteeriumide küsimuses.

(5)

On vaja sätestada miinimumarv liikmesriike, millest kodanikualgatuses osalevad kodanikud peavad pärinema. Selleks et tagada, et kodanikualgatus esindab liidu huve, tagades samas, et seda vahendit oleks lihtne kasutada, peaks algatuses osalema kodanikke vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest.

(6)

Sel eesmärgil on asjakohane kehtestada ka igast sellisest liikmesriigist pärinevate allakirjutanute miinimumarv. Selleks et tagada kodanikele kodanikualgatuses osalemiseks samalaadsed tingimused, peaksid kõnealused miinimumarvud olema kahanevalt proportsionaalsed. Selguse huvides tuleks need miinimumarvud liikmesriigiti kindlaks määrata käesoleva määruse lisas. Igast liikmesriigist pärit allakirjutanute miinimumarvu arvutamiseks tuleks igast liikmesriigist pärit Euroopa Parlamendi liikmete arv korrutada kordajaga 750. Komisjonile tuleks anda volitused selle lisa muutmiseks, et kajastada mis tahes muudatusi Euroopa Parlamendi koosseisus.

(7)

On asjakohane määrata kindlaks kodanikualgatuses osalemiseks vajalik vanuse alampiir. Alampiiriks tuleks sätestada Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslik vanus.

(8)

Kodanikualgatuse tõhusaks läbiviimiseks on vaja vähemalt minimaalsel tasemel organiseeritud struktuuri. Selleks peaks olema kodanike komitee, mis koosneb füüsilistest isikutest (korraldajad), kes pärinevad vähemalt seitsmest eri liikmesriigist, et edendada kogu Euroopat puudutavate küsimuste tõstatamist ja soodustada nende teemal mõttevahetusi. Läbipaistvuse ning sujuva ja tõhusa teabevahetuse kindlustamiseks peaks kodanike komitee määrama esindajad, kes on kogu protsessi vältel kontaktisikud kodanike komitee ja liidu institutsioonide vahelisel suhtlemisel.

(9)

Üksustel, eelkõige organisatsioonidel, kes aluslepingute kohaselt aitavad kaasa poliitilise teadlikkuse kujundamisele Euroopas ja väljendavad liidu kodanike tahet, peaks olema võimalik kodanikualgatusi edendada, kui nad teevad seda täiesti läbipaistvalt.

(10)

Selleks et tagada kavandatud kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus ning vältida olukorda, kus allkirju kogutakse kavandatud kodanikualgatusele, mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele, peaks olema kohustuslik registreerida selline algatus komisjoni loodud veebisaidil enne, kui kodanikelt hakatakse koguma vajalikke toetusavaldusi. Komisjon peaks registreerima kõik kavandatud kodanikualgatused, mis vastavad käesoleva määruse tingimustele. Komisjon peaks registreerimist korraldama kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega.

(11)

Kui kavandatud kodanikualgatus on registreeritud, võivad korraldajad koguda kodanike toetusavaldusi.

(12)

Käesoleva määruse lisas on asjakohane esitada toetusavalduse vorm, milles täpsustatakse andmed, mida nõutakse liikmesriikide tehtavaks kontrolliks. Komisjonile tuleks anda volitused selle lisa muutmiseks vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290, võttes arvesse talle liikmesriikide poolt saadetud teavet.

(13)

Täites põhimõtet, et isikuandmed peavad olema seda otstarvet silmas pidades, mille jaoks neid kogutakse, piisavad, asjakohased ja mitte liigsed, peavad kavandatud kodanikualgatusele allakirjutanud esitama oma isikuandmed, sealhulgas vajaduse korral isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbri, kuna see võib olla vajalik toetusavalduse kontrollimiseks liikmesriigi poolt vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele.

(14)

Selleks et kasutada nüüdisaegset tehnoloogiat tõhusalt osalusdemokraatia vahendina, on asjakohane sätestada, et toetusavaldusi kogutakse nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal. Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid peaksid olema varustatud asjakohaste turvaelementidega, et tagada muu hulgas andmete turvaline kogumine ja säilitamine. Sel eesmärgil peaks komisjon kehtestama veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid.

(15)

On asjakohane, et liikmesriigid kontrolliksid enne toetusavalduste kogumist veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

(16)

Komisjon peaks tegema kättesaadavaks avatud lähtekoodiga tarkvara, millel on vajalikud tehnilised ja turvaelemendid käesolevas määruses veebipõhiseid toetusavalduste kogumise süsteeme käsitlevate sätete täitmiseks.

(17)

On asjakohane tagada, et kodanikualgatusele antavaid toetusavaldusi kogutakse teatava tähtaja jooksul. Selleks et tagada, et kodanikualgatuse ettepanek ei minetaks oma asjakohasust, arvestades samal ajal seda, kui keeruline on koguda toetusavaldusi kogu liidus, ei tohiks selline tähtaeg olla pikem kui 12 kuud alates kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäevast.

(18)

On asjakohane sätestada, et kui allakirjutanutelt on kodanikualgatusele kogutud vajalik arv toetusavaldusi, peaks iga liikmesriik vastutama sellest liikmesriigist pärinevate allakirjutanute toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest. Arvestades vajadust piirata liikmesriikide halduskoormust, peaksid nad sellise kontrolli tegema asjakohasel viisil, mis võib põhineda juhuvalimil, kolme kuu jooksul alates tõendamise taotluse saamisest ja andma dokumendi, millega kinnitatakse kehtivate toetusavalduste arvu.

(19)

Kodanikualgatuse korraldajad peaksid enne kodanikualgatuse esitamist komisjonile tagama, et kõik käesolevas määruses sätestatud asjakohased tingimused on täidetud.

(20)

Komisjon peaks kodanikualgatuse läbi vaatama ning esitama eraldi oma õiguslikud ja poliitilised järeldused. Samuti peaks ta kolme kuu jooksul kehtestama meetme, mida ta kavatseb selle suhtes võtta. Selleks et näidata, et kodanikualgatust toetab vähemalt miljon liidu kodanikku ja selle võimalikke järelmeetmeid on põhjalikult kaalutud, peaks komisjon selgitama selgelt, arusaadavalt ja üksikasjalikult oma kavandatava meetme põhjusi ning ka põhjendama, kui ta ei kavatse meetmeid võtta. Kui komisjon on saanud kodanikualgatuse, mida toetab vajalik arv allakirjutanuid ja mis vastab muudele käesoleva määruse nõuetele, on korraldajatel õigus esitada see algatus liidu tasandi avalikul kuulamisel.

(21)

Käesoleva määruse kohaldamisel on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (4) isikuandmete töötlemise suhtes täielikult kohaldatav. Sellega seoses on õiguskindluse huvides asjakohane selgitada, et andmete vastutavad töötlejad direktiivi 95/46/EÜ tähenduses on kodanikualgatuse korraldajad ja liikmesriigi pädevad asutused, ning kindlaks määrata maksimaalne ajavahemik, mille jooksul tohib kodanikualgatuse jaoks kogutud isikuandmeid säilitada. Kodanikualgatuse korraldaja peab andmete vastutava töötlejana võtma kõik asjakohased meetmed, et täita direktiiviga 95/46/EÜ kehtestatud kohustused, eelkõige need, mis on seotud andmete töötlemise seaduslikkuse ja turvalisusega, andmesubjekti teavitamise ning tema õigusega tutvuda oma isikuandmetega ning taotleda nende parandamist ja kustutamist.

(22)

Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse andmete töötlemise suhtes täielikult direktiivi 95/46/EÜ III peatükki, mis käsitleb õiguskaitsevahendeid, vastutust ja sanktsioone. Kodanikualgatuse korraldajad peaksid vastavalt kohaldatavale siseriiklikule õigusele vastutama igasuguse kahju eest, mida nad põhjustavad. Lisaks peaksid liikmesriigid tagama, et korraldajate suhtes kohaldatakse asjakohaseid karistusi käesoleva määruse rikkumise eest.

(23)

Käesoleva määruse kohaldamisel on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (5) komisjoni poolt läbi viidava isikuandmete töötlemise suhtes täielikult kohaldatav.

(24)

Selleks et olla valmis muutmise vajaduseks tulevikus, tuleks komisjonile käesoleva määruse lisade muutmiseks anda ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks. Eriti oluline on, et komisjon viib oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil.

(25)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (6).

(26)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eriti selle artiklis 8 tunnustatud põhimõtet, mille kohaselt on igaühel õigus oma isikuandmete kaitsele.

(27)

Euroopa Andmekaitseinspektoriga on konsulteeritud ning ta võttis vastu arvamuse (7),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega määratakse kindlaks kodanikualgatuse esitamise kord ja tingimused, nagu see on sätestatud ELi lepingu artiklis 11 ja ELi toimimise lepingu artiklis 24.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „kodanikualgatus”– komisjonile käesoleva määruse kohaselt esitatud algatus, milles kutsutakse komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohast ettepanekut küsimustes, mille suhtes on kodanike arvates vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt, ning mida toetab vähemalt üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad vähemalt ühest neljandikust kõikidest liikmesriikidest;

2)   „allakirjutanud”– liidu kodanikud, kes toetavad konkreetset kodanikualgatust, olles selleks täitnud vastava toetusavalduse vormi;

3)   „korraldajad”– füüsilised isikud, kes moodustavad kodanike komitee ja kes vastutavad kodanikualgatuse ettevalmistamise ja selle komisjonile esitamise eest.

Artikkel 3

Korraldajatele ja allakirjutanutele esitatavad nõuded

1.   Korraldajad peavad olema liidu kodanikud ja Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

2.   Korraldajad moodustavad kodanike komitee, mis koosneb vähemalt seitsmest isikust, kelle hulgas on vähemalt seitsme liikmesriigi elanikke.

Korraldajad määravad ühe esindaja ja tema asendaja („kontaktisikud”), kes peavad kogu protsessi vältel kontakti kodanike komitee ja liidu institutsioonide vahelises suhtlemises ja kellel on õigus esineda ja tegutseda kodanike komitee nimel.

Korraldajaid, kes on Euroopa Parlamendi liikmed, ei arvestata vähima isikute arvu hulka, mis on nõutav kodanike komitee moodustamiseks.

Et kavandatud kodanikualgatust artikli 4 kohaselt registreerida, vaatab komisjon läbi andmed ainult nende kodanike komitee seitsme liikme kohta, kes on vajalikud, et täita käesoleva artikli lõikes 1 ja käesolevas lõikes sätestatud nõuded.

3.   Komisjon võib nõuda korraldajalt asjakohase tõendusmaterjali esitamist lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmise kohta.

4.   Selleks et osaleda kavandatud kodanikualgatuses, peab allakirjutanu olema liidu kodanik ja Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

Artikkel 4

Kavandatud kodanikualgatuse registreerimine

1.   Enne allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist kavandatud kodanikualgatusele peavad korraldajad taotlema komisjonilt kõnealuse algatuse registreerimist, esitades II lisas sätestatud teabe, eelkõige kodanikualgatuse ettepaneku sisu ja eesmärkide kohta.

Osutatud teave kantakse ühes liidu ametlikus keeles komisjoni selleks otstarbeks loodud veebipõhisesse registrisse („register”).

Korraldajad annavad registrile pidevalt uuendatud teavet kavandatud kodanikualgatuse toetus- ja rahastamisallikate kohta ja vajaduse korral avaldavad selle oma veebisaidil.

Pärast seda, kui lõikele 2 vastav registreerimine on kinnitatud, võivad korraldajad kanda kavandatud kodanikualgatuse registrisse teistes liidu ametlikes keeltes. Kavandatud kodanikualgatuse tõlkimise eest teistesse liidu ametlikesse keeltesse vastutavad korraldajad.

Komisjon loob kontaktpunkti, kus antakse teavet ja abi.

2.   Komisjon registreerib kavandatud kodanikualgatuse kahe kuu jooksul alates II lisas sätestatud teabe saamisest ainuomase registreerimisnumbri all ja saadab kinnituse korraldajatele, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kodanike komitee on loodud ja kontaktisik on määratud vastavalt artikli 3 lõikele 2;

b)

kavandatud kodanikualgatus ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks;

c)

kavandatud kodanikualgatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu ega pahatahtlik ja

d)

kavandatud kodanikualgatus ei ole ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega, mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 2.

3.   Komisjon keeldub registreerimisest, kui üks või rohkem lõikes 2 kehtestatud tingimustest ei ole täidetud.

Kui komisjon keeldub kavandatud kodanikualgatust registreerimast, peab ta korraldajaid teavitama keeldumise põhjustest ja kõigist neile kättesaadavatest võimalikest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest.

4.   Registreeritud kavandatud kodanikualgatus avalikustatakse registris. Piiramata andmesubjektide õiguste kohaldamist vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001, on andmesubjektidel õigus taotleda nende isikuandmete eemaldamist veebipõhisest registrist pärast kavandatud kodanikualgatuse registreerimiskuupäevast alanud kaheaastase tähtaja lõppemist.

5.   Korraldajad võivad igal ajal enne artikli 8 kohast toetusavalduste esitamist eelnevalt registreeritud kavandatud kodanikualgatuse tagasi võtta. Sellisel juhul tuleb registrisse kanda vastav märge.

Artikkel 5

Toetusavalduste kogumise kord ja tingimused

1.   Korraldajad vastutavad artikli 4 kohaselt registreeritud kodanikualgatuse ettepanekule allakirjutanutelt toetusavalduste kogumise eest.

Toetusavalduste kogumiseks võib kasutada ainult III lisas esitatud näidistele vastavat toetusavalduse vormi, mis on ühes kavandatud kodanikualgatuse registrisse lisatud keeleversioonis. Korraldajad täidavad III lisas esitatud vormid enne allakirjutanutelt toetusavalduste kogumist. Vormides esitatud teave peab vastama registris sisalduvale teabele.

2.   Korraldajad võivad koguda toetusavaldusi nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. Toetusavalduste veebipõhise kogumise suhtes kohaldatakse artiklit 6.

Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse toetusavaldusi, mis on allkirjastatud elektrooniliselt, kasutades täiustatud elektroonilist allkirja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta määruse 1999/93/EÜ (elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta) (8) tähenduses, samaväärsena paberkandjal toetusavaldustega.

3.   Allakirjutanud peavad täitma korraldajate poolt kättesaadavaks tehtud toetusavalduse vormi. Nad esitavad ainult need isikuandmed, mis on nõutavad liikmesriikide kontrolli jaoks, nagu esitatud III lisas.

Allakirjutanu võib konkreetset kodanikualgatust toetada ainult üks kord.

4.   Liikmesriigid edastavad komisjonile kõik III lisas sätestatud teabe muudatused. Neid muudatusi arvestades võib komisjon kooskõlas artikliga 17 ning artiklites 18 ja 19 sätestatud tingimustel võtta vastu delegeeritud õigusakte III lisa muutmiseks.

5.   Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 12 kuu jooksul pärast kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäeva.

Nimetatud ajavahemiku lõppedes märgitakse registrisse, et tähtaeg on lõppenud ning vajaduse korral asjaolu, et vajalikku arvu toetusavaldusi ei kogutud.

Artikkel 6

Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid

1.   Toetusavalduste veebipõhise kogumise korral säilitatakse veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide kaudu saadud andmeid liikmesriigi territooriumil.

Veebipõhise toetusavalduse kogumise süsteemi tõendatakse vastavalt lõikele 3 liikmesriigis, kus veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kaudu kogutud andmeid säilitatakse. Korraldajad võivad kasutada sama veebipõhist toetusavalduste kogumise süsteemi toetusavalduste kogumiseks mitmes liikmesriigis või kõikides liikmesriikides.

Toetusavalduse vormi näidiseid võib veebipõhise kogumise jaoks kohandada.

2.   Korraldajad tagavad, et toetusavalduste kogumiseks kasutatav veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on kooskõlas lõikega 4.

Enne toetusavalduste kogumise algatamist paluvad korraldajad asjaomase liikmesriigi pädeval asutusel tõendada, et kasutatav veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on kooskõlas lõikega 4.

Korraldajad võivad alustada toetusavalduste kogumist veebipõhise toetusavalduste süsteemi kaudu üksnes siis, kui neile on antud lõikes 3 osutatud tõend. Korraldajad teevad selle tõendi üldsusele kättesaadavaks veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi veebisaidil.

Komisjon loob hiljemalt 1. jaanuariks 2012 avatud lähtekoodiga tarkvara, millel on vajalikud tehnilised ja turvaelemendid käesolevas määruses veebipõhiseid toetusavalduste kogumise süsteeme käsitlevate sätete järgimiseks, ning seejärel hooldab seda. Tarkvara tehakse kättesaadavaks tasuta.

3.   Kui veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on lõikega 4 kooskõlas, annab asjaomane pädev asutus selle kohta ühe kuu jooksul IV lisas esitatud näidisele vastava tõendi.

Liikmesriigid tunnustavad teise liikmesriigi pädeva asutuse antud tõendit.

4.   Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid on varustatud asjakohaste turva- ja tehniliste elementidega, et oleks tagatud järgmine:

a)

toetusavalduse võivad Internetis esitada ainult füüsilised isikud;

b)

veebis esitatud andmeid kogutakse ja säilitatakse turvaliselt, et tagada muu hulgas see, et neid ei saa muuta ega kasutada muul kui konkreetse kodanikualgatuse toetamise eesmärgil, ning et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise või ebaseadusliku avalikustamise või juurdepääsu eest;

c)

süsteem suudab esitada toetusavaldusi vormis, mis vastab III lisas toodud näidistele, et liikmesriik saaks teha artikli 8 lõike 2 kohast kontrolli.

5.   Komisjon võtab lõike 4 kohaldamiseks hiljemalt 1. jaanuariks 2012 artikli 20 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt vastu tehnilised spetsifikatsioonid.

Artikkel 7

Allakirjutanute minimaalne arv liikmesriigiti

1.   Kodanikualgatusele allakirjutanud peavad pärinema vähemalt ühest neljandikust kõikidest liikmesriikidest.

2.   Vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest pärinevate allakirjutanute arv peab kavandatud kodanikualgatuse registreerimise ajal ulatuma vähemalt I lisas sätestatud kodanike miinimumarvuni. See miinimumarv vastab igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvule, mis on korrutatud kordajaga 750.

3.   Komisjon võtab delegeeritud aktidega vastavalt artiklile 17 ning artiklites 18 ja 19 sätestatud tingimustel vastu asjakohased I lisa muudatused, et kajastada muudatusi Euroopa Parlamendi koosseisus.

4.   Allakirjutanut peetakse pärinevaks sellest liikmesriigist, mis on vastutav allakirjutanu toetusavalduse kontrollimise eest vastavalt artikli 8 lõike 1 teisele lõigule.

Artikkel 8

Toetusavalduste kontrollimine ja tõendamine liikmesriigi poolt

1.   Pärast allakirjutanutelt vajalike toetusavalduste kogumist kooskõlas artiklitega 5 ja 7 esitavad korraldajad need paberkandjal või elektrooniliselt artiklis 15 osutatud asjaomasele pädevale asutusele kontrollimiseks ja tõendamiseks. Selleks kasutavad korraldajad V lisas esitatud vormi ning teevad vahet paberkandjal kogutud toetusavaldustel, täiustatud elektroonilist allkirja kasutades elektrooniliselt allkirjastatud toetusavaldustel ja veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kaudu kogutud toetusavaldustel.

Korraldajad esitavad toetusavaldused asjakohasele liikmesriigile järgmiselt:

a)

allakirjutanu poolt toetusavaldusel märgitud tema elukohaks olevale või kodakondsusjärgsele liikmesriigile, nagu on ette nähtud III lisa C osa punktis 1, või

b)

liikmesriigile, mis on välja andnud toetusavaldusel märgitud isikut tõendava tunnuskoodi või dokumendi, nagu on ette nähtud III lisa C osa punktis 2.

2.   Pädev asutus kontrollib esitatud toetusavaldusi kolme kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest asjakohasel viisil ning vajaduse korral vastavalt siseriiklikule õigusele ja tavale. Selle alusel annab ta korraldajatele VI lisas esitatud näidisele vastava tõendi, milles tõendatakse asjaomase liikmesriigiga seotud kehtivate toetusavalduste arvu.

Toetusavalduste kontrollimiseks ei nõuta allkirjade autentimist.

3.   Lõikes 2 osutatud tõend antakse tasuta.

Artikkel 9

Kodanikualgatuse esitamine komisjonile

Pärast artikli 8 lõikes 2 osutatud tõendi saamist ja tingimusel, et käesolevas määruses ette nähtud asjakohast korda on järgitud ja kõik tingimused on täidetud, võivad korraldajad esitada kodanikualgatuse koos algatuse toetamist ja rahastamist käsitleva teabega komisjonile. Kõnealune teave avaldatakse registris.

Mis tahes allikast saadava toetuse ja rahastamise summa, mille ületamise korral tuleb teavet esitada, on identne Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 2004/2003 (Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta) (9) sätestatuga.

Käesoleva artikli kohaldamiseks kasutavad korraldajad VII lisas toodud vormi ja esitavad täidetud vormi koos artikli 8 lõikes 2 ettenähtud tõendite koopiatega paberkandjal või elektrooniliselt.

Artikkel 10

Kodanikualgatuse läbivaatamise kord komisjonis

1.   Kui komisjon saab artikli 9 kohaselt esitatud kodanikualgatuse,

a)

avaldab ta selle viivitamata registris,

b)

võtab korraldajad asjakohasel tasandil vastu, et nad saaksid üksikasjalikult selgitada kodanikualgatuses tõstatatud küsimusi,

c)

esitab kolme kuu jooksul teatises oma õiguslikud ja poliitilised järeldused kodanikualgatuse kohta ja vajaduse korral koos põhjendustega meetme, mida ta kavatseb selle suhtes võtta või võtmata jätta.

2.   Lõike 1 punktis c osutatud teatisest teatatakse korraldajatele, Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning see avalikustatakse.

Artikkel 11

Avalik kuulamine

Kui artikli 10 lõike 1 punktide a ja b tingimused on täidetud, antakse korraldajatele artikli 10 lõike 1 punktis c sätestatud tähtaja jooksul võimalus tutvustada kodanikualgatust avalikul kuulamisel. Komisjon ja Euroopa Parlament tagavad kuulamise korraldamise Euroopa Parlamendis, vajaduse korral koos teiste liidu institutsioonide ja asutustega, kes soovivad osaleda, ja komisjoni esindatuse asjakohasel tasandil.

Artikkel 12

Isikuandmete kaitse

1.   Kodanikualgatuse korraldajad ja liikmesriigi pädevad asutused täidavad käesoleva määruse alusel isikuandmete töötlemisel direktiivi 95/46/EÜ ja selle kohaselt kehtestatud siseriiklikke õigusakte.

2.   Isikuandmete töötlemisel käsitatakse direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punkti d tähenduses andmete vastutavate töötlejatena vastavalt kodanikualgatuse korraldajaid ja artikli 15 lõike 2 kohaselt määratud pädevat asutust.

3.   Korraldajad tagavad, et konkreetse kodanikualgatuse jaoks kogutud isikuandmeid ei kasutata muul kui konkreetses kodanikualgatuses märgitud eesmärgil, ning nad hävitavad kõik sellele kodanikualgatusele antud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu möödumisel algatuse artikli 9 kohasest esitamisest komisjonile või 18 kuu möödumisel kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäevast, olevalt sellest, kumb tähtpäev on varasem.

4.   Pädev asutus kasutab konkreetse kodanikualgatuse jaoks saadud isikuandmeid ainult toetusavalduste artikli 8 lõike 2 kohaseks kontrollimiseks ning hävitab kõik toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu möödumisel alates kõnealuses artiklis osutatud tõendi andmisest.

5.   Konkreetse kodanikualgatuse jaoks antud toetusavaldusi ja nende koopiaid võib säilitada lõigetes 3 ja 4 sätestatud ajapiirangust kauem, kui see on vajalik konkreetse kodanikualgatusega seotud kohtu- või haldusmenetluseks. Korraldajad ja pädev asutus hävitavad kõik toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt üks nädal pärast nimetatud menetluste lõpliku otsuse kuupäeva.

6.   Korraldajad rakendavad vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid kaitsmaks isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, ebaseadusliku avalikustamise või juurdepääsu eest, eelkõige juhul, kui töötlemine hõlmab andmete edastamist võrgu kaudu, ning igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest.

Artikkel 13

Vastutus

Korraldajad vastutavad vastavalt kohaldatavale siseriiklikule õigusele kahju eest, mida nad põhjustavad kodanikualgatuse korraldamisel.

Artikkel 14

Karistused

1.   Liikmesriigid tagavad, et korraldajate suhtes kohaldatakse asjakohaseid karistusi käesoleva määruse rikkumise ja eelkõige järgmise eest:

a)

valeandmete esitamine korraldajate poolt;

b)

andmete väärkasutus.

2.   Lõikes 1 osutatud karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 15

Liikmesriikide pädevad asutused

1.   Artikli 6 lõike 3 kohaldamiseks määravad liikmesriigid pädevad asutused, kes vastutavad nimetatud sättes osutatud tõendi andmise eest.

2.   Artikli 8 lõike 2 kohaldamiseks määrab iga liikmesriik ühe pädeva asutuse, kes vastutab toetusavalduste kontrollimise koordineerimise ja nimetatud sättes osutatud tõendi andmise eest.

3.   Liikmesriigid edastavad hiljemalt 1. märtsil 2012 komisjonile pädevate asutuste nimed ja aadressid.

4.   Komisjon avalikustab pädevate asutuste nimekirja.

Artikkel 16

Lisade muutmine

Komisjon võib vastavalt artiklile 17 ja artiklites 18 ja 19 sätestatud tingimustel võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva määruse lisasid käesoleva määruse asjakohaste sätete ulatuses.

Artikkel 17

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artiklis 16 osutatud delegeeritud õigusakte.

2.   Kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3.   Õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile artiklites 18 ja 19 sätestatud tingimustel.

Artikkel 18

Delegeeritud volituste tagasivõtmine

1.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 16 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

2.   Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mida ta soovib tagasi võtta, ja tagasivõtmise võimalikud põhjused.

3.   Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 19

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

1.   Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

2.   Kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

3.   Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul vastuväite, õigusakt ei jõustu. Vastuväited esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.

Artikkel 20

Komitee

1.   Artikli 6 lõike 5 rakendamisel abistab komisjoni komitee.

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artiklit 8.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

Artikkel 21

Siseriiklikest sätetest teatamine

Iga liikmesriik teatab komisjonile erisätetest, mida ta võtab vastu käesoleva määruse rakendamiseks.

Komisjon teavitab nendest teisi liikmesriike.

Artikkel 22

Läbivaatamine

Hiljemalt 1. aprillil 2015 ja seejärel iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta.

Artikkel 23

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 16. veebruar 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

MARTONYI J.


(1)  ELT C 44, 11.2.2011, lk 182.

(2)  ELT C 267, 1.10.2010, lk 57.

(3)  Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2010. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. veebruari 2011. aasta otsus.

(4)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(5)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(6)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(7)  ELT C 323, 30.11.2010, lk 1.

(8)  EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12.

(9)  ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.


I LISA

ALLAKIRJUTANUTE MINIMAALNE ARV LIIKMESRIIGITI

Belgia

16 500

Bulgaaria

12 750

Tšehhi Vabariik

16 500

Taani

9 750

Saksamaa

74 250

Eesti

4 500

Iirimaa

9 000

Kreeka

16 500

Hispaania

37 500

Prantsusmaa

54 000

Itaalia

54 000

Küpros

4 500

Läti

6 000

Leedu

9 000

Luksemburg

4 500

Ungari

16 500

Malta

3 750

Madalmaad

18 750

Austria

12 750

Poola

37 500

Portugal

16 500

Rumeenia

24 750

Sloveenia

5 250

Slovakkia

9 750

Soome

9 750

Rootsi

13 500

Ühendkuningriik

54 000


II LISA

KAVANDATUD KODANIKUALGATUSE REGISTREERIMISEKS VAJALIK TEAVE

Kavandatud kodanikualgatuse registreerimiseks komisjoni veebipõhises registris esitatakse järgmine teave:

1.

kavandatud kodanikualgatuse pealkiri (kuni 100 tähemärki);

2.

kavandatud kodanikualgatuse sisu (kuni 200 tähemärki);

3.

kavandatud kodanikualgatuse eesmärkide kirjeldus, mille suhtes kutsutakse komisjoni üles võtma meetmeid (kuni 500 tähemärki);

4.

aluslepingute sätted, mida korraldajad kavandatava meetme võtmisel asjakohaseks peavad;

5.

kodanike komitee seitsme liikme täielik nimi, postiaadress, kodakondsus ja sünniaeg, tõstes eraldi esile esindaja ja tema asendaja ning nende e-posti aadressid (1);

6.

kavandatud kodanikualgatuse kõik toetus- ja rahastamisallikad selle registreerimise ajal (1).

Algatuse korraldajad võivad esitada veelgi üksikasjalikumat teavet kavandatud kodanikualgatuse sisu, eesmärkide ja tausta kohta lisas. Soovi korral võivad nad esitada ka õigusakti eelnõu.


(1)  Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) teatatakse andmesubjektidele, et komisjon kogub need isikuandmed kavandatud kodanikualgatuse menetlemise eesmärgil. Komisjoni veebipõhises registris esitatakse avalikult ainult korraldajate täielik nimi, kontaktisikute e-posti aadressid ja toetus- ning rahastamisallikatega seotud teave. Andmesubjektidel on õigus avaldada oma isikuandmete avaldamisele vastuseisu mõjuvatel õiguslikel põhjustel, mis on seotud nende isikliku olukorraga, ning õigus igal ajal nõuda andmete parandamist ja õigus nõuda andmete eemaldamist komisjoni veebipõhisest registrist pärast kaheaastase ajavahemiku möödumist kavandatud kodanikualgatuse registreerimiskuupäevast.


III LISA

Image

Image

TOETUSAVALDUSE VORM – B OSA

(liikmesriikide puhul, kus nõutakse isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbri esitamist)

Image

Image

C OSA

1.

Liikmesriikide nimekiri, kus ei nõuta isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbri esitamist (toetusavalduse vormi A osa):

Liikmesriik

Allakirjutanud, kelle toetusavaldus esitatakse asjaomasele liikmesriigile

Belgia

Belgia residendid

väljaspool Belgiat elavad Belgia kodanikud, kui nad on teavitanud oma riigi ametiasutusi oma elukohast

Taani

Taani residendid

väljaspool Taanit elavad Taani kodanikud, kui nad on teavitanud oma riigi ametiasutusi oma elukohast

Saksamaa

Saksamaa residendid

väljaspool Saksamaad elavad Saksa kodanikud, kui nad on teavitanud oma riigi ametiasutusi oma elukohast

Eesti

Eesti residendid

väljaspool Eestit elavad Eesti kodanikud

Iirimaa

Iirimaa residendid

Madalmaad

Madalmaade residendid

Slovakkia

Slovakkia residendid

väljaspool Slovakkiat elavad Slovakkia kodanikud

Soome

Soome residendid

väljaspool Soomet elavad Soome kodanikud

Ühendkuningriik

Ühendkuningriigi residendid

2.

Liikmesriikide nimekiri, kus nõutakse kas isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbri esitamist, nagu allpool täpsustatud, toetusavalduse vormi B osas:

 

BULGAARIA

Единен граждански номер (kodanikunumber)

 

TŠEHHI VABARIIK

Občanský průkaz (riiklik isikutunnistus)

Cestovní pas (pass)

 

KREEKA

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (isikutunnistus)

Διαβατήριο (pass)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (elamisluba / alaline elamisluba)

 

HISPAANIA

Documento Nacional de Identidad (isikutunnistus)

Pasaporte (pass)

 

PRANTSUSMAA

Passeport (pass)

Carte nationale d'identité (siseriiklik isikutunnistus)

Titre de séjour (elamisluba)

Permis de conduire (juhiluba)

Muud dokumendid:

Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (parlamentaarse kogu presidendi välja antud parlamendiliikme isikutunnistus, pildiga);

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat (riigi esindaja välja antud kohaliku omavalitsuse esindaja isikutunnistus, pildiga);

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (sõjaveterani tunnistus, beež või trikoloorivärvides);

Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie (tsiviilisiku või sõjaväelase invaliiditunnistus, pildiga);

Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie (riigiametniku isikutunnistus, pildiga);

Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (sõjaväevõimude väljaantud isikutunnistus või liikumisluba, pildiga);

Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat (riigi esindaja väljaantud jahiluba, pildiga);

Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi no 69–3 du 3 janvier 1969 (3. jaanuari 1969. aasta seaduse nr 69-3 alusel välja antud liikumisluba);

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7o) de l’article 138 du code de procédure pénale (kehtiv isikut tuvastav tõend, karistusseadustiku artikli 138 lõike 7 üheksanda lõigu kohastel kohtuliku järelevalve juhtudel isikut tõendava dokumendi vastu välja antud tõend);

Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (siseriikliku isikutunnistuse või passi taotluse vastuvõtmise kinnitus, millel on kohaliku omavalitsuse pitseriga tõendatud taotleja foto ning mis on välja antud kohaliku omavalitsuse poolt viimase kolme kuu jooksul)

 

ITAALIA

Passaporto (pass), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (sealhulgas väljaandnud asutus)

Carta di identità (isikutunnistus), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (sealhulgas väljaandnud asutus)

 

KÜPROS

Δελτίο Ταυτότητας (kodaniku või residendi isikutunnistus)

Διαβατήριο (pass)

 

LÄTI

Personas kods (isikukood)

 

LEEDU

Asmens kodas (isikukood)

 

LUKSEMBURG

Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la Sécurité sociale) (isikukood sotsiaalkindlustuskaardil)

 

UNGARI

személyazonosító igazolvány (isikutunnistus)

útlevél (pass)

személyi azonosító szám (személyi szám) – (isikukood)

 

MALTA

Karta tal-Identità (isikutunnistus)

 

AUSTRIA

Reisepass (pass)

Personalausweis (isikutunnistus)

 

POOLA

Numer ewidencyjny PESEL (PESELi isikukood)

 

PORTUGAL

Bilhete de identidade (isikutunnistus)

Passaporte (pass)

Cartão de Cidadão (kodaniku tunnistus)

 

RUMEENIA

carte de identitate (isikutunnistus)

pasaport (pass)

certificat de inregistrare (registreerimistõend)

cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (ELi kodaniku alaline elamisluba)

Cod Numeric Personal (isikukood)

 

SLOVEENIA

Osebna izkaznica (isikutunnistus)

Potni list (pass)

 

ROOTSI

Personnummer (isikukood) isikutunnistusel

Personnummer (isikukood) passis


IV LISA

TÕEND, MILLEGA KINNITATAKSE VEEBIPÕHISE TOETUSAVALDUSTE KOGUMISE SÜSTEEMI KOOSKÕLA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 16. VEEBRUARI 2011. AASTA MÄÄRUSEGA (EL) nr 211/2011 KODANIKUALGATUSE KOHTA

[…] (liikmesriigi nimi) [….] (pädeva asutuse nimi) kinnitab, et aadressil [….] (veebisaidi aadress) asuv veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem, mida kasutatakse toetusavalduste kogumiseks …. (kavandatud kodanikualgatuse pealkiri), on kooskõlas määruse (EL) nr 211/2011 asjaomaste sätetega.

Kuupäev, allkiri ja pädeva asutuse ametlik pitser:


V LISA

VORM, MILLEGA ESITATAKSE TOETUSAVALDUSED IGA ASJAOMASE LIIKMESRIIGI PÄDEVALE ASUTUSELE

1.

Kontaktisikute täielik nimi, posti- ja e-posti aadress:

2.

Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri:

3.

Komisjoni antud registreerimisnumber:

4.

Registreerimise kuupäev:

5.

[Liikmesriigi nimi] pärinevate allakirjutanute arv:

6.

Lisad:

(Lisada kõigi nende allakirjutanute toetusavaldused, mida asjaomane liikmesriik peab kontrollima.

Vajaduse korral lisada asjaomane tõend / asjaomased tõendid, millega kinnitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta.)

7.

Kuupäev ja kontaktisikute allkiri:


VI LISA

TÕEND, MILLEGA KINNITATAKSE […] (LIIKMESRIIGI NIMI) SEOTUD KEHTIVATE TOETUSAVALDUSTE ARVU

[…] (liikmesriigi nimi) […] (pädeva asutuse nimi) kinnitab pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) artikli 8 kohast vajalikku kontrollimist, et […] toetusavaldust, mis on antud kavandatud kodanikualgatusele, mille registreerimisnumber on […], on nimetatud määruse kohaselt kehtivad.

Kuupäev, allkiri ja pädeva asutuse ametlik pitser:


VII LISA

VORM, MILLEGA ESITATAKSE KODANIKUALGATUS KOMISJONILE

1.

Kodanikualgatuse pealkiri:

2.

Komisjoni antud registreerimisnumber:

3.

Registreerimise kuupäev:

4.

Kogutud kehtivate toetusavalduste arv (vähemalt üks miljon):

5.

Liikmesriikide poolt tõendatud allakirjutanute arv:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOKKU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kontaktisikute täielik nimi, posti- ja e-posti aadress (1):

7.

Kõik käesoleva algatuse toetus- ja rahastamisallikad, kaasa arvatud rahalise toetuse summa esitamise hetkel (1).

8.

Kinnitame, et käesolevas vormis esitatud teave on õige.

Kuupäev ja kontaktisikute allkiri:

9.

Lisad:

(Lisada kõik tõendid)


(1)  Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) teatatakse andmesubjektidele, et komisjon kogub need isikuandmed kodanikualgatuse menetlemise eesmärgil. Komisjoni veebipõhises registris esitatakse avalikult ainult korraldajate täielik nimi, kontaktisikute e-posti aadressid ja toetus- ning rahastamisallikatega seotud teave. Andmesubjektidel on õigus avaldada oma isikuandmete avaldamisele vastuseisu mõjuvatel õiguslikel põhjustel, mis on seotud nende isikliku olukorraga, ning õigus igal ajal nõuda andmete parandamist ja õigus nõuda andmete eemaldamist komisjoni veebipõhisest registrist pärast kaheaastase ajavahemiku möödumist kavandatud kodanikualgatuse registreerimiskuupäevast.