ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.053.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 53

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
4. märts 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 182/2010, 3. märts 2010, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste registris nimetus [Belokranjska pogača (GTE)]

1

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 183/2010, 3. märts 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 184/2010, 3. märts 2010, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

5

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2010/14/EL, 3. märts 2010, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, arvates toimeainete hulka heptamaloksüloglükaani ( 1 )

7

 

 

OTSUSED

 

 

2010/134/EL

 

*

Komisjoni otsus, 1. märts 2010, millega muudetakse otsust 2006/473/EÜ seoses Mandri-Austraalia vabaks tunnistamisega bakteritest Xanthomonas campestris (kõik tsitruselistele patogeensed tüved) (teatavaks tehtud numbri K(2010) 1063 all)

10

 

 

2010/135/EL

 

*

Komisjoni otsus, 2. märts 2010, tärklise amülopektiinkomponendi sisalduse suurendamiseks geneetiliselt muundatud kartuli (Solanum tuberosum L., liin EH92-527-1) turulelaskmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2010) 1193 all)  ( 1 )

11

 

 

2010/136/EL

 

*

Komisjoni otsus, 2. märts 2010, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud kartulist EH92-527-1 (BPS-25271-9) toodetud sööta ning nimetatud kartuli juhuslik või tehniliselt vältimatu sisaldus toidus ja muudes söödatoodetes (teatavaks tehtud numbri K(2010) 1196 all)  ( 1 )

15

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA riikide alalise komitee otsus nr 1/2010/AK, 28. jaanuar 2010, EMP finantsmehhanismi ajutise komitee loomise kohta aastateks 2009–2014

19

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

4.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 182/2010,

3. märts 2010,

millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste registris nimetus [„Belokranjska pogača” (GTE)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 509/2006 põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 8 lõike 2 esimesele lõigule ja kohaldades kõnealuse määruse artikli 19 lõiget 3 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Sloveenia taotlus registreerida nimetus „Belokranjska pogača” (2).

(2)

Kuna komisjonile ei ole esitatud ühtegi määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 9 kohast vastuväidet, tuleb kõnealune nimetus registreerida.

(3)

Samuti taotleti taotluses kaitset, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 13 lõikega 2. Nimetusele „Belokranjska pogača” tuleks kõnealune kaitse tagada, kuna vastuväidete puudumise tõttu ei ole võimalik väita, et nimetust kasutatakse õiguspäraselt, üldtunnustatult ja majanduslikult olulisel määral samalaadsete põllumajandustoodete või samalaadse toidu puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 13 lõikega 2 ette nähtud kaitset.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. märts 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 1.

(2)  ELT C 137, 17.6.2009, lk 19.


LISA

Määruse (EÜ) nr 509/2006 I lisas osutatud toit

Rühm 2.3.   Kondiitri- ja leivatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised ja muud pagaritooted

SLOVEENIA

Belokranjska pogača (GTE)

Nime kasutamine on reserveeritud.


4.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 183/2010,

3. märts 2010,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. märtsil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. märts 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO

67,6

MA

114,4

TN

135,3

TR

129,4

ZZ

111,7

0707 00 05

EG

211,5

JO

145,3

MK

147,9

TR

154,5

ZZ

164,8

0709 90 70

MA

135,4

TR

90,4

ZZ

112,9

0709 90 80

EG

40,8

ZZ

40,8

0805 10 20

CL

52,4

EG

44,1

IL

56,9

MA

47,1

TN

55,1

TR

46,3

ZZ

50,3

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

59,9

TR

74,0

ZZ

71,6

0808 10 80

CA

76,4

CN

69,3

MK

24,7

US

98,2

ZZ

67,2

0808 20 50

AR

82,2

CL

188,1

CN

54,8

US

95,6

ZA

90,3

ZZ

102,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


4.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 184/2010,

3. märts 2010,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2009/10. turustusaastaks on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 877/2009 (3). Neid hindu ja tollimakse on viimati muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 180/2010 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse 2009/10. turustusaastaks muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. märtsil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. märts 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 253, 25.9.2009, lk 3.

(4)  ELT L 52, 3.3.2010, lk 46.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 4. märtsist 2010

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

40,51

0,00

1701 11 90 (1)

40,51

2,75

1701 12 10 (1)

40,51

0,00

1701 12 90 (1)

40,51

2,45

1701 91 00 (2)

45,67

3,77

1701 99 10 (2)

45,67

0,64

1701 99 90 (2)

45,67

0,64

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.


DIREKTIIVID

4.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/7


KOMISJONI DIREKTIIV 2010/14/EL,

3. märts 2010,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, arvates toimeainete hulka heptamaloksüloglükaani

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikega 2 esitas Elicityl SA 9. mail 2006 Prantsusmaale taotluse toimeaine heptamaloksüloglükaani kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjoni otsusega 2007/560/EÜ (2) kinnitati, et toimik on täielik ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas loetletud andme- ja teabenõuetele.

(2)

Kõnealuse toimeaine mõju inimese tervisele ja keskkonnale taotleja kavandatud kasutusviiside puhul on hinnatud vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigetele 2 ja 4. Määratud referentliikmesriik esitas hindamisaruande projekti 26. juulil 2007.

(3)

Liikmesriigid ja Euroopa Toiduohutusamet on esitanud eksperdihinnangud hindamisaruande kohta, mis esitati komisjonile 17. juulil 2009. aastal Euroopa Toiduohutusameti teadusliku aruandena heptamaloksüloglükaani kohta (3). Liikmesriigid ja komisjon vaatasid selle aruande läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning see vormistati 27. novembril 2009 komisjoni läbivaatamisaruandena heptamaloksüloglükaani kohta.

(4)

Mitme uuringu põhjal on selgunud, et heptamaloksüloglükaani sisaldavad taimekaitsevahendid võib lugeda üldiselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b ning artikli 5lõikes 3 ettenähtud nõuetele, eriti kasutusviiside puhul, mida on uuritud ja mille kohta on esitatud üksikasjalikud andmed komisjoni aruandes. Seega on asjakohane lisada heptamaloksüloglükaan direktiivi I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite kasutuslubade väljaandmine vastavalt kõnealuse direktiivi sätetele.

(5)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaks määratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine lisamisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetelusse lisamist anda liikmesriikidele kuus kuud heptamaloksüloglükaani sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate ajutiste kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas esitatud asjakohaste tingimuste täitmine. Liikmesriigid peaksid kehtivad ajutised kasutusload asendama alaliste lubadega, neid muutma või need tühistama vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ sätetele. Erandina eespool nimetatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik iga taimekaitsevahendi iga kavandatud kasutusviisi käsitleva täieliku, III lisa nõuetele vastava toimiku esitamiseks ja hindamiseks direktiivis 91/414/EMÜ sätestatud ühtsete põhimõtete alusel.

(6)

Seega on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa kohaselt.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. novembriks 2010. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. detsembrist 2010.

Kui liikmesriigid võtavad need normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid muudavad või tühistavad vajaduse korral direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt toimeainet heptamaloksüloglükaani sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad kasutusload 30. novembriks 2010. Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, kas kõnealuse direktiivi I lisas heptamaloksüloglükaani suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealust toimeainet käsitleva kande B osas nimetatud tingimused, ning kas loa valdajal on olemas kõnealuse direktiivi artikli 13 lõike 2 tingimuste kohaselt II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 teevad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab heptamaloksüloglükaani ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. maiks 2010 kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt kõnealuse direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele ning arvestades kõnealuse direktiivi I lisas heptamaloksüloglükaani käsitleva kande B osa. Selle hindamise põhjal otsustavad nad, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist liikmesriigid:

a)

vajaduse korral muudavad heptamaloksüloglükaani ainsa toimeainena sisaldavate toodete kasutusluba või tühistavad selle hiljemalt 30. novembriks 2011 või

b)

kui vahend sisaldab heptamaloksüloglükaani ühena mitmest toimeainest, muudavad vajadusel luba või tühistavad selle hiljemalt 30. novembriks 2011 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas direktiivis või vastavates direktiivides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained kanti direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 1. juunil 2010.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. märts 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  ELT L 213, 15.8.2007, lk 29.

(3)  EFSA Scientific Report (2009) 334, 1–52, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance heptamaloxyloglucan (valmimiskuupäev: 17. juuli 2009).


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmine kanne:

Nr

Üldnimetus, tunnuskood

IUPACi nimetus

Puhtusaste (2)

Jõustumiskuupäev

Lisamise aegumine

Erisätted

„304

Heptamaloksüloglükaan

CASi nr

870721-81–6

CIPACi nr

Puudub

IUPACi täisnimetus joonealuses märkuses (1)

 

Xyl p: ksülopüranosüül

 

Glc p: glükopüranosüül

 

Fuc p: fükopüranosüül

 

Gal p: galaktopüranosüül

 

Glc-ol: glütsitool

≥ 780 g/kg

Lisandi patuliini sisaldus tehnilises materjalis ei tohi olla üle 50 μg/kg.

1. juuni 2010

31. mai 2020

A   OSA

Lubatud kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 27. novembril 2009 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees heptamaloksüloglükaani kohta koostatud hindamise aruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.


(1)  Formula

(2)  Täpsemad andmed toimeainete identifitseerimise ja määratlemise kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


OTSUSED

4.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/10


KOMISJONI OTSUS,

1. märts 2010,

millega muudetakse otsust 2006/473/EÜ seoses Mandri-Austraalia vabaks tunnistamisega bakteritest Xanthomonas campestris (kõik tsitruselistele patogeensed tüved)

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 1063 all)

(2010/134/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle IV lisa A osa I jao punkti 16.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 5. juuli 2006. aasta otsusega 2006/473/EÜ, millega tunnistatakse teatavad kolmandad riigid ja teatavad kolmandate riikide alad vabaks bakteritest Xanthomonas campestris (kõik tsitruselistele patogeensed tüved), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ja Guignardia citricarpa Kiely (kõik tsitruselistele patogeensed tüved), (2) tunnistatakse Austraalia piirkonnad Uus-Lõuna-Wales, Lõuna-Austraalia ja Victoria vabaks bakteritest Xanthomonas campestris (kõik tsitruselistele patogeensed tüved).

(2)

Austraalia esitas üksikasjaliku tehnilise teabe, mis põhineb haiguste ohjamise ja tauditõrje programmidel ning mitmeaastastel ametlikel uuringutel ja millest nähtub, et bakterite Xanthomonas campestris tekitatud haiguspuhangud Queenslandis suudeti edukalt likvideerida ning et Põhjaterritoorium ja Lääne-Austraalia on vabad bakterist Xanthomonas campestris. Seega tuleks kõik tsitruselisi kasvatavad piirkonnad Mandri-Austraalias tunnistada nimetatud kahjurist vabaks.

(3)

Seepärast tuleks otsust 2006/473/EÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/473/EÜ artikli 1 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

Austraalias: Uus-Lõuna-Wales, Põhjaterritoorium, Queensland, Lõuna-Austraalia, Victoria ja Lääne-Austraalia;”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. märts 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  ELT L 187, 8.7.2006, lk 35.


4.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/11


KOMISJONI OTSUS,

2. märts 2010,

tärklise amülopektiinkomponendi sisalduse suurendamiseks geneetiliselt muundatud kartuli (Solanum tuberosum L., liin EH92-527-1) turulelaskmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 1193 all)

(Ainult rootsikeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/135/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ning nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 18 lõike 1 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2001/18/EÜ kohaselt tohib geneetiliselt muundatud organismi või geneetiliselt muundatud organismide kombinatsiooni sisaldavat või nendest koosnevat toodet turule viia ainult siis, kui liikmesriigi pädev asutus, kellele esitati taotlus kõnealuse toote turulelaskmiseks, annab selleks kirjaliku nõusoleku kõnealuses direktiivis sätestatud korras.

(2)

Äriühing BASF Plant Science (endine Amylogen HB) esitas Rootsi pädevale asutusele teatise (registreerimisnumber C/SE/96/3501) geneetiliselt muundatud kartulist (Solanum tuberosum L., liin EH92-527-1) saadud toote turulelaskmise kohta.

(3)

Algselt hõlmas teatis Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 turulelaskmist eesmärgiga kasvatada seda taime ühenduses tööstusliku tärklise valmistamiseks ja loomasöödana kasutamiseks.

(4)

Rootsi pädev asutus koostas direktiivi 2001/18/EÜ artikliga 14 kehtestatud korras hindamisaruande, milles järeldati, et puuduvad teaduslikud tõendid selle kohta, et Solanum tuberosu’'i L. liini EH92-527-1 turulelaskmine taotletud kasutusotstarvetel võiks ohustada inimeste või loomade tervist või keskkonda.

(5)

Hindamisaruanne esitati komisjonile ja teiste liikmesriikide pädevatele asutustele, kes esitasid kõnealuse toote turulelaskmise kohta vastuväited ning jäid nende seisukohtade juurde.

(6)

9. detsembril 2005 teatas äriühing BASF Plant Science Rootsi pädevale asutusele, et ta kavatseb direktiivi 2001/18/EÜ alusel koostatud teatisest välja jätta loomasöödana kasutamise otstarbe ning piirduda toote kasutusotstarbe puhul Solanum tuberosum L. liini EH92-527-1 kasvatamise ja tööstusliku tärklise tootmisega.

(7)

25. aprillil 2005 esitas BASF Plant Science Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 (2) alusel taotluse kartulit Solanum tuberosum L. liin EH92-527-1 sisaldava, sellest koosneva või sellest tootetud sööda ja toidu turulelaskmise kohta.

(8)

Euroopa Toiduohutusameti arvamustes, mis avaldati 24. veebruaril 2006 ja milles käsitletakse Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 turulelaskmist kasvatamise ja tööstusliku tärklise valmistamise otstarbel vastavalt direktiivile 2001/18/EÜ ning toidu ja söödana kasutamise otstarbel vastavalt direktiivile (EÜ) nr 1829/2003, jõuti järeldusele, et kavandatud kasutusotstarvete korral on ebatõenäoline, et kõnealune saadus kahjustaks inimeste või loomade tervist või keskkonda.

(9)

Kui uuriti vastuväiteid, milles liikmesriigid direktiivis 2001/18/EÜ sätestatu alusel veendunud olid, teatises esitatud andmeid ja Euroopa Toiduohutusameti arvamust, siis üheski neist ei leitud tõendeid, mille alusel oleks võinud arvata, et Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 turulelaskmine võiks kavandatud kasutusotstarvete korral kahjustada inimeste või loomade tervist või keskkonda.

(10)

Võttes aluseks Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud aruande, milles nimetatakse kanamütsiini ja neomütsiini kui äärmiselt olulisi antibakteriaalseid aineid inimmeditsiinis ja muu kui inimmeditsiini riskijuhtimise strateegiates, esitas Euroopa Ravimiamet 26. veebruaril 2007 teatise, milles rõhutatakse mõlema antibiootikumi tähtsust inim- ja veterinaarmeditsiinis. Võttes arvesse seda teatist, märkis Euroopa Toiduohutusamet 13. aprillil 2007, et nptII geeni olemasolu geneetiliselt muundatud taimedel ei kahjusta nende antibiootikumide ravitoimet, sest on äärmiselt ebatõenäoline, et geen kanduks taimedelt üle bakteritele ja avalduks seejärel, ning kuna kõnealune antibiootikumiresistentne geen on keskkonnas bakteritel juba levinud. Seega kinnitas EFSA oma varasemat hinnangut, et antibiootikumiresistentsuse markergeeni nptII kasutamine geneetiliselt muundatud organismides ning nendest saadud, toiduks ja söödaks ettenähtud toodetes on ohutu.

(11)

14. mail 2008. aastal volitas komisjon toiduohutusametit i) koostama konsolideeritud teaduslikku arvamust, milles võetakse arvesse varasemat arvamust ja teatist antibiootikumiresistentsuse markergeenide kasutuse kohta geneetiliselt muundatud taimedel, mida kavatsetakse lubada või mida on juba lubatud turule lasta, ning selliste taimede võimalikku kasutamist impordiks, töötlemiseks ja viljeluseks; ii) märkima, millised tagajärjed võiksid sellisel konsolideeritud arvamusel olla varasematele toiduohutusameti hinnangutele, mis esitati antibiootikumiresistentsuse markergeene sisaldavate konkreetsete geneetiliselt muundatud organismide kohta. Ühtlasi juhiti toiduohutusameti tähelepanu muu hulgas kirjadele, mille komisjon sai Taanilt ja Greenpeace'ilt.

(12)

11. juunil 2009 avaldas toiduohutusamet teatise antibiootikumiresistentsuse markergeenide kasutamise kohta geneetiliselt muundatud taimedel. Teatises leitakse, et toiduohutusameti varasem hinnang Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 kohta on kooskõlas teatises kirjeldatud riskihindamise strateegiaga, ning et mingeid uusi andmeid, mille alusel toiduohutusamet peaks oma varasemat arvamust muutma, ei ole saadud.

(13)

Solanum tuberosum’i L. liinile EH92-527-1 tuleks määrata kordumatu tunnus, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ, (3) ja komisjoni 14. jaanuari 2004. aasta määruses (EÜ) nr 65/2004, millega luuakse süsteem geneetiliselt muundatud organismide kordumatute tunnuste väljatöötamiseks ja määramiseks (4).

(14)

Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 sisaldava või sellest koosneva toote märgistusel või sellisele tootele lisatud dokumendis peaks olema tekst, milles teatatakse ettevõtjatele ja lõpptarbijatele, et seda toodet ei tohi kasutada inimtoiduks ega loomade söödaks.

(15)

Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 kartulist toodetud sööt ja nimetatud kartuli juhuslik või tehniliselt vältimatu sisaldus toidus ja muudes söödatoodetes on lubatud komisjoni otsusega 2010/136/EL, (5) mis on vastu võetud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1829/2003.

(16)

Liikmesriigid peaksid kasutama direktiivi 2001/18/EÜ artikli 31 lõike 3 punkti b kohaselt loodud registreid kõnealuse direktiivi C osa alusel kasvatatud geneetiliselt muundatud organismide asukoha registreerimiseks, et muu hulgas lihtsustada seiret ja üldist järelevalvet ning inspekteerimist ja kontrollimist.

(17)

Euroopa Toiduohutusameti arvamuse kohaselt ei ole kavandatud kasutusviiside puhul vaja kehtestada eritingimusi toote käitlemiseks või pakendamiseks ja teatavate ökosüsteemide, keskkondade või geograafiliste piirkondade kaitsmiseks.

(18)

Selleks et täiendada Põhja-Euroopas teostatud väliuuringuid, mis näitasid, et Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 kasvatamine tõenäoliselt keskkonnale kahjulikku mõju ei avalda, tuleks rakendada täiendavaid meetmeid ning võtta seireprogrammi osana järelevalve alla kartulist toituvad organismid põldudel, kus kaubanduslikul otstarbel kasvatatakse Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1, ja nende läheduses.

(19)

Enne Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 turulelaskmist tuleks kohaldada meetmeid, mis on vajalikud toote märgistamise ja jälgitavuse tagamiseks kõikidel turulelaskmise etappidel, sealhulgas kontrolli asjakohase valideeritud tuvastamismeetodi alusel.

(20)

Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 tuvastamismeetodi on valideerinud määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 32 osutatud ühenduse tugilabor kooskõlas komisjoni 6. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 641/2004, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 üksikasjalikke rakenduseeskirju, mida kohaldatakse uut geneetiliselt muundatud toitu ja sööta käsitlevate loataotluste, olemasolevatest toodetest teatamise ja ohuhindamise soodsate tulemustega läbinud geneetiliselt muundatud materjali juhusliku või tehniliselt vältimatu sisalduse suhtes (6).

(21)

Direktiivi 2001/18/EÜ artikli 30 lõike 1 alusel loodud komitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust avaldanud.

(22)

16. juulil 2007. aastal peetud istungil ei suutnud nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ettepaneku kohta vastu võtta ei poolt ega vastu otsust. Seetõttu võtab meetmed komisjon,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõusolek

Ilma et see piiraks muude ühenduse õigusaktide, eriti määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohaldamist, võib Rootsi pädev asutus anda kirjaliku nõusoleku artiklis 2 määratletud ja äriühingu BASF Plant Science’i teatatud (registreerimisnumber C/SE/96/3501) toote turulelaskmiseks vastavalt käesolevale otsusele.

Nõusolekus määratakse kooskõlas direktiivi 2001/18/EÜ artikli 19 lõikega 3 selgesti kindlaks nõusoleku tingimused, mis on sätestatud artiklites 3 ja 4.

Artikkel 2

Toode

1.   Toodetena või toodetes turulelastav geneetiliselt muundatud organism (edaspidi „toode”) on kartul (Solanum tuberosum L.), mida on muundatud tärklise amülopektiinkomponendi sisalduse suurendamiseks vektori pHoxwG abil Agrobacterium tumefaciens’iga ja sel viisil on saadud liin EH92-527-1. Toode sisaldab DNA järjestusi kahes kassetis:

a)

1. kassett:

Tn5–st pärinev nptII tüüpi kanamütsiini resistentsusgeen, mida taimekoes avaldumisel kontrollib nopaliini süntaasi promootor ja Agrobacterium tumefaciens’i nopaliini süntaasi geenist pärit polüadenüleerimise terminatsioonijärjestus;

b)

2. kassett:

kartuli geeni gbss segment, mis kodeerib granulaarse tärklise süntaasi valku tagurpidises orientatsioonis, mida kontrollib kartulist isoleeritud gbss promootor ja Agrobacterium tumefaciens’i nopaliini süntaasi geenist pärit polüadenüleerimise terminatsioonijärjestus.

2.   Nõusolek hõlmab geneetiliselt muundatud Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 eraldi toodetena või toodetes.

Artikkel 3

Turulelaskmise tingimused

Toote võib turule lasta kasvatamiseks ja tööstuslikuks kasutamiseks vastavalt järgmistele tingimustele:

a)

direktiivi 2001/18/EÜ artikli 15 lõike 4 kohaselt kehtib nõusolek kümme aastat alates Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 kohta nõusoleku väljaandmise kuupäevast;

b)

toote kordumatu tunnus on BPS-25271-9;

c)

ilma et see piiraks direktiivi 2001/18/EÜ artikli 25 kohaldamist, teeb nõusoleku valdaja vastava taotluse korral nii liikmesriikide pädevatele asutustele ja järelevalveteenistustele kui ka ühenduse kontrollilaboritele kättesaadavaks toote positiivsed ja negatiivsed kontrolliproovid, geneetilise materjali ja etalonained;

d)

inspekteerimiseks ja kontrolliks kasutatakse Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 tuvastamismeetodit, mille on valideerinud ühenduse tugilabor, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1829/2003 lisas;

e)

ilma et see piiraks määruses (EÜ) nr 1829/2003 sätestatud erimärgistamise nõuete kohaldamist, peavad toote märgistusel või tootega kaasneval dokumendil olema sõnad „Toode sisaldab geneetiliselt muundatud organisme” või „Toode sisaldab geneetiliselt muundatud EH92-527-1 kartulit” ning sõnad „mitte kasutada inimtoiduks”;

f)

samuti peab märgistus või tootega kaasnev dokument näitama, et toode sisaldab muundatud tärklisefraktsiooni;

g)

kui nõusoleku valdaja laseb nõusoleku kehtivusaja jooksul mõne liikmesriigi turule Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1, teavitab ta käitlejaid ja kasutajaid vahetult kõikidest toote üldistest omadustest ning seda liini sisaldava saagi turule laskmisel kehtivatest juriidilistest nõuetest;

h)

võttes arvesse, et käesolevas otsuses käsitletakse ainult kasvatamist ja tööstuslikku kasutamist, tagab nõusoleku valdaja, et Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 mugulad

i)

on mahapanemise, kasvatamise, saagikoristuse, transpordi, ladustamise ja keskkonnas käitlemise ajal toiduks ja söödaks kasutatavatest kartulitest füüsiliselt eraldatud;

ii)

toimetatakse asjaomasele riigi pädevale asutusele teatatud ja üksnes selleks ettenähtud tärklise töötlemise ettevõttesse, et valmistada tööstuslikku tärklist suletud süsteemis, jälgides nende kas ajalist või ruumilist eraldatust, et ära hoida mis tahes segunemine inimtoiduks või loomasöödaks ettenähtud kartulist saadud materjaliga.

Artikkel 4

Seire

1.   Nõusoleku kehtivusaja jooksul

a)

tagab nõusoleku valdaja, et kasutusele võetakse ja rakendatakse seirekava, mille alusel jälgitakse toote käitlemisest või kasutamisest tulenevat negatiivset mõju inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale. Kõnealune seirekava hõlmab juhtumipõhist seiret, üldjärelevalvet ja identiteeti säilitavat süsteemi (Identity Preservation System), nagu on nimetatud teatises ja mida võidakse muuta vastavalt käesolevale artiklile;

b)

tagab nõusoleku valdaja, et seire sisaldab andmeid Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 kasvatamiseks kasutatud maa-ala ja koristatud materjali koguse kohta;

c)

nõusoleku valdaja peab suutma tõendada komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele järgmist:

i)

teatises sisalduvas seirekavas täpsustatud olemasolevad seirevõrgud koguvad toodete seire seisukohast olulist teavet ning

ii)

kõnealused seirevõrgud on leppinud kokku, et edastavad kõnealuse teabe nõusoleku valdajale enne, kui seirearuanded lõike 2 kohaselt komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele esitatakse;

d)

laiendab nõusoleku valdaja olemasolevaid seirevõrke, et küsimustiku ja teatises üksikasjalikult kirjeldatud aruandlussüsteemi abil kaasata kõik Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1 kasvatajad;

e)

viib nõusoleku valdaja läbi konkreetseid väliuuringuid selleks, et lisas sätestatud nõuete kohaselt jälgida põldudel, kus kasvatatakse Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1, ja nende põldude läheduses võimalikku kahjulikku mõju kartulist toituvatele organismidele.

2.   Nõusoleku valdaja esitab komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele iga-aastased aruanded seiretegevuse tulemuste kohta, kusjuures esimest korda aasta pärast seda, kui lõplik nõusolek on saadud.

3.   Ilma et see piiraks direktiivi 2001/18/EÜ artikli 20 kohaldamist, vaatab nõusoleku valdaja vajaduse korral ning komisjoni ja algse teatise saanud liikmesriigi pädeva asutuse nõusolekul ja/või algse taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus komisjoni nõusolekul teatises esitatud seirekava seiretegevuse tulemusi silmas pidades üle. Seirekava muutmise ettepanekud esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud Rootsi Kuningriigile.

Brüssel, 2. märts 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.

(3)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 24.

(4)  ELT L 10, 16.1.2004, lk 5.

(5)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 15.

(6)  ELT L 102, 7.4.2004, lk 14.


LISA

Kartulist toituvate organismide seire põldudel, kus kasvatatakse Solanum tuberosum’i L. liini EH92-527-1, ja nende läheduses.

1.

Nõusoleku valdaja teeb väliuuringuid, et jälgida võimalikku kahjulikku mõju kartulist toituvatele organismidele põldudel, kus kasvatatakse Solanum tuberosum’I L. liini EH92-527-1, ja nende põldude läheduses.

2.

Seireuuring keskendub kartulipõldudel ja nende läheduses elavatele kartulist toituvatele mudelorganismidele, mis täidavad põllumajanduslikus keskkonnas põhilisi ökoloogilisi funktsioone.

3.

Seireuuringus tuleb võtta arvesse uusimaid teaduslikke andmeid ja kasutada moodsa tehnika meetodeid, sealhulgas standardmeetoditele vastavat andmete statistilist analüüsi.

4.

Kõnealuste uuringute tulemusi hinnatakse teatises sisalduvat riskianalüüsi silmas pidades ning need esitatakse artikli 4 lõikes 2 sätestatud korras.

5.

Vajaduse korral kasutatakse nende uuringute tulemusi selleks, et läbi vaadata ja muuta teatises kavandatud seirekava, nagu on sätestatud artikli 4 lõikes 3.


4.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/15


KOMISJONI OTSUS,

2. märts 2010,

millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud kartulist EH92-527-1 (BPS-25271-9) toodetud sööta ning nimetatud kartuli juhuslik või tehniliselt vältimatu sisaldus toidus ja muudes söödatoodetes

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 1196 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/136/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 3 ja artikli 19 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Äriühing BASF Plant Science GmbH esitas 28. veebruaril 2005 Ühendkuningriigi pädevatele asutustele määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklite 5 ja 17 kohase taotluse, et lubada toidu ja söödana kasutamise eesmärgil lasta turule geneetiliselt muundatud kartul EH92-527-1 ning kartulit EH92-527-1 sisaldav, sellest koosnev või sellest toodetud toit ja sööt (välja arvatud kasutamine viljeluseks).

(2)

Taotlusest selgub, et geneetiliselt muundatud kartulist EH92-527-1 (nagu ka mis tahes tavapärasest tärklisekartulist) toodetud sööt on tärklisetootmise kõrvalsaadus ning see on ainus kavandatav kasutusviis toidu- ja söödaahelas.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 6 ja 18 avaldas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) 10. novembril 2006 oma heakskiitva arvamuse ja leidis, et ei ole tõenäoline, et taotluses kirjeldatud kartulit EH92-527-1 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete (2) turulelaskmine võiks mõjuda kahjulikult inimeste või loomade tervisele või keskkonnale. Toiduohutusamet võttis oma arvamuse esitamisel arvesse kõiki liikmesriikide konkreetseid küsimusi ja kaalutlusi, mis olid tõstatatud riiklike pädevate asutustega konsulteerimise käigus, nagu näevad ette kõnealuse määruse artikli 6 lõige 4 ja artikli 18 lõige 4.

(4)

Sellest tulenevalt leiab toiduohutusamet, et ei ole vaja täiendavaid märgistusnõudeid lisaks määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 13 lõikega 1 ja artikli 25 lõikega 2 ette nähtud erinõuetele. Samuti leidis toiduohutusamet, et ei ole vaja rakendada määruse artikli 6 lõike 5 punktis e ja artikli 18 lõike 5 punktis e nimetatud turulelaskmise, kasutamise ja käitlemise eritingimusi ja kitsendusi, sealhulgas turustamisjärgset järelevalvet ning eritingimusi konkreetsete ökosüsteemide / konkreetse keskkonna ja/või geograafiliste piirkondade kaitsmiseks.

(5)

Toiduohutusamet jõudis oma arvamuses järeldusele, et taotleja esitatud keskkonnaseirekava on kooskõlas toodete kavandatud kasutusega. Keskkonnaseire korraldamine on ette nähtud komisjoni 2. märtsi 2010. aasta otsusega 2010/135/EL, milles käsitletakse tärklise amülopektiinkomponendi sisalduse suurendamiseks geneetiliselt muundatud kartuli (Solanum tuberosum L., liin EH92-527-1) turulelaskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ (3).

(6)

Võttes aluseks Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud aruande, milles nimetatakse kanamütsiini ja neomütsiini kui äärmiselt olulisi antibakteriaalseid aineid inimmeditsiinis ja muu kui inimmeditsiini riskijuhtimise strateegiates, esitas Euroopa Ravimiamet 26. veebruaril 2007 teatise, milles rõhutatakse mõlema antibiootikumi tähtsust inim- ja veterinaarmeditsiinis. Võttes arvesse seda teatist, märkis Euroopa Toiduohutusamet 13. aprillil 2007, et nptII geeni olemasolu geneetiliselt muundatud taimedel ei kahjusta nende antibiootikumide ravitoimet, sest on äärmiselt ebatõenäoline, et geen kanduks taimedelt üle bakteritele ja avalduks seejärel, ning kuna kõnealune antibiootikumiresistentne geen on keskkonnas bakteritel juba levinud. Seega kinnitas EFSA oma varasemat hinnangut, et antibiootikumiresistentsuse markergeeni nptII kasutamine geneetiliselt muundatud organismides ning nendest saadud, toiduks ja söödaks ette nähtud toodetes on ohutu.

(7)

14. mail 2008. aastal volitas komisjon toiduohutusametit i) koostama konsolideeritud teaduslikku arvamust, milles võetakse arvesse varasemat arvamust ja teatist antibiootikumiresistentsuse markergeenide kasutuse kohta geneetiliselt muundatud taimedel, mida kavatsetakse lubada või mida on juba lubatud turule lasta, ning selliste taimede võimalikku kasutamist impordiks, töötlemiseks ja viljeluseks; ii) märkima, millised tagajärjed võiksid sellisel konsolideeritud arvamusel olla varasematele toiduohutusameti hinnangutele, mis esitati antibiootikumiresistentsuse markergeene sisaldavate konkreetsete geneetiliselt muundatud organismide kohta. Ühtlasi juhiti toiduohutusameti tähelepanu muu hulgas kirjadele, mis komisjon sai Taanilt ja Greenpeace’ilt.

(8)

11. juunil 2009 avaldas toiduohutusamet teatise antibiootikumiresistentsuse markergeenide kasutamise kohta geneetiliselt muundatud taimedel. Teatises leitakse, et toiduohutusameti varasem hinnang geneetiliselt muundatud kartuli (liin EH92-527-1) kohta on kooskõlas teatises kirjeldatud riskihindamise strateegiaga ning et mingeid uusi andmeid, mille alusel toiduohutusamet peaks oma varasemat arvamust muutma, ei ole saadud.

(9)

Eespool esitatud kaalutlusi arvestades tuleks anda luba kõnealuste toodete turulelaskmiseks.

(10)

Luba kartuli EH92-527-1 viljelemiseks ja tööstuslikuks kasutamiseks on antud otsusega 2010/135/EL, milles on esitatud kasutamis- ja käitlemistingimused, mille eesmärk on ära hoida mis tahes segunemine toiduks või söödaks mõeldud tavalisest kartulist saadud materjaliga.

(11)

Vaatamata nende meetmete rakendamisele ei saa välistada geneetiliselt muundatud kartuli ja mõnede tärklisetootmise saaduste sisaldumist toidus või söödas. Sellist sisaldust tuleks käsitleda juhusliku või tehniliselt vältimatuna ning selle lubatav piirnorm on kuni 0,9 %.

(12)

Igale geneetiliselt muundatud organismile tuleks määrata kordumatu tunnus vastavalt komisjoni 14. jaanuari 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 65/2004, millega luuakse süsteem geneetiliselt muundatud organismide kordumatute tunnuste väljatöötamiseks ja määramiseks (4).

(13)

Kogu käesoleva otsuse lisas sisalduv teave kõnealuste toodete turulelaskmise lubade kohta tuleks sisestada määruses sätestatud geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ühenduse registrisse.

(14)

Vastavalt määruse artikli 4 lõikele 2 ja artikli 16 lõikele 2 on toodete lubamise tingimused siduvad kõigile tooteid turule laskvatele isikutele.

(15)

Käesolevast otsusest tuleb bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku kaudu teatada bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli osalistele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1946/2003 (geneetiliselt muundatud organismide piiriülese liikumise kohta) (5) artikli 9 lõikele 1 ja artikli 15 lõike 2 punktile c.

(16)

Toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee ei ole oma eesistuja poolt kindlaksmääratud tähtaja jooksul arvamust avaldanud.

(17)

18. veebruaril 2008. aastal peetud istungil ei suutnud nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võtta ei poolt ega vastu otsust. Seetõttu võtab meetmed komisjon,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Geneetiliselt muundatud organism ja kordumatu tunnus

Geneetiliselt muundatud kartulile (Solanum tuberosum L., liin EH92-527-1), mida on kirjeldatud lisa punktis b, antakse määruse (EÜ) nr 65/2004 kohane kordumatu tunnus BPS-25271-9.

Artikkel 2

Lubamine

Vastavalt käesolevas otsuses kirjeldatud tingimustele on määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 4 lõike 2 ja artikli 16 lõike 2 tähenduses lubatud järgmised tooted:

a)

kartulist BPS-25271-9 toodetud sööt;

b)

toit, mis sisaldab kartulist BPS-25271-9 koosnevat, seda sisaldavat või sellest toodetud materjali alla 0,9 % toidu üksikutes koostisosades või ühest komponendist koosnevas toidus, kui selle GMO sisaldus toidus on juhuslik või tehniliselt vältimatu;

c)

sööt, mis sisaldab kartulist BPS-25271-9 koosnevat, seda sisaldavat või sellest toodetud materjali alla 0,9 % söödast või selle koostisse kuuluvatest üksiksöötadest, kui selle GMO sisaldus söödas on juhuslik või tehniliselt vältimatu.

Artikkel 3

Märgistamine

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 25 lõikes 2 sätestatud märgistusnõuete kohaldamisel tuleb organismi nimetuseks märkida „amülopektiin-tärklisekartul”.

Artikkel 4

Keskkonnamõjude seire

1.   Otsuse 2010/135/EL artiklis 4 sätestatud keskkonnamõjude seirekava kohaldatakse ka käesoleva otsuse suhtes.

2.   Loaomanik esitab komisjonile iga-aastased aruanded seiretegevuse rakendamise ja tulemuste kohta.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklile 30 tuleb aruandes anda selgelt teada, milliseid osi aruannetest tuleb pidada konfidentsiaalseks, esitades selle kohta kontrollitava põhjenduse.

Aruannete konfidentsiaalsed osad tuleb esitada eraldi dokumentidena.

Artikkel 5

Ühenduse register

Käesoleva otsuse lisas sisalduv teave kantakse määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 28 sätestatud geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ühenduse registrisse.

Artikkel 6

Loa omanik

Loaomanik on BASF Plant Science GmbH, Saksamaa.

Artikkel 7

Kehtivus

Käesolevat otsust kohaldatakse kümne aasta jooksul alates selle teatavakstegemise kuupäevast.

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule BASF Plant Science GmbH, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Saksamaa.

Brüssel, 2. märts 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.

(2)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-070

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 11.

(4)  ELT L 10, 16.1.2004, lk 5.

(5)  ELT L 287, 5.11.2003, lk 1.


LISA

a)   Taotleja ja loa omanik

Nimi

:

BASF Plant Science GmbH

Aadress

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Saksamaa

b)   Toodete nimetus ja kirjeldus

1)

Kartulist BPS-25271-9 toodetud sööt;

2)

toit, mis sisaldab kartulist BPS-25271-9 koosnevat, seda sisaldavat või sellest toodetud materjali alla 0,9 % toidu üksikutes koostisosades või ühest komponendist koosnevas toidus, kui selle GMO sisaldus toidus on juhuslik või tehniliselt vältimatu;

3)

sööt, mis sisaldab kartulist BPS-25271-9 koosnevat, seda sisaldavat või sellest toodetud materjali alla 0,9 % söödast või selle koostisse kuuluvatest üksiksöötadest, kui selle GMO sisaldus söödas on juhuslik või tehniliselt vältimatu.

Taotluses kirjeldatud geneetiliselt muundatud kartulist BPS-25271-9 saadud tärklise koostist on muudetud (kõrgem amülopektiini-amüloosi suhe). Muutus pärsib granulaarse tärklise süntaasi valgu (GBSS) väljendumist, mis on vastutav amüloosi biosünteesi eest. Selle tulemusena on toodetud tärklise amüloosisisaldus väike või puudub üldse, ning tärklis koosneb amülopektiinist, mis muudab tema füüsikalisi omadusi. Geneetilise muundamise protsessis kasutati geneetilise markerina nptII geeni, mis loob resistentsuse kanamütsiini suhtes.

c)   Märgistus

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 25 lõikes 2 sätestatud märgistusnõuete kohaldamisel tuleb organismi nimetuseks märkida „amülopektiin-tärklisekartul”.

d)   Määramismeetod

Tekkepõhine reaalajaline kvantitatiivne PCR-põhine meetod geneetiliselt muundatud kartuli BPS-25271-9 jaoks.

Valideerinud määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel asutatud ühenduse tugilabor; avaldatud veebilehel http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Etalonaine: ERM®-BF421, mis on kättesaadav Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) kaudu Etalonainete ja Mõõtmiste Instituudist (IRMM) järgmisel aadressil: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Kordumatu tunnus

BPS-25271-9

f)   Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioohutuse protokolli II lisa alusel nõutav teave

Bioohutuse teabevõrgustik, kanne ID: vt [täidetakse pärast teatavakstegemist].

g)   Toodete turule laskmise, kasutamise või käitlemise tingimused või piirangud

Ei ole nõutud.

h)   Seirekava

Otsuse 2010/135/EL artiklis 4 sätestatud keskkonnamõjude seirekava.

i)   Turustamisjärgse järelevalve nõuded toidu kasutamisel inimtoiduks

Ei ole nõutud.

Märkus: aja jooksul võib tekkida vajadus muuta linke asjaomastele dokumentidele. Kõnealused muudatused tehakse üldsusele teatavaks geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ühenduse registri ajakohastamisel.


III Muud aktid

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

4.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/19


EFTA RIIKIDE ALALISE KOMITEE OTSUS

nr 1/2010/AK,

28. jaanuar 2010,

EMP finantsmehhanismi ajutise komitee loomise kohta aastateks 2009–2014

EFTA RIIKIDE ALALINE KOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on kohandatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi „EMP leping”),

võttes arvesse sõlmitavat lepingut EMP finantsmehhanismi loomise kohta aastateks 2009–2014,

võttes arvesse Norra Kuningriigi ja Euroopa Ühenduse vahelist lepingut Norra finantsmehhanismi loomise kohta aastateks 2009–2014,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Aastateks 2009–2014 luuakse EMP finantsmehhanismi ajutine komitee (edaspidi „ajutine komitee”), mis peaks alustama tööd nii kiiresti kui võimalik.

2.   Ajutine komitee abistab EFTA riike aastateks 2009–2014 loodud EMP finantsmehhanismi rakendamise ettevalmistamisel.

3.   Ajutine komitee annab aru alalisele komiteele.

4.   Ajutist komiteed võivad abistada EMP EFTA riikide delegatsioonid ELi juures.

5.   Ajutine komitee asendatakse aastateks 2009–2014 loodud EMP finantsmehhanismi komiteega päeval, millal jõustub õigusakt, millega luuakse EMP finantsmehhanism aastateks 2009–2014, või päeval, millal sellist õigusakti hakatakse ajutiselt kohaldama.

6.   Ajutine komitee arutab ja hindab võimalikku kooskõlastamist EMP finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi vahel.

7.   Ajutine komitee lepib kokku eesistuja, kelle kinnitab alaline komitee.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub viivitamatult.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 28. jaanuar 2010

Alalise komitee nimel

eesistuja

LIECHTENSTEINI Vürstiriigi vürst Nikolaus

peasekretär

Kåre BRYN