ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.210.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 210

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
11. august 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 715/2010, 10. august 2010, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses kohandustega, mida tehakse majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori NACE Revision 2 ja tegevusaladel põhineva toodete statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamise järel rahvamajanduse arvepidamise süsteemides

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 716/2010, 6. august 2010, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

22

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 717/2010, 6. august 2010, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

24

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 718/2010, 10. august 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

26

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 719/2010, 10. august 2010, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

28

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2010/50/EL, 10. august 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine dasomet kõnealuse direktiivi I lisasse ( 1 )

30

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2010/437/ÜVJP, 30. juuli 2010, millega muudetakse ühismeedet 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks

33

 

 

2010/438/EL

 

*

Komisjoni otsus, 10. august 2010, millega pikendatakse erandi kehtivusaega, mille jooksul Bulgaaria võib esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 raames vastuväiteid teatavate Bulgaariasse taaskasutamiseks lähetatavate jäätmesaadetiste kohta (teatavaks tehtud numbri K(2010) 5434 all)  ( 1 )

35

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 3. juuni 2010. aasta otsuse 2010/397/EL (Euroopa Liidu ja Saalomoni Saarte vahelise kalandusalase partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta) parandus (ELT L 190, 22.7.2010)

36

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

11.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 715/2010,

10. august 2010,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses kohandustega, mida tehakse majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori NACE Revision 2 ja tegevusaladel põhineva toodete statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamise järel rahvamajanduse arvepidamise süsteemides

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2223/96 ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 2 ja artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ajakohastatud klassifikatsioonisüsteemi kasutuselevõtmine on väga oluline, arvestades komisjoni praegusi püüdlusi säilitada Euroopa Liidu statistika asjakohasus tehnoloogia arengu ja majanduse struktuurimuutuste arvessevõtmise kaudu.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1893/2006 (millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi) (2) on kehtestatud majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori läbivaadatud versioon nimetusega NACE Revision 2 (edaspidi „NACE Rev 2”).

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 451/2008 (millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93) (3) on kehtestatud tegevusaladel põhineva toodete statistilise klassifikaatori läbivaadatud versioon (edaspidi „CPA 2008”).

(4)

Määrusega (EÜ) nr 2223/96 kehtestatud Euroopa arvepidamissüsteemis 1995 (edaspidi „ESA 95”) on sätestatud ühiste standardite, määratluste, liigituste ja arvepidamiseeskirjade meetodid, mida liikmesriigid arvepidamise koostamisel peavad kasutama.

(5)

Majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori ja tegevusaladel põhineva toodete statistilise klassifikaatori läbivaadatud versioonide kehtestamise tõttu on vaja kohandada määrust (EÜ) nr 2223/96.

(6)

Otsusega 2006/856/EÜ (4) asutatud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega on konsulteeritud.

(7)

Euroopa statistikasüsteemi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2223/96 muudetakse järgmiselt.

1)

Sõnad „NACE versioon 1” asendatakse sõnadega „NACE Rev. 2” kogu tekstis, välja arvatud lõigus 8.153.

2)

Lõigus 2.34 asendatakse sõnad „jaotus 70” sõnadega „jaotus 68”.

3)

Lõigu 2.103 joonealuse märkuse nr 1 tekst asendatakse sõnadega „NACE Rev. 2: majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi.”

4)

Lõigu 2.106 joonealuses märkuses nr 2 asendatakse sõnad „ISIC versioon 3” sõnadega „ISIC versioon 4”.

5)

Lõigu 2.118 joonealuse märkuse tekst asendatakse järgmise tekstiga: „CPA: tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 451/2008, millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93.”

6)

7. peatüki lisas 7.1 asendatakse kirje „Transpordivahendid (AN.11131)” definitsioon järgmise tekstiga: „Seadmed inimeste ja objektide transportimiseks. Siia kuuluvad tooted, mis ei kuulu CPA (1) jaotistesse 29 ja 30, nagu näiteks mootorsõidukid, haagised ja poolhaagised, laevad, rongide ja trammide vedurid ja veerevkoosseis, õhusõidukid ja kosmosesõidukid, mootorrattad ja jalgrattad jne, välja arvatud nende osad.”

7)

7. peatüki lisas 7.1 asendatakse kirje „Muud masinad ja seadmed (AN.11132)” definitsioon järgmise tekstiga: „Mujal klassifitseerimata masinad ja seadmed. Siia kuuluvad tooted (välja arvatud toote osad, installatsiooni-, parandus- ja hooldusteenused), mis kuuluvad CPA jaotistesse 28.1 Üldmasinad; 28.2 Muud üldmasinad; 28.3 Põllu- ja metsamajandusmasinad; 28.4 Metallistantsid ja muud tööpingid; 28.9 Muud eriotstarbelised masinad; 26.2 Arvutid ja arvuti välisseadmed; 26.3 Sideseadmed; 26.4 Olmeelektroonika; 26.5 Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmed; kellad; 26.6 Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektriraviseadmed; 26.7 Optika- ja fotoseadmed; ja CPA jaotis 27 Elektriseadmed. Siia kuuluvad tooted (välja arvatud toote osad, installatsiooni-, parandus- ja hooldusteenused), mis kuuluvad CPA alajaotisesse 20.13.14 Tuumareaktorite kiiritamata kütteelemendid (kassetid); CPA jaotisse 31 Mööbel; CPA gruppidesse 32.2 Muusikariistad; 32.3 Sporditarbed ja 25.3 Aurukatlad, v.a keskkütte-kuumaveekatlad”.

8)

7. peatüki lisa 7.1 joonealuse märkuse nr 1 tekst asendatakse järgmise tekstiga: „Tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA)”.

9)

II lisa 7. lõigus asendatakse sõnad „klassis 70.20 „Isiklikus omanduses olevate elamute ja kinnisvara üürimine ja rentimine”” sõnadega „klassis 68.20 „Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus””, sõnad „jaotuses 71 „Masinate ja seadmete rentimine ilma juhita ning isiklike tarbeesemete ja kodumasinate rentimine”” sõnadega „jaotuses 77 „Rentimine ja kasutusrent”” ja sõnad „klassis 60.24” sõnadega „klassis 49.41”.

10)

II lisa 11. lõigus asendatakse number „65.21” numbriga „64.91”.

11)

II lisa 14. lõigus asendatakse sõnad „klassis 65.22” sõnadega „klassis 64.92”.

12)

III lisa 14. lõigus asendatakse sõnad „klass 75.30” sõnadega „klass 84.30”.

13)

III lisa 17. lõigus asendatakse sõnad „klassis 66.02” sõnadega „klassis 65.30”.

14)

III lisa 32. lõigus asendatakse sõnad „klass 66.01” sõnadega „klass 65.11”.

15)

III lisa 37. lõigus asendatakse sõnad „klassi 66.03” sõnadega „klassi 65.12”.

16)

III lisa 41. lõigus asendatakse sõnad „klassis 67.20” sõnadega „grupis 662”.

17)

Tabelis 8.22. asendatakse tabeli pealkiri „TEGEVUSALAD (NACE järgi)” pealkirjaga „TEGEVUSALAD (NACE rev. 1 jaotuste järgi)”

18)

IV lisas asendatakse jao pealkiri „ÜMBERGRUPEERITUD JA KODEERITUD MAJANDUSHARUD (A), TOOTED (P) JA INVESTEERINGUD (KAPITALIMAHUTUS PÕHIVARASSE) (Pi)” järgmise pealkirjaga: „ÜMBERGRUPEERITUD JA KODEERITUD MAJANDUSHARUD (A*), TOOTED (P*) JA PÕHIVARA (KAPITALIMAHUTUS PÕHIVARASSE) (AN)”.

19)

IV lisas asendatakse pealkirjale: „ÜMBERGRUPEERITUD JA KODEERITUD MAJANDUSHARUD (A), TOOTED (P) JA INVESTEERINGUD (KAPITALIMAHUTUS PÕHIVARASSE) (Pi)” järgnev tekst käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

20)

B lisas asendatakse läbivalt „A3”„A*3”-ga, „A6”„A*10”-ga, „A6†”„A*10”-ga, „A17”„A*21”-ga, „A31”„A*38”-ga ja „A60”„A*64”-ga.

21)

B lisa tabelis „Ülevaade tabelitest”

kustutatakse 15. ja 16. tabelile osutavad kirjed:

15

Pakkumise tabel alushindades koos teisendusega ostjahindadesse, A60 × P60

36

2007

Alates 2000. aastast

16

Kasutamise tabel ostjahindades, A60 x P60

36

2007

Alates 2000. aastast

ning asendatakse need järgmiste kirjetega:

15

Pakkumise tabel alushindades koos teisendusega ostjahindadesse

36

2007

Alates 2000. aastast

16

Kasutamise tabel ostjahindades

36

2007

Alates 2000. aastast

kustutatakse 17., 18. ja 19. tabelile osutavad kirjed:

17

Sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, P60 × P60, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

18

Sisemajanduse toodangu sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, P60 × P60, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

19

Impordi sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, P60 x P60, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

ning asendatakse need järgmiste kirjetega:

17

Sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

18

Sisemajanduse toodangu sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

19

Impordi sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

22)

B lisas asendatakse läbivalt „n = 60”„n = 64”-ga ja „m = 60”„m = 64”-ga.

23)

B lisas asendatakse tabel 10 järgmisega:

Tabel 10 –   Tabelid majandusharude ja piirkondade kaupa (NUTS II)

Kood

Muutujate loend

Jaotus

B1.g

1.

Kogulisandväärtus alushindades (jooksvad hinnad)

A*10

D.1

2.

Töötajate hüvitised (jooksvad hinnad)

A*10

P.51

3.

Kapitali kogumahutus põhivarasse (jooksvad hinnad)

A*10

4.

Tööhõive tuhandete töötajate ja tuhandete töötundide kaupa

ETO

Kokku

A*10

EEM

Töötajad

A*10”

24)

B lisas asendatakse tabel 12 järgmisega:

Tabel 12 –   Tabelid majandusharude ja piirkondade kaupa (NUTS III)

Kood

Muutujate loend

Jaotus

B1.g

1.

Kogulisandväärtus alushindades (jooksvad hinnad)

A*10

2.

Tööhõive (tuhat inimest)

ETO

Kokku

A*10

EEM

Töötajad

A*10”

25)

B lisas asendatakse tabelites 15 ja 16 tekst „Tooted (CPA)” tekstiga „Tooted (P*64)”„Majandusharud (NACE A60)”„Majandusharud (A*64)”.

26)

B lisas asendatakse tabelites 17,18 ja 19 tekst „Tooted” tekstiga „Tooted (P*64)”.

27)

B lisa jaos „ERANDID LIIKMESRIIKIDE KAUPA”

Bulgaaria: kustutatakse tabelis 2.1. „Tabelitega seotud erandid” esitatud järgmine viide tabelile 22:

22

Kõik muutujad

Aasta 2005: esimene edastus aastal 2008

2005

2008

Aastad 2000-2004: esimene edastus aastal 2010

2000-2004

2010

Aastad 1998-1999: esimene edastus aastal 2011

1998-1999

2011

Aastad 1995-1997: ei edastata

1995-1997

Ei edastata

ning asendatakse järgmisega:

22

Kõik muutujad

Aasta 2005: esimene edastus aastal 2008

2005

2008

Aastad 2000-2004: esimene edastus aastal 2010

2000-2004

2010

Aastad 1995-1999: ei edastata

1995-1999

Ei edastata

Bulgaaria: kustutatakse tabelis 2.2. „Tabelites olevate üksikute muutujate/üksustega seotud erandid” esitatud järgmine viide tabelile 10:

10

Kapitali kogumahutus põhivarasse (P.51):

Aastad 2005-2006: esimene edastus aastal 2009

2005-2006

2009

Aastad 2000-2004: esimene edastus aastal 2011

2000-2004

2011

Aastad 1998-1999: esimene edastus aastal 2012

1998-1999

2012

Aastad 1995-1997: ei edastata

1995-1997

Ei edastata

ning asendatakse järgmisega:

10

Kapitali kogumahutus põhivarasse (P.51):

Aastad 2005-2006: esimene edastus aastal 2009

2005-2006

2009

Aastad 2000-2004: esimene edastus aastal 2011

2000-2004

2011

Aasta 1999: esimene edastus aastal 2012

1999

2012

Aastad 1995-1998: ei edastata

1995-1998

Ei edastata

Kreeka: kustutatakse tabelis 7.2. „Tabelites olevate üksikute muutujate/üksustega seotud erandid” esitatud järgmine viide tabelile 1:

1

Tööhõive – kvartaalne

Aastad 1990-1994: esimene edastus aastal 2011

1990-1994

2011

ning asendatakse järgmisega:

1

Tööhõive – kvartaalne – kokku

Aastad 1990-1994: esimene edastus aastal 2011

1990-1994

2011

Tööhõive – kvartaalne – jaotus majandusharude kaupa

Aastad 1990-1994: ei edastata

1990-1994

Ei edastata

Prantsusmaa: kustutatakse tabelis 9.1. „Tabelitega seotud erandid” esitatud järgmine viide tabelile 3:

3

Kõik muutujad: jaotus majandusharude kaupa A31, A60

Aastad 1980-1998: esimene edastus aastal 2011

1980-1998

2011

ning asendatakse järgmisega:

3

Kõik muutujad, v.a rahvastik, tööhõive, töötajate hüvitised: jaotus majandusharude kaupa A*38, A*64

Aastad 1995-1998: esimene edastus aastal 2012

1995-1998

2012

Aastad 1980-1994: ei edastata

1980-1994

Ei edastata

Madalmaad: kustutatakse tabelis 18.2. „Tabelites olevate üksikute muutujate/üksustega seotud erandid” esitatud järgmine viide tabelile 1:

1

Töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad riigis asuvates tootmisüksustes: majandusharud J–K ja L–P, isikud – aastane

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

ning asendatakse järgmisega:

1

Töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad riigis asuvates tootmisüksustes: majandusharud K–L ja O–T, isikud – aastane

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

Madalmaad: kustutatakse tabelis 18.2. „Tabelites olevate üksikute muutujate/üksustega seotud erandid” esitatud järgmine viide tabelile 3:

3

Jooksvad hinnad:

 

 

 

 

Muutujad P.1, P.2, B.1 g, D.29-D.39, D.1, D.11 majandusharude B, DC_DD, DI, DN kohta

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

 

Muutujad B.2n+B.3n majandusharude B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO kohta

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

3

Eelmiste aasta hinnad ja võrreldavad mahud:

 

 

 

 

Muutujad B.1g majandusharude B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P kohta

Aastad 1980-1987: ei edastata

1980-1987

Ei edastata

 

Muutuja K.1 majandusharude B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O kohta

Aastad 1980-1995: ei edastata

1980-1995

Ei edastata

3

Jooksvad hinnad:

 

 

 

 

Muutujad P.5, P.52, P.53, jaotus majandusharude kaupa

Aastad 1980-1994: ei edastata

1980-1994

Ei edastata

 

Muutuja P.51 majandusharude B, CA_CB, DC_DD, DI kohta

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

3

Eelmiste aasta hinnad ja võrreldavad mahud:

 

 

 

 

Muutujad P.5, P.52, P.53

Aastad 1980-1987: ei edastata

1980-1987

Ei edastata

 

Muutujad P.5, P.52, P.53, jaotus majandusharude kaupa

Aastad 1988-1995: ei edastata

1988-1995

Ei edastata

 

Muutuja P.51 majandusharude B, CA_CB, DC_DD, DI kohta

Aastad 1980-1987: ei edastata

1980-1987

Ei edastata

ning asendatakse järgmisega:

3

Jooksvad hinnad:

 

 

 

 

Muutujad P.1, P.2, B.1 g, D.29-D.39, majandusharude 03, 13-16, 23, 28 kohta

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

 

Muutujad B.2n+B.3n majandusharude 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32 kohta

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

3

Eelmiste aastate hinnad ja võrreldavad mahud:

 

 

 

 

Muutuja B.1g majandusharude 03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68, 96-98 kohta

Aastad 1980-1987: ei edastata

1980-1987

Ei edastata

 

Muutuja K.1 majandusharude 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32, 55-96 kohta

Aastad 1980-1995: ei edastata

1980-1995

Ei edastata

3

Jooksvad hinnad:

 

 

 

 

Muutujad P.5, P.52, P.53, jaotus majandusharude kaupa

Aastad 1980-1994: ei edastata

1980-1994

Ei edastata

 

Muutuja P.51 majandusharude 03, 05-09, 13-16, 23 kohta

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

3

Eelmiste aastate hinnad ja võrreldavad mahud:

 

 

 

 

Muutujad P.5, P.52, P.53

Aastad 1980-1987: ei edastata

1980-1987

Ei edastata

 

Muutujad P.5, P.52, P.53, jaotus majandusharude kaupa

Aastad 1988-1995: ei edastata

1988-1995

Ei edastata

 

Muutuja P.51 majandusharude 03, 05-09, 13-16, 23 kohta

Aastad 1980-1987: ei edastata

1980-1987

Ei edastata

Rootsi: kustutatakse tabelis 26.2. „Tabelites olevate üksikute muutujate/üksustega seotud erandid” tekst „Jaotus majandusharude 50–52 kaupa” ja asendatakse tekstiga „Jaotus majandusharude 45–47 kaupa”.

28)

B lisa tabeli 26 järgi lisatakse järgmine tekst:

„ANDMETE EDASTAMINE

1.

NACE Rev. 2 jaotisi A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 ja CPA 2008 jaotisi P*3, P*10, P*21, P*38 ja P*64 kasutatakse kõigi andmete puhul, mida tuleb edastada pärast 31. augustit 2011, v.a alljärgnevas teises lõigus loetletud erandid.

Liikmesriigid, kellele on määruses (EÜ) nr 2223/96 esitatud tabelite 15 kuni 19 puhul tehtud erand andmete edastamiseks kuni 2011. aastani või hilisemaks ajaks, kohaldavad kuni 2007. aasta võrdlusperioodini jaotisi A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 ja P60 ning alates 2008. aastast algavate võrdlusperioodide puhul jaotisi A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 ja P*64, olenemata andmete edastamise ajast.

2.

Kuni 31. detsembrini 2014 kasutatakse tabelis 10 nõutavate andmete edastamiseks kas NACE Rev. 2 jaotist A*10 või järgmisi NACE Rev. 2 jaotise A*10 agregeeritud näitajaid:

(G, H, I ja J), aga mitte (G, H ja I) ja (J);

(K, L, M ja N), aga mitte (K), (L) ja (M ja N);

(O, P, Q, R, S, T ja U), aga mitte (O, P ja Q) ja (R, S, T ja U).

Alates 1. jaanuarist 2015 kasutatakse tabelis 10 nõutavate andmete edastamiseks NACE Rev. 2 jaotist A*10.

3.

Tabelis 12 nõutavate andmete edastamiseks kasutatakse kas NACE Rev. 2 jaotist A*10 või järgmisi NACE Rev. 2 jaotise A*10 agregeeritud näitajaid:

(G, H, I ja J), aga mitte (G, H ja I) ja (J);

(K, L, M ja N), aga mitte (K), (L) ja (M ja N);

(O, P, Q, R, S, T ja U), aga mitte (O, P ja Q) ja (R, S, T ja U).

4.

Jaotiste A*38 ja A*64 kohaselt edastatavate andmete puhul vastavalt punktides 26a ja 44a „millest: omaniku kasutuses oleva eluruumi kaudne rent” ja mis on esitatud IV lisa jaos ÜMBERGRUPEERITUD JA KODEERITUD MAJANDUSHARUD (A*), TOOTED (P*) JA PÕHIVARA (KAPITALIMAHUTUS PÕHIVARASSE) (AN), on kohustuslikud üksnes määruse (EÜ) nr 2223/96 B lisa tabelis 3 esitatud näitajad P.1, P.2 ja B.1g.

5.

Pärast 31. augustit 2011 esmakordselt ESA 95 rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamise programmi raames edastatavate andmete puhul esitatakse andmed NACE Rev.2 või CPA 2008 andmejaotuse alusel, kus andmed on jaotatud majandusharude või toodete kaupa, kattes järgmised vaatlusperioodid:

a)

:

tabel 1

:

alates 2000. aastast (2000Q1 kvartaalsete andmete puhul);

b)

:

tabel 3

:

alates 2000. aastast;

c)

:

tabel 10

:

2009;

d)

:

tabel 12

:

2009;

e)

:

tabel 20

:

alates 2000. aastast;

f)

:

tabel 22

:

alates 2000. aastast.

Liikmesriigid edastavad iga-aastased andmed tabel 1 jaoks, koos tabelis 1 ettenähtud esmase edastamisega kvartaalselt 2011Q2 jaoks, hiljemalt 30. septembriks 2011.

6.

Pärast 31. augustit 2012 esmakordselt ESA 95 rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamise programmi raames edastatavate tabelite puhul esitatakse andmed NACE Rev.2 või CPA 2008 andmejaotuse alusel, kus andmed on jaotatud majandusharude või toodete kaupa, kattes vähemalt järgmised vaatlusperioodid:

a)   tabel 1 (v.a muutujad, mis on loetletud punktis „Rahvastik, tööhõive ja töötajate hüvitised”):

alates 1990 (1990Q1 kvartaalsed andmed): Belgia, Taani, Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Austria, Portugal, Soome, Rootsi, Ühendkuningriik;

alates 1995 (1995Q1 kvartaalsed andmed): Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia;

b)   tabel 3 (v.a muutujad, mis on loetletud punktis „Tööhõive ja töötajate hüvitised”): alates 1995: A*10 ja A*38 kohta;

c)   tabel 10: alates 2000. aastast;

d)   tabel 12: alates 2000. aastast.

7.

Tabelite 15, 16, 17, 18 ja 19 kohta ei nõuta tagasiulatuvaid andmeid NACE Rev. 2 või CPA 2008 alusel.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. august 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1.

(2)  ELT L 393, 30.12.2006, lk 1.

(3)  ELT L 145, 4.6.2008, lk 65.

(4)  ELT L 332, 30.11.2006, lk 21.


LISA

A*3

Jrk-nr

NACE REV. 2 jaod

Kirjeldus

1

A

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

2

B, C, D, E ja F

Mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus; ehitus

3

G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T ja U

Teenused


A*10

Jrk-nr

NACE REV. 2 jaod

Kirjeldus

1

A

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

2

B, C, D ja E

Mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

2a

C

millest: töötlev tööstus

3

F

Ehitus

4

G, H ja I

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont; veondus ja laondus; majutus ja toitlustus

5

J

Info ja side

6

K

Finants- ja kindlustustegevus

7

L

Kinnisvaraalane tegevus

8

M ja N

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; haldus- ja abitegevused

9

O, P, ja Q

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus; haridus; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

10

R, S, T ja U

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg, kodukaupade parandus ja muu teenindus


A*21

Jrk-nr

NACE Rev.2 jagu

NACE Rev. 2 alajaod

Kirjeldus

1

A

01-03

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

2

B

05-09

Mäetööstus

3

C

10-33

Töötlev tööstus

4

D

35

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

5

E

36-39

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

6

F

41-43

Ehitus

7

G

45-47

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

8

H

49-53

Veondus ja laondus

9

I

55-56

Majutus ja toitlustus

10

J

58-63

Info ja side

11

K

64-66

Finants- ja kindlustustegevus

12

L

68

Kinnisvaraalane tegevus

13

M

69-75

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

14

N

77-82

Haldus- ja abitegevused

15

O

84

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

16

P

85

Haridus

17

Q

86-88

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

18

R

90-93

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

19

S

94-96

Muud teenindavad tegevused

20

T

97-98

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine

21

U

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus


A*38

Jrk-nr

NACE Rev. 2 alajaod

Kirjeldus

1

01-03

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

2

05-09

Mäetööstus

3

10-12

Toiduainete, joogi- ja tubakatoodete tootmine

4

13-15

Tekstiili- ja rõivatootmine ning nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine

5

16-18

Puidu- ja pabertoodete tootmine ning trükindus

6

19

Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine

7

20

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

8

21

Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine

9

22-23

Kummi- ja plasttoodete tootmine ning muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

10

24-25

Metallitootmine ning metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed

11

26

Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

12

27

Elektriseadmete tootmine

13

28

Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine

14

29-30

Transpordivahendite tootmine

15

31-33

Mööblitootmine; muu tootmine; masinate ja seadmete remont ja paigaldus

16

35

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

17

36-39

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

18

41-43

Ehitus

19

45-47

Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont

20

49-53

Veondus ja laondus

21

55-56

Majutus ja toitlustus

22

58-60

Kirjastamine; kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine ja ringhääling

23

61

Telekommunikatsioon

24

62-63

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused; infoalane tegevus

25

64-66

Finants- ja kindlustustegevus

26

68

Kinnisvaraalane tegevus

26a

 

millest: omaniku kasutuses oleva eluruumi kaudne rent

27

69-71

Juriidilised toimingud ja arvepidamine; peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine; arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

28

72

Teadus- ja arendustegevus

29

73-75

Reklaamindus ja turu-uuringud; muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; veterinaaria

30

77-82

Haldus- ja abitegevused

31

84

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

32

85

Haridus

33

86

Tervishoid

34

87-88

Sotsiaalhoolekanne

35

90-93

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

36

94-96

Muud teenindavad tegevused

37

97-98

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana ning kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine

38

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus


A*64

Jrk-nr

NACE Rev. 2 alajaod

Kirjeldus

1

01

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

2

02

Metsamajandus ja metsavarumine

3

03

Kalapüük ja vesiviljelus

4

05-09

Mäetööstus

5

10-12

Toiduainete, joogi- ja tubakatoodete tootmine

6

13-15

Tekstiili, rõivaste ja nahktoodete tootmine

7

16

Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

8

17

Paberi ja pabertoodete tootmine

9

18

Trükindus ja salvestiste paljundus

10

19

Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine

11

20

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

12

21

Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine

13

22

Kummi- ja plasttoodete tootmine

14

23

Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

15

24

Metallitootmine

16

25

Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed

17

26

Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

18

27

Elektriseadmete tootmine

19

28

Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine

20

29

Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine

21

30

Muude transpordivahendite tootmine

22

31-32

Mööblitootmine; muu tootmine

23

33

Masinate ja seadmete remont ja paigaldus

24

35

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

25

36

Veekogumine, -töötlus ja -varustus

26

37-39

Kanalisatsioon; jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine; saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

27

41-43

Ehitus

28

45

Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont

29

46

Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

30

47

Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

31

49

Maismaaveondus ja torutransport

32

50

Veetransport

33

51

Õhutransport

34

52

Laondus ja veondust abistavad tegevusalad

35

53

Posti- ja kulleriteenistus

36

55-56

Majutus; toidu ja joogi serveerimine

37

58

Kirjastamine

38

59-60

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine; programmid ja ringhääling

39

61

Telekommunikatsioon

40

62-63

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused; infoalane tegevus

41

64

Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid

42

65

Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus

43

66

Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad

44

68

Kinnisvaraalane tegevus

44a

 

millest: omaniku kasutuses oleva eluruumi kaudne rent

45

69-70

Juriidilised toimingud ja arvepidamine; peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine

46

71

Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

47

72

Teadus- ja arendustegevus

48

73

Reklaamindus ja turu-uuringud

49

74-75

Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; veterinaaria

50

77

Rentimine ja kasutusrent

51

78

Tööhõive

52

79

Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus

53

80-82

Turvatöö ja juurdlus; hoonete ja maastike hooldus; büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused

54

84

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

55

85

Haridus

56

86

Tervishoid

57

87-88

Sotsiaalhoolekanne

58

90-92

Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus; raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus; hasartmängude ja kihlvedude korraldamine

59

93

Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused

60

94

Organisatsioonide tegevus

61

95

Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus

62

96

Muu teenindus

63

97-98

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana ning kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine

64

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus


P*3

Jrk-nr

CPA 2008 jaod

Kirjeldus

1

A

Põllumajandus-, metsandus- ja kalandustooted

2

B, C, D, E ja F

Mäetööstus; tööstustooted; elektrienergia, gaas, aur ja õhu konditsioneerimine; veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus; ehitised ja ehitustööd

3

G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T ja U

Teenused


P*10

Jrk-nr

CPA 2008 jaod

Kirjeldus

1

A

Põllumajandus-, metsandus- ja kalandustooted

2

B, C, D ja E

Mäetööstus; Tööstustooted; elektrienergia, gaas, aur ja õhu konditsioneerimine; veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

2a

C

millest: tööstustooted

3

F

Ehitised ja ehitustööd

4

G, H ja I

Hulgi- ja jaekaubandusteenused; mootorsõidukite ja mootorrataste remonditeenused; veondus ja laondusteenused; majutus- ja toitlustusteenused

5

J

Info ja sideteenused

6

K

Finants- ja kindlustusteenused

7

L

Kinnisvarateenused

8

M ja N

Kutse-, teadus- ja tehnikaalased teenused; haldus- ja abiteenused

9

O, P, ja Q

Riigihalduse ja -kaitse teenused; kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused; haridusteenused; tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenused

10

R, S, T ja U

Kunsti-, meelelahutus- ja vabaajateenused; kodukaupade parandus ja muud teenused


P*21

Jrk-nr

CPA 2008 jagu

CPA 2008 alajagu

Kirjeldus

1

A

01-03

Põllumajandus-, metsandus- ja kalandustooted

2

B

05-09

Mäetööstus

3

C

10-33

Tööstustooted

4

D

35

Elektrienergia, gaas, aur ja õhu konditsioneerimine

5

E

36-39

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

6

F

41-43

Ehitised ja ehitustööd

7

G

45-47

Hulgi- ja jaekaubandusteenused; mootorsõidukite ja mootorrataste remonditeenused

8

H

49-53

Veondus- ja laondusteenused

9

I

55-56

Majutus- ja toitlustusteenused

10

J

58-63

Info ja sideteenused

11

K

64-66

Finants- ja kindlustusteenused

12

L

68

Kinnisvarateenused

13

M

69-75

Kutse-, teadus- ja tehnikaalased teenused

14

N

77-82

Haldus- ja abiteenused

15

O

84

Riigihalduse ja -kaitse teenused; kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused

16

P

85

Haridusteenused

17

Q

86-88

Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenused

18

R

90-93

Kunsti-, meelelahutus- ja vabaajateenused

19

S

94-96

Muud teenused

20

T

97-98

Kodumajapidamiste teenused koduabiliste tööandjatena; mitmesugused kodumajapidamiste oma tarbeks toodetud kaubad ja osutatud teenused

21

U

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste teenused


P*38

Jrk-nr

CPA 2008 alajaod

Kirjeldus

1

01-03

Põllumajandus-, metsandus- ja kalandustooted

2

05-09

Mäetööstus

3

10-12

Toiduained, joogid ja tubakatooted

4

13-15

Tekstiilitooted, rõivad ja nahatooted

5

16-18

Puit- ja pabertooted ning trükiteenused

6

19

Koks ja puhastatud naftatooted

7

20

Kemikaalid ja keemiatooted

8

21

Põhifarmaatsiatooted ja ravimpreparaadid

9

22-23

Kummi- ja plasttooted ning muud mittemetalsetest mineraalidest tooted

10

24-25

Metallid ning metalltooted, v.a masinad ja seadmed

11

26

Arvutid, elektroonika- ja optikaseadmed

12

27

Elektriseadmed

13

28

Mujal klassifitseerimata masinad ja seadmed

14

29-30

Transpordivahendid

15

31-33

Mööbel; muud tööstustooted masinate ja seadmete remondi ja paigaldusteenused

16

35

Elektrienergia, gaas, aur ja õhu konditsioneerimine

17

36-39

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

18

41-43

Ehitised ja ehitustööd

19

45-47

Hulgi- ja jaekaubandusteenused; mootorsõidukite ja mootorrataste remonditeenused

20

49-53

Veondus- ja laondusteenused

21

55-56

Majutus- ja toitlustusteenused

22

58-60

Kirjastus-, audiovisuaal- ja ringhäälinguteenused

23

61

Telekommunikatsiooniteenused

24

62-63

Arvutiprogrammide programmeerimis-, nõustamis- ja nendega seotud teenused; teabeteenused

25

64-66

Finants- ja kindlustusteenused

26

68

Kinnisvarateenused

26a

 

millest: omaniku kasutuses oleva eluruumi kaudne rent

27

69-71

Õigusabi- ja arvepidamispidamisteenused; peakontoriteenused; juhtimisalased nõustamisteenused; arhitekti- ja inseneriteenused; teimimise- ja analüüsiteenused

28

72

Teadus- ja arendusteenused

29

73-75

Reklaami- ja turu-uuringute korraldamise teenused; muud kutse-, teadus- ja tehnikaalased teenused; veterinaariateenused

30

77-82

Haldus- ja abiteenused

31

84

Riigihalduse ja -kaitse teenused; kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused

32

85

Haridusteenused

33

86

Tervishoiuteenused

34

87-88

Sotsiaalhoolekandeteenused

35

90-93

Kunsti-, meelelahutus- ja vabaajateenused

36

94-96

Muud teenused

37

97-98

Kodumajapidamiste teenused koduabiliste tööandjatena; mitmesugused kodumajapidamiste oma tarbeks toodetud kaubad ja osutatud teenused

38

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste teenused


P*64

Jrk-nr

CPA 2008 alajaod

Kirjeldus

1

01

Põllumajandus- ja jahindustooted ning nendega seotud teenused

2

02

Metsasaadused ja metsaraie tooted ning nendega seotud teenused

3

03

Kala ja muud kalandustooted; vesiviljelustooted; kalanduse abistavad teenused

4

05-09

Mäetööstus

5

10-12

Toiduained; joogid tubakatooted

6

13-15

Tekstiilitooted; rõivad; nahk ja nahatooted

7

16

Puit ning puit- ja korktooted, v.a mööbel; õlgedest ja punumismaterjalidest tooted

8

17

Paber ja pabertooted

9

18

Trüki- ja salvestusteenused

10

19

Koks ja puhastatud naftatooted

11

20

Kemikaalid ja keemiatooted

12

21

Põhifarmaatsiatooted ja ravimpreparaadid

13

22

Kummi- ja plasttooted

14

23

Muud mittemetalsetest mineraalidest tooted

15

24

Metallid

16

25

Metalltooted, v.a masinad ja seadmed

17

26

Arvutid, elektroonika- ja optikaseadmed

18

27

Elektriseadmed

19

28

Mujal liigitamata masinad ja seadmed

20

29

Mootorsõidukid, haagised ja poolhaagised

21

30

Muud transpordivahendid

22

31-32

Mööbel; muud tööstustooted

23

33

Masinate ja seadmete remondi ja paigaldusteenused

24

35

Elektrienergia, gaas, aur ja õhu konditsioneerimine

25

36

Looduslik vesi; veepuhastus- ja varustusteenused

26

37-39

Kanalisatsiooniteenused; reoveepuhastussetted; jäätmekogumis-, jäätmetöötlus- ja jäätmekõrvaldusteenused; materjalide taaskasutusteenused; saastekäitlus- ja muud jäätmekäitlusteenused

27

41-43

Ehitised ja ehitustööd

28

45

Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüügi- ning remonditeenused

29

46

Hulgimüügiteenused, v.a mootorsõidukite ja mootorrataste hulgimüügiteenused

30

47

Jaemüügiteenused, v.a mootorsõidukite ja mootorrataste jaemüügiteenused

31

49

Maismaaveondus- ja torutransporditeenused

32

50

Veetransporditeenused

33

51

Õhutransporditeenused

34

52

Ladustamisteenused ja veonduse abistavad teenused

35

53

Posti- ja kulleriteenused

36

55-56

Majutus- ja toitlustusteenused

37

58

Kirjastusteenused

38

59-60

Filmide- ja videote ning telesaadete tootmisteenused, helisalvestised ja muusikateoste avaldamine Tele- ja raadioprogrammide ja ringhäälinguga seotud teenused

39

61

Telekommunikatsiooniteenused

40

62-63

Arvutiprogrammide programmeerimis-, nõustamis- ja nendega seotud teenused; teabeteenused,

41

64

Finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid

42

65

Kindlustus-, edasikindlustus- ja pensionifonditeenused, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus

43

66

Finants- ja kindlustusteenuste abiteenused

44

68

Kinnisvarateenused

44a

 

millest: omaniku kasutuses oleva eluruumi kaudne rent

45

69-70

Õigusabi- ja arvepidamispidamisteenused; peakontoriteenused; juhtimisalased nõustamisteenused

46

71

arhitekti- ja inseneriteenused; teimimise- ja analüüsiteenused

47

72

Teadus- ja arendusteenused

48

73

Reklaami- ja turu-uuringute korraldamise teenused

49

74-75

Muud kutse-, teadus- ja tehnikaalased teenused; veterinaariateenused

50

77

Rendi- ja kasutusrenditeenused

51

78

Tööhõiveteenused

52

79

Reisibüroode, reisikorraldajate jm broneerimisteenused ja nendega seotud teenused

53

80-82

Turva- ja juurdlusteenused; hoonete ja maastike hooldusteenused; büroohaldus- ja abistavad teenused ning muud ettevõtluse abistavad teenused

54

84

Riigihalduse ja -kaitse teenused; kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused

55

85

Haridusteenused

56

86

Tervishoiuteenused

57

87-88

Hoolekandeasutuste teenused; sotsiaalhoolekande teenused ilma majutuseta

58

90-92

Loome-, kunsti- ja meelelahutusteenused; raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste teenused; hasartmängude ja kihlvedude korraldamise teenused

59

93

Sporditeenused ja lõbustus- ning vabaajateenused

60

94

Organisatsioonide teenused

61

95

Arvutite ja tarbe- ning majakaupade parandamise teenused

62

96

Muud isikuteenused

63

97-98

Kodumajapidamiste teenused koduabiliste tööandjatena ning mitmesugused kodumajapidamiste oma tarbeks toodetud kaubad ja osutatud teenused

64

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste teenused


AN_F6: Põhivara jaotus

Vara kategooria

Kirjeldus

AN.1111

Eluasemed

AN.1112

Muud hooned ja ehitised

AN.11131

Transpordivahendid

AN.11132

Muud masinad ja seadmed

AN.1114

Kultiveeritav vara

AN.112

Immateriaalne põhivara


AN_F6†: Põhivara jaotus

Vara kategooria

Kirjeldus

AN.1111

Eluasemed

AN.1112

Muud hooned ja ehitised

AN.11131

Transpordivahendid

AN.11132

Muud masinad ja seadmed

millest: AN.111321

Kontorimasinad ja riistvara

millest AN.111322

Raadio, TV ja sidevahendid

AN.1114

Kultiveeritav vara

AN.112

Immateriaalne põhivara

millest: AN.1122

Arvutitarkvara”


11.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 716/2010,

6. august 2010,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. august 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

komisjoni liige

Janusz LEWANDOWSKI


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Toode, mis koosneb järgmistest osadest:

kõrgrõhuelavhõbelamp mittehajutava nõguspeegliga;

juhtmed;

tuulutusavad;

käepidemega paigaldusraam ja

sokkel.

Toode on ette nähtud projektorites kasutamiseks.

8539 32 10

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, XVI jaotise märkusega 2a ning CN-koodide 8539, 8539 32 ja 8539 32 10 sõnastusega.

Kuna toodet loetakse projektori osaks, kohaldatakse XVI jaotise märkust 2.

XVI jaotise märkuse 2a kohaselt klassifitseeritakse osad, mis kuuluvad grupi 84 või 85 mis tahes rubriiki, igal juhul vastavatesse rubriikidesse.

Toote omadusi arvestades kuulub see rubriiki 8539. Seetõttu ei või seda klassifitseerida rubriiki 8529.

Seega tuleb toode klassifitseerida elavhõbelambina CN-koodi 8539 32 10 alla.


11.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 717/2010,

6. august 2010,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. august 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

komisjoni liige

Janusz LEWANDOWSKI


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Toode (nn heitgaaside temperatuuriandur), mis koosneb järgmistest osadest:

termistor võimsusega kuni 20 W, oma kestas;

kinnituspolt;

varras toote kinnitamiseks sõiduki heitgaasisüsteemi ja

kuumuskindla ümbrisega elektrijuhe pistikuga, mis omakorda võimaldab selle ühendada sõiduki mootori juhtimissüsteemi.

Termistori takistus sõltub temperatuurist. Süsteemi ühendatult muudab takistuse muutumine juhtimisvoolu tugevust.

Toode ei võimalda muundada elektrivoolu temperatuuri mõõtmiseks ega temperatuuri näitamiseks.

8533 40 10

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 8533, 8533 40 ja 8533 40 10 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida rubriiki 9025 termomeetri või selle osana, sest toode ei mõõda ega näita temperatuuri.

Toode on temperatuurist sõltuv mittelineaarne takisti (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 8533, (A)(5)) ja seetõttu tuleb see klassifitseerida alamrubriiki 8533 40 muu muudetava takistusega takistina.


11.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 718/2010,

10. august 2010,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. augustil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. august 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

TR

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

125,5

ZZ

125,5

0709 90 70

TR

107,3

ZZ

107,3

0805 50 10

AR

129,3

TR

136,8

UY

152,7

ZA

98,1

ZZ

129,2

0806 10 10

CL

129,8

EG

153,2

IL

187,4

MA

129,1

PE

77,2

TR

122,2

ZA

88,7

ZZ

126,8

0808 10 80

AR

87,8

BR

69,9

CL

90,2

CN

63,9

NZ

104,8

US

105,2

UY

100,6

ZA

90,0

ZZ

89,1

0808 20 50

AR

70,1

CL

150,5

CN

58,2

NZ

140,9

TR

147,7

ZA

100,6

ZZ

111,3

0809 30

TR

160,9

ZZ

160,9

0809 40 05

IL

144,1

ZA

90,0

ZZ

117,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


11.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 719/2010,

10. august 2010,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2009/10. turustusaastaks on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 877/2009 (3). Neid hindu ja tollimakse on viimati muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 705/2010 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse 2009/10. turustusaastaks muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. augustil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. august 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 253, 25.9.2009, lk 3.

(4)  ELT L 203, 5.8.2010, lk 19.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 11. augustist 2010

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

41,00

0,00

1701 11 90 (1)

41,00

2,60

1701 12 10 (1)

41,00

0,00

1701 12 90 (1)

41,00

2,31

1701 91 00 (2)

39,65

5,57

1701 99 10 (2)

39,65

2,44

1701 99 90 (2)

39,65

2,44

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.


DIREKTIIVID

11.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/30


KOMISJONI DIREKTIIV 2010/50/EL,

10. august 2010,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine dasomet kõnealuse direktiivi I lisasse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta) (2) on kehtestatud selliste toimeainete nimekiri, mida on vaja hinnata nende kandmiseks direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse. Dasomet kuulub sellesse nimekirja.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1451/2007 kohaselt on dasometti hinnatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 2 kasutamiseks toodetes, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 8 (puidukonservandid).

(3)

Belgia määrati referentriigiks ja ta esitas 16. aprilliks 2007. aastal komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovituse vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(4)

Komisjon ja liikmesriigid on pädeva asutuse aruande läbi vaadanud. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4 kohaselt lisati läbivaatuse tulemused alalises biotsiidide komitees 11. märtsil 2010. aastal hindamisaruandesse.

(5)

Uuringud näitavad, et dasometti sisaldavate biotsiidide kasutamisel puidukonservandina võib eeldada, et need vastavad direktiivi 98/8/EÜ artiklis 5 sätestatud nõuetele. Seega on asjakohane kanda dasomet kõnealuse direktiivi I lisasse.

(6)

ELi tasandil ei ole hinnatud kõiki võimalikke kasutusviise. Riski hindamisel ELi tasandil on arvesse võetud üksnes kutsealast välitingimustes kasutamist puitpostide (elektripostid) saneerimiseks graanulite abil. Seepärast peaksid liikmesriigid hindama neid riski- ja kokkupuutestsenaariume ning neid riske keskkonna osadele ja populatsioonidele, mida ei ole riskide hindamisel ELi tasandil piisava põhjalikkusega uuritud, ning tootele turustusloa andmisel tagama, et võetakse sobivad meetmed või kehtestatakse eritingimused kindlaks tehtud riskide vähendamiseks lubatava tasemeni.

(7)

Hindamisaruande tulemusi silmas pidades on asjakohane nõuda puidukonservandina kasutatavatele dasometti sisaldavatele toodetele loa andmisel selliste riskivähendamismeetmete rakendamist, millega tagatakse riskide vähendamine vastuvõetava tasemeni vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artiklile 5 ja VI lisale.

(8)

Eelkõige on asjakohane nõuda, et tööstuslikuks või kutsealaseks kasutuseks ette nähtud toodete puhul kasutatakse sobivaid isikukaitsevahendeid, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõendada, et ohtu tööstuslikule või kutselisele kasutajale on võimalik vähendada muude vahendite abil.

(9)

Käesoleva direktiivi sätteid on oluline kohaldada samaaegselt kõikides liikmesriikides, et tagada dasometti toimeainena sisaldavate biotsiidide võrdne kohtlemine turul ja hõlbustada kogu biotsiidituru nõuetekohast toimimist.

(10)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda uute nõuete täitmiseks ning toimiku koostanud taotlejad saaksid kasutada kogu kümneaastast andmekaitseaega, mis direktiivi 98/8/EÜ artikli 12 lõike 1 punkti c alapunkti ii kohaselt algab toimeaine lisasse kandmise kuupäeval.

(11)

Lisasse kandmisele peaks järgnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid saaksid rakendada direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõiget 3.

(12)

Seepärast tuleks direktiivi 98/8/EÜ vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/8/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. juuliks 2011.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. augustist 2012.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. august 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(2)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 3.


LISA

Direktiivi 98/8/EÜ I lisasse lisatakse järgmine kanne toimeaine dasomet kohta:

Nr

Tavanimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine miinimumpuhtus turustatavas biotsiidis

Lisamise kuupäev

Artikli 16 lõike 3 täitmise tähtaeg (välja arvatud rohkem kui ühte toimeainet sisaldavad tooted, mille puhul artikli 16 lõike 3 täitmise tähtaeg on viimases asjaomase toimeaine lisasse kandmise otsuses sätestatud tähtaeg)

Lisasse kuulumise lõppkuupäev

Toote liik

Erisätted (1)

„34

Dasomet

Tetrahüdro-3,5-dimetüül-1,3,5-tiadiasiin-2-tioon

EÜ nr: 208-576-7

CASi nr: 533-74-4

960 g/kg

1. august 2012

31. juuli 2014

31. juuli 2022

8

Tootele turustusloa andmise taotluse hindamisel vastavalt artiklile 5 ja VI lisale hindavad liikmesriigid teatava toote puhul, kui see on asjakohane, kasutusviise või kokkupuutestsenaariume ning selliseid ohtusid keskkonna osadele ja populatsioonidele, mida ei ole ELi tasandil riskide hindamisel piisavalt põhjalikult uuritud. Vajaduse korral hindavad liikmesriigid eelkõige mis tahes muid kasutusviise kui kutsealast välitingimustes kasutamist puitpostide saneerimiseks graanulite abil.

Liikmesriigid tagavad, et lube antakse järgmisel tingimusel:

tööstuslikuks ja kutseliseks kasutamiseks ette nähtud toodete puhul kasutatakse sobivaid isikukaitsevahendeid, välja arvatud juhul, kui toote turustusloa taotluses on võimalik tõendada, et ohtu kutselistele ja/või tööstuslikele kasutajatele on võimalik vähendada lubatava tasemeni muude vahendite abil.”


(1)  VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebilehel http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


OTSUSED

11.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/33


NÕUKOGU OTSUS 2010/437/ÜVJP,

30. juuli 2010,

millega muudetakse ühismeedet 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28 ja artikli 43 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. novembril 2008 vastu ühismeetme 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks (1).

(2)

Nõukogu võttis 8. detsembril 2009 vastu otsuse 2009/907/ÜVJP, millega muudetakse eespool nimetatud ühismeedet (2).

(3)

Kuna piraatlust suudetakse Adeni lahel ja muudel Somaalia ranniku lähedastel aladel üha rohkem ja tõhusamalt tõkestada, laiendavad piraadid oma tegevust üha enam merealadele, mis asuvad Somaalia ja selle naaberriikide rannikust rohkem kui 500 meremiili kaugusel.

(4)

Ühismeedet 2008/851/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühismeedet 2008/851/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lähetatud relvajõud tegutsevad Somaalia ja selle naaberriikide ranniku lähedal India ookeani piirkonna merealadel kooskõlas ELi mereoperatsiooni poliitilise eesmärgiga, nagu see on nõukogu poolt kindlaks määratud 5. augustil 2008 heakskiidetud kriisiohjamise kontseptsioonis.”

2)

Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab nõukogu ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja”) vastutusel ELi sõjalise operatsiooni poliitilist kontrolli ja strateegilist juhtimist. Nõukogu volitab käesolevaga poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid kooskõlas ELi lepingu artikliga 38. Kõnealune volitus hõlmab õigust teha muudatusi planeerimisdokumentidesse, sealhulgas operatsiooni plaani, käsuliini ja tegevuseeskirjadesse. Kõnealune volitus hõlmab samuti õigust teha otsuseid ELi operatsiooni ülema ja/või ELi relvajõudude juhataja nimetamise kohta. Otsustusõigus ELi sõjalise operatsiooni eesmärkide ja lõpetamise üle jääb nõukogule, keda abistab kõrge esindaja.”

3)

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

ELi tegevuse sidusus

Kõrge esindaja, ELi operatsiooni ülem ja ELi relvajõudude juhataja tagavad oma käesoleva ühismeetme rakendamisele suunatud tegevuse tiheda kooskõlastamise.”

4)

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kõrge esindaja on peamiseks kontaktisikuks suhetes ÜRO, Somaalia ametivõimude ja naaberriikide ametivõimudega ning teiste asjaomaste osalejatega. Suhetes Aafrika Liiduga abistab kõrget esindajat ELi eriesindaja Aafrika Liidu juures.”

5)

Artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kolmandate riikide osalemist käsitlev üksikasjalik kord kehtestatakse ELi lepingu artiklis 37 sätestatud menetluse kohaselt sõlmitavas kokkuleppes. Kui EL ja kolmas riik on sõlminud kokkuleppe, millega kehtestatakse raamistik kõnealuse kolmanda riigi osalemise kohta ELi kriisiohjamisoperatsioonides, kehtivad sellise kokkuleppe sätted kõnealuse operatsiooni kontekstis.”

6)

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Euroopa Liidu vägede staatus

ELi vägede ja nende isikkoosseisu, kes

on paigutatud kolmandate riikide territooriumile;

tegutsevad kolmandate riikide territoriaal- või sisevetes;

staatus, sealhulgas privileegid, immuniteedid ja muud nende missiooni täitmiseks ja tõrgeteta toimimiseks vajalikud tagatised lepitakse kokku ELi lepingu artiklis 37 sätestatud korras.”

7)

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Teabe andmine ÜROle ja teistele kolmandatele osapooltele

1.   Kõrge esindaja on volitatud kooskõlas nõukogu julgeolekueeskirjadega (3) andma ÜROle ja käesoleva ühismeetmega seotud teistele kolmandatele osapooltele ELi salastatud teavet ja dokumente, mis on koostatud kõnealuse ELi sõjalise operatsiooni jaoks ning mille salastatuse tase vastab teabe saaja teadmisvajadusele.

2.   Kõrge esindaja on volitatud andma ÜROle ja käesoleva ühismeetmega seotud teistele kolmandatele osapooltele ELi mittesalastatud dokumente, mis käsitlevad nõukogus operatsiooniga seoses toimunud arutelusid ning mille puhul kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus tulenevalt nõukogu kodukorra (4) artikli 6 lõikest 1.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 30. juuli 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

S. VANACKERE


(1)  ELT L 301, 12.11.2008, lk 33.

(2)  ELT L 322, 9.12.2009, lk 27.

(3)  Nõukogu 19. märtsi 2001. aasta otsus 2001/264/EÜ, millega võetakse vastu nõukogu julgeolekueeskirjad (EÜT L 101, 11.4.2001, lk 1).

(4)  Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 325, 11.12.2009, lk 35).”


11.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/35


KOMISJONI OTSUS,

10. august 2010,

millega pikendatakse erandi kehtivusaega, mille jooksul Bulgaaria võib esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 raames vastuväiteid teatavate Bulgaariasse taaskasutamiseks lähetatavate jäätmesaadetiste kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 5434 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/438/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, (1) eriti selle artikli 63 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 63 lõike 4 kohaselt võib Bulgaaria esitada vastuväiteid teatavate taaskasutamiseks lähetatavate jäätmesaadetiste kohta 31. detsembrini 2009.

(2)

23. detsembri 2009. aasta kirjaga taotles Bulgaaria kõnealuse ajavahemiku pikendamist 31. detsembrini 2012.

(3)

On vaja tagada, et keskkonnakaitse kõrge tase säiliks kogu Euroopa Liidus, eelkõige siis, kui teatavate jäätmesaadetiste taaskasutamine ei ole kooskõlas selliste lähteriigi õigusaktidega, mis käsitlevad jäätmete taaskasutust. Seepärast peaks Bulgaariale jääma võimalus esitada vastuväiteid teatavate soovimatute jäätmesaadetiste kohta, mis on kavandatud saata taaskasutamistoiminguteks tema territooriumile. Järelikult on Bulgaaria suhtes kohaldatavat erandkorda vaja pikendada kuni 31. detsembrini 2012.

(4)

Selleks et tagada keskkonnakaitse jätkuvalt kõrge tase ja säilitada õiguskindlus seoses Bulgaariasse taaskasutamiseks lähetatavate jäätmesaadetiste suhtes määruse (EÜ) nr 1013/2006 kohaselt kohaldatava õiguskorraga, tuleks käesoleva otsusega ette nähtud meetmeid kohaldada alates 1. jaanuarist 2010. Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/12/EÜ (2) artikli 18 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklist 12 ning kooskõlas selle artiklis 11 esitatud põhjustega vastuväidete esitamiseks pikendatakse kuni 31. detsembrini 2012 ajavahemikku, mille jooksul Bulgaaria pädevad asutused võivad esitada vastuväiteid Bulgaariasse taaskasutamiseks lähetatavate jäätmesaadetiste kohta, mis on loetletud nimetatud määruse artikli 63 lõike 4 teises lõigus.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. august 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.

(2)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.


Parandused

11.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/36


Nõukogu 3. juuni 2010. aasta otsuse 2010/397/EL (Euroopa Liidu ja Saalomoni Saarte vahelise kalandusalase partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 190, 22. juuli 2010 )

Otsuse pealkirjas nii tiitellehel kui leheküljel 1 ning allkirjastamiskoha ja -aja real leheküljel 2

asendatakse

„3. juuni 2010”

järgmisega:

„11. juuni 2010”.