ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.021.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 21

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
26. jaanuar 2010


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 23/2010, 14. jaanuar 2010, millega määratakse 2010. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1359/2008, (EÜ) nr 754/2009, (EÜ) nr 1226/2009 ja (EÜ) nr 1287/2009

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

Nõukogu

26.1.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 21/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 23/2010,

14. jaanuar 2010,

millega määratakse 2010. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1359/2008, (EÜ) nr 754/2009, (EÜ) nr 1226/2009 ja (EÜ) nr 1287/2009

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1342/2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava, (1) eriti selle artiklit 11,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Aluslepingu artikli 43 lõike 3 kohaselt võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu meetmeid kalapüügivõimaluste kehtestamise ja eraldamise kohta.

(2)

20. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) (2) artikli 4 kohaselt peab nõukogu kehtestama meetmed, mis reguleerivad juurdepääsu vetele ja kalavarudele ning säästva kalandustegevuse, võttes arvesse kättesaadavaid teadus-, tehnika ja majandusnõuandeid ning eelkõige kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) koostatud aruandeid.

(3)

Nõukogu on kohustatud kehtestama iga kalavaru või kalavarurühma puhul lubatud kogupüügi (TAC). Kalapüügivõimalused tuleks jaotada liikmesriikide vahel nii, et kõikidele liikmesriikidele oleks tagatud kõikide kalavarude ja kalastustegevuse suhteline stabiilsus ning võttes asjakohaselt arvesse määruses (EÜ) nr 2371/2002 kehtestatud ühise kalanduspoliitika eesmärke. Selleks et kalapüügivõimalused oleksid optimaalsed ning et neid kohaldataks tõhusalt, tuleks kindlaks määrata teatavad püügivõimalustega funktsionaalselt seotud ja nende jaoks olulised tingimused.

(4)

Lubatud kogupüük tuleks kehtestada olemasoleva teadusnõuande põhjal ja arvestades bioloogilisi ja sotsiaalmajanduslikke aspekte ning tagades samal ajal eri kalandussektorite õiglase kohtlemise. Sellega seoses tuleb arvesse võtta arvamusi, mida on esitatud sidusrühmadega toimunud konsultatsioonide käigus, eelkõige 23. juulil 2009 toimunud kohtumisel kalanduse ja vesiviljeluse nõuandekomiteega, asjaomaste piirkondlike nõuandekomisjonidega ja liikmesriikidega ning 29. septembril 2009 toimunud kohtumisel kalanduse ja vesiviljeluse nõuandekomitee ja asjaomaste piirkondlike nõuandekomisjonidega.

(5)

Nende kalavarude lubatud kogupüük, mille suhtes kohaldatakse mitmeaastast kava, tuleks kehtestada kooskõlas kõnealustes kavades sätestatud eeskirjadega. Sellest tulenevalt tuleks merluusivaru, norra salehomaari varu, Biskaia lahe, La Manche'i lääneosa ja Põhjamere merikeelevaru, Põhjamere lestavaru, Šotimaast läände jäävate heeringavarude, Kattegati, Põhjamere, Skagerraki, La Manche'i idaosa, Šotimaast läände jäävate ning Iiri mere tursavarude lubatud kogupüük kehtestada kooskõlas eeskirjadega, mis on sätestatud nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 811/2004, millega kehtestatakse meetmed põhjapoolse merluusi varude taastamiseks, (3) nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 2166/2005, millega kehtestatakse meetmed Kantaabria mere ja Pürenee poolsaare läänerannikuvete uusmeremaa merluusi ja norra salehomaari varude taastamiseks (4),

nõukogu 23. veebruari 2006. aasta määruses (EÜ) nr 388/2006, millega kehtestatakse Biskaia lahe merikeelevaru säästva kasutamise mitmeaastane kava, (5) nõukogu 7. mai 2007. aasta määruses (EÜ) nr 509/2007, millega kehtestatakse La Manche'i lääneosa merikeelevaru säästva kasutamise mitmeaastane kava, (6) nõukogu 11. juuni 2007. aasta määruses (EÜ) nr 676/2007, millega kehtestatakse Põhjamere lesta- ja merikeelevarude püügi mitmeaastane majandamiskava, (7) nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava, (8)18. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1342/2008 ja nõukogu 6. aprilli 2009. aasta määruses (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 43/2009 (9).

(6)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 2 kohaselt on vaja kindlaks määrata varud, mille suhtes kohaldatakse erinevaid määruses osutatud meetmeid.

(7)

Kalapüük, mis toimub üksnes teadusuuringute otstarbel, ei peaks olema käesoleva määruse reguleerimisalas, välja arvatud kalapüük, mida teostavad laevad, mis osalevad täielikult dokumenteeritud kalandusalgatustes.

(8)

Mõnede liikide, näiteks mõnede hailiikide jaoks võib isegi piiratud püügitegevus kaasa tuua tõsise ohu nende säilimisele. Selliste liikide püügivõimalused tuleks nende liikide püügi üldise keelustamisega täielikult lõpetada.

(9)

On vaja kehtestada 2010. aastaks maksimaalne lubatud püügikoormus kooskõlas määruse (EÜ) nr 2166/2005 artikliga 8, määruse (EÜ) nr 509/2007 artikliga 5, määruse (EÜ) nr 676/2007 artikliga 9, määruse (EÜ) nr 1342/2008 artiklitega 11 ja 12 ning määruse (EÜ) nr 302/2009 artiklitega 5 ja 9, võttes arvesse nõukogu 27. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 754/2009, millega jäetakse teatavad laevarühmad välja määruse (EÜ) nr 1342/2008 (10) III peatükis sätestatud püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast.

(10)

ICES nõuande kohaselt on vaja ICES püügipiirkonna IIa, IIIa ja IV ELi vetes säilitada tobiapüügi suhtes ajutine püügikoormuse reguleerimise süsteem ja see läbi vaadata.

(11)

ICES uusimate teadusnõuannete põhjal ning kooskõlas Kirde-Atlandi kalandusalase konventsiooni (NEAFC) raames võetud rahvusvaheliste kohustustega on vaja piirata teatavate süvamereliikide püügi koormust.

(12)

Kalapüügivõimalusi tuleks kasutada kooskõlas ühenduse sellekohaste õigusaktidega, eelkõige järgmistega: komisjoni 22. septembri 1983. aasta määrus (EMÜ) nr 2807/83, milles sätestatakse liikmesriikide kalasaaki käsitleva teabe registreerimise üksikasjalikud eeskirjad, (11) nõukogu 22. septembri 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 2930/86, kalalaevade omaduste määratlemise kohta, (12) komisjoni 20. mai 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 1381/87, millega kehtestatakse kalalaevade tähistamist ja dokumenteerimist käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad, (13) nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2847/93 (millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem) artikkel 21, (14) nõukogu 27. juuni 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1627/94, millega nähakse ette kalapüügilube käsitlevad üldsätted, (15) nõukogu 30. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu (16),

nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2347/2002, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi suhtes kohaldatavad konkreetsed juurdepääsunõuded ja nendega seotud tingimused, (17) nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1954/2003, mis käsitleb teatavate ühenduse kalastuspiirkondade ja kalavarudega seotud püügikoormuse korraldamist, (18) komisjoni 18. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2244/2003, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad laevaseire satelliitsüsteemide kohta, (19) nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 601/2004, millega sätestatakse teatavad kalastustegevuse suhtes kohaldatavad kontrollimeetmed Antarktika vete elusressursside kaitse konventsiooni alla kuuluvas piirkonnas, (20) nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2115/2005, millega kehtestatakse süvalesta varude taastamise kava Loode-Atlandi Kalastusorganisatsiooni raames (21),

määrus (EÜ) nr 2166/2005, määrus (EÜ) nr 388/2006, nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1966/2006 kalapüügi elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning kaugseirevahendite kohta, (22) nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmeid, (23) määrus (EÜ) nr 509/2007, nõukogu 7. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 520/2007, milles sätestatakse tehnilised meetmed teatavate pika rändega kalavarude kaitseks, (24) määrus (EÜ) nr 676/2007, nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1386/2007, milles sätestatakse Loode-Atlandi Kalastusorganisatsiooni reguleeritavas piirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed, (25) nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks, (26) nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1006/2008, mis käsitleb ühenduse kalalaevadele loa andmist püügitegevuseks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele (27),

komisjoni 3. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1077/2008 nõukogu määruse (EÜ) nr 1966/2006, kalapüügi elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning kaugseirevahendite kohta, (28) määrus (EÜ) nr 1300/2008, määrus (EÜ) nr 1342/2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 216/2009 nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades (uuesti sõnastatud), (29) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 217/2009 Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta (uuesti sõnastatud), (30) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 218/2009 Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta (uuesti sõnastatud), (31) määrus (EÜ) nr 302/2009 ja nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks (32).

(13)

Liit on kalandussuhteid käsitlevate kokkulepete ja protokollidega ettenähtud korras kalapüügiõiguste üle nõu pidanud Norra, (33) Fääri saarte (34) ja Gröönimaaga (35). Gröönimaaga peetavad konsultatsioonid viidi lõpule 25. novembril 2009, mil määrati ELi kalalaevade 2010. aasta püügivõimalused Gröönimaa vetes. Fääri saarte ja Norraga peetavad konsultatsioonid ei ole lõpule viidud ning nende partneritega jõutakse 2010. aasta püügivõimaluste osas kokkuleppele eeldatavasti 2010. aasta alguses. Selleks, et vältida ELi kalalaevade teostatava püügitegevuse katkemist ning selleks, et võimaldada 2010. aasta alguses kõnealuste kokkulepete sõlmimiseks vajalikku paindlikkust, on asjakohane, et EL kehtestab enne kõnealuste kokkulepete sõlmimist nende objektiks olevate liikide osas ajutised püügivõimalused.

(14)

Liit on mitme kalandusorganisatsiooni lepinguosaline ning osaleb muudes organisatsioonides mittelepinguosalise koostööpartnerina. Lisaks sellele haldab liit 2003. aasta ühinemisakti tingimusi käsitleva akti alusel alates kuupäevast, mil Poola ühines Euroopa Liiduga, kalandusalaseid lepinguid, mida Poola Vabariik on varem sõlminud, nagu Beringi mere keskosa mintaivarude kaitse ja majandamise konventsioon. Nimetatud kalandusorganisatsioonid on soovitanud kehtestada 2010. aastaks mitmeid meetmeid, sealhulgas ELi laevade kalapüügivõimalused. Kõnealused püügivõimalused peaks rakendama liit.

(15)

Ameerika Troopikatuunide Komisjon (IATTC) jättis 2009. aasta aastakoosolekul vastu võtmata kulduim-tuuni, suursilm-tuuni ja vööttuuni püügipiirangud ning ehkki liit ei ole IATTC liige, on siiski vaja kalapüügivõimalusi reguleerida IATTC jurisdiktsiooni alla kuuluvate ressursside säästva majandamise tagamiseks.

(16)

Rahvusvaheline Atlandi Tuunikaitse Komisjon (ICCAT) võttis oma 2009. aasta koosolekul vastu tabelid, milles esitatakse ICCATi lepinguosaliste poolt kasutamata jäänud ja ettenähtust rohkem kasutatud kalapüügivõimalused. ICCAT võttis sellega seoses vastu otsuse, milles märgitakse, et liit ei kasutanud 2008. aastal mõõkkala (nii põhja- kui ka lõunapiirkonnas), suursilm-tuuni ja pikkuim-tuuni kvoote täiel määral. Et arvesse võtta ICCATi kohandusi liidu kvootides, tuleks kvootide kasutamata osast tulenevate kalastusvõimaluste jaotamisel aluseks võtta iga liikmesriigi vastav kasutamata osa, ilma et muutuks aastase TACi käesoleva määrusega kehtestatud jaotamispõhimõte. Samal koosolekul muudeti hariliku tuuni varude taastamise kava. Ühtlasi võttis ICCAT vastu soovituse suursilm-rebashaide kaitse kohta. Kalavarude kaitsele kaasa aitamiseks on vaja neid meetmeid rakendada.

(17)

Vaikse ookeani lõunaosa avamerepiirkonnas Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) loomise kolmandal rahvusvahelisel kohtumisel 2007. aasta mais võtsid osalejad vastu ajutised meetmed, sealhulgas kalapüügivõimalused, nii pelaagilise kalapüügi kui ka põhjalähedase püügi reguleerimiseks kõnealuses piirkonnas kuni sellise piirkondliku kalandusorganisatsiooni loomiseni. Nimetatud meetmed vaadati läbi 2009. aasta novembris toimunud SPRFMO loomise kaheksandal rahvusvahelisel kohtumisel. Osalejate poolt nimetatud saavutatud kokkuleppe kohaselt on nimetatud ajutised meetmed vabatahtlikud ega ole rahvusvahelise õiguse alusel õiguslikult siduvad. Siiski on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kalavarude kokkulepe vastavaid sätteid arvestades soovitav kõnealused meetmed liidu õigusesse üle võtta.

(18)

Atlandi ookeani kaguosa kalandusorganisatsioon (SEAFO) võttis 2009. aasta aastakoosolekul vastu püügi piirnormid veel kahe kalavaru suhtes SEAFO konventsiooni piirkonnas. Need püügi piirnormid on vaja rakendada liidu õiguses.

(19)

Järjepidevuse huvides peaks teatud kolmandate riikide kalalaevadel lubama teatud tingimustel teostada kalapüüki ELi vetes, tehes seda kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1006/2008 ja selle rakendussätetega.

(20)

Nõukogu võib seoses kalapüügivõimaluste kehtestamisega ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2008 artiklile 11 liikmesriikide esitatud teabe ja sellele STECFi poolt antud hinnangu alusel teatavad laevarühmad nimetatud määrusega kehtestatud püügikoormuse reguleerimise korrast välja jätta, tingimusel, et asjaomaste laevade poolt püütud tursa ja tagasilastud koguste kohta on olemas nõuetekohased andmed, et püütud tursa protsent ei ületa 1,5 % asjaomase laevade rühma kogupüügist ning et püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisega rühma suhtes kaasneks halduskoormus, mis on ebaproportsionaalne nende üldise mõjuga tursavarudele. Poola esitas teabe ühest laevast koosneva laevade rühma, mis püüab Põhjameres põhjaatlandi süsikat põhjatraaliga, mille väikseim silmasuurus on 100 mm, poolt püütud tursakoguste kohta. Ühendkuningriik esitas teabe kahe Šotimaast läänes põhjatraale kasutava laevade rühma poolt püütud tursakoguste kohta. Nimetatud teabe ja sellele STECFi poolt antud hinnangu alusel võib väita, et kõnealuste laevarühmade poolt püütud tursa kogused koos tagasilastud kogustega ei ületa 1,5 % nende kogupüügist. Võttes ühtlasi arvesse toimivaid kontrolli- ja järelevalvemeetmeid kõnealuste laevarühmade püügitegevuse üle kontrolli ja järelevalve tagamiseks ning arvestades, et püügi reguleerimise korra kohaldamisega kõnealuste rühmade suhtes kaasneks halduskoormus, mis on ebaproportsionaalne sellise kohaldamise üldise mõjuga tursavarudele, on asjakohane need laevarühmad määruse (EÜ) nr 1342/2008 III peatüki kohaldamisest välja jätta, võimaldades seega kehtestada asjaomaste liikmesriikide püügikoormuse piirangud.

(21)

Kooskõlas aluslepingu artikliga 291 tuleks teatavate lühiealiste kalavarude püügi piirnormide kindlaksmääramiseks vajalikud meetmed kiireloomulisuse tõttu vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (36),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu

1.   Käesoleva määrusega määratakse kindlaks järgmised kalapüügivõimalused ning kõnealuste püügivõimaluste kasutamisega funktsionaalselt seotud tingimused:

teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2010. aastaks ning

teatavad püügikoormuse piirangud 2011. aastaks ning teatavate Antarktika kalavarude püügi võimalused II jaotise III peatüki 2. jaos ning IE ja V lisas sätestatud ajavahemikuks.

2.   Käesoleva määrusega määratakse kindlaks ajutised püügivõimalused seoses teatavate kalavarude või kalavarurühmadega, mis on Norra ja Fääri saartega sõlmitavate kahepoolsete kalanduslepingute objektideks, ning mida kohaldatakse kuni viiakse lõpule konsultatsioonid seoses 2010. aasta püügivõimalustega.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesolevat määrust

a)

ELi laevade suhtes ning

b)

ELi vete suhtes.

2.   Erandina lõikest 1 ei kohaldata käesolevat määrust, välja arvatud V lisa B osas esitatud tabeli joonealust märkust 1, kalapüügi suhtes, mis toimub üksnes teadusuuringute otstarbel asjaomase laeva lipuliikmesriigi loal ja järelevalve all ning millest on eelnevalt teavitatud komisjoni ja liikmesriike, kelle vetes uuringud toimuvad. Teadusuuringute otstarbel kalapüüki teostavad liikmesriigid teavitavad komisjoni, liikmesriike, kelle vetes uuringud toimuvad, ICESi ja STECFi kogu püügist, mis tuleneb kõnealusest kalapüügist.

3.   Lõiget 2 ei kohaldata sellise kalapüügi suhtes, mida teostavad laevad, mis osalevad täielikult dokumenteeritud kalandusalgatustes, mille osas on eraldatud lisakvoote.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse lisaks määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklis 3 sätestatud mõistetele järgmisi mõisteid:

a)

„ELi laevad” – määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 3 lõikes d määratletud kalalaevad;

b)

„ELi veed” – määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 3 lõikes a määratletud veed;

c)

„lubatud kogupüük” (TAC) – igast kalavarust aastas püüda ja lossida lubatav kogus;

d)

„kvoot” – liidule, liikmesriigile või kolmandale riigile eraldatud osa lubatud kogupüügist;

e)

„rahvusvahelised veed” – veed, mis ei kuulu ühegi riigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla;

f)

„võrgusilma suurus” – vastavalt komisjoni 10. juuni 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 517/2008 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 850/98 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalavõrkude silmasuuruse ja võrguniidi jämeduse kindlaksmääramiseks)) kindlaksmääratud võrgusilma suurus (37).

g)

„ELi laevastikuregister” – kooskõlas määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 15 lõikega 3 komisjoni loodud register;

h)

„kalapüügipäevik” – määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 14 osutatud päevik.

Artikkel 4

Püügipiirkonnad

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi püügipiirkondade määratlusi:

a)

ICES (Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu) püügipiirkonnad vastavalt määrusele (EMÜ) nr 218/2009;

b)

„Skagerrak” – ala, mis piirneb läänes Hanstholmi majakast Lindesnesi majakani ulatuva joonega ning lõunas Skageni majakast Tistlarna majakani ja sealt Rootsi ranniku lähima punktini ulatuva joonega;

c)

„Kattegat” – ala, mis piirneb põhjas Skageni majakast Tistlarna majakani ja sealt Rootsi ranniku lähima punktini ulatuva joonega ning lõunast Hasenørest Gnibenini, Korshagest Spodsbjergini ja Gilbjerg Hovedist Kullenini ulatuva joonega;

d)

„Cádizi laht” – ICES püügipiirkonna IXa ala, mis jääb 7° 23′48″ läänepikkusest ida poole;

e)

CECAF (Kesk-Atlandi idaosa ehk FAO peamine püügipiirkond 34) püügipiirkonnad, nagu on kindlaks määratud määruses (EÜ) nr 216/2009;

f)

NAFO (Loode-Atlandi kalastusorganisatsioon) püügipiirkonnad, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr nr 217/2009;

g)

SEAFO (Atlandi ookeani kaguosa kalandusorganisatsioon) konventsiooni püügipiirkond, nagu on määratletud Euroopa Ühenduse Atlandi ookeani kaguosa kalavarude kaitse ja majandamise konventsioonis (38);

h)

ICCAT (Rahvusvaheline Atlandi Tuunikaitse Komisjon) konventsiooni piirkond, nagu on määratletud rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsioonis (39);

i)

CCAMLR (Antarktika vete elusressursside kaitse konventsioon) konventsiooni piirkond, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 601/2004;

j)

IATTC (Ameerika Troopikatuunide Komisjoni) konventsiooni piirkond, nagu on määratletud Ameerika Ühendriikide ja Costa Rica Vabariigi vahelise 1949. aasta konventsiooniga moodustatud Ameerika Troopikatuunide Komisjoni tugevdamise konventsioonis (40);

k)

IOTC (India Ookeani Tuunikomisjon) püügipiirkond, nagu on määratletud India Ookeani Tuunikomisjoni moodustamise lepingus (41);

l)

„SPRFMO (Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni) konventsiooni piirkond” –10°põhjalaiusest lõuna poole jääv avamerepiirkond SIOFA piirkonnast ida pool, nagu on määratletud India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppes, (42) ning avamerepiirkond Lõuna-Ameerika riikide kalandusjurisdiktsiooni alla kuuluvatest piirkondadest lääne pool;

m)

WCPFC (Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskonventsioon) konventsiooni piirkond, nagu on määratletud Vaikse ookeani lääne- ja keskosa pika rändega kalavarude kaitse ja majandamise konventsioonis (43).

n)

„Beringi mere avameri” – Beringi mere avamere piirkond, mis on kaugemal kui 200 meremiili lähtejoontest, millest mõõdetakse Beringi mere rannikuäärsete riikide territoriaalmere laiust.

II JAOTIS

ELI LAEVADE KALAPÜÜGIVÕIMALUSED

I PEATÜKK

Üldsätted

Artikkel 5

Püügi piirnormid ja nende jaotamine

1.   ELi laevade püügi piirnormid ühenduse vetes ja teatavates vetes, mis ei kuulu ühendusele, kõnealuste piirnormide jaotus liikmesriikide vahel ning määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 2 kohased lisatingimused on esitatud I lisas.

2.   ELi laevadel on lubatud kalastada I lisas sätestatud kvootide piires vastavalt käesoleva määruse artiklis 12 ja III lisas ning määruses (EÜ) nr 1006/2008 ja selle rakendussätetes sätestatud tingimustele vetes, mis kuuluvad Fääri saarte, Gröönimaa, Islandi ja Norra kalandusjurisdiktsiooni alla ning Jan Mayeni ümbruse kalastuspiirkonda.

3.   Komisjon kehtestab tobiapüügi piirnormid ICES IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna EÜ vetes vastavalt IID lisa punktis 6 sätestatud korrale.

4.   Komisjon kehtestab liidu kasutuses olevaks moivapüügi piirnormiks ICES V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa vetes 7,7 % moiva lubatud kogupüügist niipea, kui lubatud kogupüük on kindlaks määratud.

5.   Komisjon võib määruse (EÜ) nr 2371/2010 artikli 30 lõikes 2 kehtestatud korras läbi vaadata norra tursiku püügi piirnormi ICES IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna ELi vetes ning kilu püügi piirnormi ICES IIa ja IV püügipiirkonna ELi vetes, pidades silmas 2010. aasta esimesel poolel kogutud teaduslikke andmeid.

6.   Lõike 5 kohasest norra tursiku varude läbivaatamisest tulenevalt võib komisjon määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 30 lõikes 2 kehtestatud korras läbi vaadata merlangipüügi piirnormi ICES IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna ELi vetes ning kilttursa püügi piirnormi ICES IIa, III ja IV püügipiirkonna ELi vetes, et võtta norra tursiku püügil arvesse töönduslikku kaaspüüki.

7.   Komisjon võib kehtestada anšoovisevaru püügi piirnormi ICES VIII püügipiirkonnas vastavalt määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 30 lõikes 2 sätestatud korrale ning pidades silmas 2010. aasta esimesel poolel kogutud teaduslikke andmeid.

Artikkel 6

Keelatud liigid

ELi kalalaevadel on keelatud püüda, pardal hoida, ümber laadida ja lossida järgmisi liike:

a)

hiidhai (Cetorhinus maximus) ja mõrtsukhai (Carcharodon carcharias) kõikides ELi vetes ja vetes väljaspool ühendust;

b)

ingelhai (Squatina squatina) kõikides ELi vetes;

c)

Harilik rai (Dipturus batus) IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX ja X ICESi püügipiirkonna ELi vetes;

d)

musterrai (Raja undulate) ja valgerai (Rostroraja alba) VI, VII, VIII, IX ja X ICESi püügipiirkonna ELi vetes ning

e)

harilik heeringahai (Lamna nasus) rahvusvahelistes vetes.

Artikkel 7

Püügivõimaluste jaotamist käsitlevad erisätted

1.   I lisas sätestatud kalapüügivõimalused jaotatakse liikmesriikide vahel nii, et need ei piira:

a)

määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 lõike 5 kohast kalapüügivõimaluste vahetamist;

b)

määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõike 3 või määruse (EÜ) nr 1006/2008 artikli 10 lõike 4 kohast ümberjaotamist;

c)

määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 3 kohast lubatud lisakoguste lossimist;

d)

koguste peatamist kooskõlas määruse (EÜ) nr 847/96 artikliga 4;

e)

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklite 105, 106 ja 107 kohast mahaarvamist.

2.   Kui käesoleva määruse I lisas ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3 selliste kalavarude suhtes, mille suhtes kohaldatakse ennetuslikku lubatud kogupüüki, ning artikli 3 lõikeid 2 ja 3 ning artiklit 4 selliste kalavarude suhtes, mille suhtes kohaldatakse lubatud analüütilist kogupüüki.

Artikkel 8

Püügikoormuse piirangud

Alates 1. veebruarist 2010 kuni 31. jaanuarini 2011 kohaldatakse püügikoormuse piiranguid järgmiselt:

a)

IIA lisa kohaldatakse Kattegati, Skagerraki, ICES IIIa püügipiirkonna selle osa, mida Skagerrak ei hõlma, ning ICES IV, VIa, VIIa ja VIId püügipiirkonna ja ICES IIa ja Vb püügipiirkonna ELi vete teatavate kalavarude majandamise suhtes;

b)

IIB lisa kohaldatakse merluusi- ja norra salehomaari varude taastamiseks ICES VIIIc ja IXa püügipiirkonnas, välja arvatud Cádizi lahes;

c)

IIC lisa kohaldatakse ICES VIIe püügipiirkonnas merikeelevarude majandamise suhtes;

d)

IID lisa kohaldatakse ICES IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna ELi vete tobiavarude majandamise suhtes.

Artikkel 9

Süvamerepüügi piirnormid ja püügikoormuse piirangud

1.   Lisaks 28. novembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1359/2008, millega kehtestatakse 2009. ja 2010. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega, (44) sätestatud püügipiirnormidele on ühe merereisi jooksul keelatud püüda ja pardal hoida, ümber laadida või lossida mis tahes süvamereliike ja süvalesta üldkoguses üle 100 kg, kui laeval ei ole määruse (EÜ) nr 2347/2002 artikli 3 kohaselt antud süvamerepüügi luba.

2.   Liikmesriigid tagavad, et püügitegevuse puhul, mille käigus liikmesriikide lipu all sõitvad ja nende territooriumil registreeritud laevad püüavad ja hoiavad pardal igal kalendriaastal rohkem kui 10 tonni süvamereliike ja süvalesta, nõutakse süvamerepüügi luba.

3.   Liikmesriigid tagavad, et 2010. aastal ei ületa süvamerepüügi luba omavate laevade püügikoormuse tasemed (mõõdetuna sadamast äraoldud kilovatt-päevades) 65 % keskmisest aastasest püügikoormusest, mida asjaomase liikmesriigi laevad kasutasid 2003. aastal püügireisidel, mille jaoks neil oli süvamerepüügi luba ja/või mille jooksul püüti määruse (EÜ) nr 2347/2002 I ja II lisas loetletud süvamereliike. Käesolevat lõiget kohaldatakse ainult nende püügireiside suhtes, kus püüti üle 100 kg süvamereliike, välja arvatud põhjaatlandi hõbekala.

Artikkel 10

Saagi ja kaaspüügi lossimise tingimused

1.   Kalavarusid, mille suhtes on kehtestatud püügi piirnormid, võib pardal hoida või laevalt lossida ainult juhul, kui:

a)

saagi on püüdnud sellise liikmesriigi laevad, millel on kvoot, ning kõnealune kvoot ei ole ammendatud või

b)

saak moodustab osa liidule kuuluvast püügiosast, mis ei ole kvootidena liikmesriikide vahel ära jaotatud, ning kõnealune liidu kvoot ei ole ammendatud.

2.   Erandina lõikest 1 võib järgmistesse liikidesse kuuluvat kala pardal hoida ja lossida ka siis, kui liikmesriigil ei ole kvooti või kui kvoot või püügiosa on ammendatud:

a)

muud liigid kui heeringas ja makrell, tingimusel, et

i)

neid püütakse segamini teiste liikidega, kasutades võrke silmasuurusega alla 32 mm, kooskõlas määruse (EÜ) nr 850/98 artikliga 4 ning

ii)

saaki ei sordita pardal ega lossimisel

või

b)

makrell, tingimusel et

i)

seda püütakse segamini stauriidi või sardiiniga;

ii)

makrelli mass ei ületa 10 % kogu pardal oleva makrelli, stauriidi ja sardiini massist ja

iii)

saaki ei sordita pardal ega lossimisel.

3.   Kõik lossimised, välja arvatud kooskõlas lõikega 2 teostatud püük, arvatakse kvoodist või, kui liidu osa ei ole kvootidena liikmesriikide vahel ära jaotatud, liidu kvoodist maha.

4.   Kaaspüügi määr ja realiseerimine määratakse kindlaks kooskõlas määruse (EÜ) nr 850/98 artiklitega 4 ja 11.

Artikkel 11

Teatud püügivõimaluste kasutamise piirangud

Ajavahemikul 1. mai – 31. juuli 2010 ei tohi piirkonnas, mis asub alltoodud koordinaatidega määratud loksodroomide vahel, püüda või pardal hoida ühtegi mereorganismi peale heeringa, makrelli, sardiini, stauriidi, kilu, põhjaputassuu ja hõbekala:

Punkt

Laiuskraad

Pikkuskraad

1

52o 27' N

12o 19' W

2

52o 40' N

12o 30' W

3

52o 47' N

12o 39,600' W

4

52o 47' N

12o 56' W

5

52o 13,5' N

13o 53,830' W

6

51o 22' N

14o 24' W

7

51o 22' N

14o 03' W

8

52o 10' N

13o 25' W

9

52o 32' N

13o 07,500' W

10

52o 43' N

12o 55' W

11

52o 43' N

12o 43' W

12

52o 38,800' N

12o 37' W

13

52o 27' N

12o 23' W

14

52o 27' N

12o 19' W

Artikkel 12

Sortimata lossimine ICES IIIa, IV ja VIId püügipiirkonnas ning ICES IIa püügipiirkonna ELi vetes

1.   Kui liikmesriigi heeringapüügi piirnormid ICES IIIa, IV ja VIId püügipiirkonnas ning IIa püügipiirkonna ELi vetes on ammendatud, ei tohi asjaomase liikmesriigi lipu all sõitvad ühenduses registreeritud laevad, kes tegutsevad püügipiirkonnas, mille suhtes kehtivad asjaomased püügipiirangud, lossida sortimata ja heeringat sisaldavaid saake.

2.   Liikmesriigid tagavad, et kasutatakse nõuetekohast proovivõtusüsteemi, mis võimaldab tulemuslikult kontrollida ICES IIIa, IV ja VIId püügipiirkonnas ning ICES IIa püügipiirkonna ELi vetes püütud, sortimata lossitud saagi koguseid liikide kaupa.

3.   ICES IIIa, IV ja VIId püügipiirkonnas ning ICES IIa püügipiirkonna ELi vetes püütud, sortimata kalasaaki võib lossida ainult sadamates või lossimiskohtades, kus on kasutusel lõikes 3 osutatud proovivõtusüsteem.

Artikkel 13

Andmete edastamine

Kui liikmesriigid saadavad komisjonile püütud koguste lossimisandmeid määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklite 33 ja 34 kohaselt, tuleb selleks kasutada käesoleva määruse I lisas sätestatud kalaliikide koode.

II PEATÜKK

Kalapüügi lubamine kolmandate riikide vetes

Artikkel 14

Kalapüügiload

1.   Kolmanda riigi vetes kalastavatele ELi laevadele antavate kalapüügilubade maksimaalne arv on sätestatud III lisas.

2.   Kui üks liikmesriik kannab määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 lõike 5 alusel kvoodi üle teisele liikmesriigile (vahetusleping) III lisas sätestatud püügipiirkondades, tuleb üle kanda ka asjaomased püügiload ja teatada sellest komisjonile. III lisas sätestatud püügilubade üldarvu püügipiirkonna kohta ei tohi siiski ületada.

III PEATÜKK

Kalapüügivõimalused piirkondlike kalandusorganisatsioonide reguleeritavates vetes

1. osa

ICCAT konventsiooni piirkond

Artikkel 15

Hariliku tuuni püügiks luba omavate laevade arvu piiramine

Järgmiste laevade arvu piiratakse vastavalt IV lisale:

ELi söödalaevad ja veoõngedega laevad, kellel on luba aktiivselt püüda Atlandi ookeani idaosas hariliku tuuni (Thunnus thynnus) mõõtmetega 8 kg/75 cm kuni 30 kg/115 cm;

rannalähedase püügiga tegelevad ELi kalalaevad, kellel on luba aktiivselt püüda Vahemerel harilikku tuuni mõõtmetega 8 kg/75 cm kuni 30 kg/115 cm;

ELi laevad, kes püüavad Aadria merel harilikku tuuni kasvatamise eesmärgil ning kellel on luba püüda aktiivselt harilikku tuuni mõõtmetega 8 kg/75 cm kuni 30 kg/115 cm.

Artikkel 16

ID lisas eraldatud hariliku tuuni kvootidega seotud lisatingimused

Lisaks nõukogu määruse (EÜ) nr 302/2009 artikli 7 lõikes 2 sätestatule on hariliku tuuni püük seinnoodaga Atlandi ookeani idaosas ja Vahemerel keelatud ajavahemikus 15. aprillist15. maini 2010.

Artikkel 17

Harrastus- ja sportpüük

Liikmesriigid eraldavad ID lisas sätestatud, neile eraldatud kvootide arvelt erikvoodi hariliku tuuni harrastus- ja sportpüügiks.

Artikkel 18

Haid

1.   Suursilm-rebashaide (Alopias superciliosus) rümpade või nende osade pardalhoidmine, ümberlaadimine või lossimine on keelatud mis tahes püügi puhul.

2.   Keelatud on rebashaide liigi perekonna Alopias spp sihtpüük.

2. osa

CCAMLR konventsiooni piirkond

Artikkel 19

Keelud ja püügipiirangud

1.   V lisa A osas nimetatud liikide sihtpüük on kõnealuses lisas nimetatud piirkondades ja ajavahemikel keelatud.

2.   Uutes ja teadusuuringutega seotud püügipiirkondades kohaldatakse V lisa B osas sätestatud püügi ja kaaspüügi piirnorme kõnealuses osas nimetatud alapiirkondades.

Artikkel 20

Uurimuslik kalapüük

1.   Liikmesriigi lipu all sõitvad ja liikmesriigis registreeritud kalalaevad, mille kohta on CCAMLR-le esitatud teatis vastavalt määruse (EÜ) nr 601/2004 artiklitele 7 ja 7a, võivad osaleda Dissostichus spp. õngejadaga uurimuslikus püügis FAO alapiirkondades 88.1 ja 88.2 ning rajoonides 58.4.1 ja 58.4.2 väljaspool riikliku jurisdiktsiooni all olevaid piirkondi.

2.   FAO alapiirkondade 88.1 ja 88.2 ning rajoonide 58.4.1 ja 58.4.2 kogupüügi- ja kaaspüügipiirangud ning nende jaotus iga alapiirkonna või rajooni väikeste uurimisalade (SSRU) vahel määratakse kindlaks V lisa B osas. Kalastamine mis tahes väikeses uurimisalas lõpetatakse niipea, kui deklareeritud saak ulatub kindlaksmääratud püügi piirnormini, ning uurimisala suletakse kalastamiseks ülejäänud kalastushooajal.

3.   Kalapüük toimub võimalikult suures geograafilises ja batümeetrilises ulatuses, et saada teavet, mis on vajalik kalastamisvõimaluste kindlaksmääramiseks, ning vältida saagi ja püügikoormuse liiga tihedat koondumist. Alapiirkondades 88.1 ja 88.2 ning samuti rajoonides 58.4.1 ja 58.4.2 on keelatud püük 550 m sügavusjoonest kõrgemal.

Artikkel 21

Tavalise hiigelvähi püük 2010/2011 püügihooajal

1.   Üksnes CCAMLR komisjoni liikmeteks olevad liikmesriigid võivad 2010/2011 püügihooajal püüda tavalist hiilgevähki (Euphausia superba) CCAMLR konventsiooni piirkonnas. Kui liikmesriik kavatseb püüda tavalist hiilgevähki CCAMLR konventsiooni piirkonnas, teatab ta sellest CCAMLR sekretariaadile ja komisjonile kooskõlas määruse (EÜ) nr 601/2004 artikliga 5a ning hiljemalt 1. juuniks 2010:

a)

oma kavatsusest püüda tavalist hiigelvähki, ning kasutavad selleks V lisa C osas esitatud vormi;

b)

püügivahendite kuju, kasutades selleks V lisa D osas esitatud vormi.

2.   Lõikes 1 osutatud teatis sisaldab teavet, mis tuleb määruse (EÜ) nr 601/2004 artikli 3 kohaselt esitada iga laeva kohta, millele liikmesriik tavalise hiilgevähi püügis osalemiseks loa annab.

3.   Liikmesriigid, kes kavatsevad püüda tavalist hiilgevähki CCAMLR konventsiooni piirkonnas, esitavad teatise üksnes nende laevade kohta, kellel on selleks luba ning kes teatamise ajal tema lipu all sõidavad.

4.   Liikmesriigid võivad lubada tavalise hiigelvähi püügis osaleda muul kui lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt CCAMLR-le teatatud laeval, kui laeval, kellel on luba, ei ole võimalik osaleda põhjendatud funktsionaalsetel põhjustel või vääramatu jõu tõttu. Sellisel juhul teavitab asjaomane liikmesriik viivitamatult CCAMLR sekretariaati ja komisjoni, esitades:

a)

lõikes 2 nimetatud täielikud andmed asenduslaeva(de) kohta, sealhulgas määruse (EÜ) nr 601/2004 artikliga 3 ette nähtud teabe;

b)

põhjaliku aruande asendamise põhjuste kohta ning mis tahes asjakohased täiendavad dokumendid või viited.

5.   Liikmesriigid ei luba tavalise hiilgevähi püügis osaleda laevadel, kes on kantud CCAMLR ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja.

Artikkel 22

Püügikeeluaeg

1.   Pärast seda, kui CCAMLRi sekretariaat on TACi ammendumisel IE lisas sätestatu kohaselt teatanud püügikeeluaja kehtestamisest, tagavad liikmesriigid, et kõik nende lipu all asjaomases piirkonnas, majandamispiirkonnas, alapiirkonnas, rajoonis, väikesel uurimisalal või muus haldusüksuses kalastavad laevad hiivavad teate saamisel püügikeeluaja algusajaks pardale kõik püügivahendid.

2.   Kui kalalaev on saanud sellise teate, ei tohi ta teatatud kuupäevale ja ajale järgneva 24 tunni jooksul õngejadasid enam vette lasta. Kui selline teade saadakse vähem kui 24 tundi enne püügikeeluaja algust, ei tohi pärast sellise teate saamist õngejadasid enam vette lasta.

3.   Lõikes 1 osutatud püügikeeluaja kehtestamise korral lahkuvad kõik kalalaevad püügipiirkonnast kohe pärast kõikide püügivahendite pardale hiivamist.

4.   Kui kalalaev ei suuda kõiki püügivahendeid teatatud püügikeeluaja alguseks pardale hiivata põhjustel, mis on seotud:

a)

laeva ja meeskonna ohutusega,

b)

halbadest ilmastikuoludest tulenevate raskustega,

c)

jääkattega või

d)

vajadusega kaitsta Antarktika merekeskkonda,

teavitab kalalaev olukorrast oma lipuliikmesriiki. Liikmesriigid teavitavad viivitamata CCAMLRi sekretariaati ja komisjoni. Sellele vaatamata teeb kalalaev kõik endast oleneva, et hiivata kõik oma püügivahendid pardale nii kiiresti kui võimalik.

5.   Lõike 4 kohaldamisel viivad liikmesriigid vastavalt oma siseriiklikele menetlustele läbi uurimise kalalaeva tegevuste kohta ning teavitavad CCALMRi sekretariaati ja komisjoni uurimise tulemustest hiljemalt CCAMLRi järgmiseks kokkusaamiseks. Lõpparuandes hinnatakse, kas kalalaev tegi kõik endast oleneva, et hiivata kõik oma püügivahendid pardale:

a)

teatatud püügikeeluaja alguseks ning

b)

niipea kui võimalik pärast lõikes 4 osutatud teate saamist.

6.   Juhul kui kalalaev ei lahku püügikeelupiirkonnast niipea, kui püügivahendid on pardale hiivatud, tagab lipuliikmesriik CCAMLRi sekretariaadi ja komisjoni teavitamise.

3. osa

IOTC piirkond

Artikkel 23

IOTC piirkonnas kalastavate laevade püügivõimsuse piiramine

1.   IOTC piirkonnas troopikatuuni püüdvate ELi laevade maksimaalne arv ja nende vastav kogumahutavuse (GT) abil väljendatud püügivõimsus on sätestatud VI lisa punktis 1.

2.   IOTC piirkonnas mõõkkala (Xiphias gladius) ja pikkuim-tuuni (Thunnus alalunga) püüdvate ELi laevade maksimaalne arv ja nende vastav kogumahutavuse (GT) abil väljendatud püügivõimsus on sätestatud VI lisa punktis 2.

3.   Liikmesriigid võivad muuta lõigetes 1 ja 2 osutatud laevade arvu püügivahendite liigi kaupa, kui nad tõendavad komisjonile, et see muutus ei suurenda asjaomase kalavaru püügi koormust.

4.   Liikmesriigid tagavad, et nende laevastikus kavandatava püügivõimsuse ülekandmise puhul oleksid ülekantavad laevad IOTC laevade registris või mõne muu piirkondliku kalandusorganisatsiooni tuunipüügi registris. Laevu, mis on mõne piirkondliku kalandusorganisatsiooni nimekirjas kuiteatamata, ebaseadusliku ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laev, üle ei kanta.

5.   Liikmesriigid võivad IOTC-le esitatud arenguplaanide rakendamise arvessevõtmiseks suurendada käesolevas artiklis esitatud püügivõimsuse piiranguid üksnes nimetatud arenguplaanides kehtestatud piiride ulatuses.

4. osa

SPRFMO konventsiooni piirkond

Artikkel 24

Pelaagiline kalapüük – püügivõimsuse piirangud

Liikmesriigid, kes 2007., 2008. või 2009. aastal tegelesid SPRFMO konventsiooni piirkonnas aktiivselt pelaagilise kalapüügiga, piiravad 2010. aastal oma lipu all sõitvate pelaagilisi kalavarusid püüdvate laevade kogumahutavuse (GT) taset SPRFMO konventsiooni piirkonnas tasemeni 78 610 GT, nii et oleks tagatud pelaagiliste kalavarude säästev kasutamine Vaikse ookeani lõunaosas.

Artikkel 25

Pelaagiline kalapüük – püügipiirangud

1.   Üksnes liikmesriigid, kes 2007., 2008. või 2009. aastal tegelesid SPRFMO konventsiooni piirkonnas aktiivselt pelaagilise kalapüügiga, nagu on osutatud artiklis 24, võivad kõnealuses piirkonnas püüda pelaagilisi kalavarusid kooskõlas IJ lisas sätestatud püügipiirangutega.

2.   Liikmesriigid teatavad igal kuul komisjonile oma käesolevas artiklis osutatud kalapüügiga tegelevate laevade nimed ja omadused, sealhulgas kogumahutavuse.

3.   Järelevalveks käesolevas artiklis osutatud kalapüügi üle saadavad liikmesriigid komisjonile hiljemalt järgneva kuu viieteistkümnendaks kuupäevaks SPRFMO ajutisele sekretariaadile edastamiseks igakuised püügiaruanded, laevaseiresüsteemi (VMS) aruanded ja olemasolu korral andmed sadamakülastuste kohta.

Artikkel 26

Põhjalähedane kalapüük

Liikmesriigid piiravad SPRFMO konventsiooni piirkonnas põhjalähedase kalapüügi püügikoormust või saaki aasta keskmisele tasemele ajavahemiku 1. jaanuar 2002 kuni 31. detsember 2006 põhjal, arvestades kalalaevade arvu ja muid näitajaid, mis kajastavad saagi taset, püügikoormust ja -võimsust, ning üksnes nendes SPRFMO konventsiooni piirkonna osades, kus põhjalähedane kalapüük on toimunud eelneval kalapüügihooajal.

5. osa

IATTC konventsiooni piirkond

Artikkel 27

Seinnoodapüük

1.   Kulduim-tuuni (Thunnus albacares), suursilm-tuuni (Thunnus obesus) ja vööttuuni (Katsuwonus pelamis) püük on seinnoota kasutavate laevadega keelatud järgmiselt:

a)

29. juulist kuni 28. septembrini 2010 või 10. novembrist 2010 kuni 18. jaanuarini 2011 järgmiselt piiridega määratud alal:

Vaikse ookeani Ameerika rannik,

150° läänepikkust;

40° põhjalaiust;

40° lõunalaiust.

b)

29. septembrist kuni 29. oktoobrini 2010 järgmiste piiridega määratud alal:

94° läänepikkust;

110° läänepikkust;

3° põhjalaiust;

5° lõunalaiust.

2.   Asjaomased liikmesriigid teavitavad komisjoni lõike 1 punkti a kohaselt valitud keeluajast enne 1. aprilli 2010. Kõik asjaomaste liikmesriikide laevad, kes kasutavad seinnoota, lõpetavad määratud piirkonnas valitud perioodiks seinnoodaga kalastamise.

3.   IATTC konventsiooni piirkonnas kalastavad tuunipüügiseinerid hoiavad pardal ja seejärel lossivad kogu kulduim-tuuni, suursilm-tuuni ja vööttuuni saagi, välja arvatud kala, mis on inimtoiduks kõlbmatu muudel põhjustel kui alamõõdulisuse tõttu. Ainus erand on reisi lõpuosa, kui kogu antud püügikorraga püütud tuuni mahutamiseks ei pruugi olla piisavalt vaba lastiruumi.

6. osa

SEAFO konventsiooni piirkond

Artikkel 28

Süvamerehaide kaitse meetmed

SEAFO konventsiooni piirkonnas on keelatud järgmiste süvamerehaide sihtpüük: railased (Rajidae), harilik ogahai (Squalus acanthias), tumehai (Etmopterus bigelowi), hai (Etmopterus brachyurus), suur tumehai (Etmopterus princeps), ronkjas tumehai (Etmopterus pusillus), hai (Apristurus manis), hai (Scymnodon squamulosus) ja Selachimorpha seltsi kuuluvad süvamerehaid.

7. osa

WCPFC konventsiooni piirkond

Artikkel 29

Suursilm-tuuni, kulduim-tuuni, vööttuuni ja Vaikse ookeani lõunaosa pikkuim-tuuni püügi koormuse piirangud

Liikmesriigid tagavad, et suursilm-tuuni (Thunnus obesus), kulduim-tuuni (Thunnus albacares), vööttuuni (Katsuwonus pelamis) ja Vaikse ookeani lõunaosa pikkuim-tuuni (Thunnus alalunga) püügi koormus WCPFC konventsiooni piirkonnas piirdub üksnes selle püügikoormusega, mis on ette nähtud liidu ja kõnealuse piirkonna rannikuriikide vahel sõlmitud kalanduse partnerluslepingutes.

Artikkel 30

Peibutuspüügivahenditega püügiks suletud piirkond

1.   WCPFC konventsiooni piirkonna osas, mis asub 20° põhjalaiuse ja 20° lõunalaiuse vahel, on püük seinnoodaga varustatud laevadega, mis kasutavad peibutusvahendeid, keelatud 1. juulist 2010 (kell 00.00) kuni 30. septembrini 2010 (kell 24.00). Sellel ajal võib seinnoodaga varustatud laev kalastada nimetatud WCPFC konventsiooni piirkonna osas üksnes juhul, kui tema pardal on vaatleja, kes jälgib, et mitte mingil ajahetkel:

a)

ei kasutata peibutuspüügivahendit ega seonduvaid elektroonilisi seadmeid,

b)

ei püüta kalaparvi peibutuspüügivahenditega.

2.   Kõik lõikes 1 osutatud WCPFC konventsiooni piirkonna osas kalastavad seinnoodaga varustatud laevad hoiavad pardal ning lossivad või laadivad ümber kõik püütud suursilm-tuunid, kulduim-tuunid ja vööttuunid.

3.   Lõiget 2 ei kohaldata järgmistel juhtudel:

a)

reisi lõpuosas, kui laeval ei ole piisavalt vaba lastiruumi kogu püütud kala mahutamiseks,

b)

kui kala on inimtoiduks kõlbmatu muudel põhjustel kui alamõõdulisuse tõttu või

c)

kui külmutusseadmetel tekib tõsine rike.

Artikkel 31

Mõõkkala püügiks luba omavate laevade arvu piiramine

WCPFC konventsiooni piirkonnas, paralleelist 20° lõunalaiust lõuna pool asuvates piirkondades mõõkkala püügiks luba omavate ELi laevade maksimaalne arv on esitatud VII lisas.

8. osa

Beringi Meri

Artikkel 32

Beringi mere avamerepiirkonnas kalastamise keeld

Beringi mere avamerepiirkonnas on keelatud Vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma) püük.

III JAOTIS

KOLMANDATE RIIKIDE LAEVADE KALAPÜÜGIVÕIMALUSED ELI VETES

Artikkel 33

Püügi piirnormid

Norra lipu all sõitvatel kalalaevadel ning Fääri saartel registreeritud kalalaevadel on lubatud kalastada ELi vetes I lisas sätestatud püügi piirnormide alusel ning määruse (EÜ) nr 1006/2008 III peatüki ning käesoleva jaotisega ettenähtud tingimustel.

Artikkel 34

Kalapüügiload

1.   ELi vetes kalastavatele kolmanda riigi laevadele antavate kalapüügilubade maksimaalne arv sätestatakse VIII lisas.

2.   Kalaliike, millele on kehtestatud püügi piirnormid, ei tohi pardal hoida ega lossida, välja arvatud juhul, kui saagi on püüdnud kolmanda riigi laevad, kellel on kvoot ning kõnealune kvoot ei ole ammendatud.

Artikkel 35

Keelatud liigid

Kolmandate riikide laevadel on keelatud püüda, pardal hoida, ümber laadida ja lossida järgmisi liike:

a)

hiidhai (Cetorhinus maximus) ja mõrtsukhai (Carcharodon carcharias) kõikides ELi vetes;

b)

ingelhai (Squatina squatina) kõikides ELi vetes;

c)

harilik rai (Dipturus batis) ICESi IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX ja X püügipiirkonna ELi vetes ning

d)

musterrai (Raja undulata) ja valgerai (Rostroraja alba) ICESi VI, VII, VIII, IX ja X püügipiirkonna ELi vetes.

IV JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 36

Määruse (EÜ) nr 1359/2008 muudatus

Määruse (EÜ) nr 1359/2008 lisa 2. osa kanne, mis käsitleb kalju-tömppeakala püüki ühenduse vetes ja ICESi III alapiirkonna vetes, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla, asendatakse järgmisega:

„Liik:

Kalju-tömppeakala

Coryphaernoides rupestris

Püügipiirkond:

III (45) (ühenduse veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla)

(RNG/03-)

Aasta

2009

2010

 

Taani

804

804

Saksamaa

5

5

Rootsi

41

41

pm

850

850

Artikkel 37

Määruse (EÜ) nr 754/2009 muudatus

Määruse (EÜ) nr 754/2009 artiklisse 1 lisatakse järgmised punktid:

„c)

Ühendkuningriigi lipu all sõitvate kalalaevade rühm, kes osaleb Ühendkuningriigi 18. juuni 2009. aasta taotluses näidatud kalapüügis ning püüab põhjatraale ja nootasid võrgusilma suurusega 70 mm kuni 100 mm kasutades norra homaari Šotimaa lääneranniku vetes, eelkõige Minch'is (ICESi statistilised ruudud 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3);

d)

Ühendkuningriigi lipu all sõitvate kalalaevade rühm, kes osaleb Ühendkuningriigi 18. juuni 2009. aasta taotluses näidatud kalapüügis ning püüab põhjatraale ja nootasid võrgusilma suurusega 70 mm kuni 100 mm kasutades norra homaari Šotimaa lääneranniku vetes, eelkõige Firth of Clyde’is (ICESi statistilised ruudud 39 E5 ja 40 E5);

e)

Poola lipu all sõitvate kalalaevade rühm, kes osaleb Poola 24. aprilli 2009. aasta taotluses, mida täiendab 11. juuli 2009. aasta kirjavahetus, näidatud kalapüügis ning püüab põhjatraale võrgusilma suurusega vähemalt 100 mm kasutades põhjaatlandi süsikat Põhjameres ja ICES IIa püügipiirkonna ELi vetes, kusjuures on tagatud vaatlejate pidev kohalviibimine.”

Artikkel 38

Määruse (EÜ) nr 1226/2009 muutmine

Nõukogu 20. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1226/2009 (millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning lisatingimused 2010. aastaks) (46) artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse liidu kalalaevade („ELi laevad”) suhtes, mis püüavad kala Läänemerel.

2.   Erandina lõikest 1 ei kohaldata käesolevat määrust kalapüügi suhtes, mis toimub üksnes teadusuuringute otstarbel asjaomase laeva lipuliikmesriigi loal ja järelevalve all ning millest on eelnevalt teavitatud komisjoni ja liikmesriike, kelle vetes uuringud toimuvad. Teadusuuringute otstarbel kalapüüki teostavad liikmesriigid teavitavad komisjoni, liikmesriike, kelle vetes uuringud toimuvad, ICESi ja STECFi kogu püügist, mis tuleneb kõnealusest kalapüügist.

3.   Lõiget 2 ei kohaldata sellise kalapüügi suhtes, mida teostavad laevad, mis osalevad täielikult dokumenteeritud kalandusalgatustes, mille osas on eraldatud lisakvoote.”

Artikkel 39

Määruse (EÜ) nr 1287/2009 muutmine

Nõukogu 27. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1287/2009, (millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused 2010. aastaks) (47) artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse liidu kalalaevade („ELi laevad”) suhtes, mis püüavad kala Mustal merel.

2.   Erandina lõikest 1 ei kohaldata käesolevat määrust kalapüügi suhtes, mis toimub üksnes teadusuuringute otstarbel asjaomase laeva lipuliikmesriigi loal ja järelevalve all ning millest on eelnevalt teavitatud komisjoni ja liikmesriike, kelle vetes uuringud toimuvad. Teadusuuringute otstarbel kalapüüki teostavad liikmesriigid teavitavad komisjoni, liikmesriike, kelle vetes uuringud toimuvad, ICESi ja STECFi kogu püügist, mis tuleneb kõnealusest kalapüügist.

3.   Lõiget 2 ei kohaldata sellise kalapüügi suhtes, mida teostavad laevad, mis osalevad täielikult dokumenteeritud kalandusalgatustes, mille osas on eraldatud lisakvoote.”

Artikkel 40

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Enne 1. jaanuari 2010 algavateks ajavahemikeks kehtestatud kalapüügivõimaluste suhtes CCAMLR konventsiooni piirkonnas kohaldatakse II jaotise III peatüki 2. jagu ning IE ja V lisa alates nimetatud püügivõimaluste vastavate kohaldamisperioodide algusest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. jaanuar 2010. aasta

Nõukogu nimel

eesistuja

M. A. MORATINOS


(1)  ELT L 348, 24.12.2008, lk 20.

(2)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(3)  ELT L 150, 30.4.2004, lk 1.

(4)  ELT L 345, 28.12.2005, lk 5.

(5)  ELT L 65, 7.3.2006, lk 1.

(6)  ELT L 122, 11.5.2007, lk 7.

(7)  ELT L 157, 19.6.2007, lk 1.

(8)  ELT L 344, 20.12.2008, lk 6.

(9)  ELT L 96, 15.4.2009, lk 1.

(10)  ELT L 214, 19.8.2009, lk 16.

(11)  EÜT L 276, 10.10.1983, lk 1.

(12)  EÜT L 274, 25.9.1986, lk 1.

(13)  EÜT L 132, 21.5.1987, lk 9.

(14)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1.

(15)  EÜT L 171, 6.7.1994, lk 7.

(16)  EÜT L 125, 27.4.1998, lk 1.

(17)  EÜT L 351, 28.12.2002, lk 6.

(18)  ELT L 289, 7.11.2003, lk 1.

(19)  ELT L 333, 20.12.2003, lk 17.

(20)  ELT L 97, 1.4.2004, lk 16.

(21)  ELT L 340, 23.12.2005, lk 3.

(22)  ELT L 409, 30.12.2006, lk 1.

(23)  ELT L 36, 8.2.2007, lk 6.

(24)  ELT L 123, 12.5.2007, lk 3.

(25)  ELT L 318, 5.12.2007, lk 1.

(26)  ELT L 286, 29.10.2008, lk 1.

(27)  ELT L 286, 29.10.2008, lk 33.

(28)  ELT L 295, 4.11.2008, lk 3.

(29)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 1.

(30)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 42.

(31)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 70.

(32)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(33)  Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vaheline kalastuskokkulepe (EÜT L 226, 29.8.1980, lk 48).

(34)  Ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri Saarte kohaliku valitsuse vaheline kalastuskokkulepe (EÜT L 226, 29.8.1980, lk 12).

(35)  Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vaheline kalandusalane partnerlusleping (ELT L 172, 30.6.2007, lk 4) ning Protokoll millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (ELT L 172, 30.6.2007, lk 9).

(36)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(37)  ELT L 151, 11.6.2008, lk 5.

(38)  Sõlmitud nõukogu otsusega 2002/738/EÜ (EÜT L 234, 31.8.2002, lk 39).

(39)  Ühendus ühines nõukogu otsusega 86/238/EMÜ (EÜT L 162, 18.6.1986, lk 33).

(40)  Sõlmitud nõukogu otsusega 2006/539/EÜ (ELT L 224, 16.8.2006, lk 22).

(41)  Ühendus ühines nõukogu otsusega 95/399/EÜ (EÜT L 236, 5.10.1995, lk 24).

(42)  Sõlmitud nõukogu otsusega 2006/496/EÜ (ELT L 268, 9.10.2008, lk 27).

(43)  Euroopa Ühendus ühines nõukogu otsusega 2005/75/EÜ (ELT L 32, 4.2.2005, lk 1).

(44)  ELT L 352, 31.12.2008, lk 1.

(45)  Kalju-tömppeakala sihtpüüki ei toimu ICES IIIa püügipiirkonnas enne Euroopa Liidu ja Norra vahel peetavate konsultatsioonide lõppemist.”

(46)  ELT L 330, 16.12.2009, lk 1.

(47)  ELT L 347, 24.12.2009, lk 1.


I LISA

LIIDUKALALAEVADE PÜÜGI PIIRNORMID PÜÜGIPIIRANGUTEGA PIIRKONDADES JA KOLMANDATE RIIKIDE KALALAEVADE PÜÜGI PIIRNORMID EUROOPA LIIDU VETES KALALIIKIDE JA PIIRKONDADE KAUPA (ELUSKAALU TONNIDES, KUI EI OLE ETTE NÄHTUD TEISITI)

Kõiki käesolevas lisas sätestatud püügi piirnorme käsitatakse kvootidena käesoleva määruse artikli 5 tähenduses ning seetõttu kehtivad nende suhtes eeskirjad, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1224/2009, eriti selle artiklites 33 ja 34.

Viited püügipiirkondadele on viited ICES püügipiirkondadele, kui ei ole määratletud teisiti.

Igas piirkonnas osutatakse kalavarudele liigi ladinakeelse nimetuse tähestikulises järjekorras. Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmist tavanimetuste ja ladinakeelsete nimetuste vastavustabelit.

Teaduslik nimetus

Kolmetäheline kood

Tavanimetus

Amblyraja radiata

RJR

Tähtrai

Ammodytes spp.

SAN

Tobiad

Argentina silus

ARU

Põhjaatlandi hõbekala

Beryx spp.

ALF

Limapead

Brosme brosme

USK

Meriluts

Centrophorus squamosus

GUQ

Hall lühiogahai

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugali süvahai

Chaceon (Geyron) quinquedens

CRR

Süvamere punakrabid

Champsocephalus gunnari

ANI

Haugjääkala

Chionoecetes spp.

PCR

Arktikakrabid

Clupea harengus

HER

Heeringas

Coryphaenoides rupestris

RNG

Kalju-tömppeakala

Dalatias licha

SCK

Šokolaad-ogahai

Deania calcea

DCA

Pikkkoon-hai

Dipturus batis

RJB

Harilik rai

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagoonia kihvkala

Engraulis encrasicolus

ANE

Anšoovis

Etmopterus princeps

ETR

Suur tumehai

Etmopterus pusillus

ETP

Ronkjas tumehai

Euphausia superba

KRI

Tavaline hiilgevähk

Gadus morhua

KHT

Tursk

Galeorhinus galeus

GAG

Supi-nugishai

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Pikklest

Hippoglossoides platessoides

PLA

Harilik karelest

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Harilik hiidlest

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlandi karekala

Illex illecebrosus

SQI

Lühiuimkalmaar

Lamna nasus

POR

Harilik heeringahai

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Hall nototeenia

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrimid

Leucoraja circularis

RJI

Liivrai

Leucoraja fullonica

RJF

Šagräänrai

Leucoraja naevus

RJN

Kägurai

Limanda ferruginea

YEL

Ruske soomuslest

Limanda limanda

DAB

Harilik soomuslest

Lophiidae

ANF

Merikuratlased

Macrourus spp.

GRV

Pikksabad

Makaira nigricans

BUM

Sinine marliin

Mallotus villosus

CAP

Moiva

Martialia hyadesi

SQS

Kalmaar

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kilttursk

Merlangius merlangus

WHG

Merlang

Merluccius merluccius

HKE

Euroopa merluus

Micromesistius poutassou

WHB

Põhjaputassuu

Microstomus kitt

LEM

Väikesuulest

Molva dypterygia

BLI

Sinine molva

Molva molva

LIN

Harilik molva

Nephrops norvegicus

NEP

Norra salehomaar

Pandalus borealis

PRA

Harilik süvameregarneel

Paralomis spp.

PAI

Krabid

Penaeus spp.

PEN

Viburhännakud

Platichthys flesus

FLE

Lest

Pleuronectes platessa

PLE

Atlandi merilest

Pleuronectiformes

FLX

Lestalised

Pollachius pollachius

POL

Pollak

Pollachius virens

POK

Põhjaatlandi süsikas

Psetta maxima

TUR

Harilik kammeljas

Raja brachyura

RJH

Blondrai

Raja clavata

RJC

Ogarai

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Norra rai

Raja microocellata

RJE

Väikesilmrai

Raja montagui

RJM

Tähnikrai

Raja undulata

RJA

Musterrai

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

Railased

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Liik: Süvalest

Rostroraja alba

RJA

Valgerai

Scomber scombrus

MAC

Makrell

Scophthalmus rhombus

BLL

Sile kammeljas

Sebastes spp.

RED

Meriahvenad

Solea solea

SOL

Harilik merikeel

Soleidae

SOX

Merikeeled

Sprattus sprattus

SPR

Kilu

Squalus acanthias

DGS

Harilik ogahai

Tetrapturus albidus

WHM

Valge odanina

Thunnus maccoyii

SBF

Siniuim-tuun

Thunnus obesus

BET

Suursilm-tuun

Thunnus thynnus

BFT

Harilik tuun

Trachurus spp.

JAX

Stauriidid

Trisopterus esmarkii

NOP

Norra tursik

Urophycis tenuis

HKW

Valge ameerikaluts

Xiphias gladius

SWO

Mõõkkala

Järgmine tavanimetuste ja ladinakeelsete nimetuste vastavustabel on esitatud üksnes selgitamiseks.

Anšoovis

ANE

Engraulis encrasicolus

Arktikakrabid

PCR

Chionoecetes spp.

Atlandi karekala

ORY

Hoplostethus atlanticus

Atlandi merilest

PLE

Pleuronectes platessa

Blondrai

RJH

Raja brachyura

Euroopa merluus

HKE

Merluccius merluccius

Hall lühiogahai

GUQ

Centrophorus squamosus

Hall nototeenia

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Harilik heeringahai

POR

Lamna nasus

Harilik hiidlest

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Harilik kammeljas

TUR

Psetta maxima

Harilik karelest

PLA

Hippoglossoides platessoides

Harilik merikeel

SOL

Solea solea

Harilik molva

LIN

Molva molva

Harilik ogahai

DGS

Squalus acanthias

Harilik rai

RJB

Dipturus bBatis

Harilik soomuslest

DAB

Limanda limanda

Harilik süvameregarneel

PRA

Pandalus borealis

Harilik tuun

BFT

Thunnus thynnus

Haugjääkala

ANI

Champsocephalus gunnari

Heeringas

HER

Clupea harengus

Kägurai

RJN

Leucoraja naevus

Kalju-tömppeakala

RNG

Coryphaenoides rupestris

Kalmaar

SQS

Martialia hyadesi

Kilttursk

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Kilu

SPR

Sprattus sprattus

Krabid

PAI

Paralomis spp.

Lest

FLE

Platichthys flesus

Lestalised

FLX

Pleuronectiformes

Liivrai

RJI

Leucoraja circularis

Limapead

ALF

Beryx spp.

Lühiuimkalmaar

SQI

Illex illecebrosus

Makrell

MAC

Scomber scombrus

Megrimid

LEZ

Lepidorhombus spp.

Meriahvenad

RED

Sebastes spp.

Merikeeled

SOX

Soleidae

Merikuratlased

ANF

Lophiidae

Meriluts

USK

Brosme brosme

Merlang

WHG

Merlangius merlangus

Moiva

CAP

Mallotus villosus

Mõõkkala

SWO

Xiphias gladius

Musterrai

RJA

Raja undulata

Norra rai

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Norra salehomaar

NEP

Nephrops norvegicus

Norra tursik

NOP

Trisopterus esmarkii

Ogarai

RJC

Raja clavata

Patagoonia kihvkala

TOP

Dissostichus eleginoides

Pikkkoon-hai

DCA

Deania calcea

Pikklest

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pikksabad

GRV

Macrourus spp.

Põhjaatlandi hõbekala

ARU

Argentina silus

Põhjaatlandi süsikas

POK

Pollachius virens

Põhjaputassuu

WHB

Micromesistius poutassou

Pollak

POL

Pollachius pollachius

Portugali süvahai

CYO

Centroscymnus coelolepis

Railased

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

Ronkjas tumehai

ETP

Etmopterus pusillus

Ruske soomuslest

YEL

Limanda ferruginea

Šagräänrai

RJF

Leucoraja fullonica

Sile kammeljas

BLL

Scophthalmus rhombus

Sinine marliin

BUM

Makaira nigricans

Sinine molva

BLI

Püügipiirkond:

Siniuim-tuun

SBF

Thunnus maccoyii

Šokolaad-ogahai

SCK

Dalatias licha

Stauriidid

JAX

Trachurus spp.

Supi-nugishai

GAG

Galeorhinus galeus

Suur tumehai

ETR

Etmopterus princeps

Suursilm-tuun

BET

Thunnus obesus

Süvalest

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Süvamere punakrabid

CRR

Chaceon spp.

Tähnikrai

RJM

Raja montagui

Tähtrai

RJR

Ambliraja radiata

Tavaline hiilgevähk

KRI

Euphausia superba

Tobiad

SAN

Ammodytes spp.

Tursk

KHT

Gadus morhua

Väikesilmrai

RJE

Raja microocellata

Väikesuulest

LEM

Microstomus kitt

Valge ameerikaluts

HKW

Urophycis tenuis

Valge odanina

WHM

Tetrapturus albidus

Valgerai

RJA

Rostroraja alba

Viburhännakud

PEN

Penaeus spp.

IA LISA

Skegerrak, Kattegat, ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkond, CECAF EL veed, Prantsuse Guajaana veed

Liik:

Tobiaslased

Ammodytes spp

Püügipiirkond:

IV püügipiirkonna Norra veed

(SAN/04-N.)

Taani

0

 (1)

 

 

Ühendkuningriik

0

 (1)

 

 

EL

0

 (1)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Tobiaslased

Ammodytes spp

Püügipiirkond:

IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna ELi veed (2)

(SAN/2A3A4.)

Taani

108 834

 (2)

 

 

Ühendkuningriik

2 379

 (2)

 

 

Saksamaa

166

 (2)

 

 

Rootsi

3 996

 (2)

 

 

EL

115 375

 (2)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

200 000

 

 


Liik:

Põhjaatlandi hõbekala

Argentina silus

Püügipiirkond:

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(ARU/1/2.)

Saksamaa

30

 

 

 

Prantsusmaa

10

 

 

 

Madalmaad

24

 

 

 

Ühendkuningriik

48

 

 

 

EL

112

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

112

 

 


Liik:

Põhjaatlandi hõbekala

Argentina silus

Püügipiirkond:

III ja IV püügipiirkonna ELi veed

(ARU/3/4.)

Taani

1 131

 

 

 

Saksamaa

11

 

 

 

Prantsusmaa

8

 

 

 

Iirimaa

8

 

 

 

Madalmaad

53

 

 

 

Rootsi

44

 

 

 

Ühendkuningriik

20

 

 

 

EL

1 278

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

1 278

 

 


Liik:

Põhjaatlandi hõbekala

Argentina silus

Püügipiirkond:

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(ARU/567.)

Saksamaa

389

 

 

 

Prantsusmaa

8

 

 

 

Iirimaa

360

 

 

 

Madalmaad

4 057

 

 

 

Ühendkuningriik

285

 

 

 

EL

5 099

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

5 099

 

 


Liik:

Meriluts

Brosme brosme

Püügipiirkond:

I, II ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(USK/1214EI.)

Saksamaa

6

 (3)

 

 

Prantsusmaa

6

 (3)

 

 

Ühendkuningriik

6

 (3)

 

 

Muu

3

 (3)

 

 

EL

21

 (3)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

21

 

 


Liik:

Meriluts

Brosme brosme

Püügipiirkond:

III püügipiirkonna ELi veed

(USK/03-C.)

Taani

12

 

 

 

Rootsi

6

 

 

 

Saksamaa

6

 

 

 

EL

24

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

24

 

 


Liik:

Meriluts

Brosme brosme

Püügipiirkond:

IV püügipiirkonna ELi veed

(USK/04-C.)

Taani

53

 

 

 

Saksamaa

16

 

 

 

Prantsusmaa

37

 

 

 

Rootsi

5

 

 

 

Ühendkuningriik

80

 

 

 

Muu

5

 (4)

 

 

EL

196

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

196

 

 


Liik:

Meriluts

Brosme brosme

Püügipiirkond:

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(USK/567EI.)

Saksamaa

4

 (6)

 

 

Hispaania

14

 (6)

 

 

Prantsusmaa

165

 (6)

 

 

Iirimaa

16

 (6)

 

 

Ühendkuningriik

80

 (6)

 

 

Muu

4

 (5)  (6)

 

 

EL

283

 (6)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

3 217

 

 


Liik:

Meriluts

Brosme brosme

Püügipiirkond:

IV püügipiirkonna Norra veed

(USK/4AB-N.)

Belgia

0

 (7)

 

 

Taani

0

 (7)

 

 

Saksamaa

0

 (7)

 

 

Prantsusmaa

0

 (7)

 

 

Madalmaad

0

 (7)

 

 

Ühendkuningriik

0

 (7)

 

 

EL

0

 (7)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Heeringas (8)

Clupea harengus

Püügipiirkond:

IIIa püügi-piirkond

(HER/03A.)

Taani

10 147

 (9)

 

 

Saksamaa

163

 (9)

 

 

Rootsi

10 614

 (9)

 

 

EL

20 924

 (9)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Heeringas (10)

Clupea harengus

Püügipiirkond:

IV püügipiirkonna ELi veed põhja pool 53o 30’ N

(HER/04A.), (HER/04B.)

Taani

15 259

 (11)

 

 

Saksamaa

9 595

 (11)

 

 

Prantsusmaa

6 547

 (11)

 

 

Madalmaad

14 637

 (11)

 

 

Rootsi

1 131

 (11)

 

 

Ühendkuningriik

16 429

 (11)

 

 

EL

63 598

 (11)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond:

Norra veed lõuna pool 62o N

(HER/04-N.)

Rootsi

0

 (12)  (13)

 

 

EL

0

 (13)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 (13)

 


Liik:

Heeringas (14)

Clupea harengus

Püügipiirkond:

Kaaspüük IIIa püügipiirkonnas

(HER/03A-BC)

Taani

4 652

 (15)

 

 

Saksamaa

42

 (15)

 

 

Rootsi

748

 (15)

 

 

EL

5 442

 (15)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Heeringas (16)

Clupea harengus

Püügipiirkond:

Kaaspüük IIa ja IV püügipiirkonna ELi vetes; VIId püügipiirkond

(HER/2A47DX)

Belgia

51

 (17)

 

 

Taani

9 948

 (17)

 

 

Saksamaa

51

 (17)

 

 

Prantsusmaa

51

 (17)

 

 

Madalmaad

51

 (17)

 

 

Rootsi

49

 (17)

 

 

Ühendkuningriik

189

 (17)

 

 

EL

10 390

 (17)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Heeringas (18)

Clupea harengus

Püügipiirkond:

VIId püügipiirkond; IVc püügipiirkond (19)

(HER/4CXB7D.)

Belgia

4 615

 (20)  (21)

 

 

Taani

218

 (20)  (21)

 

 

Saksamaa

137

 (20)  (21)

 

 

Prantsusmaa

3 550

 (20)  (21)

 

 

Madalmaad

5 557

 (20)  (21)

 

 

Ühendkuningriik

1 242

 (20)  (21)

 

 

EL

15 319

 (21)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond:

Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed (22)

(HER/5B6ANB)

Saksamaa

1 533

 (23)

 

 

Prantsusmaa

290

 (23)

 

 

Iirimaa

2 072

 (23)

 

 

Madalmaad

1 533

 (23)

 

 

Ühendkuningriik

8 287

 (23)

 

 

EL

13 715

 (23)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

24 420

 

 


Liik:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond:

VIIbc püügipiirkond; VIaS püügipiirkond (24)

(HER/6AS7BC)

Iirimaa

6 774

 

 

 

Madalmaad

677

 

 

 

EL

7 451

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

7 451

 

 


Liik:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond:

VI püügipiirkond, Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Ühendkuningriik

720

 

 

 

EL

720

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

720

 

 


Liik:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond:

VIIa püügipiirkond (26)

(HER/07A/MM)

Iirimaa

1 250

 

 

 

Ühendkuningriik

3 550

 

 

 

EL

4 800

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

4 800

 

 


Liik:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond:

VIIe ja VIIf püügipiirkond

(HER/7EF.)

Prantsusmaa

500

 

 

 

Ühendkuningriik

500

 

 

 

EL

1 000

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

1 000

 

 


Liik:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond:

VIIg, (27) VIIh, (27) VIIj (27) ja VIIk (27) püügipiirkond

(HER/7G-K.)

Saksamaa

113

 

 

 

Prantsusmaa

627

 

 

 

Iirimaa

8 770

 

 

 

Madalmaad

627

 

 

 

Ühendkuningriik

13

 

 

 

EL

10 150

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

10 150

 

 


Liik:

Anšoovis

Engraulis encrasicolus

Püügipiirkond:

VIII püügipiirkond

(ANE/08.)

Hispaania

6 300

 

 

 

Prantsusmaa

700

 

 

 

EL

7 000

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

7 000

 

 


Liik:

Anšoovis

Engraulis encrasicolus

Püügipiirkond:

IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

(ANE/9/3411)

Hispaania

3 826

 

 

 

Portugal

4 174

 

 

 

EL

8 000

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

8 000

 

 


Liik:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond:

Skagerraki veed

(COD/03AN.)

Belgia

7

 (28)  (29)

 

 

Taani

2 140

 (28)  (29)

 

 

Saksamaa

54

 (28)  (29)

 

 

Madalmaad

13

 (28)  (29)

 

 

Rootsi

374

 (28)  (29)

 

 

EL

2 588

 (29)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond:

Kattegat

(COD/03AS.)

Taani

234

 

 

 

Saksamaa

5

 

 

 

Rootsi

140

 

 

 

EL

379

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

379

 

 


Liik:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed; IIIa püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgia

553

 (30)  (31)

 

 

Taani

3 178

 (30)  (31)

 

 

Saksamaa

2 015

 (30)  (31)

 

 

Prantsusmaa

683

 (30)  (31)

 

 

Madalmaad

1 796

 (30)  (31)

 

 

Rootsi

21

 (30)  (31)

 

 

Ühendkuningriik

7 290

 (30)  (31)

 

 

EL

15 536

 (30)  (31)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond:

Norra veed lõuna pool 62° N

(COD/04-N.)

Rootsi

0

 (32)  (33)

 

 

EL

0

 (33)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond:

VIb püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed lääne pool 12° 00 W ning XII ja XIV püügipiirkond

(COD/561214)

Belgia

0

 

 

 

Saksamaa

1

 

 

 

Prantsusmaa

13

 

 

 

Iirimaa

18

 

 

 

Ühendkuningriik

48

 

 

 

EL

80

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

80

 

 


Liik:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond:

VIa püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed ida pool 12° 00’ W.

(COD/5B6A-C)

Belgia

0

 

 

 

Saksamaa

4

 

 

 

Prantsusmaa

38

 

 

 

Iirimaa

53

 

 

 

Ühendkuningriik

145

 

 

 

EL

240

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

240

 

 


Liik:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond:

VIIa püügipiirkond

(COD/07A.)

Belgia

9

 

 

 

Prantsusmaa

25

 

 

 

Iirimaa

444

 

 

 

Madalmaad

2

 

 

 

Ühendkuningriik

194

 

 

 

EL

674

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

674

 

 


Liik:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond:

VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

(COD/7XAD34)

Belgia

167

 

 

 

Prantsusmaa

2 735

 

 

 

Iirimaa

825

 

 

 

Madalmaad

1

 

 

 

Ühendkuningriik

295

 

 

 

EL

4 023

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

4 023

 

 


Liik:

Tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond:

VIId püügipiirkond

(COD/07D.)

Belgia

47

 (34)  (35)

 

 

Prantsusmaa

916

 (34)  (35)

 

 

Madalmaad

27

 (34)  (35)

 

 

Ühendkuningriik

101

 (34)  (35)

 

 

EL

1 091

 (35)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Harilik heeringhai

Lamna nasus

Püügipiirkond:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ja XII püügipiirkonna ELi veed

(POR/3-12)

Taani

0

 

 

 

Prantsusmaa

0

 

 

 

Saksamaa

0

 

 

 

Iirimaa

0

 

 

 

Hispaania

0

 

 

 

Ühendkuningriik

0

 

 

 

EL

0

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Megrimid

Lepidorhombus spp.

Püügipiirkond:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(LEZ/2AC4-C)

Belgia

5

 

 

 

Taani

5

 

 

 

Saksamaa

5

 

 

 

Prantsusmaa

29

 

 

 

Madalmaad

23

 

 

 

Ühendkuningriik

1 690

 

 

 

EL

1 757

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

1 757

 

 


Liik:

Megrimid

Lepidorhombus spp.

Püügipiirkond:

VI püügipiirkond; Vb piirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(LEZ/561 214)

Hispaania

350

 

 

 

Prantsusmaa

1 364

 

 

 

Iirimaa

399

 

 

 

Ühendkuningriik

966

 

 

 

EL

3 079

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

3 079

 

 


Liik:

Megrimid

Lepidorhombus spp.

Püügipiirkond:

VII püügipiirkond

(LEZ/07.)

Belgia

494

 

 

 

Hispaania

5 490

 

 

 

Prantsusmaa

6 663

 

 

 

Iirimaa

3 029

 

 

 

Ühendkuningriik

2 624

 

 

 

EL

18 300

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

18 300

 

 


Liik:

Megrimid

Lepidorhombus spp.

Püügipiirkond:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond

(LEZ/8ABDE.)

Hispaania

1 176

 

 

 

Prantsusmaa

949

 

 

 

EL

2 125

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

2 125

 

 


Liik:

Megrimid

Lepidorhombus spp.

Püügipiirkond:

VIIIc, IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

(LEZ/8C3411)

Hispaania

1 188

 

 

 

Prantsusmaa

59

 

 

 

Portugal

40

 

 

 

EL

1 287

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

1 287

 

 


Liik:

Harilik soomuslest ja lest

Limanda limanda ja Platichthys flesus

Püügipiirkond:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(D/F/2AC4-C)

Belgia

513

 

 

 

Taani

1 927

 

 

 

Saksamaa

2 890

 

 

 

Prantsusmaa

200

 

 

 

Madalmaad

11 654

 

 

 

Rootsi

6

 

 

 

Ühendkuningriik

1 620

 

 

 

EL

18 810

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

18 810

 

 


Liik:

Merikuratlased

Lophiidae

Püügipiirkond:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(ANF/2AC4-C)

Belgia

401

 (36)

 

 

Taani

884

 (36)

 

 

Saksamaa

432

 (36)

 

 

Prantsusmaa

82

 (36)

 

 

Madalmaad

303

 (36)

 

 

Rootsi

10

 (36)

 

 

Ühendkuningriik

9 233

 (36)

 

 

EL

11 345

 (36)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

11 345

 

 


Liik:

Merikuratlased

Lophiidae

Püügipiirkond:

IV püügipiirkonna Norra veed

(ANF/4AB-N.)

Belgia

0

 (37)

 

 

Taani

0

 (37)

 

 

Saksamaa

0

 (37)

 

 

Madalmaad

0

 (37)

 

 

Ühendkuningriik

0

 (37)

 

 

EL

0

 (37)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Merikuratlased

Lophiidae

Püügipiirkond:

VI püügipiirkond; Vb piirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(ANF/561214)

Belgia

200

 

 

 

Saksamaa

228

 

 

 

Hispaania

214

 

 

 

Prantsusmaa

2 462

 

 

 

Iirimaa

557

 

 

 

Madalmaad

193

 

 

 

Ühendkuningriik

1 713

 

 

 

EL

5 567

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

5 567

 

 


Liik:

Merikuratlased

Lophiidae

Püügipiirkond:

VII püügipiirkond

(ANF/07.)

Belgia

2 984

 (38)

 

 

Saksamaa

333

 (38)

 

 

Hispaania

1 186

 (38)

 

 

Prantsusmaa

19 149

 (38)

 

 

Iirimaa

2 447

 (38)

 

 

Madalmaad

386

 (38)

 

 

Ühendkuningriik

5 807

 (38)

 

 

EL

32 292

 (38)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

32 292

 (38)

 


Liik:

Merikuratlased

Lophiidae

Püügipiirkond:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond

(ANF/8ABDE.)

Hispaania

1 387

 

 

 

Prantsusmaa

7 721

 

 

 

EL

9 108

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

9 108

 

 


Liik:

Merikuratlased

Lophiidae

Püügipiirkond:

VIIIc, IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

(ANF/8C3411)

Hispaania

1 247

 

 

 

Prantsusmaa

1

 

 

 

Portugal

248

 

 

 

EL

1 496

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

1 496

 

 


Liik:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond:

IIIa püügipiirkond; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna ELi veed

(HAD/3A/BCD)

Belgia

7

 (40)

 

 

Taani

1 213

 (40)

 

 

Saksamaa

77

 (40)

 

 

Madalmaad

1

 (40)

 

 

Rootsi

143

 (40)

 

 

EL

1 441

 (39)  (40)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(HAD/2AC4.)

Belgia

225

 (42)

 

 

Taani

1 549

 (42)

 

 

Saksamaa

986

 (42)

 

 

Prantsusmaa

1 718

 (42)

 

 

Madalmaad

169

 (42)

 

 

Rootsi

109

 (42)

 

 

Ühendkuningriik

16 485

 (42)

 

 

EL

21 241

 (41)  (42)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond:

Norra veed lõuna pool 62° N

(HAD/04-N.)

Rootsi

0

 (43)  (44)

 

 

EL

0

 (44)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond:

VIb, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(HAD/6B1214)

Belgia

11

 

 

 

Saksamaa

13

 

 

 

Prantsusmaa

551

 

 

 

Iirimaa

393

 

 

 

Ühendkuningriik

4 029

 

 

 

EL

4 997

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

4 997

 

 


Liik:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond:

Vb ja VIa püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(HAD/5BC6A.)

Belgia

3

 

 

 

Saksamaa

4

 

 

 

Prantsusmaa

147

 

 

 

Iirimaa

438

 

 

 

Ühendkuningriik

2 081

 

 

 

EL

2 673

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

2 673

 

 


Liik:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond:

VIIb–k, VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

(HAD/7X7A34)

Belgia

129

 

 

 

Prantsusmaa

7 719

 

 

 

Iirimaa

2 573

 

 

 

Ühendkuningriik

1 158

 

 

 

EL

11 579

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

11 579

 

 


Liik:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond:

VIIa püügipiirkond

(HAD/07A.)

Belgia

23

 

 

 

Prantsusmaa

103

 

 

 

Iirimaa

617

 

 

 

Ühendkuningriik

681

 

 

 

EL

1 424

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

1 424

 

 


Liik:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond:

IIIa püügi-piirkond

(WHG/03A.)

Taani

151

 (46)

 

 

Madalmaad

1

 (46)

 

 

Rootsi

16

 (46)

 

 

EL

168

 (45)  (46)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(WHG/2AC4.)

Belgia

250

 (48)  (49)

 

 

Taani

1 082

 (48)  (49)

 

 

Saksamaa

282

 (48)  (49)

 

 

Prantsusmaa

1 627

 (48)  (49)

 

 

Madalmaad

626

 (48)  (49)

 

 

Rootsi

1

 (48)  (49)

 

 

Ühendkuningriik

4 317

 (48)  (49)

 

 

EL

8 185

 (47)  (48)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond:

VI püügipiirkond; Vb piirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(WHG/561 214)

Saksamaa

3

 

 

 

Prantsusmaa

53

 

 

 

Iirimaa

129

 

 

 

Ühendkuningriik

246

 

 

 

EL

431

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

431

 

 


Liik:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond:

VIIa püügipiirkond

(WHG/07A.)

Belgia

0

 

 

 

Prantsusmaa

5

 

 

 

Iirimaa

91

 

 

 

Madalmaad

0

 

 

 

Ühendkuningriik

61

 

 

 

EL

157

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

157

 

 


Liik:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh ja VIIk püügipiirkond

(WHG/7X7A.)

Belgia

133

 

 

 

Prantsusmaa

8 180

 

 

 

Iirimaa

4 565

 

 

 

Madalmaad

66

 

 

 

Ühendkuningriik

1 463

 

 

 

EL

14 407

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

14 407

 

 


Liik:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond:

VIII püügipiirkond

(WHG/08.)

Hispaania

1 296

 

 

 

Prantsusmaa

1 944

 

 

 

EL

3 240

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

3 240

 

 


Liik:

Merlang

Merlangius merlangus

Püügipiirkond:

IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

(WHG/9/3411)

Portugal

588

 

 

 

EL

588

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

588

 

 


Liik:

Merlang ja pollak

Merlangius merlangus ja Pollachius pollachius

Püügipiirkond:

Norra veed lõuna pool 62° N

(W/P/04-N.)

Rootsi

0

 (50)  (51)

 

 

EL

0

 (51)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

Püügipiirkond:

IIIa püügipiirkond; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna ELi veed

(HKE/3A/BCD)

Taani

1 531

 

 

 

Rootsi

130

 

 

 

EL

1 661

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

1 661

 (52)

 


Liik:

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

Püügipiirkond:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(HKE/2AC4-C)

Belgia

28

 

 

 

Taani

1 119

 

 

 

Saksamaa

128

 

 

 

Prantsusmaa

248

 

 

 

Madalmaad

64

 

 

 

Ühendkuningriik

348

 

 

 

EL

1 935

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

1 935

 (53)

 


Liik:

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

Püügipiirkond:

VI ja VII püügipiirkond; Vb piirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(HKE/571214)

Belgia

284

 (54)

 

 

Hispaania

9 109

 

 

 

Prantsusmaa

14 067

 (54)

 

 

Iirimaa

1 704

 

 

 

Madalmaad

183

 (54)

 

 

Ühendkuningriik

5 553

 (54)

 

 

EL

30 900

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

30 900

 (55)

 


Eritingimus

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nendes püügipiirkondades püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond

(HKE/*8ABDE)

Belgia

37

Hispaania

1 469

Prantsusmaa

1 469

Iirimaa

184

Madalmaad

18

Ühendkuningriik

827

EL

4 004


Liik:

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

Püügipiirkond:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond

(HKE/8ABDE.)

Belgia

9

 (56)

 

 

Hispaania

6 341

 

 

 

Prantsusmaa

14 241

 

 

 

Madalmaad

18

 (56)

 

 

EL

20 609

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

20 609

 (57)

 


Eritingimus

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nendes püügipiirkondades püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

VI ja VII püügipiirkond; Vb piirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(HKE/*57-14)

Belgia

2

Hispaania

1 837

Prantsusmaa

3 305

Madalmaad

6

EL

5 150


Liik:

Euroopa merluus

Merluccius merluccius

Püügipiirkond:

VIIIc, IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

(HKE/8C3411)

Hispaania

5 952

 

 

 

Prantsusmaa

571

 

 

 

Portugal

2 777

 

 

 

EL

9 300

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

9 300

 

 


Liik:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Püügipiirkond:

II ja IV püügipiirkonna Norra veed

(WHB/4AB-N.)

Taani

0

 (58)

 

 

Ühendkuningriik

0

 (58)

 

 

EL

0

 (58)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Püügipiirkond:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(WHB/1X14)

Taani

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Saksamaa

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Hispaania

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Prantsusmaa

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Iirimaa

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Madalmaad

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portugal

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Rootsi

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Ühendkuningriik

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

EL

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

540 000

 

 


Liik:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Püügipiirkond:

VIIIc, IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

(WHB/8C3411)

Hispaania

7 881

 (62)

 

 

Portugal

1 970

 (62)

 

 

EL

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

540 000

 

 


Liik:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Püügipiirkond:

II, IVa, V, VI püügipiirkonna ELi veed põhja pool 56° 30’ N ja VII püügipiirkonna ELi veed lääne pool 12° 00’ W

(WHB/24A567)

Norra

88 701

 (65)  (66)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

540 000

 

 


Liik:

Väikesuulest ja pikklest

Microstomus kitt ja Glyptocephalus cynoglossus

Püügipiirkond:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(L/W/2AC4-C)

Belgia

353

 

 

 

Taani

973

 

 

 

Saksamaa

125

 

 

 

Prantsusmaa

266

 

 

 

Madalmaad

810

 

 

 

Rootsi

11

 

 

 

Ühendkuningriik

3 983

 

 

 

6 521

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

6 521

 

 


Liik:

Sinine molva

Molva dypterygia

Püügipiirkond:

VI, VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(BLI/67-)

Saksamaa

21

 (68)

 

 

Eesti

3

 (68)

 

 

Hispaania

67

 (68)

 

 

Prantsusmaa

1 536

 (68)

 

 

Iirimaa

6

 (68)

 

 

Leedu

1

 (68)

 

 

Poola

1

 (68)

 

 

Ühendkuningriik

391

 (68)

 

 

Muu

6

 (67)  (68)

 

 

EL

2 032

 (68)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

1 732

 

 


Liik:

Harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond:

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(LIN/1/2.)

Taani

8

 

 

 

Saksamaa

8

 

 

 

Prantsusmaa

8

 

 

 

Ühendkuningriik

8

 

 

 

Muu

4

 (69)

 

 

EL

38

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

38

 

 


Liik:

Harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond:

IIIa püügipiirkond; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna ELi veed

(LIN/03.)

Belgia

7

 (70)

 

 

Taani

51

 

 

 

Saksamaa

7

 (70)

 

 

Rootsi

20

 

 

 

Ühendkuningriik

7

 (70)

 

 

EL

92

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

92

 

 


Liik:

Harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond:

IV püügipiirkonna ELi veed

(LIN/04.)

Belgia

16

 

 

 

Taani

243

 

 

 

Saksamaa

150

 

 

 

Prantsusmaa

135

 

 

 

Madalmaad

5

 

 

 

Rootsi

10

 

 

 

Ühendkuningriik

1 869

 

 

 

EL

2 428

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

2 428

 

 


Liik:

Harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond:

V püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(LIN/05.)

Belgia

9

 

 

 

Taani

6

 

 

 

Saksamaa

6

 

 

 

Prantsusmaa

6

 

 

 

Ühendkuningriik

6

 

 

 

EL

34

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

34

 

 


Liik:

Harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond:

VI, VII, VIII, IX, X, XII, ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(LIN/6X14.)

Belgia

26

 (71)

 

 

Taani

5

 (71)

 

 

Saksamaa

95

 (71)

 

 

Hispaania

1 930

 (71)

 

 

Prantsusmaa

2 057

 (71)

 

 

Iirimaa

516

 (71)

 

 

Portugal

5

 (71)

 

 

Ühendkuningriik

2 369

 (71)

 

 

EL

7 003

 (71)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

14 164

 

 


Liik:

Harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond:

IV püügipiirkonna Norra veed

(LIN/4AB-N.)

Belgia

0

 (72)

 

 

Taani

0

 (72)

 

 

Saksamaa

0

 (72)

 

 

Prantsusmaa

0

 (72)

 

 

Madalmaad

0

 (72)

 

 

Ühendkuningriik

0

 (72)

 

 

EL

0

 (72)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond:

IIIa püügipiirkond; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna ELi veed

(NEP/3A/BCD)

Taani

3 800

 

 

 

Saksamaa

11

 (73)

 

 

Rootsi

1 359

 

 

 

EL

5 170

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

5 170

 

 


Liik:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(NEP/2AC4-C)

Belgia

1 291

 

 

 

Taani

1 291

 

 

 

Saksamaa

19

 

 

 

Prantsusmaa

38

 

 

 

Madalmaad

665

 

 

 

Ühendkuningriik

21 384

 

 

 

EL

24 688

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

24 688

 

 


Liik:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond:

IV püügipiirkonna Norra veed

(NEP/4AB-N.)

Taani

0

 (74)

 

 

Saksamaa

0

 (74)

 

 

Ühendkuningriik

0

 (74)

 

 

EL

0

 (74)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond:

VI püügipiirkond; Vb püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(NEP/5BC6.)

Hispaania

33

 

 

 

Prantsusmaa

130

 

 

 

Iirimaa

217

 

 

 

Ühendkuningriik

15 677

 

 

 

EL

16 057

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

16 057

 

 


Liik:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond:

VII püügipiirkond

(NEP/07.)

Hispaania

1 346

 

 

 

Prantsusmaa

5 455

 

 

 

Iirimaa

8 273

 

 

 

Ühendkuningriik

7 358

 

 

 

EL

22 432

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

22 432

 

 


Liik:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond

(NEP/8ABDE.)

Hispaania

234

 

 

 

Prantsusmaa

3 665

 

 

 

EL

3 899

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

3 899

 

 


Liik:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond:

VIIIc püügipiirkond

(NEP/08C.)

Hispaania

97

 

 

 

Prantsusmaa

4

 

 

 

EL

101

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

101

 

 


Liik:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond:

IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

(NEP/9/3411)

Hispaania

84

 

 

 

Portugal

253

 

 

 

EL

337

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

337

 

 


Liik:

Harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

Püügipiirkond:

IIIa püügi-piirkond

(PRA/03A.)

Taani

2 621

 (75)

 

 

Rootsi

1 412

 (75)

 

 

EL

4 033

 (75)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

Püügipiirkond:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(PRA/2AC4-C)

Taani

3 145

 

 

 

Madalmaad

29

 

 

 

Rootsi

127

 

 

 

Ühendkuningriik

932

 

 

 

EL

4 233

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

4 233

 

 


Liik:

Harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

Püügipiirkond:

Norra veed lõuna pool 62° N

(PRA/04-N.)

Taani

0

 (77)

 

 

Rootsi

0

 (76)  (77)

 

 

EL

0

 (77)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Viburhännakud

Penaeus spp

Püügipiirkond:

Prantsuse Guajaana veed

(PEN/FGU.)

Prantsusmaa

4 108

 (78)

 

 

EL

4 108

 (78)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

4 108

 (78)

 


Liik:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond:

Skagerraki veed

(PLE/03AN.)

Belgia

36

 (79)

 

 

Taani

4 733

 (79)

 

 

Saksamaa

24

 (79)

 

 

Madalmaad

910

 (79)

 

 

Rootsi

253

 (79)

 

 

EL

5 956

 (79)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Taani

1 353

 (80)

 

 

Saksamaa

15

 (80)

 

 

Rootsi

152

 (80)

 

 

EL

1 520

 (80)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed; IIIa püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgia

2 100

 (81)

 

 

Taani

6 824

 (81)

 

 

Saksamaa

1 968

 (81)

 

 

Prantsusmaa

394

 (81)

 

 

Madalmaad

13 123

 (81)

 

 

Ühendkuningriik

9 711

 (81)

 

 

EL

34 120

 (81)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond:

VI püügipiirkond; Vb piirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(PLE/561214)

Prantsusmaa

10

 

 

 

Iirimaa

280

 

 

 

Ühendkuningriik

417

 

 

 

EL

707

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

707

 

 


Liik:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond:

VIIa püügipiirkond

(PLE/07A.)

Belgia

42

 

 

 

Prantsusmaa

18

 

 

 

Iirimaa

1 063

 

 

 

Madalmaad

13

 

 

 

Ühendkuningriik

491

 

 

 

EL

1 627

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

1 627

 

 


Liik:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond:

VIIb ja VIIc püügipiirkond

(PLE/7BC.)

Prantsusmaa

16

 

 

 

Iirimaa

64

 

 

 

EL

80

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

80

 

 


Liik:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond:

VIId ja VIIe püügipiirkond

(PLE/7DE.)

Belgia

699

 

 

 

Prantsusmaa

2 332

 

 

 

Ühendkuningriik

1 243

 

 

 

EL

4 274

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

4 274

 

 


Liik:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond:

VIIf ja VIIg püügipiirkond

(PLE/7FG.)

Belgia

67

 

 

 

Prantsusmaa

120

 

 

 

Iirimaa

201

 

 

 

Ühendkuningriik

63

 

 

 

EL

451

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

451

 

 


Liik:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond:

VIIh, VIIj ja VIIk püügipiirkond

(PLE/7HJK.)

Belgia

7

 

 

 

Prantsusmaa

14

 

 

 

Iirimaa

156

 

 

 

Madalmaad

27

 

 

 

Ühendkuningriik

14

 

 

 

EL

218

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

218

 

 


Liik:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Püügipiirkond:

VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

(PLE/8/3411)

Hispaania

67

 

 

 

Prantsusmaa

269

 

 

 

Portugal

67

 

 

 

EL

403

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

403

 

 


Liik:

Pollak

Pollachius pollachius

Püügipiirkond:

VI püügipiirkond; Vb piirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

(POL/561214)

Hispaania

6

 

 

 

Prantsusmaa

194

 

 

 

Iirimaa

57

 

 

 

Ühendkuningriik

148

 

 

 

EL

405

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

405

 

 


Liik:

Pollak

Pollachius pollachius

Püügipiirkond:

VII püügipiirkond

(POL/07.)

Belgia

428

 

 

 

Hispaania

26

 

 

 

Prantsusmaa

9 864

 

 

 

Iirimaa

1 051

 

 

 

Ühendkuningriik

2 401

 

 

 

EL

13 770

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

13 770

 

 


Liik:

Pollak

Pollachius pollachius

Püügipiirkond:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond

(POL/8ABDE.)

Hispaania

257

 

 

 

Prantsusmaa

1 255

 

 

 

EL

1 512

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

1 512

 

 


Liik:

Pollak

Pollachius pollachius

Püügipiirkond:

VIIIc püügipiirkond

(POL/08C.)

Hispaania

212

 

 

 

Prantsusmaa

24

 

 

 

EL

236

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

236

 

 


Liik:

Pollak

Pollachius pollachius

Püügipiirkond:

IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

(POL/9/3411)

Hispaania

278

 

 

 

Portugal

10

 

 

 

EL

288

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

288

 

 


Liik:

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

Püügipiirkond:

IIIa püügipiirkond; IIa, IIIb, IIIc, IIId ja IV püügipiirkonna ELi veed

(POK/2A34.)

Belgia

29

 (82)

 

 

Taani

3 394

 (82)

 

 

Saksamaa

8 572

 (82)

 

 

Prantsusmaa

20 172

 (82)

 

 

Madalmaad

86

 (82)

 

 

Rootsi

466

 (82)

 

 

Ühendkuningriik

6 572

 (82)

 

 

EL

39 291

 (82)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

Püügipiirkond:

VI püügipiirkond; Vb piirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes; XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

(POK/561214)

Saksamaa

621

 (83)

 

 

Prantsusmaa

6 163

 (83)

 

 

Iirimaa

206

 (83)

 

 

Ühendkuningriik

1 503

 (83)

 

 

EL

8 493

 (83)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kehtestata

 

 


Liik:

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

Püügipiirkond:

Norra veed lõuna pool 62o N

(POK/04-N.)

Rootsi

0

 (84)  (85)

 

 

EL

0

 (85)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

 


Liik:

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

Püügipiirkond:

VII, VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 ELi veed

(POK/7/3411)

Belgia

6

 

 

 

Prantsusmaa

1 428

 

 

 

Iirimaa

1 525

 

 

 

Ühendkuningriik

452

 

 

 

EL

3 411

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

3 411

 

 


Liik:

Harilik kammeljas ja sile kammeljas

Psetta maxima ja Scopthalmus rhombus

Püügipiirkond:

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(T/B/2AC4-C)

Belgia

347

 

 

 

Taani

742

 

 

 

Saksamaa

189

 

 

 

Prantsusmaa

89

 

 

 

Madalmaad

2 633

 

 

 

Rootsi

5

 

 

 

Ühendkuningriik

732

 

 

 

EL

4 737

 

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

4 737