ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.275.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 275

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
20. oktoober 2010


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv 2010/66/EL, 14. oktoober 2010, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2008/9/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises liikmesriigis

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2010/622/EL

 

*

Nõukogu otsus, 7. oktoober 2010, Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta

3

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 936/2010, 19. oktoober 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

5

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 937/2010, 19. oktoober 2010, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11 turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

7

 

 

OTSUSED

 

 

2010/623/EL

 

*

Nõukogu otsus, 11. oktoober 2010, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banca d’Italia välisaudiitori osas

9

 

 

2010/624/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 14. oktoober 2010, Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi alusel tehtavate liidu laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta (EKP/2010/17)

10

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

DIREKTIIVID

20.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 275/1


NÕUKOGU DIREKTIIV 2010/66/EL,

14. oktoober 2010,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 2008/9/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises liikmesriigis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 113,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu riikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2008/9/EÜ, (3) millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises liikmesriigis, kohaldatakse pärast 31. detsembrit 2009 esitatud tagastamistaotlustele.

(2)

Direktiivi 2008/9/EÜ kohaldamiseks on liikmesriigid kohustatud välja arendama veebiportaali, mille kaudu liikmesriigis asuvad maksukohustuslased esitavad tagastamistaotlused käibemaksu suhtes, mis tekkis liikmesriigis, kus nad ei asu. Nimetatud veebiportaalid oleksid pidanud tööle hakkama 1. jaanuaril 2010.

(3)

Mitmed tõsised viivitused ja teatavad tehnilised probleemid on mõjutanud veebiportaalide väljatöötamist ja toimimist piiratud arvus liikmesriikides, takistades sellega teatavate tagastamistaotluste õigeaegset esitamist. Direktiivi 2008/9/EÜ kohaselt tuleb tagastamistaotlus esitada asukohaliikmesriigile hiljemalt tagastamisperioodile järgneva kalendriaasta 30. septembriks. Seda tähtaega ja mõnede veebiportaalide puudulikku toimimist arvesse võttes on mõnede maksukohustuslaste puhul oht, et nad ei saa kasutada oma õigust arvata maha 2009. aastal tekkinud käibemaksukulusid. Seepärast tuleks 2009. aasta tagastamisperioodidega seotud taotluste esitamise tähtaega erandkorras pikendada 31. märtsini 2011.

(4)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (4) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja liidu huvides vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

(5)

Tagamaks, et maksukohustuslastelt ei nõuta 2009. aasta tagastamisperioodidega seotud taotluste esitamist 30. septembriks 2010, peaks käesolevat direktiivi hakkama kohaldama alates 1. oktoobrist 2010.

(6)

Seetõttu tuleks direktiivi 2008/9/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2008/9/EÜ artikli 15 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Tagastamistaotlused, mis on seotud 2009. aasta tagastamisperioodidega, esitatakse asukohaliikmesriigile hiljemalt 31. märtsiks 2011.”

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. oktoobriks 2010. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2010.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 14. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  22. septembri 2010. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  15. septembri 2010. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  ELT L 44, 20.2.2008, lk 23.

(4)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

20.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 275/3


NÕUKOGU OTSUS,

7. oktoober 2010,

Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta

(2010/622/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkti a koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Oma viisapoliitika ühtlustamiseks nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 539/2001 (milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud) (1) kehtestasid mõned liikmesriigid enne oma ühinemist liiduga viisavabaduse Brasiilia Liitvabariigi („Brasiilia”) kodanikele, kuna Brasiilia kuulub nende kolmandate riikide loetellu, mille kodanikud on viisanõudest vabastatud.

(2)

Põhiseadusest tulenevalt ei ole Brasiilial võimalik loobuda liikmesriikide suhtes viisanõudest ühepoolselt; selleks tuleb sõlmida viisavabadusleping, mille peab ratifitseerima Brasiilia parlament.

(3)

Brasiilial on sõlmitud viisavabadusleping enamiku liikmesriikidega kas enne nende ühinemist liiduga või enne ühise viisapoliitika kehtestamist. Ometi ei ole nelja liikmesriigiga kahepoolset lepingut varem sõlmitud, mistõttu Brasiilia nõuab endiselt nende liikmesriikide kodanikelt lühiajaliseks riigis viibimiseks viisat.

(4)

Tulenevalt ühise viisapoliitika olemusest ja liidu ainupädevusest selles valdkonnas on liit ainukesena pädev pidama läbirääkimisi viisavabaduslepingute üle ja neid sõlmima; liikmesriigid ise seda teha ei saa.

(5)

Võttes arvesse, et Brasiilia ei kohtle teatavaid liikmesriike vastastikkuse põhimõtte alusel, volitas nõukogu komisjoni oma 18. aprilli 2008. aasta otsusega pidama vastastikuse viisavabaduse säilitamiseks läbirääkimisi liidu ja Brasiilia vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu üle.

(6)

Läbirääkimisi lepingu üle alustati 2. juulil 2008 ja need lõpetati 1. oktoobril 2009.

(7)

28. aprillil 2010 Brüsselis parafeeritud Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelisele tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevale lepingule tuleks alla kirjutada, eeldusel et see hiljem sõlmitakse.

(8)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ (Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes) (2). Seetõttu ei osale Ühendkuningriik otsuse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(9)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ (Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes) (3). Seetõttu ei osale Iirimaa otsuse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu (edaspidi „leping”) allakirjutamine, eeldusel et leping sõlmitakse (4).

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud liidu nimel lepingule alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 7. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

M. WATHELET


(1)  EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(3)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(4)  Lepingu tekst avaldatakse koos otsusega selle sõlmimise kohta.


MÄÄRUSED

20.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 275/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 936/2010,

19. oktoober 2010,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. oktoobril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. oktoober 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

73,0

MK

80,1

TR

95,0

XS

87,5

ZZ

83,9

0707 00 05

MK

77,8

TR

131,0

ZZ

104,4

0709 90 70

TR

135,9

ZZ

135,9

0805 50 10

AR

77,2

BR

100,4

CL

77,6

IL

91,2

TR

89,9

ZA

95,1

ZZ

88,6

0806 10 10

BR

216,9

TR

147,6

US

149,0

ZA

65,4

ZZ

144,7

0808 10 80

AR

75,7

BR

59,6

CL

85,5

CN

82,6

NZ

104,2

US

82,6

ZA

85,9

ZZ

82,3

0808 20 50

CN

75,3

ZA

88,6

ZZ

82,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


20.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 275/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 937/2010,

19. oktoober 2010,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11 turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2010/11 turustusaastaks on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) nr 867/2010 (3). Neid hindu ja tollimakse on viimati muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 933/2010 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse 2010/11 turustusaastaks muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. oktoobril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. oktoober 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 259, 1.10.2010, lk 3.

(4)  ELT L 273, 19.10.2010, lk 11.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 20. oktoobrist 2010

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

58,26

0,00

1701 11 90 (1)

58,26

0,00

1701 12 10 (1)

58,26

0,00

1701 12 90 (1)

58,26

0,00

1701 91 00 (2)

50,43

2,34

1701 99 10 (2)

50,43

0,00

1701 99 90 (2)

50,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.


OTSUSED

20.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 275/9


NÕUKOGU OTSUS,

11. oktoober 2010,

millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banca d’Italia välisaudiitori osas

(2010/623/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta, eriti selle artiklit 27.1,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 23. augusti 2010. aasta soovitust EKP/2010/11 Euroopa Liidu Nõukogule Banca d’Italia välisaudiitori kohta (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga (EKP) ja eurosüsteemi riikide keskpankade raamatupidamist auditeerivad EKP nõukogu soovitatud ja Euroopa Liidu Nõukogu heakskiidetud sõltumatud välisaudiitorid.

(2)

Banca d’Italia praeguse välisaudiitori volitused lõppesid pärast majandusaasta 2009 auditeerimist. Seetõttu on vaja välisaudiitor ametisse määrata alates majandusaastast 2010.

(3)

Banca d’Italia on oma välisaudiitoriks majandusaastateks 2010–2015 valinud PricewaterhouseCoopers SpA.

(4)

EKP nõukogu soovitas PricewaterhouseCoopers SpA määramist Banca d’Italia välisaudiitoriks majandusaastateks 2010–2015.

(5)

On asjakohane järgida EKP nõukogu soovitust ning muuta vastavalt otsust 1999/70/EÜ (2),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 1999/70/EÜ artikli 1 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   PricewaterhouseCoopers SpA kinnitatakse käesolevaga Banca d’Italia välisaudiitoriks majandusaastateks 2010–2015.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Euroopa Keskpangale.

Luxembourg, 11. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  ELT C 233, 28.8.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 22, 29.1.1999, lk 69.


20.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 275/10


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

14. oktoober 2010,

Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi alusel tehtavate liidu laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta

(EKP/2010/17)

(2010/624/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 122 lõiget 2 ja artikli 132 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 17 ja 21 ning artikli 34 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 11. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 407/2010, millega luuakse Euroopa finantsstabiilsusmehhanism, (1) eelkõige selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EL) nr 407/2010 sätestab võimaluse anda Euroopa Liidu Nõukogu otsuse alusel laenu või krediidiliini kujul liidu finantsabi liikmesriikidele, kes on suurtes majandus- või finantsraskustes, mida põhjustavad neist olenematud erandlikud juhtumid, või kellel on tõsine oht sellistesse raskustesse sattuda.

(2)

Vastavalt määruse (EL) nr 407/2010 artiklile 8 kehtestab komisjon koos Euroopa Keskpangaga (EKP) laenude haldamiseks vajaliku korra. Laenude põhisumma ja intressimaksed kantakse abisaava liikmesriigi kontole EKPs neliteist TARGET2 tööpäeva enne vastavat maksetähtpäeva.

(3)

Selleks, et täita määruses (EL) nr 407/2010 sätestatud EKP ülesandeid, peab EKP kohaseks avada komisjonile ja abisaavate liikmesriikide keskpankadele taotluse alusel eriotstarbelised kontod,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EKP täidab laenude haldamisega seotud ülesandeid ja teostab Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi alusel tehtavate liidu laenusaamise ja laenuandmise toimingutega seonduvaid makseid vastavalt määrusele (EL) nr 407/2010.

Artikkel 2

EKP avab komisjoni taotlusel komisjoni kontod ja abisaava liikmesriigi keskpanga taotlusel asjaomase riigi keskpanga kontod.

Artikkel 3

Artiklis 2 osutatud kontosid kasutatakse liikmesriikidele Euroopa finantsstabiilsusmehhanismiga seoses tehtavate maksete töötlemiseks.

Artikkel 4

EKP maksab üleöö hoitavalt summalt intressi, mis võrdub EKP hoiustamise püsivõimaluse tegelikule 360 päeva suhte meetodile.

Artikkel 5

EKP juhatus võtab meetmed, mis on vajalikud käesoleva otsuse rakendamiseks.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Frankfurt Maini ääres, 14. oktoober 2010

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 118, 12.5.2010, lk 1.