ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.314.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 314

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
30. november 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1059/2010, 28. september 2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistusega ( 1 )

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1060/2010, 28. september 2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistusega ( 1 )

17

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010, 28. september 2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistusega ( 1 )

47

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2010, 28. september 2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses televiisorite energiamärgistusega ( 1 )

64

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

30.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1059/2010,

28. september 2010,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL (energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses), (1) eelkõige selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2010/30/EL kohaselt peab komisjon vastu võtma selliste energiamõjuga toodete energiamärgistamist käsitlevad delegeeritud õigusaktid, mille puhul on olemas suured energiasäästu võimalused ja mille töönäitajad on ühesuguse toime juures oluliselt erinevad.

(2)

Komisjoni 16. aprilli 1997. aasta direktiiviga 97/17/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistuse puhul, (2) on kehtestatud sätted kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistuse kohta.

(3)

Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate tarbitav elekter moodustab ELis olulise osa kodumajapidamise kogu energiavajadusest. Lisaks juba saavutatud energiatõhususe parandamisele on veel palju võimalusi kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiatarbimise edasiseks vähendamiseks.

(4)

Direktiiv 97/17/EÜ tuleks tunnistada kehtetuks ja käesoleva määrusega tuleks esitada uued sätted selle tagamiseks, et energiamärgis pakuks tarnijatele dünaamilisi stiimuleid majapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiatõhususe edasiseks parandamiseks ja et turul mindaks kiiremini üle energiatõhusamatele tehnilistele lahendustele.

(5)

Märgisel oleva teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) (3) I lisas nimetatud Euroopa standardiorganite poolt vastu võetud harmoneeritud standardeid, kui need on olemas.

(6)

Käesolevas määruses tuleks täpsustada kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate märgise ühetaoline kujundus ja sisu.

(7)

Lisaks sellele tuleks määruses kindlaks määrata kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate tehnilise dokumentatsiooni ja tootekirjelduse nõuded.

(8)

Samuti tuleks määruses kindlaks määrata nõuded teabe kohta, mis tuleb esitada kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate reklaamimisel ning neid käsitlevates tehnilistes reklaammaterjalides mis tahes kaugmüügi korral.

(9)

Tehnika arengu arvestamiseks on kohane näha ette käesoleva määruse sätete läbivaatamine.

(10)

Selleks et hõlbustada üleminekut direktiivilt 97/17/EÜ käesolevale määrusele, on kohane sätestada, et kodumajapidamises kasutatavaid nõudepesumasinaid, mis on märgistatud kooskõlas käesoleva määrusega, käsitataks vastavana direktiivile 97/17/EÜ.

(11)

Direktiiv 97/17/EÜ tuleks seepärast kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate võrgutoitega nõudepesumasinate ning vajaduse korral ka akutoitega töötavate nõudepesumasinate, sealhulgas muuks kui kodumajapidamises kasutamiseks ettenähtud nõudepesumasinate ning sisseehitatud kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate märgistamise ja täiendava tootekirjelduse esitamise nõuded.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2010/30/EL artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)   „kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin”– masin, mis on ette nähtud enamasti kodumajapidamises nõude, klaaside, söögiriistade ja köögitarvikute pesemiseks, loputamiseks ja kuivatamiseks keemiliste, mehaaniliste, termiliste ja elektriliste protsesside abil;

2)   „kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud nõudepesumasin”– kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin, mis paigaldatakse kappi, selleks ettevalmistatud seinaorva või muusse sarnasesse kohta ning mis viimistletakse mööbliks;

3)   „nõudekomplekt”– ühele inimesele kasutamiseks mõeldud lauanõude, klaaside ja söögiriistade kindlaksmääratud komplekt;

4)   „nimimahutavus”– nende tarnija märgitud nõudekomplektide ja serveerimisnõude maksimaalne arv, mida saab kodumajapidamises kasutatavas nõudepesumasinas valitud programmil töödelda, kui nõud on asetatud masinasse tarnija juhiste kohaselt;

5)   „programm”– selliste eelnevalt kindlaksmääratud toimingute järjekord, mis tarnija arvates on sobilikud konkreetse määrdumisastme või konkreetsete masinasse asetatud nõudeliikide või mõlema puhul ja mis koos moodustavad täieliku tsükli;

6)   „programmi kestus”– ajavahemik alates programmi käivitamisest kuni programmi lõpuni, v.a lõppkasutaja programmeeritud viivitus;

7)   „tsükkel”– valitud programmi jaoks ettenähtud täielik pesemis-, loputamis- ja kuivatamisprotsess;

8)   „väljalülitatud seisund”– seisund, milles kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on välja lülitatud lõppkasutaja tavapärase kasutuse jaoks ettenähtud seadmenupu või -lüliti abil ja milles masina võimsustarve on kõige väiksem ning mis võib kesta määramata aja, kui nõudepesumasin on ühendatud toiteallikaga ja kui seda kasutatakse vastavalt tarnija juhistele; kui kodumajapidamises kasutataval nõudepesumasinal ei ole tarbijale kasutamiseks ettenähtud nuppe ega lüliteid, on „väljalülitatud seisund” seisund, mis saavutatakse pärast seda, kui nõudepesumasin lülitub ise püsivasse võimsustarbe seisundisse;

9)   „ooteseisund”– väikseima võimsustarbega seisund, mis võib kesta määramata aja pärast seda, kui programm on töö lõpetanud ja kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on tühjendatud ning kui lõppkasutaja ei tee enam mingeid toiminguid;

10)   „samaväärne kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin”– turul saadaolev nõudepesumasina mudel, mille nimimahutavus, tehnilised ja tööparameetrid, energia- ja veetarbimine ning õhus leviva müra tase on samaväärsed sama tarnija poolt erineva koodi all turule lastud muu kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudeli omadega;

11)   „lõpptarbija”– tarbija, kes ostab või eeldatavalt ostab kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina;

12)   „müügikoht”– koht, kus kodumajapidamises kasutatavaid nõudepesumasinaid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused

Tarnijad tagavad järgmise:

a)

iga kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasinaga on trükitud märgis, mille vorm ja millel esitatav teave on sätestatud I lisas;

b)

kättesaadavaks tehakse II lisas esitatud nõuetele vastav tootekirjeldus;

c)

III lisas sätestatud tehnilised dokumendid tehakse nõudmise korral kättesaadavaks liikmesriikide asutustele ja komisjonile;

d)

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina konkreetse mudeli reklaamis esitatakse energiatõhususe klass, kui reklaamis avaldatakse energia- või hinnateavet;

e)

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina konkreetse mudeli tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse tehnilisi parameetreid, esitatakse alati kõnealuse mudeli energiatõhususe klass.

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

Edasimüüjad tagavad järgmise:

a)

müügikohas on iga kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina esi- või ülaosa välispinnal selgelt nähtav artikli 3 punkti a kohane märgis, mille tarnijad on kättesaadavaks teinud;

b)

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina pakkumisel müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks, kui lõppkasutajal ei ole esitletavat nõudepesumasinat eeldatavasti võimalik näha, edastavad turustajad tarnijate poolt IV lisa kohaselt esitatud teabe;

c)

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina konkreetse mudeli reklaamis esitatakse viide selle energiatõhususe klassile, kui reklaamis avaldatakse energia- või hinnateavet;

d)

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina konkreetse mudeli tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse masina tehnilisi parameetreid, esitatakse alati viide kõnealuse mudeli energiatõhususe klassile.

Artikkel 5

Mõõtmismeetodid

Artiklite 3 ja 4 alusel esitatava teabe saamiseks kasutatakse usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismeetodeid, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid.

Artikkel 6

Turujärelevalve kontrollimenetlus

Liikmesriik kohaldab V lisas esitatud menetlust, kui ta hindab deklareeritud energiatõhususe klassi, aastase energiatarbimise, aastase veetarbimise, kuivatamistõhususe indeksi, programmi kestuse, väljalülitatud seisundi ja ooteseisundi võimsustarbe, ooteseisundi kestuse ning õhus leviva müra taseme vastavust nõuetele.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Tehnoloogilist arengut arvestades vaatab komisjon käesoleva määruse läbi hiljemalt neli aastat pärast jõustumist. Eelkõige hinnatakse läbivaatamisel V lisa kohaseid kontrollimisel lubatud hälbeid.

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 97/17/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 20. detsembrist 2011.

Artikkel 9

Üleminekusätted

1.   Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d ei kohaldata trükitud reklaamile ja trükitud tehnilistele reklaammaterjalidele, mis on avaldatud enne 30. märtsi 2012.

2.   Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on lastud turule enne 30. novembrit 2011, peavad vastama direktiivi 97/17/EÜ sätetele.

3.   Kui võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ (4) rakendusmeede seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuetega, loetakse direktiivi 97/17/EÜ nõuetele vastavaks need kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis vastavad kõnealuse rakendusmeetme puhastamistõhususe-alastele ja käesoleva määruse sätetele ning mis on lastud turule või mida pakutakse müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks enne 20. detsembrit 2011.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 20. detsembrist 2011. Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d kohaldatakse siiski alates 20. aprillist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 118, 7.5.1997, lk 1.

(3)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(4)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.


I LISA

Märgis

1.   MÄRGIS

Image

1)

Märgisel esitatakse järgmine teave.

I.

Tarnija nimi või kaubamärk.

II.

Tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset kodumajapidamises kasutatavat nõudepesumasina mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest.

III.

Energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks VI lisa punkti 1 kohaselt; kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohase energiatõhususe klassi osutava noole otsaga samale kõrgusele.

IV.

Aastane energiatarbimine (AEC ) kilovatt-tundides aasta kohta, arvutatud vastavalt VII lisa punkti 1 alapunktile b ja ümardatud lähima täisarvuni.

V.

Aastane veetarbimine (AW C) liitrites aasta kohta, arvutatud vastavalt VII lisa punktile 3 ja ümardatud lähima täisarvuni.

VI.

Kuivatamistõhususe klass, mis on määratud kindlaks VI lisa punkti 2 kohaselt.

VII.

Nimimahutavus tavaliste nõudekomplektide ja tavalise pesemistsükli puhul.

VIII.

Õhus leviva müra tase, väljendatuna dB(A) re 1 pW ja ümardatuna lähima täisarvuni.

2)

Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 2. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 (1) kohane ELi ökomärgis.

2.   MÄRGISE KUJUNDUS

Märgise kujundus vastab järgmisele joonisele.

Image

Selgitus:

a)

märgise laius on vähemalt 110 mm ja kõrgus 220 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab sisu siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega;

b)

taust on valge;

c)

neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00–70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

d)

märgis vastab kõikidele järgmistele tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele):

Image

Äärejoon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

ELi logo – värvused: X-80–00-00 ja 00–00-X-00.

Image

Energialogo

:

värvus: X-00–00-00; piktogramm vastavalt näidisele; ELi logo ja energialogo (koos): laius: 92 mm, kõrgus: 17 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

Image

Skaala A–G

Nool: kõrgus: 7 mm, vahe: 0,75 mm – värvus:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70–00-X-00,

kolmas klass: 30–00-X-00,

neljas klass: 00–00-X-00,

viies klass: 00–30-X-00,

kuues klass: 00–70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, suurtähed ja valge; +-märgid: poolpaks Calibri 12 pt, suurtähed, valged, ühel real.

Image

Energiatõhususe klass

Nool: laius: 26 mm, kõrgus: 14 mm, 100 % musta.

Tekst: poolpaks Calibri 29 pt, suurtähed ja valge; +-märgid: poolpaks Calibri 18 pt, suurtähed, valged, ühel real.

Image

Energia

Tekst: tavaline Calibri 11 pt, 100 % mustad trükitähed.

Image

Aastane energiatarbimine

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 37 pt, 100 % musta.

Teine joon: tavaline Calibri 17 pt, 100 % musta.

Image

Aastane veetarbimine:

Piktogramm vastavalt näidisele

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Kuivatamistõhususe klass:

Piktogramm vastavalt näidisele

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: tavaline Calibri 16 pt, horisontaalne skaala 75 %, 100 % musta ning poolpaks Calibri 22 pt, horisontaalne skaala 75 %, 100 % musta.

Image

Nimimahutavus:

Piktogramm vastavalt näidisele

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Müratasemed:

Piktogramm vastavalt näidisele

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk

Image

Tarnija mudelitähis.

Image

Tarnija või kaubamärk ja mudeli tähis peaksid mahtuma alale suurusega 92 × 15 mm.

Image

Määruse number: poolpaks Calibri 9 pt, 100 % musta.


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.


II LISA

Tootekirjeldus

1.

Kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina tootekirjelduses olev teave esitatakse järgmises järjekorras ja avaldatakse tootebrošüüris või muudes trükimaterjalides, mis on tootega kaasas:

a)

tarnija nimi või kaubamärk;

b)

tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset kodumajapidamises kasutatavat nõudepesumasina mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

c)

nimimahutavus tavaliste nõudekomplektide ja tavalise pesemistsükli puhul;

d)

energiatõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 1;

e)

kui kodumajapidamises kasutatavale nõudepesumasinale on määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt antud ühenduse ökomärgis, võib lisada ka selle teabe;

f)

aastane energiatarbimine (AEC ) kilovatt-tundides aasta kohta, arvutatud vastavalt VII lisa punkti 1 alapunktile b ja ümardatud lähima täisarvuni. Seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine „X” kilovatt-tundi aastas, võttes aluseks 280 tavalist pesemistsüklit külma vee ühenduse korral ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Tegelik tarbimine oleneb seadme kasutusviisist.”;

g)

standardse pesemistsükli energiatarbimine (Et );

h)

võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis (Po ja Pl );

i)

aastane veetarbimine (AWC ), liitrites aasta kohta, arvutatud vastavalt VII lisa punktile 3 ja ümardatud lähima täisarvuni; seda kirjeldatakse järgmiselt: „Veetarbimine „X” liitrit aastas, võttes aluseks 280 tavalist pesemistsüklit. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist.”;

j)

kuivatamistõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt VI lisa punktile 2 ja mida väljendatakse järgmiselt: „Kuivatamistõhususe klass „X” skaalal G-st (kõige ebatõhusam) A-ni (kõige tõhusam)”. Kui kõnealune teave on esitatud tabelis, võib seda väljendada ka muul viisil, tingimusel et selgelt on tegemist astmestikuga G-st (kõige ebatõhusam) kuni A-ni (kõige tõhusam);

k)

märge selle kohta, et nn tavaprogramm on tavaline pesemistsükkel, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave, et kõnealune programm sobib tavapäraselt määrdunud lauanõude pesemiseks ning et see on nii energia- kui ka veetarbimise seisukohast kõige tõhusam;

l)

tavalise pesemistsükli programmi kestus minutites ümardatuna lähima täisminutini;

m)

ooteseisundi kestus (Tl ), kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on varustatud võimsustarbe juhtimise süsteemiga;

n)

õhus leviva müra tase, väljendatuna dB(A) re 1 pW ja ümardatuna lähima täisarvuni;

o)

kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on ette nähtud kasutamiseks sisseehitatud seadmena, siis sellekohane märge.

2.

Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija tarnitavat kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudelit.

3.

Tootekirjelduses sisalduva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud teave, mida ei ole veel märgisel esitatud.


III LISA

Tehniline dokumentatsioon

1.

Artikli 3 punktis c osutatud tehniline dokumentatsioon sisaldab järgmist:

a)

tarnija nimi ja aadress;

b)

nõudepesumasina mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;

c)

vajaduse korral viited kohaldatud harmoneeritud standarditele;

d)

vajaduse korral muud kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e)

selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f)

järgmised mõõdetud tehnilised parameetrid:

i)

energiatarbimine,

ii)

veetarbimine,

iii)

programmi kestus,

iv)

kuivatamistõhusus,

v)

võimsustarve väljalülitatud seisundis,

vi)

võimsustarve ooteseisundis,

vii)

ooteseisundi kestus,

viii)

õhus leviv müra;

g)

VII lisa kohaselt tehtud arvutuste tulemused.

2.

Kui kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina konkreetse mudeli kohta tehnilises dokumentatsioonis esitatud andmed on saadud tehniliste näitajate põhjal tehtud arvutuste või muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate andmete ekstrapoleerimise tulemusel või mõlemal viisil, peab kõnealune tehniline dokumentatsioon sisaldama nimetatud arvutuste või ekstrapoleerimise või mõlema üksikasju ja tarnija poolt läbiviidud katsetuste üksikasju, et oleks võimalik kontrollida arvutuste täpsust. Teave peab sisaldama ka kõikide muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate mudelite loetelu, mille andmed on saadud samal viisil.


IV LISA

Teave, mis tuleb esitada juhtudel, kui lõppkasutajal ei ole eeldatavasti võimalik esitletavat seadet näha

1.

Artikli 4 punktis b osutatud teave esitatakse järgmises järjekorras:

a)

energiatõhususe klass, mis on määratletud VI lisa punktis 1;

b)

nimimahutavus tavaliste nõudekomplektide ja tavalise pesemistsükli puhul;

c)

aastane energiatarbimine (AEC ), mis arvutatakse vastavalt VII lisa punkti 1 alapunktile b, väljendatakse kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatakse ülespoole lähima täisarvuni;

d)

aastane veetarbimine (AWC ), mis arvutatakse vastavalt VII lisa punktile 3, väljendatakse liitrites aasta kohta ja ümardatakse lähima täisarvuni;

e)

kuivatamistõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 2;

f)

õhus leviva müra tase, väljendatuna dB(A) re 1 pW ja ümardatuna lähima täisarvuni;

g)

märge selle kohta, kui mudel on ette nähtud kasutamiseks sisseehitatud seadmena.

2.

Kui esitatakse ka muud tootekirjelduses sisalduvat teavet, tuleb see esitada II lisas määratletud kujul ja järjekorras.

3.

Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.


V LISA

Turujärelevalve kontrollimenetlus

Artiklites 3 ja 4 sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks katsetavad liikmesriikide ametiasutused üht kodumajapidamises kasutatavat nõudepesumasinat. Kui mõõdetavad parameetrid ei vasta tarnija deklareeritud väärtustele tabelis 1 sätestatud vahemikus, mõõdetakse veel kolme kodumajapidamises kasutatavat nõudepesumasinat. Nimetatud kolme kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina puhul mõõdetud väärtuste aritmeetiline keskmine peab vastama tarnija deklareeritud väärtustele tabelis 1 kindlaksmääratud vahemikus, välja arvatud energiatarbimine, mis ei tohi olla energiatarbimise nimiväärtusest Et üle 6 % suurem.

Vastasel korral käsitatakse kõnealust mudelit ja kõiki teisi samaväärseid kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate mudeleid artiklis 3 ja 4 esitatud nõuetele mittevastavana.

Liikmesriikide ametiasutused kasutavad usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismenetlust, võttes arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

Tabel 1

Mõõdetav parameeter

Lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei ole AEC nimiväärtusest (1) üle 10 % suurem.

Veetarbimine

Mõõdetud väärtus ei ole Wt nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Kuivatamistõhususe indeks

Mõõdetud väärtus ei ole ID nimiväärtusest üle 19 % väiksem.

Energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei ole Et nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Programmi kestus

Mõõdetud väärtus ei ole Tt nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis

Kui võimsustarbe Po ja Pl mõõdetud väärtus on suurem kui 1,00 W, ei tohi see olla nimiväärtusest üle 10 % suurem. Kui võimsustarbe Po ja Pl mõõdetud väärtus on 1,00 W või väiksem, ei tohi see olla nimiväärtusest üle 0,10 W suurem.

Ooteseisundi kestus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Tl nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Õhus leviva müra tase

Mõõdetav väärtus peab vastama nimiväärtusele.


(1)  „Nimiväärtus” – tarnija deklareeritud väärtus.


VI LISA

Energia- ja kuivatamistõhususe klassid

1.   ENERGIATÕHUSUSE KLASSID

Kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina energiatõhususe klass määratakse kindlaks tabeli 1 kohase energiatõhususe indeksi (EEI) alusel.

Kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina energiatõhususe indeks (EEI) arvutatakse vastavalt VII lisa punktile 1.

Tabel 1

Energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Energiatõhususe indeks

A+++ (kõige tõhusam)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (kõige ebatõhusam)

EEI ≥ 90

2.   KUIVATAMISTÕHUSUSE KLASSID

Kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina kuivatamistõhususe klass määratakse kindlaks tabeli 2 kohase kuivatamistõhususe indeksi (ID ) alusel.

Kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina kuivatamistõhususe indeks (ID ) arvutatakse vastavalt VII lisa punktile 2.

Tabel 2

Kuivatamistõhususe klassid

Kuivatamistõhususe klass

Kuivatamistõhususe indeks

A (kõige tõhusam)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (kõige ebatõhusam)

0,33 ≥ ID


VII LISA

Energiatõhususe indeksi, kuivatamistõhususe indeksi ja veetarbimise arvutamise meetod

1.   ENERGIATÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Energiatõhususe indeksi (EEI) arvutamisel võrreldakse kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudeli aastast energiatarbimist selle aastase normatiivse energiatarbimisega.

a)

Energiatõhususe indeks (EEI), ümardatuna esimese kümnendkohani, arvutatakse järgmiselt:

Formula

kus:

AEC

=

nõudepesumasina aastane energiatarbimine;

SAEC

=

nõudepesumasina aastane normatiivne energiatarbimine.

b)

Aastane energiatarbimine (AEc ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

i)

Formula

kus:

Et

=

tavalise pesemistsükli energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna kolme kümnendkohani;

Pl

=

tavalise pesemistsükli võimsustarve ooteseisundis vattides (W), ümardatuna kahe kümnendkohani;

Po

=

tavalise pesemistsükli võimsustarve väljalülitatud seisundis vattides (W), ümardatuna kahe kümnendkohani;

Tt

=

tavalise pesemistsükli programmi kestus minutites ümardatuna lähima täisminutini;

280

=

tavaliste pesemistsüklite koguarv aastas.

ii)

Kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on varustatud võimsustarbe juhtimise süsteemiga, arvutatakse kodumajapidamises kasutatava, pärast programmi lõppemist automaatselt väljalülitatud seisundisse lülituva nõudepesumasina aastane energiatarbimine AEC ooteseisundi tegelikku kestust arvesse võttes vastavalt järgmisele valemile:

Formula

kus:

Tl

=

tavalise pesemistsükli ooteseisundi mõõdetud kestus minutites, ümardatuna lähima täisminutini;

280

=

tavaliste pesemistsüklite koguarv aastas.

c)

Aastane normatiivne energiatarbimine (SAEC ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

i)

kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad nimimahutavusega ps ≥ 10 ja laiusega > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad nimimahutavusega ps ≤ 9 ning kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad nimimahutavusega 9 < ps ≤ 11 ja laiusega ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

kus:

ps

=

nõudekomplektide arv.

2.   KUIVATAMISTÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Kuivatamistõhususe indeksi (ID ) arvutamisel võrreldakse kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudeli kuivatamistõhusust sellise võrdlusnõudepesumasina kuivatamistõhususega, mille tehnilised andmed on kindlaks määratud üldtunnustatult parimate mõõtmismeetoditega, sealhulgas meetoditega, mis on esitatud dokumentides, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

a)

Kuivatamistõhususe indeks (ID ) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse kahe kümnendkohani:

Formula

ID = exp(lnID )

kus:

DT,i

=

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina kuivatamistõhusus ühe katsetustsükli (i) jooksul;

DR,i

=

võrdlusnõudepesumasina kuivatamistõhusus ühe katsetustsükli (i) jooksul;

n

=

katsetustsüklite arv, n ≥ 5.

b)

Kuivatamistõhususe indeks (D) on kõigi pestud nõude keskmine märgusaste pärast tavalise pesemistsükli lõppemist. Märgusaste arvutatakse vastavalt tabelile 1:

Tabel 1

Veejälgede (WT ) või veenirede (WS ) arv

Märg kogupind (Aw), mm2

Märgusaste

WT = 0 ja WS = 0

Ei kohaldata

2 (kõige tõhusam)

1 < WT ≤ 2 või WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT või WS = 2

või WS = 1 ja WT = 1

Aw > 50

0 (kõige ebatõhusam)

3.   AASTASE VEETARBIMISE ARVUTAMINE

Nõudepesumasina aastane veetarbimine (AWC ) liitrites, ümardatuna lähima täisarvuni, arvutatakse järgmiselt:

AWC = Wt × 280

kus:

Wt

=

tavalise pesemistsükli veetarbimine liitrites ümardatuna esimese kümnendkohani.


30.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/17


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1060/2010,

28. september 2010,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2010/30/EL nõutakse, et komisjon võtaks vastu delegeeritud õigusakte selliste energiamõjuga toodete energiamärgistuse kohta, mille puhul on olulisi energiasäästu võimalusi ja ühesuguste tööomadustega seadmete energiakulu suuri erinevusi.

(2)

Komisjoni 21. jaanuari 1994. aasta direktiiviga 94/2/EÜ (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate elektriliste külmikute, sügavkülmikute ja nende kombinatsioonide energiamärgistuse puhul) (2) on kehtestatud sätted kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistuse kohta.

(3)

Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete tarbitav elekter moodustab Euroopa Liidus olulise osa kodumajapidamise kogu energiavajadusest. Lisaks juba saavutatud energiatõhususe parandamisele on veel palju võimalusi kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiatarbimise edasiseks vähendamiseks.

(4)

Direktiiv 94/2/EÜ tuleks tunnistada kehtetuks ja kehtestada käesoleva määrusega uued sätted selle tagamiseks, et energiamärgis pakuks tootjatele dünaamilisi stiimuleid kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiatõhususe edasiseks parandamiseks ja turul energiatõhusamale tehnoloogiale ülemineku kiirendamiseks.

(5)

Käesoleva määruse ja komisjoni 22. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 643/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete ökodisaini nõuetega) (3) sätete koosmõju tulemusel võib aastane elektrisääst olla 6 TWh aastaks 2020 (4) võrreldes olukorraga, mis tekiks meetmete võtmata jätmisel.

(6)

Energiat on võimalik säästa ka selliste toodete kasvavate turgude puhul nagu absorptsioonkülmikud ja veinikülmikud. Seepärast peaks käesolev määrus hõlmama nimetatud seadmeid.

(7)

Absorptsioon-külmutusseadmed on vaiksed, kuid tarbivad energiat tunduvalt rohkem kui kompressor-külmutusseadmed. Selleks et lõpptarbijad saaksid teha teadlikke otsuseid, tuleks märgisele lisada teave kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete õhus leviva müra taseme kohta.

(8)

Märgisel oleva teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) (5) I lisas nimetatud Euroopa standardiorganite poolt vastu võetud harmoneeritud standardeid, kui need on olemas.

(9)

Käesolevas määruses tuleks täpsustada kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete märgise ühetaoline kujundus ja sisu.

(10)

Lisaks sellele tuleks määruses kindlaks määrata kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse nõuded.

(11)

Samuti tuleks käesolevas määruses kindlaks määrata nõuded teabe kohta, mis tuleb esitada kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete kaugmüügi korral, reklaamimisel ja tehnilistes reklaammaterjalides.

(12)

Kohane on näha ette käesoleva määruse sätete läbivaatamine, et võtta arvesse tehnoloogia arengut.

(13)

Selleks et hõlbustada üleminekut direktiivilt 94/2/EÜ käesolevale määrusele, tuleks käesoleva määruse kohaselt märgistatud külmutusseadmed lugeda vastavaks direktiivile 94/2/EÜ.

(14)

Direktiiv 94/2/EÜ tuleks seepärast kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse märgistamise ja täiendava teabe tootekirjelduses esitamise nõuded kodumajapidamises kasutatavatele elektritoitega külmutusseadmetele, mille maht on 10 kuni 1 500 liitrit.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse kodumajapidamises kasutatavate elektritoitega külmutusseadmete, sh väljaspool kodumajapidamist kasutamiseks või muude kui toiduainete külmutamiseks ettenähtud seadmete ja sisseehitatud seadmete suhtes.

Samuti kohaldatakse määrust kodumajapidamises kasutatavate elektrivõrgutoiteliste külmutusseadmete suhtes, mis võivad töötada akutoitel.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmistel juhtudel:

a)

külmutusseadmed, mille peamine toiteallikas on muu kui elekter, näiteks veeldatud naftagaas, petrooleum ja biodiislikütused;

b)

akutoitega külmutusseadmed, mille saab ühendada elektrivõrku vahelduvvoolu-alalisvoolu muunduri abil, mida on võimalik eraldi osta;

c)

eritellimusel üksikeksemplarina valmistatud ja muudest külmutusseadmete mudelitest erinevad külmutusseadmed;

d)

teenindussektoris kasutatavad külmutusseadmed, mille elektroonilised andurid salvestavad teabe külmutatud toiduainete väljavõtmise kohta ning edastavad selle automaatselt võrguühenduse kaudu eemal asuvasse arvestussüsteemi;

e)

seadmed, mille peamine eesmärk on muu kui toiduainete säilitamine külmutamise teel, näiteks autonoomsed jäävalmistajad või jahutatud jookide automaadid.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2010/30/EL artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „toiduained”– toit, toidu koostisosad, joogid, sh vein, ja muud peamiselt toiduks ettenähtud ained, mis vajavad külmutamist kindlaksmääratud temperatuuril;

2)   „kodumajapidamises kasutatav külmutusseade”– ühe või mitme kambriga isoleeritud kapp, mis on ette nähtud kodumajapidamises kasutatavate toiduainete külmutamiseks või sügavkülmutamiseks või külmutatud või sügavkülmutatud toiduainete säilitamiseks ning milles külmutamine toimub ühe või mitme energiat tarbiva protsessi abil, sh osadena müüdavad seadmed, mille paneb kokku lõpptarbija;

3)   „sisseehitatud külmutusseade”– statsionaarne külmutusseade, mis on ette nähtud paigaldamiseks kappi, ettevalmistatud seinaorva või muusse sarnasesse kohta ja mis viimistletakse mööbliks;

4)   „külmik”– toiduainete säilitamiseks ettenähtud külmutusseade, millel on vähemalt üks kamber, mis sobib värskete toiduainete ja/või jookide, sh veini säilitamiseks;

5)   „kompressor-külmutusseade”– külmutusseade, milles külmutamine toimub mootorajamiga kompressori abil;

6)   „absorptsioon-külmutusseade”– külmutusseade, milles külmutamine toimub soojust energiaallikana kasutava absorptsiooniprotsessi abil;

7)   „külmik-sügavkülmik”– külmutusseade, millel on vähemalt üks värskete toiduainete säilitamise kamber ja vähemalt üks kamber, mis sobib värskete toiduainete külmutamiseks ning külmutatud toiduainete säilitamiseks tingimustes, mida tähistatakse kolme tärniga (toidukülmutuskamber);

8)   „kapp-sügavkülmik”– ühe või mitme kambriga külmutusseade, mis sobib külmutatud toiduainete säilitamiseks;

9)   „sügavkülmik”– ühe või mitme kambriga külmutusseade, mis sobib toiduainete külmutamiseks ümbritseva õhu temperatuurilt kuni temperatuurini –18 °C ja samuti külmutatud toiduainete säilitamiseks tingimustes, mida tähistatakse kolme tärniga; sügavkülmikul võivad põhikambri või -kapi sees olla kahetärnilised sektsioonid ja/või kambrid;

10)   „veinikülmik”– ühe või mitme kambriga külmutusseade, mis on ette nähtud ainult veini säilitamiseks;

11)   „mitmeotstarbeline külmutusseade”– külmutusseade, millel on üks või mitu mitmeotstarbelist kambrit;

12)   „samaväärne kodumajapidamises kasutatav külmutusseade”– kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudel, mille kogu- ja kasulik maht, tehnilised, tõhusus- ja tööparameetrid ning kambrite tüübid on samaväärsed sama tootja poolt erineva koodi all turule lastud teise kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudeli omadega;

13)   „lõpptarbija”– tarbija, kes ostab või eeldatavalt ostab kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme;

14)   „müügikoht”– koht, kus kodumajapidamises kasutatavaid külmutusseadmeid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks.

Kasutatakse ka I lisas sätestatud mõisteid.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused

Tarnijad tagavad järgmise:

a)

iga kodumajapidamises kasutatav külmutusseade on varustatud trükitud märgisega, mille vorm ja millel esitatav teave on sätestatud II lisas;

b)

kättesaadav on III lisale vastav tootekirjeldus;

c)

IV lisa kohane tehniline dokumentatsioon tehakse nõudmise korral kättesaadavaks liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile;

d)

igas kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme konkreetse mudeli reklaamis näidatakse energiatõhususe klass, kui reklaamis esitatakse energia või hinnaga seotud teavet;

e)

kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme konkreetse mudeli tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse tehnilisi parameetreid, esitatakse alati kõnealuse mudeli energiatõhususe klass.

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

Edasimüüjad tagavad järgmise:

a)

müügikohas on iga kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme esi- või ülaosa välispinnal selgelt nähtav artikli 3 punkti a kohane märgis, mille tarnijad on kättesaadavaks teinud;

b)

kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme pakkumisel müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks, kui lõppkasutajal ei ole esitletavat seadet eeldatavasti võimalik näha, edastavad turustajad tarnijate poolt V lisa kohaselt esitatud teabe;

c)

igas kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme konkreetse mudeli reklaamis näidatakse energiatõhususe klass, kui reklaamis esitatakse energia või hinnaga seotud teavet;

d)

kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme konkreetse mudeli tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse tehnilisi parameetreid, esitatakse alati kõnealuse mudeli energiatõhususe klass.

Artikkel 5

Mõõtmismeetodid

Artikli 3 alusel esitatava teabe saamiseks kasutatakse usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, nagu on sätestatud VI lisas.

Artikkel 6

Turujärelevalve kontrollimenetlus

Liikmesriigid kohaldavad VII lisas esitatud menetlust, kui nad hindavad vastavust deklareeritud energiatõhususe klassile ning aastase energiatarbimise, värskete ja külmutatud toiduainete jaoks ettenähtud kambrite mahtude, külmutusvõimsuse ning mürataseme deklareeritud andmetele.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse tehnoloogilist arengut arvestades läbi hiljemalt neli aastat pärast jõustumist. Läbivaatamise käigus hinnatakse eelkõige VII lisas sätestatud lubatud hälbeid ja võimalusi kõrvaldada VIII lisas sätestatud parandustegurid või vähendada nende väärtust.

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 94/2/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 30. novembrist 2011.

Artikkel 9

Üleminekusätted

1.   Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d ei kohaldata trükitud reklaamile ja trükitud tehnilistele reklaammaterjalidele, mis on avaldatud enne 30. märtsi 2012.

2.   Kodumajapidamises kasutatavad külmutusseadmed, mis on lastud turule enne 30. novembrit 2011, peavad vastama direktiivi 94/2/EÜ sätetele.

3.   Kodumajapidamises kasutatavad külmutusseadmed, mis vastavad käesoleva määruse sätetele ja mis lastakse turule või mida pakutakse müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks enne 30. novembrit 2011, loetakse vastavaks direktiivi 94/2/EÜ nõuetele.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Määrust kohaldatakse alates 30. novembrist 2011. Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d kohaldatakse alates 30. märtsist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 45, 17.2.1994, lk 1.

(3)  ELT L 191, 23.7.2009, lk 53.

(4)  Mõõdetud kooskõlas CENELECi standardiga EN 153, veebruar 2006/EN ISO 15502, oktoober 2005.

(5)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.


I LISA

II–IX lisas kasutatavad mõisted

II–IX lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „jäätumisvaba süsteem”– jää tekkimist takistav automaatsüsteem, mille puhul kasutatakse jahutamiseks õhu sundringlust ja automaatne sulatussüsteem sulatab aurustile või aurustitele tekkinud jää ning sulatusvesi eemaldatakse automaatselt;

b)   „jäätumisvaba kamber”– kamber, milles tekkiva jää sulatamiseks kasutatakse jäätumisvaba süsteemi;

c)   „külmik-jahekapp”– külmutusseade, millel on vähemalt üks kamber värske toidu säilitamiseks ja üks jahekamber, kuid milles ei ole sügavkülm-, jahutus- ega jäävalmistamiskambrit;

d)   „jahekapp”– külmutusseade, mis koosneb ainult ühest või mitmest jahekambrist;

e)   „külmik-jahuti”– külmutusseade, millel on vähemalt üks kamber värske toidu säilitamiseks ja jahutuskamber, kuid puudub sügavkülmkamber;

f)   „kamber”– punktides g–n nimetatud kamber;

g)   „värske toidu säilituskamber”– külmutamata toiduainete säilitamiseks ettenähtud kamber, mis võib omakorda olla jagatud väiksemateks kambriteks;

h)   „jahekamber”– kamber, mis on ette nähtud teatavate toiduainete või jookide säilitamiseks värske toidu säilituskambri temperatuurist kõrgemal temperatuuril;

i)   „jahutuskamber”– kiiresti riknevate toiduainete säilitamiseks ettenähtud kamber;

j)   „jäävalmistamiskamber”– jää valmistamiseks ja hoidmiseks spetsiaalselt ettenähtud madala temperatuuriga kamber;

k)   „sügavkülmkamber”– madala temperatuuriga kamber, mis on ette nähtud külmutatud toiduainete säilitamiseks ja mille liigitus vastavalt temperatuurile on järgmine:

i)   „ühe tärniga külmkamber”: sügavkülmkamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui –6 °C;

ii)   „kahe tärniga külmkamber”: sügavkülmkamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui –12 °C;

iii)   „kolme tärniga kamber”: sügavkülmkamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui –18 °C;

iv)   „külmutuskamber” (või „nelja tärniga külmkamber”): kamber, mis sobib 100 l kasuliku mahu kohta vähemalt 4,5 kg, kuid mitte mingil juhul vähem kui 2 kg toiduainete külmutamiseks ümbritseva õhu temperatuurilt temperatuurini –18 °C 24 tunni jooksul ning mis sobib ka külmutatud toiduainete säilitamiseks kolme tärniga tähistatavates temperatuurioludes ja mis võib sisaldada ka kahetärnilisi sektsioone;

v)   „tärnita külmkamber”: sügavkülmkamber, mille temperatuur on < 0 °C ning mida saab kasutada ka jää valmistamiseks ja hoidmiseks, kuid mis ei ole ette nähtud kiiresti riknevate toiduainete säilitamiseks;

l)   „veinikamber”– kamber, mis on ette nähtud ainult veini lühiajaliseks hoidmiseks, et jahutada vein ideaalse joomistemperatuurini, või veini pikaajaliseks hoidmiseks selle laagerdamise eesmärgil ja mille omadused on järgmised:

m)   „mitmeotstarbeline kamber”– kamber, mis on ette nähtud kasutamiseks kahe või mitme kambritüübi temperatuuril; lõpptarbija saab tootja kasutusjuhendit järgides valida igale kambri tüübile vastavast vahemikust temperatuuri, millel kamber talitleb pidevalt; kui kambri temperatuuri saab muuta üksnes piiratud ajaks (näiteks kiirkülmutusfunktsioon), ei ole tegemist mitmeotstarbelise kambriga käesoleva määruse tähenduses;

n)   „muu kamber”– kamber, mis ei ole veinikamber ja on ette nähtud teatavate toiduainete säilitamiseks temperatuuril, mis on kõrgem kui +14 °C;

o)   „kahe tärniga sektsioon”– sügavkülmiku, külmutuskambri, kolme tärniga külmkambri või kolme tärniga kapp-sügavkülmiku osa, millel puudub eraldi uks või kaas ja mille temperatuur ei ole kõrgem kui –12 °C;

p)   „kirst-sügavkülmik”– sügavkülmik, mille kambri(te)le pääseb juurde seadme ülaosa kaudu või millel on nii pealtavatav kui ka püstine kamber, kuid mille pealtavatava(te) kambri(te) maht moodustab rohkem kui 75 % seadme kogumahust;

q)   „pealtavatav” või „kirstukujuline”– külmutusseade, mille kambri(te)le pääseb juurde seadme ülaosa kaudu;

r)   „püstine külmutusseade”– külmutusseade, mille kambri(te)le pääseb juurde seadme esiosa kaudu;

s)   „kiirkülmutus”– muudetav funktsioon, mille aktiveerib lõpptarbija tootja kasutusjuhendit järgides; külmutamata toiduainete kiiremaks külmutamiseks alandatakse sügavkülmiku või külmutuskambri töötemperatuuri;

t)   „mudelitähis”– tavaliselt tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset külmutusseadme mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest.


II LISA

Märgis

1.   ENERGIATÕHUSUSE JÄRGI KLASSIDESSE A+++ KUNI C LIIGITATUD KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE KÜLMUTUSSEADMETE MÄRGIS

Image

1.

Märgisel esitatakse järgmine teave.

I.

Tarnija nimi või kaubamärk.

II.

Tarnija mudelitähis.

III.

Energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks IX lisa kohaselt. Kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohase energiatõhususe klassi osutava noole otsaga samale kõrgusele.

IV.

Aastane energiatarbimine (AEC ), mis arvutatakse vastavalt VIII lisa punkti 3 alapunktile 2, väljendatakse kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatakse ülespoole lähima täisarvuni.

V.

Kõikide tärniga tähistamata kambrite (st töötemperatuur > –6 °C) ruumalade summa, ümardatuna lähima täisarvuni.

VI.

Kõikide tärniga tähistatud sügavkülmkambrite (st töötemperatuur ≤ –6 °C) ruumalade summa, ümardatuna lähima täisarvuni, ning selle kambri tärnide arv, mis moodustab kõnealusest summast suurima osa. Kui kodumajapidamises kasutataval külmutusseadmel puudub sügavkülmkamber, märgib tarnija väärtuse asemel „–L” ja jätab tärnide arvu tähistava välja tühjaks.

VII.

Õhus leviva müra tase dB(A) re1 pW, ümardatuna lähima täisarvuni.

Veinikülmikute puhul asendatakse V ja VI punktid nimimahutavusega, mis väljendatakse 75 sentiliitriste standardpudelite arvuna, mis on võimalik külmikusse paigutada vastavalt tootja kasutusjuhendile.

2.

Märgise kujundus on kooskõlas käesoleva lisa punkti 3 alapunktiga 1. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 (1) kohane ökomärgis.

2.   ENERGIATÕHUSUSE JÄRGI KLASSIDESSE D KUNI G LIIGITATUD KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE KÜLMUTUSSEADMETE MÄRGIS

Image

1.

Punkti 1 alapunktis 1 loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

2.

Märgise kujundus on kooskõlas käesoleva lisa punkti 3 alapunktiga 2. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud määruse (EÜ) nr 66/2010 kohane ökomärgis.

3.   MÄRGISE KUJUNDUS

1.

Kõikide kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete puhul, mis on liigitatud energiatõhususe klassidesse A+++ kuni C, välja arvatud veinikülmikud, on märgise kujundus järgmine:

Image

Selgitus:

a)

märgise laius on vähemalt 110 mm ja kõrgus 220 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujundus siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega;

b)

taust on valge;

c)

neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00–70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

d)

märgis vastab kõikidele järgmistele tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele):

Image

ELi märgise äärejoon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

ELi logo – värvused: X-80–00-00 ja 00–00-X-00.

Image

Energiamärgis

:

värvus: X-00–00-00.

Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo + energiamärgis: laius: 92 mm, kõrgus: 17 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

Image

Skaala A–G

Nool: kõrgus: 7 mm, vahe: 0,75 mm – värvus:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70–00-X-00,

kolmas klass: 30–00-X-00,

neljas klass: 00–00-X-00,

viies klass: 00–30-X-00,

kuues klass: 00–70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

Tekst: poolpaks Calibri 19 pt, suurtähed ja valge; +-märgid: poolpaks Calibri 13 pt, suurtähed, valged, ühel real.

Image

Energiatõhususe klass

Nool: laius: 26 mm, kõrgus: 14 mm, 100 % musta;

Tekst: poolpaks Calibri 29 pt, suurtähed ja valge; +-märgid: poolpaks Calibri 18 pt, suurtähed, valged, ühel real.

Image

Energia

Tekst: tavaline Calibri 11 pt, must.

Image

Aastane energiatarve:

Äärejoon: 3 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 45 pt, 100 % musta.

Teine joon: tavaline Calibri 17 pt, 100 % musta.

Image

Kõikide tärniga tähistamata kambrite ruumala:

Äärejoon: 3 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 25 pt, 100 % musta. tavaline Calibri 17 pt, 100 % musta.

Image

Õhus leviva müra tase:

Äärejoon: 3 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus

:

poolpaks Calibri 25 pt, 100 % musta.

tavaline Calibri 17 pt, 100 % musta.

Image

Kõikide tärniga tähistatud sügavkülmkambrite ruumala:

Äärejoon: 3 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus

:

poolpaks Calibri 25 pt, 100 % musta.

tavaline Calibri 17 pt, 100 % musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk.

Image

Tarnija mudelitähis.

Image

Tarnija või kaubamärk ja mudeli tähis peaksid mahtuma alale suurusega 90 × 15 mm.

Image

Määruse number:

Tekst: poolpaks Calibri 11 pt.

2.

Kõikide kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete puhul, mis on liigitatud energiatõhususe klassidesse D kuni G, välja arvatud veinikülmikud, on märgise kujundus järgmine:

Image

Selgitus:

märgise kujundus vastab käesoleva lisa punkti 3 alapunktile 1, välja arvatud number 8, mille kujundus on järgmine:

Image

Aastane energiatarve:

Äärejoon: 3 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 32 pt, 100 % musta.

Teine joon: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

3.

Veinikülmikute puhul on märgise kujundus järgmine:

Image

Selgitus:

a)

märgise laius on vähemalt 110 mm ja kõrgus 220 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujundus siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega;

b)

taust on valge;

c)

neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00–70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

d)

märgis vastab kõikidele järgmistele tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele):

Image

ELi märgise äärejoon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

ELi logo – värvused: X-80–00-00 ja 00–00-X-00.

Image

Energiamärgis

:

värvus: X-00–00-00.

Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo + energiamärgis: laius: 92 mm, kõrgus: 17 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

Image

Skaala A–G

Nool: kõrgus: 7 mm, vahe: 0,75 mm – värvus:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70–00-X-00,

kolmas klass: 30–00-X-00,

neljas klass: 00–00-X-00,

viies klass: 00–30-X-00,

kuues klass: 00–70-X-00,

viimane klass (viimased klassid): 00-X-X-00.

Tekst: poolpaks Calibri 19 pt, suurtähed ja valge; +-märgid: poolpaks Calibri 13 pt, suurtähed, valged, ühel real.

Image

Energiatõhususe klass

Nool: laius: 26 mm, kõrgus: 14 mm, 100 % musta;

Tekst: poolpaks Calibri 29 pt, suurtähed ja valge; +-märgid: poolpaks Calibri 18 pt, suurtähed, valged, ühel real.

Image

Energia

Tekst: tavaline Calibri 11 pt, mustad trükitähed.

Image

Aastane energiatarve:

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 30 pt, 100 % musta.

Teine joon: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

Image

Nimimahutavus standardsete veinipudelite arvuna:

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus

:

poolpaks Calibri 28 pt, 100 % musta.

tavaline Calibri 15 pt, 100 % musta.

Image

Õhus leviva müra tase:

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus

:

poolpaks Calibri 25 pt, 100 % musta.

tavaline Calibri 17 pt, 100 % musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk.

Image

Tarnija mudelitähis.

Image

Tarnija või kaubamärk ja mudeli tähis peaksid mahtuma alale suurusega 90 × 15 mm.

Image

Määruse number:

Tekst: poolpaks Calibri 11 pt.


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.


III LISA

Tootekirjeldus

1.

Tootekirjelduses olev teave esitatakse järgmises järjekorras ja avaldatakse tootebrošüüris või muudes trükimaterjalides, mis on tootega kaasas:

a)

tarnija nimi või kaubamärk;

b)

tarnija mudelitähis, nagu on määratletud I lisa punktis t;

c)

kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudeli kategooria, nagu on määratletud VIII lisa punktis 1;

d)

mudeli energiatõhususe klass, mis määratakse kindlaks kooskõlas IX lisaga;

e)

kui mudelile on määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt antud ühenduse ökomärgis, võib lisada ka selle teabe;

f)

aastane energiatarbimine (AEC ), mis arvutatakse vastavalt VIII lisa punkti 3 alapunktile 2, väljendatakse kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatakse ülespoole lähima täisarvuni. Seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine XYZ kilovatt-tundi aastas, põhineb standardtingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast”;

g)

iga kambri maht ja kohaldatav võimalik tärnides väljendatud hinnang, nagu on määratletud II lisa punkti 1 alapunkti 1 alapunktis V;

h)

I lisa punktis n määratletud „muude kambrite” ettenähtud temperatuur. Veinikambrite puhul kõige madalam töötemperatuur, mis on kas eelnevalt määratud või mille lõpptarbija saab määrata püsivaks kasutuseks vastavalt tootja kasutusjuhendile;

i)

väljend „jäätumisvaba” asjakohaste kambrite puhul, nagu see on määratletud I lisa punktis b;

j)

„ohutu elektrikatkestuse kestus X tundi”, mis on määratletud „temperatuuri tõusu ajana”;

k)

„külmutusvõimsus” kilogrammides 24 tunni kohta;

l)

„kliimaklass” vastavalt VIII lisa tabeli 3 punktile 1, mis on väljendatud järgmiselt: „Kliimaklass: W [kliimaklass]. Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus X [madalaim temperatuur] °C ja X [kõrgeim temperatuur] °C”;

m)

õhus leviva müra tase dB(A) re1 pW, ümardatuna lähima täisarvuni;

n)

märge selle kohta, kui mudel on ette nähtud kasutamiseks sisseehitatud seadmena;

o)

veinikülmikute puhul esitatakse järgmine teave: „Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säilitamiseks”. Käesolev punkt ei kehti kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete puhul, mis ei ole kavandatud spetsiaalselt veini säilitamiseks, kuid mida sellegipoolest saab sel eesmärgil kasutada, ega kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete puhul, millel on veinikamber koos muu kambritüübiga.

2.

Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija külmutusseadme mudelit.

3.

Tootekirjelduses sisalduva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud teave, mida ei ole veel märgisel esitatud.


IV LISA

Tehniline dokumentatsioon

1.

Artikli 3 punktis c osutatud tehniline dokumentatsioon sisaldab järgmist:

a)

tarnija nimi ja aadress;

b)

külmutusseadme mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;

c)

vajaduse korral viited kohaldatud harmoneeritud standarditele;

d)

vajaduse korral muud kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e)

selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f)

mõõtmiste tehnilised parameetrid, mis on kindlaks määratud VIII lisas:

i)

üldmõõtmed,

ii)

kasutamiseks vajalik üldpind,

iii)

üldmaht/üldmahud,

iv)

kasulik maht ja kasulik täismaht,

v)

sügavkülmkambri(te) tärnide arv,

vi)

sulatusmeetod,

vii)

töötemperatuur,

viii)

energiatarbimine,

ix)

temperatuuri tõusu aeg,

x)

külmutusvõimsus,

xi)

võimsustarve,

xii)

veinikambri õhuniiskus,

xiii)

õhus leviv müra,

g)

VIII lisa kohaselt tehtud arvutuste tulemused.

2.

Kui kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme konkreetse mudeli andmed tehnilises dokumentatsioonis on saadud konstruktsiooni alusel tehtud arvutuste ja/või muu samaväärse külmutusseadme andmete ekstrapoleerimise tulemusel, peavad dokumentatsioonis olema esitatud nimetatud arvutuste ja/või ekstrapoleerimise või tootja tehtud katsetuste üksikasjad, et oleks võimalik kontrollida arvutuste täpsust. Teave peab sisaldama ka kõikide muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete mudelite loetelu, mille andmed on saadud samal viisil.


V LISA

Teave, mis tuleb esitada juhtudel, kui lõppkasutajal ei ole eeldatavasti võimalik esitletavat seadet näha

1.

Artikli 4 punktis b osutatud teave esitatakse järgmises järjekorras:

a)

mudeli energiatõhususe klass, nagu on määratletud IX lisas;

b)

aastane energiatarbimine, mis arvutatakse vastavalt VIII lisa punkti 3 alapunktile 2, väljendatakse kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatakse ülespoole lähima täisarvuni;

c)

iga kambri maht ja kohaldatav võimalik tärnides väljendatud hinnang, nagu on määratletud II lisa punkti 1 alapunkti 1 alapunktis VI;

d)

„kliimaklass” vastavalt VIII lisa tabeli 3 punktile 1;

e)

õhus leviva müra tase dB(A) re1 pW, ümardatuna lähima täisarvuni;

f)

märge selle kohta, kui mudel on ette nähtud kasutamiseks sisseehitatud seadmena;

g)

veinikülmikute puhul esitatakse järgmine teave: „Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säilitamiseks”. Käesolev punkt ei kehti kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete puhul, mis ei ole kavandatud spetsiaalselt veini säilitamiseks, kuid mida sellegipoolest saab sel eesmärgil kasutada, ega kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete puhul, millel on veinikamber koos muu kambritüübiga.

2.

Kui esitatakse ka muud tootekirjelduses sisalduvat teavet, tuleb see esitada III lisas määratletud kujul ja järjekorras.

3.

Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.


VI LISA

Mõõtmised

1.   Käesoleva määruse nõuete täitmisel ja täitmise kontrollimisel kasutatakse usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismenetlust, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatud uusimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

2.   ÜLDISED KATSETUSTINGIMUSED

Üldisi katsetustingimusi kohaldatakse järgmiselt:

1)

kui seadmel on reguleeritavad kondensatsioonivastased soojendid, mida lõpptarbija saab sisse ja välja lülitada, lülitatakse need sisse ja soojendus reguleeritakse maksimaalseks;

2)

kui seadmel on ukse sisse paigutatud seadiseid (näiteks jää või jahutatud vee/jookide väljastamise seadised), mida lõpptarbija saab sisse ja välja lülitada, lülitatakse need energiatarbimise mõõtmise ajal sisse, kuid neid ei kasutata;

3)

mitmeotstarbeliste külmutusseadmete ja kambrite säilitustemperatuur on energiatarbimise mõõtmise ajal kõige külmema kambri nimitemperatuur, mille tootja on määranud pideva tavapärase kasutuse jaoks;

4)

kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme energiatarbimise määramiseks reguleeritakse seade kõige madalamale temperatuurile, mille tootja on määranud VIII lisa tabelis 5 määratletud muude kambrite pideva tavapärase kasutuse jaoks.

3.   TEHNILISED PARAMEETRID

Määratakse järgmised parameetrid:

a)

üldmõõtmed – mõõdetakse millimeetri täpsusega;

b)

kasutamiseks vajalik üldpind – mõõdetakse millimeetri täpsusega;

c)

üldmaht/üldmahud – mõõdetakse kuupdetsimeetrites või liitrites ümardatuna lähima täisarvuni;

d)

kasulik maht ja kasulik täismaht – mõõdetakse kuupdetsimeetrites või liitrites ümardatuna lähima täisarvuni;

e)

sulatusmeetod;

f)

töötemperatuur;

g)

energiatarbimine – väljendatakse kilovatt-tundides 24 tunni kohta (kWh/24h), täpsusega kolm kümnendkohta;

h)

temperatuuri tõusu aeg;

i)

külmutusvõimsus;

j)

veinikambri õhuniiskus – väljendatakse protsentides ümardatuna lähima täisarvuni ning

k)

õhus leviva müra tase.


VII LISA

Turujärelevalve kontrollimenetlus

Artiklites 3 ja 4 sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks katsetavad liikmesriikide ametiasutused ühte kodumajapidamises kasutatavat külmutusseadet. Kui mõõdetavad parameetrid ei vasta tootja deklareeritud väärtustele tabelis 1 määratletud vahemikus, mõõdetakse veel kolme kodumajapidamises kasutatavat külmutusseadet. Nimetatud kolme kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme puhul mõõdetud väärtuste aritmeetiline keskmine peab jääma tabelis 1 määratletud vahemikku.

Muul juhul käsitatakse asjaomast mudelit ja kõiki teisi samaväärseid kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudeleid nõuetele mittevastavana.

Lisaks VI lisas esitatud menetlusele kasutavad liikmesriigi ametiasutused usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismenetlust, võttes arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

Tabel 1

Mõõdetav parameeter

Lubatud hälbed

Arvutuslik kogumaht

Mõõdetud väärtus ei tohi olla nimiväärtusest (1) väiksem rohkem kui 3 % või 1 l, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on suurem.

Arvutuslik kasulik maht

Mõõdetud väärtus ei tohi olla nimiväärtusest väiksem rohkem kui 3 % või 1 l, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on suurem. Kui kasutaja saab jahekambri ja värskete toiduainete säilituskambri mahtu teineteise suhtes muuta, kehtib kõnealune mõõtemääramatus juhul, kui jahekambri maht on muudetud võimalikult väikseks.

Külmutusvõimsus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla nimiväärtusest üle 10 % väiksem.

Energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla nimiväärtusest (E24h ) üle 10 % suurem.

Veinikülmikud

Suhtelise õhuniiskuse mõõdetud väärtus ei tohi nimipiirkonnast kõrvale kalduda üle 10 %.

Õhus leviva müra tase

Mõõdetav väärtus peab vastama nimiväärtusele.


(1)  nimiväärtus – tootja deklareeritud väärtus.


VIII LISA

Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete liigitamine: ekvivalentmahu ja energiatõhususe indeksi arvutamise meetod

1.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE KÜLMUTUSSEADMETE LIIGITUS

Kodumajapidamises kasutatavad külmutusseadmed liigitatakse kategooriatesse vastavalt tabelile 1.

Kategooria määratakse tabelis 2 esitatud kambrikoosseisu alusel, sõltumata uste ja/või sahtlite arvust.

Tabel 1

Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete kategooriad

Kategooria

Nimetus

1

Ühe või mitme värskete toiduainete säilitamiseks ettenähtud kambriga külmik

2

Külmik-jahekapp, jahekapp ja veinikülmik

3

Külmik-jahuti ja nulltärnilise külmkambriga külmik

4

1 tärniga külmkambriga külmik

5

2 tärniga külmkambriga külmik

6

3 tärniga külmkambriga külmik

7

Külmik-sügavkülmik

8

Püstine sügavkülmik

9

Kirst-sügavkülmik

10

Mitmeotstarbelised ja muud külmutusseadmed

Kodumajapidamises kasutatavad külmutusseadmed, mida kambri temperatuuri alusel ei saa liigitada 1.–9. kategooriasse, kuuluvad 10. kategooriasse.

Tabel 2

Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete liigitus ja asjakohane kambrikoosseis

Nimitemperatuur (energiatõhususe indeksi määramiseks) (°C)

Ettenähtud tempera-tuur

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategooria

(number)

Kambrite tüübid

Muu

Veinikapp

Jahekapp

Värskete toiduainete säilitamine

Jahutamine

Nulltärniline/Jää valmista-mine

1-tärniline

2-tärniline

3-tärniline

4-tärniline

Külmutusseadme kategooria

Kambrikoosseis

Ühe või mitme värskete toiduainete säilitamiseks ettenähtud kambriga külmik

Ei

Ei

Ei

Jah

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

1

KÜLMIK-JAHEKAPP, JAHEKAPP ja VEINIKÜLMIK

V

V

V

Jah

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

2

V

V

Jah

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Jah

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

KÜLMIK-JAHUTI ja 0 TÄRNIGA KÜLMKAMBRIGA KÜLMIK

V

V

V

Jah

Jah

V

Ei

Ei

Ei

Ei

3

V

V

V

Jah

V

Jah

Ei

Ei

Ei

Ei

1 TÄRNIGA KÜLMKAMBRIGA KÜLMIK

V

V

V

Jah

V

V

Jah

Ei

Ei

Ei

4

2 TÄRNIGA KÜLMKAMBRIGA KÜLMIK

V

V

V

Jah

V

V

V

Jah

Ei

Ei

5

3 TÄRNIGA KÜLMKAMBRIGA KÜLMIK

V

V

V

Jah

V

V

V

V

Jah

Ei

6

KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIK

V

V

V

Jah

V

V

V

V

V

Jah

7

PÜSTINE SÜGAVKÜLMIK

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

V

(Jah) (1)

Jah

8

KIRST-SÜGAVKÜLMIK

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

V

Ei

Jah

9

MITMEOTSTARBELISED JA MUUD KÜLMUTUSSEADMED

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

10

Märkused:

Jah = kamber on olemas; Ei = kamber puudub; V = kambri olemasolu on valikuline;

Kodumajapidamises kasutatavad külmutusseadmed liigitatakse ühte või mitmesse kliimaklassi vastavalt tabelile 3.

Tabel 3

Kliimaklassid

Klass

Sümbol

Ümbritseva õhu keskmine temperatuur

°C

Subnormaalne

SN

+10 kuni +32

Normaalne

N

+16 kuni +32

Subtroopiline

ST

+16 kuni +38

Troopiline

T

+16 kuni +43

Külmutusseade on võimeline hoidma kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete eri tüüpide ja asjakohaste kliimaklasside jaoks määratletud nõutavat säilitustemperatuuri samaaegselt eri kambrites ja lubatud kõikumiste piirides (sulatustsükli ajal) vastavalt tabelile 4.

Mitmeotstarbelised külmutusseadmed ja kambrid peavad hoidma erinevate kambritüüpide nõutavaid temperatuure, kui lõpptarbija saab nimetatud temperatuurid määrata tootja kasutusjuhendit järgides.

Tabel 4

Säilitustemperatuurid

Säilitustemperatuurid (°C)

Muu kamber

Veinikamber

Jahekamber

Värskete toiduainete säilituskamber

Jahutuskamber

Ühetärniline külmkamber

Kahetärniline külmkamber/sektsioon

Sügavkülmik ja kolme tärniga külmkamber/kapp

tom

twma

tcm

t1 m, t2 m, t3 m, tma

tcc

t*

t**

t***

> +14

+5 ≤ twma ≤ +20

+8 ≤ tcm ≤ +14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ +8; tma ≤ +4

–2 ≤ tcc ≤ +3

≤ –6

≤ –12 (2)

≤ –18 (2)

Märkused:

tom: muu kambri säilitustemperatuur.

twma: veinikambri säilitustemperatuur kõikumisega 0,5 K.

tcm: jahekambri säilitustemperatuur.

t1 m, t2 m, t3 m: värskete toiduainete säilituskambri säilitustemperatuurid.

tma: värskete toiduainete säilituskambri keskmine säilitustemperatuur.

tcc: jahutuskambri hetke-säilitustemperatuur.

t*, t**, t***: sügavkülmkambrite maksimaalne temperatuur.

jääkambri ja tärnita külmkambri säilitustemperatuur on alla 0 °C.

2.   EKVIVALENTMAHU ARVUTAMINE

Kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme ekvivalentmaht võrdub kõikide kambrite ekvivalentmahtude summaga. Ekvivalentmaht arvutatakse liitrites, ümardatuna lähima täisarvuni, järgmiselt:

Formula

kus:

n on kambrite arv,

Vc on kambri(te) kasulik maht,

Tc on kambri(te) nimitemperatuur vastavalt tabelile 2,

Formula on tabelis 5 esitatud termodünaamiline tegur,

FFc , CC ja BI on tabelis 6 esitatud parandustegurid mahu arvutamisel.

Termodünaamiline parandustegur Formula on kambri nimitemperatuuri Tc (kindlaks määratud tabelis 2) ja ümbritseva õhu temperatuuri (mis tavaliste katsetingimuste juures on +25 °C) vahe, mis on väljendatud värskete toiduainete säilituskambri jaoks (temperatuur +5 °C) arvutatud sama vahe suhtena.

I lisa punktides g–n kirjeldatud kambrite termodünaamilised tegurid on esitatud tabelis 5.

Tabel 5

Külmutusseadmete kambrite termodünaamilised tegurid

Kamber

Nimi-temperatuur

(25-Tc )/20

Muu kamber

Ettenähtud temperatuur

Formula

Jahekamber/veinikamber

+12 °C

0,65

Värskete toiduainete säilituskamber

+5 °C

1,00

Jahutuskamber

0 °C

1,25

Jäävalmistamiskamber ja nulltärniline külmkamber

0 °C

1,25

Ühetärniline külmkamber

–6 °C

1,55

Kahetärniline külmkamber

–12 °C

1,85

Kolmetärniline külmkamber

–18 °C

2,15

Külmutuskamber (neljatärniline külmkamber)

–18 °C

2,15

Märkused:

i)

mitmeotstarbeliste kambrite termodünaamiline tegur määratakse vastavalt tabelis 2 esitatud kõige külmema kambritüübi nimitemperatuurile, mille lõpptarbija saab määrata püsivaks kasutuseks vastavalt tootja kasutusjuhendile;

ii)

sügavkülmikus olevate kahe tärniga sektsioonide termodünaamiline tegur määratakse kambri nimitemperatuuril Tc = –12 °C;

iii)

muude kambrite termodünaamiline tegur määratakse vastavalt kõige madalamale ettenähtud temperatuurile, mille lõpptarbija saab määrata püsivaks kasutuseks vastavalt tootja kasutusjuhendile.

Tabel 6

Parandustegurite väärtused

Parandustegur

Väärtus

Tingimused

FF (jäätumisvaba)

1,2

Jäätumisvabad sügavkülmkambrid

1

Muud

CC (kliimaklass)

1,2

Kliimaklassi T (troopiline) kuuluvad seadmed

1,1

Kliimaklassi ST (subtroopiline) kuuluvad seadmed

1

Muud

BI (sisseehitatud)

1,2

Vähem kui 58 cm laiused sisseehitatud seadmed

1

Muud

Märkused:

i)

FF on jäätumisvaba kambri mahu parandustegur;

ii)

CC on asjaomase kliimaklassi puhul kasutatav mahu parandustegur. Kui külmutusseade kuulub rohkem kui ühte kliimaklassi, kasutatakse ekvivalentmahu arvutamiseks kõrgeima parandusteguriga kliimaklassi;

iii)

BI on sisseehitatud külmutusseadme mahu parandustegur.

3.   ENERGIATÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Energiatõhususe indeksi (EEI) arvutamisel võrreldakse kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudeli aastast energiatarbimist selle aastase normatiivse energiatarbimisega.

1)

Energiatõhususe indeks (EEI) arvutatakse järgmise valemiga ja ümardatakse esimese kümnendkohani:

Formula

kus:

AEC

=

on külmutusseadme aastane energiatarbimine;

SAEC

=

on külmutusseadme normatiivne aastane energiatarbimine.

(2)

Aastane energiatarbimine (AEC ), ümardatuna kahe kümnendkohani, arvutatakse aastase energiatarbimisena kilovatt-tundides (kWh/aasta) järgmiselt:

AEC = E24h × 365

kus:

E24h

on külmutusseadme ööpäevane energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh/24h), ümardatuna kolmanda kümnendkohani.

(3)

Aastane normatiivne energiatarbimine (SAEC ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmise valemiga:

SAEC = Veq × M + N + CH

kus:

 

Veq on kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme ekvivalentmaht;

 

CH on 50 kWh/aasta vähemalt 15-liitrist kasulikku mahtu omava jahutuskambriga, kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete puhul;

 

iga kategooria kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme M ja N väärtus on esitatud tabelis 7.

Tabel 7

Külmutusseadmete kategooriate M ja N väärtused

Kategooria

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  hõlmab ka kolmetärnilisi kapp-sügavkülmikuid.

(2)  kodumajapidamises kasutatavate jäätumisvabade külmutusseadmete sulatustsükli ajal ei tohi temperatuur kõikuda rohkem kui 3 K nelja tunni jooksul või 20 % jooksul töötsüklist, olenevalt sellest, kumb on lühem.

(3)  Märkus: kategooriasse kuuluvate kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete M ja N väärtus sõltuvad madalaima, lõpptarbija poolt vastavalt tootja kasutusjuhendile kestvaks kasutuseks sätestatava säilitustemperatuuriga kambri temperatuurist ja tärnide arvust. Kui tegemist on ainult tabelis 2 ja I lisa punktis n nimetatud „muu kambriga”, kasutatakse 1. kategooria külmutusseadmete M ja N väärtust. Seadmeid, millel on kolmetärnilised külmkambrid või külmutuskambrid, käsitatakse külmik-sügavkülmikuna.


IX LISA

Energiatõhususe klassid

Kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme energiatõhususe klass määratakse kindlaks energiatõhususe indeksi (EEI) järgi vastavalt tabelile 1 alates 20. detsembrist 2011 kuni 30. juunini 2014 ja vastavalt tabelile 2 alates 1. juulist 2014.

Kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme energiatõhususe indeks määratakse kindlaks vastavalt VIII lisa punktile 3.

Tabel 1

Energiatõhususe klassid kuni 30. juunini 2014

Energiatõhususe klass

Energiatõhususe indeks

A+++ (kõige tõhusam)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (kõige ebatõhusam)

EEI ≥ 150


Tabel 2

Energiatõhususe klassid alates 1. juulist 2014

Energiatõhususe klass

Energiatõhususe indeks

A+++ (kõige tõhusam)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (kõige ebatõhusam)

EEI ≥ 150


30.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/47


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1061/2010,

28. september 2010,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2010/30/EL nõutakse, et komisjon võtaks vastu delegeeritud õigusaktid selliste toodete energiamärgistuse kohta, millel on märkimisväärne energiasäästupotentsiaal ja suur tõhususnäitajate erinevus sama funktsionaalsuse korral.

(2)

Komisjoni 23. mai 1995. aasta direktiiviga 95/12/EÜ (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistuse puhul) on kehtestatud sätted kodumajapidamises kasutatavate elektriliste pesumasinate energiamärgistuse kohta (2).

(3)

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate tarbitav elekter moodustab Euroopa Liidus olulise osa kodumajapidamise kogu energiavajadusest. Lisaks juba saavutatud energiatõhususe parandamisele on veel palju võimalusi kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiatarbimise edasiseks vähendamiseks.

(4)

Direktiiv 95/12/EÜ tuleks tühistada ja käesoleva määrusega tuleks kehtestada uued sätted selle tagamiseks, et energiamärgis pakuks tarnijatele dünaamilisi stiimuleid kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiatõhususe edasiseks parandamiseks ja et turul mindaks kiiremini üle energiatõhusamatele tehnoloogiatele.

(5)

Kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid-kuivateid käsitletakse komisjoni 19. septembri 1996. aasta direktiivis 96/60/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate pesumasin-kuivatite energiamärgistuse puhul, (3) ja seepärast tuleks kõnealused tooted jätta käesoleva määruse reguleerimisalast välja. Arvestades aga, et kõnealustel toodetel on samaväärsed funktsioonid nagu kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel, tuleks direktiiv 96/60/EÜ võimalikult kiiresti läbi vaadata.

(6)

Märgisel oleva teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) (4) I lisas nimetatud Euroopa standardiasutuste vastu võetud harmoneeritud standardeid, kui need on olemas.

(7)

Käesolevas määruses tuleks täpsustada kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate märgise ühetaoline kujundus ja sisu.

(8)

Lisaks sellele tuleks määruses kindlaks määrata kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate tehnilise dokumentatsiooni ja tootekirjelduse nõuded.

(9)

Käesolevas määruses tuleb samuti määrata kindlaks nõuded teabele, mida tuleb esitada kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mis tahes kujul kaugmüügi korral, reklaammaterjalides ja tehnilistes reklaammaterjalides.

(10)

Tehnika arengut arvesse võttes on kohane sätestada käesoleva määruse läbivaatamine.

(11)

Selleks et hõlbustada üleminekut direktiivilt 95/12/EÜ käesolevale määrusele, tuleks sätestada, et kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid, mis on märgistatud kooskõlas käesoleva määrusega, tuleks käsitada direktiivile 95/12/EÜ vastavana.

(12)

Direktiiv 95/12/EÜ tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate võrgutoitega pesumasinate ning vajaduse korral ka akutoitega töötavate pesumasinate, sealhulgas muuks kui kodumajapidamises kasutamiseks ettenähtud pesumasinate ja sisseehitatud pesumasinate märgistamise ja täiendava tootekirjelduse esitamise nõuded.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata kodumajapidamises kasutatavatele pesumasin-kuivatitele.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2010/30/EL artiklis 2 määratletud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)   „kodumajapidamises kasutatav pesumasin”– automaatpesumasin, millega vett kasutades pestakse ja loputatakse riideesemeid, mis võimaldab ka pesu tsentrifuugimist ja mis on kavandatud kasutamiseks peamiselt muudele kui kutselistele kasutajatele;

2)   „kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud pesumasin”– kodumajapidamises kasutatav pesumasin, mis on mõeldud kappi, seina ettevalmistatud süvendisse või samalaadsesse kohta paigaldamiseks ja mis viimistletakse mööbliks;

3)   „automaatpesumasin”– pesumasin, milles sissepandud pesu pestakse ilma inimese sekkumiseta täielikult masina programmi kohaselt;

4)   „kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati”– kodumajapidamises kasutatav pesumasin, millel on tsentrifuugimise võimalus ja ka vahend riideesemete kuivatamiseks, harilikult kuumutamise ja pöörlemisega;

5)   „programm”– rida ette kindlaks määratud tööetappe, mis tarnija teate kohaselt sobivad teatavat tüüpi riideesemete pesemiseks;

6)   „tsükkel”– täielik pesemis-, loputamis- ja tsentrifuugimisprotsess, mis on valitud programmi jaoks kindlaks määratud;

7)   „programmi kestus”– aeg, mis kulub programmi käivitamisest kuni programmi lõpuni lõppkasutaja programmeeritavat viiteaega arvestamata;

8)   „nimitäitekogus”– kuivade teatavat liiki riideesemete suurim mass kilogrammides, mille tarnija on teatanud 0,5 kg täpsusega ja mida saab kodumajapidamises kasutatava pesumasinaga töödelda vastavalt valitud programmile pärast seda, kui masin on tarnija juhiste kohaselt täidetud;

9)   „osaline koormus”– pool kodumajapidamises kasutatava pesumasina teatava programmi puhul ettenähtud nimitäitekogusest;

10)   „allesjääv niiskusesisaldus”– pesumasinas olevasse pesusse tsentrifuugimise lõpuks jääv niiskusekogus;

11)   „väljalülitatud seisund”– seisund, milles kodumajapidamises kasutatav pesumasin on lülitatud välja seadmel oleva nupu või lülitiga, mis normaalse kasutuse korral on lõppkasutajale kättesaadav ja käitamiseks ette nähtud, et tagada väikseim elektritarbimine; väljalülitatud seisundis võib masinat hoida määramata aja, kui masin on ühendatud vooluallikaga ja kui masinat kasutatakse vastavalt tarnija juhistele; lõppkasutajale kättesaadava nupu või lüliti puudumisel tähendab väljalülitatud seisund olekut, millesse kodumajapidamises kasutatav pesumasin läheb ise, kui sellel lastakse tagasi pöörduda püsioleku voolutarbimise juurde;

12)   „ooteseisund”– väikseima elektritarbimisega seisund, milles masin võib pärast programmi lõppu olla määramata aja ilma lõppkasutaja edasise sekkumiseta, välja arvatud pesu väljavõtmine;

13)   „samaväärne kodumajapidamises kasutatav pesumasin”– kodumajapidamises kasutatava pesumasina turule lastud mudel, mille nimitäitekogus, tehnilised ja kasutusomadused, energia- ja veetarbimine ning õhus leviva müra tase pesemise ja tsentrifuugimise ajal on samaväärsed sama tarnija poolt erineva koodi all turule lastud teise pesumasina omadega;

14)   „lõppkasutaja”– tarbija, kes ostab või eeldatavalt ostab kodumajapidamises kasutatava pesumasina;

15)   „müügikoht”– koht, kus kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused

Tarnijad peavad tagama järgmise:

a)

iga kodumajapidamises kasutatav pesumasin tarnitakse I lisas sätestatud vormis ja seal esitatud teavet sisaldava trükitud märgisega;

b)

II lisas sätestatud tootekirjeldus muudetakse kättesaadavaks;

c)

III lisas sätestatud tehnilised dokumendid muudetakse nõudmise korral liikmesriikide ametiasutustele ja komisjonile kättesaadavaks;

d)

konkreetse kodumajapidamises kasutatava pesumasina mis tahes reklaamis on esitatud energiatõhususe klass, kui reklaamis antakse energiaga seotud teavet või teavet hindade kohta;

e)

konkreetse kodumajapidamises kasutatava pesumasina mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse selle tehnilisi eriparameetreid, peab olema esitatud selle mudeli energiatõhususe klass.

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

Edasimüüjad peavad tagama, et:

a)

müügikohas on iga kodumajapidamises kasutatava pesumasina esiküljel väliskülje eesmises või ülemises osas selgelt nähtav märgis, millega tarnijad on toote artikli 3 punkti a kohaselt varustanud;

b)

müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid, mille puhul lõppkasutaja toodet eeldatavasti esitletuna ei näe, tuleb turustada koos tarnijate poolt kooskõlas IV lisaga esitatud teabega;

c)

konkreetse kodumajapidamises kasutatava pesumasina mudeli mis tahes reklaamis on esitatud viide energiatõhususe klassile, kui reklaamis antakse energiaga seotud teavet või teavet hindade kohta;

d)

konkreetse kodumajapidamises kasutatava pesumasina mudeli mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse selle tehnilisi eriparameetreid, peab olema esitatud viide selle mudeli energiatõhususe klassile.

Artikkel 5

Mõõtmismeetodid

Artiklite 3 ja 4 alusel esitatava teabe saamiseks kasutatakse usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid.

Artikkel 6

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Liikmesriigid kohaldavad deklareeritud energiatõhususe klassi, aastase energiatarbimise, aastase veetarbimise, tsentrifuugimistõhususe klassi, väljalülitatud seisundi ja ooteseisundi elektritarbimise, ooteseisundi kestuse, allesjääva niiskusesisalduse, tsentrifuugimiskiiruse ning õhus leviva müra taseme nõuetele vastavuse hindamisel V lisas esitatud menetlust.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi seoses tehnika arenguga hiljemalt nelja aasta möödumisel selle jõustumisest. Eelkõige hinnatakse läbivaatamisel V lisa kohaseid kontrollimisel lubatud hälbeid.

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 95/12/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 20. detsembrist 2011.

Artikkel 9

Üleminekusätted

1.   Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d ei kohaldata trükitud reklaammaterjalidele ja trükitud tehnilistele reklaammaterjalidele, mis on avaldatud enne 20. aprilli 2012.

2.   Enne 20. detsembrit 2011 turule toodud kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad vastavad direktiivi 95/12/EÜ sätetele.

3.   Kui võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ (5) rakendusmeede seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega, loetakse direktiivi 95/12/EÜ nõuetele vastavaks need kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad, mis vastavad kõnealuse rakendusmeetme pesemistõhususealastele ja käesoleva määruse sätetele ning mis on lastud turule või mida pakutakse müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks enne 20. detsembrit 2011.

Artikkel 10

Jõustumine ja rakendamine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Määrust kohaldatakse alates 20. detsembrist 2011. Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d kohaldatakse aga alates 20. aprillist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 47, 24.2.1996, lk 35.

(3)  EÜT L 266, 18.10.1996, lk 1.

(4)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(5)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.


I LISA

Märgis

1.   MÄRGIS

Image

1)

Märgisel esitatakse järgmine teave:

I.

tarnija nimi või kaubamärk;

II.

tarnija mudelitähis, mis on tavaliselt tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset kodumajapidamises kasutatavat pesumasinamudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

III.

energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks VI lisa punkti 1 kohaselt; kodumajapidamises kasutatava pesumasina energiatõhususe klassi märkiva noole ots paigutatakse samale kõrgusele, kus on asjakohast energiatõhususe klassi märkiva noole ots;

IV.

kaalutud aastane energiatarbimine (AEC ), mis esitatakse kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatakse vastavalt VII lisale ülespoole lähima täisarvuni;

V.

kaalutud aastane veetarbimine (AWC ), mis esitatakse liitrites aasta kohta ja ümardatakse vastavalt VII lisale ülespoole lähima täisarvuni;

VI.

nimitäitekogus kilogrammides puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem;

VII.

tsentrifuugimistõhususe klass, nagu see on määratletud VI lisa punktis 2;

VIII.

õhus leviva müra tase, väljendatuna dB(A) re 1 pW ja ümardatuna lähima täisarvuni, pesemis- ja tsentrifuugimisetapil puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega.

2)

Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 2. Erandina võib juhul, kui mudelile on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 (1) alusel antud ELi ökomärgis, lisada ELi ökomärgise eksemplari.

2.   MÄRGISE KAVAND

Märgise kujundus vastab järgmisele joonisele.

Image

Selgitus:

a)

märgise laius on vähemalt 110 mm ja kõrgus 220 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab sisu siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega;

b)

taust on valge;

c)

neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00–70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

d)

Märgis vastab kõikidele järgnevalt esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele).

Image

Äärejoon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

ELi logo — värvused: X-80–00-00 ja 00–00-X-00.

Image

Energialogo: värvus: X-00–00-00.

Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo ja energialogo (koos): laius: 92 mm, kõrgus: 17 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

Image

Skaala A–G

Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 0,75 mm – värvus:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70–00-X-00,

kolmas klass: 30–00-X-00,

neljas klass: 00–00-X-00,

viies klass: 00–30-X-00,

kuues klass: 00–70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri 18 pt paksus kirjas valged trükitähed; „+”-sümbolid: Calibri 12 pt paksus kirjas valged trükitähed, joondatud ühele reale.

Image

Energiatõhususe klass

Nool: laius: 26 mm, kõrgus: 14 mm, 100 % musta.

Tekst: Calibri 29 pt paksus kirjas valged trükitähed; „+”-sümbolid: Calibri 18 pt paksus kirjas valged trükitähed, joondatud ühele reale.

Image

Energia: tekst: Calibri 11 pt tavalises kirjas 100 % mustad trükitähed.

Image

Kaalutud aastane energiatarbimine

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Maksumus: Calibri 42 pt paksus kirjas, 100 % musta; ja Calibri 17 pt tavalises kirjas, 100 % musta.

Image

Kaalutud aastane veetarbimine

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Maksumus: Calibri 24 pt paksus kirjas, 100 % musta; ja Calibri 16 pt tavalises kirjas, 100 % musta.

Image

Nimitäitekogus

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Maksumus: Calibri 24 pt paksus kirjas, 100 % musta; ja Calibri 16 pt tavalises kirjas, 100 % musta.

Image

Tsentrifuugimistõhususe klass

Piktogramm vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Maksumus: Calibri 16 pt tavalises kirjas horisontaalskaala 75 %, 100 % musta; ja Calibri 22 pt paksus kirjas horisontaalskaala 75 %, 100 % musta.

Image

Õhus leviv müra

Piktogrammid vastavalt näidisele

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Maksumus: Calibri 24 pt paksus kirjas, 100 % musta; ja Calibri 16 pt tavalises kirjas 100 % musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk

Image

Tarnija mudelitähis

Image

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudeliteave peaksid mahtuma 92 T 15 mm alale.

Image

Määruse number: Calibri 12 pt paksus kirjas, 100 % musta.


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.


II LISA

Tootekirjeldus

1.

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina tootekirjelduse teave esitatakse järgmises järjekorras ja see lisatakse toote brošüürile või muudele tootega kaasa antavatele dokumentidele:

a)

tarnija nimi või kaubamärk;

b)

tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset kodumajapidamises kasutatavat pesumasinamudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

c)

nimitäitekogus puuvilla kilogrammides puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem;

d)

energiatõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 1;

e)

kui kodumajapidamises kasutatavale pesumasinale on määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel antud ELi ökomärgis, siis võib vastava teabe lisada;

f)

kaalutud aastane energiatarbimine (AEC ) kilovatt-tundides aasta kohta, ümardatuna lähima täisarvuni, mida kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine „X” kilovatt-tundi (kWh) aastas, võttes aluseks 220 tavalist pesemistsüklit puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C programmide puhul täiskoormuse ja osalise koormusega ning vähese elektritarbimisega seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist.”;

g)

puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) 60 °C korral täiskoormusel ja osalisel koormusel ning 40 °C korral osalisel koormusel;

h)

kaalutud elektritarbimine väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis;

i)

kaalutud aastane veetarbimine (AW C) liitrites aasta kohta, ümardatuna lähima täisarvuni, mida kirjeldatakse järgmiselt: „Veetarbimine „X” liitrit aastas 220 tavalise pesemistsükli korral puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C programmide puhul täiskoormuse ja osalise koormusega. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist.”;

j)

tsentrifuugimistõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt VI lisa punktile 2 ja mida väljendatakse järgmiselt: „tsentrifuugimistõhususe klass „X” skaalal G-st (kõige ebatõhusam) A-ni (kõige tõhusam)”; seda võib väljendada ka muul viisil, tingimusel et selgelt on tegemist astmestikuga G-st (kõige vähem tõhus) kuni A-ni (kõige tõhusam);

k)

suurim tsentrifuugimiskiirus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi korral täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi korral osalise koormusega, sõltuvalt sellest, kumb kiirus on väiksem, ning allesjääv niiskusesisaldus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi korral täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi korral osalise koormusega, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on suurem;

l)

märge selle kohta, et puuvillase pesu 60 °C tavaprogramm ja puuvillase pesu 40 °C tavaprogramm on tavalised pesemisprogrammid, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave, et kõnealused programmid sobivad tavapäraselt määrdunud puuvillase pesu puhastamiseks ning et need on energia- ja veetarbimise seisukohast kõige tõhusamad;

m)

puuvillase pesu tavaprogrammide kestus 60 °C korral täiskoormusega ja osalise koormusega ning 40 °C korral osalise koormusega minutites, ümardatuna lähima täisminutini;

n)

ooteseisundi (Tl ) kestus, kui kodumajapidamises kasutatav pesumasin on varustatud elektritarbimise juhtimisega;

o)

õhus leviva müra tase, väljendatuna dB(A) re 1 pW ja ümardatuna lähima täisarvuni, pesemis- ja tsentrifuugimisetapil puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

p)

kui kodumajapidamises kasutatav pesumasin on sisseehitatud kujul kasutamiseks, siis tuleb see ära märkida.

2.

Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija tarnitavat kodumajapidamises kasutatavat pesumasinamudelit.

3.

Tootekirjelduses sisalduva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud teave, mida ei ole veel märgisel esitatud.


III LISA

Tehniline dokumentatsioon

1.

Artikli 3 punktis c osutatud tehniline dokumentatsioon sisaldab järgmist:

a)

tarnija nimi ja aadress;

b)

pesumasina mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;

c)

vajaduse korral viited kohaldatud harmoneeritud standarditele;

d)

vajaduse korral teised kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e)

selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f)

teave selle kohta, kas kodumajapidamises kasutatava pesumasina mudel eraldab pesemistsükli ajal hõbedaioone, esitatakse järgmiselt: „Toode eraldab / ei eralda pesemistsükli ajal hõbedaioone”;

g)

järgmised mõõdetud tehnilised parameetrid:

i)

energiatarbimine,

ii)

programmi kestus,

iii)

veetarbimine,

iv)

elektritarbimine väljalülitatud seisundis,

v)

elektritarbimine ooteseisundis,

vi)

ooteseisundi kestus,

vii)

allesjääv niiskusesisaldus,

viii)

õhus leviv müra,

ix)

maksimaalne tsentrifuugimiskiirus;

h)

VII lisa kohaselt tehtud arvutuste tulemused.

2.

Kui kodumajapidamises kasutatava pesumasina konkreetse mudeli andmed tehnilises dokumentatsioonis on saadud konstruktsiooni alusel tehtud arvutuste ja/või muu samaväärse pesumasina andmete ekstrapoleerimise tulemusel, peavad dokumentatsioonis olema esitatud nimetatud arvutuste ja/või ekstrapoleerimise või tarnija tehtud katsetuste üksikasjad, et oleks võimalik kontrollida arvutuste täpsust. Teave peab sisaldama ka kõikide muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mudelite loetelu, mille andmed on saadud samal viisil.


IV LISA

Teave, mida tuleb esitada, kui lõppkasutajad ei näe eeldatavasti toodet esitletuna

1.

Artikli 4 punktis b osutatud teave esitatakse järgmises järjekorras:

a)

nimitäitekogus puuvilla kilogrammides puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem;

b)

energiatõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 1;

c)

kaalutud aastane energiatarbimine, mis arvutatakse vastavalt VII lisa punkti 1 alapunktile c, väljendatakse kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatakse lähima täisarvuni;

d)

kaalutud aastane veetarbimine, mis arvutatakse vastavalt VII lisa punkti 2 alapunktile c, väljendatakse liitrites aasta kohta ja ümardatakse lähima täisarvuni;

e)

tsentrifuugimistõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 2;

f)

suurim tsentrifuugimiskiirus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi korral täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi korral osalise koormusega, sõltuvalt sellest, kumb kiirus on väiksem, ning allesjääv niiskusesisaldus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi korral täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi korral osalise koormusega, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on suurem;

g)

õhus leviva müra tase, väljendatuna dB(A) re 1 pW ja ümardatuna lähima täisarvuni, pesemis- ja tsentrifuugimisetapil puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

h)

kui kodumajapidamises kasutatav pesumasin on toodetud sisseehitatud kujul kasutamiseks, siis tuleb see ära märkida.

2.

Kui esitatakse muid tootekirjelduses sisalduvaid andmeid, tuleb need esitada II lisas määratletud kujul ja järjekorras.

3.

Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või näidatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.


V LISA

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Artiklites 3 ja 4 sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks katsetavad liikmesriikide ametiasutused üht kodumajapidamises kasutatavat pesumasinat. Kui mõõdetavad parameetrid ei vasta tarnija deklareeritud väärtustele tabelis 1 sätestatud vahemikus, mõõdetakse veel kolme kodumajapidamises kasutatavat pesumasinat. Nimetatud kolme kodumajapidamises kasutatava pesumasina puhul mõõdetud väärtuste aritmeetiline keskmine peab vastama tarnija deklareeritud väärtustele tabelis 1 kindlaksmääratud vahemikus, välja arvatud energiatarbimine, mis ei tohi olla energiatarbimise nimiväärtusest Et üle 6 % suurem.

Vastasel korral loetakse kõnealune mudel ja kõik samaväärsed kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mudelid artiklis 3 ja 4 esitatud nõuetele mittevastavaks.

Liikmesriikide ametiasutused kasutavad usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismenetlust, võttes arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

Tabel 1

Mõõdetav parameeter

Lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla AEC nimiväärtusest (1) üle 10 % suurem.

Energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Et nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Programmi kestus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Tt nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Veetarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Wt nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Allesjääv niiskusesisaldus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla D nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Tsentrifuugimiskiirus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla nimiväärtusest üle 10 % väiksem.

Elektritarbimine väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis

Üle 1,00 W ulatuvad elektritarbimise Po ja Pl mõõdetud väärtused ei tohi olla üle 10 % nimiväärtustest suuremad. Kuni 1,00 W-ni ulatuvad tarbitava elektri Po ja Pl mõõdetud väärtused ei tohi olla nimiväärtustest üle 0,10 W suuremad.

Ooteseisundi kestus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Tl nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Õhus leviv müra

Mõõdetud väärtus peab vastama nimiväärtusele.


(1)  „nimiväärtus” – tarnija deklareeritud väärtus.


VI LISA

Energia- ja tsentrifuugimistõhususe klassid

1.   ENERGIATÕHUSUSE KLASSID

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina energiatõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt energiatõhususe indeksile (EEI), nagu on sätestatud tabelis 1.

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina energiatõhususe indeks (EEI) määratakse kindlaks vastavalt VII lisa punktile 1.

Tabel 1

Energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Energiatõhususe indeks

A+++ (kõige tõhusam)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (kõige ebatõhusam)

EEI ≥ 87

2.   TSENTRIFUUGIMISTÕHUSUSE KLASSID

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina tsentrifuugimistõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt allesjäävale niiskusesisaldusele (D), nagu on sätestatud tabelis 2.

Kodumajapidamises kasutatavasse pesumasinasse allesjääv niiskusesisaldus (D) määratakse kindlaks vastavalt VII lisa punktile 3.

Tabel 2

Tsentrifuugimistõhususe klassid

Tsentrifuugimistõhususe klass

Allesjääv niiskusesisaldus (%)

A (kõige tõhusam)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (kõige ebatõhusam)

D ≥ 90


VII LISA

Energiatõhususe indeksi, aastase veetarbimise ja allesjääva niiskusesisalduse arvutamise meetod

1.   ENERGIATÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Kodumajapidamises kasutatava pesumasinamudeli energiatõhususe indeksi (EEI) arvutamisel võrreldakse pesumasina kaalutud aastast energiatarbimist puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega ja osalise koormusega ning puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega kõnealuse masina aastase normatiivse energiatarbimisega.

a)

Energiatõhususe indeks (EEI) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse ühe kümnendkohani:

Formula

kus:

AEC

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina aastane energiatarbimine;

SAEC

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina aastane normatiivne energiatarbimine.

b)

Aastane normatiivne energiatarbimine (SAEC ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

kus:

c

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem.

c)

Kaalutud aastane energiatarbimine (AEC ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

i)

Formula

kus:

Et

=

kaalutud energiatarbimine;

Po

=

kaalutud tarbitav elekter väljalülitatud seisundis;

Pl

=

kaalutud tarbitav elekter ooteseisundis;

Tt

=

kaalutud programmi kestus;

220

=

tavaliste pesemistsüklite üldarv aastas.

ii)

Kui kodumajapidamises kasutatav pesumasin on varustatud elektritarbimise juhtimisega, mille puhul kodumajapidamises kasutatav pesumasin läheb programmi tsükli lõpul automaatselt tagasi väljalülitatud seisundisse, arvutatakse kaalutud aastane energiatarbimine (AEC ) järgmise valemi abil, millega võetakse arvesse ooteseisundi tegelikku kestust:

Formula

kus:

Tl

=

ooteseisundi kestus.

d)

Kaalutud energiatarbimine (Et ), ümardatuna kolmanda kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides (kWh) järgmiselt:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

kus:

Et,60

=

puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi energiatarbimine täiskoormusega;

Et,60½

=

puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi energiatarbimine osalise koormusega;

Et,40½

=

puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi energiatarbimine osalise koormusega.

e)

Kaalutud elektritarbimine väljalülitatud seisundis (Po ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse vattides (W) järgmiselt:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

kus:

Po,60

=

elektritarbimine väljalülitatud seisundis puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

Po,60½

=

elektritarbimine väljalülitatud seisundis puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega;

Po,40½

=

elektritarbimine väljalülitatud seisundis puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega.

f)

Kaalutud elektritarbimine ooteseisundis (Pl ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse vattides (W) järgmiselt:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

kus:

Pl,60

=

elektritarbimine ooteseisundis puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

Pl,60½

=

elektritarbimine ooteseisundis puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega;

Pl,40½

=

elektritarbimine ooteseisundis puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega.

g)

Kaalutud programmi kestus (Tt ), ümardatuna täisminutini, arvutatakse minutites järgmiselt:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

kus:

Tt,60

=

programmi kestus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

Tt,60½

=

programmi kestus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega;

Tt,40½

=

programmi kestus puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega.

h)

Kaalutud ooteseisundis oldud aeg (Tl ), ümardatuna täisminutini, arvutatakse minutites järgmiselt:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

kus:

Tl,60

=

ooteseisundis oldud aeg puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

Tl,60½

=

ooteseisundis oldud aeg puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega;

Tl,40½

=

ooteseisundis oldud aeg puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega.

2.   KAALUTUD AASTASE VEETARBIMISE ARVUTAMINE

a)

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina kaalutud aastane veetarbimine (AWC ), ümardatuna täisarvuni, arvutatakse liitrites järgmiselt:

AWc = Wt × 220

kus:

Wt

=

kaalutud veetarbimine;

220

=

tavaliste pesemistsüklite üldarv aastas.

b)

Kaalutud veetarbimine (Wt ), ümardatuna täisarvuni, arvutatakse liitrites järgmiselt:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

kus:

Wt,60

=

veetarbimine puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

Wt,60½

=

veetarbimine puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega;

Wt,40½

=

veetarbimine puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega.

3.   KAALUTUD ALLESJÄÄVA NIISKUSESISALDUSE ARVUTAMINE

Kodumajapidamises kasutatavasse pesumasinasse allesjääv kaalutud niiskusesisaldus (D), ümardatuna lähima täisprotsendini, arvutatakse protsentides järgmiselt:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

kus:

D60

allesjääv niiskusesisaldus protsentides, ümardatuna lähima täisprotsendini, puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

D60½

allesjääv niiskusesisaldus protsentides, ümardatuna lähima täisprotsendini, puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega;

D40½

allesjääv niiskusesisaldus protsentides, ümardatuna lähima täisprotsendini, puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega.


30.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/64


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1062/2010,

28. september 2010,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses televiisorite energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2010/30/EL nõutakse, et komisjon võtaks vastu delegeeritud õigusaktid selliste toodete energiamärgistuse kohta, millel on märkimisväärne energiasäästupotentsiaal ja suur tõhususnäitajate erinevus sama funktsionaalsuse korral.

(2)

Televiisorites kasutatud elekter moodustab märkimisväärse osa liidu kodude elektrinõudlusest ja võrdväärse funktsionaalsusega televiisoritel on energiatõhusus väga erinev. Televiisorite energiatõhusust on võimalik oluliselt parandada. Sellest tulenevalt peaksid televiisorite kohta kehtima energiamärgistuse nõuded.

(3)

Tuleks kehtestada ühtlustatud sätted televiisorite energiatõhususe ja -tarbimise näitamiseks märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, et pakkuda tootjatele stiimuleid televiisorite energiatõhususe parandamiseks, julgustada lõppkasutajaid ostma energiatõhusaid mudeleid, vähendada kõnealuste toodete elektritarbimist ja aidata kaasa siseturu toimimisele.

(4)

Käesoleva määruse ja komisjoni 22. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 642/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/125/EÜ seoses televiisorite ökodisaini nõuetega) (2) ühise mõju tulemusena on võimalik 2020. aastaks saavutada aastane elektrisääst 43 TWh, võrreldes olukorraga, kus meetmeid ei võeta.

(5)

Märgisel kajastatava teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) (3) I lisas nimetatud Euroopa standardiasutuste vastu võetud harmoneeritud standardeid, kui need on olemas.

(6)

Käesolevas määruses tuleks täpsustada televiisorite märgise ühetaoline kujundus ja sisu.

(7)

Lisaks sellele tuleks käesolevas määruses kindlaks määrata televiisorite tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse nõuded.

(8)

Käesolevas määruses tuleks samuti määrata kindlaks televiisorite mis tahes kujul kaugmüügi korral, reklaammaterjalides ja tehnilistes reklaammaterjalides esitatava teabe nõuded.

(9)

Energiatõhusate televiisorite tootmise edendamiseks peab kõrgematele energiatõhususe klassidele vastamise võimalusega televiisoreid turule toovatel televiisorite tarnijatel olema võimalus lisada kõnealuseid klasse väljendavad märgised enne kõnealuste klasside kohustusliku esitamise tähtpäeva.

(10)

Tehnika arengut arvesse võttes tuleks sätestada võimalus käesoleva määruse läbivaatamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas määruses kehtestatakse televiisorite märgistamise ja täiendava tootekirjelduse esitamise nõuded.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2010/30/EÜ artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „televiisor”– televisioonivastuvõtja või televiisorimonitor;

2)   „televisioonivastuvõtja”– peamiselt audiovisuaalsete signaalide vastuvõtmiseks ja kuvamiseks kavandatud toode, mis viiakse turule ühe mudeli- või süsteeminimetuse all ning mis koosneb järgmistest osadest:

3)   „televiisorimonitor”– toode, mis on kavandatud kuvama sisseehitatud ekraanil eri allikatest pärinevat videosignaali, sealhulgas televisioonisignaali, ja mis valikuliselt juhib ja taasesitab sellistest välisallikatest tulevaid audiosignaale ning mis on ühendatud standarditud videoliidesega, nagu RCA-liides (komponentvideo, komposiitvideo), SCART-liides, HDMI-liides ja tulevased traadita side standardid (välja arvatud sellised standardimata videoliidesed nagu DVI ja SDI), kuid millega ei saa vastu võtta ega töödelda edastussignaale;

4)   „sisselülitatud seisund”– seisund, mille puhul televiisor on ühendatud võrgutoiteallikaga ning toodab heli ja pilti;

5)   „kodukasutuse seisund”– televiisori seadistus, mida tootja soovitab tavapärase kodukasutuse jaoks;

6)   „ooteseisund”– seisund, milles seade on ühendatud võrgutoiteallikaga, sõltub sellest saadavast energiast, et talitleda nõuetekohaselt, ning tagab ainult järgmised funktsioonid, mis võivad jääda kestma määramata ajaks:

7)   „väljalülitatud seisund”– seisund, milles seade on ühendatud võrgutoiteallikaga ega võimalda ühtegi funktsiooni; see sisaldab ka järgmist:

8)   „taasaktiveerimisfunktsioon”– funktsioon, mis hõlbustab muude seisundite, sealhulgas sisselülitatud seisundi aktiveerimist, kasutades eemal asuvat lülitit, sealhulgas kaugjuhtimispulti, sisemist andurit ja taimerit lisafunktsioonide, sealhulgas sisselülitatud seisundi kasutamist võimaldavasse seisundisse;

9)   „teabe või seisundi kuvamine”– pidev funktsioon, mis annab teavet või kuvab seadme seisundit, sealhulgas kella;

10)   „esmamenüü”– tootja poolt eelnevalt kindlaks määratud televiisoriseadistused, mille hulgast televiisori kasutaja peab valima teatavad seadistused televiisori esmakordsel käivitamisel;

11)   „maksimaalse heleduse suhtarv”– vastavalt olukorrale kas televiisori kodukasutuse seisundi või tarnija määratud televiisori sisselülitatud seisundi maksimaalse heleduse ja televiisori sisselülitatud seisundi võimaliku maksimaalse heleduse suhe;

12)   „müügikoht”– koht, kus televiisoreid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks;

13)   „lõppkasutaja”– tarbija, kes ostab või eeldatavalt ostab televiisori.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused

1.   Tarnijad tagavad, et:

a)

iga televiisor tarnitakse V lisas sätestatud vormis ja seal esitatud teavet sisaldava trükitud märgisega;

b)

III lisas sätestatud tootekirjeldus muudetakse kättesaadavaks;

c)

IV lisas sätestatud tehnilised dokumendid muudetakse nõudmise korral liikmesriikide ametiasutustele ja komisjonile kättesaadavaks;

d)

konkreetse televiisorimudeli mis tahes reklaamis on esitatud energiatõhususe klass, kui reklaamis antakse energiaga seotud teavet või teavet hindade kohta;

e)

konkreetse televiisorimudeli mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse selle tehnilisi eriparameetreid, peab olema esitatud selle mudeli energiatõhususe klass.

2.   Energiatõhususe klassid põhinevad energiatõhususe indeksil, mis arvutatakse vastavalt II lisale.

3.   V lisas sätestatud märgist kasutatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

a)

televiisorite puhul, mis tuuakse turule alates 30. novembrist 2011 ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse

i)

A, B, C, D, E, F ja G, on märgised kooskõlas V lisa punktiga 1 või juhul, kui tarnijad seda asjakohaseks peavad, V lisa punktiga 2;

ii)

A+, on märgised kooskõlas V lisa punktiga 2;

iii)

A++, on märgised kooskõlas V lisa punktiga 3;

iv)

A+++, on märgised kooskõlas V lisa punktiga 4;

b)

televiisorite puhul, mis tuuakse turule alates 1. jaanuarist 2014. aastal ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A+, A, B, C, D, E ja F, peavad märgised olema kooskõlas V lisa punktiga 2 või juhul, kui tarnijad seda asjakohaseks peavad, V lisa punktiga 3;

c)

televiisorite puhul, mis tuuakse turule alates 1. jaanuarist 2017. aastal ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A++, A+, A, B, C, D ja E, peavad märgised olema kooskõlas V lisa punktiga 3 või juhul, kui tarnijad seda asjakohaseks peavad, V lisa punktiga 4;

d)

televiisorite puhul, mis tuuakse turule alates 1. jaanuarist 2020. aastal ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A+++, A++, A+, A, B, C ja D, peavad märgised olema kooskõlas V lisa punktiga 4.

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

Edasimüüjad tagavad, et:

a)

müügikohas on iga televiisori esiküljel selgelt nähtav artikli 3 lõike 1 kohane märgis, mille tarnijad on kättesaadavaks teinud;

b)

müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks pakutavaid televiisoreid, mille puhul lõppkasutaja televiisorit eeldatavasti esitletuna ei näe, tuleb turustada koos tarnijate poolt kooskõlas VI lisaga esitatud teabega;

c)

konkreetse televiisorimudeli mis tahes reklaamis on esitatud energiatõhususe klass, kui reklaamis antakse energiaga seotud teavet või teavet hindade kohta;

d)

konkreetse televiisorimudeli mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse selle tehnilisi eriparameetreid, peab olema esitatud selle mudeli energiatõhususe klass.

Artikkel 5

Mõõtmismeetodid

Artiklite 3 ja 4 alusel esitatava teabe saamiseks kasutatakse usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, nagu on sätestatud VII lisas.

Artikkel 6

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Liikmesriigid kohaldavad deklareeritud energiatõhususe klassi vastavuse hindamisel VIII lisas esitatud menetlust.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi seoses tehnika arenguga hiljemalt viie aasta möödumisel selle jõustumisest.

Artikkel 8

Üleminekusäte

Artikli 3 lõike 1 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d ei kohaldata trükitud reklaammaterjalidele ja trükitud tehnilistele reklaammaterjalidele, mis on avaldatud enne 30. märtsi 2012.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 30. novembrist 2011. Artikli 3 lõike 1 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d kohaldatakse aga alates 30. märtsist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

(2)  ELT L 191, 23.7.2009, lk 42.

(3)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(4)  ELT L 390, 31.12.2004, lk 24.


I LISA

Energiatõhususe klass

Televiisori energiatõhususe klass määratakse kindlaks selle energiatõhususe indeksi (EEI) alusel, mis on esitatud tabelis 1. Televiisori energiatõhususe indeks määratakse kindlaks kooskõlas II lisa punktiga 1.

Tabel 1

Televiisori energiatõhususe klass

Energiatõhususe klass

Energiatõhususe indeks

A+++ (kõige tõhusam)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (kõige ebatõhusam)

1,00 ≤ EEI


II LISA

Energiatõhususe indeksi ja sisselülitatud seisundi aastase energiatarbe arvutamise meetod

1.

Energiatõhususe indeks (EEI) arvutatakse valemiga EEI = P/Pref (A), kus:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 W/dm2;

Pbasic

=

20 W televisioonivastuvõtjate puhul, kus on üks tuuner/vastuvõtja ega ole kõvaketast;

Pbasic

=

24 W ühe või mitme kõvakettaga televisioonivastuvõtjate puhul;

Pbasic

=

24 W ühe või mitme tuuneri/vastuvõtjaga televisioonivastuvõtjate puhul;

Pbasic

=

28 W ühe või mitme kõvaketta ja ühe või mitme tuuneri/vastuvõtjaga televisioonivastuvõtjate puhul;

Pbasic

=

15 W televiisorimonitoride puhul;

A on nähtav ekraani pindala väljendatuna ruutdetsimeetrites (dm2);

P on televiisori elektritarbimine sisselülitatud seisundis (vattides), mis on mõõdetud kooskõlas VII lisaga ja ümardatud ühe kümnendkohani.

2.

Aastane energiatarve sisselülitatud seisundis – E – arvutatakse valemiga E = 1,46 × P ja seda väljendatakse kilovatt-tundides (kWh).

3.

Automaatse heleduse reguleerimisega televiisorid

Punktides 1 ja 2 osutatud energiatõhususe indeksi ja sisselülitatud seisundi aastase energiatarbimise arvutamisel vähendatakse sisselülitatud seisundi elektritarbimist, mis on arvutatud VII lisas sätestatud menetluse kohaselt, 5 % juhul, kui televiisori turule toomisel on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

televiisori kodukasutuse seisundi või tarnija määratud televiisori sisselülitatud seisundi heledust vähendatakse automaatselt vähemalt 20 luksi ja 0 luksi vahele jääva ümbritseva valgustiheduse korral;

b)

automaatne heleduse reguleerimine aktiveeritakse vastavalt vajadusele kas televiisori kodukasutuse seisundis või tarnija määratud televiisori sisselülitatud seisundis.


III LISA

Tootekirjeldus

1.

Televiisori tootekirjelduse teave esitatakse järgmises järjekorras ja see lisatakse toote brošüürile või muudele tootega kaasa antavatele dokumentidele:

a)

tarnija nimi või kaubamärk;

b)

tarnija mudelitähis, mis on tavaliselt tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset televiisori mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

c)

mudeli energiatõhususe klass vastavalt I lisa tabelile 1; kui televiisorile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 (1) alusel ELi ökomärgis, siis võib lisada vastava teabe;

d)

ekraani nähtava osa diagonaal sentimeetrites ja tollides;.

e)

sisselülitatud seisundi elektritarbimine, mis on arvutatud VII lisas esitatud menetluse kohaselt;

f)

vastavalt II lisale arvutatud aastane energiatarbimine, mis esitatakse kilovatt-tundides aasta kohta, ümardatakse lähima täisarvuni ja mida kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist.”;

g)

ooteseisundi ja väljalülitatud või mõlema seisundi elektritarbimine, mis on arvutatud VII lisas esitatud menetluse kohaselt;

h)

ekraani resolutsioon väljendatuna füüsiliste horisontaalsete ja vertikaalsete pikslite arvuna.

2.

Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija televiisori mudelit.

3.

Tootekirjelduses sisalduva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud teave, mida ei ole veel märgisel esitatud.


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.


IV LISA

Tehniline dokumentatsioon

Artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud tehniline dokumentatsioon sisaldab järgmist:

a)

tarnija nimi ja aadress;

b)

televiisori mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;

c)

vajaduse korral viited kohaldatud harmoneeritud standarditele;

d)

vajaduse korral muud kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e)

selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f)

kontrollnäitajad mõõtmiseks:

i)

ümbritseva õhu temperatuur;

ii)

katsetamispinge (V) ja katsetamissagedus (Hz);

iii)

elektrivarustussüsteemi harmoonilistest komponentidest tingitud summaarne moonutus;

iv)

sisendterminal audio- ja video-testsignaalide jaoks;

v)

elektriliseks katsetamiseks kasutatud instrumente, seadmeid ja vooluringe käsitlev teave ja dokumentatsioon;

g)

sisselülitatud seisundi parameetrid:

i)

andmed elektritarbimise kohta vattides, ümardatud esimese kümnendkohani kuni 100 W võimsuse mõõtmise korral ja esimese täisarvuni üle 100 W võimsuse mõõtmise korral;

ii)

tüüpilise televisioonilevi dünaamilise videosignaali parameetrid;

iii)

stabiilse elektritarbimise saavutamiseks vajalikud etapid;

iv)

esmamenüüga televiisorite puhul kodukasutuse seisundi maksimaalse heleduse ja televiisori võimaliku sisselülitatud seisundi maksimaalse heleduse suhe protsentides väljendatuna;

v)

televiisorimonitoride puhul mõõtmiseks kasutatud tuuneri asjakohaste omaduste kirjeldus;

h)

iga oote- või väljalülitatud seisund:

i)

andmed elektritarbimise kohta vattides, ümardatud teise kümnendkohani;

ii)

kasutatud mõõtmismeetod;

iii)

seisundi valimis- või programmeerimisviisi kirjeldus;

iv)

sellise seisundi saavutamiseks vajalike sündmuste järjekord, millel televiisor muudab oma seisundit automaatselt.


V LISA

Märgis

1.   MÄRGIS 1

Image

a)

Märgisel esitatakse järgmine teave:

I.

tarnija nimi või kaubamärk;

II.

tarnija mudelitähis, mis on tavaliselt tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset televiisori mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

III.

televiisori energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks I lisa kohaselt. Televiisori energiatõhususe klassi märkiva noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususe klassi märkiva noole otsaga samale kõrgusele;

IV.

sisselülitatud seisundi elektritarbimine vattides, ümardatuna lähima täisarvuni;

V.

aastane energiatarbimine sisselülitatud seisundis, mis on arvutatud II lisa punkti 2 kohaselt, väljendatud kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatud lähima täisarvuni;

VI.

ekraani nähtava osa diagonaal tollides ja sentimeetrites.

Televiisorite puhul, millel on selgesti nähtav lüliti, mis väljalülitatud asendisse viimisel lülitab televiisori seisundisse elektritarbimisega mitte üle 0,01 W, võib lisada punkti 5 alapunktis 8 näidatud sümboli.

Kui seadmele on antud Euroopa Liidu ökomärgis vastavalt määrusele (EÜ) nr 66/2010, võib lisada ka ELi ökomärgise koopia.

b)

Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5.

2.   MÄRGIS 2

Image

a)

Märgisele lisatakse punkti 1 alapunktis a loetletud teave.

b)

Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5.

3.   MÄRGIS 3

Image

a)

Märgisele lisatakse punkti 1 alapunktis a loetletud teave.

b)

Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5.

4.   MÄRGIS 4

Image

a)

Märgisele lisatakse punkti 1 alapunktis a loetletud teave.

b)

Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5.

5.   Märgise kujundus on järgmine:

Image

Selgitus:

a)

märgise laius on vähemalt 60 mm ja kõrgus 120 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peavad sisu proportsioonid siiski jääma samaks eespool esitatud kirjeldusega;

b)

suurema kui 29 dm2 ekraanipinnaga televiisorite korral on taust valge. 29 dm2 suuruse või väiksema ekraanipinnaga televiisorite korral on taust valge või läbipaistev;

c)

neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00–70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

d)

märgis vastab kõikidele järgnevalt esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele).

Image

Äärejoon: 3 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

ELi logo – värvused: X-80–00-00 ja 00–00-X-00.

Image

Märgise logod:

värvus: X-00–00-00

Piktogramm vastavalt näidisele; ELi logo ja märgise logo (koos): laius: 51 mm, kõrgus: 9 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 51 mm.

Image

Skaala A–G

Nool: kõrgus: 3,8 mm, vahe: 0,75 mm – värvus:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70–00-X-00,

kolmas klass: 30–00-X-00,

neljas klass: 00–00-X-00

viies klass: 00–30-X-00,

kuues klass: 00–70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri 10 pt paksus kirjas valged trükitähed; „+”-sümbolid: Calibri 10 pt paksus kirjas valged trükitähed.

Image

Energiatõhususe klass

Nool: laius: 26 mm, kõrgus: 8 mm, 100 % musta.

Tekst: Calibri 15 pt paksus kirjas valged trükitähed; „+”-sümbolid: Calibri 10 pt paksus kirjas valged trükitähed.

Image

Energia

Tekst: tavaline Calibri 7 pt, trükitähed, 100 % musta.

Image

Lüliti logo:

Piktogramm vastavalt näidisele, äärejoon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

Sisselülitatud seisundi võimsustarvet käsitlev tekst:

Äärejoon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: Calibri 14 pt paksus kirjas, 100 % musta.

Teine joon: tavaline Calibri 11 pt, 100 % musta.

Image

Televiisori ekraani diagonaal:

Piktogramm vastavalt näidisele

Äärejoon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: Calibri 14 pt paksus kirjas, 100 % musta. Tavaline Calibri 11 pt, 100 % musta.

Image

Aastast energiatarvet käsitlev tekst:

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: Calibri 25 pt paksus kirjas, 100 % musta.

Teine joon: tavaline Calibri 11 pt, 100 % musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk

Image

Tarnija mudelitähis

Image

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudeliteave peaksid mahtuma 51 × 8 mm mõõtmetega alale.

Image

Arvestusperiood

Tekst: Calibri 8 pt paksus kirjas

Tekst: Calibri 9 pt hele.


VI LISA

Teave, mida tuleb esitada, kui lõppkasutajad ei näe eeldatavasti toodet esitletuna

1.

Artikli 4 punktis b osutatud teave esitatakse järgmises järjekorras:

a)

mudeli energiatõhususe klass, nagu on määratletud I lisas;

b)

sisselülitatud seisundi elektritarbimine, nagu on osutatud II lisa punktis 1;

c)

aastane elektritarbimine vastavalt II lisa punktile 2;

d)

ekraani nähtav diagonaal.

2.

Kui esitatakse muid tootekirjelduses sisalduvaid andmeid, tuleb need esitada III lisas määratud kujul ja järjekorras.

3.

Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.


VII LISA

Mõõtmine

1.   Käesoleva määruse nõuetele vastavuse tagamiseks ja kõnealustele nõuetele vastavuse kontrollimiseks vajalikel mõõtmistel kasutatakse usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismenetlust, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sh meetodeid, mis on sätestatud dokumentides, mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Sisselülitatud seisundi elektritarbimise mõõtmine, millele on viidatud II lisa punktis 1

a)

Üldtingimused:

i)

mõõtmised tehakse ümbritseva õhu temperatuuril 23 °C +/– 5 °C;

ii)

mõõtmistel tuleb kasutada tüüpilise televisioonilevi dünaamilist videosignaali. Mõõdetav väärtus on kümne järjestikuse minuti jooksul tarbitav keskmine võimsus;

iii)

mõõtmised tehakse pärast seda, kui televiisor on olnud väljalülitatud seisundis vähemalt ühe tunni ja seejärel otsekohe ühe tunni sisselülitatud seisundis, ning need viiakse lõpule enne, kui televiisor on olnud sisselülitatud seisundis maksimaalselt kolm tundi. Vastavat videosignaali näidatakse kogu sisselülitatud seisundis olemise jooksul. Kõnealuseid kestusi võib lühendada televiisorite puhul, mis teadaolevalt saavutavad stabiilse seisundi ühe tunni jooksul, kui selle tulemusel saadud mõõtmistulemuste erinevus jääb 2 % piiresse võrreldes tulemustega, mis oleks muidu saadud siinkohal kirjeldatud kestusi kasutades;

iv)

mõõtmisel ei tohi lubatud viga 95 % usaldusnivool olla üle 2 %;

v)

kui seadmel on automaatne heleduse reguleerimise funktsioon, muudetakse see mõõtmiste ajaks inaktiivseks. Kui seadmel on automaatne heleduse reguleerimise funktsioon, mida ei saa inaktiivseks muuta, tehakse mõõtmised nii, et valgus siseneb ümbritseva valgustiheduse andurisse valgustihedusega 300 luksi või üle selle.

b)

Televiisorite seisund sisselülitatud seisundi elektritarbimise mõõtmisel:

i)

televisioonivastuvõtjad, millel ei ole esmamenüüd: elektritarbimist mõõdetakse tootja tarnitava televiisori sisselülitatud seisundis, st et televiisori heleduse reguleerimise seaded on tootja poolt lõppkasutaja jaoks seadistatud asendis;

ii)

televisioonivastuvõtjad, millel on esmamenüü: elektritarbimist mõõdetakse kodukasutuse seisundis;

iii)

televiisorimonitorid, millel ei ole esmamenüüd: televiisorimonitor ühendatakse asjaomase tuuneriga. Elektritarbimist mõõdetakse tootja tarnitava televiisori sisselülitatud seisundis, st et televiisorimonitori heleduse reguleerimise seaded on tootja poolt lõppkasutaja jaoks seadistatud asendis. Tuuneri elektritarbimine ei ole televiisorimonitori sisselülitatud seisundi elektritarbimise mõõtmisel oluline;

iv)

televiisorimonitorid, millel on esmamenüü: televiisorimonitor ühendatakse asjaomase tuuneriga. Elektritarbimist mõõdetakse kodukasutuse seisundis.

3.   Sisselülitatud oote-/väljalülitatud seisundi elektritarbimise mõõtmine, millele on viidatud III lisa punkti 1 alapunktis g

0,50 W ja suurema võimsuse mõõtmisel ei tohi lubatud viga 95 % usaldusnivool olla üle 2 %. Väiksema kui 0,50 W võimsuse mõõtmisel ei tohi lubatud viga 95 % usaldusnivool olla üle 0,01 W.

4.   VIII lisa punkti 2 alapunktis c viidatud maksimaalse heleduse mõõtmine

a)

Maksimaalset heledust mõõdetakse heledusmõõturiga, millega tehakse kindlaks selline ekraani osa, kus on täiesti (100 %) valge kujutis, mis moodustab osa täisekraani häälestustabelist, mis ei ületa kujutise keskmise heleduse punkti, mille puhul hakkab ekraani heleduse reguleerimise süsteem võimsust piirama.

b)

Heledussuhte mõõtmisel ei tohi muuta heledusmõõturi mõõtepunkti kuvaril, vahetades vastavalt olukorrale kas televiisori kodukasutuse seisundit või tarnija määratud televiisori sisselülitatud seisundit ja televiisori sisselülitatud seisundit.


VIII LISA

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Artiklites 3 ja 4 sätestatud nõuete vastavushindamise eesmärgil peavad liikmesriikide ametiasutused kohaldama II lisa punktis 1 kirjeldatud sisselülitatud seisundi elektritarbimise ja III lisa punkti 1 alapunktis g kirjeldatud oote-/väljalülitatud seisundi elektritarbimise puhul järgmist kontrollimenetlust.

1)

Liikmesriigid kontrollivad ühte seadet.

2)

Mudel loetakse vastavaks sisselülitatud seisundi elektritarbimise deklareeritud väärtusele ning ooteseisundi ja/või väljalülitatud seisundi elektritarbimise deklareeritud väärtusele, kui:

a)

tulemused ei ületa sisselülitatud seisundi elektritarbimise puhul kohaldatavat elektritarbimise väärtust rohkem kui 7 % ning

b)

tulemused ei ületa ooteseisundi ja väljalülitatud seisundi elektritarbimise puhul deklareeritud elektritarbimise väärtusi rohkem kui 0,10 W ning

c)

maksimaalse heleduse suhtarvu käsitlev tulemus on üle 60 %.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a, b või c osutatud tulemusi ei saavutata, võetakse katsetamiseks sama mudeli kolm lisanäidist.

4)

Pärast sama mudeli kolme täiendava näidise katsetamist loetakse mudel vastavaks sisselülitatud seisundi elektritarbimise deklareeritud väärtusele ning ooteseisundi ja väljalülitatud seisundi elektritarbimise deklareeritud väärtusele, kui:

a)

kolme viimati nimetatud näidise tulemuste keskmine ei ületa sisselülitatud seisundi elektritarbimise puhul deklareeritud elektritarbimise väärtust rohkem kui 7 % ning

b)

kolme viimati nimetatud eksemplari tulemuste keskmine ei ületa ooteseisundi ja väljalülitatud seisundi elektritarbimise puhul deklareeritud elektritarbimise väärtusi rohkem kui 0,10 vatti ning

c)

eespool sätestatud maksimaalse heleduse suhtarvu käsitlev kolme viimati nimetatud eksemplari katsetuste tulemuste keskmine on üle 60 %.

5)

Kui punkti 4 alapunktides a, b või c osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel nõuetele mittevastavaks.