ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.175.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 175

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
10. juuli 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 605/2010, 2. juuli 2010, millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima ja piimatoodete Euroopa Liitu toomisel ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 606/2010, 9. juuli 2010, milles käsitletakse Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (Eurocontrol) poolt teatavate väikeste saasteallikate hulka kuuluvate õhusõidukite käitajate kütusetarbimise hindamiseks välja töötatud lihtsustatud vahendi heakskiitmist ( 1 )

25

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 607/2010, 9. juuli 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1542/2007 heeringa, makrelli ja stauriidi lossimise ja kaalumise korra kohta

27

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 608/2010, 9. juuli 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

29

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 609/2010, 9. juuli 2010, millega muudetakse määrust (EL) nr 576/2010, millega määratakse kindlaks teraviljasektori impordimaksud alates 1. juulist 2010

31

 

 

OTSUSED

 

 

2010/383/EL

 

*

Nõukogu otsus, 29. juuni 2010, seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab EMP Ühiskomitees EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) eelarveridade muutmise suhtes

34

 

 

2010/384/EL

 

*

Komisjoni otsus, 9. juuli 2010, ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohaselt 2013. aastaks välja antud ühenduse saastekvootide üldkoguse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2010) 4658 all)

36

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

10.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 605/2010,

2. juuli 2010,

millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima ja piimatoodete Euroopa Liitu toomisel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat lauset, artikli 8 punkti 1 esimest lõiku ja punkti 4 ning artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta, (2) eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, (3) eriti selle artiklit 9,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, (4) eriti selle artikli 11 lõiget 1, artikli 14 lõiget 4 ja artiklit 16,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (5) eriti selle artikli 48 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 16. juuni 1992. aasta direktiiviga 92/46/EMÜ (millega sätestatakse toorpiima, kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete tootmise ja turuleviimise tervishoiueeskirjad) (6) on ette nähtud, et tuleb koostada nimekiri kolmandatest riikidest või nende osadest, millest liikmesriikidel on lubatud piima või piimapõhiseid tooteid Euroopa Liitu tuua; et nende kaupadega peab kaasas olema terviseohutuse sertifikaat; et need kaubad peavad olema kooskõlas teatavate nõuetega, sealhulgas kuumtöötlemise nõuetega, ja et nende puhul tuleb esitada tagatised.

(2)

Vastavalt sellele võeti vastu komisjoni 29. aprilli 2004. aasta otsus 2004/438/EÜ, millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervisekaitse ja veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud kuumtöödeldud piima, piimapõhiste toodete ja toorpiima ühendusse toomisel (7).

(3)

Pärast kõnealuse otsuse vastuvõtmiskuupäeva on kehtestatud rida uusi loomade ja inimeste tervishoiunõudeid, mis moodustavad selle valdkonna uue õigusraamistiku, mida tuleks käesolevas määruses arvesse võtta. Peale selle tunnistati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/41/EÜ, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad direktiivid, mis käsitlevad teatavate inimtoiduks ettenähtud loomse päritoluga toodete tootmise ja turuleviimise toiduhügieeni ning tervishoiunõudeid, (8) kehtetuks direktiiv 92/46/EMÜ.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (9) on sätestatud toitu ja sööta üldiselt ning eelkõige toidu ja sööda ohutust reguleerivad üldised põhimõtted Euroopa Liidu ja riigi tasandil.

(5)

Direktiiviga 2002/99/EÜ on kehtestatud eeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste Euroopa Liitu toomiseks kolmandatest riikidest. Direktiivis on sätestatud, et selliseid saadusi tohib Euroopa Liitu tuua ainult juhul, kui need vastavad nõuetele, mida kohaldatakse nende saaduste tootmise, töötlemise ja turustamise etappidel Euroopa Liidus, või kui need annavad samaväärsed loomade tervisega seotud tagatised.

(6)

Määruses (EÜ) nr 852/2004 on sätestatud toiduahela kõigil etappidel, sealhulgas esmatootmistasandil, järgitavad toiduainete hügieeni üldeeskirjad toidukäitlejatele.

(7)

Määruses (EÜ) nr 853/2004 on sätestatud loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad toidukäitlejatele. Kõnealuse määrusega on sätestatud, et inimtoiduks ettenähtud toorpiima ja piimatooteid tootvad toidukäitlejad peavad järgima kõnealuse määruse III lisa asjakohaseid sätteid.

(8)

Määrusega (EÜ) nr 854/2004 on kehtestatud erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks.

(9)

Komisjoni 15. novembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 2073/2005 (toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta) (10) on sätestatud teatavate mikroorganismide suhtes kehtivad mikrobioloogilised kriteeriumid ja rakenduseeskirjad, mida toidukäitlejad peavad järgima määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklis 4 osutatud hügieeni üld- ja erimeetmete rakendamisel. Määrusega (EÜ) nr 2073/2005 on ette nähtud, et toidukäitlejad peavad tagama, et toiduained vastaksid määruses sätestatud asjaomastele mikrobioloogilistele kriteeriumidele.

(10)

Nõukogu direktiivi 92/46/EMÜ kohaselt võivad toorpiim ja sellest saadud tooted olla pärit üksnes lehmadelt, uttedelt, kitsedelt või pühvlitelt. Määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisas esitatud toorpiima ja piimatoodete määratluste alusel laienevad aga piimahügieenieeskirjad kõigile imetajate liikidele ning selles on määratletud toorpiim kui piim, mis on saadud tehistingimustes peetavate loomade rinnanäärmeeritisena ning mida ei ole kuumutatud üle 40 °C ega muul samaväärse mõjuga viisil töödeldud Lisaks sellele määratletakse selles piimatooted kui toorpiima töötlemise saadused või selliste töödeldud toodete edasise töötlemise saadused.

(11)

Seoses määruste (EÜ) nr 852/2004, (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 ja kõnealuste määruste rakendusaktide jõustumisega on vaja muuta ja ajakohastada Euroopa Liidu tasandil loomade ja inimeste tervishoiunõudeid ning sertifitseerimisnõudeid inimtoiduks ettenähtud kuumtöödeldud toorpiima ja piimatoodete Euroopa Liitu toomisel.

(12)

Liidu õigusaktide järjepidevuse huvides peaks käesolevas määruses arvesse võetama ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määruses (EÜ) nr 470/2009 (milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004) (11) sätestatud eeskirju ning selle rakenduseeskirju, mis on sätestatud komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määruses (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi), (12) samuti nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/23/EÜ (millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ) (13).

(13)

Nõukogu 17. detsembri 1996. aasta direktiivis 96/93/EÜ (loomade ja loomsete saaduste sertifitseerimise kohta) (14) on sätestatud eeskirjad, mida tuleb järgida veterinaarsertifikaatide väljastamisel, et vältida eksitavaid või võltsitud sertifikaate. On asjakohane tagada, et eksportivate kolmandate riikide pädevad asutused kohaldaksid vähemalt kõnealuses direktiivis sätestatud sertifitseerimisnõuetega samaväärseid nõudeid.

(14)

Peale selle on nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiviga 90/425/EMÜ (milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle) (15) ette nähtud veterinaarasutusi ühendav arvutisüsteem, mis on Euroopa Liidus välja arendatud. Kõigi terviseohutuse sertifikaatide näidiste formaati tuleb muuta, et muuta need vastavaks võimaliku arvutipõhise sertifitseerimisega kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteemi raames (TRACES), mis on ette nähtud direktiiviga 90/425/EMÜ. Vastavale sellele peaks käesolevas määruses sätestatud eeskirjad võtma arvesse süsteemi TRACES.

(15)

Nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiiviga 97/78/EÜ (milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted) (16) on kehtestatud veterinaarkontrolli eeskirjad, sealhulgas teatavad sertifitseerimisnõuded, sellistele loomsetele saadustele, mida tuuakse kolmandatest riikidest Euroopa Liitu impordiks või transiidiks. Kõnealused eeskirjad kehtivad käesoleva määrusega hõlmatud kaupade suhtes.

(16)

Kaliningradi geograafilise asendi tõttu, mis puudutab ainult Lätit, Leedut ja Poolat, tuleks sätestada erinõuded saadetiste suhtes, mille transiit Venemaale ja Venemaalt toimub Euroopa Liidu kaudu.

(17)

Seepärast tuleks Euroopa Liidu õigusaktide selguse huvides tunnistada kehtetuks komisjoni otsus 2004/438/EÜ ja asendada käesoleva määrusega.

(18)

Et vältida häireid kaubanduses, tuleks üleminekuperioodil lubada kasutada otsuse 2004/438/EÜ kohaselt väljastatud terviseohutuse sertifikaate.

(19)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja kohaldamisala

Käesolevas määruses sätestatakse:

a)

loomade ja inimeste tervishoiunõuded ning sertifitseerimisnõuded toorpiima ja piimatoodete toomisel Euroopa Liitu;

b)

selliste kolmandate riikide loetelu, millest lubatakse kõnealuseid tooteid Euroopa Liitu tuua.

Artikkel 2

Toorpiima ja piimatoodete import I lisa A-veerus loetletud kolmandatest riikidest ja nende osadest

Liikmesriigid lubavad importida toorpiima ja piimatooteid kolmandatest riikidest ja nende osadest, mis on loetletud I lisa A-veerus.

Artikkel 3

Teatavate piimatoodete import I lisa B-veerus loetletud kolmandatest riikidest ja nende osadest

Liikmesriigid lubavad I lisa B-veerus loetletud suu- ja sõrataudi ohuta kolmandatest riikidest või nende osadest importida lehmade, uttede, kitsede või pühvlite toorpiimast saadud piimatooteid, juhul kui nimetatud piimatooted on läbinud (või on toodetud toorpiimast, mis on läbinud) pastöriseerimise, sealhulgas ühekordse kuumtöötluse,

a)

mille mõju on vähemalt samaväärne pastöriseerimisega, mille jooksul saavutatakse temperatuur vähemalt 72 °C 15 sekundi jooksul;

b)

mille tulemusena annavad tooted vahetult pärast kuumtöötlemist aluselise fosfataasi katses negatiivse tulemuse, kui selline katse on kohaldatav.

Artikkel 4

Teatavate piimatoodete import I lisa C-veerus loetletud kolmandatest riikidest ja nende osadest

1.   Liikmesriigid lubavad I lisa C-veerus loetletud suu- ja sõrataudi ohuga kolmandatest riikidest või nende osadest importida lehmade, uttede, kitsede või pühvlite toorpiimast saadud piimatooteid, juhul kui nimetatud piimatooted on läbinud (või on toodetud toorpiimast, mis on läbinud) kuumtöötluse, mis hõlmab:

a)

steriliseerimist, et saavutada F0-väärtus vähemalt 3;

b)

kõrgkuumutamist (UHT) vähemalt 135 °C juures sobiva aja jooksul;

c)

i)

lühiajalist kõrgpastöriseerimist (HTST) 72 °C juures 15 sekundi jooksul, mida tehakse kaks korda piima puhul, mille pH-väärtus on vähemalt 7,0, saavutades vahetult pärast kuumtöötlemist aluselise fosfataasi katses negatiivse tulemuse, kui selline katse on kohaldatav, või

ii)

punktis i kirjeldatuga samaväärse mõjuga töötlust, saavutades vahetult pärast kuumtöötlemist aluselise fosfataasi katses negatiivse tulemuse, kui selline katse on kohaldatav;

d)

alla 7,0 pH-väärtusega piima HTST-töötlust; või

e)

HTST-töötlust koos muu füüsikalise töötlusega kas

i)

alandades üheks tunniks pH-väärtuse alla 6, või

ii)

kasutades täiendavat kuumutamist vähemalt 72 °C juures koos kuivatamisega.

2.   Liikmesriigid lubavad I lisa C-veerus loetletud suu- ja sõrataudi ohuga kolmandatest riikidest või nende osadest importida piimatooteid, mis on saadud muude loomade kui lõikes 1 osutatute toorpiimast, juhul kui nimetatud piimatooted on läbinud (või on toodetud toorpiimast, mis on läbinud) kuumtöötluse, mis hõlmab:

a)

steriliseerimist, et saavutada F0-väärtus vähemalt 3, või

b)

kõrgkuumutamist (UHT) vähemalt 135 °C juures sobiva aja jooksul.

Artikkel 5

Sertifikaadid

Saadetistega, mida on lubatud importida artiklite 2, 3 ja 4 alusel, peab olema kaasas terviseohutuse sertifikaat, mis on koostatud vastavalt asjaomast kaupa käsitlevale näidisele, mis on esitatud II lisa 2. osas, ning täidetud vastavalt kõnealuse lisa 1. osas esitatud selgitavatele märkustele.

Käesolevas artiklis sätestatud nõuded ei välista siiski elektroonilise sertifitseerimise või muude Euroopa Liidu tasandil ühtlustatud kokkuleppeliste süsteemide kasutamist.

Artikkel 6

Transiidi- ja ladustamistingimused

Toorpiima ja piimatooteid, mis ei ole ette nähtud impordiks Euroopa Liitu, vaid on suunatud kolmandasse riiki otsetransiidina või pärast Euroopa Liidus ladustamist kooskõlas nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artiklitega 11, 12 või 13, lubatakse Euroopa Liitu tuua üksnes juhul, kui saadetised vastavad järgmistele tingimustele:

a)

need on pärit kolmandast riigist või selle osast, millest on lubatud Euroopa Liitu tuua toorpiima või piimatooteid, ja vastavad selliste saadetiste kuumtöötlemise tingimustele, nagu on ette nähtud artiklitega 2, 3 ja 4;

b)

need on kooskõlas asjaomase toorpiima ja piimatoodete Euroopa Liitu importimisel kehtivate loomatervishoiualaste eritingimustega, nagu on sätestatud II lisa 2. osas esitatud asjaomase terviseohutuse sertifikaadi näidise loomade terviseohutuse kinnituse punktis II.1;

c)

nendega on kaasas terviseohutuse sertifikaat, mis on koostatud vastavalt asjaomast kaupa käsitlevale näidisele, mis on esitatud II lisa 3. osas, ning täidetud vastavalt kõnealuse lisa 1. osas esitatud selgitavatele märkustele;

d)

nende vastuvõetavust transiidiks, sealhulgas vajaduse korral ladustamiseks, on kinnitatud komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004 (17) artikli 2 lõikes 1 osutatud ühise veterinaariaalase sisenemisdokumendiga, millele on alla kirjutanud Euroopa Liitu sisenemise piiripunkti riiklik veterinaararst.

Artikkel 7

Erandid transiidi- ja ladustamistingimustest

1.   Erandina artiklist 6 on lubatud Venemaalt pärit ja sinna suunduvate saadetiste maantee- ja raudteetransiit läbi Euroopa Liidu komisjoni otsuses 2009/821/EÜ (18) loetletud Läti, Leedu ja Poola määratud piiripunktide kaudu kas otse või läbi kolmanda riigi, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kaubasaadetis kannab Euroopa Liitu sisenemise piirikontrollipunktis pädeva veterinaarteenistuse poolt pandud seerianumbriga plommi;

b)

saadetisega kaasas olevad ja direktiivi 97/78/EÜ artiklis 7 osutatud dokumendid kannavad igal lehel Euroopa Liitu sisenemise piiripunktis pädeva asutuse ametliku veterinaararsti poolt pandud templit „AINULT TRANSIIDIKS LÄBI ELi VENEMAALE”;

c)

järgitakse direktiivi 97/78/EÜ artiklis 11 sätestatud menetlusnõudeid;

d)

Euroopa Liitu sisenemise piirikontrollipunkti veterinaararst on ühisel veterinaaralasel sisenemisdokumendil kinnitatud kaubasaadetise transiidiks vastuvõetavana.

2.   Nende kaubasaadetiste direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõikes 4 või artiklis 13 määratletud mahalaadimine või ladustamine Euroopa Liidu territooriumil ei ole lubatud.

3.   Pädev asutus korraldab regulaarsed auditid tagamaks, et Euroopa Liidust väljuvate kaubasaadetiste arv ja toodete kogus vastaks Euroopa Liitu sisenenud saadetiste ja toodete arvule ja kogusele.

Artikkel 8

Eritöötlemine

Piimatooteid, mida on lubatud kooskõlas artiklitega 2, 3, 4, 6 ja 7 tuua Euroopa Liitu kolmandatest riikidest või nende osadest, kus on terviseohutuse sertifikaadi kuupäevale eelneva 12 kuu jooksul esinenud suu- ja sõrataudi puhang või kus on nimetatud perioodil toimunud vaktsineerimine kõnealuse haiguse vastu, lubatakse Euroopa Liitu tuua vaid juhul, kui need tooted on läbinud artiklis 4 kirjeldatud töötlused.

Artikkel 9

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2004/438/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid otsusele 2004/438/EÜ käsitletakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 10

Üleminekusätted

Üleminekuperioodil kuni 30. novembrini 2010 võib Euroopa Liitu jätkuvalt tuua otsuses 2004/438/EÜ määratletud toorpiima ja piimapõhiste toodete saadetisi, millele on antud asjakohased terviseohutuse sertifikaadid kooskõlas otsusega 2004/438/EÜ.

Artikkel 11

Jõustumine ja kohaldatavus

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. augustist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. juuli 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(5)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 206.

(6)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 1.

(7)  ELT L 154, 30.4.2004, lk 72.

(8)  ELT L 157, 30.4.2004, lk 33.

(9)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(10)  ELT L 338, 22.12.2005, lk. 1.

(11)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(12)  ELT L 15, 20.1.2010, lk 1.

(13)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

(14)  EÜT L 13, 16.1.1997, lk 28.

(15)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(16)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(17)  ELT L 21, 28.1.2004, lk 11.

(18)  ELT L 296, 12.11.2009, lk 1.


I LISA

Kolmandate riikide või nende osade loetelu, millest on lubatud Euroopa Liitu tuua toorpiima ja piimatoodete saadetisi, ning nende kaupade puhul nõutud kuumtöötlemise viis

„+”

:

import kolmandast riigist on lubatud

„0”

:

import kolmandast riigist ei ole lubatud


Kolmanda riigi ISO kood

Kolmas riik või selle osa

A-veerg

B-veerg

C-veerg

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albaania

0

0

+

AN

Hollandi Antillid

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Austraalia

+

+

+

BR

Brasiilia

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Valgevene

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Šveits (1)

+

+

+

CL

Tšiili

0

+

+

CN

Hiina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Kuuba

0

0

+

DZ

Alžeeria

0

0

+

ET

Etioopia

0

0

+

GL

Gröönimaa

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Horvaatia

0

+

+

IL

Iisrael

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Keenia

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

0

+

+

MR

Mauritaania

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mehhiko

0

0

+

NA

Namiibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Uus-Meremaa

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Serbia

0

+

+

RU

Venemaa

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Svaasimaa

0

0

+

TH

Tai

0

0

+

TN

Tuneesia

0

0

+

TR

Türgi

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Ameerika Ühendriigid

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Lõuna-Aafrika Vabariik

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Sertifikaadid vastavalt Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppele (EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132).

(2)  Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik; kõnealuse riigi lõplikus nomenklatuuris lepitakse kokku pärast seda, kui praegu ÜROs sel teemal peetavad läbirääkimised on lõppenud.

(3)  V.a Kosovo, mis kuulub praegu rahvusvahelise halduse alla vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.


II LISA

1.   OSA

Terviseohutuse sertifikaatide näidised

„Milk-RM”

:

terviseohutuse sertifikaat toorpiima jaoks, mis pärineb I lisa A-veerus heakskiidetud kolmandatest riikidest või nende osadest ja peab enne inimtoiduks kasutamist läbima täiendava töötlemise Euroopa Liidus.

„Milk-RMP”

:

terviseohutuse sertifikaat inimtoiduks ettenähtud ja toorpiimast saadud piimatoodete jaoks, mis pärinevad I lisa A-veerus heakskiidetud kolmandatest riikidest või nende osadest ning on ette nähtud impordiks Euroopa Liitu.

„Milk-HTB”

:

terviseohutuse sertifikaat inimtoiduks ettenähtud ja lehmade, uttede, kitsede või pühvlite piimast saadud piimatoodete jaoks, mis pärinevad I lisa B-veerus heakskiidetud kolmandatest riikidest või nende osadest ning on ette nähtud impordiks Euroopa Liitu.

„Milk-HTC”

:

terviseohutuse sertifikaat inimtoiduks ettenähtud piimatoodete jaoks, mis pärinevad I lisa C-veerus heakskiidetud kolmandatest riikidest või nende osadest ning on ette nähtud impordiks Euroopa Liitu.

„Milk-T/S”

:

veterinaarsertifikaat inimtoiduks ettenähtud toorpiima või piimatoodete jaoks, mis on suunatud Euroopa Liitu transiidiks/ladustamiseks.

Selgitavad märkused

a)

Terviseohutuse sertifikaadi väljastab kolmanda päritoluriigi pädev asutus käesoleva lisa 2. osas esitatud näidiste alusel, järgides asjaomasele toorpiimale või piimatootele vastava näidise liigendust. Sertifikaadid sisaldavad näidisel olevas numbrilises järjekorras kinnitusi, mida nõutakse kõikide kolmandate riikide puhul, ja vajaduse korral täiendavaid tagatisi, mida nõutakse asjaomase eksportiva kolmanda riigi puhul.

b)

Sertifikaadi originaaleksemplar koosneb ühest kahepoolsest lehest või, kui on vaja rohkem tekstiruumi, peab sertifikaat olema kujundatud nii, et see moodustaks ühtse jagamatu terviku.

c)

Iga asjaomase kaubasaadetise kohta, mida eksporditakse samasse sihtkohta I lisa tabeli 2. veerus loetletud kolmandast riigist ning mida veetakse samas raudteevagunis, mootorsõidukis, õhusõidukis või laevas, tuleb esitada eraldi terviseohutuse sertifikaat.

d)

Terviseohutuse sertifikaadi originaal ja sertifikaadi näidises osutatud märgised koostatakse vähemalt ühe sellise ELi liikmesriigi ametlikus keeles, kus piirikontrollimine toimub, ja sihtriigiks oleva ELi liikmesriigi keeles. Kõnealused liikmesriigid võivad siiski lubada sertifikaadi koostamist muus Euroopa Liidu ametlikus keeles, millele tuleb vajaduse korral lisada ametlik tõlge.

e)

Kui sertifikaadile lisatakse lisalehti saadetise osade identifitseerimiseks, käsitatakse kõnealuseid lisalehti samuti sertifikaadi originaali osadena, tingimusel et igale leheküljele kirjutab alla ja paneb pitseri sertifikaati väljastav ametlik veterinaararst.

f)

Kui terviseohutuse sertifikaat koosneb rohkem kui ühest lehest, märgitakse iga lehe alaossa leheküljenumber „–x(leheküljenumber)/y(lehtede koguarv)–” ja ülaossa sertifikaadi viitenumber, mille on määranud pädev asutus.

g)

Terviseohutuse sertifikaadi originaali peab täitma ja allkirjastama sellise pädeva asutuse esindaja, kelle vastutusalas on kontrollida ja sertifitseerida, et toorpiim ja piimatooted vastaksid määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IX jao I peatükis ja direktiivis 2002/99/EÜ sätestatud tervishoiunõuetele.

h)

Eksportiva kolmanda riigi pädevad asutused peavad tagama, et järgitaks direktiivis 96/93/EÜ (1) kehtestatud sertifitseerimispõhimõtetele vastavaid nõudeid.

i)

Ametliku veterinaararsti allkirja värv peab erinema terviseohutuse sertifikaadi teksti värvist. Kõnealust nõuet kohaldatakse ka muude pitserite suhtes, v.a sissepressitud pitserid ja vesimärgid.

j)

Terviseohutuse sertifikaadi originaal peab olema saadetisega kaasas Euroopa Liitu sisenemise piiripunktini.

k)

Kui sertifikaadi näidises on nõutud, et teatavad väited tuleb mittevajalikena maha tõmmata, võib asjakohatud väited läbi kriipsutada ja sertifikaati väljastav ametnik peab neile lisama oma initsiaalid ja pitseri, või need sertifikaadilt täielikult välja jätta.

2.   OSA

Näidis „Milk-RM”

Terviseohutuse sertifikaat toorpiima jaoks, mis pärineb määruse (EL) nr 605/2010 I lisa A-veerus heakskiidetud kolmandatest riikidest või nende osadest ja peab enne inimtoiduks kasutamist läbima täiendava töötlemise Euroopa Liidus

Image

Image

Image

Näidis „Milk-RMP”

Terviseohutuse sertifikaat inimtoiduks ettenähtud ja toorpiimast saadud piimatoodete jaoks, mis pärinevad määruse (EL) nr 605/2010 I lisa A-veerus heakskiidetud kolmandatest riikidest või nende osadest ning on ette nähtud impordiks Euroopa Liitu.

Image

Image

Image

Näidis „Milk-HTB”

Terviseohutuse sertifikaat inimtoiduks ettenähtud ja lehmade, uttede, kitsede või pühvlite piimast saadud piimatoodete jaoks, mis pärinevad määruse (EL) nr 605/2010 I lisa B-veerus heakskiidetud kolmandatest riikidest või nende osadest ning on ette nähtud impordiks Euroopa Liitu

Image

Image

Image

Näidis „Milk-HTC”

Terviseohutuse sertifikaat inimtoiduks ettenähtud piimatoodete jaoks, mis pärinevad määruse (EL) nr 605/2010 I lisa C-veerus heakskiidetud kolmandatest riikidest või nende osadest ning on ette nähtud impordiks Euroopa Liitu

Image

Image

Image

Image

3.   OSA

Näidis „Milk-T/S”

Veterinaarsertifikaat inimtoiduks ettenähtud toorpiima või piimatoodete jaoks, mis on suunatud Euroopa Liitu [transiidiks]/[ladustamiseks] (1) (2)

Image

Image

Image


(1)  EÜT L 13, 16.1.1997, lk 28.


10.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 606/2010,

9. juuli 2010,

milles käsitletakse Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (Eurocontrol) poolt teatavate väikeste saasteallikate hulka kuuluvate õhusõidukite käitajate kütusetarbimise hindamiseks välja töötatud lihtsustatud vahendi heakskiitmist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi tulemusliku toimimise aluseks on täpne, ühtne, läbipaistev ja nõuetekohane kasvuhoonegaaside heiteseire ning sellekohane aruandlus, mis on kooskõlas komisjoni 18. juuli 2007. aasta otsuses 2007/589/EÜ (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside heitseire ja aruandluse suunised) (2) kehtestatud suunistega.

(2)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 14 lõikes 3 on sätestatud, et alates 1. jaanuarist 2010 peaks õhusõiduki käitaja tegema iga kalendriaasta jooksul seiret ja andma aru tema käitatavate lendudega seotud süsinikdioksiidikoguste kohta vastavalt otsuses 2007/589/EÜ kehtestatud suunistele.

(3)

Õhusõidukite käitaja peaks ette valmistama ja esitama teda haldavale liikmesriigile seirekava, mis sisaldab õhusõidukite käitaja poolt heitkoguste seireks ja nendest aruandmiseks kavandatud meetmeid, ning haldava liikmesriigi pädevad asutused peaksid selle seirekava kooskõlas otsuses 2007/589/EÜ kehtestatud suunistega heaks kiitma.

(4)

Otsuse 2007/589/EÜ XIV lisa 4. osaga vähendatakse nende õhusõidukite käitajate halduskoormust, kelle õhusõidukid teevad aastas piiratud arvu lende või kelle õhusõidukitest pärinev süsinikdioksiidiheide on väike, kehtestades kõnealuste käitajate käitatavate õhusõidukite kütusekulu hindamiseks lihtsustatud korra, mille puhul lubatakse kasutada vahendeid, mida rakendavad Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon (Eurocontrol) või teised asjaomased organisatsioonid, kes võivad töödelda kõiki lennuliikluse jaoks olulisi andmeid, nagu Eurocontrolile kättesaadavad andmed, kui komisjon on need vahendid heaks kiitnud.

(5)

Eurocontrol on kehtestanud ja dokumenteerinud lihtsustatud vahendi, millega hinnata kütusekulu ja süsinikdioksiidiheidet teatavate lennuväljadevaheliste lendude puhul. Kõnealuse vahendi kasutamisel lähtutakse iga üksiku lennumarsruudi tegelikust pikkusest, mis põhineb lennuliikluse ja operatiivse lennuinfoga seotud võimalikult igakülgsel olemasoleval teabel, ning asjakohase lennu kõikide etappide ajal tarbitud kütusekogustest, kaasa arvatud väljumisväravas, ruleerimistoimingute käigus, maandumisel, stardi ajal, reisirežiimil lendamise ajal ning lennuliikluse korraldamisega seotud toimingute ajal kulutatud kütus. Kõnealune vahend põhineb kõige olulisemate õhusõidukitüüpide statistiliselt usaldusväärsel kütusekulukoefitsiendil ning ülejäänud õhusõidukite suhtes kasutatakse üldisemat lähenemisviisi, mille puhul kütusekulukoefitsient arvutatakse õhusõiduki maksimaalse stardimassi funktsiooni abil ja mõõtemääramatuse tase jääb lubatud normi piiridesse.

(6)

See vahend vastab otsuses 2007/589/EÜ kehtestatud suuniste nõuetele nii üksiklendudel põhineva lähenemisviisi, marsruudi tegeliku pikkuse kui ka statistiliselt usaldusväärse kütusetarbimisega seotud nõuete seisukohalt. Seepärast on asjakohane kõnealune vahend kättesaadavaks teha ja kiita heaks selle kasutamine asjaomaste õhusõidukite käitajate poolt, et võimaldada neil täita oma seire- ja aruandekohustusi administratiivselt vähem koormaval viisil / väiksema halduskoormusega.

(7)

On olemas võimalus, et õhusõidukite käitaja ei suuda temast sõltumatutel põhjustel mõne üksiklennu tegeliku kütusekulu suhtes seiret teostada. Sellises olukorras ja juhul, kui puuduvad muud võimalused õhusõiduki tegeliku kütusekulu kindlaksmääramiseks, on asjakohane, et väikeseid heitkoguseid tekitavate õhusõidukite käitajate kasutatav kütusekulu hindamise vahend oleks kättesaadav ka teistele õhusõidukite käitajatele, et määrata kindlaks hinnanguline kütusekulu teatavate lendude puhul olukorras, kus andmed tegeliku kütusetarbimise kohta puuduvad.

(8)

Otsuse 2007/589/EÜ XIV lisa 6. osas on sätestatud, et õhusõidukite käitaja, kes kasutab kütusekulu hindamise lihtsustatud vahendit, peab seirekavas esitama tõendid selle kohta, et nad vastavad väikestele heitkoguste tekitajatele kehtestatud nõuetele, ning esitama kinnituse ja kasutatava vahendi kirjelduse.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kütusekulu hindamise vahend, mille Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon (Eurocontrol) on välja töötanud ja kasutamiseks välja pakkunud, (3) on heaks kiidetud kasutamiseks järgmistel juhtudel:

1)

väikeste saasteallikate puhul direktiivi 2003/87/EÜ artikli 14 lõike 3 ja otsuse 2007/589/EÜ XIV lisa 4. osa kohaste seire- ja aruandekohustuste täitmiseks;

2)

kõikide õhusõidukikäitajate puhul otsuse 2007/589/EÜ XIV lisa 5. osa kohaselt direktiivi 2003/87/EÜ I lisaga hõlmatud teatavate lendude kütusekulu hindamiseks, kui süsinikdioksiidiheite seireks vajalikud andmed puuduvad õhusõidukite käitajast sõltumatutel põhjustel ja kui kütusekulu ei ole võimalik hinnata käitaja seireplaanis kindlaksmääratud alternatiivse hindamismeetodi abil.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  ELT L 229, 31.8.2007, lk 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 607/2010,

9. juuli 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1542/2007 heeringa, makrelli ja stauriidi lossimise ja kaalumise korra kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (1) eriti selle artikli 5 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lossimise ja kaalumise kord on välja töötatud tihedas koostöös ühenduse, Norra ja Fääri saarte vahel. Nimetatud kord on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1542/2007 (2). Kõnealuste eeskirjade reguleerimisalasse kuuluvad üksnes sellised kalavarud, mille puhul tehakse koostööd Norra ja Fääri saartega. Reguleerimisala ei hõlma aga makrelli ja stauriidi lõunapoolsete varude püügi piirkondi ega muid püügipiirkondi, mille suhtes kohaldatakse püügipiiranguid. On asjakohane laiendada kõnealuste eeskirjade reguleerimisala kõikidele püügipiirkondadele, mille suhtes on kehtestatud püügipiirangud ning kus seda nõuavad kalavarude kaitsestaatus ja vajadus tõhusa kontrolli järele.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1542/2007 artikli 9 lõike 3 kohaselt peab kalakaaluja kaalumispäevikut, kuid nimetatud kohustuse täitmiseks ei ole ette nähtud ajalisi raame. Kõnealuse sätte ebamäärase tõlgendamise vältimiseks tuleks kindlaks määrata kaalumispäeviku täitmise täpne tähtaeg.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1542/2007 artikli 9 lõike 3 punkti b kohaselt tuleb iga sellise paakauto last, mida kasutati kala transportimiseks kailt töötlemisettevõttesse, eraldi kaaluda ja registreerida. Selleks et ära hoida tarbetuid viivitusi lossimisel, tuleks võimaldada registreerida üksnes kõigi paakautode samalt laevalt pärit lasti kogukaal, eeldusel, et kõnealuste paakautode last kaalutakse üksteise järel ja ilma katkestusteta.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1542/2007 vastavalt muuta.

(5)

Nõukogu 20. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) (3) artikliga 60 on kehtestatud üldised eeskirjad kalandustoodete kaalumiseks ja volitatud komisjoni vastu võtma üksikasjalikud eeskirjad selle kohaldamiseks. Arvestades, et kõnealust artiklit kohaldatakse alles alates 1. jaanuarist 2011 ja et määrust (EÜ) nr 1542/2007 on vaja muuta kiiresti, et muudatusi kohaldataks juba 2010. aasta kalapüügihooajal, on kohane võtta kõnealuse muudatuse õiguslikuks aluseks määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 5 punkt b.

(6)

Kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust avaldanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1542/2007 muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse Euroopa Liidu (EL) laevade või kolmanda riigi kalalaevade poolt Euroopa Liidus või ELi kalalaevade poolt kolmandates riikides lossitava heeringa (Clupea harengus), makrelli (Scomber scombrus) ja stauriidi (Trachurus spp.) või nende kombinatsiooni 10 tonni ületava saagi suhtes, kui saak on püütud:

a)

heeringa puhul ICESi I, II, IIIa, IV, Vb, VI ja VII püügipiirkonnas (4);

b)

makrelli puhul ICESi IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV püügipiirkonnas ning CECAFi ELi vetes (5);

c)

stauriidi puhul ICESi IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV püügipiirkonnas ning CECAFi ELi vetes.

2)

artikli 9 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kalakaaluja peab iga kaalumissüsteemi kohta köidetud nummerdatud lehtedega päevikut („kaalumispäevik”). Kaalumispäevik täidetakse kohe pärast iga lossimise käigus lossitud kala kaalumise lõpetamist ning hiljemalt kella 23.59 kohaliku aja järgi kaalumise lõpetamise päeval. Kaalumispäevikusse märgitakse järgmised andmed:

a)

selle laeva nimi ja registrinumber, millelt kala on lossitud;

b)

paakautode registreerimisnumbrid, juhul kui kala on enne kaalumist lossimissadamast transporditud vastavalt artiklile 7. Iga paakauto last kaalutakse ja registreeritakse eraldi. Samalt laevalt pärit lasti puhul võib registreerida paakautode lasti kogukaalu juhul, kui kõnealuste paakautode last kaalutakse üksteise järel ning ilma katkestusteta;

c)

kalaliigid;

d)

iga lossitud koguse kaal;

e)

kaalumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1.

(2)  ELT L 337, 21.12.2007, lk 56.

(3)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(4)  ICESi (Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu) püügipiirkonnad, nagu on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määruses (EÜ) nr 218/2009 Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 70).

(5)  CECAFi (Kesk-Atlandi idaosa ehk FAO püügipiirkond 34) püügipiirkonnad, nagu on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määruses (EÜ) nr 216/2009 statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades (ELT L 87, 31.3.2009, lk 1).”;


10.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/29


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 608/2010,

9. juuli 2010,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 10. juulil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


10.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 609/2010,

9. juuli 2010,

millega muudetakse määrust (EL) nr 576/2010, millega määratakse kindlaks teraviljasektori impordimaksud alates 1. juulist 2010

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96 nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. juulist 2010 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) nr 576/2010 (3).

(2)

Kuna arvutatud keskmine impordimaks erineb kehtestatud impordimaksust viie euro võrra tonni kohta, tuleks määrusega (EL) nr 576/2010 kehtestatud impordimakse vastavalt kohandada.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 576/2010 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 576/2010 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrus kohaldatakse alates 10. juulist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125.

(3)  ELT L 166, 1.7.2010, lk 11.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud toodete impordimaksud, mida kohaldatakse alates 10. juulist 2010

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva NISU, kõrgekvaliteediline

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme NISU seemneks

0,00

ex 1001 90 99

Pehme NISU, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks

0,00

1002 00 00

RUKIS

29,07

1005 10 90

MAIS seemneks, v.a hübriidid

5,34

1005 90 00

MAIS, v.a seemneks (2)

5,34

1007 00 90

TERASORGO, v.a hübriidid seemneks

29,07


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu, võib importija taotleda määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t, kui lossimissadam asub Vahemere või Musta mere ääres,

2 EUR/t, kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Iirimaal, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaare Atlandi ookeani äärsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

I lisas kehtestatud imporditollimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

30.6.2010-8.7.2010

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

(EUR/t)

 

Pehme nisu (1)

Mais

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

Kõva nisu, keskmise kvaliteediga (2)

Kõva nisu, madala kvaliteediga (3)

Oder

Börs

Minnéapolis

Chicago

Noteering

170,70

111,08

FOB-hind USAs

139,88

129,88

109,88

74,05

Lahe lisatasu

14,26

Suure Järvistu lisatasu

40,50

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam:

26,36 EUR/t

Veokulud: Suur Järvistu–Rotterdam:

53,91 EUR/t


(1)  Lisatasu 14 EUR/t sisse arvestatud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Allahindlus 10 EUR/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Allahindlus 30 EUR/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


OTSUSED

10.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/34


NÕUKOGU OTSUS,

29. juuni 2010,

seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab EMP Ühiskomitees EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) eelarveridade muutmise suhtes

(2010/383/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 ja artikli 218 lõiget 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakenduskorra kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingu protokollis nr 31 on esitatud sätted Euroopa Liidu ja EMP EFTA riikide koostöö kohta väljaspool nelja vabadust.

(2)

On asjakohane jätkata ka pärast 31. detsembrit 2009 lepinguosaliste koostööd siseturu rakendamiseks, toimimiseks ja selle arendamiseks Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavate liidu meetmete raames. Kõnealune koostöö hõlmab järgmist nelja eelarverida:

12 01 04 01 Siseturu rakendamine ja arendamine – Halduskorralduskulud;

12 02 01 Siseturu rakendamine ja arendamine;

02 03 01 Siseturu toimimine ja selle arendamine eelkõige teavitamise, tõendamise ja valdkondliku lähendamise küsimustes;

02 01 04 01 Siseturu toimimine ja selle arendamine eelkõige teavitamise, tõendamise ja valdkondliku lähendamise küsimustes – Halduskorralduskulud.

(3)

EMP lepingu protokolli nr 31 tuleks seetõttu vastavalt muuta. On asjakohane kehtestada seisukoht, mille Euroopa Liit võtab EMP Ühiskomitees,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Ainus artikkel

Seisukoht, mille liit võtab EMP Ühiskomitees EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) kavandatud muutmise suhtes, on kiita heaks käesolevale otsusele lisatud EMP Ühiskomitee otsuse eelnõu.

Luxembourg, 29. juuni 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ESPINOSA


(1)  EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.


LISA

EELNÕU

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr ,

,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 on muudetud EMP Ühiskomitee 3. juuli 2009. aasta otsusega nr 93/2009 (1).

(2)

On asjakohane jätkata lepinguosaliste koostööd siseturu rakendamiseks, toimimiseks ja selle arendamiseks Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavate liidu meetmete raames.

(3)

Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli nr 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks jätkuda ka pärast 31. detsembrit 2009,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 31 artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

1)

lõikes 6 asendatakse sõnad „2004., 2005., 2006., 2007., 2008. ja 2009. aasta” sõnadega „2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009. ja 2010. aasta”;

2)

lõikes 7 asendatakse sõnad „2006., 2007., 2008. ja 2009. aasta” sõnadega „2006., 2007., 2008., 2009. ja 2010. aasta”;

3)

lõikes 8 asendatakse sõnad „aastad 2008 ja 2009” sõnadega „aastad 2008, 2009 ja 2010”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub päeval, mis järgneb EMP Ühiskomitee viimasele teavitamisele vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1 (2).

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

EMP Ühiskomitee

sekretärid


(1)  ELT L 277, 22.10.2009, lk 49.

(2)  [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.].


10.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/36


KOMISJONI OTSUS,

9. juuli 2010,

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohaselt 2013. aastaks välja antud ühenduse saastekvootide üldkoguse kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 4658 all)

(2010/384/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) ning eelkõige selle artikli 9 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 kohaselt lähtub komisjon 2013. aastaks ette nähtud ühenduse saastekvootide üldkoguse määramisel saastekvootide üldkogusest, mis liikmesriikide poolt kooskõlas komisjoni otsustega siseriiklike saastekvootide eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 2008–2012 välja antakse või on välja antud.

(2)

Ühenduse sõltumatu tehingute register annab asjakohast teavet direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 kohaselt välja antud või välja antavate saastekvootide koguste kohta. Täiendav teave ajavahemikul 2008–2012 enampakkumisel müüdavate saastekvootide kohta on kajastatud komisjoni 21. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2216/2004 (registrite standarditud ja turvatud süsteemi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 280/2004/EÜ) (2) artiklis 44 osutatud siseriikliku saastekvootide eraldamise kava tabelites.

(3)

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohaselt käitistele, sh uutele osalejatele välja antud või välja antavaid saastekvoote ja siseriikliku saastekvootide eraldamise kava tabelite kohaseid saastekvoote ning siseriikliku saastekvoodi eraldamise kava tabelis viidatud enampakkumiseks eraldatavaid saastekvoote tuleks käsitada esindatavate saastekvootidena direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 tähenduses.

(4)

Kõnealused saastekvoodid esindavad saastekvoote direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 tähenduses, kuna need vastavad algsele väljaantud saastekvootide kogusele, nagu on viidatud liikmesriikide ajavahemikuks 2008–2012 siseriikliku saastekvootide eraldamise kava tabelis ning mis on kooskõlas määruse (EÜ) nr 2216/2004 artikliga 45.

(5)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks uuele osalejale reserveeritud saastekvoote, mida kõnealusele osalejale ei ole eraldatud enne 30. aprilli 2010, käsitada direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 tähenduses esindatavate saastekvootidena üksnes sel juhul, kui need eraldatakse uutele osalejatele või alternatiivselt müüakse niisama või enampakkumisel enne ajavahemiku 2008–2012 lõppu, kuna saastekvootide vastav kogus antakse välja üksnes eraldamise ajal.

(6)

Kuna teatavaks võib saada eelkõige ka kohtumenetluse tulemusel muudetud siseriiklikke saastekvootide eraldamise kavasid käsitlev täiendav teave, on kõnealust teavet võimalik kajastada 2013. aastaks ette nähtud ühenduse saastekvootide üldkoguse edaspidistes kohandustes.

(7)

Komisjon on neil põhjustel 2013. aastaks välja antavate ühenduse saastekvootide üldkoguse määramisel võtnud arvesse järgmised saastekvootide kogused:

ELi heitkogustega kauplemise süsteemis alates 2008. aastast osalevatele käitistele eraldatud või eraldatavad saastekvoodid;

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohaselt ajavahemikul 2008–2012 niisama või enampakkumisel müüdud saastekvoodid, millele on sellel eesmärgil viidatud liikmesriigi asjaomastes siseriikliku saastekvootide eraldamise kava tabelites;

liikmesriikide riiklikust reservist uutele osalejatele ajavahemikul 1. jaanuar 2008 kuni 30. aprill 2010 eraldatud saastekvoodid;

saastekvoodid, mida ei ole liikmesriikide uute osalejate riiklikust reservist eraldatud uutele osalejatele, juhul kui asjaomane liikmesriik on määranud siseriiklike õigusaktidega, või kui vastavad siseriiklikud õigusaktid seni puuduvad, siis oma siseriikliku saastekvootide eraldamise kavas asjakohaste avaldustega kehtestanud, et uute osalejate reservi jäänud saastekvoodid, mis ei ole ajavahemiku 2008–2012 lõpuks uutele osalejatele jaotatud, müüakse niisama või enampakkumisel.

(8)

Vastavalt komisjoni 13. novembri 2006. aasta otsusele 2006/780/EÜ (kasvuhoonegaasi heitkoguste vähendamise topeltarvestamise vältimise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi raames seoses Kyoto protokolli kohaste projektimeetmetega) (3) või muudel põhjustel kõrvale pandud saastekvoodid, nagu on viidatud mõne liikmesriigi siseriikliku saastekvootide eraldamise kava tabelis, tuleks lisada ühenduse saastekvootide üldkogusele, mis on ette nähtud 2013. ja järgmisteks aastateks, üksnes juhul, kui need on välja antud ja eraldatud või kui need on välja antud ja enampakkumisel või niisama müüdud enne 31. detsembrit 2012.

(9)

Kuna direktiivi 2003/87/EÜ artikliga 10 nõutakse liikmesriikidelt vähemalt 90 % saastekvootide tasuta eraldamist, peaks 2013. aastaks ühenduse saastekvootide üldkoguse määramisel võtma uutele osalejatele reserveeritud saastekvoote arvesse üksnes sellises ulatuses, et kõnealuste saastekvootide üldkogus, millele on liidetud enampakkumisel või niisama müüdavate saastekvootide kogus, ei ületaks 10 % liikmesriigi siseriikliku saastekvootide eraldamise kava tabelis viidatud saastekvootide üldkogusest.

(10)

Direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt õhusõiduki käitajatele eraldatud saastekvootide kogus ei ole lisatud käesolevas otsuses sätestatud kogustele, kuna kõnealuse direktiivi artikli 3c kohaselt on selleks vajalik eraldi otsus.

(11)

Ühenduse saastekvootide 2013. aastaks arvutatud üldkogus põhineb komisjonile kuni 30. aprillini 2010 kättesaadaval olnud teabel.

(12)

Liikmesriikide poolt kooskõlas komisjoni otsustega nende ajavahemikuks 2008–2012 siseriikliku saastekvootide eraldamise kava kohta välja antud saastekvootide keskmine aastane üldkogus, mida on võetud arvesse direktiivi 2003/87/EÜ (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/29/EÜ (4)) artikli 9 kohase ühenduse saastekvootide üldkoguse arvutamisel, on 2 032 998 912 saastekvooti.

(13)

Alates 2013. aastast edaspidiseks välja antavat saastekvootide üldkogust vähendatakse aastas lineaarse teguri 1,74 % võrra, mis moodustab 35 374 181 saastekvooti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Aastaks 2013 on direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 9 osutatud ühenduse saastekvootide üldkogus 1 926 876 368 saastekvooti.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. juuli 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Connie HEDEGAARD


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  ELT L 386, 29.12.2004, lk 1.

(3)  ELT L 316, 16.11.2006, lk 12.

(4)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 63.