ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.297.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 297

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
13. november 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTUVÕETUD ÕIGUSAKTID

 

*

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr 37 – Ühtsed sätted, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste kinnitatud laternaseadmestikes kasutatavate hõõglampide tüübikinnitust

1

 

*

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskirja nr 13 Ühtsed sätted, milles käsitletakse M-, N- ja O-kategooria sõidukite tüübikinnitust seoses pidurdamisega muudatused

183

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTUVÕETUD ÕIGUSAKTID

13.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/1


Rahvusvahelise avaliku õiguse alusel on õiguslik toime ainult ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni originaaltekstidel. Käesoleva eeskirja staatust ja jõustumise kuupäeva tuleb kontrollida ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni staatust käsitleva dokumendi TRANS/WP.29/343 viimasest versioonist, mis on kättesaadav järgmisel veebisaidil:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr 37 – Ühtsed sätted, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste kinnitatud laternaseadmestikes kasutatavate hõõglampide tüübikinnitust

Sisaldab kogu kehtivat teksti kuni:

03-seeria muudatuste 34. täiendus — jõustumise kuupäev: 19. august 2010

SISUKORD

EESKIRI

1.

Kohaldamisala

2.

Haldussätted

2.1.

Mõisted

2.2.

Tüübikinnituse taotlemine

2.3.

Märgised

2.4.

Tüübikinnitus

3.

Tehnilised nõuded

3.1.

Mõisted

3.2.

Üldnõuded

3.3.

Valmistamine

3.4.

Katsed

3.5.

Hõõgniidi asukoht ja mõõtmed

3.6.

Värvus

3.7.

UV-kiirgus

3.8.

Märkus valikkollase värvuse kohta

3.9.

Optilise kvaliteedi kontrollimine

3.10.

Standardhõõglamp

4.

Toodangu vastavus nõuetele

5.

Karistused toodangu nõuetele mittevastavuse korral

6.

Tootmise lõpetamine

7.

Tüübikatsetuste eest vastutavate tehniliste teenistuste ning ametiasutuste nimed ja aadressid

8.

Üleminekusätted

LISAD

1. lisa

Hõõglampide andmelehed

2. lisa

Teatis eeskirja nr 37 kohase hõõglambi tüübikinnituse andmise, tüübikinnituse laiendamise, tüübikinnituse andmisest keeldumise, tüübikinnituse tühistamise või hõõglambi tüübi tootmise lõpetamise kohta

3. lisa

Näide tüübikinnitusmärgi paigutusest

4. lisa

Valguskese ja lambi hõõgniitide kujud

5. lisa

Hõõglampide värvi kontrollimine

6. lisa

Miinimumnõuded tootja kvaliteedikontrolli menetlustele

7. lisa

Proovide võtmine ja tootja katseandmete vastavustasemed

8. lisa

Miinimumnõuded ametiasutuse läbiviidavatele pistelistele kontrollidele

9. lisa

Pistelise kontrolliga kinnitatud vastavus

10. lisa

1. lisa joonistel kasutatud mõistete tõlked

1.   KOHALDAMISALA

Käesolevat eeskirja kohaldatakse 1. lisas osutatud hõõglampide suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks mootorsõidukite ja nende haagiste kinnitatud laternaseadmestikes.

2.   HALDUSSÄTTED

2.1.   Mõisted

2.1.1.   Kategooria mõiste

Käesolevas eeskirjas kasutatud mõiste „kategooria” abil eristatakse standardhõõglampide põhikonstruktsioone. Igale põhikonstruktsiooni kategooriale vastab eritähis, näiteks „H4”, „P21W”, „T4W”, „PY21W” või „RR10W”.

2.1.2.   Tüübi mõiste

Ühte ja samasse kategooriasse kuuluvad eri tüüpi (1) hõõglambid võivad erineda järgmiste oluliste tunnuste poolest:

2.1.2.1.

kaubanimi või kaubamärk (ühe ja sama kaubanime või kaubamärgiga hõõglampe, mis on valmistatud erinevate tootjate poolt, käsitatakse eri tüüpi hõõglampidena. Kui hõõglambid erinevad ainult kaubanime või kaubamärgi poolest ja need on valmistanud üks ja sama tootja, võib neid pidada ühte tüüpi kuuluvaks;

2.1.2.2.

kolvi ehitus, juhul kui selle erinevused mõjutavad optilisi omadusi;

2.1.2.3.

nimipinge;

2.1.2.4.

halogeen.

2.2.   Tüübikinnituse taotlemine

2.2.1.

Tüübikinnitustaotluse esitab kaubanime või kaubamärgi omanik või tema volitatud esindaja.

2.2.2.

Igale tüübikinnitustaotlusele lisatakse (vt ka punkt 2.4.2):

2.2.2.1.

tüübi identifitseerimiseks piisavalt üksikasjalikud joonised kolmes eksemplaris;

2.2.2.2.

tehniline lühikirjeldus;

2.2.2.3.

tüübikinnituseks esitatud hõõglambi näidised – viis näidist iga värvuse kohta.

2.2.3.

Juhul kui hõõglamp erineb eelnevalt kinnitatud tüübist ainult kaubanime või kaubamärgi poolest, on küllaldane, kui esitatakse:

2.2.3.1.

tootja deklaratsioon selle kohta, et tüübikinnituse saamiseks esitatud hõõglamp on identne eelnevalt kinnitatud ja tüübikinnitusnumbriga identifitseeritud tüübiga (välja arvatud kaubanime või kaubamärgi poolest) ning on valmistatud sama tootja poolt;

2.2.3.2.

kaks uue kaubanime või kaubamärgiga hõõglambi näidist.

2.2.4.

Pädev asutus teeb enne tüübikinnituse andmist kindlaks, kas on sisse seatud rahuldav kord, mis tagab tootmise nõuetele vastavuse tõhusa kontrolli.

2.3.   Märgised

2.3.1.

Tüübikinnituse saamiseks esitatud hõõglambi soklil või kolvil peavad olema (2):

2.3.1.1.

taotleja kaubanimi või -märk;

2.3.1.2.

nimipinge. Nimipinget ei ole siiski vaja märkida, kui hõõglambitüübi standardne nimipinge on ainult 12 V ja suurim lubatud kolvi läbimõõt on kuni 7,5 mm;

2.3.1.3.

hõõglambi kategooria rahvusvaheline tähis. Kui suurim lubatud hõõglambi kolvi läbimõõt ei ületa 7,5 mm, ei ole kategooria tähises vaja märkida võimsuse ühikut W;

2.3.1.4.

nimivõimsus (kahe hõõgniidiga lambi puhul kasutatakse märkimisviisi „suurema võimsusega hõõgniit / väiksema võimsusega hõõgniit”); nimivõimsust ei märgita eraldi, kui see moodustab osa vastava hõõglambikategooria rahvusvahelisest tähisest;

2.3.1.5.

piisava suurusega ala tüübikinnitusmärgi jaoks.

2.3.2.

Punktis 2.3.1.5 mainitud ala näidatakse tüübikinnitustaotlusele lisatud joonistel.

2.3.3.

Punkti 3.7 nõuetele vastavad halogeenlambid märgistatakse tähega U.

2.3.4.

Hõõglambile võib kanda ka muid kui punktides 2.3.1 ja 2.4.3 käsitletud märgiseid, kui need ei halvenda valguskarakteristikuid.

2.4.   Tüübikinnitus

2.4.1.

Tüübikinnitus antakse juhul, kui kõik punkti 2.2.2.3 või 2.2.3.2 kohaselt esitatud hõõglambitüübi näidised vastavad käesoleva eeskirja nõuetele.

2.4.2.

Igale kinnitatud tüübile antakse tüübikinnitusnumber. Tüübikinnitusnumbri esimene koht (praegu 2, mis vastab 27. oktoobril 1983 jõustunud 02-seeria muudatustele ja 1. juunil 1984 jõustunud 03-seeria muudatustele, mis ei nõua tüübikinnitusnumbri muutmist) näitab tüübikinnituse andmise ajaks käesolevasse eeskirja viimati tehtud peamisi tehnilisi muudatusi hõlmavat muudatuste seeriat. Sellele järgneb kuni kahekohaline identifitseerimiskood. Võib kasutada ainult joonealuses märkuses (3) loetletud araabia numbreid ja suurtähti. Üks ja seesama kokkuleppeosaline ei või anda sama koodi teisele hõõglambitüübile. Teatis käesoleva eeskirja kohase hõõglambitüübi kinnitamise, tüübikinnituse laiendamise, tüübikinnituse andmisest keeldumise, tüübikinnituse tühistamise või tootmise lõpetamise kohta edastatakse käesolevat eeskirja kohaldavatele kokkuleppeosalistele käesoleva eeskirja 2. lisas esitatud näidisele vastaval vormil ja taotleja esitatud joonisel, mille formaat ei ületa A4 mõõtmeid (210 × 297 mm) ning mille mõõtkava on vähemalt 2:1. Taotleja soovil võib valget valgust kiirgavale hõõglambile ja valikkollast valgust kiirgavale hõõglambile anda ühe ja sama tüübikinnitusnumbri (vt punkt 2.1.2.3).

2.4.3.

Lisaks punkti 2.3.1 alusel nõutavatele märgistele kantakse igale hõõglambile, mis vastab käesoleva eeskirja kohaselt kinnitatud tüübile, punktis 2.3.1.5 osutatud alale ka rahvusvaheline tüübikinnitusmärk, mis koosneb järgmistest elementidest:

2.4.3.1.

kärbitud ringiga ümbritsetud E-täht, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi tunnusnumber (4);

2.4.3.2.

tüübikinnitusnumber kärbitud ringi läheduses.

2.4.4.

Kui taotleja on saanud mitmele kaubanimele või kaubamärgile ühe ja sama tüübikinnitusnumbri, piisab punkti 2.3.1.1 nõude täitmiseks ühest või mõnest kaubanimest või kaubamärgist.

2.4.5.

Punktides 2.3.1 ja 2.4.3 osutatud tüübikinnitusmärgid ja muud märgised peavad olema kergesti loetavad ja kustumatud.

2.4.6.

Tüübikinnitusmärgi kujunduse näidis on esitatud käesoleva eeskirja 3. lisas.

3.   TEHNILISED NÕUDED

3.1.   Mõisted

3.1.1.   Nimipinge: hõõglambile märgitud pinge voltides.

3.1.2.   Nimivõimsus: hõõglambile märgitud võimsus vattides, mille võib esitada asjaomase hõõglambikategooria rahvusvahelise nimetuse osana.

3.1.3.   Katsepinge: pinge hõõglambi klemmidel, mille juures elektrilised ja fotomeetrilised näitajad on kindlaks määratud ning millega neid väärtusi kontrollitakse.

3.1.4.   Sihtväärtused: väärtused, mis tuleb saavutada lubatud hälbe piires, kui hõõglambile rakendatakse katsepingega voolu.

3.1.5.   Standardhõõglamp (etalonhõõglamp): valget, merevaigukollast või punast valgust kiirgav hõõglamp, mille mõõtmete tolerantsid on vähendatud ning mida kasutatakse valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmete fotomeetrilisel katsetamisel. Iga hõõglambikategooria jaoks on kindlaks määratud ainult ühe nimipingega standardhõõglambid.

3.1.6.   Võrdlusvalgusvoog: kindlaksmääratud standardhõõglambi valgusvoog, mille suhtes väljendatakse valgustusseadme optilisi karakteristikuid.

3.1.7.   Mõõtevalgusvoog: kindlaksmääratud valgusvooväärtus, mida kasutatakse hõõglambi katsetamisel sõiduki standardesilaternas vastavalt punktile 3.9.

3.1.8.   Nulltelg: sokli suhtes määratud telg, mille suhtes väljendatakse teatavaid hõõglambi mõõtmeid.

3.1.9.   Baastasand: sokli suhtes määratud tasapind, mille suhtes väljendatakse teatavaid hõõglambi mõõtmeid.

3.2.   Üldnõuded

3.2.1.

Iga esitatud hõõglambinäidis peab vastama käesoleva eeskirja asjakohastele nõuetele.

3.2.2.

Hõõglampide konstruktsioon peab olema selline, et tavapärase kasutuse korral oleks tagatud nende töökindlus. Peale selle ei tohi neil olla projekteerimis- ega tootmisvigu.

3.3.   Valmistamine

3.3.1.

Hõõglambi kolvil ei tohi olla kriimustusi ega plekke, mis võiksid halvendada kasutegurit ja optilisi tööparameetreid.

3.3.2.

Hõõglampidel peavad olema Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) väljaande 60061 kolmanda versiooni sokliandmelehtede tingimustele vastavad standardsoklid, nagu on määratletud 1. lisa individuaalsetel andmelehtedel.

3.3.3.

Soklid peavad olema tugevad ja kindlalt kolbide külge kinnitatud.

3.3.4.

Hõõglampide vastavus punktide 3.3.1–3.3.3 nõuetele tehakse kindlaks visuaalse kontrollimise, mõõtmete kontrollimise ja vajaduse korral katsepaigalduse abil.

3.4.   Katsed

3.4.1.

Hõõglampe vanandatakse kõigepealt umbes tund aega katsepinge all. Kahe hõõgniidiga lampide kumbagi hõõgniiti vanandatakse eraldi.

3.4.2.

Kui hõõglambil on kaetud kolb, pühitakse pärast punkti 3.4.1 kohast vanandamist kolvi pind kergelt üle puuvillase riidega, mis on kastetud 70 mahuosast n-heptaanist ja 30 mahuosast tolueenist koosnevasse segusse. Ligikaudu viie minuti pärast kontrollitakse kolvi pinda visuaalselt. Sellel ei tohi olla nähtavaid muutusi.

3.4.3.

Hõõgniidi asendi ja mõõtmete määramiseks juhitakse hõõglambist läbi vool pinge juures, mis vastab 90–100 % katsepingest.

3.4.4.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, kasutatakse elektrilistel ja fotomeetrilistel mõõtmistel katsepinget.

3.4.5.

Elektrilised mõõtmised tehakse vähemalt täpsusklassi 0,2 mõõteriistadega.

3.4.6.

1. lisa andmelehtedel kindlaksmääratud valgusvooväärtused luumenites kehtivad valget valgust kiirgavate hõõglampide korral, kui nendel andmelehtedel ei ole ette nähtud teistsugust värvi.

Juhul kui on lubatud kasutada valikkollast värvust, peab valikkollase väliskolviga hõõglambi valgusvoog olema vähemalt 85 % vastava valget valgust kiirgava hõõglambi puhul kindlaksmääratud valgusvoost.

3.5.   Hõõgniidi asukoht ja mõõtmed

35.1.

Hõõgniidi geomeetriline kuju peab põhimõtteliselt vastama 1. lisa hõõglampide andmelehtedel esitatud spetsifikaatidele.

3.5.2.

Joonhõõgniidi asendi õigsust ja kuju kontrollitakse asjakohasel andmelehel kindlaksmääratud viisil.

3.5.3.

Kui hõõglambi andmelehel on vähemalt ühes vaates näidatud hõõgniiti punktina, määratakse valguskeskme asend 4. lisa kohaselt.

3.5.4.

Joonhõõgniidi pikkus leitakse tema otspunktide järgi, mis määratakse asjakohasel andmelehel (kui ei ole sätestatud teisiti) hõõglambi nulltelje ristprojektsioonil esimese ja viimase hõõgniidikeeru haripunktidena. Haripunkt peab vastama tingimusele, et haarade vaheline nurk ei oleks suurem kui 90°. Juhul kui on tegemist topeltkeermikhõõgniidiga, arvestatakse sekundaarkeerdude haripunkte.

3.5.4.1.

Telgmiselt asetseva hõõgniidi korral määratakse kõnesolevate haripunktide äärmised asukohad kindlaks hõõglambi keeramise abil ümber nulltelje. Seejärel mõõdetakse hõõgniidi pikkus nullteljega paralleelses suunas.

3.5.4.2.

Põiki asetseva hõõgniidi korral suunatakse hõõgniidi telg risti projektsiooni suunaga. Hõõgniidi pikkus mõõdetakse nullteljega ristuvas suunas.

3.6.   Värvus

3.6.1.

Hõõglambist kiirguv valgus peab olema valge, kui asjakohasel andmelehel ei ole kindlaks määratud teisiti.

3.6.2.

Käesolevas eeskirjas kohaldatakse kiiratava valguse värvuse määratlusi, mis on sätestatud tüübikinnitustaotluse esitamise ajal kehtivas eeskirjas nr 48 ja selle muudatustes.

3.6.3.

Kiirguva valguse värvust mõõdetakse 5. lisas kindlaksmääratud meetodil. Iga mõõdetud väärtus peab vastama nõutavale tolerantsivahemikule (5). Peale selle ei tohi valget valgust kiirgavate hõõglampide puhul mõõdetud väärtused Plancki joonel valitud väärtusest x- ja y-koordinaadi suunas kõrvale kalduda enam kui 0,020 ühikut (Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) väljaanne 15.2. Kolorimeetria, 1986). Valgussignalisatsiooniseadmetes kasutatavad hõõglambid peavad vastama Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) väljaande 60809 teise versiooni viienda muudatuse punktis 2.4.2 sätestatud nõuetele.

3.7.   UV-kiirgus

Halogeenlambi UV-kiirgus peab vastama järgmistele võrratustele:

Formula

Formula

kus:

Ee (λ)

(W/nm)

on radiaalse valgusvoo spektraaljaotus;

V (λ)

(1)

on spektraalne valgusefektiivsus;

km = 683

(lm/W)

on fotomeetrilise kiirguse ekvivalent;

λ

(nm)

on lainepikkus.

Nende väärtuste arvutamisel kasutatakse viienanomeetrilisi intervalle.

3.8.   Märkus valikkollase värvuse kohta

Vastavalt punktile 3.6 võib käesoleva eeskirja kohase hõõglambitüübi kinnituse anda hõõglambile, mis kiirgab valget või valikkollast valgust. Artikliga 3 kokkuleppes (mille lisaks on käesolev eeskiri) ei takistata kokkuleppeosalistel keelata kas valget või valikkollast valgust kiirgavate hõõglampide kasutamist nende poolt registreeritud sõidukitel.

3.9.   Optilise kvaliteedi kontrollimine

(Kohaldatakse ainult R2, H4 ja HS1 kategooria hõõglampide suhtes.)

3.9.1.

Kõnealune optilise kvaliteedi kontroll tehakse sellise pinge juures, mille puhul säilib mõõtevalgusvoog; tuleb järgida punkti 3.4.6 spetsifikatsioone

3.9.2.

Valget valgust kiirgavad 12-voldised hõõglambid

Standardhõõglambile sätestatud nõuetele kõige paremini vastavat näidist kontrollitakse punktis 3.9.5 kindlaksmääratud standardesilaternas ning tehakse kindlaks, kas kõnealuse esilaterna ja kontrollitava hõõglambi koost vastab asjakohases eeskirjas lähituledele sätestatud valgusjaotusnõuetele.

3.9.3.

Valget valgust kiirgavad 6- ja 24-voldised hõõglambid

Nominaalmõõtmetele kõige paremini vastavat näidist kontrollitakse punktis 3.9.5 osutatud standardesilaternas ning tehakse kindlaks, kas kõnealuse esilaterna ja katsetatava hõõglambi koost vastab asjakohases eeskirjas lähituledele sätestatud valgusjaotusnõuetele. Lubatud on kõrvalekalded, mis ei ületa miinimumväärtusi üle 10 %.

3.9.4.

Tagamaks, et valikkollast valgust kiirgavate hõõglampide valgustus vastaks asjakohases eeskirjas lähituledele sätestatud valguse jaotumise nõuetele 12-voldiste hõõglampide puhul vähemalt 85 % ulatuses ning 6-voldiste ja 24-voldiste hõõglampide puhul vähemalt 77 % ulatuses, kontrollitakse kõnealuseid hõõglampe punktides 3.9.2 ja 3.9.3 kirjeldatud viisil ning punktis 3.9.5 osutatud standardesilaternas. Maksimaalsed valgustustaseme piirmäärad ei muutu.

Seda katset ei tehta valikkollase kolviga hõõglambile juhul, kui sama tüüpi valget valgust kiirgavale hõõglambile on juba antud tüübikinnitus.

3.9.5.

Esilaternat käsitatakse standardesilaternana järgmistel tingimustel:

3.9.5.1.

esilatern vastab asjakohastele tüübikinnitusnõuetele;

3.9.5.2.

esilaterna efektiivne läbimõõt on vähemalt 160 mm;

3.9.5.3.

standardhõõglambiga varustatud esilatern annab mitmesugustes asjakohasele hõõglambitüübile kindlaksmääratud punktides ja tsoonides valgustustaseme, mis:

3.9.5.3.1.

ei ületa 90 % lubatud ülemmäärast;

3.9.5.3.2.

ei ole madalam kui 120 % asjakohase hõõglambitüübi lubatud alammäärast.

3.10.   Standardhõõglamp

Täiendavad nõuded standardhõõglampidele (etalonhõõglampidele) on esitatud vastavatel andmelehtedel 1. lisas.

Värvsustemperatuuril 2 856 K ei tohi valget valgust kiirgava standardhõõglambi (etalonhõõglambi) kolb muuta valgusallika Rahvusvahelise Valgustuskomisjoni (CIE) trikromaatilisi koordinaate x- ja/või y-suunas rohkem kui 0,010 ühikut.

Merevaigukollast või punast valgust kiirgava standardhõõglambi (etalonhõõglambi) kolvi temperatuuri muutused ei tohi mõjutada valgusvoogu, mis võiks kahjustada signalisatsiooniseadme fotomeetrilisi mõõteväärtusi.

4.   TOODANGU VASTAVUS NÕUETELE

4.1.

Käesoleva eeskirja kohaselt tüübikinnituse saanud hõõglambid peavad olema valmistatud nii, et nad vastaksid kinnitatud tüübile, kusjuures tuleb järgida käesoleva eeskirja punkti 3 ning 1., 3. ja 4. lisa märgistus- ja tehnilisi nõudeid.

4.2.

Punkti 4.1 tingimuste täitmise tõendamiseks tehakse asjakohane toodangu kontroll.

4.3.

Tüübikinnituse omanik peab eelkõige:

4.3.1.

tagama toodangu kvaliteedi tõhusa kontrollimise korra olemasolu;

4.3.2.

pääsema juurde seadmetele, mis on vajalikud kinnitatud tüübile vastavuse kontrollimiseks;

4.3.3.

tagama, et katsetulemused registreeritaks ja neid kajastavad dokumendid oleksid kättesaadavad tähtaja jooksul, mis määratakse kindlaks kooskõlastatult ametiasutusega;

4.3.4.

analüüsima vastavalt 7. lisa kriteeriumidele iga katsetüübi tulemusi, et kontrollida tootekarakteristikuid ning tagada nende stabiilsus, võttes arvesse tööstustoodangu korral lubatud kõikumisi;

4.3.5.

tagama, et iga hõõglambitüübi puhul tehtaks vähemalt käesoleva eeskirja 6. lisas kindlaksmääratud katsed;

4.3.6.

tagama, et kui on võetud näidiseid, millel ilmneb asjakohasele katsetüübile mittevastavust, valitakse uued näidised ja korratakse katset. Tuleb teha kõik võimalik, et taastada asjaomase toote vastavus tüübikinnitusele.

4.4.

Tüübikinnituse andnud pädev asutus võib igas tootmisüksuses kasutatavaid vastavuse kontrollimise meetodeid igal ajal kontrollida.

4.4.1.

Iga kontrolli puhul tuleb väliskontrollijale esitada katsetulemused ja toodangu ülevaatuse tulemused.

4.4.2.

Välisinspektor võib võtta pisteliselt näidiseid, mida katsetatakse tootja laboris. Näidiste vähima arvu võib määrata vastavalt tootja oma kontrollimiste tulemustele.

4.4.3.

Kui kvaliteeditase osutub ebarahuldavaks või kui tundub olevat vajalik kontrollida punkti 4.4.2 kohaselt läbiviidud katsete usaldusväärsust, valib kontrollija näidised, mis saadetakse tüübikatsetusi teinud tehnilisele teenistusele.

4.4.4.

Tüübikinnituse andnud pädev asutus võib teha mis tahes käesolevas eeskirjas sätestatud katseid. Kui pädev asutus otsustab teha pistelisi kontrolle, rakendatakse käesoleva eeskirja 8. ja 9. lisa kriteeriume.

4.4.5.

Tavapärane pädeva asutuse heakskiidetud inspekteerimissagedus on üks kord kahe aasta kohta. Juhul kui sellise inspekteerimise ajal registreeritakse negatiivsed tulemused, tagab pädev asutus, et võetaks kõik vajalikud meetmed toodangu nõuetele vastavuse taastamiseks nii kiiresti kui võimalik.

5.   KARISTUSED TOODANGU NÕUETELE MITTEVASTAVUSE KORRAL

5.1.

Käesoleva eeskirja kohaselt hõõglambile antud tüübikinnituse võib tühistada, kui tooted ei vasta nõuetele või tüübikinnitusmärgiga hõõglamp ei vasta kinnitatud tüübile.

5.2.

Kui käesolevat eeskirja kohaldav kokkuleppeosaline tühistab tüübikinnituse, mille ta on varem andnud, teatab ta sellest kohe teistele käesolevat eeskirja kohaldavatele kokkuleppeosalistele, kasutades käesoleva eeskirja 2. lisas esitatud näidisele vastavat teatisevormi.

6.   TOOTMISE LÕPETAMINE

Kui tüübikinnituse hoidja lõpetab täielikult käesoleva eeskirja kohaselt tüübikinnituse saanud hõõglambitüübi tootmise, teatab ta sellest tüübikinnituse andnud asutusele. Kui kõnealune asutus saab sellesisulise teatise, teatab ta sellest teistele käesolevat eeskirja kohaldavatele 1958. aasta kokkuleppe osalistele, kasutades käesoleva eeskirja 2. lisas esitatud näidisele vastavat teatisevormi.

7.   TÜÜBIKATSETUSTE EEST VASTUTAVATE TEHNILISTE TEENISTUSTE NING AMETIASUTUSTE NIMED JA AADRESSID

Käesolevat eeskirja rakendavad 1958. aasta kokkuleppe osalised teatavad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile tüübikatsetuste eest vastutavate tehniliste teenistuste nimed ja aadressid ning tüübikinnitusi andvate ametiasutuste nimed ja aadressid, kuhu tuleb saata muudes riikides välja antud vormid, mis tõendavad tüübikinnituse andmist, tüübikinnituse laiendamist, tüübikinnituse andmisest keeldumist, tüübikinnituse tühistamist või tootmise lõpetamist.

8.   ÜLEMINEKUSÄTTED

8.1.

Eelnevate seeriate muudatuste alusel antud tüübikinnitused kehtivad ka edaspidi, välja arvatud tüübikinnitused toodangu nõuetele vastavuse kohta; 12 kuu möödumisel käesoleva muudatuse rakendamise tähtpäevast peavad jooksvalt toodetavad hõõglambid vastama viimati jõustunud muudatuste seeria nõuetele (6).

8.2.

Varem kehtinud tähiste ja uute tähiste vastavust kajastab järgmine tabel:

Varasem tähis

03-seeria muudatustes kindlaksmääratud uued tähised

P25-1

P21W

P25-2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

8.3.

12 kuu möödumisel eeskirja nr 37 03-seeria muudatuste 28. täienduse jõustumist ei või laternates tüübikinnituseks kasutada R2, S1 ja C21W kategooria hõõglampe.

8.4

Käesolevat eeskirja kohaldavad kokkuleppeosalised võivad siiski anda tüübikinnituse laternatele, milles on kasutatud R2, S1 ja C21W kategooria hõõglampe, tingimusel et need hõõglambid on ette nähtud varuosadeks juba kasutuses olevatele sõidukitele.


(1)  Üksnes valget valgust kiirgava hõõglambi värvuse muutmiseks mõeldud valikkollane kolb või täiendav valikkollane väliskolb, mille puhul muud karakteristikud jäävad samaks, ei muuda hõõglambi tüüpi.

(2)  Kui märgis kantakse kolvile, ei tohi see halvendada valguskarakteristikuid.

(3)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

(4)  1 – Saksamaa, 2 – Prantsusmaa, 3 – Itaalia, 4 – Madalmaad, 5 – Rootsi, 6 – Belgia, 7 – Ungari, 8 – Tšehhi Vabariik, 9 – Hispaania, 10 – Serbia, 11 – Ühendkuningriik, 12 – Austria, 13 – Luksemburg, 14 – Šveits, 15 – (vaba), 16 – Norra, 17 – Soome, 18 – Taani, 19 – Rumeenia, 20 – Poola, 21 – Portugal, 22 – Venemaa Föderatsioon, 23 – Kreeka, 24 – Iirimaa, 25 – Horvaatia, 26 – Sloveenia, 27 – Slovakkia, 28 – Valgevene, 29 – Eesti, 30 – (vaba), 31 – Bosnia ja Hertsegoviina, 32 – Läti, 33 – (vaba), 34 – Bulgaaria, 35 – (vaba), 36 – Leedu, 37 – Türgi, 38 – (vaba), 39 – Aserbaidaan, – endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, 41 – (vaba), 42 – Euroopa Ühendus (tüübikinnitusi annavad selle liikmesriigid, kasutades vastavat Euroopa Majanduskomisjoni sümbolit), 43 – Jaapan, 44 – (vaba), 45 – Austraalia, 46 – Ukraina, 47 – Lõuna-Aafrika Vabariik, 48 – Uus-Meremaa, 49 – Küpros, 50 – Malta ja 51 – Korea Vabariik, 52 – Malaisia, 53 – Tai, 54 ja 55 – (vaba), 56 – Montenegro, 57 – (vaba), 58 – Tuneesia. Järgmised numbrid antakse teistele riikidele sellises kronoloogilises järjekorras, nagu nad ratifitseerivad ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamise ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe või ühinevad sellega; määratud numbrid edastab kokkuleppeosalistele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär.

(5)  Ainult merevaigukollaste ning punase värvusega toodete vastavusnõuete kohaldamise puhul peab nõutavasse tolerantsivahemikku langema vähemalt 80 % mõõtmistulemustest.

(6)  Käesoleva punkti muudetud tekst esitati esmakordselt 03-seeria muudatuste 14. täienduses. See täiendus jõustus 3. septembril 1997 ning sellega lisati käesolevasse eeskirja uued punktid 2.3.3 ja 3.7 ning 1. lisa uued andmelehed HIR1 ja PY27/7W.


1. LISA

HÕÕGLAMPIDE ANDMELEHED  (1)

Hõõglampide rühmitatud kategooriate ja nende andmelehtede numbrite loetelu:

1.   rühm

Ilma üldiste piiranguteta:

Kategooria

Lehe number/numbrid

H1

H1/1 kuni 3

H3

H3/1 kuni 4

H4

H4/1 kuni 5

H7

H7/1 kuni 4

H8

H8/1 kuni 4

H8B

H8/1 kuni 4

H9 (3)

H9/1 kuni 4

H9B (3)

H9/1 kuni 4

H10

H10/1 kuni 3

H11

H11/1 kuni 4

H11B

H11/1 kuni 4

H12

H12/1 kuni 3

H13

H13/1 kuni 4

H13A

H13/1 kuni 4

H14

H14/1 kuni 4

H15

H15/1 kuni 5

H16

H16/1 kuni 4

H21W (2)

H21W/1 kuni 2

H27W/1

H27W/1 kuni 3

H27W/2

H27W/1 kuni 3

HB3

HB3/1 kuni 4

HB3A

HB3/1 kuni 4

HB4

HB4/1 kuni 4

HB4A

HB4/1 kuni 4

HIR1 (3)

HIR1/1 kuni 3

HIR2

HIR2/1 kuni 3

HS1

HS1/1 kuni 5

HS2

HS2/1 kuni 3

HS5

HS5/1 kuni 4

HS5A (5)

HS5A/1 kuni 3

HS6 (4)

HS6/1 kuni 4

PSX24W (2)

P24W/1 kuni 3

PSX26W (2)

PSX26W1 kuni 3

PX24W (2)

P24W/1 kuni 3

S2

S1/S2/1 kuni 2

S3

S3/1

2.   rühm

Ette nähtud ainult signaallaternatele, nurgalaternatele, tagurdustulelaternatele ja tagumise numbrimärgi valgustuslaternatele:

Kategooria

Lehe number/numbrid

C5W

C5W/1

H6W

H6W/1

H10W/1

H10W/1 kuni 2

HY6W

H6W/1

HY10W

H10W/1 kuni 2

HY21W

H21W/1 kuni 2

P13W

P13W/1 kuni 3

P19W

P19W/1 kuni 3

P21W

P21W/1 kuni 2

P21/4W

P21/4W/1 (P21/5W/2 kuni 3)

P21/5W

P21/5W/1 kuni 3

P24W

P24W/1 kuni 3

P27W

P27W/1 kuni 2

P27/7W

P27/7W/1 kuni 3

PC16W

PC16W/1 kuni 3

PCR16W

PC16W/1 kuni 3

PCY16W

PC16W/1 kuni 3

PR19W

P19W/1 kuni 3

PR21W

PR21W/1 (P21W/2)

PR21/4W

PR21/4W/1 (P21/5W/2 kuni 3)

PR21/5W

PR21/5W/1 (P21/5W/2 kuni 3)

PR24W

P24W/1 kuni 3

PR27/7W

PR27/7W/1 (P27/7W/2 kuni 3)

PS19W

P19W/1 kuni 3

PS24W

P24W/1 kuni 3

PSR19W

P19W/1 kuni 3

PSR24W

P24W/1 kuni 3

PSY19W

P19W/1 kuni 3

PSY24W

P24W/1 kuni 3

PY19W

P19W/1 kuni 3

PY21W

PY21W/1 (P21W/2)

PY24W

P24W/1 kuni 3

PY27/7W

PY27/7W/1 (P27/7W/2 kuni 3)

R5W

R5W/1

R10W

R10W/1

RR5W

R5W/1

RR10W

R10W/1

RY10W

R10W/1

T1.4W

T1.4W/1

T4W

T4W/1

W2.3W

W2.3W/1

W3W

W3W/1

W5W

W5W/1

W15/5W

W15/5W/1 kuni 3

W16W

W16W/1

W21W

W21W/1 kuni 2

W21/5W

W21/5W/1 kuni 3

WP21W

WP21W/1 kuni 2

WPY21W

WP21W/1 kuni 2

WR5W

W5W/1

WR21/5W

WR21/5W/1 (W21/5W/2 kuni 3)

WY2.3W

WY2.3W/1

WY5W

W5W/1

WY21W

WY21W/1 kuni 2

3.   rühm

Ette nähtud ainult varuosadeks (vt üleminekusätteid punktides 8.3 ja 8.4).

Kategooria

Lehe number/numbrid

C21W

C21W/1 kuni 2

R2

R2/1 kuni 3

S1

S1/S2/1 kuni 2

Hõõglampide lehtede ja nende järjestuse loetelu käesolevas lisas:

Lehe number/numbrid

 

C5W/1

 

C21W/1 kuni 2

 

H1/1 kuni 3

 

H3/1 kuni 4

 

H4/1 kuni 5

 

H7/1 kuni 4

 

H8/1 kuni 4

 

H9/1 kuni 4

 

H10/1 kuni 3

 

H11/1 kuni 4

 

H12/1 kuni 3

 

H13/1 kuni 4

 

H14/1 kuni 4

 

H15/1 kuni 5

 

H16/1 kuni 4

 

H6W/1

 

H10W/1 kuni 2

 

H21W/1 kuni 2

 

H27W/1 kuni 3

 

HB3/1 kuni 4

 

HB4/1 kuni 4

 

HIR1/1 kuni 3

 

HIR2/1 kuni 3

 

HS1/1 kuni 5

 

HS2/1 kuni 3

 

HS5/1 kuni 4

 

HS5A/1 kuni 3

 

HS6/1 kuni 4

 

P13W/1 kuni 3

 

19W/1 kuni 3

 

P21W/1 kuni 2

 

P21/4W/1

 

P21/5W/1 kuni 3

 

P24W/1 kuni 3

 

P27W/1 kuni 2

 

P27/7W/1 kuni 3

 

PC16W/1 kuni 3

 

PR21W/1

 

PR21/4W/1

 

PR21/5W/1

 

PR27/7W/1

 

PSX26W/1 kuni 3

 

PY21W/1

 

PY27/7W/1

 

R2/1 kuni 3

 

R5W/1

 

R10W/1

 

S1/S2/1 kuni 2

 

S3/1

 

T1.4W/1

 

T4W/1

 

W2.3W/1

 

W3W/1

 

W5W/1

 

W15/5W/1 kuni 3

 

W16W/1

 

W21W/1 kuni 2

 

W21/5W/1 kuni 3

 

WP21W/1 kuni 2

 

WR21/5W/1

 

WY2.3W/1

 

WY21W/1 kuni 2

KATEGOORIA C5W – Leht C5W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom

max

 

b (6)

34,0

35,0

36,0

35,0 ± 0,5

f (7)  (8)

7,5 (9)

 

15 (10)

9 ± 1,5

Sokkel SV8,5 vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-81-4)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

6

12

24

12

Vatti

5

5

Katsepinge

Volti

6,75

13,5

28,0

13,5

Sihtväärtused

Vatti

5,5 max

7,7 max

5,5 max

Valgusvoog

45 ± 20 %

 

Võrdlusvalgusvoog: 45 lm pingel ca 13,5 V

KATEGOORIA C21W – Leht C21W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

AINULT TAGURDUSTULELATERNATELE ETTENÄHTUD HÕÕGLAMP

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom

max

 

b (11)

40,0

41,0

42,0

41,0 ± 0,5

f (12)

7,5

 

10,5

8 ± 1,0

Sokkel SV8,5 vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-81-4)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

21

21

Katsepinge

Volti

13,5

13,5

Sihtväärtused

Vatti

26,5 max

26,5 max

Valgusvoog

460 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog: 460 lm pingel ca 13,5 V

KATEGOORIA C21W – Leht C21W/2

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Selle katse abil määratakse kindlaks hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit paikneb nulltelje ja hõõglambi pikkuse keskpunkti suhtes õigesti.

Image

12 V

a

h

k

Seeriatoodangu hõõglamp

4,0 + d

14,5

2,0

Standardhõõglamp

2,0 + d

14,5

0,5

d= tootja teatatud hõõgniidi nimiläbimõõt

Katsemenetlus ja nõuded

1.

Lamp asetatakse pessa, mida on võimalik nulltelje ümber 360° pöörata nii, et ekraanil, millele projitseeritakse hõõgniidi kujutis, on näha eestvaade. Ekraanil olev baastasand peab kokku langema lambi keskpunktiga. Ekraanil otsitav kesktelg peab kokku langema lambi pikkuse keskpunktiga.

2.

Eestvaade

2.1.

Kui lampi pööratakse 360°, peab kogu pööramise jooksul hõõgniidi projektsioon tervikuna asetsema ristkülikus.

2.2.

Hõõgniidi keskpunkt ei tohi olla otsitavast keskteljest nihkunud kaugemale kui kaugus k.

KATEGOORIA H1 – Leht H1/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks.

Image

KATEGOORIA H1 – Leht H1/2

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

6 V

12 V

24 V

12 V

e (14)  (18)

25,0 (17)

25,0 ± 0,15

f (14)  (18)

4,5 ± 1,0

5,0 ± 0,5

5,5 ± 1,0

5,0 + 0,50/– 0,00

g (15)  (16)

0,5 d ± 0,5 d

0,5 d ± 0,25 d

h1

 (17)

0 ± 0,20 (13)

h2

 (17)

0 ± 0,25 (13)

ε

45° ± 12°

45° ± 3°

Sokkel P14,5s vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-46-2)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

6

12

24

12

Vatti

55

70

55

Katsepinge

Volti

6,3

13,2

28,0

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

63 max

68 max

84 max

68 max

Valgusvoog ± %

1 350

1 550

1 900

 

15

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca 13,5 V

12 V

1 150

13,2 V

1 550

KATEGOORIA H1 – Leht H1/3

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

6 V

1,4 d

1,9 d

0,25

6

3,5

12 V

6

4,5

24 V

7

4,5

d= hõõgniidi läbimõõt.

Hõõgniidi asendit kontrollitakse ainult suundades A ja B, nagu näidatud lehel H1/1.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Lehe H1/2 märkuse 10 kohaselt määratud hõõgniidi algusots peab asetsema joonte Z1 ja Z2 vahel.

KATEGOORIA H3 – Leht H3/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks.

Image

KATEGOORIA H3 – Leht H3/2

Image

KATEGOORIA H3 – Leht H3/3

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

6 V

12 V

24 V

12 V

e

18,0 (19)

18,0

f (21)

3,0 min

4,0 min

5,0 ± 0,50

k

0 (19)

0 ± 0,20

h1, h3

0 (19)

0 ± 0,15 (20)

h2, h4

0 (19)

0 ± 0,25 (20)

Sokkel PK22s vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-47-4)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

6

12

24

12

Vatti

55

70

55

Katsepinge

Volti

6,3

13,2

28,0

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

63 max

68 max

84 max

68 max

Valgusvoog ± %

1 050

1 450

1 750

 

15

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

1 100

13,2 V

1 450

KATEGOORIA H3 – Leht H3/4

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

 

a

c

k

g

6 V

1,8 d

1,6 d

1,0

2,0

12 V

2,8

24 V

2,9

d= hõõgniidi läbimõõt

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Hõõgniidi keskpunkt peab jääma mõõtme k piiridesse.

KATEGOORIA H4 – Leht H4/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks.

Joonis 1

Põhijoonis

Image

Joonis 2

Joonis 3

Lambi suurim piirjoon (4)

Image

(1)

Baastasand on määratud sokliääriku kolme paigalduskõrva tugipunktidega.

(2)

Nulltelg on baastasandiga risti ja läbib läbimõõduga M ringjoone, keskpunkti.

(3)

Kiirguva valguse värvus peab olema valge või valikkollane.

(4)

Kolb ja kinnitusosad ei tohi ületada joonisel 2 näidatud piirjoont. Kui kasutatakse valikkollast väliskolbi, ei tohi kolb ja kinnitusosad ületada joonisel 3 näidatud piirjoont.

(5)

Varjestus peab ulatuma vähemalt klaaskolvi silindrilise osani. Varjestus peab lisaks ulatuma sisemise sirmi peale, kui viimast vaadeldakse nulltelje suhtes risti.

KATEGOORIA H4 – Leht H4/2

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

12 V

24 V

12 V

e

28,5 + 0,35/ – 0,25

29,0 ± 0,35

28,5 + 0,20/ – 0,00

p

28,95

29,25

28,95

α

max 40°

max 40°

Sokkel P43t vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-39-6)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12 (22)

24 (22)

12 (22)

Vatti

60

55

75

70

60

55

Katsepinge

Volti

13,2

28,0

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

75 max

68 max

85 max

80 max

75 max

68 max

Valgusvoog ± %

1 650

1 000

1 900

1 200

 

15

 

Mõõtevoog (lm) (23)

750

800

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

1 250

750

13,2 V

1 650

1 000

KATEGOORIA H4 – Leht H4/3

Sirmi asend

Image

Joonistel kujutatud sirmi konstruktsioon ei ole kohustuslik.

Hõõgniitide asend

Image

KATEGOORIA H4 – Leht H4/4

Lehel H4/3 esitatud joonisel viidatud mõõtmete (mm) tabel

Viidet (24)

Mõõde (25)

Tolerantsid

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/23,5

0,8

± 0,60

± 0,20

b1/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

b1/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b2/33

b1/29,5 mv

b2/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

c/29,5

30,0

0,6

0,75

± 0,35

± 0,20

c/33

c/29,5 mv

c/30,0 mv

± 0,35

± 0,15

d

min. 0,1

e (31)

28,5

29,0

+ 0,35

– 0,25

± 0,35

+ 0,20

– 0,00

f (29)  (30)  (31)

1,7

2,0

+ 0,50

– 0,30

± 0,40

+ 0,30

– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/23,5

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

30,0

0

± 0,50

± 0,30

h/33

h/29,5 mv

h/30,0 mv

± 0,35

± 0,20

lR (29)  (32)

4,5

5,25

± 0,80

± 0,40

lC (29)  (30)

5,5

5,25

± 0,50

± 0,80

± 0,35

p/33

Sõltub sirmi kujust

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

KATEGOORIA H4 – Leht H4/5

Täiendavad selgitused lehe H4/3 juurde

Järgmised mõõtmed on mõõdetud kolmes suunas:

(1)

mõõtmetel a, b1, c, d, e, f, lR ja lC;

(2)

mõõtmetel g, h, p ja q;

(3)

mõõtmel b2.

Mõõtmeid p ja q mõõdetakse tasapindadel, mis on baastasandiga paralleelsed ja sellest 33 mm kaugusel.

Mõõtmeid b1, b2, c ja h mõõdetakse tasapindadel, mis on baastasandiga paralleelsed ja sellest 29,5 mm (pingel 24 V töötavatel lampidel 30,0 mm) ja 33 mm kaugusel.

Mõõtmeid a ja g mõõdetakse tasapindadel, mis on baastasandiga paralleelsed ning sellest 26,0 mm ja 23,5 mm kaugusel.

Märkus mõõtmismeetodi kohta vt IEC väljaande 60809 E lisa.

KATEGOORIA H7 – Leht H7/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks.

Joonis 1

Põhijoonis

Image

Joonis 2

Lambi suurim piirjoon (5)

Image

Joonis 3

Nulltelje määramine (2)

Image

(1)

Baastasand määratakse lambipesa pinnal olevate punktidega, millele toetuvad soklitaldriku kolm tuginukki.

(2)

Nulltelg on baastasandiga risti ja kulgeb läbi kahe ristsirge lõikepunkti, nagu näidatud joonisel 3.

(3)

The colour of the light emitted shall be white or selective-yellow.

(4)

Kiirguva valguse värvus peab olema valge või valikkollane.

a)

läbimõõdule ei kehti mingeid tegelikke piiranguid, kuid eesmärk tulevasteks arendusteks on: suurim läbimõõt (d max) = 1,3 mm 12 V hõõglampide ja 1,7 mm 24 V hõõglampide puhul;

b)

ühel tootjal peab standardhõõglambi (etalonhõõglambi) ja seeriatoodangu hõõglambi nimiläbimõõt olema võrdne.

(5)

Klaaskolb ja kinnitusosad ei tohi ulatuda üle piirjoone, nagu on kujutatud joonisel 2. Piirjoon on nulltelje suhtes kontsentriline.

KATEGOORIA H7 – Leht H7/2

Joonis 4

Moonutustevaba piirkond (6) ja must ots (7)

Image

Joonis 5

Metallivaba piirkond (8)

Image

Joonis 6

Hõõgniidi telje võimalik nihe (9)

(ainult standardhõõglambid)

Image

Joonis 7

Kolvi ekstsentrilisus

Image

(6)

Klaaskolb peab nurkade γ1 ja γ2 ulatuses olema optilistest moonutustest vaba.See nõue kehtib nurkade γ1 ja γ2 ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses.

(7)

Varjestus peab ulatuma kogu klaaskolvi ülaosa ümbermõõdul vähemalt kolvi silindrilise osani. Lisaks peab see ulatuma tasandini, mis on paralleelne baastasandiga, kus nurk γ3 lõikub kolvi välimise pinnaga (vaade B lehel H7/1).

(8)

Hõõglambi sisemine konstruktsioon peab olema niisugune, et valguse häirivat hajumist ja peegeldust esineb horisontaalsuunas vaadatuna ainult hõõgniidi enda kohal. (Vaade A, nagu kujutatud lehel H7/1 oleval joonisel 1).

Joonisel 5 kujutatud viirutatud piirkonnas ei tohi paikneda muid metallosi peale hõõgniidikeerdude.

KATEGOORIA H7 – Leht H7/3

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

12 V

24 V

12 V

e (33)

25,0 (34)

25,0 ± 0,1

f (33)

4,1 (34)

4,9 (34)

4,1 ± 0,1

g (36)

0,5 min

kaalumisel

h1 (35)

0 (34)

0 ± 0,10

h2 (35)

0 (34)

0 ± 0,15

γ1

40° min

40° min

γ2

50° min

50° min

γ3

30° min

30° min

Sokkel PX26d vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-5-6)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

24

12

Vatti

55

70

55

Katsepinge

Volti

13,2

28,0

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

58 max

75 max

58 max

Valgusvoog

1 500 ± 10 %

1 750 ± 10 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

1 100

13,2 V

1 500

KATEGOORIA H7 – Leht H7/4

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Mõõtmed (mm)

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,30

d + 0,50

0,2

4,6

4,0

24 V

d + 0,60

d + 1,00

0,25

5,9

4,4

d= õõgniidi läbimõõt

Hõõgniidi asendit kontrollitakse ainult suundades A ja B, nagu näidatud lehe H7/1 joonisel 1.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Lehe H7/3 märkuse 9 kohaselt määratud hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

KATEGOORIAD H8 JA H8B – Leht H8/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Joonis 1

Põhijoonised

Image

Joonis 2

Lambi suurim piirjoon (3)

Image

(1)

Baastasandi moodustab sokli kaldus paigaldusääriku alumine pool.

(2)

Nulltelg on baastasandiga risti ja läbib sokli 19 mm suuruse läbimõõdu keskpunkti.

(3)

Klaaskolb ja kinnitusosad ei tohi ulatuda üle piirjoone, nagu on kujutatud joonisel 2. Piirjoon on nulltelje suhtes kontsentriline.

(4)

Kiirguva valguse värvus peab olema valge või valikkollane.

(5)

Märkused hõõgniidi läbimõõdu kohta.

a)

Läbimõõdule ei kehti mingeid tegelikke piiranguid, kuid eesmärk tulevasteks arendusteks on: suurim läbimõõt 1,2 mm;

b)

ühel tootjal peab standardhõõglambi (etalonhõõglambi) ja seeriatoodangu hõõglambi nimiläbimõõt olema võrdne.

KATEGOORIAD H8 JA H8B – Leht H8/2

Joonis 3

Moonutustevaba piirkond (6) ja must ots (7)

Image

Joonis 4

Metallivaba piirkond (8)

Image

Joonis 5

Hõõgniidi telje võimalik nihe (9)

(ainult standardhõõglambid)

Image

Joonis 6

Kolvi ekstsentrilisus (10)

Image

(6)

Klaaskolb peab nurkade γ1 ja γ2 ulatuses olema optilistest moonutustest vaba. See nõue kehtib nurkade γ1 ja γ2 ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses.

(7)

Varjestus peab ulatuma kogu klaaskolvi ülaosa ümbermõõdul vähemalt kolvi silindrilise osani.Lisaks peab see ulatuma tasandini, mis on paralleelne baastasandiga, kus nurk γ3 lõikub kolvi välimise pinnaga (vaade B lehel H8/1).

(8)

Hõõglambi sisemine konstruktsioon peab olema niisugune, et valguse häirivat hajumist ja peegeldust esineb horisontaalsuunas vaadatuna ainult hõõgniidi enda kohal. (Vaade A, nagu kujutatud lehel H8/1 oleval joonisel 1). Joonisel 4 kujutatud viirutatud piirkonnas ei tohi paikneda muid metallosi peale hõõgniidikeerdude.

(9)

Hõõgniidi nihet nulltelje suhtes mõõdetakse ainult vaatlussuundades A ja B, nagu on kujutatud lehel H8/1 oleval joonisel 1. Mõõtmised teostatakse punktides, milles baastasandile kõige lähemal olevate või sellest kõige kaugemal olevate otskeerdude välisservade projektsioon lõikub hõõgniidi teljega.

(10)

Hõõgniidi nihet kolvi telje suhtes mõõdetakse kahel, baastasandiga paralleelsel tasapinnal, milles baastasandile kõige lähemal olevate või sellest kõige kaugemal olevate otskeerdude välisservade projektsioon lõikub hõõgniidi teljega.

KATEGOORIAD H8 JA H8B – Leht H8/3

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

12 V

12 V

e (37)

25,0 (38)

25,0 ± 0,1

f (37)

3,7 (38)

3,7 ± 0,1

g

0,5 min

kaalumisel

h1

0 (38)

0 ± 0,1

h2

0 (38)

0 ± 0,15

γ1

50° min

50° min

γ2

40° min

40° min

γ3

30° min

30° min

Sokkel:

H8:

PGJ19-1

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-110-2)

H8B:

PGJY19-1

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-146-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

35

35

Katsepinge

Volti

13,2

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

43 max

43 max

Valgusvoog

800 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

600

13,2 V

800

KATEGOORIAD H8 JA H8B – Leht H8/4

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

4,6

3,5

d= hõõgniidi läbimõõt

Hõõgniidi asendit kontrollitakse ainult suundades A ja B, nagu näidatud lehe H8/1 joonisel 1.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Lehel H8/3 märkuse 11 kohaselt määratud hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

KATEGOORIAD H9 JA H9B – Leht H9/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Joonis 1

Põhijoonised

Image

Joonis 2

Lambi suurim piirjoon (3)

Image

(1)

Baastasandi moodustab sokli kaldus paigaldusääriku alumine pool.

(2)

Nulltelg on baastasandiga risti ja läbib sokli 19 mm suuruse läbimõõdu keskpunkti.

(3)

Klaaskolb ja kinnitusosad ei tohi ulatuda üle piirjoone, nagu on kujutatud joonisel 2. Piirjoon on nulltelje suhtes kontsentriline.

(4)

Märkused hõõgniidi läbimõõdu kohta.

a)

Läbimõõdule ei kehti mingeid tegelikke piiranguid, kuid eesmärk tulevasteks arendusteks on: suurim läbimõõt 1,2 mm.

b)

Ühel tootjal peab standardhõõglambi (etalonhõõglambi) ja seeriatoodangu hõõglambi nimiläbimõõt olema võrdne.

KATEGOORIAD H9 JA H9B – Leht H9/2

Joonis 3

Moonutustevaba piirkond (5)

Image

Joonis 4

Metallivaba piirkond (6)

Image

Joonis 5

Hõõgniidi telje võimalik nihe (7)

(ainult standardhõõglambid)

Image

Joonis 6

Kolvi ekstsentrilisus (8)

Image

(5)

Klaaskolb peab nurkade γ1 ja γ2 ulatuses olema optilistest moonutustest vaba. See nõue kehtib nurkade γ1 ja γ2 ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses.

(6)

Hõõglambi sisemine konstruktsioon peab olema niisugune, et valguse häirivat hajumist ja peegeldust esineb horisontaalsuunas vaadatuna ainult hõõgniidi enda kohal. (Vaade A, nagu kujutatud lehel H9/1 oleval joonisel 1). Joonisel 4 kujutatud viirutatud piirkonnas ei tohi paikneda muid metallosi peale hõõgniidikeerdude.

(7)

Hõõgniidi nihet nulltelje suhtes mõõdetakse ainult vaatlussuundades A ja B, nagu on kujutatud lehel H9/1 oleval joonisel 1. Mõõtmised teostatakse punktides, milles baastasandile kõige lähemal olevate või sellest kõige kaugemal olevate otskeerdude välisservade projektsioon lõikub hõõgniidi teljega.

(8)

Hõõgniidi nihet kolvi telje suhtes mõõdetakse kahel baastasandiga paralleelsel tasapinnal, millel baastasandile kõige lähemal olevate või sellest kõige kaugemal olevate otskeerdude välisservade projektsioon lõikub hõõgniidi teljega.

KATEGOORIAD H9 JA H9B – Leht H9/3

Mõõtmed (mm)

Tolerants

Seeriatoodangu hõõglambid

Standardhõõglamp

12 V

12 V

e (39)  (40)

25

 (41)

± 0,10

f (39)  (40)

4,8

 (41)

± 0,10

g (39)

0,7

± 0,5

± 0,30

h1

0

 (41)

± 0,10 (42)

h2

0

 (41)

± 0,15 (42)

γ1

50° min

γ2

40° min

Sokkel:

H9:

PGJ19-5

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-110-2)

H9B:

PGJY19-5

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-146-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

65

65

Katsepinge

Volti

13,2

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

73 max

73 max

Valgusvoog

2 100 ± 10 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

1,500

13,2 V

2,100

KATEGOORIAD H9 JA H9B – Leht H9/4

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,4

d + 0,7

0,25

5,7

4,6

d= hõõgniidi läbimõõt

Hõõgniidi asendit kontrollitakse ainult suundades A ja B, nagu näidatud lehe H9/1 joonisel 1.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Lehe H9/3 märkuse 10 kohaselt määratud hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

KATEGOORIA H10 – Leht H10/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

KATEGOORIA H10 – Leht H10/2

Mõõtmed (mm) (43)

Tolerantsid

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

e (44)  (45)

28,9

 (46)

± 0,16

f (47) (13)

5,2

 (46)

± 0,16

h1, h2

0

 (46)

± 0,15 (47)

γ1

50° min

γ2

52° min

γ3

45°

± 5°

± 5°

Sokkel PY20d vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-31-2)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

42

42

Katsepinge

Volti

13,2

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

50 max

50 max

Valgusvoog

850 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

600

13,2 V

850

KATEGOORIA H10 – Leht H10/3

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

1,4 d

1,8 d

0,25

6,1

4,9

d= hõõgniidi läbimõõt

Hõõgniidi asendit kontrollitakse ainult suundades A ja B, nagu näidatud lehel H10/1.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Lehe H10/2 märkuse 10 kohaselt määratud hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

KATEGOORIAD H11 JA H11B – Leht H11/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Joonis 1

Põhijoonised

Image

Joonis 2

Lambi suurim piirjoon (3)

Image

(1)

Baastasandi moodustab sokli kaldus paigaldusääriku alumine pool.

(2)

Nulltelg on baastasandiga risti ja läbib sokli 19 mm suuruse läbimõõdu keskpunkti.

(3)

Klaaskolb ja kinnitusosad ei tohi ulatuda üle piirjoone, nagu on kujutatud joonisel 2. Piirjoon on nulltelje suhtes kontsentriline.

(4)

Kiirguva valguse värvus peab olema valge või valikkollane.

(5)

Märkused hõõgniidi läbimõõdu kohta.

a)

Läbimõõdupiiranguid pole kehtestatud, kuid eesmärk tulevasteks arendusteks on: d max = 1,4 mm.

b)

Ühel tootjal peab standardhõõglambi (etalonhõõglambi) ja seeriatoodangu hõõglambi nimiläbimõõt olema võrdne.

KATEGOORIAD H11 JA H11B – Leht H11/2

Joonis 3

Moonutustevaba piirkond (6) ja must ots (7)

Image

Joonis 4

Metallivaba piirkond (8)

Image

Joonis 5

Hõõgniidi telje võimalik nihe (9)

(ainult standardhõõglambid)

Image

Joonis 6

Kolvi ekstsentrilisus (10)

Image

(6)

Klaaskolb peab nurkade γ1 ja γ2 ulatuses olema optilistest moonutustest vaba. See nõue kehtib nurkade γ1 ja γ2 ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses.

(7)

Varjestus peab ulatuma kogu klaaskolvi ülaosa ümbermõõdul vähemalt kolvi silindrilise osani. Lisaks peab see ulatuma tasandini, mis on paralleelne baastasandiga, kus nurk γ3 lõikub kolvi välimise pinnaga (vaade B lehel H11/1).

(8)

Hõõglambi sisemine konstruktsioon peab olema niisugune, et valguse häirivat hajumist ja peegeldust esineb horisontaalsuunas vaadatuna ainult hõõgniidi enda kohal. (Vaade A, nagu kujutatud lehel H11/1 oleval joonisel 1). Joonisel 4 kujutatud viirutatud piirkonnas ei tohi paikneda muid metallosi peale hõõgniidikeerdude.

(9)

Hõõgniidi nihet nulltelje suhtes mõõdetakse ainult vaatlussuundades A ja B, nagu on kujutatud lehel H11/1 oleval joonisel 1. Mõõtmised teostatakse punktides, milles baastasandile kõige lähemal olevate või sellest kõige kaugemal olevate otskeerdude välisservade projektsioon lõikub hõõgniidi teljega.

(10)

Kolvitelje ekstsentrilisust hõõgniidi telje suhtes mõõdetakse kahel tasandil, mis on baastasandiga paralleelsed punktides, milles baastasandile kõige lähemal olevate või sellest kõige kaugemal olevate otskeerdude välisservade projektsioon lõikub hõõgniidi teljega.

KATEGOORIAD H11 JA H11B – Leht H11/3

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

12 V

24 V

12 V

e (49)

25,0 (50)

25,0 ± 0,1

f (13)

4,5

5,3 (14)

4,5 ± 0,1

g

0,5 min

kaalumisel

h1

0 (15)

0 ± 0,1

h2

0 (16)

0 ± 0,15

γ1

50° min

50° min

γ2

40° min

40° min

γ3

30° min

30° min

Sokkel:

H11:

PGJ19-2

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-110-2)

H11B:

PGJY19-2

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-146-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

24

12

Vatti

55

70

55

Katsepinge

Volti

13,2

28,0

13,2

bjektiivsed väärtused

Vatti

62 max

80 max

62 max

Valgusvoog

1 350 ± 10 %

1 600 ± 10 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

1 000

13,2 V

1 350

KATEGOORIAD H11 JA H11B – Leht H11/4

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,3

d + 0,5

0,2

5,0

4,0

24 V

d + 0,6

d + 1,0

0,25

6,3

4,6

d= hõõgniidi läbimõõt

Hõõgniidi asendit kontrollitakse ainult suundades A ja B, nagu näidatud lehel H11/1 oleval joonisel 1.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Lehe H11/3 märkuse 11 kohaselt määratud hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

KATEGOORIA H12 – Leht H12/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

KATEGOORIA H12 – Leht H12/2

Mõõtmed (mm) (51)

Tolerantsid

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

e (52)  (53)

31,5

 (54)

± 0,16

f (52)  (53)

5,5

4,8 min

± 0,16

h1, h2, h3, h4

0

 (54)

± 0,15 (55)

k

0

 (54)

± 0,15 (56)

γ1

50° min

γ2

52° min

γ3

45°

± 5°

± 5°

Sokkel PZ20d vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-31-2)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

53

53

Katsepinge

Volti

13,2

13,2

Sihtväärtused

Vatti

61 max

61 max

Valgusvoog

1 050 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

775

13,2 V

1 050

KATEGOORIA H12 – Leht H12/3

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

a1

a2

b1

b2

c

1,6 d

1,3 d

0,30

0,30

2,8

d= hõõgniidi läbimõõt

Vaatlussuundade A, B ja C kohta vt lehte H12/1.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Hõõgniidi keskpunkt peab jääma mõõtmete b1 ja b2 piiridesse.

KATEGOORIAD H13 JA H13A – Leht H13/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Joonis 1

Põhijoonis

Image

KATEGOORIAD H13 JA H13A – Leht H13/2

Joonis 2

Nulltelje määramine (2)

Image

Joonis 4

Kolvi nihe (8)

Image

Joonis 3

Moonutustevaba piirkond (6) ja läbipaistmatu kate (7)

Image

Joonis 5

Valguse blokeerimine sokli suunas (9)

Image

(6)

Klaaskolb peab nurkade γ1 ja γ2 ulatuses olema vaba optilistest teljesuunalistest moonutustest.See nõue kehtib nurkade β ja δ ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses ning seda pole vaja kontrollida läbipaistmatu kattega kaetud alas.

(7)

Läbipaistmatu kate peab ulatuma kogu klaaskolvi ülaosa ümbermõõdul vähemalt kolvi silindrilise osani. Lisaks peab see ulatuma tasandini, mis on paralleelne baastasandiga, kus nurk γ lõikub kolvi välimise pinnaga (vaade B lehel H13/1).

(8)

Lähitule hõõgniidi nihet kolvi telje suhtes mõõdetakse kahel tasapinnal, mis on baastasandiga paralleelsed kohtades, kus otskeerdude väliskülje projektsioon, mis asub baastasandile kõige lähemal või sellest kõige kaugemal, lõikub hõõgniidi teljega.

(9)

Valgus peab olema blokeeritud kolvi sokliotsa kohal kuni nurgani θ.See nõue kehtib kõigis suundades nulltelje ümber.

KATEGOORIAD H13 JA H13A – Leht H13/3

Joonis 6

Hõõgniitide asend ja mõõtmed (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGOORIAD H13 JA H13A – Leht H13/4

Mõõtmed (mm)

Tolerantsid

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

d1 (13) (58)

1,8 max

d2 (13) (58)

1,8 max

e (57)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

f2 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

g (8) (58)

0,5 d1

± 0,40

± 0,20

h (8)

0

± 0,30

± 0,15

j (10)

2,5

± 0,20

± 0,10

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,20

± 0,13

n (11)

0

± 0,20

± 0,13

p (10)

0

± 0,08

± 0,08

β

42° min

δ

52° min

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

θ (9)

41°

± 4°

± 4°

Sokkel:

H13:

P26.4t

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-128-3)

H13A:

PJ26.4t

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED (59)

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

55

60

55

60

Katsepinge

Volti

13,2

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

68 max

75 max

68 max

75 max

Valgusvoog

1 100 ± 15 %

1 700 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

800

1 200

13,2 V

1 100

1 700

KATEGOORIA H14 – Leht H14/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Joonis 1

Põhijoonis

Image

Joonis 2

Lambi suurim piirjoon (3)

Image

(1)

Baastasand määratakse lambipesa pinnal olevate punktidega, millele toetuvad sokliääriku kolm kõrva.

(2)

Nulltelg on baastasandiga risti ja läbib sokliääriku läbimõõdu M keskpunkti.

(3)

Klaaskolb ja kinnitusosad ei tohi ulatuda üle piirjoone, nagu on kujutatud joonisel 2.Piirjoon on nulltelje suhtes kontsentriline.

KATEGOORIA H14 – Leht H14/2

Joonis 3

Moonutustevaba piirkond (4) ja must ots (5)

Image

Joonis 4

Kolvi ekstsentrilisus

Image

Joonis 5

Hõõgniidi telje nihe (7)

(ainult standardhõõglambid)

Image

(4)

Klaaskolb peab nurkade γ1 ja γ2 ulatuses olema optilistest moonutustest vaba.See nõue kehtib nurkade γ1 ja γ2 ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses ning seda pole vaja kontrollida varjestatud alas.

(5)

Varjestus peab ulatuma kogu klaaskolvi ülaosa ümbermõõdul vähemalt kolvi silindrilise osani.Lisaks peab see ulatuma tasandini, mis on paralleelne baastasandiga, kus nurk γ3 lõikub kolvi välimise pinnaga (vaade B lehel H14/1).

(6)

Kolvi ekstsentrilisust lähitule hõõgniidi telje suhtes mõõdetakse kahel tasandil, mis on baastasandiga paralleelsed punktides, milles baastasandile kõige lähemal olevate või sellest kõige kaugemal olevate otskeerdude välisservade projektsioon lõikub lähitule hõõgniidi teljega.

(7)

Hõõgniitide nihet nulltelje suhtes mõõdetakse ainult vaatlussuundades A, B ja C, nagu on kujutatud lehel H14/1 oleval joonisel 1.Mõõtmised teostatakse punktides, milles baastasandile kõige lähemal olevate või sellest kõige kaugemal olevate otskeerdude välisservade projektsioon lõikub hõõgniidi teljega.

KATEGOORIA H14 – Leht H14/3

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

e (60)

26,15

 (62)

± 0,1

f1 (60)  (61)

5,3

 (62)

± 0,1

f2 (60)  (61)

5,0

 (62)

± 0,1

g

0,3 min

 

 

h1

0

 (62)

± 0,1

h2

0

 (62)

± 0,15

h3

0

 (62)

± 0,15

h4

0

 (62)

± 0,15

i

2,7

 

j

2,5

 (62)

± 0,1

γ1

55° min

γ2

52° min

γ3

43°

0 / – 5°

0 / – 5°

Sokkel P38t vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-133-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

55

60

55

60

Katsepinge

Volti

13,2

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

68 max

75 max

68 max

75 max

Valgusvoog

1 150 ± 15 %

1 750 ± 15 %

 

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

860

1 300

13,2 V

1 150

1 750

KATEGOORIA H14 – Leht H14/4

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

c3

i

k

d1 + 0,5

1,6 * d2

0,2

5,8

5,1

5,75

2,7

0,15

d1 on lähitule hõõgniidi läbimõõt ja d2 on kaugtule hõõgniidi läbimõõt.

Märkused hõõgniitide läbimõõdu kohta:

a)

läbimõõdule ei kehti mingeid tegelikke piiranguid, kuid eesmärk tulevasteks arendusteks on: d1 max = 1,6 mm ja d2 max = 1,6 mm;

b)

ühel tootjal peab standardhõõglambi (etalonhõõglambi) ja seeriatoodangu hõõglambi nimiläbimõõt olema võrdne.

Hõõgniidi asendit kontrollitakse ainult suundades A, B ja C, nagu näidatud lehel H14/1 oleval joonisel 1.

Lähitule hõõgniit peab paiknema täielikult ristkülikus A ja kaugtule hõõgniit täielikult ristkülikus B.

Lehe H14/3 märkuse 8 kohaselt määratletud lähitule hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

KATEGOORIA H15 – Leht H15/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Joonis 1

Põhijoonis

Joonis 3

Lambi suurim piirjoon (3)

Image

Joonis 2

Nulltelje määramine (2)

Image

Joonis 4

Moonutustevaba piirkond (4)

Image

(1)

Baastasand määratakse punktidega, kus lambipesa puudutab sokliääriku kolme kõrva pistikupoolsest küljest.Seda kasutatakse sisemise baastasandina.

Täiendav baastasand määratakse lambipesa pinnal olevate punktidega, millele toetuvad soklitaldriku kolm tuginukki. Seda kasutatakse välise baastasandina.

Soklit kasutatakse (sisemise) baastasandina, kuid teatavate rakenduste puhul võib selle asemel kasutada (välist) täiendavat baastasandit.

(2)

Nulltelg on baastasandiga risti ja kulgeb läbi kahe ristsirge lõikepunkti, nagu on kujutatud lehel H15/2 oleval joonisel 2.

(3)

Klaaskolb ja kinnitusosad ei tohi ulatuda üle piirjoone, nagu on kujutatud joonisel 3. Piirjoon on nulltelje suhtes kontsentriline.

(4)

Klaaskolb peab nurkade γ1 ja γ2 ulatuses olema optilistest moonutustest vaba, nagu näidatud joonisel 4.See nõue kehtib nurkade γ1 ja γ2 ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses.

KATEGOORIA H15 – Leht H15/2

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

 

12 V

24 V

12 V

e

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,20 / – 0,15

γ1

50° min

50° min

50° min

γ2

50° min

50° min

50° min

r

Üksikasju vaata sokli lehelt

Sokkel PGJ23t-1 vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-155-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12 (63)

24 (63)

12 (63)

 

Vatti

15

55

20

60

15

55

Katsepinge

Volti

13,2

28,0

13,2

13,2

Sihtväärtused

Vatti

19 max

64 max

24 max

73 max

19 max

64 max

 

Valgusvoog

260

1 350

300

1 500

 

 

 

± 10 %

 

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca 12 V

 

1 000

Võrdlusvalgusvoog pingel ca 13,2 V

 

1 350

Võrdlusvalgusvoog pingel ca 13,5 V

290

 

KATEGOORIA H15 – Leht H15/3

Position of the shield

Image

Position of the filaments

Image

KATEGOORIA H15 – Leht H15/4

Lehel H15/3 esitatud joonisel viidatud mõõtmete (mm) tabel

Viidet (64)

Mõõde (65)

Tolerantsid

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

a/24,0

a/24,5

1,8

± 0,35

± 0,20

a/26,0

1,8

± 0,35

± 0,20

b1/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b1/33,5

b1/34,0

b1/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

b2/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b2/33,5

b2/34,0

b2/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

c1/31,0

0

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c1/33,5

c1/34,0

c1/31,0 mv

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c2/33,5

c2/34,0

1,1

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

d

min 0,1

f (68)  (69)  (70)

2,7

± 0,30

± 0,40

+ 0,20

– 0,10

+ 0,25

– 0,15

g/24,0

g/24,5

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

g/26,0

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

h/31,0

0

± 0,50

± 0,60

± 0,25

± 0,30

h/33,5

h/34,0

h/31,0 mv

± 0,30

± 0,40

± 0,15

± 0,20

lR  (68)  (71)

4,2

4,6

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

lC  (68)  (69)

4,4

5,4

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

p/33,5

p/34,0

Sõltub sirmi kujust

q/33,5

q/34,0

p/33,5

p/34,0

± 1,20

± 0,60

KATEGOORIA H15 – Leht H15/5

Täiendavad selgitused lehe H15/3 juurde

Alltoodud mõõtmed on mõõdetud neljas suunas:

(1)

mõõtmetel a, c1, c2, d, e, f, lR ja lC;

(2)

mõõtmetel g, h, p ja q;

(3)

mõõtmel b1;

(4)

mõõtmel b2.

Mõõtmed b1, b2, c1 ja h mõõdetakse baastasapinnaga paralleelsetel 31,0 ja 33,5 mm kaugustel tasapindadel (34,0 mm 24 V tüübi puhul).

Mõõtmed c2, p ja q mõõdetakse baastasapinnaga paralleelsel 33,5 mm kaugusel tasapinnal (34,0 mm 24 V tüübi puhul).

Mõõtmed a ja g mõõdetakse baastasapinnaga paralleelsetel 24, 0 mm kaugustel tasapindadel (24,5 mm 24 V tüübi puhul) ja 26, 0 mm kaugustel tasapindadel.

KATEGOORIA H16 – Leht H16/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

KATEGOORIA H16

Joonis 1

Põhijoonis

Image

Joonis 2

Lambi suurim piirjoon (3)

Image

(1)

Baastasandi moodustab sokli kaldus paigaldusääriku alumine pool.

(2)

Nulltelg on baastasandiga risti ja läbib sokli 19 mm suuruse läbimõõdu keskpunkti.

(3)

Klaaskolb ja kinnitusosad ei tohi ulatuda üle piirjoone, nagu on kujutatud joonisel 2. Piirjoon on nulltelje suhtes kontsentriline.

(4)

Kiirguva valguse värvus peab olema valge või valikkollane.

(5)

Märkused hõõgniidi läbimõõdu kohta.

Läbimõõdupiiranguid pole kehtestatud, kuid eesmärk tulevasteks arendusteks on: d max = 0,9 mm.

Ühel tootjal peab standardhõõglambi (etalonhõõglambi) ja seeriatoodangu hõõglambi nimiläbimõõt olema võrdne.

KATEGOORIA H16 – Leht H16/2

Joonis 3

Moonutustevaba piirkond (6) ja must ots (7)

Image

Joonis 4

Metallivaba piirkond (8)

Image

Joonis 5

Hõõgniidi telje võimalik nihe (9)

(ainult standardhõõglambid)

Image

Joonis 6

Kolvi ekstsentrilisus (10)

Image

(6)

Klaaskolb peab nurkade γ1 ja γ2 ulatuses olema optilistest moonutustest vaba. See nõue kehtib nurkade γ1 ja γ2 ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses.

(7)

Varjestus peab ulatuma vähemalt nurgani γ3 ja kogu klaaskolvi ülaosa ümbermõõdul vähemalt kolvi silindrilise osani.

(8)

Hõõglambi sisemine konstruktsioon peab olema niisugune, et valguse häirivat hajumist ja peegeldust esineb horisontaalsuunas vaadatuna ainult hõõgniidi enda kohal. (Vaade A, nagu kujutatud lehel 16/1 oleval joonisel 1).Joonisel 4 kujutatud viirutatud piirkonnas ei tohi paikneda muid metallosi peale hõõgniidikeerdude.

(9)

Hõõgniidi nihet nulltelje suhtes mõõdetakse ainult vaatlussuundades A ja B, nagu on kujutatud lehel H16/1 oleval joonisel 1. Mõõtmised teostatakse punktides, milles baastasandile kõige lähemal olevate või sellest kõige kaugemal olevate otskeerdude välisservade projektsioon lõikub hõõgniidi teljega.

(10)

Hõõgniidi nihet kolvi telje suhtes mõõdetakse kahel baastasandiga paralleelsel tasapinnal, millel baastasandile kõige lähemal olevate või sellest kõige kaugemal olevate otskeerdude välisservade projektsioon lõikub hõõgniidi teljega.

KATEGOORIA H16 – Leht H16/3

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

12 V

12 V

e (74)

25,0 (75)

25,0 ± 0,1

f (74)

3,2 (75)

3,2 ± 0,1

g

0,5 min

kaalumisel

h1

0 (75)

0 ± 0,1

h2

0 (75)

0 ± 0,15

γ1

50° min

50° min

γ2

40° min

40° min

γ3

30° min

30° min

Sokkel: H16: PGJ19-3 vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-110-2)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

19

19

Katsepinge

Volti

13,2

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

22 max

22 max

Valgusvoog

500 + 10 % /– 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog: 500 lm pingel ca 13,2 V

Võrdlusvalgusvoog: 550 lm pingel ca 13,5 V

KATEGOORIA H16 – Leht H16/4

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

3,6

2,6

d= hõõgniidi läbimõõt

Hõõgniidi asendit kontrollitakse ainult suundades A ja B, nagu näidatud lehe H16/1 joonisel 1.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Lehel H16/3 märkuse 11 kohaselt määratud hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

KATEGOORIAD H6W JA HY6W

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Külgsuunaline kõrvalekalle (1)

 

 

0,75

0,4 max

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° min

Sokkel:

H6W:

BAX9s

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-8-1)

HY6W:

BAZ9s

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-150-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

6

6

Katsepinge

Volti

13,5

13,5

Sihtväärtused

Vatti

7,35 max

7,35 max

Valgusvoog

H6W

125 ± 12 %

 

HY6W

75 ± 17 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca 13,5 V

Valge: 125 lm

Merevaigukollane: 75 lm

(1)

Hõõgniidi keskpunkti suurim lubatud kõrvalekalle külgsuunas kahest teineteise suhtes risti asetsevast tasapinnast, mis mõlemad sisaldavad nulltelge ja millest üks sisaldab telge X-X.

(2)

Nurkade γ1 ja γ2 väliskülgede ulatuses ei tohi kolvil olla optiliselt moonutavaid piirkondi ja kolvi kõverusraadius peab moodustama vähemalt 50 % klaaskolvi tegelikust läbimõõdust.

(3)

Kogu sokli pikkuses ei tohi esineda väljaulatusi ega jootmisjälgi, mis ületavad sokli lubatud maksimaalset läbimõõtu.

(4)

Seeriatoodangu hõõglampide valgus peab olema kategooria H21W puhul valge j kategooria HY21W puhul merevaigukollane.

(5)

Standardhõõglampide valgus peab olema kategooria H6W puhul valge ja kategooria HY6W puhul merevaigukollane või valge.

KATEGOORIAD H10W/1 JA HY10W – Leht H10W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Külgsuunaline kõrvalekalle (1)

 

 

0,75

0,4 max

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° min.

Sokkel:

H10W/1:

BAU9s

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-150A-1)

HY10W:

BAUZ9s

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-150B-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

10

10

Katsepinge

Volti

13,5

13,5

Sihtväärtused

Vatti

12 max

12 max

Valgusvoog

H10W/1

200 ± 12 %

 

HY10W

120 ± 17 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca 13,5 V

Valge: 200 lm

Merevaigukollane: 120 lm

(1)

Hõõgniidi keskpunkti suurim lubatud kõrvalekalle külgsuunas kahest teineteise suhtes risti asetsevast tasapinnast, mis mõlemad sisaldavad nulltelge ja millest üks sisaldab telge X-X.

(2)

Nurkade γ1 ja γ2 väliskülgede ulatuses ei tohi kolvil olla optiliselt moonutavaid piirkondi ja kolvi kõverusraadius peab moodustama vähemalt 50 % klaaskolvi tegelikust läbimõõdust

(3)

Kogu sokli pikkuses ei tohi esineda väljaulatusi ega jootmisjälgi, mis ületavad sokli lubatud maksimaalset läbimõõtu.

(4)

Seeriatoodangu hõõglampide valgus peab olema kategooria H21W puhul valge ja kategooria HY21W puhul merevaigukollane.

(5)

Standardhõõglampide valgus peab olema kategooria H6W puhul valge ja kategooria HY6W puhul merevaigukollane või valge.

KATEGOORIAD H21W JA HY21W – Leht H21W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 

e

 

20,0 (1)

 

20,0 ± 0,25

f

12 V

 

 

3,8

3,8 + 0/ – 1

24 V

 

 

4,5

 

Külgsuunaline kõrvalekalle (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,15 (4)

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (5)

45°

 

 

45° min

Sokkel:

H21W:

BAY9s

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 1,09.7004)

HY21W:

BAW9s

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-149-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

24

12

Vatti

21

21

21

Katsepinge

Volti

13,5

28,0

13,5

Sihtväärtused

Vatti

26,25 max

29,4 max

26,25 max

Valgusvoog

H21W

600 ± 12 %

600 ± 15 %

 

HY21W

300 ± 17 %

300 ± 20 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

Valge: 415 lm

13,2 V

Valge: 560 lm

13,5 V

Valge: 600 lm

Merevaigukollane: 300 lm

(1)

Kontrollitakse „kastisüsteemi” abil; vt leht H21W/2.

(2)

Hõõgniidi keskpunkti suurim lubatud kõrvalekalle külgsuunas kahest teineteise suhtes risti asetsevast tasapinnast, mis mõlemad sisaldavad nulltelge ja millest üks sisaldab telge X-X.

(3)

Külgsuunalist kõrvalekallet teljega X-X ristuva tasapinna suhtes mõõdetakse asendis, mida on kirjeldatud lehel H21W/2 esitatud katsemenetluse punktis 1.

(4)

Nurkade γ1 ja γ2 väliskülgede ulatuses ei tohi kolvil olla optilisi moonutavaid piirkondi ja kolvi kõverusraadius peab moodustama vähemalt 50 % klaaskolvi tegelikust läbimõõdust.

(5)

Seeriatoodangu hõõglampide valgus peab olema kategooria H21W puhul valge ja kategooria HY21W puhul merevaigukollane.

(6)

Standardhõõglampide valgus peab olema kategooria H21W puhul valge ja kategooria HY21W puhul merevaigukollane või valge.

KATEGOORIAD H21W JA HY21W – Leht H21W/2

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis ning kas selle telg on ± 7,5° ulatuses risti baastihvti keskpunkti ja nulltelge läbiva tasapinnaga.

Image

Viide:

a

b

h

k

Mõõde

d + 1,0

d + 1,0

f + 1,2

0,50

d

=

hõõgniidi tegelik läbimõõt

f

=

hõõgniidi tegelik pikkus

Katsemenetlus ja nõuded

1.   Lamp asetatakse pessa, mida on võimalik pöörata ümber oma telje ja milles on kas kalibreeritud skaala või fikseeritud astmed vastavalt nurganihke tolerantsipiiridele. Seejärel pööratakse lambipesa nii, et hõõgniidi otsvaade on näha ekraanil, millele hõõgniidi kujutist projitseeritakse. Hõõgniidi otsvaade peab olema näha nurganihke tolerantsipiiride vahemikus.

2.   Külgvaade

Lamp asetatakse sokliga allapoole, nulltelg on vertikaalne ja hõõgniiti vaadeldakse tagantpoolt, hõõgniidi projektsioon paikneb tervenisti kõrgusega a ja laiusega b ristküliku piirides nii, et ristküliku keskpunkt asub hõõgniidi keskpunkti teoreetilises asukohas

3.   Eestvaade

Lamp asetatakse sokliga allapoole, nulltelg on vertikaalne ja hõõgniiti vaadeldakse hõõgniidi telje suhtes täisnurga all olevas suunas:

3.1.

hõõgniidi projektsioon peab paiknema tervenisti kõrgusega a ja laiusega h ristküliku piires nii, et ristküliku keskpunkt on hõõgniidi keskpunkti teoreetilises asukohas;

3.2.

hõõgniidi keskpunkt ei tohi olla nihkunud nullteljest kaugemale kui kaugusele k.

KATEGOORIAD H27W/1 JA H27W/2 – Leht H27W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

KATEGOORIA H27W/1

Image

KATEGOORIA H27W/2

Image

(1)

Baastasand on sokli kaldservaga paigaldusääriku alumise poole pind.

(2)

Nulltelg on baastasandiga risti ja läbib sokli 13,10 mm suuruse läbimõõdu keskpunkti.

(3)

Klaaskolb ja kinnitusosad ei tohi ületada nullteljele tsentreeritud teoreetilise silindri suurust.

(4)

Varjestus peab ulatuma üle kogu kolvitipu, kaasa arvatud kolvi silindriline osa kuni ristumiskohani nurgaga γ1.

KATEGOORIAD H27W/1 JA H27W/2 – Leht H27W/2

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

e

31,75 (77)

31,75 ± 0,25

f (79)

4,8 max

4,2 ± 0,20

k

0 (77)

0,0 ± 0,25

h1, h2, h3, h4 (78)

0 (77)

0,0 ± 0,25

γ1 (76)

38° nom.

38° nom.

γ2 (76)

44° nom.

44° nom.

Sokkel

H27W/1:

PG13

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-107-4)

H27W/2:

PGJ13

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

27

27

Katsepinge

Volti

13,5

13,5

Objektiivsed väärtused

Vatti

31 max

31 max

Valgusvoog

477 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

350 lm

13,2 V

450 lm

13,5 V

477 lm

KATEGOORIAD H27W/1 JA H27W/2 – Leht H27W/3

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Mõõtmed (mm)

Image

Viide:

a

c

k

g

Mõõde

d + 1,2

d + 1,0

0,5

2,4

d= hõõgniidi tegelik läbimõõt

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Hõõgniidi keskpunkt peab jääma mõõtme k piiridesse.

KATEGOORIAD HB3 JA HB3A – Leht HB3/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

KATEGOORIAD HB3 JA HB3A – Leht HB3/2

Moonutustevaba piirkond (7)

Image

Hõõgniidi asukoht ja mõõtmed

Image

(6)

Kiirguva valguse värvus peab olema valge või valikkollane.

(7)

Klaaskolb peab nurkade γ1 ja γ2 ulatuses olema optilistest teljesuunalistest moonutustest vaba. See nõue kehtib nurkade γ1 ja γ2 ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses.

KATEGOORIAD HB3 JA HB3A – Leht HB3/3

Mõõtmed (mm) (84)

Tolerants

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

e (81)  (83)

31,5

 (82)

± 0,16

f (81)  (83)

5,1

 (82)

± 0,16

h1, h2

0

 (82)

± 0,15 (80)

h3

0

 (82)

± 0,08 (80)

1

45° min

2

52° min

Sokkel P20d vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-31-2) (85)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

60

60

Katsepinge

Volti

13,2

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

73 max

73 max

Valgusvoog

1 860 ± 12 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

1 300

13,2 V

1 860

KATEGOORIAD HB3 JA HB3A – Leht HB3/4

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= hõõgniidi läbimõõt

Hõõgniidi asendit kontrollitakse ainult suundades A ja B, nagu näidatud lehel HB3/1.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Lehel HB3/3 märkuses 11 määratud hõõgniidi algus peab paiknema piirkonnas B ja hõõgniidi lõpp piirkonnas C.

Piirkonnale A ei kehti hõõgniidi keskpunkti suhtes esitatavad nõuded.

KATEGOORIAD HB4 JA HB4A – Sheet HB4/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

KATEGOORIAD HB4 JA HB4A – Sheet HB4/2

Moonutustevaba piirkond (6) ja must ots (7)

Image

Kolvi ekstsentrilisus

Image

Hõõgniidi asukoht ja mõõtmed

Image

(6)

Kiirguva valguse värvus peab olema valge või valikkollane.

(7)

Klaaskolb peab nurkade γ1 ja γ2 ulatuses olema optilistest teljesuunalistest moonutustest vaba.See nõue kehtib nurkade γ1 ja γ2 ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses ning seda pole vaja kontrollida varjestatud alas.

(8)

Varjestus peab ulatuma vähemalt nurgani γ3 ning peab ulatuma vähemalt sama kaugele kui nurgaga γ1 määratud kolvi moonutustevaba osa.

KATEGOORIAD HB4 JA HB4A – Sheet HB4/3

Mõõtmed (mm) (91)

Tolerants

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

e (88)  (90)

31,5

 (89)

± 0,16

f (88)  (90)

5,1

 (89)

± 0,16

h1, h2

0

 (89)

± 0,15 (87)

h3

0

 (89)

± 0,08 (87)

g (88)

0,75

± 0,5

± 0,3

γ1

50° min

γ2

52° min

γ3

45°

± 5°

± 5°

Sokkel P22d vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-32-2) (92)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

51

51

Katsepinge

Volti

13,2

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

62 max

62 max

Valgusvoog

1 095 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

825

13,2 V

1 095

KATEGOORIAD HB4 JA HB4A – Sheet HB4/4

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= hõõgniidi läbimõõt

Hõõgniidi asendit kontrollitakse ainult suundades A ja B, nagu näidatud lehel HB4/1.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Lehel HB4/3 märkuses 12 määratud hõõgniidi algus peab paiknema piirkonnas B ja hõõgniidi lõpp piirkonnas C.

Piirkonnale A ei kehti hõõgniidi keskpunkti suhtes esitatavad nõuded.

KATEGOORIA HIR1 – Leht HIR1/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

KATEGOORIA HIR1 – Leht HIR1/2

Mõõtmed (mm) (98)

Tolerants

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

e (95)  (97)

29

 (96)

± 0,16

f (95)  (97)

5,1

 (96)

± 0,16

g (95)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (96)

± 0,15 (94)

d

1,6 max

 

 

γ1

50° min

γ2

50° min

Sokkel PX20d vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-31-2)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

65

65

Katsepinge

Volti

13,2

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

73 max

73 max

Valgusvoog

2 500 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

1 840

13,2 V

2 500

KATEGOORIA HIR1 – Leht HIR1/3

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,1

5,2

d= hõõgniidi läbimõõt

Hõõgniidi asendit kontrollitakse ainult suundades A ja B, nagu näidatud lehel HIR1/1.

Lehe HIR1/2 märkuse 10 kohaselt määratud hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

KATEGOORIA HIR2 – Leht HIR2/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

KATEGOORIA HIR2 – Leht HIR2/2

Mõõtmed (mm) (103)

Tolerants

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

e (100)  (102)

28,7

 (101)

± 0,16

f (100)  (102)

5,3

 (101)

± 0,16

g (100)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (101)

± 0,15 (99)

d

1,6 max

γ1

50° min

γ2

50° min

Sokkel PX22d vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-32-2)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

55

55

Katsepinge

Volti

13,2

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

63 max

63 max

Valgusvoog

1 875 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

1 355

13,2 V

1 875

KATEGOORIA HIR2 – Leht HIR2/3

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,6

5,7

d= hõõgniidi läbimõõt

Hõõgniidi asendit kontrollitakse ainult suundades A ja B, nagu näidatud lehel HIR2/1.

Lehe HIR2/2 märkuse 10 kohaselt määratud hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

KATEGOORIA HS1 – Leht HS1/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Joonis 1

Põhijoonis

Image

Maximum lamp outlines (4)

Joonis 2

Joonis 3

Image

(1)

Baastasand on määratud sokliääriku kolme paigalduskõrva tugipunktidega.

(2)

Nulltelg on baastasandiga risti ja läbib läbimõõduga M ringjoone keskpunkti.

(3)

Kiirguva valguse värvus peab olema valge või valikkollane.

(4)

Kolb ja kinnitusosad ei tohi ületada joonisel 2 näidatud piirjoont. Kui kasutatakse valikkollast väliskolbi, ei tohi kolb ja kinnitusosad ületada joonisel 3 näidatud piirjoont.

(5)

Varjestus peab ulatuma vähemalt klaaskolvi silindrilise osani. Varjestus peab lisaks ulatuma sisemise sirmi peale, kui viimast vaadeldakse nulltelje suhtes risti.

KATEGOORIA HS1 – Leht HS1/2

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

6 V

12 V

12 V

e

28,5 + 0,45 / – 0,25

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

28,95

a

max 40°

max 40°

Sokkel PX43t vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-34-2)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

6 (104)

12 (104)

12 (104)

Vatti

35

35

35

35

35

35

Katsepinge

Volti

6,3

13,2

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti ± %

35

35

35

35

35

35

5

5

Valgusvoog ±%

700

440

825

525

 

15

 

Mõõtevoog (105) lm

 

450

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

700

450

13,2 V

825

525

KATEGOORIA HS1 – Leht HS1/3

Sirmi asend

Image

Hõõgniitide asend

Image

KATEGOORIA HS1 – Leht HS1/4

Lehel HS1/3 esitatud joonistel viidatud mõõtmete (mm) tabel

Viidet (106)

Mõõtmed (107)

Tolerantsid

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

6 V

12 V

6 V

12 V

6 V

12 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/25

0,8

± 0,55

± 0,20

b1/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b2/33

b2/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

c/29,5

0,6

± 0,35

± 0,20

c/31

c/29,5 mv

± 0,30

± 0,15

d

min 0,1 / max 1,5

e (113)

28,5

+ 0,45 / – 0,25

+ 0,20 / – 0,00

f (111)  (112)  (113)

1,7

+ 0,50 / – 0,30

+ 0,30 / – 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/25

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

0

± 0,50

± 0,30

h/31

h/29,5 mv

± 0,30

± 0,20

lR  (111)  (114)

3,5

4,0

± 0,80

± 0,40

lC  (111)  (112)

3,3

4,5

± 0,80

± 0,35

p/33

Sõltub sirmi kujust

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

KATEGOORIA HS1 – Leht HS1/5

Täiendavad selgitused lehe HS1/3 juurde

Alltoodud mõõtmed on mõõdetud kolmes suunas:

(1)

mõõtmetel a, b1, c, d, e, f, lR ja lC;

(2)

mõõtmetel g, h, p ja q;

(3)

mõõtmel b2.

Mõõtmeid p ja q mõõdetakse tasapindadel, mis on baastasandiga paralleelsed ja sellest 33 mm kaugusel.

Mõõtmeid b1 ja b2 mõõdetakse tasapindadel, mis on baastasandiga paralleelsed ning sellest 29,5 mm ja 33 mm kaugusel.

Mõõtmeid a ja g mõõdetakse tasapindadel, mis on baastasandiga paralleelsed ning sellest 25,0 mm ja 26,0 mm kaugusel.

Mõõtmeid c ja h mõõdetakse tasapindadel, mis on baastasandiga paralleelsed ning sellest 29,5 mm ja 31 mm kaugusel.

Märkus: mõõtmismeetodi kohta vt IEC väljaande 60809 E lisa.

KATEGOORIA HS2 – Leht HS2/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

KATEGOORIA HS2 – Leht HS2/2

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 

e

 

11,0 (5)

 

11,0 ± 0,15

f (116)

6 V

1,5

2,5

3,0

2,5 ± 0,15

12 V

2,0

3,0

4,0

 

h1, h2

 

(5)

 

0 ± 0,15

α (2)

 

 

40°

 

β (3)

75°

90°

105°

90° ± 5°

γ (4)

15°

 

 

15° min

γ (4)

40°

 

 

40° min

Sokkel PX13,5s vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-35-2)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

6

12

6

Vatti

15

15

Katsepinge

Volti

6,75

13,5

6,75

Sihtväärtused

Vatti

15 ± 6 %

15 ± 6 %

Valgusvoog

320 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog: 320 lm pingel ca 6,75 V

KATEGOORIA HS2 – Leht HS2/3

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

Viide:

a1

a2

b1

b2

c1 (6 V)

c1 (12 V)

c2

Mõõde

d + 1,0

d + 1,4

0,25

0,25

4,0

4,5

1,75

d= hõõgniidi tegelik läbimõõt

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

Hõõgniidi otsad peavad jääma joonte Z1 ja Z2 vahele.

KATEGOORIA HS5 – Leht HS5/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

MOOTORRATASTELE ETTENÄHTUD HÕÕGLAMP

Joonis 1

Põhijoonis

Image

Joonis 2

Moonutustevaba piirkond (4) ja must ots (5)

Image

(1)

Baastasand on määratud kolme kaldpinnaga nuki sisekülgedega.

(2)

Nulltelg on baastasandiga risti ja läbib sokli 23 mm suuruse läbimõõdu keskpunkti.

(3)

Klaaskolb ja kinnitusosad ei tohi ulatuda üle piirjoone, nagu on kujutatud joonisel 1. Piirjoon on nulltelje suhtes kontsentriline.

(4)

Klaaskolb peab nurkade γ1 ja γ2 ulatuses olema optilistest moonutustest vaba. See nõue kehtib nurkade γ1 ja γ2 ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses.

(5)

Varjestus peab ulatuma vähemalt nurgani γ3 ja kogu klaaskolvi ülaosa ümbermõõdul vähemalt kolvi silindrilise osani.

KATEGOORIA HS5 – Leht HS5/2

Joonis 3

Hõõgniidi asukoht ja mõõtmed

Vaade B kaugtule hõõgniidile

Image

Vaade A lähitule hõõgniidile

Image

Vaade A lähitule hõõgniidile

Image

Lähitule hõõgniidi pealtvaade

Image

KATEGOORIA HS5 – Leht HS5/3

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

12 V

12 V

e

26

 (117)

± 0,15

lC  (118)

4,6

± 0,3

k

0

± 0,2

h1, h3

0

± 0,15

h2, h4

0

± 0,20

lR  (118)

4,6

± 0,3

j

0

± 0,2

g1, g3

0

± 0,30

g2, g4

2,5

± 0,40

γ1

50° min

γ2

23° min

γ3

50° min

Sokkel P23t vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-138-2)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Pinge

V

12

12

Võimsus

W

35

30

35

30

Katsepinge

V

13,2

13,2

Sihtväärtused

Võimsus

W

40 max

37 max

40 max

37 max

Valgusvoog

lm

620

515

 

 

± %

15

15

 

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

460

380

13,2 V

620

515

KATEGOORIA HS5 – Leht HS5/4

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Selle katse abil määratakse kindlaks hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas:

a)

lähitule hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis; ning kas

b)

kaugtule hõõgniit paikneb lähitule hõõgniidi suhtes õigesti.

Mõõtmed millimeetrites

Külgvaade

Image

Viide:

a

b

c

d

v

Mõõde

d1 + 0,6

d1 + 0,8

d2 + 1,2

d2 + 1,6

2,5

d1

=

lähitule hõõgniidi läbimõõt

d2

=

kaugtule hõõgniidi läbimõõt

Eestvaade

Image

Viide:

h

k

Mõõde

6,0

0,5

Hõõgniidid peavad tervenisti paiknema näidatud piirides.

Hõõgniidi keskpunkt peab jääma mõõtme k piiridesse.

KATEGOORIA HS5A – Leht HS5A/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

MOOTORRATASTELE ETTENÄHTUD HÕÕGLAMP

Joonis 1

Põhijoonis

Image

Joonis 2

Moonutustevaba piirkond (4) ja must ots (5)

Image

(1)

Baastasand on määratud kolme kaldpinnaga nuki sisekülgedega.

(2)

Nulltelg on baastasandiga risti ja läbib sokli 23 mm suuruse läbimõõdu keskpunkti.

(3)

Klaaskolb ja kinnitusosad ei tohi ulatuda üle piirjoone, nagu on kujutatud joonisel 1. Piirjoon on nulltelje suhtes kontsentriline.

(4)

Klaaskolb peab nurkade γ1 ja γ2 ulatuses olema optilistest moonutustest vaba. See nõue kehtib nurkade γ1 ja γ2 ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses.

(5)

Varjestus peab ulatuma vähemalt nurgani γ3 ja kogu klaaskolvi ülaosa ümbermõõdul vähemalt kolvi silindrilise osani.

KATEGOORIA HS5A – Leht HS5A/2

Joonis 3

Hõõgniidi asukoht ja mõõtmed

Image

KATEGOORIA HS5A – Leht HS5A/3

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standard-hõõglamp

12 V

12 V

e

26

lC  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

k

0

± 0,4

± 0,2

h1, h3

0

± 0,3

± 0,15

h2, h4

0

± 0,4

± 0,2

lR  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

j

0

± 0,6

± 0,3

g1, g3

0

± 0,6

± 0,3

g2, g4

2,5

± 0,4

± 0,2

γ1

50° min

γ2

23° min

γ3

50° min

Sokkel PX23t vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-138A-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Pinge

V

12 (120)

12 (120)

Võimsus

W

45

40

45

40

Katsepinge

V

13,2

13,2

Sihtväärtused

Võimsus

W

50 max

45 max

50 max

45 max

Valgusvoog

lm

750

640

 

 

± %

15

15

 

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

550 lm

470 lm

13,2 V

750 lm

640 lm

KATEGOORIA HS6 – Leht HS6/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Joonis 1

Põhijoonised

Image

KATEGOORIA HS6 – Leht HS6/2

Joonis 2

Nulltelje määramine (2)

Image

Joonis 4

Kolvi nihe (8)

Image

Joonis 3

Moonutustevaba piirkond (6) ja läbipaistmatu kate (7)

Image

Joonis 5

Valguse blokeerimine sokli suunas (9)

Image

(6)

Klaaskolvi kontuur peab nurkade β ja δ ulatuses olema vaba optilistest teljesuunalistest moonutustest. See nõue kehtib nurkade β ja δ ulatuses kogu kolvi ümbermõõdu ulatuses ning seda pole vaja kontrollida läbipaistmatu kattega kaetud alas.

(7)

Läbipaistmatu kate peab ulatuma kogu klaaskolvi ülaosa ümbermõõdul vähemalt kolvi silindrilise osani.Lisaks peab see ulatuma tasandini, mis on paralleelne baastasandiga, kus nurk γ lõikub kolvi välimise pinnaga, nagu näidatud joonisel 3 (vaade suunas B lehel HS6/1).

(8)

Lähitule hõõgniidi nihet kolvi telje suhtes mõõdetakse kahel tasapinnal, mis on baastasandiga paralleelsed kohtades, kus otskeerdude väliskülje projektsioon, mis asub baastasandile kõige lähemal või sellest kõige kaugemal, lõikub hõõgniidi teljega.

(9)

Valgus peab olema blokeeritud kolvi sokliotsa kohal kuni nurgani θ. See nõue kehtib kõigis suundades nulltelje ümber.

KATEGOORIA HS6 – Leht HS6/3

Joonis 6

Hõõgniitide asend ja mõõtmed (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGOORIA HS6 – Leht HS6/4

Mõõtmed (mm)

Tolerantsid

Seeriatoodangu hõõglamp

Standard-hõõglamp

d1 (13) (122)

1,4 max.

d2 (13) (122)

1,4 max.

e (121)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

f2 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

g (8) (122)

0,5 d1

± 0,50

± 0,30

h (8)

0

± 0,40

± 0,20

j (10)

2,5

± 0,30

± 0,20

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,24

± 0,20

n (11)

0

± 0,24

± 0,20

p (10)

0

± 0,30

± 0,20

β

42° min

δ

52° min

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

(9)

41°

± 4°

± 4°

Sokkel

:

PX26,4t vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-128-3)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED (123)

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

40

35

40

35

Katsepinge

Volti

13,2

13,2

Objektiivsed väärtused

Vatti

45 max

40 max

45 max

40 max

Valgusvoog

900 ± 15 %

600 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

630 / 420

13,2 V

900 / 600

KATEGOORIA P13W – Leht P13W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Joonis 1

Põhijoonis

Image

Joonis 2

Metallivaba piirkond (3)

Image

(1)

Baastasandi moodustavad sokliäärikul asuvad eendid, mis on kokkupuutes lambipesaga.

(2)

Läbimõõdupiiranguid pole kehtestatud, kuid eesmärk tulevasteks arendusteks on: d max = 1,0 mm.

(3)

Joonisel 2 kujutatud varjutatud piirkonnas ei tohi paikneda muid läbipaistmatuid osi peale hõõgniidikeerdude. See kehtib pöördkeha kohta nurkade α1 + α2 piires.

KATEGOORIA P13W – Leht P13W/2

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

e (125)

25,0 (124)

25,0 ± 0,25

f (125)

4,3 (124)

4,3 ± 0,25

α1  (126)

30,0° min

30,0° min

α2  (126)

58,0° min

58,0° min

Sokkel PG18.5d-1vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-147-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimi-väärtused

Pinge

V

12

12

Võimsus

W

13

13

Katsepinge

V

13,5

13,5

Sihtväärtused

Võimsus

W

19 max

19 max

Valgusvoog

lm

250

 

±

+ 15 % / – 20 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca 13,5 V

250 lm

KATEGOORIA P13W – Leht P13W/3

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

 

p

q

u1, u2

r, s

t, v

Seeriatoodangu hõõglamp

1,7

1,9

0,3

2,6

0,9

Standardhõõglamp

1,5

1,7

0,25

2,45

0,6

Hõõgniidi asukohta kontrollitakse kahel teineteise suhtes risti asetseval tasapinnal, millest üks tasapind on sisseviikjuhtmete tasapind.

Lehe P13W/2 märkuse 4 kohaselt määratud hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

KATEGOORIAD P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W JA PSR19W – Leht P19W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

KATEGOORIAD P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W JA PSR19W – Leht P19W/2

Mõõtmed (mm) (127)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

α (131)

e (128)  (129)

 

24,0

 

24,0

f (128)  (129)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (130)

58°

 

 

58° min

P19W sokkel PGU20-1

PY19W sokkel PGU20-2

PR19W sokkel PGU20-5

PS19W sokkel PG20-1

PSY19W sokkel PG20-2

PSR19W sokkel PG20-5

vastavalt IEC väljaandele 60061

(leht 7004-127-2)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

19

19

Katsepinge

Volti

13,5

13,5

Sihtväärtused

Vatti

20 max

20 max

Valgusvoog

P19W

PS19W

350 ± 15 %

 

PY19W

PSY19W

215 ± 20 %

 

PR19W

PSR19W

80 ± 20 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca 13,5 V

Valge: 350 lm

Merevaigukollane: 215 lm

Punane: 80 lm

 

KATEGOORIAD P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W JA PSR19W – Leht P19W/3

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Seeriatoodangu hõõglamp

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardhõõglamp

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Hõõgniidi asukohta kontrollitakse kahel teineteise suhtes risti asetseval tasapinnal, millest üks tasapind on sisseviikjuhtmete tasapind.

Lehe P19W/2 märkuse 6 kohaselt määratud hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

KATEGOORIA P21W – Leht P21W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 

e

6,12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

6 V

 

 

7,0

 

Külgsuunaline kõrvalekalle (1)

6,12 V

 

 

(3)

0,3 max

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Sokkel BA15s vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-11A-9) (2)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

6

12

24

12

Vatti

21

21

Katsepinge

Volti

6,75

13,5

28,0

13,5

Sihtväärtused

Vatti

27,6 max

26,5 max

29,7 max

26,5 max

Valgusvoog

460 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog: 460 lm pingel ca 13,5 V

(1)

Hõõgniidi keskpunkti suurim lubatud kõrvalekalle külgsuunas kahest teineteise suhtes risti asetsevast tasapinnast, mis mõlemad sisaldavad nulltelge ja millest üks sisaldab tihvtide telge.

(2)

Hõõglampe sokliga BA15d võib kasutada eriotstarbeks; neil on samad mõõtmed.

(3)

Kontrollitakse „kastisüsteemi” abil; vt leht P21W/2.

(4)

Selles vaates võib 24 V tüübi hõõgniit olla sirge või V-kujuline. See tuleb märkida tüübikinnituse taotlusele. Kui see on sirge, kehtivad lehe P21W/2 katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded. Kui see on V-kujuline, peavad hõõgniidi otsad olema ühel kaugusel ± 3 mm ulatuses baastasandist.

KATEGOORIA P21W – Leht P21W/2

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis ja kas selle telg on tihvtide (P21W) või baastihvti (PY21W ja PR21W) keskpunkte ja nulltelge läbiva tasapinna suhtes ± 15° ulatuses risti.

Külgvaade

Eestvaade

Image


Viide:

a

b

h

k

Mõõde

3,5

3,0

9,0

1,0

Katsemenetlus ja nõuded

1.   Lamp asetatakse pessa, mida on võimalik pöörata ümber oma telje ja milles on kas kalibreeritud skaala või fikseeritud astmed vastavalt nurganihke tolerantsipiiridele. Seejärel pööratakse lambipesa nii, et hõõgniidi otsvaade on näha ekraanil, millele hõõgniidi kujutist projitseeritakse. Hõõgniidi otsvaade peab olema näha nurganihke tolerantsipiiride vahemikus.

2.   Külgvaade

Lamp asetatakse sokliga allapoole, nulltelg on vertikaalne ja hõõgniiti vaadeldakse tagantpoolt, hõõgniidi projektsioon paikneb tervenisti kõrgusega a ja laiusega b ristküliku piirides nii, et ristküliku keskpunkt asub hõõgniidi keskpunkti teoreetilises asukohas

3.   Eestvaade

Lamp asetatakse sokliga allapoole, nulltelg on vertikaalne ja hõõgniiti vaadeldakse hõõgniidi telje suhtes täisnurga all olevas suunas.

3.1.

Hõõgniidi projektsioon peab paiknema tervenisti kõrgusega a ja laiusega h ristküliku piires nii, et ristküliku keskpunkt on hõõgniidi keskpunkti teoreetilises asukohas.

3.2.

Hõõgniidi keskpunkt ei tohi olla nihkunud nullteljest kaugemale kui kaugusele k.

KATEGOORIA P21/4W – Leht P21/4W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 

e

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Külgsuunaline kõrvalekalle

 

 

(1)

0,3 max (2)

x, y

(1)

2,8 ± 0,5

β

75° (1)

90° (1)

105° (1)

90° ± 5°

Sokkel BAZ15d vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-11C-3)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

24

12

Vatti

21

4

21

4

21 / 4

Katsepinge

Volti

13,5

28,0

13,5

Sihtväärtused

Vatti

26,5 max

5,5 max

29,7 max

8,8 max

26,5 / 5,5 max

Valgusvoog ± %

440

15

440

20

 

15

20

15

20

 

Võrdlusvalgusvoog: 440 lm ja 15 lm pingel ca 13,5 V

(1)

Neid mõõtmeid tuleb kontrollida „kastisüsteemi” abil 3, lähtudes ülal näidatud mõõtmetest ja tolerantsidest. x ja y viitavad põhihõõgniidile (suure võimsusega), mitte nullteljele. Kaalutakse võimalusi, kuidas suurendada hõõgniidi ning soklist ja pesast koosneva koostu paigaldamise täpsust.

(2)

Põhihõõgniidi keskpunkti suurim lubatud kõrvalekalle külgsuunas kahest teineteise suhtes risti asetsevast tasapinnast, mis mõlemad sisaldavad nulltelge ja millest üks sisaldab baastihvti telge.

(3)

„Kastisüsteem” on sama, mida kasutatakse hõõglambil P21/5W.

KATEGOORIA P21/5W – Leht P21/5W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 

e

6,12 V

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

6,12 V

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Külgsuunaline kõrvalekalle (2)

6,12 V

 

 

(1)

0,3 max.

24 V

 

 

1,5

 

x, y

6,12 V

 

(1)

 

2,8 ± 0,3

x

24 V (3)

–1,0

0

1,0

 

y

24 V (3)

1,8

2,8

3,8

 

β

 

75°

90°

105°

90° ± 5°

Sokkel BAY15d vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-11B-7)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

6

12

24

12

Vatti

21

5

21

5

21

5

21 / 5

Katsepinge

Volti

6,75

13,5

28,0

13,5

Sihtväärtused

Vatti

27,6 max

6,6 max

26,5 max

6,6 max

29,7 max

11,0 max

26,5 ja 6,6 max

Valgusvoog ± %

440

35

440

35

440

40

 

15

20

15

20

15

20

 

Võrdlusvalgusvoog: 440 lm ja 35 lm pingel ca 13,5 V

Märkusi vt lehelt P21/5W/2.

KATEGOORIA P21/5W – Leht P21/5W/2

Märkused

(1)

Neid mõõtmeid tuleb kontrollida „kastisüsteemi” abil. Vt lehti P21/5W/2 ja P21/5W/3. x ja y viitavad põhihõõgniidile (suure võimsusega), mitte nullteljele.

(2)

Põhihõõgniidi (suure võimsusega) keskpunkti suurim lubatud külgsuunaline kõrvalekalle kahest üksteisega ristuvast tasapinnast, mis mõlemad sisaldavad nulltelge ja millest üks sisaldab baastihvti telge.

(3)

Selles vaates võib 24 V tüübi hõõgniit olla sirge või V-kujuline. See tuleb märkida tüübikinnituse taotlusele. Kui hõõgniit on sirge, kehtivad katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded. Kui see on V-kujuline, peavad hõõgniidi otsad olema ühel kaugusel (± 3 mm) baastasandist.

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas:

a)

põhihõõgniit (suure võimsusega) on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis ja kas selle telg (± 15°) on tihvtide keskpunkte ja nulltelge läbiva tasapinna suhtes risti ning kas

b)

täiendav (madala võimsusega) hõõgniit paikneb põhihõõgniidi suhtes õigesti.

Katsemenetlus ja nõuded

1.   Lamp asetatakse pessa, mida on võimalik pöörata ümber oma telje ja milles on kas kalibreeritud skaala või fikseeritud astmed vastavalt nurganihke tolerantsipiiridele (i.e. 15°). Seejärel pööratakse lambipesa nii, et hõõgniidi otsvaade on näha ekraanil, millele hõõgniidi kujutist projitseeritakse. Hõõgniidi otsvaade peab olema näha nurganihke tolerantsipiiride vahemikus.

2.   Külgvaade

Hõõglamp asetatakse sokliga allapoole, nulltelg on vertikaalne, baastihvt on paremal ning põhihõõgniiti vaadeldakse tagantpoolt:

2.1.

põhihõõgniidi projektsioon peab paiknema tervenisti kõrgusega a ja laiusega b ristküliku piires nii, et ristküliku keskpunkt on hõõgniidi keskpunkti teoreetilises asukohas;

2.2.

täiendava hõõgniidi projektsioon peab asuma täies ulatuses:

2.2.1.

ristküliku piires, mille laius on c ja kõrgus d ning mille keskpunkt on põhihõõgniidi teoreetilisest keskpunktist kaugusel v sellest paremal ja kaugusel u sellest kõrgemal;

2.2.2.

kõrgemal sirgest, mis puudutab põhihõõgniidi projektsiooni ülaserva ja tõuseb 25° nurga all vasakult paremale;

2.2.3.

põhihõõgniidi projektsioonist paremal.

3.   Eestvaade

Hõõglamp asetatakse sokliga allapoole, nulltelg on vertikaalne ning hõõglampi vaadatakse põhihõõgniidi telje suhtes täisnurga all:

3.1.

põhihõõgniidi projektsioon peab paiknema tervenisti kõrgusega a ja laiusega h ristküliku piires nii, et ristküliku keskpunkt on hõõgniidi keskpunkti teoreetilises asukohas;

3.2.

põhihõõgniidi keskpunkt ei tohi olla nihkunud nullteljest kaugemale kui kaugusele k;

3.3.

täiendava hõõgniidi keskpunkt ei ole nihkunud nulltelje suhtes rohkem kui ± 2 mm (standardhõõglampidel ± 0,4 mm).

KATEGOORIA P21/5W – Leht P21/5W/3

(Mõõtmed (mm))

Külgvaade

Image

Viide:

a

b

c

d

u

v

Mõõde

3,5

3,0

4,8

2,8

Eestvaade

Image

Viide:

a

h

k

Mõõde

3,5

9,0

1,0

KATEGOORIAD P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W ja PSR24W – Leht P24W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

KATEGOORIAD P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W ja PSR24W – Leht P24W/2

Mõõtmed (mm) (132)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 (136)

e (133)  (134)

 

24,0

 

24,0

f (133)  (134)

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

 

4,0

 

4,0

PX24W, PSX24W

 

4,2

 

4,2

α (135)

58,0°

 

 

58,0° min

P24W

sokkel PGU20-3

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-127-2)

PX24W

sokkel PGU20-7

PY24W

sokkel PGU20-4

PR24W

sokkel PGU20-6

PS24W

sokkel PG20-3

PSX24W

sokkel PG20-7

PSY24W

sokkel PG20-4

PSR24W

sokkel PG20-6

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

24

24

Katsepinge

Volti

13,5

13,5

Sihtväärtused

Vatti

25 max

25 max

Valgus- voog

P24W PS24W

500 + 10 / – 20 %

 

PX24W PSX24W

500 + 10 / – 15 %

 

PY24W PSY24W

300 + 15 / – 25 %

 

PR24W PSR24W

115 + 15 / – 25 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

12 V

Valge: 345 lm

13,2 V

Valge: 465 lm

13,5 V

Valge: 500 lm

Merevaigukollane: 300 lm

Punane: 115 lm

KATEGOORIAD P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W ja PSR24W – Leht P24W/3

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Seeriatoodangu hõõglamp

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardhõõglamp

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8


PX24W, PSX24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Seeriatoodangu hõõglamp

1,9

1,9

0,35

5,0

4,0

Standardhõõglamp

1,5

1,5

0,25

4,7

4,0

Hõõgniidi asukohta kontrollitakse kahel teineteise suhtes risti asetseval tasapinnal, millest üks tasapind on sisseviikjuhtmete tasapind.

Lehe P24W/2 märkuse 6 kohaselt määratud hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

KATEGOORIA P27W – Leht P27W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Külgsuunaline kõrvalekalle (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Sokkel W2,5x16d vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-104-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

27

27

Katsepinge

Volti

13,5

13,5

Sihtväärtused

Vatti

32,1 max

32,1 max

Valgusvoog

475 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog: 475 lm pingel ca 13,5 V

(1)

Nulltelg määratakse baaskiilude suhtes ning on risti baastasandiga.

(2)

Põhihõõgniidi (suure võimsusega hõõgniidi) keskpunkti suurim lubatud kõrvalekalle külgsuunas kahest teineteise suhtes risti asetsevast tasapinnast, mis mõlemad sisaldavad nulltelge ja millest üks sisaldab baaskiilude telge.

(3)

Kontrollitakse „kastisüsteemi” abil; vt leht P27/7W/2 ja 3.

KATEGOORIA P27W – Leht P27W/2

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis ja kas selle telg on liistude keskpunkti ja nulltelge läbiva tasapinna suhtes ± 15° ulatuses risti.

Image

Viide:

a

b

h

k

Mõõde

3,5

3,0

11,9

1,0

Katsemenetlus ja nõuded

1.   Lamp asetatakse pessa, mida on võimalik pöörata ümber oma telje ja milles on kas kalibreeritud skaala või fikseeritud astmed vastavalt nurganihke tolerantsipiiridele. Seejärel pööratakse lambipesa nii, et hõõgniidi otsvaade on näha ekraanil, millele hõõgniidi kujutist projitseeritakse. Hõõgniidi otsvaade peab olema näha nurganihke tolerantsipiiride vahemikus.

2.   Külgvaade

Lamp asetatakse sokliga allapoole, nulltelg on vertikaalne ja hõõgniiti vaadeldakse tagantpoolt, hõõgniidi projektsioon paikneb tervenisti kõrgusega a ja laiusega b ristküliku piirides nii, et ristküliku keskpunkt asub hõõgniidi keskpunkti teoreetilises asukohas.

3.   Eestvaade

Lamp asetatakse sokliga allapoole, nulltelg on vertikaalne ja hõõgniiti vaadeldakse hõõgniidi telje suhtes täisnurga all olevas suunas.

3.1.

Hõõgniidi projektsioon peab paiknema tervenisti kõrgusega a ja laiusega h ristküliku piires nii, et ristküliku keskpunkt on hõõgniidi keskpunkti teoreetilises asukohas.

3.2.

Hõõgniidi keskpunkt ei tohi olla nihkunud nullteljest kaugemale kui kaugusele k.

KATEGOORIA P27/7W – Leht P27/7W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Külgsuunaline kõrvalekalle (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Sokkel W2,5x16q vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-104-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

27

7

27

7

Katsepinge

Volti

13,5

13,5

Sihtväärtused

Vatti

32,1 max

8,5 max

32,1 max

8,5 max

Valgusvoog

475 ± 15 %

36 ± 15 %

 

Võrdlusvalgusvoog: 475 lm ja 36 lm pingel ca 13,5 V

(1)

Nulltelg määratakse baaskiilude suhtes ning on risti baastasandiga.

(2)

Põhihõõgniidi (suure võimsusega hõõgniidi) keskpunkti suurim lubatud kõrvalekalle külgsuunas kahest teineteise suhtes risti asetsevast tasapinnast, mis mõlemad sisaldavad nulltelge ja millest üks sisaldab baaskiilude telge.

(3)

Kontrollitakse „kastisüsteemi” abil; vt leht P27/7W/2 ja 3.

(4)

x ja y tähistavad täiendava (väikese võimsusega) hõõgniidi telje nihet põhihõõgniidi (suure võimsusega) telje suhtes.

KATEGOORIA P27/7W – Leht P27/7W/2

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas:

a)

põhihõõgniit (suure võimsusega) on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis ja kas selle telg (± 15°) on liistude keskpunkte ja nulltelge läbiva tasapinna suhtes risti ning kas

b)

täiendav hõõgniit paikneb põhihõõgniidi suhtes õigesti; kas hõõgniit vastab nõuetele.

Katsemenetlus ja nõuded

1.   Lamp asetatakse pessa, mida on võimalik pöörata ümber oma telje ja milles on kas kalibreeritud skaala või fikseeritud astmed vastavalt nurganihke tolerantsipiiridele. Seejärel pööratakse lambipesa nii, et hõõgniidi otsvaade on näha ekraanil, millele hõõgniidi kujutist projitseeritakse. Hõõgniidi otsvaade peab olema näha nurganihke tolerantsipiiride vahemikus.

2.   Külgvaade

Hõõglamp asetatakse sokliga allapoole, nulltelg on vertikaalne, baaskiil on paremal ning põhihõõgniiti vaadeldakse tagantpoolt;

2.1.

põhihõõgniidi projektsioon peab paiknema tervenisti kõrgusega a ja laiusega b ristküliku piires nii, et ristküliku keskpunkt on hõõgniidi keskpunkti teoreetilises asukohas;

2.2.

täiendava hõõgniidi projektsioon peab paiknema tervenisti kõrgusega c ja laiusega d ristküliku piires nii, et ristküliku keskpunkt on hõõgniidi keskpunkti teoreetilises asukohas.

3.   Eestvaade

Hõõglamp asetatakse sokliga allapoole, nulltelg on vertikaalasendis ning hõõglampi vaadatakse põhihõõgniidi telje suhtes täisnurga all:

3.1.

põhihõõgniidi projektsioon peab paiknema tervenisti kõrgusega a ja laiusega h ristküliku piires nii, et ristküliku keskpunkt on hõõgniidi keskpunkti teoreetilises asukohas;

3.2.

põhihõõgniidi keskpunkt ei tohi olla nihkunud nullteljest kaugemale kui kaugusele k;

3.3.

täiendava hõõgniidi keskpunkt ei tohi olla nihkunud nulltelje suhtes rohkem kui ± 2 mm (standardhõõglampidel ± 0,4 mm).

KATEGOORIA P27/7W – Leht P27/7W/3

Külgvaade

Image

Viide:

a

b

c

d

u

Mõõde

3,5

3,0

4,8

5,1

Eestvaade

Image

Viide:

a

h

k

Mõõde

3,5

11,9

1,0

KATEGOORIAD PC16W, PCY16W JA PCR16W – Leht PC16W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

KATEGOORIAD PC16W, PCY16W JA PCR16W – Leht PC16W/2

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 (140)

e (137)  (138)

 

18,5

 

18,5

f (137)  (138)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (139)

54°

 

 

54° min

PC16W

sokkel PU20d-1

vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-157-1)

PCY16W

Sokkel PU20d-2

PCR16W

Sokkel PU20d-7

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

12

Vatti

16

16

Katsepinge

Volti

13,5

13,5

Sihtväärtused

Vatti

17 max

17 max

Valgus-voog

PC16W

300 ± 15 %

 

PCY16W

180 ± 20 %

 

PCR16W

70 ± 20 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca

13,5 V

Valge: 300 lm

Merevaigukollane: 180 lm

Punane: 70 lm

KATEGOORIAD PC16W, PCY16W JA PCR16W – Leht PC16W/3

Katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded

Käesoleva katsega määratakse hõõglambi nõuetele vastavus, kontrollides, kas hõõgniit on nulltelje ja baastasandi suhtes õiges asendis.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Seeriatoodangu hõõglamp

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardhõõglamp

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Hõõgniidi asukohta kontrollitakse kahel teineteise suhtes risti asetseval tasapinnal, millest üks tasapind on sisseviikjuhtmete tasapind.

Lehe PC16W/2 märkuse 5 kohaselt määratud hõõgniidi otsad peavad asetsema joonte Z1 ja Z2 ning Z3 ja Z4 vahel.

Hõõgniit peab tervenisti paiknema näidatud piirides.

KATEGOORIA PR21W – Leht PR21W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp

Standardhõõglamp

min

nom.

max

(4)

e

12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

Külgsuunaline kõrvalekalle (1)

12 V

 

 

(3)

0,3 max

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Sokkel BAW15s vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-11E-1)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

24

12

Vatti

21

21

Katsepinge

Volti

13,5

28,0

 

Sihtväärtused

Vatti

26,5 max

29,7 max

26,5 max

Valgusvoog

110 ± 20 %

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca 13,5 V:

Valge: 460 lm

Punane: 110 lm

 

(1)

Hõõgniidi keskpunkti suurim lubatud kõrvalekalle külgsuunas kahest teineteise suhtes risti asetsevast tasapinnast, mis mõlemad sisaldavad nulltelge ja millest üks sisaldab baastihvti telge.

(2)

Seeriatoodangu hõõglampide valgus peab olema punane (vt ka märkust 4).

(3)

Kontrollitakse „kastisüsteemi” abil; vt leht P21W/2.

(4)

Standardhõõglampide valgus peab olema valge või punane.

(5)

Selles vaates võib 24 V tüübi hõõgniit olla sirge või V-kujuline. See tuleb märkida tüübikinnituse taotlusele. Kui see on sirge, kehtivad lehe P21W/2 katseekraanil olevale projektsioonile esitatavad nõuded. Kui see on V-kujuline, peavad hõõgniidi otsad olema ühel kaugusel ( ± 3 mm) baastasandist.

KATEGOORIA PR21/4W – Leht PR21/4W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp (145)

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 (146)

e

 

31,8 (141)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Külgsuunaline kõrvalekalle

 

 

 (141)

0,3 max (142)

x, y

 (141)

2,8 ± 0,5

β

75° (141)

90° (141)

105° (141)

90° ± 5°

Sokkel BAU15d vastavalt IEC väljaandele 60061 (leht 7004-19-2)

ELEKTRILISED JA FOTOMEETRILISED OMADUSED

Nimiväärtused

Volti

12

24 (144)

12

Vatti

21

4

21

4

21 / 4

Katsepinge

Volti

13,5

28,0

13,5

Sihtväärtused

Vatti

26,5 max

5,5 max

29,7 max

8,8 max

26,5 / 5,5 max

Valgusvoog ± %

105

4

105

5

 

20

25

20

25

 

Võrdlusvalgusvoog pingel ca 13,5 V:

Valge: 440 lm ja 15 lm

Punane: 105 lm ja 4 lm

KATEGOORIA PR21/5W – Leht PR21/5W/1

Joonised on mõeldud ainult hõõglambi põhimõõtmete (mm) näitlikustamiseks

Image

Mõõtmed (mm)

Seeriatoodangu hõõglamp (150)

Standardhõõglamp

min

nom.

max

 (151)

e

12 V

 

31,8 (147)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V