ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.097.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 97

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
17. aprill 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 316/2010, 16. aprill 2010, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Pommes des Alpes de Haute Durance (KGT)]

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 317/2010, 16. aprill 2010, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse puuetega inimeste tööhõivet käsitleva lisaküsimustiku kirjeldus aastaks 2011 ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 318/2010, 16. aprill 2010, millega 124. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

10

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 319/2010, 16. aprill 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

12

 

 

OTSUSED

 

 

2010/218/EL

 

*

Komisjoni otsus, 16. aprill 2010, millega muudetakse otsust 2006/415/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripi puhanguga Rumeenias (teatavaks tehtud numbri K(2010) 2348 all)  ( 1 )

14

 

 

2010/219/EL

 

*

Komisjoni otsus, 16. aprill 2010, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/236/EÜ Indoneesiast pärit ja inimtoiduks ettenähtud kalatoodete importimise eritingimuste kohta (teatavaks tehtud numbri K(2010) 2354 all)  ( 1 )

16

 

 

2010/220/EL

 

*

Komisjoni otsus, 16. aprill 2010, Indoneesiast imporditud ja inimtoiduks ettenähtud vesiviljelustoodete suhtes kohaldatavate erakorraliste meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2010) 2358 all)  ( 1 )

17

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

17.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 97/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 316/2010,

16. aprill 2010,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Pommes des Alpes de Haute Durance” (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimese lõiguga ja vastavalt artikli 17 lõikele 2 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Prantsusmaa taotlus registreerida nimetus „Pommes des Alpes de Haute Durance” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 199, 25.8.2009, lk 19.


LISA

Asutamislepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PRANTSUSMAA

Pommes des Alpes de Haute Durance (KGT)


17.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 97/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 317/2010,

16. aprill 2010,

millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse puuetega inimeste tööhõivet käsitleva lisaküsimustiku kirjeldus aastaks 2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. märtsi 1998. aasta määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioonis (edaspidi „ÜRO konventsioon”), millele on alla kirjutanud Euroopa Ühendus ja kõik tema liikmesriigid, on statistikat ja andmete kogumist käsitlevas artiklis 31 sätestatud, et osalisriigid kohustuvad koguma asjakohast teavet, kaasa arvatud statistilised ja uuringuandmed, mis võimaldavad neil sõnastada ja ellu rakendada ÜRO konventsiooni jõustamiseks vajalikku poliitikat, kaasa arvatud artikli 27 tööd ja tööhõivet käsitlevaid sätteid.

(2)

Oma 17. märtsi 2008. aasta resolutsioonis puuetega inimeste olukorra kohta Euroopa Liidus (2) on nõukogu rõhutanud puuetealase statistika vajadust, et saada ülevaade puuetega inimeste üldisest olukorrast Euroopas, ning seda, et sellised statistilised ja uurimisandmed võimaldavad välja töötada hästi põhjendatud puuetealast poliitikat ning rakendada seda erinevatel haldustasanditel. Nõukogu kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama kooskõlas nende vastava pädevusega seda, et alustataks tööd Euroopa puuetealase strateegiaga, mis järgneb praegusele puuetega inimestele suunatud Euroopa tegevuskavale (2004–2010), hinnates muu hulgas ka seda, kuidas on riiklike meetmete puhul arvesse võetud Euroopa Ühenduse ja liikmesriikide võetud kohustusi seoses ÜRO konventsiooni täieliku rakendamisega Euroopa tasandil, ning kaaludes selleks ühtsete ja võrreldavate riiklike sihtmärkide kehtestamist.

(3)

Puuetega inimeste tööhõive kohta on vaja igakülgset ja võrreldavat andmekogumit, et jälgida, kuidas edeneb ÜRO konventsiooni artikli 27 rakendamine ning Euroopa tööhõivestrateegia ja Euroopa puuetealase strateegia eesmärkide saavutamine, ning mõõta puuetega inimeste tööturul osalemise arengut.

(4)

Komisjoni 23. aprilli 2008. aasta määruses (EÜ) nr 365/2008, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike kavad aastateks 2010, 2011 ja 2012, (3) on sätestatud puuetega inimeste tööhõivet käsitlev lisaküsimustik. Tuleks kindlaks määrata selle küsimustiku muutujate loend.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Üksikasjalik nimekiri andmetest, mida on vaja koguda puuetega inimeste tööhõivet käsitleva 2011. aasta lisaküsimustikuga, on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 77, 14.3.1998, lk 3.

(2)  ELT C 75, 26.3.2008, lk 1.

(3)  ELT L 112, 24.4.2008, lk 22.


LISA

TÖÖJÕU VALIKVAATLUS

Puuetega inimeste tööhõivet käsitleva 2011. aasta lisaküsimustiku vorm

1.

Asjaomased liikmesriigid ja piirkonnad: kõik.

2.

Muutujad tähistatakse järgmiselt.

Tööjõu valikvaatluse muutujate kodeerimine veerus „Filter” põhineb komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 377/2008 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes) III lisal (1).

Lühend

Veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

HEALTHMA

197–198

 

Pikaajalise terviseprobleemi või haiguse tüüp (kodeerida 1. põhitüüp)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat

01

Ülajäsemete probleemid (k.a artriit või reuma)

02

Alajäsemete probleemid (k.a artriit või reuma)

03

Selja- või kaelaprobleemid (k.a artriit või reuma)

04

Vähk

05

Nahaprobleemid, k.a allergilised reaktsioonid ja tõsised moonutused

06

Südame-, vererõhu-või vereringeprobleemid

07

Rindkereprobleemid või hingamisprobleemid, k.a astma ja bronhiit

08

Mao-, maksa-, neeru- või seedeprobleemid

09

Diabeet

10

Epilepsia (k.a hood)

11

Tõsine peavalu, nagu migreen

12

Õpiraskused (lugemis- ja kirjutamisprobleemid või raskused matemaatikaga)

13

Krooniline ängistus

14

Depressioon

15

Muud vaimsed, emotsionaalsed või närviprobleemid

16

Muud progresseeruvad haigused (k.a hulgiskleroos, HIV, Alzheimeri tõbi, Parkinsoni tõbi)

17

Muud pikaajalised terviseprobleemid

18

Pikaajalised terviseprobleemid või haigused puuduvad

99

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

HEALTHSE

199–200

 

Pikaajalise terviseprobleemi või haiguse tüüp (kodeerida 2. põhitüüp)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja HEALTHMA = 1–17

01

Probleemid ülajäsemetega (k.a artriit või reuma)

02

Probleemid alajäsemetega (k.a artriit või reuma)

03

Selja-või kaelaprobleemid (k.a artriit või reuma)

04

Vähk

05

Nahaprobleemid, k.a allergilised reaktsioonid ja tõsised moonutused

06

Südame-, vererõhu- või vereringeprobleemid

07

Rindkereprobleemid või hingamisprobleemid, k.a astma ja bronhiit

08

Mao-, maksa-, neeru- või seedeprobleemid

09

Diabeet

10

Epilepsia (k.a hood)

11

Tõsine peavalu, nagu migreen

12

Õpiraskused (lugemis- ja kirjutamisprobleemid või raskused matemaatikaga)

13

Krooniline ängistus

14

Depressioon

15

Muud vaimsed, emotsionaalsed või närviprobleemid

16

Muud progresseeruvad haigused (k.a hulgiskleroos, HIV, Alzheimeri tõbi, Parkinsoni tõbi)

17

Muud pikaajalised terviseprobleemid

18

Muud pikaajalised terviseprobleemid või haigused puuduvad

99

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

DIFFICMA

201–202

 

1. põhiline tegutsemisraskus (kodeerida kõige olulisem raskus)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat

01

Nägemine, isegi prille kandes

02

Kuulmine, isegi abivahendeid kasutades

03

Kõndimine, trepist ülesminek

04

Istumine või seismine

05

Mälu, keskendumine

06

Suhtlemine, näiteks teiste mõistmine või enda mõistetavaks tegemine

07

Ulatumine või sirutumine

08

Tõstmine ja kandmine

09

Kummardumine

10

Hoidmine, haaramine või pööramine

11

Puudub

99

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

DIFFICSE

203–204

 

2. põhiline tegutsemisraskus (kodeerida olulisuselt teine raskus)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja DIFFICMA = 1–10

01

Nägemine, isegi prille kandes

02

Kuulmine, isegi abivahendeid kasutades

03

Kõndimine, trepist ülesminek

04

Istumine või seismine

05

Mälu, keskendumine

06

Suhtlemine, näiteks teiste mõistmine või enda mõistetavaks tegemine

07

Ulatumine või sirutumine

08

Tõstmine ja kandmine

09

Kummardumine

10

Hoidmine, haaramine või pööramine

11

Puudub

99

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

LIMHOURS

205

 

Terviseprobleem(id) või haigus(ed) põhjustavad piiranguid tundide arvule, kui palju saab inimene nädalas töötada

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (HEALTHMA = 1–17 või DIFFICMA = 1–10)

1

Jah, terviseprobleem(id) või haigus(ed)

2

Jah, tegutsemisraskus(ed)

3

Jah, mõlemad, terviseprobleem(id)/haigus(ed) ja tegutsemisraskus(ed)

4

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

LIMTYPEW

206

 

Terviseprobleem(id) või haigus(ed) või raskus(ed) põhjustavad piiranguid töö liigile, mida inimene võib teha (nt probleemid raskuste kandmisega, õues töötamisega, pikaajalise istumisega)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (HEALTHMA = 1–17 või DIFFICMA = 1–10)

1

Jah, terviseprobleem(id) või haigus(ed)

2

Jah, tegutsemisraskus(ed)

3

Jah, mõlemad, terviseprobleem(id)/haigus(ed) ja tegutsemisraskus(ed)

4

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

LIMTRANS

207

 

Terviseprobleem(id) või haigus(ed) või raskus(ed) põhjustavad piiranguid isiku tööle minekuks ja sealt tulekuks

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (HEALTHMA = 1–17 või DIFFICMA = 1–10)

1

Jah, terviseprobleem(id) või haigus(ed)

2

Jah, tegutsemisraskus(ed)

3

Jah, mõlemad, terviseprobleem(id)/haigus(ed) ja tegutsemisraskus(ed)

4

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

NEEDHELP

208

 

Terviseprobleemi(de)/haigus(t)e või tegutsemisraskus(t)e tõttu vajab (mittetöötav) isik/ kasutab (töötav) isik isiklikku abi, mis võimaldab tal tööd teha

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (HEALTHMA = 1–17 või DIFFICMA = 1–10)

1

Jah

2

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

NEEDADAP

209

 

Terviseprobleemi(de)/haigus(t)e või tegutsemisraskus(t)e tõttu vajab (mittetöötav) isik/ kasutab (töötav) isik erivahendeid või vajab (mittetöötav) isik/kasutab (töötav isik) kohandatud töökohta, mis võimaldab tal tööd teha

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (HEALTHMA = 1–17 või DIFFICMA = 1–10)

1

Jah

2

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

NEEDORGA

210

 

Terviseprobleemi(de)/haigus(t)e või tegutsemisraskus(t)e tõttu vajab (mittetöötav) isik/ kasutab (töötav) isik spetsiaalset töökorraldust, mis võimaldab tal tööd teha (nt istuv töö, kaugtöö, paindlik tööaeg või vähem pingeline töö)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (HEALTHMA = 1–17 või DIFFICMA = 1–10)

1

Jah

2

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

LIMREAS

211–212

 

Tööpiirangute peamine põhjus (töötundide arv, tüüp, tööle minek või sealt tulek), mida ei põhjusta pikaajaline terviseprobleem/haigus või tegutsemisraskus

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat

01

Kvalifikatsiooni/kogemuste puudumine

02

Sobivate töövõimaluste puudumine

03

Kehv transpordiühendus töökohaga või selle puudumine

04

Tööandja paindlikkuse puudumine

05

Mõjutab hüvitiste saamist

06

Perekondlikud/hooldamise kohustused

07

Isiklikud põhjused

08

Muu põhjus

09

Piirangud tööks puuduvad

99

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub


Lühend

Veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

 

213/218

 

2010. aasta tööjõu vaatluse kaalutegur (vabatahtlik)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat

0000–9999

Veerud 213–216 sisaldavad täisarve

00–99

Veerud 217–218 on kümnendiku täpsusega


(1)  ELT L 114, 26.4.2008, lk 57.


17.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 97/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 318/2010,

16. aprill 2010,

millega 124. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

29. märtsil 2010 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kõrvaldada ühe isiku nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seepärast tuleks I lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

välissuhete peadirektor

João VALE DE ALMEIDA


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

Pealkirja „Füüsilised isikud” all asuv järgmine kanne jäetakse välja:

„Azahari Husin. Tiitel: Dr. Aadress: Taman Sri Pulai, Johor, Malaisia. Sünniaeg: 14.9.1957. Sünnikoht: Negeri Sembilan, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 11512285. Riiklik isikukood: 570914-05- 5411. Muu teave: Teadaolevalt suri 2005. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.”


17.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 97/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 318/2010,

16. aprill 2010,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 17. aprillil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. aprill 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO

87,5

MA

80,1

TN

109,3

TR

111,1

ZZ

97,0

0707 00 05

MA

93,5

TR

124,4

ZZ

109,0

0709 90 70

MA

49,0

TR

99,2

ZZ

74,1

0805 10 20

EG

51,1

IL

52,2

MA

52,7

TN

56,0

TR

64,0

ZZ

55,2

0805 50 10

EG

66,0

TR

60,3

ZA

64,4

ZZ

63,6

0808 10 80

AR

90,3

BR

85,3

CA

111,7

CL

85,8

CN

86,7

MK

22,1

NZ

105,3

US

135,1

UY

72,5

ZA

81,8

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

87,4

CL

86,3

CN

50,4

ZA

105,4

ZZ

82,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

17.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 97/14


KOMISJONI OTSUS,

16. aprill 2010,

millega muudetakse otsust 2006/415/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripi puhanguga Rumeenias

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 2348 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/218/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (3) eriti selle artikli 18 esimest lõiku,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (4) eriti selle artikli 63 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 14. juuni 2006. aasta otsuses 2006/415/EÜ (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga ühenduses) (5) sätestatakse teatavad kaitsemeetmed, mida tuleb kohaldada, et vältida selle haiguse levikut, sealhulgas A- ja B-piirkondade kehtestamine pärast kahtlustatavat või kinnitust leidnud haiguspuhangut. Sellised piirkonnad on loetletud kõnealuse otsuse lisas.

(2)

Pärast alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripi kinnitatud puhangut Rumeenias võttis asjaomane liikmesriik kooskõlas otsusega 2006/415/EÜ kaitsemeetmeid ning kehtestas sealhulgas kõnealuse otsuse artikli 4 kohaselt A- ja B-piirkonnad.

(3)

Pärast haiguspuhangut Rumeenias võttis komisjon 16. märtsil 2010 vastu otsuse 2010/158/EL, mis käsitleb teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Rumeenias (6). Kõnealuse otsusega on määratud kindlaks piirkonnad, kus kohaldatakse otsusega 2006/415/EÜ kehtestatud kaitsemeetmeid, ja meetmete kohaldamise ajavahemik.

(4)

Kõnealused ajutised kaitsemeetmed on toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee raames läbi vaadatud.

(5)

Pärast otsuse 2010/158/EL vastuvõtmist on piirkonnas, mille suhtes kohaldati juba ajutisi kaitsemeetmeid, tuvastatud uus haiguspuhang. Seepärast on asjakohane võtta uut haiguspuhangut arvesse A-piirkonna suuruse ning kaitsemeetmete kohaldamise aja kindlaks määramisel, mis tuleks nüüd kinnitada.

(6)

Otsuse 2006/415/EÜ lisa tuleks seega vastavalt muuta.

(7)

Liidu õigusloome selguse huvides tuleks otsus 2010/158/EL kehtetuks tunnistada.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/415/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Otsus 2010/158/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. aprill 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(4)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(5)  ELT L 164, 16.6.2006, lk 51.

(6)  ELT L 67, 17.3.2010, lk 10.


LISA

„LISA

A   OSA

Artikli 4 lõike 2 kohaselt kehtestatud A-piirkond

ISO riigikood

Liikmesriik

A-piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev artikli 4 lõike 4 punkti b alapunkti iii kohaselt

Kood

(võimaluse korral)

Nimi

RO

Rumeenia

00038

Piirkond:

17.4.2010

Ohustatud tsoon:

Letea

Järelevalvetsoon:

C.A. Rosetti

Sfiștofca

Cardon

RO

Rumeenia

00038

Ohustatud tsoon:

Plauru

27.4.2010

B   OSA

Artikli 4 lõike 2 kohaselt kehtestatud B-piirkond

ISO riigikood

Liikmesriik

B-piirkond

Kohaldamise lõppkuupäevartikli 4 lõike 4 punkti b alapunkti iii kohaselt

Kood

(võimaluse korral)

Nimi

RO

Rumeenia

00038

Tulcea maakonna osad, mida ei ole loetletud A osas

27.4.2010”


17.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 97/16


KOMISJONI OTSUS,

16. aprill 2010,

millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/236/EÜ Indoneesiast pärit ja inimtoiduks ettenähtud kalatoodete importimise eritingimuste kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 2354 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/219/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (1) eriti selle artikli 22 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (2) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. märtsi 2006. aasta otsus 2006/236/EÜ Indoneesiast pärit ja inimtoiduks ettenähtud kalatoodete importimise eritingimuste kohta (3) võeti vastu Euroopa Komisjoni Indoneesiasse tehtud kontrollkäikude tulemusena, mille käigus avastati kõnealuses kolmandas riigis tõsiseid puudusi kalandustoodete käitlemise hügieenis.

(2)

Otsust 2006/236/EÜ muudeti komisjoni otsusega 2008/660/EÜ, (4) millega kehtestati nõue analüüsida Indoneesiast pärit kalatooteid histamiini ja akvakultuuritoodetes esinevate raskemetallide avastamiseks.

(3)

Otsusega 2006/236/EÜ on ette nähtud, et liikmesriigid tagavad, et kõik Indoneesiast imporditud kalatoodete (v.a akvakultuurist pärit toodete) saadetised läbivad vajalikud analüüsid selle kindlakstegemiseks, et asjaomased tooted ei sisalda raskmetalle üle teatava piirnormi.

(4)

Otsusega 2006/236/EÜ on samuti ette nähtud, et otsus tuleb läbi vaadata, arvestades Indoneesia pädevate asutuste pakutavaid tagatisi ja liikmesriikide tehtud analüüside tulemusi.

(5)

Indoneesiast imporditud kalatoodetele liikmesriikides tehtud analüüside tulemused on raskemetallide suhtes soodsad. Peale selle on Indoneesia esitanud praeguseks komisjonile asjakohased tagatised. Seetõttu ei ole enam vajalik analüüsida kõiki kalatoodete saadetisi raskemetallide avastamiseks.

(6)

Otsus 2006/236/EÜ tuleks vastavalt kehtetuks tunnistada.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsus 2006/236/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. aprill 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(2)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(3)  ELT L 83, 22.3.2006, lk 16.

(4)  ELT L 215, 12.8.2008, lk 6.


17.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 97/17


KOMISJONI OTSUS,

16. aprill 2010,

Indoneesiast imporditud ja inimtoiduks ettenähtud vesiviljelustoodete suhtes kohaldatavate erakorraliste meetmete kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 2358 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/220/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1)

2009. aasta novembris Indoneesias toimunud komisjoni kontrollkäigu tulemused näitasid puudusi vesiviljelusloomadel ja -toodetel esinevate jääkide kontrollimise süsteemis ning selliste laboriseadmete tõhususes, millega tuvastatakse teatavate farmakoloogiliste toimeainete jääke vesiviljelusloomadel ja -toodetel, nagu on nõutud nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivis 96/23/EÜ (millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ) (2) ja komisjoni 14. augusti 2002. aasta otsuses 2002/657/EÜ (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 96/23/EÜ analüüsimeetodite tulemuslikkuse ja tulemuste tõlgendamise osas) (3).

(2)

Seega on olemas risk, et Indoneesiast imporditud ja inimtoiduks ettenähtud vesiviljelustooted sisaldavad jääke teatavatest farmakoloogilistest toimeainetest, mida on kasutatud haiguste ärahoidmiseks või vesiviljelusloomade tootlikkuse tõstmiseks ning mis on kahjulikud inimeste tervisele. Nende toimeainete all peetakse silmas: klooramfenikooli, nitrofuraane ja tetratsükliine. Seega on vaja võtta meetmeid selle riski vähendamiseks. Need meetmed peaksid olema proportsionaalsed ja piirama kaubandust üksnes ulatuses, mis on vajalik tarbijakaitse kõrge taseme saavutamiseks.

(3)

Kui olulist osa Indoneesiast imporditud vesiviljelustooteid kontrollitaks enne turule laskmist kohustuslikus korras kõnealuste jääkide esinemise osas, vähendaks see ohtu, et turule jõuaksid saadetised, mis sisaldavad selliseid jääke; samuti saadaks täpsemat teavet Indoneesiast pärit kalandustoodete tegeliku jääkidega saastatuse kohta ning takistataks Indoneesia tootjatel neid toimeaineid liigselt kasutamast.

(4)

Indoneesiast pärit vesiviljelustoodete saadetiste impordi suhtes on vaja kehtestada ühtsed, kindlaksmääratud miinimumtasemel kontrollinõuded, sest tooteid võidakse importida läbi mitme liikmesriigi.

(5)

Liikmesriikidel palutakse komisjonile teatada selliste farmakoloogiliste toimeainete esinemisest, mida ei lubata kasutada toiduks tarvitatavatel loomadel, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 470/2009 (4) või sellest, et farmakoloogiliste toimeainete jääkide tase ületab määrusega (EÜ) nr 470/2009 kehtestatud piirnorme; teavitamiseks tuleb kasutada määrusega (EÜ) nr 178/2002 loodud kiirhoiatussüsteemi ja kõigi testide kohta tuleb esitada regulaarselt aruandeid, et komisjon saaks vajalikku teavet, kas kõnealuseid ajutisi meetmeid tuleks säilitada või esitatud teabe alusel muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevat otsust kohaldatakse Indoneesiast pärit, inimtoiduks ettenähtud vesiviljelustoodete saadetiste impordi suhtes.

Artikkel 2

1.   Kehtestades asjakohased proovivõtukavad, tagavad liikmesriigid, et proove võetakse vähemalt 20 % artiklis 1 nimetatud saadetistelt, mida imporditakse nende territooriumi piiripunktide kaudu.

2.   Lõike 1 kohaselt võetud proove tuleb analüüsida määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 2 lõikes a sätestatud farmakoloogiliste toimeainete jääkide, eelkõige klooramfenikooli, nitrofuraani metaboliitide ja tetratsükliinide (vähemalt tetratsükliini, oksütetratsükliini ja kloortetratsükliini) tuvastamiseks.

Artikkel 3

Saadetised, millelt on artikli 2 lõike 1 kohaselt võetud proovid, peavad asjaomase liikmesriigi pädevad asutused ametlikult kinni kuni analüüsitulemuste selgumiseni. Neid saadetisi võib turule lasta üksnes siis, kui analüüsitulemused on kinnitanud saadetiste vastavust määruses (EÜ) nr 470/2009 sätestatule.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid peavad viivitamata teavitama komisjoni neist analüüsitulemustest juhul, kui:

a)

ilmneb, et mõne vastavalt määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 14 lõike 2 punktidele a, b või c liigitatud farmakoloogilise toimeaine esinemise tase ületab kõnealuse määrusega kehtestatud piirmäära, või

b)

ilmneb, et määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 14 lõike 2 punktides a, b või c sätestamata farmakoloogilise toimeaine esinemise tase, v.a juhul kui kõnealuse toimeaine suhtes on sätestatud vastavalt kõnealusele määrusele või komisjoni 12. augusti 2002. aasta otsusele 2002/657/EÜ (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 96/23/EÜ analüüsimeetodite tulemuslikkuse ja tulemuste tõlgendamise osas) (5) konkreetne referentsväärtus meetme võtmiseks ning jääkide tase ei vasta kõnealusele referentsväärtusele või ületab selle.

Analüüsitulemused saadetakse komisjonile määrusega (EÜ) nr 178/2002 loodud kiirhoiatussüsteemi kaudu.

2.   Liikmesriigid koostavad iga kolme kuu järel aruande, milles võtavad arvesse kõigi Indoneesiast pärit, inimtoiduks ettenähtud vesiviljelusloomade saadetiste analüüsitulemusi proovide puhul, mis on tehtud eelmise kolme kuu jooksul.

Need aruanded esitatakse komisjonile igale kvartalile järgneval kuul (aprill, juuli, oktoober ja jaanuar).

Artikkel 5

Kõik käesoleva otsuse kohaldamisega seotud kulud kannab kaubasaatja, kaubasaaja või ükskõik kumma esindaja.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. aprill 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(2)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

(3)  EÜT L 221, 17.8.2002, lk 8.

(4)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(5)  EÜT L 221, 17.8.2002, lk 8.