ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.285.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 285

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
30. oktoober 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2010/655/EL

 

*

Nõukogu otsus, 19. oktoober 2010, Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 973/2010, 25. oktoober 2010, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Assooride ja Madeira autonoomsetesse piirkondadesse

4

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 974/2010, 29. oktoober 2010, millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2011. eelarveaastaks

9

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 975/2010, 29. oktoober 2010, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Śliwka szydłowska (KGT)]

11

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 976/2010, 29. oktoober 2010, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Hessischer Apfelwein (KGT)]

13

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 977/2010, 29. oktoober 2010, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Obwarzanek krakowski (KGT)]

15

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 978/2010, 29. oktoober 2010, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (KGT)]

17

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 979/2010, 29. oktoober 2010, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Porc de Franche-Comté (KGT)]

19

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 980/2010, 28. oktoober 2010, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük VIIIa ja VIIIb püügipiirkonnas

21

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 981/2010, 29. oktoober 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

23

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 982/2010, 29. oktoober 2010, millega määratakse kindlaks alates 1. novembrist 2010 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

25

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2010/656/ÜVJP, 29. oktoober 2010, millega uuendatakse Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravaid meetmeid

28

 

 

2010/657/EL

 

*

Komisjoni otsus, 28. oktoober 2010, erakorraliste meetmete rahastamise kohta seoses marutaudiga Kirde-Itaalias (teatavaks tehtud numbri K(2010) 7379 all)

33

 

 

2010/658/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 26. oktoober 2010, Euroopa Keskpanga poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Eestis (EKP/2010/18)

37

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/1


NÕUKOGU OTSUS,

19. oktoober 2010,

Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(2010/655/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 196 lõiget 2 ja artikli 218 lõike 6 punkti a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit on lepinguosaline Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitlevas koostöölepingus (edaspidi „Lissaboni koostööleping”), mis kiideti heaks nõukogu otsusega 93/550/EMÜ (2).

(2)

Hispaania ja Maroko vahelise poliitilise vaidluse tõttu piiride üle Lääne-Saharas ei saanud kõnealused riigid Lissaboni koostöölepingut ratifitseerida. Vaidlus on praeguseks Lissaboni koostöölepingu artikli 3 punkti c muutva lisaprotokolliga lahendatud.

(3)

Pärast seda, kui nõukogu võttis 12. detsembril 2008 vastu otsuse, mis käsitleb Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu lisaprotokolli Euroopa Ühenduse nimel allakirjutamist, kirjutati lisaprotokollile ühenduse nimel alla 25. märtsil 2009.

(4)

Protokolliosalised saavad Lissaboni koostöölepingu lisaprotokolli ratifitseerida või heaks kiita.

(5)

Seepärast on asjakohane, et liit sõlmib Lissaboni koostöölepingu lisaprotokolli.

(6)

Lissaboni koostöölepingus osalevad liikmesriigid ning Euroopa Liit peaksid püüdma võimaluse piires anda oma kirjad lisaprotokolli ratifitseerimise või heakskiitmise kohta hoiule samaaegselt.

(7)

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist 1. detsembril 2009 teatas Euroopa Liit Portugali valitsusele, et Euroopa Liit on asendanud Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu lisaprotokoll kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks.

Lisaprotokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

1.   Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud liidu nimel andma heakskiitmiskirja hoiule hoiulevõtja ülesandeid täitvale Portugali valitsusele, vastavalt lisaprotokolli artikli 3 lõikele 1, et väljendada liidu nõusolekut olla kõnealuse protokolliga seotud.

2.   Lissaboni koostöölepingus osalevad liikmesriigid ning liit püüavad võimaluse piires anda oma kirjad lisaprotokolli ratifitseerimise või heakskiitmise kohta hoiule samaaegselt.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Lisaprotokolli jõustumise kuupäev avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 19. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

D. REYNDERS


(1)  9. märtsi 2010. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 267, 28.10.1993, lk 20.


TÕLGE

Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu

LISAPROTOKOLL

Portugali Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Maroko Kuningriik ja Euroopa Ühendus, edaspidi „protokolliosalised”,

OLLES TEADLIKUD vajadusest kaitsta keskkonda üldiselt ja eriti merekeskkonda,

TUNNISTADES, et Atlandi ookeani kirdeosa saastamine süsivesinike ja muude ohtlike ainetega võib ohustada merekeskkonda ning rannikuriikide huve,

VÕTTES ARVESSE vajadust aidata kaasa Lissabonis 17. oktoobril 1990 alla kirjutatud Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu (edaspidi „Lissaboni koostööleping”) kiirele jõustumisele,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Lissaboni koostöölepingu muutmine

Lissabonis 17. oktoobril 1990 alla kirjutatud Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu (edaspidi „Lissaboni koostööleping”) artikli 3 punkti c muudetakse järgmiselt:

„c)

lõunas lepinguosaliste suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvate vete lõunapiirini.”

Artikkel 2

Lissaboni koostöölepingu ja lisaprotokolli vaheline suhe

Käesoleva protokolliga muudetakse Lissaboni koostöölepingut vastavalt eelmise artikli sätetele ning käesoleva protokolli osalised on kohustatud tõlgendama kõnealust lepingut ja protokolli ühtse õigusaktina.

Artikkel 3

Nõusolek olla protokolliga seotud ja protokolli jõustumine

1.   Käesolev protokoll esitatakse protokolliosalistele ratifitseerimiseks või heakskiitmiseks ning ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiule Portugali Vabariigi valitsusele.

2.   Käesolev protokoll jõustub samal päeval, mil Portugali Vabariigi valitsus saab kätte viimase ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja.

3.   Ükski protokolliosaline ei või teatada oma nõusolekust olla protokolliga seotud ilma, et ta oleks eelnevalt või samaaegselt teatanud oma nõusolekust olla seotud Lissaboni koostöölepinguga vastavalt artiklile 22.

4.   Käesoleva protokolli jõustumise järel tähendab Lissaboni koostöölepinguga ühinemine selle artiklite 23 ja 24 kohaselt ka ühinemist protokolliga, kuna lepinguosalised on ühinenud Lissaboni koostöölepinguga kujul, nagu seda on muudetud käesoleva protokolli artiklis 1.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale protokollile alla kirjutanud.

Lissabonis, kahekümnendal mail kahe tuhande kaheksandal aastal araabia, hispaania, prantsuse ja portugali keeles; tekstide erinevuse korral on autentne prantsuskeelne tekst.

PORTUGALI VABARIIGI NIMEL

HISPAANIA KUNINGRIIGI NIMEL

PRANTSUSE VABARIIGI NIMEL

MAROKO KUNINGRIIGI NIMEL

EUROOPA ÜHENDUSE NIMEL


MÄÄRUSED

30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/4


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 973/2010,

25. oktoober 2010,

millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Assooride ja Madeira autonoomsetesse piirkondadesse

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 299 lõikega 2 taotlesid Assooride ja Madeira piirkondlikud ametiasutused Portugali valitsuse toetusel 2007. aasta augustis ja detsembris ühepoolsete tollimaksumäärade peatamist mitme toote suhtes. Nad põhjendasid oma taotlust sellega, et seoses nende saarte kauge asukohaga kannatavad Assooride ja Madeira ettevõtjad tõsise kaubandusliku mahajäämuse käes, millel on negatiivne mõju demograafilistele suundumustele, tööhõivele ning sotsiaalsele ja majandusarengule.

(2)

Assooride ja Madeira kohalik majandus sõltub suurel määral riigisisesest ja rahvusvahelisest turismist, mis on üsna ebakindel majanduslik ressurss ja mida määravad tegurid, millele kohalikel ametiasutustel ja Portugali valitsusel mõju peaaegu puudub. Selle tulemusel on Assooride ja Madeira majandusareng tugevalt piiratud. Seetõttu on vajalik toetada turismindusest vähem sõltuvaid majandussektoreid, et kompenseerida turismisektori kõikumist ning kindlustada seega kohalik tööhõive.

(3)

Nõukogu 24. juuni 1993. aasta määrusel (EMÜ) nr 1657/93 (millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavatele Assooride ja Madeira vabatsoonide seadmestamiseks mõeldud tööstustoodetele) (3) ei olnud viimastel aastatel enne selle kehtivuse lõppemist 31. detsembril 2008 enam soovitud mõju. See tulenes tõenäoliselt sellest, et kõnealuse määrusega ettenähtud peatamine kehtis ainult Assooride ja Madeira vabatsoonide suhtes ning seetõttu seda viimastel aastatel enne kehtivuse lõppu enam ei kasutatud. Seepärast on asjakohane ette näha uus peatamine, mis ei hõlma ainult vabatsoonides asuvaid tootjaid, vaid millest saavad kasu kõik kõnealuste piirkondade territooriumil asuvad ettevõtjad. Peatamisest kasu saavate ärisektorite hulka peaksid niisiis kuuluma kalapüügi-, põllumajandus-, tööstus- ja teenindussektor.

(4)

Selleks et tagada käesoleva määrusega ettenähtud peatamise majanduslik mõju, on asjakohane laiendada peatamise alla kuuluvate toodete sortimenti, hõlmates nii põllumajanduses, kaubanduses ja tööstuses kasutatavaid valmistooteid kui ka põllumajanduses, tööstuse ümberkujundamiseks ja säilitamiseks kasutatavaid tooraineid, varuosasid ja osiseid.

(5)

Selleks et pakkuda investoritele pikaajalist perspektiivi ning võimaldada ettevõtjatel saavutada selline tootmis- ja äritegevuse tase, mis muudab asjaomaste piirkondade majandusliku ja sotsiaalse keskkonna stabiilseks, on asjakohane peatada täielikult ühise tollitariifistiku tollimaksumäärade kohaldamine teatavate kaupade suhtes kümneaastaseks ajavahemikuks alates 1. novembrist 2010.

(6)

Tagamaks, et kõnealustest tariifimeetmetest saavad kasu ainult Assooride ja Madeira territooriumil asuvad ettevõtjad, tuleks peatamine teha nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (4) ja komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/932, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (5) kohaselt sõltuvaks toodete lõppkasutusest.

(7)

Selleks et tollimaksumäära peatamine saaks tõhusalt toimida, peaksid Assooride ja Madeira ametiasutused võtma vajalikud rakendusmeetmed ning teavitama sellest komisjoni.

(8)

Komisjonil peaks olema lubatud vajadusel vastu võtta ajutisi meetmeid, mille eesmärk on takistada kaubandushäireid põhjustavaid spekulatiivseid tehinguid, kuni nõukogu võtab vastu lõpliku lahenduse.

(9)

Kaupade kombineeritud nomenklatuuri muudatused ei tohi põhjustada mingeid olulisi muutusi maksumäärade kohaldamise peatamises. Komisjonil peaks seetõttu olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et teha vajalikke muudatusi ja tehnilisi kohandusi nende kaupade loetelus, mille suhtes peatamist kohaldatakse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 1. novembrist 2010 kuni 2. novembrini 2020, peatatakse täielikult ühise tollitariifistiku maksumäärade kohaldamine I lisas loetletud, põllumajanduses, kaubanduses või tööstuses kasutatavate valmistoodete impordi suhtes Assooride ja Madeira autonoomsetesse piirkondadesse.

Neid kaupasid kasutavad vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2913/92 ja määrusele (EMÜ) nr 2454/93 vähemalt 24 kuu jooksul alates vabasse ringlusse lubamisest Assooride ja Madeira autonoomsetes piirkondades asuvad ettevõtjad.

Artikkel 2

Alates 1. novembrist 2010 kuni 2. novembrini 2020 peatatakse täielikult ühise tollitariifistiku maksumäärade kohaldamine II lisas loetletud, Assooride ja Madeira autonoomsetes piirkondades põllumajanduses ning tööstuse ümberkujundamiseks ja säilitamiseks kasutatavate toorainete, varuosade ja osiste impordi suhtes Assooride ja Madeira autonoomsetesse piirkondadesse.

Artikkel 3

Assooride ja Madeira pädevad asutused võtavad vajalikud meetmed, et tagada artiklite 1 ja 2 järgimine.

Kõnealused asutused teatavad neist meetmetest komisjonile enne 30. aprilli 2011.

Artikkel 4

Artiklites 1 ja 2 osutatud tollimaksude kohaldamise peatamise tingimuseks on määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklite 21 ja 82 kohane lõppkasutus ning määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 291–300 ette nähtud kontroll.

Artikkel 5

1.   Kui komisjonil on põhjust arvata, et käesolevas määruses sätestatud peatamine on teatava toote puhul kaasa toonud kaubandushäire, võib ta artikli 11 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt peatamise ajutiselt tühistada kuni 12 kuuks. Selliste toodete imporditollimaksud, mille puhul peatamine on ajutiselt tühistatud, tagatakse tagatise abil ja kõnealuste toodete vabasse ringlusse lubamise tingimuseks Assooride ja Madeira autonoomsetes piirkondades on sellise tagatise esitamine.

2.   Kui nõukogu otsustab komisjoni ettepaneku põhjal 12 kuu jooksul, et peatamine tuleks lõplikult tühistada, nõutakse tagatistega tagatud maksude summad lõplikult sisse.

3.   Kui 12 kuu jooksul ei tehta lõplikku otsust vastavalt lõikele 2, tagatised vabastatakse.

Artikkel 6

Vajaduse korral võib komisjon vastavalt artiklile 7 ning artiklites 8 ja 9 sätestatud tingimustel võtta vastu delegeeritud õigusakte, et teha I ja II lisas muudatusi ja tehnilisi kohandusi, mis on vajalikud kaupade kombineeritud nomenklatuuri muudatuste tõttu.

Artikkel 7

1.   Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artiklis 6 osutatud delegeeritud õigusakte.

2.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle teatavaks nõukogule.

3.   Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 8 ja 9 sätestatud tingimusi.

Artikkel 8

1.   Nõukogu võib artiklis 6 osutatud volituste delegeerimise tagasi võtta.

2.   Kui nõukogu on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab ta sellest teavitada komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist, ja tagasivõtmise võimalikud põhjused.

3.   Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 9

1.   Nõukogu võib delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kolme kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

2.   Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud või kui nõukogu on enne tähtaja möödumist teavitanud komisjoni, et ta on otsustanud vastuväiteid mitte esitada, avaldatakse delegeeritud õigusakt Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub õigusaktis märgitud kuupäeval.

3.   Kui nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Nõukogu põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.

Artikkel 10

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest, delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväidetest või volituste delegeerimise tagasivõtmisest.

Artikkel 11

1.   Komisjoni abistab tolliseadustiku komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (6) artikleid 4 ja 7.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

Artikkel 12

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. novembrist 2010, välja arvatud artikleid 6–10, mida kohaldatakse alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 25. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

S. VANACKERE


(1)  1. jaanuari ja 7. septembri 2010. aasta arvamused (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  17. detsembri 2009. aasta arvamus (ELT C 225, 22.9.2010, lk 59).

(3)  EÜT L 158, 30.6.1993, lk 1.

(4)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(5)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(6)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.


I LISA

Põllumajanduses, kaubanduses või tööstuses kasutatavad valmistooted

CN-kood (1)

 

4016 94 00

 

4415 10 10

 

5608

 

6203 31 00

 

6203 39 19

 

6204 11 00

 

6205 90 80

 

6506 99

 

7309 00 59

 

7310 10 00

 

7310 29 10

 

7311 00

 

7321 81 90

 

7323 93 90

 

7326 20 80

 

7612 90 98

 

8405 10 00

 

8412 29 89

 

8412 80 80

 

8413 81 00

 

8413 82 00

 

8414 40 90

 

8414 60 00

 

8414 80 80

 

8415 10 90

 

8415 82 00

 

8418 30 20

 

8418 50

 

8422 30 00

 

8423 89 00

 

8424 30 90

 

8427 20 11

 

8440 10 90

 

8442 50 23

 

8442 50 29

 

8450 11 90

 

8450 12 00

 

8450 20 00

 

8451 21 90

 

8451 29 00

 

8451 80 80

 

8452 10 19

 

8452 29 00

 

8458 11 80

 

8464 90

 

8465 10 90

 

8465 92 00

 

8465 93 00

 

8465 99 90

 

8467 11 10

 

8467 19 00

 

8467 22 30

 

8467 22 90

 

8479 89 97

 

8501 10 91

 

8501 20 00

 

8501 61 20

 

8501 64 00

 

8502 39

 

8504 32 80

 

8504 33 00

 

8504 40 90

 

8510 30 00

 

8515 19 00

 

8515 39 13

 

8515 80 91

 

8516 29 99

 

8516 80 80

 

8518 30 95

 

8523 21 00

 

8526 91 80

 

8531 10 95

 

8543 20 00

 

8543 70 30

 

8543 70 90

 

8546 90 90

 

9008 10 00

 

9011 80 00

 

9014 80 00

 

9015 80 11

 

9015 80 19

 

9015 80 91

 

9015 80 93

 

9015 80 99

 

9016 00 10

 

9017 30 10

 

9020 00 00

 

9023 00 10

 

9023 00 80

 

9024 10

 

9024 80

 

9025 19 20

 

9025 80 40

 

9025 80 80

 

9027 10 10

 

9030 31 00

 

9032 10 20

 

9032 10 81

 

9032 89 00

 

9107 00 00

 

9201 90 00

 

9202 90 30

 

9506 91 90

 

9506 99 90

 

9507 10 00

 

9507 20 90

 

9507 30 00

 

9507 90 00


(1)  1. jaanuaril 2009 kohaldatavad CN-koodid on vastu võetud komisjoni 19. septembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1031/2008, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 291, 31.10.2008, lk 1).


II LISA

Põllumajanduses ning tööstuse ümberkujundamiseks ja säilitamiseks kasutatavad toorained, varuosad ja osised

CN-kood (1)

 

3102 40 10

 

3105 20 10

 

4008 29 00

 

4009 42 00

 

4010 12 00

 

4015 90 00

 

4016 93 00

 

4016 99 97

 

5401 10 90

 

5407 42 00

 

5407 72 00

 

5601 21 90

 

5608

 

5806 32 90

 

5901 90 00

 

5905 00 90

 

6217 90 00

 

6406 20 90

 

7303 00 90

 

7315 12 00

 

7315 89 00

 

7318 14 91

 

7318 15 69

 

7318 15 90

 

7318 16 91

 

7318 19 00

 

7318 22 00

 

7320 20 89

 

7323 99 99

 

7324 90 00

 

7326 90 98

 

7412 20 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7419 91 00

 

7606 11 91

 

7606 11 93

 

7606 11 99

 

7616 10 00

 

7907 00

 

8207 90 99

 

8302 42 00

 

8302 49 00

 

8308 90 00

 

8406 90 90

 

8409 91 00

 

8409 99 00

 

8411 99 00

 

8412 90 40

 

8413 30 80

 

8413 70 89

 

8414 90 00

 

8415 90 00

 

8421 23 00

 

8421 29 00

 

8421 31 00

 

8421 99 00

 

8440 90 00

 

8442 40 00

 

8450 90 00

 

8451 90 00

 

8452 90 00

 

8478 90 00

 

8481 20 10

 

8481 30 99

 

8481 40

 

8481 80 99

 

8482 10 90

 

8482 80 00

 

8483 40 90

 

8483 60 80

 

8484 10 00

 

8503 00 99

 

8509 90 00

 

8511 80 00

 

8511 90 00

 

8513 90 00

 

8514 90 00

 

8529 10 31

 

8529 10 39

 

8529 10 80

 

8529 10 95

 

8529 90 65

 

8529 90 97

 

8531 90 85

 

8539 31 90

 

8543 70 90

 

8544 20 00

 

8544 42 90

 

8544 49 93

 

9005 90 00

 

9011 90 90

 

9014 90 00

 

9015 90 00

 

9024 90 00

 

9029 20 31

 

9209 91 00

 

9209 92 00

 

9209 94 00

 

9506 70 90


(1)  1. jaanuaril 2009 kohaldatavad CN-koodid on vastu võetud komisjoni 19. septembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1031/2008, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 291, 31.10.2008, lk 1).


30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 974/2010,

29. oktoober 2010,

millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2011. eelarveaastaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 884/2006 (millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1290/2005 Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) riiklikku ladustamist hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiseks ja riikliku ladustamise toimingute raamatupidamisarvestuseks liikmesriikide makseasutuste poolt) (2) artikli 4 lõike 1 punktiga a on ette nähtud, et rahalised kulutused, mida liikmesriigid on teinud toodete ostmiseks ettenähtud fondide käivitamiseks, määratakse kindlaks vastavalt kõnealuse määruse IV lisas esitatud meetodile.

(2)

Määruse (EÜ) nr 884/2006 IV lisa punkti I.1 esimese lõigu kohaselt arvutatakse kõnealused rahastamiskulud liidu ühtse intressimäära põhjal, mille määrab komisjon kindlaks iga eelarveaasta alguses. See ühtne intressimäär vastab kõnealuse IV lisa punkti I.1 esimeses lõigus osutatud liikmesriikide teatisele eelneva kuue kuu jooksul fikseeritud kolme kuu ja 12 kuu Euribori keskmistele tähtpäevaintressidele paranduskoefitsiendiga vastavalt üks kolmandik ja kaks kolmandikku. Kõnealune määr tuleb kindlaks määrata Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) iga eelarveaasta alguses.

(3)

Kui liikmesriigi teatatud intressimäär on madalam liidu ühtsest intressimäärast, määratakse selle liikmesriigi puhul vastavalt määruse (EÜ) nr 884/2006 IV lisa punkti I.2 teisele lõigule siiski kindlaks teatatud intressimäär.

(4)

Kui vastavalt määruse (EÜ) nr 884/2006 IV lisa punkti I.2 kolmandale lõigule liikmesriik ei esita teadet kõnealuse IV lisa punkti I.2 esimeses lõigus ettenähtud vormis ja tähtajaks, loetakse kõnealuse liikmesriigi kantud intressimääraks 0 %. Kui liikmesriik deklareerib, et ta ei kandnud intressikulusid, kuna tal ei olnud võrdlusperioodil põllumajandustooteid riiklikul ladustamisel, kohaldatakse kõnealuse liikmesriigi suhtes komisjoni määratud ühtset intressimäära. Luksemburg, Malta ja Portugal on deklareerinud, et nad ei kandnud intressikulusid, kuna neil ei olnud võrdlusperioodil põllumajandustooteid riiklikul ladustamisel.

(5)

Võttes arvesse liikmesriikide komisjonile edastatud teavet, tuleks kehtestada EAGFi 2011. eelarveaastal kohaldatavad intressimäärad osutatud eri tegureid arvestades.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusfondide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nende rahaliste kulutuste puhul, mida liikmesriigid on teinud sekkumistoodete ostmiseks ettenähtud fondidest ning mis kaetakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) 2011. aasta eelarvest, määratakse määruse (EÜ) nr 884/2006 IV lisaga ettenähtud intressimäär, kohaldades kõnealuse määruse artikli 4 lõike 1 punkti a, kindlaks järgmiselt:

a)

Küprose, Eesti ja Läti puhul kohaldatakse 0,0 % eriintressimäära;

b)

Bulgaaria puhul kohaldatakse 0,2 % eriintressimäära;

c)

Rootsi puhul kohaldatakse 0,3 % eriintressimäära;

d)

Saksamaa, Iirimaa ja Soome puhul kohaldatakse 0,4 % eriintressimäära;

e)

Austria ja Ühendkuningriigi puhul kohaldatakse 0,5 % eriintressimäära;

f)

Itaalia puhul kohaldatakse 0,6 % eriintressimäära;

g)

Kreeka puhul kohaldatakse 0,7 % eriintressimäära;

h)

Belgia puhul kohaldatakse 1,0 % eriintressimäära;

i)

teiste liikmesriikide puhul kohaldatakse ühenduse ühtset 1,1 % intressimäära.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(2)  ELT L 171, 23.6.2006, lk 35.


30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 975/2010,

29. oktoober 2010,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Śliwka szydłowska” (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Poola taotlus registreerida nimetus „Śliwka szydłowska” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 42, 19.2.2010, lk 3.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

POOLA

Śliwka szydłowska (KGT)


30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 976/2010,

29. oktoober 2010,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Hessischer Apfelwein” (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Saksamaa taotlus registreerida nimetus „Hessischer Apfelwein” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 41, 18.2.2010, lk 13.


LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.8.   Aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

SAKSAMAA

Hessischer Apfelwein (KGT)


30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 977/2010,

29. oktoober 2010,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Obwarzanek krakowski” (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Poola taotlus registreerida nimetus „Obwarzanek krakowski” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 38, 16.2.2010, lk 8; saksakeelse teksti parandus ELTs C 226, 21.8.2010, lk 17.


LISA

Määruse (EÜ) nr 510/2006 I lisas osutatud toit

Klass 2.4.   Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

POOLA

Obwarzanek krakowski (KGT)


30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 978/2010,

29. oktoober 2010,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Image” („Longkou Fen Si”) (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Hiina taotlus registreerida nimetus „

Image

” („Longkou Fen Si”) (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 44, 20.2.2010, lk 18.


LISA

Määruse (EÜ) nr 510/2006 I lisas osutatud toiduained

Klass 2.7.   Makaronitooted

HIINA

Image (Longkou Fen Si) (KGT)


30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 979/2010,

29. oktoober 2010,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Porc de Franche-Comté” (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule avaldati Euroopa Liidu Teatajas Prantsusmaa taotlus registreerida nimetus „Porc de Franche-Comté” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 38, 16.2.2010, lk 13.


LISA

Asutamislepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.1.   Värske liha (ja rups)

PRANTSUSMAA

Porc de Franche-Comté (KGT)


30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 980/2010,

28. oktoober 2010,

millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük VIIIa ja VIIIb püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 14. jaanuari 2010. aasta määrusega (EL) nr 53/2010, millega määratakse 2010. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse ELi vetes ning ELi kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (2) on kehtestatud kvoodid 2010. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2010. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2010. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriikide lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. oktoober 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

merenduse ja kalanduse peadirektor

Lowri EVANS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 21, 26.1.2010, lk 1.


LISA

Nr

33/T&Q

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru

SOL/8AB.

Liik

Harilik merikeel (Solea solea)

Piirkond

VIIIa ja VIIIb

Kuupäev

1.9.2010


30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 981/2010,

29. oktoober 2010,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. oktoobril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AR

51,6

MA

77,4

MK

61,0

TR

77,0

ZZ

66,8

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

156,9

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

57,9

BR

68,9

CL

70,8

TR

80,5

UY

61,0

ZA

76,3

ZZ

69,2

0806 10 10

BR

223,2

TR

136,2

US

219,0

ZA

62,8

ZZ

160,3

0808 10 80

AR

75,7

AU

224,0

BR

82,6

CL

112,1

CN

69,0

MK

26,7

NZ

101,2

ZA

70,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 982/2010,

29. oktoober 2010,

millega määratakse kindlaks alates 1. novembrist 2010 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 20. juuli 2010. aasta määrust (EL) nr 642/2010 nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikega 1 on ette nähtud, et CN-koodide 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002, ex 1005 (välja arvatud hübriidseemned) ja ex 1007 (välja arvatud hübriidkülviseeme) alla kuuluvate toodete imporditollimaks on võrdne nende toodete suhtes importimisel kehtiva sekkumishinnaga ning seda suurendatakse 55 % võrra, millest arvatakse maha kõnealuse kaubasaadetise suhtes kehtiv CIF-impordihind. See maks ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikega 2 on ette nähtud, et nimetatud artikli lõikes 1 osutatud tollimaksu arvutamiseks kehtestatakse kõnealustele toodetele korrapäraste ajavahemike järel tüüpiline CIF-impordihind.

(3)

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõike 2 kohaselt on CN-koodide 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 alla kuuluvate toodete imporditollimaksu arvutamiseks kasutatav hind on artiklis 5 täpsustatud korras iga päeva kohta määratud tüüpiliste CIF-impordihindade keskmine.

(4)

Seepärast tuleks alates 1. novembrist 2010 kehtestada impordimaksud, mida kohaldatakse uute maksude jõustumiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse alates 1. novembrist 2010 kindlaks käesoleva määruse I lisas II lisa teabe alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. novembril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 187, 21.7.2010, lk 5.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud toodete impordimaksud, mida kohaldatakse alates 1. novembrist 2010

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva NISU, kõrgekvaliteediline

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme NISU seemneks

0,00

ex 1001 90 99

Pehme NISU, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks

0,00

1002 00 00

RUKIS

0,00

1005 10 90

MAIS seemneks, v.a hübriidid

0,00

1005 90 00

MAIS, v.a seemneks (2)

0,00

1007 00 90

TERASORGO, v.a hübriidid seemneks

0,00


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad liitu Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu, võib importija taotleda määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t, kui lossimissadam asub Vahemere või Musta mere ääres,

2 EUR/t, kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Iirimaal, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaare Atlandi ookeani äärsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EL) nr 642/2010 artikli 3 kehtestatud tingimused.


II LISA

I lisas kehtestatud imporditollimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

15.10.2010-28.10.2010

1.

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikes 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

(EUR/t)

 

Pehme nisu (1)

Mais

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

Kõva nisu, keskmise kvaliteediga (2)

Kõva nisu, madala kvaliteediga (3)

Oder

Börs

Minnéapolis

Chicago

Noteering

210,36

160,02

FOB-hind USAs

196,36

186,36

166,36

113,41

Lahe lisatasu

18,08

Suure Järvistu lisatasu

22,87

2.

Määruse (EL) nr 642/2010 artikli 2 lõikes 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam:

18,89 EUR/t

Veokulud: Suur Järvistu–Rotterdam:

47,56 EUR/t


(1)  Lisatasu 14 EUR/t sisse arvestatud (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).

(2)  Allahindlus 10 EUR/t (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).

(3)  Allahindlus 30 EUR/t (määruse (EL) nr 642/2010 artikli 5 lõige 3).


OTSUSED

30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/28


NÕUKOGU OTSUS 2010/656/ÜVJP,

29. oktoober 2010,

millega uuendatakse Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 13. detsembril 2004 vastu ühise seisukoha 2004/852/ÜVJP (Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravate meetmete kohta), (1) et rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1572 (2004) Côte d’Ivoire’i suhtes kehtestatud meetmeid.

(2)

Nõukogu võttis 23. jaanuaril 2006 vastu ühise seisukoha 2006/30/ÜVJP, (2) millega uuendatakse Côte d’Ivoire’i suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid 12 kuu võrra ning täiendatakse neid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1643 (2005) punkti 6 alusel kehtestatud piiravate meetmetega.

(3)

Pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1842 (2008) Côte d’Ivoire’i suhtes kehtestatud piiravate meetmete uuendamist 18. novembril 2008 võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2008/873/ÜVJP, (3) millega veel kord uuendatakse Côte d’Ivoire’i suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid alates 1. novembrist 2008.

(4)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 15. oktoobril 2010 vastu resolutsiooni 1946 (2010), millega uuendati Côte d’Ivoire’i suhtes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1572 (2004) ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1643 (2005) punkti 6 kohaselt kehtestatud meetmeid kuni 30. aprillini 2011 ning muudeti relvade suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid.

(5)

Côte d’Ivoire’i suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid tuleks seetõttu uuendada. Lisaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1946 (2010) ette nähtud relvaembargoga seotud erandite arvessevõtmisele on asjakohane muuta piiravaid meetmeid, et teha erandeid seoses muu varustusega, mille suhtes liit on sõltumatult piiranguid kehtestanud.

(6)

Euroopa Liidu rakendusmeetmed on sätestatud nõukogu 31. jaanuari 2005. aasta määruses (EÜ) nr 174/2005 (millega kehtestatakse piirangud sõjategevusega seotud abi osutamise suhtes Côte d’Ivoire’ile), (4) nõukogu 12. aprilli 2005. aasta määruses (EÜ) nr 560/2005 (millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is) (5) ja nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 2368/2002 (Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses) (6),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosade, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, Côte d’Ivoire’i müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades, sõltumata sellest, kas nimetatud relvad, nendega seotud materjalid ja varustus on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte, on keelatud.

2.   Samuti on keelatud:

a)

otseselt või kaudselt pakkuda tehnilist abi, vahendusteenuseid ja muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 nimetatud toodetega või nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Côte d’Ivoire’is või kasutamiseks Côte d’Ivoire’is;

b)

otseselt või kaudselt tagada rahastamist või anda rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 nimetatud toodetega (sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused), kõnealuste toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendusteenuste või muude teenuste osutamiseks ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Côte d’Ivoire’is või kasutamiseks Côte d’Ivoire’is.

Artikkel 2

Artiklit 1 ei kohaldata:

a)

tarnete ja tehnilise abi suhtes, mis on ette nähtud üksnes Côte d’Ivoire’is läbi viidava ÜRO operatsiooni ja seda toetavate Prantsusmaa relvajõudude toetuseks või neile kasutamiseks;

b)

järgneva tegevuse suhtes, mille ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1572 (2004) punkti 14 alusel asutatud komitee (edaspidi „sanktsioonide komitee”) on eelnevalt heaks kiitnud:

i)

üksnes humanitaar- ja kaitseotstarbeks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse, sealhulgas liidu, ÜRO, Aafrika Liidu ja Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse (ECOWAS) kriisiohjamisoperatsioonidele ette nähtud varustuse müük, tarnimine, üleandmine või eksport,

ii)

sellise mittesurmava sõjavarustuse müük, tarnimine, üleandmine või eksport, mis on ette nähtud üksnes selleks, et võimaldada Côte d’Ivoire’i julgeolekujõududel kasutada avaliku korra kaitsmisel jõudu ainult asjakohasel ja proportsionaalsel viisil,

iii)

alapunktides i ja ii osutatud varustusega või selliste operatsioonidega seotud rahastamise või rahalise abi andmine,

iv)

alapunktides i ja ii osutatud varustusega või selliste operatsioonidega seotud tehnilise abi ja koolituse andmine;

c)

kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ÜRO töötajad, liidu või selle liikmesriikide töötajad, massiteabevahendite esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad müüvad, tarnivad, annavad üle või ekspordivad Côte d’Ivoire’i ajutiselt üksnes isiklikuks kasutamiseks;

d)

eelnevalt sanktsioonide komiteele teatatud müügi või tarnete suhtes, mis on ajutiselt üle antud või eksporditud Côte d’Ivoire’i selle riigi relvajõududele, mis võtab rahvusvahelise õiguse kohaseid meetmeid üksnes ja otseselt oma ja nende riikide kodanike, kellele ta annab Côte d’Ivoire’is konsulaarabi välislepingu alusel, evakueerimise võimaldamiseks;

e)

sanktsioonide komitee poolt eelnevalt heaks kiidetud, vastavalt Linas-Marcoussis’ lepingu lõike 3 punktile f üksnes kaitse- ja julgeolekujõudude ümberkorraldamise toetuseks või selle käigus kasutamiseks ettenähtud relvade ja nendega seotud materjalide ning tehnilise koolituse ja abi müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

f)

sellise mittesurmava varustuse müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mida võidakse kasutada siserepressioonideks üksnes sel eesmärgil, et võimaldada Côte d’Ivoire’i julgeolekujõududel kasutada avaliku korra kaitsmisel jõudu ainult asjakohasel ja proportsionaalsel viisil, ning sellise varustusega seotud rahastamise või rahalise abi, tehnilise abi ja koolituse andmise suhtes.

Artikkel 3

Kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1643 (2005) keelatakse kõigi töötlemata teemantide otsene või kaudne import Côte d’Ivoire’ist Euroopa Liitu, olenemata sellest, kas need teemandid on pärit Côte d’Ivoire’ist või mitte.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tõkestada nende territooriumile sisenemine või selle läbimine nende sanktsioonide komitee kindlaks määratud isikute poolt, kes kujutavad ohtu rahule ja riigisisesele lepitusprotsessile Côte d’Ivoire’is, eriti nende poolt, kes tõkestavad Linas-Marcoussis’ ja Accra III lepingute rakendamist, keda komitee loeb asjakohase teabe põhjal vastutavaks Côte d’Ivoire’is toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiste rikkumiste eest, kes on avalikult vaenu ja vägivalda õhutanud ning kes rikuvad sanktsioonide komitee hinnangul resolutsiooni 1572 (2004) punkti 7 alusel kehtestatud meetmeid.

Esimeses lõigus osutatud isikud on loetletud lisas.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee otsustab, et:

a)

reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega,

b)

erandi tegemine aitaks kaasa ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide eesmärkide saavutamisele seoses rahu ja riigisisese leppimisega Côte d’Ivoire’is ning stabiilsuse tagamisega selles piirkonnas.

4.   Juhul kui liikmesriik lubab lõike 3 alusel sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikute sisenemise oma territooriumile või selle läbimise, kehtib luba ainult väljastamise põhjuseks olnud eesmärgil ja ainult asjaomaste isikute suhtes.

Artikkel 5

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad sanktsioonide komitee poolt vastavalt artikli 4 lõikele 1 kindlaks määratud isikutele või üksustele või on nende poolt otseselt või kaudselt kontrollitavad, või mida valdavad üksused, mille omanikuks on või mida otseselt või kaudselt kontrollivad kas eespool nimetatud isikud või nende nimel või nende juhtimisel tegutsevad teised sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikud.

Esimeses lõigus osutatud isikud on kindlaks määratud lisas.

2.   Rahalisi vahendeid, finantsvarasid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 1 nimetatud isikute või üksuste käsutusse ega nende toetuseks.

3.   Liikmesriigid võivad lubada lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete suhtes erandeid seoses rahaliste vahendite ja majandusressurssidega, mis:

a)

on vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavateks kulutusteks, nagu toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude eest tasumine, maksud, kindlustusmaksed ja tasu kommunaalkulude eest;

b)

on ette nähtud üksnes mõistlike töötasude maksmiseks ekspertidele ja õigusabiteenuste pakkumisega seotud kulude hüvitamiseks;

c)

on ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja viimane on selle heaks kiitnud;

e)

on kohtu, haldusorgani või vahekohtu antud pandiõiguse või viimaste tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutada sellise pandiõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või pandiõigus tekkis enne sanktsioonide komitee poolt asjaomase isiku või üksuse kindlaksmääramist ja käesolevas artiklis viidatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest sanktsioonide komiteed teavitanud.

Lõike 3 punktides a, b ja c osutatud erandeid võib teha pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on sanktsioonide komiteele teatanud oma kavatsusest lubada vajaduse korral ligipääsu sellistele rahalistele vahenditele ja majandusressurssidele ning kui sanktsioonide komitee ei ole kahe tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

4.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis teostati või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid ühise seisukoha 2004/852/ÜVJP või käesoleva otsuse alusel,

tingimusel, et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 6

Nõukogu kehtestab lisas esitatud nimekirja ning muudab seda kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee antud juhistega.

Artikkel 7

1.   Kui julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee määrab loetellu kantava isiku või üksuse, kannab nõukogu selle isiku või üksuse lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused asjaomasele isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

2.   Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 8

1.   Lisas on toodud julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee esitatud põhjused, miks asjaomased isikud ja üksused loetellu kanti.

2.   Võimaluse korral kantakse lisasse teave, mille on esitanud julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste isikute või üksuste identifitseerimiseks. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse lisasse julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 9

Ühine seisukoht 2004/852/ÜVJP ja ühine seisukoht 2006/30/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 10

1.   Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

2.   Otsus vaadatakse läbi, seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu asjaomastele otsustele.

Brüssel, 29. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

S. VANACKERE


(1)  ELT L 368, 15.12.2004, lk 50.

(2)  ELT L 19, 24.1.2006, lk 36.

(3)  ELT L 308, 19.11.2008, lk 52.

(4)  ELT L 29, 2.2.2005, lk 5.

(5)  ELT L 95, 14.4.2005, lk 1.

(6)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 28.


LISA

Artiklites 4 ja 5 osutatud isikute loetelu

 

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimisandmed (sünniaeg ja -koht, passinumber / ID-kaardi number jne)

Loetellu kandmise põhjused

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (alias Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

Sünniaeg: 1.1.1972

Kodakondsus: Côte d’Ivoire

Pass: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire, välja antud 10.11.2005, kehtiv kuni 9.11.2008.

PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, välja antud 20.12.2002, kehtiv kuni 11.12.2005.

Pass: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire, välja antud 24.11.2000, kehtiv kuni 23.11.2003.

Sünnikoht: Guibéroua (Gagnoa) või Niagbrahio/Guiberoua või Guiberoua

2001 aastal teadaolev aadress: Yopougon Selmer, Bloc P 170; samuti Hotel Ivoire.

Teatatud aadress Šveitsi poolt 15.11.2005 välja antud ja kuni 31.12.2005 kehtinud reisidokumendis nr C2310421: Abidjan, Cocody.

COJEPi („Noored patrioodid”) juht, korduvalt esitanud avaldusi, mis õhutavad vägivallale ÜRO rajatiste ja personali ning välismaalaste vastu; relvarühmituste vägivallaaktide juhendamine ja neis osalemine, sealhulgas peksmine, vägistamine ja kohtuvälised hukkamised; ÜRO, Rahvusvahelise Töörühma (IWG), poliitilise opositsiooni ja sõltumatu ajakirjanduse ähvardamine; rahvusvaheliste raadiojaamade sabotaaž; IWG, ÜRO Côte d’Ivoire’i operatsiooni (UNOCI) ja Prantsusmaa relvajõudude tegevuse ning resolutsioonis 1643 (2005) määratletud rahuprotsessi tõkestamine.

7. veebruar 2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

Sünniaeg: 1.1.1966 või 20.12.1969

Kodakondsus: Côte d’Ivoire

Pass: 04 LE 017521, välja antud 10. veebruaril 2005 ja kehtiv kuni 10. veebruarini 2008.

Liikumise UPLTCI (Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire – Côte d’Ivoire’i täieliku vabastamise eest võitlevate patriootide liit) juht. Korduvalt esitanud avaldusi, mis õhutavad vägivallale ÜRO rajatiste ja personali ning välismaalaste vastu; relvarühmituste vägivallaaktide juhendamine ja neis osalemine, sealhulgas peksmine, vägistamine ja kohtuvälised hukkamised; IWG, UNOCI ja Prantsusmaa relvajõudude tegevuse ning resolutsioonis 1643 (2005) määratletud rahuprotsessi tõkestamine.

7. veebruar 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Sünniaeg: 1.1.1968

Kodakondsus: Côte d’Ivoire

Sünnikoht: BOHI, Côte d’Ivoire

Burkina Faso ID-kaardi number: 2096927, välja antud 17. märtsil 2005.

Burkina Faso kodakondsustunnistus: CNB N.076 (17. veebruar 2003).

Isa nimi: Yao Koffi FOFIE

Ema nimi: Ama Krouama KOSSONOU

Côte d’Ivoire’i ID-kaardi number: 970860100249, välja antud 5. augustil 1997, kehtiv kuni 5. augustini 2007.

Ülemkapral / uute vägede komandant Korhogo piirkonnas. Temale alluvad väed on seotud lapssõdurite värbamisega, inimröövidega, sunnitöö kasutamisega, naiste seksuaalse kuritarvitamisega, omavoliliste vahistamiste ja kohtuväliste hukkamistega, mis on vastuolus inimõigusi käsitlevate konventsioonide ja rahvusvahelise humanitaarõigusega; IWG, UNOCI ja Prantsusmaa relvajõudude tegevuse ning resolutsioonis 1643 (2005) määratletud rahuprotsessi tõkestamine.

7. veebruar 2006


30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/33


KOMISJONI OTSUS,

28. oktoober 2010,

erakorraliste meetmete rahastamise kohta seoses marutaudiga Kirde-Itaalias

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 7379 all)

(2010/657/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud, et kui liikmesriiki ohustab otseselt ühe kõnealuse otsuse lisas osutatud haiguse esinemine või areng kolmanda riigi või liikmesriigi territooriumil, võib võtta olukorrale vastavaid meetmeid ja anda liidu rahalist toetust meetmete jaoks, mida peetakse rakendatud abinõude puhul eriti vajalikuks.

(2)

Marutaud on loomahaigus, mis mõjutab peamiselt mets- ja kodukiskjalisi ning millel on rasked tagajärjed rahvatervisele. See on üks otsuse 2009/470/EÜ I lisas loetletud haigustest.

(3)

Viimastel aastatel on Euroopa Liit kaasrahastanud peamiste haiguskandjate – metskiskjaliste – suukaudse immuniseerimise programme, millel on enamikus liikmesriikides väga soodne tulemus, sest haigusjuhtude arv on mets- ja koduloomade puhul järsult vähenenud ning inimeste nakatumise juhtusid ei ole enam esinenud.

(4)

Itaaliat on alates 1997. aastast käsitletud marutaudivaba riigina. 2008. aasta oktoobris avastati aga Friuli-Venezia Giulia maakonnas üks marutaudi juhtum, millele järgnes kaheksa uut juhtumit samas piirkonnas. 2009. aastal levis metsamarutaud ka Veneto maakonda. 2009. aasta lõpuks oli Friuli-Venezia Giulia maakonnas avastatud 35 juhtumit ja Veneto maakonnas 33 juhtumit.

(5)

Naaberliikmesriigid on väljendanud muret, et Kirde-Itaalia marutaudijuhtumid ohustavad nende territooriumi.

(6)

Seetõttu on vaja erakorralisi meetmeid, et vältida haiguse edasist levikut Itaalias ning selle levikut naaberriikidesse Austriasse ja Sloveeniasse, ning et toetada jõupingutusi haiguse võimalikult kiireks likvideerimiseks.

(7)

9. detsembril 2009 esitas Itaalia komisjonile rebaste suukaudse vaktsineerimise erakorralise kava „Kirde-Itaalia piirkondade marutauditõrjeprogramm – Rebaste erakorraline vaktsineerimiskava”. Kava tunnistati vastuvõetavaks ja seega on asjakohane rahastada teatavaid meetmeid liidu vahenditest. Seega tuleb nende rakendamiseks anda liidu rahalist toetust.

(8)

Liidu rahaline toetus tuleb välja maksta liikmesriikide esitatud ametliku hüvitistaotluse ja muude tõendavate dokumentide alusel, millele on osutatud komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 349/2005 (millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ) (2) artiklis 7.

(9)

Võttes arvesse laiendatud vaktsineerimiskava rakendamise kiireloomulisust, et vältida haiguse levikut teistesse liikmesriikidesse, on õigustatud liidu rahalise toetuse kättesaadavaks tegemine alates 9. detsembrist 2009, kui kava komisjonile rahastamiseks esitati.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ajavahemikuks 9. detsembrist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 heaks „Kirde-Itaalia piirkondade marutauditõrjeprogramm – Rebaste erakorraline vaktsineerimiskava” (edaspidi „kava”), mille Itaalia esitas 9. detsembril 2009.

Artikkel 2

1.   Liit võib anda kavale rahalist toetust 50 % ulatuses Itaalia kantud kulutustest:

a)

laboritestide tegemisele:

i)

marutaudi antigeenide või antikehade kindlakstegemiseks;

ii)

marutaudiviiruse isoleerimiseks ja iseloomustamiseks;

iii)

biomarkeri kindlakstegemiseks;

iv)

vaktsiinisööda tiitrimiseks,

b)

suukaudse vaktsiini ja sööda ostmisele ja levitamisele ning parenteraalse vaktsiini ostmisele ja elusloomadele manustamisele.

Liidu rahaline toetus punktides a ja b osutatud kulutuste katmiseks ei tohi siiski ületada 2 300 000 eurot.

2.   Itaaliale kavaga seotud hüvitatavad kulud ei ületa keskmiselt:

a)

seroloogilise testi puhul

8 eurot testi kohta;

b)

testi puhul tetratsükliini avastamiseks luudes

8 eurot testi kohta;

c)

fluorestseeruvate antikehade testi puhul (FAT)

12 eurot testi kohta;

d)

polümeraasi ahelreaktsiooni testi puhul (PCR)

10 eurot testi kohta;

e)

suukaudse vaktsiini ja sööda ostu puhu

0,4 eurot doosi kohta;

f)

parenteraalse vaktsiini ostu puhul

1 euro doosi kohta

g)

elusloomade vaktsineerimise puhul

1,50 eurot looma kohta.

3.   Lõike 1 punktis a osutatud laboritestide tegemise kulu hulka kuuluvad:

a)

testide tegemiseks kasutatavate testikomplektide, reaktiivide ja kõigi tarvikute soetamise kulud;

b)

täielikult või osaliselt testide tegemiseks määratud töötajatele makstud tasud;

c)

kuni 7 % punktides a ja b osutatud kulude kogusummast.

Artikkel 3

1.   Liidu rahaline toetus kavale antakse tingimusel, et Itaalia:

a)

rakendab kava kooskõlas liidu asjakohaste õigusaktidega, sealhulgas konkurentsieeskirjade ja riigihankelepingute sõlmimist ning riigiabi käsitlevate eeskirjadega;

b)

esitab vastavalt lisadele hiljemalt 30. aprilliks 2011 komisjonile lõpliku aruande kava tehnilise teostuse kohta koos tõenditega vahemikus 9. detsembrist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 tehtud kulutuste ja saadud tulemuste kohta;

c)

viib kava tõhusalt ellu.

2.   Juhul kui Itaalia ei täida lõikes 1 sätestatud tingimusi, vähendab komisjon liidu rahalist toetust, võttes arvesse rikkumise laadi ja tõsidust ning liidule tekitatud rahalise kahju suurust.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 9. detsember 2009.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. oktoober 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.


I LISA

Artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud tehniline aruanne sisaldab vähemalt järgmist.

A.   Vaktsineerimine

I.

Aruandlusperiood

II.

Levitatud marutaudi vaktsiinisöötade arv

III.

Vaktsineeritud elusloomade ja karjade arv piirkondade kaupa

IV.

Õhusõidukitelt levitatud söödapalade arv

V.

Käsitsi levitatud söödapalade arv

VI.

Kaardid, kus on näidatud söödapaladega kaetud territooriumi ulatus ja alad, kus söödapalasid levitati (õhust ja käsitsi).

B.   Seire

 

Viroloogilised testid

Seroloogilised testid

Tetratsükliinimarkeri kindlakstegemine

Piirkond

Liigid

Testi tüüp

Kontrollitud loomade arv

Positiivne

Testi tüüp

Kontrollitud loomade arv

Positiivne (minimaalne väärtus: … IU/ml)

Testi tüüp

Kontrollitud loomade arv

Positiivne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Olukorra ja ette tulnud probleemide tehniline hinnang


II LISA

Artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud finantsaruanne sisaldab vähemalt järgmist.

Kaasrahastamiskõlblikud meetmed

Laboritestid

Piirkond

Testi tüüp

Kontrollitud loomade arv

Tehtud testide arv

Tehtud testide maksumus

(eurodes)

Marutaudi antigeeni avastamine

FAT

 

0

0,00

PCR

 

 

 

muu (palun täpsustada)

 

 

 

Marutaudi antikeha avastamine

Viiruse neutralisatsioon

 

 

 

muu (palun täpsustada)

 

 

 

Marutaudi viiruse iseloomustamine

Järjestuse määramine

 

 

 

muu (palun täpsustada)

 

 

 

Biomarker

 

 

 

 

Vaktsiinisööda tiitrimine

 

 

 

 

Kokku

 

0

0

0,00

Vaktsiinid ja söödad

Piirkond

Testi tüüp

Loomade arv

Vaktsiinidooside ja söötade arv

Ostmise ja levitamise/manustamise kulud

(eurodes)

Suukaudne vaktsineerimine

Ostmine

 

 

 

Levitamine

 

 

 

Parenteraalne vaktsineerimine

Ostmine

 

 

 

Manustamine

 

 

 

Kokku

 

0

0

0,00

Ma tõendan, et:

kulud on tegelikud, raamatupidamises täpselt kajastatud ning abikõlblikud vastavalt komisjoni otsuse 2010/657/EL sätetele;

kõik kulusid tõendavad dokumendid on kontrollimiseks kättesaadavad, eelkõige selleks, et põhjendada loomade eest makstavate hüvitiste määra;

kõnealusele programmile ei ole taotletud muud liidu toetust ja kogu rakendusprogrammi raames rahastatavatest toimingutest laekunud tulu on deklareeritud komisjonile;

programmi on rakendatud kooskõlas asjaomaste liidu õigusaktidega, eelkõige konkurentsi-, riigihankelepingute sõlmimise ja riigiabi eeskirjadega;

kontrollimenetlust kohaldatakse eelkõige deklareeritud summade täpsuse kontrollimiseks, et vältida, avastada ja korrigeerida eeskirjade eiramist.

 

Kuupäev: …

 

Tegevdirektori nimi ja allkiri: …


30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/37


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

26. oktoober 2010,

Euroopa Keskpanga poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Eestis

(EKP/2010/18)

(2010/658/EL)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 19.1 ja artikli 46.2 esimest taanet,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt (1),

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) kohustuslike reservide kohaldamise kohta (2),

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone (3),

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, (4) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 6 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (5)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euro kasutusele võtmine Eestis 1. jaanuaril 2011. aastal tähendab, et Eestis asuvate krediidiasutuste ja krediidiasutuste filiaalide suhtes hakkavad alates sellest kuupäevast kehtima kohustusliku reservi nõuded.

(2)

Nende asutuste integreerimiseks eurosüsteemi kohustuslike reservide süsteemi on tarvis vastu võtta üleminekusätted sujuva integreerumise tagamiseks, ilma et nende liikmesriikide krediidiasutustel, mille rahaühik on euro, sealhulgas Eesti, lasuks ebaproportsionaalne koormus.

(3)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 5 nähakse ette, et EKP kogub riikide keskpankade kaasabil vajalikku statistilist informatsiooni kas riikide pädevatelt ametiasutustelt või otse majandussubjektidelt muu hulgas selleks, et tagada statistikavaldkonna õigeaegne ettevalmistus, arvestades euro kasutusele võtmist liikmesriigis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse mõisteid „asutus”, „reservinõue”, „hoidmisperiood” ja „reservibaas” samas tähenduses kui määruses (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9).

Artikkel 2

Üleminekusätted Eestis asuvatele asutustele

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) artiklist 7 kestab Eestis asuvate asutuste ülemineku hoidmisperiood 1.–18. jaanuarini 2011.

2.   Iga Eestis asuva asutuse reservibaas ülemineku hoidmisperioodil määratakse kindlaks vastavalt nende bilansi koosseisule 31. oktoobril 2010. Eestis asuvad asutused teatavad oma reservibaasi Eesti Pangale vastavalt EKP rahandus- ja finantsstatistika aruandlusraamistikule, mis on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32). Eestis asuvad asutused, kes saavad rakendada määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2001/32) artikli 8 lõigetes 1 ja 4 sätestatud erandit, arvutavad ülemineku hoidmisperioodi reservibaasi oma 30. septembri 2010 bilansi alusel.

3.   Ülemineku hoidmisperioodi kohustusliku reservi arvutab välja kas Eestis asuv asutus või Eesti Pank. Osapool, kes arvutab välja kohustusliku reservi, esitab oma arvutuse teisele osapoolele, jättes talle piisavalt aega arvutust kontrollida ja esitada oma parandused. Osapooled kinnitavad arvutatud kohustusliku reservi koos parandustega hiljemalt 7. detsembril 2010. Juhul kui teavitatud osapool ei kinnita kohustusliku reservi suurust 7. detsembriks 2010, loetakse arvutatud summa kinnitatuks ja see kehtib ülemineku hoidmisperioodil.

4.   Artikli 3 lõiked 2–4 kehtivad mutatis mutandis Eestis asuvate asutuste suhtes, mis võimaldab neil oma reservibaasist esimesel hoidmisperioodil maha arvata mis tahes kohustused Eestis asuvate asutuste ees, olenemata sellest, et kohustusliku reservi arvutamise ajal ei ole neid nende asutuste nimekirjas, mille suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) artikli 2 lõike 3 kohustusliku reservi nõuet.

Artikkel 3

Üleminekusätted asutustele, mis asuvad teistes liikmesriikides, mille rahaühik on euro

1.   Eestis asuvate asutuste ülemineku hoidmisperiood ei mõjuta määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) artikli 7 kohaselt teistes liikmesriikides, mille rahaühik on euro, asuvate asutuste suhtes kohaldatavat hoidmisperioodi.

2.   Teistes liikmesriikides, mille rahaühik on euro, asuvad asutused võivad otsustada oma reservibaasist hoidmisperioodidel 8. detsembrist 2010 kuni 18. jaanuarini 2011 ja 19. jaanuarist kuni 8. veebruarini 2011 maha arvata kohustused Eestis asuvate asutuste ees, olenemata sellest, et kohustusliku reservi arvutamise ajal ei ole need asutused määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) artikli 2 lõikes 3 nimetatud reservinõudega hõlmatud asutuste loetelus.

3.   Teistes liikmesriikides, mille rahaühik on euro, asuvad asutused, kes soovivad maha arvata kohustused Eestis asuvate asutuste ees, arvutavad hoidmisperioodidel 8. detsembrist 2010 kuni 18. jaanuarini 2011 ja 19. jaanuarist kuni 8. veebruarini 2011 oma kohustusliku reservi oma vastavalt 31. oktoobri ja 30. novembri 2010 bilansi alusel ning esitavad aruande statistilise teabe kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) III lisa 1. osale, osutades Eestis asuvatele asutustele kui EKP kohustusliku reservi süsteemi subjektidele.

See ei mõjuta asutuste kohustust esitada aruanne asjaomaste perioodide statistikaga vastavalt määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) I lisa tabelile 1, osutades Eestis asuvatele asutustele kui välismaailma pankadele.

Tabelid esitatakse määrusega (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) kehtestatud tähtaegade jooksul ja korras.

4.   Hoidmisperioodideks, mis algavad 2010. aasta detsembris ning 2011. aasta jaanuaris ja veebruaris, arvutavad teistes liikmesriikides, mille rahaühik on euro, asuvad asutused, kes saavad kohaldada määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikli 8 lõigetes 1 ja 4 sätestatud erandit ja soovivad maha arvata kohustused Eestis asuvate asutuste ees, oma kohustusliku reservi 30. septembri 2010 bilansi alusel ja esitavad aruande statistilise teabe kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) III lisa 1. osale, osutades Eestis asuvatele asutustele kui EKP kohustusliku reservi süsteemi subjektidele.

See ei mõjuta asutuste kohustust esitada aruanne asjaomaste perioodide statistikaga vastavalt määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) I lisa tabelile 1, osutades Eestis asuvatele asutustele kui välismaailma pankadele.

Aruanne statistilise teabe kohta esitatakse määrusega (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) kehtestatud tähtaegade jooksul ja korras.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev otsus on adresseeritud Eesti Pangale, Eestis asuvatele asutustele ja teistes liikmesriikides, mille rahaühik on euro, asuvatele asutustele.

2.   Käesolev otsus jõustub 1. novembril 2010.

3.   Juhul kui käesolevas otsuses puuduvad erisätted, kohaldatakse määruste (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) ja (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) sätteid.

Frankfurt Maini ääres, 26. oktoober 2010

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 1.

(2)  ELT L 250, 2.10.2003, lk 10.

(3)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 4.

(4)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(5)  ELT L 15, 20.1.2009, lk 14.