ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.031.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 31

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
5. veebruar 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 101/2011, 4. veebruar 2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 102/2011, 4. veebruar 2011, millega muudetakse määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega

13

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 103/2011, 4. veebruar 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

35

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 104/2011, 4. veebruar 2011, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11 turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

37

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 105/2011, 4. veebruar 2011, millega kehtestatakse ajavahemikul 31. jaanuarini kuni 1. veebruarini 2011 Tuneesia tariifikvoodi raames oliiviõli kohta esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient ja peatatakse 2011. aasta veebruari impordilitsentside väljaandmine

39

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2011/79/ÜVJP, 4. veebruar 2011, millega rakendatakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

40

 

 

2011/80/EL

 

*

Komisjoni otsus, 4. veebruar 2011, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 viia toidu uuendkoostisosana turule kalast (Sardinops sagax) valmistatud peptiidtoode (teatavaks tehtud numbri K(2011) 522 all)

48

 

 

2011/81/EL

 

*

Komisjoni otsus, 4. veebruar 2011, millega muudetakse otsuseid 2002/741/EÜ, 2002/747/EÜ, 2003/31/EÜ, 2003/200/EÜ, 2005/341/EÜ ja 2005/343/EÜ, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (teatavaks tehtud numbri K(2011) 523 all)  ( 1 )

50

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

5.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 101/2011,

4. veebruar 2011,

mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 215 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta otsust 2011/72/ÜVJP, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias (1),

võttes arvesse ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuses 2011/72/ÜVJP sätestatakse selliste rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine, mis kuuluvad sellistele isikutele ja nendega seotud isikutele, kes vastutavad Tuneesia riigivarade väärkasutamise eest ning kes jätavad seega Tuneesia kodanikud ilma oma riigi majanduse ja ühiskonna jätkusuutliku arengu eelistest ning kahjustavad demokraatia arengut riigis, on nende isikute valduses või nende kontrolli all. Kõnealused füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused on loetletud käesoleva otsuse lisas.

(2)

Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja ELi tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(3)

Käesolevas määruses peetakse kinni põhiõigustest ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele ning õigust isikuandmete kaitsele. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õigustega.

(4)

Pidades silmas ohtu, mida olukord Tuneesias kujutab rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule, ning et tagada kooskõla otsuse 2011/72/ÜVJP lisa muutmise ja läbivaatamise protsessiga, peaks nõukogul olema õigus muuta käesoleva määruse I lisas esitatud loetelu.

(5)

Käesoleva määruse I lisa muutmise kord peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele nende loetellu kandmise põhjused, et anda neile võimalus esitada märkusi. Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, peaks nõukogu nimetatud märkusi arvesse võttes vaatama oma otsuse läbi ning teavitama vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

(6)

Käesoleva määruse rakendamiseks ja liidus maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks tuleb avalikustada nende füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste nimed ja muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleb käesoleva määruse kohaselt külmutada. Isikuandmete võimalikul töötlemisel tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (3).

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata selle avaldamisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „rahalised vahendid”– igasugused finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

b)   „rahaliste vahendite külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

c)   „majandusressursid”– igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasasi, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

d)   „majandusressursside külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

e)   „ELi territoorium”– liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel.

Artikkel 2

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes vastavalt … otsuse 2011/72/ÜVJP artikli 1 lõikele 1 on nõukogu poolt kindlaks tehtud kui Tuneesia riigivarade väärkasutamise eest vastutavad isikud või nendega seotud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, või on nende isikute valduses või nende kontrolli all.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetuseks.

3.   Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille eesmärgiks või tulemuseks on otsene või kaudne kõrvalehoidmine lõigete 1 ja 2 sätete täitmisest.

Artikkel 3

1.   I lisa sisaldab isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

2.   I lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet (selle olemasolul). Füüsiliste isikute osas võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste osas võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 4

1.   Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud I lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et liikmesriik on kõikidele teistele liikmesriikidele ja komisjonile vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teatavaks teinud põhjused, miks selline eriluba oleks nende arvates vaja anda.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 5

1.   Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud isik, üksus või asutus kanti I lisasse, või teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuste nõuete omanike õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

kinnipidamisõigus või otsus ei ole tehtud I lisas loetletud isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d)

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi õiguskorra põhimõttega.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 6

1.   Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata järgmiste külmutatud kontodele kantud summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse,

tingimusel et kõnealused intressid, muud tulud ja maksed on külmutatud vastavalt artikli 2 lõikele 1.

2.   Artikli 2 lõige 2 ei takista liidu finants- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finants- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

Artikkel 7

Erandina artiklist 2 ja tingimusel, et I lisas loetletud isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule, kokkuleppele või kohustusele, mis sõlmiti või mis tekkis asjaomasele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil kõnealune isik, üksus või asutus kanti loetellu, võivad II lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

asjaomane pädev asutus on kindlaks teinud, et:

i)

rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutab I lisas loetletud isik, üksus või asutus makseteks;

ii)

makse ei ole vastuolus artikli 2 lõikega 2;

b)

asjaomane liikmesriik on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni kõnealusest otsusest ja kavatsusest luba anda.

Artikkel 8

1.   Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.   Artikli 2 lõikes 2 sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele, kes tegid rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, juhul kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust kahtlustada, et nende tegevus rikub nimetatud keeldu.

Artikkel 9

1.   Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, II lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevale asutusele, mis asuvad nende elu- või asukohaliikmesriigis, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriikide kaudu komisjonile, ning

b)

tegema koostööd kõnealuse pädevate asutusega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.   Kogu käesoleva artikli kohaselt esitatud ja saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see esitati või saadi.

Artikkel 10

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud mis tahes muu asjakohase teabe, eelkõige teabe määruse rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning riiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 11

Komisjonil on õigus liikmesriikide antud teabe alusel II lisa muuta.

Artikkel 12

1.   Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artikli 2 lõikes 1 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt I lisa.

2.   Nõukogu edastab oma otsuse ja loetelusse kandmise põhjused lõikes 1 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

3.   Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

4.   I lisas sisalduv nimekiri vaadatakse vähemalt iga 12 kuu järel korrapäraselt läbi.

Artikkel 13

1.   Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavate sanktsioonide kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud meetmed ja karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 14

Kui käesolev määrus sisaldab nõuet teavitada komisjoni või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 15

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

ELi territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva õhusõiduki ja laeva pardal;

c)

kõikide liikmesriikide kodanike suhtes ELi territooriumil ja väljaspool seda;

d)

juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e)

juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub ELi territooriumil.

Artikkel 16

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. veebruar 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

MARTONYI J.


(1)  ELT L 28, 2.2.2011, lk 62.

(2)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(3)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.


I LISA

ARTIKLI 2 LÕIKES 1 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneesia endine president, sündinud 3. septembril 1936 Hamman-Sousse'is, Selma HASSENI poeg, abielus Leïla TRABELSIGA, kasutab isikutunnistust nr 00354671.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 24. oktoobril 1956 Tunises, Saida DHERIFI tütar, abielus Zine El Abidine BEN ALIGA, kasutab isikutunnistust nr 00683530.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 4. märtsil 1944 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEIGA, ettevõtte juht, elukoht 11 rue de France - Radès Ben Arous, kasutab isikutunnistust nr 05000799.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 7. jaanuaril 1980 Șabhās, Liibüas, Yamina SOUIEI poeg, ettevõtte juht, abielus Inès LEJRIGA, elukoht résidence de l'étoile du nord, suite B 7. korrus, korter nr 25 - Centre urbain du nord - El Khadra - Tunis, kasutab isikutunnistust nro04524472.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuneeslane, sündinud 2. detsembril 1981 Tunises, Naïma BOUTIBA poeg, abielus Nesrine BEN ALIGA, kasutab isikutunnistust nr 04682068.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 16. jaanuaril 1987 Tunises, Leïla TRABELSI tütar, abielus Fahd Mohamed Sakher MATERIGA, kasutab isikutunnistust nr 00299177.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 17. juulil 1992 Tunises, Leïla TRABELSI tütar, elukoht presidendipalees, kasutab isikutunnistust nr 09006300.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 5. novembril 1962 Tunises, Saida DHERIFI poeg, ettevõtte juht, elukoht 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00777029.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 24. juunil 1948 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA, põllumajandusettevõtte juhi esindaja, elukoht 20 rue El Achfat - Kartaago - Tunis, nro 00104253.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 19. veebruaril 1953 Radèsis, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MAHJOUBIGA, ettevõtte juht, elukoht 21 rue d' Aristote - Kartaago Salammbô, kasutab isikutunnistust nro 00403106.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 26. augustil 1974 Tunises, Najia JERIDI poeg, ettevõtja, elukoht 124 avenue Habib Bourguiba-Kartaago presidence, kasutab isikutunnistust nro05417770.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 26. aprillil 1950 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA, ettevõtte juht, elukoht 3 rue de la Colombe - Gammarth supérieur, kasutab isikutunnistust nr 00178522.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 25. septembril 1955 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Kartaago - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05150331.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 27. detsembril 1958, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed Montassar MEHERZIGA, kommertsdirektor, elukoht 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, kasutab isikutunnistust nro 00166569.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuneeslane, sündinud 5. mail 1959 Marsas, Fatma SFARI poeg, abielus Samira TRABELSIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, kasutab isikutunnistust nr 00046988.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 1. veebruaril 1960, Saida DHERIFI tütar, abielus Habib ZAKIRIGA, elukoht 4 rue de la Mouette - Gammarth supérieur, kasutab isikutunnistust nro00235016.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuneeslane, sündinud 5. märtsil 1957, Saida BEN ABDALLAHI poeg, abielus Nefissa TRABELSIGA, kinnisvaraarendaja, elukoht 4 rue Ennawras, kasutab isikutunnistust nr 00547946.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 3. juulil 1973 Tunises, Yamina SOUIEI poeg, ettevõtte juht, kinnisvaraarendaja, elukoht immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05411511.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tuneeslane, sündinud 25. juunil 1975 Tunises, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI õde) tütar, ettevõtte juht, abielus Mourad MEHDOUIGA, elukoht 41 rue Garibaldi - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05417907.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuneeslane, sündinud 3. mail 1962 Tunises, Neila BARTAJI poeg, abielus Lilia NACEFIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 41 rue Garibaldi - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05189459.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 18. septembril 1976, Najia JERIDI poeg, ettevõtte peadirektor, elukoht lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05412560.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 4. detsembril 1971, Yamina SOUIEI tütar, ettevõtte juht, elukoht 2 rue El Farrouj - la Marsa, kasutab isikutunnistust nro05418095.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 20. detsembril 1965, Radhia MATHLOUTHI poeg, abielus Linda CHERNIGA, „Tunisairi” bürooametnik, elukoht 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, kasutab isikutunnistust nro00300638.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuneeslane, sündinud 29. jaanuaril 1988, Kaouther Feriel HAMZA poeg, ettevõtte „Stafiem - Peugeot” tegevdirektor, elukoht 4 rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2-Tunis

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuneeslane, sündinud 13. jaanuaril 1959, Leïla CHAIBI poeg, abielus Dorsaf BEN ALIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00400688.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 5. juulil 1965 Bardos, Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Slim CHIBOUBIGA, elukoht 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, kasutab isikutunnistust nro00589759.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 21. augustil 1971 Bardos, Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Marouene MABROUKIGA, välisministeeriumi nõunik, kasutab isikutunnistust nr 05409131.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuneeslane, sündinud 11. märtsil 1972 Tunises, Jaouida El BEJI poeg, abielus Sirine BEN ALIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 8 rue du Commandant Béjaoui - Kartaago - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 04766495.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 8. märtsil 1963 Bardos, Naïma EL KEFI tütar, abielus Slim ZARROUKIGA, elukoht 49 avenue Habib Bourguiba - Kartaago, kasutab isikutunnistust nro00589758.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuneeslane, sündinud 13. augustil 1960 Tunises, Maherzia GUEDIRA poeg, abielus Ghazoua BEN ALIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 49 avenue Habib Bourguiba - Kartaago, kasutab isikutunnistust nr 00642271.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 22. novembril 1949 Hammam-Sousse'is, Selma HASSENI poeg, fotoajakirjanik Saksamaal, elukoht 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nro02951793.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 13. märtsil 1947 Hammam-Sousse'is, abielus Zohra BEN AMMARIGA, ettevõtte juht, elukoht rue El Moez - Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nro02800443.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 16. mail 1952 Hammam-Sousse'is, Selma HASSENI tütar, abielus Fathi REFATIGA, „Tunisairi” esindaja, elukoht 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02914657.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 18. septembril 1956 Sousse'is, Selma HASSENI tütar, abielus Sadok Habib MHIRIGA, ettevõtte juht, elukoht avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, kasutab isikutunnistust nro02804872.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 28. oktoobril 1938, Selma HASSENI poeg, pensionär, Selma MANSOURI lesk, elukoht 255 cité El Bassatine - Al-Munasțīr, kasutab isikutunnistust nro028106l4.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tuneeslane, sündinud 21. oktoobril 1969 Tunises, Selma MANSOURI poeg, abielus Monia CHEDLIGA, ettevõtte juht, elukoht avenue Hédi Nouira - Al-Munasțīr, kasutab isikutunnistust nr 04180053.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 29. aprillil 1974 Al-Munasțīris, Selma MANSOURI poeg, vallaline, ettevõtte juht, elukoht 83 Cap Marina - Al-Munasțīris, kasutab isikutunnistust nr 04186963.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 12. oktoobril 1972 Al-Munasțīris, Selma MANSOURI poeg, vallaline, eksportija ja importija kaubanduse alal, elukoht avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Al-Munasțīris, kasutab isikutunnistust nr 04192479.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 8. märtsil 1980 Al-Munasțīris, Selma MANSOURI tütar, abielus Zied JAZIRIGA, ettevõtte sekretär, elukoht rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, kasutab isikutunnistust nro06810509.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneeslane, sündinud 8. oktoobril 1978 Hammam - Sousse'is, Hayet BEN ALI poeg, ettevõtte direktor, elukoht 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nro05590835.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneeslane, sündinud 9. augustil 1977 Hammam - Sousse'is, Hayet BEN ALI poeg, ettevõtte juht, elukoht 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nro05590836.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneeslane, sündinud 30. augustil 1982 Al-Munasțīris, Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA, elukoht rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, kasutab isikutunnistust nro08434380.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneeslane, sündinud 13. jaanuaril 1970 Sousse'is, Naïma BEN ALI poeg, osakonnajuhataja „Tunisairis”, elukoht résidence les jardins, korter 8C blokk b - El Menzah, 8 - l'Ariana, kasutab isikutunnistust nro05514395.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneeslane, sündinud, 22. oktoobril 1967 Hammam - Sousse'is, Naïma BEN ALI poeg, projektijuht transpordiministeeriumis, elukoht 4 avenue Tahar SFAR - El Manar 2-Tunis, kasutab isikutunnistust nro05504161.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tuneeslane, sündinud 3. jaanuaril 1973 Sousse'is, Naïma BEN ALI poeg, abielus Lamia JEGHAMIGA, ettevõtte juht, elukoht 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, kasutab isikutunnistust nro05539378.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 27. oktoobril 1966 Pariisis, Paulette HAZATI poeg, ettevõtte juht, elukoht Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nro05515496 (topeltkodakondsus).

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 16. aprillil 1971 Pariisis, Paulette HAZATI poeg, abielus Amel SAIDIGA, ettevõtte juht, elukoht Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nro00297112.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 28. augustil 1974 Tunises, Leila DEROUICHE'I poeg, kommertsdirektor, elukoht 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, kasutab isikutunnistust nro04622472.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.


II LISA

ARTIKLI 4 LÕIKES 1, ARTIKLI 5 LÕIKES 1, ARTIKLIS 7 NING ARTIKLI 9 LÕIKE 1 PUNKTIS a OSUTATUD LIIKMESRIIKIDE PÄDEVATE ASUTUSTE LOETELU NING AADRESS TEATISTE SAATMISEKS EUROOPA KOMISJONILE

A.   Liikmesriikide pädevad asutused:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

HISPAANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile või temaga suhtlemiseks:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel: +32 2295 55 85

Faks: +32 2299 08 73


5.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 102/2011,

4. veebruar 2011,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiivi 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE), (1) eriti selle artikli 7 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 23. novembri 2010. aasta määruses (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega, (2) on sätestatud ruumiandmekogumite ristkasutatavuse tehniline kord, sealhulgas ruumiobjektitüüpide või andmetüüpide atribuutide ja kooslusrollide jaoks kasutatavate koodiloendite mõisted.

(2)

Määrusega (EL) nr 1089/2010 on ette nähtud, et ruumiobjektitüüpide või andmetüüpide selliste atribuutide või kooslusrollide puhul, millel on koodiloenditüüp, tuleb kasutada vastava koodiloendi suhtes kehtivaid väärtusi.

(3)

Kõnealused koodiloendite lubatud väärtused, mis on määratletud määruses (EL) nr 1089/2010, on vajalikud määruse nõuete täitmiseks ja seepärast tuleks need sätestada ka kõnealuses määruses.

(4)

Käesolevas määruses sisalduvad koodiloendite väärtused on välja töötatud samadel põhimõtetel nagu komisjoni määruses (EL) nr 1089/2010 sätestatud muu tehniline kord, lähtudes kasutajate nõudmistest, võrdlusmaterjalist, liidu asjakohastest poliitikasuundadest ja tegevustest, teostatavusest, tõenäoliste kulude ja tulude proportsionaalsusest, sidusrühmade kaasatusest, konsulteerimisest ning rahvusvahelistest standarditest.

(5)

Määrust (EL) nr 1089/2010 tuleks seega vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2007/2/EÜ artikli 22 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1089/2010 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Ruumiobjektitüüpide või andmetüüpide atribuutide ja kooslusrollide jaoks kasutatavad loendid ja koodiloendid vastavad määratlustele ja sisaldavad II lisas esitatud väärtusi. Loendite ja koodiloendite väärtused on keeleliselt neutraalsed arvutis kasutatavad mnemoonilised koodid.”

b)

lõige 4 jäetakse välja.

2.

Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

koodiloendid, mida liikmesriigid ei laienda;”

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Ruumiobjektitüüpide või andmetüüpide selliste atribuutide või kooslusrollide puhul, millel on artikli 6 lõike 1 punktis a määratletud koodiloenditüüp, võib kasutada üksnes koodiloendi jaoks määratud loendite väärtusi.

Ruumiobjektitüüpide või andmetüüpide selliste atribuutide või kooslusrollide puhul, millel on artikli 6 lõike 1 punktis b määratletud koodiloenditüüp, võib kasutada üksnes väärtusi, mis kehtivad selle registri kohaselt, milles koodiloendit hallatakse.”

3.

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisas sätestatule.

4.

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisas sätestatule.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. veebruar 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 108, 25.4.2007, lk 1

(2)  ELT L 323, 8.12.2010, lk 11.


I LISA

Määruse (EL) nr 1089/2010 I lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Kõik laused „Seda koodiloendit hallatakse ühises koodiloendite registris.” asendatakse lausega „Seda koodiloendit liikmesriigid ei laienda.”

2.

Punktile 4.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „ConditionOfFacilityValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

disused

Rajatis ei ole kasutusel.

functional

Rajatis on kasutusel.

projected

Rajatist projekteeritakse. Ehitusega ei ole veel alustatud.

underConstruction

Rajatist ehitatakse ja see ei ole veel kasutusel. Seda väärtust kohaldatakse ainult rajatise esmaste ehitustööde, mitte hooldustööde suhtes.

3.

Punktile 4.2 lisatakse järgmised lõiked:

„Seda koodiloendit liikmesriigid ei laienda.

Selle koodiloendi lubatud väärtused on Euroopa Liidu Väljaannete Talituse avaldatud institutsioonidevahelises stiilijuhises esitatud kahetähelised riigikoodid.”

4.

Punktile 5.3.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „ConnectionTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

crossBorderConnected

Ühendus kahe sellise võrguelemendi vahel, mis paiknevad naaberpiirkondades sama tüüpi eri võrkudes. Nimetatud võrguelemendid esindavad erinevaid, ent ruumiliselt seotud reaalmaailma nähtusi.

crossBorderIdentical

Ühendus kahe sellise võrguelemendi vahel, mis paiknevad naaberpiirkondades sama tüüpi eri võrkudes. Nimetatud võrguelemendid esindavad samu reaalmaailma nähtusi.

intermodal

Ühendus kahe sellise elemendi vahel, mis kuuluvad erinevaid transpordiliike hõlmavatesse transpordivõrkudesse. Ühendus kajastab võimalust minna (inimeste, kaupade jne) transpordil ühelt transpordiliigilt üle teisele.

5.

Punktile 5.3.2 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „LinkDirectionValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

bothDirections

Mõlemas suunas.

inDirection

Lingi suunas.

inOppositeDirection

Lingile vastassuunas.


II LISA

Määruse (EL) nr 1089/2010 II lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Kõik laused „Seda koodiloendit hallatakse ühises koodiloendite registris.” asendatakse lausega „Seda koodiloendit liikmesriigid ei laienda.”

2.

Punktile 3.3.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „GrammaticalGenderValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

common

Ühine grammatiline sugu (mees- ja naissugu liidetud).

feminine

Grammatiline naissugu.

masculine

Grammatiline meessugu.

neuter

Grammatiline kesksugu.

3.

Punktile 3.3.2 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „GrammaticalNumberValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

dual

Kaksus.

plural

Mitmus.

singular

Ainsus.

4.

Punktile 3.3.3 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „NameStatusValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

historical

Ajalooline nimi, mis ei ole enam kasutusel.

official

Ametlikult kinnitatud või õigusaktidega kehtestatud kasutusel olev nimi.

other

Kasutusel, aga mitte ametlikult kinnitatud nimi.

standardised

Kasutusel olev nimi, mille on kinnitanud või soovitanud kohanimeküsimustes nõustav ja/või kohanimede kasutamise üle otsustav organ.

5.

Punktile 3.3.4 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „NamedPlaceTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

administrativeUnit

Halduspiiridega eraldatud haldusüksused, mis jagavad liikmesriikide jurisdiktsiooni all olevad alad kohaliku, piirkondliku ja riikliku juhtimise eesmärgil.

building

Ehitiste geograafiline asukoht.

hydrography

Hüdrograafilised objektid, sealhulgas merealad ning kõik muud veekogud ja nendega seotud objektid, sealhulgas jõgede valgalad ja alamvalgalad.

landcover

Maapinna elutust või elusainest kate, sealhulgas tehislikud pinnakatted, põllumajandusalad, metsad, (pool-)looduslikud alad, märgalad.

landform

Geomorfoloogiline pinnavorm.

other

Muud tüüpi koodiloenditesse mittekuuluv ruumiobjekt.

populatedPlace

Inimestega asustatud koht.

protectedSite

Ala, mis on kindlaks määratud või mida hallatakse rahvusvaheliste, ühenduse või liikmesriikide õigusaktide raames konkreetsete kaitse-eesmärkide saavutamiseks.

transportNetwork

Maantee-, raudtee-, õhu-, vee- ja köisteetranspordivõrgud ja nendega seotud infrastruktuurid. Sisaldab eri võrkude vahelisi ühendusi.

6.

Punktile 3.3.5 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „NativenessValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

endonym

Geograafilise objekti nimetus objekti paiknemise piirkonnas kasutatavas ametlikus või peamiselt kõneldavas keeles.

exonym

Väljaspool teatava keele peamist kõnelemispiirkonda paikneva geograafilise objekti nimetus antud keeles; see erineb vormiliselt vastava(te)st endonüümi(de)st, mida kasutatakse piirkonnas, kus geograafiline objekt paikneb.

7.

Punktile 4.4.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „AdministrativeHierarchyLevel” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

1stOrder

Riikliku haldushierarhia kõrgeim tasand (riigi tasand).

2ndOrder

Riikliku haldushierarhia teine tasand.

3rdOrder

Riikliku haldushierarhia kolmas tasand.

4thOrder

Riikliku haldushierarhia neljas tasand.

5thOrder

Riikliku haldushierarhia viies tasand.

6thOrder

Riikliku haldushierarhia kuues tasand.

8.

Punktile 5.4.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „GeometryMethodValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

byAdministrator

Kinnitanud ja käsitsi salvestanud aadresside määramise eest vastutav ametlik organ või ruumiandmekogumi haldaja.

byOtherParty

Kinnitanud ja käsitsi salvestanud muu osaline.

fromFeature

Tuletatud automaatselt teisest aadressi või aadressi komponendiga seotud INSPIRE ruumiobjektist.

9.

Punktile 5.4.2 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „GeometrySpecificationValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

addressArea

Asukoht tuletatud seotud aadressikohast.

adminUnit1stOrder

Asukoht tuletatud seotud esimese astme haldusüksusest.

adminUnit2ndOrder

Asukoht tuletatud seotud teise astme haldusüksusest.

adminUnit3rdOrder

Asukoht tuletatud seotud kolmanda astme haldusüksusest.

adminUnit4thOrder

Asukoht tuletatud seotud neljanda astme haldusüksusest.

adminUnit5thOrder

Asukoht tuletatud seotud viienda astme haldusüksusest.

adminUnit6thOrder

Asukoht tuletatud seotud kuuenda astme haldusüksusest.

building

Asukoha eesmärk on kindlaks teha seotud ehitis.

entrance

Asukoha eesmärk on kindlaks teha sissepääs või värav.

parcel

Asukoha eesmärk on kindlaks teha seotud kõlvik.

postalDelivery

Asukoha eesmärk on kindlaks teha posti sihtkoht.

postalDescriptor

Seotud sihtnumbrikohast tuletatud asukoht.

segment

Seotud läbikäigu segmendist tuletatud asukoht.

thoroughfareAccess

Asukoha eesmärk on kindlaks teha läbikäigu juurdepääsupunkt.

utilityService

Asukoha eesmärk on kindlaks teha avaliku teenuse osutamise koht.

10.

Punktile 5.4.3 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „LocatorDesignatorTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

addressIdentifierGeneral

Numbritest ja/või tähemärkidest koosnev aadressi identifikaator.

addressNumber

Üksnes numbritest koosnev aadressi identifikaator.

addressNumber2ndExtension

Aadressi numbri teine laiend.

addressNumberExtension

Aadressi numbri laiend.

buildingIdentifier

Numbritest ja/või tähemärkidest koosnev ehitise identifikaator.

buildingIdentifierPrefix

Ehitise numbri eesliide.

cornerAddress1stIdentifier

Esmase läbikäigu nimega seotud aadressi identifikaator paralleelaadressi puhul.

cornerAddress2ndIdentifier

Teisese läbikäigu nimega seotud aadressi identifikaator paralleelaadressi puhul.

entranceDoorIdentifier

Ukse, värava või kaetud sissepääsu identifikaator.

floorIdentifier

Ehitisesisese korruse või tasandi identifikaator.

kilometrePoint

Tähis teel, mille number näitab vahemaad tee alguspunktist antud tähiseni mööda teed mõõdetuna.

postalDeliveryIdentifier

Posti sihtkoha identifikaator.

staircaseIdentifier

Üldjuhul ehitises paikneva trepi identifikaator.

unitIdentifier

Ehitises paikneva ukse, eluruumi, toa või ruumi identifikaator.

11.

Punktile 5.4.4 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „LocatorLevelValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

accessLevel

Lokaator identifitseerib sissepääsu numbri või sarnase identifikaatori abil konkreetse juurdepääsu maatükile, ehitisele või muule taolisele.

postalDeliveryPoint

Lokaator identifitseerib posti sihtkoha.

siteLevel

Lokaator identifitseerib aadressi või ehitise numbri või ehitise või kinnisvara nime abil konkreetse maatüki, ehitise või muu taolise kinnisvara.

unitLevel

Lokaator identifitseerib ehitise konkreetse osa.

12.

Punktile 5.4.5 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „LocatorNameTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

buildingName

Hoone või hoone osa nimi

descriptiveLocator

Koha või aadressobjekti vabas vormis tekstiline kirjeldus.

roomName

Ehitises paikneva eluruumi, toa või ruumi identifikaator.

siteName

Kinnisvara, hoonetekompleksi või koha nimi.

13.

Punktile 5.4.6 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „PartTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

name

Nime osa moodustab läbikäigu nime tüve või juure.

namePrefix

Nime osa kasutatakse seonduvate sõnade eraldamiseks läbikäigu nime tüvest ilma sortimiseelistuseta.

qualifier

Nime osa täpsustab läbikäigu nime.

type

Nime osa näitab läbikäigu kategooriat või tüüpi.

14.

Punktile 5.4.7 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „StatusValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

alternative

Aadress või aadressi komponent on üldkasutuses, kuid erineb aadresside kinnitamise eest vastutava organi või andmekogu haldaja määratud põhiaadressist või aadressi komponendist.

current

Hetkel kehtiv aadress või aadressi komponent vastavalt aadresside kinnitamise eest vastutava organi andmetele või aadress või aadressi komponent, mille andmekogu haldaja on määranud kõige asjakohasemaks ja üldiselt kasutatavaks aadressiks.

proposed

Aadress või aadressi komponent, mis ootab andmekogu haldaja või aadresside kinnitamise eest vastutava organi kinnitust.

reserved

Aadress või aadressi komponent, mille aadresside kinnitamise eest vastutav organ või andmekogu haldaja on kinnitanud, kuid mida ei ole veel rakendatud.

retired

Aadress või aadressi komponent, mis ei ole enam igapäevases kasutuses või mille aadresside kinnitamise eest vastutav organ või andmekogu haldaja on tühistanud.

15.

Punktile 6.2.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „CadastralZoningLevelValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

1stOrder

Kõrgeim tase (suurimad alad) katastripiirkondade hierarhias, mis on võrdne või võrdväärne omavalitsustega.

2ndOrder

Teine tase katastripiirkondade hierarhias.

3rdOrder

Kolmas tase katastripiirkondade hierarhias.

16.

Punktile 7.1 lisatakse järgmised lõiked:

„—

„RNAV ehk piirkondlik navigatsioon (Area Navigation)” – navigatsioonimeetod, mis võimaldab lendamist mis tahes soovitud lennutrajektooril alas, mis jääb väliste navigatsiooni tugijaamade poolt kaetud alasse või siis on õhusõiduki oma navigatsioonivahendite võimekusega tagatud piirides või siis on nende kahe võimaluse poolt üheaegselt kaetud;

„TACAN navigatsioon” – navigatsioonimeetod, mis võimaldab lendamise mis tahes soovitud lennutrajektooril alas, mis jääb TACAN-i ehk ultrakõrgsagedusega taktikaliste navigatsiooniseadmete poolt kaetud alasse.”

17.

Punktile 7.3.3.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „AccessRestrictionValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

forbiddenLegally

Juurdepääs transpordielemendile on seadusega keelatud.

physicallyImpossible

Juurdepääs transpordielemendile ei ole füüsiliselt võimalik tõkete või muude füüsiliste takistuste tõttu.

private

Juurdepääs transpordielemendile on piiratud, kuna see on eraomanduses.

publicAccess

Transpordielement on üldsusele avatud.

seasonal

Juurdepääs transpordielemendile sõltub aastaajast.

toll

Juurdepääs transpordielemendile eeldab teetasu tasumist.

18.

Punktile 7.3.3.2 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „RestrictionTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

maximumDoubleAxleWeight

Sõiduki lubatud suurim teljekoormus kaheteljelise teliku korral antud transpordielemendil.

maximumDraught

Sõiduki suurim lubatud süvis antud transpordielemendil.

maximumFlightLevel

Sõiduki kõrgeim lubatud lennutasand antud transpordielemendil.

maximumHeight

Teise objekti alt läbi liikuva sõiduki suurim lubatud kõrgus.

maximumLength

Sõiduki suurim lubatud pikkus antud transpordielemendil.

maximumSingleAxleWeight

Sõiduki suurim lubatud teljekoormus ühe telje kohta antud transpordielemendil.

maximumTotalWeight

Sõiduki suurim lubatud kogukaal antud transpordielemendil.

maximumTripleAxleWeight

Sõiduki lubatud suurim teljekoormus kolmeteljelise teliku korral antud transpordielemendil.

maximumWidth

Sõiduki suurim lubatud laius antud transpordielemendil.

minimumFlightLevel

Sõiduki alumine lubatud lennutasand antud transpordielemendil.

19.

Punktile 7.4.2.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „AerodromeCategoryValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

domesticNational

Kohalikke üleriigilisi lende teenindav lennuväli.

domesticRegional

Kohalikke piirkondlikke lende teenindav lennuväli.

international

Rahvusvahelisi lende teenindav lennuväli.

20.

Punktile 7.4.2.2 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „AerodromeTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

aerodromeHeliport

Lennuväli ja kopteriväljak.

aerodromeOnly

Vaid lennuväli.

heliportOnly

Vaid kopteriväljak.

landingSite

Maandumiskoht.

21.

Punktile 7.4.2.3 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „AirRouteLinkClassValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

conventional

Tavaline marsruut: lennumarsruut, millel ei kasutata lennuliiklusteenusteks piirkondlikku ega taktikalist navigatsiooni.

RNAV

RNAV-marsruut: lennumarsruut, millel kasutatakse lennuliiklusteenusteks piirkondlikku navigatsiooni (RNAV).

TACAN

TACAN-marsruut: lennumarsruut, millel kasutatakse lennuliiklusteenusteks TACAN-i ehk taktikalist õhunavigatsioonisüsteemi.

22.

Punktile 7.4.2.4 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „AirRouteTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

ATS

ATS-marsruut vastavalt ICAO 11. lisale.

NAT

Põhja-Atlandi trass (North Atlantic Track) (osa organiseeritud lennutrasside süsteemist).

23.

Punktile 7.4.2.5 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „AirUseRestrictionValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

reservedForMilitary

Õhutranspordivõrgu objekt on eranditult sõjaliseks kasutamiseks.

temporalRestrictions

Õhutranspordivõrgu objekti kasutamise suhtes kohaldatakse ajutisi piiranguid.

24.

Punktile 7.4.2.6 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „AirspaceAreaTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

ATZ

Lennuväljaliikluse tsoon. Lennuvälja ümber kehtestatud piiritletud õhuruum lennuväljaliikluse ohutuse tagamiseks.

CTA

Lennujuhtimispiirkond. Maapinna kohal olevast teatud lennutasandist kõrgemal paiknev kontrollitav õhuruum.

CTR

Kontrollitav tsoon. Kontrollitav õhuruum, mis ulatub maapinnast kuni määratud piirkõrguseni merepinnast.

D

Ohuala. Piiritletud õhuruum (riigi maa-ala või territoriaalvete kohal), milles võib teatud ajavahemikes aset leida õhusõidukite liiklemist ohustav tegevus.

FIR

Lennuinfopiirkond. Piiritletud õhuruum, milles osutatakse lennuinfo- ja häireteenuseid. Võidakse kasutada näiteks juhul, kui teenust osutab enam kui üks üksus.

P

Keeluala. Piiritletud õhuruum riigi maa-ala või territoriaalvete kohal, kus õhusõidukite lendamine on keelatud.

R

Piiranguala. Piiritletud õhuruum riigi maa-ala või territoriaalvete kohal, kus õhusõidukite lendamine on piiratud eritingimustega.

TMA

Lähenemisala. Ühe või mitme suure lennuvälja läheduses, tavaliselt ATS-marsruutide liitumiskohas kehtestatud lennujuhtimispiirkond. Kasutatakse peamiselt Euroopas õhuruumi paindliku kasutamise mõiste raames.

UIR

Ülemine lennuinfopiirkond (UIR). Piiritletud ülemine õhuruum, milles osutatakse lennuinfo- ja häireteenindust. Iga riik määratleb oma ülemise õhuruumi mõiste.

25.

Punktile 7.4.2.7 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „NavaidTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

DME

DME ehk lennuki kaugusmõõtja.

ILS

ILS ehk instrumentaalne maandumissüsteem.

ILS-DME

ILS ühendatud DME-ga.

LOC

LOC ehk ILS kursimajakas (Localizer).

LOC-DME

LOC ühendatud DME-ga.

MKR

Markermajakas (MKR).

MLS

MLS ehk mikrolaine maandumissüsteem.

MLS-DME

MLS ühendatud DME-ga.

NDB

NDB ehk ringsuunaline raadiomajakas.

NDB-DME

NDB ühendatud DME-ga.

NDB-MKR

Ringsuunaline raadiomajakas (NDB) ühendatud markermajakaga (MKR).

TACAN

TACAN ehk õhuväe taktikaline navigatsiooniseade.

TLS

TLS ehk transponder-maandumissüsteem.

VOR

VOR ehk VHF (ülikõrgsageduslik) ringsuunaline raadiomajakas.

VOR-DME

VOR ühendatud DME-ga.

VORTAC

VOR ühendatud TACAN-iga.

26.

Punktile 7.4.2.8 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „PointRoleValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

end

Raja (rajasuuna) füüsiline lõpp-punkt.

mid

Raja keskpunkt.

start

Raja (rajasuuna) füüsiline alguspunkt.

threshold

Lävi, maandumiseks kasutatava raja osa alguspunkt.

27.

Punktile 7.4.2.9 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „RunwayTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

FATO

Helikopterite lõpplähenemise ja stardiala.

runway

Lennukite rada.

28.

Punktile 7.4.2.10 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „SurfaceCompositionValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

asphalt

Asfaltkate.

concrete

Betoonikate.

grass

Murukate.

29.

Punktile 7.5.2.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „CablewayTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

cabinCableCar

Köisraudtee vagun, köisteetranspordisüsteem, mille veeremid koosnevad inimeste ja/või kaupade ühest kohast teise vedamiseks kavandatud rippuvatest kabiinidest.

chairLift

Istelift ehk tõstuk, köisteetranspordisüsteem, mille veeremid koosnevad üksikisikute või inimrühmade ühest kohast teise vedamiseks kavandatud rippuvatest istmetest, mis on kinnitatud kahte punkti ühendava teraskaabli või -trossi külge.

skiTow

Suusalift, köisteetranspordisüsteem suusatajate ja lumelaudurite mäest üles vedamiseks.

30.

Punktile 7.6.3.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „FormOfRailwayNodeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

junction

Raudteesõlm raudteevõrgus, kus paikneb kahe liikuva rööpaga rööbasteest ja vajalikest ühendustest koosnev mehhanism, mis võimaldab veeremil ühelt rööbasteelt teisele keerata.

levelCrossing

Raudteesõlm, kus raudteevõrguga ristub samal tasandil tee.

pseudoNode

Raudteesõlm, mis kujutab punkti, kus üks või enam sellega seotud raudteelinkide atribuuti muudavad oma väärtust, või punkti, mis on vajalik võrgu geomeetria kirjeldamiseks.

railwayEnd

Raudteesõlmega on seotud ainult üks raudteelink. See tähistab raudteeliini lõppu.

railwayStop

Koht raudteevõrgus, kus rongid peatuvad kauba peale- või mahalaadimiseks või reisijate rongile ja rongilt maha laskmiseks.

31.

Punktile 7.6.3.2 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „RailwayTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

cogRailway

Hammasraudtee, raudteetranspordisüsteem mis võimaldab veeremitel liikuda suurel kaldel ja mis koosneb tavaliselt rööbaste vahel paikneva hammaslatiga raudteest, millel saavad liikuda veeremid, mis on varustatud hammaslatiga hambuva ühe või enama hammasrattaga.

funicular

Funikulöör ehk köisraudtee, raudteetranspordisüsteem, mis koosneb rööbastel liikuva veeremi külge kinnitatud trossist, mis veab veeremeid järsust kallakust üles ja alla. Võimalusel on üles- ja allaliikuvad veeremid üksteisele vastukaaluks.

magneticLevitation

Magnetpadjal rong, raudteetranspordisüsteem, mis põhineb ühel veeremit suunaval ja seda magnetmehhanismiga toetaval rööpal.

metro

Metroo, suurlinnapiirkondades kasutatav linnasisene raudteetranspordisüsteem, mis liigub teistest transpordisüsteemidest eraldiseisval rööbasteel ning mis töötab tavaliselt elektrivooluga ja paikneb mõnel juhul maa all.

monorail

Monorelss, raudteetranspordisüsteem, mis põhineb ühel nii toetaval kui suunaval rööpal.

suspendedRail

Rippraudtee, raudteetranspordisüsteem, mis põhineb ühel toetaval ja suunaval rööpal, mille küljes veerem raudteel liikumisel ripub.

train

Rong, raudteetranspordisüsteem, mis koosneb enamasti kahest paralleelsest rööpast, millel mootoriga veerem või vedur veab omavahel ühendatud veeremeid kauba või reisijate raudteel ühest punktist teise vedamiseks.

tramway

Tramm, linnapiirkondades kasutatav raudteetranspordisüsteem, mis on enamasti paigaldatud tänavatasandile ja mis jagab liiklusruumi mootorsõidukite ja jalakäijatega. Trammiteed töötavad enamasti elektrivooluga.

32.

Punktile 7.6.3.3 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „RailwayUseValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

cargo

Raudteed kasutatakse üksnes kaubaveoks.

carShuttle

Raudteed kasutatakse üksnes autode süstikrongiga vedamiseks.

mixed

Raudteed kasutatakse erineval otstarbel. Seda kasutatakse reisijate- ja kaubaveoks.

passengers

Raudteed kasutatakse üksnes reisijateveoks.

33.

Punktile 7.7.3.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „AreaConditionValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

inNationalPark

Kiiruspiirang rahvuspargi piires.

insideCities

Kiiruspiirang linnades.

nearRailroadCrossing

Kiiruspiirang raudteeülesõidukoha juures.

nearSchool

Kiiruspiirang kooli juures.

outsideCities

Kiiruspiirang väljaspool linna.

trafficCalmingArea

Kiiruspiirang liikluse rahustamise alal.

34.

Punktile 7.7.3.2 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „FormOfRoadNodeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

enclosedTrafficArea

Teesõlm paikneb piiratud liiklusalal ja/või kujutab endast piiratud liiklusala. Liiklusala on ala, kus puudub õigusaktides sätestatud liikumissuundadega sisestruktuur. Alaga on ühendatud vähemalt kaks teed.

junction

Teesõlm, millega on ühendatud kolm või enam teelinki.

levelCrossing

Teesõlm, kus teedevõrguga ristub samal tasandil raudtee.

pseudoNode

Teesõlmega on ühendatud täpselt kaks teelinki.

roadEnd

Teesõlmega on ühendatud ainult üks teelink. See tähistab tee lõppu.

roadServiceArea

Teega külgnev ala, mis on mõeldud konkreetsete teeteenuste osutamiseks.

roundabout

Teesõlm on ringristmik või osa sellest. Ringristmik on ringikujuline tee, millel on lubatud ainult ühesuunaline liiklus.

trafficSquare

Teesõlm paikneb liikluspinnal ja/või kujutab endast liikluspinda. Liikluspind on teedega (osaliselt) piiratud ala, mida kasutatakse muul otstarbel kui liiklemiseks ja mis ei ole ringristmik.

35.

Punktile 7.7.3.3 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „FormOfWayValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

bicycleRoad

Tee, millel ainsad lubatud sõidukid on jalgrattad.

dualCarriageway

Füüsiliselt eraldatud sõiduteedega tee sõiduradade arvust sõltumata, mis ei ole kiirtee.

enclosedTrafficArea

Ala, kus puudub õigusaktides sätestatud liikumissuundadega sisestruktuur. Alaga on ühendatud vähemalt kaks teed.

entranceOrExitCarPark

Spetsiaalselt parkimisalasse sisenemiseks või sellest väljumiseks loodud tee.

entranceOrExitService

Ainult teenindusalale sisenemiseks või sellelt lahkumiseks kasutatav tee.

freeway

Tee, millel puuduvad samatasandilised ristmikud teiste teedega.

motorway

Tee, millele sisenemise ja mille kasutamise suhtes kohaldatakse enamasti teatavaid eeskirju. Sellel on kaks või rohkem enamasti füüsiliselt eraldatud sõiduteed ja puuduvad samatasandilised ristmikud.

pedestrianZone

Teedevõrguga ala, mis on loodud spetsiaalselt jalakäijatele kasutamiseks.

roundabout

Ringikujuline tee, millel on lubatud ainult ühesuunaline liiklus.

serviceRoad

Tee, mis kulgeb paralleelselt ja mis on kavandatud suhteliselt tiheda liiklusega tee ühinemiseks vähesema liiklusega teedega.

singleCarriageway

Tee, millel sõidukid ei ole füüsilise tõkkega üksteisest eraldatud.

slipRoad

Tee, mis on spetsiaalselt kavandatud teisele teele või sellelt maha sõitmiseks.

tractorRoad

Tee, mida saavad kasutada ainult traktorid (põllumajandus- või metsandusmasinad) või maastikusõidukid (kõrgema kliirensi, suurte rataste ja neljarattaveoga sõidukid).

trafficSquare

(Osaliselt) teedega piiratud ala, mida kasutatakse muul otstarbel kui liiklemiseks ja mis ei ole ringtee.

walkway

Jalakäijatele kasutamiseks mõeldud tee, mis on füüsilise tõkkega sõidukite tavaliiklusele suletud.

36.

Punktile 7.7.3.4 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „RoadPartValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

carriageway

Liiklemiseks mõeldud tee osa.

pavedSurface

Kattega tee osa.

37.

Punktile 7.7.3.5 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „RoadServiceTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

busStation

Tee-teenindusala on bussipeatus.

parking

Tee-teenindusala on parkimisrajatis.

restArea

Tee-teenindusala on puhkeala.

toll

Ala, kus osutatakse tasude kogumise teenust, näiteks piletiautomaadid või teetasu tasumise teenused.

38.

Punktile 7.7.3.6 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „RoadSurfaceCategoryValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

paved

Kõva kattega tee.

unpaved

Katteta tee.

39.

Punktile 7.7.3.7 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „ServiceFacilityValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

drinks

Võimalik osta jooke.

food

Võimalik osta süüa.

fuel

Võimalik osta kütust.

picnicArea

Olemas piknikukoht.

playground

Olemas mänguväljak.

shop

Olemas kauplus.

toilets

Olemas tualetid.

40.

Punktile 7.7.3.8 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „SpeedLimitSourceValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

fixedTrafficSign

Kiiruspiirangu allikas on paigaldatud liiklusmärk (asukohapõhine halduskorraldus, otsene kiiruspiirang).

regulation

Kiiruspiirangu allikas on eeskiri (riiklik eeskiri, reegel või kaudne kiirusepiirang).

variableTrafficSign

Kiiruspiirangu allikas on muutuva teabega liiklusmärk.

41.

Punktile 7.7.3.9 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „VehicleTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

allVehicle

Mis tahes sõidukid, kuid mitte jalakäijad.

bicycle

Jalgratas, pedaalidega kaherattalised sõidukid.

carWithTrailer

Haagisega sõiduauto.

deliveryTruck

Suhteliselt väiksemõõtmeline veoauto, mida kasutatakse peamiselt kaupade ja materjali tarnimiseks.

emergencyVehicle

Operatiivsõiduk, väljakutsele vastav sõiduk, sealhulgas – aga mitte ainult – politsei-, kiirabi- ja tuletõrjesõiduk.

employeeVehicle

Organisatsiooni töötaja juhitav sõiduk, mida kasutatakse vastavalt antud organisatsioonis kehtivale korrale.

facilityVehicle

Ainult eraomanduses oleval või piiratud ligipääsuga alal kasutatav sõiduk.

farmVehicle

Tavaliselt põllumajandustegevuseks kasutatav sõiduk.

highOccupancyVehicle

Sõiduk, milles viibivate sõitjate arv vastab kehtestatud reisijate miinimumarvule (või ületab seda).

lightRail

Kergraudtee, rongilaadne transpordivahend, mida kasutatakse ainult piiratud ala raudteevõrgus.

mailVehicle

Sõiduk, mis kogub, veab ja toimetab kohale posti.

militaryVehicle

Sõjaväe volitatud sõiduk.

moped

Mopeed, kahe- või kolmerattaline sõiduk, millel on alla 50 cm3 sisepõlemismootor ja mille maksimumkiirus ei ületa 45 km/h (28 miili/h).

motorcycle

Mootorratas, kahe- või kolmerattaline sõiduk, millel on üle 50 cm3 sisepõlemismootor ja mille maksimumkiirus ületab 45 km/h (28 miili/h).

passengerCar

Väikesõiduk, mis on kavandatud inimeste eratranspordiks.

pedestrian

Jalakäija, jalgsi liikuv inimene.

privateBus

Eraomanduses või tellitud sõiduk, mis on ette nähtud suurearvuliste inimrühmade vedamiseks.

publicBus

Sõiduk, mis on kavandatud suurearvuliste inimrühmade vedamiseks ja millel on üldjuhul avalik marsruut ja graafik.

residentialVehicle

Sõiduk, mille omanik on konkreetse tänava või linnaosa elanik (või külaline).

schoolBus

Koolibuss, sõiduk, mida kool kasutab õpilaste vedamiseks.

snowChainEquippedVehicle

Mis tahes lumekettidega varustatud sõiduk.

tanker

Paakauto, enam kui kahe teljega veoauto, mida kasutatakse pakkimata vedela või gaasilise veose vedamiseks.

taxi

Takso, rentimiseks litsentseeritud sõiduk, millesse on tavaliselt paigaldatud taksomeeter.

transportTruck

Veoauto kaupade kaugveoks.

trolleyBus

Troll ehk trollibuss, bussisarnane ühistranspordivahend, mille toiteallikas on elektrivõrk.

vehicleForDisabledPerson

Invasõiduk, sõiduk, mis on märgistuse kohaselt puuetega inimeste jaoks kavandatud.

vehicleWithExplosiveLoad

Plahvatusohtlikku veost vedav sõiduk.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Sõiduk, mis veab ohtlikku veost, mis ei ole plahvatusohtlik ega vett reostav veos.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vett reostavat veost vedav sõiduk.

42.

Punktile 7.7.3.10 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „WeatherConditionValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

fog

Kiirust kohaldatakse udu korral.

ice

Kiirust kohaldatakse jäite korral.

rain

Kiirust kohaldatakse vihma korral.

smog

Kiirust kohaldatakse teatava koguse sudu korral.

snow

Kiirust kohaldatakse lume korral.

43.

Punktile 7.8.3.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „FerryUseValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

cars

Parvlaev veab autosid.

other

Parvlaev veab muid liiklejaid kui reisijaid, sõiduautosid, veoautosid või ronge.

passengers

Parvlaev veab reisijaid.

train

Parvlaev veab ronge.

trucks

Parvlaev veab veoautosid.

44.

Punktile 7.8.3.2 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „FormOfWaterwayNodeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

junctionFork

Infrastruktuurielemendid, kus üks laevaliikluse voog ristub teise laevaliikluse vooga, või punktid, kus laevaliikluse vood hargnevad või ühinevad.

lockComplex

Lüüs või lüüside kogum, mis on mõeldud laevade tõstmiseks ja langetamiseks jõgedes ja kanalites erineva tasemega veealade vahel.

movableBridge

Sild, mida saab laevade läbilaskmiseks tõsta või pöörata.

shipLift

Laevalift, seade, mida kasutatakse laevade transportimiseks kahel erineval tasandil paiknevate veekogude vahel ja mida kasutatakse alternatiivina kanalilüüsidele.

waterTerminal

Koht, kus kaubad ümber laaditakse.

turningBasin

Koht, kus kanalit või kitsast veeteed on laiendatud, et laevad saaksid ümber pöörata.

45.

Punktile 8.4.2.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „HydroNodeCategoryValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

boundary

Erinevate võrkude ühendamiseks kasutatav sõlm.

flowConstriction

Võrgu sõlm, mis ei ole iseenesest võrgu topoloogiaga seotud, kuid mis seondub hüdrograafilise huvipunkti või rajatise või võrgu voolu mõjutava inimtekkelise objektiga.

flowRegulation

Võrgu sõlm, mis ei ole iseenesest võrgu topoloogiaga seotud, kuid mis seondub hüdrograafilise huvipunkti või rajatise või võrgu voolu reguleeriva inimtekkelise objektiga.

junction

Sõlm, kus ühinevad kolm või enam linki.

outlet

Omavahel seotud linkide seeria lõppsõlm.

source

Omavahel seotud linkide seeria algussõlm.

46.

Punktile 8.5.4.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „CrossingTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

aqueduct

Torujuhe või tehiskanal, mis on loodud vee juhtimiseks peamiselt gravitatsiooni abil kaugel paiknevast allikast mageveevarude täiendamiseks, põllumajanduslikuks ja/või tööstuslikuks kasutamiseks.

bridge

Struktuur, mis ühendab kahte asukohta ja võimaldab transpordimarsruudil ületada maastikutakistuse.

culvert

Suletud kanal vooluveekogu tee alt läbi juhtimiseks.

siphon

Torujuhe, mida kasutatakse vedeliku viimiseks ühelt tasandilt madalamale tasandile, sundides veesamba vedelike rõhuvahe abil üles kõrgemale tasandile, misjärel see langeb väljavoolu.

47.

Punktile 8.5.4.2 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „HydrologicalPersistenceValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

dry

Täidetud ja/või voolab ebakorrapäraselt, üldiselt ainult rohkete sademete ajal ja/või pärast sadu.

ephemeral

Täidetud ja/või voolab sademete ajal ja/või pärast sadu.

intermittent

Täidetud ja/või voolab ainult osa aastast.

perennial

Täidetud ja/või voolab pidevalt aasta ringi.

48.

Punktile 8.5.4.3 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „InundationValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

controlled

Ala, mis on perioodiliselt üle ujutatud tammiga paisutatud vee taseme reguleerimise teel.

natural

Ala, mis on perioodiliselt kaetud liigveega, v.a tõusuveega.

49.

Punktile 8.5.4.4 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „ShoreTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

boulders

Suured vee või ilmastikuolude kulutatud kivid.

clay

Sitke kleepuv peeneteraline pinnas, mis koosneb peamiselt hüdraatunud alumosilikaatidest ja muutub vee lisamisel plastilisemaks ning mida saab vormida ja kuivatada.

gravel

Väikesed vee kulutatud või purustatud kivid.

mud

Pehme märg muld, liiv, tolm ja/või muud mullataolised osakesed.

rock

Mis tahes suuruses kivid.

sand

Teraline materjal, mis koosneb väikestest murenenud (peamiselt ränirikaste) kivimite osakestest, mis on kruusast väiksemad ja jämedateralisest tolmust suuremad.

shingle

Väikesed lahtised ümarad vee kulutatud kivikesed, eriti merekaldal.

stone

Kindla kuju ja suurusega kivimi või mineraalaine (aga mitte metalli-) tükid, millele antakse tavaliselt tehislikult mingi kuju ja mida kasutatakse kindlal otstarbel.

50.

Punktile 8.5.4.5 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „WaterLevelValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

equinoctialSpringLowWater

Süsüügiamadalvee tase pööripäeva paiku.

higherHighWater

Kõrgeimate kõrgvete (või kõrgvee) tase kindlaks määratud päeval loodete ajal tingituna Kuu ja Päikese nurga A1 mõjudest.

higherHighWaterLargeTide

19-aastase vaatlusperioodi kõrgeimate kõrgvete keskmine, arvestades iga aasta kõige kõrgemat kõrgeima kõrgvee taset.

highestAstronomicalTide

Tõusuvee kõrgeim tase, mis on prognoositav keskmiste ilmastikutingimuste ja astronoomiliste tingimuste mis tahes kombinatsioonide korral.

highestHighWater

Kõrgeim punktis registreeritud veetase.

highWater

Veepinna kõrgeim tase punktis ühe tõusu ja mõõna tsükli ajal.

highWaterSprings

Juhuslik tase, ligikaudu võrdväärne keskmise süsüügiakõrgvee tasemega.

indianSpringHighWater

Tõusuvee võrdlustase, mis on ligikaudu võrdväärne kõrgema süsüügiakõrgvee keskmise tasemega.

indianSpringLowWater

Tõusuvee võrdlustase, mis on ligikaudu võrdväärne madalama süsüügiamadalvee keskmise tasemega.

localDatum

Kohaliku sadamavalitsuse määratud juhuslik võrdlustase, millega võrreldes antud sadamavalitsus mõõdab veetasemeid ja loodete kõrgusi.

lowerLowWater

Madalaimate madalvete (või madalvee) tase kindlaks määratud päeval tingituna loodete ajal Kuu ja Päikese nurga A1 mõjudest.

lowerLowWaterLargeTide

19-aastase vaatlusperioodi madalaimate madalvete keskmine, arvestades iga aasta kõige madalamat madalaima madalvee taset.

lowestAstronomicalTide

Madalaim veetase mõõna ajal, mis on prognoositav keskmiste ilmastikutingimuste ja astronoomiliste tingimuste mis tahes kombinatsioonide korral.

lowestLowWater

Juhuslik tase, mis on vastavuses punktis registreeritud madalaima mõõnaga või sellest veidi allpool.

lowestLowWaterSprings

Juhuslik tase, mis on vastavuses punktis registreeritud madalaima veetasemega süsüügiliste loodete ajal vähema kui 19-aastase perioodi jooksul.

lowWater

Hinnanguline madalvee keskmine tase, mida kasutatakse piiratud ala võrdlustasemena, olenemata hilisematest täpsematest kindlaksmääramistest.

lowWaterDatum

Hinnanguline madalvee keskmine tase, mida kasutatakse piiratud ala standardse võrdlustasemena.

lowWaterSprings

Tase, mis on ligikaudu võrdväärne keskmise süsüügiamadalvee tasemega.

meanHigherHighWater

Kõrgemate kõrgvete keskmine tase punktis 19-aastase perioodi jooksul.

meanHigherHighWaterSprings

Kõrgema süsüügiakõrgvee keskmine tase punktis.

meanHigherLowWater

Riiklikul loodete tasemete jälgimise perioodil igal loodete päeval registreeritud kõrgema madalvee keskmine tase.

meanHighWater

Kõikide kõrgvete keskmine tase punktis 19 aasta jooksul.

meanHighWaterNeaps

Keskmine kvadratuurkõrgvete tase.

meanHighWaterSprings

Keskmine süsüügiakõrgvete tase.

meanLowerHighWater

Riiklikul loodete tasemete jälgimise perioodil igal loodete päeval registreeritud madalama kõrgvee taseme keskmine.

meanLowerLowWater

Madalamate madalvete keskmine tase punktis 19 aasta jooksul.

meanLowerLowWaterSprings

Madalamate süsüügiamadalvete keskmine tase punktis.

meanLowWater

Kõikide madalvete keskmine tase punktis 19 aasta jooksul.

meanLowWaterNeaps

Keskmine kvadratuurmadalvete tase.

meanLowWaterSprings

Keskmine süsüügiamadalvete tase.

meanSeaLevel

Merepinna keskmine kõrgus tõusujaamas, mõõdetud eelnevalt kindlaks määratud fikseeritud võrdlustasemest.

meanTideLevel

Keskmise kõrgvee taseme ja keskmise madalvee taseme aritmeetiline keskmine.

meanWaterLevel

Kindlal ajavahemikul registreeritud igal tunnil mõõdetud veetasemete keskmine.

nearlyHighestHighWater

Juhuslik veetase, mis on ligikaudu võrdväärne punktis registreeritud kõrgeima veetasemega ja üldjuhul võrdväärne süsüügiakõrgvee tasemega.

nearlyLowestLowWater

Veetase, mis on ligikaudu võrdväärne punktis registreeritud madalaima veetasemega ja üldjuhul võrdväärne India süsüügiamadalvee tasemega.

tropicHigherHighWater

Kõrgeimate kõrgvete (või kõrgvee) tase loodete ajal, mis leiab aset iga kahe nädala tagant, kui Kuu maksimaalse nurga mõju on suurim.

tropicLowerLowWater

Madalaimate madalvete (või madalvee) tase loodete ajal, mis leiab aset iga kahe nädala tagant, kui Kuu maksimaalse nurga mõju on suurim.

51.

Punktile 9.4.1 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „DesignationSchemeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

emeraldNetwork

Kaitsealune koht on määratud Emeraldi võrgustiku alade hulka.

IUCN

Kaitsealune koht on klassifitseeritud Rahvusvahelise Looduse ja Loodusvarade Kaitse klassifikatsiooni alusel.

nationalMonumentsRecord

Kaitsealune koht on klassifitseeritud riiklike mälestiste registri klassifikatsiooni alusel.

natura2000

Kaitsealune koht on määratud kas loodusdirektiivi (92/43/EMÜ) või linnudirektiivi (79/409/EMÜ) alade hulka.

ramsar

Kaitsealune koht on määratud Ramsari konventsiooni alade hulka.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Kaitsealune koht on määratud UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär” alade hulka.

UNESCOWorldHeritage

Kaitsealune koht on määratud UNESCO maailmapärandi kaitse konventsiooni alade hulka.

52.

Punktile 9.4.3 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „IUCNDesignationValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

habitatSpeciesManagementArea

Kaitsealune koht on IUCNi klassifikatsiooni kohaselt klassifitseeritud alana elupaiga või liigi kaitseks.

managedResourceProtectedArea

Kaitsealune koht on IUCNi klassifikatsiooni kohaselt klassifitseeritud piiratud looduskasutusega alaks.

nationalPark

Kaitsealune koht on IUCNi klassifikatsiooni kohaselt klassifitseeritud rahvuspargiks.

naturalMonument

Kaitsealune koht on IUCNi klassifikatsiooni kohaselt klassifitseeritud loodusmälestiseks.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Kaitsealune koht on IUCNi klassifikatsiooni kohaselt klassifitseeritud maastiku- või merekaitsealaks.

strictNatureReserve

Kaitsealune koht on IUCNi klassifikatsiooni kohaselt klassifitseeritud loodusreservaadiks.

wildernessArea

Kaitsealune koht on IUCNi klassifikatsiooni kohaselt klassifitseeritud põlisloodusalaks.

53.

Punktile 9.4.4 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „NationalMonumentsRecordDesignationValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

agricultureAndSubsistence

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud põllumajanduslikuks või elatist andvaks mälestiseks.

civil

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud tsiviilmälestiseks.

commemorative

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud mälestusmonumendiks.

commercial

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud kaubanduslikuks mälestiseks.

communications

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud kommunikatsioonialaseks mälestiseks.

defence

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud riigikaitsealaseks mälestiseks.

domestic

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud riiklikuks mälestiseks.

education

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud haridusalaseks mälestiseks.

gardensParksAndUrbanSpaces

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud aiaks, pargiks või linnaruumimälestiseks.

healthAndWelfare

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud tervishoiualaseks mälestiseks.

industrial

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud tööstuslikuks mälestiseks.

maritime

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud merendusalaseks mälestiseks.

monument

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud klassifitseerimata mälestiseks.

recreational

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud meelelahutuslikuks mälestiseks.

religiousRitualAndFunerary

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud religioosseks, rituaalseks või matustega seotud mälestiseks.

settlement

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud asulakohaks.

transport

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud transpordimälestiseks.

waterSupplyAndDrainage

Kaitsealune koht on riiklike mälestiste registri kohaselt klassifitseeritud veevarustuse ja drenaažiga seotud mälestiseks.

54.

Punktile 9.4.5 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „Natura2000DesignationValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

proposedSiteOfCommunityImportance

Kaitsealune koht on esitatud Natura2000 võrgustiku ühenduse tähtsusega alaks (SCI).

proposedSpecialProtectionArea

Kaitsealune koht on esitatud Natura2000 võrgustiku linnualaks (SPA).

siteOfCommunityImportance

Kaitsealune koht on määratud Natura2000 võrgustiku ühenduse tähtsusega alaks (SCI).

specialAreaOfConservation

Kaitsealune koht on määratud Natura2000 võrgustiku loodusalaks (SAC).

specialProtectionArea

Kaitsealune koht on määratud Natura2000 võrgustiku linnualaks (SPA).

55.

Punktile 9.4.6 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „RamsarDesignationValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

ramsar

Kaitsealune koht on määratud Ramsari konventsiooni alade hulka.

56.

Punktile 9.4.7 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

biosphereReserve

Kaitsealune koht on UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär” ala..

57.

Punktile 9.4.8 lisatakse järgmine tabel:

Koodiloendi „UNESCOWorldHeritageDesignationValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

cultural

Kaitsealune koht on määratud maailma kultuuripärandi objektiks.

mixed

Kaitsealune koht on määratud maailma segapärandi objektiks.

natural

Kaitsealune koht on määratud maailma looduspärandi objektiks.


5.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 103/2011,

4. veebruar 2011,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 5. veebruaril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. veebruar 2011

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


5.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 104/2011,

4. veebruar 2011,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11 turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2010/11 turustusaastaks on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) nr 867/2010 (3). Neid hindu ja tollimakse on viimati muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 70/2011 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse 2010/11 turustusaastaks muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 5. veebruaril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. veebruar 2011

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 259, 1.10.2010, lk 3.

(4)  ELT L 26, 29.1.2011, lk 7.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 5. veebruarist 2011

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.


5.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/39


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 105/2011,

4. veebruar 2011,

millega kehtestatakse ajavahemikul 31. jaanuarini kuni 1. veebruarini 2011 Tuneesia tariifikvoodi raames oliiviõli kohta esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient ja peatatakse 2011. aasta veebruari impordilitsentside väljaandmine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (3) protokolli nr 1 (4) artikli 3 lõigetega 1 ja 2 avatakse CN-koodide 1509 10 10 ja 1509 10 90 alla kuuluva täielikult Tuneesias toodetud ja sealt otse Euroopa Liitu transporditud töötlemata oliiviõli impordiks tollimaksu nullmääraga tariifikvoot igaks aastaks sätestatava piirkoguse ulatuses.

(2)

Komisjoni 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1918/2006 (millega avatakse ühenduse tariifikvoot Tuneesiast pärit oliiviõli kohta ja sätestatakse selle kvoodi haldamine) (5) artikli 2 lõikega 2 on ette nähtud impordilitsentside väljaandmise kuumäärad.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1918/2006 artikli 3 lõikele 1 on pädevatele ametiasutustele esitatud impordilitsentsitaotlused nende üldkoguste kohta, mis ei ületa kõnealuse määruse artikli 2 lõikega 2 kehtestatud veebruari määra.

(4)

Asjaolusid arvestades peab komisjon määrama jaotuskoefitsiendi, mis võimaldaks litsentse väljastada võrdeliselt saadaolevate kogustega.

(5)

Kui veebruari ülemmäär on saavutatud, ei tohi kõnealuse kuumäära piires enam ühtki impordilitsentsi välja anda.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1918/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt ajavahemikul 31. jaanuarini kuni 1. veebruarini 2011 esitatud impordilitsentsitaotlused rahuldatakse 95,463571-protsendilise jaotuskoefitsiendi alusel.

Impordilitsentside väljaandmine alates 7. veebruarist 2011 taotletud kogustele peatatakse 2011. aasta veebruari osas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 5. veebruaril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. veebruaril 2011

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  EÜT L 97, 30.3.1998, lk 57.

(4)  EÜT L 97, 30.3.1998, lk 2.

(5)  ELT L 365, 21.12.2006, lk 84.


OTSUSED

5.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/40


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2011/79/ÜVJP,

4. veebruar 2011,

millega rakendatakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

võttes arvesse nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 1, koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikli 31 lõikega 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. jaanuaril 2011 vastu otsuse 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias.

(2)

Nimetatud otsuse lisas esitatud isikute loetelusse, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks teha muudatusi ning loetelus nimetatud teatavaid isikuid käsitlev teave tuleks ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu otsuse 2011/72/ÜVJP lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 4. veebruar 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

MARTONYI J.


(1)  ELT L 28, 2.2.2011, lk 62.


LISA

„LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneesia endine president, sündinud 3. septembril 1936 Hamman-Sousse'is, Selma HASSENI poeg, abielus Leïla TRABELSIGA, kasutab isikutunnistust nr 00354671.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 24. oktoobril 1956 Tunises, Saida DHERIFI tütar, abielus Zine El Abidine BEN ALIGA, kasutab isikutunnistust nr 00683530.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 4. märtsil 1944 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEIGA, ettevõtte juht, elukoht 11 rue de France - Radès Ben Arous, kasutab isikutunnistust nr 05000799.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 7. jaanuaril 1980 Șabhās, Liibüas, Yamina SOUIEI poeg, ettevõtte juht, abielus Inès LEJRIGA, elukoht résidence de l'étoile du nord, suite B 7. korrus, korter nr 25 - Centre urbain du nord - El Khadra - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 04524472.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuneeslane, sündinud 2. detsembril 1981 Tunises, Naïma BOUTIBA poeg, abielus Nesrine BEN ALIGA, kasutab isikutunnistust nr 04682068.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 16. jaanuaril 1987 Tunises, Leïla TRABELSI tütar, abielus Fahd Mohamed Sakher MATERIGA, kasutab isikutunnistust nr 00299177.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 17. juulil 1992 Tunises, Leïla TRABELSI tütar, elukoht presidendipalees, kasutab isikutunnistust nr 09006300.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 5. novembril 1962 Tunises, Saida DHERIFI poeg, ettevõtte juht, elukoht 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00777029.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 24. juunil 1948 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA, põllumajandusettevõtte juhi esindaja, elukoht 20 rue El Achfat - Kartaago - Tunis, nr 00104253.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 19. veebruaril 1953 Radèsis, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MAHJOUBIGA, ettevõtte juht, elukoht 21 rue d' Aristote - Kartaago Salammbô, kasutab isikutunnistust nr 00403106.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 26. augustil 1974 Tunises, Najia JERIDI poeg, ettevõtja, elukoht 124 avenue Habib Bourguiba-Kartaago presidence, kasutab isikutunnistust nr 05417770.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 26. aprillil 1950 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA, ettevõtte juht, elukoht 3 rue de la Colombe - Gammarth supérieur, kasutab isikutunnistust nr 00178522.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 25. septembril 1955 Tunises, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Kartaago - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05150331.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 27. detsembril 1958, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed Montassar MEHERZIGA, kommertsdirektor, elukoht 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, kasutab isikutunnistust nr 00166569.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuneeslane, sündinud 5. mail 1959 Marsas, Fatma SFARI poeg, abielus Samira TRABELSIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, kasutab isikutunnistust nr 00046988.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 1. veebruaril 1960, Saida DHERIFI tütar, abielus Habib ZAKIRIGA, elukoht 4 rue de la Mouette - Gammarth supérieur, kasutab isikutunnistust nr 00235016.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuneeslane, sündinud 5. märtsil 1957, Saida BEN ABDALLAHI poeg, abielus Nefissa TRABELSIGA, kinnisvaraarendaja, elukoht 4 rue Ennawras, kasutab isikutunnistust nr 00547946.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 3. juulil 1973 Tunises, Yamina SOUIEI poeg, ettevõtte juht, kinnisvaraarendaja, elukoht immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05411511.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tuneeslane, sündinud 25. juunil 1975 Tunises, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI õde) tütar, ettevõtte juht, abielus Mourad MEHDOUIGA, elukoht 41 rue Garibaldi - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05417907.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuneeslane, sündinud 3. mail 1962 Tunises, Neila BARTAJI poeg, abielus Lilia NACEFIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 41 rue Garibaldi - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05189459.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 18. septembril 1976, Najia JERIDI poeg, ettevõtte peadirektor, elukoht lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05412560.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 4. detsembril 1971, Yamina SOUIEI tütar, ettevõtte juht, elukoht 2 rue El Farrouj - la Marsa, kasutab isikutunnistust nr 05418095.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuneeslane, sündinud 20. detsembril 1965, Radhia MATHLOUTHI poeg, abielus Linda CHERNIGA, „Tunisairi” bürooametnik, elukoht 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00300638.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuneeslane, sündinud 29. jaanuaril 1988, Kaouther Feriel HAMZA poeg, ettevõtte „Stafiem - Peugeot” tegevdirektor, elukoht 4 rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2-Tunis

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuneeslane, sündinud 13. jaanuaril 1959, Leïla CHAIBI poeg, abielus Dorsaf BEN ALIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00400688.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 5. juulil 1965 Bardos, Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Slim CHIBOUBIGA, elukoht 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 00589759.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 21. augustil 1971 Bardos, Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Marouene MABROUKIGA, välisministeeriumi nõunik, kasutab isikutunnistust nr 05409131.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuneeslane, sündinud 11. märtsil 1972 Tunises, Jaouida El BEJI poeg, abielus Sirine BEN ALIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 8 rue du Commandant Béjaoui - Kartaago - Tunis, kasutab isikutunnistust nr 04766495.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 8. märtsil 1963 Bardos, Naïma EL KEFI tütar, abielus Slim ZARROUKIGA, elukoht 49 avenue Habib Bourguiba - Kartaago, kasutab isikutunnistust nr 00589758.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuneeslane, sündinud 13. augustil 1960 Tunises, Maherzia GUEDIRA poeg, abielus Ghazoua BEN ALIGA, ettevõtte tegevdirektor, elukoht 49 avenue Habib Bourguiba - Kartaago, kasutab isikutunnistust nr 00642271.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 22. novembril 1949 Hammam-Sousse'is, Selma HASSENI poeg, fotoajakirjanik Saksamaal, elukoht 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02951793.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 13. märtsil 1947 Hammam-Sousse'is, abielus Zohra BEN AMMARIGA, ettevõtte juht, elukoht rue El Moez - Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02800443.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 16. mail 1952 Hammam-Sousse'is, Selma HASSENI tütar, abielus Fathi REFATIGA, „Tunisairi” esindaja, elukoht 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02914657.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 18. septembril 1956 Sousse'is, Selma HASSENI tütar, abielus Sadok Habib MHIRIGA, ettevõtte juht, elukoht avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 02804872.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 28. oktoobril 1938, Selma HASSENI poeg, pensionär, Selma MANSOURI lesk, elukoht 255 cité El Bassatine - Al-Munasțīr, kasutab isikutunnistust nr 028106l4.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tuneeslane, sündinud 21. oktoobril 1969 Tunises, Selma MANSOURI poeg, abielus Monia CHEDLIGA, ettevõtte juht, elukoht avenue Hédi Nouira - Al-Munasțīr, kasutab isikutunnistust nr 04180053.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 29. aprillil 1974 Al-Munasțīris, Selma MANSOURI poeg, vallaline, ettevõtte juht, elukoht 83 Cap Marina - Al-Munasțīris, kasutab isikutunnistust nr 04186963.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 12. oktoobril 1972 Al-Munasțīris, Selma MANSOURI poeg, vallaline, eksportija ja importija kaubanduse alal, elukoht avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Al-Munasțīris, kasutab isikutunnistust nr 04192479.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 8. märtsil 1980 Al-Munasțīris, Selma MANSOURI tütar, abielus Zied JAZIRIGA, ettevõtte sekretär, elukoht rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, kasutab isikutunnistust nr 06810509.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneeslane, sündinud 8. oktoobril 1978 Hammam - Sousse'is, Hayet BEN ALI poeg, ettevõtte direktor, elukoht 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 05590835.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneeslane, sündinud 9. augustil 1977 Hammam - Sousse'is, Hayet BEN ALI poeg, ettevõtte juht, elukoht 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 05590836.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneeslane, sündinud 30. augustil 1982 Al-Munasțīris, Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA, elukoht rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, kasutab isikutunnistust nr 08434380.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneeslane, sündinud 13. jaanuaril 1970 Sousse'is, Naïma BEN ALI poeg, osakonnajuhataja „Tunisairis”, elukoht résidence les jardins, korter 8C blokk b - El Menzah, 8 - l'Ariana, kasutab isikutunnistust nr 05514395.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneeslane, sündinud, 22. oktoobril 1967 Hammam - Sousse'is, Naïma BEN ALI poeg, projektijuht transpordiministeeriumis, elukoht 4 avenue Tahar SFAR - El Manar 2-Tunis, kasutab isikutunnistust nr 05504161.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tuneeslane, sündinud 3. jaanuaril 1973 Sousse'is, Naïma BEN ALI poeg, abielus Lamia JEGHAMIGA, ettevõtte juht, elukoht 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, kasutab isikutunnistust nr 05539378.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 27. oktoobril 1966 Pariisis, Paulette HAZATI poeg, ettevõtte juht, elukoht Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 05515496 (topeltkodakondsus).

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 16. aprillil 1971 Pariisis, Paulette HAZATI poeg, abielus Amel SAIDIGA, ettevõtte juht, elukoht Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, kasutab isikutunnistust nr 00297112.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneeslane, sündinud 28. augustil 1974 Tunises, Leila DEROUICHE'I poeg, kommertsdirektor, elukoht 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, kasutab isikutunnistust nr 04622472.

Isik on Tuneesia ametivõimude kohtuliku uurimise all seoses kinnis- ja vallasvara soetamisega ning rahapesu raames pangaarvete avamisega ja varade valdamisega mitmes riigis.”


5.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/48


KOMISJONI OTSUS,

4. veebruar 2011,

millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 viia toidu uuendkoostisosana turule kalast (Sardinops sagax) valmistatud peptiidtoode

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 522 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2011/80/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

28. aprillil 2008 esitas äriühing Senmi Ekisu Co. Ltd. Soome pädevatele ametiasutustele taotluse viia toidu uuendkoostisosana turule kalast (Sardinops sagax) valmistatud peptiidtoode.

(2)

12. jaanuaril 2009 esitas Soome pädev toiduhindamisasutus esmase hindamisaruande. Selles aruandes jõuti järeldusele, et kalast valmistatud peptiidtoote võib turule viia.

(3)

Komisjon edastas esmase hindamisaruande kõikidele liikmesriikidele 10. märtsil 2009.

(4)

Määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõikes 4 sätestatud 60päevase ajavahemiku jooksul esitati kooskõlas kõnealuse sättega põhjendatud vastuväited toote turustamise kohta.

(5)

Seepärast konsulteeriti 14. augustil 2009 Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA).

(6)

9. juulil 2010 jõudis Euroopa Toiduohutusameti eritoidu, toitumise ja allergia komisjon oma teaduslikus seisukohas sardiinist valmistatud peptiidtoote ohutuse kohta toidu uuendkoostisosana (2) järeldusele, et asjaomane toode on kavandatud kasutusviiside ja koguste korral ohutu.

(7)

Teadusliku hindamise alusel on kindlaks tehtud, et kalast valmistatud peptiidtoode vastab määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 3 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas kirjeldatud kalast (Sardinops sagax) valmistatud peptiidtoodet tohib viia toidu uuendkoostisosana liidu turule ja kasutada II lisas loetletud toitudes.

Artikkel 2

Nimetus, mis kantakse käesoleva otsusega lubatud kalast (Sardinops sagax) valmistatud peptiidtoodet sisaldava toidu märgistusele, on „kala (Sardinops sagax) peptiidid”.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule Senmi Ekisu Co., Ltd., Research & Development Department, 779–2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Jaapan.

Brüssel, 4. veebruar 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.


I LISA

KALAST (SARDINOPS SAGAX) VALMISTATUD PEPTIIDTOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Kirjeldus

Toidu uuendkoostisosa on peptiidisegu, mis on valmistatud kala (Sardinops sagax) lihaskoe leeliselisel proteaasiga katalüüsitud hüdrolüüsil, millele järgneb kolonnkromatograafia abil peptiidosa isoleerimine, kontsentreerimine vaakumis ja pihustuskuivatus. See on kollakasvalge pulber.

Kala (Sardinops sagax) peptiidtoote spetsifikatsioon

Peptiidid (1)

(lühiahelalised peptiidid, dipeptiidid ja tripeptiidid, mille molekulmass on alla 2 kDa)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptiid)

0,1–0,16 g / 100 g

Tuhk

≤ 10 g / 100 g

Niiskus

≤ 8 g / 100 g


(1)  Kjeldahli meetod


II LISA

KALAST VALMISTATUD PEPTIIDTOOTE KASUTUSVIISID

Kasutusrühm

Kalast valmistatud peptiidtoote piirnorm

Jogurtil põhinevad toidud, jogurtijoogid, hapendatud piimatooted ja piimapulber

0,48 g / 100 g (valmistoidus või -joogis)

Maitsestatud vesi ja köögiviljal põhinevad joogid

0,3 g / 100 g (valmisjoogis)

Hommikuhelbed

2 g / 100 g

Supid, hautised ja supipulbrid

0,3 g / 100 g (valmistoidus)


5.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/50


KOMISJONI OTSUS,

4. veebruar 2011,

millega muudetakse otsuseid 2002/741/EÜ, 2002/747/EÜ, 2003/31/EÜ, 2003/200/EÜ, 2005/341/EÜ ja 2005/343/EÜ, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 523 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/81/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 punkti c,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu Ökomärgise Komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. septembri 2002. aasta otsus 2002/741/EÜ (millega kehtestatakse ELi muudetud ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid koopia- ja joonestuspaberile ning muudetakse otsust 1999/554/EÜ) (2) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

(2)

Komisjoni 9. septembri 2002. aasta otsus 2002/747/EÜ (millega kehtestatakse lampidele ELi ökomärgise andmise muudetud ökokriteeriumid ning muudetakse otsust 1999/568/EÜ) (3) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

(3)

Komisjoni 29. novembri 2002. aasta otsus 2003/31/EÜ (millega kehtestatakse nõudepesumasinas kasutatavatele detergentidele ELi ökomärgise andmise muudetud ökoloogilised kriteeriumid ning muudetakse otsust 1999/427/EÜ) (4) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

(4)

Komisjoni 14. veebruari 2003. aasta otsus 2003/200/EÜ (millega kehtestatakse pesumasinas kasutatavatele detergentidele ELi ökomärgise andmise muudetud ökoloogilised kriteeriumid ning muudetakse otsust 1999/476/EÜ) (5) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

(5)

Komisjoni 11. aprilli 2005. aasta otsus 2005/341/EÜ, millega kehtestatakse personaalarvutitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded, (6) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

(6)

Komisjoni 11. aprilli 2005. aasta otsus 2005/343/EÜ, millega kehtestatakse kandearvutitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded, (7) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

(7)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 66/2010 on ökoloogilised kriteeriumid ning nimetatud otsustega kehtestatud asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded õigeaegselt läbi vaadatud.

(8)

Kuna läbivaatamisprotsess on iga otsuse puhul eri etapis, on asjakohane pikendada ökoloogiliste kriteeriumide ja nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega. Otsuste 2003/31/EÜ ja 2003/200/EÜ kehtivusaega tuleks pikendada kuni 30. aprillini 2011. Otsuste 2002/741/EÜ, 2005/341/EÜ ja 2005/343/EÜ kehtivusaega tuleks pikendada kuni 30. juunini 2011. Otsuse 2002/747/EÜ kehtivusaega tuleks pikendada kuni 31. augustini 2011.

(9)

Otsuseid 2002/741/EÜ, 2002/747/EÜ, 2003/31/EÜ, 2003/200/EÜ, 2005/341/EÜ ja 2005/343/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2002/741/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Tooterühma „koopia- ja joonestuspaber” ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad 30. juunini 2011.”

Artikkel 2

Otsuse 2002/747/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Tooterühma „lambid” ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. augustini 2011.”

Artikkel 3

Otsuse 2003/31/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Tooterühma „nõudepesumasinas kasutatavad pesuvahendid” ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 30. aprillini 2011.”

Artikkel 4

Otsuse 2003/200/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Tooterühma „pesumasinas kasutatavad detergendid” ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 30. aprillini 2011.”

Artikkel 5

Otsuse 2005/341/EÜ artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Tooterühma „personaalarvutid” ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad 30. juunini 2011.”

Artikkel 6

Otsuse 2005/343/EÜ artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Tooterühma „kandearvutid” ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad 30. juunini 2011.”

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. veebruar 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 237, 5.9.2002, lk 6.

(3)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 44.

(4)  EÜT L 9, 15.1.2003, lk 11.

(5)  ELT L 76, 22.3.2003, lk 25.

(6)  ELT L 115, 4.5.2005, lk 1.

(7)  ELT L 115, 4.5.2005, lk 35.