ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.102.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 102

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
23. aprill 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 330/2010, 20. aprill 2010, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 331/2010, 22. aprill 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1580/2007 kurkide ja kirsside, välja arvatud hapukirsside suhtes kohaldatavate täiendavate tollimaksude käivituslävede osas

8

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 332/2010, 22. aprill 2010, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa seoses kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus esitatud kandega Iisraeli kohta ( 1 )

10

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 333/2010, 22. aprill 2010, milles käsitletakse Bacillus subtilis’e C-3102 (DSM 15544) kasutamise lubamist võõrutatud põrsaste söödalisandina (loa omanik Calpis Co. Ltd. Jaapan, keda Euroopa Liidus esindab Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

19

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 334/2010, 22. aprill 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 721/2008 seoses söödalisandi koostisega ( 1 )

21

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 335/2010, 22. aprill 2010, metioniini hüdroksüanaloogi tsinkkelaadi lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

22

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 336/2010, 21. aprill 2010, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

25

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 337/2010, 22. aprill 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

27

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 338/2010, 22. aprill 2010, millega määratakse kindlaks eksporditoetused veise- ja vasikalihasektoris

29

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 339/2010, 22. aprill 2010, mille kohaselt ei anta või eksporditoetust määrusega (EÜ) nr 619/2008 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames

33

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 340/2010, 22. aprill 2010, mille kohaselt ei anta lõssipulbri toetust määruses (EÜ) nr 619/2008 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

34

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 341/2010, 22. aprill 2010, millega määratakse kindlaks munasektori eksporditoetused

35

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 342/2010, 22. aprill 2010, millega kehtestatakse kodulinnulihasektori eksporditoetused

37

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 343/2010, 22. aprill 2010, millega määratakse kindlaks eksporditoetused sealihasektoris

39

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 344/2010, 22. aprill 2010, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

41

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 345/2010, 22. aprill 2010, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

43

 

 

OTSUSED

 

 

2010/227/EL

 

*

Komisjoni otsus, 19. aprill 2010, Euroopa meditsiiniseadmete andmepanga (Eudamed) kohta (teatavaks tehtud numbri K(2010) 2363 all)  ( 1 )

45

 

 

2010/228/EL

 

*

Komisjoni otsus, 21. aprill 2010, millega antakse luba Morinda citrifolia viljade püree ja kontsentraadi turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (teatavaks tehtud numbri K(2010) 2397 all)

49

 

 

2010/229/EL

 

*

Komisjoni otsus, 22. aprill 2010, mis käsitleb Itaalia kavandatud dekreedi eelnõu, millega kehtestatakse pika säilimisajaga piima, kõrgkuumutatud piima, mikrofiltreeritud pastöriseeritud piima ja kõrgpastöriseeritud piima ning piimatoodete märgistamist käsitlevad standardid (teatavaks tehtud numbri K(2010) 2436 all)  ( 1 )

52

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 330/2010,

20. aprill 2010,

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 2. märtsi 1965. aasta määrust nr 19/65/EMÜ asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete ning kooskõlastatud tegevuse suhtes (1), eelkõige selle artiklit 1,

olles avaldanud käesoleva määruse eelnõu,

olles konsulteerinud konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus nr 19/65/EMÜ annab komisjonile õiguse kohaldada Euroopa Liidu toimimise lepingu (2) artikli 101 lõiget 3 teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mis kuulub aluslepingu artikli 101 lõike 1 alla.

(2)

Komisjoni 22. detsembri 1999. aasta määrus (EÜ) nr 2790/1999 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta vertikaalkokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes (3) määratleb vertikaalsete kokkulepete liigid, mida komisjon üldiselt peab aluslepingu artikli 101 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastavaks. Pidades silmas üldiselt häid kogemusi nimetatud määruse kohaldamisel, mille kehtivusaeg lõpeb 31. mail 2010 ning arvestades määruse vastuvõtmisest alates omandatud täiendavaid kogemusi, on asjakohane võtta vastu uus grupierandi määrus.

(3)

Kõnealusesse lepingute liiki, mida üldiselt peetakse aluslepingu artikli 101 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastavaks, kuuluvad kaupade või teenuste ostu või müügi vertikaalsed kokkulepped, kui nimetatud kokkulepped on sõlmitud ettevõtjate vahel, kes ei konkureeri omavahel, teatavate konkurentide vahel või teatavate kauba jaemüüjate ühenduste vahel. Sinna kuuluvad samuti lisasätteid sisaldavad vertikaalsed kokkulepped intellektuaalomandi õiguste loovutamise või kasutamise kohta. Mõiste „vertikaalne kokkulepe” peaks hõlmama vastavaid kooskõlastatud tegevusi.

(4)

Aluslepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamiseks määrusega ei ole vaja määratleda neid vertikaalseid kokkuleppeid, mis võivad kuuluda aluslepingu artikli 101 lõike 1 kohaldamisalasse. Aluslepingu artikli 101 lõike 1 alla kuuluvate kokkulepete eraldi hindamise käigus tuleb arvesse võtta hulka tegureid, eelkõige tarnimise ja ostmise turustruktuuri.

(5)

Käesoleva määrusega kehtestatud grupierandit tuleks kohaldada üksnes nende vertikaalsete kokkulepete suhtes, mille puhul on võimalik piisava kindlusega eeldada, et need vastavad aluslepingu artikli 101 lõike 3 tingimustele.

(6)

Teatud liiki vertikaalsed kokkulepped võivad tänu paremale kooskõlastamisele osalevate ettevõtjate vahel tõhustada majanduslikku tasuvust tootmis- või turustamisahelas. Eelkõige võivad need aidata vähendada kokkuleppe osaliste tehingu- ja turustamiskulusid ning tagada optimaalse müügi- ja investeeringute taseme.

(7)

Tõenäosus, et selline tõhusust suurendav mõju kaalub üles võimalikud vertikaalsetes kokkulepetes sisalduvatest piirangutest tulenevad konkurentsivastased mõjud, sõltub asjaomaste ettevõtjate turuvõimust ja seega sellest, kui suures ulatuses peavad kõnealused ettevõtjad konkureerima muude tarnijatega, kelle kaupu ja teenuseid ostjad peavad toodete omaduste, hinna ja kasutusotstarbe tõttu omavahel asendatavaks või vahetatavaks.

(8)

Võib oletada, et kui iga kokkuleppe osaliseks oleva ettevõtja osa asjaomasel turul ei ole suurem kui 30 %, siis tavaliselt parandavad vertikaalsed kokkulepped, mis ei sisalda teatavat liiki rangeid konkurentsivastaseid piiranguid, tootmist või turustamist ning tarbijad saavad sellest tulenevast kasust õiglase osa.

(9)

Kui ületatakse turuosa 30 % künnis, ei saa eeldada, et aluslepingu artikli 101 lõike 1 reguleerimisalasse kuuluvate vertikaalsete kokkulepete põhjustatud objektiivsed eelised oleksid üldjuhul sellist laadi ning sellise ulatusega, et need kompenseeriksid negatiivse mõju, mille nad on konkurentsile tekitanud. Samal ajal ei saa eeldada, et kõnealused vertikaalsed kokkulepped kuuluvad aluslepingu artikli 101 lõike 1 reguleerimisalasse või et need ei vasta aluslepingu artikli 101 lõikes 3 sätestatud tingimustele.

(10)

Käesolev määrus ei peaks tegema erandeid vertikaalsetele kokkulepetele, mis sisaldavad piiranguid, mis tõenäoliselt piiravad konkurentsi või tekitavad kahju tarbijatele ja mis ei ole tõhusust suurendava mõju saavutamiseks hädavajalikud. Olenemata asjaomaste ettevõtjate turuosast, tuleks käesoleva määrusega kehtestatud grupierandist välja jätta vertikaalsed kokkulepped, mis sisaldavad teatavat liiki rangeid konkurentsipiiranguid, nagu näiteks minimaalsed ja fikseeritud edasimüügihinnad, ning teatavat liiki territoriaalne kaitse.

(11)

Asjaomasele turule juurdepääsu tagamiseks ja seal salajaste kokkulepete vältimiseks tuleb grupierandiga siduda teatavad tingimused. Selleks tuleks konkurentsikeelukohustustest erandi tegemisel piirduda kohustustega, mis ei ületa kindlaksmääratud kestust. Samal põhjusel tuleks käesoleva määruse reguleerimisalast välja jätta kõik otsesed ja kaudsed kohustused, mille tõttu valikulise turustussüsteemi liikmed ei saa müüa teatavate konkureerivate tarnijate kaubamärke.

(12)

Turuosa piirangud, teatavate vertikaalsetele kokkulepetele erandite andmata jätmine ja käesolevas määruses sätestatud tingimused tagavad tavaliselt selle, et kokkulepped, mille suhtes kohaldatakse grupierandit, ei võimalda osalevatel ettevõtjatel kõnealuste toodete olulise osa suhtes konkurentsi kõrvaldada.

(13)

Komisjon võib tühistada käesoleva määruse kohaselt antud erandi vastavalt nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 (asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta) (4) artikli 29 lõikele 1, kui ta leiab konkreetsel juhul, et kokkuleppel, mille suhtes kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud erandit, on siiski sellised tagajärjed, mis on vastuolus aluslepingu artikli 101 lõike 3 tingimustega.

(14)

Liikmesriikide pädevad konkurentsiasutused võivad tühistada määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 29 lõike 2 kohaselt käesoleva määruse alusel antud erandi liikmesriigi territooriumil või osal sellest, mille puhul on tegemist selgepiirilise geograafilise turuga, kui ta leiab konkreetsel juhul, et kokkuleppel, mille suhtes kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud erandit, on siiski sellised tagajärjed, mis on vastuolus aluslepingu artikli 101 lõike 3 tingimustega.

(15)

Otsustades, kas käesoleva määrusega antud erandi peaks tühistama määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 29 kohaselt, on eriti tähtis, kas võimaliku konkurentsivastase mõjuga vertikaalsete kokkulepete paralleelsetel võrgustikel on samalaadne mõju, mis märkimisväärselt piirab asjaomasele turule pääsemist või sealset konkurentsi. Selline kumulatiivne mõju võib tekkida näiteks valikulise turustamise või konkurentsikeelukohustuste puhul.

(16)

Järelevalve tugevdamiseks samasuguse konkurentsivastase mõjuga vertikaalsete kokkulepete paralleelsete võrgustike üle, mis katavad üle 50 % teatavast turust, võib komisjon määrusega teatada, et käesolevat määrust ei kohaldata vertikaalsete kokkulepete suhtes, mis sisaldavad asjaomase turuga seotud konkreetseid piiranguid, ja seega ennistada selliste kokkulepete suhtes aluslepingu artikli 101 täieulatuslik kohaldamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

1.   Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „vertikaalne kokkulepe”– kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis on sõlmitud kahe või enama ettevõtja vahel, kes kõik tegutsevad kokkuleppe või kooskõlastatud tegevuse täitmise eesmärgil tootmis- või turustamisahela eri tasanditel, ja mis käsitlevad tingimusi, mille alusel osalised võivad teatavaid kaupu või teenuseid osta, müüa või edasi müüa;

b)   „vertikaalne piirang”– aluslepingu artikli 101 lõike 1 reguleerimisalasse kuuluvad konkurentsipiirangud vertikaalses kokkuleppes;

c)   „konkureerivad ettevõtjad”– tegelikud või võimalikud konkurendid; „tegelik konkurent” – samal asjaomasel turul tegutsev ettevõtja; „võimalik konkurent” – ettevõtja, kes vertikaalse kokkuleppe puudumise korral ja suhteliste hindade väikese, kuid püsiva tõusu korral teeks suure tõenäosusega realistlikel alustel ja mitte pelgalt teoreetilise võimalusena lühikese aja jooksul vajalikke lisainvesteeringuid või muid vajalikke üleminekukulutusi, et siseneda asjaomasele turule;

d)   „konkurentsikeelukohustus”– otsene või kaudne kohustus, mille tõttu ostja ei valmista, osta, müü ega müü edasi kaupu või teenuseid, mis konkureerivad lepingujärgsete kaupade või teenustega, või ostja otsene või kaudne kohustus osta tarnijalt või tarnija määratud ettevõtjalt rohkem kui 80 % kõigist ostja ostetud lepingujärgsetest kaupadest või teenustest ja nende asendajatest asjaomasel turul, arvutatuna eelmise kalendriaasta ostude väärtuse või mahu põhjal, kui see on valdkonna üldine tava;

e)   „valikuline turustussüsteem”– turustussüsteem, mille puhul tarnija kohustub lepingujärgseid kaupu või teenuseid kas otseselt või kaudselt müüma ainult kindlaksmääratud kriteeriumide põhjal valitud turustajatele ning kõnealused turustajad kohustuvad müüma selliseid kaupu või teenuseid ainult volitatud turustajatele territooriumil, mille tarnija on reserveerinud sellise süsteemi kohaldamiseks;

f)   „intellektuaalomandi õigused”– hõlmavad tööstusomandi õigust, oskusteavet, autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi;

g)   „oskusteave”– patentimata praktilise teabe kogum, mis tuleneb tarnija kogemustest ja katsetustest ning mis on salajane, oluline ja määratletud; „salajane” tähendab, et oskusteave ei ole üldteada ega hõlpsasti juurdepääsetav; „oluline” tähendab, et oskusteave on ostja seisukohast oluline ja kasulik lepingujärgsete kaupade või teenuste kasutamiseks, müümiseks või edasimüümiseks; „määratletud” tähendab, et oskusteavet tuleb kirjeldada piisavalt ulatuslikult, et oleks võimalik kontrollida, kas see vastab salajasuse ja olulisuse kriteeriumidele;

h)   „ostja”– ettevõtja, kes aluslepingu artikli 101 lõike 1 reguleerimisalasse kuuluva kokkuleppe alusel müüb kaupu või teenuseid teise ettevõtja nimel;

i)   „ostja klient”– ettevõtja, kes ei ole kokkuleppeosaline ja kes ostab lepingujärgseid kaupu või teenuseid kokkuleppeosaliseks olevalt ostjalt.

2.   Käesoleva määruse kohaldamisel hõlmavad mõisted „ettevõtja”, „tarnija” ja „ostja” vastavaid nendega seotud ettevõtjaid.

Seotud ettevõtjad on –

a)

ettevõtjad, kelle puhul ühel kokkuleppeosalisel on otseselt või kaudselt:

i)

õigus kasutada üle poole häältest või

ii)

õigus nimetada ametisse üle poole nõukogu, juhatuse või ettevõtjat seaduslikult esindava organi liikmetest või

iii)

õigus juhtida ettevõtja äritegevust;

b)

ettevõtjad, kellel otseselt või kaudselt on mõne kokkuleppeosalise suhtes punktis a loetletud õigused;

c)

ettevõtjad, kelle suhtes mõnel punktis b osutatud ettevõtjal on otseselt või kaudselt punktis a loetletud õigused;

d)

ettevõtjad, kelle suhtes kokkuleppeosalisel koos ühe või mitme punktis a, b või c osutatud ettevõtjaga või kahel või enamal kõnealustes punktides osutatud ettevõtjal ühiselt on punktis a loetletud õigused;

e)

ettevõtjad, kelle puhul punktis a loetletud õigused kuuluvad ühiselt:

i)

kokkuleppeosalistele või nende vastavatele punktides a–d loetletud seotud ettevõtjatele või

ii)

ühele või mitmele kokkuleppeosalisele või ühele või mitmele punktides a–d loetletud nendega seotud ettevõtjale ja ühele või mitmele kolmandale isikule.

Artikkel 2

Erand

1.   Aluslepingu artikli 101 lõike 3 kohaselt ja kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti, deklareeritakse, et aluslepingu artikli 101 lõiget 1 ei kohaldata vertikaalsete kokkulepete suhtes.

Käesolevat erandit kohaldatakse sedavõrd, kui sellised kokkulepped sisaldavad vertikaalseid piiranguid.

2.   Lõikes 1 sätestatud erandit kohaldatakse vertikaalsete kokkulepete suhtes, mis on sõlmitud ettevõtjate ühenduste ja nende liikmete vahel või sellise ühenduse ja tema tarnijate vahel ainult sel juhul, kui kõik sellise ühenduse liikmed on kaupade jaemüüjad ja kui ühegi ühenduse liikme ega temaga seotud ettevõtja aasta kogukäive ei ületa 50 miljonit eurot. Käesolev määrus hõlmab selliste ühenduste sõlmitud vertikaalsed kokkulepped, ilma et see piiraks aluslepingu artikli 101 kohaldamist sellise ühenduse liikmete vahel sõlmitud horisontaalsete kokkulepete või ühenduse otsuste suhtes.

3.   Lõikes 1 sätestatud erandit kohaldatakse vertikaalsete kokkulepete suhtes, mis sisaldavad sätteid intellektuaalomandi õiguste ostjale loovutamise või ostja poolt kasutamise kohta tingimusel, et kõnealused sätted ei ole selliste kokkulepete esmane eesmärk ning et nad on otseselt seotud kaupade või teenuste kasutamise, müümise või edasimüümisega ostja või tema klientide poolt. Erandit kohaldatakse tingimusel, et kõnealused sätted ei sisalda lepingujärgsete kaupade või teenuste kohta konkurentsipiiranguid, mille eesmärk on sama nagu vertikaalsetel piirangutel, mille puhul käesolev määrus erandit ei tee.

4.   Lõikes 1 sätestatud erandit ei kohaldata konkureerivate ettevõtjate vahel sõlmitud vertikaalsete kokkulepete suhtes. Seda kohaldatakse siiski juhul, kui konkureerivad ettevõtjad sõlmivad mittevastastikuse vertikaalse kokkuleppe ja:

a)

tarnija on kaupade valmistaja ja turustaja ning ostja on turustaja, kes ei valmista lepingujärgsete kaupadega konkureerivaid kaupu või

b)

tarnija pakub teenuseid eri kaubandustasanditel ning ostja pakub oma kaupu või teenuseid jaemüügitasandil ega ole konkureeriv ettevõtja sellel kaubandustasandil, kus ta lepingujärgseid teenuseid ostab.

5.   Käesolevat määrust ei kohaldata vertikaalsete kokkulepete suhtes, mis kuuluvad mõne muu grupierandit käsitleva määruse reguleerimisalasse, kui kõnealuses määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 3

Turuosa künnis

1.   Artiklis 2 sätestatud erandit kohaldatakse tingimusel, et tarnija turuosa ei ole suurem kui 30 % asjaomasest turust, millel ta lepingujärgseid kaupu või teenuseid müüb, ning ostja turuosa ei ole suurem kui 30 % asjaomasest turust, millel ta lepingujärgseid kaupu või teenuseid ostab.

2.   Lõike 1 kohaldamisel, kui mitme osalisega kokkuleppe korral ettevõtja ostab lepingujärgseid kaupu või teenuseid ühelt lepingus osalevalt ettevõtjalt ja müüb kõnealused lepingujärgsed kaubad või teenused teisele kokkuleppes osalevale ettevõtjale, siis ettevõtja turuosa peab järgima esimeses lõikes sätestatud turuosa künnist nii ostja kui ka tarnijana, et artiklis 2 sätestatud erand kohalduks.

Artikkel 4

Piirangud, millega jäetakse grupierandist tulenevad eelised kohaldamata – põhilised piirangud

Artiklis 2 sätestatud erandit ei kohaldata vertikaalsete kokkulepete suhtes, mille eesmärk on otseselt või kaudselt, üksikult või muude osaliste kontrolli all olevate teguritega kombineeritult:

a)

piirata ostja võimet määrata kindlaks oma müügihind, ilma et see piiraks tarnija võimalust kehtestada maksimaalne müügihind või soovituslik müügihind, tingimusel et mõne osalise survel või tema pakutud stiimulite tulemusena ei kujuta need endast fikseeritud või minimaalset müügihinda;

b)

piirata territooriume või kliente, kellele kokkuleppeosaline ostja võib lepingujärgseid kaupu või teenuseid müüa, ilma et see piiraks tegevuskohta käsitleva piirangu kohaldamist, välja arvatud:

i)

aktiivse müügi piiramine territooriumi või kliendirühmaga, mille suhtes tarnijal on ainuõigus või mille ainuõiguse on ta loovutanud teisele ostjale, kui selline piirang ei piira ostja klientide läbimüüki;

ii)

hulgimüügi tasandil tegutsevate ostjate teostatava lõppkasutajatele müügi piiramine;

iii)

valikulise turustussüsteemi liikmete müügi piiramine volitamata turustajatele territooriumil, mille tarnija on reserveerinud sellise süsteemi kohaldamiseks, ja

iv)

ostja piiramine teiste toodete valmistamiseks tarnitud komponentide müügil klientidele, kes kasutaksid neid tarnija pakutavate toodetega samalaadsete kaupade valmistamiseks;

c)

piirata jaemüügitasandil tegutsevate valikulise turustussüsteemi liikmete aktiivset või passiivset müüki lõppkasutajatele, ilma et see piiraks võimalust keelata süsteemi liikmetel tegutseda tegevuskohas, milleks puudub luba;

d)

piirata turustajatevahelist risttarnimist valikulises turustussüsteemis, sealhulgas turustajate vahel, kes tegutsevad eri kaubandustasanditel;

e)

piirata – osade tarnija ja neid toodetega ühendava ostja vahelise kokkuleppe vormis – tarnija teostatavat osade müüki varuosadena lõppkasutajale või parandustöökodadele või muudele teenuseosutajatele, kellele ostja ei ole usaldanud oma kaupade parandamist ega hooldamist.

Artikkel 5

Välja jäetud piirangud

1.   Artiklis 2 sätestatud erand ei kehti järgmiste vertikaalsetes kokkulepetes sisalduvate kohustuste suhtes:

a)

kõik otsesed või kaudsed konkurentsikeelukohustused, mille kehtivusaeg on kindlaks määramata või pikem kui viis aastat;

b)

kõik otsesed või kaudsed kohustused, mille kohaselt ostja pärast kokkuleppe lõppemist ei või valmistada, osta, müüa ega edasi müüa kaupu ega teenuseid;

c)

kõik otsesed ja kaudsed kohustused, mille tõttu valikulise turustussüsteemi liikmed ei saa müüa teatavate konkureerivate tarnijate kaubamärke.

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel käsitatakse konkurentsikeelukohustusi, mida saab vaikimisi uuendada pikemaks ajaks kui viis aastat, määramata kehtivusega kohustustena.

2.   Erandina lõike 1 esimese lõigu punktist a) ei kohaldata viie aasta pikkust ajalist piirangut siiski juhul, kui ostja müüb lepingujärgseid kaupu või teenuseid ruumides või territooriumil, mis kuuluvad tarnijale või mida tarnija üürib kolmandatelt isikutelt, kes ei ole ostjaga seotud, ja kui konkurentsikeelukohustuse kestus ei ole pikem, kui see aeg, mille jooksul ostja kõnealuseid ruume või territooriumi kasutab.

3.   Erandina lõike 1 esimese lõigu punktist b) kehtib artiklis 2 sätestatud erand kõikide otseste või kaudsete kohustuste osas, mille kohaselt ostja pärast kokkuleppe lõppemist ei või valmistada, osta, müüa ega edasi müüa kaupu ega teenuseid, kui järgmised tingimused on täidetud:

a)

kohustus on seotud kaupade või teenustega, mis konkureerivad lepingujärgsete kaupade või teenustega;

b)

kohustus piirdub ruumide ja territooriumiga, kus ostja lepingu kehtivuse ajal on tegutsenud;

c)

kohustus on tarnijalt ostjale edastatava oskusteabe kaitsmiseks vältimatu;

d)

kohustuse kestus pärast kokkuleppe lõppemist piirdub ühe aastaga.

Lõike 1 esimese lõigu punkt b) ei piira võimalust kehtestada ajaliselt kindlaksmääramata piirangut sellise oskusteabe kasutamisele ja avalikustamisele, mis ei ole üldtuntud;

Artikkel 6

Määruse kohaldamata jätmine

Määruse nr 19/65/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt võib komisjon määrusega teatada, et kui samalaadsete vertikaalsete piirangute paralleelsed võrgustikud hõlmavad üle 50 % asjaomasest turust, ei kohaldata käesolevat määrust vertikaalsete kokkulepete suhtes, mis sisaldavad kõnealuse turuga seotud konkreetseid piiranguid.

Artikkel 7

Turuosa künnise kohaldamine

Artiklis 3 sätestatud turuosa künnise kohaldamisel järgitakse järgmisi eeskirju:

a)

Tarnija turuosa arvutamise aluseks võetakse müügiväärtus turul ja ostja turuosa arvutamise aluseks võetakse ostuväärtus turul. Kui andmed müügi- või ostuväärtuse kohta turul ei ole kättesaadavad, võib asjaomase ettevõtja turuosa kindlaksmääramiseks kasutada muudel usaldusväärsetel turgu käsitlevatel andmetel, sealhulgas turu müügi- ja ostumahul põhinevaid hinnanguid;

b)

turuosa arvutatakse eelnevat kalendriaastat käsitlevate andmete põhjal;

c)

tarnija turuosa hõlmab kõiki kaupu ja teenuseid, mida tarnitakse vertikaalselt integreeritud turustajatele müügi eesmärgil;

d)

kui turuosa esialgu ei ületa 30 %, kuid tõuseb hiljem nimetatud piirist kõrgemale, ületamata siiski 35 %, kehtib artiklis 2 sätestatud erand kahe järjestikuse kalendriaasta jooksul pärast aastat, millal 30 % turuosa künnis esimest korda ületati;

e)

kui turuosa esialgu ei ületa 30 %, kui tõuseb hiljem üle 35 % piiri, kehtib artiklis 2 sätestatud erand ühe kalendriaasta jooksul pärast aastat, mil 35 % tase esimest korda ületati;

f)

punktides d ja e sätestatud soodustusi ei või kombineerida selliselt, et nad ületavad kahe kalendriaasta pikkuse ajavahemiku;

g)

artikli 1 lõike 2 teise lõigu punktis e osutatud ettevõtjatele kuuluv turuosa jagatakse võrdselt kõigi ettevõtjate vahel, kellel on artikli 1 lõike 2 teise lõigu punktis a loetletud õigused.

Artikkel 8

Käibe künnise kohaldamine

1.   Aasta kogukäibe arvutamiseks artikli 2 lõike 2 tähenduses liidetakse kokku vertikaalse kokkuleppe asjaomase osalise ja temaga seotud ettevõtjate eelmise majandusaasta kõigi kaupade ja teenuste käive, välja arvatud kõik maksud ja muud lõivud. Seejuures ei võeta arvesse vertikaalse kokkuleppe osalise ja temaga seotud ettevõtjate vahelisi või temaga seotud ettevõtjate omavahelisi tehinguid.

2.   Artikli 2 erandi kohaldamine jätkub, kui kahe järjestikuse majandusaasta jooksul ei ületata aasta kogukäibe künnist rohkem kui 10 %.

Artikkel 9

Üleminekuperiood

Aluslepingu artikli 101 lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata 1. juunist 2010 – 31. maini 2011 nende kokkulepete suhtes, mis on 31. mail 2010 juba jõustunud ja mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud erandi tingimustele, kuid vastasid 31. mail 2010 määruses (EÜ) nr 2790/1999 sätestatud erandi tingimustele.

Artikkel 10

Kehtivusaeg

Käesolev määrus jõustub 1. juunil 2010.

See kehtib kuni 31. maini 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüsselis, 20. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT 36, 6.3.1965, lk 533.

(2)  Alates 2009. aasta 1. detsembrist sai EÜ asutamislepingu artiklist 81 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 101. Need kaks sätet on põhiolemuselt identsed. Käesolevas määruses tuleb viiteid Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 101 vajadusel lugeda viiteks EÜ asutamislepingu artiklile 81.

(3)  EÜT L 336, 29.12.1999, lk 21.

(4)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1.


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 331/2010,

22. aprill 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1580/2007 kurkide ja kirsside, välja arvatud hapukirsside suhtes kohaldatavate täiendavate tollimaksude käivituslävede osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 143 punkti b koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) on ette nähtud kõnealuse määruse XVII lisas loetletud toodete impordi järelevalve. Asjaomane järelevalve peab toimuma komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (3) artiklis 308d sätestatud eeskirjade kohaselt.

(2)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu (4) artikli 5 lõike 4 kohaldamiseks ning võttes arvesse viimaseid olemasolevaid andmeid 2007., 2008. ja 2009. aasta kohta, tuleks täiendavate tollimaksude käivituslävesid kurkide ja kirsside, välja arvatud hapukirsside suhtes kohandada.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1580/2007 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 XVII lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(4)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.


LISA

„XVII LISA

TÄIENDAV IMPORDITOLLIMAKS: IV JAOTIS, II PEATÜKK, 2. JAGU

Olenemata kaupade kombineeritud nomenklatuuri tõlgendamise eeskirjadest, on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik. Käesoleva määruse lisa kohaldamisel määratakse täiendavate tollimaksude kohaldamisala käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivate CN-koodide kohaldamisala alusel.

Jrk-nr

CN-kood

Kauba kirjeldus

Rakendusperiood

Käivituslävi (tonnides)

78.0015

0702 00 00

Tomatid

1. oktoober - 31. mai

415 907

78.0020

1. juuni - 30. september

40 107

78.0065

0707 00 05

Kurgid

1. mai - 31. oktoober

11 879

78.0075

1. november - 30. aprill

18 611

78.0085

0709 90 80

Artišokid

1. november - 30. juuni

8 866

78.0100

0709 90 70

Kabatšokid

1. jaanuar - 31. detsember

55 369

78.0110

0805 10 20

Apelsinid

1. detsember - 31. mai

355 386

78.0120

0805 20 10

Klementiinid

1. november - veebruari lõpp

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); vilkingid ja muud tsitrushübriidid

1. november - veebruari lõpp

96 377

78.0155

0805 50 10

Sidrunid

1. juuni - 31. detsember

334 680

78.0160

1. jaanuar - 31. mai

62 311

78.0170

0806 10 10

Lauaviinamarjad

21. juuli - 20. november

89 140

78.0175

0808 10 80

Õunad

1. jaanuar - 31. august

829 840

78.0180

1. september - 31. detsember

884 648

78.0220

0808 20 50

Pirnid

1. jaanuar - 30. aprill

224 927

78.0235

1. juuli - 31. detsember

38 957

78.0250

0809 10 00

Aprikoosid

1. juuni - 31. juuli

5 785

78.0265

0809 20 95

Kirsid, välja arvatud hapukirsid

21. mai - 10. august

90 511

78.0270

0809 30

Virsikud, sealhulgas nektariinid

11. juuni - 30. september

131 459

78.0280

0809 40 05

Ploomid

11. juuni - 30. september

129 925”


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 332/2010,

22. aprill 2010,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa seoses kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus esitatud kandega Iisraeli kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat osa, artikli 8 lõike 1 esimest lõiku ning artikli 8 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (2) eriti selle artikli 24 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2002/99/EÜ on sätestatud loomatervishoiu üldeeskirjad, mis hõlmavad loomsete saaduste ja nendest saadud, inimtoiduks ette nähtud toodete tootmise, töötlemise ja turustamise kõiki etappe liidu piires ning kõnealuste saaduste ja toodete toomist liitu kolmandatest riikidest. Direktiiviga on ette nähtud, et iga kolmanda riigi või kolmandate riikide rühma jaoks tuleb kehtestada impordi eritingimused, milles võetakse arvesse loomade tervislikku seisundit asjaomases riigis või riikide rühmas.

(2)

Direktiivis 2009/158/EÜ on sätestatud loomatervishoiunõuded kodulindude ja haudemunade kaubanduse kohta liidu piires ning nende importimise kohta kolmandatest riikidest. Kõnealuses direktiivis on sätestatud, et kolmandatest riikidest sisse toodud kodulinnud peavad olema vabad lindude gripist, või juhul kui nad ei ole sellest haigusest vabad, tuleb nende suhtes selle haiguse tõrjeks kohaldada meetmeid, mis on vähemalt samaväärsed asjakohastes liidu õigusaktides sätestatutega.

(3)

Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 798/2008 (millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded) (3) on ette nähtud, et sellega hõlmatud kaupa võib liitu importida ja läbi liidu vedada üksnes nimetatud määruse I lisa 1. osas esitatud tabelis loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest.

(4)

Kõnealuse määrusega on ette nähtud, et kui kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis või piirkonnas, mis on eelnevalt olnud kõrge patogeensusega linnugripist vaba, tekib kõnealuse haiguse puhang, siis käsitatakse seda kolmandat riiki, territooriumi, tsooni või piirkonda taas kõrge patogeensusega linnugripist vabana juhul, kui on täidetud teatavad tingimused; neis tingimustes nõutakse, et haiguse kontrollimiseks rakendatakse hukkamispoliitikat, kusjuures kõiki eelnevalt nakatatud ettevõtteid puhastatakse ja desinfitseeritakse piisavalt. Lisaks tuleb kooskõlas selle määruse IV lisa II osaga kolme kuu jooksul pärast hukkamispoliitika rakendamist ning puhastamis- ja desinfitseerimistegevust teostada linnugripi seiret.

(5)

Iisrael on praegu lisatud määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa loetellu kolmanda riigina, mis on kõrge patogeensusega linnugripist vaba. Kõnealuse määruse kohaldamisalasse kuuluv kodulinnutoodete import on lubatud kõnealuse kolmanda riigi kogu territooriumilt.

(6)

Iisrael teavitas komisjoni, et tema territooriumil esines kõrge patogeensusega linnugripi (alatüüp H5N1) puhang.

(7)

Kõrge patogeensusega linnugripi puhangu tuvastamise tõttu ei saa kogu Iisraeli territooriumi enam käsitada kõnealusest haigusest vaba territooriumina ning Iisraeli veterinaarasutused on vastavalt peatanud veterinaarsertifikaatide väljastamise teatavate kodulinnutoodete saadetistele. Samuti on Iisrael haiguse tõrjeks ja leviku piiramiseks rakendanud hukkamispoliitikat.

(8)

Teave võetud tõrjemeetmete kohta on komisjonile esitatud. Komisjon on seda teavet ja Iisraeli epidemioloogilist olukorda hinnanud.

(9)

Iisraeli võetud kiired ja otsustavad meetmed haiguse tõrjeks ning epidemioloogilise olukorra hindamise positiivne tulemus võimaldavad seada liitu importimisel piiranguid üksnes teatavatele haigusest mõjutatud tsoonidest pärit kodulinnutoodetele, mille suhtes Iisraeli ametiasutused on kõrge patogeensusega linnugripi puhangu tõttu kehtestanud piirangud.

(10)

Samuti teostab Iisrael linnugripi seiret, mis on vastavuses määruse (EÜ) nr 798/2008 IV lisa II osas sätestatud nõuetega.

(11)

Võttes arvesse epidemioloogilise olukorra positiivset arengut ning linnugripi puhangust tingitud olukorra lahendamiseks võetud asjakohaseid seiremeetmeid, on asjakohane lühendada ajavahemikku, mille kestel on peatatud liitu suunatud import, kuni 1. maini 2010.

(12)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa vastavalt muuta.

(13)

Selleks et rakendada tsoonidega seonduvaid nõudeid ja võimaldada kaubandust võimalikult kiiresti taastada, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamisele järgneval päeval.

(14)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 26. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 74.

(3)  ELT L 226, 23.8.2008, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa asendatakse järgmisega:

„1.   OSA

Kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu

Kolmanda riigi või territooriumi ISO kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire seisund

Linnugripi vastu vaktsineerimise seisund

Salmonellakontrolli seisund

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev (1)

Alguskuupäev (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albaania

AL-0

Kogu riik

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentina

AR-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Austraalia

AU-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brasiilia

BR-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Järgmised osariigid:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ja Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Järgmised osariigid:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Liiduringkond ja järgmised osariigid:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Valgevene

BY-0

Kogu riik

EP ja E (mõlemad „ainult transiidiks läbi ELi”)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Šveits

CH-0

Kogu riik

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Tšiili

CL-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Hiina

CN-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Shandongi provints

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Gröönimaa

GL-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Hongkongi erihalduspiirkonna kogu territoorium

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Horvaatia

HR-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL – Iisrael

IL-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Iisraeli territoorium, v.a IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Iisraeli territoorium järgmiste piiride sees:

läänes:

maantee nr 4;

lõunas:

maantee nr 5812, mis ühineb maanteega nr 5815;

idas:

turvatara kuni maanteeni nr 6513;

põhjas:

maantee nr 6513 kuni ristumiseni maanteega nr 65.

Sellest punktist otsejoones kuni Givat Nili sissekäiguni ja sealt otsejoones punktini, kus maantee nr 652 ristub maanteega nr 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

S4

IN – India

IN-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Korea Vabariik

KR-0

Kogu riik

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Montenegro

ME-O

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaisia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Lääne-Malaisia

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK –

endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik (4)

MK-0 (4)

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mehhiko

MX-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namiibia

NA-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Uus-Kaledoonia

NC-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Uus-Meremaa

NZ-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Saint-Pierre ja Miquelon

PM-0

Kogu territoorium

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbia (5)

RS-0 (5)

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Venemaa

RU-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapur

SG-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Tai

TH-0

Kogu riik

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN – Tuneesia

TN-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Türgi

TR-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US – Ameerika Ühendriigid

US-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Uruguay

UY-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Kogu riik

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Enne nimetatud kuupäeva toodetud kaupade, sealhulgas avamerel veetavate kaupade import liitu on lubatud 90 päeva jooksul alates nimetatud kuupäevast.

(2)  Liitu võib importida vaid kaupu, mis on toodetud pärast nimetatud kuupäeva.

(3)  Vastavalt Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppele (EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132).

(4)  Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik; ajutine kood, mis ei mõjuta mingil määral kõnealuse riigi lõplikku nomenklatuuri, milles lepitakse kokku pärast seda, kui ÜROs sel teemal peetavad läbirääkimised on lõppenud.

(5)  Ei hõlma Kosovot vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.”


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 333/2010,

22. aprill 2010,

milles käsitletakse Bacillus subtilis’e C-3102 (DSM 15544) kasutamise lubamist võõrutatud põrsaste söödalisandina (loa omanik Calpis Co. Ltd. Jaapan, keda Euroopa Liidus esindab Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus käesoleva määruse lisas kirjeldatud valmistisele loa andmiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb valmistise Bacillus subtilis’e C-3102 (DSM 15544) uue kasutusviisi lubamist võõrutatud põrsaste söödalisandina, mis liigitatakse söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1444/2006 (2) on kõnealust mikroorganismivalmistist lubatud kasutada broilerkanade söödalisandina.

(5)

On esitatud uued andmed, millega toetatakse loa taotlemist võõrutatud põrsaste puhul. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 9. detsembri 2009. aasta arvamuses (3) järeldusele, et Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ei avalda kahjulikku mõju loomatervisele, inimeste tervisele ega keskkonnale ning et selle valmistise kasutamine parandab loomade tootlikkust. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse referentlabori aruande söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(6)

Bacillus subtilis’e C-3102 (DSM 15544) hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 271, 30.9.2006, lk 19.

(3)  The EFSA Journal (2010); 8(1):1426.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained

4b1820

Calpis Co. Ltd. Jaapan, keda Euroopa Liidus esindab Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office, Prantsusmaa

Bacillus subtilis C-3102 DSM 15544

 

Söödalisandi koostis:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) vähemalt 1,0 × 1010 CFU/g

 

Toimeaine kirjeldus:

Bacillus subtilis’e C-3102 (DSM 15544) elujõulised eosed (CFU)

 

Analüüsimeetod (1)

 

Arvu määramine: pindkülvimeetodil, kasutades trüptoon-soja-agarit kõigis uuritavates põhiainetes (EN 15874:2009)

 

Määramine: impulssväljageelelektroforeesi (PFGE) kasutades.

Põrsad (võõrutatud)

3 × 108

1.

Söödalisandi, eelsegu ja segasööda kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

2.

Kuni umbes 35 kg kaaluvate võõrutatud põrsaste puhul.

3.

Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

13. mai 2020


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on esitatud ühenduse referentlabori veebilehel: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 334/2010,

22. aprill 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 721/2008 seoses söödalisandi koostisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 721/2008 (2) kohaselt on kuni 15. augustini 2018 lubatud lõhede ja forellide söödalisandina kasutada punase karotenoidi rikka bakteri Paracoccus carotinifaciens abil saadud valmistist. Kõnealune söödalisand kuulub kategooriasse „organoleptilised lisandid” ja funktsionaalrühma a „värvained” alarühma ii „ained, mis loomadele söötmise korral annavad loomse päritoluga toidule värvuse”.

(2)

Komisjonile esitati taotlus lubamistingimuste muutmise kohta seoses söödalisandi koostisega. Taotlusele olid lisatud asjakohased täiendavad andmed. Komisjon edastas taotluse Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”).

(3)

Toiduohutusamet jõudis 2010. aasta jaanuaris esitatud arvamuses seisukohale, et taotletud muudatused ei mõjuta toote ohutust ega tõhusust (3).

(4)

Kõnealuse muudetud koostisega valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 721/2008 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 721/2008 lisa kolmanda veeru „Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod”

 

kirjed:

„—

10–15 g/kg adonirubiini

3–5 g/kg kantaksantiini”

 

asendatakse kirjetega:

„—

7–15 g/kg adonirubiini

1–5 g/kg kantaksantiini”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 198, 26.7.2008, lk 23.

(3)  The EFSA Journal (2010); 8(1):1428.


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 335/2010,

22. aprill 2010,

metioniini hüdroksüanaloogi tsinkkelaadi lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus käesoleva määruse lisas kirjeldatud valmistisele loa saamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse metioniini hüdroksüanaloogi tsinkkelaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina, mis tuleb klassifitseerida söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) otsustas oma 11. novembri 2009. aasta arvamuses (2) (mida loetakse koos 16. aprilli 2008. aasta (3) ja 2. aprilli 2009. aasta arvamusega, (4) et metioniini hüdroksüanaloog tsinkkelaat ei avalda kahjulikku mõju loomatervisele, inimeste tervisele ega keskkonnale. 16. aprilli 2008. aasta arvamuse kohaselt võib seda valmistist käsitada omastatava tsingi allikana ja see vastab kõikide loomaliikide jaoks ettenähtud toiteaineliste lisandite kriteeriumidele. Toiduohutusameti arvamuses soovitatakse kasutajate ohutuseks asjakohaseid meetmeid. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruande söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Kõnealuse valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Komisjoni 25. septembri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 888/2009 (metioniini hüdroksüanaloogi tsinkkelaadi lubamise kohta broilerkanade söödalisandina) (5) on juba antud luba kõnealuse valmistise kasutamiseks broilerkanade söödalisandina. Seega tuleks kõnealune määrus kehtetuks tunnistada.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid” ja funktsionaalrühma „mikroelementide ühendid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 888/2009 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  The EFSA Journal (2009); 7(11):1381.

(3)  The EFSA Journal (2008) 694, 1.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1042:1.

(5)  ELT L 254, 26.9.2009, lk 71.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Elemendi (Zn) sisaldus (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: mikroelementide ühendid

3b6.10

Metioniini hüdroksüanaloog tsinkkelaat

 

Söödalisandi kirjeldus:

 

Metioniini hüdroksüanaloog tsinkkelaat, mis sisaldab 17,5 % – 18 % tsinki ja 81 % (2-hüdroksü-4-metüültio) butaanhapet

 

Mineraalõli: ≤ 1 %

 

Analüüsimeetod (1):

Induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) vastavalt standardile EN 15510:2007

Kõik liigid

 

Lemmikloomad: 250 (kokku)

Kalad: 200 (kokku)

Muud liigid: 150 (kokku)

Täispiimaasendajates ja täiendavates piimaasendajates: 200 (kokku)

1.

Lisand tuleb lisada söödasse eelseguna.

2.

Ohutusnõuded: käsitsemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

13. mai 2020


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on esitatud ühenduse tugilabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 336/2010,

21. aprill 2010,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

1.

Umbes 580 mm läbimõõduga ja umbes 3 mm paksune ketas, mis koosneb kahest polüuretaankihist, millest ühel on töödeldud vaod ja teisel eemaldatava kilega kaitstud liimikiht (nn polümeersilur).

Toodet kasutatakse räni- ja pooljuhtplaatide (vahvlid) tootmise masinates. Toode kinnitatakse sellise masina vahetatava tööinstrumendi otsaku külge ja seda kasutatakse pooljuhtplaatide tasapinnaliseks tegemiseks või lamestamiseks ja poleerimiseks.

3919 90 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 3919 ja 3919 90 00 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida rubriiki 8486 üksnes või peamiselt pooljuhtplaatide tootmiseks ette nähtud masinaosa või tarvikuna, kuna tootel ei ole selliseid omadusi, et seda võiks pidada sellise masina osaks või tarvikuks.

Kuna toode on äratarvitatav kaup, tuleb see vastavalt tema koostismaterjalile klassifitseerida CN-koodi 3919 90 00 alla isekleepuva plastist tahvli või lehena.

2.

Umbes 580 mm läbimõõduga ja umbes 2 mm paksune ketas, mis koosneb kahest sünteesvildi kihist, millest üks on immutatud polümeerse sideainega (polüuretaan) (nn poromeersilur). Teisel kihil on eemaldatava kilega kaitstud liimikiht.

Toodet kasutatakse räni- ja pooljuhtplaatide tootmise (vahvlid) masinates. Toode kinnitatakse sellise masina vahetatava tööinstrumendi otsaku külge ja seda kasutatakse pooljuhtplaatide tasapinnaliseks tegemiseks või lamestamiseks ja poleerimiseks.

5911 90 90

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, XI jaotise märkusega 7a, XVI jaotise märkusega 1e, grupi 59 märkusega 7b ning CN-koodide 5911, 5911 90 ja 5911 90 90 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida rubriiki 8486 üksnes või peamiselt pooljuhtplaatide tootmiseks ette nähtud masinaosa või tarvikuna, kuna tootel ei ole selliseid omadusi, et seda võiks pidada sellise masina osaks või tarvikuks.

Toode on tehnilise otstarbega tekstiiltoode XVI jaotise märkuse 1e tähenduses, kuna seda kasutatakse räni- ja pooljuhtplaatide tootmise masinates pooljuhtplaatide tasapinnaliseks tegemiseks või lamestamiseks ja poleerimiseks.

Seepärast tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 5911 90 90 alla (koostismaterjal) tehnilise otstarbega tekstiiltootena (vt grupi 59 märkus 7b).


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 337/2010,

22. aprill 2010,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. aprillil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO

94,2

MA

90,1

TN

106,8

TR

99,1

ZZ

97,6

0707 00 05

MA

45,9

TR

111,1

ZZ

78,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

91,8

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

45,1

IL

54,0

MA

52,3

TN

48,9

TR

57,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

63,3

ZA

63,4

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,8

CA

113,4

CL

86,0

CN

78,5

MK

24,7

NZ

120,7

US

134,1

UY

78,3

ZA

82,2

ZZ

89,2

0808 20 50

AR

95,6

CL

102,2

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

93,8

ZZ

107,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/29


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 338/2010,

22. aprill 2010,

millega määratakse kindlaks eksporditoetused veise- ja vasikalihasektoris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid, (1) eriti selle artikli 164 lõike 2 viimast lõiku ja artiklit 170,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse I lisa XV osas loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust veise- ja vasikalihaturu olukorda, tuleks kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklites 162–164 ja 167–170 sätestatud eeskirjade ja kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 164 lõike 1 kohaselt võib toetus erineda vastavalt sihtkohale, eriti kui olukord maailmaturul, konkreetsed nõuded teatavatel turgudel või asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks anda ainult nendele toodetele, mille puhul on lubatud vaba liikumine ühenduses ja mis kannavad tervisemärki vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (2) artikli 5 lõike 1 punktile b. Kõnealused tooted peavad ühtlasi vastama nõuetele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 854/2004 millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (4).

(5)

Komisjoni 21. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1359/2007 (milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused) (5) artikli 7 lõike 2 kolmanda lõigu tingimuste kohaselt vähendatakse makstavat eritoetust, kui eksporditav kogus moodustab konditustamise teel toodetud jaotustükkide kogumassist vähem kui 95 %, kuid üle 85 %.

(6)

Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 62/2010 (6) kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikliga 164 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas osutatud toodetele käesoleva määruse lisas kindlaksmääratud toetussumma ulatuses, kui tooted vastavad käesoleva artikli lõikes 2 ettenähtud tingimusele.

2.   Lõike 1 kohast toetust saavad tooted peavad vastama määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 nõuetele, eelkõige olema valmistatud heakskiidetud ettevõttes ja vastama määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jao III peatükiga ettenähtud tervisemärgi nõuetele.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1359/2007 artikli 7 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud juhul vähendatakse tootekoodi 0201 30 00 9100 alla kuuluvate toodete toetusemäära 7 euro võrra 100 kg kohta.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 62/2010 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub 23. aprillil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(5)  ELT L 304, 22.11.2007, lk 21.

(6)  ELT L 17, 22.1.2010, lk 33.


LISA

Veiselihasektori eksporditoetused, mida kohaldatakse alates 23. aprillist 2010

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

0102 10 10 9140

B00

eurot 100 kg eluskaalu kohta

25,9

0102 10 30 9140

B00

eurot 100 kg eluskaalu kohta

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

36,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

48,8

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

48,8

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

36,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

61,0

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

36,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

eurot 100 kg netokaalu kohta

6,5

CA (5)

eurot 100 kg netokaalu kohta

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

22,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

eurot 100 kg netokaalu kohta

84,7

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

49,8

EG

eurot 100 kg netokaalu kohta

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

eurot 100 kg netokaalu kohta

50,8

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

29,9

EG

eurot 100 kg netokaalu kohta

62,0

0202 10 00 9100

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

16,3

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

5,4

0202 20 30 9000

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

16,3

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

5,4

0202 20 50 9900

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

16,3

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

5,4

0202 20 90 9100

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

16,3

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

eurot 100 kg netokaalu kohta

6,5

CA (5)

eurot 100 kg netokaalu kohta

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

22,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

eurot 100 kg netokaalu kohta

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

eurot 100 kg netokaalu kohta

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

eurot 100 kg netokaalu kohta

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

eurot 100 kg netokaalu kohta

20,7

NB: Nii tootekoodid kui A-rea sihtkohakoodid on määratletud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Sihtkohakoodid on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

B00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine).

B02

:

B04 ja sihtkoht EG.

B03

:

Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, laevade ja lennukite kütuse- ja toiduvarud (sihtkohad, millele on osutatud komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 (EÜT L 186, 17.7.2009, lk 1) artiklites 33 ja 42 ja, kui asjakohane, artiklis 41).

B04

:

Türgi, Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan, Tadžikistan, Kõrgõzstan, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa, Liibanon, Süüria, Iraak, Iraan, Iisrael, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Jordaania, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Omaan, Jeemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tai, Vietnam, Indoneesia, Filipiinid, Hiina, Põhja-Korea, Hongkong, Sudaan, Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad, Cabo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libeeria, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeeria, Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Ekvatoriaal-Guinea, Sao Tomé ja Prince, Gabon, Kongo, Kongo (Demokraatlik Vabariik), Rwanda, Burundi, Saint Helena asumaa ja tema sõltkonnad, Angola, Etioopia, Eritrea, Djibouti, Somaalia, Uganda, Tansaania, Seišellid ja tema sõltkonnad, Briti India ookeani ala, Mosambiik, Mauritius, Komoorid, Mayotte, Sambia, Malawi, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lesotho.


(1)  Nii nagu määratletud ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244.

(2)  Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb esitada komisjoni määruse (EÜ) nr 433/2007 (ELT L 104, 21.4.2007, lk 3) lisas kirjeldatud sertifikaat.

(3)  Toetuse andmise tingimuseks on komisjoni määruses (EÜ) nr 1359/2007 (ELT L 304, 22.11.2007, lk 21) ja vajaduse korral komisjoni määruses (EÜ) nr 1741/2006 (ELT L 329, 25.11.2006, lk 7) sätestatud tingimuste järgimine.

(4)  Komisjoni määruses (EÜ) nr 1643/2006 (ELT L 308, 8.11.2006, lk 7) sätestatud tingimustel.

(5)  Komisjoni määruses (EÜ) nr 1041/2008 (ELT L 281, 24.10.2008, lk 3) sätestatud tingimustel.

(6)  Eksporditoetuse andmise tingimuseks on komisjoni määruses (EÜ) nr 1731/2006 (ELT L 325, 24.11.2006, lk 12) sätestatud tingimuste järgimine.

(7)  Rasvata taise veiseliha sisaldus määratakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2429/86 (EÜT L 210, 1.8.1986, lk 39) lisas kirjeldatud korras.

Mõistega “keskmine sisaldus” osutatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 765/2002 (EÜT L 117, 4.5.2002, lk 6) artikli 2 lõikes 1 määratletud proovi kogusele. Proov võetakse partii sellest osast, mille puhul oht on suurim.


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/33


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 339/2010,

22. aprill 2010,

mille kohaselt ei anta või eksporditoetust määrusega (EÜ) nr 619/2008 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 164 lõiget 2 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 27. juuni 2008. aasta määruses (EÜ) nr 619/2008, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate piimatoodetega, (2) on sätestatud alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 10. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1454/2007 (millega nähakse ette pakkumismenetluse kehtestamise ühised eeskirjad, et määrata kindlaks teatavate põllumajandustoodete eksporditoetused) (3) artiklile 6 ja võttes arvesse pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, ei tuleks anda eksporditoetusi pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 20. aprillil 2010.

(3)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 619/2008 välja kuulutatud alalise pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 20. aprillil 2010, ei anta eksporditoetusi kõnealuse määruse artikli 1 punktides a ja b osutatud toodetele ning artiklis 2 osutatud sihtkohtadele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. aprillil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 168, 28.6.2008, lk 20.

(3)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 69.


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/34


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 340/2010,

22. aprill 2010,

mille kohaselt ei anta lõssipulbri toetust määruses (EÜ) nr 619/2008 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 164 lõiget 2 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 27. juuni 2008. aasta määruses (EÜ) nr 619/2008, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate piimatoodetega, (2) on sätestatud alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 10. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1454/2007 (millega nähakse ette pakkumismenetluse kehtestamise ühised eeskirjad, et määrata kindlaks teatavate põllumajandustoodete eksporditoetused) (3) artiklile 6 ja võttes arvesse pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, ei tuleks anda toetusi pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 20. aprillil 2010.

(3)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 619/2008 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 20. aprillil 2010, ei anta toetusi kõnealuse määruse artikli 1 punktis c osutatud toodete ja artiklis 2 osutatud sihtkohtade puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. aprillil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 168, 28.6.2008, lk 20.

(3)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 69.


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 341/2010,

22. aprill 2010,

millega määratakse kindlaks munasektori eksporditoetused

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid, (1) eriti selle artikli 164 lõike 2 viimast taanet ja artiklit 170,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse I lisa osas XIX loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust munaturu olukorda tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EMÜ) nr 1234/2007 artiklites 162–164, 167, 169 ja 170 sätestatud eeskirjade ja teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 164 lõikes 1 on sätestatud, et toetus võib erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul, konkreetsed nõuded teatavatel turgudel või asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks anda ainult nendele toodetele, mille puhul on lubatud vaba liikumine ühenduses ja mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (2) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (3) nõuetele ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa punktis A toodud märgistusnõuetele.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikliga 164 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ettenähtud tingimustele.

2.   Lõike 1 kohaselt toetuse saamise tingimustele vastavad tooted peavad vastama määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 asjakohastele nõuetele, eelkõige seoses heakskiidetud ettevõtetes ettevalmistamise ning määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaoga ja määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa punktiga A ettenähtud märgistusnõuetele vastavusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. aprillil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.


LISA

Munasektori eksporditoetused alates 23. aprillist 2010

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

0407 00 11 9000

A02

eurot/100 tükki

0,39

0407 00 19 9000

A02

eurot/100 tükki

0,20

0407 00 30 9000

E09

eurot/100 kg

0,00

E10

eurot/100 kg

22,00

E19

eurot/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

eurot/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

eurot/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

eurot/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

eurot/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

eurot/100 kg

9,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

E09

:

Kuveit, Bahrein, Omaan, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen, Hongkongi erihalduspiirkond, Venemaa, Türgi.

E10

:

Lõuna-Korea, Jaapan, Malaisia, Tai, Taiwan, Filipiinid.

E19

:

Kõik sihtkohad, v.a Šveits ja rühmad E09, E10.


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/37


KOMISJONIMÄÄRUS (EL) nr 342/2010,

22. aprill 2010,

millega kehtestatakse kodulinnulihasektori eksporditoetused

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid, (1) eriti selle artikli 164 lõike 2 viimast taanet ja artiklit 170,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli lisa 1 osas XX loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust kodulinnulihaturu olukorda tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklites 162–164, 167, 169 ja 170 sätestatud eeskirjade ja kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 164 lõikega 1 sätestatakse, et toetus võib erineda vastavalt sihtkohale, eriti kui olukord maailmaturul, konkreetsed nõuded teatavatel turgudel või asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks anda ainult nendele toodetele, mille puhul on lubatud vaba liikumine ühenduses ja mis kannavad eraldusmärgist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (2) artikli 5 lõike 1 punktile b. Kõnealused tooted peaksid vastama ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (3) nõuetele.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/1234 artikliga 164 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ettenähtud tingimusele.

2.   Lõike 1 kohaselt toetuse saamise tingimustele vastavad tooted peavad vastama määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 asjakohastele nõuetele, eelkõige seoses heakskiidetud ettevõtetes ettevalmistamise ja määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaoga ettenähtud eraldusmärgistuse nõuetele vastavusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. aprillil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.


LISA

Kodulinnulihasektori eksporditoetused alates 23. aprillist 2010

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

V03:

A24, Angola, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Omaan, Araabia Ühendemiraadid, Jordaania, Jeemen, Liibanon, Iraak, Iraan.


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/39


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 343/2010,

22. aprill 2010,

millega määratakse kindlaks eksporditoetused sealihasektoris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 164 lõike 2 viimast lõiku ja artiklit 170,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikega 1 on ette nähtud, et kõnealuse määruse I lisa XVII osas osutatud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja samade toodete ühenduses kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Võttes arvesse sealihaturu praegust olukorda oleks oluline kehtestada määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklitega 162–164, 167, 169 ja 170 ettenähtud eeskirjade ja nõuete kohaselt eksporditoetused.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 164 lõike 1 kohaselt võivad eksporditoetused erineda vastavalt sihtkohale, eriti kui olukord maailmaturul, konkreetsed nõuded teatavatel turgudel või asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks anda ainult nendele toodetele, mille puhul on lubatud vaba liikumine ühenduses ja mis kannavad tervisemärki vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (2) artikli 5 lõike 1 punktile a. Kõnealused tooted peavad ühtlasi vastama nõuetele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (4).

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikliga 164 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas osutatud toodetele käesoleva määruse lisas kindlaksmääratud toetussumma ulatuses, kui tooted vastavad käesoleva artikli lõikega 2 ettenähtud tingimusele.

2.   Lõike 1 kohast toetust saavad tooted peavad vastama määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 nõuetele, eelkõige olema valmistatud heakskiidetud ettevõttes ja vastama määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jao III peatükiga ettenähtud tervisemärgi nõuetele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. aprillil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.


LISA

Sealihasektori eksporditoetused alates 23. aprillist 2010

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/41


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 344/2010,

22. aprill 2010,

millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 143,

võttes arvesse nõukogu 7. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 614/2009 ovoalbumiini ja laktalbumiini (2) ühise kaubandussüsteemi kohta, eriti selle artikli 3 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1484/95 (3) on sätestatud täiendava imporditollimaksu süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ning on kinnitatud kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad.

(2)

Kodulinnuliha- ja munasektorites ning ovoalbumiini impordihindade määramise aluseks oleva teabe korrapärase kontrollimise tulemusel tuleks muuta teatavate toodete tüüpilisi impordihindu, võttes arvesse päritolule vastavaid hinnaerinevusi. Seepärast tuleks tüüpilised hinnad avaldada.

(3)

Turuolukorda arvesse võttes tuleks seda muudatust kohaldada võimalikult kiiresti.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1484/95 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 181, 14.7.2009, lk 8.

(3)  ELT L 145, 29.6.1995, lk 47.


LISA

Komisjoni 22. aprill 2010 aasta määrusele, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

„I LISA

CN-kood

Toote kirjeldus

Tüüpiline hind

(EUR/100 kg)

Artikli 3 lõikes 3 osutatud tagatis

(EUR/100 kg)

Päritolu (1)

0207 12 10

Nn 70 % kanarümbad, külmutatud

114,5

0

AR

0207 12 90

Nn 65 % kanarümbad, külmutatud

124,2

0

BR

108,7

3

AR

0207 14 10

Kanade kondita jaotustükid, külmutatud

217,9

25

BR

223,1

23

AR

291,5

3

CL

0207 14 50

Kana rinnatükid, külmutatud

190,1

7

BR

0207 14 60

Kana koivad, külmutatud

110,3

10

BR

0207 25 10

Nn 80 % kalkunirümbad, külmutatud

146,0

4

BR

0207 27 10

Kalkuni kondita jaotustükid, külmutatud

262,6

10

BR

286,8

3

CL

0408 11 80

Munakollased

318,2

0

AR

0408 91 80

Kooreta linnumunad, kuivatatud

325,9

0

AR

1602 32 11

Kuumtöötlemata valmistised kanast

300,8

0

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Munaalbumiin, kuivatatud

531,4

0

AR


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.”


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/43


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 345/2010,

22. aprill 2010,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 164 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikega 1 punktis b nähakse ette, et nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis s viidatud ning I lisa XIX osas loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse XX lisa V osas loetletud kaupadena.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 XX lisa V osas loetletud kaupadena.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõike 2 punkti b kohaselt tuleb toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduste 100 kg kohta kehtestada ajavahemikuks, mis võrdub ajavahemikuga, mis on ette nähtud toetuste määramiseks samade toodete eksportimiseks töötlemata kujul.

(4)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu artiklis 11 nähakse ette, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 1 lõike 1 punktis s ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 XX lisa V osas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. aprillil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

ettevõtluse ja tööstuse peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes alates 23. aprillist 2010 kohaldatavad toetusemäärad

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kirjeldus

Sihtkoht (1)

Toetusemäär

0407 00

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud:

 

 

– kodulindude munad:

 

 

0407 00 30

– – muud:

 

 

a)

CN-koodiga 3502 11 90 või 3502 19 90 ovoalbumiini eksportimisel

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

Muu kauba eksportimisel

01

0,00

0408

Kooreta linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud (suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma):

 

 

– rebud:

 

 

0408 11

– – kuivatatud:

 

 

ex 0408 11 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

84,72

0408 19

– – muud:

 

 

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – vedelal kujul:

 

 

magustamata

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – külmutatud:

 

 

magustamata

01

42,53

– muud:

 

 

0408 91

– – kuivatatud:

 

 

ex 0408 91 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

53,67

0408 99

– – muud:

 

 

ex 0408 99 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

9,00


(1)  Sihtkohad on järgmised:

01

kolmandad riigid. Šveitsi ja Liechtensteini puhul ei kohaldata neid määrasid Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud kaupade suhtes;

02

Kuveit, Bahrein, Omaan, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen, Türgi, Hongkongi erihalduspiirkond ja Venemaa;

03

Lõuna-Korea, Jaapan, Malaisia, Tai, Taiwan ja Filipiinid;

04

kõik sihtkohad välja arvatud Šveits ning numbrite 02 ja 03 all toodud sihtkohad.


OTSUSED

23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/45


KOMISJONI OTSUS,

19. aprill 2010,

Euroopa meditsiiniseadmete andmepanga (Eudamed) kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 2363 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/227/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. juuni 1990. aasta direktiivi 90/385/EMÜ aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 10b lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivi 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta, (2) eriti selle artikli 14a lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/79/EÜ meditsiiniliste in vitro diagnostikavahendite kohta, (3) eelkõige selle artikli 12 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivides 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ ja 98/79/EÜ on sätted Euroopa meditsiiniseadmete andmepanga kohta, millega nõutakse kõnealuse andmepanga rajamist.

(2)

Euroopa meditsiiniseadmete andmepanga eesmärk on tugevdada turujärelevalvet, võimaldades pädevatele asutustele kiiret juurdepääsu teabele tootjate ja volitatud esindajate, seadmete ja sertifikaatide ning järelevalve kohta, jagada teavet kliiniliste uuringute kohta ning edendada kõnealuste direktiivide ühetaolist kohaldamist, eelkõige registreerimisnõuete osas.

(3)

Seetõttu peaks andmepangas olema direktiividega 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ ja 98/79/EÜ ette nähtud teave, eelkõige tootjate ja seadmete registreerimise andmed, välja antud või uuendatud, muudetud, täiendatud, peatatud, tühistatud või tagasilükatud sertifikaatide andmed ning järelevalvemenetlusel ja kliinilistel uuringutel saadud andmed.

(4)

Euroopa Komisjon on koostöös liikmesriikidega sellise andmepanga välja töötanud ja selle nimi on Euroopa meditsiiniseadmete andmepank (Eudamed) ning mitu liikmesriiki kasutavad seda vabatahtlikult.

(5)

Andmed tuleks andmepanka sisestada ettenähtud andmeedastusviise kasutades.

(6)

Et andmete salvestamisel Eudamedi kirjeldataks asjaomaseid seadmeid ühetaoliselt ja andmepanka kasutataks tõhusalt, on asjakohane kasutada rahvusvaheliselt tunnustatud meditsiiniseadmete klassifikaatorit. Arvestades seda, et andmeid võidakse sisestada igas ühenduse ametlikus keeles, tuleks kasutada numberkoodi, et klassifikaatorist oleks kerge seadmeid otsida.

(7)

Üldine meditsiiniseadmete klassifikaator, mille väljatöötamise aluseks on EN ISO 15225:2000 Nomenclature – Specification for a nomenclature system for medical devices for the purpose of regulatory data exchange (2000 Nomenklatuur – nõuded meditsiiniseadmete klassifikatsioonisüsteemile regulatiivandmete vahetamiseks), on selline rahvusvaheliselt tunnustatud klassifikaator. Nõukogu 2. detsembri 2003. aasta järeldustes meditsiiniseadmete kohta (4) meenutati, et on vaja luua Eudamed, seda töös hoida ning selle alusena hakata rakendama üldist meditsiiniseadmete klassifikaatorit.

(8)

On vaja sobivat üleminekuaega, et liikmesriigid saaksid valmistuda Eudamedi kohustuslikuks kasutuselevõtuks ja võtta arvesse muudatusi, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiviga 2007/47/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 90/385/EMÜ aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta ja nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta ning direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (5).

(9)

Liikmesriikidel tuleb sisestada enne 1. maid 2011 olemasolevad andmed ainult sellises ulatuses, nagu Eudamedi tööks edaspidi vaja. Andmepanga Eudamed täielikkuse tagamiseks tuleb sisestada enne 1. maid 2011 olemasolevad andmed tootja, volitatud esindaja ja seadme registreerimise kohta, nagu nõutud direktiividega 93/42/EMÜ ja 98/79/EÜ, sellisel kujul, nagu andmed on liikmesriigis saadaval.

(10)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas meditsiiniseadmete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsusega asutatakse Euroopa meditsiiniseadmete andmepank (Eudamed) kui andmepank direktiivi 90/385/EMÜ artikli 10b lõike 3, direktiivi 93/42/EMÜ artikli 14a lõike 3 ja direktiivi 98/79/EÜ artikli 12 lõike 3 tähenduses.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad, et andmed, millele on osutatud direktiivi 90/385/EMÜ artikli 10b lõike 1 punktides a ja b, direktiivi 93/42/EMÜ artikli 14a lõike 1 punktides a–c ja direktiivi 98/79/EÜ artikli 12 lõike 1 punktides a–c, sisestatakse Eudamedi käesoleva otsuse lisa kohaselt.

Kliiniliste uuringute puhul tagavad liikmesriigid, et Eudamedi sisestatakse käesoleva otsuse lisa kohaselt väljavõte teatistest, millele on osutatud direktiivi 90/385/EMÜ artikli 10 lõikes 1 ja direktiivi 93/42/EMÜ artikli 15 lõikes 1, ning teave, millele on osutatud direktiivi 90/385/EMÜ artikli 10 lõigetes 3 ja 4 ja direktiivi 93/42/EMÜ artikli 15 lõigetes 6 ja 7.

Artikkel 3

Eudamed kasutab HTTPSi (hüperteksti edastusprotokolli üle turvasoklite kihi) ja XMLi (laiendatavat märgistuskeelt).

Artikkel 4

Andmete edastamiseks Eudamedi võivad liikmesriigid valida kas andmete sisestamise võrguühenduse kaudu või XMLi failide üleslaadimise.

Liikmesriigid tagavad, et andmete sisestamisel Eudamedi kasutatakse meditsiiniseadmete kirjeldamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud meditsiiniseadmete klassifikaatori koode.

Artikkel 5

Selliste andmete puhul, mis on olemas enne artiklis 6 osutatud kuupäeva, tagavad liikmesriigid, et tootjate, volitatud esindajate ja seadmete registreerimisega seotud andmed sisestatakse Eudamedi vastavalt direktiivi 93/42/EMÜ artikli 14a lõike 1 punktile a ja direktiivi 98/79/EÜ artikli 12 lõike 1 punktile a.

Andmed tuleb sisestada hiljemalt 30. aprilliks 2012.

Artikkel 6

Liikmesriigid kohaldavad käesolevat otsust alates 1. maist 2011.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. aprill 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 189, 20.7.1990, lk 17.

(2)  EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1.

(3)  EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1.

(4)  ELT C 20, 24.1.2004, lk 1.

(5)  ELT L 247, 21.9.2007, lk 21.


LISA

Andmepanga Eudamed moodulite kohustuslikud andmeväljad, mis vastavad direktiividest 93/42/EMÜ, 90/385/EMÜ ja 98/79/EÜ tulenevatele kohustustele

Direktiiv 93/42/EMÜ

Eudamedi kirje nõutavad vähimandmed

Artikli 14a lõike 1 punkt a ning artikli 14 lõiked 1 ja 2

1.

Subjekt (tootja/volitatud esindaja):

a)

nimi;

b)

tänav;

c)

linn või asula;

d)

postiindeks;

e)

riik;

f)

telefon või e-post;

g)

funktsioon.

2.

Seade:

a)

rahvusvaheliselt tunnustatud klassifikaatori kood (andmete puhul, mis on saadud pärast 1. maid 2011);

b)

seadme nimetus/tähistus või, kui ei ole kättesaadav, üldnimetus.

Artikli 14a lõike 1 punkt b

3.

Sertifikaat:

a)

sertifikaadi number;

b)

sertifikaadi tüüp;

c)

väljaandmise kuupäev;

d)

aegumise kuupäev;

e)

tootja ja vajaduse korral volitatud esindaja (vt välju punktis 1 „Subjekt”);

f)

teavitatud asutus (valida süsteemist);

g)

seadme üldkirjeldus ja vajaduse korral seadme andmed (vt välju punktis 2 „Seade”);

h)

staatus ja vajaduse korral teavitatud asutuse otsuse põhjus.

Artikli 14a lõike 1 punkt c ja artikli 10 lõige 3

4.

Juhtum (liikmesriigi pädeva asutuse aruanne):

a)

pädeva asutuse viide;

b)

tootja ja vajaduse korral volitatud esindaja (vt välju punktis 1 „Subjekt”);

c)

tootja kontaktandmed;

d)

tootja viide/korrigeerimismeetme (FSCA) nr;

e)

seade (vt välju punktis 2 „Seade”) ja vajaduse korral partii number, seerianumber, tarkvara versioon;

f)

teavitatud asutus (valida süsteemist);

g)

millisel turul seadet teadaolevalt turustatakse;

h)

salastatud;

i)

täielik uuring;

j)

taustateave (kirjeldus);

k)

järeldus;

l)

soovitus;

m)

meede ja selle kirjeldus.

Artikli 14a lõike 1 punkt d ning artikli 15 lõiked 1, 6 ja 7

5.

Kliiniline uuring:

a)

tootja ja vajaduse korral volitatud esindaja (vt välju punktis 1 „Subjekt”);

b)

seade (vt välju punktis 2 „Seade”);

c)

uuringu nimetus;

d)

protokolli number;

e)

esmane eesmärk;

f)

pädev asutus antud kliinilise uuringu puhul;

g)

pädeva asutuse otsus artikli 15 lõike 6 kohaselt, otsuse kuupäev ja alus;

h)

varasem lõpetamine ohutuse tõttu artikli 15 lõike 7 kohaselt, otsuse kuupäev ja alus.

Direktiiv 90/385/EMÜ

Eudamedi kirje nõutavad vähimandmed

Artikli 10b lõike 1 punkt a

6.

Sertifikaat (vt välju punktis 3 „Sertifikaat”)

Artikli 10b lõike 1 punkt b ja artikli 8 lõige 3

7.

Juhtum (vt välju punktis 4 „Juhtum”)

Artikli 10b lõike 1 punkt c ja artikli 10 lõiked 1, 3 ja 4

8.

Kliiniline uuring (vt välju punktis 5 „Kliiniline uuring”, a–f)

a)

pädeva asutuse otsus artikli 10 lõike 3 kohaselt, otsuse kuupäev ja alus;

b)

varasem lõpetamine ohutuse tõttu artikli 10 lõike 4 kohaselt, otsuse kuupäev ja alus.

Direktiiv 98/79/EÜ

Eudamedi kirje nõutavad vähimandmed

Artikli 12 lõike 1 punkt a ning artikli 10 lõiked 1, 3 ja 4 ning VIII lisa punkt 4

9.

Subjekt (in vitro diagnostilised meditsiiniseadmed – IVD):

tootja (või vastavalt volitatud esindaja) aadress (vt välju punktis 1 „Subjekt”).

10.

Seade:

kõikide IVD-de puhul

a)

seade (vt välju punktis 2);

b)

teave selle kohta, kas seade on uudne;

c)

turuleviimise katkestamine.

Täienduseks II lisale ja kirje kontrollimiseks

d)

Seadme omaduste hindamise tulemus – vajaduse korral;

e)

sertifikaadid (vt välju punktis 3 „Sertifikaat”);

f)

vastavus ühisele tehnilisele kirjeldusele – vajaduse korral;

g)

seadme tunnus.

Artikli 12 lõike 1 punkt b

11.

Sertifikaat (vt välju punktis 3 „Sertifikaat”)

Artikli 12 lõike 1 punkt c ja artikli 11 lõige 3

12.

Juhtum (vt välju punktis 4 „Juhtum”)


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/49


KOMISJONI OTSUS,

21. aprill 2010,

millega antakse luba Morinda citrifolia viljade püree ja kontsentraadi turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 2397 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2010/228/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

20. aprillil 2006 esitas äriühing Tahitian Noni International Inc. Belgia pädevale asutusele taotluse Morinda citrifolia viljade püree ja kontsentraadi turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana.

(2)

28. veebruaril 2007 esitas Belgia pädev toiduhindamisasutus oma esialgse hindamisaruande. Selles aruandes jõuti järeldusele, et Morinda citrifolia viljade püree ja kontsentraadi kasutamist toidu koostisosana võib lubada.

(3)

Komisjon edastas esmase hindamisaruande kõikidele liikmesriikidele 28. märtsil 2007.

(4)

Määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõikes 4 sätestatud 60päevase ajavahemiku jooksul esitati kooskõlas kõnealuse sättega põhjendatud vastuväited toote turustamise kohta.

(5)

Seepärast konsulteeriti 7. novembril 2007 Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA).

(6)

13. märtsil 2009 jõudis EFSA Euroopa Komisjoni taotlusel esitatud dieettoiduainete, toitumis- ja allergiakomisjoni teaduslikus arvamuses Morinda citrifolia viljade püree ja kontsentraadi ohutuse kohta toidu uuendkoostisosana järeldusele, et noni viljade püree ja kontsentraat on elanikkonnale ohutud.

(7)

Teadusliku hindamise põhjal on kindlaks tehtud, et Morinda citrifolia (noni) viljade püree ja kontsentraat vastavad määruse (EÜ) Nr 258/97 artikli 3 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Iisas kirjeldatud Morinda citrifolia (noni) viljade püreed ja kontsentraati tohib viia Euroopa Liidu turule toidu uuendkoostisosana ja kasutada II lisas loetletud toitudes.

Artikkel 2

Käesoleva otsusega lubatud Morinda citrifolia viljade püreed sisaldava toidu märgistusel esitatakse Morinda citrifolia viljade püree nimetusena „Morinda citrifolia viljade püree” või „noni viljade püree”.

Käesoleva otsusega lubatud Morinda citrifolia viljade kontsentraati sisaldava toidu märgistusel esitatakse Morinda citrifolia viljade kontsentraadi nimetusena „Morinda citrifolia viljade kontsentraat” või „noni viljade kontsentraat”.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA.

Brüssel, 21. aprill 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.


I LISA

Morinda citrifolia viljade püree ja kontsentraadi tehnilised nõuded

Kirjeldus:

Morinda citrifolia viljad korjatakse käsitsi. Seemned ja kestad eraldatakse püreestatud viljadest mehhaaniliselt. Pärast pastöriseerimist pakitakse püree aseptilistesse mahutitesse ja säilitatakse külmas.

Morinda citrifolia kontsentraat valmistatakse Morinda citrifolia püreest pektinolüütiliste ensüümidega töötlemise teel (50–60 °C juures 1–2 tundi). Seejärel kuumutatakse püreed pektinaaside inaktiveerimiseks ja jahutatakse viivitamata. Mahl eraldatakse dekantertsentrifuugi abil. Seejärel mahl kogutakse ja pastöriseeritakse ning kontsentreeritakse vaakumaurustis Brixi arvult 6–8 Brixi arvuni 49–51 lõplikus kontsentraadis.

Morinda citrifolia viljade püree ja kontsentraadi koostis

Niiskus

89–93 %

48–53 %

Valk

< 0,6 g/100 g

3–3,5 g/100 g

Rasv

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Tuhk

< 1 g/100 g

4,5–5 g/100 g

Süsivesikud kokku

5–10 g/100 g

37–45 g/100 g

Fruktoos

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Glükoos

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Kiudained

1,5–3 g/100 g

1,5–5 g/100 g

5,15-dimetüülmorindool (1)

0,19–0,20 μg/mL

0,11–0,77 μg/mL

Lutsidiin (1)

Allpool avastamispiiri

Allpool avastamispiiri

Alisariin (1)

Allpool avastamispiiri

Allpool avastamispiiri

Rubiadiin (1)

Allpool avastamispiiri

Allpool avastamispiiri


(1)  Taotleja poolt antrakinoonide sisalduse määramiseks Morinda citrifolia pürees ja kontsentraadis välja töötatud ja kinnitatud HPLC-UV meetodi abil.

Avastamispiirid: 2,5 ng/mL (5,15 dimetüülmorindool); 50,0 ng/mL (lutsidiin); 6,3 ng/mL (alisariin) ja 62,5 ng/mL (rubiadiin).


II LISA

Morinda citrifolia viljade püree ja kontsentraadi kasutamine

Kasutusrühm

Morinda citrifolia viljade maksimaalne sisaldus

pürees

kontsentraadis

Suhkrukondiitritooted

45 g/100 g

10 g/100 g

Teraviljabatoonid

53 g/100 g

12 g/100 g

Pulbrilised energiajoogisegud (kuivaines)

53 g/100 g

12 g/100 g

Karboniseeritud joogid

11 g/100 g

3 g/100 g

Jäätis ja sorbett

31 g/100 g

7 g/100 g

Jogurt

12 g/100 g

3 g/100 g

Küpsised

53 g/100 g

12 g/100 g

Kuklid, koogid ja pagaritooted

53 g/100 g

12 g/100 g

Hommikusöögihelbed (täistera)

88 g/100 g

20 g/100 g

Keedised ja želeed (puuviljahoidised)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Magusad võided, täidised ja glasuurid

31 g/100 g

7 g/100 g

Maitsestatud kastmed, konserveeritud köögiviljad ja maitseained

88 g/100 g

20 g/100 g

Toidulisandid (kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/46/EÜ (2))

26 g päevadoosi kohta vastavalt tootja soovitusele

6 g päevadoosi kohta vastavalt tootja soovitusele


(1)  Toetudes töötlemiseelsele kogusele 100 g lõpptoote valmistamiseks.

(2)  EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.


23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/52


KOMISJONI OTSUS,

22. aprill 2010,

mis käsitleb Itaalia kavandatud dekreedi eelnõu, millega kehtestatakse pika säilimisajaga piima, kõrgkuumutatud piima, mikrofiltreeritud pastöriseeritud piima ja kõrgpastöriseeritud piima ning piimatoodete märgistamist käsitlevad standardid

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 2436 all)

(Ainult itaaliakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/229/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi 2000/13/EÜ artikli 19 teises lõigus sätestatud korrale teatasid Itaalia ametiasutused komisjonile 25. augustil 2009 dekreedi eelnõust, millega kehtestatakse pika säilimisajaga piima, kõrgkuumutatud piima, mikrofiltreeritud pastöriseeritud piima ja kõrgpastöriseeritud piima ning ka piimatoodete märgistamist käsitlevad standardid.

(2)

Kõnealuse dekreedi artikli 1 kohaselt kehtib see pika säilimisajaga piima, kõrgkuumutatud piima, mikrofiltreeritud pastöriseeritud piima ja kõrgpastöriseeritud piima ning ka piimatoodete kohta.

(3)

Kõnealuse dekreedi artiklis 2 esitatud nõude kohaselt peab pika säilimisajaga piima, kõrgkuumutatud piima, mikrofiltreeritud pastöriseeritud piima ja kõrgpastöriseeritud piima märgistusel olema esitatud nimetatud viisidel töödeldud piima päritolukoht.

(4)

Kõnealuse dekreedi artikli 3 lõikes 1 on sätestatud, et piimatoodete märgistusel peab olema esitatud kõnealuste toodete valmistamisel kasutatud piima päritolukoht.

(5)

Kõnealuse dekreedi artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et piima või piimatoodete töötlemisel saadud aineid sisaldavate juustude, sealhulgas kodujuustude märgistusel peab olema esitatud loetelu kõnealustest ainetest ning viide nende töötlemisel kasutatud piima päritolukohale.

(6)

Kõnealuse dekreedi artiklis 4 on sätestatud, et kohupiimast valmistatud juustude märgistusel peab olema esitatud kohupiima valmistamisel kasutatud piima päritolukoht.

(7)

Direktiiviga 2000/13/EÜ on ühtlustatud toidu märgistamist käsitlevad eeskirjad: ühelt poolt on ette nähtud teatavate riiklike sätete ühtlustamine ja teiselt poolt ühtlustamata riiklikke norme käsitlev kord. Ühtlustamise ulatus on kindlaks määratud nimetatud direktiivi artikli 3 lõikes 1, milles on esitatud loetelu andmetest, mis tuleb artiklite 4–17 kohaselt etiketil esitada, kui nendes sisalduvate erandite alusel ei ole sätestatud teisiti.

(8)

Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 3 lõike 1 punkti 8 kohaselt on kohustuslik esitada andmed päritolu- ja lähteriigi kohta, kui selliste andmete puudumine võib tarbijat toidu tegeliku päritolu või lähteriigi määramisel oluliselt eksitada. Selles sättes on ette nähtud sobiv mehhanism, millega vältida ohtu, et tarbijaid eksitatakse seeläbi, et teatavad teabe elemendid võiksid tekitada mulje, et asjaomane toit on pärit mõnest teisest päritolu- või lähteriigist, kui see tegelikult pärit on.

(9)

Lisaks sellele on direktiivi 2000/13/EÜ artikli 4 lõikega 2 ette nähtud võimalus nõuda konkreetsete toitude puhul lisaks selle direktiivi artikli 3 lõikes 1 loetletud andmetele muude andmete esitamist Euroopa Liidu sätete või nende puudumise korral riiklike sätete alusel.

(10)

Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 18 lõike 2 kohaselt on lubatud vastu võtta ühtlustamata riiklikke norme, kui see on õigustatud ühel käesolevas artiklis loetletud põhjustest, milleks on muu hulgas pettuse ärahoidmine ja rahvatervise kaitsmine, eeldusel, et need ei takista direktiivis 2000/13/EÜ sätestatud määratluste ja eeskirjade kohaldamist. Seega, kui liikmesriik esitab riiklike märgistamiseeskirjade kavandi, tuleb kontrollida, kas see vastab eespool nimetatud nõuetele ja aluslepingu sätetele.

(11)

Itaalia ametiasutused väidavad, et kõnealune dekreet on vajalik pika säilimisajaga piima, kõrgkuumutatud piima, mikrofiltreeritud pastöriseeritud piima ja kõrgpastöriseeritud piima ning ka piimatoodete jälgitavussüsteemi määratlemiseks ja reguleerimiseks. Lisaks sellele kinnitavad Itaalia ametiasutused, et nimetatud dekreet on vajalik selle artiklis 1 loetletud toidu märgistamise reguleerimiseks, et tarbijate huvid oleksid võimalikult suures ulatuses kaitstud.

(12)

Nimetatud dekreedi artiklis 1 loetletud toodete jälgitavuse suhtes nõutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused), (2) et toidukäitlemisettevõtjad looksid kõikides tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappides ulatusliku jälgitavussüsteemi, mis võimaldab kaupa turult sihipäraselt ja korrektselt kõrvaldada või anda teavet tarbijatele või kontrollivatele ametnikele. Vastavalt kõnealuse määruse artiklile 18 peavad toidukäitlejad suutma kindlaks teha iga isiku, kellelt on tarnitud toit, ja muud ettevõtjad, kellele nende toodang on tarnitud. Lisaks sellele nähakse kõnealuse määruse artikliga 19 ette konkreetsed kohustused toitukäitlejatele. Kõnealuste valmistoodete märgistusel esitatavad kohustuslikud päritoluandmed ei ole nimetatud jälgitavusnõuete järgimisel eeltingimuseks.

(13)

Kui jätta arvestamata üldine viide tarbijate huvide kaitsmise vajadusele, ei toonud Itaalia ametiasutused ühtegi põhjendust, mille alusel võinuks järeldada, et kohustuslik päritoluandmete esitamine nimetatud dekreedi artiklis 1 loetletud toodete puhul oleks vajalik suuremas ulatuses, kui seda on sätestatud direktiivi 2000/13/EÜ artikli 3 lõike 1 punktis 8.

(14)

Seega ei suutnud Itaalia ametiasutused tõestada, et nimetatud dekreedis sätestatud kohustus esitada päritolukoht oleks vajalik direktiivi 2000/13/EÜ artikli 18 lõikes 2 loetletud eesmärkide täitmiseks.

(15)

Neid kaalutlusi silmas pidades on komisjon esitanud kõnealuse dekreedi eelnimetatud sätete kohta negatiivse arvamuse vastavalt direktiivi 2000/13/EÜ artikli 19 kolmandale lõigule.

(16)

Vastavalt sellele tuleks nõuda, et Itaalia ametiasutused ei võtaks vastu kõnealuse dekreedi sätteid.

(17)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Itaalia ei võta vastu kõnealuse dekreedi (millega kehtestatakse pika säilimisajaga piima, kõrgkuumutatud piima, mikrofiltreeritud pastöriseeritud piima ja kõrgpastöriseeritud piima ning piimatoodete märgistamist käsitlevad standardid) artiklit 2, artikli 3 lõikeid 1 ja 3 ja artiklit 4 (kohupiimas kasutatud piima päritolukoha esitamise kohustuse osas).

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile.

Brüssel, 22. aprill 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.

(2)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.