ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.245.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 245

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
17. september 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2010/558/EL

 

*

Nõukogu otsus, 12. märts 2010, Fääri saarte osalemist liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendas raamprogrammis (2007–2013) võimaldava Euroopa Liidu ja Fääri saarte valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

1

Euroopa Liidu ja Fääri saarte valitsuse vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping

2

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 816/2010, 16. september 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1580/2007 tomatite suhtes kohaldatavate täiendavate tollimaksude käivituslävede osas

14

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 817/2010, 16. september 2010, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1234/2007 seoses eksporditoetuste andmise nõuetega, mis käsitlevad elusveiste heaolu veo ajal

16

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 818/2010, 16. september 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

29

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 819/2010, 16. september 2010, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

31

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 820/2010, 16. september 2010, millega määratakse kindlaks sorgo imporditollimaksu vähendamise ülempiir määruses (EL) nr 464/2010 osutatud pakkumismenetluse raames

33

 

 

OTSUSED

 

 

2010/559/EL

 

*

Nõukogu otsus, 13. september 2010, sõidukite registreerimisandmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Soomega

34

 

 

2010/560/EL

 

*

Komisjoni otsus, 16. september 2010, millega muudetakse otsuseid 2008/603/EÜ, 2008/691/EÜ ja 2008/751/EÜ seoses nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest ajutiste erandite kehtivuse pikendamisega, et võtta arvesse Mauritiuse, Seišellide ja Madagaskari eriolukorda seoses tuunikala ja tuunikalafileega (teatavaks tehtud numbri K(2010) 6259 all)

35

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) parandus (ELT L 312, 22.11.2008)

39

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/99/EÜ (keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu) parandus (ELT L 328, 6.12.2008)

39

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

17.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/1


NÕUKOGU OTSUS,

12. märts 2010,

Fääri saarte osalemist liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendas raamprogrammis (2007–2013) võimaldava Euroopa Liidu ja Fääri saarte valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

(2010/558/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 186 koostoimes artikli 218 lõike 5 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on pidanud ühenduse nimel Fääri saarte valitsusega läbirääkimisi teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu (edaspidi „leping”) üle, milles nähakse ette selle ajutine kohaldamine alates 1. jaanuarist 2010. Ajutine kohaldamine võimaldaks Fääri saarte õigussubjektidel võtta osa 2010. aasta jaanuaris käivitatavatest liidu seitsmenda raamprogrammi projektikonkurssidest.

(2)

Läbirääkimiste tulemusel koostatud leping parafeeriti 13. juulil 2009.

(3)

Leping tuleks allkirjastada ja lepingut tuleks kohaldada ajutiselt kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Fääri saarte osalemist liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendas raamprogrammis (2007–2013) võimaldava Euroopa Liidu ja Fääri saarte valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu allkirjastamine kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud liidu nimel lepingule alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Artikkel 3

Lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2010 kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 12. märts 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BLANCO


Euroopa Liidu ja Fääri saarte valitsuse vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö

LEPING

EUROOPA LIIT,

edaspidi „liit”,

ühelt poolt

ja

FÄÄRI SAARTE VALITSUS,

edaspidi „Fääri saared”,

teiselt poolt,

edaspidi „lepinguosalised”,

VÕTTES ARVESSE Fääri saarte ja liidu vahelise praeguse teadus- ja tehnoloogiakoostöö tähtsust ning nende vastastikust huvi tugevdada seda koostööd seoses Euroopa teadusruumi loomisega,

ARVESTADES, et Fääri saarte teadustöötajad on juba edukalt osalenud liidu rahastatud projektides,

VÕTTES ARVESSE kummagi lepinguosalise huvi selle vastu, et soodustada oma teadusüksuste juurdepääsu ühelt poolt Fääri saarte teadus- ja arendustegevusele ning teiselt poolt liidu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammidele,

ARVESTADES, et Fääri saared ja liit on huvitatud vastastikku kasulikust koostööst nende programmide raames,

ARVESTADES, et 18. detsembri 2006. aasta otsusega 1982/2006/EÜ (1) võtsid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu vastu Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) (edaspidi „raamprogramm”),

VÕTTES ARVESSE, et Fääri saarte valitsus sõlmib käesoleva lepingu Taani Kuningriigi nimel vastavalt Fääri saarte valitsuse poolt rahvusvahelise õiguse alusel lepingute sõlmimise seadusele,

ARVESTADES, et käesolev leping ega ükski sellekohane tegevus ei mõjuta mingil viisil liikmesriikide õigust teha Fääri saartega kahepoolset koostööd teaduses, tehnoloogias ning uurimis- ja arendustegevuses ning vajaduse korral sõlmida selleks lepinguid, ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu asjakohaste sätete kohaldamist,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.   Fääri saared ühinevad käesolevas lepingus ja selle lisades sätestatud või osutatud tingimuste alusel raamprogrammiga vastavalt otsusele nr 1982/2006/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1906/2006 (millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) meetmetes osalemise ning uurimistulemuste levitamise eeskirjad) (2) ning nõukogu otsustele 2006/971/EÜ, (3) 2006/972/EÜ, (4) 2006/973/EÜ, (5) 2006/974/EÜ (6) ja 2006/975/EÜ, (7) mis käsitlevad raamprogrammi mitmeid eriprogramme.

2.   Fääri saarte suhtes kohaldatakse kõiki lõikes 1 osutatud õigusaktidest tulenevaid õigusakte, kaasa arvatud õigusaktid selliste struktuuride loomise kohta, mida on vaja raamprogrammi rakendamiseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 185 ja 187 kohase teadustegevuse abil.

3.   Lisaks lõikes 1 osutatud ühinemisele võib koostöö hõlmata järgmist:

a)

korrapärased arutelud Fääri saarte ja liidu teaduspoliitika ja teadustöö kavandamise suundumuste ja prioriteetide üle;

b)

arutelud koostöö väljavaadete ja arengu üle;

c)

Fääri saarte ja liidu programmide ja uurimisprojektide rakendamist ning käesoleva lepingu raames tehtud teadustöö tulemusi käsitleva teabe õigeaegne edastamine;

d)

ühisnõupidamised;

e)

teadustöötajate, inseneride ja tehnikute külastused ja vahetus;

f)

korrapärane ja pidev suhtlus Fääri saarte ja liidu programmi- ja projektijuhtide vahel;

g)

asjatundjate osalemine seminaridel, sümpoosionidel ja töörühmades.

Artikkel 2

Tingimused Fääri saarte ühinemiseks raamprogrammiga

1.   Fääri saarte õigussubjektid osalevad raamprogrammi kaudsetes meetmetes ja Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevuses samadel tingimustel, mida kohaldatakse liidu liikmesriikide õigussubjektide suhtes, vastavalt I ja II lisas sätestatud või osutatud tingimustele. Fääri saarte teadusüksuste puhul kohaldatakse taotluste esitamise ja hindamise ning liidu programmide alusel toetuslepingute ja/või lepingute määramise ja sõlmimise suhtes samu tingimusi, mida kohaldatakse samade programmide alusel liidu teadusüksustega sõlmitavate toetuslepingute ja/või lepingute suhtes, võttes arvesse liidu ja Fääri saarte vastastikuseid huve.

Liidu õigussubjektid osalevad I ja II lisas sätestatud või osutatud tingimuste kohaselt Fääri saarte uurimisprogrammides ja -projektides seitsmenda raamprogrammi teemavaldkondadele vastavates valdkondades samadel tingimustel, mida kohaldatakse Fääri saarte õigussubjektide suhtes. Mõnes muus raamprogrammiga assotsieerunud riigis asutatud õigussubjektile laienevad käesoleva lepingu alusel samad õigused ja kohustused, mis kehtivad liikmesriikides, tingimusel et kõnealune assotsieerunud riik, kus vastav isik on asutatud, on nõustunud andma samad õigused ja kohustused Fääri saarte õigussubjektidele.

2.   Alates käesoleva lepingu kohaldamise kuupäevast tasuvad Fääri saared raamprogrammi kehtivuse ajal igal aastal liidu aastaeelarvesse osamaksu. Fääri saarte osamaks lisatakse summale, mis on igal aastal liidu aastaeelarves ette nähtud kulukohustuste assigneeringutena nende rahaliste kohustuste täitmiseks, mis tulenevad mitmesugustest raamprogrammi rakendamiseks, haldamiseks ja toimimiseks vajalikest meetmetest. Fääri saarte osamaksu arvutamis- ja maksmiseeskirjad on esitatud III lisas.

3.   Fääri saarte esindajad osalevad vaatlejatena nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (8) moodustatud raamprogrammi komiteedes. Hääletamiseks tulevad need komiteed kokku ilma Fääri saarte esindajateta. Fääri saartele teatatakse tulemusest. Käesolevas lõikes nimetatud osalemine, sealhulgas teabe ja dokumentide vastuvõtmine, toimub samamoodi nagu liikmesriikide esindajate puhul.

4.   Fääri saarte esindajad osalevad vaatlejatena Teadusuuringute Ühiskeskuse juhatajate nõukogus. Käesolevas lõikes nimetatud osalemine, sealhulgas teabe ja dokumentide vastuvõtmine, toimub samamoodi nagu liikmesriikide esindajate puhul.

5.   Käesolevas artiklis osutatud komiteede ja organite koosolekutel või raamprogrammi rakendamisega seotud liidu korraldatud koosolekutel osalevate Fääri saarte esindajate reisi- ja elamiskulud hüvitab liit samadel alustel ja samas korras, mida praegu kohaldatakse liikmesriikide esindajate suhtes.

Artikkel 3

Koostöö tõhustamine

1.   Lepinguosalised teevad kohaldatavate õigusaktide raames jõupingutusi, et soodustada käesolevas lepingus käsitletud tegevuses osalevate teadustöötajate vaba liikumist ja resideerimist ning selles tegevuses kasutatavate kaupade piiriülest liikumist.

2.   Lepinguosalised tagavad, et liidu ja Fääri saarte vahelist rahaliste vahendite ülekandmist ei maksustata, kui kõnealuseid vahendeid on vaja käesolevas lepingus käsitletud tegevuseks.

Artikkel 4

ELi – Fääri saarte teadusuuringute komitee

1.   Asutatakse ühiskomitee nimega ELi – Fääri saarte teadusuuringute komitee, mille ülesanded on järgmised:

a)

käesoleva lepingu rakendamise tagamine, hindamine ja läbivaatamine;

b)

kõikide koostööd parandavate ja edendavate meetmetega tutvumine;

c)

Fääri saarte ja liidu teaduspoliitika ja teadustöö kavandamise edasiste suundumuste ja prioriteetide ning edasise koostöö väljavaadete korrapärane arutamine;

d)

vajaduse korral käesolevasse lepingusse tehniliste muudatuste tegemine kooskõlas kummagi lepinguosalise sisemise heakskiitmise korraga.

2.   ELi – Fääri saarte teadusuuringute komitee võib Fääri saarte taotluse alusel kindlaks määrata need Fääri saarte piirkonnad, mis vastavad nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) (9) artikli 5 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele ja mida võib seega toetada teadusuuringutega seotud meetmetest eriprogrammi „Võimekus” tööprogrammi „Teadusuuringute potentsiaal” raames.

3.   ELi – Fääri saarte teadusuuringute komitee, kuhu kuuluvad komisjoni ja Fääri saarte esindajad, võtab vastu oma töökorra.

4.   ELi – Fääri saarte teadusuuringute komitee tuleb kokku vähemalt kord kahe aasta järel. Erakorralisi koosolekuid peetakse ükskõik kumba lepinguosalise taotlusel.

Artikkel 5

Lõppsätted

1.   I, II, III ja IV lisa moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

2.   Käesolev leping sõlmitakse raamprogrammi järelejäänud kehtivusajaks. Käesolev leping jõustub päeval, mil mõlemad lepinguosalised teatavad teineteisele selleks vajalike menetluste lõpuleviimisest. Seda kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolevat lepingut võib muuta ainult kirjalikult mõlema lepinguosalise nõusolekul. Muudatuste jõustumiseks kohaldatakse diplomaatiliste kanalite kaudu sama menetlust kui lepingu enda puhul. Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu igal ajal lõpetada, teatades sellest diplomaatiliste kanalite kaudu kuus kuud kirjalikult ette. Lepingu lõpetamise ja/või tähtaja möödumise ajal pooleli olevaid projekte ja tegevusi jätkatakse kuni nende lõpuleviimiseni käesolevas lepingus sätestatud tingimustel. Lepinguosalised lepivad vastastikku kokku kõigi muude lepingu lõpetamise tagajärgede suhtes.

3.   Kui üks lepinguosaline teatab, et ta ei sõlmi käesolevat lepingut, lepitakse kokku järgmises:

liit hüvitab Fääri saartele artikli 2 lõikes 2 osutatud osamaksu Euroopa Liidu aastaeelarvesse;

liit arvab eespool nimetatud hüvitissummadest siiski maha need summad, mida liit on maksnud Fääri saarte õigussubjektide osalemiseks kaudsetes meetmetes, sealhulgas artikli 2 lõikes 5 osutatud hüvitised;

lepingu ajutise kohaldamise ajal alustatud ja lõikes 2 osutatud teatamise ajal pooleli olevaid projekte ja tegevusi jätkatakse kuni nende lõpuleviimiseni käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

4.   Kui liit otsustab raamprogrammi muuta, teatab ta Fääri saartele asjakohaste muudatuste täpse sisu ühe nädala jooksul pärast seda, kui liit on need vastu võtnud. Uurimisprogrammide sellise muutmise või pikendamise korral võivad Fääri saared käesoleva lepingu lõpetada kuuekuulise etteteatamisega. Lepinguosalised teatavad kõigist käesoleva lepingu lõpetamise või pikendamise kavatsustest kolme kuu jooksul pärast liidu otsuse vastuvõtmist.

5.   Kui liit võtab vastu uue mitmeaastase teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse raamprogrammi, võib kummagi lepinguosalise taotlusel koostada uue lepingu või uuendada käesolevat lepingut vastastikku kokkulepitud tingimustel.

6.   Käesolevat lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingut, kõnealuses aluslepingus sätestatud tingimustel, ning teiselt poolt Fääri saarte territooriumi suhtes.

7.   Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja fääri keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Съставено в Брюксел на трети юни две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el tres de junio de dos mil diez.

V Bruselu dne třetího června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juni to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kolmandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the third day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le trois juin deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì tre giugno duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada trešajā jūnijā

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év június harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-tielet jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de derde juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku.

Feito em Bruxelas, em três de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la trei iunie două mii zece.

V Bruseli tretieho júna dvetisícdesať.

V Bruslju, dne tretjega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tredje juni tjugohundratio.

Gjørdur í Brússel triðja juni tvey túsund og tíggju.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savieníbas vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyri Evropeiska Somveldið

Image

Image

За правителството на Фарьорските острови

Por el Gobierno de las Islas Feroe

Za vládu Faerských ostrovů

For Færøernes landsstyre

Für die Regierung der Färöer

Fääri saarte valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση των Νήσων Φερόες

For the Government of the Faroes

Pour le gouvernement des îles Féroé

Per il governo delle isole Færøer

Fēru salu valdības vārdā

Farerų Vyriausybės vardu

A Feröer szigetek kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Gżejjer Faeroe.

Voor de regering van de Faeröer

W imieniu rządu Wysp Owczych

Pelo Governo das IIhas Faroé

Pentru Guvernul Insulelor Feroe

Za vládu Faerských ostrovov

Za Vlado Ferskih otokov

Färsaarten hallituksen puolesta

För Färöarnas landsstyre

Fyri Føroya landsslýri

Image


(1)  ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 391, 30.12.2006, lk 1.

(3)  ELT L 400, 30.12.2006, lk 86.

(4)  ELT L 400, 30.12.2006, lk 243.

(5)  ELT L 400, 30.12.2006, lk 270.

(6)  ELT L 400, 30.12.2006, lk 299.

(7)  ELT L 400, 30.12.2006, lk 368.

(8)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(9)  ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.

I LISA

LIIDU LIIKMESRIIKIDE JA FÄÄRI SAARTE ÕIGUSSUBJEKTIDE OSALEMISE TINGIMUSED

Käesoleva lepingu kohaldamisel tähendab õigussubjekt iga füüsilist isikut või iga juriidilist isikut, kes on asutatud tegevuskoha siseriikliku õiguse või liidu õiguse kohaselt, kellel on iseseisev õigusvõime ja kellel on õigus omada enda nimel mis tahes õigusi ja kohustusi.

I.   Tingimused, mida kohaldatakse Fääri saarte õigussubjektide osalemise suhtes raamprogrammi kaudsetes meetmetes

1.

Fääri saarte õigussubjektide osalemine raamprogrammi kaudsetes meetmetes ja nende rahastamine toimub tingimustel, mis on sätestatud assotsieerunud riikide jaoks määruses (EÜ) nr 1906/2006. Kui liit teeb korraldusi Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 185 ja 187 kohaldamiseks, lubatakse Fääri saartel osaleda nende sätete alusel loodavates õiguslikes struktuurides vastavalt nende õiguslike struktuuride loomiseks vastu võetavatele eeskirjadele.

Fääri saarte õigussubjektidel on õigus osaleda Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitel 185 ja 187 põhinevates kaudsetes meetmetes liikmesriikide õigussubjektidega samadel tingimustel.

Fääri saarte õigussubjektidel on liikmesriikide õigussubjektidega samadel tingimustel õigus saada Euroopa Investeerimispangalt laenu raamprogrammi alla kuuluvate uurimiseesmärkide toetamiseks (riskijagamisrahastu).

2.

Fääri saarte õigussubjekte võetakse koos liidu õigussubjektidega arvesse, kui valitakse piisaval arvul sõltumatuid eksperte, kes täidaksid määruse (EÜ) nr 1906/2006 artiklites 17 ja 27 sätestatud ülesandeid sealsamas sätestatud tingimustel ning osaleksid raamprogrammi töörühmades ja nõuandekomiteedes, arvestades neile antud ülesannete täitmiseks vajalike oskuste ja teadmistega.

3.

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1906/2006 ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) (1) (edaspidi „finantsmäärus”) sätestatakse toetuslepingutes ja/või lepingutes, mille liit sõlmib Fääri saarte mis tahes õigussubjektiga kaudse meetme elluviimiseks, kontroll ja audit, mille korraldavad komisjon või Euroopa Liidu Kontrollikoda või see korraldatakse nende järelevalvel. Koostöö vaimus ja vastastikuseid huve silmas pidades annavad Fääri saarte asjaomased ametiasutused mõistlikkuse ja võimaluste piires igakülgset abi, mis võib olla selliste kontrollide ja auditite korraldamiseks vajalik või aitab nendele kaasa.

II.   Tingimused, mida kohaldatakse liikmesriikide õigussubjektide osalemise suhtes Fääri saarte uurimisprogrammides ja -projektides

1.

Liidu liikmesriigi siseriikliku õiguse või liidu õiguse alusel asutatud ja liidus asuvate õigussubjektide osalemise tingimuseks Fääri saarte uurimis- ja arendusprogrammide uurimisprojektides võib olla vähemalt ühe Fääri saarte õigussubjekti osalemine nendega koos. Vajaduse korral esitatakse sellise osalemise ettepanek koos Fääri saarte õigussubjekti või õigussubjektidega.

2.

Kui punktist 1 ja II lisast ei tulene teisiti, kohaldatakse Fääri saarte uurimis- ja arendusprogrammide uurimisprojektides osalevate liidu õigussubjektide õiguste ja kohustuste suhtes ning ettepanekute esitamise ja hindamise ning selliseid projekte käsitlevate lepingute otsustamise ja sõlmimise tingimuste suhtes uurimis- ja arendusprogrammide rakendamist käsitlevaid Fääri saarte õigusakte ning vajaduse korral riigi julgeolekuga seotud piiranguid, mis kehtivad Fääri saarte õigussubjektide suhtes, et tagada võrdne kohtlemine, võttes arvesse Fääri saarte ja liidu vahelise koostöö laadi selles valdkonnas.

Fääri saarte uurimis- ja arendusprogrammide uurimisprojektides osalevate liidu juriidiliste isikute rahastamise suhtes kohaldatakse uurimis- ja arendusprogrammide rakendamist käsitlevaid Fääri saarte õigusakte ning vajaduse korral riigi julgeolekuga seotud piiranguid, mis kehtivad väljaspool Fääri saari asuvate ning Fääri saarte uurimis- ja arendusprogrammide uurimisprojektides osalevate juriidiliste isikute suhtes. Kui väljaspool Fääri saari asuvaid õigussubjekte ei rahastata, katavad liidu õigussubjektid ise oma kulud, sealhulgas oma suhtelise osa projekti üldistest juhtimis- ja halduskuludest.

3.

Kõiki valdkondi käsitlevad teadustegevuse ettepanekud esitatakse Fääri saarte teadusuuringute nõukogule (Granskingarráðið).

4.

Fääri saared teatavad liidule ja Fääri saarte õigussubjektidele korrapäraselt käimasolevatest Fääri saarte programmidest ja liidu õigussubjektide osalemisvõimalustest.


(1)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

II LISA

INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSTE JAGAMISE PÕHIMÕTTED

I.   Kohaldamine

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid: „intellektuaalomand” – Stockholmis 14. juulil 1967 allkirjastatud Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni asutamise konventsiooni artiklis 2 määratletud intellektuaalomand; „teadmised” – tulemused, sealhulgas teave, olenemata sellest, kas neid saab kaitsta, samuti autoriõigused või kõnealuse teabega seotud õigused, mis tulenevad patendi, disainilahenduse, sordiaretuse või neid täiendava kaitse tunnistuse väljaandmise taotlustest või väljaandmisest või muust samalaadsest kaitsest.

II.   Lepinguosaliste õigussubjektide intellektuaalomandi õigused

1.

Kumbki lepinguosaline tagab, et käesoleva lepingu kohases tegevuses osaleva teise lepinguosalise õigussubjekti intellektuaalomandi õigused ja osalemisest tulenevad või sellega seotud õigused ja kohustused on kooskõlas lepinguosaliste suhtes kohaldatavate asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonidega, kaasa arvatud TRIPS-leping (Maailma Kaubandusorganisatsiooni hallatav intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping), Berni konventsioon (1971. aasta Pariisi akt) ja Pariisi konventsioon (1967. aasta Stockholmi akt).

2.

Raamprogrammi kaudsetes meetmetes osalevatel Fääri saarte õigussubjektidel on intellektuaalomandiga seotud õigused ja kohustused, mis vastavad määruses (EÜ) nr 1906/2006 ja liiduga sõlmitud asjakohastes toetuslepingutes ja/või lepingutes sätestatud tingimustele ning on kooskõlas punktiga 1. Kui Fääri saarte õigussubjektid osalevad raamprogrammi kaudsetes meetmetes, mida rakendatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 185 kohaselt, on neil intellektuaalomandiga seoses samasugused õigused ja kohustused kui asjakohastes meetmetes osalevatel liikmesriikidel ning need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu asjakohases otsuses ja liiduga sõlmitud asjakohases toetuslepingus ja/või lepingus ning on kooskõlas punktiga 1.

3.

Fääri saarte uurimisprogrammides või -projektides osalevatel liidu õigussubjektidel on intellektuaalomandiga seoses samasugused õigused ja kohustused kui kõnealustes programmides või projektides osalevatel Fääri saarte õigussubjektidel ning need on kooskõlas punktiga 1.

III.   Lepinguosaliste intellektuaalomandi õigused

1.

Kui lepinguosalised ei ole kokku leppinud teisiti, kohaldatakse teadmiste suhtes, mille lepinguosalised on loonud käesoleva lepingu artikli 1 lõike 3 kohase tegevuse käigus, järgmisi eeskirju:

a)

teadmised loonud lepinguosaline on kõnealuste teadmiste omanik. Kui lepinguosaliste osa teadmisi loonud tegevuses ei ole võimalik kindlaks määrata, kuuluvad need teadmised neile ühiselt;

b)

lepinguosaline, kelle omandis asjakohased teadmised on, võimaldab teisel lepinguosalisel neid teadmisi kasutada käesoleva lepingu artikli 1 lõikes 3 osutatud tegevuses. Teadmiste kasutusõigused antakse kasutustasuta.

2.

Kui lepinguosalised ei ole kokku leppinud teisiti, kohaldatakse lepinguosaliste teaduskirjanduse suhtes järgmisi eeskirju:

a)

kui lepinguosaline avaldab käesoleva lepingu kohasest tegevusest tulenevaid või nendega seotud teaduslikke ja tehnilisi andmeid, teavet ja tulemusi ajakirjade, artiklite, aruannete või raamatute, sealhulgas videolintide ja tarkvara kujul, on teisel lepinguosalisel õigus saada ülemaailmne, tühistamatu ja kasutustasuta lihtlitsents selliste teoste tõlkimiseks, paljundamiseks, taasesitamiseks, edastamiseks ja avalikuks levitamiseks;

b)

kõigile autoriõigusega kaitstavaid andmeid ja teavet sisaldavatele eksemplaridele, mida levitatakse avalikult ja mis on koostatud käesoleva jao alusel, märgitakse teose autori või autorite nimi või nimed, välja arvatud juhul, kui autor on sõnaselgelt keelanud oma nime nimetada. Samuti on eksemplaridel selgelt näha märge lepinguosaliste koostööpanuse kohta.

3.

Kui lepinguosalised ei ole kokku leppinud teisiti, kohaldatakse lepinguosaliste mitteavaldatava teabe suhtes järgmisi eeskirju:

a)

edastades teisele lepinguosalisele käesoleva lepingu kohase tegevusega seotud teavet, määrab kumbki lepinguosaline kindlaks teabe, mille avaldamist ta ei soovi;

b)

teavet vastuvõttev lepinguosaline võib omal vastutusel edastada mitteavaldatavat teavet oma alluvuses olevatele asutustele või isikutele käesoleva lepingu rakendamisega seotud konkreetsetel eesmärkidel;

c)

mitteavaldatavat teavet andva lepinguosalise eelneval kirjalikul nõusolekul võib vastuvõttev lepinguosaline levitada sellist mitteavaldatavat teavet laiemalt, kui on lubatud alapunktis b. Lepinguosalised teevad sellist laiemat levitamist käsitleva eelneva kirjaliku nõusoleku taotlemise ja andmise korra koostamiseks koostööd ning kumbki lepinguosaline annab kõnealuse nõusoleku oma riigisiseste tegevuspõhimõtete ja õigusaktidega lubatud ulatuses;

d)

käesoleva lepingu alusel lepinguosaliste esindajate korraldatud seminaridel või muudel kohtumistel esitatud dokumenteerimata mitteavaldatavat või muud konfidentsiaalset teavet või töötajate töölevõtmisest, teadusrajatiste kasutamisest või kaudsetest meetmetest tulenevat teavet käsitletakse konfidentsiaalse teabena, tingimusel et sellise mitteavaldatava või muu konfidentsiaalse või piiratud levikuga teabe vastuvõtjat on edastamise ajal teavitatud edastatava teabe konfidentsiaalsusest vastavalt alapunktile a;

e)

kumbki lepinguosaline püüab tagada, et talle alapunktide a ja c kohaselt teatavaks saanud mitteavaldatava teabe suhtes kohaldatakse kõnealustes punktides sätestatud järelevalvet. Kui ühele lepinguosalistest saab teatavaks, et ta ei suuda kindlasti või tõenäoliselt täita alapunktide a ja c sätteid levitamisest hoidumise kohta, teatab ta sellest viivitamata teisele lepinguosalisele. Seejärel konsulteerivad lepinguosalised teineteisega, et määrata kindlaks asjakohased meetmed.

III LISA

RAAMPROGRAMMI FÄÄRI SAARTE OSAMAKSU REGULEERIVAD EESKIRJAD

I.   Fääri saarte osamaksu arvutamine

1.

Raamprogrammi Fääri saarte osamaks kinnitatakse igal aastal võrdeliselt summaga ja lisaks summale, mis igal aastal määratakse liidu aastaeelarves kulukohustuste assigneeringuteks, mida vajatakse raamprogrammi rakendamiseks, haldamiseks ja toimimiseks, vastavalt finantsmäärusele ja komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (1).

2.

Fääri saarte osamaksu suurust määrava suhtarvu saamiseks leitakse turuhindades arvutatud Fääri saarte sisemajanduse koguprodukti suhe turuhindades arvutatud liidu liikmesriikide ja Fääri saarte sisemajanduse kogutoodangu summasse. See suhtarv arvutatakse liikmesriikide puhul komisjoni (Eurostati) viimaste statistiliste andmete põhjal, mis on liidu esialgse eelarveprojekti avaldamise ajal sama aasta kohta kättesaadavad, ja Fääri saarte puhul Fääri saarte riikliku statistikaameti (Hagstova Føroya) viimaste statistiliste andmete põhjal, mis on liidu esialgse eelarveprojekti avaldamise ajal sama aasta kohta kättesaadavad.

3.

Komisjon esitab Fääri saartele järgmise teabe koos asjakohase taustamaterjaliga niipea kui võimalik ja hiljemalt igale majandusaastale eelneva aasta 1. septembril:

liidu esialgse eelarveprojekti kulude kalkulatsioonis raamprogrammile määratud kulukohustuste assigneeringute summad;

liidu esialgse eelarveprojekti kohase osamaksu arvestusliku suuruse, mis vastab Fääri saarte osalusele raamprogrammis kooskõlas punktidega 1, 2 ja 3.

Niipea kui liidu aastaeelarve on lõplikult vastu võetud, teatab komisjon Fääri saartele kulude kalkulatsioonis sisalduvad punktis 1 osutatud lõplikud summad, mis vastavad Fääri saarte osalusele.

II.   Fääri saarte osamaksu tasumine

1.

Hiljemalt iga eelarveaasta jaanuaris ja juunis esitab komisjon Fääri saartele rahastamisnõude, mis vastab käesoleva lepingu kohasele Fääri saarte osamaksule. Nendes rahastamisnõuetes nähakse vastavalt ette, et:

kuus kaheteistkümnendikku Fääri saarte osamaksust tuleb tasuda 30 päeva jooksul pärast rahastamisnõude kättesaamist. Need kuus kaheteistkümnendikku, mis tuleb tasuda 30 päeva jooksul pärast jaanuaris väljastatud rahastamisnõude kättesaamist, arvutatakse esialgse eelarveprojekti tulude kalkulatsioonis sätestatud summa alusel: sel viisil tasutud summat täpsustatakse hiljemalt juunis väljastatava ja 30 päeva jooksul pärast rahastamisnõude kättesaamist tasumisele kuuluva kuue kaheteistkümnendiku tasumise käigus.

Käesoleva lepingu esimesel rakendusaastal esitab komisjon esimese rahastamisnõude 30 päeva jooksul alates lepingu ajutise kohaldamise algusest. Kui see rahastamisnõue esitatakse pärast 15. juunit, nähakse sellega ette kaheteistkümne kaheteistkümnendiku tasumine Fääri saarte osamaksust 30 päeva jooksul, kusjuures selle osamaksu suurus on arvutatud eelarve tulude kalkulatsioonis esitatud summa põhjal.

2.

Fääri saarte osamaks väljendatakse ja makstakse eurodes. Fääri saarte maksed kantakse liidu programmidesse eelarvetuluna, mis märgitakse liidu aastaeelarve tulude kalkulatsiooni asjakohastesse rubriikidesse. Assigneeringute haldamisele kohaldatakse finantsmäärust.

3.

Fääri saared tasuvad käesoleva lepingu kohase osamaksu punktis 1 esitatud ajakava kohaselt. Osamaksu tasumisega viivitamise korral peavad Fääri saared maksma viivist laekumata summalt maksetähtpäevast alates. Maksetähtpäevaks maksmata saadaolevate summade intressimäär on sama suur kui maksetähtpäeval Euroopa Keskpanga eurodes tehtavate põhiliste refinantseerimistehingute puhul kehtiv intress, mis on avaldatud maksetähtpäeva kuu esimesel kalendripäeval Euroopa Liidu Teataja C-seerias ja mille lisandub 1,5 protsenti.

Kui osamaksu tasumisega viivitamine võib märkimisväärselt kahjustada programmi rakendamist ja juhtimist, peatab komisjon selleks majandusaastaks Fääri saarte osalemise programmis, kui maksu ei ole tasutud kahekümne tööpäeva jooksul pärast ametliku meeldetuletuskirja saatmist Fääri saartele, piiramata liidu kohustusi seoses juba sõlmitud toetuslepingutega ja/või lepingutega, mis on seotud väljavalitud kaudsete meetmete rakendamisega.

4.

Hiljemalt igale majandusaastale järgneva aasta 31. mail koostatakse ja esitatakse Fääri saartele teadmiseks raamprogrammi assigneeringute aruanne selle majandusaasta kohta komisjoni tulude ja kulude aruande vormis.

5.

Iga majandusaasta kontode sulgemise ajal täpsustab komisjon tulude ja kulude aruande koostamise raames Fääri saarte osalusega seotud kontosid. Täpsustamisel võetakse arvesse muudatusi, mis on majandusaasta jooksul toimunud ülekannete, maksete tühistamise, üleviimise, kohustustest vabastamise või lisa- ja paranduseelarvete tagajärjel. Selliseid täpsustusi tehakse järgmise majandusaasta teise makse tegemise ajal ja viimasel majandusaastal juulis 2014. Edasisi täpsustusi tehakse igal aastal 2016. aasta juulini.


(1)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

IV LISA

KÄESOLEVA LEPINGU KOHASELT LIIDU PROGRAMMIDES OSALEVATE FÄÄRI SAARTE ÕIGUSSUBJEKTIDE FINANTSKONTROLL

I.   Otsene teabevahetus

Komisjon suhtleb programmis osalevate Fääri saarte õigussubjektide ja nende alltöövõtjatega otse. Nad võivad esitada kogu käesolevas lepingus osutatud vahendite ja nende rakendamiseks sõlmitud toetuslepingute ja/või lepingute alusel nõutava asjakohase teabe ja dokumentatsiooni otse komisjonile.

II.   Auditid

1.

Kooskõlas määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 ja määrusega (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 ning muude käesolevas lepingus osutatud eeskirjadega võivad Fääri saarte programmis osalejatega sõlmitud toetuslepingud ja/või lepingud näha ette ka osalejate ja nende alltöövõtjate valdustes komisjoni esindajate või muude komisjoni volitatud isikute, sealhulgas OLAFi tehtavaid teaduslikke, finants- ja tehnoloogilisi või muid auditeid.

2.

Komisjoni esindajatele, Euroopa Liidu Kontrollikojale ja muudele komisjoni volitatud isikutele, sealhulgas OLAFile, tagatakse vajalik juurdepääs tegevuskohtadele, töödele ja dokumentidele ja kogu sellisteks kontrollimisteks nõutavale teabele, sealhulgas ka elektroonilisel kujul teabele, kui kõnealune juurdepääsuõigus sisaldub ja on sõnaselgelt kirjas toetuslepingutes ja/või lepingutes, mis on sõlmitud Fääri saarte õigussubjektidega käesolevas lepingus osutatud vahendite rakendamiseks.

3.

Auditid võib kõnealustes toetuslepingutes ja/või lepingutes sätestatud tingimustel teha ka pärast raamprogrammi või käesoleva lepingu tähtaja lõppemist.

4.

Fääri saarte valitsuse määratud Fääri saarte pädevale asutusele teatatakse Fääri saarte territooriumil tehtavatest audititest ette. Selline teatamine ei ole auditite tegemise õiguslik eeltingimus.

III.   Kohapealsed kontrollid

1.

Käesoleva lepingu raames on komisjonil, sealhulgas OLAFil, õigus teha Fääri saarte poolt osalevate õigussubjektide ja nende alltöövõtjate valdustes kohapealset kontrolli ja inspekteerimist vastavalt nõukogu 11. novembri 1996. aasta määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/96 (mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest) (1) sätestatud tingimustele.

2.

Kohapealse kontrolli ja inspekteerimise valmistab ette ja korraldab komisjon tihedas koostöös riikliku kontrolliasutusega (Landsgrannskoðanin). Kõnealust asutust teavitatakse aegsasti kontrolli ja inspekteerimise olemusest, eesmärgist ja õiguslikust alusest, et tal oleks võimalik abi osutada. Selleks võivad kohapealsel kontrollimisel ja inspekteerimisel osaleda ka Fääri saarte pädevate asutuste ametnikud.

3.

Asjaomaste Fääri saarte asutuste soovi korral võivad kohapealset kontrolli ja inspekteerimist teha komisjon ja need asutused ühiselt.

4.

Kui raamprogrammis osalejad on kohapealse kontrolli ja inspekteerimise vastu, osutavad Fääri saarte ametivõimud kooskõlas riiklike eeskirjadega komisjoni inspektoritele mõistlikul määral ja vastavalt vajadusele abi, et neil oleks võimalik täita oma kohust kohapealse kontrolli või inspekteerimise tegemisel.

5.

Komisjon teatab esimesel võimalusel Fääri saarte pädevale asutusele kõigist talle teatavaks saanud kohapealse kontrolli või inspekteerimise käigus ilmnenud rikkumise asjaoludest või kahtlustest. Komisjon on igal juhul kohustatud teatama eespool nimetatud asutusele selliste kontrollide ja inspekteerimiste tulemusest.

IV.   Teavitamine ja konsulteerimine

1.

Käesoleva lisa nõuetekohaseks rakendamiseks vahetavad Fääri saarte ja liidu pädevad asutused korrapäraselt teavet, kui seda ei keela riiklikud eeskirjad, ning korraldavad ühe lepinguosalise taotlusel konsultatsioone.

2.

Fääri saarte pädevad asutused teatavad komisjonile mõistliku aja jooksul kõigist neile teatavaks saanud asjaoludest või kahtlustest seoses käesolevas lepingus osutatud vahendite rakendamiseks sõlmitud toetuslepingute ja/või lepingute sõlmimise või rakendamisega seotud rikkumisega.

V.   Konfidentsiaalsus

Käesoleva lisa kohaselt edastatud või omandatud teave kuulub ametisaladuste hulka ning seda kaitstakse Fääri saarte õiguse ja vastavate liidu institutsioonide suhtes kehtivate sätete alusel samamoodi nagu muud sarnast teavet. Sellist teavet ei tohi edastada muudele isikutele peale nende liidu institutsioonide ja liikmesriikide või Fääri saarte isikute, kelle seadusjärgsed ülesanded nõuavad selle teabe kasutamist, ning seda võib kasutada üksnes lepinguosaliste finantshuvide tõhusa kaitse tagamiseks.

VI.   Haldusmeetmed ja -karistused

Ilma et see piiraks Fääri saarte kriminaalõiguse kohaldamist, võib komisjon rakendada haldusmeetmeid ja -karistusi kooskõlas määrustega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 ja (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 ning nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 2988/95 (Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta) (2).

VII.   Sissenõudmine ja täitmine

Käesoleva lepingu kohaldamisalasse kuuluvaid raamprogrammi raames tehtud komisjoni otsused, millega kehtestatakse rahaline kohustus muudele isikutele kui riikidele, on täidetavad Fääri saartel Fääri saarte kohtus toimuva tsiviilkohtumenetluse abil. Vastavad täitmist puudutavad sätted lisatakse Fääri saarte õigussubjektidega sõlmitavatesse toetuslepingutesse. Fääri saarte valitsuse määratud asutused esitavad täitekorralduse Fääri saarte kohtule akti autentsuse tõendamise järel ilma muu täiendava kontrollimiseta, teavitades sellest komisjoni. Täitmine toimub vastavalt Fääri saarte menetlusnormidele. Täitmisele pööramise otsuse seaduspärasust kontrollib Euroopa Liidu Kohus. Euroopa Liidu Kohtu otsused, mis tehakse raamprogrammi toetuslepingus ja/või lepingus sisalduva vahekohtuklausli alusel, on täidetavad samadel tingimustel.


(1)  EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2.

(2)  EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.


MÄÄRUSED

17.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 816/2010,

16. september 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1580/2007 tomatite suhtes kohaldatavate täiendavate tollimaksude käivituslävede osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 143 punkti b koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) on ette nähtud kõnealuse määruse XVII lisas loetletud toodete impordi järelevalve. Asjaomane järelevalve peab toimuma komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (3) artiklis 308d sätestatud eeskirjade kohaselt.

(2)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu (4) artikli 5 lõike 4 kohaldamiseks ning võttes arvesse viimaseid olemasolevaid andmeid 2007., 2008. ja 2009. aasta kohta, tuleks täiendavate tollimaksude käivituslävesid tomatite suhtes kohandada.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1580/2007 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 XVII lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(4)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.


LISA

„XVII LISA

TÄIENDAV IMPORDITOLLIMAKS: IV JAOTIS, II PEATÜKK, 2. JAGU

Olenemata kaupade kombineeritud nomenklatuuri tõlgendamise eeskirjadest, on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik. Käesoleva määruse lisa kohaldamisel määratakse täiendavate tollimaksude kohaldamisala käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivate CN-koodide kohaldamisala alusel.

Jrk-nr

CN-kood

Kauba kirjeldus

Rakendusperiood

Käivituslävi (tonnides)

78.0015

0702 00 00

Tomatid

1. oktoober–31. mai

1 215 717

78.0020

1. juuni–30. september

966 474

78.0065

0707 00 05

Kurgid

1. mai–31. oktoober

11 879

78.0075

1. november–30. aprill

18 611

78.0085

0709 90 80

Artišokid

1. november–30. juuni

8 866

78.0100

0709 90 70

Kabatšokid

1. jaanuar–31. detsember

55 369

78.0110

0805 10 20

Apelsinid

1. detsember–31. mai

355 386

78.0120

0805 20 10

Klementiinid

1. november–veebruari lõpp

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); vilkingid ja muud tsitrushübriidid

1. november–veebruari lõpp

96 377

78.0155

0805 50 10

Sidrunid

1. juuni–31. detsember

329 903

78.0160

1. jaanuar–31. mai

92 638

78.0170

0806 10 10

Lauaviinamarjad

21. juuli–20. november

146 510

78.0175

0808 10 80

Õunad

1. jaanuar–31. august

1 262 435

78.0180

1. september–31. detsember

95 357

78.0220

0808 20 50

Pirnid

1. jaanuar–30. aprill

280 764

78.0235

1. juuli–31. detsember

83 435

78.0250

0809 10 00

Aprikoosid

1. juuni–31. juuli

49 314

78.0265

0809 20 95

Kirsid, välja arvatud hapukirsid

21. mai–10. august

90 511

78.0270

0809 30

Virsikud, sealhulgas nektariinid

11. juuni–30. september

6 867

78.0280

0809 40 05

Ploomid

11. juuni–30. september

57 764”


17.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 817/2010,

16. september 2010,

milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1234/2007 seoses eksporditoetuste andmise nõuetega, mis käsitlevad elusveiste heaolu veo ajal

(uuesti sõnastatud)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 170 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 9. aprilli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 639/2003, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1254/1999 seoses eksporditoetuste andmise nõuetega, mis käsitlevad elusveiste heaolu veo ajal, (2) on korduvalt oluliselt muudetud (3). Kuna määrusesse tuleb teha uusi muudatusi, on selguse huvides soovitatav määrus uuesti sõnastada.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklile 168 antakse ja makstakse elusveiste eksporditoetust nõuete täitmisel, mis on sätestatud loomade heaolu käsitlevates Euroopa Liidu õigusaktides, eriti nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määruses (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal (4).

(3)

Loomade heaolu standardite säilitamise tagamiseks tuleks kehtestada järelevalvesüsteem, mis hõlmab kohustuslikke kontrolle ühenduse tolliterritooriumilt väljumise kohtades ja veovahendi vahetamise korral pärast ühenduse tolliterritooriumilt lahkumist ning samuti lõppsihtkohaks oleva kolmanda riigi esimeses mahalaadimiskohas.

(4)

Ühenduse tolliterritooriumilt väljumisel tehtava nõuetekohase kontrolli hõlbustamiseks tuleb määrata kindlaks väljumiskohad.

(5)

Loomade füüsilise seisundi ja tervise hindamine nõuab eriteadmisi ja kogemusi. Seetõttu peab kontrollid tegema veterinaararst. Lisaks sellele tuleks täpsustada nende kontrollide ulatus ja kehtestada näidisaruanne, et muuta need kontrollid täpseks ja ühetaoliseks.

(6)

Käesoleva määruse kohaselt kolmandates riikides tehtavad kontrollid peaksid olema kohustuslikud ning need peaksid läbi viima liikmesriikide asutused või rahvusvahelised kontrolli- ja järelevalveasutused (edaspidi „järelevalveasutused”), mis on liikmesriikide poolt heaks kiidetud ja kontrollitud vastavalt komisjoni 7. juuli 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 612/2009, milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (5). Käesoleva määruse kohaste kontrollide tegemiseks peaksid järelevalveasutused eelkõige vastama määruse (EÜ) nr 612/2009 VIII lisas sätestatud heakskiidu- ja kontrollinõuetele.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 168 ja käesolevas määruses on sätestatud, et Euroopa Liidu loomade heaolu eeskirjade järgimine on eksporditoetuste maksmise tingimus. Seepärast tuleks sõnaselgelt sätestada, et kõnealuste loomade heaolu käsitlevate sätete eiramisega, välja arvatud vääramatu jõu juhtumitel, mida on tunnustatud Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikas, ei kaasne mitte eksporditoetuse vähendamine, vaid sellest ilmajätmine, mis on seotud selliste loomade arvuga, kelle puhul heaolu käsitlevaid nõudeid ei täidetud. Nii kõnealustest sätetest kui ka määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklites 3–9 ning selles nimetatud lisades sätestatud loomade heaolu eeskirjadest tuleneb, et toetusest jäetakse ilma selliste loomade puhul, kelle suhtes heaolu käsitlevaid nõudeid ei täidetud, olenemata loomade konkreetsest füüsilisest seisundist.

(8)

Kui on tõendeid, et suure arvu loomade puhul ei ole täidetud määruse (EÜ) nr 1/2005 nõudeid, tuleks lisaks eksporditoetuse tasumata jätmisele kohaldada asjakohaseid karistusi. Peale selle tuleks kehtestada, et toetusest jäädakse täiesti ilma, kui kõnealune rikkumine tuleneb loomade heaolu nõuete täielikust eiramisest.

(9)

Keeleversioonide erinevuse tõttu on vaja täpsustada, et eksporditoetus jäetakse maksmata kõigi ekspordideklaratsioonis märgitud loomade eest, kui loomade arv, kelle eest eksporditoetust ei maksta, on üle 5 % vastuvõetud ekspordideklaratsioonis märgitud arvust, kuid on vähemalt kolm looma; või kümme või rohkem looma, kuid vähemalt 2 % vastuvõetud ekspordideklaratsioonis märgitud arvust. Artikli 6 lõike 2 punkti b tuleks vastavalt muuta.

(10)

Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile teabe, mis on vajalik käesoleva määruse kohaldamise jälgimiseks ja sellest teatamiseks.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

CN-koodi 0102 alla kuuluvate elusveiste (edaspidi „loomad”) eest vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklile 168 eksporditoetuste maksmise tingimuseks on määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklite 3–9 ning selles nimetatud lisade ja käesoleva määruse täitmine loomade vedamise jooksul lõppsihtkohaks oleva kolmanda riigi esimesse mahalaadimiskohta.

Käesoleva määruse tähenduses loetakse „lõppsihtkohaks oleva kolmanda riigi esimeseks mahalaadimiskohaks” kohta, kus loomad maanteesõidukist lõplikult maha laaditakse, mille all ei peeta silmas kohta, kus vedu katkestatakse loomadele puhkuse andmiseks, nende söötmiseks või jootmiseks.

Artikkel 2

Kontroll ühenduse tolliterritooriumil

1.   Loomi võib ühenduse tolliterritooriumilt välja viia ainult järgmistest väljumiskohtadest:

a)

piiripunktist, mis on heaks kiidetud komisjoni otsusega kolmandatest riikidest toodavate eluskabiloomade veterinaarkontrolli kohta;

või

b)

liikmesriigi määratud väljumiskohast.

2.   Väljumiskohas kontrollib riiklik veterinaararst vastavalt nõukogu direktiivile 96/93/EÜ (6) nende loomade puhul, kelle kohta ekspordideklaratsioon on vastu võetud, kas:

a)

määruses (EÜ) nr 1/2005 sätestatud nõudeid on täidetud artikli 2 punkti r kohaselt alates lähtekohast kuni väljumiskohani;

ja

b)

kas veotingimused ülejäänud teekonnal vastavad määrusele (EÜ) nr 1/2005 ja kas on võetud vajalikud meetmed, et tagada vastavus sellele määrusele kuni lõppsihtkohaks oleva kolmanda riigi esimese mahalaadimiskohani.

Kontrollid teinud riiklik veterinaararst koostab käesoleva määruse I lisas sätestatud näidise kohaselt aruande, mis tõendab, kas esimese lõigu kohaselt läbiviidud kontrollide tulemused on rahuldavad või mitte.

Väljumiskoha vastutav veterinaarasutus säilitab aruannet vähemalt kolm aastat. Makseasutusele saadetakse nimetatud aruande koopia.

3.   Kui väljumiskoha riiklik veterinaararst on veendunud, et lõike 2 nõuded on täidetud, kinnitab ta seda ühega II lisas loetletud kannetest ning lööb templi ja kirjutab allkirja ühenduse tolliterritooriumilt lahkumist tõendava dokumendi kontrolleksemplari T5 lahtrisse J või riikliku dokumendi ettenähtud kohta.

4.   Väljumiskoha riiklik veterinaararst märgib lõikes 3 osutatud dokumendile loomade koguarvu, kelle kohta ekspordideklaratsioon on vastu võetud, millest on lahutatud loomade arv, kes transpordi ajal poegisid või kelle tiinus enneaegselt katkes, kes surid või kelle puhul ei täidetud määruse (EÜ) nr 1/2005 nõudeid.

5.   Liikmesriigid võivad nõuda, et eksportija teataks oma saadetise saabumisest väljumiskohta väljumiskoha riiklikule veterinaararstile ette.

6.   Kui kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artiklis 11 osutatud raudteel või suurtes konteinerites veetava kauba ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri, teeb riiklik veterinaararst erandina lõikest 1 kontrolli tolliasutuse juures, kus loomad sellele protseduurile suunatakse.

Käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 osutatud tõendus ja kinnitus kantakse dokumenti, mida kasutatakse toetuse maksmise dokumendina, või määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 11 lõikes 4 nimetatud juhul kontrolleksemplari T5.

Artikkel 3

Kontroll kolmandates riikides

1.   Pärast lahkumist ühenduse tolliterritooriumilt tagab eksportija, et loomi kontrollitakse:

a)

kõikides kohtades, kus vahetatakse veovahendit, v.a juhtudel, kui niisugune vahetus oli kavandamata ning selle põhjuseks olid erandlikud ja ettenägematud asjaolud;

b)

lõppsihtkohaks oleva kolmanda riigi esimeses mahalaadimiskohas.

2.   Lõikes 1 osutatud kontrollide läbiviimise eest vastutab liikmesriigi poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 612/2009 artiklitele 18–23 sel eesmärgil heakskiidetud ja kontrollitud rahvusvaheline kontrolli- ja järelevalveasutus või liikmesriigi ametiasutus.

Lõikes 1 nimetatud kontrollid teeb veterinaararst, kellel on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ artiklis 21 osutatud veterinaariaalane diplom, tunnistus või muud kvalifikatsiooni tõendav dokument (7). Liikmesriigid, kes on heaks kiitnud käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rahvusvahelised kontrolli- ja järelevalveasutused, jälgivad, et need asutused kontrolliksid veterinaararstide (kelle kvalifikatsiooni ei ole hõlmatud käesoleva direktiiviga) teadmiste vastavust määruse (EÜ) nr 1/2005 nõuetele. Neid kontrolle viiakse läbi mõistlikul, objektiivsel ja erapooletul viisil asjakohase menetluse teel.

Iga lõike 1 kohaselt läbiviidud kontrolli kohta koostab kontrolli teinud veterinaararst aruande vastavalt käesoleva määruse III ja IV lisas sätestatud näidistele.

Artikkel 4

Eksporditoetuste maksmise kord

1.   Eksportija informeerib ekspordideklaratsiooni aktsepteerinud liikmesriigi pädevat asutust teekonna kõikidest vajalikest üksikasjadest hiljemalt ekspordideklaratsiooni esitamise ajal.

Eksportija informeerib pädevat asutust igast võimalikust veovahendi vahetusest samal ajal või hiljemalt siis, kui ta saab sellest teada.

2.   Määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 46 kohaselt koostatud eksporditoetuste taotlustele lisatakse selles artiklis ettenähtud ajavahemiku jooksul:

a)

käesoleva määruse artikli 2 lõikes 3 osutatud nõuetekohaselt täidetud dokument

ja

b)

käesoleva määruse artikli 3 lõike 2 kolmandas lõigus ettenähtud aruanded.

3.   Kui artikli 3 lõikes 1 nimetatud kontrolli ei saanud teha eksportijast mitteolenevatel põhjustel, võib pädev asutus eksportija põhjendatud taotluse korral aktsepteerida muid dokumente, milles põhjendatakse veenvalt, et määruse (EÜ) nr 1/2005 sätted on täidetud.

Artikkel 5

Eksporditoetuse maksmata jätmine

1.   Vastavalt teisele lõigule arvutatavat eksporditoetuse kogusummat looma kohta ei maksta:

a)

loomade eest, kes surid veo ajal, kui lõikest 2 ei tulene teisiti;

b)

loomade eest, kes poegisid või kelle tiinus enneaegselt katkes veo ajal enne nende esimest mahalaadimist lõppsihtkohaks olevas kolmandas riigis;

c)

loomade eest, kelle puhul pädev asutus leiab artikli 4 lõikes 2 nimetatud dokumentide ja/või tema käsutuses olevate muude käesoleva määruse täitmist käsitlevate üksikasjade põhjal, et määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklites 3–9 ning selles nimetatud lisades sätestatut ei ole täidetud.

Looma kaal, kelle eest eksporditoetust ei maksta, määratakse kindlaks nii, et ekspordideklaratsioonis esitatud kogukaal kilogrammides jagatakse samas deklaratsioonis esitatud loomade koguarvuga.

2.   Kui loomad surid veo ajal vääramatu jõu tagajärjel pärast ühenduse tolliterritooriumilt lahkumist:

a)

makstakse diferentseerimata toetuse puhul välja kogu toetus;

b)

makstakse arvutatud toetuse puhul välja määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 25 lõike 2 kohaselt kindlaksmääratud toetuse osa.

Artikkel 6

Karistused

1.   Toetust vähendatakse täiendavalt summa võrra, mis on võrdne artikli 5 lõike 1 alusel maksmata jäetava toetuse summaga, kui loomade arv, kelle eest eksporditoetust ei maksta, on:

a)

üle 1 % vastuvõetud ekspordideklaratsioonis märgitud arvust, kuid vähemalt kaks looma;

või

b)

rohkem kui viis looma.

2.   Eksporditoetus jäetakse maksmata kõigi ekspordideklaratsioonis märgitud loomade eest, kui loomade arv, kelle eest eksporditoetust artikli 5 lõike 1 alusel ei maksta, on:

a)

üle 5 % vastuvõetud ekspordideklaratsioonis märgitud arvust, kuid vähemalt kolm looma;

või

b)

10 või rohkem looma, kuid vähemalt 2 % vastuvõetud ekspordideklaratsioonis märgitud arvust.

3.   Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel ei võeta arvesse loomi, kes surid, poegisid või kelle tiinus katkes enneaegselt veo ajal enne nende esimest mahalaadimist lõppsihtkohaks olevas kolmandas riigis, ning kelle puhul eksportija tõendab pädevat asutust rahuldaval viisil, et nende surma, poegimise või tiinuse katkemise põhjuseks ei olnud määruse (EÜ) nr 1/2005 täitmata jätmine.

4.   Määruse (EÜ) nr 612/2009 artiklis 48 nimetatud karistust ei kohaldata maksmata summa suhtes ega vastavalt käesoleva määruse artikli 5 ja käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2 vähendatud summade suhtes.

Artikkel 7

Alusetult makstud summade sissenõudmine

Kui pärast toetuse maksmist tehakse kindlaks, et määrust (EÜ) nr 1/2005 ei täidetud, loetakse vastav osa toetusest, mis vajaduse korral sisaldab käesoleva määruse artikli 6 alusel tehtud mahaarvamist, alusetult makstuks ja see tuleb määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 49 kohaselt tagasi maksta.

Artikkel 8

Teabe edastamine

Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt iga aasta 31. märtsiks eelmisel kalendriaastal käesoleva määruse kohaldamisega seotud järgmise teabe:

a)

loomade ekspordideklaratsioonide arv, mille puhul eksporditoetust maksti, ja loomade arv, kelle eest eksporditoetust maksti;

b)

ekspordideklaratsioonide arv, mille puhul jäeti eksporditoetus täielikult või osaliselt maksmata, ja loomade arv, kelle eest eksporditoetust ei makstud;

c)

ekspordideklaratsioonide arv, mille puhul eksporditoetus osaliselt või täielikult tagasi nõuti, ja loomade arv, kelle eest eksporditoetus tagasi nõuti, sealhulgas loomad, kelle puhul eksporditoetuse tagasinõudmine oli seotud enne asjaomast ajavahemikku läbiviidud eksporditoimingutega;

d)

punktides b ja c osutatud loomade puhul eksporditoetuse maksmata jätmise või tagasinõudmise põhjused ning I, III ja IV lisas osutatud B-, C- ja D-kategooria loomade asjakohane arv;

e)

karistuste arv artikli 6 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kategooriate puhul asjakohaste loomade ja maksmata jäetud toetuste arvuga;

f)

maksmata jäetud ja tagasi nõutud toetuste summad eurodes, sealhulgas enne asjaomast ajavahemikku läbiviidud eksporditoimingutega seotud tagasinõutud summad;

g)

ekspordideklaratsioonide arv ja summad, mille puhul tagasinõudmise menetlus alles kestab;

h)

mis tahes muu teave, mida liikmesriigid peavad käesoleva määruse toimimisel asjakohaseks.

Artikkel 9

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 639/2003 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas VI lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 93, 10.4.2003, lk 10.

(3)  Vt V lisa.

(4)  ELT L 3, 5.1.2005, lk 1.

(5)  ELT L 186, 17.7.2009, lk 1.

(6)  EÜT L 13, 16.1.1997, lk 28.

(7)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.


I LISA

NÄIDIS

Väljumiskohas tehtud kontrolli aruanne (määruse (EL) nr 817/2010 artikli 2)

Image


II LISA

Artikli 2 lõikes 3 osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Резултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (ЕC) № 817/2010 са удовлетворителни

:

hispaania keeles

:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE) no 817/2010 satisfactorios

:

tšehhi keeles

:

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (EU) č. 817/2010 jsou uspokojivé

:

taani keeles

:

Resultater af kontrollen efter artikel 2i forordning (EU) nr. 817/2010 er tilfredsstillende

:

saksa keeles

:

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 817/2010 zufriedenstellend

:

eesti keeles

:

Määruse (EL) nr 817/2010 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

:

kreeka keeles

:

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EE) αριθ. 817/2010 ικανοποιητικά

:

inglise keeles

:

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EU) No 817 satisfactory

:

prantsuse keeles

:

Résultats des contrôles visés à l’article 2 du règlement (UE) no 817/2010 satisfaisants

:

itaalia keeles

:

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 817/2010

:

läti keeles

:

Regulas (ES) Nr. 817/2010 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

:

leedu keeles

:

Reglamento (ES) Nr. 817/2010 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

:

ungari keeles

:

A 817/2010/EU rendelet 2. cikke szerinti ellenőrzések eredményei kielégítőek

:

malta keeles

:

Riżultati tal-kontrolli konformi ma’ l-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 817/2010 sodisfaċenti

:

hollandi keeles

:

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU) nr. 817/2010 bevredigend

:

poola keeles

:

Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 817/2010, zadowalające

:

portugali keeles

:

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (UE) n.o 817/2010

:

rumeenia keeles

:

Rezultatele controalelor menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 817/2010 – satisfăcătoare

:

slovaki keeles

:

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (EÚ) č. 817/2010 uspokojivé

:

sloveeni keeles

:

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (EU) št. 817/2010 so zadovoljivi

:

soome keeles

:

Asetuksen (EU) N:o 817/2010 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

:

rootsi keeles

:

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2i förordning (EU) nr 817/2010 är tillfredsställande


III LISA

NÄIDIS

Kolmanda riigi üleandmiskohas tehtud kontrolli arruane (määruse (EL) nr 817/2010 artikli lõige 2)

Image


IV LISA

NÄIDIS

Lõppsihtkohaks oleva kolmanda riigi esimeses mahalaadimiskohas tehtud kontrolli aruanne (määruse (EL) nr. 817/2010 artikli 3 lõige 2)

Image


V LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 639/2003

(ELT L 93, 10.4.2003, lk 10).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2187/2003

(ELT L 327, 16.12.2003, lk 15).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 687/2004

(ELT L 106, 15.4.2004, lk 13).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1979/2004

(ELT L 342, 18.11.2004, lk 23).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 354/2006

(ELT L 59, 1.3.2006, lk 10).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1847/2006

(ELT L 355, 15.12.2006, lk 21).

Ainult artikkel 7 ja VII lisa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 498/2009

(ELT L 150, 13.6.2009, lk 3).

 


VI LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 639/2003

Käesolev määrus

Artiklid 1–7

Artiklid 1–7

Artikkel 8 sissejuhatav lause

Artikkel 8 sissejuhatav lause

Artikkel 8 punktid a–d

Artikkel 8 punktid a–d

Artikkel 8 punkt da

Artikkel 8 punkt e

Artikkel 8 punkt e

Artikkel 8 punkt f

Artikkel 8 punkt f

Artikkel 8 punkt g

Artikkel 8 punkt g

Artikkel 8 punkt h

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10 esimene lõik

Artikkel 10

Artikkel 10 teine ja kolmas lõik

I lisa

I lisa

Ia lisa

II lisa

II lisa

III lisa

III lisa

IV lisa

IV lisa

V lisa

VI lisa


17.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/29


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 818/2010,

16. september 2010,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 17. septembril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. september 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

93,9

MK

62,5

XS

59,4

ZZ

71,9

0707 00 05

MK

57,0

TR

141,6

ZZ

99,3

0709 90 70

TR

103,0

ZZ

103,0

0805 50 10

AR

141,5

CL

130,3

IL

128,2

TR

146,9

UY

134,0

ZA

117,6

ZZ

133,1

0806 10 10

EG

148,1

IL

122,3

TR

117,8

ZA

92,1

ZZ

120,1

0808 10 80

AR

66,6

BR

71,2

CL

124,6

CN

55,0

NZ

98,9

ZA

89,6

ZZ

84,3

0808 20 50

AR

157,0

CN

86,4

ZA

81,9

ZZ

108,4

0809 30

TR

148,2

ZZ

148,2

0809 40 05

BA

57,1

IL

178,8

ZZ

118,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


17.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 819/2010,

16. september 2010,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2009/10. turustusaastaks on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 877/2009 (3). Neid hindu ja tollimakse on viimati muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 815/2010 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse 2009/10. turustusaastaks muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 17. septembril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. september 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 253, 25.9.2009, lk 3.

(4)  ELT L 243, 16.9.2010, lk 64.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 17. septembrist 2010

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

56,73

0,00

1701 11 90 (1)

56,73

0,00

1701 12 10 (1)

56,73

0,00

1701 12 90 (1)

56,73

0,00

1701 91 00 (2)

45,88

3,71

1701 99 10 (2)

45,88

0,57

1701 99 90 (2)

45,88

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.


17.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/33


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 820/2010,

16. september 2010,

millega määratakse kindlaks sorgo imporditollimaksu vähendamise ülempiir määruses (EL) nr 464/2010 osutatud pakkumismenetluse raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 144 lõiget 1 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EL) nr 464/2010 (2) avati pakkumismenetlus seoses kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava sorgo tollimaksu vähendamise ülempiiriga.

(2)

Vastavalt komisjoni 18. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1296/2008 (millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta) (3) artiklile 8 võib komisjon määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 sätestatud korras otsustada kindlaks määrata imporditollimaksu vähendamise ülempiir. Kõnealuse ülempiiri kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta eelkõige määruse (EÜ) nr 1296/2008 artiklites 7 ja 8 sätestatud kriteeriume.

(3)

Leping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumine on imporditollimaksu vähendamise ülempiiriga võrdne või sellest väiksem.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EL) nr 464/2010 osutatud pakkumismenetluse raames ajavahemikul 27. augustist kuni 16. septembrini 2010 esitatud pakkumiste puhul on sorgo imporditollimaksu vähendamise ülempiir 6,49 eurot tonni kohta ja seda kohaldatakse kõige rohkem 44 000 tonni suhtes.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 17. septembril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. september 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 129, 28.5.2010, lk 62.

(3)  ELT L 340, 19.12.2008, lk 57.


OTSUSED

17.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/34


NÕUKOGU OTSUS,

13. september 2010,

sõidukite registreerimisandmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Soomega

(2010/559/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) (1) artiklit 25,

võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK) (2) artiklit 20 ja lisa 4. peatükki

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokollile üleminekusätete kohta säilib liidu institutsioonide, organite ja asutuste poolt Euroopa Liidu lepingu alusel enne Lissaboni lepingu jõustumist vastu võetud õigusaktide õiguslik toime kuni asjaomaste õigusaktide kehtetuks tunnistamise, tühiseks tunnistamise või muutmiseni aluslepingute kohaldamisel.

(2)

Vastavalt sellele kohaldatakse otsuse 2008/615/JSK artiklit 25 ja nõukogu peab otsustama ühehäälselt, kas liikmesriigid on nimetatud otsuse 6. peatüki sätteid rakendanud.

(3)

Otsuse 2008/616/JSK artiklis 20 on sätestatud, et otsuse 2008/615/JSK artikli 25 lõikes 2 nimetatud otsused tuleb vastu võtta küsimustikul põhineva hindamisaruande alusel. Otsuse 2008/615/JSK 2. peatüki kohase automatiseeritud andmevahetuse osas peab hindamisaruanne põhinema hindamisvisiidil ja süsteemi katselisel kasutamisel.

(4)

Vastavalt otsuse 2008/616/JSK lisa 4. peatüki punktile 1.1 koostab asjaomane nõukogu töörühm automatiseeritud andmevahetust käsitleva küsimustiku ja niipea kui liikmesriik leiab, et tema puhul on täidetud vastavasse andmekategooriasse kuuluvate andmete vahetamise tingimused, täidab ta küsimustiku.

(5)

Soome on täitnud andmekaitset käsitleva küsimustiku ja sõidukite registreerimisandmed käsitleva küsimustiku.

(6)

Soome koos Madalmaadega on süsteemi katseliselt kasutanud, et hinnata sõidukite registreerimisandmeid käsitleva küsimustiku tulemusi.

(7)

Sõidukite registreerimisandmeid käsitleva küsimustiku hindamiseks on hindamisrühm teinud hindamisvisiidi Soome ning koostanud hindamisvisiidi aruande ja edastanud selle asjaomasele nõukogu töörühmale.

(8)

Nõukogule on esitatud üldine hindamisaruanne, milles võetakse kokku sõidukite registreerimisandmeid käsitleva küsimustiku, hindamisvisiidi ja süsteemi katselise kasutamise tulemused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud otsinguks on Soome täielikult rakendanud otsuse 2008/615/JSK 6. peatüki andmekaitset käsitlevad üldsätted ja tal on õigus saada ja edastada isikuandmeid vastavalt nimetatud otsuse artiklile 12 alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 13. september 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

S. VANACKERE


(1)  ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.

(2)  ELT L 210, 6.8.2008, lk 12.


17.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/35


KOMISJONI OTSUS,

16. september 2010,

millega muudetakse otsuseid 2008/603/EÜ, 2008/691/EÜ ja 2008/751/EÜ seoses nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest ajutiste erandite kehtivuse pikendamisega, et võtta arvesse Mauritiuse, Seišellide ja Madagaskari eriolukorda seoses tuunikala ja tuunikalafileega

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 6259 all)

(2010/560/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1528/2007, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus, (1) eriti selle II lisa artikli 36 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

17. juulil 2008. aastal võeti vastu komisjoni otsus 2008/603/EÜ, (2) mis käsitleb ajutist erandit määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest, et võtta arvesse Mauritiuse eriolukorda seoses tuunikalapreservide ja tuunikalafileega. Komisjon võttis 15. juunil 2009 vastu otsuse 2009/471/EÜ, (3) millega pikendati kõnealuse ajutise erandi kehtivust. 21. detsembril 2009 taotles Mauritius kooskõlas määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisa artikliga 36 uue erandi kehtestamist nimetatud lisas sätestatud päritolureeglitest. Mauritiuse esitatud teabe kohaselt oli värske tuunikala saak isegi tavaliste hooajaliste kõikumistega võrreldes ebatavaliselt väike. Arvestades, et 2009. aasta ebanormaalne olukord püsib muutumatuna 2010. aastal, tuleks ette näha uus erand alates 1. jaanuarist 2010.

(2)

Komisjon võttis 14. augustil 2008 vastu otsuse 2008/691/EÜ, (4) mis käsitleb ajutist erandit määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest, et võtta arvesse Seišellide eriolukorda seoses tuunikalakonservidega. Otsusega 2009/471/EÜ pikendati kõnealuse ajutise erandi kehtivust. 25. jaanuaril 2010 taotlesid Seišellid kooskõlas määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisa artikliga 36 uue erandi kehtestamist nimetatud lisas sätestatud päritolureeglitest. Seišellide esitatud teabe kohaselt oli värske tuunikala saak isegi tavaliste hooajaliste kõikumistega võrreldes väga väike. Arvestades, et 2009. aasta ebanormaalne olukord püsib muutumatuna 2010. aastal, tuleks ette näha uus erand alates 1. jaanuarist 2010.

(3)

Komisjon võttis 18. septembril 2008 vastu otsuse 2008/751/EÜ, (5) mis käsitleb ajutist erandit määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest, et võtta arvesse Madagaskari eriolukorda seoses tuunikalakonservide ja tuunikalafileega. Otsusega 2009/471/EÜ pikendati kõnealuse ajutise erandi kehtivust. 22. mail 2010 taotles Madagaskar kooskõlas määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisa artikliga 36 uue erandi kehtestamist nimetatud lisas sätestatud päritolureeglitest. 8. juunil 2010 esitas Madagaskar täiendava teabe. Madagaskari esitatud teabe kohaselt on päritolustaatusega värske tuunikala hankimine raske, kuna seda ei ole saada. Arvestades, et 2009. aasta ebanormaalne olukord püsib muutumatuna 2010. aastal, tuleks ette näha uus erand alates 1. jaanuarist 2010.

(4)

Otsuseid 2008/603/EÜ, 2008/691/EÜ ja 2008/751/EÜ kohaldati kuni 31. detsembrini 2009, kuna ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vaheline majandusliku partnerluse vaheleping (Ida- ja Lõuna-Aafrika ja ELi partnerluse vaheleping) ei jõustunud või ei olnud seda ka ajutiselt kohaldatud enne nimetatud kuupäeva.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 4 lõikele 2 hakkavad nimetatud määruse II lisas sätestatud päritolureeglite ning nende erandite asemel kehtima Ida- ja Lõuna-Aafrika ja ELi partnerluse vahelepingu eeskirjad, kusjuures vaheleping jõustub või seda hakatakse ajutiselt kohaldama tõenäoliselt 2010. aastal.

(6)

On vaja tagada AKV riikidest liitu importimise jätkumine ning sujuv üleminek majandusliku partnerluse vahelepingule. Seetõttu tuleks otsuste 2008/603/EÜ, 2008/691/EÜ ja 2008/751/EÜ kehtivust pikendada alates 1. jaanuarist 2010.

(7)

Mauritiuse, Seišellide ja Madagaskari suhtes kehtestatakse automaatne erand HSi rubriiki 1604 kuuluva tuunikala päritolureeglitest vastavalt nende poolt alla kirjutatud Ida-Aafrika Ühenduse ja ELi partnerluse vahelepingule lisatud päritoluprotokolli asjaomastele sätetele, kui nimetatud leping jõustub või kui seda hakatakse ajutiselt kohaldama. Käesoleva otsusega erandite tegemine määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisa artikli 36 alusel on ebakohane, kui need ületavad Ida- ja Lõuna-Aafrika piirkonnale Ida- ja Lõuna-Aafrika ja ELi partnerluse vahelepinguga ettenähtud aastast kvooti. Seepärast on lepinguosalised Ida- ja Lõuna-Aafrika riigid kirjutanud alla tuunikala suhtes 2010. aastal kehtestatud erandeid käsitlevale ühepoolsele poliitilisele deklaratsioonile, millega nimetatud riigid loobuvad 2010. aastaks kehtestatud automaatse erandiga ettenähtud aastasest üldkogusest juhul, kui lepingut hakatakse kohaldama ajutiselt või kui see jõustub käesoleva aasta jooksul. Järelikult tuleb 2010. aasta kvootide kogused sätestada samal tasemel kui 2009. aastal.

(8)

Seetõttu tuleks otsuseid 2008/603/EÜ, 2008/691/EÜ ja 2008/751/EÜ vastavalt muuta.

(9)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2008/603/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega.

„Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erandit kohaldatakse lisas sätestatud toodete ja koguste suhtes, mis deklareeritakse Mauritiuselt ühendusse vabasse ringlusesse laskmiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008, 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2009 ja 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2010.”

2)

Artikli 6 teine lõik asendatakse järgmisega.

„Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2010.”

3)

Lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisa tekstiga.

Artikkel 2

Otsust 2008/691/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erandit kohaldatakse lisas sätestatud toodete ja koguste suhtes, mis deklareeritakse Seišellidelt ühendusse vabasse ringlusesse laskmiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008, 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2009 ja 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2010.”

2)

Artikli 6 teine lõik asendatakse järgmisega.

„Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2010.”

3)

Lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisa tekstiga.

Artikkel 3

Otsust 2008/751/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erandit kohaldatakse lisas sätestatud toodete ja koguste suhtes, mis deklareeritakse Madagaskarilt ühendusse vabasse ringlusesse laskmiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008, 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2009 ja 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2010.”

2)

Artikli 6 teine lõik asendatakse järgmisega.

„Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2010.”

3)

Lisa asendatakse käesoleva otsuse III lisa tekstiga.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. september 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  ELT L 348, 31.12.2007, lk 1.

(2)  ELT L 194, 23.7.2008, lk 9.

(3)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 46.

(4)  ELT L 225, 23.8.2008, lk 17.

(5)  ELT L 255, 23.9.2008, lk 31.


I LISA

„LISA

Jrk-nr

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Ajavahemik

Kogus

09.1668

1604 14 11, 1604 14 18, 1604 20 70

Tuunikala konservid (1)

1.1.2008 kuni 31.12.2008

3 000 tonni

1.1.2009 kuni 31.12.2009

3 000 tonni

1.1.2010 kuni 31.12.2010

3 000 tonni

09.1669

1604 14 16

Tuunikalafilee

1.1.2008 kuni 31.12.2008

600 tonni

1.1.2009 kuni 31.12.2009

600 tonni

1.1.2010 kuni 31.12.2010

600 tonni


(1)  Igasuguses pakendis, mille puhul loetakse toodet konserveerituks HSi rubriigi ex ex 1604 tähenduses.”


II LISA

„LISA

Jrk-nr

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Ajavahemik

Kogus

09.1666

1604 14 11,

Tuunikalakonservid (1)

1.1.2008 kuni 31.12.2008

3 000 tonni

1604 14 18,

1.1.2009 kuni 31.12.2009

3 000 tonni

1604 20 70

1.1.2010 kuni 31.12.2010

3 000 tonni


(1)  Igasuguses pakendis, mille puhul loetakse toodet konserveerituks HSi rubriigi ex ex 1604 tähenduses.”


III LISA

„LISA

Jrk-nr

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Ajavahemik

Kogus

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Tuunikalakonservid (1)

1.1.2008 kuni 31.12.2008

2 000 tonni

1.1.2009 kuni 31.12.2009

2 000 tonni

1.1.2010 kuni 31.12.2010

2 000 tonni

09.1646

1604 14 16

Tuunikalafilee

1.1.2008 kuni 31.12.2008

500 tonni

1.1.2009 kuni 31.12.2009

500 tonni

1.1.2010 kuni 31.12.2010

500 tonni


(1)  Igasuguses pakendis, mille puhul loetakse toodet konserveerituks HSi rubriigi ex ex 1604 tähenduses.”


Parandused

17.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/39


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 312, 22. november 2008 )

Leheküljel 24 II lisa joonealuse märkuse (*) esimeses lauses

asendatakse

„—

0,65 rajatiste puhul, mis on saanud loa enne 31. detsembrit 2008;”

järgmisega:

„—

0,65 rajatiste puhul, mis on saanud loa pärast 31. detsembrit 2008;”.


17.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/39


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/99/EÜ (keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 328, 6. detsember 2008 )

Leheküljel 30 artikli 3 punktis b

asendatakse

„b)

jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine või lõppladustamine, kaasa arvatud nimetatud protsesside järelevalve ning lõppladustamiskohtade järelhooldus, ning kaasa arvatud toimingud, mida teevad vahendajad või maaklerid (jäätmehooldus), mis põhjustab või võib põhjustada inimese surma või tõsiseid kehavigastusi või olulist kahju õhu, pinnase või vee kvaliteedile või loomadele või taimedele;”

järgmisega:

„b)

jäätmete kogumine, vedu, taaskasutamine või kõrvaldamine, kaasa arvatud nende toimingute järelevalve ning jäätmekõrvaldamiskohtade järelhooldus, ning kaasa arvatud vahendaja või edasimüüja tegevus (jäätmehooldus), mis põhjustab või võib põhjustada inimese surma või tõsiseid kehavigastusi või olulist kahju õhu, pinnase või vee kvaliteedile või loomadele või taimedele;”.

Leheküljel 30 artikli 3 punktis c

asendatakse

„c)

jäätmete vedu, kui kõnealune tegevus on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (1) artikli 2 lõikega 35 ja see toimub arvestatavas koguses, olenemata kas tegu on ühekordse veoga või mitme omavahel seotud veoga;”

järgmisega:

„c)

jäätmesaadetis, kui kõnealune tegevus on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (1) artikli 2 punktiga 35 ja see toimub arvestatavas koguses, olenemata kas tegu on ühekordse või mitme omavahel seotud saadetisega;”.