ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.024.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 24

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
27. jaanuar 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 57/2011, 18. jaanuar 2011, millega määratakse 2011. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse ELi vetes ning ELi kalalaevade suhtes teatavates väljaspool ELi asuvates vetes

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

27.1.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 57/2011,

18. jaanuar 2011,

millega määratakse 2011. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse ELi vetes ning ELi kalalaevade suhtes teatavates väljaspool ELi asuvates vetes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Aluslepingu artikli 43 lõike 3 kohaselt võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu meetmed kalapüügivõimaluste kehtestamise ja eraldamise kohta.

(2)

Nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) (1) kohaselt tuleb kehtestada meetmed, mis reguleerivad juurdepääsu vetele ja kalavarudele ning säästva kalandustegevuse, võttes arvesse kättesaadavaid teadus-, tehnika ja majandusnõuandeid ning eelkõige kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) koostatud aruandeid.

(3)

Nõukogul on kohustus võtta vastu meetmed iga kalavaru või kalavarurühma kalapüügivõimaluste kehtestamise ja eraldamise kohta ja sealhulgas määrata vajaduse korral kindlaks teatavad püügivõimalustega funktsionaalselt seotud tingimused. Kalapüügivõimalused tuleks jaotada liikmesriikide vahel nii, et kõikidele liikmesriikidele oleks tagatud kõikide kalavarude ja püügitegevuse suhteline stabiilsus ning võttes asjakohaselt arvesse määruses (EÜ) nr 2371/2002 kehtestatud ühise kalanduspoliitika eesmärke.

(4)

Kui lubatud kogupüük on eraldatud üksnes ühele liikmesriigile, on asjakohane anda asjaomasele liikmesriigile kooskõlas aluslepingu artikli 2 lõikega 1 volitused kõnealuse lubatud kogupüügi taseme määramiseks. Tuleks kehtestada sätted, millega tagatakse, et lubatud kogupüügi taset kehtestades järgib asjaomane liikmesriik täielikult ühise kalanduspoliitika põhimõtteid ja eeskirju ning tagab asjaomase kalavaru kasutamise võimaliku suure tõenäosusega tasemel, mis alates 2015. aastast tagab maksimaalse jätkusuutliku saagi, võttes seejuures vajalikke meetmeid asjakohaste andmete kogumiseks, asjaomase kalavaru hindamiseks ja kõnealuse kalavaru maksimaalse jätkusuutliku saagi taseme kindlaksmääramiseks.

(5)

Lubatud kogupüük tuleks kehtestada olemasoleva teadusnõuande põhjal ja arvestades bioloogilisi ja sotsiaalmajanduslikke aspekte ning tagades samal ajal eri kalandussektorite õiglase kohtlemise, pidades ka silmas arvamusi, mida on esitatud sidusrühmadega toimunud konsultatsioonide käigus, eelkõige kohtumistel kalanduse ja vesiviljeluse nõuandekomiteega ja asjaomaste piirkondlike nõuandekomisjonidega.

(6)

Nende kalavarude lubatud kogupüük, mille suhtes kohaldatakse mitmeaastast kava, tuleks kehtestada kooskõlas kõnealustes kavades sätestatud eeskirjadega. Sellest tulenevalt tuleks merluusivaru, norra salehomaari varu, Biskaia lahe, La Manche’i lääneosa ja Põhjamere merikeelevaru, Põhjamere lestavaru, Šotimaast läände jäävate heeringavarude, Kattegati, Põhjamere, Skagerraki, La Manche’i idaosa, Šotimaast läände jäävate ning Iiri mere tursavarude lubatud kogupüük kehtestada kooskõlas eeskirjadega, mis on sätestatud vastavalt nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 811/2004, millega kehtestatakse meetmed põhjapoolse merluusi varude taastamiseks, (2) nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 2166/2005, millega kehtestatakse meetmed Kantaabria mere ja Pürenee poolsaare läänerannikuvete uusmeremaa merluusi ja norra salehomaari varude taastamiseks, (3) nõukogu 23. veebruari 2006. aasta määruses (EÜ) nr 388/2006, millega kehtestatakse Biskaia lahe merikeelevaru säästva kasutamise mitmeaastane kava, (4) nõukogu 7. mai 2007. aasta määruses (EÜ) nr 509/2007, millega kehtestatakse La Manche’i lääneosa merikeelevaru säästva kasutamise mitmeaastane kava, (5) nõukogu 11. juuni 2007. aasta määruses (EÜ) nr 676/2007, millega kehtestatakse Põhjamere lesta- ja merikeelevarude püügi mitmeaastane majandamiskava, (6) nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava, (7) nõukogu määruses (EÜ) nr 1342/2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava, (8) ning nõukogu 6. aprilli 2009. aasta määruses (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava (9).

(7)

Nõukogu 6. mai 1996. aasta määruse (EÜ) nr 847/96, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel, (10) artikli 2 kohaselt tuleks kindlaks määrata varud, mille suhtes kohaldatakse erinevaid määruses osutatud meetmeid.

(8)

Mõnede liikide, näiteks mõnede hailiikide jaoks võib isegi piiratud püügitegevus kaasa tuua tõsise ohu nende säilimisele. Selliste liikide püügivõimalused tuleks nende liikide püügi üldise keelustamisega täielikult lõpetada.

(9)

Norra salehomaari püütakse mitmeid liike hõlmavates põhjalähedastes püügipiirkondades koos mitme teise liigiga. Porcupine’i madalana tuntud Iirimaast lääne poole jäävas püügipiirkonnas on kiiresti vaja kaitse eesmärgil vähendada norra salehomaari püüki nii palju kui võimalik. Seetõttu on asjakohane piirduda kõnealuse piirkonna püügivõimaluste puhul üksnes selliste pelaagiliste liikidega, kellega koos norra salehomaari ei püüta.

(10)

Võttes arvesse viimast arengut seoses hirvkala püügiga ICESi VI, VII ja VIII alapiirkonnas ning et tagada selle kalavaru säästev majandamine, on asjakohane näha selle kalavaru puhul ette püügi piirnormid.

(11)

2011. aasta püügikoormuse ülemmäärad on vaja kehtestada kooskõlas määruse (EÜ) nr 2166/2005 artikliga 8, määruse (EÜ) nr 509/2007 artikliga 5, määruse (EÜ) nr 676/2007 artikliga 9, määruse (EÜ) nr 1342/2008 artiklitega 11 ja 12 ning määruse (EÜ) nr 302/2009 artiklitega 5 ja 9, võttes samas arvesse nõukogu 27. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 754/2009, millega jäetakse teatavad laevarühmad välja määruse (EÜ) nr 1342/2008 (11) III peatükis sätestatud püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast.

(12)

Määrusega (EÜ) nr 754/2009 on rühm Prantsusmaa laevu jäetud määruse (EÜ) nr 1342/2008 artikliga 11 kehtestatud püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast välja. Prantsusmaa poolt 2010. aastal esitatud teabe põhjal ei too kõnealuse laevade rühma püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast väljajätmine enam kaasa halduskoormuse vähendamist. Seetõttu ei ole üks väljajätmise tingimustest enam täidetud. Seetõttu on asjakohane hõlmata taas kõnealune Prantsusmaa laevade rühm eespool nimetatud püügipiirkoormuse reguleerimise korraga. Kuna määruse (EL) nr 53/2010 (12) II lisa A osas kehtestatud püügiperiood lõppeb 31. jaanuaril 2011, tuleks nimetatud hõlmamist kohaldada alates 1. veebruarist 2011.

(13)

ICESi nõuande kohaselt on vaja ICES IIa ja IIIa rajooni ning ICES IV alapiirkonna ELi vetes säilitada tobiapüügi reguleerimise süsteem ja see läbi vaadata.

(14)

ICESi uusimate teadusnõuannete põhjal ning kooskõlas Kirde-Atlandi kalanduskonventsiooni (NEAFC) raames võetud rahvusvaheliste kohustustega on vaja piirata teatavate süvamereliikide püügi koormust.

(15)

Liit on kalandussuhteid käsitlevate kokkulepete ja protokollidega ettenähtud korras kalapüügiõiguste üle nõu pidanud Norra, (13) Fääri saarte (14) ja Gröönimaaga (15). Fääri saartega peetavad konsultatsioonid ei ole lõpule viidud ning selle partneriga jõutakse 2011. aasta püügivõimaluste osas kokkuleppele eeldatavasti 2011. aasta alguses. Selleks, et vältida ELi kalalaevade püügitegevuse katkemist ning selleks, et võimaldada 2011. aasta alguses kõnealuste kokkulepete sõlmimiseks vajalikku paindlikkust, on asjakohane, et EL kehtestab Fääri saartega sõlmitava kokkuleppe objektiks olevate liikide osas ajutised püügivõimalused.

(16)

Liit on mitme kalandusorganisatsiooni lepinguosaline ning osaleb muudes organisatsioonides mittelepinguosalise koostööpartnerina. Lisaks sellele haldab liit 2003. aasta ühinemisakti alusel alates kuupäevast, mil Poola ühines Euroopa Liiduga, kalandusalaseid lepinguid, mida Poola Vabariik on varem sõlminud, nagu näiteks Beringi mere keskosa süsikavarude kaitse ja majandamise konventsioon. Nimetatud kalandusorganisatsioonid on soovitanud kehtestada 2011. aastaks mitmeid meetmeid, sealhulgas ELi laevade kalapüügivõimalused. Kõnealused püügivõimalused tuleks rakendada liidu õiguses.

(17)

Ameerika Troopikatuunide Komisjon (IATTC) ei suutnud 2010. aasta aastakoosolekul saavutada kokkulepet seoses kulduim-tuuni, suursilm-tuuni ja vööttuuni kaitsemeetmete kehtestamisega. Enamik lepinguosalisi, sealhulgas liit, olid sellest hoolimata arvamusel, et nimetatud kolme kalavaru püügivõimalusi tuleks reguleerida, et tagada nende säästev majandamine. Seega peab liit võtma vastu sellekohased meetmed.

(18)

Rahvusvaheline Atlandi Tuunikaitse Komisjon (ICCAT) võttis oma 2010. aasta koosolekul vastu tabelid, milles esitatakse ICCATi lepinguosaliste poolt kasutamata jäänud ja ettenähtust rohkem kasutatud kalapüügivõimalused. ICCAT võttis sellega seoses vastu otsuse, milles märgitakse, et liit ei kasutanud 2009. aastal mõõkkala (nii põhja- kui ka lõunapiirkonnas), suursilm-tuuni ja pikkuim-tuuni kvoote täiel määral. Et arvesse võtta ICCATi kohandusi liidu kvootides, tuleks kvootide kasutamata osast tulenevate kalastusvõimaluste jaotamisel aluseks võtta iga liikmesriigi vastav kasutamata osa, ilma et muutuks aastase TACi käesoleva määrusega kehtestatud jaotamispõhimõte. Samal koosolekul muudeti hariliku tuuni varude taastamise kava. Ühtlasi võttis ICCAT vastu soovituse suursilm-rebashaide, vasarhaide ja pikkuim-hallhaide kaitse kohta. Kalavarude kaitsele kaasa aitamiseks on vaja neid meetmeid rakendada liidu õiguses.

(19)

India Ookeani Tuunikomisjon (IOTC) vaatas 2010. aasta aastakoosolekul üle nende laevastike püügimahud, kes ajavahemikul 2006–2008 püüdsid troopikatuune ja ajavahemikul 2007–2008 püüdsid mõõkkala ja pikkuim-tuuni. IOTC kiitis samuti heaks laevastiku arengukavade rakendamise. Ühtlasi kiitis IOTC heaks resolutsiooni rebashaide (perekond Alopiidae) kaitsmiseks, keda püütakse IOTC reguleerimisalasse kuuluvates püügipiirkondades kaaspüügina.

(20)

Vaikse ookeani lõunaosa avamerepiirkonnas Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) loomise kolmandal rahvusvahelisel kohtumisel 2007. aasta mais võtsid osalejad vastu ajutised meetmed, sealhulgas kalapüügivõimalused, nii pelaagilise kalapüügi kui ka põhjapüügi reguleerimiseks kõnealuses piirkonnas kuni sellise piirkondliku kalandusorganisatsiooni loomiseni. Kõnealused ajutised meetmed vaadati üle 2009. aasta novembris, SPRFMO loomiseks peetud 8. rahvusvahelistel läbirääkimistel, ning need vaadatakse tõenäoliselt uuesti üle 2011. aasta jaanuaris toimuval SPRFMO komisjoni ettevalmistaval konverentsil. Osalejate poolt saavutatud kokkuleppe kohaselt on nimetatud ajutised meetmed vabatahtlikud ega ole rahvusvahelise õiguse alusel õiguslikult siduvad. Siiski on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kalavarude kokkuleppe vastavaid sätteid arvestades soovitav kõnealused meetmed rakendada liidu õiguses.

(21)

Atlandi ookeani kaguosa kalandusorganisatsioon (SEAFO) võttis 2010. aasta aastakoosolekul vastu püügi piirnormid nelja kalavaru suhtes SEAFO konventsiooni piirkonnas. Need püügi piirnormid on vaja rakendada liidu õiguses.

(22)

Kooskõlas aluslepingu artikliga 291 tuleks teatavate lühiealiste kalavarude püügi piirnormide kindlaksmääramiseks vajalikud meetmed kiireloomulisuse tõttu vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (16).

(23)

Teatavad liidu püügivõimalusi loovad või piiravad rahvusvahelised meetmed võetakse asjaomaste piirkondlike kalandusorganisatsioonide poolt vastu aasta lõpus ja neid hakatakse kohaldama enne käesoleva määruse jõustumist. Seega on vaja sätestada, et vastavaid sätteid, millega rakendatakse neid meetmeid liidu õiguses, kohaldatakse tagasiulatuvalt. Eelkõige kuna teatavad püügivõimalused on CCAMLR konventsioonialas kehtestatud ajavahemikuks alates 1. detsembrist 2010, on asjakohane, et käesoleva määruse vastavaid sätteid kohaldatakse alates nimetatud kuupäevast. Selline tagasiulatuv kohaldamine ei piira õiguspärase ootuse põhimõtet, kuna CCAMLR liikmetele ei ole kalapüük konventsioonialas ilma loata lubatud.

(24)

Käesolevas määruses kehtestatud püügivõimaluste kasutamine toimub vastavalt nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) (17), eelkõige selle artiklitele 33 ja 34, mis käsitlevad püügi ja püügikoormuse registreerimist ning andmete edastamist kalapüügivõimaluste ammendumise kohta. Seetõttu on vaja täpsustada koodid, mida liikmesriigid kasutavad komisjonile andmete saatmisel käesoleva määrusega hõlmatud kalavarude lossimise kohta.

(25)

Selleks et vältida püügitegevuse katkemist ja tagada liidu kaluritele elatusvahendid, tuleks ettepandud määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2011, välja arvatud püügikoormuse piiranguid käsitlevaid sätteid, mida tuleks kohaldada alates 1. veebruarist 2011, ning erisätteid teatud piirkondades, mida tuleks kohaldada konkreetsetel kuupäevadel vastavalt põhjenduses 23 osutatule. Olukorra kiireloomulisuse tõttu peaks käesolev määrus jõustuma kohe pärast avaldamist.

(26)

Kalapüügivõimalusi tuleks kasutada täielikus kooskõlas liidu kohaldatava õigusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   JAOTIS

REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu

1.   Käesoleva määrusega määratakse kindlaks järgmised püügivõimalused:

a)

teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi piirnormid 2011. aastaks;

b)

teatavad püügikoormuse piirangud ajavahemikuks 1. veebruarist 2011 kuni 31. jaanuarini 2012;

c)

Antarktika vete elusressursside kaitse (CCAMLR) konventsiooni piirkonna teatavate kalavarude püügivõimalused artiklites 20, 21 ja 22 ning IE ja V lisades sätestatud ajavahemikeks ning

d)

Ameerika Troopikatuunide Komisjoni (IATTC) konventsiooni piirkonna teatavate kalavarude püügivõimalused artiklis 28 sätestatud ajavahemikeks.

2.   Käesoleva määrusega määratakse kindlaks ka selliste teatavate kalavarude või kalavarurühmade ajutised püügivõimalused, mille suhtes peetakse Fääri saartega kahepoolseid konsultatsioone. Lõplikud püügivõimalused määrab kindlaks nõukogu komisjoni ettepaneku alusel.

3.   I lisas nimetatud teatavad püügivõimalused jäetakse eraldamata ning liikmesriigid ei tohi neid kasutada seni, kuni lõike 2 kohaselt on kindlaks määratud lõplikud püügivõimalused. Need püügivõimalused sisaldavad täiendavaid makrelli püügivõimalusi, mis tulenevad 2010. aasta kasutamata kvoodist.

Artikkel 2

Reguleerimisala

Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesolevat määrust:

a)

ELi laevade suhtes; ning

b)

ELi vetes tegutsevate kolmandate riikide laevade suhtes.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „ELi laev”– liikmesriigi lipu all sõitev ja liidus registreeritud kalalaev;

b)   „kolmandate riikide laevad”– kolmanda riigi lipu all sõitvad ja kolmandas riigis registreeritud kalalaevad;

c)   „ELi veed”– liikmesriikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvad veed, välja arvatud asutamislepingu II lisas osutatud territooriumidega külgnevad veed;

d)   „lubatud kogupüük” (TAC)– igast kalavarust aastas püüda ja lossida lubatav kogus;

e)   „kvoot”– liidule, liikmesriigile või kolmandale riigile eraldatud osa lubatud kogupüügist;

f)   „rahvusvahelised veed”– veed, mis ei kuulu ühegi riigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla;

g)   „võrgusilma suurus”– vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 517/2008 (18) kindlaksmääratud võrgusilma suurus;

h)   „ELi laevastikuregister”– kooskõlas määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 15 lõikega 3 komisjoni loodud register;

i)   „kalapüügipäevik”– määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 14 osutatud päevik.

Artikkel 4

Kalapüügi piirkonnad

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi püügipiirkondade määratlusi:

a)

ICES (Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu) püügipiirkonnad, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 218/2009 (19);

b)

„Skagerrak” – ala, mis piirneb läänes Hanstholmi majakast Lindesnesi majakani ulatuva joonega ning lõunas Skageni majakast Tistlarna majakani ja sealt Rootsi ranniku lähima punktini ulatuva joonega;

c)

„Kattegat” – ala, mis piirneb põhjas Skageni majakast Tistlarna majakani ja sealt Rootsi ranniku lähima punktini ulatuva joonega ning lõunast Hasenørest Gnibenini, Korshagest Spodsbjergini ja Gilbjerg Hovedist Kullenini ulatuva joonega;

d)

„VII (Porcupine’i madal – üksus 16)” – ala, mis asub järgmiste koordinaatidega määratud loksodroomide vahel:

53° 30′N 15°00′W;

53° 30′N 11°00′W;

51°30′N 11°00′W;

51°30′N 13°00′W;

51°00′N 13°00′W;

51°00′N 15°00′W;

53° 30′N 15°00′W.

e)

„Cádizi laht” – ICES IXa rajooni ala, mis jääb ida poole7°23′48″ W;

f)

CECAF (Kesk-Atlandi idaosa ehk FAO peamine püügipiirkond 34) püügipiirkonnad, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 216/2009 (20);

g)

NAFO (Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioon) püügipiirkonnad, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 217/2009 (21);

h)

SEAFO (Atlandi ookeani kaguosa kalandusorganisatsioon) konventsiooni piirkond, nagu on määratletud Atlandi ookeani kaguosa kalavarude kaitse ja majandamise konventsioonis (22);

i)

ICCAT (Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon) konventsiooni piirkond, nagu on määratletud rahvusvahelises Atlandi tuunikala kaitse konventsioonis (23);

j)

CCAMLR (Antarktika vete elusressursside kaitse konventsioon) konventsiooni piirkond, nagu on määratletud nõukogu määruses (EÜ) nr 601/2004 (24);

k)

IATTC (Ameerika Troopikatuunide Komisjoni) konventsiooni piirkond, nagu on määratletud Ameerika Ühendriikide ja Costa Rica Vabariigi vahelise 1949. aasta konventsiooniga moodustatud Ameerika Troopikatuunide Komisjoni tugevdamise konventsioonis (25);

l)

IOTC (India Ookeani Tuunikomisjon) püügipiirkond, nagu on määratletud India Ookeani Tuunikomisjoni moodustamise lepingus (26);

m)

„SPRFMO (Vaikse ookeani lõunaosa piirkondlik kalandusorganisatsioon) konventsiooni piirkond” – 10° põhjalaiusest lõuna poole jääv avamerepiirkond SIOFA konventsiooni piirkonnast ida pool, nagu on määratletud India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppes (27), ning avamerepiirkond Lõuna-Ameerika riikide kalandusjurisdiktsiooni alla kuuluvatest piirkondadest lääne pool;

n)

WCPFC (Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjon) konventsiooni piirkond, nagu on määratletud Vaikse ookeani lääne- ja keskosa pika rändega kalavarude kaitse ja majandamise konventsioonis (28);

o)

„Beringi mere avameri” – Beringi mere avamere piirkond, mis on kaugemal kui 200 meremiili lähtejoontest, millest mõõdetakse Beringi mere rannikuäärsete riikide territoriaalmere laiust.

II   JAOTIS

ELi LAEVADE KALAPÜÜGIVÕIMALUSED

I   PEATÜKK

Üldsätted

Artikkel 5

Lubatud kogupüük ja selle eraldamine

1.   ELi laevade lubatud kogupüügi tasemed ELi vetes ja teatavates väljaspool ELi asuvates vetes, kõnealuste lubatud kogupüügi tasemete jaotus liikmesriikide vahel ning vajaduse korral nendega funktsionaalselt seotud tingimused on esitatud I lisas.

2.   ELi laevadel on lubatud kala püüda I lisas sätestatud lubatud kogupüügi piires vastavalt käesoleva määruse artiklis 15 ja III lisas ning määruses (EÜ) nr 1006/2008 (29) ja selle rakendussätetes sätestatud tingimustele vetes, mis kuuluvad Fääri saarte, Gröönimaa, Islandi ja Norra kalandusjurisdiktsiooni alla ning Jan Mayeni ümbruse kalapüügi piirkonda.

3.   Komisjon kehtestab liidu kasutada oleva lubatud kogupüügi seoses moivaga ICES V ja XIV alapiirkonna Gröönimaa vetes, võttes aluseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelise kalandusalase partnerluslepingu ning sellele lisatud protokolli kohaselt Gröönimaa kehtestatud lubatud kogupüügi ja liidule eraldatud osa.

4.   2011. aasta esimesel poolel kogutud teaduslikke andmeid silmas pidades võib komisjon määruse (EÜ) nr 2371/2010 artikli 30 lõikes 2 kehtestatud korras läbi vaadata I lisas sätestatud lubatud kogupüügi seoses järgmiste varudega:

a)

tobias ICES IIa ja IIIa rajooni ning ICES IV alapiirkonna ELi vetes vastavalt käesoleva määruse IID lisale;

b)

norra tursiku varu ICES IIa ja IIIa piirkonna ning ICES IV alapiirkonna ELi vetes ning kilu varu ICES IIa rajooni ja ICES IV alapiirkonna ELi vetes.

Artikkel 6

Erisätted teatava lubatud kogupüügi kohta

1.   IA lisas esitatud teatava lubatud kogupüügi, mis on joonealuses märkuses varustatud ristviitega käesolevale artiklile, määravad kindlaks asjaomased liikmesriigid nende poolt kogutud ja hinnatud teabe alusel tasemel, mis:

a)

järgib ühise kalanduspoliitika põhimõtteid ja eeskirju, eelkõige varude säästva kasutamise põhimõtet, ning

b)

mille tulemuseks on võimalikult suure tõenäosusega varude kasutamine maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel aastal 2015 ja edaspidi.

2.   Asjaomane liikmesriik teatab komisjonile hiljemalt 28. veebruariks 2011, milline on lõike 1 kohaselt kehtestatud tase ja milliseid haldusmeetmeid ta kavatseb võtta selle meetme täitmiseks. Selle teabe alusel ning kui määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 7 tingimused on täidetud, võib komisjon kehtestada erakorralised meetmed.

Artikkel 7

Täiendav jaotus täielikult dokumenteeritud kalapüügi alastes katsetustes osalevatele laevadele

1.   IA lisas esitatud teatavate kalavarude puhul, mis on joonealuses märkuses varustatud ristviitega käesolevale artiklile, võib liikmesriik käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud tingimustel anda täielikult dokumenteeritud kalapüügi alastes katsetustes osalevatele laevadele täiendava püügiosa IA lisas sätestatud üldise piirväärtuse ulatuses protsendina kõnealusele liikmesriigile eraldatud kvoodist.

2.   Liikmesriik võib eraldada laevadele täiendava püügiosa ainult järgmistel tingimustel:

a)

laeval kasutatakse andurite süsteemiga ühendatud valvekaameraid (CCTV), mis salvestavad kõik püügi- ja töötlemistoimingud laeva pardal;

b)

täielikult dokumenteeritud kalapüügis osalevale laevale eraldatud täiendav kvoodiosa ei tohi olla rohkem kui 75 % sellist liiki laevade hinnangulisest tagasiheitest ning igal juhul ei tohi see moodustada kõnealusele laevale eraldatud osa rohkem kui 30 %list suurenemist;

c)

kogu kõnealuse laeva asjaomase kalavaru püük arvestatakse maha talle eraldatud osast.

3.   Kui liikmesriik tuvastab, et täielikult dokumenteeritud kalapüügis osalev laev ei täida käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud tingimusi, tühistab liikmesriik kohe sellele laevale eraldatud täiendava püügi õiguse ning keelab tal kogu 2011. aasta jooksul kõnealustes katsetes osaleda.

4.   Liikmesriik, kes kavatseb kohaldada lõikeid 1, 2 ja 3, esitab enne mis tahes täiendavat eraldamist komisjonile järgmise teabe:

katsetes osalevate laevade nimekiri ning nende pardale paigaldatud elektroonilise kaugseiresüsteemi spetsifikatsioonid;

sellistel laevadel kasutatavate püügivahendite maht, liik ja spetsifikatsioon;

sellist liiki laevade hinnanguline tagasiheite määr ning

selliste laevade poolt 2010. aastal püütud kõnealuse liigi, mille suhtes kohaldatakse vastavat lubatud kogupüüki, saagi kogus.

Artikkel 8

Keelatud liigid

1.   ELi laevadel on keelatud püüda, pardal hoida, ümber laadida ja lossida järgmisi liike:

a)

hiidhai (Cetorhinus maximus) ja mõrtsukhai (Carcharodon carcharias) kõikides ELi vetes ja väljaspool ELi asuvates vetes;

b)

euroopa ingelhai (Squatina squatina) kõikides ELi vetes;

c)

harilik rai (Dipturus batis) ICES IIa rajooni ning ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX ja X alapiirkonna ELi vetes;

d)

musterrai (Raja undulata) ja valgerai (Rostroraja alba) ICES VI, VII, VIII, IX ja X alapiirkonna ELi vetes,

e)

harilik heeringahai (Lamna nasus) rahvusvahelistes vetes ning

f)

logardrailased (Rhinobatidae) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ja XII alapiirkonna ELi vetes.

2.   Lõikes 1 osutatud liigid lastakse viivitamata ja kahjustusteta, niivõrd kui see on võimalik, vette tagasi.

Artikkel 9

Püügivõimaluste jaotamist käsitlevad erisätted

1.   Käesolevas määruses sätestatud kalapüügivõimalused jaotatakse liikmesriikide vahel nii, et need ei piira:

a)

määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 lõike 5 kohast kalapüügivõimaluste vahetamist;

b)

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 37 või määruse (EÜ) nr 1006/2008 artikli 10 lõike 4 kohaseid ümberjaotamisi;

c)

määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 3 kohast lubatud lisakoguste lossimist;

d)

määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 kohast koguste kinnipidamist;

e)

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklite 37, 105, 106 ja 107 kohaseid mahaarvamisi.

2.   Kui käesoleva määruse I lisas ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3 selliste kalavarude suhtes, mille suhtes kohaldatakse ennetuslikku lubatud kogupüüki, ning kõnealuse määruse artikli 3 lõikeid 2 ja 3 ning artiklit 4 kohaldatakse selliste kalavarude suhtes, mille suhtes kohaldatakse lubatud analüütilist kogupüüki.

Artikkel 10

Püügikoormuse piirangud

Alates 1. veebruarist 2011 kuni 31. jaanuarini 2012 kohaldatakse püügikoormuse piiranguid järgmiselt:

a)

IIA lisa kohaldatakse Kattegati, Skagerraki, ICES IIIa rajooni selle osa, mida Skagerrak ja Kattegat ei hõlma, ning ICES IV alapiirkonna ja ICES VIa, VIIa ja VIId rajooni, ning ICES IIa ja Vb rajooni ELi vete teatavate kalavarude majandamise suhtes;

b)

IIB lisa kohaldatakse merluusi- ja norra salehomaari varude taastamiseks ICES VIIIc ja IXa rajoonis, välja arvatud Cádizi lahes;

c)

IIC lisa kohaldatakse ICES VIIe rajoonis merikeelevarude majandamise suhtes.

Artikkel 11

Süvamerepüügi piirnormid ja püügikoormuse piirangud

1.   Süvalesta suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 2347/2002 (30) artiklit 3. Süvalesta püügi, pardal hoidmise, ümberlaadimise ja lossimise suhtes kohaldatakse kõnealuses artiklis osutatud tingimusi.

2.   Liikmesriigid tagavad, et 2011. aastal ei ületa määruse (EÜ) nr 2347/2002 artiklis 3 osutatud süvamerepüügi luba omavate laevade püügikoormuse tasemed (mõõdetuna sadamast äraoldud kilovatt-püügipäevades) 65 % keskmisest aastasest püügikoormusest, mida asjaomase liikmesriigi laevad kasutasid 2003. aastal püügireisidel, mille jaoks neil oli süvamerepüügi luba või mille jooksul püüti kõnealuse määruse I ja II lisas loetletud süvamereliike. Käesolevat lõiget kohaldatakse ainult nende püügireiside suhtes, kus püüti üle 100 kg süvamereliike, välja arvatud põhja-atlandi hõbekala.

Artikkel 12

Saagi ja kaaspüügi lossimise tingimused

Kalavarusid, mille suhtes on kehtestatud lubatud kogupüük, võib pardal hoida või laevalt lossida ainult juhul, kui:

a)

saagi on püüdnud sellise liikmesriigi laevad, millel on kvoot, ning kõnealune kvoot ei ole ammendatud või

b)

saak moodustab osa ELi kvoodist, mis ei ole kvootidena liikmesriikide vahel ära jaotatud, ning kõnealune ELi kvoot ei ole ammendatud.

Artikkel 13

Teatavate püügivõimaluste kasutamise piirangud

1.   I lisas merilutsu, tursa, megrimi, euroopa merikuradi, kilttursa, merlangi, merluusi, sinise molva, hariliku molva, norra salehomaari, merilesta, pollaki, põhjaatlandi süsika, railaste, merikeele ja hariliku ogahai suhtes kehtestatud püügivõimalused ICES VII alapiirkonnas või selle asjaomastes rajoonides on piiratud keeluga nimetatud liike Porcupine’i madalal püüda või pardal hoida ajavahemikul 1. maist kuni 31. juulini 2011. I lisa asjaomastes kannetes viidatakse käesolevale artiklile.

2.   Käesoleva artikli kohaldamisel hõlmab Porcupine’i madal ala, mis asub järgmiste koordinaatidega määratud loksodroomide vahel:

Punkt

Laiuskraad

Pikkuskraad

1

52° 27′ N

12° 19′ W

2

52° 40′ N

12° 30′ W

3

52° 47′ N

12° 39,600′ W

4

52° 47′ N

12° 56′ W

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ W

6

51° 22′ N

14° 24′ W

7

51° 22′ N

14° 03′ W

8

52° 10′ N

13° 25′ W

9

52° 32′ N

13° 07,500′ W

10

52° 43′ N

12° 55′ W

11

52° 43′ N

12° 43′ W

12

52° 38,800′ N

12° 37′ W

13

52° 27′ N

12° 23′ W

14

52° 27′ N

12° 19′ W

3.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 lubatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 50 lõigetele 3, 4 ja 5 Porcupine'i madalikult läbisõidul hoida pardal nimetatud lõikes osutatud liike.

Artikkel 14

Andmete edastamine

Kui liikmesriigid saadavad komisjonile püütud koguste lossimisandmeid määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklite 33 ja 34 kohaselt, tuleb selleks kasutada käesoleva määruse I lisas sätestatud kalavarude koode.

II   PEATÜKK

Kalapüügi lubamine kolmandate riikide vetes

Artikkel 15

Kalapüügiload

1.   Kolmanda riigi vetes kala püüdvatele ELi laevadele antavate kalapüügilubade maksimaalne arv on sätestatud III lisas.

2.   Kui üks liikmesriik kannab määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 lõike 5 alusel kvoodi üle teisele liikmesriigile (vahetusleping) III lisas sätestatud püügipiirkondades, tuleb üle kanda ka asjaomased püügiload ja teatada sellest komisjonile. III lisas sätestatud püügilubade üldarvu püügipiirkonna kohta ei tohi siiski ületada.

III   PEATÜKK

Kalapüügivõimalused piirkondlike kalandusorganisatsioonide reguleeritavates vetes

1.   jagu

ICCAT konventsiooni piirkond

Artikkel 16

Hariliku tuuni püügi-, kasvatamis- ja nuumamisvõimsuse piirangud

1.   Nende ELi söödaga õngelaevade ja veoõngelaevade arvu, millel on lubatud Atlandi ookeani idaosas aktiivselt püüda harilikku tuuni, mille suurus ja kaal on vahemikus 8 kg/75 cm ja 30 kg/115 cm, piiratakse IV lisa punkti 1 kohaselt.

2.   Nende ELi rannalähedase püügi laevade arvu, millel on lubatud Vahemeres aktiivselt püüda harilikku tuuni, mille suurus ja kaal on vahemikus 8 kg/75 cm ja 30 kg/115 cm, piiratakse IV lisa punkti 2 kohaselt.

3.   Nende ELi laevade arvu, mis püüavad kasvatamise eesmärgil Aadria meres harilikku tuuni, mille kaal ja suurus on vahemikus 8 kg/75 cm ja 30 kg/115 cm, piiratakse IV lisa punkti 3 kohaselt.

4.   Nende kalalaevade arvu ja kogumahutavuse abil väljendatud püügivõimsust, millel on luba Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres harilikku tuuni püüda, pardal hoida, ümber laadida, transportida või lossida, piiratakse IV lisa punkti 4 kohaselt.

5.   Atlandi ookeani idaosas ja Vahemerel harilikku tuuni püüdvate tuunimõrdade arvu piiratakse IV lisa punkti 5 kohaselt.

6.   Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni kasvatamis- ja nuumamisvõimsust ning kalakasvandustesse viidava loodusest püütud hariliku tuuni maksimaalset kogust piiratakse IV lisa punkti 6 kohaselt.

Artikkel 17

ID lisas eraldatud hariliku tuuni kvootidega seotud lisatingimused

Lisaks määruse (EÜ) nr 302/2009 artikli 7 lõikes 2 sätestatud keeluperioodile on hariliku tuuni püük seinnoodaga Atlandi ookeani idaosas ja Vahemerel keelatud ajavahemikus 15. aprillist15. maini 2011.

Artikkel 18

Harrastus- ja sportpüük

Liikmesriigid eraldavad ID lisa kohaselt neile eraldatud kvootide arvelt erikvoodi hariliku tuuni harrastus- ja sportpüügiks.

Artikkel 19

Haid

1.   Suursilm-rebashaide (Alopias superciliosus) rümpade või nende osade pardalhoidmine, ümberlaadimine või lossimine on keelatud mis tahes püügi puhul.

2.   Keelatud on perekonda Alopias kuuluvate rebashaide liikide sihtpüük.

3.   Sphyrniadae perekonna (v.a Sphyrna tiburo) vasarhai rümpade või nende osade pardalhoidmine, ümberlaadimine või lossimine on keelatud seoses ICCAT konventsiooni piirkonnas toimuva püügiga.

4.   Pikkuim-hallhaide (Carcharhinus longimanus) rümpade või nende osade pardalhoidmine, ümberlaadimine või lossimine on keelatud mis tahes püügi puhul.

2.   jagu

CCAMLR konventsiooni piirkond

Artikkel 20

Keelud ja püügipiirangud

1.   V lisa A osas nimetatud liikide sihtpüük on kõnealuses lisas nimetatud piirkondades ja ajavahemikel keelatud.

2.   Uutes ja teadusuuringutega seotud püügipiirkondades kohaldatakse V lisa B osas sätestatud lubatud kogupüüki ja kaaspüügi piirnorme kõnealuses osas nimetatud alapiirkondades.

Artikkel 21

Uurimuslik kalapüük

1.   Ainult CCAMLR komisjoni liikmeks olevad liikmesriigid võivad osaleda Dissostichus spp. õngejadaga uurimuslikus püügis FAO alapiirkondades 88.1 ja 88.2 ning rajoonides 58.4.1 ja 58.4.2 väljaspool riikliku jurisdiktsiooni all olevaid piirkondi 2011. aasta püügihooajal. Kui liikmesriik kavatseb osaled selles püügis, teavitab ta CCAMLR sekretariaati kooskõlas määruse (EÜ) nr 601/2004 artiklitega 7 ja 7a hiljemalt 24. juuliks 2011.

2.   FAO alapiirkondade 88.1 ja 88.2 ning rajoonide 58.4.1 ja 58.4.2 lubatud kogupüük ja kaaspüügipiirangud ning nende jaotus iga alapiirkonna või rajooni väikeste uurimisalade (SSRU) vahel määratakse kindlaks V lisa B osas. Kalapüük mis tahes väikeses uurimisalas lõpetatakse niipea, kui deklareeritud saak ulatub kindlaksmääratud lubatud kogupüügini, ning uurimisala suletakse ülejäänud püügihooajaks püügiks.

3.   Kalapüük toimub võimalikult suures geograafilises ja batümeetrilises ulatuses, et saada teavet, mis on vajalik püügipotentsiaali kindlaksmääramiseks, ning vältida saagi ja püügikoormuse liiga tihedat koondumist. Alapiirkondades 88.1 ja 88.2 ning samuti rajoonides 58.4.1 ja 58.4.2 on keelatud püük 550 m sügavusjoonest kõrgemal.

Artikkel 22

Tavalise hiilgevähi püük 2011/2012 püügihooajal

1.   Üksnes CCAMLR komisjoni liikmeteks olevad liikmesriigid võivad 2011/2012. püügihooajal püüda tavalist hiilgevähki (Euphausia superba) CCAMLR konventsiooni piirkonnas. Kui liikmesriik kavatseb püüda tavalist hiilgevähki CCAMLR konventsiooni piirkonnas, teavitab ta CCAMLR sekretariaati kooskõlas määruse (EÜ) nr 601/2004 artikliga 5a ja komisjoni, tehes seda hiljemalt 1. juuniks 2011:

a)

oma kavatsusest püüda tavalist hiilgevähki, kasutades selleks V lisa C osas esitatud vormi;

b)

püügivahendite kujust, kasutades selleks V lisa D osas esitatud vormi.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teatis sisaldab teavet, mis tuleb määruse (EÜ) nr 601/2004 artikli 3 kohaselt esitada iga laeva kohta, millele liikmesriik tavalise hiilgevähi püügis osalemiseks loa annab.

3.   Liikmesriigid, kes kavatsevad püüda tavalist hiilgevähki CCAMLR konventsiooni piirkonnas, esitavad teatise üksnes nende laevade kohta, kellel on selleks luba ning kes teatamise ajal tema lipu all sõidavad.

4.   Liikmesriigid võivad lubada tavalise hiilgevähi püügis osaleda muul kui käesoleva artikli lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt CCAMLR sekretariaadile teatatud laeval, kui laeval, kellel on luba, ei ole võimalik osaleda põhjendatud funktsionaalsetel põhjustel või vääramatu jõu tõttu. Sellisel juhul teavitab asjaomane liikmesriik viivitamatult CCAMLR sekretariaati ja komisjoni, esitades:

a)

täielikud andmed asenduslaeva(de) kohta, sealhulgas määruse (EÜ) nr 601/2004 artikliga 3 ette nähtud teabe;

b)

põhjaliku aruande asendamise põhjuste kohta ning mis tahes asjakohased täiendavad dokumendid või viited.

5.   Liikmesriigid ei luba tavalise hiilgevähi püügis osaleda laevadel, kes on kantud CCAMLR ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja.

3.   jagu

IOTC piirkond

Artikkel 23

IOTC piirkonnas kala püüdvate laevade püügivõimsuse piiramine

1.   IOTC piirkonnas troopikatuuni püüdvate ELi laevade maksimaalne arv ja nende vastav kogumahutavuse abil väljendatud püügivõimsus on sätestatud VI lisa punktis 1.

2.   IOTC piirkonnas mõõkkala (Xiphias gladius) ja pikkuim-tuuni (Thunnus alalunga) püüdvate ELi laevade maksimaalne arv ja nende vastav kogumahutavuse abil väljendatud püügivõimsus on sätestatud VI lisa punktis 2.

3.   Liikmesriigid võivad lõigete 1 ja 2 kohaselt ühes või teises püügipiirkonnas tegutsevad laevad ümber jaotada, kui nad tõendavad komisjonile, et see muutus ei suurenda asjaomase kalavaru püügi koormust.

4.   Liikmesriigid tagavad, et nende laevastikus kavandatava püügivõimsuse ülekandmise puhul oleksid ülekantavad laevad IOTC laevade registris või mõne muu piirkondliku kalandusorganisatsiooni tuunipüügi registris. Laevu, mis on mõne piirkondliku kalandusorganisatsiooni nimekirjas kui teatamata, ebaseadusliku ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laev, üle ei kanta.

5.   Liikmesriigid võivad IOTC-le esitatud arengukavade rakendamise arvessevõtmiseks suurendada oma püügivõimsuse üle kui lõigetes 1 ja 2 osutatud püügivõimsuse üksnes nimetatud kavades kehtestatud piiride ulatuses.

Artikkel 24

Haid

1.   Kõikide perekonda Alopiidae kuuluvate rebashaide liikide rümpade või nende osade pardalhoidmine, ümberlaadimine või lossimine on keelatud mis tahes püügi puhul.

2.   Lõikes 1 osutatud liigid lastakse viivitamata ja kahjustusteta, niivõrd kui see on võimalik, vette tagasi.

4.   jagu

SPRFMO konventsiooni piirkond

Artikkel 25

Pelaagiline kalapüük – püügivõimsuse piirangud

Liikmesriigid, kes 2007., 2008. või 2009. aastal tegelesid SPRFMO konventsiooni piirkonnas aktiivselt pelaagilise kalapüügiga, piiravad 2011. aastal oma lipu all sõitvate pelaagilisi kalavarusid püüdvate laevade kogumahutavuse taset kõnealuses piirkonnas tasemeni kogumahutavusega 78 610, nii et oleks tagatud pelaagiliste kalavarude säästev kasutamine Vaikse ookeani lõunaosas.

Artikkel 26

Pelaagiline kalapüük – lubatud kogupüük

1.   Üksnes liikmesriigid, kes 2007., 2008. või 2009. aastal tegelesid SPRFMO konventsiooni piirkonnas aktiivselt pelaagilise kalapüügiga, nagu on osutatud artiklis 25, võivad kõnealuses piirkonnas püüda pelaagilisi kalavarusid kooskõlas IJ lisas sätestatud lubatud kogupüügiga.

2.   Liikmesriigid teatavad igal kuul komisjonile oma käesolevas artiklis osutatud kalapüügiga tegelevate laevade nimed ja tunnused, sealhulgas kogumahutavuse.

3.   Käesolevas artiklis osutatud kalapüügi järelevalveks saadavad liikmesriigid komisjonile hiljemalt järgneva kuu viieteistkümnendaks kuupäevaks SPRFMO ajutisele sekretariaadile edastamiseks igakuised püügiaruanded, laevaseiresüsteemi (VMS) aruanded ja olemasolu korral andmed sadamakülastuste kohta.

Artikkel 27

Põhjapüük

Artiklis 25 osutatud liikmesriigid piiravad SPRFMO konventsiooni piirkonnas põhjalähedase kalapüügi püügikoormust või saaki aasta keskmisele tasemele ajavahemiku 1. jaanuar 2002 kuni 31. detsember 2006 põhjal, arvestades kalalaevade arvu ja muid näitajaid, mis kajastavad saagi taset, püügikoormust ja -võimsust, ning üksnes nendes SPRFMO konventsiooni piirkonna osades, kus põhjalähedane kalapüük on toimunud eelneval kalapüügihooajal.

5.   jagu

IATTC konventsiooni piirkond

Artikkel 28

Seinnoodapüük

1.   Kulduim-tuuni (Thunnus albacares), suursilm-tuuni (Thunnus obesus) ja vööttuuni (Katsuwonus pelamis) püük on seinnoodalaevadega keelatud järgmiselt:

a)

kas 29. juulist kuni 28. septembrini 2011 või 18. novembrist 2011 kuni 18. jaanuarini 2012 järgmiste piiridega määratud alal:

Vaikse ookeani Ameerika rannik,

150° läänepikkust;

40° põhjalaiust;

40° lõunalaiust;

b)

29. septembrist kuni 29. oktoobrini 2011 järgmiste piiridega määratud alal:

96° läänepikkust;

110° läänepikkust;

4° põhjalaiust;

3° lõunalaiust.

2.   Asjaomased liikmesriigid teavitavad komisjoni lõike 1 punkti a kohaselt valitud keeluajast enne 1. aprilli 2011. Kõik asjaomaste liikmesriikide seinnoodalaevad lõpetavad lõikes 1 määratud piirkonnas valitud perioodiks seinnoodapüügi.

3.   IATTC konventsiooni piirkonnas tegutsevad tuunipüügiseinerid hoiavad pardal ja seejärel lossivad kogu kulduim-tuuni, suursilm-tuuni ja vööttuuni saagi, välja arvatud kala, mis on inimtoiduks kõlbmatu muudel põhjustel kui alamõõdulisuse tõttu. Ainus erand on reisi lõpuosa, kui kogu antud püügikorraga püütud tuuni mahutamiseks ei pruugi olla piisavalt vaba lastiruumi.

6.   jagu

SEAFO konventsiooni piirkond

Artikkel 29

Süvamerehaide kaitse meetmed

SEAFO konventsiooni piirkonnas on keelatud järgmiste süvamerehaide sihtpüük:

railased (Rajidae),

harilik ogahai (Squalus acanthias),

tumehai (Etmopterus bigelowi),

hai (Etmopterus brachyurus),

suur tumehai (Etmopterus princeps),

ronkjas tumehai (Etmopterus pusillus),

hai (Apristurus manis),

hai (Scymnodon squamulosus),

ning Selachimorpha seltsi kuuluvad süvamerehaid.

7.   jagu

WCPFC konventsiooni piirkond

Artikkel 30

Suursilm-tuuni, kulduim-tuuni, vööttuuni ja Vaikse ookeani lõunaosa pikkuim-tuuni püügi koormuse piirangud

Liikmesriigid tagavad, et suursilm-tuuni (Thunnus obesus), kulduim-tuuni (Thunnus albacares), vööttuuni (Katsuwonus pelamis) ja Vaikse ookeani lõunaosa pikkuim-tuuni (Thunnus alalunga) püügi koormus WCPFC konventsiooni piirkonnas piirdub üksnes selle püügikoormusega, mis on ette nähtud liidu ja kõnealuse piirkonna rannikuriikide vahel sõlmitud kalanduse partnerluslepingutes.

Artikkel 31

Peibutuspüügivahenditega püügiks suletud piirkond

1.   WCPFC konventsiooni piirkonna osas, mis asub 20° põhjalaiuse ja 20° lõunalaiuse vahel, on püük peibutusvahendeid kasutavate seinnoodalaevadega keelatud 1. juulist 2011 (kell 00.00) kuni 30. septembrini 2011 (kell 24.00). Sellel ajal võib seinnoodalaev nimetatud WCPFC konventsiooni piirkonna osas püügiga tegeleda üksnes juhul, kui tema pardal on vaatleja, kes jälgib, et laev mitte mingil ajahetkel:

a)

ei kasutata peibutuspüügivahendit ega seonduvaid elektroonilisi seadmeid;

b)

ei püüa kalaparvi peibutuspüügivahenditega.

2.   Kõik lõikes 1 osutatud WCPFC konventsiooni piirkonna osas püügiga tegelevad seinnoodalaevad hoiavad pardal ning lossivad või laadivad ümber kõik püütud suursilm-tuunid, kulduim-tuunid ja vööttuunid.

3.   Lõiget 2 ei kohaldata järgmistel juhtudel:

a)

reisi lõpuosas, kui laeval ei ole piisavalt vaba lastiruumi kogu püütud kala mahutamiseks;

b)

kui kala on inimtoiduks kõlbmatu muudel põhjustel kui alamõõdulisuse tõttu või

c)

kui külmutusseadmetel tekib tõsine rike.

Artikkel 32

Seinnoodaga kalapüügiks suletud piirkonnad

Suursilm-tuuni ja kulduim-tuuni püük on seinnoodalaevadega keelatud järgmistes avamerepiirkondades:

a)

Indoneesia, Palau, Mikroneesia ja Paapua Uus-Guinea majandusvöönditega piirnevad rahvusvahelised veed;

b)

Mikroneesia, Marshalli saarte, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Fidži, Saalomoni saarte ja Paapua Uus-Guinea majandusvöönditega piirnevad rahvusvahelised veed.

Artikkel 33

Mõõkkala püügiks luba omavate ELi laevade arvu piiramine

WCPFC konventsiooni piirkonnas, paralleelist 20° lõunalaiust lõuna pool asuvates piirkondades mõõkkala (Xiphias gladius) püügiks luba omavate ELi laevade maksimaalne arv on esitatud VII lisas.

8.   jagu

Beringi meri

Artikkel 34

Püügikeeld Beringi mere avamerepiirkonnas

Beringi mere avamerepiirkonnas on keelatud vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma) püük.

III   JAOTIS

KOLMANDATE RIIKIDE LAEVADE KALAPÜÜGIVÕIMALUSED ELi VETES

Artikkel 35

Lubatud kogupüük

Norra lipu all sõitvatel kalalaevadel ning Fääri saartel registreeritud kalalaevadel on lubatud kalastada ELi vetes käesoleva määruse I lisas sätestatud lubatud kogupüügi alusel ning käesoleva jaotisega ja määruse (EÜ) nr 1006/2008 III peatükiga ettenähtud tingimustel.

Artikkel 36

Kalapüügiload

1.   ELi vetes kalastavatele kolmanda riigi laevadele antavate kalapüügilubade maksimaalne arv on sätestatud VIII lisas.

2.   Kalaliike, millele on kehtestatud lubatud kogupüük, ei tohi pardal hoida ega lossida, välja arvatud juhul, kui saagi on püüdnud kolmanda riigi laevad, kellel on kvoot ning kõnealune kvoot ei ole ammendatud.

Artikkel 37

Keelatud liigid

1.   Kolmandate riikide laevadel on keelatud püüda, pardal hoida, ümber laadida ja lossida järgmisi liike:

a)

hiidhai (Cetorhinus maximus) ja mõrtsukhai (Carcharodon carcharias) kõikides ELi vetes;

b)

euroopa ingelhai (Squatina squatina) kõikides ELi vetes;

c)

harilik rai (Dipturus batis) ICES IIa rajooni ja ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX ja X alapiirkonna ELi vetes; ning

d)

musterrai (Raja undulata) ja valgerai (Rostroraja alba) ICES VI, VII, VIII, IX ja X alapiirkonna ELi vetes ja

e)

logardrailased (Rhinobatidae) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ja XII alapiirkonna ELi vetes.

2.   Lõikes 1 osutatud liigid lastakse viivitamata ja kahjustusteta, niivõrd kui see on võimalik, vette tagasi.

IV   JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 38

Määruse (EÜ) nr 754/2009 muutmine

Määruse (EÜ) nr 754/2009 artikli 1 punkt h jäetakse välja.

Artikkel 39

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011.

Artiklit 38 kohaldatakse siiski alates 1. veebruarist 2011.

Enne 1. jaanuari 2011 algavateks ajavahemikeks kehtestatud kalapüügivõimaluste suhtes CCAMLR konventsiooni piirkonnas kohaldatakse artikleid 20, 21 ja 22 ning IE ja V lisa alates nimetatud püügivõimaluste vastavate kohaldamisperioodide algusest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

MARTONYI J.


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  ELT L 150, 30.4.2004, lk 1.

(3)  ELT L 345, 28.12.2005, lk 5.

(4)  ELT L 65, 7.3.2006, lk 1.

(5)  ELT L 122, 11.5.2007, lk 7.

(6)  ELT L 157, 19.6.2007, lk 1.

(7)  ELT L 344, 20.12.2008, lk 6.

(8)  ELT L 348, 24.12.2008, lk 20.

(9)  ELT L 96, 15.4.2009, lk 1.

(10)  EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3.

(11)  ELT L 214, 19.8.2009, lk 16.

(12)  Nõukogu 14. jaanuari 2010. aasta määrus (EL) nr 53/2010, millega määratakse 2010. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes (ELT L 21, 26.1.2010, lk 1).

(13)  Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vaheline kalanduskokkulepe (EÜT L 226, 29.8.1980, lk 48).

(14)  Ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vaheline kalanduskokkulepe (EÜT L 226, 29.8.1980, lk 12).

(15)  Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vaheline kalandusalane partnerlusleping (ELT L 172, 30.6.2007, lk 4) ning protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (ELT L 172, 30.6.2007, lk 9).

(16)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(17)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(18)  Komisjoni 10. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 517/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 850/98 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalavõrkude silmasuuruse ja võrguniidi jämeduse kindlaksmääramiseks (ELT L 151, 11.6.2008, lk 5).

(19)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 218/2009 Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 87, 31.3.2009, lk 70).

(20)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 216/2009 nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades (uuesti sõnastatud) (ELT L 87,31.3.2009, lk 1).

(21)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 217/2009 Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 87, 31.3.2009, lk 42).

(22)  Sõlmitud nõukogu otsusega 2002/738/EÜ (EÜT L 234, 31.8.2002, lk 39).

(23)  Liit ühines nõukogu otsusega 86/238/EMÜ (EÜT L 162, 18.6.1986, lk 33).

(24)  Nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 601/2004, millega sätestatakse teatavad kalastustegevuse suhtes kohaldatavad kontrollimeetmed Antarktika vete elusressursside kaitse konventsiooni alla kuuluvas piirkonnas (ELT L 97, 1.4.2004, lk 16).

(25)  Sõlmitud nõukogu otsusega 2006/539/EÜ (ELT L 224, 16.8.2006, lk 22).

(26)  Liit ühines nõukogu otsusega 95/399/EÜ (EÜT L 236, 5.10.1995, lk 24).

(27)  Sõlmitud nõukogu otsusega 2008/780/EÜ (ELT L 268, 9.10.2008, lk 27).

(28)  Liit ühines nõukogu otsusega 2005/75/EÜ (ELT L 32, 4.2.2005, lk 1).

(29)  Nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1006/2008, mis käsitleb ühenduse kalalaevadele loa andmist püügitegevuseks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele (ELT L 286, 29.10.2008, lk 33).

(30)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2347/2002, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi suhtes kohaldatavad konkreetsed juurdepääsunõuded ja nendega seotud tingimused (EÜT L 351, 28.12.2002, lk 6).


I LISA

EUROOPA LIIDU KALALAEVADE LUBATUD KOGUPÜÜK (TAC) PÜÜGIPIIRANGUTEGA PIIRKONDADES JA KOLMANDATE RIIKIDE LAEVADE PÜÜGI PIIRNORMID EUROOPA LIIDU VETES KALALIIKIDE JA PIIRKONDADE KAUPA (ELUSKAALU TONNIDES, KUI EI OLE ETTE NÄHTUD TEISITI)

Järgmistes tabelites sätestatakse kalavarude kaupa lubatud kogupüük (TAC) ja kvoodid (eluskaalu tonnides, kui ei ole sätestatud teisiti) ning kvootide haldamisega seotud tingimused ühest aastast teise ülekandmisel.

Kõiki käesolevas lisas sätestatud püügi piirnorme käsitatakse kvootidena käesoleva määruse tähenduses ning seetõttu kehtivad nende suhtes eeskirjad, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1224/2009, eriti selle artiklites 33 ja 34. Viited püügipiirkondadele on viited ICES püügipiirkondadele, kui ei ole määratletud teisiti.

Igas piirkonnas osutatakse kalavarudele liigi ladinakeelse nimetuse tähestikulises järjekorras. Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmist tavanimetuste ja ladinakeelsete nimetuste vastavustabelit.

Teaduslik nimetus

Kolmetäheline kood

Tavanimetus

Amblyraja radiata

RJR

Tähtrai

Ammodytes spp.

SAN

Tobiad

Argentina silus

ARU

Põhjaatlandi hõbekala

Beryx spp.

ALF

Limapead

Brosme brosme

USK

Meriluts

Caproidae

BOR

Hirvkala

Centrophorus squamosus

GUQ

Hall lühiogahai

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugali süvahai

Chaceon maritae

CGE

Süvamere punakrabi

Champsocephalus gunnari

ANI

Haugjääkala

Chionoecetes spp.

PCR

Arktikakrabid

Clupea harengus

HER

Heeringas

Coryphaenoides rupestris

RNG

Kalju-tömppeakala

Dalatias licha

SCK

Šokolaad-ogahai

Deania calcea

DCA

Pikk-koon-hai

Dipturus batis

RJB

Harilik rai

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagoonia kihvkala

Engraulis encrasicolus

ANE

Anšoovis

Etmopterus princeps

ETR

Suur tumehai

Etmopterus pusillus

ETP

Ronkjas tumehai

Euphausia superba

KRI

Tavaline hiilgevähk

Gadus morhua

COD

Tursk

Galeorhinus galeus

GAG

Supi-nugishai

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Pikklest

Hippoglossoides platessoides

PLA

Harilik karelest

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Harilik hiidlest

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlandi karekala

Illex illecebrosus

SQI

Lühiuimkalmaar

Lamna nasus

POR

Harilik heeringahai

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Hall nototeenia

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrimid

Leucoraja circularis

RJI

Liivrai

Leucoraja fullonica

RJF

Šagräänrai

Leucoraja naevus

RJN

Kägurai

Limanda ferruginea

YEL

Ruske soomuslest

Limanda limanda

DAB

Harilik soomuslest

Lophiidae

ANF

Merikuratlased

Macrourus spp.

GRV

Pikksabad

Makaira nigricans

BUM

Sinine marliin

Mallotus villosus

CAP

Moiva

Martialia hyadesi

SQS

Kalmaar

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kilttursk

Merlangius merlangus

WHG

Merlang

Merluccius merluccius

HKE

Euroopa merluus

Micromesistius poutassou

WHB

Põhjaputassuu

Microstomus kitt

LEM

Väikesuulest

Molva dypterygia

BLI

Sinine molva

Molva molva

LIN

Harilik molva

Nephrops norvegicus

NEP

Norra salehomaar

Pandalus borealis

PRA

Harilik süvameregarneel

Paralomis spp.

PAI

Krabid

Penaeus spp.

PEN

Viburhännakud

Platichthys flesus

FLE

Lest

Pleuronectes platessa

PLE

Atlandi merilest

Pleuronectiformes

FLX

Lestalised

Pollachius pollachius

POL

Pollak

Pollachius virens

POK

Põhjaatlandi süsikas

Psetta maxima

TUR

Harilik kammeljas

Raja brachyura

RJH

Blondrai

Raja clavata

RJC

Ogarai

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Norra rai

Raja microocellata

RJE

Väikesilmrai

Raja montagui

RJM

Tähnikrai

Raja undulata

RJU

Musterrai

Rajiformes - Rajidae

SRX

Railased

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Liik Süvalest

Rostroraja alba

RJA

Valgerai

Scomber scombrus

MAC

Makrell

Scophthalmus rhombus

BLL

Sile kammeljas

Sebastes spp.

RED

Meriahvenad

Solea solea

SOL

Harilik merikeel

Solea spp.

SOX

Merikeeled

Sprattus sprattus

SPR

Kilu

Squalus acanthias

DGS

Harilik ogahai

Tetrapturus albidus

WHM

Valge odanina

Thunnus maccoyii

SBF

Siniuim-tuun

Thunnus obesus

BET

Suursilm-tuun

Thunnus thynnus

BFT

Harilik tuun

Trachurus spp.

JAX

Stauriidid

Trisopterus esmarkii

NOP

Norra tursik

Urophycis tenuis

HKW

Valge ameerikaluts

Xiphias gladius

SWO

Mõõkkala

Järgmine tavanimetuste ja ladinakeelsete nimetuste vastavustabel on esitatud üksnes selgitamiseks.

Anšoovis

ANE

Engraulis encrasicolus

Arktikakrabid

PCR

Chionoecetes spp.

Atlandi karekala

ORY

Hoplostethus atlanticus

Atlandi merilest

PLE

Pleuronectes platessa

Blondrai

RJH

Raja brachyura

Euroopa merluus

HKE

Merluccius merluccius

Hall lühiogahai

GUQ

Centrophorus squamosus

Hall nototeenia

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Harilik heeringahai

POR

Lamna nasus

Harilik hiidlest

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Harilik kammeljas

TUR

Psetta maxima

Harilik karelest

PLA

Hippoglossoides platessoides

Harilik merikeel

SOL

Solea solea

Harilik molva

LIN

Molva molva

Harilik ogahai

DGS

Squalus acanthias

Harilik rai

RJB

Dipturus batis

Harilik soomuslest

DAB

Limanda limanda

Harilik süvameregarneel

PRA

Pandalus borealis

Harilik tuun

BFT

Thunnus thynnus

Haugjääkala

ANI

Champsocephalus gunnari

Heeringas

HER

Clupea harengus

Hirvkala

BOR

Caproidae

Kalju-tömppeakala

RNG

Coryphaenoides rupestris

Kalmaar

SQS

Martialia hyadesi

Kilttursk

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Kilu

SPR

Sprattus sprattus

Krabid

PAI

Paralomis spp.

Kägurai

RJN

Leucoraja naevus

Lest

FLE

Platichthys flesus

Lestalised

FLX

Pleuronectiformes

Liik Süvalest

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Liivrai

RJI

Leucoraja circularis

Limapead

ALF

Beryx spp.

Lühiuimkalmaar

SQI

Illex illecebrosus

Makrell

MAC

Scomber scombrus

Megrimid

LEZ

Lepidorhombus spp.

Meriahvenad

RED

Sebastes spp.

Merikeeled

SOX

Solea spp.

Merikuratlased

ANF

Lophiidae

Meriluts

USK

Brosme brosme

Merlang

WHG

Merlangius merlangus

Moiva

CAP

Mallotus villosus

Musterrai

RJU

Raja undulata

Mõõkkala

SWO

Xiphias gladius

Norra rai

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Norra salehomaar

NEP

Nephrops norvegicus

Norra tursik

NOP

Trisopterus esmarkii

Ogarai

RJC

Raja clavata

Patagoonia kihvkala

TOP

Dissostichus eleginoides

Pikkkoon-hai

DCA

Deania calcea

Pikklest

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pikksabad

GRV

Macrourus spp.

Pollak

POL

Pollachius pollachius

Portugali süvahai

CYO

Centroscymnus coelolepis

Põhjaatlandi hõbekala

ARU

Argentina silus

Põhjaatlandi süsikas

POK

Pollachius virens

Põhjaputassuu

WHB

Micromesistius poutassou

Railased

SRX

Rajiformes - Rajidae

Ronkjas tumehai

ETP

Etmopterus pusillus

Ruske soomuslest

YEL

Limanda ferruginea

Sile kammeljas

BLL

Scophthalmus rhombus

Sinine marliin

BUM

Makaira nigricans

Sinine molva

BLI

Molva dypterygia

Siniuim-tuun

SBF

Thunnus maccoyii

Stauriidid

JAX

Trachurus spp.

Supi-nugishai

GAG

Galeorhinus galeus

Suur tumehai

ETR

Etmopterus princeps

Suursilm-tuun

BET

Thunnus obesus

Süvamere punakrabi

CGE

Chaceon maritae

Šagräänrai

RJF

Leucoraja fullonica

Šokolaad-ogahai

SCK

Dalatias licha

Tavaline hiilgevähk

KRI

Euphausia superba

Tobiad

SAN

Ammodytes spp.

Tursk

COD

Gadus morhua

Tähnikrai

RJM

Raja montagui

Tähtrai

RJR

Amblyraja radiata

Valge ameerikaluts

HKW

Urophycis tenuis

Valge odanina

WHM

Tetrapturus albidus

Valgerai

RJA

Rostroraja alba

Viburhännakud

PEN

Penaeus spp.

Väikesilmrai

RJE

Raja microocellata

Väikesuulest

LEM

Microstomus kitt

IA LISA

Skagerrak, Kattegat, ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV alapiirkond, CECAF ELi veed, prantsuse guajaana veed

Liik

:

Tobiad

Ammodytes spp.

Püügipiirkond

:

IV püügipiirkonna Norra veed

(SAN/04-N.)

Taani

0

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Ühendkuningriik

0

EL

0

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Tobiad ja seotud kaaspüük

Ammodytes spp.

Püügipiirkond

:

IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna ELi veed (1)

(SAN/2A3A4.)

Taani

228 514 (2)

Analüütiline TAC

Ühendkuningriik

4 995 (2)

Saksamaa

350 (2)

Rootsi

8 391 (2)

Eraldamata

2 750 (3)

EL

242 250 (2)  (4)

Norra

20 000

Lubatud kogupüük (TAC)

265 000

Eritingimused

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi järgmistes tobiavarude majandamispiirkondades püüda rohkem allpool esitatud kogustest, nagu määratletud IID lisas:

Püügipiirkond

:

tobiavarude majandamispiirkondade ELi veed

 

1

2

3 ()

4 ()

5 ()

6 ()

7 ()

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Taani

185 398

43 117

 

 

 

 

 

Ühendkuningriik

4 052

942

Saksamaa

287

66

Rootsi

6 808

1 583

EL

196 545

45 708

Norra

16 626

3 774

Eraldamata

2 231

519

()  Kehtestatakse hiljem.


Liik

:

Põhjaatlandi hõbekala

Argentina silus

Püügipiirkond

:

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(ARU/1/2.)

Saksamaa

28

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

9

Madalmaad

22

Ühendkuningriik

44

EL

103

Lubatud kogupüük (TAC)

103


Liik

:

Põhjaatlandi hõbekala

Argentina silus

Püügipiirkond

:

III ja IV püügipiirkonna ELi veed

(ARU/3/4.)

Taani

1 040

Analüütiline TAC

Saksamaa

11

Prantsusmaa

8

Iirimaa

8

Madalmaad

49

Rootsi

41

Ühendkuningriik

19

EL

1 176

Lubatud kogupüük (TAC)

1 176


Liik

:

Põhjaatlandi hõbekala

Argentina silus

Püügipiirkond

:

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(ARU/567.)

Saksamaa

357

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

8

Iirimaa

331

Madalmaad

3 733

Ühendkuningriik

262

EL

4 691

Lubatud kogupüük (TAC)

4 691


Liik

:

Meriluts

Brosme brosme

Püügipiirkond

:

I, II ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(USK/1214EI)

Saksamaa

6 (6)

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

6 (6)

Ühendkuningriik

6 (6)

Muu

3 (6)

EL

21 (6)

Lubatud kogupüük (TAC)

21


Liik

:

Meriluts

Brosme brosme

Püügipiirkond

:

IIIa püügipiirkond; alarajoonide 22-32 ELi veed

(USK/3A/BCD)

Taani

12

Analüütiline TAC.

Rootsi

6

Saksamaa

6

EL

24

Lubatud kogupüük (TAC)

24


Liik

:

Meriluts

Brosme brosme

Püügipiirkond

:

IV püügipiirkonna ELi veed

(USK/04-C.)

Taani

53

Analüütiline TAC.

Saksamaa

16

Prantsusmaa

37

Rootsi

5

Ühendkuningriik

80

Muu

5 (7)

EL

196

Lubatud kogupüük (TAC)

196


Liik

:

Meriluts

Brosme brosme

Püügipiirkond

:

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(USK/567EI.)

Saksamaa

4

Analüütiline TAC.

Kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 13.

Hispaania

14

Prantsusmaa

172

Iirimaa

17

Ühendkuningriik

83

Muu

4 (8)

EL

294

Norra

2 923 (9)  (10)  (11)

Lubatud kogupüük (TAC)

3 217


Liik

:

Meriluts

Brosme brosme

Püügipiirkond

:

IV püügipiirkonna Norra veed

(USK/04-N.)

Belgia

0

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Taani

165

Saksamaa

1

Prantsusmaa

0

Madalmaad

0

Ühendkuningriik

4

EL

170

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Hirvkala

Caproidae

Püügipiirkond

:

VI, VII ja VIII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(BOR/678-.)

Taani

7 900

Ennetuslik TAC

Iirimaa

22 227

Ühendkuningriik

1 223

Kõik liikmesriigid

1 650

EL

33 000

Lubatud kogupüük (TAC)

33 000


Liik

:

Heeringas (12)

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

IIIa püügipiirkond

(HER/03A.)

Taani

12 368 (13)  (14)

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Saksamaa

198 (13)  (14)

Rootsi

12 938 (13)  (14)

Eraldamata

495 (13)  (15)

EL

25 504 (13)  (14)

Lubatud kogupüük (TAC)

30 000


Liik

:

Heeringas (16)

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

IV püügipiirkonna ELi ja Norra veed põhja pool 53°30′ N

(HER/4AB.)

Taani

27 707

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Saksamaa

17 423

Prantsusmaa

11 888

Madalmaad

26 579

Rootsi

2 035

Ühendkuningriik

29 832

EL

115 464

Norra

58 000 (17)

Lubatud kogupüük (TAC)

200 000

Eritingimus:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi selles püügipiirkonnas püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

Norra veed lõuna pool 62°N

(HER/*04N-)

EL

50 000


Liik

:

Heeringas (18)

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

Norra veed lõuna pool 62° N

(HER/04-N.)

Rootsi

846 (18)

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

EL

846

Lubatud kogupüük (TAC)

200 000


Liik

:

Heeringas (19)

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

kaaspüük IIIa püügipiirkonnas

(HER/03A-BC)

Taani

5 692

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Saksamaa

51

Rootsi

916

EL

6 659

Lubatud kogupüük (TAC)

6 659


Liik

:

Heeringas (20)

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

kaaspüük IV ja VIId püügipiirkonnas ning IIa püügipiirkonna ELi vetes

(HER/2A47DX)

Belgia

82

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Taani

15 833

Saksamaa

82

Prantsusmaa

82

Madalmaad

82

Rootsi

77

Ühendkuningriik

301

EL

16 539

Lubatud kogupüük (TAC)

16 539


Liik

:

Heeringas (21)

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

IVc ja VIId püügipiirkond (22)

(HER/4CXB7D)

Belgia

7 100 (23)

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Taani

395 (23)

Saksamaa

248 (23)

Prantsusmaa

6 447 (23)

Madalmaad

10 092 (23)

Ühendkuningriik

2 254 (23)

EL

26 536

Lubatud kogupüük (TAC)

26 536


Liik

:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed (24)

(HER/5B6ANB)

Saksamaa

2 432 (25)

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

460 (25)

Iirimaa

3 286 (25)

Madalmaad

2 432 (25)

Ühendkuningriik

13 145 (25)

Eraldamata

726 (26)

EL

21 755 (25)

Lubatud kogupüük (TAC)

22 481


Liik

:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

VIIb, VIIc püügipiirkond; VIaS püügipiirkond (27)

(HER/6AS7BC)

Iirimaa

4 065

Analüütiline TAC

Madalmaad

406

EL

4 471

Lubatud kogupüük (TAC)

4 471


Liik

:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

VI püügipiirkond, Clyde (28)

(HER/06ACL.)

Ühendkuningriik

Kehtestatakse hiljem (29)

Ennetuslik TAC

EL

Kehtestatakse hiljem (30)

Lubatud kogupüük (TAC)

Kehtestatakse hiljem (30)


Liik

:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

VIIa (31)

(HER/07A/MM)

Iirimaa

1 374

Analüütiline TAC

Ühendkuningriik

3 906

EL

5 280

Lubatud kogupüük (TAC)

5 280


Liik

:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

VIIe ja VIIf püügipiirkond

(HER/7EF.)

Prantsusmaa

490

Ennetuslik TAC.

Ühendkuningriik

490

EL

980

Lubatud kogupüük (TAC)

980


Liik

:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

VIIg (32), VIIh (32), VIIj (32) ja VIIk (32)

(HER/7G-K.)

Saksamaa

147

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

815

Iirimaa

11 407

Madalmaad

815

Ühendkuningriik

16

EL

13 200

Lubatud kogupüük (TAC)

13 200


Liik

:

Anšoovis

Engraulis encrasicolus

Püügipiirkond

:

IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(ANE/9/3411)

Hispaania

3 635

Analüütiline TAC.

Portugal

3 965

EL

7 600

Lubatud kogupüük (TAC)

7 600


Liik

:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond

:

Skagerraki veed

(COD/03AN.)

Belgia

10 (33)

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Taani

3 068 (33)

Saksamaa

77 (33)

Madalmaad

19 (33)

Rootsi

537 (33)

EL

3 711

Lubatud kogupüük (TAC)

3 835


Liik

:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond

:

Kattegati veed

(COD/03AS.)

Taani

118

Analüütiline TAC

Saksamaa

2

Rootsi

70

EL

190

Lubatud kogupüük (TAC)

190


Liik

:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond

:

IV püügipiirkond; IIa püügipiirkonna ELi veed; IIIa püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgia

793 (34)

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Taani

4 557 (34)

Saksamaa

2 889 (34)

Prantsusmaa

980 (34)

Madalmaad

2 575 (34)

Rootsi

30 (34)

Ühendkuningriik

10 455 (34)

EL

22 279

Norra

4 563 (35)

Lubatud kogupüük (TAC)

26 842

Eritingimus:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi selles püügipiirkonnas püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

IV püügipiirkonna Norra veed

(COD/*04N-)

EL

19 363


Liik

:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond

:

Norra veed lõuna pool 62° N

(COD/04-N.)

Rootsi

382 (36)

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

EL

382

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond

:

VIb püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed lääne pool 12° 00 W ning XII ja XIV püügipiirkond

(COD/5W6-14)

Belgia

0

Ennetuslik TAC.

Saksamaa

1

Prantsusmaa

12

Iirimaa

17

Ühendkuningriik

48

EL

78

Lubatud kogupüük (TAC)

78


Liik

:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond

:

VIa püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed ida pool 12° 00 W

(COD/5BE6A)

Belgia

0

Analüütiline TAC.

Saksamaa

3

Prantsusmaa

29

Iirimaa

40

Ühendkuningriik

110

EL

182

Lubatud kogupüük (TAC)

182


Liik

:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond

:

VIIa püügipiirkond

(COD/07A.)

Belgia

7

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

19

Iirimaa

332

Madalmaad

2

Ühendkuningriik

146

EL

506

Lubatud kogupüük (TAC)

506


Liik

:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond

:

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(COD/7XAD34)

Belgia

167

Analüütiline TAC.

Kohaldatakse artiklit käesoleva määruse 13.

Prantsusmaa

2 735

Iirimaa

825

Madalmaad

1

Ühendkuningriik

295

EL

4 023

Lubatud kogupüük (TAC)

4 023


Liik

:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond

:

VIId püügipiirkond

(COD/07D.)

Belgia

67 (37)

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

1 313 (37)

Madalmaad

39 (37)

Ühendkuningriik

145 (37)

EL

1 564

Lubatud kogupüük (TAC)

1 564


Liik

:

Harilik heeringahai

Lamna nasus

Püügipiirkond

:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ja XII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(POR/3-12)

Taani

0

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

0

Saksamaa

0

Iirimaa

0

Hispaania

0

Ühendkuningriik

0

EL

0

 

0

Lubatud kogupüük (TAC)

0


Liik

:

Megrimid

Lepidorhombus spp.

Püügipiirkond

:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(LEZ/2AC4-C)

Belgia

6

Analüütiline TAC.

Taani

5

Saksamaa

5

Prantsusmaa

30

Madalmaad

24

Ühendkuningriik

1 775

EL

1 845

Lubatud kogupüük (TAC)

1 845


Liik

:

Megrimid

Lepidorhombus spp.

Püügipiirkond

:

VI püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(LEZ/561214)

Hispaania

385

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

1 501

Iirimaa

439

Ühendkuningriik

1 062

EL

3 387

Lubatud kogupüük (TAC)

3 387


Liik

:

Megrimid

Lepidorhombus spp.

Püügipiirkond

:

VII püügipiirkond

(LEZ/07.)

Belgia

494

Analüütiline TAC.

Kohaldatakse artiklit käesoleva määruse 13.

Hispaania

5 490

Prantsusmaa

6 663

Iirimaa

3 029

Ühendkuningriik

2 624

EL

18 300

Lubatud kogupüük (TAC)

18 300


Liik

:

Megrimid

Lepidorhombus spp.

Püügipiirkond

:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond

(LEZ/8ABDE.)

Hispaania

999

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

807

EL

1 806

Lubatud kogupüük (TAC)

1 806


Liik

:

Megrimid

Lepidorhombus spp.

Püügipiirkond

:

VIIIc, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(LEZ/8C3411)

Hispaania

1 010

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

50

Portugal

34

EL

1 094

Lubatud kogupüük (TAC)

1 094


Liik

:

Harilik soomuslest ja lest

Limanda limanda ja Platichthys flesus

Püügipiirkond

:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(D/F/2AC4-C)

Belgia

503

Ennetuslik TAC.

Taani

1 888

Saksamaa

2 832

Prantsusmaa

196

Madalmaad

11 421

Rootsi

6

Ühendkuningriik

1 588

EL

18 434

Lubatud kogupüük (TAC)

18 434


Liik

:

Merikuratlased

Lophiidae

Püügipiirkond

:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(ANF/2AC4-C)

Belgia

341 (38)

Analüütiline TAC

Taani

752 (38)

Saksamaa

367 (38)

Prantsusmaa

70 (38)

Madalmaad

258 (38)

Rootsi

9 (38)

Ühendkuningriik

7 846 (38)

EL

9 643 (38)

Lubatud kogupüük (TAC)

9 643


Liik

:

Merikuratlased

Lophiidae

Püügipiirkond

:

IV püügipiirkonna Norra veed

(ANF/04-N.)

Belgia

45

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Taani

1 152

Saksamaa

18

Madalmaad

16

Ühendkuningriik

269

EL

1 500

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Merikuratlased

Lophiidae

Püügipiirkond

:

VI püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(ANF/561214)

Belgia

196

Analüütiline TAC.

Saksamaa

224

Hispaania

210

Prantsusmaa

2 412

Iirimaa

546

Madalmaad

189

Ühendkuningriik

1 679

EL

5 456

Lubatud kogupüük (TAC)

5 456


Liik

:

Merikuratlased

Lophiidae

Püügipiirkond

:

VII püügipiirkond

(ANF/07.)

Belgia

2 984 (39)

Analüütiline TAC

Kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 13.

Saksamaa

333 (39)

Hispaania

1 186 (39)

Prantsusmaa

19 149 (39)

Iirimaa

2 447 (39)

Madalmaad

386 (39)

Ühendkuningriik

5 807 (39)

EL

32 292 (39)

Lubatud kogupüük (TAC)

32 292 (39)


Liik

:

Merikuratlased

Lophiidae

Püügipiirkond

:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond

(ANF/8ABDE.)

Hispaania

1 318

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

7 335

EL

8 653

Lubatud kogupüük (TAC)

8 653


Liik

:

Merikuratlased

Lophiidae

Püügipiirkond

:

VIIIc, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(ANF/8C3411)

Hispaania

1 310

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

1

Portugal

260

EL

1 571

Lubatud kogupüük (TAC)

1 571


Liik

:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond

:

IIIa püügipiirkond; alarajoonide 22–23 ELi veed

(HAD/3A/BCD)

Belgia

10

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Taani

1 688

Saksamaa

107

Madalmaad

2

Rootsi

200

EL

2 007

Lubatud kogupüük (TAC)

2 095


Liik

:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond

:

IV püügipiirkond; IIa püügipiirkonna ELi veed

(HAD/2AC4.)

Belgia

196

Analüütiline TAC.

Taani

1 349

Saksamaa

858

Prantsusmaa

1 496

Madalmaad

147

Rootsi

136

Ühendkuningriik

22 250

EL

26 432

Norra

7 625

Lubatud kogupüük (TAC)

34 057

Eritingimus:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi selles püügipiirkonnas püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

IV püügipiirkonna Norra veed

(HAD/*04N-)

EL

19 662


Liik

:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond

:

Norra veed lõuna pool 62° N

(HAD/04-N.)

Rootsi

707 (40)

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

EL

707

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond

:

VIb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(HAD/6B1214)

Belgia

8

Analüütiline TAC.

Saksamaa

10

Prantsusmaa

413

Iirimaa

295

Ühendkuningriik

3 022

EL

3 748

Lubatud kogupüük (TAC)

3 748


Liik

:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond

:

Vb ja VIa püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(HAD/5BC6A.)

Belgia

2

Analüütiline TAC.

Saksamaa

3

Prantsusmaa

111

Iirimaa

328

Ühendkuningriik

1 561

EL

2 005

Lubatud kogupüük (TAC)

2 005


Liik

:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond

:

VIIb–k, VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(HAD/7X7A34)

Belgia

148

Analüütiline TAC.

Kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 13.

Prantsusmaa

8 877

Iirimaa

2 959

Ühendkuningriik

1 332

EL

13 316

Lubatud kogupüük (TAC)

13 316


Liik

:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond

:

VIIa püügipiirkond

(HAD/07A.)

Belgia

21

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

95

Iirimaa

570

Ühendkuningriik

631

EL

1 317

Lubatud kogupüük (TAC)

1 317


Liik

:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond

:

IIIa püügipiirkond

(WHG/03A.)

Taani

929

Ennetuslik TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Madalmaad

3

Rootsi

99

EL

1 031

Lubatud kogupüük (TAC)

1 050


Liik

:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond

:

IV püügipiirkond; IIa püügipiirkonna ELi veed

(WHG/2AC4.)

Belgia

286

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Taani

1 236

Saksamaa

321

Prantsusmaa

1 857

Madalmaad

714

Rootsi

2

Ühendkuningriik

8 933

EL

13 349

Norra

1 483 (41)

Lubatud kogupüük (TAC)

14 832

Eritingimus:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi selles püügipiirkonnas püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

IV püügipiirkonna Norra veed

(WHG/*04N-)

EL

9 044


Liik

:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond

:

VI püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(WHG/561214)

Saksamaa

2

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

39

Iirimaa

97

Ühendkuningriik

185

EL

323

Lubatud kogupüük (TAC)

323


Liik

:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond

:

VIIa püügipiirkond

(WHG/07A.)

Belgia

0

Analüütiline TAC.

Prantsusmaa

4

Iirimaa

68

Madalmaad

0

Ühendkuningriik

46

EL

118

Lubatud kogupüük (TAC)

118


Liik

:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk püügipiirkond

(WHG/7X7A-C)

Belgia

158

Analüütiline TAC.

Kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 13.

Prantsusmaa

9 726

Iirimaa

4 865

Madalmaad

79

Ühendkuningriik

1 740

EL

16 568

Lubatud kogupüük (TAC)

16 568


Liik

:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond

:

VIII püügipiirkond

(WHG/08.)

Hispaania

1 270

Ennetuslik TAC.

Prantsusmaa

1 905

EL

3 175

Lubatud kogupüük (TAC)

3 175


Liik

:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond

:

IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(WHG/9/3411)

Portugal

Kehtestatakse hiljem (42)

Ennetuslik TAC.

EL

Kehtestatakse hiljem (43)

Lubatud kogupüük (TAC)

Kehtestatakse hiljem (43)


Liik

:

Merlang ja pollak

Merlangius merlangus ja Pollachius pollachius

Püügipiirkond

:

Norra veed lõuna pool 62° N

(W/P/04-N.)

Rootsi

190 (44)

Ennetuslik TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

EL

190

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

Püügipiirkond

:

IIIa püügipiirkond; Alarajoonide 22-32 ELi veed

(HKE/3A/BCD)

Taani

1 531

Analüütiline TAC

Rootsi

130

EL

1 661

Lubatud kogupüük (TAC)

1 661 (45)


Liik

:

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

Püügipiirkond

:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(HKE/2AC4-C)

Belgia

28

Analüütiline TAC

Taani

1 119

Saksamaa

128

Prantsusmaa

248

Madalmaad

64

Ühendkuningriik

348

EL

1 935

Lubatud kogupüük (TAC)

1 935 (46)


Liik

:

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

Püügipiirkond

:

VI ja VII püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(HKE/571214)

Belgia

284 (47)

Analüütiline TAC

Kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 13.

Hispaania

9 109

Prantsusmaa

14 067 (47)

Iirimaa

1 704

Madalmaad

183 (47)

Ühendkuningriik

5 553 (47)

EL

30 900

Lubatud kogupüük (TAC)

30 900 (48)

Eritingimus:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nendes püügipiirkondades püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond

(HKE/*8ABDE)

Belgia

37

Hispaania

1 469

Prantsusmaa

1 469

Iirimaa

184

Madalmaad

18

Ühendkuningriik

827

EL

4 004


Liik

:

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

Püügipiirkond

:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond

(HKE/8ABDE.)

Belgia

9 (49)

Analüütiline TAC

Hispaania

6 341

Prantsusmaa

14 241

Madalmaad

18 (49)

EL

20 609

Lubatud kogupüük (TAC)

20 609 (50)

Eritingimus:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nendes püügipiirkondades püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

VI ja VII püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(HKE/*57-14)

Belgia

2

Hispaania

1 837

Prantsusmaa

3 305

Madalmaad

6

EL

5 150


Liik

:

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

Püügipiirkond

:

VIIIc, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(HKE/8C3411)

Hispaania

6 844

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

657

Portugal

3 194

EL

10 695

Lubatud kogupüük (TAC)

10 695


Liik

:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Püügipiirkond

:

II ja IV püügipiirkonna Norra veed

(WHB/4AB-N.)

Taani

0

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Ühendkuningriik

0

EL

0

Lubatud kogupüük (TAC)

0


Liik

:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Püügipiirkond

:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(WHB/1X14)

Taani

1 533 (51)

Analüütiline TAC

Saksamaa

596 (51)

Hispaania

1 300 (51)

Prantsusmaa

1 067 (51)

Iirimaa

1 187 (51)

Madalmaad

1 869 (51)

Portugal

121 (51)

Rootsi

379 (51)

Ühendkuningriik

1 990 (51)

EL

10 042 (51)

Lubatud kogupüük (TAC)

40 100


Liik

:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Püügipiirkond

:

VIIIc, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(WHB/8C3411)

Hispaania

824

Analüütiline TAC

Portugal

206

EL

1 030 (52)

Lubatud kogupüük (TAC)

40 100


Liik

:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Püügipiirkond

:

II, IVa, V ja VI püügipiirkonna ELi veed põhja pool 56°30' N ja VII püügipiirkonna veed lääne pool 12° W

(WHB/24A567)

Norra

6 461 (53)  (54)

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Lubatud kogupüük (TAC)

40 100


Liik

:

Väikesuulest ja pikklest

Microstomus kitt ja Glyptocephalus cynoglossus

Püügipiirkond

:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(L/W/2AC4-C)

Belgia

346

Ennetuslik TAC.

Taani

953

Saksamaa

122

Prantsusmaa

261

Madalmaad

793

Rootsi

11

Ühendkuningriik

3 905

EL

6 391

Lubatud kogupüük (TAC)

6 391


Liik

:

Sinine molva

Molva dypterygia

Püügipiirkond

:

Vb, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(BLI/5B67-) (57)

Saksamaa

18 (60)

Analüütiline TAC

Kohaldatakse käesoleva määruse artikli 13.

Eesti

3 (60)

Hispaania

57 (60)

Prantsusmaa

1 297 (60)

Iirimaa

5 (60)

Leedu

1 (60)

Poola

1 (60)

Ühendkuningriik

330 (60)

Muu

5 (55)  (60)

Eraldamata

165 (61)

EL

1 717 (60)

Norra

150 (56)

Lubatud kogupüük (TAC)

2 032


Liik

:

Sinine molva

Molva dypterygia

Püügipiirkond

:

XII püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(BLI/XXX) (62)

Eesti

2

Analüütiline TAC

Hispaania

778

Prantsusmaa

19

Leedu

7

Ühendkuningriik

7

Muu

2 (62)

EL

815

Lubatud kogupüük (TAC)

815


Liik

:

Harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond

:

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(LIN/1/2.)

Taani

8

Analüütiline TAC

Saksamaa

8

Prantsusmaa

8

Ühendkuningriik

8

Muu

4 (63)

EL

36

Lubatud kogupüük (TAC)

36


Liik

:

Harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond

:

IIIa püügipiirkond; Alarajoonide 22-32 ELi veed

(LIN/3A/BCD)

Belgia

7 (64)

Analüütiline TAC

Taani

51

Saksamaa

7 (64)

Rootsi

20

Ühendkuningriik

7 (64)

EL

92

Lubatud kogupüük (TAC)

92


Liik

:

Harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond

:

IV püügipiirkonna ELi veed

(LIN/04.)

Belgia

16

Analüütiline TAC

Taani

243

Saksamaa

150

Prantsusmaa

135

Madalmaad

5

Rootsi

10

Ühendkuningriik

1 869

EL

2 428

Lubatud kogupüük (TAC)

2 428


Liik

:

Harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond

:

V püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(LIN/05.)

Belgia

9

Ennetuslik TAC.

Taani

6

Saksamaa

6

Prantsusmaa

6

Ühendkuningriik

6

EL

33

Lubatud kogupüük (TAC)

33


Liik

:

Harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond

:

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(LIN/6X14.)

Belgia

29 (67)

Analüütiline TAC

Kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 13.

Taani

5 (67)

Saksamaa

106 (67)

Hispaania

2 150 (67)

Prantsusmaa

2 293 (67)

Iirimaa

575 (67)

Portugal

5 (67)

Ühendkuningriik

2 641 (67)

Eraldamata

220 (68)

EL

7 804 (67)

Norra

6 140 (65)  (66)

Lubatud kogupüük (TAC)

14 164


Liik

:

Harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond

:

IV püügipiirkonna Norra veed

(LIN/04-N.)

Belgia

6

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Taani

747

Saksamaa

21

Prantsusmaa

8

Madalmaad

1

Ühendkuningriik

67

EL

850

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond

:

IIIa püügipiirkond; Alarajoonide 22-32 ELi veed

(NEP/3A/BCD)

Taani

3 800

Analüütiline TAC

Saksamaa

11

Rootsi

1 359

EL

5 170

Lubatud kogupüük (TAC)

5 170


Liik

:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond

:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(NEP/2AC4-C)

Belgia

1 227

Analüütiline TAC

Taani

1 227

Saksamaa

18

Prantsusmaa

36

Madalmaad

631

Ühendkuningriik

20 315

EL

23 454

Lubatud kogupüük (TAC)

23 454


Liik

:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond

:

IV püügipiirkonna Norra veed

(NEP/04-N.)

Taani

1 135

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Saksamaa

1

Ühendkuningriik

64

EL

1 200

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond

:

VI püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(NEP/5BC6.)

Hispaania

28

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

111

Iirimaa

185

Ühendkuningriik

13 357

EL

13 681

Lubatud kogupüük (TAC)

13 681


Liik

:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond

:

VII püügipiirkond

(NEP/07.)

Hispaania

1 306 (69)

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

5 291 (69)

Iirimaa

8 025 (69)

Ühendkuningriik

7 137 (69)

EL

21 759 (69)

Lubatud kogupüük (TAC)

21 759 (69)


Liik

:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond

:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond

(NEP/8ABDE.)

Hispaania

234

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

3 665

EL

3 899

Lubatud kogupüük (TAC)

3 899


Liik

:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond

:

VIIIc püügipiirkond

(NEP/08C.)

Hispaania

87

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

4

EL

91

Lubatud kogupüük (TAC)

91


Liik

:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond

:

IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(NEP/9/3411)

Hispaania

76

Analüütiline TAC

Portugal

227

EL

303

Lubatud kogupüük (TAC)

303


Liik

:

Harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

Püügipiirkond

:

IIIa püügipiirkond

(PRA/03A.)

Taani

2 891

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Rootsi

1 557

EL

4 448

Lubatud kogupüük (TAC)

8 330


Liik

:

Harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

Püügipiirkond

:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(PRA/2AC4-C)

Taani

2 673

Analüütiline TAC

Madalmaad

25

Rootsi

108

Ühendkuningriik

792

EL

3 598

Lubatud kogupüük (TAC)

3 598


Liik

:

Harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

Püügipiirkond

:

Norra veed lõuna pool 62° N

(PRA/04-N.)

Taani

357

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Rootsi

123 (70)

EL

480

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Viburhännakud

Penaeus spp.

Püügipiirkond

:

Prantsuse Guajaana veed

(PEN/FGU.)

Prantsusmaa

Kehtestatakse hiljem (71)  (72)

Ennetuslik TAC

EL

Kehtestatakse hiljem (72)  (73)

Lubatud kogupüük (TAC)

Kehtestatakse hiljem (72)  (73)


Liik

:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond

:

Skagerraki veed

(PLE/03AN.)

Belgia

48

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Taani

6 189

Saksamaa

32

Madalmaad

1 190

Rootsi

332

EL

7 791

Lubatud kogupüük (TAC)

7 950


Liik

:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond

:

Kattegati veed

(PLE/03AS.)

Taani

1 769

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Saksamaa

20

Rootsi

199

EL

1 988

Lubatud kogupüük (TAC)

1 988


Liik

:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond

:

IV püügipiirkond; IIa püügipiirkonna ELi veed; IIIa püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgia

4 238

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Taani

13 772

Saksamaa

3 973

Prantsusmaa

795

Madalmaad

26 485

Ühendkuningriik

19 599

EL

68 862

Norra

4 538

Lubatud kogupüük (TAC)

73 400

Eritingimus

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi selles püügipiirkonnas püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

IV püügipiirkonna Norra veed

(PLE/*04N-)

EL

28 527


Liik

:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond

:

VI püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(PLE/561214)

Prantsusmaa

10

Ennetuslik TAC.

Iirimaa

275

Ühendkuningriik

408

EL

693

Lubatud kogupüük (TAC)

693


Liik

:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond

:

VIIa püügipiirkond

(PLE/07A.)

Belgia

42

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

18

Iirimaa

1 063

Madalmaad

13

Ühendkuningriik

491

EL

1 627

Lubatud kogupüük (TAC)

1 627


Liik

:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond

:

VIIb ja VIIc püügipiirkond

(PLE/7BC.)

Prantsusmaa

16

Ennetuslik TAC.

Kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 13.

Iirimaa

62

EL

78

Lubatud kogupüük (TAC)

78


Liik

:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond

:

VIId ja VIIe püügipiirkond

(PLE/7DE.)

Belgia

763

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

2 545

Ühendkuningriik

1 357

EL

4 665

Lubatud kogupüük (TAC)

4 665


Liik

:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond

:

VIIf ja VIIg püügipiirkond

(PLE/7FG.)

Belgia

56

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

101

Iirimaa

200

Ühendkuningriik

53

EL

410

Lubatud kogupüük (TAC)

410


Liik

:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond

:

VIIh, VIIj ja VIIk püügipiirkond

(PLE/7HJK.)

Belgia

12

Analüütiline TAC

Kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 13.

Prantsusmaa

23

Iirimaa

81

Madalmaad

46

Ühendkuningriik

23

EL

185

Lubatud kogupüük (TAC)

185


Liik

:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond

:

VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(PLE/8/3411)

Hispaania

66

Ennetuslik TAC.

Prantsusmaa

263

Portugal

66

EL

395

Lubatud kogupüük (TAC)

395


Liik

:

Pollak

Pollachius pollachius

Püügipiirkond

:

VI püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(POL/561214)

Hispaania

6

Ennetuslik TAC.

Prantsusmaa

190

Iirimaa

56

Ühendkuningriik

145

EL

397

Lubatud kogupüük (TAC)

397


Liik

:

Pollak

Pollachius pollachius

Püügipiirkond

:

VII püügipiirkond

(POL/07.)

Belgia

420

Ennetuslik TAC.

Kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 13.

Hispaania

25

Prantsusmaa

9 667

Iirimaa

1 030

Ühendkuningriik

2 353

EL

13 495

Lubatud kogupüük (TAC)

13 495


Liik

:

Pollak

Pollachius pollachius

Püügipiirkond

:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond

(POL/8ABDE.)

Hispaania

252

Ennetuslik TAC.

Prantsusmaa

1 230

EL

1 482

Lubatud kogupüük (TAC)

1 482


Liik

:

Pollak

Pollachius pollachius

Püügipiirkond

:

VIIIc püügipiirkond

(POL/08C.)

Hispaania

208

Ennetuslik TAC.

Prantsusmaa

23

EL

231

Lubatud kogupüük (TAC)

231


Liik

:

Pollak

Pollachius pollachius

Püügipiirkond

:

IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(POL/9/3411)

Hispaania

273

Ennetuslik TAC.

Portugal

9

EL

282

Lubatud kogupüük (TAC)

282


Liik

:

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

Püügipiirkond

:

IIIa ja IV püügipiirkond; IIa, IIIb, IIIc püügipiirkonna ja alarajoonide 22–23 ELi veed

(POK/2A34.)

Belgia

32

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Taani

3 788

Saksamaa

9 565

Prantsusmaa

22 508

Madalmaad

96

Rootsi

520

Ühendkuningriik

7 333

EL

43 842

Norra

49 476 (74)

Lubatud kogupüük (TAC)

93 318


Liik

:

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

Püügipiirkond

:

VI püügipiirkond; Vb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(POK/561214)

Saksamaa

543

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

5 393

Iirimaa

429

Ühendkuningriik

3 317

EL

9 682

Lubatud kogupüük (TAC)

9 682


Liik

:

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

Püügipiirkond

:

Norra veed lõuna pool 62° N

(POK/04-N.)

Rootsi

880 (75)

Analüütiline TAC

EL

880

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

Püügipiirkond

:

VII, VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(POK/7/3411)

Belgia

6

Ennetuslik TAC.

Kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 13.

Prantsusmaa

1 375

Iirimaa

1 516

Ühendkuningriik

446

EL

3 343

Lubatud kogupüük (TAC)

3 343


Liik

:

Harilik kammeljas ja sile kammeljas

Psetta maxima ja Scopthalmus rhombus

Püügipiirkond

:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(T/B/2AC4-C)

Belgia

340

Ennetuslik TAC.

Taani

727

Saksamaa

186

Prantsusmaa

88

Madalmaad

2 579

Rootsi

5

Ühendkuningriik

717

EL

4 642

Lubatud kogupüük (TAC)

4 642


Liik

:

Railased

Rajidae

Püügipiirkond

:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(SRX/2AC4-C)

Belgia

235 (76)  (77)  (78)

Analüütiline TAC

Taani

9 (76)  (77)  (78)

Saksamaa

12 (76)  (77)  (78)

Prantsusmaa

37 (76)  (77)  (78)

Madalmaad

201 (76)  (77)  (78)

Ühendkuningriik

903 (76)  (77)  (78)

EL

1 397 (76)  (78)

Lubatud kogupüük (TAC)

1 397 (78)


Liik

:

Railased

Rajidae

Püügipiirkond

:

IIIa püügipiirkonna ELi veed

(SRX/03-C.)

Taani

45 (79)  (80)

Analüütiline TAC

Rootsi

13 (79)  (80)

EL

58 (79)  (80)

Lubatud kogupüük (TAC)

58 (80)


Liik

:

Railased

Rajidae

Püügipiirkond

:

VIa, VIb ja VIIa–c, VIIe–k püügipiirkonna ELi veed

(SRX/67AKXD)

Belgia

1 027 (81)  (82)  (83)

Analüütiline TAC

Kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 13.

Eesti

6 (81)  (82)  (83)

Prantsusmaa

4 612 (81)  (82)  (83)

Saksamaa

14 (81)  (82)  (83)

Iirimaa

1 485 (81)  (82)  (83)

Leedu

24 (81)  (82)  (83)

Netherlands

4 (81)  (82)  (83)

Portugal

25 (81)  (82)  (83)

Hispaania

1 241 (81)  (82)  (83)

Ühendkuningriik

2 941 (81)  (82)  (83)

EL

11 379 (81)  (82)  (83)

Lubatud kogupüük (TAC)

11 379 (82)


Liik

:

Railased

Rajidae

Püügipiirkond

:

VIId püügipiirkonna ELi veed

(SRX/07D.)

Belgia

80 (84)  (85)  (86)

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

670 (84)  (85)  (86)

Madalmaad

4 (84)  (85)  (86)

Ühendkuningriik

133 (84)  (85)  (86)

EL

887 (84)  (85)  (86)

Lubatud kogupüük (TAC)

887 (85)


Liik

:

Railased

Rajidae

Püügipiirkond

:

VIII ja IX püügipiirkonna ELi veed

(SRX/89-C.)

Belgia

9 (87)  (88)

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

1 760 (87)  (88)

Portugal

1 426 (87)  (88)

Hispaania

1 435 (87)  (88)

Ühendkuningriik

10 (87)  (88)

EL

4 640 (87)  (88)

Lubatud kogupüük (TAC)

4 640 (88)


Liik

:

Grööni süvalest

Reinhardtius hippoglossoides

Püügipiirkond

:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed; Vb ja VI püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(GHL/2A-C46)

Taani

2

Analüütiline TAC

Saksamaa

3

Eesti

2

Hispaania

2

Prantsusmaa

31

Iirimaa

2

Leedu

2

Poola

2

Ühendkuningriik

123

EL

169

Lubatud kogupüük (TAC)

520 (89)


Liik

:

Makrell

Scomber scombrus

Püügipiirkond

:

IIIa ja IV püügipiirkond; IIa, IIIb, IIIc püügipiirkonna ja alarajoonide 22–32 ELi veed

(MAC/2A34.)

Belgia

425 (92)  (94)

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Taani

11 209 (92)  (94)

Saksamaa

443 (92)  (94)

Prantsusmaa

1 339 (92)  (94)

Madalmaad

1 348 (92)  (94)

Rootsi

4 038 (90)  (91)  (92)  (94)

Ühendkuningriik

1 248 (92)  (94)

EL

20 002 (90)  (92)  (94)

Norra

169 019 (93)

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

Eritingimus

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nendes püügipiirkondades püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid. Ajutised kogused käesoleva määruse artikli 1 lõike 2 kohaselt:

 

IIIa

püügipiirkond (MAC/*03A.)

IIIa ja IVbc

püügipiirkond (MAC/*3A4BC)

IVb

püügipiirkond (MAC/*04B.)

IVc

püügipiirkond (MAC/*04C.)

VI püügipiirkond, IIa rahvusvahelised veed, 1. jaanuarist31. märtsini 2011 ning 2011. aasta detsembris

(MAC/*2A6.)

Taani

 

4 130

 

 

5 012

Prantsusmaa

 

490

 

 

 

Madalmaad

 

490

 

 

 

Rootsi

 

 

390

10

1 697

Ühendkuningriik

 

490

 

 

 

Norra

3 000

 

 

 

 


Liik

:

Makrell

Scomber scombrus

Püügipiirkond

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; IIa, XII ja XIV püügipiiirkonna rahvusvahelised veed

(MAC/2CX14-)

Saksamaa

16 459 (96)

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Hispaania

20 (96)

Eesti

137 (96)

Prantsusmaa

10 974 (96)

Iirimaa

54 861 (96)

Läti

101 (96)

Leedu

101 (96)

Madalmaad

24 002 (96)

Poola

1 159 (96)

Ühendkuningriik

150 870 (96)

Eraldamata

4 990 (97)

EL

258 684 (96)  (99)

Norra

14 050 (95)  (98)

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

Eritingimus

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nendes püügipiirkondades püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid. Ajutised kogused käesoleva määruse artikli 1 lõike 2 kohaselt:

 

IVa püügipiirkonna ELi ja Norra veed

(MAC/*04A-C)

Ajavahemikul 1. jaanuar – 15. veebruar 2011 ja 1. september – 31. detsember 2011

IIa püügipiirkonna Norra veed

(MAC/*2AN-)

Saksamaa

6 622

605

Prantsusmaa

4 415

403

Iirimaa

22 074

2 017

Madalmaad

9 657

882

Ühendkuningriik

60 706

5 548

EL

103 474

9 455


Liik

:

Makrell

Scomber scombrus

Püügipiirkond

:

VIIIc, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 ELi veed

(MAC/8C3411)

Hispaania

24 372 (100)  (101)

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Prantsusmaa

162 (100)  (101)

Portugal

5 038 (100)  (101)

EL

29 572

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

Eritingimus

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nendes püügipiirkondades püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid ning nimetatud ajavahemikel. Need on ajutised kvoodid käesoleva määruse artikli 1 lõike 2 kohaselt.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Hispaania

2 047

Prantsusmaa

14

Portugal

423


Liik

:

Makrell

Scomber scombrus

Püügipiirkond

:

IIa ja IVa püügipiirkonna Norra veed

(MAC/24-N.)

Taani

11 240 (102)  (103)

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

EL

11 240 (102)  (103)

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata


Liik

:

Harilik merikeel

Solea solea

Püügipiirkond

:

IIIa püügipiirkond; Alarajoonide 22-32 ELi veed

(SOL/3A/BCD)

Taani

704

Analüütiline TAC

Saksamaa

41 (104)

Madalmaad

68 (104)

Rootsi

27

EL

840

Lubatud kogupüük (TAC)

840 (105)


Liik

:

Harilik merikeel

Solea solea

Püügipiirkond

:

II ja IV püügipiirkonna ELi veed

(SOL/24.)

Belgia

1 171

Analüütiline TAC

Taani

535

Saksamaa

937

Prantsusmaa

234

Madalmaad

10 571

Ühendkuningriik

602

EL

14 050

Norra

50 (106)

Lubatud kogupüük (TAC)

14 100


Liik

:

Harilik merikeel

Solea solea

Püügipiirkond

:

VI püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(SOL/561214)

Iirimaa

48

Ennetuslik TAC.

Ühendkuningriik

12

EL

60

Lubatud kogupüük (TAC)

60


Liik

:

Harilik merikeel

Solea solea

Püügipiirkond

:

VIIa püügipiirkond

(SOL/07A.)

Belgia

179

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

2

Iirimaa

73

Madalmaad

56

Ühendkuningriik

80

EL

390

Lubatud kogupüük (TAC)

390


Liik

:

Harilik merikeel

Solea solea

Püügipiirkond

:

VIIb ja VIIc püügipiirkond

(SOL/7BC.)

Prantsusmaa

7

Ennetuslik TAC.

Kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 13.

Iirimaa

37

EL

44

Lubatud kogupüük (TAC)

44


Liik

:

Harilik merikeel

Solea solea

Püügipiirkond

:

VIId püügipiirkond

(SOL/07D.)

Belgia

1 306

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

2 613

Ühendkuningriik

933

EL

4 852

Lubatud kogupüük (TAC)

4 852


Liik

:

Harilik merikeel

Solea solea

Püügipiirkond

:

VIIe püügipiirkond

(SOL/07E.)

Belgia

25 (107)

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

267 (107)

Ühendkuningriik

418 (107)

EL

710

Lubatud kogupüük (TAC)

710


Liik

:

Harilik merikeel

Solea solea

Püügipiirkond

:

VIIf ja VIIg püügipiirkond

(SOL/7FG.)

Belgia

775

Analüütiline TAC

Prantsusmaa

78

Iirimaa

39

Ühendkuningriik

349

EL

1 241

Lubatud kogupüük (TAC)

1 241


Liik

:

Harilik merikeel

Solea solea

Püügipiirkond

:

VIIh, VIIj ja VIIk püügipiirkond

(SOL/7HJK.)

Belgia