ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.281.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 281

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
27. oktoober 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 961/2010, 25. oktoober 2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2007

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 962/2010, 26. oktoober 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta ( 1 )

78

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 963/2010, 26. oktoober 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

79

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2010/644/ÜVJP, 25. oktoober 2010, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP

81

 

 

2010/645/EL

 

*

Komisjoni otsus, 26. oktoober 2010, millega pikendatakse liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Jaapanist pärit taimede looduslikke või aretatud kääbusvorme käsitleva otsuse 2002/887/EÜ kehtivusaega (teatavaks tehtud numbri K(2010) 7249 all)

96

 

 

2010/646/EL

 

*

Komisjoni otsus, 26. oktoober 2010, millega pikendatakse liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Korea Vabariigist pärit taimede looduslikke või aretatud kääbusvorme käsitleva otsuse 2002/499/EÜ kehtivusaega (teatavaks tehtud numbri K(2010) 7281 all)

98

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

27.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 281/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 961/2010,

25. oktoober 2010,

milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2007

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP, (1)

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

26. juulil 2010 kiitis nõukogu heaks otsuse 2010/413/ÜVJP, milles kinnitati Iraani Islamivabariigi (edaspidi „Iraan”) vastu suunatud piiravad meetmed, mida on võetud alates 2007. aastast, ning millega kehtestati täiendavad piiravad meetmed, mis tulenevad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 1929 (2010), ja kaasnevad meetmed, nagu seda nõuti Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta avalduses.

(2)

Kõnealused piiravad meetmed hõlmavad eelkõige täiendavaid piiranguid nii kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiatega kui ka siserepressioonideks kasutada võidava varustusega kauplemisele, piiranguid Iraani nafta- ja gaasitööstuse jaoks olulise varustusega ja oluliste tehnoloogiatega kauplemisele ning sellistesse tööstustesse tehtavate investeeringute piiranguid, piiranguid uraani kaevandamisse ja tuumatööstusse tehtavatele Iraani investeeringutele, piiranguid rahaliste vahendite ülekandmisele Iraani ja sealt välja, piiranguid Iraani pangandussektorile, piiranguid Iraani juurdepääsule liidu kindlustus- ja aktsiaturgudele ning piiranguid teatavate teenuste osutamisele Iraani laevadele ja kaubalennukitele.

(3)

Otsusega 2010/413/ÜVJP nähakse ette ka täiendavad isikute kategooriad, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse, ning tehakse tehnilisi muudatusi teatavatesse muudesse kehtivatesse meetmetesse.

(4)

Kõnealused piiravad meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks liidus vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5)

19. aprilli 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) (2) kehtestati täiendavalt ühisele seisukohale 2007/140/ÜVJP (3) liidu võetavad piiravad meetmed. Selguse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 423/2007 kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva määrusega.

(6)

Kahesuguse kasutusega kaupadega seotud läbivaadatud piiravad meetmed peaksid hõlmama kõiki nõukogu 5. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) (4) I lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiaid, välja arvatud teatavad 5. kategoorias loetletud tooted. Piiranguid, mida kohaldatakse praegu 5. kategoorias loetletud tuuma- ja raketitehnoloogiatega seotud kaupade Iraanile üleandmise ja Iraanist vastuvõtmise suhtes, tuleks kohaldada ka edaspidi. Lisaks tuleks piirang kehtestada ka teatavate kaupade ja tehnoloogiate, millele kohaldati määruse (EÜ) nr 423/2007 artikli 3 kohaselt eelneva loa nõuet, Iraanile üleandmise ja Iraanist vastuvõtmise suhtes.

(7)

Nafta- ja maagaasitööstuse võtmesektorites kasutatava olulise varustuse või tehnoloogia Iraanile müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi keelamise tõhusa rakendamise tagamiseks tuleks kehtestada sellise olulise varustuse ja tehnoloogia loetelu.

(8)

Selleks et piirangud Iraani nafta- ja gaasisektorisse tehtavatele investeeringutele oleksid tõhusad, peaksid need hõlmama teatavaid olulisi tegevussuundi, nagu maagaasi mahtedastamisteenused transiidi või otseselt omavahel seotud võrkudesse tarnimise eesmärgil, ning neid tuleks kohaldada nii ühisettevõtjate kui ka muud liiki ühingute ja koostöövormide suhtes Iraani maagaasi edastamise sektoris.

(9)

Piiravad meetmed ei tohiks mõjutada nafta ja gaasi eksporti Iraani ega nende importi Iraanist, sealhulgas sellise impordi ja ekspordiga seotud maksekohustuste täitmist.

(10)

Tõhusad piirangud Iraani investeeringutele liidus eeldavad meetmeid, millega keelatakse liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvatel juriidilistel või füüsilistel isikutel, üksustel ning asutustel selliseid investeeringuid võimaldada ja lubada.

(11)

Ettevõtja Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) ja selle omanduses või kontrolli all olevate loetelusse kantud üksuste rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse kohaselt on keelatud laadida ja lossida liikmesriikide sadamates IRISLi või selliste üksuste omanduses olevaid või renditud laevu. Kohustus külmutada IRISLi ja selle omanduses või kontrolli all olevate loetelusse kantud üksuste rahalised vahendid ja majandusressursid ei eelda aga sellistele üksustele kuuluvate laevade või nendega veetava ja kolmandatele isikutele kuuluva veose arestimist või kinnipidamist ega selliste üksuste värvatud meeskonna kinnipidamist.

(12)

Tuleks selgitada, et pangale vajalike dokumentide esitamine ja edastamine lõpliku ülekande tegemiseks loetelus nimetamata isikule, üksusele või asutusele, et sooritada käesoleva määruse artiklis 18 lubatud makseid, ei kujuta endast rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemist käesoleva määruse artikli 16 lõike 3 tähenduses.

(13)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, õigust omandile ning õigust isikuandmete kaitsele. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

(14)

Käesolev määrus austab ka täiel määral ÜRO põhikirjast tulenevaid liikmesriikide kohustusi ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide õiguslikult siduvat iseloomu.

(15)

Pidades silmas erilist ohtu, mida Iraan kujutab rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule, mis väljendub süvenevas mures Iraani tuumaprogrammi pärast, nagu rõhutas Euroopa Ülemkogu 17. juunil 2010, ning selleks, et tagada järjepidevus otsuse 2010/413/ÜVJP I ja II lisa muutmise ja läbivaatamisega, peaks nõukogul olema õigus muuta käesoleva määruse VII ja VIII lisas esitatud loetelusid.

(16)

Käesoleva määruse VII ja VIII lisas esitatud loetelude muutmise kord peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele nende loetellu kandmise põhjused, et anda neile võimalus esitada märkusi. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi asitõendeid, peaks nõukogu nimetatud märkusi arvesse võttes vaatama läbi oma otsuse ning teavitama vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

(17)

Käesoleva määruse rakendamiseks ja liidus maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks tuleks avalikustada nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste nimed ning muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleb käesoleva määruse kohaselt külmutada. Füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisel käesoleva määruse alusel tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (5) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (6).

(18)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

MÕISTED

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   finantseerimis- või krediidiasutuse „filiaal”– tegevuskoht, mis on vastavalt finantseerimis- või krediidiasutuse juriidiliselt sõltuv osa ja kus tehakse otseselt kõiki või teatavaid finantseerimis- või krediidiasutuse tegevusele omaseid tehinguid;

b)   „vahendusteenused”–

i)

selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogiate ost, müük või tarnimine kolmandast riigist mõnda muusse kolmandasse riiki või

ii)

kolmandates riikides asuvate kaupade ja tehnoloogiate müümine või ostmine eesmärgiga toimetada need edasi mõnda teise kolmandasse riiki.

c)   „leping või tehing”– mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel. Mõiste „leping” hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi ja -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

d)   „krediidiasutus”– krediidiasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) (7) artikli 4 lõike 1 tähenduses, seahulgas tema filiaalid liidus või väljaspool liitu;

e)   „liidu tolliterritoorium”– territoorium nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (8) artikli 3 ja komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (9) tähenduses;

f)   „majandusressursid”– varad, nii materiaalsed kui ka immateriaalsed, nii kinnis- kui ka vallasasjad, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade ja teenuste hankimiseks;

g)   „finantseerimisasutus”–

i)

ettevõtja, kes ei ole krediidiasutus ja teostab üht või mitut direktiivi 2006/48/EÜ I lisa punktides 2–12 või punktides 14–15 nimetatud tegevust, sealhulgas valuutavahetusasutused;

ii)

kindlustusselts, kes on saanud tegevusloa Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiivi 2002/83/EÜ (elukindlustuse kohta) (10) kohaselt, kuivõrd ta tegutseb kõnealuse direktiiviga hõlmatud tegevusvaldkondades;

iii)

investeerimisühing Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) (11) artikli 4 lõike 1 punkti 1 tähenduses;

iv)

investeerimisfond, mis turustab oma osakuid või aktsiaid; või

v)

kindlustusvahendaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/92/EÜ (kindlustusvahenduse kohta) (12) artikli 2 lõike 5 tähenduses, välja arvatud nimetatud direktiivi artikli 2 lõikes 7 osutatud kindlustusvahendajad elukindlustuste ja muude investeerimisega seotud teenuste osas;

sealhulgas tema filiaalid liidus või väljaspool liitu;

h)   „majandusressursside külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

i)   „rahaliste vahendite külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

j)   „rahalised vahendid”– finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

k)   „kaubad”– hõlmab esemeid, materjale ja varustust;

l)   „kindlustus”– kokkulepe või kohustus, mille kohaselt üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut on võtnud tasu eest kohustuse maksta riskide realiseerumise korral ühele või mitmele muule isikule kokkuleppe või kohustuse kohaselt kindlaks määratud hüvitist;

m)   „Iraani isik, üksus või asutus”–

i)

Iraani riik või Iraani ametiasutus;

ii)

füüsiline isik, kes asub või kelle alaline elukoht on Iraanis;

iii)

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle registrijärgne asukoht on Iraanis;

iv)

juriidiline isik, üksus või asutus Iraanis või väljaspool Iraani, kelle tegevust kontrollivad eespool nimetatud isikud või asutused kas otse või kaudselt;

n)   „edasikindlustus”– tegevus, mis seisneb kindlustusandja või teise edasikindlustusandja poolt ülevõetud riskide vastuvõtmises, või Lloyd’sina tuntud liikmete ühingu puhul tegevus, mis seisneb Lloyd’si liikme poolt ülevõetud riskide vastuvõtmises muu kindlustus- või edasikindlustusandja poolt kui Lloyd’sina tuntud liikmete ühing;

o)   „sanktsioonide komitee”– ÜRO Julgeolekunõukogu komitee, mis loodi vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punktile 18;

p)   „tehniline abi”– igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe või tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; kaasa arvatud suuline abi;

q)   „liidu territoorium”– liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel;

r)   „rahaliste vahendite ülekandmine”– tehing, mille maksja teostab elektrooniliselt makseteenuse pakkuja kaasabil, et saaja saaks makseteenuse pakkuja kaudu juurdepääsu rahalistele vahenditele, sõltumata sellest, kas maksja ja saaja on üks ja sama isik. „Maksja”, „saaja” ja „makseteenuse pakkuja” on sama tähendusega kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1781/2006 (raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta) (13);

s)   „nõue”– enne või pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva kas kohtu kaudu või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, ning eelkõige:

II   PEATÜKK

EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD

Artikkel 2

1.   Keelatud on:

a)

müüa, tarnida, üle anda või eksportida I ja II lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevaid kaupu ja tehnoloogiaid otse või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Iraanis; või

b)

müüa, tarnida, üle anda või eksportida siserepressioonideks kasutada võidavat III lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevat varustust otse või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Iraanis;

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a ja b osutatud keeldudest.

2.   I lisas on loetletud kahesuguse kasutusega kaubad või tehnoloogiad, nagu need on määratletud 5. mai 2009. aasta määruses (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) (14), välja arvatud nimetatud määruse I lisa 5. kategoorias määratletud kaubad ja tehnoloogiad, mis ei ole kantud tuumatarneriikide grupi ja raketitehnoloogia kontrollrežiimi loenditesse.

3.   II lisas on loetletud muud kaubad ja tehnoloogiad, mis võivad kaasa aidata Iraani tegevusele seoses uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega, tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele või muude Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile (edaspidi „IAEA”) muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevusele, sealhulgas kaubad ja tehnoloogiad, mille on kindlaks määranud ÜRO Julgeolekunõukogu ja sanktsioonide komitee.

4.   I ja II lisa ei sisalda kaupu ega tehnoloogiaid, mis on kantud sõjaliste kaupade ühisesse Euroopa Liidu nimekirja (15) (edaspidi „sõjaliste kaupade ühine nimekiri”).

Artikkel 3

1.   IV lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevate kaupade ja tehnoloogiate müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks otse või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või nende kasutamiseks Iraanis on vaja eelnevat luba.

2.   Ekspordiks, mille jaoks on käesoleva artikli kohaselt vaja luba, annavad loa eksportija asukohaliikmesriigi pädevad asutused kooskõlas määruse (EÜ) nr 428/2009 artiklis 11 sätestatud üksikasjalike eeskirjadega. Luba kehtib kogu liidus.

3.   IV lisa hõlmab I ja II lisas loetlemata kaupu ja tehnoloogiaid, mis võivad kaasa aidata uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega seotud tegevusele, tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele või muude IAEAle muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevusele.

4.   Eksportijad esitavad pädevale asutusele kõik ekspordiloa taotlemiseks nõutavad asjakohased andmed.

5.   Liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud V lisas loetletud veebisaitidel, ei anna luba IV lisas loetletud kaupade või tehnoloogiate müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ega ekspordiks, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et nende müük, tarne, üleandmine või eksport aitaks kaasa ühele järgmistest tegevustest:

a)

Iraani tegevus seoses uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega;

b)

tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamine Iraanis; või

c)

muude IAEAle muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevus Iraanis.

6.   Lõikes 5 sätestatud tingimuste kohaselt võivad V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused nende poolt välja antud ekspordiloa tühistada, peatada või kehtetuks tunnistada või seda muuta.

7.   Kui vastavalt lõikele 5 liikmesriigi pädev asutus keeldub loa andmisest, tühistab, peatab või tunnistab selle kehtetuks või piirab seda oluliselt, teatab asjaomane liikmesriik sellest teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning vahetab nendega asjakohast teavet, järgides nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määruse (EÜ) nr 515/97 (liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks) (16) sätteid sellise teabe konfidentsiaalsuse kohta.

8.   Enne seda, kui liikmesriik annab kooskõlas lõikega 5 välja loa tehinguks, mis on põhimõtteliselt sama kui tehing, mille puhul kehtib teise liikmesriigi või teiste liikmesriikide lõigete 6 ja 7 kohane loa andmisest keeldumine, konsulteerib ta esmalt liikmesriigi või liikmesriikidega, kes keeldusid loa andmisest. Kui asjaomane liikmesriik otsustab pärast sellist konsulteerimist loa siiski anda, teavitab ta sellest teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitab kogu asjakohase teabe, millel otsus põhineb.

Artikkel 4

Keelatud on osta, importida või transportida Iraanist I, II ja III lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiaid, olenemata sellest, kas need pärinevad Iraanist või mitte.

Artikkel 5

1.   Keelatud on:

a)

osutada Iraani isikule, üksusele ja asutusele või Iraanis kasutamiseks otseselt või kaudselt tehnilist abi seoses sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega või seoses kõnealuses nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega;

b)

osutada Iraani isikule, üksusele või asutusele või Iraanis kasutamiseks otseselt või kaudselt tehnilist abi ning vahendusteenuseid seoses I ja II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega või seoses I ja II lisas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega;

c)

osutada Iraani isikule, üksusele ja asutusele või Iraanis kasutamiseks otseselt või kaudselt tehnilist abi ning vahendusteenuseid seoses siserepressioonideks kasutada võidava III lisas loetletud varustusega;

d)

otseselt või kaudselt rahastada Iraani isikut, üksust ja asutust ning anda talle või Iraanis kasutamiseks otseselt või kaudselt finantsabi, pidades sealhulgas silmas toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, seoses sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või I, II ja III lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega nende toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja eksportimiseks ning sellega kaasneva tehnilise abi osutamiseks;

e)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a–d osutatud keeldudest.

2.   Järgmise tegevuse puhul on vaja asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse luba:

a)

IV lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega ning nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste otsene või kaudne osutamine Iraani isikutele, üksustele või asutustele või kasutamiseks Iraanis;

b)

IV lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega seotud rahastamine ning rahalise abi, sealhulgas eelkõige toetuste, laenude või ekspordikrediidikindlustuste andmine nimetatud toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi otseseks või kaudseks osutamiseks Iraani isikutele, üksustele või asutustele või kasutamiseks Iraanis.

3.   V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 2 viidatud tehinguks, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et kõnealune tehing aitaks kaasa ühele järgmistest tegevustest:

a)

Iraani tegevus seoses uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega;

b)

tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamine Iraanis; või

c)

muude IAEAle muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevus Iraanis.

Artikkel 6

Artikli 2 lõike 1 punkti a ei kohaldata:

a)

I lisa B osas loetletud kaupade otsese või kaudse üleandmise suhtes liikmesriikide territooriumide kaudu, kui neid kaupu müüakse, tarnitakse, antakse üle või eksporditakse Iraani või Iraanis kasutamiseks seoses Iraani kergvee tuumareaktoriga, mille ehitus algas enne 2006. aasta detsembrit;

b)

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) tehnilise koostöö programmi kohaselt lubatud tehingute suhtes;

c)

13. jaanuaril 1993. aastal Pariisis koostatud keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni osalisriikide kohustuste tõttu Iraani või Iraanis kasutamiseks tarnitud või üleantud kauba suhtes.

Artikkel 7

1.   V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused võivad anda neile sobivatel tingimustel loa artikli 2 lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia või artikli 5 lõikes 1 osutatud abi või vahendusteenustega seotud tehinguteks, kui nad teevad kindlaks (välja arvatud juhul, kui kohaldatakse punkti c), et kõnealune tehing ei aita ilmselgelt kaasa massihävitusrelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tuumaenergiaalast tegevust toetavate tehnoloogiate ega tuumarelvade kandesüsteemide väljatöötamisele Iraanis, kaasa arvatud, kui kõnealused kaubad ja tehnoloogia, abi, investeeringud või vahendusteenused on seotud toidu, põllumajanduse, meditsiini või muude humanitaareesmärkidega ja kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kaupade või tehnoloogiate tarneleping või abi või vahendusteenuste osutamist käsitlev leping sisaldab asjakohaseid lõppkasutaja tagatisi;

b)

Iraan on kohustunud kõnealuseid kaupu või tehnoloogiaid ning vajaduse korral kõnealust abi või vahendusteenuseid mitte kasutama tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikus tuumaenergiaalases tegevuses või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisel; ning

c)

kui tehing hõlmab kaupu või tehnoloogiat, mis sisalduvad tuumatarneriikide grupi või raketitehnoloogia kontrollrežiimi loendites, on sanktsioonide komitee otsustanud eelnevalt ja iga üksikjuhtumi korral eraldi, et kõnealune tehing ei aita ilmselgelt kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikku tuumaenergiaalast tegevust toetavate tehnoloogiate ega tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele Iraanis.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab oma otsusest lükata loa taotlus tagasi teisi liikmesriike ja komisjoni.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata tehingutele ega vahendusteenustele, mis on seotud III lisas osutatud kauba ja tehnoloogiaga.

Artikkel 8

1.   Keelatud on VI lisas loetletud olulise varustuse või tehnoloogia müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Iraanis.

2.   VI lisa sisaldab olulist varustust ja tehnoloogiat, mida kasutatakse järgmistes Iraani nafta- ja gaasitööstuse võtmesektorites:

a)

toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimine;

b)

toornafta ja maagaasi tootmine;

c)

rafineerimine;

d)

maagaasi veeldamine.

3.   VI lisa ei sisalda sõjaliste kaupade ühises nimekirjas ning I, II või IV lisas loetletud tooteid.

Artikkel 9

Keelatud on:

a)

anda otseselt või kaudselt tehnilist abi või osutada vahendusteenuseid, mis on seotud VI lisas loetletud olulise varustuse ja tehnoloogiaga või VI lisas loetletud kaupadega varustamise ja nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, Iraani isikutele, üksustele või asutustele või kasutamiseks Iraanis;

b)

otseselt või kaudselt rahastada VI lisas loetletud olulise varustuse ja tehnoloogiaga seotud tegevusi või anda sellega seotud rahalist toetust ühelegi Iraani isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Iraanis;

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a ja b osutatud keeldudest.

Artikkel 10

Artiklites 8 ja 9 sisalduvaid keelde ei kohaldata tehingutele, mis tuleb teostada enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva sõlmitud kaubanduslepingu alusel või enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingu või kokkuleppe alusel, mis on seotud enne 26. juulit 2010 Iraani tehtud investeeringutega, samuti ei takista need neist tulenevate kohustuste täitmist, tingimusel et juriidiline või füüsiline isik, üksus või asutus, kes soovib teha tehingut või osutada abi, on teatanud tehingust või abist vähemalt 20 tööpäeva ette oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele, mis on nimetatud V lisas loetletud veebisaitidel.

III   PEATÜKK

TEATAVATE ÄRIÜHINGUTE RAHASTAMISE PIIRANGUD

Artikkel 11

1.   Keelatakse järgmine tegevus:

a)

mis tahes finantslaenude või krediidi andmine lõikes 2 osutatud Iraani isikule, üksusele või asutusele;

b)

osaluse omandamine või suurendamine lõikes 2 osutatud Iraani isikus, üksuses või asutuses;

c)

mis tahes ühisettevõtte loomine lõikes 2 osutatud Iraani isiku, üksuse või asutusega;

d)

osalemine teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a, b ja c osutatud keeldudest.

2.   Lõikes 1 osutatud keeldu kohaldatakse Iraani isikule, üksusele või asutusele, kes:

a)

toodab sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või I või II lisas loetletud kaupu või tehnoloogiat;

b)

toodab III lisas loetletud varustust, mida võidakse kasutada siserepressioonideks;

c)

uurib toornafta ja maagaasi leiukohti, toodab toornaftat ja maagaasi, rafineerib kütuseid või veeldab maagaasi.

3.   Lõike 2 punktis c kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimine”– hõlmab toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimist, geoloogilist luuret ja haldamist, samuti selliste leiukohtadega seotud geoloogiliste teenuste osutamist;

b)   „toornafta ja maagaasi tootmine”– hõlmab maagaasi mahtedastamisteenuseid transiidi või otseselt omavahel seotud võrkudesse tarnimise eesmärgil;

c)   „rafineerimine”– süsivesinike eeltöötlemine, töötlemine või ettevalmistamine kütuste lõplikuks müügiks.

4.   Keelatud on koostöö Iraani isiku, üksuse või asutusega, kes tegeleb maagaasi edastamisega, nagu osutatud lõike 3 punktis b.

5.   Lõikes 4 nimetatud koostöö hõlmab:

a)

investeerimiskulude jagamist integreeritud või hallatavas tarneahelas maagaasi vastuvõtmiseks otse Iraani territooriumilt või tarnimiseks otse Iraani territooriumile; ning

b)

otsekoostööd Iraani territooriumil paiknevatesse veeldatud maagaasi rajatistesse või nendega otse ühendatud veeldatud maagaasi rajatistesse investeerimiseks.

Artikkel 12

1.   Selleks et investeerida artikli 11 lõikes 1 osutatud tehingute kaudu Iraani isikusse, üksusesse või asutusse, kes toodab IV lisas loetletud kaupu või tehnoloogiat, on vaja asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse luba.

2.   V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 1 osutatud tehinguks, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et kõnealune tehing aitaks kaasa ühele järgmistest tegevustest:

a)

Iraani tegevus seoses uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega;

b)

tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamine Iraanis; või

c)

muude IAEAle muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevus Iraanis.

Artikkel 13

Erandina artikli 11 lõike 2 punktist a võivad V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa artikli 11 lõikes 1 osutatud tehingute kaudu investeerimiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

Iraani isik, üksus või asutus on seoses asjaomaste kaupade või tehnoloogiaga kohustunud kohaldama asjakohaseid lõppkasutaja tagatisi;

b)

Iraan on kohustunud asjaomaseid kaupu või tehnoloogiat mitte kasutama tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikus tuumaenergiaalases tegevuses ja tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisel; ning

c)

kui on investeeritud Iraani isikusse, üksusesse või asutusse, kes toodab tuumatarneriikide grupi ja raketitehnoloogia kontrollrežiimi loendites loetletud kaupu või tehnoloogiat, on sanktsioonide komitee otsustanud eelnevalt ja iga üksikjuhtumi korral eraldi, et kõnealune tehing ei aita ilmselgelt kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikku tuumaenergiaalast tegevust toetavate tehnoloogiate ega tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele Iraanis.

Artikkel 14

Artikli 11 lõike 2 punkti c ei kohaldata finantslaenu või krediidi andmise ega osaluse omandamise või suurendamise suhtes, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

tehing toimub enne 26. juulit 2010 sõlmitud kokkuleppe või lepingu alusel; ning

b)

pädevat asutust on nimetatud kokkuleppest või lepingust vähemalt 20 tööpäeva ette teavitatud.

Artikkel 15

Keelatud on:

a)

kokkuleppe sõlmimisega või muul viisil vastu võtta või heaks kiita ühe või mitme Iraani isiku, üksuse või asutuse poolt finantslaenu või krediidi andmist ettevõttele, osaluse omandamist või suurendamist ettevõttes või ühisettevõtte moodustamist ettevõttega, kes tegutseb järgmises valdkonnas:

i)

uraani kaevandamine;

ii)

uraani rikastamine ja ümbertöötlemine;

iii)

tuumatarneriikide grupi ja raketitehnoloogia kontrollrežiimi loenditesse kantud kaupade või tehnoloogia tootmine;

b)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a sätestatud keelust.

IV   PEATÜKK

RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE KÜLMUTAMINE

Artikkel 16

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad VII lisas loetletud isikutele, üksustele ja asutustele või mis on nende valduses või kontrolli all. VII lisasse on kantud ÜRO Julgeolekunõukogu ning sanktsioonide komitee poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punktis 12, resolutsiooni 1803 (2008) punktis 7 ning resolutsiooni 1929 (2010) punktides 11, 12 ja 19 kindlaks määratud isikud, üksused ja asutused.

2.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad VIII lisas loetletud isikutele, üksustele ja asutustele või mis on nende valduses või kontrolli all. VIII lisasse on kantud VII lisas loetlemata juriidilised ja füüsilised isikud, üksused ja asutused, kelle puhul on vastavalt nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 20 lõike 1 punktile b kindlaks tehtud, et nad:

a)

osalevad Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikus tuumaenergiaalases tegevuses või Iraani tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamises, on sellega otseselt seotud või toetavad seda, sealhulgas keelatud kaupade ja tehnoloogia hankimises osalemise kaudu, või kuuluvad sellisele isikule, üksusele või asutusele või on tema kontrolli all, sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil, või tegutsevad tema nimel või tema juhendamisel;

b)

on abistanud loetellu kantud isikut, üksust või asutust, et vältida või rikkuda käesolevat määruse, nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) sätteid;

c)

on Islami revolutsioonilises kaardiväes juhtival kohal või juriidilised isikud, üksused või asutused, mis kuuluvad Islami revolutsioonilisele kaardiväele või ühele või mitmele selle juhtival ametikohal olevale liikmele või on nende kontrolli all;

d)

on juriidilised isikud, üksused või asutused, mis kuuluvad ettevõtjale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) või on tema kontrolli all.

IRISLi ja selle omanduses või kontrolli all olevate loetelusse kantud üksuste rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse kohaselt on keelatud laadida ja lossida liikmesriikide sadamates IRISLi või selliste üksuste omanduses olevaid või renditud laevu. Kõnealune keeld ei takista enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingu täitmist.

Kohustus külmutada IRISLi ja selle omanduses või kontrolli all olevate loetelusse kantud üksuste rahalised vahendid ja majandusressursid ei eelda aga sellistele üksustele kuuluvate laevade, nendega veetava ja kolmandatele isikutele kuuluva veose arestimist või kinnipidamist ega selliste üksuste värvatud meeskonna kinnipidamist.

3.   Rahalisi vahendeid ja majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks VII ja VIII lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks.

4.   Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud meetmetest.

5.   VII ja VIII lisa sisaldavad isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid, nagu need on esitatud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt seoses VII lisaga.

6.   VII ja VIII lisa sisaldavad vajaduse korral samuti asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet, nagu need on esitatud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt seoses VII lisaga. Füüsiliste isikute osas võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste osas võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse VII lisasse ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 17

Erandina artiklist 16 võivad V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside vabastamist järgmistel tingimustel:

a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil artiklis 16 osutatud isik, üksus või asutus on sanktsioonide komitee, ÜRO Julgeolekunõukogu või nõukogu poolt loetellu kantud, või teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult kõnealuse kinnipidamisõigusega tagatud ja kõnealuse otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks selliseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

kõnealusest kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu VII ega VIII lisas loetletud isikud, üksused või asutused;

d)

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga; ning

e)

artikli 16 lõike 1 kohaldamisel on liikmesriik kinnipidamisõiguse või otsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud.

Artikkel 18

Erandina artiklist 16 ja tingimusel, et VII või VIII lisas loetletud isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mis sõlmiti või kohustusele, mis tekkis asjaomasele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil sanktsioonide komitee, ÜRO Julgeolekunõukogu või nõukogu kandis kõnealuse isiku, üksuse või asutuse loetellu, võivad V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

asjaomane pädev asutus on kindlaks teinud, et:

i)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutab VII või VIII lisas loetletud isik, üksus või asutus makseteks;

ii)

leping, kokkulepe või kohustus ei aita kaasa I, II, III ega VI lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiate tootmisele, müügile, ostmisele, üleandmisele, ekspordile, impordile, transpordile ega kasutamisele; ning

iii)

makse ei ole vastuolus artikli 16 lõikega 3;

b)

artikli 16 lõike 1 kohaldamisel on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid kümne tööpäeva jooksul alates teavitamisest ning

c)

artikli 16 lõike 2 kohaldamisel on asjaomane liikmesriik vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni kõnealusest otsusest ja kavatsusest anda luba.

Artikkel 19

1.   Erandina artiklist 16 võivad V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või nende kättesaadavaks tegemiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

asjaomane pädev asutus on kindlaks teinud, et asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid on:

i)

vajalikud VII või VIII lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

ii)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks või

iii)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest, ning

b)

kui luba on seotud VII lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid viie tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

2.   Erandina artiklist 16 võivad V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulude katmiseks või kaupade eest maksmiseks või nende üleandmiseks juhul, kui neid hangitakse seoses Iraani kergvee tuumareaktoriga, mille ehitus algas enne 2006. aasta detsembrit, või artikli 6 punktides b ja c osutatud kaupade eest maksmiseks või nende üleandmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kui luba on seotud VII lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja kõnealune komitee on selle heaks kiitnud;

b)

kui luba on seotud VIII lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane pädev asutus vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab konkreetse loa andmist vajalikuks.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõigete 1 või 2 alusel antud lubadest.

Artikkel 20

1.   Artikli 16 lõige 3 ei takista finantseerimis- ega krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutus teavitab sellistest ülekannetest viivitamata pädevaid asutusi.

2.   Artikli 16 lõiget 3 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

maksed, mis tulenevad lepingust või kokkuleppest, mis sõlmiti või kohustusest, mis tekkis enne kuupäeva, mil sanktsioonide komitee, ÜRO Julgeolekunõukogu või nõukogu artiklis 16 osutatud isiku, üksuse või asutuse loetellu kandis,

tingimusel et sellised intressid või muud tulud ja maksed on vastavalt artikli 16 lõikele 1 või 2 külmutatud.

3.   Käesolevat artiklit ei tõlgendata artiklis 21 osutatud rahaliste vahendite ülekandmise loana.

V   PEATÜKK

PIIRANGUD RAHALISTE VAHENDITE ÜLEKANDMISELE JA FINANTSTEENUSTELE

Artikkel 21

1.   Rahaülekandeid Iraani isikule, üksusele või asutusele või Iraani isikult, üksuselt või asutuselt menetletakse järgmiselt:

a)

toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevad ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta. Kui ülekanne ületab 10 000 eurot või sellega samaväärset summat, siis teavitatakse sellest eelnevalt kirjalikult V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevaid asutusi;

b)

muud alla 40 000 euro suurused ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta. Kui ülekanne ületab 10 000 eurot või sellega samaväärset summat, siis teavitatakse sellest eelnevalt kirjalikult V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevaid asutusi;

c)

kõigi muude ülekannete puhul, mis ületavad 40 000 eurot või sellega samaväärset summat, taotletakse eelnevat luba V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevatelt asutustelt.

2.   Nimetatud sätteid kohaldatakse nii ühekordse ülekande kui ka mitme omavahel seotud ülekande puhul.

3.   Maksja artikli 1 punktis r osutatud makseteenuse osutaja saadab ise või enda nimel Iraani isikule, üksusele või asutusele tehtavate ülekannetega seotud teavitused ja taotlused loa saamiseks selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus anti esialgne korraldus ülekande teostamiseks.

Makse saaja artikli 1 punktis r osutatud makseteenuse osutaja saadab ise või enda nimel Iraani isikult, üksuselt või asutuselt saadavate ülekannetega seotud teavitused ja taotluse loa saamiseks selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus on makse saaja elukoht või makseteenuse osutaja asukoht.

Kui maksja või makse saaja makseteenuse osutaja ei kuulu artikli 39 kohaldamisalasse, saadab maksja või makse saaja teavituse ja taotluse loa saamiseks selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus on maksja või makse saaja elukoht.

4.   Lõike 1 punkti c kohaldamisel annavad V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused neile sobivatel tingimustel loa 40 000 või enama euro ülekandmiseks, välja arvatud juhul, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et rahaülekanne, mille jaoks luba taotletakse, aitaks kaasa ühele järgmistest tegevustest:

a)

Iraani tegevus seoses uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega;

b)

tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamine Iraanis;

c)

muude IAEAle muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevus Iraanis; või

d)

keelatud tegevused, mis on seotud artiklites 8, 9 ja 11 osutatud toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimise, toornafta ja maagaasi tootmise, rafineerimise või maagaasi veeldamisega Iraani isiku, üksuse või asutuse poolt.

Pädev asutus võib nõuda loa saamise taotluste hindamise eest tasu.

Luba peetakse antuks juhul, kui pädev asutus on kirjaliku loa taotluse kätte saanud ja ta ei ole rahaülekande kohta nelja nädala jooksul vastuväiteid esitanud. Kui vastuväited esitatakse käimasoleva uurimise tõttu, märgib pädev asutus nimetatud põhjuse ja teatab oma otsusest võimalikult kiiresti. Pädevatel asutustel on otsene või kaudne ning õigeaegne juurdepääs uurimise läbiviimiseks vajalikule finants-, haldus- ja õiguskaitseteabele.

Asjaomane liikmesriik teavitab oma otsusest lükata loa taotlus tagasi teisi liikmesriike ja komisjoni.

5.   Käesolevat artiklit ei kohaldata juhul, kui artikli 13, 17, 18, 19 või 20 kohaselt on antud luba ülekande tegemiseks.

Artikkel 22

1.   Iraanis asuvate krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalid ja tütarettevõtjad, mis kuuluvad artikli 39 kohaldamisalasse, teatavad viie tööpäeva jooksul alates ülekande tegemisest või rahaliste vahendite saamisest asutamiskoha liikmesriigi pädevale asutusele, mis on nimetatud V lisas loetletud veebisaitidel, igast tehtud rahaülekandest ja kõikidest saadud rahalistest vahenditest, sealhulgas tehingupoolte nimed, ülekande summad ning ülekande kuupäev. Võimaluse korral täpsustatakse teates ülekande iseloom ja vajaduse korral ülekandega seotud kaupade iseloom ning esitatakse eelkõige teave selle kohta, kas kaubad kuuluvad käesoleva määruse I, II, III, IV või VI lisa kohaldamisalasse, ning kui nende eksportimiseks on vaja ekspordiluba, märgitakse selle number.

2.   Teabevahetuse korra kohaselt edastavad teate saanud pädevad asutused kõnealused andmed vajaduse korral viivitamata teise tehingupoole asutamiskoha liikmesriigi pädevatele asutustele, et vältida ülekandeid, mis võiksid kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikule tuumaenergiaalasele tegevusele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele.

Artikkel 23

1.   Artikli 39 kohaldamisalasse kuuluvad krediidi- ja finantseerimisasutused täidavad oma tegevuses, mis on seotud lõikes 2 osutatud krediidi- ja finantseerimisasutustega, ning vältimaks, et see tegevus aitab kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikule tuumaenergiaalasele tegevusele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele, järgmisi nõudeid:

a)

jälgivad pidevalt kontode kasutamist, sealhulgas oma kliendikontrolli programmide abil ning tulenevalt oma kohustustest seoses rahapesu ja terrorismi rahastamisega;

b)

nõuavad, et maksekorralduse andmeväljad, mis on seotud makse algataja ja makse saajaga, oleksid täidetud, ning nimetatud teabe esitamata jätmisel keelduvad tehingu tegemisest;

c)

säilitavad kõik tehingutega seotud andmed viie aasta jooksul ja teevad need taotluse korral kättesaadavaks siseriiklikele asutustele;

d)

kui on kahtlus või põhjendatud alus kahtlustada, et rahalised vahendid on seotud tuumarelva leviku rahastamisega, teatavad oma kahtlusest kiiresti asjaomase liikmesriigi rahapesu andmebüroole või muule pädevale asutusele, kes on nimetatud V lisas loetletud veebisaitidel, ilma et see piiraks artiklite 5 ja 16 kohaldamist. Rahapesu andmebüroo või muu pädev asutus tegutseb riikliku keskusena, kes saab ja analüüsib kahtlasi tehinguid käsitlevaid teateid seoses tuumarelva leviku võimaliku rahastamisega. Rahapesu andmebürool või muul pädeval asutusel on otsene või kaudne ning õigeaegne juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitseteabele, mida ta vajab oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete analüüsimiseks.

Eespool esitatud nõuded krediidi- ja finantseerimisasutustele kehtivad lisaks määrusest (EÜ) nr 1781/2006 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta) (17) rakendamisest tulenevatele kohustustele.

2.   Lõikes 1 sätestatud meetmeid kohaldatakse krediidi- ja finantseerimisasutuste suhtes nende tegevuses:

a)

Iraanis asuvate krediidi- ja finantseerimisasutustega, sealhulgas Iraani keskpangaga;

b)

Iraanis asuvate krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide ja tütarettevõtjatega, kui nad kuuluvad artikli 39 kohaldamisalasse;

c)

Iraanis asuvate krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide ja tütarettevõtjatega, kui nad ei kuulu artikli 39 kohaldamisalasse;

d)

krediidi- ja finantseerimisasutustega, mille asukoht ei ole Iraanis, kuid mida kontrollivad Iraanis asuvad isikud või üksused.

Artikkel 24

1.   Artikli 39 kohaldamisalasse kuuluval krediidi- ja finantseerimisasutusel on keelatud:

a)

avada uus pangakonto Iraanis asuvas krediidi- või finantseerimisasutuses, sealhulgas Iraani keskpangas, ning artikli 23 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuses;

b)

luua uus korrespondentpangasuhe Iraanis asuvas krediidi- või finantseerimisasutuses, sealhulgas Iraani keskpangas, ning artikli 23 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuses;

c)

avada Iraanis uus esindus või asutada sinna uus filiaal või tütarettevõtja;

d)

asutada uus ühisettevõte Iraanis asuvas krediidi- või finantseerimisasutusega, sealhulgas Iraani keskpangaga, ning artikli 23 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusega.

2.   Keelatud on:

a)

lubada Iraanis asuval krediidi- või finantseerimisasutusel, sealhulgas Iraani keskpangal või artikli 23 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusel avada esindus või asutada filiaal või tütarettevõtja liidus;

b)

sõlmida Iraanis asuva krediidi- või finantseerimisasutuse, sealhulgas Iraani keskpanga, või artikli 23 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuse jaoks või nimel lepinguid esinduse avamiseks või filiaali või tütarettevõtja asutamiseks liidus;

c)

lubada Iraanis asuva krediidi- või finantseerimisasutuse esindusel, filiaalil või tütarettevõtjal, sealhulgas Iraani keskpangal või artikli 23 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusel, alustada ja jätkata tegutsemist krediidiasutusena või muud tegevust, mille puhul nõutakse eelluba, kui esindus, filiaal või tütarettevõtja ei tegutsenud enne 26. juulit 2010;

d)

osaluse omandamine või suurendamine või muud liiki osaluse omandamine artikli 39 kohaldamisalasse kuuluvas krediidi- või finantseerimisasutuses artikli 23 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuse poolt.

Artikkel 25

Keelatud on:

a)

müüa pärast 26. juulit 2010 emiteeritud riigi ja riigi tagatud võlakirju otse või kaudselt järgmistele isikutele ning osta neid järgmistelt isikutelt:

i)

Iraanile või selle valitsusele ning selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele ja ametkondadele;

ii)

Iraanis asuv krediidi- või finantseerimisasutus, sealhulgas Iraani keskpank, või artikli 23 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutused;

iii)

juriidilised või füüsilised isikud, üksused või asutused, kes tegutsevad alapunktis i või ii osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel;

iv)

juriidilised isikud, üksused või asutused, kes kuuluvad alapunktis i, ii või iii osutatud isikule, üksusele või asutusele või on tema kontrolli all;

b)

osutada punktis a osutatud isikule, üksusele või asutusele vahendusteenuseid seoses pärast 26. juulit 2010 emiteeritud riigi või riigi tagatud võlakirjadega;

c)

abistada punktis a viidatud isikut, üksust või asutust eesmärgiga emiteerida riigi või riigi tagatud võlakirju, osutades selleks võlakirjadega seotud vahendus-, reklaami- või muid teenuseid.

Artikkel 26

1.   Keelatud on:

a)

pakkuda kindlustust või edasikindlustust:

i)

Iraanile või selle valitsusele ning selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele ja ametkondadele;

ii)

Iraani isikule, üksusele või asutusele, kes ei ole füüsiline isik; või

iii)

juriidilisele või füüsilisele isikule, üksusele või asutusele, kui ta tegutseb alapunktis i või ii osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel.

b)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a sätestatud keelust.

2.   Lõike 1 punkti a alapunkte i ja ii ei kohaldata kohustusliku või kolmandale isikule tekitatava kahju kindlustuse pakkumise suhtes liidus asuvatele Iraani isikutele, üksustele või asutustele.

3.   Lõike 1 punkti a alapunkti iii ei kohaldata isiklikes huvides tegutsevatele isikutele, välja arvatud VII ja VIII lisas loetletud isikutele pakutava kindlustuse (sealhulgas tervise- ja reisikindlustuse) ning sellega seotud edasikindlustuse suhtes.

Lõike 1 punkti a alapunkt iii ei takista kindlustuse või edasikindlustuse pakkumist lõike 1 punkti a alapunktides i ja ii osutatud isikule, üksusele või asutusele (kes ei ole loetletud VII või VIII lisas) renditud laeva, lennuki või sõiduki omanikule.

Lõike 1 punkti a alapunkti iii kohaldamisel ei loeta, et isik, üksus või asutus tegutseb alapunktides i ja ii osutatud isiku, üksuse või asutuse juhtimisel, kui juhtimise eesmärk on ajutiselt Iraani vetes või õhuruumis oleva laeva või lennuki dokkimine, laadimine, mahalaadimine või ohutu läbipääs.

4.   Käesoleva artikliga keelatakse pikendada ja uuendada enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud kindlustus- ja edasikindlustuslepinguid, kuid ei keelata täita enne seda tähtaega sõlmitud lepinguid, piiramata artikli 16 lõike 3 kohaldamist.

VI   PEATÜKK

PIIRANGUD TRANSPORDILE

Artikkel 27

1.   Et hoida ära selliste kaupade ja tehnoloogiate üleandmine, mis kuulub sõjaliste kaupade ühisesse nimekirja või mille tarnimine, müümine, üleandmine, eksportimine või importimine on käesoleva määrusega keelatud, nõutakse kõikide Iraanist liidu tolliterritooriumile toodavate või sealt Iraani viidavate kaupade kohta saabumise või väljumise eel teavet, mis tuleb esitada asjaomase liikmesriigi pädevale tolliasutusele.

2.   Saabumis- ja väljumiseelse teabe andmise kohustust, eelkõige seda väljastavat isikut puudutavad, järgitavaid tähtaegu ja nõutavaid andmeid reguleerivad eeskirjad on kindlaks määratud määruse (EMÜ) nr 2913/92 ja määruse (EMÜ) nr 2454/93 asjaomaste sätetega, milles käsitletakse sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone ning tollideklaratsioone.

3.   Lisaks deklareerib lõikes 2 osutatud teavet väljastav isik, kas kaup kuulub sõjaliste kaupade ühisesse nimekirja või käesoleva määruse kohaldamisalasse ning kui kauba ekspordiks on vajalik luba, märgib saadud ekspordiloa üksikasjad.

4.   Kuni 31. detsembrini 2010 võib sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioonid ning lõikes 3 nõutavad lisaandmed esitada kirjalikult, kasutades kaubandus-, sadama- või veodokumente tingimusel, et need sisaldavad vajalikke andmeid.

5.   Alates 1. jaanuarist 2011 esitatakse käesolevas artiklis nõutavad lisaandmed vajaduse korral kas kirjalikult või kasutades tollideklaratsiooni.

Artikkel 28

1.   Liikmesriikide kodanikel ja liikmesriikide territooriumilt on keelatud osutada laevale, mis kuulub otseselt või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või mis on otseselt või kaudselt selle kontrolli all, punkerdamis-, varustamis- või muid teenuseid, kui teenuse osutajal on andmeid, sealhulgas pädevatelt tolliasutustelt artiklis 27 osutatud saabumis- ja väljumiseelsel teabel põhinevaid andmeid, mis annavad põhjendatud aluse arvata, et laevaga veetakse kaupu, mis kuuluvad sõjaliste kaupade ühisesse nimekirja või mille tarnimine, müümine, üleandmine ja eksportimine on käesoleva määrusega keelatud, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaareesmärkidel.

2.   Liikmesriikide kodanikel ja liikmesriikide territooriumilt on keelatud osutada kaubalennukile, mis kuulub otseselt või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või mis on otseselt või kaudselt selle kontrolli all, inseneri- ja hooldusteenuseid, kui teenuse osutajal on andmeid, sealhulgas pädevatelt tolliasutustelt artiklis 27 osutatud saabumis- ja väljumiseelsel teabel põhinevaid andmeid, mis annavad põhjendatud aluse arvata, et kaubalennukiga veetakse kaupu, mis kuuluvad sõjaliste kaupade ühisesse nimekirja või mille tarnimine, müümine, üleandmine ja eksportimine on käesoleva määrusega keelatud, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaareesmärkidel ja ohutuse tagamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde kohaldatakse seni, kuni veos on kontrollitud ning vajaduse korral arestitud ja hävitatud.

Arestimine ja kõrvaldamine võib kooskõlas siseriikliku õiguse või pädeva asutuse otsusega toimuda importija kulul või selle kulu võidakse nõuda sisse ebaseadusliku tarnimise, müügi, üleandmise või ekspordi katse eest vastutavalt isikult või üksuselt.

VII   PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 29

1.   Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud määrusega (EÜ) nr 423/2007 või käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue ja tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärgiks on saada pikendust või mis tahes vormis tagatist või vastutagatist, eelkõige finantstagatist, kui selle esitajaks on:

a)

VII ja VIII lisas loetletud isik, üksus või asutus;

b)

muu Iraani isik, üksus või asutus, sealhulgas Iraani valitsus;

c)

isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a või b osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.   Lepingu ja tehingu täitmist loetakse määrusega (EÜ) nr 423/2007 või käesoleva määrusega kehtestatud meetmetest mõjutatuks, kui nõue või selle sisu tuleneb otseselt või kaudselt kõnealustest meetmetest.

3.   Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva isiku kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

4.   Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas määrusega (EÜ) nr 423/2007 või käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 30

Artiklite 8 ja 9, artikli 11 lõike 2 punkti c, artiklite 21 ja 26 kohaldamisel ei loeta Iraani isikuks, üksuseks või asutuseks üksust, asutust või selliste õiguste omajat, kellega Iraanist sõltumatu valitsus on sõlminud algse toodangu jagamise lepingu enne käesoleva määruse jõustumist. Sellistel juhtudel ja seoses artikliga 8 võib liikmesriigi pädev asutus nõuda üksustelt või asutustelt asjakohaseid lõppkasutaja tagatisi seoses VI lisas loetletud olulise varustuse või tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordiga.

Artikkel 31

1.   Ilma et see piiraks kohaldatavate, aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 16 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevatele asutustele, mis asuvad nende elu- või asukohaliikmesriigis, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriikide kaudu komisjonile;

b)

tegema koostööd V lisas loetletud veebisaitidel nimetatud pädevate asutustega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.   Komisjonile otse esitatud lisateave edastatakse asjaomasele liikmesriigile.

3.   Kogu käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see esitati või saadi.

Artikkel 32

1.   Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele ja juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, selle juhtidele ega töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.   Käesolevas määruses sätestatud keeldudest ei tulene asjaomastele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ega üksustele mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust kahtlustada, et nende tegevus võiks eirata kõnealuseid keelde.

3.   Kui asutus või isik, kelle suhtes kohaldatakse käesolevat määrust, või sellise asutuse töötaja või juht avaldab heauskselt vastavalt artiklitele 21, 22 ja 23 nimetatud artiklites osutatud teavet, ei kanna ta selle eest mingit vastutust.

Artikkel 33

1.   Kui käesoleva määruse rakendamine võib mõjutada koostööd Iraani isiku, üksuse või asutusega, võib liikmesriik võtta tema poolt vajalikuks peetavaid meetmeid, et tagada töötajate tervist ja ohutust ning keskkonnakaitset käsitlevate asjaomaste rahvusvaheliste, liidu ja siseriiklike õiguslike kohustuste järgimist.

2.   Lõike 1 kohaselt võetud meetme puhul ei kohaldata artiklites 8 ja 9, artikli 11 lõike 2 punktis c, artikli 16 lõikes 2 ning artiklites 21 ja 26 sätestatud keelde.

3.   Liikmesriigid teavitavad eelnevalt üksteist lõike 1 kohaselt võetavatest meetmetest.

Artikkel 34

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva, käesoleva määrusega seotud muu asjakohase teabe, eelkõige teabe määruse rikkumise ja jõustamisprobleemide ning liikmesriikide kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 35

Komisjon:

a)

muudab II lisa ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsuste või liikmesriikide esitatud teabe põhjal;

b)

muudab IV lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal;

c)

muudab V lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

Artikkel 36

1.   Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu, kannab nõukogu sellise füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse VII lisasse.

2.   Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artikli 16 lõikes 2 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt VIII lisa.

3.   Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetelusse kandmise põhjused lõigetes 1 ja 2 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

4.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

5.   Kui ÜRO otsustab mõne füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetelust välja arvata või muuta loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse andmeid, muudab nõukogu vastavalt VII lisa.

6.   VIII lisas sisalduv nimekiri vaadatakse vähemalt iga 12 kuu järel korrapäraselt läbi.

Artikkel 37

1.   Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ette nähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 38

1.   Liikmesriigid määravad käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja märgivad need ära V lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast V lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused, sealhulgas nende kontaktandmed, viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

3.   Kui käesolev määrus sätestab nõude teavitada komisjoni või temaga suhelda, kasutatakse selleks V lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 39

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

liidu territooriumil, kaasa arvatud tema õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite või laevade pardal;

c)

liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d)

juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e)

juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 40

Määrus (EÜ) nr 423/2007 tunnistatakse kehtetuks. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 41

Käeolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 25. oktoober 2010.

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.

(2)  ELT L 103, 20.4.2007, lk 1.

(3)  ELT L 61, 28.2.2007, lk 49.

(4)  ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.

(5)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(6)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(7)  ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

(8)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(9)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(10)  EÜT L 345, 19.12.2002, lk 1.

(11)  ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

(12)  EÜT L 9, 15.1.2003, lk 3.

(13)  ELT L 345, 8.12.2006, lk 1.

(14)  ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.

(15)  ELT C 69, 18.3.2010, lk 19.

(16)  EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1.

(17)  ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.


I LISA

A OSA

Artikli 2 lõike 1 punktis a, artikli 2 lõikes 2, artiklis 4 ning artikli 5 lõike 1 punktides b ja d osutatud kaubad ja tehnoloogiad

Käesolev lisa sisaldab kõiki määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiaid selles määratletud kujul, välja arvatud järgmised:

Punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

Kirjeldus

5A001

Järgmised telekommunikatsioonisüsteemid, -seadmed, -komponendid ja lisaseadmed:

a.

telekommunikatsiooniseadmed, millel on mis tahes järgmine omadus, funktsioon või eripära:

1.

spetsiaalselt ette nähtud taluma ajutisi elektroonilisi ilminguid või elektromagnetilist impulssi, mille tekitab tuumaplahvatus;

2.

kõrgendatud vastupanuvõime gamma-, neutroni- või ioonkiirgusele või

3.

spetsiaalselt ette nähtud töötama väljaspool temperatuurivahemikku 218 K (-55 °C) kuni 397 K (+124 °C);

Märkus: Punkt 5A001.a.3 kehtib üksnes elektrooniliste seadmete kohta.

Märkus: Punktid 5A00l.a.2 ja 5A001.a.3 ei hõlma seadmeid, mis on kavandatud või kohandatud kasutamiseks satelliitide pardal.

b.

telekommunikatsiooniseadmed ja -süsteemid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid, millel on mis tahes järgmine omadus, funktsioon või eripära:

1.

veealused lõastamata sidesüsteemid, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

akustiline kandesagedus väljaspool sagedusvahemikku 20–60 kHz;

b.

elektromagnetiliste lainete kandesagedus sagedustel 30 kHz ja madalamal;

c.

kasutavad elektroonilist kiirejuhtimistehnikat või

d.

kasutavad „kohtvõrgus”„lasereid” või valgusdioode (LEDid), mille väljundkiirguse lainepikkus on suurem kui 400 nm ja väiksem kui 700 nm;

2.

raadioseadmestik, mis töötab sagedusribas 1,5–87,5 MHz ja millel on kõik järgmised omadused:

a.

prognoosib automaatselt ja valib sagedusi ning „täielikke digitaalseid edastuskiirusi” kanali kohta ülekande optimeerimise eesmärgil ning

b.

sisaldab lineaarset võimsusvõimendit, mis suudab toetada samaaegselt mitut signaali väljundvõimsusega 1 kW või rohkem sagedusvahemikus 1,5–30 MHz või väljundvõimsusega 250 W või rohkem sagedusvahemikus 30–87,5 MHz, üheoktavilise või laiema „hetkribalaiusega” ning ebalineaarmoonutuste sisaldusega väljundsignaalis vähem kui -80 dB;

3.

raadioseadmestik, mis rakendab muud kui punktis 5A001.b.4 nimetatud „hajaspektri” tehnikat, sealhulgas ka „sagedushüplemise” tehnikat, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

kasutaja poolt programmeeritavad hajutamiskoodid või

b.

ülekantav riba kogulaius on 100 või enam korda laiem ükskõik millisest informatsioonikanali ribalaiusest ning laiem kui 50 kHz;

Märkus: Punkt 5A001.b.3.b ei hõlma raadioseadmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks tsiviilotstarbelistes kärgside (mobiiltelefoni) süsteemides.

Märkus: Punkt 5A001.b.3 ei hõlma seadmeid, mis on ette nähtud töötama väljundvõimsusel 1 W või vähem.

4.

raadioseadmed, mis kasutavad ultralairiba modulatsioonitehnikaid kasutaja poolt programmeeritava kanalistamise koodidega, skrambleerimise koodidega või võrgu identifitseerimise koodidega ja millel on üks järgmistest omadustest:

a.

ribalaius üle 500 MHz või

b.

„osaribalaius” 20 % või rohkem;

5.

digitaalselt tüüritavad raadiovastuvõtjad, millel on kõik järgmised omadused:

a.

üle 1 000 kanali;

b.

„sageduse ümberlülitusaeg” lühem kui 1 ms;

c.

elektromagnetilises võnkespektris automaatne otsimis- või skaneerimisvõime ning

d.

vastuvõetud signaalide või saatjatüüpide identifitseerimisvõime või

Märkus: Punkt 5A001.b.5 ei hõlma raadioseadmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks tsiviilotstarbelistes kärgside (mobiiltelefoni) süsteemides.

6.

kasutavad digitaalset „signaalitöötlust”„hääle kodeerimiseks” kiirusega vähem kui 2 400 bit/s.

1.

„Hääle kodeerimisel” muutuvate kodeerimiskiirustega (variable rate voice coding) kohaldatakse punkti 5A001.b.6 pideva kõne „hääle kodeerimise” väljundi suhtes.

2.

Punkti 5A001.b.6 tähenduses on „hääle kodeerimine” määratletud kui tehnika inimhääle näidete võtmiseks ja nende digitaalseks signaaliks muutmiseks, võttes arvesse inimkõne eripärasid.

c.

järgmised kiudoptilised sidekaablid, optilised kiud ja tarvikud:

1.

optilised kiud, mis on üle 500 m pikad ja mis kannatavad tootja määratluse kohaselt „tõestuskatsel” tõmbepinget vähemalt 2 × 109 N/m2 või rohkem;

Tehniline märkus:

„Tõestuskatse”: tootmisprotsessisisene või tootmisprotsessist sõltumatu toodangu katsetamine, mille käigus rakendatakse 0,5–3 meetri pikkusele kiule, mis liigub kiirusega 2–5 m/s umbes 150 mm läbimõõduga surverullide vahelt läbi, etteantud dünaamilist tõmbepinget. Keskkonna nominaalne temperatuur on seejuures 293 K (20 °C) ning suhteline õhuniiskus 40 %. Tõestuskatse sooritamisel võib kasutada vastavaid siseriiklike standardeid.

2.

kiudoptilised kaablid ja tarvikud, mis on ette nähtud veealuseks kasutamiseks;

Märkus: Punkt 5A001.c.2 ei hõlma standardseid tsiviilkasutuses olevaid telekommunikatsioonikaableid ja -tarvikuid.

N.B. 1: Veealuste teeninduskaablite ja nende pistikühenduste kohta vaata punkti 8A002.a.3.

N.B. 2: Kiudoptiliste laevakere läbiviikude või pistikühenduste kohta vaata punkti 8A002.c.

d.

„elektrooniliselt formeeritava suunadiagrammiga antennid” töösagedusega üle 31,8 GHz;

Märkus: Punkt 5A001.d ei hõlma „elektrooniliselt formeeritava suunadiagrammiga antenne” maandumissüsteemide jaoks, milles on mikrolainemaandumissüsteemide (MLS) ICAO standardite kohased mõõteriistad.

e.

raadiopeilimisseadmed, mis toimivad üle 30 MHz sagedustel ja millel on kõik järgmised omadused, ning nende jaoks spetsiaalselt ettenähtud komponendid:

1.

„hetkribalaius” on 10 MHz või rohkem ning

2.

võimelised määrama (peilima) sünkroniseerimata ja alla 1 ms signaalikestvusega raadiosaatjate suunakoordinaadid;

f.

raadiolainete segajad, mis on spetsiaalselt ette nähtud mobiilsideteenuste tahtlikuks ja valikuliseks segamiseks, tõkestamiseks, blokeerimiseks, halvendamiseks ja mis täidavad mis tahes järgmisi funktsioone, ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid:

1.

raadiosidevõrgu (Radio Access Network – RAN) funktsioonide simuleerimine;

2.

kasutatava mobiilsideprotokolli (nt GSM) eriomaduste avastamine ja kasutamine või

3.

kasutatava mobiilsideprotokolli (nt GSM) eriomaduste kasutamine;

NB! GNSS segamise seadmete kohta vaata sõjaliste kaupade nimekirja.

g.

passiivsed koherentsed asukoha kindlaksmääramise (PCL) süsteemid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud liikuvate objektide avastamiseks ja jälitamiseks ning mis kasutavad mitteradarsaatjate poolt keskkonda saadetud raadiokiirguse peegelduste mõõtmist;

Mitteradarsaatjad võivad hõlmata ärilisi raadio, televisiooni või mobiiltelefoni tugijaamu.

Märkus: Punkt 5A001.g ei hõlma järgmist:

a.

raadioastronoomilised seadmed või

b.

süsteemid või seadmed, mis eeldavad sihtmärgilt raadiolaineid.

h.

elektroonikaseadmed, mis on loodud või kohandatud enneaegselt aktiveerima raadio teel juhitavaid isetehtud lõhkeseadeldisi (RCIED) või ennetama nende initsieerimist.

NB! VAATA SAMUTI SÕJALISTE KAUPADE NIMEKIRJA.

5A002

Järgmised „infoturbe” süsteemid, -seadmed ja nende komponendid:

a.

süsteemid, seadmed, rakendusspetsiifilised „elektroonikasõlmed”, moodulid ja integraallülitused „infoturbeks” vastavalt alljärgnevale ning muud spetsiaalselt selleks otstarbeks kavandatud komponendid:

NB! Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide (GNSS) vastuvõtuseadmete, mis sisaldavad või kasutavad dekrüpteerimist (st GPS või GLONASS), kontrolli alla kuulumise kohta vaata punkti 7A005.

1.

kavandatud või kohandatud kasutama „krüptograafiat”, rakendades digitaalmeetodeid, mis täidavad mingeid krüptograafilisi funktsioone peale autentimise või digitaalsignatuuri ning millel on mis tahes järgmised omadused:

1.

Autentimis- ja digitaalsignatuurifunktsioonid sisaldavad nendega seotud võtmehaldusfunktsioone.

2.

Autentimine hõlmab kõiki juurdepääsu reguleerimise aspekte, mille puhul ei ole tegemist failide või teksti krüpteerimisega, välja arvatud ilma loata juurdepääsu vältimiseks otseselt paroolide, isiklike tunnusnumbrite (PIN-kood) või muude samalaadsete andmete kaitsega seotud otstarbel.

3.

„Krüptograafia” ei hõlma „fikseeritud” andmetihenduse ega kodeerimise meetodeid.

Märkus: Punkt 5A002.a.1 hõlmab ka seadmeid, mis on kavandatud või kohandatud kasutama analoogpõhimõttel põhinevat „krüptograafiat”, mis on teostatud digitaalsete meetoditega.

a.

„sümmeetriline algoritm” võtmepikkusega üle 56 biti või

b.

„asümmeetriline algoritm”, kus algoritmi turvalisus põhineb mis tahes järgmisel omadusel:

1.

bitti ületavate täisarvude faktoriseerimine (nt RSA);

2.

diskreetsete logaritmide arvutamine suurema kui 512-bitise lõpliku väljaga multiplikatiivses rühmas (nt Diffie-Hellmani algoritm üle Z/pZ) või

3.

diskreetsed logaritmid muudes kui punktis 5A002.a.1.b.2 nimetatud rühmades, mis on suuremad kui 112 bitti (nt Diffie-Hellmani meetod üle elliptilise kõvera);

2.

kavandatud või kohandatud krüptoanalüütiliste funktsioonide täitmiseks;

3.

ei kasutata;

4.

spetsiaalselt kavandatud või kohandatud vähendama informatsiooni kandvaid signaale paljastavat kiirgust rohkem, kui seda nõuavad tervishoiu-, ohutus- või elektromagnetilise häire standardid;

5.

kavandatud või kohandatud kasutama krüptograafiatehnikat hajutamiskoodi genereerimiseks muudele kui punktis 5A002.a.6 nimetatud „hajaspektri” süsteemidele, kaasa arvatud „sagedushüplemise” koodi genereerimiseks sagedushüplemise süsteemidele;

6.

kavandatud või kohandatud kasutama krüptograafiatehnikat kanalistamise koodide, skrambleerimise koodide või võrgu identifitseerimise koodide genereerimiseks süsteemidele, mis kasutavad ultralairiba modulatsioonitehnikaid ja millel on üks järgmistest omadustest:

a.

ribalaius üle 500 MHz või

b.

„osaribalaius” 20 % või rohkem;

7.

krüpteerimata info- ja sidetehnoloogia turbesüsteemid ja -seadmed, mis peaksid neile antud hinnangu kohaselt tagama turvalisuse, mis on kõrgemal tasemel kui infotehnoloogia turvalisuse kontrollimise ja hindamise üldkriteeriumite (CC) kohane usaldusväärsuse klass EAL-6, või sellega võrreldav;

8.

andmesidekaablisüsteemid, mis on kavandatud või kohandatud avastama mehaaniliste, elektriliste või elektrooniliste vahenditega kõrvalist (illegaalset) sisenemist süsteemi;

9.

konstrueeritud või modifitseeritud „kvantkrüptograafia” kasutamiseks.

Tehniline märkus:

„Kvantkrüptograafiat” tuntakse samuti kvantmehhaanilise kodeerimise/dekodeerimise (quantum key distribution – QKD) nime all.

Märkus: Punkt 5A002 ei hõlma järgmist:

a.

mis tahes järgmised „personaalsed kiipkaardid”:

1.

mille krüptograafilised võimalused on piiratud kasutamisega seadmetes või süsteemides, mis ei kuulu kontrolli alla käesoleva märkuse punktide b–g alusel, või

2.

üldkasutatavate rakenduste jaoks, mille krüpteerimisvõimet pole kasutajal võimalik mõjutada ja mis on spetsiaalselt kavandatud ja piiratud kaitsma nendele salvestatud isikuandmeid;

NB! Kui „personaalsel kiipkaardil” on mitmeid funktsioone, tuleb iga funktsiooni kontrolli alla kuulumist hinnata eraldi.

b.

vastuvõtuseadmed raadioringhäälingule, tasulisele televisioonile või sarnasele piiratud auditooriumiga tarbija tüüpi ringhäälingule, milles ei kasutata digitaalset krüpteerimist, v.a üksnes juhul, kui seda kasutatakse arvete või programmi käsitleva teabe saatmiseks ringhäälinguteenuse pakkujale;

c.

seadmed, mille krüpteerimisvõimet pole kasutajal võimalik mõjutada ja mis on spetsiaalselt kavandatud ja piiratud lubama järgmist:

1.

kopeerimiskaitsega „tarkvara” käivitamine;

2.

juurdepääs järgmisele:

a.

kopeerimiskaitsega, kirjutuskaitsega andmekandjatele salvestatud sisu või

b.

andmed, mis on salvestatud krüpteeritud kujul andmekandjale (nt seoses intellektuaalomandi õiguste kaitsega), kui andmekandjaid pakutakse identsel kujul avalikult müügiks;

3.

autoriõigusega kaitstud audio-/videoandmete kopeerimise kontrollimine või

4.

pooljuhtseadiste või integraallülituste projekteerimiseks kasutatavate andmekogude, projekteerimisatribuutide või nendega seotud andmete krüpteerimine ja/või dekrüpteerimine nende kaitsmiseks;

d.

krüpteerimisseadmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ning ette nähtud üksnes kasutamiseks panganduses või „rahalisteks tehinguteks”;

Tehniline märkus:

Punkti 5A002 märkuses d hõlmab „rahalised tehingud” nii tasude käsitlemist ja kogumist kui ka krediidifunktsioone.

e.

portatiivsed või mobiilsed tsiviilkasutuseks mõeldud raadiotelefonid (nt kasutamiseks kommertsliku tsiviilkasutusega kärgsidesüsteemides), mis ei ole võimelised edastama krüpteeritud andmeid otse teisele raadiotelefonile või -seadmele (välja arvatud raadiosidevõrgu (Radio Access Network – RAN) seadmed) ega saatma krüpteeritud andmeid RAN-seadmete (nt raadiovõrgu kontroller (RNC) või tugijaama kontroller (BSC)) kaudu;

f.

traadita telefoniseadmed, mis pole võimelised otspunktkrüpteerimiseks, kui võimendamata, juhtmeta maksimaalselt efektiivne tööulatus (st ühekordne releetu hüpe terminali ja tugijaama vahel) on vastavalt valmistaja kirjeldusele vähem kui 400 meetrit või

g.

tsiviilkasutuseks mõeldud portatiivsed või mobiilsed raadiotelefonid või samalaadsed traadita klientseadmed, mis kasutavad üksnes avaldatud või kaubanduslikke krüpteerimisstandardeid (välja arvatud piraatlusevastase funktsiooni puhul, mis ei pruugi olla avaldatud) ning vastavad samuti krüptograafiat käsitleva märkuse punktidele b–d (5. kategooria 2. osa märkus 3), mis on kohandatud konkreetsele tsiviilvaldkonna rakendusele, täiendades neid funktsioonidega, mis ei mõjuta kohandamata originaalseadmete krüptograafilisi omadusi;

h.

spetsiaalselt portatiivsete või mobiilsete raadiotelefonide ja samalaadsete traadita klientseadmete teenindamiseks loodud seadmed, mis vastavad kõigile krüptograafiat käsitleva märkuse (5. kategooria 2. osa märkus 3) punktidele, kui teenindav seade vastab kõigile järgmistele tingimustele:

1.

teenindava seadme kasutaja ei saa seadme krüpteerivat funktsiooni lihtsalt muuta;

2.

teenindava seadme paigaldamine ei nõua täiendavat suuremahulist tarnijapoolset tuge ning

3.

teenindav seade ei saa muuta teenindatava seadme krüpteerivat funktsiooni;

i.

traadita „personaalvõrgu” seadmed, mis rakendavad üksnes avaldatud või äriotstarbel turustatavaid krüpteerimisstandardeid ning mille krüpteerimisvõime on piiratud nominaalse tööulatusega mitte üle 30 m kooskõlas valmistaja spetsifikatsioonidega.

5B001

Järgmised telekommunikatsioonisüsteemide testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed, nende komponendid ja lisaseadmed:

a.

seadmed ja nende jaoks ettenähtud komponendid või tarvikud, mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 5A001 nimetatud funktsioonide või eripäraga seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”;

Märkus: Punkt 5B001.a ei hõlma optilise kiu omaduste uurimise seadmeid.

b.

seadmed ning nende jaoks ettenähtud komponendid ja tarvikud, mis on spetsiaalselt kavandatud mis tahes järgmise telekommunikatsiooni ülekandeseadmete või kommutatsiooniseadmete „arendamiseks”:

1.

seadmed, mis kasutavad digitaaltehnikat, mis on kavandatud toimima üle 15 Gbit/s „täieliku digitaalse edastuskiirusega”;

Kommutatsiooniseadmete puhul on „täielik digitaalne edastuskiirus” kiireimas pordis või kiireimal liinil mõõdetav kiirus.

2.

seadmed, mis kasutavad „laserit” ning millel on järgmised omadused:

a.

ülekandel kasutatav lainepikkus on üle 1 750 nm;

b.

teostatakse „optilist võimendamist”, kasutades praseodüümlisandiga fluoriidkiudvõimendeid (PDFFA);

c.

kasutatakse koherentset optilist ülekannet või koherentse optilise detekteerimise tehnikat (tuntud ka optilise heterodüün- või homodüüntehnikana); või

d.

kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel üle 2,5 GHz;

Märkus: Punkt 5B001.b.2.d ei hõlma kommertstelevisioonisüsteemide „arendamiseks” spetsiaalselt kavandatud seadmeid.

3.

seadmed, mis kasutavad „optilist kommuteerimist”

4.

raadioseadmed, mis kasutavad kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikat kõrgemal kui 256. nivool, või

5.

seadmed, mis kasutavad „ühiskanaliga signaalimist” ning töötavad mitteliitunud töörežiimil.

5B002

Järgmised „infoturbe” testimis-, kontrolli- ja „tootmis”seadmed:

a.

seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud punktis 5A002 või 5B002.b nimetatud seadmete „arendamiseks” või „tootmiseks”;

b.

mõõteseadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud punktis 5A002 nimetatud seadmete või punktides 5D002.a või 5D002.c nimetatud „tarkvara”„infoturbe” funktsioonide hindamiseks või valideerimiseks.

5D001

Järgmine „tarkvara”:

a.

„tarkvara”, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktis 5A001 nimetatud seadmete, funktsioonide või eripära „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”;

b.

„tarkvara”, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktis 5E001 nimetatud „tehnoloogia” toetamiseks;

c.

järgmine spetsiifiline „tarkvara”, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktis 5A001 või 5B001 nimetatud seadmete tehniliste näitajate, funktsioonide ja eripärade tagamiseks;

d.

„tarkvara”, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud mis tahes järgmiste telekommunikatsiooni ülekandeseadmete või kommutatsiooniseadmete „arendamiseks”:

1.

seadmed, mis kasutavad digitaaltehnikat, mis on kavandatud toimima üle 15 Gbit/s „täieliku digitaalse edastuskiirusega”;

Tehniline märkus:

Kommutatsiooniseadmete puhul on „täielik digitaalne edastuskiirus” kiireimas pordis või kiireimal liinil mõõdetav kiirus.

2.

seadmed, mis kasutavad „laserit” ning millel on järgmised omadused:

a.

ülekandel kasutatav lainepikkus on üle 1 750 nm; või

b.

kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel üle 2,5 GHz;

Märkus: Punkt 5D001.d.2.b ei hõlma kommertstelevisioonisüsteemide „arendamiseks” spetsiaalselt loodud või kohandatud „tarkvara”.

3.

seadmed, mis kasutavad „optilist kommuteerimist” või

4.

raadioseadmed, mis kasutavad kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikat kõrgemal kui 256. nivool.

5D002

Järgmine „tarkvara”:

a.

„tarkvara”, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktis 5A002 nimetatud seadmete või punktis 5D002.c nimetatud „tarkvara”„arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”;

b.

„tarkvara”, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktis 5E002 nimetatud „tehnoloogia” toetamiseks;

c.

järgmine spetsiifiline „tarkvara”:

1.

„tarkvara”, millel on punktis 5A002 nimetatud seadmete tunnused või mis täidab või simuleerib nende funktsioone;

2.

„tarkvara”, mis sertifitseerib punktis 5D002.c.1 nimetatud „tarkvara”.

Märkus: Punkt 5D002 ei hõlma järgmist „tarkvara”:

a.

„tarkvara”, mida on vaja punkti 5A002 märkuse alusel kontrolli alt välja arvatud seadmete „kasutamiseks”;

b.

„tarkvara”, mis tagab punkti 5A002 märkuse alusel kontrolli alt välja arvatud seadmete funktsioonid.

5E001

Järgmine „tehnoloogia”:

a.

tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia”, mis on ette nähtud punktis 5A001 nimetatud seadmete, funktsioonide või tunnuste või punktis 5D001.a nimetatud „tarkvara”„arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks” (v.a töötamine);

b.

järgmine spetsiifiline „tehnoloogia”:

1.

„vajalik”„tehnoloogia” satelliitidel kasutamiseks ettenähtud telekommunikatsiooniseadmete „arendamiseks” või „tootmiseks”;

2.

„tehnoloogia”„laser”andmesidetehnika „arendamiseks” või „kasutamiseks”, mis on võimeline automaatselt signaale tabama ja neid jälgima ning andmesidet üleval hoidma nii läbi atmosfäärivälise kui ka veealuse keskkonna;

3.

„tehnoloogia” selliste digitaalsete kärg-raadioside tugijaamade vastuvõtuseadmete „arendamiseks”, mille vastuvõtuvõimeid, mis võimaldavad paljuribalisust, paljukanalisust, paljumoodilisust, paljukoodilist algoritmi või paljuprotokollilist tööd, võib muuta muudatustega „tarkvaras”;

4.

„tehnoloogia”„hajaspektri” tehnika, sh „sagedushüplemise” tehnika „arendamiseks”;

c.

tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia”, mis on ette nähtud mis tahes järgmise „arendamiseks” või „tootmiseks”:

1.

seadmed, mis kasutavad digitaaltehnikat, mis on kavandatud toimima üle 15 Gbit/s „täieliku digitaalse edastuskiirusega”;

Tehniline märkus:

Kommutatsiooniseadmete puhul on „täielik digitaalne edastuskiirus” kiireimas pordis või kiireimal liinil mõõdetav kiirus.

2.

seadmed, mis kasutavad „laserit” ning millel on järgmised omadused:

a.

ülekandel kasutatav lainepikkus on üle 1 750 nm;

b.

teostatakse „optilist võimendamist”, kasutades praseodüümlisandiga fluoriidkiudvõimendeid (PDFFA);

c.

kasutatakse koherentset optilist ülekannet või koherentse optilise detekteerimise tehnikat (tuntud ka optilise heterodüün- või homodüüntehnikana);

d.

kasutatakse lainepikkuste jaotamise multipleksimise tehnikat optiliste sideliinide puhul, kus kanali laius on väiksem kui 100 GHz, või

e.

kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel üle 2,5 GHz;

Märkus: Punkt 5E001.c.2.e ei hõlma kommertstelevisioonisüsteemide „arendamiseks” või „tootmiseks” ettenähtud „tehnoloogiat”.

NB!„Laserit” kasutavate mitte-telekommunikatsiooniseadmete „arendamiseks” või „tootmiseks” ette nähtud „tehnoloogia” kohta vaata punkti 6E.

3.

seadmed, mis kasutavad „optilist kommuteerimist”

4.

raadioseadmed, millel on järgmised omadused:

a.

kasutavad kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikat kõrgemal kui 256. nivool;

b.

töötavad sisend- ja väljundsagedustel üle 31,8 GHz või

Märkus: Punkt 5E001.c.4.b ei hõlma selliste seadmete „arendamiseks” või„tootmiseks” ettenähtud „tehnoloogiat”, mis on kavandatud või kohandatud töötamiseks igas sagedusribas, mis on „ITU poolt eraldatud” raadioside jaoks ja mitte ette nähtud asukoha määramiseks.

c.

töötab sagedusribas 1,5–87,5 MHz ja sisaldab adaptiivtehnikat, mis võimaldab häiresignaalide enam kui 15 dB allasurumist;

5.

seadmed, mis kasutavad „ühiskanaliga signaalimist” ning töötavad mitteliitunud töörežiimi, või

6.

mobiilseadmed, millel on kõik järgmised omadused:

a.

töötavad optilisel lainepikkusel 200 nm või rohkem ja 400 nm või vähem ning

b.

töötavad „kohtvõrguna”;

d.

tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia”, mis on ette nähtud spetsiaalselt telekommunikatsiooni jaoks loodud mikrolaine monoliitsete integraallülituste (MMIC) võimsusvõimendite „arendamiseks” või „tootmiseks” ning millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

sobib töötama sagedustel üle 3,2 GHz kuni 6 GHz (kaasa arvatud) ja keskmise väljundvõimsusega üle 4 W (36 dBm) „osaribalaiusega” üle 15%;

2.

sobib töötama sagedustel üle 6 GHz kuni 16 GHz (kaasa arvatud) ja keskmise väljundvõimsusega üle 1 W (30 dBm) „osaribalaiusega” üle 10 %;

3.

sobib töötama sagedustel üle 16 GHz kuni 31,8 GHz (kaasa arvatud) ja keskmise väljundvõimsusega üle 0,8 W (29 dBm) „osaribalaiusega” üle 10 %;

4.

sobib töötama sagedustel üle 31,8 GHz kuni 37,5 GHz (kaasa arvatud);

5.

sobib töötama sagedustel üle 37,5 GHz kuni 43,5 GHz (kaasa arvatud) ja keskmise väljundvõimsusega üle 0,25 W (24 dBm) „osaribalaiusega” üle 10 %; või

6.

sobib töötama sagedustel üle 43,5 GHz;

e.

tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia”, mis on ette nähtud spetsiaalselt telekommunikatsiooni jaoks loodud selliste elektrooniliste seadmete ja lülituste „arendamiseks” või „tootmiseks”, mis sisaldavad „ülijuhtivatest” materjalidest valmistatud komponente, mis on spetsiaalselt loodud töötama temperatuuridel, mis jäävad allapoole vähemalt ühe „ülijuhtiva” koostisosa „kriitilist temperatuuri”, ning millel on mis tahes järgmine:

1.

voolulülitid digitaalskeemidele, milles kasutatakse „ülijuhtivaid” ventiile, mille viivise (sekundites) ventiili kohta ja ventiilis hajunud võimsuse korrutis ventiili kohta (vattides) on väiksem kui 10–14 J, või

2.

sagedusselektiivsus kõigil sagedustel, kasutades võnkeringe, mille hüveteguri Q väärtus on üle 10 000.

5E002

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia” punktis 5A002 ja 5B002 nimetatud seadmete või punktis 5D002.a või 5D002.c nimetatud „tarkvara”„arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

B OSA

Artiklit 6 kohaldatakse järgmiste kaupade suhtes:

Punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

Kirjeldus

0A001

„Tuumareaktorid” ja spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud või valmistatud seadmed ja komponendid:

a.

„tuumareaktorid”;

b.

metallanumad või nende olulised tööstuslikult toodetud osad, kaasa arvatud reaktorianuma kaas reaktori surveanuma jaoks, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud hoidma „tuumareaktori” südamikku;

c.

manipuleeritavad seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud tuumakütuse „tuumareaktorisse” sisseviimiseks või sealt eemaldamiseks;

d.

kontrollvardad, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud „tuumareaktoris” toimuva tuuma lõhustumise protsessi kontrollimiseks, varraste toetus- ja riputustarindid, varraste ajamid ning varraste juhiktorud;

e.

reaktori survetorud, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud sisaldama „tuumareaktori” kütuseelemente ja primaarjahutit töörõhul üle 5,1 MPa;

f.

tsirkooniumist ja selle sulamitest valmistatud torud või torusõlmed, milles hafniumi ja tsirkooniumi suhe kaalu järgi on väiksem kui 1:500 ja mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud kasutamiseks „tuumareaktorites”;

g.

jahuti pumbad, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud primaarjahuti tsirkulatsiooni tekitamiseks „tuumareaktoris”;

h.

„tuumareaktori siseosad”, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud kasutamiseks „tuumareaktoris”, sealhulgas südamiku kandetarindid, kütusekanalid, soojusekraanid, deflektorid, südamiku restplaadid ja hajutiplaadid;

Märkus: Punktis 0A001.h tähendavad „tuumareaktori siseosad” kõiki olulisi struktuure reaktorianumas, millel on üks või enam ülesannet, nagu südamiku toestamine, kütuse asetuse säilitamine, primaarjahuti voolu suunamine, reaktorianuma kiirgusvarje ning südamikusiseste seadmete juhtimine.

i.

soojusvahetid (aurugeneraatorid), mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud kasutamiseks „tuumareaktori” primaarjahutusringis;

j.

neutronite detekteerimis- ja mõõteriistad, mis on spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud neutronvoo taseme kindlaksmääramiseks „tuumareaktori” südamikus.

0C002

Punktiga 0C002 hõlmatud väherikastatud uraan, kui seda lisatakse kokkupandud tuumkütuseelementide.


II LISA

Artikli 2 lõike 1 punktis a, artikli 2 lõikes 3, artiklis 4 ning artikli 5 lõike 1 punktides b ja d osutatud kaubad ja tehnoloogiad

SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED

1.

Kui ei ole sätestatud teisiti, osutavad veerus nimetusega „Kirjeldus” kasutatud viitenumbrid kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate kirjeldustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

2.

Veerus „Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas” olev viitenumber tähendab, et veerus „Kirjeldus” kirjeldatud toote omadused ei vasta viidatud kahesuguse kasutusega toote parameetritele.

3.

Ülakomadega (‘…’) märgitud terminite määratlused on esitatud vastava kauba tehnilises märkuses.

4.

Jutumärkides (“…”) märgitud terminite määratlused on esitatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

ÜLDMÄRKUSED

1.

Käesolevas lisas käsitletavaid keelde ei tohiks kahjustada selliste keelustamisele mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud rajatiste) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut keelustatud komponenti ning mille puhul keelustatud komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB! Otsustades, kas keelustatud komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et keelustatud komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2.

Käesolevas lisas nimetatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

ÜLDMÄRKUS TEHNOLOOGIA KOHTA (GTN)

(Lugeda koos II.B osaga)

1.

Sellise „tehnoloogia” müük, tarnimine, üleandmine või eksport, mis on „vajalik” selliste kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, mille müük, tarnimine, üleandmine või eksport on A osaga (Kaubad) keelatud, on II.B osa kohaselt keelatud.

2.

„Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

3.

Keelustamist ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole keelustatud või mille eksport on vastavalt määrusele (EÜ) nr 423/2007 või käesolevale määrusele lubatud.

4.

„Tehno”siirde keelustamist ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „fundamentaalteaduslike uuringute” või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

II.A.   KAUBAD

A0.   Tuumamaterjalid, rajatised ja seadmed

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A0.001

Järgmised õõskatoodiga lambid:

a)

puhtast ränist või kvartsist aknaga õõskatoodiga joodlambid

b)

õõskatoodiga uraanlambid

II.A0.002

Faraday isolaatorid lainepikkuse vahemikus 500–650 nm

II.A0.003

Difraktsioonivõred lainepikkuse vahemikus 500–650 nm

II.A0.004

Optilised kiud lainepikkuse vahemikus 500–650 nm, mis on kaetud peegeldumisvastase kihiga lainepikkuse vahemikus 500–650 nm ja mille südamiku läbimõõt on üle 0,4 mm, kuid mitte üle 2 mm

II.A0.005

Muud kui punktis 0A001 nimetatud tuumareaktori anuma komponendid ja katsetamise seadmed:

1)

tihendid

2)

sisemised osad

3)

sulgemise, katsetamise ja mõõtmise seadmed

0A001

II.A0.006

Muud kui punktis 0A001.j või 1A004.c nimetatud tuumaohu tuvastamissüsteemid tuumamaterjalidega seotud radioaktiivsete materjalide ja kiirguse avastamiseks, identifitseerimiseks ja kvantifitseerimiseks ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Alumiiniumisulamist või 304, 304L või 316L tüüpi roostevabast terasest lõõtstihendiga klapid

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.c.6 ja 2A226 nimetatud lõõtsklappe.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Muud kui punktis 6A005.e nimetatud laserpeeglid, mis koosnevad aluskihtidest, mille soojuspaisumise tegur on kõige rohkem Formula 20 °C juures (nt sulatatud ränidioksiid või safiir)

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma spetsiaalselt astronoomiliste rakenduste jaoks kavandatud optilisi süsteeme, välja arvatud ränidioksiidi sisaldavad peeglid.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Muud kui punktis 6A005.e.2 nimetatud laserläätsed, mis koosnevad aluskihtidest, mille soojuspaisumise tegur on kõige rohkem

Formula

20 °C juures (nt sulatatud ränidioksiid)

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Muud kui punktis 2B350.h.1 nimetatud niklist, nikliga kaetud või niklisulamist valmistatud torud, torustikud, äärikud ja tarvikud, milles on üle 40 massiprotsendi niklit, kusjuures torude sisediameeter peab olema väiksem kui 100 mm

2B350

II.A0.012

Varjestatud kambrid radioaktiivsete ainete töötlemiseks, ladustamiseks ja käitlemiseks (kuumad kambrid)

0B006

II.A0.013

Muu kui punktis 0C001 nimetatud „looduslik uraan”, „vaesestatud uraan” või toorium metalli, sulami, keemilise ühendi või kontsentraadi kujul ja materjalid, mis sisaldavad ühte või mitut eelnevalt nimetatud ainet

0C001

II.A0.014

Detonatsioonkambrid, mille plahvatusenergia summutusvõime on üle 2,5 kg TNT-ekvivalendi


A1.   Materjalid, kemikaalid, „mikroorganismid” ja „toksiinid”

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A1.001

Bis (2-etüülheksüül) fosforhappelahusti (HDEHP või D2HPA) CAS 298-07-7 mis tahes mahus ja mille puhtus on üle 90 %

II.A1.002

Fluorgaas (CAS number: 7782-41-4), mille puhtus on üle 95 %

II.A1.005

Elektrolüüsivannid fluori tootmiseks, mille tootmisvõimsus on enam kui 100 g fluori tunnis

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 1B225 nimetatud elektrolüüsivanne.

1B225

II.A1.006

Muud kui punktis 1A225 keelatud katalüsaatorid, mis sisaldavad plaatinat, pallaadiumi või roodiumi, mida saab kasutada vesiniku isotoopide vahetusreaktsiooni aktiveerimiseks vesiniku ja vee vahel, triitiumi saamiseks raskest veest või raske vee tootmiseks

1B231, 1A225

II.A1.007

Muu kui punktis 1C002.b.4 või 1C202.a nimetatud Alumiinium ja tema sulamid, töötlemata või pooltöödeldud kujul, millel on üks järgmistest omadustest:

a)

tõmbetugevus 460 MPa või rohkem temperatuuril 293 K (20 °C) või

b)

tõmbetugevus 415 MPa või rohkem temperatuuril 25 °C (298 K)

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Magnetilised metallid, igat tüüpi ja mis tahes kujul, mille algne magnetiline läbitavus on 120 000 või enam ning mille paksus on 0,05–0,1 mm

1C003.a

II.A1.009

„Kiud- või niitmaterjalid” või prepregmaterjalid:

a)

süsinik- või aramiid-„kiud- või -niitmaterjalid”, millel on üks järgmistest omadustest:

1)

„erimoodul” on üle 10 × 106 m või

2)

„eritõmbetugevus” on üle 17 × 104 m;

b)

klaas-„kiud või -niitmaterjalid”, millel on üks järgmistest omadustest:

1)

„erimoodul” on üle 3,18 × 106 m või

2)

„eritõmbetugevus” on üle 76,2 × 103 m;

c)

muud kui punktides II.A1.010.a või b nimetatud temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad „lõngad”, „eelkedrused”, „köisikud” ja „lindid”, mille laius ei ületa 15 mm (prepregmaterjalid) ja mis on valmistatud muudest süsinik- või klaas-„kiud- või -niitmaterjalidest”

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a ja 1C210.b nimetatud „kiud- või niitmaterjale”.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Vaigu või pigiga impregneeritud kiud (prepregmaterjalid), metalli või süsinikuga kaetud kiud (eelvormid) või „süsinikkiu eelvormid”:

a)

mis on valmistatud eespool punktis II.A1.009 nimetatud „kiud- või niitmaterjalidest”;

b)

epoksüvaik-„põhimassiga” eelimpregneeritud süsinik-’kiud- või -niitmaterjalid’ (prepregmaterjalid), mis on nimetatud punktides 1C010.a, 1C010.b või 1C010.c õhusõidukite tarindite või laminaatide parandamiseks, eeldusel et iga üksiku lehe mõõtmed ei ületa 50 cm × 90 cm;

c)

punktides 1C010.a, 1C010.b või 1C010.c nimetatud prepregmaterjalid, mis on impregneeritud fenool- või epoksüvaikudega, mille klaasistumistemperatuur (Tg) on madalam kui 433 K (160 °C) ning tahkestumistemperatuur on madalam klaasistumistemperatuurist

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 1C010.e määratletud„kiud- või niitmaterjale”.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Ränikarbiidiga tugevdatud keraamilised komposiidid, mida kasutatakse muude kui punktis 1C107 nimetatud atmosfääri taassisenevate lennuaparaatide ninamike otste ja „rakettide” düüside valmistamiseks

1C107

II.A1.012

Muu kui punktis 1C116 või 1C216 nimetatud „martensiitvanandatud teras”, mille tõmbetugevus on temperatuuril 293 K (20° C) 2050 MPa või rohkem

Tehniline märkus:

„Martensiitvanandatud teras” tähistab antud juhul vanandatud martensiitterast enne ja pärast termotöötlust.

1C216

II.A1.013

Volfram, tantaal, volframkarbiid, tantaalkarbiid ja nende sulamid, millel on mõlemad järgmised omadused:

a)

õõnsa silindri- või kerakujulise sümmeetriaga detailid (sh silindrite segmendid) siseläbimõõduga 50 mm – 300 mm ning

b)

massiga üle 5 kg

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 1C226 nimetatud volframi, volframkarbiidi ja nende sulameid.

1C226

II.A1.014

Metalse koobalti, neodüümi või samaariumi pulber või nende sulamid või segud, milles on vähemalt 20 massiprotsenti koobaltit, neodüümi või samaariumi ja osakeste suurus alla 200 μm

II.A1.015

Puhas tributüülfosfaat (TBP) [CAS nr 126-73-8] või segu, milles on üle 5 massiprotsendi TBP-d

II.A1.016

Muu kui punktide 1C116, 1C216 või II.A1.012 all keelatud vanandatud martensiitteras

Tehniline märkus:

Vanandatud martensiitterased on rauasulamid, mida reeglina iseloomustab kõrge nikli- ja väga madal süsinikusisaldus ning asenduselementide ja pretsipitaatide kasutamine sulami tugevdamise ja vanandamise eesmärgil.

II.A1.017

Järgmised metallid, metallipulbrid ja materjalid:

a)

muud kui punktis 1C117 keelatud volfram ja volframisulamid samakujuliste sfääriliste või pihustatud osakeste kujul, mille osakeste diameeter ei ületa 500 mikromeetrit ja milles on vähemalt 97 massiprotsenti volframit;

b)

muud kui punktis 1C117 keelatud molübdeen ja molübeenisulamid samakujuliste sfääriliste või pihustatud osakeste kujul, mille osakeste diameeter ei ületa 500 mikromeetrit ja milles on vähemalt 97 massiprotsenti molübeeni;

c)

muud kui punktis 1C226 või II.A1.013 keelatud volframmaterjalid tahkel kujul, mille materjali koostis on järgmine:

1)

volfram ja volframisulamid, milles on vähemalt 97 massiprotsenti volframit;

2)

vasega infiltreeritud volfram, milles on vähemalt 80 massiprotsenti volframit, või

3)

hõbedaga infiltreeritud volfram, milles on vähemalt 80 massiprotsenti volframit

II.A1.018

Pehmed magnetsulamid, mille keemiline koostis on järgmine:

a)

rauasisaldus 30–60 % ning

b)

koobaltisisaldus 40–60 %

II.A1.019

Muud kui käesoleva määruse I või II lisas (punktides II.A1.009 ja II.A1.010) keelatud või määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas nimetatud „kiud või -niitmaterjalid” või prepregmaterjalid järgmiselt:

a)

süsinik-„kiud- või -niitmaterjalid”;

Märkus: Punkt II.A1.019a ei hõlma kangast.

b)

süsinik-„kiud- või -niitmaterjalidest” valmistatud temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad „lõngad”, „eelkedrused”, „köisikud” ja „lindid”;

c)

polüakrüülnitriilist valmistatud pidevad „lõngad”, „eelkedrused”, „köisikud” ja „lindid”


A2.   Materjalide töötlemine

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A2.001

Muud kui punktis 2B116 nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemid, seadmed ja komponendid:

a)

vibratsioonikatsetuste süsteemid, milles kasutatakse tagasisidet või suletud ahela tehnikat ja mis sisaldab digitaalkontrollerit ning on võimeline väristama süsteemi kiirendusega 0,1g (ruutkeskmine väärtus) või rohkem sagedusvahemikus 0,1 Hz – 2 kHz ja tekitada jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual”;

b)

digitaalkontrollerid, mis on varustatud spetsiaalse vibratsioonikatsetuste „tarkvaraga”, mille reaalajaline ribalaius on üle 5 kHz ja mis on ette nähtud punktis a nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemidele;

c)

väristajad (raputusmoodulid), võimenditega või ilma, mis võimaldavad tekitada jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual”, ning on kasutatavad punktis a nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemides;

d)

katsekehade toetustarindid ja elektroonikamoodulid, mis on ette nähtud paljude raputusmoodulite kombineerimiseks süsteemi, mis võimaldab saavutada efektiivset kombineeritud jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual”, ning on kasutatavad punktis a nimetatud vibratsioonisüsteemides

Tehniline märkus:

„Tühi aluslaud” tähendab tasast lauda või pinda, millel puuduvad kinnitusrakised ja abidetailid.

2B116

II.A2.002

Järgmised tööpingid ning nende komponendid ja arvjuhtimismoodulid:

a)

lihvimispingid, mille positsioneerimistäpsus koos „kõigi olemasolevate kompensatsioonidega” on võrdne või väiksem (parem) kui 15 μm (mõõdetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) (1) või vastavatele siseriiklikele standarditele;

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 2B201.b ja 2B001.c nimetatud lihvimispinke.

b)

spetsiaalselt kavandatud komponendid ja arvjuhtimismoodulid selliste tööpinkide jaoks, mis on nimetatud punktides 2B001, 2B201 või eespool punktis a

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Järgmised balansseerpingid ja nendega seotud seadmed:

a)

balansseerpingid, mis on kavandatud või kohandatud hambaravi- või muudeks meditsiiniseadmeteks, millel on kõik järgmised omadused:

1)

ei suuda tasakaalustada rootoreid/sõlmi, mille mass on suurem kui 3 kg;

2)

on võimelised tasakaalustama rootoreid/sõlmi suurematel kiirustel kui 12 500 p/min;

3)

on võimelised korrigeerima tasakaalustamatust kahel või rohkemal tasandil ning ning

4)

on võimelised tasakaalustama spetsiifilise jääktasakaalustamatuseni 0,2 g × mm kilogrammi rootori massi kohta;

b)

indikaatorite pead, mis on kavandatud või kohandatud kasutamiseks eespool punktis a nimetatud masinatel

Tehniline märkus:

Indikaatorite pead on mõnel juhul tuntud tasakaalustusseadmestikuna.

2B119

II.A2.004

Muud kui punktis 2B225 nimetatud kaugjuhtimisega manipulaatorid, mis on kasutatavad kaugjuhitavaks tegutsemiseks radiokeemilistes eraldusprotsessides või kuumades kambrites ja millel on üks järgmistest omadustest:

a)

võime läbida 0,3 m paksust või paksemat kuuma kambri seina (läbi seina tegutsemine) või

b)

võime ulatuda tegutsema üle kuuma kambri 0,3 m paksuse või paksema seina ülemise ääre (üle seina tegutsemine)

2B225

II.A2.006

Temperatuuril üle 400 °C töötavad oksüdatsiooniahjud

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma spetsiaalselt klaasi, keraamiliste lauanõude või konstruktsioonikeraamika tootmiseks kavandatud rullkonveieriga või vagonettidega tunnelahje, lintkonveieriga tunnelahje, tõukurtüüpi ahje või süstikahje.

2B226

2B227

II.A2.007

Muud kui punktis 2B230 nimetatud „rõhuandurid”, mis võimaldavad mõõta absoluutrõhku vahemikus 0–200 kPa ja millel on mõlemad järgmised omadused:

a)

„UF6 korrosioonile vastupidavatest materjalidest” valmistatud või nendega kaitstud rõhutundlikud elemendid ja

b)

millel on üks järgmistest omadustest:

1)

täisskaala ulatus on väiksem kui 200 kPa ning „täpsus” on ± 1 % täisskaala ulatusest või

2)

täisskaala ulatus on 200 kPa või rohkem ning „täpsus” on parem kui ±2 Pa

2B230

II.A2.011

Tsentrifugaalseparaatorid, mis ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimaldavad pidevat separeerimist ning mis on toodetud järgmistest materjalidest:

1)

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2)

fluoropolümeerid;

3)

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4)

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

5)

tantaal või tantaalisulamid;

6)

titaan või titaanisulamid; või

7)

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 2B352.c nimetatud tsentrifugaalseparaatoreid.

2B352.c

II.A2.012

Niklist või niklisulamist paagutatud metallfiltrid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 2B352.d nimetatud filtreid.

2B352.d

II.A2.013

Muud kui punktidega 2B009, 2B109 ja 2B209 hõlmatud trugimis- ja tõukamispingid, mille valtsimisjõud on üle 60 kN, ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid

Tehniline märkus:

Punkti II.A2.013 tähenduses käsitatakse pinke, milles trugimis- ja tõukamisfunktsioonid on kombineeritud, tõukamispinkidena.


A3.   Elektroonika

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A3.001

Kõrgepingelised alalisvooluallikad, millel on mõlemad järgmised omadused:

a)

võimaldavad pühkides või pühkimata 8 tunni jooksul saada pidevalt väljundpinget 10 kV või rohkem võimsusega 5 kW või rohkem ning ning

b)

voolu ja pinge stabiilsus 4 tunni vältel on parem kui 0,1 %

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.j.5 ja 3A227 nimetatud toiteallikaid.

3A227

II.A3.002

Muud kui punktis 3A233 või 0B002.g nimetatud massispektromeetrid, mis võimaldavad mõõta ioone massiga 200 aatommassiühikut või rohkem ning mille lahutusvõime on parem kui 2 osa 200st, ning nende iooniallikad:

a)

induktiivselt sidestatud plasma massispektromeetrid (ICP/MS);

b)

huumlahendus-massispektromeetrid (GDMS);

c)

termilise ionisatsiooni massispektromeetrid (TIMS);

d)

elektronpommitusega massispektromeetrid, mille allikakonteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud „UF6 korrosioonile vastupidavate materjalidega”;

e)

molekulaarkimbu massispektromeetrid, millel on üks järgmistest omadustest:

1)

kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud roostevaba terasega või molübdeeniga ja varustatud külmalõksuga, mida on võimalik jahutada temperatuurini 193 K (–80 °C) või madalamale, või

2)

kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud „UF6 korrosioonile vastupidavate materjalidega”;

f)

massispektromeetrid, mis on varustatud mikrofluorimisioonallikaga ja on ette nähtud aktiniididele või aktiniidfluoriididele

3A233

II.A3.003

Muud kui punktis 0B001 või 3A225 nimetatud sagedusmuundurid või generaatorid, millel on kõik järgmised omadused, ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid ja tarkvara:

a)

mitmefaasiline väljund, võimaliku väljundvõimsusega 40 W või rohkem;

b)

sagedusvahemik 600–2 000 Hz ning

c)

sageduse stabiilsus parem kui 0,1 %

Tehniline märkus:

Sagedusmuundureid punkti II.A3.003 tähenduses tuntakse ka konverterite või inverteritena.


A6.   Andurid ja laserid

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A6.001

Ütrium-alumiinium-granaadist (YAG) vardad

II.A6.002

Muud kui punktides 6A002 ja 6A004.b nimetatud optilised seadmed ning komponendid:

infrapuna optika lainepikkus vahemikus 9 000–17 000 nm ja selle komponendid, sealhulgas kaadmiumtelluuri (CdTe) komponendid

6A002

6A004.b

II.A6.003

Lainefrondi korrigeerimissüsteemid kasutamiseks koos laserkiirega, mille läbimõõt ületab 4 mm, ja nende jaoks spetsiaalselt kavandatud komponendid, sealhulgas juhtsüsteemid, lainefrondi detektorid ja „deformeeritavad peeglid”, sealhulgas bimorfsed peeglid

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 6A004.a, 6A005.e ja 6A005.f nimetatud juhtpeegleid.

6A003

II.A6.004

Argoonioon-„laserid”, mille keskmine väljundvõimsus on 5 W või rohkem

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.g.5, 6A005 ja 6A205.a nimetatud argoonioon-„lasereid”.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Järgmised pooljuht-„laserid” ja nende komponendid:

a)

üksikud pooljuht-„laserid” väljundvõimsusega üle 200 mW ja mille kogus ületab sadat ühikut;

b)

pooljuht-„laserid” ühiku väljundvõimsusega üle 20 W

1)

Pooljuht-„lasereid” nimetatakse sageli „laser”-dioodideks.

2)

Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.b nimetatud „lasereid”.

3)

Käesolev punkt ei hõlma „laser”-dioode lainepikkuse vahemikus 1 200–2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Timmitavad pooljuht-„laserid” ja timmitavate pooljuht-„laserite” massiivid lainepikkuse vahemikus 9–17 μm, ning pooljuht-„laserite” liitmassiivid, mis sisaldavad vähemalt ühte nimetatud lainepikkusega timmitavate pooljuht-„laserite” massiivi

1)

Pooljuht-„lasereid” nimetatakse sageli „laser”-dioodideks.

2)

Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.h.6 ja 6A005.b nimetatud pool-„juhtlasereid”.

6A005.b

II.A6.007

Järgmised „timmitavad”„tahkislaserid” ja nendele spetsiaalselt kavandatud komponendid:

a)

titaan-safiirlaserid;

b)

aleksandriitlaserid

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.c.1 nimetatud titaan-safiir- ja aleksandriitlasereid.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodüümlisandiga „laserid” (v.a neodüümklaaslaserid), mille väljundkiirguse lainepikkus on üle 1 000 nm, kuid mitte üle 1 100 nm, ja väljundenergia üle 10 J impulsi kohta

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 6A005.c.2.b nimetatud neodüümlisandiga „lasereid” (v.a neodüümklaaslaserid).

6A005.c.2

II.A6.009

Järgmised akustooptika komponendid:

a)

kaaderpildistuslambid ja tahkis-pildistusseadmed kordumissagedusega 1 kHz või rohkem;

b)

kordumissagedusseadmed;

c)

Pockelsi rakud

6A203.b.4.c

II.A6.010

Muud kui punktis 6A203.c. nimetatud kiirguskindlad kaamerad või nende jaoks ettenähtud läätsed, mis on spetsiaalselt kavandatud või arvestatud taluma kiirguse kogudoosi üle 50 × 103 Gy (räni) (5 × 106 rad (räni)) ilma nende töövõimet halvendamata

Tehniline märkus:

Termin „Gy (räni)” tähistab ühes kilogrammis ekraneerimata räniproovis selle ioniseeriva kiirgusega kiiritamisel neeldunud energiahulka džaulides.

6A203.c

II.A6.011

Timmitavad impulss-värvilaser-võimendid ja -ostsillaatorid, millel on kõik järgmised omadused:

1)

töötavad lainepikkustel 300–800 nm;

2)

keskmine väljundvõimsus on üle 10 W, kuid mitte üle 30 W;

3)

kordumissagedus on suurem kui 1 kHz; ning

4)

impulsi kestus on lühem kui 100 ns

1)

Käesolev punkt ei hõlma ühemoodilisi ostsillaatoreid.

2)

Käesolev punkt ei hõlma punktides 6A205.c, 0B001.g.5 ja 6A005 nimetatud timmitavaid impulss-värvilaser-võimendeid ja -ostsillaatoreid.

6A205.c

II.A6.012

Süsinikdioksiidimpulss-„laserid”, millel on kõik järgmised omadused:

1)

töötavad lainepikkustel 9 000–11 000 nm;

2)

kordumissagedus on suurem kui 250 Hz;

3)

keskmine väljundvõimsus on üle 100 W, kuid mitte üle 500 W; ning

4)

impulsi kestus on lühem kui 200 ns

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 6A205.d, 0B001.h.6 ja 6A005.d nimetatud timmitavaid süsinikdioksiidimpulsslaser-võimendeid ja -ostsillaatoreid.

6A205.d


A7.   Navigatsioon ja lennunduselektroonika

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A7.001

Inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

I.

Järgmised inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, mis on Wassenaari kokkuleppe osalisriikide tsiviilvõimude poolt sertifitseeritud kasutamiseks „tsiviilõhusõidukitel” ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

a)

inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid (INS) (kardaanriputiga või tervikkinnitusega) ja inertsiaalseadmed, mis on kavandatud „õhusõidukite”, maismaasõidukite, veesõidukite (veepealsete või veealuste) või „kosmosesõidukite” asendi reguleerimiseks, juhtimiseks ja kontrolliks ning millel on järgmised omadused, ning nende jaoks spetsiaalselt ettenähtud komponendid:

1)

navigatsiooniviga (inertsiaalselt vaba), mis allub normaali orientatsioonile 0,8 meremiili tunnis või vähem (parem) „tõenäolise vea ringis” (CEP), või

2)

ette nähtud kasutamiseks üle 10 g lineaarkiirenduse korral;

b)

hübriidsed inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, mis on integreeritud globaalsete satelliitnavigatsioonisüsteemi(de)ga (GNSS) või „andmebaasidega toetatava(te) navigatsioonisüsteemi(de)ga” („DBRN”) ruumasendi, suunamise või juhtimise jaoks, vastavalt normaali suunale, millel on INS navigatsiooni positsioonitäpsus pärast GNSS või „DBRN” kaotamist kuni neljaminutilise perioodi jooksul väiksem (parem) kui 10 meetrit „tõenäolise vea ringis” (CEP);

c)

inertsiaalsed seadmed asimuudi, suuna või põhjasuuna määramiseks, millel on mis tahes järgmine omadus, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

1)

ette nähtud asimuudi, suuna või põhjasuuna määramise ruutkeskmine (rms) täpsus 6 kaareminutit või vähem (parem) 45 laiuskraadi juures või

2)

mittetöötavana ette nähtud taluma 900 g või suuremat löögikoormust 1 msec või pikema aja jooksul

Märkus: Punktides I.a ja I.b esitatud parameetrid on rakendatavad koos mõnega järgnevalt esitatud keskkonnatingimustest:

1)

sisendi juhuslik vibratsioon, mille ruutkeskmine üldamplituud on 7,7 g testi esimese poole tunni vältel ning testi kogukestus on poolteist tundi telje kohta igal kolmest ristiasetsevast teljest, kui juhuslik vibratsioon vastab järgmistele tingimustele:

a)

konstantse võimsuse spektraaltiheduse väärtus (PSD) on 0,04 g2/Hz sagedusvahemikus 15–1 000 Hz ning ning

b)

konstantse võimsuse spektraaltiheduse väärtus (PSD) langeb sagedusega 0,04 g2/Hz kuni 0,01 g2/Hz sagedusvahemikus 1 000–2 000 Hz;

2)

keerlemis- ja lengerduskiirus on + 2,62 rad/s (150 o/s) või rohkem või

3)

vastavalt siseriiklikele standarditele, mis on samaväärsed ülalolevate punktidega 1 või 2.

1)

Punktis I.b viidatakse süsteemidele, milles INS ja teised sõltumatud navigatsiooni abiseadmed on koondatud üheks ühikuks (ühendatud), et saavutada parimat tulemust.

2)

„Tõenäolise vea ring” (CEP) – ringikujulise normaaljaotuse korral sellise ringi raadius, mille sisse jääb 50 % üksikult tehtud mõõtmiste tulemustest, või ringi raadius, mille sees asetseb midagi 50 % tõenäosusega.

II.

Spetsiaalselt tsiviilseireotstarbeliseks kasutamiseks kavandatud inertsiaalseadmeid sisaldavad teodoliitsüsteemid, mis on konstrueeritud nii, et nende asimuudi, suuna või põhjasuuna määramise ruutkeskmine (rms) täpsus oleks 6 kaareminutit või vähem (parem) 45 laiuskraadi juures, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

III.

Inertsiaalsed või muud seadmed, mis kasutavad punktis 7A001 või 7A101 nimetatud kiirendusmõõtureid, kui sellised kiirendusmõõturid on spetsiaalselt projekteeritud ja kavandatud kui MWD-andurid, mida kasutatakse puuraukude teenindamisel.

7A003

7A103


A9.   Kosmosesõidukid ja tõukejõud

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A9.001

Püropoldid

II.B.   TEHNOLOOGIA

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.B.001

Eespool II.A osas (kaubad) loetletud kaupade väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks vajalik tehnoloogia.

II.B.002

IV lisa IV.A osas (kaubad) loetletud kaupade väljatöötamiseks või tootmiseks vajalik tehnoloogia

Tehniline märkus:

Mõiste „tehnoloogia” hõlmab tarkvara.


III LISA

Loetelu varustusest, mida võidakse kasutada siserepressioonideks ning millele osutatakse artikli 2 lõike 1 punktis b ning artikli 5 lõike 1 punktides c ja e

1.

Järgmised tulirelvad, laskemoon ja asjaomased tarvikud:

1.1

tulirelvad, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirja„Common Military List”) (1) (edaspidi „sõjaliste kaupade ühine nimekiri”) kategooriatega ML 1 ja ML 2;

1.2

punktis 1.1 nimetatud tulirelvadele ette nähtud laskemoon ja nende komponendid;

1.3

relvade sihikud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

2.

Pommid ja granaadid, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

3.

Järgmised sõidukid:

3.1

veekahuriga varustatud sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks;

3.2

sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud selleks või kohandatud nii, et neid saab elektriseerida lähenejate tõrjumiseks;

3.3

sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud kaitsetõkete kõrvaldamiseks, sealhulgas kuulikindlad ehitusseadmed;

3.4

sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud vangide ja/või kinnipeetavate veoks või ümberpaigutamiseks;

3.5

sõidukid, mis on ette nähtud liikuvtõkete moodustamiseks;

3.6

punktides 3.1–3.5 nimetatud, massirahutuste ohjeldamiseks ette nähtud sõidukite komponendid.

Märkus 1: Käesolev punkt ei hõlma sõidukeid, mis on spetsiaalselt ette nähtud tulekustutamiseks

Märkus 2: Punkti 3.5 kohaldamisel hõlmab mõiste „sõidukid” ka treilereid.

4.

Järgmised lõhkeained ja nendega seotud varustus:

4.1

vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud plahvatuste tekitamiseks elektrilisel või mitteelektrilisel viisil, sealhulgas laskekomplektid, detonaatorid, süütajad, süütevõimendid ja süütenöörid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud need, mis on ette nähtud teatavaks kaubanduslikuks otstarbeks, mis hõlmab muude vahendite või seadmete käivitamist või kasutamist plahvatuse teel, ilma et nende vahendite või seadmete eesmärgiks oleks plahvatuste korraldamine (näiteks auto turvapatjade täispuhujad, sprinkleri starterite ülepingepiirikud);

4.2

otselõikega lõhkelaengud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga;

4.3

muud lõhkeained, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga, ja nendega seotud ained:

a.

amatool;

b.

nitrotselluloos (mis sisaldab rohkem kui 12,5 % lämmastikku);

c.

nitroglükool;

d.

pentaerütrotritooltetranitraat (PETN);

e.

pikrüülkloriid;

f.

2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

5.

Kaitsevarustus, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 13:

5.1

kuuli- ja/või torkekindlad vestid;

5.2

kuuli- ja/või killukindlad kiivrid, politseikiivrid, politseikilbid ja kuulikindlad kilbid.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma järgmist:

spetsiaalselt sporditegevuseks ette nähtud vahendid;

spetsiaalselt tööohutusnõuete täitmiseks ette nähtud vahendid.

6.

Simulaatorid tulirelvade käsitsemise harjutamiseks, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 14, ja spetsiaalselt nende jaoks loodud tarkvara.

7.

Öönägemis- ja infravalguskuvaseadmed ning kujutisevõimendustorud, välja arvatud need, mis on hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

8.

Okastraat.

9.

Sõjaväe- ja võitlusnoad ning täägid, mille tera on pikem kui 10 cm.

10.

Tootmisvahendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud käesolevas loetelus nimetatud toodete valmistamiseks.

11.

Konkreetne tehnoloogia käesolevas loetelus nimetatud toodete väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks.


(1)  ELT L 88, 29.3.2007, lk 58.


IV LISA

Artiklis 3 ja artikli 5 lõikes 2 osutatud kaubad ja tehnoloogiad

SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED

1.

Kui ei ole sätestatud teisiti, osutavad veerus nimetusega „Kirjeldus” kasutatud viitenumbrid kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate kirjeldustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

2.

Veerus „Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas” olev viitenumber tähendab, et veerus „Kirjeldus” kirjeldatud toote omadused ei vasta viidatud kahesuguse kasutusega toote parameetritele.

3.

Ülakomadega (‘…’) märgitud terminite määratlused on esitatud vastava kauba tehnilises märkuses.

4.

Jutumärkides (“…”) märgitud terminite määratlused on esitatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

ÜLDMÄRKUSED

1.

Käesolevas lisas käsitletava kontrollimise eesmärki ei tohiks kahjustada selliste kontrolli alla mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud tootmisvahendite) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut kontrollitavat komponenti ning mille puhul kontrollitav komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB! Otsustades, kas kontrollitavat komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et kontrollitav komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2.

Käesolevas lisas nimetatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

ÜLDMÄRKUS TEHNOLOOGIA KOHTA (GTN)

(Lugeda koos IV.B osaga)

1.

Sellise „tehnoloogia” müüki, tarnimist, üleandmist või eksporti, mis on „vajalik” selliste kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, mille müüki, tarnimist, üleandmist või eksporti kontrollitakse A osa alusel (kaubad), kontrollitakse IV.B osa alusel.

2.

„Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

3.

Kontrollimist ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mida ei kontrollita või mille eksport on vastavalt määrusele (EÜ) nr 423/2007 või käesolevale määrusele lubatud.

4.

„Tehno”siirde keelustamist ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „baasteadusuuringute” või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

IV.A.   KAUBAD

A0.   Tuumamaterjalid, rajatised ja seadmed

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

IV.A0.010

Niklist, nikliga kaetud või niklisulamist valmistatud torud, torustikud, äärikud ja tarvikud, milles on üle 40 massiprotsendi niklit, muud kui punktis 2B350.h.1 nimetatud, seoses torudega, mille sisediameeter on suurem kui 100 mm.

2B350

IV.A0.011

Muud kui punktis 0B002.f.2 või 2B231 nimetatud vaakumpumbad:

 

turbomolekulaarpumbad, mille voolukiirus on suurem kui 400 l/s;

 

roots tüüpi eelvaakumpumbad, mille mahuline jõudlus on suurem kui 200 m3/h.

Lõõtstihendiga kuivspiraalkambriga kompressor ja lõõtstihendiga kuivspiraalkambriga vaakumpumbad

0B002.f.2, 2B231


A1.   Materjalid, kemikaalid, „mikroorganismid” ja „toksiinid”

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

IV.A1.003

Rõngakujulised tihendid ja mansetid, mille sisediameeter on kuni 400 mm ning mis on valmistatud järgmisest materjalist:

a.

vinülideenfluoriidi kopolümeerid, millel on ilma venituseta rohkem kui 75 % ulatuses beetakristalliline struktuur;

b.

fluoritud polüimiidid, mis sisaldavad 10 massiprotsenti või rohkem seotud fluori;

c.

fluoritud fosfatseenelastomeerid, mis sisaldavad 30 massiprotsenti või rohkem seotud fluori;

d.

polüklorotrifluoroetüleen (PCTFE, nt Kel-F ®);

e.

fluoroetüleen (nt Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

polütetrafluoroetüleen (PTFE).

 

IV.A1.004

Tuumamaterjalidega seotud kiirguse tuvastamiseks vajalik isiklik varustus, sealhulgas isiklikud dosimeetrid

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 1A004.c nimetatud tuumaohu tuvastamissüsteeme.

1A004.c


A2.   Materjalide töötlemine

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

IV.A2.005

Järgmised kontrollitava keskkonnaga kuumtöötlusahjud:

2B226

temperatuuril üle 400 °C töötavad ahjud

2B227

IV.A2.008

Vedelik-vedelik kontaktseadmed (segamis-sadestusseadmed, impulsskolonnid ja tsentrifugaalsed kontaktorid) ning selliste seadmete jaoks ettenähtud vedelikujagajad, aurujagajad või vedelikukogujad, mille töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

fluoropolümeerid;

3.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.

grafiit või „süsinikgrafiit”;

5.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

6.

tantaal või tantaalisulamid;

7.

titaan või titaanisulamid;

8.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid; või

9.

roostevaba teras.

Tehniline märkus:

„Süsinikgrafiit” on amorfse süsiniku ja grafiidi segu, milles kaaluline grafiidisisaldus on 8 % või rohkem.

2B350.e

IV.A2.009

Muud kui punktis 2B350.d nimetatud tööstusseadmed ja komponendid:

soojusvahetid või kondensaatorid, mille soojust ülekandev pind on suurem kui 0,05 m2 ja väiksem kui 30 m2, ning selliste soojusvahetite või kondensaatorite jaoks ettenähtud torud, plaadid, spiraaltorud või plokid (südamikud), mille vedelikuga (vedelikega) otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

fluoropolümeerid;

3.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.

grafiit või „süsinikgrafiit”;

5.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

6.

tantaal või tantaalisulamid;

7.

titaan või titaanisulamid;

8.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid;

9.

ränikarbiid;

10.

titaankarbiid või

11.

roostevaba teras.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma sõidukite radiaatoreid.

Tehniline märkus:

Mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra soojusvaheti kontrollimise staatust.

2B350.d

IV.A2.010

Muud kui punktis 2B350.i nimetatud korrosiivsete vedelike jaoks sobilikud mitmetihendilised ja tihendita pumbad tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 0,6 m3/h või vaakumpumbad tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 5 m3/h (standardtingimustel: temperatuuril 273 K (0 °C) ja rõhul 101,3 kPa) ning selliste pumpade korpused (pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud, rootorid või jugapumbapihustid, mille otseselt töödeldava(te) kemikaali(de)ga kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

keraamika;

3.

ferrosiliitsium;

4.

fluoropolümeerid;

5.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

6.

grafiit või „süsinikgrafiit”;

7.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

8.

tantaal või tantaalisulamid;

9.

titaan või titaanisulamid;

10.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid;

11.

nioobium (kolumbium) või nioobiumisulamid;

12.

roostevaba teras või

13.

alumiiniumisulamid.

Tehniline märkus:

Mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra pumba kontrollimise staatust.

2B350.d


A3.   Elektroonika

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

IV.A3.004

Spektromeetrid ja difraktomeetrid, mis on kavandatud metallide või sulamite koostiselementide või nende sisalduse määramiseks ilma materjali keemilise lagundamiseta

 

IV.B.   TEHNOLOOGIA

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

IV.B.001

Eespool IV.A osas (kaubad) loetletud kaupade kasutamiseks vajalik tehnoloogia

Tehniline märkus:

Mõiste „tehnoloogia” hõlmab tarkvara.

 


V LISA

Veebisaidid, milles antakse teavet artikli 3 lõigetes 5 ja 6, artikli 5 lõikes 3, artikli 7 lõikes 1, artiklis 10, artikli 12 lõikes 2, artiklites 13, 17 ja 18, artikli 19 lõigetes 1 ja 2, artikli 21 lõigetes 1 ja 4, artikli 22 lõikes 1, artikli 23 lõikes 1, artikli 30 lõikes 1 ning artikli 38 lõikes 1 osutatud pädevate asutuste kohta, ning aadress Euroopa Komisjonile teatiste saatmiseks

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

HISPAANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITAALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMEENIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Aadress Euroopa Komisjonile teatiste saatmiseks:

European Commission

DG External Relations

Directorate A Crisis Platform - Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy (CFSP)

Unit A.2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel: (32-2) 295 55 85

Faks: (32-2) 299 08 73


VI LISA

Loetelu olulisest varustusest ja tehnoloogiast, millele on osutatud artiklis 8

ÜLDMÄRKUSED

1.

Käesolevas lisas käsitletavaid keelde ei tohiks kahjustada selliste keelustamisele mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud rajatiste) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut keelustatud komponenti ning mille puhul keelustatud komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB! Otsustades, kas keelustatud komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et keelustatud komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2.

Käesolevas lisas nimetatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

3.

Ülakomadega (‘…’) märgitud terminite määratlused on esitatud vastava kauba tehnilises märkuses.

4.

Jutumärkides (“…”) märgitud terminite määratlused on esitatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

ÜLDMÄRKUS TEHNOLOOGIA KOHTA (GTN)

1.

„Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

2.

Keelustamist ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole keelustatud või mille eksport on vastavalt määrusele (EÜ) nr 423/2007 või käesolevale määrusele lubatud.

3.

„Tehno” siirde keelustamist ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „fundamentaalteaduslike uuringute” või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

TOORNAFTA JA MAAGAASI LEIUKOHTADE UURIMINE NING TOORNAFTA JA MAAGAASI TOOTMINE

1.A   Varustus

1.

Geofüüsikaliste uuringute varustus, mootorsõidukid, veesõidukid ja õhusõidukid, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud nafta ja gaasi leiukohtade uurimiseks vajalike andmete kogumiseks, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

2.

Andurid, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja gaasipuuraukude puurimiseks, sealhulgas andurid, mida kasutatakse puurimise ajal mõõtmiseks, ja nende juurde kuuluvad seadmed, mis on projekteeritud sellistelt anduritelt saadud andmete kogumiseks ja talletamiseks.

3.

Puurimisseadmed, mis on projekteeritud kaljukihistu puurimiseks spetsiaalselt leiukohtade uurimise eesmärgil, või nafta, gaasi ja muude looduslikest süsivesinikest koosneva materjali tootmiseks.

4.

Puuri otsakud, puurtorud, puuri ümbrised, tsentreerijad ja muu varustus, mis on spetsiaalselt projekteeritud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukude puurimisseadmetes või koos nendega.

5.

Puuraugu konduktorid, „automaatsed sulgeseadmed” ning „puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadmed” ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid, mis vastavad „API ja ISO standarditele” nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks.

Tehniline märkus:

a)

„Automaatset sulgeseadet” kasutatakse üldjuhul puurimise ajal maapinnal (või veealuse puurimise korral merepõhjas), et hoida ära nafta ootamatu väljavool ja/või gaasi leke.

b)

„Puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadet” kasutatakse üldjuhul puuraugust tuleva vedelikuvoo reguleerimiseks, kui puurauk on valmis ning kui nafta- ja/või gaasitootmisega on alustatud.

c)

Käesoleva punkti tähenduses tähendavad „API ja ISO standardid” Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardeid 6A, 16A, 17D ja 11IW ja/või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardeid 10423 ja 13533, mida kohaldatakse nafta- ja/või gaasipuuraukudes kasutamiseks mõeldud automaatsete sulgeseadmete, puuraugu konduktorite ning puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadmete suhtes.

6.

Toornafta ja maagaasi puurimis- ja tootmisplatvormid.

7.

Veesõidukid ja praamid, mis on varustatud puurimise ja/või naftatöötlemise seadmetega, mida kasutatakse nafta, gaasi ja muu loodusliku põleva materjali tootmiseks.

8.

API standardile 12J vastavad vedeliku-/gaasieraldajad, mis on spetsiaalselt projekteeritud kasutamiseks nafta- või gaasipuuraukudest, et eraldada vedel nafta veest ja gaas vedelikust.

9.

Gaasikompressorid, mille kavandatud rõhk on 40 baari (PN 40 ja/või ANSI 300) või rohkem ja mille imivõimsus on 300 000 Nm3/h või rohkem, mis on mõeldud maagaasi esmaseks töötlemiseks ja edastamiseks (välja arvatud surumaagaasitanklate kompressorid), ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

10.

„API ja ISO standarditele” vastavad nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks mõeldud veealuse tootmise juhtseadmed ja nende osad.

Tehniline märkus:

Kõnealuse kande puhul tähendavad „API ja ISO standardid” Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardit 17 F ja/või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardit 13268, mida kohaldatakse veealuse tootmise juhtseadmete suhtes.

11.

Pumbad, üldjuhul suure jõudluse ja/või kõrge rõhuga (üle 0,3 m3 minutis ja/või 40 baari), mis on projekteeritud spetsiaalselt puurimismuda ja/või tsemendi pumpamiseks nafta- ja gaasipuurkaevudesse.

1.B   Test- ja kontrolliseadmed

1.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud puurimismudast, puuraugu tsementimiseks mõeldud tsemendist ning muudest spetsiaalselt nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks projekteeritud ja/või selleks otstarbeks valmistatud materjalidest proovide võtmiseks, nende testimiseks ja omaduste analüüsimiseks.

2.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud kivimist, vedelikest ja gaasidest ning muust nafta- ja/või gaasipuuraugust kas puurimise ajal või pärast seda võetud materjalist või nendega seotud esmase töötlemise rajatisest võetud materjalidest proovide võtmiseks, nende testimiseks ja omaduste analüüsimiseks.

3.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja/või gaasipuuraukude füüsilise ja mehaanilise olukorra kohta andmete kogumiseks ja nende tõlgendamiseks ning kivimi ja naftakihi in situ omaduste kindlaksmääramiseks.

1.C   Materjalid

1.

Puurimismuda, puurimismuda lisandid ja nende komponendid, mis on spetsiaalselt valmistatud nafta- ja gaasipuuraukude stabiliseerimiseks puurimise ajal, puuraugu sette maapinnale tõstmiseks ning puurimisseadmete määrimiseks ja jahutamiseks puuraugus.

2.

„API ja ISO standarditele” vastavad tsement ja muud materjalid, mis on mõeldud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukudes.

Tehniline märkus:

„API ja ISO standardid” tähendavad Ameerika Nafta Instituudi (American Petroleum Institute) standardile 10A või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardit 10426, mida kohaldatakse naftapuuraugu tsemendi ja muude materjalide suhtes, mis on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukude tsementimisel.

3.

Korrosioonitõrjeaine, de-emulgaator, vahuvastane aine ja muud kemikaalid, mis on spetsiaalselt valmistatud kasutamiseks nafta- ja/või gaasipuuraugust nafta puurimisel ja selle esmaseks töötlemiseks.

1.D   Tarkvara

1.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud seismiliste, elektromagnetiliste, magnetiliste või raskusjõu uuringutest pärit andmete kogumiseks ja tõlgendamiseks, et teha kindlaks nafta või gaasi võimalik olemasolu.

2.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt ettenähtud puurimise ja tootmise ajal saadud andmete talletamiseks, analüüsimiseks ja tõlgendamiseks, et hinnata nafta või gaasi leiukohtade füüsilisi omadusi ja käitumist.

3.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud „kasutamiseks” naftatootmisel ja töötlemisrajatistes või selliste rajatiste eri allüksustes.

1.E   Tehnoloogia

1.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” alapunktides 1.A.01–1.A.11 nimetatud seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” ja „kasutamiseks”.

TOORNAFTA RAFINEERIMINE JA MAAGAASI VEELDAMINE

2.A   Seadmed

1.

Allpool esitatud soojusvahetid ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

a)

ribi-plaatsoojusvahetid, mille pindala ja ruumala suhe on suurem kui 500 m2/m3 ning mis on spetsiaalselt projekteeritud maagaasi eeljahutamiseks;

b)

spiraalsoojusvahetid, mis on spetsiaalselt projekteeritud maagaasi veeldamiseks ja järeljahutamiseks.

2.

Krüopumbad, mis suudavad teisaldada üle 500 m3/h ainet, mille temperatuur on alla – 120 °C, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

3.

Punktis 2.A1 määratlemata „külmkast” ja „külmkasti” seadmed.

Tehniline märkus:

„Külmkasti” seadmete all peetakse silmas spetsiaalselt projekteeritud rajatist, mis on omane veeldusjaamadele ja kus toimub gaasi veeldamine. „Külmkast” hõlmab soojusvaheteid, torustikke, muid seadmeid ja soojusisolaatoreid. Temperatuur „külmkastis” on alla – 120 °C (maagaasi kondenseerumiseks vajalik keskkond). „Külmkasti” ülesanne on ülalnimetatud seadmete soojusisolatsioon.

4.

Alla – 120 °C temperatuuriga veeldatud gaasi transporditerminalide seadmed ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

5.

Elastsed ja jäigad üle 50 mm läbimõõduga ülekandetorud, mis on mõeldud alla – 120 °C temperatuuriga aine transportimiseks.

6.

Spetsiaalselt veeldatud maagaasi transportimiseks projekteeritud merelaevad.

7.

Elektrostaatilised soolatustamise seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornaftast selliste saastavate lisandite eemaldamiseks nagu soolad, tahked osad ja vesi, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

8.

Krakkimisseadmed (sealhulgas hüdrogeeniva krakkimise seadmed) ja koksiseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud vaakumgaasiõlide või vaakumjääkide muundamiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

9.

Hüdrogeenimisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud bensiini, diiselfraktsioonide ja petrooli väävlitustamiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

10.

Katalüütilise reformimise seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud väävlitustatud bensiini muundamiseks kõrge oktaanisisaldusega bensiiniks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

11.

Rafineerimisüksused C5-C6 fraktsiooniühendite isomeerimiseks ning rafineerimisüksused kergete olefiinide alküülimiseks, et suurendada süsinikufraktsioonide oktaanarvu.

12.

Vähemalt 50 m3/h teisaldamisvõimsusega pumbad, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornafta ja kütuste transportimiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

13.

Torud, mille välisläbimõõt on vähemalt 0,2 m ja mis on valmistatud mis tahes järgnevast materjalist:

a)

roostevaba teras, milles on vähemalt 23 massiprotsenti kroomi;

b)

roostevaba teras ja niklisulamid, mille „täppkorrosiooni kindluse ekvivalent” (pitting resistance equivalent – PRE) on vähemalt 33.

Tehniline märkus:

„Täppkorrosiooni kindluse ekvivalent” näitab, kui korrosioonikindlad on roostevaba terase ja niklisulamid täpp- või pilukorrosiooni suhtes. Roostevaba terase ja niklisulamite korrosioonikindluse määrab peamiselt nende koostis, eelkõige kroom, molübdeen ja lämmastik. Nimetatud ekvivalent arvutatakse järgmise valemi alusel: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N.

14.

„Korgid” (Pipeline Inspection Gauge(s)) ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid.

Tehniline märkus:

„Korke” kasutatakse tavaliselt torude puhastamiseks ja kontrollimiseks seestpoolt (korrosiooni seis või lõhede tekkimine) ning need liiguvad aine rõhu survel torustikus.

15.

Seadmed korkide sisselaskmiseks ja kinnipüüdmiseks.

16.

Vähemalt 1 000 m3 (1 000 000 liitrit) mahutavusega mahutid toornafta ja kütuste ladustamiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

a)

fikseeritud kaanega mahutid;

b)

ujuvkaanega mahutid.

17.

Veealused elastsed suurema kui 50 mm läbimõõduga torud, mis on spetsiaalselt projekteeritud süsivesinike ja injektsioonivedelike, vee või gaasi transportimiseks.

18.

Elastsed kõrgsurvetorud kasutamiseks vee peal ja all.

19.

Isomeerimisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud kergetest süsivesinikest kõrge oktaanarvuga bensiini tootmiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

2.B   Test- ja kontrolliseadmed

1.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornafta ja kütuste kvaliteedi (omaduste) testimiseks ja analüüsimiseks.

2.

Liidese kontrollisüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud soolatustamise protsessi kontrollimiseks ja optimeerimiseks.

2.C   Materjalid

1.

Dietüleenglükool (CAS 111-46-6), trietüleenglükool (CAS 112-27-6).

2.

N-metüül-2-pürrolidoon (CAS 872-50-4), sulfolaan (CAS 126-33-0).

3.

Looduslikud või sünteetilised tseoliidid, mis on spetsiaalselt ette nähtud vedelfaasiliseks katalüütiliseks krakkimiseks või gaaside (sealhulgas maagaaside) puhastamiseks ja/või dehüdreerimiseks.

4.

Järgmised süsivesinike krakkimise ja muundamise katalüsaatorid:

a)

üksainus metall (plaatinametall) alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ettenähtud katalüütiliseks reformimiseks;

b)

metallisegu (plaatina kombineeritult muude väärismetallidega) alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ettenähtud katalüütiliseks reformimiseks;

c)

molübdeeni sisaldavad koobalt- või nikkelkatalüsaatorid alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ettenähtud katalüütilise väävlitustamise protsessi jaoks;

d)

pallaadium-, nikkel-, kroom- ja volframkatalüsaatorid alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ettenähtud katalüütilise hüdrogeeniva krakkimise protsessi jaoks.

5.

Bensiinilisandid, mis on spetsiaalselt valmistatud bensiini oktaaniarvu tõstmiseks.

Märkus:

Käesolev kanne hõlmab etüül-tert-butüüleetrit (ETBE) (CAS 637-92-3) ja metüül-tert-butüüleetrit (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Tarkvara

1.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud „kasutamiseks” veeldusjaamades või selliste jaamade eri allüksustes.

2.

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud nafta rafineerimistehaste (sealhulgas nende allüksuste) „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

2.E   Tehnoloogia

1.

„Tehnoloogia” toormaagaasi töötlemiseks ja puhastamiseks (dehüdreerimine, vääristamine, lisandite eemaldamine).

2.

Maagaasi veeldamise „tehnoloogia”, sealhulgas „tehnoloogia”, mis on vajalik veeldusjaamade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

3.

Veeldatud maagaasi transportimiseks vajalik „tehnoloogia”.

4.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” spetsiaalselt veeldatud maagaasi transportimiseks projekteeritud merelaevade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

5.

„Tehnoloogia” toornafta ja kütuste ladustamiseks.

6.

„Tehnoloogia”, mis „on vajalik” rafineerimistehaste „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, nagu:

6.1.

„tehnoloogia” kergete olefiinide muundamiseks bensiiniks;

6.2.

katalüütiliseks reformimiseks ja isomeerimiseks vajalik tehnoloogia;

6.3.

katalüütilise ja soojuskrakkimise tehnoloogia.


VII LISA

Artikli 16 lõikes 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A.   Juriidilised isikud, üksused ja asutused

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (teise nimega BK Co.)

 

Seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

2.

Amin Industrial Complex (teiste nimedega a) Amin IndustrialCompound; b) Amin Industrial Company)

Aadress:

a)

P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

b)

Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran;

c)

Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

a)

Amin Industrial Complex soovis osta temperatuuriregulaatoreid, mida saab kasutada tuumauuringutel ja käitamis- või tootmisrajatistes;

b)

Amin Industrial Complex kuulub ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) loetellu kantud kaitsetööstuse organisatsioonile (DIO) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel.

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

3.

Ammunition and Metallurgy Industries Group (teiste nimedega a) AMIG, b) Ammunition Industries Group).

 

a)

AMIG kontrollib ettevõtjat 7th of Tir;

b)

AMIG kuulub kaitsetööstuse organisatsioonile (DIO) ja on selle kontrolli all

ÜRO kanne loetellu:

4.3.2007

4.

Armament Industries Group

Aadress:

a)

Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran;

b)

Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran

a)

Armament Industries Group (AIG) toodab ja hooldab erinevaid väike- ja kergrelvi, sealhulgas suure ja keskmise kaliibriga relvi, ning seonduvat tehnoloogiat;

b)

AIG teostab suurema osa oma hangetest ettevõtja Hadid Industries Complex vahendusel

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 9.6.2010)

5.

Iraani aatomienergiaorganisat-sioon (AEOI)

 

osaleb Iraani tuumaprogrammis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

6.

Bank Sepah ja Bank Sepah International

 

Bank Sepah toetab kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) ja selle allüksusi, sealhulgas kontserne Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) ja Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

7.

Ettevõtja Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal ettevõtted

 

a)

ettevõtja Saccal System ettevõtete tütarettevõtja;

b)

see ettevõtja proovis osta riskikaupu resolutsiooniga 1737 (2006) loetellu kantud üksusele

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

8.

Cruise Missile Industry Group (teise nimega Naval Defence Missile Industry Group)

 

 

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

9.

Kaitsetööstuse organisatsioon (DIO)

 

a)

Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) kontrolli all olev katusorganisatsioon, mille mõned allorganisatsioonid on osalenud tsentrifuugiprogrammis, valmistades komponente, ja raketiprogrammis;

b)

osaleb Iraani tuumaprogrammis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

10.

Kaitsetehnoloogia ja -uuringute keskus

Aadress:

Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran

Kaitsetehnoloogia ja -uuringute keskus (DTSRC) kuulub Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumile (MODAFL) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; ministeerium juhib Iraani kaitsealaseid uuringuid ja arendustegevust, tootmistegevust, hooldust, eksporti ja hankeid

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 9.6.2010)

11.

Doostan International Company

 

Doostan International Company (DICO) teostab tarneid Iraani ballistiliste rakettide programmile

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

12.

Electro Sanam Company (teiste nimedega a) E. S. Co.; b) E. X. Co.)

 

Kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) variettevõtja, kes osaleb ballistiliste rakettide programmis

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

13.

Esfahani Tuumkütuse Teadus- ja Tootmiskeskus (NFRPC) ja Esfahani Tuumatehnoloogiakeskus (ENTC)

 

Moodustavad osa Iraani aatomienergiaorganisat-siooni (AEOI) ettevõtjast Nuclear Fuel Production and Procurement Company

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

14.

Ettehad Technical Group

 

Kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) variettevõtja, kes osaleb ballistiliste rakettide programmis

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

15.

Fajr Industrial Group

 

a)

varem tuntud nime all Instrumentation Factory Plant;

b)

kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) allüksus;

c)

osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

16.

Farasakht Industries

Aadress:

P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran

Farasakht Industries kuulub ettevõtjale Iran Aircraft Manufacturing Company või on tema kontrolli all või tegutseb tema nimel, kes kuulub omakorda Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumile (MODAFL) või on selle kontrolli all

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

17.

Farayand Technique

 

a)

osaleb Iraani tuumaprogrammis (tsentrifuugiprogramm);

b)

märgitud ära IAEA aruannetes

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

18.

Fateri (või Faateri) Instituut

 

a)

Khatam al-Anbiya (KAA) tütarettevõtja;

b)

Fater on teinud tõenäoliselt teiste KAA ettevõtete nimel ja seoses Islami revolutsioonilise kaardiväe projektidega Iraanis koostööd välistarnijatega;

c)

kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

19.

First East Export Bank, P.L.C.

Aadress:

Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia

a)

First East Export Bank, PLC kuulub ettevõtjale Bank Mellat või on tema kontrolli all või tegutseb tema nimel;

b)

viimase seitsme aasta jooksul on Bank Mellat teinud Iraani tuuma-, raketi- ja kaitseüksuste kasuks tehinguid, mille maht ulatub sadade miljonite dollariteni;

c)

ettevõtte registrinumber LL06889 (Malaisia)

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

20.

Gharagahe Sazandegi Ghaem

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; Gharagahe Sazandegi Ghaem kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on tema kontrolli all (vt allpool)

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

21.

Ghorb Karbala

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; Ghorb Karbala kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on tema kontrolli all (vt allpool)

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

22.

Ghorb Nooh

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; Ghorb Nooh kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on tema kontrolli all (vt allpool)

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

23.

Hara Company

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; kuulub ettevõtjale Ghorb Nooh või on tema kontrolli all

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

24.

Imensazan Consultant Engineers Institute

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on tema kontrolli all või tegutseb tema nimel (vt allpool)

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

25.

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (teise nimega Instrumentation Factories Plant)

 

Kosmosetööstuse organisatsioon (AIO) on ettevõtjat kasutanud teatavatel omandamise katsetel

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

26.

Irano Hind Shipping Company

Aadress:

a)

18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran;

b)

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Kuulub ettevõtjale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) või on tema kontrolli all või tegutseb tema nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

27.

IRISL Benelux NV

Aadress:

Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; V.A.T. Number BE480224531 (Belgium)

Kuulub ettevõtjale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) või on tema kontrolli all või tegutseb tema nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

28.

Jabber Ibn Hayan

 

Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) labor, mis osaleb kütusetsükliga seotud tegevuses

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 3.3.2008)

29.

Joza Industrial Co.

 

Kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) variettevõtja, kes osaleb ballistiliste rakettide programmis

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

30.

Kala-Electric(teise nimega Kalaye Electric).

 

a)

varustab tuumkütuse rikastamise katsetehast (Natanz);

b)

osaleb Iraani tuumaprogrammis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

31.

Karaj Nuclear Research Centre

 

Osa Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) teadusüksusest

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

32.

Kaveh Cutting Tools Company

Aadress:

a)

3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran;

b)

Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran;

c)

P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

d)

Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran;

e)

Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran

Kaveh Cutting Tools Company kuulub kaitsetööstuse organisatsioonile (DIO) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

33.

Kavoshyar Company

 

Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) tütarettevõtja

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

34.

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters

 

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) kuulub Iraani revolutsioonilisele kaardiväele (IRGC) ning osaleb suuremahulistes tsiviil- ja militaarotstarbelistes ehitusprojektides ja muus inseneritegevuses. Teostab märkimisväärse osa passiivkaitsekorralduse projektidest. KAA tütarettevõtjad olid tihedalt seotud eelkõige Qom/Fordow’s asuva uraani rikastamise tehase rajamisega.

ELi kanne loetellu:

24.6.2008

(ÜRO: 9.6.2010)

35.

Khorasan Metallurgy Industries

 

a)

kaitsetööstuse organisatsioonile (DIO) alluva ettevõtja Ammunition Industries Group (AMIG) tütarettevõtja;

b)

seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

36.

M. Babaie Industries

Aadress:

P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran

a)

M. Babaie Industries on Iraani kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) kontserni Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ametlikult Air Defense Missile Industries Group) allüksus;

b)

resolutsiooniga 1737 loetellu kantud raketiorganisatsioonid Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) ja Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG) on AIO kontrolli all

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

37.

Makin

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel ning on KAA tütarettevõtja

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

38.

Malek Ashtar University

Aadress:

Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran

a)

Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) alluvuses oleva Kaitsetehnoloogia ja -uuringute Keskuse (DTSRC) allüksus;

b)

ülikoolis tegutsevad uurimisrühmad, mis kuulusid varem Füüsika Uurimiskeskuse (PHRC) alla;

c)

IAEA inspektoritel ei lubatud küsitleda ülikooli töötajaid ega tutvuda dokumentidega, et saada vastuseid lahendamata küsimusele Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtme kohta

ELi kanne loetellu:

24.6.2008

(ÜRO: 9.6.2010)

39.

Mesbah Energy Company

 

a)

varustab Araki A40 teadusreaktorit;

b)

osaleb Iraani tuumaprogrammis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

40.

Kaitselogistika ekspordi ministeerium

Aadress:

a)

PO Box 16315-189, Tehran, Iran;

b)

asukoht: west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

Kaitselogistika ekspordi ministeerium (MODLEX) müüb Iraanis toodetud relvi klientidele kogu maailmas, rikkudes sellega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007), millega keelatakse Iraanil müüa relvi või nendega seotud materjale

ELi kanne loetellu:

24.6.2008

(ÜRO: 9.6.2010)

41.

Mizan Machinery Manufacturing (teise nimega 3MG)

Aadress:

O. Box 16595-365, Tehran, Iran

Mizan Machinery Manufacturing (3M) kuulub kontsernile Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel

ELi kanne loetellu:

24.6.2008

(ÜRO: 9.6.2010)

42.

Modern Industries Technique Company (teiste nimedega a) Rahkar Company, b) Rahkar Industries, c) Rahkar Sanaye Company, d) Rahkar Sanaye Novin)

Aadress:

Arak, Iran

a)

Modern Industries Technique Company (MITEC) vastutab IR-40 raskeveereaktori projekteerimise ja ehitamise eest Arakis;

b)

MITEC on edukas pakkuja IR-40 raskeveereaktori ehitamiseks korraldatud hankemenetluses

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

43.

Niru Battery Manufacturing Company

 

a)

kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) tütarettevõtja;

b)

ülesanne on toota Iraani sõjaväele jõuseadmeid, sealhulgas raketisüsteemid

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

44.

Novin Energy Company (teise nimega Pars Novin)

 

Tegutseb Iraani aatomi-energiaorganisatsiooni (AEOI) raames

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

45.

Põllumajanduslike ja Meditsiinialaste Tuumauuringute Keskus (teiste nimedega a) Põllumajandusuuringute ja Tuumameditsiini Keskus; b) Karaji Põllumajandus- ja Meditsiiniuuringute Keskus)

Aadress:

Box 31585-4395, Karaj, Iraan

a)

Põllumajanduslike ja Meditsiinialaste Tuumauuringute Keskus (NFPRC) on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) loetellu kantud Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) suur teadusuuringute-keskus;

b)

NFPRC on AEOI tuumkütuse väljatöötamise keskus, kes on kaasatud uraani rikastamisega seotud tegevusse

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

46.

Omran Sahel

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; kuulub ettevõtjale Ghorb Nooh või on tema kontrolli all

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

47.

Oriental Oil Kish

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on tema kontrolli all või tegutseb tema nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

48.

Parchin Chemical Industries

 

Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) filiaal

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

49.

Pars Aviation Services Company

 

Hooldab õhusõidukeid

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

50.

Pars Trash Company

 

a)

osaleb Iraani tuumaprogrammis (tsentrifuugiprogramm);

b)

märgitud ära IAEA aruannetes

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

51.

Pejman Industrial Services Corporation

Aadress:

P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran

Pejman Industrial Services Corporation kuulub kontsernile Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

52.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries

 

Osales Esfahani uraani muundamisrajatise ehitamises

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

53.

Qods Aeronautics Industries

 

Toodab mehitamata õhusõidukeid, langevarje, paraglaidereid, mootoriga deltaplaane jne

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

54.

Rah Sahel

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; Rah Sahel kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

55.

Rahabi Inseneride Instituut

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; Rahab kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel ning on KAA tütarettevõtja

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

56.

Sabalan Company

Aadress:

Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

Sabalan on kontserni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) varjunimi

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

57.

Sanam Industrial Group

 

Kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) allüksus

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

58.

Safety Equipment Procurement (SEP)

 

Kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) variettevõtja, kes osaleb ballistiliste rakettide programmis

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

59.

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)

Aadress:

Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

SAPICO on kontserni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) varjunimi

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

60.

Sahel Consultant Engineers

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; kuulub ettevõtjale Ghorb Nooh või on tema kontrolli all

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

61.

Sepanir

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; Sepanir kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on tema kontrolli all või tegutseb tema nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

62.

Sepasad Engineering Company

 

Kuulub Islami revolutsioonilisele kaardiväele või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel; Sepasad kuulub ettevõtjale Khatam al-Anbiya (KAA) või on tema kontrolli all või tegutseb tema nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

63.

7th of Tir

 

a)

kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) allüksus, mille otsene seos Iraani tuumaprogrammiga on üldtuntud;

b)

osaleb Iraani tuumaprogrammis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006.

64.

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)

 

a)

kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) allüksus;

b)

osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006.

65.

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)

 

a)

kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) allüksus;

b)

osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006.

66.

Shahid Karrazi Industries

Aadress:

Tehran, Iran

Shahid Karrazi Industries kuulub kontsernile Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

67.

Shahid Satarri Industries (teise nimega Shahid Sattari Group Equipment Industries)

Aadress:

Southeast Tehran, Iran

Shahid Sattari Industries kuulub kontsernile Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

68.

Shahid Sayyade Shirazi Industries

Aadress:

a)

Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran;

b)

Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran;

c)

Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran

Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) kuulub kaitsetööstuse organisatsioonile (DIO) või on selle kontrolli all või tegutseb selle nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

69.

Sho’a’ Aviation

 

Toodab ülikerglennukeid

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

70.

South Shipping Line Iran (SSL)

Aadress:

a)

Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran;

b)

Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Kuulub ettevõtjale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) või on tema kontrolli all või tegutseb tema nimel

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

71.

Special Industries Group

Aadress:

Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran

Special Industries Group (SIG) on kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) allüksus

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 9.6.2010)

72.

TAMAS Company

 

a)

osaleb uraani rikastamisega seotud tegevuses;

b)

TAMAS on katusorganisatsioon, mille alluvuses on asutatud neli tütarettevõtjat, millest üks tegeleb uraani kaevandamise ja kontsentreerimisega ning teine vastutab uraani töötlemise, rikastamise ja jäätmekäitluse eest

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 3.3.2008)

73.

Tiz Pars

Aadress:

Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

a)

Tiz Pars on kontserni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) varjunimi;

b)

2007. aasta aprillist juulini püüdis kontserni SHIG nimel hankida viie teljega laserkeevitus ja -lõikusmasinat, mis oleks olnud oluline panus Iraani raketiprogrammile

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010

74.

Ya Mahdi Industries Group

 

Kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) allüksus

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

75.

Yazd Metallurgy Industries (teiste nimedega a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries; b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries)

Aadress:

a)

Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran;

b)

Postal Box 89195/878, Yazd, Iran,.

c)

P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran,

d)

Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran

Metallurgy Industries (YMI) on kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) allüksus

ÜRO kanne loetellu:

9.6.2010


B.   Füüsilised isikud

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Fereidoun ABBASI-DAVANI

 

Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) vanemteadur, kes on seotud Rakendusfüüsika Instituudiga; teeb tihedat koostööd Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi’ga

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

2.

Dawood AGHA-JANI

 

Ametikoht: tuumkütuse rikastamise katsetehase juht (Natanz);

osaleb Iraani tuumaprogrammis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

3.

Ali Akbar AHMADIAN

 

Auaste: viitseadmiral

Ametikoht: Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) ühendstaabi juht

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

4.

Amir Moayyed ALAI

 

Seotud tsentrifuugide komplekteerimise ja konstrueerimisega

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 3.3.2008)

5.

Behman ASGARPOUR

 

Ametikoht: tegevjuht (Arak);

osaleb Iraani tuumaprogrammis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

6.

Mohammad Fedai ASHIANI

 

Seotud ammoonium-uranüülkarbonaadi (AUC) tootmise ja Natanzi rikastamiskompleksi juhtimisega

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 3.3.2008)

7.

Abbas Rezaee ASHTIANI

 

Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) leiukohtade uurimise ja kaevandamisküsimuste osakonna vanemametnik

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

8.

Bahmanyar Morteza BAHMANYAR

 

Ametikoht: kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) rahandus- ja eelarveosakonna juhataja; osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

9.

Haleh BAKHTIAR

 

Seotud 99,9 % kontsentratsiooniga magneesiumi tootmisega

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

UN: 3.3.2008)

10.

Morteza BEHZAD

 

Seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 3.3.2008)

11.

Ahmad Vahid DASTJERDI

 

Ametikoht: kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) juhataja;

osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

12.

Ahmad DERAKHSHANDEH

 

Ametikoht: ettevõtja Bank Sepah juhatuse esimees ja tegevjuht

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

13.

Mohammad ESLAMI

Ametinimetus: Dr

Kaitsetööstuse Koolitus- ja Uurimisinstituudi juhataja

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

14.

Reza-Gholi ESMAELI

 

Ametikoht: kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) kaubanduse ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja;

osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

15.

Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADI

 

Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFEL) vanemteadur ja Füüsika Uurimiskeskuse endine juhataja

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

16.

Mohammad HEJAZI

 

Auaste: brigaadikindral Ametikoht: Bassij vastupanuvägede komandör

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

17.

Mohsen HOJATI

 

Ametikoht: kontserni Fajr Industrial Group juhataja

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

18.

Seyyed Hussein HOSSEINI

 

Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) ametnik, kes on seotud Araki raskeveereaktori uuringute projektiga

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 3.3.2008)

19.

M. Javad KARIMI SABET

 

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007) loetellu kantud ettevõtja Novin Energy Company juhataja

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 3.3.2008)

20.

Mehrdada Akhlaghi KETABACHI

 

Ametikoht: kontserni Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) juhataja

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

21.

Ali Hajinia LEILABADI

 

Ametikoht: ettevõtja Mesbah Energy Company peadirektor;

osaleb Iraani tuumaprogrammis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

22.

Naser MALEKI

 

Ametikoht: kontserni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) juhataja.

Naser Maleki on samuti Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFEL) ametnik, kelle ülesandeks on järelevalve ballistilise raketi Shahab-3 programmi üle. Shahab-3 on praegu kasutusel olev Iraani ballistiline kaugmaarakett.

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

23.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Seotud tootmise juhtimisega Esfahani uraani muundamisrajatises (UCF)

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 3.3.2008)

24.

Jafar MOHAMMADI

 

Ametikoht: Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) tehniline nõustaja (vastutab tsentrifuugide ventiilide tootmise eest);

osaleb Iraani tuumaprogrammis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

25.

Ehsan MONAJEMI

 

Ametikoht: ehitusprojektide juht, Natanz; osaleb Iraani tuumaprogrammis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

26.

Mohammad Reza NAQDI

Auaste: brigaadikindral

Relvajõudude logistika ja tööstusuuringute peastaabi juhataja endine asetäitja/riikliku salakaubavedamise vastu võitlemise keskuse juhataja, osaleb katsetes hoiduda kõrvale 2006. ja 2007. aasta resolutsioonidega nr 1737 ja 1747 kehtestatud sanktsioonidest.

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

27.

Houshang NOBARI

 

Seotud Natanzi rikastamiskompleksi juhtimisega

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 3.3.2008)

28.

Mohammad Mehdi Nejad NOURI

Auaste: kindralleitnant

Ametikoht: Malek Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli rektor. Malek Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli keemiateaduskond on seotud Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumiga (MODALF) ning on teostanud katseid berülliumiga; osaleb Iraani tuumaprogrammis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

29.

Mohammad QANNADI

 

Ametikoht: Iraani aatomienergia-organisatsiooni (AEOI) teadus- ja arendustegevuse eest vastutav asepresident; osaleb Iraani tuumaprogrammis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

30.

Amir RAHIMI

 

Ametikoht: Esfahani Tuumkütuse Teadus- ja Tootmiskeskuse juhataja. Esfahani Tuumkütuse Teadus- ja Tootmiskeskus kuulub Iraani aatomi-energiaorganisatsiooni (AEOI) ettevõtjale Nuclear Fuel Production and Procurement Company, kes osaleb uraani rikastamisega seotud tegevuses

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

31.

Javad RAHIQI

 

Sünniaeg:

24.4.1954

 

Sünnikoht:

\Marshad

Ametikoht: Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) Esfahani Tuumatehnoloogia Keskuse juhataja

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 9.6.2010)

32.

Abbas RASHIDI

 

Seotud uraani rikastamisega Natanzis

ELi kanne loetellu:

24.4.2007

(ÜRO: 3.3.2008)

33

Morteza REZAIE

Auaste: brigaadikindral Ametikoht: Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) asekomandör

 

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

34.

Morteza SAFARI

Auaste: kontradmiral

Ametikoht: Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) mereväe komandör

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

35.

Yahya Rahim SAFAVI

Auaste: kindralmajor

Ametikoht: komandör, Islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC) (Pasdaran); osaleb nii Iraani tuuma- kui ka ballistiliste rakettide programmis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

36.

Seyed Jaber SAFDARI

 

Natanzi rikastamistehase juhataja

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

37.

Hosein SALIMI

Auaste: kindral

Ametikoht: õhujõudude juhataja, Islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC) (Pasdaran); osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis

ÜRO kanne loetellu:

23.12.2006

38.

Qasem SOLEIMANI

Auaste: brigaadikindral

Ametikoht: Qodsi relvajõudude komandör

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

39.

Ghasem SOLEYMANI

 

Saghandi uraanikaevanduse uraanikaevandamise direktor

ÜRO kanne loetellu:

3.3.2008

40.

Mohammad Reza ZAHEDI

Auaste: brigaadikindral

Ametikoht: Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) maavägede komandör

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007

41.

General ZOLQADR

 

Ametikoht: julgeolekuküsimuste asesiseminister, Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) ametnik

ÜRO kanne loetellu:

24.3.2007


VIII LISA

Artikli 16 lõikes 2 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A.   Füüsilised isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Reza AGHAZADEH

Sünniaeg: 15.3.1949. Passi number: S4409483, kehtiv 26.4.2000 – 27.4.2010, välja antud Teheranis. Diplomaatilise passi nr: D9001950, välja antud 22.1.2008, kehtiv kuni 21.1.2013. Sünnikoht: Khoy

Iraani aatomienergiaorgani-satsiooni (AEOI) endine juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Javad DARVISH-VAND

 

Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) brigaadikindral. Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) kontrolliosakonna asejuht. Vastutab kõikide MODAFLi rajatiste ja seadmete eest.

23.6.2008

3.

Ali DIVANDARI (teise nimega DAVANDARI)

 

Bank Mellati (vt B osa nr 4) juht

26.7.2010

4.

Kontradmiral Ali FADAVI

 

Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) mereväe komandör

26.7.2010

5.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Ettevõtja Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) aadress: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFCP) (vt B osa nr 30) asedirektor ja peadirektor; nimetatud ettevõte moodustab osa AEOIst. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). NFPC osaleb rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu.

23.4.2007

6.

Seyyed Mahdi FARAHI

 

Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) brigaadikindral. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) loetellu kantud kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) tegevdirektor.

23.6.2008

7.

Parviz FATAH

sündinud 1961. aastal

Khatam al Anbiya tähtsuselt teine isik

26.7.2010

8.

Insener Mojtaba HAERI

 

MODAFLi tööstusosakonna asedirektor. Teostab järelevalvet kosmosetööstuse organisatsiooni (AIO) ja kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) üle.

23.6.2008

9.

Ali HOSEYNITASH

 

Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) brigaadikindral. Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu üldosakonna juhataja, kaasatud tuumaküsimuste alase poliitika kujundamisse.

23.6.2008

10.

Mohammad Ali JAFARI

 

Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) komandör

23.6.2008

11.

Mahmood JANNATIAN

Sünniaeg: 21.4.1946, passi number: T12838903

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) asejuht

23.6.2008

12.

Said Esmail KHALILIPOUR (teise nimega LANGROUDI)

Sünniaeg: 24.11.1945, sünnikoht: Langroud

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

13.

Ali Reza KHANCHI

Tuumauuringute keskuse aadress: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; Faks: (+9821) 8021412

AEOI Teherani Tuumauuringute Keskuse juht. IAEA ootab ikka veel Iraani selgitusi keskuses TNRC tehtud plutooniumi eraldamise katsete kohta, sealhulgas selle kohta, kas on leitud kõrgrikastatud uraani osakesi keskkonnaproovides, mis võeti Karaj jäätmeladustusrajatises, kus hoiti mahuteid vaesestatud uraaniga pärast katsetes kasutamist. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

14.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Sündinud 7.11.1943 Iraanis. Passi number 05HK31387, väljastatud 1.1.2002 Iraanis, kehtiv kuni 7.8.2010.

Sai 7.5.2008 Prantsusmaa kodakondsuse.

Ettevõtja Fulmen direktor (vt B osa nr 13)

26.7.2010

15.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronics Industries (vt B osa nr 20) tegevdirektor

23.6.2008

16.

Brigaadikindral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFLi (vt B osa nr 29) tarnete ja logistika osakonna asejuht

23.6.2008

17.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No39 Ghandi street Tehran Iran

1517883115

Kõrgeima juhi Ali Khameneïga seotud investeerimisfondi, sihtasutuse Setad Ejraie president. Ettevõtja Sina Bank haldusnõukogu liige.

26.7.2010

18.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), mida tuntakse ka nime all Cruise Missile Industry Group, juht. See organisatsioon lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 ja on loetletud ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP I lisas.

26.7.2010

19.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal ettevõtete juhataja; tema ettevõte on üritanud hankida tundlikke kaupu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) hõlmatud üksustele.

23.6.2008

20.

Brigaadikindral Mohammad NADERI

 

AIO (Aerospace Industries Organisation) (vt B osa nr 1) juht AIO on osalenud tundlikes Iraani programmides.

23.6.2008

21.

Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) brigaadikindral. Siseminister ja endine MODAFLi minister, vastutab kõikide sõjaliste programmide, sealhulgas ballistiliste rakettide programmide eest.

23.6.2008

22.

Mohammad Reza NAQDI

Sündinud 1953 Nadjafis (Iraak)

Brigaadikindral, Basij vastupanuliikumise komandör

26.7.2010

23.

Mohammad PAKPUR

 

Brigaadikindral, Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) maavägede komandör

26.7.2010

24.

Rostam QASEMI (teise nimega Rostam GHASEMI)

Sünniaasta 1961

Khatam al Anbiya komandör

26.7.2010

25.

Hossein SALAMI

 

Brigaadikindral, Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) asekomandör

26.7.2010

26.

Ali Akbar SALEHI

 

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

17.11.2009

27.

Kontradmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Endine MODAFLi koordineerimisosakonna asejuht (vt B osa nr 29)

23.6.2008

28.

Ali SHAMSHIRI

 

Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) brigaadikindral. MODAFLi vastuluureosakonna asejuht, vastutab MODAFLi töötajate julgeoleku ja rajatiste turvalisuse eest.

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Esfahani uraani muundamisrajatise (UCF) tegevdirektor. Rajatises toodetakse toorainet (UF6) Natanzi rikastusrajatiste jaoks. President Ahmadinejad andis Solat Sanale 27. augustil 2006 eriaukirja tema teenete eest.

23.4.2007

30.

Ahmad VAHIDI

 

Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) brigaadikindral, kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) minister ja MODAFLi endine aseminister.

23.6.2008


B.   Juriidilised isikud, üksused ja asutused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Kosmosetööstuse organisatsioon (Aerospace Industries Organisation, AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street,

Nobonyad Square, Tehran, Iran

Juhib Iraani raketitootmist, sealhulgas kontserne Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group ja Fajr Industrial Group, mis on kantud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). AIO juht ja kaks vanemametnikku on samuti loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Relvajõudude geograafiline organisatsioon (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Arvatakse, et varustab ballistiliste rakettide programmi georuumiliste andmetega

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Energiasektori ettevõtja, kes toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast kindlaksmääratud ohtlikku tegevust. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

Bank Mellat tegutseb järjekindlalt viisil, mis toetab ja hõlbustab Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi. Osutanud pangateenuseid ÜRO ja ELi poolt loetellu kantud üksustele või nende nimel või nende juhendamisel tegutsevatele või nendele kuuluvatele või nende kontrolli all olevatele üksustele. Ettevõtja First East Export Bank (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929) emapank.

26.7.2010

a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

Kuulub 100 % ulatuses ettevõtjale Bank Mellat

26.7.2010

b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Kuulub 60 % ulatuses ettevõtjale Bank Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Annab või üritab anda finantstoetust ettevõtjatele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Tegutseb vahendajana Iraani tundlikus tegevuses. Vahendanud mitmeid tundlike materjalide ostusid Iraani tuuma- ja raketiprogrammide jaoks. Osutanud mitmeid finantsteenuseid Iraani tuuma- ja raketitööstusega seotud üksuste nimel, sealhulgas avanud akreditiive ja hallanud kontosid. Mitu nimetatud ettevõtjat on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006) ja 1747 (2007).

Jätkab oma tegevust, tegutsedes järjekindlalt viisil, mis toetab ja hõlbustab Iraani tundlikku tegevust. Kasutades oma pangandussuhteid, jätkab ta seoses sellise tegevusega ÜRO ja ELi poolt loetelusse kantud üksuste toetamist ja neile finantsteenuste osutamist. Samuti tegutseb ta selliste üksuste, sealhulgas ettevõtja Bank Sepah nimel ja juhtimisel, tegutsedes sageli nende tütarettevõtjate või partnerite kaudu.

23.6.2008

a)

Arian Bank (teise nimega Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Ettevõtjate Bank Melli ja Bank Saderat ühisettevõtja

26.7.2010

b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA;

Maksukohustuslase registreerimise nr: 1368932 (Ameerika Ühendriigid)

Bank Melli loodud ja tema kontrolli all olev variettevõtja, mis loodi raha suunamiseks Ameerika Ühendriikidest Iraani.

26.7.2010

c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Corporation Ltd on Assa Corporationi emaorganisatsioon. Kuulub ettevõtjale Bank Melli või on tema kontrolli all

26.7.2010

d)

Bank Kargoshaie (teiste nimedega Bank Kargoshaee, Kargosai Bank, Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Kuulub ettevõtjale Bank Melli

26.7.2010

e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran;

või: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

või: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;

või: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Ettevõtja registreerimis-number: 89584.

Seotud üksustega, kelle suhtes Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit või ÜRO kohaldab sanktsioone alates 2000. aastast. Ameerika Ühendriikide poolt loetellu kantud, kuna kuulub ettevõtjale Bank Melli või on tema kontrolli all.

26.7.2010

f)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

või:

Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

 

23.6.2008

g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;

või: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;

Ettevõtja registreerimisnumber: 382231

Ameerika Ühendriigikide poolt loetellu kantud, kuna kuulub ettevõtjale Bank Melli või on tema kontrolli all

26.7.2010

h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (teise nimega Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Kuulub täielikult ettevõtjale Bank Melli Investment Co. Holding Company, et hallata kõiki ettevõtjale Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) kuuluvaid tsemenditootmisettevõtteid

26.7.2010

i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands;

või: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands;

või: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Kaimanisaartel asuv ettevõtja, kellele Iraani valitsus on andnud loa välisinvesteeringuteks Teherani väärtpaberibörsil

26.7.2010

j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran

Alt. Loc.: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;

või: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Ettevõtja Bank Melli Iran kontrolli all.

26.7.2010

k)

Mehr Cayman Ltd.

Kaimanisaared; äriregistri nr: 188926 (Kaimanisaared)

Kuulub ettevõtjale Bank Melli või on tema kontrolli all

26.7.2010

l)

Melli Agrochemical Company PJS (teise nimega Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No23 15th Street, Gandi Ave.

või: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Kuulub ettevõtjale Bank Melli või on tema kontrolli all

26.7.2010

m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

 

23.6.2008

n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;

Registreerimistunnistuse number (Dubai) 0107, väljastatud 30. novembril 2005.

Kuulub ettevõtjale Bank Melli või on tema kontrolli all

26.7.2010

o)

Shomal Cement Company (teise nimega Siman Shomal, teise nimega Shomal Cement Company)

No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran

või: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;

või: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Ettevõtja Bank Melli Iran kontrolli all.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran

Bank Refah on pärast Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamist Bank Melli suhtes võtnud üle selle käimasolevad tegevused.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

Bank Saderat on Iraani pank, mis kuulub osaliselt Iraani valitsusele. Pank on osutanud finantsteenuseid üksustele, kes on Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide raames teostanud hankeid, sealhulgas üksustele, mis on kantud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737. Tegeles kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) (kellele on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) ja ettevõtja Iran Electronics Industries maksete ja akreditiividega veel hiljuti, 2009. aasta märtsis. 2003. aastal tegeles Bank Saderat akreditiiviga Iraani tuumaprogrammiga seotud Mesbah Energy Company nimel (pärast mida tema suhtes kehtestati sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737).

26.7.2010

a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

Täielikult Bank Saderati omandis olev tütarettevõte.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Väga tihedalt seotud nn Daftari (kõrgeima juhi ligikaudu 500 töötajast koosneva kantselei) huvidega ja aitab niimoodi rahastada riigi strateegilisi huve

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) (Nuclear Industries Corporationi seadmete tarnija)

No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Hangib tööstuskaupu, eelkõige AEOI ning ettevõtjate Novin Energy ja Kalaye Electric Company (kõik kantud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) teostatavate tuumaprogrammide jaoks. ESNICO direktor on Haleh Bakhtiar (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Olles tihedalt seotud ettevõtjatega Naftar ja Bonyad-e Mostazafan, aitab rahastada nii valitsemiskorra kui ka Iraani paralleelriigi strateegilisi huve

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtjad:

Export Development Building,

21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

Registreerimistunnistuse number: 86936

(Iraan)

Export Development Bank of Iran (EDBI) on osalenud finantsteenuste osutamises ettevõtetele, mis on seotud tuumarelva leviku tõkestamise osas murettekitavate Iraani programmidega, ning on aidanud ÜRO sanktsioonide objektiks olevatel üksustel sanktsioonidest kõrvale hoida ja neid rikkuda. Osutab finantsteenuseid kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumile (MODAFL) alluvatele üksustele ja nende variettevõtjatele, kes toetavad Iraani tuuma- ja ballilistiliste rakettide programme. Tegeleb ka pärast ÜRO poolt loetellu kandmist ettevõtja Bank Sepah nimel maksetega, sealhulgas Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programmidega seotud maksetega. Sooritanud tehinguid, mis on seotud Iraani riigikaitse ja rakettidega tegelevate üksustega, millest paljude suhtes on ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestanud sanktsioonid. Oli peamine vahendaja, kes tegeles ettevõtja Bank Sepah (kelle suhtes ÜRO rakendab alates 2007. aastast sanktsioone) tehingutega, sealhulgas massihävitusrelvadega seotud maksetega. Osutab finantsteenuseid erinevatele MODAFLi üksustele ja on aidanud kaasa MODAFLi üksustega seotud variettevõtjate käimasolevale hanketegevusele.

26.7.2010

a)

EDBI Exchange Company (teise nimega Export Development Exchange Broker Co.)

No20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

või: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

Teheranis asuv ettevõtja, kes kuulub 70% ulatuses ettevõtjale Export Development Bank of Iran (EDBI). Ameerika Ühendriigid kandsid ettevõtja 2008. aasta oktoobris loetellu, kuna ta kuulub ettevõtjale EDBI või on tema kontrolli all.

26.7.2010

b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

Teheranis asuv ettevõtja, kes on täielikult ettevõtjale Export Development Bank of Iran (EDBI) kuuluv tütarettevõtja. Ameerika Ühendriigid kandsid ettevõtja 2008. aasta oktoobris loetellu, kuna ta kuulub ettevõtjale EDBI või on tema kontrolli all.

26.7.2010

c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Kuulub ettevõtjale Export Development Bank of Iran

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluva Iraani lennundustööstuse organisatsiooni (IAIO) tütarettevõte, mis toodab peamiselt komposiitmaterjale lennundustööstusele, kuid on seotud ka süsinikkiu alase suutlikkuse suurendamisega tuuma- ja raketirakenduste jaoks. Seotud tehnoloogiaalase koostöö ametiga. Iraan teatas hiljuti oma kavatsusest alustada uue põlvkonna tsentrifuugide masstootmist, mis eeldab ettevõtjalt süsinikkiu tootmise võime olemasolu.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.

Oli seotud elektriseadmete paigaldamisega Qom/Fordoo tehases enne selle olemasolu avalikustamist.

26.7.2010

a)

Arya Niroo Nik

 

Variettevõtja, mida Fulmen kasutab oma teatavate toimingute jaoks

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Äriregistri number: 54514-1 (Bahrein), aegus 9. juunil 2009; Kauplemisloa nr: 13388 (Bahrein)

⅔ Bahreinis asuvast ettevõtjast kuulub Iraani pankadele. Mõlemale ELi poolt loetellu kantud ettevõtjale Bank Melli ja Bank Saderat kuulub ⅓ aktsiatest ning ülejäänud kolmandik kuulub Bahreini ettevõtjale Ahli United Bank (AUB). Kuigi AUB-le kuuluvad endiselt Future Banki aktsiad, ei avalda AUB oma 2007. aasta aastaaruande kohaselt pangale enam märkimisväärset mõju ning nüüd kontrollivad panka tema Iraani emaettevõtted, mida on mõlemat nimetatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803 pankadeks, mille suhtes tuleb üles näidata erilist valvsust. Kõnealuse ettevõtja ja Iraani vahelistest tihedatest suhetest annab tunnistust ka asjaolu, et Bank Melli juht on olnud samal ajal ka kõnealuse ettevõtja juht.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Valitsusasutus, kes vastutab industraliseerimise kiirendamise eest Iraanis. Tema kontrolli all on mitmed ettevõtjad, kes osalevad tuuma- ja raketiprogrammide jaoks tehtavas töös ning tegelevad kõrgetasemelise tootmistehnoloogia hankimisega välisriikidest nimetatud programmide toetamiseks.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv IAIO tütarettevõte. Toodab ja parandab lennukeid ja lennukimootoreid, teostab nende kapitaalremonti ning hangib tavaliselt välismaiste vahendajate kaudu lennukite varuosi, mis pärinevad sageli Ameerika Ühendriikidest. On tuvastatud, et IACI ja tema tütarettevõtted kasutavad lennundusega seotud kaupade hankimise eesmärgil ülemaailmset vahendajate võrgustikku.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (teiste nimedega HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

MODAFLi (vt nr 29) omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (teiste nimedega TSA või TESA)

 

Võttis üle ettevõtja Farayand Technique (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) tegevuse. Toodab uraani rikastamise tsentrifuugide varuosi ja toetab otseselt tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikku tegevust, mille peatamist on Iraanilt nõutud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega. Teostab töid ettevõtja Kalaye Electric Company jaoks (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

või: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;

või: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communication Industries, mis on Iran Electronics Industries (vt nr 20) tütarettevõte, toodab mitmesuguseid esemeid, sealhulgas sidesüsteeme, avioonilisi, optilisi ja elektro-optilisi seadmeid, mikroelektroonikat, infotehnoloogiat, katse- ja mõõtmisvahendeid, telekommunikatsiooni turvalisuse tagamise seadmeid, elektroonilisi sõjapidamisvahendeid, raketiheitjaid, ning tegeleb radariosade tootmise ja hooldusega. Nimetatud esemeid saab kasutada programmides, mille suhtes on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 kehtestatud sanktsioonid.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Täielikult MODAFLile kuuluv tütarettevõte (ja seega AIO, AVIO ja DIO sõsarettevõte). Ettevõtte ülesanne on valmistada elektroonilisi komponente Iraani relvasüsteemidele.

23.6.2008

a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Iran Electronics Industries omandis, kontrolli all või tegutseb tema nimel

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (teise nimega Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Iran Insurance Company on kindlustanud mitmesuguste esemete ostu, mida võidakse kasutada programmides, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737. Kindlustatud ostude hulka kuuluvad helikopteri varuosad, elektroonika ning lennuki ja raketi navigeerimise rakendustega arvutid.

26.7.2010

22.

Iraani lennundustööstuse organisatsioon (Iranian Aviation Industries Organization, IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv organisatsioon, mis vastutab Iraani sõjalennundustööstuse planeerimise ja juhtimise eest.

26.7.2010

23.

Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) õhujõud (IRGC Air Force)

 

Haldavad Iraani lühi- ja keskmaa ballistiliste rakettide arsenali. IRGC õhujõudude juht on loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.6.2008

24.

Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) õhujõudude Al-Ghadiri raketivägi (IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command)

 

IRGC õhujõudude eriosa, kes on teinud koostööd kontserniga SBIG (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) FATEH 110, lühimaa ballistiliste rakettide ning Ashura keskmaa ballistilise raketi osas. Näib olevat üksus, kes tegelikult teostab rakettide operatiivjuhtimist.

26.7.2010

25.

Islami revolutsioonili-se kaardiväe (IRGC) Qodsi relvajõud (IRGC Qods Force)

Tehran, Iran

Iraani Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) Qodsi relvajõud vastutavad Iraanist väljaspool toimuvate operatsioonide eest ja on Teherani peamine välispoolitika vahend erioperatsioonideks ning terroristide ja islamivõitlejate toetamiseks välismaal. Ajakirjanduse kohaselt kasutas Hizbollah 2006. aastal Iisraeliga toimunud konfliktis Qodsi relvajõududelt saadud rakette, laevatõrje tiibrakette (ASCM), kaasaskantavaid õhukaitsesüsteeme (MANPADS) ja mehitamata õhusõidukeid (UAV) ning sai nende süsteemide alast koolitust. Erinevatest allikatest pärit andmetel jätkavad Qodsi relvajõud Hizbollah varustamist kõrgetasemelise relvastuse, õhutõrjerakettide ja pikamaarakettidega ning vastava koolituse pakkumist. Pakub endiselt Lõuna- ja Lääne-Afganistanis tegutsevatele Talibani võitlejatele nn piiratud letaalset tuge, sealhulgas väikerelvi, laskemoona, mortiire ja lühimaa-lahinguväljarakette, ning koolitust ja rahastamist. Komandöri suhtes on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga kehtestatud sanktsioonid.

26.7.2010

26.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtjad:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran;

No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

Olnud seotud sõjalise otstarbega kaupade, sealhulgas Iraanist pärinevate keelatud kaupade veoga. Kolm sellist vahejuhtumit hõlmasid selgeid rikkumisi, millest teatati ÜRO Julgeolekunõukogu Iraani-vastaste sanktsioonide komiteele. IRISLi seos massihävitusrelvade levikuga on selline, et ÜRO Julgeolekunõukogu kutsus oma resolutsioonides 1803 ja 1929 riike üles teostama IRISLi laevade kontrolle, kui on põhjendatud alust arvata, et laev transpordib keelatud kaupa.

26.7.2010

a)

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

Kuulub ettevõtjale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) või on tema kontrolli all

26.7.2010

b)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (teise nimega HDS Lines)

No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546

või: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

või: IRISLi Aseman Toweri kolmas korrus

Tegutseb ettevõtja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) nimel, teostades tema laevu kasutades konteinervedusid.

26.7.2010

c)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany;

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

Ettevõtja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) kontrolli all ja/või tegutseb selle nimel.

26.7.2010

d)

Irano Misr Shipping Company

No37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Tehran - Iran P.O. Box: 19395- 1311

või: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Tegutseb piki Suessi kanalit ning Aleksandrias ja Port Saidis ettevõtja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) nimel. Kuulub 51% ulatuses ettevõtjale IRISL.

26.7.2010

e)

Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom;

Äriregistri nr: 4110179 (Ühendkuningriik)

Kuulub ettevõtjale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) Pakub ettevõtjale IRISL finants-, õigus- ja kindlustusteenuseid ning turundus- ja prahtimisteenuseid ning meeskonna haldamise teenuseid.

26.7.2010

f)

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Tegutseb Maltal ettevõtja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) nimel. Saksamaa ja Malta ühisettevõtja. On kasutanud Malta marsruuti alates 2004. aastast ning kasutab Malta vabasadamat Pärsia lahe ja Euroopa vahelise ümberlaadimissadamana.

26.7.2010

g)

IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran

Kuulub ettevõtjale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

26.7.2010

h)

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

Käibemaksukohustuslase nr: DE217283818 (Saksamaa)

IRISLi agent Saksamaal.

26.7.2010

i)

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran

Kuulub ettevõtjale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) Pakub kütust, punkreid, vett, värvi, määrdeõli ja kemikaale, mida on vaja ettevõtja IRISL laevade jaoks. Pakub ka järelevalveteenuseid laevade hoolduse üle ning vahendeid ja teenuseid meeskonnaliikmetele. IRISLi tütarettevõtted on kasutanud USA dollari vääringus pangakontosid, mis on registreeritud varjunimede all Euroopas ja Lähis-Idas, et hõlbustada rutiinset vahendite ülekandmist. IRISL on aidanud kaasa ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 korduvale rikkumisele.

26.7.2010

j)

IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran

Kuulub ettevõtjale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) Vastutab kauba raudteetranspordi eest. Täielikult ettevõtja IRISL kontrolli all olev tütarettevõtja.

26.7.2010

k)

IRITAL Shipping SRL

Äriregistri nr: GE 426505 (Itaalia) Itaalia maksukood: 03329300101 (Itaalia); käibemaksukohustuslase number: 12869140157 (Itaalia)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;

ECL- ja PCL-teenuste kontaktpunkt, mida kasutab kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) tütarettevõtja Marine Industries Group (MIG; nüüd tuntud nime all Marine Industries Organization, MIO), kes vastutab erinevate mereehituste ning sõja- ja tsiviillaevade projekteerimise ja ehitamise eest. DIO kanti loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

26.7.2010

l)

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran

Kuulub ettevõtjale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) või on tema kontrolli all

26.7.2010

m)

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

Täielikult IRISLI omandis olev tütarettevõte. Kokku kuus laeva. Tegutseb Kaspia merel. Vahendanud ÜRO ja Ameerika Ühendriikide poolt loetellu kantud üksusi (nt Bank Melli) hõlmavaid vedusid, vedades Iraani tuumarelva leviku seisukohast murettekitavaid kaupu sellistest riikidest nagu Venemaa ja Kasahstan.

26.7.2010

n)

Leading Maritime Pte Ltd (teiste nimedega Leadmarine, Asia Marine Network Pte Ltd, IRISL Asia Pte Ltd, Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (või 199090)

Tegutseb Singapuris ettevõtja Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) nimel. Varem tuntud nimede all Asia Marine Network Pte Ltd ja IRISL Asia Pte Ltd ning tegutses Singapuris ettevõtja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) nimel.

26.7.2010

o)

Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Kuulub ettevõtjale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) või on tema kontrolli all

26.7.2010

p)

Oasis Freight Agency

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Tegutseb Araabia Ühendemiraatides ettevõtja IRISL nimel, pakkudes kütust ja ladustamist, seadmeid, varuosi ja laevade parandamisteenuseid. Tegutseb ka HDSLi nimel.

26.7.2010

q)

Safiran Payam Darya (teiste nimedega Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

No1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

või: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

või: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Tegutseb ettevõtja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) nimel, osutades puitlasti teenuseid

26.7.2010

r)

Santexlines (teise nimega IRISL China Shipping Company Ltd, teise nimega Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

või: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

Santexlines tegutseb HDSLi nimel. Varem oli tuntud nime all IRISL China shipping Company ning tegutses IRISLi nimel Hiinas.

26.7.2010

s)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran;

No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

26.7.2010

t)

SISCO Shipping Company Ltd (teise nimega IRISL Korea Ltd)

Kontorid Lõuna-Koreas Soulis ja Pusanis

Tegutseb Lõuna-Koreas ettevõtja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) nimel

26.7.2010

u)

Soroush Saramin Asatir (SSA)

No5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Tehran- Iran, P.O. Box 19635- 114

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran

Tegutseb ettevõtja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) nimel. Teheranis asuv laevahaldusettevõtja, kes tegutseb mitmete ettevõtja Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) laevade tehnilise haldajana.

26.7.2010

v)

South Way Shipping Agency Co Ltd

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Ettevõtja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) kontrolli all ja tegutseb Iraani sadamates tema nimel, teostades järelevalvet selliste toimingute üle nagu lastimine ja lossimine

26.7.2010

w)

Valfajr 8th Shipping Line Co. (teise nimega Valfajr)

No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155

või: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran

Täielikult IRISLI omandis olev tütarettevõte. Teostab vedusid Iraani ja Pärsia lahe riikide (nt Kuveit, Katar, Bahrein, Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia) vahel. Teostab vedusid Iraani ja Pärsia lahe riikide vahel (nt Kuveit, Katar, Bahrein, Araabia Ühendemiraadid ja Saudi-Araabia). Ettevõtja IRISL Dubais asuv tütarettevõtja, kes pakub praami- ja fiiderteenuseid ning toimetab vahel kaupa ja reisijaid üle Pärsia lahe. Valfajr tegeles Dubais laevameeskondade broneerimise, tarnimisel kasutatavate laevade teenuste broneerimise ning laevade sadamasse saabumiseks ja sealt lahkumiseks ning lastimiseks ja lossimiseks ettevalmistamisega. Valfajr külastab sadamaid Pärsia lahes ja Indias. 2009. aasta juuni keskpaiga seisuga jagas ühte hoonet ettevõtjaga IRISL Rashidi sadamas Dubais, Araabia Ühendemiraatides ning Teheranis, Iraanis.

26.7.2010

27.

Islami revolutsioonili-ne kaardivägi (IRGC)

Tehran, Iran

Vastutab Iraani tuumaprogrammi eest. Kontrollib Iraani ballistiliste rakettide programmi. Püüdnud tegeleda hanketegevusega Iraani ballistiliste rakettide programmi ja tuumaprogrammi toetuseks.

26.7.2010

28.

Javedan Mehr Toos

 

Masinaehitusettevõtja, kes tegeleb hangetega Atomic Energy Organisation of Iran (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks.

26.7.2010

29.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Tarnib nafta- ja gaasisektorile seadmeid, mida võidakse kasutada Iraani tuumaprogrammis. Proovis hankida materjali (karastatud sulamist väravad), mida kasutatakse ainult tuumatööstuses. Omab sidemeid ettevõtjatega, kes on seotud Iraani tuumaprogrammiga.

26.7.2010

30.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Energiasektori ettevõtja, kes on seotud ettevõtjaga Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) ja kes toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast kindlaksmääratud ohtlikku tegevust. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega. Ühendkuningriik tegi 2009. aasta juulis teatavaks Machine Sazi Araki vastu kehtestatud ekspordikeelu „alumiiniumgrafiidist stoppervarraste” ekspordi suhtes. 2009. aasta mais keeldus Rootsi eksportimast Machine Sazi Arakile teatavaid surveanumatele ettenähtud osi.

26.7.2010

31.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) tütarettevõtja

23.4.2007

32.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) tuumaelektrijaamade ehitamist haldav ettevõte

 

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) ja ettevõtja Novin Energy (mõlemad loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) allüksus. Osalenud tuumareaktorite väljatöötamises.

26.7.2010

33.

Mechanic Industries Group

 

Osales ballistiliste rakettide programmiks vajalike koostisosade tootmises.

23.6.2008

34.

Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeerium (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics, MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

23.6.2008

35.

Naserin Vahid

 

Toodab Islami revolutsioonilise kaardiväe nimel (IRGC) relvade osi. IRGC variettevõtja.

26.7.2010

36.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tuumkütuse tootmise osakond (NFPD) tegeleb uurimistöö ja arendutegevusega tuumkütusetsükli valdkonnas, sealhulgas uraani leiukohtade uurimise, uraani kaevandamise, töötlemise, muundamise ja tuumajäätmete käitlemisega. NFPC on NFPD järeltulija, AEOI alluvusse kuuluv ettevõte, kes tegeleb teadusuuringute ja arendustegevusega tuumkütusetsükli, sealhulgas muundamise ja rikastamise valdkonnas.

23.4.2007

37.

Parchin Chemical Industries

 

Tegeleb Iraani ballistiliste rakettide programmi raames tõuketehnoloogiaga.

23.6.2008

38.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.

Sagedusmuundurite tootja, kes on võimeline arendama ja muutma imporditud välismaiseid sagedusmuundureid viisil, mis võimaldab neid kasutada gaasi tsentrifuugrikastamisel. Osaleb arvatavasti tuumarelva levikuga seotud tegevuses.

26.7.2010

39.

Passiivkaitse organisatsioon (Passive Defense Organization)

 

Vastutab strateegiliste rajatiste, sealhulgas Iraani avalduste kohaselt Fardow (Qom) uraani rikastamise tehase väljavalimise ja ehitamise eest, kusjuures nimetatud tehas ehitati ilma sellest IAEAle teatamata Iraani kohustusi eirates (kinnitatud IAEA juhatajate nõukogu resolutsioonis). Organisatsiooni juht on brigaadikindral Gholam-Reza Jalali, Islami revolutsioonilise kaardiväe endine liige.

26.7.2010

40.

Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Muutunud Iraanis siseriiklikult tegutsevast pangast pangaks, kes soodustab Iraani rahvusvahelist kaubandust. Tegutseb ettevõtja Bank Sepah nimel (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747), sooritades tema tehinguid ning varjates tema seotust teatavate tehingutega, et hoida kõrvale sanktsioonidest. 2009. aastal soodustas ettevõtja Bank Sepah nimel äri Iraani kaitsetööstuse ja välismaiste partnerite vahel. On aidanud kaasa KRDV Tranchon Commercial Banki variettevõttega tehtavale ärile, kes on tuntud Iraani ja KRDV vahelisele massihävitusrelvade levikuga seotud ärile kaasaaitamise poolest.

26.7.2010

41.

Raka

 

Ettevõtja Kalaye Electric Company (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) osakond. Asutati 2006. aasta lõpus ja vastutas uraani rikastamise tehase ehitamise eest Fardows (Qom).

26.7.2010

42.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (teise nimega Nuclear Science & Technology Research Institute) (tuumateaduse ja -tehnoloogia uurimisinstituut)

 

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) allüksus, kes jätkab AEOI endise teadusüksuse tööd. Tegevdirektor on AEOI asepresident Mohammad Ghannadi (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737).

26.7.2010

43.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Tegutseb kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) nimel

26.7.2010

44.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (teise nimega Sepah Nir)

 

Ettevõtja Khatam al-Anbya Construction Headquarters (loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929) tütarettevõtja. Sepanir Oil and Gas Engineering Company osaleb Iraani South Parsi avamere gaasimaardla arendusprojekti 15. ja 16. etapis.

26.7.2010

45.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG töötab välja ja toodab pind-õhk-tüüpi rakette Iraani sõjaväele. Haldab sõjalisi, raketi- ja õhukaitseprojekte ning hangib kaupu Venemaalt, Valgevenest ja Põhja-Koreast.

26.7.2010

46.

Shakhese Behbud Sanat

 

Osalenud seadmete ja osade tootmises tuumkütusetsükli jaoks.

26.7.2010

47.

Riiklik hanke-organisatsioon (State Purchasing Organisation, SPO)

 

Vahendab arvatavalt relvade importi. Tõenäoliselt Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) tütarettevõtja.

23.6.2008

48.

Iraani presidendi kantselei tehnoloogiaalase koostöö amet (Technology Cooperation Office, TCO)

Tehran, Iran

Vastutab tehnoloogia arengu eest Iraanis, tegeledes asjaomaste hangetega välisriikidest ning koolitusalaste sidemetega. Toetab tuuma- ja raketiprogramme.

26.7.2010

49.

Yasa Part, (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtjad:

 

Hangib tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide jaoks vajalikke materjale ja tehnoloogiaid

26.7.2010

a)

Arfa Paint Company

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel

26.7.2010

b)

Arfeh Company

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel

26.7.2010

c)

Farasepehr Engineering Company

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel

26.7.2010

d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel

26.7.2010

e)

Iran Saffron Company ehk Iransaffron Co.

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel

26.7.2010

f)

Shetab G.

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel

26.7.2010

g)

Shetab Gaman

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel

26.7.2010

h)

Shetab Trading

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel

26.7.2010

i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel

26.7.2010


27.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 281/78


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 962/2010,

26. oktoober 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ, (1) mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 1108/2009, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et säilitada Euroopas lennundusohutuse ühtne kõrge tase, on vaja säilitada praegused nõuded ja menetlused, mis on seotud õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkusega ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimisega, eriti seoses koolituse ja eksamineerimisega ning nõuetega teadmiste ja kogemuste kohta, mis on vajalikud lennundustehnilise töötaja loa väljaandmiseks õhusõidukite puhul, mida ei kasutata äriliseks lennutranspordiks.

(2)

Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi „amet”) on esitanud komisjonile kolm arvamust (3) kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 17 lõike 2 punktiga b ja artikli 19 lõikega 1. Praegu kohaldatavate eeskirjade mis tahes muudatuste mõju hindamiseks on vaja anda piisavalt aega selle tagamiseks, et need eeskirjad jääksid igal juhul lihtsaks, proportsionaalseks, majanduslikult tasuvaks ja tõhusaks, võttes arvesse riskihindamist.

(3)

Seepärast tuleks võimaldada liikmesriikide pädevatel asutustel ja huvitatud isikutel lükata veel ühe aasta võrra edasi teatavate sätete kohaldamine nende äriliseks lennutranspordiks mittekasutatavate õhusõidukite suhtes, mis ei ole suured õhusõidukid.

(4)

Seepärast tuleks komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 (4) vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 65 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2042/2003 artikli 7 lõike 3 punkt g asendatakse järgmisega:

„g)

äriliseks lennutranspordiks mittekasutatavate õhusõidukite puhul, mis ei ole suured õhusõidukid, vajadust täita III lisa (66. osa) järgmiste sätete puhul kuni 28. septembrini 2011:

I lisa (M osa) jaotise M.A.606 punkt g ja jaotise M.A.801 punkti b alapunkt 2;

II lisa (145. osa) jaotise 145.A.30 punktid g ja h.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. oktoober 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(2)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 51.

(3)  EASA arvamus nr 05/2008 „Time limit for demonstrating compliance with knowledge and experience requirements”; arvamus nr 04/2009 „aircraft maintenance license for non-complex aircraft” ja arvamus nr 05/2009 „privileges of B1 and B2 aircraft maintenance license” ja „type and group ratings” ja „type rating training”.

(4)  ELT L 315, 28.11.2003, lk 1.


27.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 281/79


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 963/2010,

26. oktoober 2010,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 27. oktoobril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. oktoober 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

79,1

MK

64,0

XS

73,2

ZZ

72,1

0707 00 05

MK

87,5

TR

152,2

ZZ

119,9

0709 90 70

TR

146,9

ZZ

146,9

0805 50 10

AR

63,5

BR

68,9

CL

65,0

TR

86,6

UY

61,0

ZA

65,0

ZZ

68,3

0806 10 10

BR

224,5

TR

134,9

US

155,2

ZA

64,2

ZZ

144,7

0808 10 80

AR

77,8

CL

110,8

CN

82,6

NZ

103,7

ZA

76,2

ZZ

90,2

0808 20 50

CN

74,2

ZA

88,6

ZZ

81,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

27.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 281/81


NÕUKOGU OTSUS 2010/644/ÜVJP,

25. oktoober 2010,

millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP.

(2)

Nõukogu vaatas täies ulatuses läbi otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud loendi, milles on esitatud kõnealuse otsuse artikli 19 lõike 1 punktis b ja artikli 20 lõike 1 punktis b nimetatud isikud ja üksused. Seda tehes võttis nõukogu arvesse asjaomaste isikute esitatud märkusi.

(3)

Nõukogu on teinud järelduse, et otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas loetletud isikute ja üksuste suhtes, välja arvatud kaks üksust, tuleks jätkata nimetatud otsuses sätestatud piiravate erimeetmete kohaldamist.

(4)

Nõukogu on samuti teinud järelduse, et loendisse kantud teatavaid üksusi käsitlevaid kandeid tuleks muuta.

(5)

Otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 19 lõike 1 punktis b ja artikli 20 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja üksuste loendit tuleks vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 25. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.


LISA

„II LISA

Artikli 19 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja üksuste loend

I.   Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused

A.   Isikud

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Reza AGHAZADEH

Sünniaeg: 15/03/1949, passi number: S4409483, kehtiv 26/04/2000 – 27/04/2010, välja antud Teheranis, diplomaatilise passi number: D9001950, välja antud 22/01/2008, kehtiv kuni 21/01/2013, sünnikoht: Khoy

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni endine (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Ali DIVANDARI (teise nimega DAVANDARI)

 

Bank Mellati (vt B osa nr 4) juht

26.7.2010

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC aadress: AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran / Iraan

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFCP) (vt B osa nr 30) asedirektor ja peadirektor; nimetatud ettevõte moodustab osa Iraani aatomienergiaorganisatsioonist (AEOI). AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). NFPC on osalenud rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu.

23.4.2007

4.

Insener Mojtaba HAERI

 

MODAFLi tööstusosakonna asedirektor. Teostab järelevalvet AIO ja DIO üle.

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Sünniaeg: 21/04/1946, passi number: T12838903

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) asejuht.

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (teise nimega LANGROUDI)

Sünniaeg: 24/11/1945, sünnikoht: Langroud

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Tuumauuringute keskuse aadress: AEOI-NRC, PO Box: 11365-8486 Teheran/Iraan; Faks: (+9821) 8021412

AEOI Teherani Tuumauuringute Keskuse juht. IAEA ootab jätkuvalt Iraani selgitusi TNRC-s läbiviidud plutooniumi eraldamise katsete kohta, sealhulgas selle kohta, kas on leitud kõrgrikastatud uraani osakesi keskkonnaproovides, mis võeti Karaj’i jäätmeladustusrajatises, kus hoiti mahuteid vaesestatud uraaniga pärast katsetes kasutamist. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronics Industries (vt B osa nr 20) tegevdirektor

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Sündinud 7. novembril 1943 Iraanis. Passi number 05HK31387, välja antud 01/01/2002 Iraanis, kehtiv kuni 07/08/2010.

Sai Prantsuse kodakondsuse 7. mail 2008.

Ettevõtte Fulmen direktor (vt B osa nr 13)

26.7.2010

10.

Brigaadikindral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFLi (vt B osa nr 29) tarnete ja logistika osakonna asejuht

23.6.2008

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No 39 Ghandi street,

Teheran

Iraan 1517883115

Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khameneiga seotud investeerimisfondi ja sihtasutuse Setad Ejraie president. Ettevõtte Sina Bank juhatuse liige.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) (tuntud ka nime all Cruise Missile Industry Group) juht. See organisatsioon lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 ja on loetletud ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP I lisas.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE