ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.105.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 105

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
27. aprill 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 356/2010, 26. aprill 2010, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 357/2010, 23. aprill 2010, millega muudetakse 4. märtsi 2010. aasta määrust (EL) nr 185/2010, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks ( 1 )

10

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 358/2010, 23. aprill 2010, millega muudetakse 4. märtsi 2010. aasta määrust (EL) nr 185/2010, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks ( 1 )

12

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 359/2010, 26. aprill 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

15

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2010/231/ÜVJP, 26. aprill 2010, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2009/138/ÜVJP

17

 

*

Nõukogu otsus 2010/232/ÜVJP, 26. aprill 2010, Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta

22

 

 

2010/233/EL

 

*

Komisjoni otsus, 26. aprill 2010, Euroopa lepinguõiguse valdkonna ühise tugiraamistiku eksperdirühma moodustamise kohta

109

 

 

2010/234/EL

 

*

Komisjoni otsus, 26. aprill 2010, millega tehakse Luksemburgi suhtes osaline erand otsusest 2006/66/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku alasüsteemi veerem – müra tehnilisi koostalitlusnõudeid, ja otsusest 2006/861/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku alasüsteemi veerem – kaubavagunid tehnilisi koostalitlusnõudeid (teatavaks tehtud numbri K(2010) 2546 all)

112

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

27.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 105/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 356/2010,

26. aprill 2010,

millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut ja eriti selle artikli 215 lõikeid 1 ja 2,

võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2009/138/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

20. novembril 2008 võttis Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu (edaspidi „julgeolekunõukogu”), toimides ÜRO harta VII peatüki kohaselt, vastu resolutsiooni 1844 (2008), millega kinnitati julgeolekunõukogu resolutsiooniga 733 (1992) kehtestatud üldine ja täielik relvaembargo Somaalia suhtes ning kehtestati täiendavad piiravad meetmed.

(2)

Täiendavad piiravad meetmed hõlmavad riiki lubamise piiranguid ja piiravaid finantsmeetmeid füüsiliste isikute ja üksuste suhtes, kelle on kindlaks määranud julgeolekunõukogu või julgeolekunõukogu Somaaliat käsitleva resolutsiooni 751 (1992) alusel moodustatud sanktsioonide komitee (edaspidi „sanktsioonide komitee”). Lisaks üldisele relvaembargole keelatakse määrusega ka relvade ja sõjaliste kaupade otsene või kaudne tarnimine, müümine ja edastamine sanktsioonide komitee loetellu kantud füüsilistele isikutele ja üksustele ning sellise tegevusega seotud abi ja teenuste pakkumine.

(3)

Piiravad meetmed on kehtestatud ÜRO poolt kindlaks määratud füüsiliste isikute ja üksuste suhtes, kes osalevad tegevuses või toetavad tegevust, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust, sealhulgas tegevus, mis ohustab 18. augusti 2008. aasta Djibouti kokkulepet või poliitilist protsessi, või kes ähvardavad üleminekuaja föderaalinstitutsioone või Aafrika Liidu missiooni Somaalias jõuga, kes on rikkunud relvaembargot ja seotud meetmeid või kes takistavad humanitaarabi toimetamist Somaaliasse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Somaalias.

(4)

Euroopa Liidu Nõukogu võttis 16. veebruaril 2009 vastu ühise seisukoha 2009/138/ÜVJP (mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid) (2), millega nähakse muu hulgas ette piiravad finantsmeetmed ÜRO loetellu kantud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes ning keelatakse osutatud isikutele, üksustele ja asutustele otseselt või kaudselt pakkuda relvade ja sõjalise varustusega seotud toetust ja teenuseid.

(5)

19. märtsil võttis julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 1916 (2010), millega muu hulgas otsustati leevendada sanktsioonide režiimi alusel kehtestatud teatavaid piiranguid ja kohustusi, et võimaldada rahvusvahelistel, piirkondlikel ja allpiirkondlikel organisatsioonidel tarnida varustust ja tehnilist abi ning tagada ÜRO poolt hädavajaliku humanitaarabi õigeaegne tarnimine.

(6)

Sanktsioonide komitee võttis 12. aprillil 2010 vastu loetelu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(7)

Selle alusel võttis nõukogu 26 aprillil 2010 vastu otsuse 2010/231/ÜVJP.

(8)

Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ning seepärast on nende liidus rakendamiseks vaja liidu õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(9)

Nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 147/2003 (mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes) (3) on kehtestatud üldine keeld pakkuda Somaalias asuvatele isikutele, üksustele või asutustele sõjalise tegevusega seotud tehnilist nõustamist, abi, väljaõpet, rahastamist ja rahalist abi. Selleks et rakendada ÜRO loetellu kantud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes võetud meetmeid, tuleks vastu võtta uus nõukogu määrus.

(10)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (4) tunnustatud põhimõtteid, nimelt õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, õigust omandile ning õigust isikuandmete kaitsele. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

(11)

Käesolev määrus järgib ka täies ulatuses ÜRO põhikirjast tulenevaid liikmesriikide kohustusi ning julgeolekunõukogu resolutsioonide õiguslikult siduvat iseloomu.

(12)

Lisaks sellele, pidades silmas ohtu, mida olukord Somaalias kujutab rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule selles piirkonnas ning et tagada kooskõla nõukogu otsuse 2010/231/ÜVJP lisa muutmise ja läbivaatamise protsessiga, peaks nõukogul olema õigus muuta käesoleva määruse I lisas toodud loetelu.

(13)

Käesoleva määruse I lisas toodud loetelu muutmise kord peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud isikutele, üksustele või asutustele põhjused, miks nad on kantud sanktsioonide komitee koostatud loetellu, et anda neile võimalus esitada märkusi. Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, peaks nõukogu nimetatud märkusi arvesse võttes vaatama oma otsuse läbi ning teavitama vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

(14)

Selleks et saavutada liidus maksimaalne õiguskindlus, tuleks identifitseerimiseks avaldada nende füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste nimed ja muud asjaomased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid on vastavalt käesolevale määrusele külmutatud.

(15)

Füüsiliste isikute isikuandmete võimalikul töötlemisel käesoleva määruse alusel tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (5) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (6) (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta).

(16)

Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama sanktsioonid, mida kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise korral. Kehtestatud sanktsioonid peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad ja hoiatavad,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„rahalised vahendid” – igasugused finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

i)

sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid;

ii)

hoiused finantsasutustes või muudes asutustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii)

avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, varrandid, debentuurid ja tuletisväärtpaberite lepingud;

iv)

intressitulu, dividendid või muu varadelt saadud või neist tulenev sissetulek;

v)

krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

vi)

akreditiivid, veokirjad, ostukirjad;

vii)

rahalistest vahenditest või finantsallikatest saadavaid intresse tõendavad dokumendid;

b)

„rahaliste vahendite külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse igasugune rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandiõiguses, valduses, iseloomus või otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid nende rahaliste vahendite kasutamist, sealhulgas portfelli haldamist;

c)

„majandusressursid” – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasasi, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

d)

„majandusressursside külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

e)

„sanktsioonide komitee” – julgeolekunõukogu resolutsiooniga 751 (1992) (milles käsitletakse Somaaliat) loodud julgeolekunõukogu komitee;

f)

„tehniline abi” – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; kaasa arvatud suuline abi;

g)

„investeerimisteenused”:

i)

ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine;

ii)

korralduse täitmine klientide nimel;

iii)

kauplemine omal kulul;

iv)

portfellihaldus;

v)

investeerimisnõustamine;

vi)

finantsinstrumentide ja/või finantsinstrumentide emissiooni tagamine kindla kohustuse alusel;

vii)

finantsinstrumentide emissioon ilma kindla kohustuseta või

viii)

mitmepoolsete kauplemissüsteemide rakendamine,

tingimusel, et tegevus on seotud mõne finantsinstrumendiga, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) (7) I lisa C jaos;

h)

„liidu territoorium” – territooriumid, kus kohaldatakse aluslepinguid nendes kindlaksmääratud tingimuste alusel;

i)

„põhjendused” – sanktsioonide komitee esitatud seisukoha üldsusele kättesaadavaks tehtav osa ja/või asjakohasel juhul kirjeldav kokkuvõte loetellu kandmise põhjustest.

Artikkel 2

1.   Külmutada tuleb kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mida I lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused omavad või mis on nende valduses või kontrolli all.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei või teha otseselt ega kaudselt kättesaadavaks I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks.

3.   I lisa koosneb julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt julgeolekunõukogu resolutsiooni 1844(2008) kohaselt kindlaks määratud füüsilistest või juriidilistest isikutest, üksustest või asutustest.

4.   Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille eesmärgiks või tulemuseks on otsene või kaudne kõrvalehoidmine lõigete 1 ja 2 sätete täitmisest.

5.   Lõikes 2 sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes tegid rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, juhul kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikub nimetatud keeldu.

Artikkel 3

1.   Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontodega seotud intressid või muud tulud või

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil sanktsioonide komitee või julgeolekunõukogu määras kindlaks artiklis 2 osutatud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused,

tingimusel et selliste intresside, tulude ja maksete suhtes jätkatakse artikli 2 lõike 1 kohaldamist.

2.   Artikli 2 lõige 2 ei takista liidu finants- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finants- või krediidiasutus peab liikmesriigi pädevatele asutustele, kes on nimetatud II lisas loetletud veebilehtedel, sellistest ülekannetest viivitamata teatama.

Artikkel 4

1.   Artikli 2 lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside kättesaadavaks tegemise suhtes, mis on vajalikud Somaalias hädavajaliku humanitaarabi õigeaegseks tarnimiseks ÜRO, tema eriagentuuride või programmide, humanitaarorganisatsioonide, kellel on ÜRO Peaassamblees vaatleja staatus ja kes annavad humanitaarabi, või nende rakendavate partnerite poolt.

2.   Lõikes 1 sätestatud erandist ei tulene mingit vastutust füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes tegid rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, juhul kui nad ei teadnud ja neil ei olnud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevuse suhtes nimetatud erand ei kehti.

Artikkel 5

1.   Erandina artiklist 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused, kes on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel, lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või kättesaadavaks tegemist neile sobivatel tingimustel, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

asjaomane pädev asutus on kindlaks teinud, et rahalised vahendid või majandusressursid on:

i)

vajalikud I lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

ii)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks või

iii)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest ja

b)

asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid kolme tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

2.   Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud oma kavatsusest sanktsioonide komiteed ja komitee on selle heaks kiitnud.

3.   Asjaomane liikmesriik teatab teistele liikmesriikidele ja komisjonile kõigist lõigete 1 ja 2 alusel antud lubadest.

Artikkel 6

Erandina artiklist 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused, kes on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel, lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus oli sanktsioonide komitee või julgeolekunõukogu poolt kindlaks määratud, või on teinud nende kohta enne osutatud kuupäeva otsuse;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

kõnealusest kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu I lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

d)

kinnipidamisõigus või otsus ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga ja

e)

liikmesriik on kinnipidamisõiguse või otsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud.

Artikkel 7

Rahaliste vahendite ja majandusressursside heauskne külmutamine või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumine eeldusel, et selline tegu on kooskõlas käesoleva määrusega, ei pane vastutust ühelegi seda teostavale füüsilisele või juriidilisele isikule või üksusele või selle juhtidele või töötajatele, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahalised vahendid ja majandusressursid on külmutatud hooletuse tõttu.

Artikkel 8

1.   Keelatud on otseselt või kaudselt pakkuda I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele:

a)

tehnilist abi, mis on seotud sõjalise tegevusega või sõjaliste kaupade ühisesse Euroopa Liidu nimekirja (8) kantud kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müümise, ülekandmise, tootmise, hooldamise või kasutamisega;

b)

rahastamist või rahalist toetust, mis on seotud sõjalise tegevusega või sõjaliste kaupade ühisesse Euroopa Liidu nimekirja kantud kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müümise, ülekandmise, tootmise, hooldamise või kasutamisega;

c)

investeerimisteenuseid, mis on seotud sõjalise tegevusega või sõjaliste kaupade ühisesse Euroopa Liidu nimekirja kantud kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müümise, ülekandmise, tootmise, hooldamise või kasutamisega.

2.   Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõikes 1 nimetatud keelu eiramine.

3.   Lõike 1 punktis b sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes pakkusid rahastamist või rahalist toetust, juhul kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikub nimetatud keeldu.

Artikkel 9

1.   Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused:

a)

esitama viivitamata oma elu- või asukohaliikmesriigis asuvatele pädevatele asutustele, kes on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel, käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks vastavalt artiklile 2 külmutatud kontod ja rahasummad, ning edastama sellise teabe kas otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile, ja

b)

tegema kõnealuse teabe kontrollimisel koostööd pädevate asutustega, kes on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel.

2.   Kogu käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see esitati või saadi.

Artikkel 10

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud mis tahes muu asjakohase teabe, eelkõige teabe määruse rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning riiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 11

Komisjonil on õigus muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel.

Artikkel 12

1.   Kui julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu ning esitab põhjendused loetellu kandmiseks, kannab nõukogu sellise füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse I lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse ja esitatud põhjendused asjaomasele füüsilise või juriidilise isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilise või juriidilise isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

2.   Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

Artikkel 13

Kui ÜRO otsustab mõne isiku, üksuse või asutuse loetelust välja arvata või muuta loetellu kantud isikut, üksust või asutust identifitseerivaid andmeid, muudab nõukogu vastavalt I lisa.

Artikkel 14

Võimaluse korral kantakse I lisasse teave, mille on esitanud julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste identifitseerimiseks. Füüsiliste isikute osas võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste osas võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse I lisasse julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 15

1.   Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavate sanktsioonide kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teavitavad neist eeskirjadest komisjoni viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 16

1.   Liikmesriigid määravad kindlaks käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja esitavad need II lisas loetletud veebisaitidel või nende kaudu.

2.   Liikmesriigid teavitavad oma pädevatest asutustest komisjoni viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

3.   Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 17

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

kõikide liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d)

kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või registreeritud liikmesriigi seaduste alusel;

e)

kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 18

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 26. aprill 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 17.

(2)  ELT L 46, 17.2.2009, lk 73.

(3)  EÜT L 24, 29.1.2003, lk 2.

(4)  EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.

(5)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(6)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(7)  ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

(8)  ELT C 69, 18.3.2010, lk 19.


I LISA

ARTIKLITES 2 JA 8 OSUTATUD FÜÜSILISED JA JURIIDILISED ISIKUD, ÜKSUSED VÕI ASUTUSED

I.   Füüsilised isikud

1)

Yasin Ali Baynah (teise nimega a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Sünnikuupäev: umbes 1966. Kodakondsus: Somaalia või Rootsi. Asukoht: Rinkeby, Stockholm, Rootsi; Mogadishu, Somaalia.

2)

Hassan Dahir Aweys (teise nimega a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh”) Sünnikuupäev: 1935. Somaalia kodanik. Kodakondsus: Somaalia. Asukoht: Somaalia, Eritrea.

3)

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (teise nimega a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Sünnikuupäev: umbes 1944. Sünnikoht: Ogadeni piirkond, Etioopia. Kodakondsus: Somaalia. Asukoht: Somaalia.

4)

Ahmed Abdi aw-Mohamed (teise nimega a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane”, f) „Godani”, g) „Mukhtar, Shaykh”, h) „Zubeyr, Abu”) Sünnikuupäev: 10. juuli 1977. Sünnikoht: Hargeysa, Somaalia. Kodakondsus: Somaalia.

5)

Fuad Mohamed Khalaf (teise nimega a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Kodakondsus: Somaalia. Asukoht: Mogadishu, Somaalia, või Somaalia.

6)

Bashir Mohamed Mahamoud (teise nimega a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab”, i) „Qorgab”) Sünnikuupäev: umbes 1979–1982 või 1982. Kodakondsus: Somaalia. Asukoht: Mogadishu, Somaalia.

7)

Mohamed Sa’id (teise nimega a) „Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Sünnikuupäev: umbes 1966. Sünnikoht: Galgala, Somaalia. Asukoht: Galgala, Somaalia, või Badhan, Somaalia.

8)

Fares Mohammed Mana'a (teise nimega a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Sünnikuupäev: 8. veebruar 1965. Sünnikoht: Sadah, Jeemen. Passinumber: 00514146; väljaandmise koht: Sanaa, Jeemen. ID-kaardi nimber: 1417576; väljaandmise koht: Al-Amana, Jeemen; väljaandmise kuupäev: 7. jaanuar 1996.

II.   Juriidilised isikud, üksused või asutused

AL-SHABAAB (teise nimega a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Asukoht: Somaalia.


II LISA

VEEBISAIDID TEABEGA ARTIKLI 3 LÕIKES 2 NING ARTIKLITES 5, 6 JA 9 OSUTATUD PÄDEVATE ASUTUSTE KOHTA NING AADRESS TEATISTE SAATMISEKS EUROOPA KOMISJONILE

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGAARIA

http://www.mfa.government.bg

 

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

KREEKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

HISPAANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITAALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

MADALMAAD

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMEENIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

ÜHENDKUNINGRIIK

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

DG for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

1049 Buxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel +32 22955585

Faks +32 22990873


27.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 105/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 357/2010,

23. aprill 2010,

millega muudetakse 4. märtsi 2010. aasta määrust (EL) nr 185/2010, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 820/2008, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks, (2) sisaldab turvaeeskirju vedelike ja avamist tuvastada võimaldavate kottide varude jaoks. Kõnealune määrus tunnistatakse aga alates 29. aprillist 2010 kehtetuks.

(2)

Määrus (EÜ) nr 820/2008 asendatakse komisjoni 4. märtsi 2010. aasta määrusega (EL) nr 185/2010, millega nähakse ette üksikasjalikud meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks (3). Määrus (EL) nr 185/2010 ei sisalda turvaeeskirju vedelike ja avamist tuvastada võimaldavate kottide varude jaoks.

(3)

Selleks et kaitsta tsiviillennundust ebaseadusliku sekkumise eest, mis ohustab tsiviillennundusjulgestust, tuleks säilitada turvaeeskirjad, mida kohaldatakse ELi lennujaamade lennualadel müüdavate vedelike, aerosoolide ja geelide ning avamist tuvastada võimaldavate kottide varude suhtes. Seepärast on need vaja hõlmata määrusega (EL) nr 185/2010.

(4)

Määrust (EL) nr 185/2010 kohaldatakse alates 29. aprillist 2010. Seepärast on käesoleva määruse jõustumine kiireloomuline, kuna seda tuleks hakata kohaldama samast kuupäevast alates.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 185/2010 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 19 lõike 1 kohaselt loodud tsiviillennundusjulgestuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 185/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 29. aprillist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 97, 9.4.2008, lk 72.

(2)  ELT L 221, 19.8.2008, lk 8.

(3)  ELT L 55, 5.3.2010, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 185/2010 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

8. peatükki lisatakse punkt 8.3:

„8.3   TÄIENDAVAD JULGESTUSSÄTTED VEDELIKE, AEROSOOLIDE JA GEELIDE NING AVASTAMIST TUVASTADA VÕIMALDAVATE KOTTIDE PARDAVARUDE JAOKS

1.

Avamist tuvastada võimaldavate kottide pardavarud tarnitakse lennualale või julgestuspiirangualale avamist tuvastada võimaldavas pakendis.

2.

Vedelikke, aerosoole ja geele ning avamist tuvastada võimaldavaid kotte kaitstakse loata juurdepääsu eest alates nende esmasest vastuvõtmisest lennualal või julgestuspiirangualal kuni nende lõppmüügini õhusõidukis.

3.

Vedelike, aerosoolide ja geelide ning avamist tuvastada võimaldavate kottide pardavarusid käsitlevate täiendavate julgestussätete üksikasjalikud sätted sätestatakse eraldi otsuses.”

2)

9. peatükki lisatakse punkt 9.3:

„9.3   TÄIENDAVAD JULGESTUSSÄTTED VEDELIKE, AEROSOOLIDE JA GEELIDE NING AVASTAMIST TUVASTADA VÕIMALDAVATE KOTTIDE VARUDE JAOKS

1.

Avamist tuvastada võimaldavate kottide varud tarnitakse lennualale pardakaartide kontrollpunkti taga või julgestuspiirangualale avamist tuvastada võimaldavas pakendis.

2.

Vedelikke, aerosoole ja geele ning avamist tuvastada võimaldavaid kotte kaitstakse loata juurdepääsu eest alates nende esmasest vastuvõtmisest lennualal või julgestuspiirangualal kuni nende lõppmüügini müügikohas.

3.

Vedelikke, aerosoole ja geele ning avamist tuvastada võimaldavaid kotte käsitlevate täiendavate julgestussätete üksikasjalikud sätted sätestatakse eraldi otsuses.”


27.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 105/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 358/2010,

23. aprill 2010,

millega muudetakse 4. märtsi 2010. aasta määrust (EL) nr 185/2010, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kolmandatest riikidest saabuvatel ja Euroopa Liidu lennujaamades ümberistuvatel reisijatel kaasas olevaid vedelikke, aerosoole ja geele käsitlevad piirangud tekitavad teatavaid probleeme kõnealuste lennujaamade tegevuses ning põhjustavad ebameeldivusi asjaomastele reisijatele.

(2)

Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määruses (EÜ) nr 820/2008 (millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks) (2) on sätestatud kõnealuste piirangute kohaldamisega seotud erandid, mis tehakse juhul, kui on täidetud teatavad tingimused. Pärast seda, kui kontrolliti, kas need tingimused on teatavate kolmandate riikide lennujaamades täidetud ning kas need riigid teevad head koostööd Euroopa Liidu ja selle liikmesriikidega, on komisjon lubanud teha selliseid erandeid.

(3)

Kuna määrus (EÜ) nr 820/2008 tunnistatakse alates 29. aprillist 2010 kehtetuks, kaotavad ka need erandid kehtivuse. Kolmandatest riikidest saabuvatel ja ELi lennujaamades ümberistuvatel reisijatel kaasas olevaid vedelikke, aerosoole ja geele käsitlevad piirangud jäävad siiski kehtima, nagu on sätestatud 9. aprilli 2010. aasta määruses (EL) nr 297/2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 272/2009, millega täiendatakse tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid (3).

(4)

Seepärast tuleks kolmandatest riikidest saabuvate reisijatega kaasas olevaid vedelikke, aerosoole ja geele käsitlevate piirangute kohaldamisest tehtavaid erandeid pikendada, kuivõrd need piirangud jäävad kehtima, tingimusel et kõnealused kolmandad riigid täidavad jätkuvalt tingimusi, mille alusel need erandid tehti.

(5)

Seepärast tuleks 4. märtsi 2010. aasta määrust (EL) nr 185/2010 (millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks) (4) vastavalt muuta.

(6)

9. aprilli 2010. aasta määrust (EL) nr 297/2010 kohaldatakse alates 29. aprillist 2010. Seepärast on käesoleva määruse jõustumine kiireloomuline, kuna seda tuleks hakata kohaldama samast kuupäevast alates.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 19 lõike 1 kohaselt loodud tsiviillennundusjulgestuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 185/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 29. aprillist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 97, 9.4.2008, lk 72.

(2)  ELT L 221, 19.8.2008, lk 8.

(3)  ELT L 90, 10.4.2010, lk 1.

(4)  ELT L 55, 5.3.2010, lk 1.


LISA

Lisa 4. peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkt 4.0.4 asendatakse järgmisega:

„4.

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „vedelikud, aerosoolid ja geelid”– pastad, kosmeetilised vedelikud, vedelad/kuivad segud ja survestatud mahutite sisu, nt hambapasta, juuksegeel, joogid, supid, siirupid, parfüümid, habemeajamisvaht ja muud samalaadse konsistentsiga esemed;

b)   „avamist tuvastada võimaldav kott”– kott, mis vastab Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni soovitatud julgestuskontrollisuunistele.”

2.

Punkt 4.1.3.4 asendatakse järgmisega:

„4.

Reisijatel kaasas oleva vedeliku, aerosooli ja geeli võib läbivaatusest vabastada, kui need:

a)

on kuni 100-milliliitristes või samaväärse mahutavusega üksikpakendites, mis on pakendatud ühte läbipaistvasse korduvsuletavasse kuni üheliitrise mahutavusega plastkotti selliselt, et sisu mahub korralikult plastkotti ja kott on täielikult suletud; või

b)

on ette nähtud kasutamiseks reisi jooksul ja vajalikud kas meditsiinilisel näidustusel või eridieedi jaoks, sealhulgas imikutoit. Nõudmise korral tõendab reisija erandi alla kuuluva vedeliku, aerosooli ja geeli ehtsust; või

c)

on saadud pardakaartide kontrollpunkti taga lennujaama lennualal asuvatest müügikohtadest, mille suhtes kohaldatakse lennujaama julgestusprogrammis heakskiidetud julgestusmeetmeid, tingimusel et kõnealune vedelik, aerosool ja geel on pakitud avamise tuvastamist võimaldavasse kotti ja on olemas piisavad tõendid selle ostmise kohta samal päeval sama lennujaama lennualalt; või

d)

on saadud lennujaama julgestuspiirangualal asuvatest müügikohtadest, mille suhtes kohaldatakse lennujaama julgestusprogrammis heaks kiidetud julgestusmeetmeid; või

e)

on saadud muust ELi lennujaamast, tingimusel et kõnealune vedelik, aerosool ja geel on pakitud avamise tuvastamist võimaldavasse kotti ja on olemas piisavad tõendid selle ostmise kohta samal päeval sama lennujaama lennualalt; või

f)

on saadud ühenduse lennuettevõtja õhusõiduki pardalt, tingimusel et kõnealune vedelik, aerosool ja geel on pakitud avamise tuvastamist võimaldavasse kotti ja on olemas piisavad tõendid selle ostmise kohta samal päeval sama õhusõiduki pardalt; või

g)

on saadud liites 4-D loetletud kolmandas riigis asuvast lennujaamast, tingimusel et kõnealune vedelik, aerosool ja geel on pakitud avamise tuvastamist võimaldavasse kotti ja on olemas piisavad tõendid selle ostmise kohta sama lennujaama lennualalt eelneva 36 tunni jooksul. Käesolevas punktis sätestatud erandid kaotavad kehtivuse 29. aprillil 2011.”

3.

Lisatakse liide 4-D:

LIIDE 4-D

Lennujaam(ad), kust väljuvad ELi lennujaamadesse suunduvad lennud:

Kanada:

Kõik rahvusvahelised lennujaamad.

Horvaatia Vabariik:

Dubrovniku (DBV) lennujaam

Pula (PUY) lennujaam

Rijeka (RJK) lennujaam

Spliti (SPU) lennujaam

Zadari (ZAD) lennujaam

Zagrebi (ZAG) lennujaam

Malaisia:

Kuala Lumpuri (KUL) rahvusvaheline lennujaam

Singapuri Vabariik:

Changi (SIN) lennujaam

Ameerika Ühendriigid:

Kõik rahvusvahelised lennujaamad”.


27.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 105/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 359/2010,

26. aprill 2010,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 27. aprillil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO

94,2

MA

84,5

TN

113,3

TR

95,1

ZZ

96,8

0707 00 05

MA

47,7

TR

115,4

ZZ

81,6

0709 90 70

MA

86,8

TR

95,1

ZZ

91,0

0805 10 20

EG

46,1

IL

59,5

MA

53,3

TN

49,5

TR

75,7

ZZ

56,8

0805 50 10

IL

58,2

TR

67,6

ZA

70,1

ZZ

65,3

0808 10 80

AR

92,8

BR

81,3

CA

113,4

CL

85,7

CN

79,2

MK

26,2

NZ

120,4

US

131,1

UY

68,9

ZA

83,0

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

92,3

CL

102,3

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

86,8

ZZ

105,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

27.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 105/17


NÕUKOGU OTSUS 2010/231/ÜVJP,

26. aprill 2010,

mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2009/138/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 733 (1992), 1356 (2001) ja 1425 (2002), mis käsitlevad relvaembargot Somaalia suhtes, 10. detsembril 2002 vastu ühise seisukoha 2002/960/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia-vastaseid piiravaid meetmeid (1).

(2)

Nõukogu võttis 16. veebruaril 2009 vastu ühise seisukoha 2009/138/ÜVJP (mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2002/960/ÜVJP), (2) millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1844 (2008), millega kehtestati piiravad meetmed nende suhtes, kes püüavad takistada või peatada rahumeelset poliitilist protsessi, ähvardavad Somaalia üleminekuaja föderaalinstitutsioone või Aafrika Liidu missiooni Somaalias (AMISOM) jõuga või tegutsevad Somaalia või piirkonna stabiilsuse kahjustamise nimel.

(3)

Nõukogu võttis 1. märtsil 2010 vastu nõukogu otsuse 2010/126/ÜVJP, millega muudetakse ühist seisukohta 2009/138/ÜVJP (3) ja rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1907 (2009), milles kutsutakse kõiki riike üles kooskõlas oma siseriiklike asutustega ning vastavalt oma õigusnormidele ja rahvusvahelisele õigusele kontrollima oma territooriumil, sealhulgas oma sadamates ja lennujaamades kõiki Somaaliasse suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid, kui asjaomasel riigil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et asjaomane veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on keelatud üldise ja täieliku Somaalia relvaembargo alusel, mis kehtestati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 733 (1992) punkti 5 kohaselt ning mida on hilisemate resolutsioonidega täpsustatud ja muudetud.

(4)

ÜRO Julgeolekunõukogu (edaspidi „julgeolekunõukogu”) võttis 19. märtsil 2010 vastu resolutsiooni 1916 (2010), millega pikendatakse muu hulgas julgeolekunõukogu resolutsiooni 1558 (2004) punktis 3 osutatud järelevalverühma volitusi, ning otsustas leevendada sanktsioonide režiimi alusel kehtestatud teatavaid piiranguid ja kohustusi, et võimaldada rahvusvahelistel, piirkondlikel ja allpiirkondlikel organisatsioonidel tarnida varustust ja tehnilist abi ning tagada ÜRO poolt hädavajaliku humanitaarabi õigeaegne tarnimine.

(5)

Julgeolekunõukogu Somaaliat käsitleva resolutsiooni 751 (1992) lõike 11 alusel moodustatud sanktsioonide komitee (edaspidi „sanktsioonide komitee”) võttis 12. aprillil 2010 vastu loetelu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(6)

Selguse huvides tuleks koondada ühise seisukohaga 2009/138/ÜVJP (mida on muudetud nõukogu otsusega 2010/126/ÜVJP) kehtestatud meetmed ja resolutsioonis 1916 (2010) sätestatud erandid ühte õigusakti.

(7)

Ühine seisukoht 2009/138/ÜVJP tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(8)

Käesolevas otsuses austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (4) tunnustatud põhimõtteid, nimelt õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, õigust omandile ning õigust isikuandmete kaitsele. Käesolevat otsust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

(9)

Käesolev otsus järgib ka täies ulatuses ÜRO põhikirjast tulenevaid liikmesriikide kohustusi ning julgeolekunõukogu resolutsioonide õiguslikult siduvat iseloomu.

(11)

Käesoleva otsuse lisas toodud loetelu muutmise kord peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud isikutele ja üksustele põhjused, miks nad on kantud sanktsioonide komitee koostatud loetellu, et anda neile võimalus esitada märkusi. Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, peaks nõukogu nimetatud märkusi arvesse võttes vaatama oma otsuse läbi ning teavitama vastavalt asjaomast isikut või üksust.

(11)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Keelatakse liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt otse või kaudselt tarnida, müüa või edastada Somaaliasse relvi ja igasuguseid nendega seotud materjale, sealhulgas tulirelvi ja laskemoona, sõjaväeveokeid ja -seadmeid, poolsõjalist varustust ja eespool nimetatud toodetele ettenähtud varuosasid, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2.   Keelatakse liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt pakkuda Somaaliale otsese või kaudselt sõjaväelise tegevusega seotud tehnilist nõustamist, rahalist või muud toetust ja väljaõpet, muu hulgas eelkõige tehnilist väljaõpet ja abi, mis on seotud lõikes 1 nimetatud toodete kohaletoimetamise, valmistamise või kasutamisega.

3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata:

a)

relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimise, müügi või edastamise suhtes ning sõjalise tegevusega seotud tehnilise nõustamise, rahalise või muu toetuse ja väljaõppe otsese või kaudse pakkumise suhtes, mis on ette nähtud üksnes julgeolekunõukogu resolutsiooni 1744 (2007) punktis 4 sätestatud AMISOMi missiooni toetuseks või selle poolt kasutamiseks või üksnes julgeolekunõukogu resolutsiooni 1851 (2008) punkti 6 ja julgeolekunõukogu resolutsiooni 1846 (2008) punkti 10 kohaselt meetmeid võtvate riikide ja piirkondlike organisatsioonide poolt kasutamiseks;

b)

relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimise, müügi või edastamise suhtes ning tehnilise nõustamise otsese või kaudse pakkumise suhtes, mis on ette nähtud üksnes julgeolekusektori institutsioonide väljaarendamise toetamiseks kooskõlas julgeolekunõukogu resolutsiooni 1744 (2007) punktides 1, 2 ja 3 sätestatud poliitilise protsessiga ning juhul, kui viie tööpäeva möödumisel asjaomase teate saamisest ei ole sanktsioonide komitee teinud negatiivset otsust;

c)

mittesurmava sõjalise varustuse tarnimise, müügi või edastamise suhtes, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks, ega materjalide suhtes, mis on ette nähtud institutsioonide väljaarendamisele suunatud liidu või liikmesriikide programmide, sealhulgas julgeoleku valdkonna programmide jaoks, mida rakendatakse sanktsioonide komitee poolt eelnevalt heakskiidetud rahu- ja lepitusprotsessi raames, samuti kaitseriietuse suhtes, sealhulgas kuulivestid ja kiivrid, mida eksporditakse ajutiselt Somaaliasse üksnes ÜRO töötajate, meediaesindajate ning humanitaar- ja arengu valdkonna töötajate ning nendega seotud personali isiklikuks kasutamiseks.

Artikkel 2

Artikliga 3, artikli 5 lõikega 1 ning artikli 6 lõigetega 1 ja 2 ette nähtud piiravad meetmed kehtestatakse järgmiste sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikute ja üksuste suhtes:

kes osalevad tegevuses või toetavad tegevust, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust, sealhulgas tegevus, mis ohustab 18. augusti 2008. aasta Djibouti kokkulepet või poliitilist protsessi, või kes ähvardavad üleminekuaja föderaalinstitutsioone või AMISOMi jõuga;

kes rikuvad relvaembargot ja artiklis 1 osutatud seotud meetmeid;

kes takistavad humanitaarabi toimetamist Somaaliasse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Somaalias.

Asjaomased isikud ja üksused on loetletud lisas.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad meetmed, mis on vajalikud selleks, et takistada relvade ja sõjalise varutuse otsest ja kaudset tarnimist, müüki või ülekandmist ning sõjalise tegevuse või relvade ja sõjalise varustuse tarnimise, müügi, ülekandmise, tootmise, hoolduse või kasutamisega seotud tehnilise abi või väljaõppe ning rahalise ja muu toetuse, sealhulgas investeerimis-, vahendus- ja muude finantsteenuste otsest või kaudset pakkumist artiklis 2 osutatud isikutele või üksustele.

Artikkel 4

1.   Kooskõlas oma siseriiklike asutustega ning vastavalt oma õigusnormidele ja rahvusvahelisele õigusele kontrollivad liikmesriigid oma territooriumil, sealhulgas oma lennujaamades ja sadamates kõiki Somaaliasse suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et asjaomane veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on artikli 3 alusel keelatud.

2.   Somaaliasse suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid vedavatelt õhusõidukitelt ja laevadelt nõutakse täiendavat saabumis- ja lahkumiseelset teavet kõikide liikmesriiki toodavate ja sealt väljaviidavate kaupade kohta.

3.   Avastamise korral peavad liikmesriigid kinni ja kõrvaldavad (kas hävitades või kasutamiskõlbmatuks muutes) esemed, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on artikli 3 alusel keelatud.

Artikkel 5

1.   Liikmesriigid võtavad meetmed, mis on vajalikud selleks, et takistada artiklis 2 osutatud isikutel oma territooriumile siseneda või seda läbida.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee:

a)

otsustab igal üksikjuhul eraldi, et selline sisenemine või läbimine on õigustatud seoses humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega;

b)

otsustab igal üksikjuhul eraldi, et erandi tegemine aitab muul moel kaasa eesmärgile edendada rahu ja rahvuslikku leppimist Somaalias ning piirkonna stabiilsust.

4.   Juhul kui liikmesriik lubab lõike 3 alusel sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikutel siseneda oma territooriumile või seda läbida, kehtib luba ainult väljastamise põhjuseks olnud eesmärgil ja ainult asjaomaste isikute suhtes.

Artikkel 6

1.   Külmutatakse sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad artiklis 2 osutatud isikutele või üksustele või mis on nende isikute või üksuste otsese või kaudse kontrolli all, või mida valdavad üksused, mis kuuluvad neile või muudele isikutele või üksustele, kes tegutsevad nende nimel või nende juhtimisel, või mis on nende otsese või kaudse kontrolli all. Asjaomased isikud ja üksused on kindlaks määratud lisas.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 1 osutatud isikute ega üksuste käsutusse ega nende toetamiseks.

3.   Liikmesriigid võivad lubada lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete suhtes erandeid seoses rahaliste vahendite ja majandusressurssidega, mis on:

a)

vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest võetavate tasude ja teenustasude maksmiseks vastavalt siseriiklikele õigusaktidele;

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja sanktsioonide komitee on selle heaks kiitnud;

e)

kohtu, haldusorgani või vahekohtu antud pandiõiguse või tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutada sellise pandiõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või pandiõigus tekkis enne sanktsioonide komitee poolt asjaomase isiku või üksuse kindlaksmääramist ja artiklis 2 viidatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest sanktsioonide komiteed teavitanud.

4.   Lõike 3 punktides a, b ja c osutatud erandeid võib teha pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on sanktsioonide komiteele teatatud oma kavatsusest lubada vajaduse korral ligipääs neile rahalistele vahenditele ja majandusressurssidele ning kui sanktsioonide komitee ei ole kolme tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

5.   Lõiget 2 ei kohaldata järgmiste külmutatud kontodele kantud summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või kui

b)

lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis teostati või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

6.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside kättesaadavaks tegemise suhtes, mis on vajalikud Somaalias hädavajaliku humanitaarabi õigeaegseks tarnimiseks ÜRO, tema eriagentuuride või programmide, humanitaarorganisatsioonide, kellel on ÜRO Peaassamblees vaatleja staatus ja kes annavad humanitaarabi, või nende rakendavate partnerite poolt.

Artikkel 7

Nõukogu kehtestab lisas oleva nimekirja ja muudab seda vastavalt julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsustele.

Artikkel 8

1.   Kui julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab isiku või üksuse loetellu ning esitab põhjendused loetellu kandmiseks, kannab nõukogu sellise isiku või üksuse lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse ja esitatud põhjendused asjaomasele isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

2.   Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 9

Võimaluse korral kantakse lisasse teave, mille on esitanud julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste isikute või üksuste identifitseerimiseks. Isikute osas võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste osas võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse lisasse julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 10

Käesolev otsus vaadatakse läbi, seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt julgeolekunõukogu asjaomastele otsustele.

Artikkel 11

Ühine seisukoht 2009/138/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 12

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luxembourg, 26. aprill 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  EÜT L 334, 11.12.2002, lk 1.

(2)  ELT L 46, 17.2.2009, lk 73.

(3)  ELT L 51, 2.3.2010, lk 18.

(4)  EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.


LISA

ARTIKLIS 2 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU

I.   Isikud

1.

Yasin Ali Baynah (teise nimega a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Sünnikuupäev: umbes 1966. Kodakondsus: Somaalia või Rootsi. Asukoht: Rinkeby, Stockholm, Rootsi; Mogadishu, Somaalia.

2.

Hassan Dahir Aweys (teise nimega a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh”) Sünnikuupäev: 1935. Somaalia kodanik. Kodakondsus: Somaalia. Asukoht: Somaalia, Eritrea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (teise nimega a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Sünnikuupäev: umbes 1944. Sünnikoht: Ogadeni piirkond, Etioopia. Kodakondsus: Somaalia. Asukoht: Somaalia.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (teise nimega a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane”, f) „Godani”, g) „Mukhtar, Shaykh”, h) „Zubeyr, Abu”) Sünnikuupäev: 10. juuli 1977. Sünnikoht: Hargeysa, Somaalia. Kodakondsus: Somaalia.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (teise nimega a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Kodakondsus: Somaalia. Asukoht: Mogadishu, Somaalia, või Somaalia.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (teise nimega a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab”, i) „Qorgab”) Sünnikuupäev: umbes 1979–1982 või 1982. Kodakondsus: Somaalia. Asukoht: Mogadishu, Somaalia.

7.

Mohamed Sa’id (teise nimega a) „Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Sünnikuupäev: umbes 1966. Sünnikoht: Galgala, Somaalia. Asukoht: Galgala, Somaalia, või Badhan, Somaalia.

8.

Fares Mohammed Mana’a (teise nimega a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Sünnikuupäev: 8. veebruar 1965. Sünnikoht: Sadah, Jeemen. Passinumber: 00514146; väljaandmise koht: Sanaa, Jeemen. ID-kaardi nimber: 1417576; väljaandmise koht: Al-Amana, Jeemen; väljaandmise kuupäev: 7. jaanuar 1996.

II.   Üksused

AL-SHABAAB (teise nimega a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Asukoht: Somaalia.


27.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 105/22


NÕUKOGU OTSUS 2010/232/ÜVJP,

26. aprill 2010,

Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. aprillil 2006 vastu ühise seisukoha 2006/318/ÜVJP Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta (1). Nende meetmetega asendati eelmised meetmed, millest esimesed võeti vastu 1996. aastal ühise seisukohaga 96/635/ÜVJP (2).

(2)

Nõukogu ühise seisukohaga 2009/351/ÜVJP (3), mis võeti vastu 27. aprillil 2009, pikendati ühise seisukoha 2006/318/ÜVJP kehtivusaega 30. aprillini 2010.

(3)

Arvestades olukorda Birmas/Myanmaris, eelkõige seda, et inimõiguste olukord ei ole paranenud ning kõiki osapooli kaasava demokratiseerimisprotsessi osas ei ole olulist edu saavutatud, vaatamata uue valimisseaduse väljakuulutamisele ning Birma/Myanmari valitsuse teatele, et 2010. aastal korraldatakse mitmeparteilised valimised, tuleks ühise seisukohaga 2006/318/ÜVJP kehtestatud piiravate meetmete kehtivusaega pikendada veel 12 kuu võrra.

(4)

Tuleks muuta nende isikute ja ettevõtete nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, et võtta arvesse Birma/Myanmari valitsuses, julgeolekujõududes, riigi rahu- ja arengunõukogus ja ametiasutustes ning asjaomaste isikute isiklikus olukorras toimunud muutusi, ning et ajakohastada loetelu ettevõtetest, mida omavad või kontrollivad Birma/Myanmari režiim või selle režiimiga seotud isikud.

(5)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosade, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, Birmasse/Myanmari müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lipu all sõitvate laevade või liikmesriikides registreeritud õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2.   Keelatud on:

a)

otseselt või kaudselt pakkuda tehnilist abi, vahendusteenuseid ja muid sõjalise tegevuse ning relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatutele ettenähtud varuosade, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, tootmise, hoolduse ja kasutamisega ning nendega varustamisega seotud teenuseid ühelegi Birma/Myanmari füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Birmas/Myanmaris;

b)

rahastada sõjalist tegevust või anda selleks rahalist toetust, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust, relvade ja nendega seotud materjali, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi ja vahendus- ja muude teenuste osutamiseks otse või kaudselt Birma/Myanmari isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Birmas/Myanmaris;

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida punktides a või b osutatud keeldudest.

Artikkel 2

1.   Artiklit 1 ei kohaldata:

a)

ainult humanitaar- või kaitseotstarbeks või ÜRO ja ELi institutsioonide väljaarendamise programmide jaoks ettenähtud mittesurmava sõjavarustuse või vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, või ELi ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonides kasutamiseks ettenähtud materjali müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

b)

demineerimisvarustuse ja demineerimistöödel kasutatavate vahendite müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

c)

sellise varustuse või selliste programmide ja operatsioonide rahastamisele ja nendega seotud finantsabile;

d)

sellise varustuse või selliste programmide ja operatsioonidega seotud tehnilise abi osutamisele,

tingimusel, et selline eksport on eelnevalt asjaomase pädeva asutuse poolt heaks kiidetud.

2.   Artiklit 1 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ajutiselt eksporditakse Birmasse/Myanmari ÜRO ja ELi või selle liikmesriikide töötajate, meedia esindajate, humanitaar- ja arenguabitöötajate ning nendega seotud töötajate poolt ainult isiklikuks kasutamiseks.

Artikkel 3

1.   Keelatakse järgmistes majandusharudes tegutsevatesse ettevõtetesse suunatud asjaomase varustuse ja tehnoloogia Birmasse/Myanmari müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

a)

metsaraie ja puidutöötlemine;

b)

kulla, tina, raua, vase, volframi, hõbeda, söe, plii, mangaani, nikli ja tsingi kaevandamine;

c)

vääris- ja poolvääriskivide, sealhulgas teemantide, rubiinide, safiiride, nefriitide ja smaragdide kaevandamine ja töötlemine.

2.   Keelatud on:

a)

anda tehnilist abi või koolitust seoses lõikes 1 osutatud Birma/Myanmari majandusharudes tegutsevatesse ettevõtetesse suunatud asjaomase varustuse või tehnoloogiaga;

b)

rahastada lõikes 1 osutatud Birma/Myanmari majandusharudes tegutsevatesse, I lisas loetletud ettevõtetesse suunatud asjaomase varustuse või tehnoloogia müüki, tarnimist, üleandmist või eksportimist või seotud tehnilise abi või koolituse andmist, või anda selleks rahalist toetust.

Artikkel 4

Keelatud on osta, importida või vedada Birmast/Myanmarist liitu järgmisi tooteid:

a)

ümarpalgid, puit ja puittooted;

b)

kuld, tina, raud, vask, volfram, hõbe, süsi, plii, mangaan, nikkel ja tsink;

c)

vääris- ja poolvääriskivid, sealhulgas teemandid, rubiinid, safiirid, nefriidid ja smaragdid.

Artikkel 5

Keelatud on järgmine tegevus:

a)

igasuguse finantslaenu või rahakrediidi andmine Birmas/Myanmaris asuvatele I lisas loetletud ettevõtetele, mis tegutsevad artikli 3 lõikes 1 osutatud majandusharudes;

b)

osaluse omandamine või laiendamine Birmas/Myanmaris asuvates I lisas loetletud ettevõtetes, mis tegutsevad artikli 3 lõikes 1 osutatud majandusharudes, sealhulgas selliste ettevõtete täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c)

ühisettevõtte asutamine Birmas/Myanmaris asuvate I lisas loetletud ettevõtetega, mis tegutsevad artikli 3 lõikes 1 osutatud majandusharudes, ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega.

Artikkel 6

1.   Artikli 3 lõikes 1 ja artiklis 4 sätestatud keeld ei piira sellistest lepingutest tulenevate kohustuste täitmist, mis käsitlevad kaupu, mida asuti vedama enne 19. novembrit 2007.

2.   Artiklis 3 sätestatud keelud ei piira liikmesriikides tegevuskohta omavate ettevõtete poolt enne 19. novembrit 2007 sõlmitud lepingutest, mis on seotud Birmas/Myanmaris enne sama kuupäeva tehtud investeeringutega, tulenevate kohustuste täitmist.

3.   Artikli 5 lõike a ja lõike b keelud:

i)

ei piira sellistest lepingutest ja kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist, mis on sõlmitud enne asjaomase ettevõtte I lisas esitatud nimekirja lisamise kuupäeva;

ii)

ei takista osaluse laiendamist I lisas loetletud ettevõtetes, kui selline laiendamine nähakse ette enne asjaomase ettevõtte I lisas esitatud nimekirja lisamise kuupäeva sõlmitud kokkuleppe alusel.

Artikkel 7

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine artiklites 3, 4 ja 5 sätestatust.

Artikkel 8

Mittehumanitaarsed abi- ja arenguprogrammid peatatakse. Erandiks on projektid ja programmid, mis on suunatud järgmiste valdkondade toetamisele:

a)

inimõigused, demokraatia, hea valitsemistava, konfliktide vältimine ja kodanikuühiskonna suutlikkuse tõstmine;

b)

tervis ja haridus, vaesuse leevendamine ja eelkõige põhivajaduste rahuldamine ning elatusvahendite võimaldamine kõige vaesemale ja haavatavamale osale elanikkonnast;

c)

keskkonnakaitse ja eelkõige programmid, mis käsitlevad mittesäästva, ülemäärase metsaraie probleemi, mille tulemuseks on metsade hävitamine.

Projekte ja programme tuleks rakendada ÜRO agentuuride ja valitsusväliste organisatsioonide kaudu ning tehes detsentraliseeritud koostööd kohalike tsiviiladministratsioonidega. Sellega seoses rõhutab Euroopa Liit jätkuvalt Birma/Myanmari valitsusele, et on vaja teha suuremaid jõupingutusi ÜRO aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks.

Projektid ja programmid tuleks võimalikult suures osas määratleda ja neid tuleb jälgida, teostada ja hinnata koostöös kodanikuühiskonna ja kõigi demokraatlike rühmitustega, sealhulgas Rahvusliku Demokraatialiigaga.

Artikkel 9

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid selle takistamiseks, et nende territooriumile ei siseneks ja seda ei läbiks järgmised isikud:

a)

isikud, kes on riigi rahu- ja arengunõukogus (SPDC) juhtival kohal, Birma turismisektori ametiisikud ning sõjaväes, valitsuses või julgeolekujõududes juhtival kohal olevad isikud, kes kujundavad või viivad ellu poliitikat, mis takistab Birmal/Myanmaril demokraatiale siirdumist, või saavad kasu sellisest poliitikast, samuti nimetatud isikute perekonnaliikmed, kes on II lisas loetletud füüsilised isikud;

b)

Birma sõjaväe kõrgemad tegevsõjaväelased ja nende perekonnaliikmed, kes on II lisas loetletud füüsilised isikud.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, eelkõige:

a)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni võõrustajariigina;

b)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi võõrustajariigina;

c)

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel või

d)

Püha Tooli (Vatikani linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt) tulenevalt.

4.   Lõiget 3 kohaldatakse ka juhul, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.

5.   Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõigete 3 või 4 kohaselt tehtud eranditest.

6.   Liikmesriigid võivad teha erandeid lõikes 1 kehtestatud meetmete osas, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajaduste või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, kaasa arvatud Euroopa Liidu organiseeritud või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi võõrustatavad kohtumised, kus peetakse Birmas/Myanmaris demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki otseselt edendavat poliitilist dialoogi.

7.   Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse tehtuks, kui üks või mitu nõukogu liiget ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates teate saamisest kavandatava erandi kohta. Juhul kui üks või mitu nõukogu liiget esitab vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

8.   Juhul kui liikmesriik lubab lõigete 3, 4, 6 ja 7 alusel II lisas loetletud isikute sisenemist oma territooriumile või selle läbimist, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud ja ainult asjaomaste isikute kohta.

Artikkel 10

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad Birma/Myanmari valitsuse üksikuile liikmeile ja II lisas loetletud nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, või on nende valduses või kontrolli all.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei tehta otse või kaudselt kättesaadavaks II lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks.

3.   Pädev asutus võib talle sobivaiks peetavatel tingimustel lubada teatud külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või teatud rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemist pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud II lisas loetletud isikute ja neist sõltuvate perekonnaliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud muid pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel pädev asutus peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

4.   Lõiget 2 ei kohaldata järgmiste külmutatud kontodele kantud summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid,

tingimusel, et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

5.   Keelatud on järgmine tegevus:

a)

igasuguse finantslaenu või rahakrediidi andmine III lisas loetletud ettevõtetele, mida omavad või kontrollivad režiim või režiimiga seotud isikud või üksused, või kõnealuste ettevõtete poolt välja antud võlakirjade, hoiusesertifikaatide, optsioonitõendite või tagatiseta võlakirjade omandamine;

b)

osaluse omandamine või laiendamine III lisas loetletud ettevõtetes, mida omavad või kontrollivad režiim või režiimiga seotud isikud või üksused, sealhulgas selliste ettevõtete täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c)

ühisettevõtte asutamine III lisas loetletud ettevõtete ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega.

6.   Lõike 5 punkt a ei piira sellistest lepingutest ja kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist, mis on sõlmitud enne asjaomase ettevõtte III lisas esitatud nimekirja lisamise kuupäeva.

7.   Lõike 5 punktis b sätestatud keeld ei takista osaluse laiendamist III lisas loetletud ettevõtetes, kui selline laiendamine nähakse ette enne asjaomase ettevõtte III lisas esitatud nimekirja lisamise kuupäeva sõlmitud kokkuleppe alusel.

Artikkel 11

Valitsustevahelised kahepoolsed kõrgetasemelised (ministrite ning poliitikaosakonna juhatajate ja kõrgemate ametnike) visiidid Birmasse/Myanmari peatatakse. Erandlikel asjaoludel võib nõukogu teha sellest reeglist erandeid.

Artikkel 12

Liikmesriigid ei luba Birma/Myanmari diplomaatilistesse esindustesse liikmesriikides kaasata sõjaväelasi. Kõik sõjaväelased, kes on kaasatud liikmesriikide diplomaatilistesse esindustesse Birmas/Myanmaris, jäävad endiselt tööst kõrvale.

Artikkel 13

Nõukogu teeb liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul vajaduse korral muudatusi II lisas esitatud nimekirja.

Artikkel 14

Käesolevat otsust vaadatakse pidevalt läbi. Otsuses tehakse vajalikud uuendused või muudatused, eelkõige I ja III lisas loetletud ettevõtete osas, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.

Artikkel 15

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Seda kohaldatakse 30. aprillini 2011.

Brüssel, 26. aprill 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 116, 29.4.2006, lk 77.

(2)  EÜT L 287, 8.11.1996, lk 1.

(3)  ELT L 108, 29.4.2009, lk 54.


I LISA

Artikli 3 lõike 2 punktis b ning artiklites 5 ja 14 osutatud äriühingute nimekiri

 

METSA- JA SAEMATERJAL

 

Nimi

Kirje kuupäev

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Name of director: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

PUIDUTÖÖSTUS

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd

216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon

 

103.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

104.

Lin Shing Co (Myanmar) Ltd

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon

 

105.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

106.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

107.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

108.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

109.

New Brothers Ltd,

42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon

Noble

DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Yangon

 

110.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

111.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

112.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

113.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

114.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

115.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

116.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

117.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

118.

YN Co Ltd

120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

119.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

120.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

121.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

122.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

123.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

124.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

PUIDUTÖÖTLEMISMASINAD

125.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

126.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

127.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

128.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

129.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

130.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

131.

Star Trek Co Ltd

74, 5th Street, Lamasaw, Yangon

 

132.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


 

PUIDU EKSPORTIJAD

 

Nimi

Kirje kuupäev

19.11.2007

133.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

134.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

135.

Dagon Timber Ltd

262/264 Dagon Centre, Block (A), Pyay Rd, Sanchaung,

Yangon

 

136.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

137.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Road, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

138.

Green Gold Industrial Co., Ltd

209, Than Thu Mar Rod, (23) Ward, Thingankyun

Yangon

 

139.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

140.

Hi-Tech Forest Industries Co., Ltd.

216/222, Rm (7/B), Maha Bandoola St., Bo Myat Htun Housing, Pazundaung,

Yangon

 

141.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

142.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

143.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

144.

Lin Win Co., Ltd

89, Hnisi Go St, Ahlone,

Yangon

 

145.

Master Timber Excel Ltd

146(a) Pyay Rd, 9th mile, Mayangon

Yangon

 

146.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

147.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

148.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co., Ltd.

288/290 Rm (905), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon

Yangon

 

149.

Myanmar Touchwood Ltd

37, Rm (805), Level 8, Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

150.

New Telesonic Co., Ltd

218 (b), 36th Street, Kyauktada

Yangon

 

151.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

152.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

153.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

154.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

155.

Taw Win Family Co Ltd

355, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

339, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

 

156.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

157.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

158.

Well Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola St, Botahtaung

Yangon

 

159.

Yangon Wood Industries Ltd

4th Quarter, Bayint Naung Rd, Hlaing

Yangon

 

160.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379, Bo Sun Pat Road, Pabedan

Yangon

 

161.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

PUIT

162.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

163.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

164.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

165.

Alkemal Rerentative Office

142(a) Dhamazaydi Rd, BHNN,

Yangon

 

166.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

167.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

168.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

169.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

170.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Chan Tha Construction & Services Co., Ltd.

Rm# 708, Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

172.

Aung Cha Tha

1018 Myittar St, (9) Ward, South Okkalappa

Yangon

 

173.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

174.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

175.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

176.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

177.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

178.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

179.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

180.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

181.

Aung Khant Phyo Co-op Ltd

144(a) Kyaikwine Pagoda Road, Ward (3), MYGNN,

Yangon

 

182.

Aung Khin & Sons

1-3 ThikhwaPan St, KMDGG, Yangon

 

183.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

184.

Aung Kyam Thein

57(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

185.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

Aung Kyin

11 Mani May Khalar Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

187.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

188.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

189.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

190.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

191.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

192.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

193.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

194.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

195.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

196.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

197.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

198.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

199.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

200.

Aung Zeya

33 SeikkanIndustrial Zone, HLTAA,

Yangon

 

201.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

202.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

203.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

204.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

205.

Aye Myittar

1820/21-22, P Moe Nin St, HLTAA,

Yangon

 

206.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

207.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

208.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

209.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

210.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

211.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

212.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

213.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

214.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

215.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

216.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Rm 5, Maha Bandoola Street, Botahtaung,

Yangon

 

217.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

218.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

219.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

220.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

221.

Chantha

Rm, 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA

Yangon

 

222.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

223.

Chanthar

90 (A-B), 6th St, Cor of 2nd Street, Ward 8, SOKAA,

Yangon

 

224.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Name of director: P C Chun

 

225.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

226.

Coffer Manufacturing Co Ltd

803, 8th floor, Myaing Hay Wun, Condominium, Junction 8,

Yangon

 

227.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

228.

Dagon International Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

229.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

230.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

231.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A03-01 Dagon Centre, Pyay Rd, Myaynigone,

Yangon

 

232.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

233.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

234.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethrmu 6th Street, Industrial Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

235.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

236.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

237.

Doh Myanmar

23/27, Corner of Salin Street and Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

238.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

239.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

240.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

241.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

242.

Flying Tiger Wood Industry Ltd

171-173, 51st Street, PZDGG,

Yangon

 

243.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

244.

Friend

200 A-B, Yaarzardinit St, Ward (72), SDGNN,

Yangon

 

245.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

246.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

247.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

248.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

249.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

250.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

251.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

252.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

253.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

254.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

255.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

209 Thanthumar Road, Ward 23, Thwunna, TGKNN,

Yangon

 

256.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

257.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

258.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

259.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

260.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

261.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

262.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

263.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

264.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor of U Shwe Bin St and Phan Chat Wun U Shwe Oh St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

265.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

266.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

23, 64th Street between 26th and 27th Street,

Mandalay

 

267.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

268.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

269.

Hla Shwe, U

18-19 Ward (64), Ind Zone (2), SDGNN, Yangon

 

270.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

271.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

273.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

274.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

275.

Htay

145 Kanaung Lane 7, NOKAA,

Yangon

 

276.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

277.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

278.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

279.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

280.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

281.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

282.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

283.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

284.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

285.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

286.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

287.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

288.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

289.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

290.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

291.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

292.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

293.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

294.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

295.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

296.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

297.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

298.

Kyi Kyi

55 Thamein Bayan Road, Tamwe,

Yangon

 

299.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

300.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

301.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

302.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

303.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

304.

Laural Ltd

Rm 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, cor of 54th Street, PZDGG,

Yangon

 

305.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

306.

Lay Pyay Hnyin Trading co Ltd

168 (A_B), Sethmu 1st Street, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

307.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

308.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

309.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay Street, Cor of Sethmu, 6th Street, Ind Zone 1, SPTAA

Yangon

 

310.

Lin Win Co Ltd

89 Hninsigon St, AHLNN,

Yangon

 

311.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

312.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

313.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

314.

Maha Nandar Co. Ltd

90, Thudhamar St. NOKAA, Yangon

 

315.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

316.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

317.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

318.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

319.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

320.

Master Timber Excel Ltd,

282, Rm 8, (1st Floor) Seikkantha Street, KTDAA, Yangon

 

321.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

322.

Miba Gon Shein

709, Cor. Of Hlawga Str, Ward (21) SDGNN, Yangon

 

323.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

324.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Mingala Family

107, Thumana St. South Ward (2), TKAA, Yangon

 

326.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

327.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

328.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

329.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

330.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

331.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

332.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

333.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

334.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

335.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

336.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

337.

Myanmar Channel Quest Int’l Co. Ltd.

42-242, Kanaung Minthar Gyi 4th St. Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

338.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

339.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

340.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

341.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

342.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

343.

Myanmar May Kaung Wood Based Ind. Co.

288-290, #0906 (9th floor), MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Road, DGNN, Yangon

 

344.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

345.

Myanmar Shwehintha Int'l Co., Ltd.

226, Botayza St., Blk. No. (18), Shwe Paukkan Ind. Zone, North Okkalapa Tsp, Yangon

 

346.

Myanmar Singh Ltd.

18-20 Botahtaung Lane (4), BTHGG, Yangon

 

347.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

348.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

349.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

350.

Myanmar Wood Mart Co. Ltd, (Ext 1504)

Rm# 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St. MTNTT, Yangon

 

351.

Myanmar-NC Wood Work Co. Ltd.

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, ISNN, Yangon

 

352.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

353.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

354.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

19-20, Bahosi Ward, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

355.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

356.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

357.

Myo Nwe Thit Trading Co. Ltd.

147, (G/F) 47th St. BTHGG, Yangon

 

358.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

359.

Myotaw

492-493, Sethmu Zone Patt St. Ind. Zone (2), Ward (64), SDGNN, Yangon

 

360.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

361.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

362.

Nay Chi Tun Family,

4, Thumingalar Rd. TGKNN, Yangon

 

363.

Nay Chi Tun

729 Lay Daunk Kan Road

Yangon

 

364.

New Telesonic Co. Ltd

94, Yhan Chat Wun U Nyunt St. Dagon Port Ind. City, Zone (1), SPTAA, Yangon

 

365.

New Telesonic Wood and General Trading

218 (B), 36th St. KTDAA, Yangon

 

366.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

367.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

368.

Ngwe Zaw

728, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

369.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

370.

Nightingale Co. Ltd.

221, Botahtaung Pagoda Rd. PZDGG, Yangon

 

371.

Nilar

118, Waizayandar Rd. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

372.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

373.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

374.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

375.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

376.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

377.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

378.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

379.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

380.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

381.

Phan Nay Wun Co. Ltd.

47, Rm # 8-9, Sawbwagyigon, ISNN, Yangon

 

382.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

383.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

384.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

385.

R.C.C Co., Ltd. (Chitosan)

65, Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

386.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

387.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

388.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

389.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

390.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

391.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

392.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

393.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

394.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

395.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

396.

Sein Mandaing

1155-1156, Thudhamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

397.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

398.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

399.

Shwe Chain Manufacturing Co., Ltd.

619 (R), 6th Flr., Blk. (A), Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

400.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

401.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

402.

Shwe Hlaing Bwar

462-463, Yaw A-twinn-wun U Pho Hlaing St. HLTAA, Yangon

 

403.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

404.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

405.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

406.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

407.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

408.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

409.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

410.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

411.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

412.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

413.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

414.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

415.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

416.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

417.

Shwe Wel Htay

6, Thmar Deikdi St. Kyauk Myaung, TMWEE, Yangon

 

418.

Shwe Yi Oo

113(C), 4th St. Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

419.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

420.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

421.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

422.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

423.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

424.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

425.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

426.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

427.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

428.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

429.

Star Tek Co. Ltd. (Woodworking Machine)

74, 5th Street, LMDWW, Yangon

 

430.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

431.

Swe Myo

86 Yadanar St, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

432.

Swe Thahar

78, Innwa St. Shwe Pauk Kan Ind. Zone, Ward (18), NOKAA, Yangon

 

433.

Taw Win Family Co. Ltd.

355 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

339 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

 

434.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

435.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

436.

Teak Farm Industries Co. Ltd.

122 (A), Depeyinn Wun Htauk U Myel St. Ind. Zone (2), HLTAA, Yangon

 

437.

Teak World Co. Ltd.

110, Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St. TGKNN, Yangon

 

438.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

439.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

440.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

441.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

442.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

443.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

444.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

445.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

446.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

447.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

448.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, (1st Floor), Maha Bandoola Garden St. KTDAA, Yangon

 

449.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

450.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

451.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

452.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Name of director: (Monywa) Tin Win

 

453.

Toenayar Co. Ltd.

91, (1st Floor), Myanma Gonyi St. Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

454.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

455.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

456.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

457.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

458.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

459.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

460.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

461.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

462.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

463.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

464.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

465.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

466.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

467.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426, Botahtaung Pagoda Rd. Cor. of Strand Rd. BTHGG, Yangon

 

468.

United Internation Group (U.I.G)

Cor. of West Race Course Rd. & Saya San Rd. Kyaikkasan, YKNN, Yangon

 

469.

VES Group Co. Ltd.

83, 50th St. PZDGG, Yangon

 

470.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

471.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

472.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

473.

Win

383, Hla Theingi St. HLTAA, Yangon

 

474.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

475.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

476.

Win Kabar Int’l Timber Trading

89 Waizayantar (3) St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon

 

477.

Win Kabar Int’l Timber Trading

Top of 6th St, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

478.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

479.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

480.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Name of director: Win Ko

 

481.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

482.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

483.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

484.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

485.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

486.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

487.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

488.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

489.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

490.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

491.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

492.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

493.

Yee Shin Co., Ltd.

63-64, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

494.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

495.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

496.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

497.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

498.

YN Co. Ltd.

120(A), Ind. Zone 10th St. Ind. Ward, SPTAA, Yangon

 

499.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

500.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

501.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

502.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

503.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

504.

Ywat Hla

3 (Ka), 6th St, Railway Myay 6th St. Zone, SOKAA, Yangon

 

505.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

506.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

507.

Zambu Yadanar Co. Ltd.

377-379, Rm# 3, Bo Sun Pat St. PBDNN, Yangon

 

508.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

509.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

510.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

511.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

512.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

513.

Forest Product J.V. Branch (Upper Myanmar)

37 (B), 26th (B) St. Bet. 64th St. and 65th St. Mandalay

 

514.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

515.

Hi-Tech Forest Industries Co. Ltd.

23, 64th St. Bet. 26th St. and 27th St. Mandalay

 

516.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

517.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

518.

Shwe Chain Mfrg. Co. Ltd.

168, 62nd St. Ind. Zone (1), Mandalay

 

519.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

520.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

521.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

522.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

523.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

524.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

525.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

526.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 

527.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17-A, Padamyar Ind. Zone, Sagaing Division

 


 

RAUA- JA TERASETEHASED

 

Nimi

Kirje kuupäev

19.11.2007

528.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

529.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

530.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

531.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

532.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

533.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

534.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

535.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

536.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

KAEVANDUSETTEVÕTTED

537.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

538.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

539.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

540.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

541.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

542.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

543.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

544.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

545.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

546.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

547.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

548.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

549.

Htarwara mining company

Name of director: Maung Ko

 

550.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

551.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

552.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

553.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

554.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

555.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

556.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

557.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

558.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

559.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

560.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

561.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

562.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

563.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

564.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

565.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

566.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

567.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

568.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

569.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

570.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

571.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

572.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

573.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

574.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

575.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

576.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

577.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

578.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

579.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

580.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

581.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

582.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

583.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

584.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

585.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

586.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

587.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

588.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

589.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

590.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

591.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

592.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

593.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

594.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

595.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

596.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

597.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

598.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

599.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

KAEVANDUSSEADMED JA -VARUSTUS

Kaevandused ja kaevandusseadmed

600.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

601.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

602.

Jinghpaw Academy Co., Ltd.

D2 (A), Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, (14/3) Qtr.,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

603.

Lamintayar Co., Ltd.

124, (G/F), 52nd St., Pazundaung Tsp, Yangon

Tel. (01) 203531, 293055, (09) 5006900

 

604.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

605.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

606.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

607.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

608.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

609.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

610.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

611.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

612.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

613.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

614.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

616.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

617.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

618.

Thein Than Mining Co., Ltd.

266, Shwe Bon Thar St., Pabedan Tsp, Yangon

 

619.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

620.

Tractors World Co., Ltd. (Ingersollrand)

Rm# No. 7-B & 8-B, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan Tsp, Yangon

 

621.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

622.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

623.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

624.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay

 

625.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

626.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

627.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant

 

TSINGITÖÖTLEMISEHASED

628.

Ko Nyein Maung

167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon

 

629.

Lucky Sunday

Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

630.

Maung Maung Thein & Sons

475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon

 

631.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

632.

Tint Lwin, KO & Brothers

1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon

 

TSINK

633.

Aung Soe Moe

123, 36th Street, Kyauktada, Yangon

 

634.

Ayeyarwaddy

Shed (25), Rm (10) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

635.

Chit Meik Swe

Shed (56) Rm (2/3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

636.

Golden Egg

33, 27th Street, Pabedan, Yangon