ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.051.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 51

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
25. veebruar 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2011/126/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. veebruar 2011, Euroopa Ühenduse ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 176/2011, 24. veebruar 2011, teabe kohta, mis tuleb esitada enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist ja muutmist ( 1 )

2

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 177/2011, 24. veebruar 2011, millega peatatakse ajutiselt teatavate teraviljade imporditollimaksud 2010/2011. turustusaastal

8

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 178/2011, 24. veebruar 2011, millega 145. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

10

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 179/2011, 24. veebruar 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

12

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 180/2011, 24. veebruar 2011, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11 turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

14

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2011/14/EL, 24. veebruar 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka profoksüdiim ( 1 )

16

 

 

OTSUSED

 

 

2011/127/EL

 

*

Komisjoni otsus, 24. veebruar 2011, millega muudetakse otsust 2007/697/EÜ, millega lubatakse Iirimaa taotletud erand vastavalt nõukogu direktiivile 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1032 all)

19

 

 

2011/128/EL

 

*

Komisjoni otsus, 24. veebruar 2011, millega muudetakse otsust 2007/863/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigi taotletud Põhja-Iirimaad käsitlev erand nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest rakendamisel (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1033 all)

21

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 2. märtsi 2010. aasta määruse (EL) nr 177/2010 (millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) parandus (ELT L 52, 3.3.2010)

23

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/1


NÕUKOGU OTSUS,

21. veebruar 2011,

Euroopa Ühenduse ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(2011/126/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a ja artikli 218 lõike 8 esimese lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu volitas 5. juunil 2003 komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühendusega sõlmitava lepinguga.

(2)

Komisjon on vastavalt nõukogu otsuse (millega volitati komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühendusega sõlmitava lepinguga) lisas sätestatud menetlustele ja suunistele pidanud Euroopa Ühenduse nimel Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliiduga läbirääkimisi teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise üle.

(3)

Kooskõlas nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsusega 2010/144/EÜ (1) kirjutati kõnealune leping ühenduse nimel alla, eeldusel et see on võimalik sõlmida hilisemal kuupäeval.

(4)

Lissaboni lepingu 1. detsembril 2009 jõustumise tulemusena on Euroopa Liit asendanud Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane.

(5)

Leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja saadab liidu nimel lepingu artikli 9 lõikes 1 ettenähtud teate ning esitab järgmise teate:

„Lissaboni lepingu 1. detsembril 2009 jõustumise tulemusena on Euroopa Liit asendanud Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane, võttes nimetatud kuupäevast üle kõik Euroopa Ühenduse õigused ja kohustused. Seega tuleb vajadusel korral lepingu tekstis esinevaid viiteid Euroopa Ühendusele käsitada viidetena Euroopa Liidule.”

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 21. veebruar 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

MARTONYI J.


(1)  ELT L 56, 6.3.2010, lk 15.


MÄÄRUSED

25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/2


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 176/2011,

24. veebruar 2011,

teabe kohta, mis tuleb esitada enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist ja muutmist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus), (1) eriti selle artikli 9a lõiget 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Funktsionaalsed õhuruumiosad on aeronavigatsiooniteenuste osutajate vahelise koostöö edendamisel otsustava tähtsusega, et parandada tulemuslikkust ja tagada kooskõlastatud tegevus. Sel eesmärgil ja funktsionaalsete õhuruumiosade liidese optimeerimiseks ühtses Euroopa taevas peaksid asjaomased liikmesriigid tegema omavahel koostööd ja vajaduse korral võivad nad seda teha ka kolmandate riikidega.

(2)

Liikmesriigid peavad funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamisel järgima määruse (EÜ) nr 550/2004 artiklis 9a esitatud nõudeid.

(3)

Funktsionaalse õhuruumiosa kehtestanud liikmesriigid peavad esitama teavet komisjonile, Euroopa Lennundusohutusametile, teistele liikmesriikidele ning muudele huvitatud isikutele ning tänu sellele on neil võimalus esitada oma tähelepanekuid, et hõlbustada arvamustevahetust. Siiski ei pea liikmesriigid esitama salastatud teavet, ärisaladusi ega muud konfidentsiaalset teavet.

(4)

Käesoleva määruse kohaselt esitatav teave peaks kajastama funktsionaalsete õhuruumiosadega seotud eesmärkide järgimist ning aitama liikmesriikidel tagada kooskõla muude ühtse Euroopa taeva meetmetega.

(5)

Sellise teabevahetuse ja tähelepanekute esitamise hõlbustamiseks tuleks selgelt kindlaks määrata, missugune on liikmesriikide poolt komisjonile, Euroopa Lennundusohutusametile, teistele liikmesriikidele ja muudele huvitatud isikutele esitatav nõuetekohane teave, ning kõnealuse teabe vahetamise menetlus.

(6)

Eelkõige peaksid asjaomased liikmesriigid esitama teavet ühiselt ning ühe teavet ja kirjalikke tõendeid sisaldava teabekogu iga funktsionaalse õhuruumiosa kohta.

(7)

Funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist tuleks käsitada õigusliku protsessina, mille kaudu liikmesriigid peavad tugevdama koostööd oma vastavate õhuruumiosade vahel. Liikmesriigid peaksid võtma kõnealuse nõude järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 4. detsembriks 2012 kooskõlas määrusega (EÜ) nr 550/2004.

(8)

Otsus selle kohta, kas funktsionaalset õhuruumiosa on muudetud või mitte, tuleks vastu võtta kõikide liikmesriikide suhtes võrdselt kohaldatavate kriteeriumide alusel ja selles tuleks arvestada vaid selliseid muudatusi, millel on märkimisväärne mõju kas asjaomasele funktsionaalsele õhuruumiosale ja/või selle kõrval asuvatele funktsionaalsetele õhuruumiosadele või liikmesriikidele.

(9)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 (2) artiklile 13a peaksid liikmesriigid ja komisjon kooskõlastama oma tegevuse Euroopa Lennundusohutusametiga, et tagada ühtse Euroopa taeva rakendamisel kõikide ohutusega seotud aspektide nõuetekohane käsitlemine.

(10)

Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide julgeoleku- või kaitsepoliitikahuve ega nendega seotud konfidentsiaalsusvajadust vastavalt määruse (EÜ) 549/2004 artiklile 13.

(11)

Chicago konventsiooni artikli 83 kohaselt peavad funktsionaalse õhuruumiosa kehtestanud liikmesriigid registreerima funktsionaalseid õhuruumiosi käsitlevad lepingud või kokkulepped ning nende hilisemad muudatused ICAO juures.

(12)

Selliste funktsionaalsete õhuruumiosade kehtestamise puhul, millega muudetakse ICAO lennuinfopiirkonda (FIR) või selles piirkonnas asuvaid vahendeid või pakutavad teenuseid, tuleks jätkuvalt kohaldada ICAO aeronavigatsioonitegevuse kavandamise protsessi ja ICAO aeronavigatsioonikava muutmise menetlust.

(13)

Liikmesriigid peaksid funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamisel tagama oma ohutusalaste kohustuste tulemusliku täitmise. Nad peaksid tõendama ja esitama nõuetekohaseid tagatisi selle kohta, et funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamisel ja selle haldamisel järgitakse ohutuspõhimõtteid, ning tutvustama liikmesriikidele ja aeronavigatsiooniteenuste pakkujatele asjaomase funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamisega seotud ohutusjuhtimiselemente, keskendudes asjaosaliste ohutusalastele ülesannetele ja kohustustele.

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas ühtse taeva komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Määruses sätestatakse nõuded seoses järgmisega:

1)

teave, mille asjaomased liikmesriigid esitavad komisjonile, Euroopa Lennundusohutusametile (edaspidi „EASA”), teistele liikmesriikidele ja huvitatud isikutele enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist ja muutmist;

2)

punktis 1 osutatud isikutele teabe ja tähelepanekute esitamiseks ettenähtud menetlused, mis teostatakse enne komisjoni teavitamist funktsionaalsest õhuruumiosast.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse määruse (EÜ) nr 549/2004 artiklis 2 sätestatud mõisteid.

Lisaks kohaldatakse järgmisi mõisteid:

1)   „asjaomased liikmesriigid”– liikmesriigid, kes on vastastikku kokku leppinud kehtestada funktsionaalne õhuruumiosa vastavalt määrusele (EÜ) nr 550/2004;

2)   „huvitatud isikud”– funktsionaalse õhuruumiosa kolmandad naaberriigid, õhuruumi asjaomased kasutajad või asjaomaste kasutajate rühmad, töötajaid esindavad organisatsioonid ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad, kes tegutsevad asjaomast funktsionaalset õhuruumiosa teenindavate aeronavigatsiooniteenuste pakkujate naabruses.

Artikkel 3

Nõuete järgimise tõendamine

Asjaomased liikmesriigid esitavad ühiselt käesoleva määruse lisas sätestatud teabe, et tõendada määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 9a nõuete järgimist.

Artikkel 4

Uut funktsionaalset õhuruumiosa käsitleva teabe vahetamise menetlus

1.   Asjaomased liikmesriigid esitavad komisjonile lisas sätestatud teabe hiljemalt 24. juuniks 2012. Komisjon edastab esitatud teabe tähelepanekute tegemiseks EASA-le, teistele liikmesriikidele ja huvitatud isikutele hiljemalt üks nädal pärast selle saamist.

2.   EASA, teised liikmesriigid ja huvitatud isikud esitavad oma tähelepanekud komisjonile hiljemalt kaks kuud pärast teabe saamist. Komisjon teavitab asjaomaseid liikmesriike viivitamata nii talle esitatud tähelepanekutest kui ka oma tähelepanekutest.

3.   Asjaomased liikmesriigid kaaluvad esitatud tähelepanekuid nõuetekohaselt enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist.

Artikkel 5

Kehtestatud funktsionaalse õhuruumiosa muutmine

1.   Käesoleva määruse tähenduses käsitatakse funktsionaalse õhuruumiosa muutmisena olukorda, kus kavandatava muudatuse tulemusel muutuvad asjaomase funktsionaalse õhuruumiosa kindlaksmääratud mõõtmed.

2.   Asjaomased liikmesriigid teavitavad ühiselt vähemalt kuus kuud enne muutmise rakendamist komisjoni kavandatavatest muudatustest ja esitavad muudatusi põhjendava teabe, ajakohastades vajaduse korral funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamiseks esitatud teavet. Komisjon edastab kõnealuse teabe tähelepanekute tegemiseks EASA-le, teistele liikmesriikidele ja huvitatud isikutele hiljemalt üks nädal pärast selle saamist.

3.   EASA, teised liikmesriigid ja huvitatud isikud esitavad oma tähelepanekud komisjonile hiljemalt kaks kuud pärast teabe saamist. Komisjon teavitab asjaomaseid liikmesriike viivitamata nii talle esitatud tähelepanekutest kui ka oma tähelepanekutest.

4.   Asjaomased liikmesriigid kaaluvad esitatud tähelepanekuid nõuetekohaselt enne funktsionaalse õhuruumiosa muutmist.

Artikkel 6

Varem kehtestatud funktsionaalne õhuruumiosa

Asjaomased liikmesriigid, kes on kehtestanud funktsionaalse õhuruumiosa enne käesoleva määruse jõustumist, tagavad, et käesoleva määruse lisas sätestatud teave, mida nende teatis ei sisaldanud, esitatakse komisjonile hiljemalt 24. juuniks 2012.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.

(2)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 1.


LISA

ESITATAV TEAVE

I   OSA

Üldteave

1.

Asjaomane liikmesriik esitab järgmise teabe:

a)

funktsionaalse õhuruumiosa kontaktpunkt;

b)

funktsionaalse õhuruumiosa kindlaksmääratud mõõtmed;

c)

ühiselt määratud lennuliiklusteenuste osutajad ja vajaduse korral meteoroloogiateenuste osutajad ning nende vastutusala;

d)

lennuliiklusteenuste osutajad, kes pakuvad teenuseid ilma määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 7 lõikes 5 nimetatud sertifitseerimiseta, ning nende vastutusala.

2.

Asjaomased liikmesriigid esitavad teabe funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamise või muutmisega seotud kokkulepete, muu hulgas ka järgmiste asjaolude kohta:

a)

koopia dokumentidest, mis kajastavad asjaomaste liikmesriikide vastastikust kokkulepet funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamiseks;

b)

teave riiklike järelevalveasutuste poolt funktsionaalse õhuruumiosa suhtes sõlmitud kokkulepete kohta;

c)

teave lennuliiklusteenuste osutajate poolt funktsionaalse õhuruumiosa suhtes sõlmitud kokkulepete kohta;

d)

teave pädevate tsiviil- ja sõjaväeasutuste vahel sõlmitud kokkulepete kohta seoses nende osalemisega funktsionaalse õhuruumiosa juhtimisstruktuurides.

3.

Asjaomased liikmesriigid võivad osutada teabele, mille nad on ühtse Euroopa taeva programmi rakendamisel komisjonile juba esitanud.

II   OSA

Määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 9a lõikes 2 sätestatud nõuded

Asjaomased liikmesriigid esitavad teavet ning tõendavaid dokumente seoses määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 9a lõikes 2 sätestatud nõuetega.

1.   Funktsionaalse õhuruumiosa riskianalüüs

Funktsionaalse õhuruumiosa riskianalüüsiga seoses esitatakse järgmine teave:

a)

ühtne ohutuspoliitika või selle kehtestamise kava;

b)

dokument, milles kirjeldatakse õnnetuste ja vahejuhtumite uurimisega seotud kokkuleppeid ning ohutusteabe kogumist, analüüsimist ja vahetamist käsitlevaid kavasid;

c)

dokument, milles kirjeldatakse, kuidas on korraldatud ohutusjuhtimine, et vältida ohutusalase tulemuslikkuse vähenemist funktsionaalses õhuruumiosas;

d)

kokkulepped, millega määratakse selgelt kindlaks ning jagatakse asjaomaste isikute vahel kohustused ja liidesed, mis on seotud ohutuseesmärkide, ohutusjärelevalve ja sellekohaste täitemeetmete kehtestamisega aeronavigatsiooniteenuste osutamise puhul funktsionaalses õhuruumiosas;

e)

dokumendid ja/või selgitused, millega tõendatakse, et enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamisest või muutmisest tulenevate operatsiooniliste muudatuste kohaldamist on tehtud ohtude tuvastamist ning riskide hindamist ja vähendamist hõlmav riskianalüüs.

2.   Lennuliiklusvoogusid arvesse võttev õhuruumi optimaalne kasutamine

Asjaomased liikmesriigid esitavad järgmise teabe:

a)

dokument, milles kirjeldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 551/2004 (1) artikli 6 kohaseid lennuliikluse korraldamise võrgu asjaomaste funktsioonide ja lennuliiklusvoogude juhtimise vahelisi suhteid, mis muu hulgas hõlmavad kooskõlastamist, kokkuleppeid ja menetlusi õhuruumi optimaalse kasutamise tagamiseks;

b)

õhuruumi korraldamise puhul sellises funktsionaalses õhuruumiosas, mida määruse (EÜ) nr 551/2004 artiklis 6 osutatud võrgufunktsioonid ei hõlma, tuleb esitada järgmine teave:

õhuruumi integreeritud korraldamise kokkulepped;

õhuruumi korraldamisega seotud teabe jagamist käsitlevad sätted;

kokkulepped otsuste tulemuslikuks vastuvõtmiseks koostöö korras;

c)

funktsionaalse õhuruumiosa kooskõlastamise puhul reaalajas:

dokument, milles kirjeldatakse piiriülese tegevuse korraldamist uutes piirkondades, mis on tekkinud funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamise või muutmise tagajärjel.

3.   Kooskõla euroopa lennuteede võrguga

Asjaomased liikmesriigid esitavad teabe, mis tõendab, et funktsionaalsete õhuruumiosade marsruutide kavandamine ja rakendamine on toimunud ja lõpule viidud kooskõlas määruse (EÜ) nr 551/2004 artiklis 6 osutatud menetlusega Euroopa lennuteede võrgu üldiseks koordineerimiseks, väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

Asjaomased liikmesriigid võivad osutada teabele, mille nad on ühtse Euroopa taeva rakendamise raames komisjonile juba esitanud.

4.   Tasuvusanalüüsil põhinev üldine lisandväärtus

Asjaomased liikmesriigid esitavad selgituse, milles kinnitatakse järgmist:

a)

tasuvusanalüüs tehti tööstusharus kasutatava tavametoodika kohaselt ja hõlmas muu hulgas ka diskonteeritud rahavoogude analüüsi;

b)

tasuvusanalüüsis antakse konsolideeritud hinnang selle kohta, milline on funktsionaalse õhuruumiosa kavandamise või muutmise mõju tsiviil- ja sõjalennundusega seotud õhuruumi kasutajatele;

c)

tasuvusanalüüsis tõendatakse funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamise või muutmise üldist positiivset finantsmõju (nüüdispuhasväärtuse ja/või sisemise tasuvusläve alusel);

d)

funktsionaalne õhuruumiosa aitab vähendada lennunduse keskkonnamõju;

e)

kulude ja tulude väärtused, nende allikad ning tasuvusanalüüsi väljatöötamise aluseks olnud eeldused on dokumenteeritud;

f)

konsulteeriti peamiste sidusrühmadega ning anti tagasisidet nende tegevuse suhtes kohaldatavate tulu- ja kuluprognooside kohta.

5.   Sujuva ja paindliku lennujuhtimisalase vastutuse üleandmine lennuliiklusteenistuste vahel

Asjaomased liikmesriigid esitavad teavet, mis tõendab, et asjaomases funktsionaalses õhuruumiosas antakse lennujuhtimisalane vastutus lennuliiklusteenistuste vahel üle sujuvalt ja paindlikult. See hõlmab järgmist teavet funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamisest või muutmisest tulenevate muudatuste kohta:

a)

lennuliiklusteenuste piiriülest osutamist käsitlevate kokkulepete kirjeldus;

b)

kokkulepped, mille eesmärk on tõhustada menetlusi, millega koordineeritakse asjaomaste lennuliiklusteenuste osutajate tegevust funktsionaalses õhuruumiosas, ja koordineerimise edasiseks tõhustamiseks kavandatud algatused;

c)

kokkulepped, mis on sõlmitud selleks, et tõhustada tsiviil- ja sõjalennundusega seotud lennuliiklusteenuste pakkujate tegevuse koordineerimist, ja koordineerimise edasiseks tõhustamiseks kavandatud algatused, mis on kooskõlas õhuruumi paindliku kasutamise põhimõttega;

d)

kokkulepped, mis on sõlmitud selleks, et tõhustada üksteise naabruses tegutsevate asjaomaste lennuliiklusteenusepakkujate tegevuse koordineerimist, ja koordineerimise edasiseks tõhustamiseks kavandatud algatused.

6.   Erinevate õhuruumi konfiguratsioonide vahelise ühilduvuse tagamine, mis optimeerib muu hulgas praegused lennuinfopiirkonnad

Asjaomased liikmesriigid esitavad teabe olemasolevate kavade kohta, mis on välja töötatud selleks, et tagada erinevate õhuruumi konfiguratsioonide ühtne korraldamine ja liigitamine funktsionaalses õhuruumiosas. Need kavad hõlmavad muu hulgas järgmist:

a)

õhuruumi liigitamise ja korraldamise põhimõtted funktsionaalses õhuruumiosas;

b)

funktsionaalse õhuruumiosa ühtlustamisest tulenevad õhuruumi konfiguratsioonide muudatused.

7.   ICAO juures sõlmitud piirkondlikud lepingud

Asjaomased liikmesriigid esitavad selliste kehtivate piirkondlike lepingute loetelu, mis on sõlmitud kooskõlas rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 11. lisas kehtestatud raamistikuga ning mis on funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamise ja toimimise seisukohalt olulised.

8.   Kehtivad piirkondlikud lepingud

Asjaomased liikmesriigid esitavad kas ühe või mitme asjaomase liikmesriigi sõlmitud kehtivate lepingute loetelu, mis muu hulgas hõlmab selliseid kolmandate riikidega sõlmitud lepinguid, mis on funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamise ja toimimise seisukohalt olulised.

9.   Kogu Euroopa liitu hõlmavad tulemuseesmärgid

9.1.

Asjaomased liikmesriigid esitavad teabe kokkulepete kohta, mis on sõlmitud selleks, et hõlbustada määruse (EÜ) nr 549/2004 artiklis 11 osutatud tulemuseesmärkide saavutamist.

9.2.

Asjaomased liikmesriigid võivad osutada teabele, mille nad on määruse (EL) nr 691/2010 (2) artikli 5 kohaselt komisjonile juba esitanud.


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 20.

(2)  ELT L 201, 3.8.2010, lk 1.


25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 177/2011,

24. veebruar 2011,

millega peatatakse ajutiselt teatavate teraviljade imporditollimaksud 2010/2011. turustusaastal

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 187 koosmõjus artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 2010/2011. turustusaasta algusest on teraviljahinnad maailmaturul väga kiiresti kasvanud ja isegi rohkem kui eelmise hinnatõusu ajal 2007/2008. turustusaastal. Alates juulist 2010 on pehme nisu hind maailmaturul kasvanud 65 %. Alates kõnealusest ajast on teraviljahinna suundumus ELi turul olnud samasugune. Pehme nisu hind on kasvanud üle 90 % ja on nüüd stabiliseerunud tasemel ligikaudu 280 eurot/tonn. Teiste teraviljaliikide hinna suundumus on olnud samasugune ning Roueni tarnitud odra ja Bordeaux’ tarnitud maisi hind on kõrgem kui 215 eurot/tonn. Teraviljahinna sellise suundumuse põhjuseks maailmaturul on asjaolu, et tootmisega ei suudeta nõudlust piisavalt katta.

(2)

Maailma teraviljaturu edasise arengu kohta 2010/2011. turustusaasta lõpuks koostatud prognooside põhjal võib eeldada, et sellised kõrged hinnad jäävad püsima ning et ülemaailmsete varude suurus on sel ajal hinnanguliselt 342 miljonit tonni, st 62 miljonit tonni vähem kui 2009/2010. turustusaasta lõpus.

(3)

Vähendatud tollimaksuga impordi kvooti, mis komisjoni määrusega (EÜ) nr 1067/2008 (2) avati madala ja keskmise kvaliteediga pehmele nisule ning komisjoni määrusega (EÜ) nr 2305/2003 (3) avati söödaodrale, kasutati 2010. aastal ettenähtust tunduvalt, s.o vastavalt 13 % ja 5 % võrra vähem. Selline alakasutus peaks jätkuma ka 2011. aastal eelkõige seetõttu, et ELi tavapärased varustajad Venemaa ja Ukraina on kehtestanud ekspordipiirangud.

(4)

Kuna kõrged maailmaturuhinnad peaksid püsima kuni 2010/2011. turustusaasta lõpuni ja vähendatud tollimaksuga impordi kvoote kasutatakse 2011. aastal ettenähtust eeldatavalt vähem, on oht, et 2010/2011. turustusaasta viimastel kuudel esineb häireid ELi turu varustamisel. Selleks et paremini säilitada turu tasakaalu tagav impordivoog, tuleks ajutiselt kuni 30. juunini 2011, st kuni 2010/2011. turustusaasta lõpuni, peatada tollimaksude kohaldamine nende imporditariifikvootide suhtes, mis määrusega (EÜ) nr 1067/2008 avati madala ja keskmise kvaliteediga pehmele nisule ning määrusega (EÜ) nr 2305/2003 söödaodrale.

(5)

Samal ajal ei tohi kahju saada ettevõtjad, kellel on parajasti käsil toimingud teravilja impordiks ELi. Seetõttu tuleb võtta arvesse käesoleva määruse kohase tollimaksude peatamiskorra alla kuuluva teravilja transpordiks vajalikku aega ja võimaldada ettevõtjatel suunata vabasse ringlusse teravili, mille transportimine otse ELi sihtpunkti on alanud hiljemalt 30. juunil 2011. Lisaks tuleb näha ette, millised tõendid tuleb esitada, et tõendada transportimist otse ELi sihtpunkti ja kõnealuse transportimise alguskuupäeva.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   2010/2011. turustusaastaks peatatakse tollimaksude kohaldamine selliste CN-koodi 1001 90 99 alla kuuluvate toodete impordi suhtes, mille kvaliteet erineb komisjoni määruse (EÜ) nr 642/2010 (4) II lisas kindlaksmääratud kvaliteedist, ning CN-koodi 1003 00 alla kuuluvate toodete impordi suhtes, kui kõnealuseid tooteid imporditakse määrustega (EÜ) nr 1067/2008 ja (EÜ) nr 2305/2003 avatud vähendatud tollimaksuga impordi tariifikvootide alusel.

2.   Kui käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teravilja transporditakse otse ELi sihtpunkti ja seda on alustatud hiljemalt 30. juunil 2011, kohaldatakse tollimaksude peatamist vastavalt käesolevale määrusele asjaomaste toodete vabasse ringlusse lubamise suhtes.

Otse ELi sihtkohta transportimist ja transpordi alguskuupäeva tõendatakse pädevatele asutustele veokirja originaali alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse kuni 30. juunini 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 290, 31.10.2008, lk 3.

(3)  ELT L 342, 30.12.2003, lk 7.

(4)  ELT L 187, 21.7.2010, lk 5.


25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 178/2011,

24. veebruar 2011,

millega 145. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

8. veebruaril 2011 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee lisada kaks füüsilist isikut nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Komisjoni nimel, presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

pealkirja „Füüsilised isikud” alla lisatakse järgmised kanded:

a)

„Khalil Ahmed Haqqani (teiste nimedega a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Tiitel: hadži. Aadress: a) Peshawar, Pakistan; b) Dergey Manday medrese naabruskond, Dergey Manday küla Miram Shah' lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan; c) Kayla küla Miram Shah' lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan; d) Sarana Zadrani küla, Paktia provints, Afganistan. Sünniaeg: a) 1.1.1966; b) vahemikus 1958–1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) juhtiv liige Haqqani võrgustikus, mille baas asub Põhja-Waziristanis, Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis; b) varem viibinud ja hankinud vahendeid Dubais, Araabia Ühendemiraatides; c) Jalaluddin Haqqani vend ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqani onu. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.2.2011.”

b)

„Said Jan ‘Abd Al-Salam (teiste nimedega a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi ‘Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa’id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Sünniaeg: a) 5.2.1981, b) 1.1.1972. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: a) OR801168 (Afganistani pass Said Jan ‘Abd al-Salami nimele, välja antud 28.2.2006, kehtib kuni 27.2.2011), b) 4117921 (Pakistani pass Dilawar Khan Zain Khani nimele, välja antud 9.9.2008, kehtib kuni 9.9.2013). Riiklik isikukood: 281020505755 (Kuveidi riiklik isikukood, omistatud Said Jan 'Abd al-Salami nimele). Muu teave: juhtis umbes 2005. aastal Al-Qaida algväljaõppe laagrit Pakistanis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.2.2011.”


25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 179/2011,

24. veebruar 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. veebruaril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

122,2

MA

66,9

TN

115,9

TR

111,8

ZZ

104,2

0707 00 05

MK

140,7

TR

180,1

ZZ

160,4

0709 90 70

MA

42,6

TR

120,1

ZZ

81,4

0805 10 20

EG

57,8

IL

78,3

MA

55,5

TN

45,5

TR

62,1

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

152,4

MA

100,8

US

107,8

ZZ

120,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

EG

51,1

IL

130,4

JM

74,2

MA

107,1

PK

34,8

TR

68,3

ZZ

76,6

0805 50 10

EG

68,7

MA

57,3

TR

51,0

ZZ

59,0

0808 10 80

CA

91,7

CN

84,1

MK

50,2

US

140,1

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

120,7

CL

125,8

CN

49,6

US

115,8

ZA

107,7

ZZ

103,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 180/2011,

24. veebruar 2011,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11 turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2010/11 turustusaastaks on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) nr 867/2010 (3). Neid hindu ja tollimakse on viimati muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 164/2011 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse 2010/11 turustusaastaks muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. veebruaril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 259, 1.10.2010, lk 3.

(4)  ELT L 47, 22.2.2011, lk 16.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 25. veebruarist 2011

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

54,96

0,00

1701 11 90 (1)

54,96

0,00

1701 12 10 (1)

54,96

0,00

1701 12 90 (1)

54,96

0,00

1701 91 00 (2)

51,19

2,11

1701 99 10 (2)

51,19

0,00

1701 99 90 (2)

51,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.


DIREKTIIVID

25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/16


KOMISJONI DIREKTIIV 2011/14/EL,

24. veebruar 2011,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka profoksüdiim

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 sai Hispaania 2. aprillil 1998 äriühingult BASF SE taotluse kanda toimeaine profoksüdiim direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjoni otsusega 1999/43/EÜ (2) kinnitati, et toimik on täielik ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas loetletud andmete ja teabega seotud nõuetele.

(2)

Kõnealuse toimeaine mõju inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale taotleja poolt kavandatud kasutusviiside puhul on hinnatud vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigetele 2 ja 4. Referendiks määratud liikmesriik esitas hindamisaruande projekti 28. märtsil 2001.

(3)

Liikmesriigid ja komisjon on profoksüdiimi hindamisaruande projekti alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees läbi vaadanud. Läbivaatamise lõpptulemusena vormistati 23. novembril 2010 komisjoni läbivaatamisaruanne profoksüdiimi kohta.

(4)

Mitmete uuringute põhjal on selgunud, et eeldatavasti vastavad profoksüdiimi sisaldavad taimekaitsevahendid üldjoontes direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b ning lõikes 3 ettenähtud nõuetele eriti kasutusviiside puhul, mida on uuritud ja mille kohta on esitatud üksikasjalikud andmed komisjoni läbivaatamisaruandes. Seega on asjakohane lisada profoksüdiim kõnealuse direktiivi I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite kasutuslubade väljaandmine vastavalt kõnealuse direktiivi sätetele.

(5)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaks määratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine lisamisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetelusse lisamist anda liikmesriikidele kuus kuud profoksüdiimi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate ajutiste kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas esitatud asjakohaste tingimuste täitmine. Liikmesriigid peaksid kehtivad ajutised load asendama alaliste lubadega, neid muutma või need tühistama vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ sätetele. Erandina eespool nimetatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik kõiki taimekaitsevahendeid ja kavandatud kasutusviise käsitlevate täielike, III lisa kohaste andmete esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas direktiivis 91/414/EMÜ kehtestatud ühtsete tingimustega.

(6)

Seega on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa kohaselt.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. jaanuariks 2012. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. veebruarist 2012.

Kui liikmesriigid võtavad need normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid muudavad või tühistavad vajaduse korral direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt toimeainet profoksüdiimi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad kasutusload 31. jaanuariks 2012. Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, kas kõnealuse direktiivi I lisas profoksüdiimi suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealust toimeainet käsitleva kande B osas nimetatud tingimused, ning kas loa valdajal on olemas kõnealuse direktiivi artikli 13 lõike 2 tingimuste kohaselt II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 viivad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab profoksüdiimi ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. juuliks 2011 lisatud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, läbi toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt käesoleva direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele ning arvestades kõnealuse direktiivi I lisa profoksüdiimi käsitleva kande B osa. Sellest hinnangust lähtudes otsustavad liikmesriigid, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist liikmesriigid

a)

muudavad vajadusel luba või tühistavad selle hiljemalt 31. jaanuariks 2013, kui taimekaitsevahend sisaldab profoksüdiimi ainsa toimeainena, või

b)

kui vahend sisaldab profoksüdiimi ühena mitmest toimeainest, muudavad vajadusel luba või tühistavad selle hiljemalt 31. jaanuariks 2013 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks direktiivis või direktiivides, millega toimeaine või toimeained kanti direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 1. augustil 2011.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  EÜT L 14, 19.1.1999, lk 30.


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmine kanne:

Nr

Üldnimetus, tunnuskood

Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nimetus

Puhtus (1)

Jõustumine

Lisamise aegumine

Konkreetsed sätted

„330

Profoksüdiim

CASi nr: 139001-49–3

CIPACi nr 621

2-[(1E/Z)-[(2RS)-2-(4-klorofenoksü)propoksüimino]butüül]-3-hüdroksü-5-[(3RS;3SR)-tetrahüdro-2H-tiopüraan-3-üül]tsükloheks-2-eenoon

> 940 g/kg

1. august 2011

31. juuli 2021

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina riisi puhul.

B   OSA

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees 28. jaanuaril 2011 profoksüdiimi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle aruande I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkonnas;

pikaajalisele riskile organismide suhtes, mis ei kuulu sihtorganismide hulka.

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.”


(1)  Täpsemad andmed toimeainete identifitseerimise ja määratlemise kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


OTSUSED

25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/19


KOMISJONI OTSUS,

24. veebruar 2011,

millega muudetakse otsust 2007/697/EÜ, millega lubatakse Iirimaa taotletud erand vastavalt nõukogu direktiivile 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 1032 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2011/127/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest, (1) eriti selle III lisa punkti 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kui sõnnikukogus, mida liikmesriik kavatseb igal aastal hektari kohta maale laotada, erineb direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 teise lõigu esimeses lauses ja selle alapunktis a osutatust, peab see kogus olema selline, mis ei piira kõnealuse direktiivi artiklis 1 osutatud eesmärkide saavutamist, ning seda tuleb põhjendada objektiivsete kriteeriumide abil, nagu pikad kasvuperioodid ja suure lämmastikuvajadusega põllukultuurid.

(2)

Komisjon võttis 22. oktoobril 2007 vastu otsuse 2007/697/EÜ (millega lubatakse Iirimaa taotletud erand vastavalt nõukogu direktiivile 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest), (2) millega lubas Iirimaal kasutada põllumajandusettevõtetes, kus on vähemalt 80 % rohumaad, 250 kg loomasõnnikupõhist lämmastikku hektari kohta aastas.

(3)

Otsusega 2007/697/EÜ lubatud erandi alla kuulus Iirimaal ligikaudu 5 000 põllumajandusettevõtet ehk ligikaudu 2,7 % veise- või lambakasvatusettevõtete koguarvust, 10 % rohusööjate kariloomade koguarvust ja 4,2 % põllumajandusmaa netopindalast. Otsuse 2007/697/EÜ kehtivusaeg lõpeb 17. juulil 2010.

(4)

Iirimaa esitas 12. mail 2010 komisjonile taotluse erandi kehtivusaja pikendamiseks. Taotlus sisaldas põhjendust direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 kolmandas lõigus sätestatud objektiivsete kriteeriumide alusel.

(5)

Iirimaa on vastu võtnud uue tegevuskava ajavahemikuks 2010. aasta juulist kuni 2013. aasta detsembrini, milles säilitatakse suures osas kuni 30. juunini 2010 kehtiva tegevuskava meetmed ning mida kohaldatakse kogu Iirimaa territooriumil.

(6)

Neljas aruanne direktiivi 91/676/EMÜ rakendamise kohta Iirimaal ajavahemikul 2004–2007 näitab, et vee kvaliteet on üldiselt püsinud stabiilne või paranenud. Põhjavee keskmine nitraadisisaldus ületas 50 mg/l 2 % seirekohtadest ning 74 % seirekohtadest oli see alla 25 mg/l. Jõgede pinnavee keskmine nitraadisisaldus jäi 97 % seirekohtadest alla 25 mg/l ning see ei ületanud üheski seirekohas 50 mg/l. 93 % järvedest liigitati kas vähetoitelisteks või kesktoitelisteks ning 7 % järvedest liigitati kas eutroofseteks või hüpertroofseteks.

(7)

Kariloomade arv vähenes ajavahemikul 2004–2007 veelgi; veiste arv vähenes 4 %, lammaste arv 19 %, sigade arv 4 % ja kodulindude arv 7 % (3). Loomasõnnikupõhise orgaanilise lämmastiku ja mineraallämmastiku kasutamine aastas vähenes vastavalt 5 % ja 17 %. Haritava maa kogupindala vähenes 3 % ning oli 4,28 miljonit hektarit; üle 90 % põllumajandusmaast moodustab endiselt rohumaa.

(8)

Võttes arvesse erandi kehtivusaja pikendamise taotluses osutatud teaduslikke andmeid ning meetmeid, mille rakendamise kohustuse on Iirimaa endale võtnud tegevuskavas, mis hõlmab ajavahemikku 2010. aasta juulist kuni 2013. aasta detsembrini, on komisjon seisukohal, et direktiivis 91/676/EMÜ sätestatud tingimused erandi lubamiseks (pikad kasvuperioodid ja suure lämmastikuvajadusega põllukultuurid) on siiski täidetud ning erand ei takista kõnealuse direktiivi eesmärkide saavutamist.

(9)

Selleks et asjaomaste rohumaapõhiste ettevõtete suhtes võiks jätkuvalt kohaldada erandit, on asjakohane pikendada otsuse 2007/697/EÜ kehtivust kuni 31. detsembrini 2013.

(10)

Komisjonile otsuse 2007/697/EÜ kohaste aruannete esitamise tähtaegu tuleks halduskoormuse vähendamiseks siiski muuta ning lubada Iirimaal kehtestada kõikide aruannete esitamiseks üks tähtaeg.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 91/676/EMÜ artikli 9 alusel moodustatud nitraadikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2007/697/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Iirimaa 18. oktoobri 2006. aasta kirjas taotletud erand, mille eesmärk on lubada direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 teise lõigu esimese lause ja alapunktiga a ette nähtud kogusest suuremat kogust loomasõnnikut, tehakse käesolevas otsuses esitatud tingimuste täitmise korral ning pikendatakse kõnealust erandit 12. mai 2010. aasta kirjas taotletud ajavahemikuks.”

2)

Artikli 8 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Nimetatud kaardid esitatakse komisjonile igal aastal juuniks.”

3)

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse seoses Iirimaa tegevuskavaga, mida rakendatakse õigusaktiga European Communities (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010).

Käesolev otsus kehtib 31. detsembrini 2013.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Iirimaale.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1.

(2)  ELT L 284, 30.10.2007, lk 27.

(3)  Kodulindude puhul on vaatlusalune ajavahemik 2003–2005.


25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/21


KOMISJONI OTSUS,

24. veebruar 2011,

millega muudetakse otsust 2007/863/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigi taotletud Põhja-Iirimaad käsitlev erand nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest rakendamisel

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 1033 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2011/128/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest, (1) eriti selle III lisa punkti 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kui sõnnikukogus, mida liikmesriik kavatseb igal aastal hektari kohta maale laotada, erineb direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 teise lõigu esimeses lauses ja selle alapunktis a osutatust, peab see kogus olema selline, mis ei piira kõnealuse direktiivi artiklis 1 osutatud eesmärkide saavutamist, ning seda tuleb põhjendada objektiivsete kriteeriumide abil, nagu pikad kasvuperioodid ja suure lämmastikuvajadusega põllukultuurid.

(2)

Komisjon võttis 14. detsembril 2007 vastu otsuse 2007/863/EÜ (millega lubatakse Ühendkuningriigi taotletud Põhja-Iirimaad käsitlev erand nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest), (2) millega lubas Põhja-Iirimaal kasutada põllumajandusettevõtetes, kus on vähemalt 80 % rohumaad, 250 kg loomasõnnikupõhist lämmastikku hektari kohta aastas.

(3)

Otsusega 2007/863/EÜ lubatud erandi alla kuulus 2009. aastal Põhja-Iirimaal ligikaudu 150 põllumajandusettevõtet ehk ligikaudu 0,6 % põllumajandusettevõtete koguarvust ja 1 % põllumajandusmaa netopindalast. Otsuse 2007/863/EÜ kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2010.

(4)

Ühendkuningriik esitas 23. septembril 2010 komisjonile taotluse Põhja-Iirimaad käsitleva erandi kehtivusaja pikendamiseks. Taotlus sisaldas põhjendust direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 kolmandas lõigus sätestatud objektiivsete kriteeriumide alusel.

(5)

Ühendkuningriik on Põhja-Iirimaaga seoses võtnud vastu uue tegevuskava ajavahemikuks 2011. aasta jaanuarist kuni 2014. aasta detsembrini, milles säilitatakse suures osas kuni 31. detsembrini 2010 kehtiva tegevuskava meetmed ning mida kohaldatakse kogu Põhja-Iirimaa territooriumil.

(6)

Põhja-Iirimaa mageda pinnavee nitraadisisaldus on endiselt suhteliselt väike; 2008. aastal oli 99,7 % seirejaamades keskmine nitraadisisaldus alla 25 mg NO3/l. Ajavahemikul 2005–2008 jäi keskmine nitraadisisaldus mageda pinnavee seirekohtades üldiselt stabiilseks või vähenes, sealhulgas valgaladel, kus erandeid kohaldavate põllumajandusettevõtete osakaal on kõige suurem. Põhjavee keskmine nitraadisisaldus oli 2008. aastal 91,9 % seirejaamades alla 25 mg NO3/l ning see on sarnaselt pinnaveega stabiilne või näitab vähenemise märke.

(7)

Ajavahemikul 2006–2010 vähenes Põhja-Iirimaal kariloomade arv: lammaste arv vähenes 12,5 %, kodulindude arv 11,5 % ja veiste arv 4,7 %, üksnes sigade arv suurenes 9,8 %. Põhja-Iirimaa põllumajandus põhineb jätkuvalt peamiselt rohumaade kasutamisel.

(8)

Ajavahemikul 2006–2010 vähenes Põhja-Iirimaa põllumajandusettevõtetes toodetud lämmastikku sisaldava sõnniku kogus 6,4 %, samas kui loomasõnniku kasutuskogus hektari kohta vähenes 4,7 %. Sõnnikulaotuseks kasutatav põllumajandusmaa vähenes 1,7 % võrra. Põhja-Iirimaal pärineb lämmastikku sisaldav sõnnik peamiselt veistelt, neile järgnevad lambad, kodulinnud ja sead. Lämmastikku sisaldava sõnniku üldine vähenemine on peamiselt tingitud veisekasvatussektori kahanemisest, muutused on ajendatud ennekõike lihaveiste ja nende järglaste arvu vähenemisest.

(9)

Võttes arvesse erandi kehtivusaja pikendamise taotluses osutatud teaduslikke andmeid ning meetmeid, mille rakendamise kohustuse on Ühendkuningriik Põhja-Iirimaaga seoses endale võtnud tegevuskavas, mis hõlmab ajavahemikku 2011. aasta jaanuarist kuni 2014. aasta detsembrini, on komisjon seisukohal, et direktiivis 91/676/EMÜ sätestatud tingimused erandi lubamiseks (pikad kasvuperioodid ja suure lämmastikuvajadusega põllukultuurid) on endiselt täidetud, ning erand ei takista kõnealuse direktiivi eesmärkide saavutamist.

(10)

Selleks et asjaomaste rohumaapõhiste ettevõtete suhtes võiks jätkuvalt kohaldada erandit, on asjakohane pikendada otsuse 2007/863/EÜ kehtivust kuni 31. detsembrini 2014.

(11)

Komisjonile otsuse 2007/863/EÜ kohaste aruannete esitamise tähtaegu tuleks halduskoormuse vähendamiseks siiski muuta ning lubada Ühendkuningriigil seoses Põhja-Iirimaaga kehtestada kõikide aruannete esitamiseks üks tähtaeg.

(12)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 91/676/EMÜ artikli 9 alusel moodustatud nitraadikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2007/863/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Ühendkuningriigi 10. augusti 2007. aasta kirjas taotletud Põhja-Iirimaad käsitlev erand, mille eesmärk on lubada direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 teise lõigu esimese lause ja alapunktiga a ette nähtud kogusest suuremat kogust loomasõnnikut, tehakse käesolevas otsuses esitatud tingimuste täitmise korral ning kõnealust erandit pikendatakse 23. septembri 2010. aasta kirjas taotletud ajavahemikuks.”

2)

Artikli 8 lõike 1 viimane lause asendatakse järgmisega:

„Nimetatud kaardid esitatakse komisjonile igal aastal juuniks.”

3)

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse Nitrates Action Programme Regulation (Northern Ireland) 2010 raames.

Käesolev otsus kehtib 31. detsembrini 2014.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1.

(2)  ELT L 337, 21.12.2007, lk 122.


Parandused

25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/23


Komisjoni 2. märtsi 2010. aasta määruse (EL) nr 177/2010 (millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 52, 3. märts 2010 )

Leheküljel 29 artikli 1 punktis 3

asendatakse

„Lisatakse artiklid 313c 313f:”

järgmisega:

„Lisatakse artiklid 313c–313f:”

Leheküljel 30 lisatava artikli 313f lõige 1

asendatakse

„1.   Tolliasutused võivad nõuda laevaühingult tõendeid artiklites 313b 313e sätestatud nõuete järgimise kohta.”

järgmisega:

„1.   Tolliasutused võivad nõuda laevaühingult tõendeid artiklites 313b–313e sätestatud nõuete järgimise kohta.”