ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.253.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 253

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
28. september 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 848/2010, 27. september 2010, millega kehtestatakse 2010/2011. turustusaastaks erand nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 63 lõike 2 punktist a suhkru ülejäägi ülekandmise teavitamiskuupäevade kohta

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 849/2010, 27. september 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta ( 1 )

2

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 850/2010, 27. september 2010, millega algatatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1659/2005 (millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit magneesiumoksiidtelliste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks) läbivaatamine seoses uue eksportijaga, tunnistatakse kehtetuks ühe Hiina Rahvavabariigi eksportija impordi tollimaks ja kehtestatakse nimetatud impordi suhtes registreerimisnõue

42

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 851/2010, 27. september 2010, millega 136. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

46

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 852/2010, 27. september 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

48

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 853/2010, 27. september 2010, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

50

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 854/2010, 27. september 2010, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient ajavahemikul 8.–14. septembrini 2010 taotletud impordilitsentside väljaandmiseks suhkrutoodetele teatavate tariifikvootide alusel ning peatatakse kõnealuste litsentside taotluste esitamine

52

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2010/573/ÜVJP, 27. september 2010, Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta

54

 

 

2010/574/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 21. september 2010, liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta (EKP/2010/15)

58

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTUVÕETUD ÕIGUSAKTID

 

 

2010/575/EL

 

*

EL–Jordaania assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2010, 16. september 2010, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli nr 3 (mõiste päritolustaatusega tooted määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) artikli 15 lõiget 7

60

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

28.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 848/2010,

27. september 2010,

millega kehtestatakse 2010/2011. turustusaastaks erand nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 63 lõike 2 punktist a suhkru ülejäägi ülekandmise teavitamiskuupäevade kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 85 punkti c koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 63 lõike 2 punkti a kohaselt peab iga ettevõtja, kes on otsustanud üle kanda kogu oma toodangu või osa toodangust, mis ületab ettevõtjale määratud suhkrukvooti, teavitama asjaomast liikmesriiki oma otsusest enne selle liikmesriigi poolt määratavat kuupäeva kõnealuse artikliga seatud tähtaja piires.

(2)

Selleks et lihtsustada kvoodivälise suhkru tarnimist Euroopa Liidu turule, mis võimaldaks ettevõtjatel 2010/2011. turustusaasta viimastel kuudel reageerida nõudluse ettenägematutele muutustele, on vaja liikmesriikidele anda võimalus määrata ettevõtjate jaoks kindlaks hilisemad tähtajad suhkru ülejäägi ülekandmisest teavitamiseks.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2010/2011. turustusaastaks peavad ettevõtjad, kes on erandina määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 63 lõike 2 punktist a otsustanud suhkrukogused üle kanda, kõnealuse määruse artikli 63 lõike 1 kohaselt teavitama asjaomast liikmesriiki enne selle liikmesriigi poolt määratavat kuupäeva ajavahemikul 1. veebruarist15. augustini 2011.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. oktoobrist 2010 kuni 30. septembrini 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.


28.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/2


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 849/2010,

27. september 2010,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta, (1) eelkõige selle artikli 6 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

2006. ja 2008. aastal edastatud kahe esimese andmekogumi hindamine tõi esile vajaduse vaadata läbi määruse (EÜ) nr 2150/2002 lisad, milles tuvastati teatavad põhimõttelised puudused.

(2)

Komisjon on esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse (EÜ) nr 2150/2002 rakendamise kohta, (2) milles ta tegi ettepaneku mitmeteks muudatusteks.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2150/2002 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta) (3) asutatud Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2150/2002 I, II ja III lisa asendatakse käesoleva määruse lisas oleva tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 332, 9.12.2002, lk 1.

(2)  KOM(2008) 355 lõplik.

(3)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.


LISA

I LISA

JÄÄTMETEKE

1.   JAGU

Katvus

1.

Statistika tuleb koostada kõikide NACE Rev. 2 jagude A–U alusel liigitatud tegevusalade kohta. Nendesse jagudesse kuuluvad kõik majandustegevusalad.

Käesolevasse lisasse kuuluvad ka:

a)

kodumajapidamises tekkivad jäätmed;

b)

jäätmete taaskasutamis- ja/või kõrvaldamistoimingutest tekkivad jäätmed.

2.

Käesolevat lisa ei kohaldata jäätmete suhtes, mis võetakse ringlusse nende tekkimise kohas.

2.   JAGU

Jäätmekategooriad

Tuleb koostada järgmiste jäätmekategooriate statistika:

Statistiliste kogumite loetelu

 

EWC-Stat/variant 4

 

Kirje number

 

Kirjeldus

Ohtlikud jäätmed/tavajäätmed

1

01.1

Kasutatud lahustid

Ohtlikud jäätmed

2

01.2

Happelised, leeliselised või soolajäätmed

Tavajäätmed

3

01.2

Happelised, leeliselised või soolajäätmed

Ohtlikud jäätmed

4

01.3

Kasutatud õlid

Ohtlikud jäätmed

5

01.4, 02, 03.1

Keemilised jäätmed

Tavajäätmed

6

01.4, 02, 03.1

Keemilised jäätmed

Ohtlikud jäätmed

7

03.2

Tööstuslikud reovee puhastussetted

Tavajäätmed

8

03.2

Tööstuslikud reovee puhastussetted

Ohtlikud jäätmed

9

03.3

Jäätmete töötlemisel tekkinud setted ja vedeljäätmed

Tavajäätmed

10

03.3

Jäätmete töötlemisel tekkinud setted ja vedeljäätmed

Ohtlikud jäätmed

11

05

Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed

Tavajäätmed

12

05

Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed

Ohtlikud jäätmed

13

06.1

Mustmetalli jäätmed

Tavajäätmed

14

06.2

Värvilise metalli jäätmed

Tavajäätmed

15

06.3

Värvilise ja mustmetalli segajäätmed

Tavajäätmed

16

07.1

Klaasijäätmed

Tavajäätmed

17

07.1

Klaasijäätmed

Ohtlikud jäätmed

18

07.2

Paberi- ja kartongijäätmed

Tavajäätmed

19

07.3

Kummijäätmed

Tavajäätmed

20

07.4

Plastijäätmed

Tavajäätmed

21

07.5

Puidujäätmed

Tavajäätmed

22

07.5

Puidujäätmed

Ohtlikud jäätmed

23

07.6

Tekstiilijäätmed

Tavajäätmed

24

07.7

PCBsid sisaldavad jäätmed

Ohtlikud jäätmed

25

08 (v.a 08.1, 08.41)

Kasutuselt kõrvaldatud seadmed (v.a kasutuselt kõrvaldatud sõidukid ning patareide ja akude jäätmed)

Tavajäätmed

26

08 (v.a 08.1, 08.41)

Kasutuselt kõrvaldatud seadmed (v.a kasutuselt kõrvaldatud sõidukid ning patareide ja akude jäätmed)

Ohtlikud jäätmed

27

08.1

Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid

Tavajäätmed

28

08.1

Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid

Ohtlikud jäätmed

29

08.41

Patareide ja akude jäätmed

Tavajäätmed

30

08.41

Patareide ja akude jäätmed

Ohtlikud jäätmed

31

09.1

Loomsed ning segatud toidujäätmed

Tavajäätmed

32

09.2

Taimsed jäätmed

Tavajäätmed

33

09.3

Loomaväljaheited, virts ja sõnnik

Tavajäätmed

34

10.1

Kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed jäätmed

Tavajäätmed

35

10.2

Segatud ja eristamata materjalid

Tavajäätmed

36

10.2

Segatud ja eristamata materjalid

Ohtlikud jäätmed

37

10.3

Sortimisjäägid

Tavajäätmed

38

10.3

Sortimisjäägid

Ohtlikud jäätmed

39

11

Tavalised setted

Tavajäätmed

40

12.1

Mineraaljäätmeid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht

Tavajäätmed

41

12.1

Mineraaljäätmeid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht

Ohtlikud jäätmed

42

12.2, 12.3, 12.5

Muud mineraaljäätmed

Tavajäätmed

43

12.2, 12.3, 12.5

Muud mineraaljäätmed

Ohtlikud jäätmed

44

12.4

Põletusjäätmed

Tavajäätmed

45

12.4

Põletusjäätmed

Ohtlikud jäätmed

46

12.6

Pinnas

Tavajäätmed

47

12.6

Pinnas

Ohtlikud jäätmed

48

12.7

Süvenduspinnas

Tavajäätmed

49

12.7

Süvenduspinnas

Ohtlikud jäätmed

50

12.8, 13

Jäätmete töötlemisel tekkinud mineraaljäätmed ja stabiliseeritud jäätmed

Tavajäätmed

51

12.8, 13

Jäätmete töötlemisel tekkinud mineraaljäätmed ja stabiliseeritud jäätmed

Ohtlikud jäätmed

3.   JAGU

Karakteristikud

Statistika esitatakse järgmiste karakteristikute ja jaotiste kohta:

1.

Kõigi 2. jao punktis 1 loetletud jäätmekategooriate ja 8. jao punktis 1 loetletud jäätmeid tekitavate tegevuste kohta esitatakse tekitatud jäätmete kogus.

2.

Elanikkond, mis kuulub segatud kodumajapidamisjäätmete ja samalaadsete jäätmete kogumise süsteemi.

4.   JAGU

Aruandeühik

1.

Kõigi jäätmekategooriate puhul kasutatav aruandeühik on 1 tonn (tavalisi) märgi jäätmeid, välja arvatud jäätmekategooriad „tööstuslikud reovee puhastussetted”, „tavalised setted”, „jäätmete töötlemisel tekkinud setted ja vedeljäätmed” ning „süvenduspinnas”, mille puhul kasutatav aruandeühik on 1 tonn kuivainet.

2.

3. jao punktis 2 nimetatud karakteristiku aruandeühik on elanikkonna protsendimäär.

5.   JAGU

Esimene vaatlusaasta ja perioodilisus

1.

Esimene vaatlusaasta on käesoleva määruse jõustumisele järgnev teine kalendriaasta.

2.

Käesoleva läbivaatusega seotud jäätmestatistika puhul on esimene vaatlusaasta 2010.

3.

Liikmesriigid esitavad andmed iga teise aasta kohta pärast esimest vaatlusaastat.

6.   JAGU

Tulemuste edastamine Eurostatile

Tulemused edastatakse 18 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu.

7.   JAGU

Aruanne statistika katvuse ja kvaliteedi kohta

1.

Iga 8. jaos loetletud kirje (tegevusalad ja majapidamised) kohta märgivad liikmesriigid protsendimäära, mis näitab, kui suurt osa vastava kirje jäätmete üldkogumist koostatud statistika katab. Katvuse miinimumnõude määrab kindlaks komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2.

Liikmesriigid esitavad kvaliteediaruande, milles märgitakse kogutud andmete täpsusaste. Esitatakse hindamiste, liitmiste või väljaarvamiste kirjeldus ning kirjeldatakse viisi, kuidas need menetlused mõjutavad 2. jao punktis 1 loetletud jäätmekategooriate jaotust 8. jaos nimetatud majandustegevuse alade kaupa.

3.

Komisjon lisab katvuse ja kvaliteedi aruande käesoleva määruse artikliga 8 ettenähtud aruandesse.

8.   JAGU

Tulemuste koostamine

1.

3. jao punktis 1 loetletud karakteristikute tulemused koostatakse:

1.1.

järgmiste NACE Rev. 2 jagude, osade, gruppide ja klasside kohta:

Kirje number

 

Kirjeldus

1

A jagu

Põllumajandus, metsandus ja kalandus

2

B jagu

Mäetööstus

3

Osa 10

Toiduainete tootmine

Osa 11

Jookide tootmine

Osa 12

Tubakatoodete tootmine

4

Osa 13

Tekstiilitootmine

Osa 14

Rõivatootmine

Osa 15

Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine

5

Osa 16

Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

6

Osa 17

Paberi ja pabertoodete tootmine

Osa 18

Trükindus ja salvestiste paljundus

7

Osa 19

Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine

8

Osa 20

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

Osa 21

Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine

Osa 22

Kummi- ja plasttoodete tootmine

9

Osa 23

Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

10

Osa 24

Metallitootmine

Osa 25

Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed

11

Osa 26

Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

Osa 27

Elektriseadmete tootmine

Osa 28

Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine

Osa 29

Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine

Osa 30

Muude transpordivahendite tootmine

12

Osa 31

Mööblitootmine

Osa 32

Muu tootmine

Osa 33

Masinate ja seadmete remont ja paigaldus

13

D jagu

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

14

Osa 36

Veekogumine, -töötlus ja -varustus

Osa 37

Kanalisatsioon

Osa 39

Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

15

Osa 38

Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine

16

F jagu

Ehitus

17

 

Teenindavad tegevusalad

G jagu, v.a klass 46.77

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

H jagu

Veondus ja laondus

I jagu

Majutus ja toitlustus

J jagu

Info ja side

K jagu

Finants- ja kindlustustegevus

L jagu

Kinnisvaraalane tegevus

M jagu

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

N jagu

Haldus- ja abitegevused

O jagu

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

P jagu

Haridus

Q jagu

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

R jagu

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

S jagu

Muud teenindavad tegevused

T jagu

Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine

U jagu

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus

18

Klass 46.77

Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus

1.2.

kodumajapidamised

Kirje number

 

Kirjeldus

19

 

Kodumajapidamises tekkivad jäätmed

2.

Majandustegevuse alade statistilised üksused on nõukogu määruse (EMÜ) nr 696/93 (1) määratluse järgi kohalikud üksused või tegevusalade üksused iga liikmesriigi statistilise süsteemi kohaselt.

7. jao kohaselt koostatavas kvaliteediaruandes peab olema kirjeldus selle kohta, kuidas valitud statistiline üksus mõjutab NACE Rev. 2 rühmituste andmete jaotumist.

II LISA

JÄÄTMETE TAASKASUTAMINE JA KÕRVALDAMINE

1.   JAGU

Katvus

1.

Statistika tuleb koostada kõikide jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamisrajatiste kohta, kus tehakse 8. jao punktis 2 nimetatud toiminguid ja mis kuuluvad I lisa 8. jao punktis 1.1 nimetatud NACE Rev. 2 kohaste majandustegevuse alade hulka või on osa nendest.

2.

Käesolevat lisa ei kohaldata rajatiste suhtes, mille jäätmetöötlustoimingud piirduvad üksnes jäätmete ringlussevõtuga nende tekkimise kohas.

2.   JAGU

Jäätmekategooriad

Jäätmekategooriad, mille kohta tuleb 8. jao punktis 2 nimetatud taaskasutamis- või kõrvaldamistoimingute lõikes statistilisi andmeid koguda, on nimetatud I lisa 2. jao punktis 1.

3.   JAGU

Karakteristikud

Statistika esitatakse järgmiste karakteristikute ja jaotiste kohta:

Kirje number

Kirjeldus

Piirkondlik tasand

1

Töödeldud jäätmete kogused 2. jaos loetletud jäätmekategooriate ja 8. jao punktis 2 loetletud taaskasutamis- või kõrvaldamistoimingute kaupa, välja arvatud tekkimiskohas ringlusse võetud jäätmed

Riiklik tasand

2

8. jao punkti 2 kirjes 4 loetletud toiminguteks ettenähtud töötlemisrajatiste arv ja võimsus, jagatuna:

a) ohtlikud jäätmed, b) tavajäätmed ja c) püsijäätmed

Riiklik tasand

3

8. jao punkti 2 kirjes 4 loetletud toiminguteks ettenähtud, aga pärast eelmist vaatlusaastat suletud (jäätmete ladestamine lõppenud) töötlemisrajatiste arv, jagatuna:

a) ohtlikud jäätmed, b) tavajäätmed ja c) püsijäätmed

Riiklik tasand

4

8. jao punktis 2 (välja arvatud kirje 5) loetletud taaskasutamis- ja kõrvaldamistoiminguteks ettenähtud töötlemisrajatiste arv

NUTS 2

5

8. jao punktis 2 (välja arvatud kirjed 3 ja 5) loetletud taaskasutamis- ja kõrvaldamistoiminguteks ettenähtud töötlemisrajatiste võimsus

NUTS 2

4.   JAGU

Aruandeühik

Kõigi jäätmekategooriate puhul kasutatav aruandeühik on 1 tonn (tavalisi) märgi jäätmeid, välja arvatud jäätmekategooriad „tööstuslikud reovee puhastussetted”, „tavalised setted”, „jäätmete töötlemisel tekkinud setted ja vedeljäätmed” ning „süvenduspinnas”, mille puhul kasutatav aruandeühik on 1 tonn kuivainet.

5.   JAGU

Esimene vaatlusaasta ja perioodilisus

1.

Esimene vaatlusaasta on käesoleva määruse jõustumisele järgnev teine kalendriaasta.

2.

Käesoleva läbivaatusega seotud jäätmestatistika puhul on esimene vaatlusaasta 2010.

3.

Liikmesriigid esitavad 8. jao punktis 2 nimetatud toimingute andmed iga teise aasta kohta pärast esimest vaatlusaastat.

6.   JAGU

Tulemuste edastamine Eurostatile

Tulemused edastatakse 18 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu.

7.   JAGU

Aruanne statistika katvuse ja kvaliteedi kohta

1.

Kõigi 3. jaos loetletud karakteristikute ja 8. jao punktis 2 loetletud toiminguliikide kohta märgivad liikmesriigid protsendimäära, mis näitab, kui suurt osa vastava kirje jäätmete üldkogumist koostatud statistika katab. Katvuse miinimumnõude määrab kindlaks komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2.

Liikmesriigid esitavad 3. jaos loetletud karakteristikute kohta kvaliteediaruande, milles märgitakse kogutud andmete täpsusaste.

3.

Komisjon lisab katvuse ja kvaliteedi aruande käesoleva määruse artiklis 8 ettenähtud aruandesse.

8.   JAGU

Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingud

1.

8. jao punktis 2 loetletud toiminguliikide puhul tuleb andmed koguda iga kirje kohta, järgides 3. jaos nimetatud karakteristikuid.

2.

Taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute loetelu; koodid on direktiivi 2008/98/EÜ (2) I ja II lisades esitatud koodid:

Kirje number

 

Taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute liigid

Põletamine

1

R1

Kasutamine peamiselt kütusena või muul viisil energiaallikana

2

D10

Põletamine maismaal

Taaskasutamistoimingud (v.a jäätmete energiakasutus)

3a

R2 +

Lahustite taasväärtustamine/regenereerimine

R3 +

Lahustitena mittekasutatavate orgaaniliste ainete ringlussevõtt/taasväärtustamine (sh kompostimine ja muud bioloogilised muundamisprotsessid)

R4 +

Metallide ja metalliühendite ringlussevõtt/taasväärtustamine

R5 +

Muude anorgaaniliste ainete ringlussevõtt/taasväärtustamine

R6 +

Hapete ja aluste regenereerimine

R7 +

Reostustõrjeks kasutatud ainete taaskasutamine

R8 +

Katalüsaatorite komponentide taaskasutamine

R9 +

Kasutatud õlide taasrafineerimine või korduvkasutamine muul viisil

R10 +

Pinnastöötlus põllumajandusliku kasutamise eesmärgil või keskkonnaseisundi parendamiseks

R11

Punktides R1–R10 nimetatud toimingute tagajärjel tekkinud jäätmete kasutamine

3b

 

Jäätmete kasutamine kaeveõõnete täidisena

Kõrvaldamistoimingud

4

D1 +

Maapealne või maa-alune ladestamine (nt prügilasse jne)

D5 +

Paigutamine tarindprügilatesse (nt jäätmete paigutamine üksteisest ning keskkonnast isoleeritud, pealt kaetud ja vooderdatud pesadesse jne)

D12

Püsiladustamine (nt konteinerites jäätmete paigutamine kaevandustesse jne)

5

D2 +

Pinnastöötlus (nt vedelate või püdelate heitmete biolagundamine pinnases jne)

D3 +

Süvainjektsioon (nt vedelate heitmete pumpamine puuraukudesse, mahajäetud soolakaevandustesse või looduslikesse tühemikesse jne)

D4 +

Paigutamine maapealsetesse basseinidesse (nt vedelate või püdelate jäätmete paigutamine šahtidesse, tiikidesse või laguunidesse jne)

D6 +

Juhtimine veekogudesse, v.a merre/ookeani

D7

Juhtimine merre/ookeani, sh ladestamine merepõhja

III LISA

VASTAVUSTABEL

vastavalt määruse (EÜ) nr 2150/2002 artikli 1 lõikele 5, EWC-Stat Rev 4 (ainekeskse jäätmete statistikanomenklatuuri) ja komisjoni otsusega 2000/532/EÜ  (3) kehtestatud jäätmenimistu vahel

01   

Keemiliste ühendite jäätmed

01.1   

Kasutatud lahustid

01.11   

Kasutatud halogeenitud lahustid

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

07 01 03*

halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 02 03*

halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 03 03*

halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 04 03*

halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 05 03*

halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 06 03*

halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 07 03*

halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

14 06 01*

klorofluorosüsivesinikud, HCFC-, HFC-ained

 

 

 

 

14 06 02*

muud halogeenitud lahustid ja lahustisegud

 

 

 

 

14 06 04*

halogeenitud lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmed

01.12   

Kasutatud halogeenimata lahustid

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

07 01 04*

muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 02 04*

muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 03 04*

muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 04 04*

muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 05 04*

muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 06 04*

muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 07 04*

muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

14 06 03*

muud lahustid ja lahustisegud

 

 

 

 

14 06 05*

muid lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmed

 

 

 

 

20 01 13*

lahustid

01.2   

Happelised, leeliselised või soolajäätmed

01.21   

Happelised jäätmed

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

06 01 01*

väävelhape ja väävlishape

 

 

 

 

06 01 02*

vesinikkloriidhape

 

 

 

 

06 01 03*

vesinikfluoriidhape

 

 

 

 

06 01 04*

fosforhape ja fosforishape

 

 

 

 

06 01 05*

lämmastikhape ja lämmastikushape

 

 

 

 

06 01 06*

muud happed

 

 

 

 

06 07 04*

lahused ja happed, nt kontakthape

 

 

 

 

08 03 16*

söövituslahusejäätmed

 

 

 

 

09 01 04*

kinnistilahused

 

 

 

 

09 01 05*

pleegituslahused ja pleegituskinnistilahused

 

 

 

 

10 01 09*

väävelhape

 

 

 

 

11 01 05*

peitsimishapped

 

 

 

 

11 01 06*

nimistus mujal nimetamata happed

 

 

 

 

16 06 06*

patareide ja akude eraldi kogutud elektrolüüt

 

 

 

 

20 01 14*

happed

01.22   

Leeliselised jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

03 03 09

lubisete („meesa”)

 

 

 

 

11 01 14

rasvaärastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 13

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

05 01 11*

kütuse leelispuhastusjäätmed

 

 

 

 

06 02 01*

kaltsiumhüdroksiid

 

 

 

 

06 02 03*

ammooniumhüdroksiid

 

 

 

 

06 02 04*

naatriumhüdroksiid ja kaaliumhüdroksiid

 

 

 

 

06 02 05*

muud alused

 

 

 

 

09 01 01*

vesialusilmuti- ja -aktivaatorilahused

 

 

 

 

09 01 02*

ofsetplaatide vesialusilmutilahused

 

 

 

 

09 01 03*

lahustitel põhinevate ilmutite lahused

 

 

 

 

11 01 07*

peitsimisalused

 

 

 

 

11 01 13*

ohtlikke aineid sisaldavad rasvaärastusjäätmed

 

 

 

 

11 03 01*

tsüaniide sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

19 11 04*

kütuse leelispuhastusjäätmed

 

 

 

 

20 01 15*

leelised

01.24   

Muud soolajäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

05 01 16

õli väävlitustamisel tekkinud väävlit sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

05 07 02

väävlit sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

06 03 14

tahked soolad ja lahused, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 06 03 11 ja 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

metallioksiidid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 03 15

 

 

 

 

06 06 03

sulfiide sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 06 02

 

 

 

 

11 02 06

vase hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 02 05

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

06 03 11*

tsüaniide sisaldavad tahked soolad ja lahused

 

 

 

 

06 03 13*

raskmetalle sisaldavad tahked soolad ja lahused

 

 

 

 

06 03 15*

raskmetalle sisaldavad metallioksiidid

 

 

 

 

06 04 03*

arseeni sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

06 04 04*

elavhõbedat sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

06 04 05*

muid raskmetalle sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

06 06 02*

ohtlikke sulfiide sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

10 03 08*

soolaräbu sekundaarsulatusest

 

 

 

 

10 04 03*

kaltsiumarsenaat

 

 

 

 

11 01 08*

fosfaatimissetted

 

 

 

 

11 02 05*

ohtlikke aineid sisaldavad vase hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

 

 

 

 

11 03 02*

muud jäätmed

 

 

 

 

11 05 04*

kasutatud räbusti

 

 

 

 

16 09 01*

permanganaadid, nt kaaliumpermanganaat

 

 

 

 

16 09 02*

kromaadid, nt kaaliumkromaat, kaalium- või naatriumdikromaat

01.3   

Kasutatud õlid

01.31   

Kasutatud mootoriõlid

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

13 02 04*

mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

 

 

 

 

13 02 05*

mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

 

 

 

 

13 02 06*

sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

 

 

 

 

13 02 07*

täielikult biolagundatavad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

 

 

 

 

13 02 08*

muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

01.32   

Muud kasutatud õlid

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

05 01 02*

soolaärastussetted

 

 

 

 

05 01 03*

mahutite põhjasetted

 

 

 

 

05 01 04*

alküülhappesetted

 

 

 

 

05 01 12*

õli sisaldavad happed

 

 

 

 

08 03 19*

dispersne õli

 

 

 

 

08 04 17*

kampoliõli

 

 

 

 

12 01 06*

halogeene sisaldavad mineraalõlipõhised masinaõlijäätmed (v.a emulsioonid ja lahused)

 

 

 

 

12 01 07*

halogeenivabad mineraalõlipõhised masinaõlijäätmed (v.a emulsioonid ja lahused)

 

 

 

 

12 01 08*

halogeene sisaldavad metallitöötlusemulsiooni- ja -lahusejäätmed

 

 

 

 

12 01 09*

halogeenivabad metallitöötlusemulsiooni- ja -lahusejäätmed

 

 

 

 

12 01 10*

sünteetilised metallitöötlusõlid

 

 

 

 

12 01 12*

heitvaha ja -rasv

 

 

 

 

12 01 18*

õli sisaldavad metallisetted (lihvimis-, hoonimis- ja soveldamissetted)

 

 

 

 

12 01 19*

täielikult biolagundatav masinaõli

 

 

 

 

13 01 04*

klooritud emulsioonid

 

 

 

 

13 01 05*

kloorimata emulsioonid

 

 

 

 

13 01 09*

mineraalõlipõhised klooritud hüdraulikaõlid

 

 

 

 

13 01 10*

mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid

 

 

 

 

13 01 11*

sünteetilised hüdraulikaõlid

 

 

 

 

13 01 12*

täielikult biolagundatavad hüdraulikaõlid

 

 

 

 

13 01 13*

muud hüdraulikaõlid

 

 

 

 

13 03 06*

mineraalõlipõhised klooritud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

mineraalõlipõhised kloorimata isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

 

 

 

 

13 03 08*

sünteetilised isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

 

 

 

 

13 03 09*

täielikult biolagundatavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

 

 

 

 

13 03 10*

muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

 

 

 

 

13 05 06*

õlipüünistes lahutatud õli

 

 

 

 

20 01 26*

õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25

01.4   

Ammendatud keemilised katalüsaatorid

01.41   

Ammendatud keemilised katalüsaatorid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

16 08 01

kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatina sisaldavad ammendatud katalüsaatorid (v.a koodinumbriga 16 08 07 nimetatud katalüsaatorid)

 

 

 

 

16 08 03

nimistus mujal nimetamata siirdemetalle või siirdemetalliühendeid sisaldavad ammendatud katalüsaatorid

 

 

 

 

16 08 04

katalüütilise krakkimise juures kasutatud vedelkatalüsaatorid (v.a koodinumbriga 16 08 07 nimetatud katalüsaatorid)

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

16 08 02*

ohtlikke siirdemetalle või ohtlikke siirdemetalliühendeid sisaldavad ammendatud katalüsaatorid

 

 

 

 

16 08 05*

fosforhapet sisaldavad ammendatud katalüsaatorid

 

 

 

 

16 08 06*

katalüsaatoritena kasutatud vedelikud

 

 

 

 

16 08 07*

ohtlike ainetega saastunud ammendatud katalüsaatorid

02   

Keemiliste preparaatide jäätmed

02.1   

Mittestandardsed keemilised jäätmed

02.11   

Põllumajanduskemikaalide jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

02 01 09

põllumajanduskemikaalijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 02 01 08

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

02 01 08*

ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed

 

 

 

 

06 13 01*

anorgaanilised taimekaitsevahendid, puidukaitseained ja muud biotsiidid

 

 

 

 

20 01 19*

pestitsiidid

02.12   

Kasutamata ravimid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

07 05 14

tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 31

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

07 05 13*

ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed

 

 

 

 

18 01 08*

tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

 

 

 

 

18 02 07*

tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

 

 

 

 

20 01 31*

tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

02.13   

Värvide, lakkide, tintide ja liimijäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

04 02 17

värvained ja pigmendid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

värvi- või lakisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

värve või lakke sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 19

 

 

 

 

08 02 01

pulberpinnakatete jäätmed

 

 

 

 

08 03 07

trükivärvi sisaldavad vesisetted

 

 

 

 

08 03 08

trükivärvi sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed

 

 

 

 

08 03 13

trükivärvijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

trükivärvisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

trükipulbrijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 17

 

 

 

 

08 04 10

liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

liimi- ja hermeetikusetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

liime või hermeetikuid sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 15

 

 

 

 

20 01 28

värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

04 02 16*

ohtlikke aineid sisaldavad värvained ja pigmendid

 

 

 

 

08 01 11*

orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed

 

 

 

 

08 01 13*

orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakisetted

 

 

 

 

08 01 15*

värve või lakke sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

 

 

 

 

08 01 17*

värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

 

 

 

 

08 01 19*

värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

 

 

 

 

08 03 12*

ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed

 

 

 

 

08 03 14*

ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvisetted

 

 

 

 

08 03 17*

ohtlikke aineid sisaldavad trükipulbrijäätmed

 

 

 

 

08 04 09*

orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed

 

 

 

 

08 04 11*

orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted

 

 

 

 

08 04 13*

liime või hermeetikuid sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

 

 

 

 

08 04 15*

liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

 

 

 

 

20 01 27*

ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud

02.14   

Muud keemiliste preparaatide jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

02 07 03

keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

 

 

 

 

03 02 99

nimistus mujal nimetamata puidukaitseained

 

 

 

 

04 01 09

apreteerimis- ja viimistlusjäätmed

 

 

 

 

04 02 15

viimistlusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 14

 

 

 

 

07 02 15

lisandijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

silikoone sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

pragude otsingul kasutatud materjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

sideainete jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

pragude otsingul kasutatud materjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 15

 

 

 

 

16 01 15

antifriisid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

survemahutis gaasid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

pesuained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 29

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

03 02 01*

halogeene mittesisaldavad orgaanilised puidukaitseained

 

 

 

 

03 02 02*

kloororgaanilised puidukaitseained

 

 

 

 

03 02 03*

metallorgaanilised puidukaitseained

 

 

 

 

03 02 04*

anorgaanilised puidukaitseained

 

 

 

 

03 02 05*

muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitseained

 

 

 

 

04 02 14*

orgaanilisi lahusteid sisaldavad viimistlusjäätmed

 

 

 

 

05 07 01*

elavhõbedat sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

06 08 02*

ohtlikke silikoone sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

06 10 02*

ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

07 02 14*

ohtlikke aineid sisaldavad lisandijäätmed

 

 

 

 

07 02 16*

ohtlikke silikoone sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

07 04 13*

ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed

 

 

 

 

08 01 21*

värvi- või lakiärastijäätmed

 

 

 

 

08 05 01*

isotsüanaadijäätmed

 

 

 

 

10 09 13*

ohtlikke aineid sisaldavad sideainete jäätmed

 

 

 

 

10 09 15*

pragude otsingul kasutatud, ohtlikke aineid sisaldavate materjalide jäätmed

 

 

 

 

10 10 13*

ohtlikke aineid sisaldavad sideainete jäätmed

 

 

 

 

10 10 15*

pragude otsingul kasutatud, ohtlikke aineid sisaldavate materjalide jäätmed

 

 

 

 

11 01 16*

küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud

 

 

 

 

11 01 98*

muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

16 01 13*

pidurivedelikud

 

 

 

 

16 01 14*

ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid

 

 

 

 

16 05 04*

ohtlikke aineid sisaldavad gaasid (sh haloonid) survemahutis

 

 

 

 

16 09 03*

peroksiidid, nt vesinikperoksiid

 

 

 

 

16 09 04*

nimistus mujal nimetamata oksüdeerivad ained

 

 

 

 

18 01 06*

ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid

 

 

 

 

18 02 05*

ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid

 

 

 

 

20 01 17*

fotokemikaalid

 

 

 

 

20 01 29*

ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

02.2   

Kasutamata lõhkeained

02.21   

Lõhkeaine- ja pürotehniliste toodete jäätmed

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

16 04 02*

pürotehnikamaterjalijäägid

 

 

 

 

16 04 03*

muud lõhkeainejäägid

02.22   

Laskemoonajäägid

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

16 04 01*

laskemoonajäägid

02.3   

Segatud keemilised jäätmed

02.31   

Segatud keemiliste jäätmete väikesed kogused

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

16 05 09

kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 06, 16 05 07 või 16 05 08

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

16 05 06*

ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sh laborikemikaalisegud

 

 

 

 

16 05 07*

ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud anorgaanilised kemikaalid

 

 

 

 

16 05 08*

ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud orgaanilised kemikaalid

02.33   

Ohtlike ainetega saastatud pakendid

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

15 01 10*

ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

03   

Muud keemilised jäätmed

03.1   

Keemilised setted ja jääkained

03.11   

Tõrvad ja süsinikusisaldusega jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

05 01 17

bituumen

 

 

 

 

06 13 03

süsiniktahm

 

 

 

 

10 01 25

kivisöejõujaamades kütuse ladustamisel ja ettevalmistamisel tekkinud jäätmed

 

 

 

 

10 03 02

anoodimurd

 

 

 

 

10 03 18

anoodivalmistamisel tekkinud süsinikku sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

anoodivalmistamisel tekkinud süsinikku sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

anoodimurd

 

 

 

 

11 02 03

vesielektrolüüsianoodide tootmisel tekkinud jäätmed

 

 

 

 

20 01 41

korstnapühkimisjäätmed

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

05 01 07*

happetõrvad (gudroonid)

 

 

 

 

05 01 08*

muud tõrvad

 

 

 

 

05 06 01*

happetõrvad (gudroonid)

 

 

 

 

05 06 03*

muud tõrvad

 

 

 

 

06 13 05*

nõgi

 

 

 

 

10 03 17*

anoodivalmistamisel tekkinud tõrva sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

10 08 12*

anoodivalmistamisel tekkinud tõrva sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

19 11 02*

happetõrvad (gudroonid)

03.12   

Õli/vesiemulsioonide setted

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

05 01 06*

tehastes, seadmetes ja seadmete hooldamisel tekkinud jäätmed

 

 

 

 

13 04 01*

siseveesõidukite pilsivesi

 

 

 

 

13 04 02*

sadamates laevadelt vastuvõetud pilsivesi

 

 

 

 

13 04 03*

muude veesõidukite pilsivesi

 

 

 

 

13 05 01*

tahked liiva- ja õlipüünisejäätmed

 

 

 

 

13 05 02*

õlipüünisesetted

 

 

 

 

13 05 03*

õlikogurisetted

 

 

 

 

13 05 07*

õlipüünistes lahutatud õline vesi

 

 

 

 

13 05 08*

segajäätmed liiva- ja õlipüünistest

 

 

 

 

13 07 01*

kütteõli ja diislikütus

 

 

 

 

13 07 02*

bensiin

 

 

 

 

13 07 03*

muud kütused (sh kütusesegud)

 

 

 

 

13 08 01*

soolaärastussetted või -emulsioonid

 

 

 

 

13 08 02*

muud emulsioonid

 

 

 

 

13 08 99*

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

16 07 09*

muid ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

19 02 07*

separeerimisel tekkinud õlid ja kontsentraadid

03.13   

Keemiliste reaktsioonide jäägid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

03 03 02

roheleelise sete, mis tekib tselluloosi keedulahuse taaskasutamisel

 

 

 

 

04 01 04

kroomi sisaldavad parklahused

 

 

 

 

04 01 05

kroomivabad parklahused

 

 

 

 

11 01 12

loputusvesi, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 11

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

04 01 03*

lahusteid sisaldavad rasvaärastusjäätmed (vedela faasita)

 

 

 

 

06 07 03*

elavhõbedat sisaldav baariumsulfaadisete

 

 

 

 

07 01 01*

vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 01 07*

halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 01 08*

muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 02 01*

vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 02 07*

halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 02 08*

muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 03 01*

vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 03 07*

halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 03 08*

muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 04 01*

vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 04 07*

halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 04 08*

muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 05 01*

vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 05 07*

halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 05 08*

muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 06 01*

vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 06 07*

halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 06 08*

muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 07 01*

vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

 

 

 

 

07 07 07*

halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

07 07 08*

muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

 

 

 

 

09 01 13*

fotograafiajäätmete kohttöötlemisel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

ohtlikke aineid sisaldav loputusvesi

03.14   

Kasutatud filtreerivad ja absorbeerivad materjalid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

15 02 03

absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

veepehmendussetted

 

 

 

 

19 09 04

kasutatud aktiivsüsi

 

 

 

 

19 09 05

küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud

 

 

 

 

19 09 06

ioonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

05 01 15*

kasutatud filtrisavi

 

 

 

 

06 07 02*

kloori tootmisel kasutatud aktiivsüsi

 

 

 

 

06 13 02*

kasutatud aktiivsüsi (v.a 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 01 10*

muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 02 09*

halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 02 10*

muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 03 09*

halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 03 10*

muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 04 09*

halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 04 10*

muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 05 09*

halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 05 10*

muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 06 09*

halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 06 10*

muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 07 09*

halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

07 07 10*

muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

 

 

 

 

11 01 15*

ohtlikke aineid sisaldavad membraanpuhastus- või ioonvahetussüsteemides tekkinud eluaat ja setted

 

 

 

 

15 02 02*

ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sh nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus

 

 

 

 

19 01 10*

kasutatud aktiivsüsi suitsugaasipuhastusest

 

 

 

 

19 08 06*

küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud

 

 

 

 

19 08 07*

ioonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted

 

 

 

 

19 08 08*

raskmetalle sisaldavad membraanpuhastusjäätmed

 

 

 

 

19 11 01*

kasutatud filtrisavi

03.2   

Tööstuslikud reovee puhastussetted

03.21   

Tööstuslike protsesside ja reovee puhastussetted

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

03 03 05

paberi ringlussevõtul tekkinud värviärastussetted

 

 

 

 

03 03 10

pulbi mehaanilisel lahutamisel tekkinud kiujäägid ning kiu-, täiteaine- ja katteainesetted

 

 

 

 

04 01 06

kroomi sisaldavad setted, eelkõige reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

04 01 07

kroomivabad setted, eelkõige reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

04 02 20

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

jahutuskolonnides tekkinud jäätmed

 

 

 

 

05 06 04

jahutuskolonnides tekkinud jäätmed

 

 

 

 

06 05 03

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

vesisegused katlapuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed

 

 

 

 

10 02 12

jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

muud setted ja -filtrikoogid

 

 

 

 

10 03 28

jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

tahked reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

11 01 10

setted ja filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 09

 

 

 

 

12 01 15

metallitöötlussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

vesipõhised kontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 03

 

 

 

 

19 08 12

tööstusreovee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13

 

 

 

 

19 13 04

pinnase tervendustöödel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

põhjavee tervendustöödel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

põhjavee tervendustöödel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed ja kontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 07

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

04 02 19*

ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

05 01 09*

ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

06 05 02*

ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

07 01 11*

ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

07 02 11*

ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

07 03 11*

ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

07 04 11*

ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

07 05 11*

ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

07 06 11*

ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

07 07 11*

ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

10 01 20*

ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

10 01 22*

ohtlikke aineid sisaldavad vesisegused katlapuhastussetted

 

 

 

 

10 11 19*

ohtlikke aineid sisaldavad tahked reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

11 01 09*

ohtlikke aineid sisaldavad setted ja filtrikoogid

 

 

 

 

11 02 07*

muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

12 01 14*

ohtlikke aineid sisaldavad metallitöötlussetted

 

 

 

 

16 10 01*

ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed

 

 

 

 

16 10 03*

ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised kontsentraadid

 

 

 

 

19 08 11*

ohtlikke aineid sisaldavad tööstusreovee biopuhastussetted

 

 

 

 

19 08 13*

muud ohtlikke aineid sisaldavad tööstusreovee puhastussetted

 

 

 

 

19 13 03*

pinnase tervendustöödel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad setted

 

 

 

 

19 13 05*

põhjavee tervendustöödel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad setted

 

 

 

 

19 13 07*

põhjavee tervendustöödel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed ja kontsentraadid

03.22   

Süsivesinikke sisaldavad setted

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

01 05 05*

õli sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed

 

 

 

 

10 02 11*

jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

 

 

 

 

10 03 27*

jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

 

 

 

 

10 04 09*

jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

 

 

 

 

10 05 08*

jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

 

 

 

 

10 06 09*

jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

 

 

 

 

10 07 07*

jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

 

 

 

 

10 08 19*

jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

 

 

 

 

12 03 01*

vesipõhised pesuvedelikud

 

 

 

 

12 03 02*

rasva aurärastusjäätmed

 

 

 

 

16 07 08*

õli sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

19 08 10*

õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

vesipõhised vedeljäätmed

03.3   

Jäätmete töötlemisel tekkinud puhastussetted ja vedeljäätmed

03.31   

Jäätmete töötlemisel tekkinud puhastussetted ja vedeljäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

19 02 06

jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

klaasistatud jäätmete karastamisel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed

 

 

 

 

19 06 03

olmejäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik

 

 

 

 

19 06 04

olmejäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete

 

 

 

 

19 06 05

loomsete ja taimsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik

 

 

 

 

19 06 06

loomsete ja taimsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete

 

 

 

 

19 07 03

prügilanõrgvesi, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 07 02

 

 

 

 

19 11 06

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 11 05

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

19 02 05*

ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted

 

 

 

 

19 02 08*

ohtlikke aineid sisaldavad vedelad põlevjäätmed

 

 

 

 

19 02 11*

muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

19 07 02*

ohtlikke aineid sisaldav prügilanõrgvesi

 

 

 

 

19 11 05*

ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

05   

Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed

05.1   

Nakkushaiguste ravimisel tekkinud jäätmed

05.11   

Inimeste nakkushaiguste ravimisel tekkinud jäätmed

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

18 01 03*

jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

05.12   

Loomade nakkushaiguste ravimisel tekkinud jäätmed

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

18 02 02*

jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

05.2   

Tervishoius tekkinud mittenakkuslikud jäätmed

05.21   

Inimeste tervishoius tekkinud mittenakkuslikud jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

18 01 01

teravad ja torkivad esemed (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)

 

 

 

 

18 01 02

kehaosad ja elundid, sh veresäilituskotid ja konservveri (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)

 

 

 

 

18 01 04

jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt sidemed, lahased, linad, ühekorrarõivad, mähkmed)

05.22   

Loomade tervishoius tekkinud mittenakkuslikud jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

18 02 01

teravad ja torkivad esemed (v.a koodinumbriga 18 02 02 nimetatud jäätmed)

 

 

 

 

18 02 03

jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

06   

Metallijäätmed

06.1   

Mustmetalli jäätmed

06.11   

Mustmetalli jäätmed ja jäägid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

10 02 10

valtsimistagi

 

 

 

 

10 12 06

kasutuskõlbmatud vormid

 

 

 

 

12 01 01

mustmetalliviilmed ja treilaastud

 

 

 

 

12 01 02

mustmetallitolm ja -kübemed

 

 

 

 

16 01 17

mustmetall

 

 

 

 

17 04 05

raud ja teras

 

 

 

 

19 01 02

koldetuhast eraldatud mustmetallid

 

 

 

 

19 10 01

raua- ja terasejäätmed

 

 

 

 

19 12 02

mustmetall

06.2   

Värvilise metalli jäätmed

06.23   

Muud alumiiniumijäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

17 04 02

alumiinium

06.24   

Vasejäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

17 04 01

vask, pronks, valgevask

06.25   

Pliijäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

17 04 03

plii

06.26   

Muud metallijäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

11 05 01

kõvatsink

 

 

 

 

12 01 03

värvilise metalli viilmed ja treilaastud

 

 

 

 

12 01 04

värvilise metalli tolm ja kübemed

 

 

 

 

16 01 18

värviline metall

 

 

 

 

17 04 04

tsink

 

 

 

 

17 04 06

tina

 

 

 

 

17 04 11

kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

värviliste metallide jäätmed

 

 

 

 

19 12 03

värviline metall

06.3   

Värvilise ja mustmetalli segajäätmed

06.31   

Metallist segapakendid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

15 01 04

metallpakendid

06.32   

Muud metallist segajäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

02 01 10

metallijäätmed

 

 

 

 

17 04 07

metallisegud

 

 

 

 

20 01 40

metallid

07   

Mittemetalsed jäätmed

07.1   

Klaasijäätmed

07.11   

Klaaspakendid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

15 01 07

klaaspakendid

07.12   

Muud klaasijäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

10 11 12

klaasijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

klaas

 

 

 

 

17 02 02

klaas

 

 

 

 

19 12 05

klaas

 

 

 

 

20 01 02

klaas

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

10 11 11*

raskmetalle sisaldav klaasipuru ja -pulber (nt elektronkiiretorujäätmed)

07.2   

Paberi- ja kartongijäätmed

07.21   

Paber- ja kartongpakendite jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

15 01 01

paber- ja kartongpakendid

07.23   

Muud paberi- ja kartongijäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

19 12 01

paber ja kartong

 

 

 

 

20 01 01

paber ja kartong

07.3   

Kummijäätmed

07.31   

Kasutatud rehvid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

16 01 03

vanarehvid

07.4   

Plastijäätmed

07.41   

Plastpakendi jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

15 01 02

plastpakendid

07.42   

Muud plastijäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

02 01 04

plastijäätmed (v.a pakendid)

 

 

 

 

07 02 13

plastijäätmed

 

 

 

 

12 01 05

plasti höövli- ja treilaastud

 

 

 

 

16 01 19

plast

 

 

 

 

17 02 03

plast

 

 

 

 

19 12 04

plast ja kumm

 

 

 

 

20 01 39

plastid

07.5   

Puidujäätmed

07.51   

Puitpakendid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

15 01 03

puitpakendid

07.52   

Saepuru ja puitlaastud

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

03 01 05

saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

03 01 04*

ohtlikke aineid sisaldavad saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer

07.53   

Muud puidujäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

03 01 01

puukoore- ja korgijäätmed

 

 

 

 

03 03 01

puukoore- ja puidujäätmed

 

 

 

 

17 02 01

puit

 

 

 

 

19 12 07

puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

19 12 06*

ohtlikke aineid sisaldav puit

 

 

 

 

20 01 37*

ohtlikke aineid sisaldav puit

07.6   

Tekstiilijäätmed

07.61   

Kantud rõivad

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

20 01 10

rõivad

07.62   

Mitmesugused tekstiilijäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

04 02 09

komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiili, elastomeeride, plastomeeride) jäätmed

 

 

 

 

04 02 10

looduslikest saadustest pärinev orgaaniline aine (nt rasv, vaha)

 

 

 

 

04 02 21

töötlemata tekstiilkiudude jäätmed

 

 

 

 

04 02 22

töödeldud tekstiilkiudude jäätmed

 

 

 

 

15 01 09

tekstiilpakendid

 

 

 

 

19 12 08

tekstiil

 

 

 

 

20 01 11

tekstiil

07.63   

Nahajäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

04 01 01

kõlu- ja laustajäätmed

 

 

 

 

04 01 02

painimisjäätmed

 

 

 

 

04 01 08

kroomi sisaldavad parknahajäätmed (kroomnaharibad, -laastud, -lõiked, lihvimistolm)

07.7   

PCBsid sisaldavad jäätmed

07.71   

PCBsid sisaldavad õlid

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

13 01 01*

PCBd sisaldavad hüdraulikaõlid

 

 

 

 

13 03 01*

PCBsid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

07.72   

PCBsid sisaldavad või nendega saastunud seadmed

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

16 01 09*

PCBsid sisaldavad osad

 

 

 

 

16 02 09*

PCBsid sisaldavad trafod ja kondensaatorid

 

 

 

 

16 02 10*

PCBsid sisaldavad või nendega saastunud kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09

07.73   

PCBsid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

17 09 02*

PCBd sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (nt PCBsid sisaldavad hermeetikud, PCBsid sisaldavad tehisvaigupõhised põrandakatted, PCBsid sisaldav glasuurisolatsioon, PCBsid sisaldavad kondensaatorid)

08   

Kasutuselt kõrvaldatud seadmed

08.1   

Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid

08.12   

Muud kasutuselt kõrvaldatud sõidukid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

16 01 06

romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

16 01 04*

romusõidukid

08.2   

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed

08.21   

Kasutuselt kõrvaldatud suured kodutarbed

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

16 02 11*

klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

 

 

 

 

20 01 23*

klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

08.23   

Muud kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

09 01 10

patareideta ühekorrafotoaparaadid

 

 

 

 

09 01 12

patareidega ühekorrafotoaparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09–16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

09 01 11*

ühekorrafotoaparaadid, mis sisaldavad koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 või 16 06 03 nimetatud patareisid

 

 

 

 

16 02 13*

ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09–16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21 ja 20 01 23

08.4   

Kasutuselt kõrvaldatud masinate ja seadmete osad

08.41   

Patareide ja akude jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

16 06 04

leelispatareid (v.a koodinumbriga 16 06 03 nimetatud patareid)

 

 

 

 

16 06 05

muud patareid ja akud

 

 

 

 

20 01 34

patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

16 06 01*

pliiakud

 

 

 

 

16 06 02*

Ni-Cd-akud

 

 

 

 

16 06 03*

elavhõbedat sisaldavad patareid

 

 

 

 

20 01 33*

koodinumbriga 16 06 01, 16 06 02 või 16 06 03 nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid

08.43   

Muud kasutuselt kõrvaldatud masinate ja seadmete osad

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

16 01 12

piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

vedelgaasimahutid

 

 

 

 

16 01 22

nimistus mujal nimetamata osad

 

 

 

 

16 02 16

kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

16 01 07*

õlifiltrid

 

 

 

 

16 01 08*

elavhõbedat sisaldavad osad

 

 

 

 

16 01 10*

lõhkemisohtlikud osad (nt turvapadjad)

 

 

 

 

16 01 21*

ohtlikud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad

 

 

 

 

20 01 21*

luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

09   

Loomsed ja taimsed jäätmed

09.1   

Loomsed ning segatud toidujäätmed

09.11   

Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad loomsed jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

02 01 02

loomsete kudede jäätmed

 

 

 

 

02 02 01

pesemis- ja puhastamissetted

 

 

 

 

02 02 02

loomsete kudede jäätmed

 

 

 

 

02 02 03

tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

 

 

 

 

02 05 01

tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

09.12   

Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad segajäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

02 03 02

konservandijäätmed

 

 

 

 

02 06 02

konservandijäätmed

 

 

 

 

19 08 09

toiduõli ja -rasva sisaldava õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu

 

 

 

 

20 01 08

biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed

 

 

 

 

20 01 25

toiduõli ja -rasv

09.2   

Taimsed jäätmed

09.21   

Rohelised jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

02 01 07

metsamajandusjäätmed

 

 

 

 

20 02 01

biolagundatavad jäätmed

09.22   

Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad taimsed jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

02 01 01

pesemis- ja puhastamissetted

 

 

 

 

02 01 03

taimsete kudede jäätmed

 

 

 

 

02 03 01

pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis- ja separeerimissetted

 

 

 

 

02 03 03

lahustitega ekstraheerimisel tekkinud jäätmed

 

 

 

 

02 03 04

tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

 

 

 

 

02 06 01

tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

 

 

 

 

02 07 01

toorme pesemisel, puhastamisel ja mehaanilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

 

 

 

 

02 07 02

piirituse destilleerimisjäägid

 

 

 

 

02 07 04

tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

09.3   

Läga ja sõnnik

09.31   

Läga ja sõnnik

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

02 01 06

loomaväljaheited, virts ja sõnnik (sh reostunud allapanu), eraldi kogutud ja mujal käideldud vedelad farmiheitmed

10   

Tavalised segajäätmed

10.1   

Kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed jäätmed

10.11   

Kodumajapidamisjäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

20 03 01

segaolmejäätmed

 

 

 

 

20 03 02

turgudel tekkinud jäätmed

 

 

 

 

20 03 07

suurjäätmed

 

 

 

 

20 03 99

nimistus mujal nimetamata olmejäätmed

10.12   

Tänavapühkmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

20 03 03

tänavapühkmed

10.2   

Segatud ja eristamata materjalid

10.21   

Segapakendid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

15 01 05

komposiitpakendid

 

 

 

 

15 01 06

segapakendid

10.22   

Muud segatud ja eristamata materjalid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

01 03 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

01 04 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

01 05 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

02 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

02 02 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

02 03 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

02 04 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

02 05 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

02 06 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

02 07 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

03 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

03 03 07

vanapaberist ja -kartongist pulbi valmistamisel mehaaniliselt eraldatud jäägid

 

 

 

 

03 03 08

ringlussevõetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjäätmed

 

 

 

 

03 03 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

04 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

04 02 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

05 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

05 06 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

05 07 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

06 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

06 02 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

06 03 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

06 04 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

06 06 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

06 07 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

06 08 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

06 09 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

06 10 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

06 11 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

06 13 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

07 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

07 02 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

07 03 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

07 04 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

07 05 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

07 06 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

07 07 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

08 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

08 02 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

08 03 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

08 04 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

09 01 07

hõbedat või hõbedaühendeid sisaldav fotofilm ja -paber

 

 

 

 

09 01 08

hõbeda- või hõbedaühenditevaba fotofilm ja -paber

 

 

 

 

09 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 02 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 03 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 04 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 05 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 06 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 07 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 08 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 09 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 10 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 11 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 12 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

10 13 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

11 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

11 02 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

11 05 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

12 01 13

keevitusjäätmed

 

 

 

 

12 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

16 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

16 03 04

anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

19 01 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

19 02 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

19 05 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

19 06 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

19 08 01

võrepraht

 

 

 

 

19 08 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

19 09 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

19 11 99

nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

 

 

20 01 99

nimistus mujal nimetamata muud jäätmed

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

09 01 06*

fotograafiajäätmete kohttöötlemisel tekkinud hõbedat sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

16 03 03*

ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed

 

 

 

 

16 03 05*

ohtlikke aineid sisaldavad orgaanilised jäätmed

 

 

 

 

17 04 09*

ohtlike ainetega saastunud metallijäätmed

 

 

 

 

17 04 10*

õli, kivisöetõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid

 

 

 

 

18 01 10*

hambaravil tekkinud amalgaamijäätmed

10.3   

Sortimisjäägid

10.32   

Muud sortimisjäägid

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

19 02 03

vaid tavajäätmetest koosnevad eelsegatud jäätmed

 

 

 

 

19 02 10

põlevjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 19 02 08 ja 19 02 09

 

 

 

 

19 05 01

olme- ja samalaadsete jäätmete komposteerumata fraktsioon

 

 

 

 

19 05 02

loomsete ja taimsete jäätmete komposteerumata fraktsioon

 

 

 

 

19 05 03

praakkompost

 

 

 

 

19 10 04

kergfraktsioon ja tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

muud fraktsioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

põlevjäätmed (prügikütus)

 

 

 

 

19 12 12

muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

19 02 04*

vähemalt üht liiki ohtlikke jäätmeid sisaldavad eelsegatud jäätmed

 

 

 

 

19 02 09*

ohtlikke aineid sisaldavad tahked põlevjäätmed

 

 

 

 

19 04 03*

klaasistumata tahke faas

 

 

 

 

19 10 03*

ohtlikke aineid sisaldav kergfraktsioon ja tolm

 

 

 

 

19 10 05*

muud ohtlikke aineid sisaldavad fraktsioonid

 

 

 

 

19 12 11*

muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud)

11   

Tavalised setted

11.1   

Puhastusseadmete setted

11.11   

Ühiskanalisatsiooni reovee puhastussetted

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

19 08 05

olmereovee puhastussetted

11.12   

Muu heitvee biolagundatavad puhastussetted

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

02 02 04

reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

02 03 05

reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

02 04 03

reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

02 05 02

reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

02 06 03

reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

02 07 05

reovee kohtpuhastussetted

 

 

 

 

03 03 11

reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10

11.2   

Joogivee ja tehnoloogilise vee puhastamisel tekkinud setted

11.21   

Joogivee ja tehnoloogilise vee puhastamisel tekkinud setted

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

05 01 13

katlatoitevee setted

 

 

 

 

19 09 02

veeselitussetted

11.4   

Lampkastide sisu

11.41   

Lampkastide sisu

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

20 03 04

septikusetted

 

 

 

 

20 03 06

kanalisatsioonipuhastusjäätmed

12   

Mineraaljäätmed

12.1   

Ehitus- ja lammutuspraht

12.11   

Betooni-, tellise- ja kipsijäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

17 01 01

betoon

 

 

 

 

17 01 02

tellised

 

 

 

 

17 01 03

plaadid ja keraamikatooted

 

 

 

 

17 01 07

betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06

 

 

 

 

17 05 08

teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07

 

 

 

 

17 08 02

kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

17 01 06*

ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid

 

 

 

 

17 05 07*

ohtlikke aineid sisaldav teetammitäitematerjal

 

 

 

 

17 08 01*

ohtlike ainetega saastunud kipsipõhised ehitusmaterjalid

12.12   

Süsivesinikke sisaldavate teekattematerjalide jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

17 03 02

bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

17 03 01*

kivisöetõrva sisaldavad bituumenitaolised segud

 

 

 

 

17 03 03*

kivisöetõrv ja -tõrvasaadused

12.13   

Segupraht ehitustelt

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

17 06 04

isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01 ja 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

17 02 04*

ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud klaas, plast ja puit

 

 

 

 

17 06 03*

muud ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad isolatsioonimaterjalid

 

 

 

 

17 09 01*

elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht

 

 

 

 

17 09 03*

muu ohtlikke aineid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (sh segapraht)

12.2   

Asbestijäätmed

12.21   

Asbestijäätmed

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

06 07 01*

elektrolüüsiprotsessides tekkivad asbesti sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

06 13 04*

asbestitöötlemisjäätmed

 

 

 

 

10 13 09*

asbesttsemendi valmistamisel tekkinud asbesti sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

15 01 11*

ohtlikust poorsest ainest (nt asbestist) koosnevat ruumvõret sisaldavad metallpakendid, sh tühjad survemahutid

 

 

 

 

16 01 11*

asbesti sisaldavad piduriklotsid

 

 

 

 

16 02 12*

vaba asbesti sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

 

 

 

 

17 06 01*

asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid

 

 

 

 

17 06 05*

asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

12.3   

Looduses esinevate mineraalide jäätmed

12.31   

Looduses esinevate mineraalide jäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

01 01 01

maakide kaevandamisjäätmed

 

 

 

 

01 01 02

mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed

 

 

 

 

01 03 06

töötlemisjäägid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 03 04 ja 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

tolmjad ja pulbrilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

alumiiniumoksiidi tootmisel tekkinud „punane hiib”, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 03 07

 

 

 

 

01 04 08

kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

liiva- ja savijäätmed

 

 

 

 

01 04 10

tolmjad ja pulbrilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

potase ja kivisoola töötlemisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

töötlemisjäägid („sabad”) ja muud mineraalide pesemisel ja puhastamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 04 07 ja 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

 

 

 

 

01 05 04

mageveepuurimishiivad ja -jäätmed

 

 

 

 

01 05 07

barüüti sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 05 05 ja 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

kloriide sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 05 05 ja 01 05 06

 

 

 

 

02 04 01

suhkrupeedi puhastamisel ja pesemisel eraldatud muld

 

 

 

 

08 02 02

keraamilisi materjale sisaldavad vesisetted

 

 

 

 

10 11 10

valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist

 

 

 

 

10 13 01

valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist

 

 

 

 

19 08 02

liivapüünisesete

 

 

 

 

19 09 01

vee eelfiltreerimisjäätmed ja võrepraht

 

 

 

 

19 13 02

pinnase tervendustöödel tekkinud tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 01

 

 

 

 

20 02 03

muud bioloogiliselt mittelagundatavad jäätmed

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

01 03 04*

sulfiidsete maakide hapettekitavad töötlemisjäägid („sabad”)

 

 

 

 

01 03 05*

muud ohtlikke aineid sisaldavad maagitöötlemisjäägid

 

 

 

 

01 03 07*

muud metalle sisaldavate maavarade füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

01 04 07*

mittemaaksete maavarade füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

 

 

 

 

01 05 06*

ohtlikke aineid sisaldavad puurimishiivad ja muud puurimisjäätmed

 

 

 

 

10 11 09*

ohtlikke aineid sisaldavad valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist

 

 

 

 

19 13 01*

pinnase tervendustöödel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed

12.4   

Põletusjäätmed

12.41   

Suitsugaasipuhastusjäätmed

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

10 01 05

suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised tahked reaktsioonijäätmed

 

 

 

 

10 01 07

suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised püdelad reaktsioonijäätmed

 

 

 

 

10 01 19

gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

suitsugaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

gaasipuhastusel tekkinud tahked jäätmed

 

 

 

 

10 07 05

gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

 

 

 

 

10 08 16

suitsugaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

suitsugaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

suitsugaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

suitsugaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

tahked suitsugaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

suitsugaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

 

 

 

 

10 12 10

tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

 

 

 

 

10 13 13

tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 12

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

10 01 18*

ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastusjäätmed

 

 

 

 

10 02 07*

ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

 

 

 

 

10 02 13*

ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

 

 

 

 

10 03 19*

ohtlikke aineid sisaldav suitsugaasitolm

 

 

 

 

10 03 23*

ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

 

 

 

 

10 03 25*

ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

 

 

 

 

10 04 04*

suitsugaasitolm

 

 

 

 

10 04 06*

gaasipuhastusel tekkinud tahked jäätmed

 

 

 

 

10 04 07*

gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

 

 

 

 

10 05 03*

suitsugaasitolm

 

 

 

 

10 05 05*

tahked gaasipuhastusjäätmed

 

 

 

 

10 05 06*

gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

 

 

 

 

10 06 03*

suitsugaasitolm

 

 

 

 

10 06 06*

gaasipuhastusel tekkinud tahked jäätmed

 

 

 

 

10 06 07*

gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

 

 

 

 

10 08 15*

ohtlikke aineid sisaldav suitsugaasitolm

 

 

 

 

10 08 17*

ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

 

 

 

 

10 09 09*

ohtlikke aineid sisaldav suitsugaasitolm

 

 

 

 

10 10 09*

ohtlikke aineid sisaldav suitsugaasitolm

 

 

 

 

10 11 15*

ohtlikke aineid sisaldavad tahked suitsugaasipuhastusjäätmed

 

 

 

 

10 11 17*

ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

 

 

 

 

10 12 09*

ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

 

 

 

 

10 13 12*

ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

 

 

 

 

10 14 01*

elavhõbedat sisaldavad gaasipuhastusjäätmed

 

 

 

 

11 05 03*

gaasipuhastusel tekkinud tahked jäätmed

12.42   

Termilisel töötlemisel ja põletamisel tekkiv räbu ja tuhk

0   

Tavajäätmed

 

 

 

 

06 09 02

fosforiräbu

 

 

 

 

10 01 01

koldetuhk, räbu ja katlatolm (v.a koodinumbriga 10 01 04 nimetatud katlatolm)

 

 

 

 

10 01 02

kivisöelendtuhk

 

 

 

 

10 01 03

turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk

 

 

 

 

10 01 15

koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 14

 

 

 

 

10 01 17

koospõletamisel tekkinud lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 16

 

 

 

 

10 01 24

keevkihiliiv

 

 

 

 

10 02 01

räbutöötlemisjäätmed

 

 

 

 

10 02 02

töötlemata räbu

 

 

 

 

10 03 16

ujuräbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 15

 

 

 

 

10 03 22

muud kübemed ja tolm (sh kuulveskitolm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 21

 

 

 

 

10 03 30

soolaräbu ja mustdrossi käitlusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 29

 

 

 

 

10 05 01

primaar- ja sekundaarsulatusräbu

 

 

 

 

10 05 04

muud kübemed ja tolm

 

 

 

 

10 05 11

dross ja riibed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 05 10

 

 

 

 

10 06 01

primaar- ja sekundaarsulatusräbu

 

 

 

 

10 06 02

primaar- ja sekundaarsulatusdross ja -riibed

 

 

 

 

10 06 04

muud kübemed ja tolm

 

 

 

 

10 07 01

primaar- ja sekundaarsulatusräbu

 

 

 

 

10 07 02

primaar- ja sekundaarsulatusdross ja -riibed

 

 

 

 

10 07 04

muud kübemed ja tolm

 

 

 

 

10 08 04

kübemed ja tolm

 

 

 

 

10 08 09

muu räbu

 

 

 

 

10 08 11

dross ja riibed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 10

 

 

 

 

10 09 03

ahjuräbu

 

 

 

 

10 09 12

muud kübemed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 11

 

 

 

 

10 10 03

ahjuräbu

 

 

 

 

10 10 12

muud kübemed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 11

 

 

 

 

10 12 03

kübemed ja tolm

 

 

 

 

11 05 02

tsingituhk

1   

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

10 01 04*

õlilendtuhk ja -katlatolm

 

 

 

 

10 01 13*

kütusena kasutatavate emulgeeritud süsivesinike põletamisel tekkinud lendtuhk

 

 

 

 

10 01 14*

koospõletamisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldav koldetuhk, räbu ja katlatolm

 

 

 

 

10 01 16*

koospõletamisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldav lendtuhk

 

 

 

 

10 03 04*

primaarsulatusräbu

 

 

 

 

10 03 09*

mustdross sekundaarsulatusest

 

 

 

 

10 03 15*

põlev ujuräbu või ujuräbu, mis kokkupuutel veega eraldab ohtlikul hulgal põlevgaase

 

 

 

 

10 03 21*

ohtlikke aineid sisaldavad muud kübemed ja tolm (sh kuulveskitolm)

 

 

 

 

10 03 29*

ohtlikke aineid sisaldavad soolaräbu ja mustdrossi käitlusjäätmed

 

 

 

 

10 04 01*

primaar- ja sekundaarsulatusräbu

 

 

 

 

10 04 02*

primaar- ja sekundaarsulatusdross ja -riibed

 

 

 

 

10 04 05*

muud kübemed ja tolm

 

 

 

 

10 05 10*

põlev dross ja riibed või dross ja riibed, mis kokkupuutel veega eraldavad ohtlikul hulgal põlevgaase

 

 

 

 

10 08 08*

soolaräbu primaar- ja sekundaarsulatusest

 

 

 

 

10 08 10*

põlev dross ja riibed või dross ja riibed, mis kokkupuutel veega eraldavad ohtlikul hulgal põlevgaase

 

 

 

 

10 09 11*

muud ohtlikke aineid sisaldavad kübemed

 

 

 

 

10 10 11*